קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על"

תמליל

1 מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור בפרויקטי החברה בתחומים המפורטים להלן ומתכבדת להזמינכם להגיש בקשות להיכלל במאגרים אלו. מובהר, כי גם מומחים העובדים כיום עבור החברה במתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור מחוייבים בהגשת הצעה על מנת להיכלל במאגר החדש, אחרת לא יוכלו להשתתף בעבודות עתידיות של החברה בתחום הנדון..2.1 במאגר יכללו רק אותם ספקים אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים להלן..3 תשומת לב הספקים כי תנאי סף כלליים של הספק ותנאי סף של המועמד מטעמו לרישום במאגר שכן הרישום במאגר הינו רישום שמי של בעל מקצוע רלוונטי מטעם הספק. הספק והמועמד מטעמו לחייבים עמוד בתנאי הסף שנקבעו בכל אחד מתחומי ההתמחויות. לאחר הקמת המאגר ולצורך קבלת השירותים המפורטים מעלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תפנה החברה אל אחד או יותר מהמומחים לצורך הזמנת עבודה..4.5 תמורת העבודה תשולם השירותים. עפ"י התעריף הרלוונטי המאושר בחברה המעודכן בתקופת מתן.6 על הספק למאגר. טופס את למלא ההצהרה המצורף הסף לתנאי הכלליים כתנאי לכניסתו את טפסי הבקשה ניתן להוריד תחת הקישור "חוזים ומכרזים"-" מאגר ספקים" -"רישום למאגר שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור ". הגשת הבקשה להיכלל במאגר מותנית בתשלום סך של 1,000 אשר לא יוחזרו; בהמחאה לפקודת "חברת יפה נוף - תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ" או במזומן, מאת המציע/הספק. לבירורים ניתן לפנות למירי בוכבינדר, אחראית מאגרי ספקים את שאלות ההבהרה יש לשלוח עד למועד , לאחר מועד זה לא יינתן מענה..7.8 בקשות מפורטות למועמדות למאגר בהתאם לדרישות טפסי הפנייה יש להגיש אך ורק במשרד החברה, כאמור לעיל, עד לתאריך ה בשעה 12:00, לגברת מירי בוכבינדר. יש למסור את המסמכים באופן ידני בתוך מעטפה סגורה ועליה פרטי הספק ושם המאגר המוגש כולל קבלה המעידה על תשלום הסכום המפורט בסעיף 7 לעיל. חומר שיועבר באופן אחר לא יטופל. חומר שיישלח באופן שונה ו/או שאינו עונה על הקבוע מעלה ולהלן לא יטופל..9 1

2 להלן יפורטו כל הדרישות לרבות תנאי הסף ואופן הגשת הבקשות. על הספק לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמך זה כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם הספק לרבות את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שנקבעו לאותו תחום. אופן הגשת מסמכי הבקשה: א. על הספק לצרף לבקשתו את כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף. ב. הספק יחתום בחותמת חברה ) ככל שמדובר בחברה ( ובחתימת מורשי חתימה על עמודי הבקשה. כל העמודים יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי. ג. הספק יחזיר את כל הנספחים המצ"ב וכל הבהרה בכתב שהועברה, כשהם חתומים בחותמת החברה ובחתימת מורשי החתימה. ד. המסמכים להוכחת עמידה בתנאי סף: באשר לתנאי הסף המקצועיים כל המסמכים להוכחת תנאי הסף המקצועיים להוכחת עמידתו של הספק והמועמד מטעמו יוגשו לכל תחום בנפרד (ככל שמדובר במאגר הכולל מספר תחומים( לכל אחד מהתחומים אליו מבקש הספק להגיש מועמדות יש לצרף תיקייה נפרדת הנושאת את הכותרת: "מסמכים להוכחת תנאי הסף בתחום הרלוונטי". ויובהר ככל שספק מבקש להגיש מועמד מטעמו ליותר מתחום אחד יהיה עליו לצרף את כל המסמכים הרלבנטיים להוכחת תנאי סף בגין אותו מועמד ביחס לכל אחד מהתחומים. באשר לתנאי הסף הכלליים את המסמכים להוכחת תנאי הסף הכלליים ניתן להגיש - פעם אחת בלבד בתיקייה הנושאת את הכותרת: "מסמכים להוכחת תנאי הסף הכלליים". לא הגיש הספק את המסמכים באופן המפורט לעיל תהיה בידי החברה הזכות להחזיר את הבקשה לספק כמות שהיא מבלי לבדקה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לרענן ולעדכן בכל עת את תנאי הסף למאגר והספקים מצהירים בחתימתם על מסמכים אלו כי אין להם כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי כך וכי הם מסכימים לכך. ככל אשר תחליט החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך הסמכות/ קורסים/ השתלמויות כתנאי לרישום במאגר הספקים מתחייבים בעצם הגשת בקשה זו כי הם ידאגו לקבלת ההסמכה/השתתפות בקורס/בהשתלמות ויעמדו בכל דרישותיה של החברה בהקשר זה לרבות תשלום דמי השתתפות ועלויות הקורס/ההשתלמות לפי דרישות החברה )1( )2( )3(

3 הספק מצהיר בחתימתו זו כי בכל עת וכל עוד הוא רשום במאגר עליו לעמוד בתנאי הסף כפי שהם נקבעו על ידי החברה באותה התמחות ) לרבות דירוג ( אליה הוא מבקש להיכנס/להיכלל. הספק מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי שיחול אצלו בקשר לתנאי הסף. בעלי מקצוע שיתווספו למומחה/ראש צוות ברשימת המועסקים ע"י הספק בהתמחות המבוקשת, יוגדרו על ידי הספק כאנשי צוות מקצועיים להתמחות הנ"ל ויוצהר ע"י הספק שהם אכן משמשים כאנשי צוות המקצועיים בהתמחות כאמור. החברה רשאית לפנות לספקים (או למי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע לבקשות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים כנדרש לדעתה, לצורך בדיקת הבקשות והערכתן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהספקים להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של הספק ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של הספק ו/או חברי הצוות מטעמו בתנאי הסף המפורטים להלן. הספקים יעבירו לחברה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה החברה בפנייתה. תגובת הספקים תצורף לבקשה ותיחשב כחלק בלתי נפרד מימנה. החברה אינה מחויבת להעסיק ספק המצטרף למאגר על פי הזמנה זו והמדובר אך ורק ברישום למאגר. פניית החברה אל מי מהספקים לשם קבלת שירותים תתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנהליה וצרכיה. השירותים ירכשו מעת לעת על פי צרכי החברה ובהתאם לדרישה בפועל של החברה. הספק שייבחר להצטרף למאגר יחויב לשלוח במייל את טופסי מס' 5 3, ו 6 לכתובת מייל כקובץ וורד / החברה רשאית ממליצים. להתנות כניסת את הספק למאגר בהגשת מכתבי המלצה פרטי.19 מעת לעת תבצע החברה הערכות בנוגע לטיב עבודה של הספק ועמידתו ביעדים שקבעה החברה לרבות לו"ז תקציב ואיכות ) להלן" ההערכות "). ההערכות תשמשנה את החברה הן בנוגע למסירת עבודה והן בנוגע לגריעתו או המשך שילובו במאגרי החברה. כל הפעילות המשרדית של הספק תהיה ממוחשבת ומאובזרת בתוכנות חוקיות ותקינות. הספק יחזיק ברשותו באופן קבוע כל כמות של ציוד משרדי הדרושה לביצוע העבודות

4 הספק הרשום במאגר יהיה ערוך לשמור את כל התכניות הדו"חות ואת כל המידע והמסמכים האחרים שיוכנו על ידו ינהל ארכיון זמין שיועמד לרשות הגורמים השונים מטעם החברה וימסור אותו לידי החברה בכל עת שיידרש. הספק הרשום במאגר ישמור את כל המידע והמסמכים במשך כל תקופת הכללתו במאגר ושנתיים נוספות לאחר מכן. בתום תקופה זו או לפניה עליו להמציא את כל המידע והמסמכים לידי נציג החברה ספקים הרשומים במאגר הישן אצל המזמינה/החברה חייבים להגיש מחדש את המסמכים ולעמוד בתנאי הסף ובשאר התנאים המופיעים בפרסום כתנאי להמשך רישומם במאגר והמשך העסקתם בחברה. הספק יידרש להמציא אישורי ביטוח אחריות מקצועית מתאימים, לפי דרישות החברה הגדרות הספק/המציע האישיות המשפטית המבקשת להגיש מועמדות להצטרפות למאגר יעוץ,תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור של החברה..26 מועמד מטעם הספק בעל המקצוע, העומד בדרישות תנאי הסף המפורטים להלן אותו מבקש הספק לרשום שמית במאגר. פרילנסר בעל מקצוע, העומד בדרישות תנאי הסף המפורטים להלן ואינו עובד אורגני של הספק ואותו מבקש הספק לרשום שמית במאגר. תנאי סף דרישות הכשירות לכניסה למאגר יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור כמפורט בהתמחות. עובד אורגני שכיר ו/או שותף ו/או בעלים ו/או עובד שאינו פרילנסר. גופים מוכרים גופים ממשלתיים ו/או ציבוריים לא כולל חברות ציבוריות ודומות להן במגזר הפרטי. 4

5 תנאי סף מקצועיים חברת יפה נוף מבקשת להקים מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון למתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור )להלן:מתקנים(. לאחר הקמת המאגר ולצורך קבלת השירותים המפורטים מעלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תפנה יפה נוף אל אחד או יותר מהמומחים לצורך הזמנת עבודה. התשלום יהיה בהתאם לתעריפי החברה. מתכננים שיבקשו להצטרף למאגר יצטרכו לעמוד בתנאי הסף הבאים: מאוניברסיטה מוכרת, לדוגמא: הנדסת מכונות, בעל תואר ראשון בהנדסה רלוונטית 1. חשמל, אזרחית, או אחרת. מהנדס רשום בפנקס המהנדסים ו/או משרד הכלכלה במדור הרלוונטי )באם נדרש רישום 2. על פי חוקי המדינה לתחום זה(. בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בתכנון מתקנים למבנים ציבורים. 3. הקריטריונים לבחינת ההצעה: ניסיון מוכח בהתמחויות המפורטות לעיל מול גופים ציבוריים, רשויות מקומיות עם עדיפות לניסיון ספציפי מול גופים ורשויות במטרופולין חיפה. פרופיל משרדי הכולל ציון מספר הצוותים וכמות כוח האדם הייעודי לביצוע התמחויות אלו בלבד..1.2 מובהר כי מדובר בתהליך בלבד באמצעותו תבחר חברת יפה נוף את המתכננים שיהיו חלק מהמאגר. מציעים העונים על כל תנאי הסף ואשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת יפה נוף ימצאו מתאימים יצורפו למאגר המומחים. ההצעות תיבחנה על פי נהלי חברת יפה נוף וסדרי עדיפות מקצועיים. אין חברת יפה נוף מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא יכולה לגרוע מהמאגר ספקים מאושרים, לפי החלטת וועדת המכרזים של החברה. 5

6 תנאי סף כלליים להלן תנאי הסף הכלליים שעל הספק לעמוד בהם כתנאי לכניסתו למאגר: א. ב. על הספק להיות בעל אישור על ניהול ספרים אישור על ניהול ספרים על פי פקודת מס הכנסה. יש לצרף אישור בתוקף של פקיד השומה או לחילופין מרואה החשבון של הספק. על הספק להיות בעל אישור ניכוי מס במקור בהתאם לפקודת מס הכנסה. יש לצרף אישור בתוקף אשר ניתן ע"י פקיד השומה. ג. ככל אשר מדובר בחברה בע"מ על הספק להיות בעל אישור תעודת רישום חברה - תדפיס פרטי חברה וכן תקנון חברה. מרשם לצרף יש החברות ד. ה. ו. ככל אשר מדובר בעוסק מורשה - על הספק להיות בעל תעודת עוסק מורשה יש לצרף תעודת עוסק מורשה מרשות המס הרלבנטית. אישור בעלים ומורשי חתימה אישור זה יכלול: שמות המנהלים בחברה שהם מורשי חתימה (שם ומספר זהות). בעלי המניות (שם ומספר טלפון ( ושיעור האחזקה שלהם בחברה )באחוזים). אם החברה מוחזקת ע"י חברה אחרת את מס' הח.פ. של החברה המחזיקה ואם החברה מוחזקת ע"י נאמן ) עו"ד )יש לציין את שמו ומספר הזהות שלו. המסמך יוגש כמסמך מקור חתום ע"י רואה חשבון החברה או ע"י עורך דין. המציע לא הורשע בעבירות משמעתיות על פי חוק וכללי האתיקה וכן לא הורשע בעבירות פליליות, למעט עבירות תעבורה וזולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981, וכן כי לא תלוי ועומד נגדו כתב אישום פלילי בגין העבירות האמורות. הורשע המציע בעבירה של אחריות קפידה ו/או תלוי נגדו כתב אישום פלילי בגין עבירה של אחריות קפידה, רשאי המציע לבקש מהמזמין לראותו כאילו עומד הוא בתנאי סף זה. חרף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים לבחור מציע שאינו עומד בתנאי סף זה, משיקולם שנובעים בין היתר, מחלוף הזמן ומהות העבירה. להצעה יצורף תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות, חתום על ידי המציע. 6 המציע מתחייב שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות, לרבות אי מסירת מסמך או אי העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו מטעם המזמין או המשרד הממשלתי הנוגע

7 בדבר ואינו קשור למתן השירותים עבור המשרד, ביחס לכל חומר או מידע המגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור. ז. ח. ט. י. בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה. ראה דוגמת טופס סודיות )נספח מס' 11( להצעה יצורף אישור המציע לגבי יכולתו להיות מבוטח כפי שנדרש בדרך של חתימה על נספח הביטוח )נספח מס' ) 10 פרופיל הספק. קורות חיים של העובדים המקצועיים הבכירים. עובד בכיר הינו עובד בעל תפקיד הנחשב למומחה בהתמחות המבוקשת (ראש צוות או אחר) יא. תעודות הסמכה אקדמאיות יש לצרף תעודת ההסמכה כגון: מקצוע. סיום על תעודה התואר, קורסים בעל כל עבור וכד', יב. יש לצרף בנוסף את המסמכים הבאים: הסכמת הספק למתן שירותים לפי הסכמים סטנדרטיים ותעריפים של החברה)טופס מס' 1( הצהרה והתחייבות )טופס מס' 2( העדר ניגוד עניינים)טופס מס' 3( טופס פתיחת תיק ספק)טופס מס' 4( תצהיר מנהל חברה/עוסק למתן שירותים כספק משנה)טופס מס' 5( טופס פנייה )טופס מס' 6( אישור בעלי מקצוע)טופס מס' 7( מצבת כ"א של המציע)טופס מס' 8( תצהיר על פרוט נסיון נדרש)טופס מס' 9( חתימת המציע על אישור קיום בטוחים )טופס מס' 10( חתימה על טופס שמירת סודיות )טופס מס' 11( 7

8 לכבוד יפה נוף תחבורה, תשתיות בע"מ- טופס מס' 1 הסכמת הספק למתן שירותים לפי הסכמים סטנדרטיים ותעריפים של החברה אנו הח"מ, מס' ע.מ/ח.פ, בעת הגשת מועמדותנו למאגר הספקים של יפה נוף תחבורה, תשתיות בע"מ (להלן:"החברה"(, מצהירים כי בחתימתנו על- מסמך אנו מאשרים את הסכמתנו לתת שירותים לחברה עפ"י נהלי החברה, לרבות עפ"י המפורט להלן: ידוע לנו, שהחברה מעסיקה ספקים עפ"י הזמנות והסכמים סטנדרטיים ואנו מסכימים ומצהירים כלפי החברה, כי בעת קבלת הסכמים/הזמנות שייצאו עבורנו מעת לעת ע"י החברה, אנו מתחייבים לחתום עליהם ולעבוד לפי הסכמים/הזמנות סטנדרטיים של החברה ועל פי מפתחות השכר הקבועים בתעריפי החברה המתעדכנים מעת לעת באתר האינטרנט של החברה. כן אנו מתחייבים להמציא אישורי ביטוח עפ"י תנאי ודרישות ההסכם ו/או ההזמנה. ידוע לנו, כי הפרת הסכמה והצהרה זו, כולה או מקצתה, עלולה להביא לגריעתנו מתוך מאגר הספקים של החברה ולהפסקה לאלתר של כלל התקשרויות החברה איתנו וכי אין בהסכמה ו/או הצהרה זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לחברה על פי כל דין ו/או הסכם..1.2 ולראיה באנו על החתום חתימת מורשי חתימה וחותמת של הספק תאריך 8

9 טופס מס' 2 לכבוד יפה נוף תחבורה ותשתיות בע"מ )להלן:"החברה"( הצהרה והתחייבות אני הח"מ,נושא/ת ת.ז. מס',המועסק/ת במשרד( להלן :"הספק") בתפקיד, בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלי מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז, 1977 וכן בנוסף להתחייבויותיי הקשורות להעדר ניגוד עניינים, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן: ככל שהמשרד/תאגיד בו הנני ממלא תפקיד מספק לחברה שירותי הנני מתחייב, כי לא אעסוק במתן שירותי ניהול פרויקטים לחברה ולהיפך ככל שהמשרד/תאגיד בו הנני ממלא תפקיד מספק לחברה שירותי ניהול פרויקטים, הנני מתחייב, כי - לא אעסוק במתן שירותי לחברה, לאותו פרויקט. ככל שהמשרד/תאגיד בו הנני ממלא תפקיד, מספק לחברה שירותי, הנני מתחייב, כי לא אעסוק במתן שירותי לגופים אחרים אשר עובדים באותו פרויקט עבור יפה נוף ולהיפך..1.2 ככל שתימסרנה לי עבודות בחברה, בניגוד להתחייבותי זו הנני תשומת לב החברה לכך בכתב לאלתר. כמו כן, תהא רשאית החברה לגרוע אותי מאחד מהמאגרים להתחייבותי הנ"ל. מתחייב להפנות או יותר, בשים את לב.3 לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להתקשרות ו/או כל הסכם/הזמנה מול החברה. לא לשדל ו/או לשתף פעולה במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות כלשהו ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו

10 לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבל תשלומים בצורה מלאכותית ו/או בלתי חוקית..6 לא פעלתי ו/או לא אפעל בניגוד לאמור לעיל במסגרת הליכי החברה ו/או כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם. ההתקשרות של ו/או עם.7 על ההצהרה יחתמו הן הספק והן מועמדים מטעם הספק(שכירים+ ספקי משנה). חתימת המצהיר/ה ולראיה על החתום: שם המצהיר/ה תאריך 10

11 לכבוד יפה נוף תחבורה ותשתיות בע"מ( להלן "החברה "( טופס מס' 3 טופס הצהרה בדבר העדר/חשש לניגוד עניינים (ייכנס לתוקף בעת חתימת חוזה עם יפה נוף( אני הח"מ נושא ת.ז מס' לאחר שקראתי את דפי ההסבר הרצו"ב, מצהיר כי אני מוסמך לתת הצהרה זו בשם הספק ח.פ/.ע.מ. )להלן :הספק )ומתחייב בזאת כדלקמן: 1. אני מאשר כי הבנתי את האמור בדפי ההסבר הרצו"ב. 2.סמן V בפסקה הרלוונטית: אין לי ו/או למועסקים במשרדי/ע"י הספק, אשר יועסקו ישירות מול יפה נוף תחבורה ותשתיות בע"מ(להלן: "החברה"(, קשר עסקי או אחר ו/או כל זיקה, אישית ו/או כלכלית, במישרין ו/או בעקיפין, עם החברה, עובדיה, לקוחותיה, קבלניה, ספקיה ו/או עם גופים הקשורים לחברה. יש לי ו/או למועסקים במשרדי/ע"י הספק, אשר יועסקו ישירות מול החברה, קשר עסקי או אחר ו/או כל זיקה, אישית ו/או כלכלית, במישרין ו/או בעקיפין, עם החברה, עובדיה, לקוחותיה, קבלניה, ספקיה ו/או עם גופים הקשורים לחברה כמפורט להלן: שם הקבלן/ספק ח.פ/עוסק מורשה קיים קשר כזה או אחר עם הקבלן/הספק קיים חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים פרויקט/זיקה סוג/מהות הקשר. שם הקבלן/ספק ח.פ/עוסק מורשה קיים קשר כזה או אחר עם הקבלן/הספק קיים חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים פרויקט/זיקה סוג/מהות הקשר 11

12 הריני מצהיר בזאת כי למעט המפורט לעיל, אין לי ו/או למועסקים במשרדי /ע"י הספק, אשר יועסקו ישירות מול החברה, כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול להעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים ו/או בחשש/פוטנציאל לניגוד עניינים עם האינטרסים של החברה או פעילותה, הכל כמפורט להלן: א. מלבד המפורט לעיל, לא הענקנו ואין אנו מעניקים שירותים לגופים ו/או לחברות באופן העלול להעמידנו בחשש /פוטנציאל לניגוד עניינים עם החברה. ב. אין לנו קשר עסקי או אחר ו/או כל זיקה, אישית או כלכלית, עם החברה, עובדיה, לקוחותיה, ספקיה ו/או עם גופים הקשורים לחברה, באופן העלול להעמידנו במצב של חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים. ג. הננו מצהירים בזאת כי אין בעיסוקינו האחרים ו/או בעניינינו האישיים, לרבות אלו המפורטים לעיל, לבין השירותים אותם אנו מעניקים לחברה, משום חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים ואין כל מניעה מכל סוג שהוא למתן השירותים על ידנו לחברה. ד. עוד אנו מצהירים כי אנו ו/או כל מי שמועסק על ידנו לצורכי מתן השירותים וגם/או כל תאגיד בו ישלו/לנו חלק, לא יימצאו במצב של חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים, כל עוד אנו מספקים שירותים לחברה. ה. הננו מודעים לכך כי אנו מנועים מלקבל על עצמנו עבודה עבור גורם ו/או גוף אחר, ככל שהדבר עלול להעמידנו במצב של חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים עם החברה ומתחייבים להודיע באופן מידי לחברה על כל מצב קיים או עתידי ו/או חשש למצב ישי בו משום פוטנציאל לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים על ידי..3 א. הרינו מתחייבים כדלקמן: לנקוט בכל האמצעים הנדרשים ושיידרשו על מנת לוודא כי אנו ו/או גורמים אחרים מטעמנו לא יקיימו במשך כל תקופת ההסכם שיחתם איתנו, כל קשר עסקי ו/או אחר ו/או כל זיקה אישית או כלכלית או אחרת עם גורם כלשהו אשר יש בהם כדי לגרום לחשש/פוטנציאל לניגוד עניינים. לדווח בכתב לחברה ולעדכן אותה מידית על כל קשר עסקי או אחר ו/או כל זיקה, אישית או כלכלית, עם החברה, עובדיה, לקוחותיה, קבלניה, ספקיה ו/או עם גופים הקשורים לחברה. לדווח לחברה בכתב על כל חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים וכן לפעול בקשר עם קיומו של חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים כאמור בהתאם להוראות החברה, כפי שתימסרנה מעת לעת. לחתום מידי שנה על הצהרה מהסוג הנ"ל, בדבר העדר ניגוד עניינים ו/או העדר חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים וכן לעדכן באופן שוטף את החברה ככל שיהיה שינוי בנסיבות ו/או ייווצר חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים. ב. ג..4 ד. 12

13 ידוע לי כי ככלל, ככל שייווצר חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים, החברה לא תתיר לי לתת שירות לקבלנים ו/או ספקים ו/או להיות בקשרים מסחריים /עסקיים עם קבלנים ו/או ספקים המבצעים פרוייקטים ו/או מספקים שירותים עבור החברה ו/או עם קבלנים ו/או ספקים המתחרים במכרזים של החברה, אלא באישור מראש ובכתב. ידוע לי כי ככל שאבקש פטור מהאיסור/המגבלה המפורטים לעיל, יהיה עליי להגיש בקשה מנומקת, בה אפרט מדוע יש להסיר את המגבלה וכן אתייחס לסוגיית החשש/הפוטנציאל לניגוד העניינים. הבקשה תידון בהתאם לנהלי החברה. אני מסכים ומאשר כי אקבל כל החלטה של החברה בעניין זה. בכלל זאת, ידוע לי ואני מאשר כי, ככל שייווצר חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים, החברה תהיה רשאית לא להתיר לי לתת שירות לקבלנים ו/או ספקים ו/או להיות בקשרים מסחריים /עסקיים עם קבלנים ו/או ספקים המבצעים פרוייקטים ו/או מספקים שירותים עבור החברה ו/או עם קבלנים ו/או ספקים המתחרים במכרזים של החברה ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה משום סוג ומין כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך לרבות ) אך לא רק ( תביעת פיצוי וכיו"ב. ידוע לי, אני מסכים ומאשר כי החברה תקבל החלטתה בבקשתי כאמור לעיל בהתאם לשיקול דעתה, בהתאם לנהלים המחייבים אותה ובכפוף לכל דין. ידוע לי ואני מתחייב כי לפי החלטת החברה וככל שייווצר חשש/פוטנציאל לניגוד עניינים, אפסיק לאלתר כל קשר ו/או שירות לקבלנים ו/או ספקים ו/או קשרים מסחריים /עסקיים עם קבלנים ו/או ספקים המבצעים פרוייקטים ו/או מספקים שירותים עבור החברה ו/או עם קבלנים ו/או ספקים המתחרים במכרזים של החברה, וזאת עד לקבלת אישור החברה( ככל שיתקבל )בבקשה שתוגש על ידי כאמור לעיל. אני מסכים ומתחייב למלא אחר כל המגבלות שהחברה תטיל עליי, ככל שתטיל עליי, במסגרת החלטתה בבקשתי כאמור לעיל ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג כלפי החברה ו/או מי מטעמה כלפי החברה בקשר לכך, לרבות(אך לא רק( תביעת פיצוי וכיו"ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לי כי החברה תהיה רשאית שלא לאשר לי בקשה לפטור מהאיסור/ המגבלה כאמור לעיל ואני מתחייב גם במקרה כזה להמשיך למלא את מלוא התחייבויותיי כלפי החברה בהתאם להסכם שייחתם איתי ) לרבות התחייבויותיי בטופס זה(. למען הסר ספק אבהיר כי ידוע לי שככל שאפסיק את ההתקשרות באופן חד צדדי ו/או לא אפעל בהתאם להתחייבויותיי כאמור בטופס זה, תהיה רשאית החברה להטיל עליי את כל הסנקציות המוקנות לה בהתאם להסכם והדין ולנקוט כלפי במלוא הסעדים הקיימים לה. אני מאשר כי ניתנה לי האפשרות להתייעץ עם עו"ד מטעמי בנוגע להצהרה הנ"ל וידוע לי כי ההסבר שניתן על ידי החברה בדפי ההסבר בנוגע לסוגיית ניגוד העניינים איננו תחליף לייעוץ משפטי וכי לא תחול על החברה כל אחריות בנוגע להסתמכותנו על הסבר זה

14 ולראיה על החתום: שם המצהיר/ה חתימת המצהיר/ה תאריך טופס מס' 4 טופס פתיחת תיק ספק תאריך: טלפון : שם ספק : טלפון סלולרי: ח.פ /.ת.ז: מספר עוסק במע"מ: פקס : כתובת : איש קשר : דוא"ל : פרטי חשבון בנק: שם הבנק: מספר הבנק : מספר חשבון: מספר סניף : כתובת הסניף : נבקשכם לצרף: העתק המחאה מבוטל אישור על פטור מס במקור /אישור בדבר שיעור ניכוי המס במקור אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(התשל"ו 1976 מורשי החתימה של הספק: שם: תפקיד: שם : תפקיד: חותמת + חתימת מורשי החתימה של הספק : אישור הבנק / עו"ד/ רו"ח אנו החתומים מאשרים בזאת,כי חשבון הבנק המצוין לעיל הוא חשבון הבנק של החברה / ספק בלבד וכי החתום מעלה מוסמך לחתום בשם החברה / הספק. חתימת הבנק/עו"ד/רו"ח 14

15 ח/. בתאריך: בתאריך: בתאריך: הוקלד ע"י נבדק ע"י אושר ע"י תצהיר מנהל חברה/עוסק למתן שירותים כספק משנה טופס מס' 5 אני הח"מ, בעל ת.ז. שמספרה, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כלהלן. 1. אני משמש כמנהל בחברה/עסק )להלן "ספק משנה"(, שעתידה לספק שירותי ייעוץ למציע ת.ז.פ. )להלן :"המציע"( בתחום במסגרת העסקת המציע ביפה נוף תחבורה ותשתיות בע"מ( להלן: "המזמין"(. אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית. הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם ספק המשנה, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו. היעדר ניגוד עניינים ספק המשנה על עובדיו לא יימצא במצב שבו קיים ניגוד עניינים בפועל או בכוח בין תפקידיו- ומשימותיו לפי הסכם זה לבין אינטרס אישי, מסחרי או רכושי שספק המשנה קשור בו. אם יסבור ספק המשנה כי קיים חשש לניגוד עניינים בין פעילותו בביצוע הסכם זה לבין עניין אחר שלו או שקשור בו, יודיע על כך ללא דיחוי למציע ולמזמין וינהג על פי הוראות המזמין. ספק המשנה מצהיר כי ידוע לו שהשירותים הניתנים על ידו לפי שירות זה הוזמנו ממנו על סמך התחייבותו להימנע מהימצאות במצב של ניגוד עניינים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יתקשר ספק המשנה, במישרין ו/או בעקיפין, עם אדם בנוגע למבנה ו/או לפרויקט שלגביו הוזמנו השירותים לפי הסכם זה, אלא באישור בכתב ומראש מאת המזמין ובגדר מה שאושר על ידי המזמין בלבד. הפרת סעיף 3 זה תהווה הפרה יסודית והמזמין לא יידרש ליתן למציע שהות לתקנה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לו בשל כך. התחייבות הנני מתחייב לא להעניק שירות דומה אצל המזמין, בכל נושא הקשור, למציעים אחרים המספקים בו זמנית שירותים למזמין בתחום. בנוסף להצהרה זו, הנני מצרף הסכם עבודה ) לתקופה שלא תפחת מ - 12 חודשים לפחות(, ביני כספק המשנה לבין המציע בתחום, שיחל ביום ויסתיים ביום..2.3 א. ב. ג. ד. ה

16 6. אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ולראיה באתי על החתום, חתימת המצהיר אישור אני, עו"ד מ.ר. מאשר בזה, כי ביום התייצב בפני מר אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי. חתימה תאריך הצהרת המציע אני הח"מ, בעל ת.ז. שמספרה, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כלהלן. ראיתי את הצהרת ספק המשנה ואני מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא שספק המשנה עומד במלוא ההתחייבות שבהצהרה הנ"ל. חתימת + חותמת 16

17 טופס פניה (ימולא ע"י המציע) טופס מס' 6 את ההצעות יש להגיש על גבי טופס ההזמנה המצ"ב בלבד. ניתן לצרף מסמכים נוספים בהתאם לנדרש. 1.כללי 1.1 שם המציע (החברה/העוסק(: ח.פ.)חברה בלבד( ע.מ/ אחר: אתר אינטרנט: איזור גיאוגרפי: (צפון,דרום,מרכז) 1.2 נציג החברה: תפקיד: כתובת: טלפון: מס' מס' פקס: דואר אלקטרוני: 17

18 אישור רו"ח/עו"ד לבעלי מקצוע טופס מס' 7 בטבלה הבאה יש למלא את פרטי כ"א של כל בעלי מקצוע המועסקים ע"י עובדים השכירים בחברה אורגניים ו/או עובדים פרילנסרים החתומים על טופס מס' 4. חובת הרישום חלה על העובדים השכירים/שותפים/בעלים כראשי צוותים; פרילנסרים יוכלו להירשם רק לאחר הרישום של לפחות אחד השכירים/שותפים/בעלים להתמחות. למען הסר ספק, לא ניתן להירשם כפרילנסרים ללא תחילת רישום השכירים/שותפים/בעלים פר התמחות. לכבוד יפה נוף תחבורה תשתיות בע"מ- הנדון :חברת בע"מ/ח.פ./ עוסק מורשה כרואה חשבון/עו"ד של( להלן: "הספק" ( ובמסגרת הגשת בקשתו להיכלל במאגר אנו מתכבדים לאשר כי בעלי מקצוע הבאים מוגשים מטעם הספק כחלק מעמידתו של הספק בתנאי הסף ומוצעים לרישום שמי מטעם הספק במאגר. אנו מאשרים כי בעלי מקצוע המפורט/ םי בטבלה שלהלן הוא/הם בעל/י ותק הרלוונטי לפחות, הוא/הם מועסקים כעובד/ םי אורגני/ םי של הספק ו/או פרילנסרים(פרילנסר לא יוכל להירשם במאגר של יותר מחברה אחת(. תיאור ההתמחות אליו מוצע פרטי בעלי מקצוע מס"ד בעלי מקצוע מומחה/ראש צוות שם: ת.ז.: דוא"ל: נא ציין האם שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים תפקיד: שם: ת.ז.: דוא"ל: נא ציין האם

19 שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים תפקיד: שם: ת.ז.: דוא"ל: נא ציין האם שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים תפקיד: שם: ת.ז.: דוא"ל: נא ציין האם שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים תפקיד: שם: ת.ז.: דוא"ל: נא ציין האם שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים תפקיד: שם: ת.ז.: דוא"ל: נא ציין האם שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים תפקיד: שם: ת.ז.: דוא"ל: נא ציין האם שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים תפקיד:

20 שם: ת.ז.: דוא"ל: נא ציין האם שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים תפקיד: 8 שם: ת.ז.: דוא"ל: נא ציין האם שכיר/פרילנסר/שותף/בעלים תפקיד: 9 רו"ח/עו"ד)חתימה וחותמת) 20

21 טופס מס' 8 השכלה אקדמית של מצבת כ"א של המציע לצורך הוכחת תנאי הסף המפורטים בהזמנה: שם תואר פרטי התואר האקדמי מועד קבלת התואר הגוף המסמיך הנני מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את האמור בתנאי הפרסום להצטרפות למאגר, לרבות האמור בפרק תנאי הסף ובתעריף המפורסם ע"י יפה נוף באתר האינטרנט הרשום מטה וכי בהתאם לכך הנני מגיש את הצעתי זו. הנני מסכים לכל האמור בתנאי הפרסום להצטרפות למאגר, לרבות האמור בפרק תנאי הסף, בתעריף/המחירון המפורסם ע"י יפה נוף ואני מצהיר ומאשר כי לא תהיינה לי כל 21

22 תביעות ו/או דרישות ו/או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי הפרסום/ תנאי הסף ו/או התעריף/המחירון. כן הנני מסכים ומתחייב לפעול עפ"י נהלי החברה כפי שיתעדכנו מעת לעת ועפ"י ובהתאם לעקרונות הקוד האתי של החברה כפי שיתעדכן מעת לעת וכפי שמפורסם באתר החברה. הנני מאשר כי כל המידע המועבר והמוצהר על ידי הינו נכון ואמיתי. שם המציע: כתובת: טלפון: פקס: תאריך חותמת חתימת המציע 22

23 טופס מס' 9 אישור על קיום ביטוחים של "המתכנן" )"המתכנן" מתכנן, יועץ, מפקח, אדריכל, מנהל פרוייקט וכיוב'( לכבוד: יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ ביאליק 3, חיפה )להלן - "החברה"( א.ג.נ., הנדון: אישור על קיום ביטוחים של )להלן: "המתכנן"( בגין שירותי )להלן: "השירותים"( אנו הח"מ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן: אנו ערכנו למתכנן פוליסות לביטוח בגין ביצוע השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של המתכנן, כמפורט להלן:.1 א. ביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )"בטוח צד שלישי"(, על פי דין, בגבולות אחריות בסך: 1,000,000 ש"ח, למקרה ולתקופה. הביטוח יורחב לשפות את החברה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של המתכנן בביצוע השירותים. ב. ביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגין ביצוע השירותים בגבולות אחריות בסך: 2,000,000 למקרה ולתקופה. הפוליסה תורחב לשפות את החברה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של המתכנן בקשר עם השירותים. 23

24 ג. ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, המועסקים על ידי המתכנן בביצוע השירותים, בגבולות אחריות בסך: לתובע 6,000,000 ו- 20,000,000 למקרה ולתקופה הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ונטען כי מי מהם נושא באחריות כמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי המתכנן. 2. תקופת הביטוח היא החל מ- ועד )כולל(. למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה המתכנן ו/או החברה בהתאם להרחבות השיפוי המפורטות בסעיפים 1.א, 1.ב ו- 1.ג לעיל..3 "החברה" לעניין אישור זה: יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ ו/או בעלי מניות ו/או חברות בנות ו/או מנהלים ועובדים של הנ"ל. 4. בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: א. ב. ג. ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות החברה כלפי המתכנן. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המתכנן ו/או ביזמתנו ו/או שינוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור למתכנן ולחברה הודעה בכתב, במכתב רשום, 30 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 5. תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית: לאחר סיום הביטוח בחברתנו או ביטולו ו/או צימצומו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6 חודשים. הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי לפחות מהמועד בו החל המתכנן בביצוע השירותים עבור החברה. ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על 50,000 פוליסת הביטוח מורחבת לכלול: א. אי יושר עובדים. ב. אובדן מסמכים ומדיה מגנטית. )1( )2( )3( )4( המתכנן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן. כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה ולגבי החברה על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את החברה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי החברה וללא זכות תביעה ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א

25 תאריך חתימת חברת הביטוח רשימת הפוליסות: פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור פוליסה לאחריות מקצועית פוליסת חבות מעבידים פרטי סוכן הביטוח: שם כתובת טלפון אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן: מס' מתאריך עד תאריך חתימה וחותמת חברת הביטוח 25

26 טופס מס' 10 התחייבות לשמירת סודיות אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט, כל מידע - יעוצי, כספי או כל מידע אחר - אשר יגיע לידיעת היועץ/ ספק או מי מטעמו על חברת יפה נוף או בקשר אליה, במשך ביצוע הפרויקט, בין במישרין ובין בעקיפין ; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע השירותים ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים. "מידע" לעניין סעיף זה - לרבות מידע מסחרי, פיננסי, טכני, עסקי, כלכלי ו/או מקצועי אחר, נתונים, שמות, כתובות, מסמכים, מחקרים, בדיקות, תרשימים, דו"חות, מאזנים, מסמכי יעוץ חשבונות, שיטות עבודה, רשימות לקוחות, רשימת ספקים, פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים של מוצרי ייצור, חומרי גלם ו/או חומרים ומוצרים אחרים שבשימושם של חברת יפה נוף וכל אינפורמציה אחרת, בין בכתב, בין בעל- פה ובין בכל דרך אחרת, בקשר עם חברת יפה נוף. מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה 1, אני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט נשוא ההסכם. אני מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים עבור חברת יפה נוף, על תוכנה או על היקפה לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה ע"י מהנדס מטעם חברת יפה נוף. אני מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת שירותי היעוץ נשוא ההסכם. אני מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר לרבות תאגיד, בתוך כך מתחייב אני להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים. אני מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמי בבצוע השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את התחייבויותיי כפי שפורטו לעיל. לא אעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח הנ"ל. אני מתחייב להודיע לחברת יפה נוף מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו. במידה ויינקטו נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע, אני מתחייב להודיע על כך לחברת יפה נוף באופן מידי על מנת לאפשר לחברת יפה נוף לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע, ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעולות האמורות לעיל

27 .9.11 ידוע לי שאני עשוי להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנוהגים אצל חברת יפה נוף אני מחויב לשמור על סודיותו המלאה וכי אם תופר החובה האמורה אהיה חשוף לתביעות אישיות הן במישור האזרחי הן במישור הפלילי. 10. הנני מתחייב למסור לחברת יפה נוף, מיד עם דרישתה הראשונה, את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר לחברת יפה נוף, יהא מקורו אשר יהא, לרבות, אך לא רק, כל מסמך, רשומה, דיסקט, העתק, צילום, פלט או מידע הנמצאים על גבי מדיה מגנטית ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור. כמו כן, הנני מתחייב כי להשתתף בכל הליך בירור ו/או בדיקה שיערכו על-ידי חברת יפה נוף, בקשר לחשיפת מידע אשר לא הותרה על-ידי חברת יפה נוף וזאת בכל עת ובכל מקום שבו אתבקש לעשות כן. התחייבותי זו כאמור זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם חברת יפה נוף מכל סיבה שהיא, ותעמוד בתוקפה עד להפיכת המידע לנחלת הכלל או עד למועד בו חברת יפה נוף תאשר בכתב כי אינה מתנגדת להפצת המידע. בכבוד רב, )פרטי הספק( יש לשלוח את המסמכים בתוך מעטפה סגורה ועליה פרטי המציע מובהר בזאת, כי פרסום זה אינו מהווה מכרז ו/או הזמנה להציע הצעות וכי ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה יחולו על המגיש בלבד והמגיש לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הכנת ו/או הגשת הבקשה. 27

28 הודעת הבהרה קול קורא להקמת מאגר מומחים למתן שירותי "יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור" בהמשך לפרסום מתאריך 10/3/16,חברת יפה נוף מבקשת להבהיר כדלקמן: לאור מיעוט הפניות אשר התקבלו בחברת יפה נוף הוחלט להרחיב את המאגר. לפיכך שונו בהתאם תנאי הסף המקצועיים. בעמוד 5 תחת הקריטריונים לבחינת ההצעה סעיף מספר 1 הוסר. לכן ספקים מכל הארץ יוכלו לגשת למאגר וזאת בכפוף לשאר תנאי הסף המוזכרים דאז. הערות: ספקים אשר נרשמו למאגר זה וכבר הגישו הצעתם כולל תשלום דמי השתתפות, פטורים מהגשת בקשה נוספת. בהתאם לאמור לעיל, מועד ההגשה עד לתאריך _ _ בשעה 12:00 הודעה זו אינה מבטלת הצעות שהוגשו בעבר. מובהר כי יש להגיש הצעות במסירה ידנית בלבד. 28

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד