הקצאת מקומות חנייה לנכים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הקצאת מקומות חנייה לנכים"

תמליל

1 הקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים 1. כללי עיריית בת-ים מקצה מקומות חנייה אישיים לנכים ברחובות העיר, הסמוכים לבית מגוריהם של הנכים, או בקרבת מקום עבודתם בעיר גם אם אינם תושבי העיר, אף שחוק החנייה לנכים, התשנ"ד- 1991, אינו מחייב אותה להקצאה זו. הקצאת מקום חנייה אישי לנכה לשימושו הבלעדי באמצעות הצבת תמרור נועדה להקל על הנכים המוגבלים בהליכה. עם זאת, אדם בעל תג "נכה" אינו זכאי באופן אוטומאטי להקצאת מקום חנייה אישי. הקצאת מקום חנייה אישי לנכה משמעותה הענקת זכות לרכבו של הנכה לחנות במקום החנייה המוקצה לרכבו בכול שעות היממה, ומנגד, שוללת מהציבור הרחב את הזכות לחנייה חופשית של רכבם במקום. בשל מצאי מוגבל של מקומות החנייה בעיר, הקצאת מקום חנייה אישי לנכה צריכה להיעשות על פי תבחינים לפיהם תינתן עדיפות בהקצאת מקומות חנייה לנכים המוגבלים בניידותם, בתנאי שאין בבעלותם חנייה פרטית בסמוך למקום מגוריהם או למקום עבודתם תכנית הביקורת נושא נבדק בעבר מספר פעמים במסגרת ביקורות שונות שערך מבקר העירייה )ראה דוח מבקר העירייה מס' 11 לשנים 99/91, דוח מבקר העירייה מס' 11 לשנים 99/99 ודוח מבקר העירייה מס' 11 לשנת 1002(. בכול אחת מהביקורות שכללו ביקורת ברשות החנייה על כול מטלותיה נמצאו ליקויים רבים, אי סדר, חוסר מעקב ושליטה בניהול וארגון מטלות רשות החנייה בכלל, ונושא הקצאת החנייה האישית לנכים בפרט. ביקורת המעקב לבחינת יישום ההמלצות מדוח הביקורת, שנערכה ב- 1002, העלתה כי עדיין נותרו נושאים מהותיים שטרם יושמו עד תום, ובכללם הליך בדיקת הבקשה ואישורה בהתאם לתבחינים, רישום התמרורים ומעקב אחר עדכון נתוני הנכים. לאור חשיבותו של הנושא, הן מפאת רגישותו בבחינת היותו מסייע לאוכלוסיית הנכים והן מפאת החשיבות של סדר וארגון בתחום זה, החליטה הביקורת לערוך מעקב אחר יישום המלצותיה ועדכונן בהתאם

2 1.1 במהלך הביקורת נבחנו הנושאים הבאים: התבחינים ל. תהליך בדיקת הבקשות להקצאת מקומות חנייה לנכים. הפיקוח והבקרה על תהליך הקצאת מקומות חניית הנכים, כולל בוועדת התנועה המקומית. רישום התמרורים ועדכונו. תשלום האגרות השונות על ידי הנכים. הצבת התמרורים. מעקב שוטף על המשך זכאותם של הנכים לחנייה אישית סיכום הביקורת בתום הביקורת נדונו ממצאיה עם מ"מ ראש העירייה וסגנו, המשמש כיו"ר ועדת התנועה, סמנכ"ל תפעול, מנהל הפיקוח העירוני והממונה על רשות החנייה וסגנו, ומנהלת מדור החנייה, והערותיהם לממצאי הביקורת מובאות בגוף הדוח. הביקורת מציינת בהערכה רבה את שיתוף הפעולה המלא שלהם עם הביקורת ואת נכונותם הרבה לסייע ולתרום לעבודת הביקורת במטרה לייעל ולשפר את תהליכי העבודה רשות החנייה מנהל רשות החנייה נפטר לפני כשנתיים ומאז טרם מונה לו מחליף. על מנהל רשות החנייה היה אחראי מנהל הפיקוח העירוני והממונה על רשות החנייה כשהממונה על שניהם הינו סמנכ"ל תפעול. הביקורת התרשמה כי מעורבותו של הממונה על החנייה בנעשה ברשות החנייה הינה מינורית באופן יחסי למצופה בהעדרו של מנהל רשות החנייה. לדבריו של מנהל הפיקוח העירוני והממונה על רשות החנייה, אכן בקשות הנכים הועברו לאישור סמנכ"ל תפעול ללא מעורבותו בנושא, אולם הוא מכיר מקרוב את התבחינים לאישור הבקשות ואף השקיע בעבר עבודה מאומצת במיפוי התמרורים הקיימים בעיר וארגון תיקי הבקשות מחדש, כך שבסופו של התהליך הוכנו רשימות אקסל הכוללות את התמרורים הקיימים בעיר ואת פרטי הנכים שלהם הוקצו תמרורים אלו סמנכ"ל תפעול מסר לביקורת כי בכוונת העירייה לפרסם מכרז למינוי מנהל לרשות החנייה. עד אז ימונה סגנו של מנהל הפיקוח העירוני והממונה על רשות החנייה לטיפול בנושא הקצאת מקומות החנייה האישיים לנכים.

3 אף על פי שהביקורת לא נערכה על כלל מטלות רשות החנייה, הביקורת התרשמה כי יש לבצע רה- ארגון ברשות החנייה, על מנת לייעל את עבודתה ולחלק מחדש את המשימות המוטלות על עובדי המחלקה, כך שהנטל יתחלק באופן שווה ובהתאמה בין כלל העובדים. יש להתייחס ללוחות הזמנים של כול אחת מהמטלות. משרדי רשות החנייה ממוקמים בקומה השנייה וציבור הנכים שמגיע אליהם אמור להשתמש במעלית הקיימת בקומה הראשונה. מעלית זו תוכנתה כך שאם היא נמצאת בקומה השנייה יש להגיע אליה ולהורידה לקומה הראשונה, כך שעל ציבור הנכים להסתייע באדם נוסף. לעיתים נוצר מצב בו מנהלת המדור ירדה לקומה הראשונה לשם מתן השירות לנכה אשר התבצע במסדרון. הביקורת העירה כי אין זה מכובד לתת שירות במסדרון לנכים ויש לפתור את עניין המעלית, כך, שכול נכה המגיע למשרדי רשות החנייה יוכל להשתמש בה מבלי להזדקק לעזרת אדם נוסף. הביקורת מציינת בחיוב רב כי לאור רגישות הנושא וחשיבותו הוא נבדק באופן מיידי על ידי מנכ"ל העירייה וסמנכ"ל תפעול ואכן, בוצע שינוי טכני במעלית, כך, שכיום ציבור הנכים יכול להשתמש בה ללא סיוע של אדם נוסף ההיבט החוקי פקודת התעבורה )נוסח חדש(, התשכ"א ותקנות התעבורה, מעניקות לרשויות המקומיות סמכות בלעדית להציב תמרורים, ובכלל זה לסמן מקומות חנייה לרכב של נכה ליד בניין ציבורי או ליד ביתו או בכול מקום שימצאו לנכון. עם זאת, הרשויות המקומיות אינן רשאיות להציב תמרורים ושלטים להכוונת התנועה והחנייה לפי רצונן. לשם כך, הוקמו על פי החוק רשות תמרור מרכזית ורשויות תמרור מקומיות. ועדת תמרור מקומית היא ועדה שהמפקח על התעבורה שמונה לכול שטח המדינה מינה אותה, בהודעה ברשומות, להיות רשות תמרור מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה. מכאן, שההחלטה על הצבת תמרור, ובכלל זה סימוני חנייה בתשלום ורמזורים, הינה החלטה מנהלית לכול דבר, הנדונה על ידי חברי ועדת התמרור המקומית, והיא צריכה לעבור החלטה מסודרת ברוב הנדרש ולהירשם בפרוטוקול. בימים אלו שוקדת היועצת המשפטית על עדכונו של חוק העזר העירוני )העמדת רכב והחנייתו(, התשע"א במסגרת עדכון חוק זה ייכלל נושא הקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים על כול היבטיו

4 6. ועדת התנועה ועדת התנועה הפועלת על פי תקנות התעבורה, היא מסגרת להתייעצויות מקצועיות בענייני הסדרי תנועה ובסיס להחלטות המתקבלות רק על ידי רשות התמרור המקומית, או על ידי המפקח על התעבורה, בהתייעצות עם קצין המשטרה. בוועדה יושבים נציגי הגורמים הקבועים על פי החוק ונציגים בעלי עניין בהסדרי התנועה: המפקח המחוזי על התעבורה במשרד התחבורה, או נציגו, המנחים להכנת תכניות להסדרי תנועה. נציגי הרשות המקומית - עובדים מקצועיים של הרשות העוסקים בנושא הסדרי תנועה, דרכים, תמרור, שינויים גיאומטריים וכד', המכינים את התכניות שבהן סימוני הכבישים, התמרורים ומיקומם, הסדרי התנועה או השינויים ההנדסיים שהעירייה מבקשת להנהיג בכבישי הרשות. נציג המשטרה - נציג משטרת התנועה, בדרגת קצין, או נציגו, המציעים או בודקים הצעות לשינויים בהסדרי התנועה. נציגי הקואופרטיבים לתחבורה. נציג בעלי המוניות. נציגים אחרים על פי הנוהג בכול רשות תחומי הטיפול של ועדת התנועה הם, כדלקמן : הסדרי תנועה חדשים )בכבישים חדשים(. שינויים בהסדרי התנועה. קביעת רמזורים ותמרורים. שינויים הנדסיים )גיאומטריים( בכבישים )הצרה, פסי האטה, התקנת איי תנועה, התקנת עיני חתול, התקנת מעגלי תנועה(. הסדרי חנייה, תחנות אוטובוס, קווי אוטובוס ומוניות. הצעת תכנית תחבורה- נספח תחבורה בתכנית בניין עיר, כאשר התכנית מתחייבת עקב גידול נפח התנועה שנוצר בשל מבנים המופיעים בתב"ע הוועדה אינה עוסקת בתקציבים ובאישורם, לא בתכניות עבודה וגם לא בביקורת.

5 , הביקורת עיינה בפרוטוקולים של ועדת התנועה המקומית לשנים 9.9 ולהלן ממצאיה: במהלך שנת 1011 התכנסה ועדת התנועה 2 פעמים. בשלושה מבין מפגשים אלו של ועדת התנועה דנה הוועדה סה"כ ב- 11 בקשות של נכים להקצאת מקום חנייה אישי ליד ביתם. כול הבקשות אושרו על ידי ועדת התנועה המקומית והועברו לאישור ראש העירייה. במהלך שנת 1011 התכנסה ועדת התנועה 1 פעמים בלבד. בשלושת המפגשים דנה הוועדה סה"כ ב- 11 בקשות של נכים להקצאת מקום חנייה אישי ליד ביתם. כול הבקשות אושרו על ידי ועדת התנועה המקומית והועברו לאישור ראש העירייה. השוואת הנתונים של מספר הבקשות שהוגשו ואושרו להקצאת מקום חנייה אישי לנכה בשנים מול שנת 1009, שנבדקה בביקורת בעבר, מעלה כי עם השנים חלה ירידה משמעותית במספר האישורים. בשנת 1009 אושרו 99 מקומות חנייה אישיים לנכים במסגרת ועדת התנועה ומקומות נוספים שהוקצו ללא אישור ועדת התנועה. הביקורת מציינת כי קיים קושי להצביע על מספרם הכולל של הנכים הפונים לבקש הצבת תמרור למקום חנייה אישי, משום שאדם הפונה בבקשה להקצאת מקום חנייה אישי אינו מתבקש למלא טופס בקשה )כמפורט בנוהל( ואם אינו עומד בכול התבחינים נדחה על הסף ובקשתו לרוב אינה מתועדת. אי לכך, לא ניתן לדעת האם הירידה במספר מקומות החנייה האישיים נובעת מירידה במספר הבקשות שהוגשו לרשות החנייה, או מבדיקה מדוקדקת יותר של זכאותם של הנכים ודחיית הבקשות שאינן עומדות בתבחינים אלו. לטענת סמנכ"ל תפעול והממונה על רשות החנייה הירידה במספר הבקשות המאושרות נובעת מהקפדה על בדיקת זכאותם של הנכים המבקשים באמצעות תבחינים מגבילים. הביקורת בדקה את נוהל ועדת התנועה ומצאה כי על פי הנוהל תכונס הוועדה בתדירות של 9-1 חודשים, בהתאם לצורך. כינוסה של הוועדה בתדירות זו עלול ליצור סחבת במתן תשובות לבקשות הנכים להקצאת מקום חנייה אישי. אי לכך, יש לפעול לכינוסה של הוועדה אחת לחודש - חודשיים בהנחה שקיימות בקשות מסוג זה הממתינות לדיון בוועדה

6 ה, הביקורת מציינת כי בקשות הנכים הוגשו לוועדה בציון שמותיהם וכתובתם בלבד, ללא ציון חוות דעת של מהנדס תנועה בדבר אישור הבקשה ומיקום התמרור. כתוצאה מכך, אושרה הצבתם של תמרורים בכתובת המבקש למרות שלעיתים לא ניתן היה לבצע זאת בשל מגבלה בטיחותית )כגון שמדובר במיקום של תחנת אוטובוס(. בנוסף, קיימים מקרים בהם הוצבו בעבר תמרורים במקומות שבהם הם מהווים הפרעה בנתיב התנועה. הביקורת מצאה כי חלף זמן רב מעת שהסתיים הדיון בוועדה ועד שהומצאו עותקים מפרוטוקול הוועדה לרשות החנייה, על מנת שזו תמשיך בהליך להצבת התמרורים שאושרו. הביקורת התרשמה כי ניתן ללא כול מאמץ מיוחד לפעול לצמצום הזמנים מתום הדיון בוועדה ועד לקבלת עותק פרוטוקול חתום. ועדת התנועה לא קיבלה כול משוב לבדיקת ביצוע החלטותיה בעניין אישור בקשות הנכים להקצאת מקום חנייה אישי רשויות התמרור על פי תקנות התעבורה, כול תמרור והסדר תנועה בתחום הרשות המקומית חייב לקבל אישור של רשות התמרור המרכזית או המקומית. רשויות התמרור הן המאשרות את החלטות ועדת התנועה על הסדרי התנועה רשות התמרור המרכזית רשות התמרור המרכזית רשאית להורות לרשות התמרור המקומית על קביעת 2.1 הסדר תנועה, שינויו, ביטולו ודרך אחזקתו. ניתנה הוראה כאמור לעיל ורשות התמרור המקומית לא פעלה על פיה, רשאית רשות התמרור המרכזית לקבוע את הסדר התנועה ויראו אותו כאילו הוצב, סומן, הופעל או סולק בידי רשות התמרור המקומית. 2.1 בקובץ התקנות )חיקוקי שלטון מקומי(, 212 תשס"ח, מ , נקבע: 2.9 ייחוד מקום חנייה לרכב של נכה סעיף 14 רשות התמרור המקומית רשאית לייחד מקום חנייה לרכב פלוני או למספר כלי רכב פלוניים המשמשים לנהיגת נכה. עשתה כן, יוצב תמרור בהתאם ללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם. לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חנייה שיוחד לרכב פלוני של נכה או לכמה כלי רכב פלוניים של נכים, אלא אם כן הרכב שהוחנה הוא רכב שחנייתו הותרה במקום

7 8. סוגי התמרורים 6.1 קיימים שני סוגי תמרורים של מקום חנייה אישי לנכה: 44 א' - תג חנייה עם סמל משולש לכלל הנכים. 43 ג' - תג חנייה עם סמל כיסא גלגלים המיועד לנכים בכיסא גלגלים לתמרורים אלו מתלווה תמרור 19 ד' שמשמעותו מקום אסור לחנייה בתוך השטח המסומן על פני הכביש. 9. אכיפה לפי תקנות התעבורה, לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, ליד תמרור 11 ג' - המסמן מקום חנייה לרכב של נכה משותק רגליים, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת. עוד נקבע בפקודה זו כי לשוטר יש סמכות להרחיק או לגרור רכב שהעמדתו אסורה על פי החוק, וכי לרשות המקומית יש סמכות להתקין חוקי עזר בדבר האמצעים שיינקטו כלפי מי שרכבו חונה במקום האסור לחנייה על פי החוק, לרבות גרירת הרכב או נעילת גלגליו. הפיקוח העירוני אוכף את האיסור על החנייה במקומות החנייה האישיים המוקצים לנכים באמצעות דוחות, כך שהקנס על חנייה במקום בו מוצב תמרור מסוג 11 א' עומד על סך של, 190 ואילו הקנס על חנייה בו מוצב תמרור מסוג 11 ג' עומד על סך של. 1, רישום התמרורים האחריות על רשות התמרור המקומית לרישום תמרורים מחייבת ניהול אינוונטר של התמרורים הכולל פרטים על תאריך אישורם ותאריך הצבתם. האחריות לרישום התמרורים המוצבים בעיר הינה של היחידה לתיאום הנדסי. רישום זה דרוש גם לצורך הוכחת חוקיות התמרורים בבתי המשפט במידה שמתעוררת שאלה בדיון משפטי אודות עבירת תנועה בתאריך מסויים. הביקורת בדקה ומצאה כי אין בעירייה רישום מסודר של התמרורים המוצבים בעיר בכלל ושל תמרורי החנייה האישית בפרט, להוציא רשימות האקסל הקיימות ברשות החנייה )ראה התייחסות בסעיף 11(. אי לכך, לא ברור אם אכן כול תמרורי החנייה האישית שהוצבו עד היום עבור הנכים רשומים ברשות החנייה

8 11. הנתונים על הקצאות החנייה האישית לנכים במהלך השנים האחרונות הקצתה העירייה מאות מקומות חנייה אישיים לנכים ברחבי העיר. מקומות חנייה אלו שניתנו לנכים במטרה להקל על התניידותם מונעים מהציבור הרחב להשתמש בהם, וזאת בעיר שמצוקת החנייה בה רבה, כול שכן, ברחובות שבהם אין כלל חנייה פרטית בתוך הבתים, אלא רק ברחובות הסמוכים לבתי המגורים. מרבית מההקצאות לחנייה אישית לנכה אלו ניתנו בעבר באופן לא מבוקר ושלא בהתאם לבחינת זכאותו של הנכה לכך. כתוצאה מכך, קיימים כיום מקומות חנייה אישיים לנכים שאינם עומדים בתבחינים ובעיקרם אחוזי נכותו של הנכה והיותו נכה גפיים תחתונות. הביקורת שנערכה בשנת 1002 העלתה כי ברשות החנייה לא קיים מידע ממוחשב או ידני שיכול לספק מידע מרוכז, מדוייק ומסודר כלשהו באשר למספר מקומות החנייה האישיים לנכים שהקצתה העירייה ברחבי העיר. בנוסף לכך, לא ניתן היה לבדוק באופן ממוחשב את תהליך הגשת הבקשות על ידי הנכים, בדיקתן וקביעת זכאותו או אי זכאותו של המבקש לחנייה אישית, או, לחילופין, האם הזכאות שנקבעה בעבר תקפה גם כיום. הביקורת מצאה כי גם כיום לא קיימת מערכת ממוחשבת לניהול נושא הקצאת מקומות החנייה האישיים לנכים על כול היבטיו, להוציא רשימת "אקסל" שנערכה בהתאם למיפוי שבוצע ברחבי העיר בנוגע לתמרורים שהוצבו בעבר, וכן בהתאם לרישומים שנלקחו מהתיקים שבהם תוייקו מסמכים שנים קודם לכן. בעת עריכת רשימת "אקסל" זו בוצעו פעולות מסויימות לאיתור ואימות פרטי הנכה, כגון: איתור הנכה לפי מספר הרכב שרשום בשלט התמרור ובדיקת כתובת מגוריו הנוכחית, בעקבותיה הוסרו תמרורים שלא היו בשימוש הנכה )עבר דירה, נפטר וכו'(. עם זאת, לא ניתן לסמוך באופן מוחלט על רשימות אלו משום שייתכן מצב שקיים תמרור, אולם הוא לא אותר בבדיקת שטח שביצע הפקח ולכן גם לא נרשם. כמו כן נמצא כי קיימים תמרורים שהוסרו, אולם עדיין רשומים ברשימות אלו. יש לציין כי במקרים בהם הוסרו תמרורים נשלחה קודם לכן התראה בכתב לנכה על מנת לאפשר לו למנוע את הסרת התמרור במידה שהוא סבור שהוא אכן זכאי לו, ואף שמדובר בזכאות בכתובת בה התמרור מוצב במהלך הביקורת התקבל מכתב תלונה מתושבת העיר שקיבלה מכתב מרשות החנייה המופנה לאביה שנפטר לפני שלוש שנים ובו בקשה להציג תו נכה שתוקפו אמור לפוג באותה העת. המתלוננת התרעמה על כך שהעירייה אינה מעודכנת שתמרור זה הוסר על ידי העירייה כבר במהלך השבעה על מות אביה.

9 לטענת מנהל רשות החנייה, הפקח שהורה להסיר את התמרור לא דיווח לרשות החנייה ולכן התמרור נותר ברשימות. הביקורת סבורה כי יש לתעד את הסרות התמרורים בכתב. על סמך רשימות "אקסל" אלו קיימים בעיר כ- 116 תמרורים להקצאת מקומות על באופן מוחלט לא ניתן לסמוך כאמור לעיל לנכים, אולם חנייה אישיים רישומים אלו. תמרורים אלו כוללים גם בקשות שהוגשו ואושרו ללא בחינה מסודרת של עמידתו של הנכה המבקש בתבחינים הברורים, וכאמור ללא תיעוד מלא של תהליך הגשת הבקשה, אישור זכאותו של הנכה, הגשת הבקשה לאישור ועדת התמרור המקומית, אישור תשלום האגרה על ידי הנכה ותיעוד הצבת התמרור. למעשה, עדכון רשימות התמרורים ברשות החנייה מבוצע כיום באופן ידני בהתאם לתרחישים הבאים: פנייתו של נכה לשנות את מספר שהחליף את רכבו. הרכב הרשום על שלט התמרור לאחר פנייתו של נכה המשנה את כתובת מקום מגוריו המבקש להעתיק את תמרור החנייה מכתובת אחת לשנייה. הודעה על נכה שנפטר )לרוב מתקבלת על ידי אחד מהדיירים המתגוררים בסמוך אליו במטרה לפנות את שטח החנייה שהוקצה לנכה( הביקורת מצאה כי לא נערכו בדרך של שגרת עבודה פניות יזומות של רשות החנייה לנכים במטרה לעדכן נתונים כאלו ואחרים על מנת לבחון את זכאותו של הנכה להקצאת מקום חנייה אישי מחדש. בעקבות הערת הביקורת, שלחה רשות החנייה מכתבים לכול הנכים שהוקצתה להם חנייה אישית, אולם תוקפו של תג הנכה שלהם פג, בדרישה להציג תג נכה בר תוקף. רשות החנייה לא עקבה אחר מסמכים אחרים שלהם תאריך תוקף, כגון: רשיון נהיגה, רשיון רכב או/ו חוזה שכירות. יש לציין כי בהעדר תוכנת מחשב לניהול מסמכים אלו קיים קושי לערוך מעקב באופן ידני כמו כן, לא נערכה בדיקה של מסמכים שהוגשו בעבר לקביעת זכאותו של הנכה למקום חנייה אישי והתאמתם לתבחינים, אלא במקרים בודדים ובאופן מקרי לחלוטין. 313

10 12. תבחינים להקצאת מקומות חנייה לנכים כאמור, העירייה אינה מחוייבת על פי החוק להקצות מקומות חנייה אישיים לנכים שאין ברשותם מקומות חנייה סמוך לביתם או/ו סמוך למקום עבודתם. אולם, משום שהעירייה מעוניינת לסייע לתושביה המוגבלים בניידותם והנזקקים לרכב שיסייע להם להתגבר על נכותם, ראוי שהיא תעשה זאת על פי תבחינים ברורים, מוסדרים, שיוויוניים וידועים לציבור תושבי העיר באמצעות פרסום. הביקורת מצאה כי אכן קיימים תבחינים לבדיקת זכאותו של המבקש לחנייה אישית, אולם תבחינים אלו טעונים עדכון להבהרות ולתוספות על מנת לצמצם את חוסר הבהירות שעולה מחלק מהם, כגון: רשימה מלאה של המסמכים שעל הנכה המבקש להציג בפני רשות החנייה בעת הגשת הבקשה. כמו כן, חסרים תבחינים שיגדירו באופן רחב וכולל את אוכלוסיית הזכאים, כגון: נכים שאחוזי הנכות שלהם נמוכים מ- 60%, אולם הם סובלים מבעיות רפואיות נוספות המגבילות את ניידותם או שאין ברשותם רשיון נהיגה אלא בידי קרוב משפחה המתגורר עימם. הביקורת מצאה כי למרות שהתבחינים הוכנו במהלך הביקורת בשנת 1002 ואושרו על ידי סמנכ"ל תפעול, המחלקה המשפטית ומחזיק תיק התנועה לא השתמשו במסמך זה ברשות החנייה, ופעלו בהתאם למסמך מיושן ביותר ולא מעודכן שכמובן לא כלל את כלל התבחינים ופרשנותם. הדבר יצר שאלות רבות בקרב העובדים שטיפלו בנושא זה ברשות החנייה. הביקורת סבורה כי במקרים חריגים על העירייה לשקול הקצאת מקום חנייה אישי לנכה, אף שאינו זכאי לכך על פי התבחינים, ובתנאי שהחלטתה זו תידון בוועדת החריגים אשר תמונה על ידי ראש העירייה, וחבריה יהיו: יו"ר ועדת התנועה, מנכ"ל העירייה או נציגו, היועצת המשפטית או נציגה, מהנדס העירייה או נציגו, סמנכ"ל תפעול והממונה על רשות החנייה. החלטת הוועדה תנומק בפרוטוקול מישיבת הוועדה. באם יתקבל אישור ועדת החריגים לבקשה, תועבר הבקשה לאישור ועדת התנועה. במהלך הביקורת גובשו מחדש התבחינים לקביעת זכאותו של נכה להקצאת מקום חנייה - ראה נספח א' תהליך אישור הבקשה להקצאת מקומות חנייה לנכה 11.1 תהליך בדיקת הבקשות של הנכים להקצאת מקום חנייה אישי מתבצע בראשיתו ברשות החנייה. מנהלת המדור, המופקדת על הנושא, בודקת את עמידתו של הנכה מגיש הבקשה בתבחינים שנקבעו בהתאם למסמכים שמגיש המבקש ומעבירה את הבקשה לאישור סמנכ"ל תפעול.

11 לאחר פטירתו של מנהל רשות החנייה, שטיפל בנושא זה, לקחה על עצמה מנהלת המדור את הטיפול בבדיקת הבקשות, אולם בפועל לא קיבלה הדרכה מסודרת ולא הייתה מודעת לביקורת שנערכה בשנת בפועל, היא הסתמכה על המידע שהיה קיים בתיקים אי לכך, נמצאו פערים בין המלצות הביקורת שנערכה בעבר החנייה בתחום זה. ובין פעילות רשות 11.1 כאמור לעיל, מנהל הפיקוח העירוני והממונה על רשות החנייה, לא היה מעורב 11.1 בבדיקת הבקשות שהוגשו ובאישורן. הביקורת מצאה כי תהליך בדיקת הבקשות של התושבים הנכים להקצאת מקומות חנייה אישית עדיין אינו מוסדר באופן מלא למרות הערות והמלצות הביקורת משנת כמו כן, למרות הימצאותו של נוהל מוסדר המפרט את תהליכי הגשת הבקשה ואישורה, וכולל רשימת טפסים לשימוש נמצא כי לא יושמו כלל ההנחיות שבנוהל ובחלק מהטפסים לא נעשה שימוש כלל, או שחלו שינויים שפגמו בתהליך המפורט בנוהל. הזכאות למקום חנייה אישי והתבחינים על פיהם מתקבלת ההחלטה על זכאותו או אי זכאותו של הנכה למקום חנייה אישי אינם מפורסמים בציבור, כגון באתר האינטרנט העירוני. הדבר עלול ליצור מצב בו נכה אינו מודע לזכאותו זו. באמצעות פרסום זה ניתן גם לצמצם את מספר הפניות לרשות החנייה של נכים שאינם עומדים בתבחינים. נכה המגיע לרשות החנייה על מנת להגיש בקשה למקום חנייה אישי מקבל לידיו מסמך ובו פירוט המסמכים שעליו להציג לשם בחינת בקשתו. הביקורת בדקה ומצאה כי מסמך זה אינו כולל את כול המסמכים שאמור הנכה המבקש חנייה להציג ולגבי חלק מהם קיים חוסר בהירות לגבי סוג המסמך. הביקורת הכינה הצעת מסמך ובה רשימת מסמכים מפורטת וברורה שתימסר לנכה בבואו להגיש בקשה - ראה נספח ב' טופס 1. בתהליך הבקשה לא התבקש הנכה למלא כול טופס וממילא לא התחייב לעמוד בתנאים של אישור מקום החנייה האישי, כגון: להודיע על כול שינוי שיחול לגביו הנוגע למסמכים שהציג לרשות החנייה או/ו להצהיר שהתנאים ידועים לו, כגון: שהאישור תקף לתקופת זמן מוגבלת שלאחריה יידרש להציג מסמכים מעודכנים אי החתמת הנכה המבקש על טופס בקשה - ראה נספח ב' טופס 2, עלול ליצור מצב בו הנכה לא יעדכן את רשות החנייה על שינוים במסמכים שהציג, כגון: שעבר לדירת מגורים אחרת, בעיקר מחוץ לעיר או/ו לא יהיה מודע לכך שהאישור תקף לתקופת זמן מוגבלת.

12 בדיקת הבקשה של הנכה להקצאת מקום חנייה אישי נבדקה באמצעות טופס בדיקה, אולם הביקורת מצאה כי בבדיקה זו לא נבדק שובר תשלום הארנונה של המבקש. מטרת הבדיקה היא לאמת את כתובתו של המבקש )או כתובת העסק שלו( גם על פי רישומו בחשבונות הארנונה בעירייה ולא רק על סמך הכתובת הרשומה בתעודת הזהות. יש לציין כי בעקבות הערת הביקורת החלה מנהלת מדור החנייה לדרוש מסמך זה מהמבקשים. בטופס הבקשה נדרש סמנכ"ל תפעול להמליץ לוועדת התנועה על אישור הבקשה או אי אישורה, וזאת בהסתמך על המסמכים שהגיש המבקש ושנבדקו על ידי מנהלת מדור החנייה. הביקורת מצאה כי במקרים בהם החליט סמנכ"ל תפעול על סרוב לבקשה לא פורטו הנימוקים. לעתים נדחתה הבקשה לדיון מאוחר יותר ללא סיבה נראית לעין. הביקורת בדקה באופן מדגמי בקשות שהוגשו במהלך השנים ומצאה כי תיקי הבקשה כללו את מרבית המסמכים הנחוצים לאישור הבקשה. כמו כן, פעלה מנהלת המדור במרוצת הזמן לדרוש מהנכים לעדכן את המסמכים שפג תוקפם או/ו להמציא לרשות החנייה מסמכים שהיו חסרים. עם זאת, עדיין קיימים תיקים של בקשות שהוגשו בעבר וחסרים בהם מסמכים מהותיים במקרים בהם סורבה הבקשה לא התאפשרה הוועדה. לנכה הגשת ערעור על החלטת לאחר בדיקת הזכאות והקביעה כי מגיש הבקשה )הנכה( זכאי על פי הנוהל, תועבר הבקשה המאושרת לרשות התמרור מקום חנייה אישי, להקצאת המקומית. הביקורת מצאה כי מגיש הבקשה לא עודכן בכתב לגבי זכאותו והעברת בקשתו לאישור ועדת התנועה. כתוצאה מכך, ארכה ההמתנה לאישור שלא היה ברור אם יתקבל, זמן רב מאד. הבקשות הוגשו לאישור ועדת התנועה באמצעות סגן מנהל מח' תיאום הנדסי המשמש כמזכיר הוועדה, אולם הביקורת התרשמה כי לא בכול המקרים בוצעה בדיקה בשטח מטעמו או מטעם מהנדס תנועה כנדרש על מנת לתת חוות דעת מקצועית באשר למיקומו של התמרור הבקשות הוגשו לוועדה בציון שמו של המבקש וכתובתו בלבד ללא ציון חוות דעת מקצועית או פירוט כולשהו הרלוונטי לאישור או אי אישור הבקשה, למרות שהחלטה על מקום החנייה אמורה להיעשות לאחר בדיקה של רשות החנייה ותיאום תנועה על-פי שיקולים תחבורתיים ואפשרויות הקצאת מקומות החנייה בקרבת ביתו או בקרבת מקום עבודתו של הנכה.

13 כאמור לעיל, ועדת התנועה התכנסה בתדירות נמוכה באופן יחסי כך שגרמה לסחבת בטיפול בבקשותיהם של הנכים ומתן תשובה לבקשותיהם זמן רב )מספר חודשים( לאחר הגשת הבקשה. בתום ישיבת ועדת התנועה מועבר עותק מפרוטוקול הוועדה לאחר אישורו בחתימת ראש העירייה לידיעת רשות החנייה. הביקורת מציינת כי גם בהעברת פרוטוקול הוועדה לרשות החנייה על מנת שייושמו החלטותיה חל עיכוב משמעותי שתרם את חלקו לסחבת במתן התשובות לנכים. בהתאם להחלטות הוועדה, פנתה )בדר"כ בטלפון( מנהלת המדור אל הנכים שבקשתם אושרה על מנת שיגיעו לרשות החנייה להסדרת התשלום בגין הצבת תמרור החנייה שהינו תנאי להצבתו. הביקורת מצאה כי לא הייתה הקפדה על משלוח הודעות בכתב אל המבקש בציון החלטת ועדת התנועה. הביקורת סבורה שיש להקל על ציבור הנכים בעניין זה ולמנוע הגעתם פעם נוספת לאחר אישור בקשתם. לשם כך יש לוודא כי יתאפשר תשלום גם באמצעות אתר האינטרנט או/ו באמצעות הטלפון. כיום, אפשרות זו קיימת באופן מסורבל ביותר ואינו נגיש לתושב הצופה באתר האינטרנט העירוני. באופן כללי, ניתן לומר כי לעתים חלפו חודשים רבים עד שהנכה מגיש הבקשה קיבל מענה לבקשתו. העיכוב במתן התשובות נבע מכך שכול העוסקים בנושא לא קבעו לעצמם לוחות זמנים לטיפול בבקשה ונוצרה סחבת מיותרת. הדבר עורר לא אחת את זעמם של הנכים שפנו לרשות החנייה ולא זכו לתשובה בזמן סביר. נכים שבקשתם אושרה בעבר והוצב להם תמרור למקום חנייה אישי ועתה מבקשים להעתיק את התמרור מכתובת אחת לשנייה בתוך העיר, קיבלו אישור לכך מבלי שבקשתם נבדקה ומבלי שהוגשה לאישור ועדת התנועה המקומית. הביקורת מציינת כי במקרים אלו נמצאו נכים שבקשתם אינה עומדת במבחן התבחינים )כגון: שאחוזי הנכות שלהם נמוכים( ועל העירייה היה לסרב לבקשתם להעתיק את התמרור מכתובת אחת לשנייה. אולם, כפי שצויין לעיל, הבקשה אושרה ובוצעה ללא בדיקה של מסמכי הנכה, אלא תוך הסתמכות על אישור הבקשה בעבר. כמו כן, לא נבדק מקום הצבת התמרור החדש באמצעות ועדת התנועה הביקורת סבורה כי רמת הפיקוח העירוני של הממונים על רשות החנייה טעונה שיפור משום שלא התקיים מעקב על אופן ביצוע התהליך ועל אופן ניהולו, רישומו והסדרתו בשטח.

14 14. סימון מקום החנייה סימון מקום החנייה המיועד לנכים ייעשה באמצעות תמרור מספר 11 ג' או 11 א' שיוצב במקום בולט וסימון מקום החנייה על הכביש. סימון החנייה והצבת עמוד הנכה מתבצעים באחריות מחלקת התחזוקה של חטיבת שפע, לאחר שמתקבלת הנחייה לכך ממנהל רשות החנייה. לאחר ביצוע התשלום, מעבירה מנהלת המדור הודעה מסודרת למנהל מחלקת התחזוקה בדבר התמרורים שאושרו להצבה על מנת שיוצבו במקומות שאושרו. עם זאת, לא נעשה שימוש בטופס שהוכן למטרה זו בנוהל - ראה נספח ב' טופס 6. בתום הצבת התמרורים, לאחר מספר ימים בלבד מיום ההודעה, הודיעה מחלקת התחזוקה לרשות החנייה על הצבתם על מנת שיוצמד לתמרורים אלו שלט הנכה המתאים בציון מספר רישוי הרכב. בתוך יום-יומיים, נשלח עובד מרשות החנייה להתקין את השלט ובו ציון מס' הרכב של הנכה ביצוע התשלומים התושב הנכה נדרש לשלם לעירייה לאחר קביעת הזכאות ואישור ועדת התנועה עבור עלות התקנת התמרור וסימון החנייה, בין אם מדובר בהתקנת תמרור חדש וסימון החנייה ובין אם מדובר בהעתקת תמרור מכתובת אחת לשנייה. כמו כן, נדרש תשלום עבור סימון החנייה מחדש במקום בו הוצב תמרור קודם לכן החל מחודש ינואר 1011, עודכנו התעריפים הנוגעים לאגרות בגין התמרורים וסימון החניות כדלקמן : התקנת 19.1 הפעולה התקנת תמרור חנייה + שלט לתמרור 11 ג' התקנת תמרור חנייה + שלט לתמרור 11 א' החלפת שלט מתמרור 11 א' לשלט תמרור 11 ג' סימון חנייה תעריף אגרה ישן 111 ש"ח 111 ש"ח 20 ש"ח 90 ש"ח תעריף אגרה חדש 910 ש"ח 190 ש"ח 110 ש"ח 90 ש"ח העתקת תמרור מכתובת אחת לשנייה לא הופיעה ברשימת התעריפים. נגבה תשלום בסך 100 עבור פעולה זו. בפועל, 19.1

15 על פי חוות דעתה של היועצת המשפטית, תעריפים אלו אינם טעונים אישור מועצת העיר ובלבד שיהיו בגובה עלות העבודה והחומרים. גביית הכספים עבור תשלום אגרות אלו מתבצעת במשרדי רשות החנייה המרוחקים מבניין העירייה בו מצוייה קופת העירייה. מוקד גבייה מסוג זה צריך לפעול בהתאם לנוהל העירוני המסדיר את הגבייה במוקדי גבייה אלו. הביקורת מצאה כי ברשות החנייה לא הכירו נוהל זה. אי לכך, נמצא כי קוד הכספת בה נשמרו כספי הגבייה שונה בתדירות נמוכה בהרבה בהשוואה להנחיות הנוהל. הביקורת התייעצה עם גזבר העירייה שהמליץ לבדוק את סוגי הכספות הקיימות במוקדי הגבייה השונים והיקף הכספים המוחזקים בהן, ובהתאם לכך לקבוע נהלים שיגדירו את תדירות החלפת קוד הכספת. ככלל, העירייה לא אפשרה לנכים לקבל הנחה כולשהי מהתשלומים שנדרשו מהם עבור הצבת התמרור, למרות שנמצאו מספר מקרים חריגים בהם ניתן לנכה פטור מתשלום זה. הביקורת בדקה ומצאה כי לכול תיק בקשה שאושרה בסופו של התהליך הוצמד עותק משובר הקבלה המעיד על כך שהתושב הנכה שילם את האגרה תמורת העבודה שבוצעה. הקבלה הוצאה מפנקס הקבלות המיועד לגביית תשלומים עבור פעילויות החברה לתפו"ס, אי לכך לא תאמו פרטי הקבלה בפנקס זה את הפרטים שעל מנהלת המדור למלא בקבלה המוצאת לנכה המשלם עבור הצבת התמרור. להלן התשלומים שגבתה העירייה בשנים 1011 ו עבור סימון/העתקת מקומות חנייה לנכים, כדלקמן: בשנת 1011 סך של, 7,478 ובשנת 1011 סך של 6,192 ש"ח. הביקורת מציינת כי עדיין קיימות תלונות של תושבים, שאושרו להם מקומות חנייה אישיים, המתלוננים כי אלמונים גונבים את עמודי החנייה המסמנים את החנייה המאושרת להם. העירייה טיפלה בתלונות אלו כך שהנכים לא נדרשו לשלם תשלום נוסף על הצבת התמרור החדש הכספים המתקבלים ברשות החנייה מופקדים בכספת המצוייה במשרדי החנייה. ברשותה של פקידת רשות החנייה המטפלת בכספים מצוי המפתח לכספת וכן הקודן. בידי מנהל המחלקה המפתח לכספת אולם לא הקודן לכספת. מכאן, שרק באפשרותה של פקידת רשות החנייה לפתוח את הכספת. מצב זה עלול להוות בעייה בזמן העדרותה מהעבודה של פקידה זו.

16 בעקבות הערת הביקורת, הורה גזבר העירייה על מסירת הקודן לעובד נוסף לפי שיקול דעתו של סמנכ"ל תפעול, כך שבעת שפקידת החנייה תיעדר מהעבודה, תיפתח הכספת על ידי שני עובדים: מנהל רשות החנייה והעובד שברשותו הקודן. הביקורת בדקה את הוצאות העירייה הנוגעות להצבת התמרורים ומצאה כי בשנת 1011 נרכשו שלטים לתמרורים בעלות של, 1,911 ואילו בשנת 1011 לא בוצעה כול רכישה של תמרורים. בנוסף, בוצעה רכישה של צבעים לסימון החניות שהסתכמה בשנת 1011 ב- 9,100 ובשנת 1011 ב-. 1,921 יש לציין שרכישת הצבעים אינה משמשת לצביעת תמרורים אלו בלבד במקרים בהם אושרה הצבת תמרור חנייה אישית לנכה ליד מקום עבודתו, לא הייתה הקפדה על ציון הימים ושעות העבודה על התמרור, כך שניתן יהיה להשתמש במקום חנייה זה בימים ובשעות שאינן שעות עבודתו של הנכה.

17 הביקורת ממליצה: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. לפעול להכנסתה של תוכנת מחשב להסדרת פעילותה של רשות החנייה בתחום הקצאת מקומות החנייה האישית לנכים. הדבר יסדיר באופן ממוחשב את מרבית הפעולות עליה ממליצה הביקורת בהמשך. לפרסם מכרז ולמנות מנהל לרשות החנייה שיבצע רה-ארגון בכול מטלותיה ויהיה מעורב בתהליכי העבודה, ובכללם תהליך אישור הבקשה להקצאת מקומות חנייה אישיים לנכים. לכנס את ועדת התנועה המקומית בתדירות של חודש - חודשיים ובתנאי שקיימות בקשות של נכים הממתינים לדיון בוועדה, וזאת על מנת למנוע סחבת בטיפול בבקשות אלו. כמו כן יש לפעול לצמצום הזמנים מעת שהסתיים הדיון בוועדה ועד להגשת עותק מפרוטוקול הוועדה חתום לרשות החנייה על מנת שלא לעכב את מתן המענה לנכה. להגיש לוועדת התנועה המקומית מסמך המפרט את בקשות הנכים וההמלצות בדבר מיקום תנועה לאישור או אי אישור הבקשה הכולל חוות דעת של מהנדס התמרור. לבחון את הצבת התמרורים הקיימים במקומות בהם הם מהווים הפרעה לתנועה על מנת למצוא פתרונות לבעייה זו כגון הקמת מפרצי חנייה. לבקש מהנכה המגיש בקשה להקצאת מקום חנייה אישי לחתום על טופס בקשה - ראה נספח ב' טופס 2, בו מופיעים תנאיי האישור, כך שהנכה יתחייב לעמוד בהם. טופס הבקשה ילווה בכול המסמכים הנדרשים, כמפורט בנספח ב' טופס 1. להקפיד על ציון הימים ושעות עבודתו של הנכה כאשר מדובר על הצבת תמרור לחנייה אישית לנכה ליד מקום עבודתו. כך יתאפשר ניצולו של מקום החנייה לרווחת התושבים בימים ובשעות שאין הנכה נמצא במקום עבודתו. לתעד את כלל הבקשות המוגשות לרשות החנייה להקצאת מקום חנייה אישי לנכה גם אם אינן עומדות בתבחינים. הדבר חשוב על מנת שיהווה תשובה מנומקת כמענה לבקשתו גם אם היא שלילית. לאפשר לנכים שבקשתם מוגדרת כחריגה, לדוגמה: נכה שאחוזי נכותו נמוכים מ- 60% כפי שנקבע בתבחינים, אולם הוא סובל מבעיות רפואיות נוספות המגבילות את ניידותו, להגיש בקשה לוועדת החריגים. ועדת החריגים תכלול מלבד סמנכ"ל תפעול גם נציג אחד נוסף לפחות מחברי הנהלת העירייה, כגון: יועץ משפטי או נציגו, מנכ"ל העירייה או נציגו וכו'. החלטת הוועדה תנומק בפרוטוקול מישיבת הוועדה. באם יתקבל אישור ועדת החריגים לבקשה, תועבר הבקשה לאישור ועדת התנועה. ליידע את הנכים מבקשי הבקשה בכתב בדבר עמידתם בתבחינים והמצאותם זכאים למקום חנייה אישי בעת שבקשתם מועברת לאישור ועדת התנועה. הצבת התמרור תיעשה רק לאחר אישור הוועדה.

18 יא. יב. יג. יד. טו. טז. יז. יח. לבחון את מיקום הצבת התמרורים הן ברשות החנייה והן על ידי מהנדס תנועה ולהגיש המלצה בעניין זה באמצעות מזכיר ועדת התנועה - סגן מנהל מחלקת תיאום הנדסי, בתהליך הגשת הבקשות לוועדת התנועה. ועדת התנועה תקיים דיון הן בזכאותו של המבקש והן במיקום הצבת התמרור. להכין דוח מעקב אחר ביצוע החלטותיה של ועדת התנועה בעניין הצבת תמרורים ל, אשר יוגש לידיעת חברי הוועדה בישיבה המתקיימת לאחר קבלת ההחלטות. הביקורת סבורה כי גם הסרתם של תמרורי החנייה האישית מסיבות שונות ראוי שתימסר בהודעה בכתב לוועדת התנועה. לשם כך, על רשות החנייה לתעדם - ראה נספח ב' - טופס - 9 הסרת תמרור לחניית נכה. העתקתם של תמרורים אלו ממקום אחד למשנהו בעקבות מעברו של הנכה מכתובת אחת לשנייה בעיר בת-ים תיעשה בדרך של הגשת בקשה מחדש לרשות החנייה ובאישור ועדת התנועה בלבד. לערוך רישום מדוקדק של כול התמרורים הקיימים בעיר, כולל תמרורי החנייה האישית לנכים, ולהקפיד לעדכן רשימות אלו בהתאם להחלטות ועדת התנועה ולשינויים הרלוונטיים )כגון: הסרת תמרור חנייה בעת מעבר התושב הנכה לעיר אחרת או פטירתו(. לשם כך, יש לפעול להתקנת תוכנת מחשב שתסייע ברישום התמרורים ובמעקב אחר העדכונים השונים, בהצבתם ובהסרתם. לעדכן את רשימת התבחינים לבדיקת זכאותו של הנכה להקצאת מקום חנייה אישי, כך שתשקף את מדיניות העירייה בעניין זה. רשימה זו צריכה לכלול תבחינים ברורים ומפורטים. הביקורת צרפה לדוח זה הצעה משלה - ראה נספח א'. להכין מסמך מידע לציבור הנכים בדבר התבחינים הקובעים לזכאות לחנייה אישית לנכים והצגת תהליך הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים. לפרסם בפומבי את התבחינים למתן זכאות לחנייה אישית לנכים באמצעות אתר האינטרנט העירוני. קודם לכן, יש להביא תבחינים אלו לאישור מועצת העירייה ולאחר מכן תפעל העירייה ורשות החנייה להקצאת מקומות חנייה רק על פי תבחינים אלו. לעקוב אחר המועד בו יפוג תוקפם של המסמכים שהוגשו על ידי הנכים בעת הגשת הבקשה על מנת לוודא כי מסמכים אלו יוצגו על ידי הנכים מחדש ברשות החנייה, כגון: תג הנכה. לשם כך, על רשות החנייה לשלוח לנכה בקשה להצגת מסמכים מעודכנים, אחרת יבוטל תמרור החנייה. יט. לבדוק באופן מדגמי אחת לשישה חודשים את זכאותם של הנכים שהוקצה עבורם מקום חנייה אישי, כגון: שלא השתנתה כתובתם או/ו שלא פג תוקפו של מסמך רלוונטי לבקשה וכד'.

19 כ. לבחון מחדש את זכאותו של הנכה המבקש בבואו לחדש את הזכאות או להעתיק את מקום התמרור מכתובת אחת לשנייה. במקרים בהם יתברר כי זכאותו של הנכה ניתנה בעבר שלא על פי התבחינים, אין לאשר את בקשתו אלא אם כן ועדת התנועה תגדיר מקרה זה כחריג ותאשר הבקשה בצירוף נימוקים. בדרך זו ניתן יהיה לצמצם את המקרים בהם הוקצו בעבר מקומות חנייה אישיים לנכים שלא על פי התבחינים. כא. לכלול את מנהל הפיקוח העירוני והממונה על רשות החנייה בתהליך בדיקת הבקשה להקצאת מקום חנייה אישי לנכה כך שימליץ או לא ימליץ לאשר הבקשה, כולל מתן נימוקים במקרה של סירוב לבקשה. ראה נספח ב' - טופס - 3 בדיקת הבקשה. כב. כג. כד. כה. כו. כז. כח. להגדיר לוחות זמנים לטיפול בבקשת הנכה, כך שהתשובה הסופית לבקשתו תינתן לא יאוחר מחודשיים ימים מיום פנייתו. להקפיד על משלוח הודעה בכתב לכול הנכים שהגישו בקשה מסודרת להקצאת מקום חנייה אישי הכוללת את החלטת ועדת התנועה בנוגע לבקשה - ראה נספח ב'- טופס - 5 אישור הבקשה, וטופס - 8 סירוב לבקשה. להפעיל אמצעי בקרה תקופתיים על תמרורי החנייה האישיים לנכים בשטח, מידת השימוש בהם ועוד. לאפשר ביצוע התשלומים בגין הצבת תמרורים למקום חנייה אישי לנכים גם באמצעות אתר האנטרנט העירוני או/ו הטלפון, וזאת על מנת למנוע מהנכים להגיע לרשות החנייה פעם נוספת לאחר אישור בקשתם. לפעול בהתאם להנחיית גזבר העירייה בנוגע להימצאותם של מפתחות הכספת והקודנים. כמו כן לפעול על פי הנחיות הנוהל בנוגע לתדירות החלפת הקודן. לעדכן את הוראת העבודה בנושא: הקצאת מקום חנייה אישי לנכים שמספרה , כך שתכלול את השינויים והעדכונים שהמליצה עליהם הביקורת בדוח זה. להמציא למנהלת המדור פנקס קבלות התואם את פרטי התשלום המבוצע בגין הצבת/העתקת תמרור חנייה או סימון מחדש של החנייה. כט. לקבע ולבטן את עמודי החנייה עבור הנכה באופן מקצועי על מנת שקשה יהיה לגנוב עמודים אלו. 313

20 עיריית בת- ים - רשות החנייה נספח א' הקצאת מקום חנייה אישי לנכה - תבחינים הזכאות ל תהיה שמורה לנכים המתגוררים בעיר 1. ולנכים העובדים בעיר על פי התבחינים המפורטים בהמשך. רשות החנייה לא תקצה מקומות חנייה אישיים לנכים אשר בבעלותם/או בחזקתם מקום 1. עם זאת, שבו הם עובדים. בסמוך לביתם או בסמוך למקום העבודה חנייה מסודר במקרים חריגים יאושר מקום חנייה אישי אם יוכח כי מקום החנייה האישי השייך לנכה אינו מותאם לרכב הנכה ולכן אין באפשרותו לעשות שימוש בחנייה זו. הזכאות תהיה למקום חנייה אחד בסביבת מקום המגורים או בסביבת מקום העבודה, 1. בהתאם לבחירת הנכה. 81% מעל רשות החנייה תקצה מקומות חנייה אישיים לנכים שדרגת נכותם הינה 1. ומוגדרים כנכי גפיים תחתונים. רשות החנייה תבחן את זכאותו של התושב הנכה לקבלת מקום חנייה אישי בהתאם 9. לתבחינים שאישרה מועצת העירייה, בהתאם למסמכים ולאישורים הרפואיים שאותם יציג מבקש הבקשה ותאשר או תדחה את הבקשה. הבקשה טעונה אישור של ועדת התנועה המקומית. נכה המבקש להקצות לו מקום חנייה אישי יידרש להגיש טופס בקשה )ראה נספח ב' 1 ( 9. אליה יצורפו האישורים האישור, הכוללת הצהרת המבקש בנוגע לידיעתו את תנאיי הבאים: עותק מתג הנכה שהונפק על ידי משרד הרישוי - "תג עגלה" או "תג משולש" בהתאם 6.1. לאישור משרד הרישוי עותק מהחלטת ועדת הניידות של משרד הבריאות המעידה על 60% נכות לפחות בגפיים התחתונות. נכים שמלאו להם 99 שנים יגישו עותק מחוות דעת של רופא מומחה בהתאם להגדרת משרד הבריאות, המעידה על קיומם של 60% נכות לפחות בגפיים תחתונות בהתבסס על סעיפי הליקוי של משרד הבריאות. עותק מתעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת עותק משובר חשבון הארנונה על שם הנכה המבקש בהתאם לנכס המדובר )דירת 6.4. מגורים או עסק(. עותק רישיון הרכב על שם הנכה. במקרה של קטין או חסוי או נכה שאינו בעל רישיון 6.5. נהיגה, יש להציג רישיון רכב על שם האפוטרופוס המתגורר עימו. עותק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר 6.6. עימו עותק נסח טאבו המעיד כי אין בבעלות או בחזקת הנכה מקום חנייה מסודר בסמוך לביתו.

21 6.8. בבקשה להקצאת מקום החנייה בסביבת מקום העבודה, נדרש אישור ממקום העבודה, חתום בידי מנכ"ל או בידי רואה חשבון, המפרט את הימים ושעות העבודה של הנכה, לפיו מקום העבודה אינו מקצה חנייה לנכה בבקשה של נכה שאינו תושב בת ים, נדרש אישור הרשות המקומית בה מתגורר הנכה, לפיו לא הוקצה לנכה מקום חנייה בסביבת מקום מגוריו. 2. מקום החנייה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על גבי תמרור החנייה. 6. על שלט החנייה של הנכה יירשם מספר הרישוי של רכב אחד בלבד הנמצא בבעלות הנכה. 9. מקום החנייה שהוקצה בסביבת מקום עבודתו של הנכה יוגבל על פי הימים ושעות עבודתו אשר יצוינו על גבי השלט. לאחר מכן תהיה החנייה פנוייה לשימוש של כלל הציבור. 10. תוקף הזכאות למקום חנייה חופף לתוקף תג הנכה. עם פקיעת תוקפו של תג הנכה, יבוטל מקום החנייה אלא אם כן ימציא הנכה תג בתוקף. 11. העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החנייה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה מכול סיבה שהיא, לרבות אם הנכה אינו מתגורר בפועל בכתובת עליה הצהיר בטופס הבקשה, או אם תיווכח לראות כי לא נעשה שימוש יומיומי בחנייה או חל שינוי בנסיבות שבזכותן קיבל הנכה את זכאותו לחנייה. רשות החנייה תודיע לנכה על החלטתה זו עשרה ימים לפני ביטול הזכאות על מנת לאפשר לו להגיב על ההחלטה. 11. העירייה רשאית לבקש מהנכה כול מסמך נוסף להנחת דעתה בדבר התקיימותם של תבחיני הזכאות. 11. במקרים חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חנייה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה. לדוגמה: נכה הסובל ממחלה סופנית קשה המגבילה את תנועתו, או שדרגת נכותו הינה מעט מתחת ל- 60%, והליכתו או תנועתו מוגבלת מאוד. בחלק ממקרים אלו תשקול העירייה לאשר זכאות זמנית לשנתיים ימים בלבד. הבקשה תובא על ידי מנהל רשות החנייה וסמנכ"ל תפעול לדיון בועדת החריגים. החלטת הוועדה תנומק בפרוטוקול מישיבת הוועדה. באם יתקבל אישור ועדת החריגים לבקשה, תועבר הבקשה לאישור ועדת התנועה. 11. החלטת ועדת התנועה המקומית בדבר זכאותו/אי-זכאותו של הנכה למקום חנייה אישי תובא לידיעת התושב המבקש, בתוך 61 ימים מיום הגשת הבקשה. 19. מקומות החנייה ייקבעו על-ידי רשות החנייה ותיאום תנועה על-פי שיקולים תחבורתיים ואפשרויות הקצאת מקומות החנייה בקרבת ביתו או בקרבת מקום עבודתו של הנכה. 19. האישור שיקבל הנכה להקצאת מקום חנייה יהיה תקף בהתאמה למסמכים שהגיש. התאריך בו יפוג תוקף האישור יירשם בהודעה לנכה. לאחר מכן הוא יתבקש להגיש מסמכים מחדש לרשות החנייה להוכחת זכאותו.

22 לאחר קבלת האישור, יידרש התושב לשלם לעירייה באופן חד-פעמי עבור עלויות הביצוע של הצבת עמוד התמרור או העתקתו, התקנת תמרור הנכה וסימון החנייה בכביש. התשלום יתבצע ברשות החנייה לפני ביצוע העבודה. התשלום יהיה כדלקמן:.12 הפעולה תעריףהאגרה 910 ש"ח 190 ש"ח 110 ש"ח 100 ש"ח 90 ש"ח התקנת תמרור החנייה + שלט לתמרור 11 ג' התקנת תמרור החנייה + שלט לתמרור 11 א' החלפת שלט מתמרור 11 א' לשלט תמרור 11 ג' העתקת תמרור חנייה מכתובת אחת לשנייה סימון החנייה

23 נספח ב' 19. רשימת הטפסים : טופס מס' - 1 רשימת המסמכים שעל הנכה המבקש חנייה אישית להמציא. טופס מס' - 1 בקשה לקבלת מקום חנייה אישי לנכה. טופס מס' - 1 בדיקת הבקשה להקצאת מקום חנייה אישי לרכב נכה. טופס מס' - 1 הודעה לוועדת התנועה באמצעות מחלקת פרויקטים מיוחדים - תיאום הנדסי. טופס מס' - 9 הקצאת מקום חנייה אישי לנכה - אישור הבקשה. טופס מס' - 9 סימון מקום החנייה והצבת תמרור לחניית נכה - הוראת ביצוע. טופס מס' - 2 הקצאת מקום חנייה אישי לנכה - סרוב לבקשה טופס מס' - 6 עדכון מסמכים טופס מס' - 9 הסרת תמרור לחניית נכה - הוראת ביצוע.

24 נספח ב' -טופס 1 רשימת המסמכים שעל הנכה המבקש חנייה אישית להמציא: עותק מתג הנכה שהונפק על ידי משרד הרישוי - "תג עגלה" או "תג משולש" )יש לצלם 1. משני צידי התג(. או משרד הלאומי הביטוח או/ו מהחלטת ועדת הניידות של משרד הבריאות עותק 1. הביטחון - אגף השיקום, המעידה על 60% נכות לפחות בגפיים התחתונות. נכים שמלאו להם 99 שנים יציגו עותק מחוות דעת של רופא מומחה, המעידה על קיומם של 60% נכות לפחות בגפיים התחתונות בהתבסס על סעיפי הליקוי של משרד הבריאות. 1. אישורים רפואיים חתומים על ידי רופא מוסמך על-פי החוק המעידים על דרגת הנכות ואפיונה. עותק מתעודת הזהות לרבות ספח הכתובת. 1. עותק משובר חשבון הארנונה על שם הנכה )דירת המגורים או העסק(. 9. עותק רישיון רכב בתוקף על שם הנכה. במקרה של קטין או חסוי יש להציג רישיון רכב על 9. שם אפוטרופוסו המתגורר עימו. עותק רישיון נהיגה בתוקף על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר 2. עימו. עותק נסח טאבו המעיד כי אין בבעלות או בחזקת הנכה מקום חנייה מסודר בסמוך לביתו. 6. עותק זה ניתן להמציא במשרדי הטאבו ברח' קדושי קהיר 11, חולון. במקרים מסויימים ובהתאם לשיקול דעתה, תהא העירייה רשאית לערוך בדיקה מטעמה על מנת לוודא קיומו של תנאי זה. עותק מהסכם שכירות אם מדובר במגורים בדירה מושכרת בבקשה להקצאת מקום החנייה בסביבת מקום העבודה נדרש אישור ממקום העבודה, חתום בידי מנכ"ל או בידי רואה חשבון, המפרט את הימים ושעות העבודה של הנכה, לפיו מקום העבודה אינו מקצה חנייה לנכה. בבקשה של נכה שאינו תושב בת ים, נדרש אישור הרשות המקומית בה מתגורר הנכה, לפיו 11. לא הוקצה לנכה מקום חנייה בסביבת מקום מגוריו.

25 נספח ב' -טופס 2 מס' בקשה: / תאריך הגשת הבקשה אל: רשות החנייה - עיריית בת ים הנדון: בקשה לקבלת מקום חנייה אישי לנכה הנני מבקש/ת לאשר לי מקום חנייה אישי לרכב נכה את המיותר(. בסמוך לביתי/למקום עבודתי )מחק כיום מוצב/לא מוצב )מחק את המיותר( תמרור לחנייה אישית עבורי בכתובת. פרטי מבקש הבקשה: שם המבקש מס' תעודת זהות כתובת מגורים: רחוב מס' עיר טל' בבית טלפון נייד. בבקשה להקצאת מקום חנייה בסביבת מקום העבודה יש לציין: כתובת מקום העבודה: רחוב מס'. ימי העבודה הם : בשעות מ- עד..1 טל' בעבודה. הצהרת המבקש/ת: הנני מצהיר/ה כי אין לי מקום חנייה שמור בבעלותי/בחזקתי או על שם בני משפחתי בכתובת מגוריי/במקום עבודתי, ואף לא מקום חנייה מאושר בהיתר בנייה. הנני מתחייב/ת להמציא לכם את כול המסמכים והאישורים הנדרשים כמצויין בנספח המצורף למסמך זה. הנני מצהיר/ה, כי כול המידע המפורט בבקשה והמסמכים המצורפים הינו נכון ובאם יימצא שהמידע שנמסר אינו אמת, העירייה תבטל את זכאותי. הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כול שינוי במידע הכולל בבקשה והמסמכים המצורפים לה ובכלל זה שינויים כתוצאה מחידוש תג הנכה, החלפת רכב, החלפת כתובת המגורים/מקום העבודה. ידוע לי כי אם יימצא על-ידכם שהמידע המצוי ברשותכם לא עודכן, הנכם רשאים לבטל את זכאותי. ידוע לי כי במידה שבקשתי תאושר, תוקפו של מקום החנייה האישי לנכה יהיה עד שלוש שנים לכול היותר, בתנאי שלא יחול שינוי במידע הקיים ברשותכם הנוגע לזכאותי זו ועלי לחדש הבקשה בתום התקופה. מיקומו של התמרור יקבע על ידי העירייה. אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי וכי תוכן בקשתי ותצהירי אמת. תאריך שם פרטי ומשפחה. חתימה

26 מס' בקשה: נספח ב' -טופס 3 _ / בדיקת הבקשה להקצאת מקום חנייה אישי לרכב נכה פרטי המבקש/ת: מר/גב' בכתובת. מקום העבודה. מסמכי הבקשה הנ"ל התקבלו ברשות החנייה בתאריך : בדיקת מסמכים נדרשים הצגת תו נכה מקור )עגלה/משולש( צילום תו נכה צילום רישיון נהיגה על שם הנכה בתוקף או קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עימו צילום רישיון רכב על שם הנכה )או אפוטרופוס( בתוקף צילום תעודת זהות + נספח צילום נסח טאבו של דירת הנכה/עסק אישור ועדת ניידות ממשרד הבריאות/הביטוח הלאומי המעיד על נכות של 60 % לפחות בגפיים התחתונות מסמכים רפואיים למבקשים חנייה ליד מקום העסק/העבודה אישור מקום העבודה בציון ימי העבודה ושעות הפעילות: ימים מ עד לנכה שאינו תושב בת ים - אישור רשות התמרור המקומית בה מתגורר הנכה שלא הוקצה עבורו מקום חנייה שמור בשטח ציבורי בעיר חוזה שכירות )במידת הצורך( שובר תשלום לארנונה מגורים/עסק התקבל ומתאים לא התקבל/ הערות מס"ד הערות הבודק/ת תאריך: חתימה: חוות הדעת של מנהל רשות החנייה: ממליץ / לא ממליץ לאשר הנימוקים: תאריך: חתימה: חוות הדעת של סמנכ"ל תפעול: ממליץ / לא ממליץ לאשר הנימוקים: תאריך: חתימה:

27 נספח ב' -טופס 4 תאריך לכבוד ועדת התנועה הנדון: בקשות תושבים נכים להקצאת מקום חנייה אישי הבקשות המפורטות להלן נבדקו ונמצא כי המבקשים זכאים על פי התבחינים להקצאת מקום חנייה אישי: שם כתובת המלצת תיאום הנדסי, כולל הערות המבקש/ת המבקש/ת כתובת מקום הצבת התמרור )4( )3( )2( )1( טורים )1( ו- )1( ימולאו על ידי רשות החנייה.

28 נספח ב' -טופס 5 תאריך: בקשה מס' _/ לכבוד מר/גב' רחוב א.ג.נ., הנדון: הקצאת מקום חנייה אישי לנכה - אישור הבקשה בקשתך להקצאת מקום חנייה אישי לנכה הועברה לדיון בוועדת התנועה. ועדת התנועה שהתכנסה בתאריך החליטה לאשר את בקשתך להקצאת מקום חנייה אישי לנכה. הנך מתבקש/ת להגיע למשרדנו ולשלם את התשלום שנקבע עבור הסדרת חנייתך בסך של ש"ח. מקום החנייה יסומן בשטח רק לאחר ביצוע התשלום. תוקף האישור הינו עד לתאריך. לקראת תום התקופה, עליך לחדש הבקשה להקצאת מקום חנייה אישי לרכב נכה. בברכה, מנהל רשות החנייה

29 נספח ב' -טופס 6 אל: מנהל מחלקת תחזוקה הנדון: סימון מקום חנייה והצבת תמרור לחניית נכה - הוראת ביצוע בתאריך אישרה ועדת התנועה המקומית מס' הקצאת מקום חנייה אישי לנכים בכתובות המפורטות בטבלה:.1 מס"ד שם המבקש כתובת הצבת התמרור 11 11( אבקשך להציב עמודים לצורכי התקנת התמרורים א' או ולבצע סימון ג'(.1 בצבע של מקום החנייה ד' נא הודיעני בפקס אישור לביצוע האמור עד לתאריך, על מנת שתמרור זה יירשם ברשימת התמרורים..1 בברכה, מנהל רשות החנייה 313

30 נספח ב' -טופס 7 תאריך: לכבוד גב'/מר רחוב, א.ג.נ., הנדון: הקצאת מקום חנייה אישי לנכה - סרוב לבקשה בקשתך להקצאת מקום חנייה אישי לנכה הועברה לדיון בוועדת התנועה. ועדת התנועה שהתכנסה בתאריך החליטה לסרב לבקשתך להקצאת מקום חנייה אישי לנכה מהנימוקים הבאים: בברכה, מנהל רשות החנייה

31 נספח ב' -טופס 8 תאריך לכבוד גב'/מר רחוב א.ג.נ., הנדון: הקצאת מקום חנייה אישי - עדכון מסמכים בבדיקה שנערכה ברשות החנייה נמצא כי מסמכים שהצגת בעבר לרשות החנייה על מנת לקבל אישור למקום חנייה אישי אינם מעודכנים. אי לכך, נבקשך להמציא לנו בהקדם מסמכים מעודכנים, כדלקמן:.1.1 הצגת תו נכה מקור )עגלה/משולש( בתוקף. צילום רישיון נהיגה על שם הנכה בתוקף. צילום רישיון רכב על שם הנכה בתוקף. צילום תעודת זהות + נספח. אחר. במידה שלא יומצאו מסמכים אלו לרשות החנייה בתוך עשרה ימים מיום קבלת מכתב זה, זכאותך למקום חנייה אישי תתבטל ותמרור החנייה יוסר, ללא הודעה נוספת..1 בברכה, מנהל רשות החנייה

32 נספח ב' -טופס 9 אל: מנהל מחלקת תחזוקה הנדון: הסרת תמרור לחניית נכה - הוראת ביצוע אבקשך להסיר את התמרורים המפורטים ברשימה הבאה : מס' כתובת התמרור סיבת ההסרה בברכה, מנהל רשות החנייה עותק : תיאום הנדסי

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

RT Guide for the elected 2.indd

RT Guide for the elected 2.indd 21. ועדת סוג הוועדה רשויות מהות הוועדה ועדת רשות בכל סוגי הרשויות המקומיות ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב במצבי מצוקה המגבילים את יכולתו לעבוד ולהשתכר. באירועי חיים או מהן הזכאויות של נפגעי נפש בביטוח הלאומי? קצבת נכות כללית - קצבת נכות כללית היא

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Document1

Document1 נוהל הקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית עיריית באר - שבע אושרו במועצת העירייה מס' 48 מיום 1.2.2012 2 תוכן עניינים כללי... 3 הרכב ועדת הקצאות וסדרי פעולתה... 4 עקרונות כלליים להקצאה... 5 הבחנה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד