טיוטת מסמכי מכרז

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "טיוטת מסמכי מכרז"

תמליל

1 פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני

2 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ )להלן: "החברה"(, מזמין בזאת הצעות למתן שירותי ליווי וייעוץ בנושא בטחון מים ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם לצרכיה רשאים להשתתף בהליך, מציעים העומדים במועד הגשת הצעותיהם בכל תנאי הסף בהליך המפורטים במסמך ההוראות למשתתפים, הכול כמפורט ובכפוף לאמור במסמכי ההליך ניתן לעיין במסמכי ההליך )ללא זכות צילום וללא תשלום( במשרדי החברה בתיאום מראש בטלפון: ובאתר האינטרנט של התאגיד בכתובת wwwmey7coil זאת החל מיום ראשון ה בשעה 10:00 הצעות בהתאם לתנאי ההליך יש להגיש במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר/בפקס/בדוא"ל( לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד ברחוב ההסתדרות 57 בבאר שבע, במעטפה סגורה הנושאת את הכיתוב "פניה לקבלת הצעות מחיר 04/17" ללא כל סימנים מזהים ו/או כיתוב אחר המועד האחרון להגשת ההצעות קבוע ליום ראשון ה עד השעה 12:00 מסמכי הליך שיימסרו לאחר המועד והשעה האמורים ייפסלו על הסף ולא ייכללו במניין המסמכים שיידונו בפני ועדת המכרזים שאלות הבהרה יש להפנות בדוא"ל בקבצי word בלבד זאת עד ליום חמישי ה 22/06/17 בשעה 13:00 יש לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות דוא"ל חוזר או בטלפון: תשובות לשאלות ההבהרה יישלחו לכל משתתפי ההליך בדוא"ל חוזר בהתאם לפרטים שימסרו על ידם זאת עד ליום רביעי ה 28/06/17 בשעה 17:00 אי מילוי מדויק ומושלם אחר כל דרישות הנקובים לעיל, יכול ויגרמו לפסילת ההצעה ו/או ההליך המצאת מעטפת ההצעה במשרד התאגיד לאחר המועד והשעה אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא התאגיד רשאי לנהל מו"מ על פי כל דין ואיננו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום הינו למען הזהירות בלבד, ואין בו כדי להכשיר את מסמכי ההליך שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים מריו לובטקין, מנכ"ל מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ 2

3 פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים הוראות למשתתפים מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ )להלן: "החברה"(, מזמין בזאת הצעות למתן שירותי ליווי וייעוץ בנושא בטחון מים ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו השירותים יסופקו בהתאם להנחיות ודרישות החברה ולפי הוראות מסמכי ההליך והחוזה המצורפים כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל הזוכה בהליך יהיה לספק את הידע הציוד והחומרים הדרושים לאספקת השירותים 1 מסמכי ההליך חלק א' נספח הוראות למשתתפי ההליך חלקים עמ' טופס 2 טופס 4 טופס 5 טופס 7 טופס 7 א טופס 9 טופס 20 חלק ב' הצהרת והתחייבות המציע אישור זכויות חתימה תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים הצהרת המציע בדבר ניסיון נוסח מכתב המלצה בדבר ניסיון הצהרת המציע בדבר ניגוד עניינים תצהיר בדבר העדר הרשעות נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה/ים שהצעתו/ים תיבחר בהליך )להלן: ההסכם( על נספחיו המפורטים נספח א' נספח ב' נספח ג' הצעת מחיר אישור ביטוחי היועץ הסכם סודיות החברה תראה במשתתף בהליך כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי ההליך המנויים לעיל והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על-פי תנאי ההסכם המצורף אם וככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה בהליך בעניין פרשנותם הנכונה של מסמכי ההליך, יפנה המציע לתאגיד לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג הנחיות התאגיד יינתנו בכתב תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה מובהר בזאת, כי הכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי התאגיד וכי המציע יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה, והוא מוותר בזאת על טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד התאגיד ו/או מי מטעמו 3 2 כללי המזמין רואה בכל משתתף בהליך, אשר הגיש הצעה במסגרתו, כמי שווידא את שלמותם והצהיר על הימצאותם במלואם בחזקתו, וכן כמי שקודם להגשת הצעתו קרא את ההליך, המסמכים המצורפים אליו, ההסכם ונספחיו באופן יסודי, הבין את תוכנם, קיבל הבהרות והסברים, ולאחר כל זאת מתחייב לספק את כלל השירותים המפורטים בו במלואם, בהתאם לדרישות ההליך ולהגדרותיו, ובהתאם להוראות המזמין, ככל שיזכה בהליך וייחתם חוזה התקשרות עמו על פי מסמכי ההליך המזמין רואה בכל משתתף בהליך כמי שהצהיר כי ידוע לו כי המזמין אינו מתחייב באשר למועד תחילת העבודה ואספקת השירותים הנכללים בהליך, וכי הוא יכול לעכב, להתלות לדחות או לבטל את ביצוע העבודות הנכללות בהליך, כולן או חלקן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בין מסיבות התלויות בו ובין מסיבות אשר אינן תלויות בו, וכי

4 לא תהיינה לו כל טענות, השגות, דרישות, או תביעות במקרה של עיכוב, דחייה או ביטול, מלא או חלקי של אספקת השירותים הנכללים במסגרת הליך זה המזמין רואה בכל משתתף בהליך כמי שהצהיר כי ידוע לו כי יתכן ובעתיד יורחב תחום התאגיד לכלול יישובים נוספים היה והורחב תחום המזמין לתחום נוסף מעבר לתחום הערים באר שבע ואופקים, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות אל הזוכה בבקשה להגדלת את היקף העבודות והשירותים כך שיכללו גם את היישובים שיצטרפו בעתיד אל תחום התאגיד כל זאת, בהתאם, למחירים הנקובים בהצעתו ובהתאם לתנאים הנכללים במסמכי ההליך המזמין רואה בכל משתתף בהליך כמי שהצהיר כי ידוע לו כי אין המזמין מתחייב כלפי הזוכה/ים בהליך לכל היקף עבודה שהוא ו/או למתן בלעדיות בביצוע העבודות וכי הוא יזמין מהזוכה עבודות בהיקף כפי שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתו וצרכיו בלבד הזוכה יהא מחויב מצדו לבצע את כל העבודות שתידרשנה על ידי המזמין בהתאם לדרישות ההליך וההסכם המזמין רואה בכל משתתף בהליך כמי שבעצם הגשת ההצעה מתחייב כי במידה ויזכה בהליך יחתום על ההסכם בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה בהליך יום קבלת ההודעה על הזכייה יחשב יום מסירת ההודעה ביד, במידה ונמסרה באופן אישי, ואם נשלחה בדואר רשום, 72 שעות לאחר מסירת המכתב הרשום בבית הדואר, כשהוא מכיל את הודעת הזכייה וממוען אל הכתובת אותה מסר המציע במסמכי ההליך המזמין רואה את השירותים הנכללים בהליך זה ככאלו הדורשים התמחות מיוחדת, ידע מקצועי ייחודי אשר לצורך אספקתם נדרשת מיומנות ספציפית גבוהה, ניהול והוצאה אל הפועל של תהליכי עבודה מורכבים הכרוכים בסנכרון בין מחלקות שונות בתאגיד ומערכותיו, תיאום בין גורמים שונים, שליטה בהפעלת מערכות מידע מורכבות, כושר ארגון וניהול של ביצוע העבודות, היכרות מעמיקה עם הסביבה הטכנולוגית, הכלכלית, המשפטית, הרגולטורית, ועם מגמות ודרישות גופי התקינה המוסמכים בארץ ובעולם בהתאם לרמת מורכבות זו ולחשיבות השירותים הנכללים בהליך זה, רואה המזמין במציע, כמי שלאחר בחינה מעמיקה של כלל מסמכי ההליך ותכולת העבודה, ואומדן מקיף וכולל של יכולתו לספק את השירותים בטיב, באיכות וברמה הנדרשים, הגיש הצעה במסגרת הליך זה כגורם מתמחה בתחומו, על כל המשתמע מכך המזמין רואה בכל משתתף בהליך, כמי שהצהיר שידוע לו כי עליו להגיש הצעה לביצוע כל העבודות ו/או השירותים נשוא ההליך על כלל מרכיביהן וכי לא ניתן להגיש הצעה לביצוע חלק מהעבודות ו/או השירותים נשוא ההליך החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי ההליך ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד למועד האחרון להגשת הצעות 220 החברה תהיה רשאית לדחות את המועד שנקבע להגשת הצעות, לפני המועד האחרון להגשתן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת למציעים 222 לחברה לא תהיה כל חובה לדחות את המועד להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה שהיא 4

5 3 תנאי סף למציעים 32 רשאים להשתתף בהליך מציעים העומדים במועד הגשת ההצעות בכל התנאים הבאים במצטבר ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים לשם הוכחת עמידתם בתנאים אלה: תנאי סף מנהליים: מס"ד תנאי סף מנהלי מסמכים נדרשים סימון המציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף תשל"ו או שהוא פטור מלנהלם וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף יש לצרף אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,תשל"ו והתיקונים לו של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסים המעיד על האמור לעיל 1 המציע לא הורשע ו/או נחקר בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה בנושא פיסקלי, כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א 2982 המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה מטעם רשויות מע"מ תצהיר, בנוסח המצ"ב כטופס 10 סעיפים רלוונטיים סימון *יש להקפיד על בלבד* העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף 2 3 המציע הינו תושב ישראל במקרה של יחיד: 4 יש לצרף צילום תעודת זהות של המציע ככל שמדובר בתאגיד, אזי מדובר בתאגיד רשום בישראל במקרה של תאגיד: למועד עדכני אישור ההגשה מטעמו של עוה"ד רישום לגבי המציע של החותמים זכויות המציע, וסמכותם המציע בשם המציע את לחייב זה ובכלל בחתימתם, סמכותם לחייב את המציע הליך נושא בהתחייבויות זה, בנוסח המצ"ב כטופס אם ההליך למסמכי 4 לא שותפות הוא המציע וייחתם ימולא רשומה, אחד כל ע"י הנספח מהשותפים בנוסח המיועד ליחיד העתק תעודה בדבר רישום במרשם המתאים המציע וכן אישור עו"ד או רו"ח רישום בדבר ומסמכים המציע כדין )תעודת התאגדות, תזכיר ותקנון(, זהות בעלי המניות ושיעור אחזקתם במציע נסח עדכני של המציע מרשם החברות נכון למועד הגשת ההצעה, הניתן אתר דרך להפקה 5

6 א 7 מס"ד תנאי סף מנהלי מסמכים נדרשים סימון סימון תנאי סף מקצועיים: מסד הצהרת המציע על הבנת סעיפי ההליך כלל מסמכי ההליך כשהם חתומים על ידי המציע המציע אינו מצוי בניגוד עניינים עקב העבודות נשוא הליך זה תנאי סף מקצועי מסמכים נדרשים רשות של האינטרנט התאגידים על פי הנוסח המצורף כטופס 2 למסמכי ההליך נספחים, הסכמים, ההליך מסמכי כלל שאלות ותשובות, כשהם חתומים בכל דף, ובמקומות הנדרשים חתימת מורשה וחותמת, חתימת עו"ד, רו"ח וכל גורם נדרש אחר להוכחת עמידתו בתנאי זה יחתום המציע על למסמך 9 כטופס הרצ"ב התצהיר נוסח הנחיות זה 32 למציע ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות במתן שירותי יעוץ בתחום בטחון מים והיערכות לחירום בתאגיד מים וביוב בישראל המשרת 200,000 תושבים לפחות המציע בעל ידע בכתיבת נהלים כללים ותכנון תרגילי חירום בתאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומית להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו: 2 הצהרה חתומה בדבר ניסיונו המקצועי בנוסח המצ"ב כטופס 7 למסמכי ההליך 2 מכתבי המלצה מטעם הגופים הרלוונטיים המוזכרים בתנאי הסף המקצועיים להם סופק השירות כשהם חתומים על ידי מנכ"ל או מנהל כספים/מהנדס חברה או סמכות מקצועית / ניהולית אחרת בגוף הרלוונטי ההמלצות יכללו לכל הפחות את הפרטים והנתונים הבאים: שם הלקוח, פירוט התאגידים עבורם מסופק השירות, מועד תחילה ומועד סיום של אספקת השירותים, היקף כספי, איש קשר מטעם הלקוח, פרטי התקשרות עם איש הקשר בנוסח המצ"ב כטופס למסמכי ההליך על מכתבי המלצה אלו להיחתם על ידי המזמין בלבד )חתימה וחותמת( להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו לפחות נוהל אחד שנכתב על ידו עבור תאגיד מים וביוב 1 2 לידיעת המציעים: בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי ההליך, וכל שינוי או סטייה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת ההצעה תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם כמפורט לעיל ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי ההליך, הינה הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה החברה שומרת לעצמם את הזכות לבצע את העבודות כולם או חלקם בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, והיא שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בהליך בין מספר משתתפים, ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי ההליך נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי ההליך שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע מהליך זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים בבאר- שבע 6

7 4 דרישות נוספות מהמשתתפים בהליך שאינן תנאי סף 42 המשתתף יפרט בהצעתו, / אישום כתב כל בכתב, תביעה התלויה בקשר כנגדו ביכולתו המקצועית לספק את השירותים הנכללים בהליך זה ו/או באיתנותו הכלכלית לפעילותו ואשר עשויה לפגום המציע מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי ההליך ובהסכם המצורף אליו, ולהפקיד בידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתן, את אישור עריכת הביטוחים )נספח ב'( המצורף להסכם ומהווה חלק מתחייב המציע חתום ממנו נפרד בלתי להפקיד בידי המזמין כדין גם ידי על העתקים המבטח מפוליסות )בנוסחו הביטוח המקורי( הנדרשות בכפוף בנוסף לדרישת ומבלי התאגיד לגרוע, בכתב המציע מצהיר כי הביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח הנכללות בהליך ואת מהות השירותים לפי ההליך במלואן וקיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים על ידי המזמין בהתאם למסמכי ההליך ובהסכם ההתקשרות )חלק ב'( המציע בהליך מתחייב כי במקרה בו תיבחר הצעתו כהצעה הזוכה יעמוד במלוא דרישות המזמין לעניין הביטוחים כמפורט במסמכי ההליך וההסכם על נספחיהם השירותים הנדרשים ועיקרי תנאי ההתקשרות מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ )להלן: "החברה"(, מזמין בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים בתאגיד מי שבע בנושאים אלה, ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה, הכל כמפורט במסגרת מסמכי ההליך )להלן "השירותים" או "העבודות"( העבודות תבוצענה בהתאם להנחיות החברה ולפי הוראות מסמכי ההליך והחוזה ממסמכים אלה, ועל הזוכה בהליך יהיה לספק את העבודות נשוא הליך זה בעצמו המצורפות נפרד בלתי כחלק השירותים יסופקו על בסיס שעות עבודה ובהתאם להזמנות עבודה שיפיק התאגיד לזוכה מראש ובכתב כפי שמפורט במפרט השירותים, התאגיד מעריך את היקף שעות העבודה לשנה בכ- 950 שעות למען הסר ספק יובהר כי מדובר בהערכה בלבד ואין התאגיד מתחייב לממש את סך השעות השנתיות במלואן ו/או חלקן ואלה יוזמנו מהזוכה על פי שיקול דעת התאגיד ובהתאם לצרכיו והזוכה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ו/או מי מטעמו בעניין זה ובכלל זה טענות להסתמכות ו/או אובדן רווחים וכיוצ"ב תחום העבודה תחום אחריות תאגיד המים והביוב האזורי "מי שבע"- העיר אופקים והעיר באר שבע, ותחום כל רשות מוניציפאלית אחרת שתצטרף לתאגיד "מי שבע" בתקופת ההתקשרות תקופת ההתקשרות המקורית ההתקשרות החוזית עם הזוכה תהייה למשך תקופה של שנתיים )24 חודשים(, ממועד החתימה על ההסכם הארכת ההתקשרות - למזמין העבודה בלבד תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית ב- 3 תקופות נוספות בנות 22 חודשים או חלק מהם תכולת העבודה - א ב ג ד תכולת העבודה הינה בהתאם למפורט במפרט הטכני המיוחד המצ"ב למסמכי הליך זה במסגרת אספקת השירותים נשוא ההליך יידרש נותן השירות לבצע תיאום מול הגורמים ברשויות השונות, בעיריות באר שבע ואופקים, רשות המים, גורמים ממשלתיים ואחרים העבודה תעשה בתיאום עם גורמי הרשויות הרלוונטיות ובכללם קב"ט, מהנדס הרשות, מנהל אגף הרווחה ברשות, דובר הרשות, רכז מתנדבים ועוד - המפגשים יתואמו ע"י החברה על היועץ לקיים במידת הצורך מפגשים לתאום וסגירת קצוות מול גורמים שונים ובכלל זה )נציגי רשות המים - היחידה לביטחון מים - מרחב דרום, חברת "מקורות", נציגי רח"ל, צה"ל, משרדי ממשלה, הממונה על תאגידי 7

8 ב המים והביוב, קבלני התאגיד, רשויות ותאגידים שכנים וכיו"ב( - המפגשים יתואמו ע"י התאגיד )מכתבי הזימון במידה ויידרשו לקראת הפגישות יוכנו ע"י היועץ ויופצו ע"י התאגיד( עבור ג ד ה ו ה לצורך הכנת חלקים בעבודה יידרש סיוע מגורמים שונים בתאגיד )מהנדס המים, מנהל התפעול, אחראי GIS ועוד(, וגורמים חיצונים לתאגיד בתחומי ההנדסה, הבקרה ועוד 58 חומר תורתי לצורך העבודה א "היערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי מים ברגיעה ובחירום נהלי ארגון ינואר 2007", שנכתב ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב, מטה מל"ח ארצי, הרשות למים בשע"ח ומינהל המים "התמודדות עם מצבי חירום ומשבר בתחום אספקת המים והביוב" תכנית מענה לדוגמא יולי 2006: "קרת" עירייה תוך שילוב העדכונים האחרונים בתורה והכנסת ההתאמות הנדרשות מורה נבוכים נהלים ביטחון מים' נכון ליולי 2024 )ראה מסמך רשות המים מ - 9 דצמבר 2022( חומרים שהוכנו בתאגיד )טיוטות( כולל מפות ותרשימים קונטרס מים של רשות המים מעודכן לשנת 2007 נוהל 252 )מל"ח( מעודכן 59 זכות המציע להגדלת היקף ההליך - מבלי לגרוע מן האמור בהליך זה, שומר לעצמו התאגיד את הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודות נשוא ההליך בהיקף של 50% הגדלה או הקטנה, על פי הוראותיו, על פי שיקול דעתו הבלעדי ועל פי כל דין עוד שומר לעצמו התאגיד את הזכות הבלעדית, במסגרת חוזה זה, לדרוש מהזוכה לבצע עבודות נוספות כל זאת בכפוף לדרישה בכתב מהמזמין או מי מטעמו 520 המציע יהא אחראי לטיב עבודתו במשך כל תקופת ההתקשרות עם מזמין העבודה בה יהא חייב לתקן כל תקלה, נזק, קלקול ו/או להשלים כל חוסר שיתגלה בעבודה 522 תנאי ההתקשרות עם הזוכה בהליך יהיו עפ"י תנאי ההליך והסכם התקשרות המצ"ב על נספחיהם, ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך וההסכם 522 הזוכה יתחייב ללוות את הפעילות השוטפת של החברה בתחומים נשוא הליך זה 523 הזוכה יתחייב לקיים קשר שוטף עם מנכ"ל החברה ובמסגרת זו, יפעל ליצירת מערכת עבודה סדירה עם כלל הממשקים בתאגיד 524 הזוכה יתחייב לקיים קשר סדיר עם אגפי החברה השונים, על-מנת לקבל מידע רלבנטי מתן השירותים נשוא הליך זה הזוכה ידאג לגבש תכנית עבודה שנתית לקידום מטרות ויעדי החברה נשוא הליך זה, תוך גיבוש מדיניות סדורה בהתאם לדרישות התאגיד 526 מובהר בזאת במפורש, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את העבודות נשוא פנייה זו בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות המציע הזוכה ו/או באמצעות ספקים אחרים תקופת ההתקשרות ושלביה זה שלב קדם להליך ממועד פרסום ההליך ועד להכרזה על הזוכה שלב הביצוע- מן המועד הנקוב בצו התחלת העבודות ועד להשלמת העבודות ו/או השירותים הנדרשים לפי הליך שלב הניסיון לידיעת המשתתפים, חצי שנה העבודה הראשונה שלאחר חתימה על ההסכם יוגדרו כתקופת ניסיון במהלכם יבחן המזמין את כשירות המציע, עמידתו בכל התנאים הנדרשים על פי ההליך והתאמתו 8

9 לאספקת השירותים נשוא ההליך בסמכות המזמין וככל שלא יהיה שבע רצון מעבודת הזוכה ו/או ימצא כי אינו מתאים לביצוע העבודות, להורות על הפסקת ההתקשרות זאת בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות הצעת המשתתף ואופן הגשתה 72 הצעתו הכספית של המשתתף בהליך תוגש כמפורט בחלק ב' )תכולת העבודות( בהצעתו ינקוב המציע באחוז הנחה לשעת עבודה על פי ההנחיות הבאות: אחוז הנחה לשעת עבודה לצורך אספקת השירותים: 72 רשאי המציע ליתן אחוז הנחה למחיר הבסיס לשעת העבודה כפי שצוין על ידי המזמין א על ההנחה להיות בטווח של עד 0-15% ממחיר הבסיס שקבע המזמין לשעת עבודה ב ג לתשומת לב המציעים, אחוז ההנחה הננקב על ידם בהצעתם ישמשו לשקלול ההצעה לצורך בחירת הזוכה בהליך, זאת כמפורט בהמשך מסמך זה ד ההצעה המוצעת על ידי המציע תתייחס לכל השירותים, העבודות, הנושאים, החומרים, הציוד וחומרי העזר ולכל הדרוש לביצוע העבודות נשוא ההליך מובהר בזאת כי הזוכה בהליך לא יהא זכאי לכל סכום העולה על סכום הצעתו, למעט אם צוין במפורש אחרת במסמכי ההליך 73 הצעתו של המציע תכלול את כל העלויות וההוצאות שיהיו לו לרבות הוצאות נסיעה וביטול זמן נסיעה, בקשר לשלבי הביצוע שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין כולל אי רציפות של ביצוע העבודות לכל פרק זמן שייקבע ע"י המזמין המציע לצרף תכולת עבודה 74 מובהר בזאת, כי אין המשתתף רשאי לנקוב בתכולת עבודה אחרת כמו כן נאסר על משל עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתכולת העבודות הקיימת כל שינוי בתכולת העבודות ו/או הוספה מצדו של המציע, יגרור לפסילת הצעתו מידית 75 מובהר בזאת כי המציע המגיש הצעה לביצוע עבודות ו/או אספקת שירותים לפי הליך זה חייב להגיש הצעה לבצוע כל העבודה על כל מרכיביה, אלא אם צוין אחרת במפורש הצעה שתענה רק על חלק מהעבודות המפורטות להלן לא תיבדק ותפסל על הסף הכמויות או שתלווה 76 התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב בהסתייגויות כלשהן 77 הסכום המוצע על ידי המציע לשעת עבודה יהיה בשקלים חדשים ולא יכלול מע"מ לתאגיד שמורה הזכות לדרוש מהמציע להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו וכיו"ב 78 ידועים ונהירים לו, כי יש החוזה ההליך/ הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי 79 והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע והסגולות המקצועיות, הניהוליות לו את כל הידיעות, הכישורים במסמכי החוזה וכי הוא מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או ההצעה, הכול כמפורט את העבודות נשוא התאגיד ו/או מי מטעמו ו/או דרישה כנגד תביעה התאגיד יראה כל מציע אשר הגיש את הצעתו וחתם ע"ג כל המסמכים הרלוונטיים להליך זה, כמי שביקר במקום 720 ביצוע העבודות ועמד על טיב העבודה והיקפה חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו להליך זה עם מציעים נוספים או כל גורם אחר 722 על המציע ללמוד, להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי ההליך והחוזה 722 או תנאי כלשהוא מתנאי ההליך המציע אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו 723 הסתייגות המשתתף מתנאי ההליך ולפסול התאגיד רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום את הצעתו 7 9

10 אופן הגשת ההצעה על המציע למלא הצעתו, ולחתום עליה ועל כל מסמכי ההליך בחתימת מקור 82 על המציע לספק במסגרת הצעתו, את חוברת ההליך, מסמכים כלליים ומקצועיים אסמכתאות ומידע הנדרש על 82 פי הליך זה לצורך הוכחת כשיר המציע ולצורך אספקת מידע מקצועי הנדרש לצורך הערכת הצעתו, המזמין תו רשאי לדרוש מידע נוסף על הנדרש במסמך זה ובשאר מסמכי ההליך והנספחים לו לתשומת לב המציעים, המציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והנתונים הנדרשים לפי תנאי הסף להליך, ועל המציע ועליו בלבד האחריות לבחון את המסמכים המבוקשים במסגרת תנאי הסף להליך ולדאוג לצרפם במלואם להצעתו לא תישמע כל טענה מצד המציעים בעניין זה מבלי לגרוע מן האמור, על המציע לצרף את כל מסמכי ההבהרות להליך ומסמכי התשובות שיענו ע"י התאגיד 83 כשהם חתומים בחותמת חברה ומרשי חתימה המציע ימלא הצעתו הכספית על גבי הצעת המציע, חלק ב', בהתאם להוראות מסמכי ההליך 84 ו/או להשלים לאחר הגשת הצעתו כל מסמך נוסף שיידרש להציג לתאגיד שמורה הזכות לדרוש מהמציע 85 להוכחת כשירותו, ניסיונו וכיו"ב לרבות מסמכים ו/או נתונים המעידים על עמידתו בתנאי הסף, וכן התאגיד יהא רשאי לפנות לכל ממליץ ו/או איש קשר ו/או צד שלישי כלשהו על מנת לקבל כל המצלה ו/או נתון ו/או מידע לגבי המציע הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי ההליך/החוזה ידועים ונהירים לו, כי 86 יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות, הניהוליות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא הכול כמפורט במסמכי החוזהחל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו לבצע את העבודות נשוא ההצעה, להליך זה עם מציעים נוספים או כל גורם אחר ההליך המציע אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהוא מתנאי 87 ובמקרה זה תהא ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעת המציע או להתעלם מן התיקונים והשינויים, הכל כפי שתסבור לנכון התאגיד רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המשתתף מתנאי ההליך ולפסול את הצעתו החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל 88 החברה תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנפלו בהצעה, או לחילופין לפסול הצעה שנפלו 89 בה טעויות או אי התאמות כאמור, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה 91 שלבי בדיקת ההצעות )למען הסר ספק יובהר כי אין מדובר בהליך דו שלבי( 922 פתיחת המעטפה - וחשיפת המחיר שננקב על ידי המציע לשעת עבודה 922 עמידה בתנאי סף בתחילה תבחן ועדת המכרזים את עמידת המציעים בכל תנאי ודרישות הסף המוגדרות בסעיף 3 לעיל הצעה שלא תעמוד בדרישות תנאי הסף כאמור תפסל על הסף, לא תיבדק ולא תובא לדיון ו/או להשוואה עם מציעים אחרים

11 ביצוע חישוב משוקלל ומתן ציון כולל למרכיבי ההצעה, איכות ומחיר כל להליך ייקבע לגביה ציון משוקלל כולל )מחיר + איכות( שקלול הצעות ייקבע לפי משקלות יחסיות כדלקמן : הצעה שעמדה בתנאי הסף 923 א( משקל מחיר - 30% ב( משקל איכות 70% לפסול הזוכה ייקבע בהתאם לציון המשוקלל הגבוה ביותר וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים 924 כל הצעה מחמת חוסר סבירות ו/או כל נימוק סביר אחר אופן חישוב ושקלול ההצעות מרכיב הצעה הכספית/מחיר )P( מרכיב הצעה הכספית/מחיר )P( יהווה 30% מהמחיר )X( הסופי של 922 המגיש הציון למרכיב הכספי/מחיר לכל הצעה יתבסס על הטבלה הבאה: ניקוד מחיר ) ( X אחוז הנחה מרכיב האיכות )Q( מרכיב האיכות יהווה 70% מציון האיכות הכולל )Z( של ההצעה אשר יתבסס על הנוסחה הבאה בהתאם לפרמטרים שבטבלה להלן: Q=07*Z שם הפרמטר תיאור משקל באחוזים ניקוד מקסימאלי מצטבר 20 נק' 30 נק' 40 נק' 20 נק' 20 נק' 200% 2 תאגידים 3 תאגידים 4 תאגידים ומעלה 5 שנים 20 שנים איכות ניסיון קודם במתן כלל השירותים נשוא מסמך זה בתאגידי מים וביוב לרבות המלצות חיוביות מצורפות ניסיון מוכח בתאגידי מים וביוב ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים ביעוץ 11

12 40 נק' 20 ניקוד וועדת מכרזים 20 שנה ומעלה בתחום בטחון מים והיערכות לחירום התרשמות וועדת המכרזים מניסיון וידע המציע בריאיון אישי, התרשמות הנהלת התאגיד מחוות דעת והמלצות משיחות טלפוניות עם תאגידים שייבחרו מתוך רשימת התאגידים אותם הגיש המציע, התרשמות מהשכלת היועץ, ניסיונו המקצועי והניהולי בתחומים נשוא הצעה זו וכן, ניסיונו בתחומי הייעוץ בתחומים נשוא הצעה זו לרבות ניסיונו הקודם של התאגיד עם המציע ו/או של תאגידי מים וביוב אחרים 923 הציון המשוקלל )S( הציון המשוקלל על פיו יבחר הזוכה בהליך יתבסס על הנוסחה הבאה: S=Q+P 10 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה החברה תהיה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה את 202 מירב היתרונות ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים 202 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעת המשתתף תכלול את כל מרכיבי העבודה ועדת המכרזים תבדוק 203 את הצעת המשתתף, אולם יובהר, כי אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת המחיר לשעה הנמוך ביותר או את ההצעה בעלת ציון השקלול הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא וכי התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן ועדת המכרזים תזמן את המציעים להצגת השירותים המוצעים על ידי המציע בהליך ולהתרשמות 204 מהמציע הוועדה תשקלל את התרשמותה מהמציע בציון המשוקלל של כל מציע פרטים בדבר מועד הזימון ומהלכו יימסרו לידי המציעים במועד מאוחר יותר, לאחר הגשת ההצעות ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים 205 וכל הוכחה שהיא תמצא לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא הליך זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או בין היתר הנוגעים לעמידת המציע בתנאי הסף, בין אם המסמך כלול אישורים דקלרטיביים ברשימת המסמכים המפורטים בסעיפים לעיל ובין אם אינו כלול בהם, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק לתאגיד את הפרטים וההוכחות הנדרשים אם יוכח לכאורה קשר כזה ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים 206 ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות ההליך מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קודמים לעיל, מובהר כי במסגרת שיקוליה של הועדה 207 לבחירת הזוכה תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים המפורטים להלן: ניסיונו של המציע ובכלל זה הניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע עבודות דומות בעת הליכי בחירת הזוכה בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה ניסיון התאגיד ו/או גופים אחרים בביצוע עבודות עם המציע ו/או קבלת שירותים מהמציע כושר הביצוע של המציע, ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשותו או תחת שליטתו על פי הסכמים חתומים לתקופה המיודעת לביצוע העבודות על פי ההזמנה יכולת עמידתו של המציע בלוח הזמנים של הזמנת העבודה לאור התחייבויות נוספות של המציע כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא ההליך במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לתנאי ההליך התאגיד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה סבירה בשל מחירה, או שאינה סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסותה לתנאי ההליך באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי 12

13 התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמציעים הבהרות לשביעות רצונו המלאה לאחר פתיחת המעטפות, זאת על מנת לבחון את המציע ואת הצעתו במסגרת שיקוליה האמורים לעיל מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול כל הצעה שתוצאתה תהווה מחיר החורג ביותר מ 25% מהמחיר שנקבע לשעת עבודה א 208 מובהר בזאת כי התאגיד יהא רשאי לנהל משא ומתן עם המציע אשר יבחר כזוכה בהליך, לשם שיפור הצעתו, בכפוף לדין 209 התאגיד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר, והמציע מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים 2020 אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאי התאגיד להסיק מסקנות לפי ראות עיניו ואף לפסול את ההצעה 2022 יודגש כי החברה רשאית שלא לבחור בהצעת מציע אפילו יתברר כי היא נמצאה הזולה ביותר, אם אותו מציע או חברה שהוא בעל שליטה בה, הפרו הפרה יסודית התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו או לחברה שהוא בעל שליטה בה, כלפי החברה, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה בהליך זה, ובלבד שנמסרה לו הודעה בכתב מהחברה בנוגע לאותה הפרה 2022 החברה קבעה אומדן להתקשרות במסגרת הליך זה במקרה בו ימצא, כי כל ההצעות אשר יוגשו להליך מרעות עם החברה לעומת האומדן שנקבע כאמור, החברה תהא רשאית לקבוע, כי כל המשתתפים בהליך, אשר יעמדו בתנאי ההליך, לרבות תנאים מוקדמים, יגישו הצעה חוזרת ומשופרת 2023 במקרה בו תוגש הצעה יחידה להליך, או שתיוותר הצעה יחידה לדיון, במחיר המרע עם החברה לעומת האומדן שנקבע בהליך, החברה תהא רשאית להודיע על כך למגיש ההצעה, ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם החברה, במועד שיקבע 2024 בנוסף, במקרה בו תוגש הצעה יחידה להליך, או שתיוותר הצעה יחידה לדיון, רשאית החברה להחליט על בחירת ההצעה או על עריכת הליך חדש 2025 החברה תהיה רשאית להתנות את זכייתו החלקית של מציע שהצעתו יקרה יותר ממנו, בהשוואת מחיר ותנאים לאלה של ההצעה הזולה ביותר העונה לדרישות החברה, או בהפחתת מחיר, באופן שהמציע שהצעתו יקרה יותר, יקבל ציון משוקלל זהה למציע שהצעתו זולה יותר 2026 למען הספר הספק,יובהר שלתאגיד נתון השיקול הבלעדי להחליט אם לדרוש מהזוכה לספק את כל השירותים המפורטים בהליך זה בהתאם לאומדן השעות שפורט לעיל ו/או כל חלק ממנו, ואין באמור בהליך זה משום התחייבות של התאגיד להפעיל את הזוכה בהליך ו/או להזמין ממנו עבודה או כמות כלשהי המציעים והזוכה בהליך מוותרים מראש ויהיו מנועים מלטעון כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בדבר צפיות הסתמכות או אובדן רווח כלשהי 11 הליך תחרותי נוסף החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך תחרותי נוסף, במסגרתו תודיע החברה למציעים אשר הצעותיהם יעמדו בכל תנאי ההליך כי הם רשאים להגיש, במועד שיקבע, הצעת מחיר סופית ביחס למחיר הצעתם, בתנאים המטיבים עם החברה לעומת הצעתם המקורית ב במקרה בו לא יגיש מציע הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה הצעה סופית נוספת שמחירה גבוה מהצעתו הראשונה, תתחשב החברה בהצעה הראשונה במקרה שמציע יגיש הצעה ג יובהר כי אין בקיומו של הליך תחרותי נוסף כדי לגרוע מסמכות החברה לבחון את סבירות ההצעות 12 חתימת החוזה, כשיר שני נקבעה הצעתו של משתתף, כזוכה בהליך, תודיע על כך החברה למשתתף הזוכה כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על המשתתף הזוכה לחתום על הסכם ההתקשרות ולהמציאו לחברה בצירוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההסכם, וכמפורט בהודעת הזכייה, בדגש על נספח אישור ביטוחי המציע )נספח ב'( חתום כדין על ידי מבטחי המציע )בנוסחו המקורי( וכן כל מסמך אחר שיידרש בהתאם לחוזה ולהליך, זאת בתוך 7 ימים ממועד הודעת הזכייה לא הומצאו המסמכים הנדרשים חתומים ע"י המשתתף הזוכה, כנדרש במסמכי ובהודעת הזכייה, יחשב המשתתף כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו בהליך תבוטל, המשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה 13

14 223 ועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לבחור בכשיר שני על פי שיקול דעתה הבלעדי כשיר שני, אם וככל שאכן ייבחר, יוכרז כזוכה בהליך אם מסיבה כלשהיא לא יחתום הכשיר הראשון על חוזה במועדו ו/או יסתיים עימו החוזה במהלך תקופת הניסיון כהגדרתה בהסכם במידת הצורך, תמסור החברה הודעה מתאימה גם לבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג, אם וככל שיוחלט על בחירתה 224 לא עמד המציע הזוכה בדרישות ההליך ו/או המזמין במהלך תקופת הניסיון, תופסק ההתקשרות בחוזה בין המציע הזוכה בהליך למזמין )החברה( במקרה כזה המזמין יהא רשאי להתקשר בחוזה עם הכשיר השני שהצעתו דורגה שניה בעדיפותה לפי שקלול הציון הכללי וכך הלאה ו/או להתקשר עם כל גורם אחר, בהתאם לדין כל התחייבויות החלות על המציע הזוכה יחולו על המציע הנ"ל בהתאמה 225 משתתף שיבחר כזוכה בהליך יתבקש לחתום על הסכם ההתקשרות בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו בהליך, ולהמציא במועד זה את אישורי הביטוח )נספח ב'( וכן כל מסמך אחר שיידרש בהתאם לחוזה ולהליך 13 התמורה בעד השירותים התמורה לנותן השירות בעד אספקת השירותים תחושב בהתאם למחיר לשעת עבודה כפי שנקבע על ידי המציע בהצעתו במכפלת שעות העבודה שבוצעו על ידו בפועל לאחר קבלת אישור התאגיד מראש ובכתב, הכל בכפוף למסמכי ההליך על כל חלקיו ונספחיו 14 ביטוחי המציעים 242 תשומת לב המציעים מופנית לדרישות התאגיד לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה בהליך, כמפורט בסעיף 22 "ביטוחי היועץ" לחלק ב' "הסכם ההתקשרות" ובנספח ב' "אישור ביטוחי היועץ", )להלן : "דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים", בהתאמה( 242 המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים הפורטים בסעיף 22 )ביטוחי היועץ( להסכם ההתקשרות )חלק ב'( לרבות בנספח ב' "אישור ביטוחי היועץ", להלן "הביטוחים הנדרשים" 243 המציע מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח בקשר עם הביטוחים הנדרשים, כאמור לעיל ואת מהות השירותים לפי מסמכי ההליך במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן 244 המציע מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים כאמור לעיל ולהלן במסמכי ההליך וחוזה ההתקשרות ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתן, את נספח ב' להסכם ההתקשרות "אישור ביטוחי היועץ" )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח 245 בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב המציע כי במידה והצעתו תוכרז כ"הצעה זוכה" ובכפוף לדרישת התאגיד בכתב ימציא לו העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות 246 מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח מובהר בזאת, מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים )נספח ב'( התאגיד יתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז וההסכם, על נספחיהם 247 למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח ב' אישור ביטוחי היועץ, חתום כדין על ידי מבטחי מגיש הצעה )בנוסחו המקורי(, התאגיד יהיה רשאי למנוע תחילת מתן השירותים בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש 248 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי היועץ )נספח ב'(, כאמור לעיל, יהא התאגיד רשאי לראות המציע כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של מגיש ההצעה בהליך 249 יודגש כי בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים )נספח ב'( יוגש במועד הגשת ההצעה בחתימת המבטח, אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים 14

15 25 הבהרות ושינויים 252 מציע המעוניין להעלות שאלות הבהרה מתבקש להפנותן בכתב, בעברית, ובאמצעות קובץ Word בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת זאת עד ליום חמישי ה 22/06/17 _בשעה 13:00 ולאשר את קבלת הודעת הדואר האלקטרוני ושלמותה באמצעות מספר הטלפון, או באמצעות קבלת אישור במייל חוזר על קבלת הודעתו שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תיענינה על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות שאלות אשר תתקבלנה במועד מאוחר יותר לא תקבלנה מענה למען הסר ספק יצוין כי רק שאלות אשר נשלחו עד למועד הנקוב בסעיף 151 לעיל תקבלנה התייחסות המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לאשר קבלת שאלות הבהרה במועד מאוחר יותר, אולם אינו חייב לעשות כן למען הסר ספק יצוין כי המזמין אינו מתחייב לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, וכי הוא שומר לעצמו את הזכות שלא לענות לשאלות מחמת היותן לא ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי ההליך תשובות לשאלות ההבהרה יישלחו לכל משתתפי ההליך האחרון להגשת ההצעות להליך בדוא"ל חוזר בהתאם לפרטים שימסרו על ידם, למועד עד 27 עמדה, תשובה, הערה או הבהרה אשר ניתנה בעל פה על ידי גורם כלשהו מטעם המזמין, בניגוד לאחד ממסמכי ההליך ו/או בניגוד לתשובות אשר ניתנו בכתב כאמור לעיל, תגבר המילה הכתובה על שנאמר בעל פה 28 על אף האמור לעיל, רשאי המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להכניס למסמכי ההליך שינויים, עדכונים, תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתו הוא, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות להליך שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר רכשו את מסמכי ההליך אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי ההליך 29 על המשתתפים לבדוק את כל מסמכי ההליך לפני הגשת הצעתם, ולוודא כי המסמכים מובנים להם ולוודא שאינם סותרים אחד את השני, וברורים די הצורך להכנת הצעתם 20 מצא המציע סתירה או חוסר התאמה בין מסמכי ההליך לרבות כלל מסמכי ההליך והמסמכים המצורפים אליו, ההסכם והמסמכים המצורפים אליו ו/או ההוראות וההנחיות למציעים, או לחילופין, מצא המציע את אחד מסעיפי ההליך כלא ברור דיו, דורש הבהרה או מנוגד להוראות הדין יפנה המציע אל המזמין בכתב, במסגרת שאלות ההבהרה כאמור לעיל, ובכפוף לתנאי הגשת שאלות ההבהרה עד למועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה נתגלתה סתירה כאמור והשיב עליה המזמין בכתב, תגברנה הבהרות המזמין בכתב על האמור במסמכי ההליך המקוריים 22 יודגש בהדגשה יתרה כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפי ההליך בעל פה המציע לא יהא רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו ע"י התאגיד, אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב כאמור לעיל, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה 22 חל על משתתף בהליך איסור למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי ההליך בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי ההליך ו/או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים, בין ע"י מכתב לוואי או בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאית החברה לפסול את הצעת המציע להליך, מבלי הצורך לנמק מדוע ההסתייגויות פוסלות את ההצעה 15

16 23 ביטול ההליך ואי חתימה על הסכם ההתקשרות וכן האטה, הפסקה או ביטול ההסכם מובהר בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפעול ולהורות על כל אחד מהמפורט להלן: 232 לא לחתום על ההסכם עם הזוכה קודם לאישור התקציבי הדרוש לביצוע העבודות נשוא ההליך בתקציב המזמין וקיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק וכן קיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע עבודות נשוא ההליך 232 להורות על האטת קצב העבודות, ככל שהדבר יהיה נחוץ, לדעת המזמין 233 להורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודות 234 לבטל את ההסכם בכל שלב, אם המזמין יגיע למסקנה כי אין לו די מקורות כספיים להתחיל, כמו גם להמשיך או לסיים את העבודות נשוא ההליך 235 להתנות את ביצוע העבודות בקיום שאר האישורים הדרושים על פי חוק והמצאת כל האישורים ו/או ההיתרים שעל המציע לספק בהתאם לחוזה ההתקשרות 236 לבטל את ההסכם, בכל שלב, אם הזוכה בהליך לא יעמוד בתנאי ההליך ו/או יפר את ההסכם ובכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם כל צד שלישי, ככל שימצא לנכון )לרבות, אך מבלי לגרוע, להתקשר עם מי מהמציעים האחרים בהליך( 237 לבטל את ההליך ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטינו ו/או להגדילו ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא )ושאינה מפורטת לעיל( זאת בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי ובכפוף לדין 238 למציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין ביטול ההליך 239 אם יחליט התאגיד שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטינו ו/או להגדילו ו/או לשנותו, מוותרים המשתתפים בהליך בחתימתם על מסמך זה על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו 24 הוראות כלליות 242 את מסמכי התאגיד ידי בפקס או ידי למסור יש ההליך במסירה לשלוח )לא ידנית בדואר/בפקס/בדוא"ל( לתיבת המכרזים שבמשרדי ברחוב ההסתדרות 57 בבאר שבע, במח' רכש בקומה ראשונה, במעטפה סגורה הנושאת את הכיתוב "הצעת מחיר " 04/17 ללא כל סימנים מזהים ו/או כיתוב אחר וזאת ביום ראשון ה עד השעה 12: מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו על הסף ולא יכללו במניין מסמכי ההליך שידונו על ועדת המכרזים 243 התאגיד יהא רשאי לדחות את מועד הגשת ההצעות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובמקרה כזה יודיע למשתתפים ו/או בדוא"ל ו/בדואר, על פי פרטי ההתקשרות שלהם 244 התאגיד רשאי בכל עת, ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך, ביוזמתו בתשובה לשאלות המשתתפים השינויים והתיקונים יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויבואו לידיעתם של כל המשתתפים בכתב, באמצעות פקס, דוא"ל או באופן אחר, על פי הכתובת שמסרו המשתתפים 245 מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את המסמכים שיוגשו על המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים 246 מובהר כי החתימה על ההסכם וביצועו מותנים באישור תקציב על ידי הגורמים המוסמכים, ולזוכה לא תהא כל 16

17 טענה נגד החברה אם ביצוע ההסכם ידחה ו/או יבוטל ו/או אם העבודות יבוצעו באופן חלקי ו/או בשלבים 247 נקבע זוכה בהליך )להלן: "הזוכה המקורי"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה בהליך )להלן: "הזוכה המאוחר"(, מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר במקרה כזה לא יהא זכאי הזוכה המקורי לכל פיצוי או תשלום מאת החברה, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, בגין ההליך שבוצע 248 התאגיד זכאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או לצמצם ו/או לשנות את תכולת ו/או היקף העבודה נשוא ההליך בכל עת ו/או לבטל את ההליך היה ותוגש הצעה אחת בלבד ו/או לבטל בכל עת - לרבות אחר בחירת הזוכה בהליך - את העבודה נשוא ההליך, כולה או חלקה, מכל טעם שיראה לו 249 ככל שיפעל התאגיד כאמור, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התאגיד ו/או מי מטעמו והמציעים מוותרים בזאת, מראש ובאופן סופי ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ו/או מי מטעמה בגין כך 2420 כל משתתף יישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא בקשר להשתתפותו בהליך, לרבות עלות כל הבדיקות ובירורים שיעשה בין ביוזמתו ובין לפי דרישת התאגיד 2422 בשום מקרה המשתתף בהליך לא ידרוש והתאגיד לא ייתן כל החזר ו/או פיצוי למשתתף בהליך על הוצאות השתתפותו, בין אם זכה ובין אם לא ובין אם נפסלה הצעתו 2422 מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך הינו למען הזהירות בלבד, אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים 17

18 פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושאים: בטחון מים בתאגיד מי שבע טופס 2 הצהרה והתחייבות המציע לכבוד תאגיד המים והביוב מי שבע בע"מ גאנ, הנדון: הצהרה והתחייבות המציע להצעת מחיר 04/17 אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי הליך מס' 04/17 בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, מצהיר ומתחייב בזה: הנני מצהיר בזה כי קראתי את כל האמור במסמכי ההליך, וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה ואספקת השירותים נשוא ההליך שביצועם ידוע ומוכר לי, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי לביצוע העבודות ואספקת השירותים נשוא ההליך )להלן: "העבודות"( אני מצהיר כי הבנתי את כל האמור והמפורט בהליך, ומסכים לתנאים המפורטים במסמכי ההליך, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/ או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב )הנקראים "מסמכי ההצעה" או "מסמכי ההליך"(, והם כולם מהווים את החוזה להתקשרות לביצוע העבודות נשוא ההליך אני מצהיר כי הנני מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה והמחיר כפי שפורטו במסמכי ההזמנה אני מצהיר בזה כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים בהליך, כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי ההליך, ברשותי הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא ההליך, הכול כפי המפורט והנדרש במסמכי ההליך ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש כן אני מצהיר כי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי ההליך ואני מוותר בזה מראש על טענות אלו הנני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי ההליך ולמלא אחר כל התחייבויותיי על פי מסמכי ההליך במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק אני מצהיר כי אינני רשאי להעביר כל מידע שברשותי כתוצאה מהשתתפותי בהליך זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת הליך זה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב לספק את כל השירותים ו/או המוצרים והרכיבים הנדרשים לביצוע העבודות נשוא ההליך, בסך כמפורט בהצעתנו להליך, בהתאם להוראות מסמכי ההליך, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות, נספחיו ומפרטיו, והנני מקבל על עצמי לספק את השירותים ולבצע את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש אני מתחייב, ככל שהצעתי תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' "חוזה התקשרות", סעיף 22 "ביטוח על ידי היועץ" ובנספח ב' להסכם )להלן: "אישור ביטוחי היועץ"( ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתן את נספח ב' אישור ביטוחי היועץ )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, ומבלי לגרוע, אנו מתחייבים בכפוף לדרישתכם בכתב להמציא לכם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות כמו כן הננו מצהירים כי

19 הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות השירותים לפי המכרז במלואם וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא נפעל כאמור לעיל אנו מסכימים כי תהיו רשאים למנוע מאתנו את מועד תחילת מתן השירותים ו/או לפעול כלפינו כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתנו במכרז 9 הנני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי שאין באמור בהצעתי זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות הסכמה וקבלה מצדכם את הצעתי בדרך כלשהי אני מסכים כי תהיו זכאים אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם, חוזה מחייב ביני לבינכם ידוע לי ואני מסכים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות כן ידוע לי שתהיו רשאים לבטל את ההליך בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד לבחירה בזוכה 20 הצעתי זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה של 3 )שלושה( חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של 3 )שלושה( חודשים, עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת בכתב של 3 ימים לפני פקיעת ההצעה 22 מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתי נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה מחייב אותי 22 אם הצעתי תתקבל, הנני מתחייב לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד בידיכם את אישור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה )עותק מקור( ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי ההליך ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי ההליך 23 אני מתחייב כי אם הצעתי תתקבל, אתחיל במתן השירותים נשוא הליך זה במועד שייקבע על ידכם בהתאם להסכם, ובקצב שיקבע על ידיכם 24 אני מצהיר כי ידוע לי כי אם אפר התחייבות מהתחייבויותיי המפורטות לעיל ו/או במסמכי ההליך או אם אחזור בי בדרך כלשהי מהצעתי, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לקבל ממני פיצוי בסך של 20,000 כפיצוי קבוע, הוגן וסביר ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה, וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותיי ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול ההליך, וללא צורך בהוכחת נזק 25 אני מצהיר כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואני מתחייב לא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה בהליך 26 אני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי ההליך על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה הידועים והמוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי 27 אני מגיש בזאת את הצעתי הכספית להליך זה, בהתאם להוראות מסמכי ההליך, כמפורט להלן, וזאת על גבי מסמך א', למסמכי ההליך 28 אני מצרף להצעתי את כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי ההליך 29 אני מאשר כי ידוע לי וכי אני מסכים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת המציע הזוכה, תשקול החברה, את עמידתו של המציע בתנאים הנדרשים במסמכי ההליך על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה 20 אני מאשר כי ידוע לי ואני מסכים לכך, כי החברה תהיה רשאית לבחון את הצעתי על בסיס הציון המשוקלל הכולל שיינתן לה ע"י וועדת המכרזים, כמפורט לעיל במסמכי ההליך, וזאת בנוסף לכל שיקול הנתון לחברה עפ"י מסמכי ההליך ו/או עפ"י הדין 22 אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, כי תתכן אפשרות כי פעילות תאגיד המים והביוב מי שבע, תורחב בעתיד ויתכן ותכלול רשויות מקומיות נוספות, בדרך של מיזוג של החברה עם תאגיד מים וביוב אחר ו/או בדרך של צירוף רשויות מקומיות 19

20 נוספות לחברה ו/או בדרך של הקמת חברת בת ו/או בדרך כלשהי אחרת התאגיד יהיה רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט, לדרוש ממני לבצע את העבודות נשוא מסמכי ההליך גם בשטחי הפעילות שיתווספו לתאגיד, כאמור לעיל, וזאת ללא תשלום נוסף, בתמורה למחירים שהוצעו על ידי בהליך זה, ובהתאם למסמכי ההליך, בשינויים המחויבים אני מצהיר, כי האמור לעיל נלקח על ידי בחשבון בעת הגשת המחירים המוצעים, בתמורה לעבודות נשוא ההליך 22 אני מצהיר, כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה, וכי אני זכאי לחתום על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו 23 אני מצהיר, כי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם ו/או ניגוד עניינים מין וסוג שהוא לחתימתי על הצעה זו 24 כמו כן, אני מצהיר כי כל הפרטים ו/או הנתונים ו/או המסמכים אשר צוינו ו/או צורפו להצעתי - אופן הגשת ההצעה, הינם נכונים ומדויקים, ואני מתחייב לפעול לפיהם בכבוד רב, המציע/המציע תאריך *)חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד( שם המציע )באותיות דפוס( שמות מורשי החתימה אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר- נא לפרט( כתובת מס' טלפון מס' פקס מספר עוסק מורשה אישור עו"ד אני הח"מ עו"ד של מס' מזהה )להלן: "התאגיד"( מאשר בזה כי חתימת/ות ה"ה ו-, אשר חתמו על הצעה זו, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין אני מאשר בזה כי ביום הופיע/ו בפני ה"ה הנ"ל, ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ווכן יהא/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם וחתם/ו עליה בפני תאריך )חתימה + חותמת + מס' רישיון( חתימת עו"ד 20

21 פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושאים: בטחון מים בתאגיד מי שבע טופס 4 תאריך: / / לכבוד מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ אישור זכויות חתימה הנדון: פרטי המציע ומורשי חתימה והצהרת המציע להצעת מחיר 04/17 אני החתום מטה, תז חפ, שהנני ממלא תפקיד אצל המציע ומוסמך בשם המציע לחתום על הליך מס' 04/27 למתן שירותי ליווי וייעוץ בנושא בטחון מים ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה, ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי ההתקשרות והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם המציע: שם המציע כפי שהוא רשום במרשם: סוג התארגנות: תאריך הרישום: מספר מזהה )חפ / עמ(: מספר חשבון בנק )בנק, מס' סניף, מס' חשבון(:,, איש הקשר מטעם המציע: שם : כתובת : טלפון: פקס: דוא ל: טלפון נייד: פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן: שם: ת ז: דוגמת חתימה: 7 ת ז: דוגמת חתימה: שם: הנ ל מוסמכים להתחייב בשם המציע ביחד / לחוד )יש להקיף בעיגול( קיבלנו את מסמכי ההתקשרות וקראנו את תכנם אנו מקבלים את כל התנאים שקבע התאגיד ואין לנו כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל-פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת בזה הננו להצהיר ומאשר שנושא התקשרות זו והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על העבודות מוכרים לנו ולא יהיו לנו או לבא כוחנו כל תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע

22 ומולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של התאגיד כלפינו או כלפי המציע הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לנו/למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף ההתקשרות המציע מאשר, כי ידוע לו שהתאגיד שומר לעצמו את האפשרות שלא לבצע את הזמנת השירותים כלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה לו חובת הנמקה ו/או שימוע בנוסף, שומר התאגיד את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות זו, להפסיקה )באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל(, לחדשה או לעכבה בהתאם לצרכיו והכול, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליה חובת הנמקה ו/או שימוע בכבוד רב, שם החותם חתימה + חותמת אישור עורך הדין על הצהרת והתחייבויות המציע לעיל: אני הח מ, עו ד מאשר/ת כי ביום: / / הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב בישוב/עיר מר/גב' שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תז /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל מספר רישיון חתימה + חותמת 22

23 פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושאים: בטחון מים בתאגיד מי שבע לפי סע' תצהיר 2 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 אני הח"מ מרח' תז לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: טופס 5 לאחר שהוזהרתי כי עלי *** )יש לסמן סעיפים רלוונטים בלבד( *** אני נציג החברה, את המפורט להלן: )להלן: "החברה"(, אני מכהן כ בחברה, ואני מוסמך להצהיר מטעם עד למועד האחרון להגשת הצעות בהליך, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף 2 ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א )להלן: "חוק עובדים זרים"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז )להלן: "חוק שכר מינימום"( עד למועד האחרון להגשת הצעות בהליך, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף 2 ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא הליך זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר ההתקשרות/ההליך, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות זה תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם המציע או מי מבעלי הזיקה אליו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך בשל הפרת דיני העבודה; המציע או מי מבעלי הזיקה אליו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו- 2985, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; הוראות סעיף 9 לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח : א הוראות סעיף 9 לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לא חלות על החברה ב הוראות סעיף 9 לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח )להלן:"חוק שווין זכויות"( חלות על החברה והחברה מקיימות אותן ובכלל זאת: אם החברה מעסיקה 100 עובדים לפחות אנו מתחייבים בזאת לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד זכייתנו בהתקשרות לשם בחינת יישום חובותינו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; 23

24 בתצהיר זה: עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: 822 הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית שוהה בישראל כדין בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה חתימה אישור עו"ד הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד, במשרדי שברח' מר אשר זיהה עצמו ע"י תז /המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה חותמת וחתימה עו"ד 24

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד