מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות"

תמליל

1 מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל

2 - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות עיריית בני ברק )להלן: "העיריה"), מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות, הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את מסמכי ההשתתפות והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 1,000 )אלף( )התשלום לא יוחזר(, במשרדי העיריה, רח' ירושלים 58 בני ברק )להלן "משרדי העיריה"(, בימים א'-ה' בשעות 9:00-14:00. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי אגף חוזים ומכרזים, בתיאום טלפוני מראש בטלפון או באתר האינטרנט של העיריה. את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, ב- 2 עותקים ימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה היטב, עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדי עיריית בני ברק ברחוב ירושלים, 58 אצל מזכיר העיר, חדר מספר 120 קומה א' לא יאוחר מיום 15/5/2018 שעה בדיוק. מפגש לצרכי הבהרות יערך ביום 1/5/2018 שעה 9.00, בלשכת הגזבר קומה ב' חדר 224 רחוב ירושלים 58 בני-ברק. השתתפות במפגש ההבהרות תהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. המציע במכרז יהא חייב להמציא את כל האישורים והאסמכתאות הדרושות ובהם כי יש לו הנסיון והיכולות, כדרישות המכרז וכי הינו מנהל ספרי חשבונות כחוק ולהמציא ערבות בנקאית ע"ס של 10,000 )עשרת אלפים( בנוסח המצורף למסמכי המכרז עד לתאריך 15/8/2018. העירייה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע, העומד בתנאי הסף, תבחן הצעתו הכספית. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. לפרטים ניתן לפנות אל מר מאיר שטיינרייך בטל': בכבוד רב, הרב חנוך זייברט ראש העיר עמוד מתוך 54

3 - 3 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מסמכי המכרז המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז" תנאים למשתתפים במכרז מסמך א'.1 דף מידע ארגוני נוסח אישור על תחזוקת מערכות מחשוב נוסח כתב התחייבות הצהרת המציע ואישור רו"ח נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז נוסח תצהיר שכר מינימום נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים נוסח תצהיר תביעות משפטיות נוסח תצהיר הרשעות פליליות נספח א' 1 נספח א' 2 נספח א' 3 נספח א' 4 נספח א' 5 נספח א' 6 נספח א' 7 נספח א' 8 נספח א' תצהיר בדבר ניגוד עניינים תצהיר שמירה על זכויות עובדים תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו נוסח התחייבות לשמירת סודיות נספח א' 10 נספח א' 11 נספח א' 12 נספח א' מפרט דרישות ביצוע העבודות מפרט טכני עבודות אחזקה הצהרת המציע הצעת המציע הסכם התקשרות מסמך ב' נספח ב' 1 מסמך ג' מסמך ד' מסמך ה' אישור על קיום ביטוחים נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם נספח ה' 1 נספח ה' כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים עמוד מתוך 54

4 - 4 - מסמך א' מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות תנאים למשתתפים במכרז 1. כללי: עיריית בני ברק )להלן: "העירייה"(, מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב במשרדי הרשות, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. תנאי ההתקשרות עם זוכה במכרז יהיו עפ"י מסמכי המכרז המצוינים בסעיף 2 להלן, ובהתאם להסכם ההתקשרות, על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז במשרדי הרשות קיימים כ- 40 מבנים שבהם אמורים לתחזק את מערכות המחשוב, ישנם כ- 400 נקודות קצה כ- 10 שרתים, 50 קווי ADSL וכ- 40 ארונות תקשורת. 1.3 הזוכה במכרז יידרש לבצע את עבודות האחזקה השוטפת ובמסגרתן להעמיד את כל האמצעים וכח האדם הדרושים לביצוע ראוי של המטלות כדלהלן: 1.4 לבצע עבודות התקנה, אחזקה של מערכות מחשוב הכוללות מחשב, מדפסת, סורקים, אחזקה של נקודת רשת, מרכזיית ארונות תקשורת קולטי,ADSL מקרנים, חסימת הרשאות וכן כל ציוד נלווה למחשב לפי הנחיות המנהל )להלן: עבודות האחזקה" או "העבודות" או "העבודה" או "השירותים"(. לבצע את עבודות ההתקנה והאחזקה בהתאם לתוכנית העבודה שתוגש לזוכה לפי הנחיות המכרז, או לפי דרישות מוקד טלפוני, בהתאם למפרט הדרישות לביצוע העבודות )להלן: תכנית העבודה ( אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהיא ואין בפרסום או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את העירייה לתת לזוכה במכרז הזמנה בהיקף כלשהו. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים, או להזמין את כל המטלות נשוא המכרז ממציע אחד, הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. תקופת ההסכם הינה ל- 36 חודשים ולעירייה זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם לתקופה או תקופות נוספות שלא תעלנה ביחד על 24 חודשים נוספים ובתקופת ההארכה יחולו כל תנאי הסכם זה בשינויים המתחייבים. ששת )6( החודשים הראשונים במכרז הינם תקופת ניסיון )להלן "תקופת ניסיון"( עמוד מתוך 54 אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את העירייה לתת לזוכה במכרז עבודה כל שהיא בהיקף כל שהוא מהעבודות והיא רשאית, בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן, כפי שיראה לה לנכון ובהתאם לצרכיה מעת לעת, בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה העת.

5 מסמכי המכרז: המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז": - תנאים למשתתפים במכרז מפרט דרישות ביצוע העבודות הצהרת המציע הצעת המציע הסכם ההתקשרות מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' מסמך ד' מסמך ה' כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים. 3. תנאים להשתתפות: משתתף במכרז זה יהיה אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים המהווים תנאי סף, המפורטים להלן: 3.1 בעל ותק וניסיון מוכח של חמש שנים רצופות לפחות, בין השנים ) (, בביצוע עבודות אחזקת מערכות מחשוב עבור רשות מקומיות בישראל. מתחזק לפחות 250 נקודות מחשוב ו- 5 שרתים עבור רשות מקומית אחת לפחות. בעל תעודה טכנאי מחשבים או תואר רלוונטי מוכר. צרף ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 5 להלן ולנוסח המצורף למכרז. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות, הערבויות האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד )להלן: המציע ( המציע יצרף להצעתו את אישורים מסמכים )להלן: אסמכתאות (, שלהלן: אישור רו ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום(,התשל ו אישור תקף לניכוי מס במקור. העתק של תעודת עוסק מורשה. היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד ותדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום התאגיד מרשם החברות, לרבות רישום בעלי המניות. אישור מעו ד או רו ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם על מסמכי המכרז. דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף כנספח א' עמוד מתוך 54

6 - 6 - אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל ותק וניסיון מוכח של חמש שנים רצופות לפחות, בין השנים ) (, בביצוע עבודות אחזקה מערכות מחשוב במשרדי הרשות עבור רשות מקומית אחת לפחות ועבור 250 נקודות מחשוב ו- 5 שרתים בנוסח המצורף כנספח א' 2. תצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע י עו ד בנוסח המצורף כנספח א' 3. הצהרת המציע ואישור רו"ח על היות המציע בעל ותק וניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות אחזקת מערכות מחשוב וביצע עבודות אחזקת מחשוב עבור רשות מקומית אחד לפחות 250 ועבור נקודות מחשוב ו- 5 שרתים בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו. הצהרת המציע ואישור רו"ח בנוסח מצ"ב כנספח א' 4. אישור רו ח כי המציע שילם לכל העובדים שהועסקו או המועסקים על ידו בשנתיים לפחות את שכר המינימום לפחות. ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 5 להלן בנוסח המצורף כנספח א' 5. תצהיר חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד לפיו ממלא המציע אחרי הוראות כל דין להעסקת עובדיו לרבות הוראות שכר מינימום בנוסח המצורף כנספח א' 6. תצהיר חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד לפיו המציע ממלא אחר הוראות חוק עובדים זרים בנוסח המצורף כנספח א' מציע או כל בעל זיקה אליו אשר הורשע, בשנתיים האחרונות בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון כלל. תצהיר חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע. התצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע י עו ד, בנוסח המצ ב כנספח א' 8. תצהיר חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד לפיו אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, ו/או מעובדיו של המציע ו/או מטעמו, הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון או הליכים פליליים או משמעתיים תלויים ועומדים, לרבות הליכי חקירה, נגד המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או מעובדיו של המציע ו/או מטעמו ככל שקיימים. התצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע י עו ד, בנוסח המצ ב כנספח א' 9. המציע יצרף להצעתו תצהיר המאושר על ידי עו"ד לעניין ניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח א' 10. המציע יצרף להצעתו תצהיר המאושר ע"י עו"ד לעניין שמירת זכויות עובדים בנוסח המצורף בנספח א' המציע יצרף להצעתו תצהיר המאושר על ידי עו"ד לעניין חוק עסקאות גופים עמוד מתוך 54

7 - 7 - ציבוריים, התשל"ו בנוסח המצורף כנספח א' 12. המציע יתחייב כי במידה ויזכה במכרז, ישמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצוע הפעילויות נשוא מכרז זה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי כלשהו, הכל כאמור בנספח א' 13 להלן. הספק יחתים את עובדיו ואת קבלני המשנה המספקים את השירות על הצהרת שמירה על סודיות בנוסח המצורף כנספח א' 13. מסמכי השינויים וההבהרות ככל שיהיו כשהם חתומים על ידי המציע. קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה שלא להבחן במניין ההצעות. 4. הבהרת מסמכי המכרז: עד ולא יאוחר מ- 10 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, יודיע משתתף/המציע בכתב בקובץ word פתוח למר מאיר שטיינרייך, למייל: או בפקס' ; ויוודא טלפונית ; את הגעת/קבלת הפקס בעיריה, על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז. מסר המציע הודעה כאמור בסעיף 4.1 לעיל, ימסור לו המנהל, אם יראה לנכון לכך, תשובות בכתב, לפני המועד האחרון להגשת הצעות. המנהל ימסור עותק של התשובות, לכל אחד מהמשתתפים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו עמוד מתוך 54

8 - 8 - מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי מטעמה, אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב. העירייה תהא רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה/ות לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז ערבויות מכרז: המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, חתומה כדין, על סך של 10,000 )עשרת אלפים( לפקודת עיריית בני ברק, חתומה כדין )להלן: ערבות השתתפות (, לפי הנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה כנספח א' 5. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 15/8/2018. במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 90 יום נוספים הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה, כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה. הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל - תיפסל. גזבר הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י העירייה כזוכה. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, תוחזר ערבותו למכרז ויעמיד ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת עיריית בני ברק, בסך של 10,000 )עשרת אלפים(, כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה ההסכם )להלן: ערבות ביצוע (. ה' 2 נספח ערבות בנקאית לביצוע היה ותפוצל הזכייה בין שני מציעים, ערבות הביצוע תהיה בשיעור היחסי להיקף הזכייה. הערבויות תהיינה לפקודת עיריית בני ברק, צמודות למדד המחירים לצרכן, חתומות כדין ובלתי מותנות וניתנות על פי תנאיהן לחילוט בפנייה חד צדדית של גזבר העירייה, בכל תקופת תוקפו של המכרז או ההסכם, לפי ההקשר והעניין, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע פ תנאי המכרז או ההסכם. היה ותקופת ההתקשרות תוארך, לתקופת האופציה, תוארך הערבות על ידי המציע מפעם לפעם, אם וככל שיוארך ההסכם על ידי העירייה וזאת במועד קבלת הודעת העירייה בדבר הארכת תקופת ההסכם עמוד מתוך 54

9 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע. 6. ביטוחים: מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה )להלן: הספק ( ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח ה- 1 להסכם להלן. מובהר בזאת, כי אין להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים בשלב הגשת ההצעה, רק הזוכה ידרש להחתים את חב' הביטוח. 7. דרישת פרטים מהמציע: העירייה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן: הפרטים (, לשביעות רצונה המלאה,על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של העירייה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו ולפעול בהתאם הצהרות המציע: המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואשור, שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו. המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש באופן חלקי- תיפסל. המציע מצהיר כי ידוע לו כי מציע או כל בעל זיקה אליו אשר הורשע, בשנתיים האחרונות, בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון כלל עמוד מתוך 54

10 המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או לעירייה ו/או לרשות אחרת עקב ניסיון רע עם המציע. המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן שבו שכר עובדיו במכרז לא יפחת משכר המינימום עפ י דין ותשלומי המעביד לא יפחתו מצווי ההרחבה, הוראות החשכ ל ועפ י כל דין. המציע מצהיר ומתחייב בזה כי יש בידו, ביכולתו היה והצעתנו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה במכרז שבנדון, כולן או חלקן, להעמיד ולהפעיל את הציוד, האמצעים וכח האדם הדרושים, בהיקף, בכמות ובאיכות בהתאם לדרישות המכרז ותכנית העבודה וזאת החל ממועד תחילת העבודות. המציע מצהיר כי ידוע לו שהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. חולקה העבודה בין שני מציעים ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי /הפיצול / ההפחתה כאמור ו/או לחזור בו מהצעתו. המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על ביצוע השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב )להלן: התקציב (, בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם. העירייה רשאית, בהתאם לצורך ועל פי דרישת מפורשת בכתב שלה, על פי לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ובהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה מעת לעת, תהא היא רשאית לפנות אל זוכה במכרז, בהזמנה בכתב ולדרוש ממנו לבצע את חלק או כל העבודות הנוספות מעבר להצעתו במשרדי הרשות, ובתמורה יקבל הקבלן תמורה של מחירון דקל בהנחה של 15% ללא נספח ג'. פנתה העירייה כאמור יבצען הזוכה בהתאם למפרטים במכרז ולמחירים, שהוצעו במסגרת הצעתו במכרז כאחוז הנחה ממחירון. המציע מצהיר כי ידוע לו, כי במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז, יידרש לעבוד במקביל לעבודתם של קבלנים אחרים, המבצעים עבודות לרבות עבודות באותו שטח הדבר ידרוש תיאום ביניהם והשטח תתבצענה עבודות של קבלנים אחרים, תיאום העבודות יהא באחריות הזוכה )להלן: תיאום (. המציע מצהיר כי ידוע לו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו/או כמויות ו/או מספרים ו/או כל נתון אחר המוצגים במסמכי המכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את העבודה ואינם תחליף לסיור ו/או לבדיקה במקום וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות עצמו ועל חשבונו עמוד מתוך 54

11 לגרוע מבלי מכלליות האמור הקבלן לעיל מצהיר הכלים, כל ברשותו כי ומתחייב הציוד 8.14 והאמצעים הנדרשים לביצוע עבודות האחזקה במלואן. המציע מצהיר כי ידוע לו שתקופת ההסכם הינה ל- 34 חודשים ולעירייה זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם לתקופה או תקופות נוספות שלא תעלנה ביחד על 24 חודשים נוספים, מיום חתימת ההסכם ובתקופת ההארכה יחולו כל תנאי הסכם זה בשינויים המתחייבים. המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא להוציאו אל הפועל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמציע תהא איזושהי טענה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה בשל כך. המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי ששת )6( החודשים הראשונים במכרז הינם תקופת ניסיון )להלן: תקופת הניסיון (. בתקופת הניסיון, העירייה תהא רשאית בכל שלב, שלאחר בחירת הזוכה במכרז, במקרה של הפרת ההסכם ו/או בשל אי עמידה בדרישות המכרז ו/או ביצוע המטלות באופן שאינו משביע את רצונה של העירייה, למסור את השירותים לאחר וזאת מבלי צורך לנמק ועפ י שקול דעתה הבלעדי ולא תהא לו כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותו במכרז הוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור. המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של החוזה בכל עת שתראה לנכון, עפ י שיקול דעתה הבלעדי בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, ע י משלוח הודעה בכתב 30 יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם למציע עקב הפסקת ההתקשרות. המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה העירייה על סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות שלהבטחת הצעתו וכי העירייה רשאית לדרוש להאריך את התקופה של הערבות לתקופה קצובה נוספת. המציע מצהיר, כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז, יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות העירייה ובהיקפים עליהם תורה, לרבות ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מוצר. המציע מצהיר, כי ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון, שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה. בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז, יצרף המציע להצעתו, הצהרה חתומה, בנוסח המצורף כמסמן ג' )להלן: הצהרת המציע ( עמוד מתוך 54

12 הואיל והמבנים בהם תתבצענה העבודות מאוכלסים בתלמידים ועפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א )להלן "החוק"( הקובעות כי רשות מקומית לא תקבל לעבודה או לשירות בבית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, בגיר שהורשע בעבירת מין אותה ביצוע בהיותו בגין ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר מתחייב הנותן השירות בזאת להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל עבור כל עובד אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע הסכם זה מסמכי המכרז: מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעותיהם למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז. כל המחזיק בין אם רוכש או מקבל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את מסמכי המכרז, אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר כל שהוא זולת למטרת הצעתו, בלא אישור מראש ובכתב מעיריית בני-ברק אלא למטרת הגשת הצעתו, במכרז זה שיחת הבהרה וסיור קבלנים: מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום 1/5/2018 בשעה 9.00 בחדר לשכת הגזבר קומה ב', במשרדי העירייה, ברחוב ירושלים 58 בני ברק ההשתתפות במפגש הקבלנים הינו תנאי להשתתפות במכרז ולהגשת הצעות. 11 הגשת ההצעות, מועדים: את ההצעות, כל מסמכי המכרז והמסמכים אותם נדרש המציע להגיש יחד עם הצעתו, ב- 2 עותקים, כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה, כשעליה מצוין מכרז מס' 113/18 ולהפקידם במסירה אישית )לא בדואר( בתיבת המכרזים שבלשכת מזכיר העירייה קומה ראשונה חדר 120, ברח' ירושלים 58 בני ברק, לא יאוחר מיום 15/5/2018 שעה 12:00 בצהרים. מעטפה אשר תופקד בתיבת המכרזים לאחר השעה 12:00 לא תיבחן על-ידי ועדת המכרזים. משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו הבלעדית של המשתתף. כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז תחולנה על המציע. המציע יגיש הצעתו, הצעת המציע - מסמן ד', כך, שהמחיר שינקוב עבור השירות המוצע יכלול את מלוא התמורה אותה מבקש לעצמו המציע ובכלל זה גם בגין השירותים, העבודה, הניוד, החומרים, כוח האדם והציוד הדרוש לביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז עמוד מתוך 54

13 הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע מ. על המציע לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם. ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת. במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים. יחד עם זאת במקום בו המחיר לא יהא כדרישות המכרז העירייה תהא רשאית לראות בכך תכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך. המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות רצונה של העירייה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל. 12 בחינת ההצעות: העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין ההצעות. העירייה תבחן יחד עם ההצעה הכספית, במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע, כך שהצעת המחיר לכשעצמה לא תהווה את המדד היחידי לבחינה. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והעירייה שומרת לעצמה את הזכות, להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין רק חלק מהעבודות, הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם. העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי. העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה, בכפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ י דין עמוד מתוך 54

14 העירייה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע ברשויות המקומיות אחרות. המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא, על כל השירותים נשוא המכרז ולמלא את כל המקומות הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע. אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים. פרמטרים לזכיה במכרז: % 10% 10% 50% הצעת מחיר נסיון מעבר לתנאי סף היקף עבודת מעבר לתנאי סף ראיון והתרשמות חברי הוועדה חובת הזוכה במכרז: מציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה )להלן : "הזוכה"( ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו, יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו לעיריה, כשהוא חתום כדין, תוך 14 ימים מתאריך הודעת העיריה לזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא לעיריה במעמד החזרת ההסכם כאמור, ערבות בנקאית לביצוע החוזה )נספח ה' 2( )להלן: ערבות ביצוע ( ואישור קיום ביטוחים, בהתאם לנספח ה' 1 להסכם. לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס ק 13.1 לעיל, כולם או מקצתם, תהא העירייה רשאית עפ י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף 5 לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה, והזוכה יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז. מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום, אליה תצורף הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו במכרז בכבוד רב, עיריית בני-ברק עמוד מתוך 54

15 נספח א' 1 לכבוד ועדת מכרזים ג.א.נ. הנדון: מידע אירגוני לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן: 1. שם המשתתף: מס' רישום התאגיד ברשם הרלוונטי כתובת: כתובת המשרד הרשום: טלפון: נייד: פקס': כתובת דואר אלקטרוני ) ( תחומי עיסוק המציע:.2 3. אנשי המפתח בחברה )מציע( שם תחום התמחות שנות וותק 4. יכולת פיננסית של המשתתף: העירייה רשאית לבדוק את יכולתו הכספית של המשתתף והמשתתף מתחייב לספק כל מידע במידה ויידרש לכך על ידי העירייה. 5. איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו: שם המשתתף: תפקידו במשתתף מספר טל נייד: ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי העירייה תחייבנה אותנו. עמוד מתוך 54

16 להלן פירוט הגופים להם מספק המציע את השירותים נשוא המכרז. מס' סד' שם הרשות המקומית/הגוף היקף נקודות המחשוב והשרתים תקופת מתן השירותים איש קשר בגוף טלפון בכבוד רב, חותמת וחתימת המציע עמוד מתוך 54

17 לכבוד ועדת המכרזים עיריית בני ברק נספח א' 2 חובה למילוי האישור כל רשות ממליצה בנפרד ו /או אישור ו/המלצה דומה ג.א.נ. הנדון: אישור ביצוע תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות. אני החתום מטה באשר בזה כי )שם מלא( ע.מ./ח.פ. )להלן "המציע"(, סיפק עבורנו )שם הגוף/הרשות המקומית(, שירותים וביצוע עבודות צביעה במוסדות חינוך בתקופה שבין ה- ועד ה-. 1. פירוט השירותים: 2. היקף השירותים: נקודות מחשוב: שרתים: מדפסות: :ADSL 3. חוות דעת על ביצוע: פרטי המאשר שם ושם משפחה טלפון תפקיד שם הרשות/חברה חתימה תאריך: במקום אישור זה ניתן לצרף הסכם חתום עם רשות מקומית או גוף ציבורי עמוד מתוך 54

18 נספח א' 3 לכבוד ועדת המכרזים עיריית בני ברק ג.א.נ. הנדון: כתב התחייבות המציע למכרז 113/18 אני הח"מ נושא ת.ז. נושא במשרת בחברת ח.פ./ע.ר. )להלן: "החברה/המציע"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: המציע הינו בעל ותק וניסיון מוכח של חמש שנים רצופות לפחות, בין השנים ) (, בביצוע עבודות אחזקה של מערכות מחשוב עבור רשות מקומית אחת לפחות. המציע שילם לכל העובדים שהועסקו או המועסקים על ידו בשנתיים הארונות לפחות שכר המינימום על פי חוק וכן הופרשו לעובדים ההפרשות המתחייבות על פי כל דין. לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע. אני הח מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ולא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העירייה. ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת התחייבויות זו תאריך חתימת המורשה חתימה וחותמת המציע אישור אני הח מ, רו"ח/עו ד, מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע/ה בפני נושא/ת ת.ז. וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב התחייבות זה. חותמת עו"ד/רו"ח עמוד מתוך 54

19 נספח א' 4 הצהרת המציע ואישור רו"ח תאריך: שם המציע: הרינו להצהיר כדלקמן: אני, המציע בעל ותק וניסיון מוכח של 5 שנים לפחות, בביצוע עבודות אחזקה של מערכות מחשוב עבור רשות מקומית אחת לפחות ועבור 250 נקודות מחשוב ו- 5 שרתים בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתי.)2017( חתימת המציע: אישור רואה חשבון לבקשת )להלן - "המציע"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר ניסיון והיקף עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המציע בדבר ניסיון והיקף עבודות. בכבוד רב, רואי חשבון תאריך: עמוד מתוך 54

20 נספח א' 5 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז תאריך: לכבוד עירית בני ברק א.ג.נ., הנדון: כתב ערבות מס' על פי בקשת ת.ז./ח.פ. )להלן "המשתתף"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 25,000 )עשרים וחמש אלף( וזאת בקשר עם השתתפותכם במכרז לתחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ומסמכי המכרז. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ ל תוך 14 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ ל. ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום.15/4/2018 ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום 15/8/2018 ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי 15/8/2018 לא תענה. לאחר יום 15/8/2018 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. בנק תאריך: עמוד מתוך 54

21 נספח א' 6 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו נוסח תצהיר שכר מינימום תצהיר בתצהיר זה: "תושב ישראל": "בעל שליטה": "נושא משרה": "בעל עניין": "שליטה": "חוק שכר מינימום": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט )להלן: "חוק החברות"(. כמשמעותו בחוק החברות. כמשמעו בחוק החברות. כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח חוק שכר מינימום, התשמ"ז אני הח"מ נושא ת.ז. נושא במשרת בחברת ח.פ. )להלן: "החברה/המציע"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי לתחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות. אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל ענין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העיריה. הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת תאריך המצהיר אישור אני הח"מ, עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע בפני מר/גב' נושא/ת ת.ז. במשרדי שברח' ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/מה בפני על תצהיר זה. חותמת עורך הדין עמוד מתוך 54

22 נספח א' 7 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים תצהיר בתצהיר זה: "תושב ישראל": "בעל שליטה": "נושא משרה": "בעל עניין": "שליטה": "חוק עובדים זרים": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט )להלן: "חוק החברות"(. כמשמעותו בחוק החברות. כמשמעו בחוק החברות. כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א אני הח"מ נושא ת.ז. נושא במשרת בחברת ח.פ. )להלן: "החברה/המציע"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי לתחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות. אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל ענין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העיריה. הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת תאריך המצהיר אישור אני הח"מ, עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע בפני מר/גב' נושא/ת ת.ז. במשרדי שברח' ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/מה בפני על תצהיר זה. חותמת עורך הדין עמוד מתוך 54

23 נספח א' 8 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו נוסח תצהיר תביעות משפטיות תצהיר בתצהיר זה: כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט )להלן: "חוק החברות"(. "בעל שליטה": כמשמעותו בחוק החברות. "נושא משרה": כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה": אני הח"מ נושא ת.ז. נושא במשרת בחברת ח.פ. )להלן: "החברה/המציע"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי לתחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות. תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע. הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת תאריך המצהיר אישור אני הח"מ, עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע בפני מר/גב' נושא/ת ת.ז. במשרדי שברח' ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/מה בפני על תצהיר זה. חותמת עורך הדין עמוד מתוך 54

24 נספח א' 9 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו נוסח תצהיר הרשעות פליליות תצהיר בתצהיר זה: כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט )להלן:"חוק החברות"(. "בעל שליטה": כמשמעותו בחוק החברות. "נושא משרה": כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה": אני הח"מ נושא ת.ז. נושא במשרת בחברת ח.פ. )להלן: "החברה/המציע"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי לתחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות. תצהיר לפיו אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה שיש עימה קלון. הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת תאריך המצהיר אישור אני הח"מ, עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע בפני מר/גב' נושא/ת ת.ז. במשרדי שברח' ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/מה בפני על תצהיר זה. חותמת עורך הדין עמוד מתוך 54

25 נספח א' 10 תצהיר בדבר ניגוד עניינים אני הח"מ ת.ז. לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן: הנני נותן תצהיר זה בשם )להלן: "המציע"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם עיריית בני-ברק למכרז לתחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות. אני מכהן כ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אותם הוא ממלא. ככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז, מתחייב המציע להודיע לעיריה באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל. זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת המצהיר אישור אני הח"מ, עו"ד, מאשר כי ביום הופיע/ה בפני ברחוב בישוב/בעיר מר/גב' שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי ת.ז. המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה שעליו להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. תאריך חותמת ומס' רשיון עו"ד חותמת עו"ד עמוד מתוך 54

26 נספח א' 11 תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בענין שמירת זכויות עובדים ]על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה[ אני הח"מ ת.ז. לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: הנני נותן/ת תצהיר זה בשם שהוא המציע, המבקש להגיש לעיריית בני-ברק הצעה בקשר למכרז לתחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות )להלן - "המציע"(. אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. ]סעיף זה ימולא על ידי המציע[ אני מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל שליטה" כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. אני הח"מ מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז מספר, אני מתחייב כי המציע יקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת חתימה שם החברה תפקיד שם החותם אישור עורך/ת הדין אני הח"מ,, עו"ד מאשר/ת כי ביום הופיע/ה בפני אשר ברחוב בישוב/עיר מר/גב' שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. תאריך חותמת ומס' רשיון עו"ד חותמת עו"ד עמוד מתוך 54

27 נספח א' 12 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אני החתום מטה, מר/גב', נושא/ת ת.ז. שמספרה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן: אני הוסמכתי כדין על ידי )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בקשר להצעה למכרז מספר 113/18 לתחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות. המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 (, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז; המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר )שליטה כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א (, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק במועד הגשת ההצעה למכרז זה, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק במועד הגשת ההצעה למכרז זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. חתימת המצהיר.4 אישור הנני מאשר בזה, כי ביום הופיע בפני, עו"ד, ברחוב, מר/גב', שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. תאריך חותמת ומס' רשיון עו"ד חותמת עו"ד עמוד מתוך 54

28 נספח א' 13 הצהרה על שמירת סודיות אני ת"ז עובד בחברה/גוף/עסק "המציע" א( ו מועסק על ידה, מצהיר ומתחייב בזה, כלפי עיריית בני-ברק: )להלן לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, ו/או אחרים של עיריית בני-ברק ושום מידע הנוגע לעיריה ו/או למציע בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות עם עיריית בני-ברק במסגרת מכרז 113/18 לתחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות )להלן - "ההסכם"( בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין, ברכושם, עסקיהם, ענייניהם, לקוחותיהם, ספקיהם והאנשים או הגופים הקשורים בעיריה ו/או במציע או הבאים עימם במגע לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נושאי מחקר ופיתוח של העיריה ו/או המציע, שיטות יצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וקבלנים, שרטוטים מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי במציע ו/או במתן שירותים לעיריה ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא; לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כולל בצוע שכפולים, העתקים וכיו"ב; ידוע לי כי אי מילוי ההתחייבויות כלפי העיריה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז 1977 ; ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף 1 ו/או או 2 לעיל, למאן דהו, ללא אישור בכתב מהעיריה, עלול להסב לעיריה נזקים כלכליים משמעותיים ביותר; התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור שם החברה/ספק חתימת העובד תאריך: עמוד מתוך 54

29 מפרט דרישות מסמך ב' ביצוע העבודות הגדרות ומושגים: 1.1 למפרט העבודות, לפעילות להיבטים השונים בדרישות תהא למונחים וההנחיות, הבאים המשמעות כדלהלן: "המנהל/פיקוח" מטרת הפיקוח לשפר ולבדוק באופן מתמיד את רמת האחזקה של הקבלן. מערך הפיקוח יעבוד בשיתוף פעולה עם הזוכה על מנת לממש מטרה זאת. בסוף כל שבוע יעביר המנהל לזוכה סידור עבודה מפורט של העבודות לשבוע שלאחר מכן. במידה שלא נמצאו סעיפים הדורשים תיקון יאשר הקבלן את סידור העבודה. העבודה תתנהל על פי סידור העבודה המאושר, כל שינוי בסידור העבודה יתואם ויאושר מראש ע י הקבלן. אין לסטות מסידור העבודה ללא אישור מראש. בסוף כל שבוע יבוצע סיכום של כל העבודות שבוצעו, עבודות שלא בוצעו יועברו ללוח העבודה של השבוע שלאחר מכן. הזוכה מתחייב להשתתף בכל ישיבה שתזומן ע י המנהל לאחר תאום וכן בישיבה שבועית קבועה עם מנהל האגף ומנהל המחלקה. הקבלן ידווח מיידית על כל נזק או אירוע חריג שיתרחש למשרדי המחלקה..1 "מוקד הפניות" על הזוכה להיות זמין מקבלת פנייה מהמוקד, לביצוע עבודות האחזקה וכן בגין כל אירוע ושאו מקרה נושא מכרז זה, בדחיפות מקריאת המוקד, כל הקבלן לדוח למוקד על סיום ביצוע המקרה. על הקבל להחזיק טל' נייד שניתן להפעיל את אפליקציות המוקד העירוני ולעבור דרכו מערכת איכון :)GPS( הקבלן מחויב בהתקנת מערכת איכון )GPS( על הרכב המופעל ע"י הקבלן עבור העירייה גם במידה והרכב אינו פועל באופן מלא עבור העירייה. הקבלן מחויב במתן שם משתמש וסיסמה לנתוני מערכת איכון )GPS( המאפשרים צפייה במיקומי הרכבים ב"זמן-אמת" וכן בצפייה ובהורדת נתוני מיקום היסטוריים של הרכבים. נתוני מערכת איכון )GPS( תאפשר צפייה והורדת נתונים המפורטים עד לרמת הדקה ועד לרמת נקודת ציון בן 10 ספרות )5 ספרות לקו אורך ו- 5 ספרות קו רוחב(. מערכת איכון )GPS( שתותקן ברכבים תהיה מסוג 'איתוראן' ודומותיה. במידה והתגלתה תקלה במערכת האיכון )GPS( והמערכת לא שידרה נתונים, תינתן לקבלן ארכה של 48 שעות לתקן את התקלה )בימי עבודה בלבד(. בגין כל יום בו לא יסופקו נתוני מערכת איכון,)GPS( מעבר ל- 48 השעות הראשונות בהן הקבלן ש"ח )לכל יום מעבר ל- 48 השעות 500 נדרש לתקן את התקלה, ייקנס הקבלן בסך של הראשונות( עמוד מתוך 54

30 מפרט טכני עבודות אחזקה נספח ב' 1 מוסכם בין הצדדים כדלקמן: - במשרדי הרשות קיימים כ- 40 מבנים שבהם אמורים לתחזק את מערכות המחשוב, ישום כ- 400 נקודות קצב וכ- 10 שרתים 50 קווי ADSL וכ- 40 ארונות תקשורת. הזוכה במכרז יידרש לבצע את עבודות האחזקה השוטפת ובמסגרתן להעמיד את כל האמצעים וכח האדם הדרושים לביצוע ראוי של המטלות כדלהלן: 2.1 לבצע עבודות התקנה, אחזקה של מערכות מחשוב הכוללות מחשב, מדפסת, סורקים, אחזקה של נקודת רשת, מרכזיית ארונות תקשורת קולטי,ADSL מקרנים, חסימת הרשאות וכן כל ציוד נלווה למחשב לפי הנחיות המנהל )להלן: עבודות האחזקה" או "העבודות" או "העבודה" או "השירותים"(. 1 2 לבצע את עבודות ההתקנה והאחזקה בהתאם לתוכנית העבודה שתוגש לזוכה לפי הנחיות המכרז, או לפי דרישות מוקד טלפוני, בהתאם למפרט הדרישות לביצוע העבודות )להלן: תכנית העבודה ( מוסכם כי שירות החוץ יכלול את כל צרכי המחשוב לרבות התקנות, תיקונים, שידרוגים, תמיכה במשתמשי קצה. תחזוקה שוטפת מונעת, מתן מענה לתקלות )תחזוקת שבר( וכמו"כ כל עבודה שתדרש עפ"י הוראות הממונה כהגדרתו בהסכם המקורי, תאום עם חברת תוכנה חיצונית. בהתאם לצורך, ומשלוחים בגוש דן לחבילות של עד 15 ק"ג. שעות הפעילות לביצוע שירותי החוץ הינם בימים א'-ה' בשעות מ עד כאשר הטכנאי מתחייב, בכל מקרה, לסיים את הטיפול בכל תקלה במחשבים שבאחריותו באותו היום גם אם הטיפול בתקלה ידרוש טיפול מעבר לשעות הנ"ל. למרות האמור לעיל, מוסכם, כי אם הטכנאי סיים את כל מטלות העבר כולל אותו יום רלוונטי )כלומר לא נותרו קריאות פתוחות שהינן פתירות(, יוכל הטכנאי לבצע עבודות אחרות עד השעה אולם, אם במהלך השעות שיצא נפתחו קריאות נוספות אזי יפעל באופן כדלקמן: - אם מדובר בתקלות שהמחשב יכול להמשיך ולתפקד, על הטכנאי לפתור את הבעיה באותו יום. 3 4 אם התקלה משביתה את המחשב, על הטכנאי להגיע למקום מיידית ולטפל בבעיה עד פתרונה )במידת האפשר( ואם בשל כך יתחיל העבודה הפנימית לאחר השעה 17.00, ישלים את הזמן. אם התקלה הינה בשרתים או בממסרים, יגיע המציע לתקן תוך חצי שעה ולא יסיים את עבודתו עד לאחר תיקון התקלה למען הסר ספק יאמר, כי הטכנאי יסיים את הטיפול בתקלה במחשבים שבאחריותו באותו היום למעט מקרים של העדר חלק/ים המונעים ממנו לסיים הטיפול ו/או בשל קיום בעיה אירגונית באתר בו נמצא המחשב, לגביו ניתן אישור מראש ובכתב מאת הממונה, ורק במקרים אלה ידחה הטיפול בהתאם. בכל מקרה אחר שנדחה הטיפול במחשב/ים תנוכה התמורה בגובה בו יעריך הממונה ולפי שיקול דעתו, את הזמן שהיה על הטכנאי להקדיש לטיפול ולא עשה כן. למען הסר ספק יאמר, כי הטכנאי יסיים את הטיפול בתקלה במחשבים שבאחריותו ללא תוספת תמורה או שווה תמורה מעבר ל- שעות עבודה ביום, גם אם נקרא לטיפול במחשבים בשירותי החוץ בשעות אחרות ביממה כאמור בחוזה זה. 5 עמוד מתוך 54

31 הטכנאי יזין בכל יום עבודה את המידע בנוגע לעבודתו למערכת שתקבע ע"י ויפרט בכל אתר עבודה בו ביקר: שעת הגעה, מהות התקלה, פירוט החלפים שהחליף, תוצאות הטיפול ושעת הסיום. הטכנאי אינו רשאי בשום מקרה להתקשר עם גורם אחר בשעות העבודה בהם עליו לספק שירותים לעיריה על פי חוזה זה, וכמובן אינו רשאי בשעות הנ"ל לבצע עבודות שאינן עבודות עבור העיריה למעט המוסכם בסעיף מוקד פניות: הזוכה מחויב בהתקנה ובעבודה שוטפת אפליקציית המוקד: מול תוכנת מוקד הפניות. להלן נוהל העבודה עם הנדרש 8.1 נפתחה קריאה במוקד; הקריאה תופיע בתוכנה המופנות לטיפולו(; ותופנה לטיפול הישיר של הזוכה והזוכה יראה רק את הקריאות 8.2 הזכה יגיע למשרד ויציין בתוכנה שהגיע לטיפול בפניה; הזוכה יתאר בתוכנה את מהות הבעיה; הזוכה יבצע את העבודה הנדרשת בהתאם להנחיות והוראות העירייה; הזוכה יעדכן את נשוא הקריאה לאחר סיום הטיפול באמצעות התוכנה; הזוכה הקבלן יעדכן את סטטוס הקריאה במערכת המוקד ויציין את מהות הטיפול; על הקבלן לתאם בתחילת תקופת עבודתו בעיר פגישה עם המנהל לקבלת הדרכה פרטנית על העבודה מול תוכנת מוקד הפניות. לזוכה יהיה טלפון נייד חכם )"סמארטפון", המאפשר התקנת והפעלת אפליקציית מוקד הפניות קבוע למשך כל שעות העבודה הרגילות ואף לאחריהן. על מכשיר הטלפון הנייד להיות זמין בכל עת במידה והזוכה יידרש לבצע טיפול בשעות לא רגילות. הזוכה מתחייב לשמור על קשר רציף ובכל עת 24 שעות ביממה, עם המנהל, והמוקד העירוני, בין היתר לצורך קבלת הוראות והנחיות ולצורך דיווח שוטף של ביצוע העבודה, תקלות שנתגלו בביצועה ובעיות שיש להסדירן עמוד מתוך 54

32 לכבוד עיריית בני ברק הצהרת המציע מסמך ג' א.ג.נ. הנדון: מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות. אני הח מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של העבודה נשוא המכרז. הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי. וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה, השתתפתי בסיור הקבלנים ביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה, התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל שכרי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני מצהיר כי אני מסכים שהנתונים בתוכנית העבודה המפורטים במסמכי מכרז זה, נועדו למתן מידע וסיוע למשתתפים לאמוד את היקף העבודה במכרז. הנתונים, מושתתים על פי מיטב הידיעה ותתכן סטייה מהמידות המצוינות. הנתונים נועדו לצורך הערכת היקף העבודה ע י המשתתפים, אינם תחליף לסיור והמשתתפים נדרשים לסייר בכל הגנים הציבוריים ובכל מרחב העיר, לאמת ולוודא את התנאים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות עצמם ועל חשבונם. למען הסר ספק, לא תתקבלנה, לאחר הגשת ההצעות, כל טענות מצד המשתתף לאי התאמה בין הנתונים המופיעים בטבלה לבין המציאות בשטח. במידה וככל שיהיו הפרשים בין המצב בפועל לבין הנתונים בתוכנית העבודה, באחריות הקבלן להעלותן בפני המנהל לפני מועד הגשת ההצעות למכרז. אני מצהיר כי ידוע לי כי העיריה תבחן את הצעות המחיר על בסיס הצעתנו בהצעת המציע - מסמך ד ביחס למחירון הפריטים נספח ב' 2 לעיל )להלן: ההצעה (. הנני מצהיר כי ידוע לי שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או לעירייה ו/או לרשות אחרת עקב ניסיון רע עם המציע. המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא יעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה העירייה על סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות שלהבטחת הצעתו. הנני מצהיר כי אני משוכנע על יסוד ידיעותיי ובדיקותיי המוקדמות כי הצעתי מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיי לפי ההסכם. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי עמוד מתוך 54

33 להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, בסך 10,000 )עשרת אלפים( כולל מע"מ. הערבות תהא בתוקף עד ליום 15/8/2018 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו, ועפ"י בקשת העירייה ניתן יהיה להאריכה בעוד שלשה חודשים נוספים. אני מצהיר בזאת כי: 9 10 א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז. ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז. הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז. הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות. המחירים הכוללים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז ועל פי תנאיה, עפ"י הכלול במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ. הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום המכרז ועד בכלל. ידוע לי כי, כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא וכי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים או יותר והצעתו תעמוד בתוקפה. אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות רצון העיריה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: א. תוך 14 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: לחתום על ההסכם ולהחזירו לעיריה כשהוא חתום כדין. להמציא לכם ערבות בנקאית לקיום ההסכם ואישור ביטוח, הכל כמפורט המכרז. לשלם את דמי הטיפול. במסמכי ב. לא יאוחר מ- 30 יום מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז, להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז. עמוד מתוך 54

34 אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיפים לעיל כולן או מקצתן העיריה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי. כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העיריה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי ששת )6( החודשים הראשונים במכרז הינם תקופת ניסיון )להלן: תקופת הניסיון (. הנני מצהיר כי בהצעתי הבאתי בחשבון את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, לרבות תקורות ורווח, וכל הוצאה אחרת ובהתחשב כי עלי לשלם לעובדי לפחות שכר בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ ז- 1987, חוקי העבודה ההנחיות להעסקת עובדים ועל פי כל דין. בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו. בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו פרטי החותם מטעם המציע: שם פרטי: משפחה: ת.ז. תפקיד במציע: טל' נייד: חתימה + חותמת: תאריך: עמוד מתוך 54

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד