זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1"

תמליל

1 זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1

2 ב ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בית הסטודנט, חדר 111 טל : פקס: SEGEL ZUTAR BEN GURION» חפשו אותנו ב- תוכן עניינים: עמ 3 אודות הארגון עמ 4 מסלולי העסקה עמ 5 טבלת ריכוז תנאי שכר עמ 6 היקף ומטלות המשרה עמ 7 בטחון תעסוקתי עמ 8 נלווים לשכר עמ 9 זכויות נשים בהריון עמ 10 סיום העסקה עמ 11 דמי הבראה, חופשה ומילואים עמ 12 החזרי נסיעות וימי מחלה עמ 13 כרטיס ותו חניה עמ 14 שאלות נפוצות עמ 15 טלפונים ושעות קבלה של מדור משאבי אנוש 2

3 עוזרי הוראה תלמידים פעילים לתואר שני )או ראשון( מן המניין, המועסקים בהוראה אקדמית לעוזרי הוראה שלוש דרגות: דרגה 100 מיועדת לתלמידים לתואר שני המועסקים בהוראה פרונטאלית, תרגול ומעבדה. עוזרי הוראה בדרגה זו זכאים, לצד השכר בהתאם לטבלאות, לתוספת שכר דיפרנציאלית של 8 אחוזים. בפועל התוספת תינתן לפי מספר הסטודנטים אותו הם מלמדים. מדובר בתוספת חודשית של כ כפול מספר הסטודנטים כפול מספר השעות השבועיות. התוספת תיכנס בבת אחת באחד החודשים האחרונים של כל סמסטר. דרגה מיועדת לתלמידים לתואר שני המועסקים בבדיקת תרגילים לכל תקופת הסמסטר. כמו כן, לתלמידים לתואר ראשון המועסקים בהוראה פרונטאלית, תרגול ומעבדה. דרגה מיועדת לתלמידים לתואר ראשון המועסקים בבדיקת תרגילים בלבד. היקף המשרה לתלמידים לתואר שני - במהלך 13 שבועות בסמסטר, היקף משרה מלאה הוא 8 שעות הוראה פרונטלית או 11 שעות הדרכה במעבדה. סך השעות השבועיות )כולל ההוראה עצמה, מענה לסטודנטים, שעות קבלה וכד ( צריך להיות בהיקף של 22 שעות שבועיות למשרה מלאה. לתלמידים לתואר ראשון במהלך 13 שבועות בסמסטר, היקף משרה מלאה הוא 8 שעות הוראה פרונטלית או 11 שעות הדרכה במעבדה. סך השעות השבועיות )כולל ההוראה עצמה, מענה לסטודנטים, שעות קבלה וכד ( צריך להיות בהיקף של 32 שעות שבועיות למשרה מלאה. או לחלופין 32 שעות שבועיות של בדיקת תרגילים. מטלות הוראה העברת תרגילים, בדיקת תרגילים, עבודות ומבחנים, ייעוץ והדרכה של תלמידים, הדרכה במעבדות וסיורים, הכנת חומר עזר לשיעורים, השגחה בבחינות הקורס בו מלמדים. קיימת טבלה מצורפת לעמוד מס 8 3

4 אסיסטנטים ומדריכים כל תלמיד לתואר שלישי )כולל במסלול הישיר( המועסק בהוראה. אסיסטנט א - דרגה בסיסית, לכל היותר למשך שנתיים. אסיסטנט ב - לאחר אישור הצעת המחקר לדוקטורט. מדריך - נדרשים התנאים המצטברים הבאים: לאחר שלוש שנים לפחות כתלמיד מחקר, לאחר שנתיים לפחות מאישור תכנית המחקר ולאחר סיום חובות השמיעה לתואר. כמו כן יכול להתמנות כמדריך מי שעבודת הדוקטורט שלו אושרה לאחר פחות משלוש שנים כתלמיד מחקר מדריך-דוקטור - מי שאושרה עבודת הדוקטורט שלו. היקף המשרה במהלך 13 שבועות בסמסטר, היקף משרה מלאה הוא 8 שעות הוראה פרונטלית או 11 שעות הדרכה במעבדה. סך השעות השבועיות )כולל ההוראה עצמה, מענה לסטודנטים, שעות קבלה וכד ( צריך להיות בהיקף של 22 שעות שבועיות למשרה מלאה. מטלות ההוראה עבודות ומבחנים, ייעוץ והדרכה של תלמידים, הדרכה במעבדות וסיורים, הכנת חומר עזר לשיעורים, השגחה בבחינות הקורס בו מועסק האסיסטנט. תפקידי הוראה פרונטלית עצמאית של קורס )כלומר תפקיד מרצה בקורס( יוטלו על אסיסטנטים ומדריכים בהמלצת ראש החוג ובאישור הדיקן. מדריך דוקטור יכול להידרש לבדיקת עבודות סמינה ריוניות ותפקידי הוראה פרונטלית עצמאית של קורסים. כתבי התחייבות העסקת דוקטורנטים תיעשה בכתב התחייבות לשתי תקופות של שנתיים. הארכת כתב ההתחייבות לתקופה השנייה תהא בכפוף להמשך לימודו של הדוקטורנט, התקדמותו האקדמית וצרכי ההוראה ביחידה. )לא כולל הפקולטה למדעי הרוח והחברה(. קרן קשרי מדע )קק מ( דוקטורנט זכאי להקצבה מהקרן לקשרי מדע בינלאומיים )קק מ( בשיעור יחסי להיקף העסקתו. הקרן אישית ומיועדת להשתתפות בכנסים, ועידות אקדמיות בארץ ובחו ל ולדמי חבר באגודות מקה צועיות. על מנת לקבל החזרים מהקרן יש להציג קבלות. לתשומת לב האסיסטנטיות והמדריכות - הפרשת הכספים לקק מ מתבצעת גם בזמן חופשת הלידה. פטור משכר לימוד בני משפחתו )בת/בן זוג וילדים( של אסיסטנט ומדריך זכאים לפטור משכ ל באוניברסיטה עפ י היקף משרה )הטבה זו חייבת במס עפ י החוק(. הפטור ניתן גם לאוניברסיטאות הבאות: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, הטכניון ומכון ויצמן. עם קבלת אישור מתאים מהיחידה לסגל האקדמי הזוטר. כמו כן, קיים פטור מדמי רישום באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בלבד. 4

5 עמיתי הוראה ים המועסקים בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמאיים, שאינם תלמידים במוסד בו הם מורים, אינם מועסקים במשרה מלאה כסגל אקדמי בכיר או במסלול המקביל במוסדות להשכלה גבוהה, ושה כרם הכולל מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה אינו עולה על 175% השכר הממוצע במשק )או - עבור פנסיונרים - שסך הכנסותיהם אינו עולה על 100% השכר הממוצע במשק(. עמית הוראה ב בעל תואר ד ר. עמית הוראה א בעל תואר שני. עמית הוראה - 1 בעל תואר ראשון. כמו כן, לכל אחת מהדרגות יכול להתמנות מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה הרלוונטית. מטלות ההוראה כל המטלות הכרוכות בהוראה: העברת שיעורים והכנתם, חיבור שאלוני בחינה, נוכחות בבחינות, מתן שעות קבלה, בדיקת עבודות ותרגילים וכד. היקף המשרה במהלך 13 שבועות הסמסטר, היקף משרה מלאה הוא 10 שעות הוראה בכיתה או שעות מעבדה. סך השעות השבועיות )כולל ההוראה עצמה, מענה לסטודנטים, שעות קבלה וכד ( צריך להיות בהיקף של 27.5 שעות שבועיות. כתבי התחייבות עמיתי הוראה יקבלו כתב התחייבות לתקופה ראשונה של שנתיים, או לתקופה שנייה של שלוש שנים. אם לימדו בהיקף מצטבר של לפחות 12 שעות סמסטריאליות במהלך שנתיים או שלוש שנים אחרונות שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות הראשון ביחידה האקדמית או שלימדו קורס אחד במשך 5 מתוך 6 השנים שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות. )לא כולל את הפקולטה למדעי הרוח והחברה(. קרן קשרי מדע עמית הוראה זכאי לתקציב קשרי מדע קיבוצי )תק מ(. כל עמית הוראה רשאי לנצל עד 3,000$ לשנה אקדמית. בקשות למימוש התקציב נבחנות מספר פעמים בשנה במרץ ובמאי. קיימת טבלה מצורפת לעמוד מס 8 5

6 מורים מן החוץ חברי סגל אקדמי המועסקים על בסיס יחידת הוראה עפ י התעריפים הבאים: רמה - 1 מורה בעל תואר ראשון לפחות. תעריף א - מורה בעל תואר שני לפחות. תעריף ב - מורה בעל תואר ד ר לפחות. מקביל לרמת מרצה /מרצה בכיר. תעריף ג - מורה בעל תואר ד ר בדרגה מקבילה לפרופ חבר/פרופ מן-המניין. היקף המשרה היקף המשרה מוגדר לפי יחידות ההוראה ולא לפי שעות עבודה בפועל. ערך יחידת הוראה נקבע על פי המחלקה המעסיקה. מטלות ההוראה כל המטלות הכרוכות בהוראה: העברת שיעורים והכנתם, חיבור שאלוני בחינה, נוכחות בבחינות, מתן שעות קבלה, בדיקת עבודות ותרגילים וכד. מורים במסלול המקביל חברי סגל המועסקים בפקולטה למדעי הבריאות )בהוראה פרונטאלית וקלינית(, בהוראת שפות זרות ועוד ושאינם סטודנטים באוניברסיטה. מורה עוזר א - דרגה זו מיועדת לבעל תואר ראשון ומקבילה לטבלת אסיסטנט א. מורה עוזר ב - דרגה זו מיועדת לבעלי תואר שני ומקבילה לטבלת אסיסטנט ב. מורה משנה - דרגה זו מיועדת לבעלי תואר שני בעלי וותק או תואר ד ר ומקבילה לטבלת מדריך. היקף המשרה בעיקרון משרה מלאה כוללת 16 שעות שבועיות של תרגול או הוראה פרונטאלית. בפועל חישוב היקף המשרה שונה ממחלקה למחלקה ומחושב לפי הנוהג המחלקתי. השתתפות בשכר לימוד במסלול המקביל זכאי לפטור משכר לימוד באוניברסיטת בן גוריון בלבד. בני משפחתו )בת/ בן זוג וילדים( של חבר הסגל במסלול המקביל זכאים לפטור משכר לימוד באוניברסיטה עפ י היקף משרה )הטבה זו חייבת במס עפ י החוק(. הפטור ניתן גם לאוניברסיטאות הבאות: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, הטכניון ומכון ויצמן. עם קבלת אישר מתאים מהיחידה לסגל האקדמי הזוטר. כמו כן, קיים פטור מדמי רישום באוניברסיטת בן גוריון בנגב בלבד. 6

7 תקן רמה 1 תעריף א תעריף ב תעריף ג תקן מורה עוזר א שכ ע למשרה מלאה ללא ותק ונסיעות שכ"ע חודשי ליחידת הוראה ללא ותק ונסיעות תוספת לשנת וותק 802 טבלת שכר ונלווים מורים מן החוץ היקף העסקה לפי יחידות הוראה %5.5 קרן פנסיה ופיצויים מעביד % היקף העסקה שבועי למשרה מלאה שעות הוראה פרונטלי טבלת שכר ונלווים - מסלול מקביל קרן פנסיה ופיצויים מעביד קרן השתלמות מעביד ימי מחלה חודשיים )צבירה, לא לפידיון( קרן קשרי מדע )לפי אחוז משרה( $1,698 ימי מחלה חודשיים לפי חוק ביטוח חיים )אופציונלי( מעביד כ כ מורה $2, %7.5 %2.5 %13 % עוזר ב מורה משנה $3, ,177 7

8 טבלת שכר ונלו תקן שכ ע למשרה מלאה ללא ותק ונסיעות תוספת לשנת ותק היקף העסקה שבועי למשרה מלא שעות הוראה פרונטלי שעות הדרכה במעבדה שעות תרג תואר שני תוספת דיפרנציאלית תואר שני/ראשון תואר ראשון טבלת שכר ונלווים תקן שכ ע למשרה מלאה תוספת לשנת וותק היקף העסקה שבועי למשרה מלאה קרן פנסיה ופיצויי ללא ותק ונסיעות שעות הוראה פרונטלי שעות הדרכה במעבדה הפר מע 64 אסיסטנט א 8965 % אסיסטנט ב ,177 מדריך תקן ללא ותק ונסיעות עמית הוראה א שכ ע למשרה מלאה 8,965 תוספת לשנת וותק 67 היקף העסקה שבועי למשרה מלאה שעות הוראה פרונטלי טבלת שכר ונלו שעות הדרכה במעבדה עמית הוראה ב 10,763 עמית הוראה 1 עמית הוראה 1 37 הפר 8

9 ה וים עוזרי הוראה קרן פנסיה ופיצויים קרן השתלמות ימי מחלה חודשיים ביטוח חיים )אופציונלי( בדיקת ילים מעביד מעביד )צבירה, לא לפידיון( מעביד 2.5 כ כ %7.5 %2.5 %15.3 % אסיסטנטים ומדריכים ם קרן השתלמות ימי מחלה חודשיים קרן קשרי מדע )לפי אחוז משרה( ביטוח חיים )אופציונלי( שות ביד מעביד )צבירה, לא לפידיון( מעביד $1,698 $2,439 כ כ %7.5 %2.5 %15.33 $3,159 וים עמיתי הוראה קרן פנסיה ופיצויים קרן השתלמות ימי מחלה חודשיים קרן קשרי מדע )לפי אחוז משרה( שות מעביד מעביד )צבירה, לא לפידיון( %7.5 לפי חוק $3,000 %2.5 %15.33 %6.5 9

10 מינוי שנתי בפקולטה למדעי הטבע עוזרי הוראה, אסיסטנטים ומדריכים בפקולטה יועסקו במינוי שנתי המבטא פריסה של שכרם על פני 12 חודשים. חישוב ותק עוזר הוראה, אסיסטנט, מדריך או עמית הוראה יהיה זכאי לתוספת וותק עבור התקופה ששירת שירות חובה בצה ל. בנוסף, תואר ראשון מקנה שנת וותק אחת מיום קבלת התואר. כל תואר החל מתואר שני מקנה שנת ותק וחצי על כל שנה קלנדרית מיום קבלת התואר )הותק מתעדכן כל שנה ב- 1.4 (. על מנת שהותק יחושב באופן זה יש להעביר את המסמכים הרלוונטיים למחלקת משאבי אנוש. ביטוח פנסיוני הים יבוטחו בקרן פנסיה מקיפה של חברת מגדל מקפת )כברירת מחדל, באפשרותו של ה לבחור ולהצטרף לכל קרן אחרת(. גובה ה שונה עבור סוגים שונים של העסקה ומפורט בטבלאות השכר שלעיל. קרן השתלמות קרן השתלמות היא מעין קופת גמל, אליה מפקידים כספים הן ה והן המעסיק. הפקדות המעסיק לקרן השתלמות פטורה ממס הכנסה. לאחר שש שנים מיום פתיחת הקרן ניתן למשוך את הכספים שנצברו בה ללא תשלום מס. משיכת כספי הקרן אפשרית כבר לאחר שלוש שנות ותק לצורך מימון השתלמויות או לימודים, או במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62. אסיסטנט, מדריך, עוזר הוראה ועמית הוראה יהיו זכאים להצטרף לקרן השתלמות. הקרן הנוכחית שנבחרה הינה בחברת מגדל, אך באפשרותכם לבחור את הקרן כרצונכם. הניכוי יהיה בגובה של 2.5% מהשכר והפרשת האוניברסיטה בגובה 7.5%. שימו לב: ההפרשה לקרן ההשתלמות איננה אוטומטית ומותנית במילוי טפסים מצדכם. ביטוח חיים האוניברסיטה מעבירה מידי חודש סכום של 19 ש ח )סכום זה מעודכן מעת לעת( ובמקביל מנוכה אותו סכום מה. ביטוח החיים אינו חובה ואינו מופרש באופן אוטומטי. במידה ואינכם מעוניינים בביטוח זה יש לחתום על הטפסים הרלוונטיים בתחילת ההעסקה או לבטל את הביטוח במידה והוא קיים. 10

11 זכויות נשים בהריון חופשת לידה: ת בהריון זכאית לחופשת לידה תקופה שבה מצד אחד אסור למעביד להעבידה ומצד שני אסור לו לפטרה והיא זכאית לשכר עבודה, בשיעור ובתנאים מסוימים. על פי החוק זכות הת לחופשת לידה בתשלום של 14 שבועות, מהם עד 7 שבועות לפני יום הלידה המשוער, לפי בחירת הת. ניתן להאריך את חופשת הלידה עד לא יותר מ- 16 שבועות. ת יכולה גם להאריך את חופשת הלידה ב- 12 שבועות נוספים, שלא בתשלום. היעדרויות לצורך שמירת הריון, טיפולי פוריות ומצבים רפואיים אחרים אינן גוררות ניכוי מהשכר ולעיתים נחשבות חופשת מחלה, בהתאם לתקנות האוניברסיטה. ת שחס וחלילה הפילה את עוברה זכאית לחופשה של בין שבוע ל- 6 שבועות בהתאם להוראת הרופא. חופשת לידה אינה פוגעת בזכויות הקשורות בוותק. בחופשת לידה וכן בשאר תקופות ההיעדרות מעבודה שפורטו לעיל אסור למעביד לפטר את הת או לפגוע בהיקף משרתה אלא בהיתר הניתן ממשרד העבודה והרווחה. היתר שכזה ניתן במקרים מיוחדים בלבד ולאחר שהמעביד הוכיח כי הבקשה מוצדקת ואינה קשורה בהריון עצמו. תקופת ההעסקה טרם הלידה: לאור חשיבות תקופת ההעסקה לצורך תשלום דמי הלידה, יש לשים לב כי הת אכן מועסקת לפחות ששה חודשים לפני יום הלידה ואם הסיבה להעסקה קצרה יותר נובעת מאי-התאמה של תלושי השכר עם מועדי כתב המינוי, יש לפנות למחלקת משאבי אנוש. דמי הלידה: באים במקום שכר עבודה בתקופת חופשת הלידה, ומשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לת אשר הועסקה לפחות 6 חודשים, טרם הלידה. בנוסף לדמי הלידה, על המעביד להמשיך ולהה פריש את חלקו לקרן ההשתלמות ולקרן הפנסיה אם הת תפריש את חלקה בעבור תקופה זו. על כן אנו ממליצים לת להמשיך ולהפריש לקרנות הללו במהלך חופשת הלידה תקופת דמי הלידה נקבעת בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ומשתנה בהתאם לתקופה בגינה שולמו דמי ביטוח. צמצום העסקה, פיטורין או אי-חידוש כתב מינוי: אי חידוש כתב מינוי לת בהריון או ת שיה צאה לחופשת לידה או חזרה ממנה: על פי חוק עבודת נשים יש לראות גם באי-חידוש מינוי כפיטורין ולכן האיסור לעיל תקף גם לגביו. עם זאת הנושא טרם עמד במבחן שיפוטי מכריע. מלגות: בהתאם לתקנות שהוציאה המועצה להשכלה גבוהה ב- 2012, סטודנטיות מלגאיות זכאיות לתשלום המלגה גם בעת חופשת הלידה )עד לתקופה של 14 שבועות(, וכמו כן להארכת משך תקופת קבלת המלגה בהתאם. חדרי הנקה: ישנם מספר חדרי הנקה הפרוסים ברחבי הקמפוס אליהם ניתן להיכנס לאחר מגנוט תעודת הת/סטודנטית. לפרטים ניתן לפנות לרחל בלבן פרומוביץ רכזת התאמה לנשים בהריון ולידה בדיקנאט הסטודנטים - 11

12 זכויות בעת סיום העסקה או צמצום העסקה פיצוי על ביטול קורס/ קבוצה במקרה של ביטול קורס/ קבוצה במהלך התקופה שתחילתה חודש לפני פתיחת הסמסטר )בסמסטר א החל מה 15.9( וסיומה חודש מפתיחת הסמסטר- ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודש משכורת בגין הקורס/קבוצה שבוטלה בנוסף לשכר שמגיע ל מיום תחילת המינוי ועד יום הביטול. במקרה שהביטול חל לאחר חודש מפתיחת הסמסטר ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודשיים משכורת בגין הביטול. זכות השימוע בעת סיום העסקה או הרעת תנאים חבר סגל זוטר אשר האוניברסיטה מעוניינת לסיים את תקופת העסקתו בטרם עת או להקטין את היקפה זכאי לקיום שימוע בעניינו. חובת השימוע חלה גם במקרה של אי-חידוש העסקה של עמית הוראה או מורה מן החוץ, ולו לסמסטר אחד, או במקרה של הרעת תנאי העסקה. על האוניברסיטה למסור הודעה על השימוע לפחות שבוע מראש. ל מותר להגיע לשימוע בליווי ייצוג - ייצוג משפטי או ייצוג של נציג הארגון. במקרה של פיטורין )סיום העסקה מצד האוניברסיטה, אי-חידוש כתב המינוי או התפטרות של חבר סגל זוטר כתוצאה מהרעת תנאים(, ה זכאי למשוך את הכספים הבאים: 1. פיצויי פיטורין ניתנים בכפוף למילוי טפסי 161 א / 161, פטורים ממס. 2. עודפי הקרן לקשרי מדע )לאסיסטנטים ומדריכים בלבד( - בעת סיום ההעסקה, ניתן לפדות את שארית הקרן לחשבונכם האישי לכל שימוש שהוא, אך השארית חייבת במס. זכות ההודעה המוקדמת במקרה של פיטורין האוניברסיטה מחויבת במסירת הודעה מראש: ככלל, אין להפסיק את ההעסקה במהלך הסמסטר. הפסקה כזו תיעשה באישור אגף משאבי אנוש בלבד. 12

13 דמי הבראה התשלום עבור ימי הבראה הינו חודשי, על פי החישוב הבא - בסגל האקדמי הזוטר מקבל תשלום עבור 7 ימים בשנה, בהתאם להיקף המשרה, בחלוקה ל- 12 חודשים. אסיסטנטים ומדריכים הים בארגון עד 10 שנים מקבלים תשלום עבור 11 ימי הבראה. מעל ותק של 10 שנים, מקבלים תשלום עבור 15 ימי הבראה בשנה. הסכומים הנ ל, בהתאם להיקף המשרה, מחולקים ל- 12 חודשים. חופשה שנתית הסגל האקדמי הזוטר זכאי לחופשה שנתית בהתאם להוראות החוק. את החופשה השנתית יש לנצל בתקופת הפגרות מהלימודים. מילואים חברי הסגל האקדמי שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לשכרם הרגיל בנוסף לתגמולי מילואים )המועברים מהביטוח הלאומי לאוניברסיטה ומהאוניברסיטה ל(. חברי הסגל האקדמי שיצאו לשירות מילואים, וביצעו את כל המטלות לרבות החזר שיעורים שביטלו יהיו זכאים לשכרם הרגיל בנוסף לתגמולי מילואים )המועברים מהביטוח הלאומי לאוניברסיטה ומהאוניברסיטה ל(. כדי לקבל את הנ ל יש למלא טופס יציאה לשירות מילואים תוך שמירה על תפקוד מלא בעבודה שאותו ניתן לקחת ממדור משאבי אנוש סגל זוטר )קומה ראשונה בבניין הסנאט( או להוריד מאתר האוניברסיטה =<אגף משאבי אנוש=<לשונית טפסים=<טפסי משאבי אנוש - מחלקת שכר=< טופס מספר 13»בקשה לתשלום שכר בתקופת מילואים סגל אקדמי זוטר. על הטופס תידרשו להחתים את המרצה הממונה עליכם ואת ראש הפקולטה ואז להחזיר למדור משאבי אנוש. בפועל ברב המחלקות מספיק להחתים את המרצה האחראי ולהעביר לממונה על המנהל במחלקתכם להמשך טיפול בצירוף טופס 3010 )טופס אישור על ימי מילואים שבוצעו, אותו עליכם לקבל מיחידת המילואים שלכם(. החזרי נסיעות עמית הוראה ומורה מן החוץ הגר בבאר שבע זכאים להחזר הוצאות נסיעה על בסיס»חופשי חודשי. עמית הוראה ומורה מן החוץ הגר מחוץ לבאר שבע זכאי להחזר תשלום עבור נסיעות בתחבורה ציבורית על פי דיווח בטופס»נסיעות בפועל אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של משאבי אנוש. עוזר הוראה, אסיסטנט או מדריך זכאי לתשלום נסיעות לעבודה בהתאם לחישוב הבא: 13

14 14 תחום עירוני: מי שמועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה ומתגורר בתחום העירוני של באר שבע יהיה זכאי להחזר נסיעות מלא בתעריף חופשי חודשי עירוני. מי שמועסק בהיקף נמוך מחצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בתעריף מחצית חודשי חופשי עירוני. תחום בין-עירוני: מי שמתגורר בתחום מחוץ לבאר שבע ומועסק בהיקף של חצי משרה ומעלה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 3 ימים בשבוע. מי שמועסק בהיקף של רבע משרה כולל ועד חצי משרה, יהיה זכאי להחזר נסיעות בגין 2 ימים. מי שמועסק בהיקף של פחות מרבע משרה, יהיה זכאי להחזר בגין יום אחד בשבוע. לקבלת החזרי נסיעות יש למלא טופס החזר קצובת נסיעה )נמצא בערכת הטפסים לחבר סגל חדש(. בטופס יש לציין את מספר הימים בהם מגיעים לעבודה באוניברסיטה, בהתאם לכתובת המגורים בפועל. מחלה זכאי לימי מחלה בהתאם לדירוג ולקבוע בחוק. ימי המחלה ניתנים לצבירה, במגבלת חוק דמי מחלה, התשל ו 1976, אך אינם ניתנים לפדיון. למעט מורים מן החוץ, להם אין צבירת ימי מחלה אם חלה הפסקת עבודה העולה על שישה חודשים. דמי מחלה משולמים אך ורק בהמצאת תעודה רפואית. מרצה או מתרגל שהיה חולה ונדרש להשלים את חובותיו לאחר חזרתו ממחלה אמור לקבל שכר נוסף בעבור ההשלמות שאותן ביצע לאחר חזרתו מחופשת המחלה, במידה ודיווח על מחלתו. כרטיס הסגל האקדמי הזוטר י הארגון זכאים לקבל כרטיס של האוניברסיטה, המקנה זכויות של כניסה נוחה לקמפוס וזכאות להשאלת ספרים בספריה. משרד הנפקת אישורי חניה וכרטיסי בבנין 26 חדר 101. טלפון: שלוחה 9 תו חניה הנחיות מפורטות ניתן למצוא באתר האוניברסיטה -< מחלקת הביטחון )תחת לשונית חניה ותוויות( זכאות ואופן קבלה: מרצים מן החוץ, ים לפי שעות ללא תשלום. פוסט דוקטורנט/דוקטורנט המועסק כסגל זוטר ללא תשלום. דוקטורנט שאינו מועסק או מסטרנט המועסק כסגל זוטר )מתרגל/בודק תרגילים( - זכאי לרכוש תו חנייה שנתי בעלות של 220 ש ח. בנוסף, נשים בהריון מהחודש השביעי ועד חודש לאחר הלידה זכאיות בתווית חניה ללא תשלום. יש לפנות לרחל בלבן פרומוביץ רכזת התאמה לנשים בהריון ולידה בדיקנאט הסטודנטים

15 מדור סגל אקדמי זוטר במשאבי אנוש הינו הגוף המעסיק האחראי על י הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה. מספרי הטלפון ושעות קבלת קהל במדור סגל אקדמי זוטר: שם תפקיד תחומי אחריות טלפון דוא ל יפעת גראוברט רמ ד מדור סגל אקדמי זוטר שולי זוהר עוזרת רמ ד הפקולטה למדעי הטבע, המכונים לחקר המדבר, מורשת בן-גוריון יהודית בראון מתאמת הפקולטה להנדסה, הפקולטה למדעי הבריאות יפעת בנני מתאמת קמפוס אילת, היחידה הקדם אקדמית, השתלמויות מורים, המרכז האקדמי ללימודי המשך, עברית לעולים, מעורבות חברתית, ביה ס לתלמידי חו ל, אקדמיזציה לטיס, הפקולטה לניהול רויטל טייב מתאמת הפקולטה למדעי הרוח והחברה שעות הקבלה במדור: א ה בין השעות: 8:30-12:00 בין ה לכל חודש אין קבלת קהל משרד משאבי אנוש של הסגל האקדמי הזוטר נמצא בבניין ה סנאט )71( בקומה הראשונה, חדר 141 מספר הפקס במדור:

16 16

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר בכירים טלפון )רב קווי( : 1-077-077-700 פקס: 151-0-949-8130 כתובתנו באינטרנט : WWW.TAXCOLLEGE.CO.IL כתובתנו לדואר : רח' מוטה גור 42, רחובות 4666244 דוא"ל : YANIV.GAVRIEL@GMAIL.COM ספק מוכר משרד הביטחון 36-244-344

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

חוברת מידע לעובד החדש אגף משאבי אנוש

חוברת מידע לעובד החדש אגף משאבי אנוש חוברת מידע לעובד החדש אגף משאבי אנוש http://hr.web.technion.ac.il ברוך בואך לטכניון חזון אגף משאבי אנוש עיצוב תרבות ארגונית המחוייבת לחזון הטכניון באמצעות הצטיינות ומימוש עצמי של עובדיו. ברכות ואיחולים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1

נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1 נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1 נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת ה ת ש ו ב ו

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון תוכן עניינים.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו בעניין שבין: ת"ז באמצעות ב"כ: עו"ד אלון מליחי מרח' רוטשילד, 64 ראשון לציון ת.ד 7352 טל':

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו בעניין שבין: תז באמצעות בכ: עוד אלון מליחי מרח' רוטשילד, 64 ראשון לציון ת.ד 7352 טל': בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו בעניין שבין: +++++++ ת"ז --------- באמצעות ב"כ: עו"ד אלון מליחי מרח' רוטשילד, 64 ראשון לציון ת.ד 7352 טל': 0500660460 פקס: 05-0660460 התובע: 1. מצד אחד; - נ ג ד - הנתבעת:

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

מדריך לסגל האקדמי הבכיר

מדריך לסגל האקדמי הבכיר מדריך לסגל האקדמי הבכיר עורכות: שרון פז, מנהלת פרויקטים, לשכת סגן הנשיא למחקר ופיתוח אורלי אבישר, מנהלת מדור הסגל האקדמי עריכה לשונית: טרנסנט, שירותי תרגום ופתרונות שפה עיצוב והבאה לדפוס: מיכל סמו קובץ,

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

prop-0493.tif

prop-0493.tif רהוטות הצעות חוק כ ז בטבת תשכ ב 3 493 בינואר 1962 חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב 1962. י.. ".. 88 עמוד '... מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה ; חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב- 1962 הזכות לפיצויי פיטורים פיטורים שאינם

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד