החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:"

תמליל

1 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28

2 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות תוכן עניינים מסמך א') 1 ( הצהרת חברות בלשכת עורכי הדין. מסמך א') 2 ( שאלון להוכחת נסיון קודם מסמך א') 3 ( שאלון ניגוד עניינים על פי חוזר מנכ"ל 2/2011 מסמך ב' הצהרת והצעת המשתתף. מסמך ב') 1 ( הצעת המשתתף. מסמך ג' הסכם נספח ג) 1 ( מסמכי ההזמנה )יצורפו לאחר הזכייה( נספח ג) 2 ( אישור קיום ביטוחים עמוד 2 מתוך 28

3 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע לחברה. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת ההזמנה. ניתן לעיין במסמכי ההזמנה באתר האינטרנט של החברה. את מסמכי ההזמנה ניתן לרכוש במשרדי החברה ברחוב הרצל 9 מאחורי הקניון בכפר יונה, תמורת סך של 500 ש"ח )שלא יוחזרו( בימים א'-ה' בין שעות 08:00-14:00, או באמצעות העברה בנקאית. יש לפנות למזכירות החברה בטלפון לקבלת פרטי הבנק. עד יום בשעה 12:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני שאלות הבהרה בכתב. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת ההזמנה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת ההזמנה כשהיא סגורה ונושאת את מספר ההזמנה ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום שעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי החברה. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא בני סעד, מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ עמוד 3 מתוך 28

4 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' הזמנה להציע הצעות הזמנה 8 /2018 כללי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע לחברה בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו על מסמכיה ונספחיה..1 עיקרי ההתקשרות: הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי ההזמנה. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי ההזמנה, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת..2 החברה הינה חברה בבעלות עיריית כפר יונה )להלן: "העירייה"(. החברה עוסקת, בין השאר, בפיתוח העיר, הקמת תשתיות, ביצוע פרויקטים עירוניים, יזמות והקמת שכונות חדשות. החברה מעוניינת בקבלת שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע, הכולל שירותי יועץ משפטי קבוע לחברה וכן שירותים משפטיים נוספים כמפורט בסעיף 2.4 להלן ובהסכם מסמך ג' למסמכי ההזמנה. תקופת ההתקשרות הראשונה הינה למשך 5 שנים ממועד חתימה על ההסכם על אף האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק את תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא ובכל עת בהודעה מראש של 30 ימים במהלך שנת ההתקשרות הראשונה ובשנים לאחריה )שנה שניה ואילך(, במתן הודעה מראש של 60 ימים. 2.4 השירותים המשפטיים השוטפים, יכללו בין השאר: ייעוץ משפטי שוטף ורחב לעובדי החברה ומנהליה, לדירקטוריון החברה, לוועדותיו השונות ולאסיפה הכללית, בכל נושא הדרוש למילוי תפקידי החברה. מתן חוות דעת משפטיות בנוגע להתקשרויות והסדרים שעורכת החברה. ייצוג משפטי של החברה בפני מוסדות המדינה, מוסדות ציבוריים ומוניציפליים, גורמים פרטיים וארגונים שונים. עריכה ועדכון של נהלי החברה, מסמכי החברה, עריכה ועדכון תקנון החברה וכל מסמך אחר הכרוך בפעילותה השוטפת של החברה שיידרש. עמוד 4 מתוך 28

5 ליווי משפטי שוטף של ועדת המכרזים ודירקטוריון החברה. הכנת ובדיקת כל חוזי/הסכמי ההתקשרות השונים, בין החברה לבין גורמי חוץ, לרבות, ספקים, יועצים, שוכרים /או הסכמי העסקה לעובדי החברה. ייעוץ וייצוג משפטי בדיני עבודה, תכנון ובניה. יעוץ וייצוג בענייני עובדים לרבות ניהול הליכי שימוע בטרם השעיה וליווי ההליך המשפטי. סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות בכפוף להוראות הדין הקיים. מתן עדכונים והבהרות לגורמים הרלוונטיים בחברה בדבר חקיקה, נהלים, פסיקה חוקי עזר וחוזרי מנכ"ל רלוונטיים. מתן סיוע משפטי במענה לפניות, מבקר משרד הפנים, מבקר המדינה, מבקר העיריה, מבקר פנים והממונה על תלונת הציבור, במידת הצורך. השתתפות קבועה בישיבות מוסדות החברה: ישיבות דירקטוריון, ישיבות הנהלה, כלל ועדות החברה ובהתאם לדרישות על פי הוראות הדין. מתן עדכונים לרשם החברות על פי חוק. ייצוג החברה בפני משרדי הממשלה וכל גוף ציבורי אחר ובהתאם לנדרש. כל מטלה משפטית אחרת שתידרש במידת הצורך בהתאם להנחיות מנהלי החברה. בגין השירותים השוטפים ישולם למציע שכר טרח חודשי )ריטיינר( בהתאם להצעתו מסמך ב) 1 ( להלן. למען הסר ספק, הטיפול המשפטי השוטף אינו כולל הכנת מכרזים וייצוג וטיפול בתיקים משפטיים בפני ערכאות משפטיות. אלה ימסרו לטיפול המציע הזוכה בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ובשכר נפרד משכר הריטיינר- בסך של 400 לשעת עבודה. ההתקשרות עם עוה"ד שייבחר לשמש כיועץ המשפטי של החברה הינה אישית ועוה"ד לא יוכל להעבירה לצד ג' ובכלל זה למשרד עו"ד אחר. למען הסר כל ספק, יודגש כי היועץ המשפטי יידרש למתן ייעוץ ברמת זמינות גבוהה תוך מתן שירותים גם מעבר לימים ולשעות העבודה המקובלות, ואף לנסוע למקומות אחרים נדרשים מלבד משרדי החברה בהם מתקיימים ישיבות ודיונים. על היועץ המשפטי שייבחר להיות זמין לקריאות דחופות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לשם טיפול בבעיות קריטיות ודחופות. היועץ המשפטי יגיע למשרדי החברה יום בשבוע, בהתאם לדרישה ותיאום מראש לפי צרכי החברה. על יועץ המשפטי שייבחר לפעול בהתאם להנחיות החברה כפי שיהיו מזמן לזמן, באופן שוטף ובכל שלבי ביצוע השירותים המבוקשים עמוד 5 מתוך 28

6 3. תנאים להשתתפות: רשאים להשתתף בהליך זה מציעים המקיימים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן: - המציע הינו בישראל. עורך דין במשרד עורכי דין שהינו תאגיד או עוסק מורשה רשום כדין.3.1 להוכחת תנאי זה יצרף המציע הצהרה בדבר חברות בלשכת עורכי הדין, בנוסח מסמך א) 1 (. המציע עצמו, הינו עו"ד בעל ניסיון מוכח של 7 שנים כעורך דין לפחות במתן שירותים משפטיים לרשויות המקומיות בשנים להוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את נספח א )2(. המציע עצמו, בעל ניסיון מקצועי קודם של שנתיים לפחות במהלך 6 השנים האחרונות ) ( כיועץ משפטי בתאגיד עירוני בעל מחזור הכנסות שנתי של 15 מליון לפחות בשלוש שנים מתוך השנים הרלוונטיות להעסקתו כיועמ"ש..3.3 להוכחת תנאי זה ימציא המציע אישור בכתב מהתאגיד העירוני שבו שימש כיועץ משפטי, המציין את שנות העסקתו שכיועמ"ש התאגיד והיקף מחזורו הכספי השנתי של התאגיד באותן שנים במשרד המציע 5 עורכי דין לפחות, שמתוכם: אחד מעורכי הדין בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בתחום התקשרויות ומכרזים )הכנת מכרזים, ייצוג בערכאות ומתן ייעוץ משפטי( אחד מעורכי הדין בעל ניסיון מוכח של שנה אחת לפחות מקומיות ו/או מכרזים )ייצוג ומתן ייעוץ משפטי(. בתחום דיני רשויות למען הסר כל ספק יובהר, כי עורכי הדין שיוצעו לפי סעיף ו לעיל יהיו עורכי הדין שהיועץ המשפטי שיזכה יוכל להסתייע בהם במסגרת מתן השירותים, וזאת בנוסף לייעוץ המשפטי שיתבצע ע"י היועץ המשפטי בלבד ובאופן אישי. להוכחת דרישה זו ימלא המציע את מסמך א )2(. המציע עומד בדרישות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 שעניינו נוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות..3.5 להוכחת האמור יצרף המציע את השאלון המהווה חלק מהנוהל כשהוא מלא וחתום, מסמך א) 3 (. לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות בהליך זה, רשאית החברה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה. עמוד 6 מתוך 28

7 4. מסמכי ההצעה: כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן : סט מלא של מסמכי ההזמנה, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י חברה בכתב )ככל שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המציע. אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו אישור בדבר ניסיון קודם כמפורט בסעיף 3.2 לעיל, בנוסח המצ"ב כמסמך א) 2 (. הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין של המציע, בנוסח המצ"ב כמסמך א) 1 (. שאלון בעניין חשש לניגוד עניינים מסמך א) 3 (. אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ז 1976, המעיד כי המציע/משרד המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המעסיק. תעודת עוסק מורשה של המציע. ככל שהמציע/משרד המציע הינו שותפות ו/או תאגיד יצורף להצעה העתק מתעודת הרישום במרשם הרלוונטי. אישור תקף בדבר שיעור ניכוי מס במקור. צילום רישיון עו"ד של לשכת עוה"ד לשנת 2018 של המציע ושל שני עורכי הדין שהוצעו בסעיף 3.4 לעיל קורות חיים מפורטים של המציע וקורות חיים של 2 בסעיף 3.4 לתנאי הסף. עורכי הדין הנוספים המצוינים 4.11 פרופיל משרד ובו פירוט לגבי עובדי המשרד ותחומי התמחות המשרד. מכתבי המלצה של לקוחות המשרד. אישור בכתב מהתאגיד העירוני שבו שימש כיועץ משפטי, כאמור בתנאי הסף בסעיף 3.3 לעיל. קבלה המעידה על רכישת מסמכי ההזמנה לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית החברה מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת נסיונו הקודם של המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמצא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב. עמוד 7 מתוך 28

8 5. אופן הגשת ההצעה: המציע ינקוב בהצעתו מחיר כולל וסופי למתן השירותים בנספח ב )1(. הצעת המחיר תהיה בשקלים חדשים וללא מע"מ. המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי ההזמנה, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל. ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי ההזמנה )למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה החברה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם החברה לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי ההזמנה, אשר הוכן ע"י החברה וכפי שנמסר למציעים. המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה וחותמת במקום המיועד לכך בכל מסמכי ההזמנה, ישים את המסמכים במעטפה סגורה בציון שם ההזמנה וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי החברה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ידנית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. החברה תהא רשאית להורות על השלמת חתימות ככל ואלו יושמטו המועד האחרון להגשת הצעות להזמנה זו הינו בשעה 12:00. ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות בהזמנה. החברה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה החברה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור רכישת חוברת ההזמנה והוצאות: את חוברת ההזמנה ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 500 ש"ח כולל מע"מ, במשרדי החברה ברח' הרצל 9 כפר יונה. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית בתיאום מזכירות החברה..6.1 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה להזמנה בהזמנה, תחולנה על המציע. ובהשתתפות הבהרות ושינויים עד יום בשעה 12:00 יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לחברה באמצעות דוא"ל שאלות הבהרה בכתב. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת ההזמנה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה..7.1 עמוד 8 מתוך 28

9 ל( כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב - תחייבנה את החברה. החברה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי ההזמנה בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי ההזמנה, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו שמירת זכויות כל הזכויות במסמכי ההזמנה שמורות לחברה, והמשתתפים בהזמנה לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי ההזמנה אלא לצורך הכנת והגשת הצעה בהזמנה זו. החברה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו בהזמנה. המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד חברה ו/או מי מטעמה, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור בהזמנה זו, במישרין או בעקיפין, מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי בחינת ההצעות ככלל, תבחר החברה בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה. הליך הבחירה מורכב מ - 2 רכיבים: רכיב ההצעה הכספית בשיעור של 30% איכות בשיעור של 70% שיבחנו באופן הבא: ורכיב רכיב הצעה כספית - 30%: הצעה ע"ס הסכום המוצע- 8,000 ש"ח )קרי 0% הנחה( תזכה את המציע בניקוד הבסיס בלבד, בסך 10 נקודות. על כל 1% הנחה, יקבל המציע 2 נקודות ועד לניקוד מקסימלי של 20 נקודות בנוסף לניקוד הבסיס. צורך הבנת המנגנון תינתן דוגמא: מציע אשר הציע שיעור הנחה של 10% יזכה ב - 10 נקודת בסיס + 20 נקודות בגין ההנחה, סה"כ 30 נקודות. מציע אשר הציע שיעור הנחה של 5% יזכה ב - 10 נקודות בסיס + 10 נקודות בגין ההנחה, סה"כ 20 נקודות. מציע אשר לא הציע כל הנחה יקבל אך ורק 10 נקודות בסיס). יובהר כי אין ליתן תוספת על המחיר המוצע. 8,000 ש"ח הינו הסכום המקסימלי. כמו כן אין לתת שיעור הנחה גבוה יותר מסך של 10% רכיב איכות - :70% הרכיב זה יתבסס על אמות המידה המפורטות להלן: שנות ניסיון המציע כיועץ משפטי של תאגיד עירוני ניקוד מירבי 20% הניקוד יהיה ניקוד יחסי כאשר- בעל הוותק הרב ביותר יקבל את מלוא הניקוד )20 נקודות( ואלה שאחריו יקבלו ניקוד יחסי. עמוד 9 מתוך 28

10 ראיון והתרשמות ועדת בחירה מקצועית מהמציע עצמו ומ -2 עורכי דין הנוספים במשרד המצוינים בסעיף 3.4 לתנאי הסף, לרבות מנסיונם, מקצועיותם, היקף תחומי התמחותם, זמינותם וכו' - ניקוד מירבי 40%. המלצות מלקוחות - ניקוד מרבי 10% אופן בחירת הזוכה: לנוכח העובדה כי מדובר במשרה הדורשת רמות אמון גבוהה, הרי שלועדת המכרזים ולועדת הבחירה, ככל שתמונה על ידה, יהיה שיקול דעת רחב בבחירת המציע הזוכה במסגרת הליך זה, לרבות בחינת אמות מידה בדבר איכותה של ההצעה בכל הכרוך בקיום ראיון אישי, בחינת המלצות לקוחות, נסיון קודם של החברה עם המציע, בחינת דוגמאות של עבודות משפטיות ככל שתהיה הועדה מעוניינת בכך, וכיוצא בכך וכן בעניין סוגית ניגוד העניינים ובכפוף למרכיבי האיכות לעיל ולהלן ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הזוכה. )מחיר ואיכות( הגבוה ביותר תהא ההצעה ככל שימצאו הצעות בעלות ניקוד משוקלל זהה וגבוה ביותר, יבחר המציע אשר הניקוד בגין הריאיון עימו וההתרשמות הבלתי אמצעית ממנו היה הגבוה ביותר. מבלי לפגוע באמור לעיל החברה תהא רשאית להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את העבודות והשירותים לרבות מקום עיסוקו ופניה לממליצים. עוד יובהר, כי לראיון האישי בפני וועדת הבחירה יתייצבו המציע, וככל שיידרש גם 2 עורכי הדין הנוספים המוצעים במסגרת ההצעה והמוצגים בתנאי הסף. הוועדה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש בכל עת מהמציע כל מידע שהוא המתייחס להצעתו, לרבות הבהרות, פרטים ומסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו בהצעה או בראיון שנערך ובכלל זה בקשר לניסיונו המקצועי ובקשר לאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם. לאחר הגשת ההצעות וככל שהמציע עומד בדרישות הסף, יישלח זימון לריאיון בפני וועדת הבחירה. בחירת הזוכה תעשה בהתחשב בניקוד המצרפי כאמור, יחד עם זאת מובהר כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להתחשב בכל שיקול רלוונטי אחר, על פי מסמכי ההצעה ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת ניסיונה של החברה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה החברה רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות )בין אלה שצוינו ע"י המציע במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו ובין אחרים( לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תהא רשאית החברה לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב עמוד 10 מתוך 28

11 לשתף פעולה כאמור, רשאית החברה לפסול את ההצעה. להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי ההזמנה, באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כנדרש. מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לבטל את ההליך, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. בוטל ההליך או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג הודעה על זכייה וההתקשרות: עם קביעת הזוכה בהליך זה, תודיע על כך החברה לזוכה ותקבע עימו מועד לחתימת החוזה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על המציע להיערך למתן השירותים באופן מיידי, בהתאם לדרישת החברה. במועד שיקבע ע"י החברה בהודעתה על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי ההזמנה, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו ואישור על עריכת ביטוחים בנוסח מסמך ג) 2 ( להסכם. לחברה תהיה הזכות לדחות את מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 10.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה בהזמנה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותו נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על-פי ההזמנה ו/או על-פי כל דין. החברה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים בהליך באשר לאי זכייתם בכבוד רב, בני סעד, מנכ"ל החברה עמוד 11 מתוך 28

12 מסמך א) 1 ( הצהרה על חברות בלשכת עוה"ד הזמנה 8 /2018 הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין אני הח"מ, נושא/ת ת.ז. מס' לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, בכתב כדלהלן: אני חבר/ה בלשכת עורכי הדין ובעל/ת רישיון מספר. מצ"ב צילום תעודת רשיון עו"ד לשנת חברותי בלשכת עורכי - הדין בישראל לא בוטלה, לא פקעה, לא הושעתה ואינה מוגבלת, וכי לא הורשעתי בעבירה משמעתית, הכל ממועד קבלתי כחבר/ת לשכת עורכי - הדין בישראל ועד למועד חתימה על תצהיר זה. לעניין תצהיר זה- "ביטול חברות", "פקיעת חברות", " השעיית חברות", "חברות מוגבלת" ו- "עבירה משמעתית" כמשמעותם בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א אני מצהיר כי תוכן תצהירי זה אמת. שם המצהיר חתימה אישור עו"ד אני הח"מ,, עו"ד, מ.ר. מרחוב, מאשר/ת כי ביום הופיע בפני במשרדי מר / גב' שזיהה עצמו על - ידי ת.ז. מס' המוכר לי אישית, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. עו"ד עמוד 12 מתוך 28

13 הצהרה בדבר נסיון המציע מסמך א) 2 ( הצהרה בדבר ניסיון המציע הזמנה 8 /2018 אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי הפניה, מציע בזאת מועמדותי כיועמ"ש החברה כמפורט בטופס הצעה זה. )נדרש למלא את הטבלה בהתאם לניסיון המציע, ככל שאין ניסיון בנושא מסוים, נדרש לציין את המילים "אין". בנוסף המציע רשאי לצרף מסמכים נוספים המעידים על ניסיון מקצועי כגון: הסכמי התקשרות וכיוצא בכך.( תחומי משפט וניסיון של היועמ"ש המציע תחום משפטי שנות נסיון מקום ואופן רכישת הנסיון שם איש קשר וטלפון דיני תאגידים עירוניים הסכמי פיתוח מיסוי מוניציפלי התקשרויות ומכרזים דיני רשויות מקומיות דיני עבודה יצוג בבימ"ש-ליטיגציה הסכמים יזמיים )מכירה/השכרת מבני ציבור, private public )partnership דרכי יצירת קשר עם המציע שם המשרד המציע. מס' עוסק מורשה. סוג התאגדות. תאריך התאגדות. מספר התאגיד. עמוד 13 מתוך 28

14 כתובת המשרד. כתובות סניפים נוספים, אם קיימים. מספרי טלפון במשרד. מספר פקס במשרד. כתובת דואר אלקטרוני. כתובת אתר אינטרנט של המשרד. כשירות האם המציע הוכרז כפושט רגל ו / או חייב המוגבל באמצעים ו / או בכינוס נכסים ו / או בפרוק כן / לא, אם כן פרט:. פרופיל מקצועי וניסיון מקצועי של משרד המציע פירוט כללי של התמחויות עיקריות ותחומי עיסוק של המשרד ואחוז / נפח הפעילות המשוער המוקדש לכל תחום ותחום :. האם המשרד עוסק באופן שוטף בתחום הרשויות המקומיות/ תאגידים עירונים, מכרזים, ודני עבודה? כן /לא, פרט :. מהו אחוז נפח הפעילות המשוער המוקדש ע"י המשרד לפעילות בתחום המוניציפאלי? %. מספר עורכי הדין המועסקים במשרד:. פרטי עורכי הדין המוצעים על ידי המציע: שם עורך הדין בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בתחום התקשרויות ומכרזים )הכנת מכרזים, ייצוג בערכאות ומתן ייעוץ משפטי(: שם עורך הדין בעל ניסיון מוכח של שנה אחת לפחות בתחום דיני רשויות מקומיות ו/או מכרזים )ייצוג ומתן ייעוץ משפטי(:. פרטים אישיים של המציע: שם משפחה: שם פרטי ת.ז.: עמוד 14 מתוך 28

15 כתובת: טלפון : טלפון נייד: כתובת דוא"ל: עמוד 15 מתוך 28

16 מסמך א) 3 ( שאלון ניגוד עניינים לפי חוזר 2/2011 הזמנה 8/ 2018 מצורף מסמך שאלון בPDF עמוד 16 מתוך 28

17 הצהרת המשתתף מסמך ב' הצהרת משתתף הזמנה 8 /2018 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההזמנה, מגישים בזאת הצעתנו להזמנה מס' / מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 1. הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההזמנה על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי ההזמנה בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההזמנה ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור..2 אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים השירותים נשוא ההזמנה, בהתאם לכל מסמכי ההזמנה. למתן.3 4. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהזמנה והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ההזמנה ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה שלא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בהזמנה הסתייגות. בלא כל.5.6 יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת ליתן את השירותים לחברה, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה בהזמנה. הננו מתחייבים כי במידה ונזכה בהזמנה והחברה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא ההזמנה בשלמות. כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת הזמנה זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 90 )תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות בהזמנה. ידוע לנו, כי החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 90 )תשעים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב עמוד 17 מתוך 28

18 כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על- פי ההזמנה ו/או על-פי כל דין. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא-חוזרת, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 1973 ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי ההזמנה, לרבות ההסכם, חתום כדין, והאישור על עריכת ביטוחים ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: חתימה: אישור עו"ד ח.פ./ע.ר עו"ד של אני הח"מ )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. חותמת + חתימת עוה"ד תאריך עמוד 18 מתוך 28

19 מסמך ב) 1 ( הצעת המשתתף הזמנה 8 /2018 לכבוד החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה )להלן: "החברה"( הח"מ, עו"ד, מ.ר. מציע עצמו לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע לחברה, ומתכבד בזה להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע בהתאם לתנאי מסמך הפניה לקבלת הצעות ולנוסח ההסכם המצ"ב. יש בידי את כל מסמכי פניה זו, הם מוכרים לי ומובנים לי היטב. אני מודע לרמה הגבוהה של יחסי האמון הנדרשת כלפי החברה במסגרת השירות והייצוג המשפטי נושא פנייה זו, ואפעל להבטחת כלל ההיבטים הנוגעים לשם קיומם של יחסי אמון אלה בכל שלב משלבי ההתקשרות עם החברה ולאחריה, לרבות העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, שמירה על סודיות המידע שיובא לידיעתי במהלך מתן השירותים ומניעת כל שימוש בו שלא במסגרת ההתקשרות עם החברה. הצעתי נעשית לאחר ששקלתי ובחנתי היטב את כל הדרישות המפורטות בפנייה. הצעתי הינה: אחוז הנחה של % )במילים: אחוזים(, מהשכר המוצע שהינו 8,000 )לא כולל מע"מ( בחודש. הערה: קיימת הגבלה על ההנחה המוצעת עד לאחוז מקסימלי של 10%. פרטי המציע: שם ושם משפחה, תפקיד כתובת טלפון מס' הפקס דוא"ל עמוד 19 מתוך 28

20 ג' מסמך הזמנה / הסכם הסכם למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע שנערך ונחתם ביום לחודש שנת 2018 ב י ן : החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ )להלן: "החברה"( -מצד אחד - ל ב י ן : מ )להלן: "היועמ"ש"( - מצד שני - הואיל והואיל והואיל והואיל: והחברה מעוניינת בקבלת שירותי ייעוץ משפטי כהגדרתם בהסכם זה )להלן: למתן השירותים / מס' הזמנה "השירותים" ו/או "היעוץ"( ופרסמה כאמור )להלן: "ההזמנה"(; והיועמ"ש הציע לחברה ליתן שירותי ייעוץ במסגרת ההזמנה והצעתו נבחרה כזוכה על ידי ועדת המכרזים של החברה בהחלטתה מיום ; והיועמ"ש מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא בעל ידע וניסיון בתחומים נשוא הייעוץ, והינו בעל כישורים, ידע ויכולת מקצועית למתן השירותים; וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ביניהם; לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: עמוד 20 מתוך 28

21 מבוא ונספחים המבוא להסכם זה, הצהרות הצדדים שבו והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כל הכותרות, ראשי הפרקים, כותרות הסעיפים בחוזה ובנספחיו נכתבו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות מונחיו והוראותיו. מסמכי ההזמנה הינם חלק בלתי נפרד מהחוזה ויצורפו כנספח ג) 1 ( התחייבויות היועמ"ש 4. היועמ"ש יספק לחברה את כל שירותי הייעוץ, ללא יוצא מן הכלל, ובכלל זה: ייעוץ משפטי שוטף ורחב לעובדי החברה ומנהליה, לדירקטוריון החברה, לוועדותיו השונות ולאסיפה הכללית, בכל נושא הדרוש למילוי תפקידי החברה. מתן חוות דעת משפטיות בנוגע להתקשרויות והסדרים שעורכת החברה. ייצוג משפטי של החברה בפני מוסדות המדינה, מוסדות ציבוריים ומוניציפליים, גורמים פרטיים וארגונים שונים. עריכה ועדכון של נהלי החברה, מסמכי החברה, עריכה ועדכון תקנון החברה וכל מסמך אחר הכרוך בפעילותה השוטפת של החברה שיידרש. ליווי משפטי שוטף של ועדת המכרזים. הכנת ובדיקת כל חוזי/הסכמי ההתקשרות השונים, בין החברה לבין גורמי חוץ, לרבות, ספקים, יועצים, שוכרים /או הסכמי העסקה לעובדי החברה. ייעוץ וייצוג משפטי בדיני עבודה, תכנון ובניה. יעוץ וייצוג בענייני עובדים לרבות ניהול הליכי שימוע בטרם השעיה וליווי ההליך המשפטי. סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות בכפוף להוראות הדין הקיים. מתן עדכונים והבהרות לגורמים הרלוונטיים בחברה בדבר חקיקה, נהלים, פסיקה חוקי עזר וחוזרי מנכ"ל רלוונטיים. מתן סיוע משפטי במענה לפניות, מבקר משרד הפנים, מבקר המדינה, מבקר העיריה, מבקר פנים והממונה על תלונת הציבור, במידת הצורך. השתתפות קבועה בישיבות מוסדות החברה: ישיבות דירקטוריון, ישיבות הנהלה, כלל ועדות החברה ובהתאם לדרישות על פי הוראות הדין. מתן עדכונים לרשם החברות על פי חוק. ייצוג החברה בפני משרדי הממשלה וכל גוף ציבורי אחר ובהתאם לנדרש. עמוד 21 מתוך 28

22 כל מטלה משפטית אחרת שתידרש במידת הצורך בהתאם להנחיות מנהלי החברה. למען הסר ספק, הטיפול המשפטי השוטף אינו כולל הכנת מכרזים וייצוג וטיפול בתיקים משפטיים בפני ערכאות משפטיות. אלה ימסרו לטיפול המציע הזוכה בהתאם לשיקול דעתה של החברה..5 היועמ"ש מתחייב לשמש כיועץ המשפטי של החברה התחייבותו זו לצד ג' ובכלל זה למשרד עו"ד אחר. והוא אישי באופן לא יוכל להעביר.6 למען הסר כל ספק, יודגש כי היועמ"ש יידרש למתן ייעוץ ברמת זמינות גבוהה תוך מתן שירותים גם מעבר לימים ולשעות העבודה המקובלות, ואף לנסוע למקומות אחרים נדרשים מלבד משרדי החברה בהם מתקיימים ישיבות ודיונים. על היועמ"ש להיות זמין לקריאות דחופות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לשם טיפול בבעיות קריטיות ודחופות. היועמ"ש יגיע למשרדי החברה, בהתאם לדרישה ותיאום מראש לפי צרכי החברה. על היועמ"ש לפעול בהתאם להנחיות החברה כפי שיהיו מזמן לזמן, באופן שוטף ובכל שלבי ביצוע השירותים המבוקשים. היועמ"ש מצהיר ומאשר כי בדק את דרישות החברה והנחיותיה בקשר למתן השירותים, וכן בדק את כל הפרטים והתנאים הדרושים לשם מתן השירותים, והיועמ"ש מצהיר כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים בהתאם למפורט בהסכם זה, במומחיות, במיומנות, ביעילות, בחריצות ובנאמנות, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים לשביעות רצונה המלאה של החברה, ובכפוף לכל דין ורשות מוסמכת. היועמ"ש מתחייב לספק את השירותים בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי החברה. השירותים והעבודות שיבוצעו ע"י היועמ"ש יינתנו לחברה באורח שוטף, ללא הפסקה ובזמינות מלאה. היועמ"ש ימסור לחברה, על פי דרישתה, דין וחשבון מלא ומפורט על התקדמות מתן השירותים והיועמ"ש ימסור לנציג החברה כל הסבר שיידרש על ידו בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה. היועמ"ש מתחייב למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת במהלך מתן השירותים. היועמ"ש מתחייב לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים כפי שיפורט בסעיפים להלן התמורה תמורת כל התחייבויות היועמ"ש כאמור בהסכם זה, וקיום כל שאר התחייבויותיו על פי הסכם זה, תשלם החברה ליועמ"ש תמורה בהתאם להצעתו בהזמנה, קרי- שכר חודשי קבוע )ריטיינר( של )לא כולל מע"מ(, וכן 400 לכל שעת עבודה של הכנת מכרזים וייצוג וטיפול בתיקים בפני ערכאות משפטיות, שימסרו לטיפולו )להלן: "התמורה"(..16 עמוד 22 מתוך 28

23 לתמורה יתווסף מע"מ כדין, וזאת בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין על ידי לחברה. היועמ"ש.17 מובהר בזאת, כי התמורה הנזכרת לעיל היא סך כל התמורה שהיועמ"ש יהא זכאי לה והיא מלאה וסופית, ולא תשונה מכל סיבה שהיא וכוללת את כל הוצאות היועמ"ש בביצוע השירותים, למעט הוצאות חריגות אשר ישולמו בהתאם לדיווח ולאישור החברה מראש..18 בכפוף לאישור החשבון על ידי מנכ"ל החברה, מתחייבת החברה התמורה בתוך 30 ימים ממועד אישור החשבון על ידי מנכ"ל החברה. לשלם ליועמ"ש את.19 היועמ"ש מתחייב לשלם מן התמורה כאמור בהסכם זה, את כל המסים, הביטוח הלאומי ויתר התשלומים שיחולו עליו על פי דין, בקשר עם מתן השירותים, ובשום מקרה לא תהא החברה אחראית לתשלומים ו/או ניכויים אלו..20 היחסים בין הצדדים היועמ"ש מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא מספק את השירותים ויקיים את כל שאר התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי ו/או מטעם חברה עצמאית, וכי אין ולא יהיו בינו לבין החברה ו/או מי מעובדיו של היועמ"ש יחסי עובד ומעביד. מובהר ומוסכם, כי היועמ"ש יהיה אחראי לעובדיו באופן אישי, לרבות כל התשלומים החלים עליו על פי דין בגין עבודתם, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי ועל פי כל דין החל במעמד החתימה על הסכם זה או שיבוא לאחריו, וכי לא יחולו בשום מקרה יחסי עובד מעביד בין עובדי היועמ"ש לבין החברה. אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד מעביד, על כל הנובע מכך, מתחייב היועמ"ש, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה בכללותו, לשפות את החברה מיידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לה לרבות הוצאות ותשלומים בהם תחוייב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורך-דין ביטוח, אחריות ונזקים בכל מקרה והיועמ"ש יגרום לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיוחדות או אחרות לחברה ו/או הבאים מכוחה כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו ו/או בגלל אי קיומו או כתוצאה מרשלנות, הזנחה ו/או ביצוע עבודות בצורה שאינה מקצועית, אזי מתחייב היועמ"ש לשלם את כל ההפסדים הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לחברה ולכל מי שחברה תחויב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כל שהוא..24 היועמ"ש ימציא לחברה במעמד החתימה על הסכם זה אישור קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב כנספח ג) 2 ( להסכם. היועמ"ש מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תחודש ברצף לכל התקופה בה הוא עלול להימצא אחראי עפ"י כל דין. שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים עמוד 23 מתוך 28

24 היועמ"ש ישמור בסודיות מוחלטת את ענייני החברה הבאים לידיעתו במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה ומתחייב כי לא יגלה, לא יעביר לא ימסור לאחרים ולא יעשה כל שימוש במידע שיגיע לידיו זולת לצורך מתן השירותים לא יחשוף כל מידע וידיעה, בכתב או בעל פה, שנמסר לו ע"י חברה, ולא יחלק אותו או יגרום להגעתו בין במישרין או בעקיפין, לידי כל אדם ללא הסכמת חברה בכתב. היועמ"ש מתחייב להימנע מלהתקשר עם גוף ו/או חברה העלולים אשר עלול להביא לניגוד עיניינים עם החברה, מבלי לקבל את אישורה של החברה מראש ובכתב. היועמ"ש ידאג להחתמת עובדיו המועסקים על ידו במתן השירותים על הסכם סודיות המחייב אותם לשמור על סודיות המידע כאמור בין במשך תקופת הסכם זה ובין לאחריה וינקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לאכוף את קיום ההתחייבות האמורה. התחייבות זו של היועמ"ש אינה מוגבלת בזמן ותישאר בתוקף גם לאחר שהסכם זה יגיע לסיומו מכל סיבה שהיא. היועמ"ש מתחייב שיקפיד לשמור על התחייבות זו לשמירת סודיות ובכל מקרה יהיה אחראי )באופן ישיר ועקיף( לכל נזק שיגרם לחברה ו/או מי מטעמה עקב פעולה או מחדל שתביא להפרה של התחייבות זו כאמור. היועמ"ש מצהיר כי איננו נמצא במצב ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, בקשר למתן השירותים המסופקים על ידו לחברה, וכי אין כל מניעה חוקית ו/או משפטית להתקשר בהסכם זה עם החברה. היועמ"ש מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל סיבה שבשלה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, לרבות: קרבת משפחה או קשרים עסקיים, בינו לבין מי מעובדי החברה ו/או נותני שירותים חיצוניים לחברה, גורמים עימם יש לו, במישרין או בעקיפין, קשר עסקי לחברה. היועמ"ש מצהיר כי יפעל במסירות, בנאמנות ובזהירות כלפי החברה כל העת, וידאג בראש ובראשונה לקידום האינטרסים של החברה בכל הקשור לשירותים שניתנים על ידו. היועמ"ש לא ייעץ במישרין או בעקיפין, לכל גורם אשר יש לו נגיעה כלשהי לחברה תקופת ההסכם תקופת ההסכם הינה לחמש )5( שנים, מיום ועד ליום. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להביא הסכם זה לסיומו בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא כל צורך לנמק, בהודעה מראש של 30 ימים במהלך שנת ההתקשרות הראשונה ובשנים לאחריה )שנה שניה ואילך(, במתן הודעה מראש של 60 ימים. מובהר ומוסכם, כי החברה לא תהא חייבת לשלם ליועמ"ש כל פיצוי או תמורה נוספת בגין סיום ההסכם כאמור לעיל, מלבד התמורה לה זכאי היועמ"ש בגין השירותים שסופקו לחברה בפועל, עד למועד הנקוב בהודעת החברה על סיום ההסכם הפרה, ביטול וסיום ההסכם מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא החברה רשאית להביא חוזה זה לסיומו לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת:.36 עמוד 24 מתוך 28

25 היועמ"ש הפר את ההסכם הפרה יסודית. "הפרה יסודית" תחשב הפרת סעיף מהסעיפים הבאים:.32-25,2,21,15,12,7,6,4 היועמ"ש הפר התחייבות כלשהי שאינה בחזקת הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה תוך 7 ימים ו/או חזר על אותה הפרה. היועמ"ש הוכרז כפושט רגל ו/או ניתן נגדו צו לכינוס נכסים, או נשלל ממנו אחד מהאישורים או הרישיונות על פי דין שעליו להחזיק בו כדי להתקשר בהסכם זה עם החברה. אם מסיבות אחרות, לא יוכל היועמ"ש לקיים את ההסכם הנוכחי, אזי ייחשב ההסכם כמבוטל וחברה תהיה חופשייה להתקשר בהסכם עם יועמ"ש אחר. היועמ"ש התרשל בביצוע הסכם זה קיזוז החברה רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת היועמ"ש, לרבות סכום המגיע בגין נזיקין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע ליועמ"ש מהחברה, בין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת..37 שונות כל שינוי בהסכם זה ייעשה מראש ובכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נחתם על ידי מורשי החתימה של החברה. צד להסכם זה אינו רשאי להסב את התחייבויותיו לפי ההסכם ללא הסכמת הצד השני מראש ובכתב. סטייה מתנאי מתנאי הסכם זה, לא תהווה תקדים ולא יילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמשה החברה בזכויות הנתונות לה בהסכם זה במקרה מסוים, לא יהיה בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה על פי הסכם זה. כתובות הצדדים הינן כאמור ברישא להסכם זה הסמכות הבלעדית לדון בכל המוסמך במחוז מרכז בלבד. תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט.43 כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום תראה כאילו נתקבלה על ידי הנמען בתום 72 שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר..44 ולראיה באו הצדדים על החתום: החברה היועמ"ש עמוד 25 מתוך 28

26 נספח ג) 1 (- מסמכי ההזמנה לצרף לאחר הזכייה עמוד 26 מתוך 28

27 נספח ג) 2 (- אישור קיום ביטוחים לכבוד החברה הכלכלית לפיתוח עיריית כפר יונה נספח אישור קיום ביטוח הגדרות : החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה עורך דין ת.ז./ ח.פ. )להלן המזמין( )להלן היועמ"ש(.1.2 מהות העבודה: שירותי ייעוץ משפטי חיצוני אנו הח"מ חברה ישראלית לביטוח בע"מ. כתובת. מודיעים, מתחייבים ומאשרים כי ערכנו את הביטוח, לביצוע עבודות החוזה של היועמ"ש כדלהלן: פוליסת אח' מקצועית מס' תקופת ביטוח מ- עד. א. גבול אחריות מינימלי 2,000,000 למקרה ותקופה. השתתפות $/. ב. ג. הביטוח הנו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים אף אם ניתן בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך )להלן התאריך הרטרואקטיבי(. הפוליסה תהיה על בסיס תביעה MADE( )CLAIM בגין כל מחדל, השמטה מקצועית ו/או רשלנות מקצועית שמקורה ביום התחלת העבודה אצל המזמין. תקופה רטרואקטיבית. ג/ 1. מו"מ כי כל תביעה או הודעה שנמסרה למבטח בתקופת הביטוח יראו כתביעה שהוגשה בתקופת הביטוח. ד. ה. ו. לפוליסה תוסף תקופת גילוי PERIOD( )DISCOVERY של 6 חודשים וזאת במקרה והפוליסה לא תחודש מסיבה כל שהיא. הפוליסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עקב מיקרה ביטוח. לפוליסה יוסף סעיף אח' צולבת משולבת. ה ר ח ב ו ת א. ח ו ק : יירשם: דיני מדינת ישראל. עמוד 27 מתוך 28

28 ב. ג. ד. ה. ו. ז. הפוליסה תכסה מחדל שמקורו באי יושר, מעילה, מרמה, פשע או מעשה במתכוון שנעשו ע"י עובדי המבוטח ושלא בידיעת המנהלים של המבוטח עד לסך. 500,000 הפוליסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עד לסך. 300,000 הפוליסה תכסה את חבות המבוטחים בגין שביתות, השבתות, פרעות ומהומות. הפוליסה תהיה פוליסה ראשונית לגבי כל מקרה ביטוח המהווה עילה לתביעה כנגד המבוטחים, אלא אם, הוסכם אחרת. לא יהיה בפוליסה חריג בקשר להשמצה, הוצאת דיבה, שם רע, או פגיעה בפרטיות במסגרת עיסוקו של המבוטח עד לסך. 400,000 הפוליסה תכסה הוצאות משפט פלילי ע"ס 100,000 בגין מקרה אשר עלול להוות תביעה בפוליסה. כ ל ל י: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. המזמין יצורף כמבוטח נוסף עפ"י הפוליסה, לכיסוי חבות המזמין בגין רשלנות היועמ"ש. הפוליסה של היועמ"ש קודמת לכל פוליסה אחרת של המזמין והוראות סעיף 59 בחוק חוזה ביטוח התשמ"א בדבר כפל ביטוח, לא יחולו. המבטח מוותר על כל זכות תביעה, שיבוב כנגד המזמין וכנגד כל אחד מיחידי המבוטח. תנאי זה לא יחול באם הנזק יגרם בכוונת זדון. לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטחים להודיע 60 יום קודם ביטול הפוליסות ו/או אי חידושן למזמין. ידוע לנו, כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום הביטוח ולפיכך, לא יחול בו או בפוליסות המפורטות שינוי ללא הסכמתכם מראש או בכתב. מו"מ ולמען הסר ספק, אישור זה יחודש לשנה נוספת בתום תקופת הביטוח הנקובה במסמך זה, אלא אם הודיע המבטח על אי חידוש פוליסה הביטוח. היועמ"ש לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל, לתשלום ההשתתפויות העצמיות ומילוי החובות המוטלות לפי תנאי הפוליסות. בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור באישור זה. מו"מ ולמען הסר ספק, כי זכויות המזמין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י היועמ"ש. תאריך חתימת המבטח עמוד 28 מתוך 28

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד