בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה"

תמליל

1 מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018

2 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים מסמך א') 1 (- פרטי המשתתף וניסיון קודם. מסמך א') 2 (- אישור הגוף הציבורי. מסמך א') 3 (- תצהיר קיום דיני עבודה. מסמך א') 4 (- בוטל מסמך א') 5 (- תצהיר היעדר קרבה. מסמך א') 6 (- שאלון ממליצים. מסמך ב'- הצהרת המשתתף מסמך ב') 1 (- הצעת המשתתף. מסמך ג' - ההסכם נספח א'- מפרט השירותים. נספח ב'- אישור קיום ביטוחים. נספח ג'- אבטחת מידע ושמירה על סודיות.

3 27/2018 מכרז פומבי מס' )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן חוות דעת שמאיות לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית מלאכי לצרכי חיוב בהיטל השבחה )להלן: "הועדה"(: על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז. את חוברת המכרז ניתן לרכוש ב ברח' ז'בוטינסקי 8 קניון הקריה, אצל מחלקת הגביה תמורת סך של 1,000 )שלא יוחזרו בשום מקרה( בימים א'-ה', בין שעות 13: :30 את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה חתומה, כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים, עד ליום ג' תאריך בשעה 15:00, לתיבת המכרזים בחדר סגן ראש העיר מר מישל טפירו קומה ב', בבניין העירייה מועד פתיחת המעטפות נקבע ליום מר מישל טפירו קומה ב', בבניין העירייה. בשעה 16:00 בחדר סגן ראש העיר.4 5. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. אליהו זוהר ראש העירייה

4 הזמנה להציע הצעות מכרז מס' 27/2018 מסמך א' הזמנה להציע הצעות 1. כללי )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן חוות דעת שמאיות לצרכי חיוב בהיטל השבחה )להלן: "שירותי השמאות"( לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית מלאכי )להלן: "הועדה"(. העירייה והוועדה יכונו ביחד- המזמינה. 2. פרטים כלליים הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת. המזמינה מבקשת לשכור שירותים מקצועיים של שמאי מקרקעין אחד, או של מספר שמאי מקרקעין, כדי לחלק ביניהם את שירותי השמאות לצרכי החיוב בהיטל השבחה, על פי שקול דעתה הבלעדי ולפי הערכת צרכיה. ככל שהמזמינה תחליט לבחור מספר שמאים, תהיה המזמינה המוסמכת הבלעדית לקבוע את אופן חלוקת העבודות בין השמאים השונים, ובכל מקרה אין חובה, ולא תהיה כל מחויבות למסור עבודת שמאות כלשהי לשמאי מסוים דווקא, או לדאוג למסירת היקפי עבודה שווים לשמאים השונים, והעירייה, ו/או הוועדה יהיו רשאיות להפעיל שיקול דעת בעת קבלת ההחלטה לאיזה מבין השמאים להעביר כל עבודה ועבודה. המכרז נערך בשיטת ההנחה כאשר על המציע לנקוב בהצעתו את שעור ההנחה שהוא מציע ביחס לכל רכיבי ההצעה. המזמינה אינה מתחייבת להיקף שירותים כלשהו, מינימאלי או מקסימאלי. לא תשמע כל טענה או דרישה כלפי המזמינה ביחס להיקף העבודה, לרבות טענה על עומס עבודה. הזוכה מחויב לבצע כל עבודה שתידרש ממנו במסגרת ההתקשרות. בכפוף לאמור בהסכם )מסמך ג'( תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים כאשר לעירייה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת. ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהיו תקופת ניסיון כמפורט בהסכם

5 בתמורה לביצוע כלל התחייבויות הזוכה יהא זכאי לתמורה אשר הוצעה על ידו במסגרת המכרז ועל פי תנאי ההסכם. יתר תנאי ההתקשרות, לרבות ביטוחים, מועדי תשלום, זכויות וחובות הזוכה יהיו כמפורט בהסכם על נספחיו תנאי סף להשתתפות במכרז רשאי להשתתף במכרז מי שעומד במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המפורטים להלן:.3.1 הינו שמאי מקרקעין הרשום בפנקס שמאי המקרקעין, כמשמעו בחוק שמאי המקרקעין, תשס"א 2001 ובעל רשיון תקף לעסוק בתחום הינו בעל ניסיון קודם בליווי של רשויות מקומיות ו/או של מוסדות תכנון אחרים, ובכלל זה הכנת שומות היטל השבחה עבור רשויות מקומיות ו/או עבור מוסדות תכנון אחרים )להלן "הניסיון הקודם"( למשך של 3 )שלוש( שנים לפחות בתקופה שמאז במהלך התקופה שמאז ועד ערך המציע בכל שנה קלנדרית בשלוש השנים האחרונות לפחות 20 )עשרים( שומות היטל השבחה עבור רשויות מקומיות ו/או עבור מוסדות תכנון אחרים..3.4 על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו לא ימונה לתפקיד מי שמתקיים בו אחד מאלה: 4.1. הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו, או אם נגזר עליו מאסר בפועל - מיום שסיים לרצות את עונשו, לפי המאוחר..4.2 הוא כיהן כחבר וועדה או כחבר מועצת העירייה, וטרם חלפו שנתיים מיום שחדל לכהן עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כשמאי מקרקעין עבור הועדה, ובמועד הגשת ההצעה, הוא אינו מייצג, במישרין או בעקיפין, כל גורם שהוא בהליכים משפטיים או שאינם משפטיים, כנגד המזמינה. יצוין כי כל הליך שאינו חלוט ייחשב כהליך בו מתקיים ייצוג כאמור. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המשתתף לפרט על ניסיונו במסגרת מסמך א') 1 ( וכן יציג אישור מאת הרשויות בכל הנוגע לניסיון כאמור בנוסח מסמך א') 2 (. רכש את מסמכי המכרז בסך של 1,000 כמפורט בסעיף 6.1 להלן..4.4 יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

6 צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטנומית בסך של, 5,000 שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף, בנוסח המצורף כמסמך א') 4 (. לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו בעל קרבה משפחתית לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העירייה. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר היעדר קרבה בנוסח המצורף כמסמך א') 5 ( לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית וועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה..5 ההצעה ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע"(, כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. הצעות המחיר תוגשנה על גבי מסמך ב') 1 (- "הצעת המציע" בהתאם להוראות שם. כל מסמכי המכרז ימולאו בעט בלבד, לרבות המחירים בטופס הצעת המציע. מודגש בזה כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין. מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המשתתף כוללת את כל ההוצאות של המשתתף, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל הפעולות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד וחומרי עזר, ביטוחים וכיוצא בזה, הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז וההסכם. על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, ונספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל דף מסמכי ההצעה כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן: כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על-ידו. כל המסמכים הנדרשים בסעיף 3 לעיל

7 לעניין תנאי הסף האמורים בסעיפים 3.3,3.2, 3.1 לעיל- תצהיר חתום ע"י מורשה חתימה של המשתתף, על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א') 1 ( להזמנה להציע הצעות, הכולל: צילום תעודת שמאי מקרקעין עדכנית ואישור חברות בלשכת השמאים; מידע אודות שמאי המקרקעין המועסק ע"י המשתתף והמיועד לספק שירותי שמאות למזמינה והצהרה באשר למספר השומות לצרכי היטל השבחה שערך המציע עבור מוסדות תכנון מוסמכים במהלך כל אחת מהשנים הקלנדריות, החל מיום ואילך. )עשר( חוות דעת/שומות להיטל צירוף עבודות לדוגמה יש לצרף לפחות 10 השבחה שנערכו בתקופה שלאחר ; מסמכים רלוונטיים אחרים להוכחות כשירותו ונסיונו של המציע, כנדרש בתנאי הסף, ולצורך קביעת הניקוד ביחס לרכיב הניסיון הקודם, לרבות המלצות. לצורך הוכחת עמידתו של השמאי בתנאי ההשתתפות האמור בסעיף 3.4 לעיל, על המציע לצרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - התשל"ו 1976, דהיינו:.6.4 אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או משמאי מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 )להלן - חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. תצהיר על קיום דיני עבודה - תנאי לעסקה עם גוף ציבורי, בנוסח מסמך א') 3 ( העתק תעודת עוסק מורשה או אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד - יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף הוגשה הצעה על ידי תאגיד יצורפו: העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של המשתתף תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים( אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את

8 המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד(. תצהיר חתום ע"י מורשה חתימה של המשתתף בדבר היעדר הרשעות או חקירות בעבירות נושאות קלון ו/או בנושא פיסקאלי, על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א') 2 ( להזמנה להציע הצעות, להוכחת עמידה בתנאי ההשתתפות האמור בסעיף 4 לעיל. הוגשה הצעה ע"י עוסק מורשה - יצורף להצעה העתק של תעודת הזהות של המציע וכן אישור עו"ד או רואה חשבון כי המציע חתם בפניהם על גבי מסמכי המכרז וההצעה. העתק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה העירייה רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור. 7. אופן ומועד הגשת ההצעה מכרז זה ייערך בשיטת ההנחה ולפיה במסגרת נספח ב' 1, "טבלת מחירים" ובה נקוב מחיר מירבי לשירותי השמאות, כאשר על המציע לציין שיעור הנחה אחיד אשר יחול ביחס לכל רכיבי טבלת המחירים. שיעורה של ההנחה יהיה נקוב באחוזים )או בחלקי אחוזים(. על המציע לכתוב בבירור את גודל ההנחה במספרים. אם ההנחה תינתן בשבר עשרוני הוא יהיה לא יותר משתי ספרות לאחר הנקודה מודגש בזאת כי במידה ושיעור ההנחה הנ"ל לא יהיה ברור וחד משמעי - העירייה לפסול את ההצעה על הסף. רשאית.7.4 שיעורה של ההנחה הנ"ל יהיה אחיד ויהיה נכון באותו שיעור לגבי כל אחד מהשירותים המקצועיים כמפורט בטבלת המחירים נספח ב' 1. מובהר כי שכר הטרחה אשר ישולם למציע הזוכה על בסיס הצעתו יחשב ככיסוי מלא וסופי של המגיע לשמאי המקרקעין עבור הענקת השירות על פי מכרז זה, לרבות כל ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירות, כולל מע"מ כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

9 מעטפת המכרז תופקד בבניין, בתיבת המכרזים בחדר סגן ראש העיר מר מישל טפירו בבנין העירייה בקרית מלאכי, במעטפה סגורה הנושאת ציון בשעה 15:00. "מכרז פומבי מס' 27/2018" בלבד, עד ליום ג' הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור, לא תיפתח ולא תידון כלל כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 )תשעים( ימים, מהמועד האחרון להגשת הצעות להשתתפות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 30 )שלושים( יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות. 8. רכישת חוברת המכרז והוצאות את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מחלקת הגביה ברח' זבוטינסקי 8 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-12:00 תמורת סך של 1,000 ש"ח )שלא יוחזרו(. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע הבהרות ושינויים 9.1. עד יום שעה 12:00, יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למזמינה, באמצעות דוא"ל: שאלות הבהרה בכתב בפורמט להלן בקובץ word בלבד. ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מס"ד.1.2 סעיף עמוד שאלה כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב - תחייבנה את המזמינה המזמינה תהא רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

10 השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו. 10. שמירת זכויות כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמינה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. המזמינה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה, את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם. 11. בדיקת ההצעות.11.1 לצורך השוואת ההצעות השונות יינתן לכל אחד מן הרכיבים המפורטים בטבלה המשקל כפי המצוין בצדו של כל רכיב כלהלן: הרכיב המשקל לשקלול הניקוד 40 נקודות 30 נקודות 40% 30% הניקוד בגין רכיב המחיר המוצע המבוקש עבור מתן השירות הניסיון הקודם נקודות התרשמות ועדת המכרזים מן השמאי על פי 30% המלצת הצוות המקצועי וחוות דעתו.3 חישוב הניקוד בגין רכיב המחיר המוצע )40 נקודות( שקלול הצעת המחיר וחישוב הציון הכולל ייעשה בהתאם לנוסחה כמפורט להלן. הניקוד של הצעות המחיר: ההצעה הנמוכה ביותר עבור הכנת שומת היטל השבחה בגין תב"ע פשוטה אחת )תב"ע ללא עירוב שימושים( תהא זכאית לסך של 40 נקודות, יתר ההצעות יהיו זכאיות לניקוד בהתאם לנוסחה הבאה:.11.2 יודגש כי לצורך שקלול הצעת המחיר תילקח בחשבון רק הצעת המחיר שהוצעה עבור הכנת שומת היטל השבחה בגין תב"ע פשוטה אחת )תב"ע ללא עירוב שימושים(. כל יתר הצעות המחיר שבמסמך ב' 1 לא ישוקללו אך הן יחייבו את המציע במהלך תקופת ההתקשרות במידה שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. הניקוד בגין רכיב הניסיון הקודם )30 נקודות( הניקוד בגין רכיב הנסיון הקודם ייקבע כדלקמן:

11 )1( עבור ניסיון קודם מעבר ל - 3 )שלוש( שנות הניסיון הבסיסי הנדרש במסגרת תנאי סף, יינתן ניקוד של 5 )חמש( נקודות עבור כל שנה קלנדרית נוספת במהלך התקופה שמאז ואילך ועד לניקוד מצטבר של 30 נקודות. הניקוד יחושב בגין כל שנה קלנדרית במהלכה ערך המציע לפחות 20 )עשרים( שומות היטל השבחה עבור רשות מקומית ו/או עבור מוסד תכנון אחר. )2( הניקוד עבור התרשמות ועדת המכרזים )30 נקודות( הניקוד יינתן בגין התרשמותה האישית של ועדת המכרזים מהמציע אשר ייקרא ויופיע בפניה ועל פי חוות דעת של הצוות המקצועי שימונה לשם כך ע"י ועדת המכרזים. חוות הדעת של הצוות המקצועי תערך על בסיס ההמלצות שיגיש המציע, וכן על בסיס שומות שערך וראיון אישי עמו, ככל שהצוות המקצועי יבחר לעשות כן. )1( )2( ועדת המכרזים תמליץ, לפי שיקול דעתה, על מספר מציעים אשר קיבלו את מספר הנקודות המצטבר הגבוה ביותר. בכפוף לאמור לעיל ולהלן, המציע שיקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר, דהיינו חיבור ניקוד ההתרשמות והניסיון עם ניקוד הצעת המחיר יוכרז כזוכה במכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע. העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כנדרש. כמו כן, רשאית העירייה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או מהתקציב העומד לרשות העירייה. כמו כן תהיה העירייה רשאית להקטין או לצמצם את היקף העבודות לפי שיקול דעתה וצרכיה. מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה העירייה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית העירייה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.

12 למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה. כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכיה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית ועדת המכרזים שלא לבחור הצעה בשלמותה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא למשתתף כל דרישה - כספית ו/או אחרת - מהעירייה, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפוסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את הצעתו למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו"מ כאמור, כדי לאפשר למשתתף להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. הודעה על הזכייה וההתקשרות עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב להעביר לעירייה תוך שבעה )7( ימים את ביטוחיו בהתאם להוראות ההסכם מציע אשר הצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 11.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להזמין את ביצוע השירותים מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין..13 ביטול המכרז

13 .13.1 העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:.13.2 ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך ו/או מהמחיר שנראה לעירייה כמחיר הוגן וסביר לשירותים. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה. הוראות כלליות התברר לעירייה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר שהציג המציע כלפי העירייה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית העירייה לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה לבטל את הזכייה מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של העירייה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות. סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים. אליהו זוהר ראש העירייה

14 מכרז מס' 27/2018 מסמך א') 1 ( פרטי המשתתף וניסיון קודם 1. פרטים על המשתתף 1.1. שם המשתתף: 1.2. מס' ת. זהות: 1.3. מען המשתתף )כולל מיקוד(: 1.4. טלפונים )משרד + נייד( : 1.5. פקסימיליה: 1.6. דואר אלקטרוני: 2. פירוט עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3.2: שם הגוף איש קשר אצל הגוף טלפון איש קשר תקופת מתן השירותים לגוף יש לצרף בנוסף אישור מאת כל רשות בכל הנוגע לניסיון כאמור בנוסח מסמך א') 2 (. יש לצרף קורות חיים וכן תעודות השכלה ופירוט על ניסיון השמאי המוצע בהתאם לדרישת תנאי הסף. שם המשתתף: חתימת וחותמת המשתתף: תאריך: אישור עו"ד אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של, אשר רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של ]המשתתף[ וכי חתימותיהם מחייבות את המשתתף לכל דבר ועניין. עו"ד תאריך

15 אישור המזמין לניסיון קודם מכרז מס' 27/2018 מסמך א') 2 ( אישור הגוף הציבורי אני הח"מ משמש כ ב )להלן: "המזמין"( מאשר בזאת כי מספר זיהוי העניק שירותי שמאות מקרקעין למזמין וזאת בתקופה שבין חודש שנת ועד חודש שנת. חתימת המאשר

16 מכרז מס' 27/2018 מסמך א') 3 ( קיום דיני עבודה נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - תנאי להעסקה עם גוף ציבורי אני הח"מ ת.ז. לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: הנני נותן תצהיר זה בשם מס' זיהוי )להלן "הגוף"( שהוא הגוף המבקש להגיש הצעה למכרז /2018 של. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ; "עבירה"; "הרשעה" ו-"מועד ההתקשרות" הינו כהגדרתם בסעיף 2 ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו )להלן- "החוק"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. הנני מצהיר בזאת כי הגוף ובעל הזיקה אליו : 1 לא הורשעו ביותר משתי עבירות או הורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד ההתקשרות, חלפו לפחות שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה. הורשעו ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(. עוד אני מצהיר כי על הגוף או על בעל זיקה אליו : 2 לא הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר העיצומים לרבות מהותם ומועדם( אישור זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. חתימת המצהיר הריני לאשר, כי ביום, הופיע בפני,, עו"ד מ.ר., אשר משרדי ברחוב, מר/גב', המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני. חותמת + חתימת עוה"ד 1 2 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף.

17 לכבוד נוסח הערבות הבנקאית הנדון: כתב ערבות מכרז מס' 27/2018 מסמך א') 4 ( נוסח ערבות בנקאית על פי בקשת )להלן: "המציע"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 5,000 וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי מס' 27/2018. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה כל הסך הכולל הנ"ל. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום 09/01/2019 ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו בדואר רשום או במסירה ידנית עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתישלח בפקסימיליה תיחשב כדרישה שהגיעה לידנו. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. תאריך: בנק:

18 לכבוד מכרז מס' 27/2018 מסמך א') 5 ( אי תיאום הצעות במכרז הנדון: תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות אני הח"מ הבאים: מצהיר בזאת כי הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים סעיף 122 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, קרוב - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. 1.2.כלל 12 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, חבר מועצה - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות בעלי שליטה ו קרוב בסעיף )1( 1 )ב( ו- )1( 2 )ב(. 1.3.סעיף 174 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה. 2. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 2.1.בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 2.2.אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 2.3.אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 2.4.ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 2.5.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 2.6.אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122 א )3 ) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122 א )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. שם המציע: חתימת המציע

19 טופס ניקוד שיחות עם ממליצים מכרז מס' 27/2018 מסמך א') 6 ( שאלון ממליצים מובא לידיעת המשתתפים כי העירייה תעשה שימוש בטופס זה לצורך ניקוד הממליצים כמפורט במכרז. אין למלא טופס זה במסגרת ההגשה למכרז והוא מובא לידיעת המשתתפים במכרז בלבד. מעטפה מס' שם המשתתף: מספר זיהוי: שיחה עם: משמש כ אצל )להלן: "המזמין"(. שיחה מיום בשעה. 1( מה מידת התרשמותך משירותיו של המשתתף באופן כללי: נמוכה סבירה טובה טובה מאד 5 מצוינת ( תאר את מידת מקצועיות המשתתף במתן שירותים נשוא המכרז: נמוכה סבירה טובה טובה מאד 5 מצוינת ( תאר את מידת הזמינות של המשתתף וצוותו: נמוכה סבירה טובה טובה מאד 5 מצוינת ( דרג/נקד את המשתתף בהתאם לניסיונך כמזמין השירות עם המשתתף: נמוכה סבירה טובה טובה מאד 5 מצוינת אם מבקש להוסיף מלל בנוסף לשאלות:. ניקוד בטופס זה:.

20 לכבוד )להלן: "העירייה"( ג.א.נ., מכרז מס' 27/2018 מסמך ב' הצהרת המשתתף הצהרת המשתתף - מכרז מס' 27/2018 אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: קראנו בעיון, בחנו בקפידה והננו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז. בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים המתייחסים לשירותים המבוקשים במכרז ואת חוזה ההתקשרות..1.2 כמו כן בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, את החוקים, הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות, תיאום עם כל גורם שאישורו נדרש לצורך קיום התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל הנתונים שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או עם הצעתנו. הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו. בידינו כל המידע הדרוש לנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות. הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים, כוח האדם וכל הציוד הנדרש והמתאים וכן כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין על מנת לבצע הוראות המכרז במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז. בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים השירותים נשוא המכרז בתמורה להצעתנו שבמסמך ב' 1 להלן. להעניק את הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 90 )תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש

21 הארכת תוקף ההצעה למשך 60 )שישים( יום נוספים וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש תיפסל הצעתנו והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה בלתי-חוזרת כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 1973 ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו לבינכם. היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת העירייה על הזכייה, נפקיד בידי העירייה אישור על עריכת פוליסות ביטוח הכל כנדרש במסמכי המכרז וכן נתחיל בביצוע השירותים ביום שהעירייה תורה לנו. הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המשתתף ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. אנו מצהירים ומסכימים, כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי המכרז ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו למתן השירותים בהתאם להצעתנו, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 )אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים במסמכי המכרז, לפי העניין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם חתימת המשתתף תאריך אישור אני הח"מ, עו"ד של )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה ת.ז. ו- ת.ז. בשם המשתתף, כי התקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי כל דין לחתימת המשתתף על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.,עו"ד

22 מסמך ב' 1 - הצעת המשתתף א. ב. יש למלא את טופס ההצעה אך ורק בעט / בדפוס, ואין לבצע מחיקות בטיפקס. ליד כל תיקון או מחיקה יש לחתום בחתימה מלאה. הצעת המחיר 1. תעריפי שכר הטרחה הקבועים במסמך זה כוללים תשלום עבור כל העבודות והבירורים שהשמאי יבצע לשם הכנת שומה / חוו"ד שמאית, עפ"י הוראות החוק, התקנות, הקווים המנחים וע"פ דרישת מנהל המחלקה, כולל ההכנות הדרושות במסגרת הליכי ערעור, התייעצות והכנת החומר. 2. כמו גם לצורך תחשיב פטור מהיטל השבחה ללא תשלום נוסף. 3. יתכנו תיקים בהם תבוצע התמחרות בין מספר שמאים. 4. השמאי יצרף את חשבון שכ"ט / חוות הדעת אליה הוא מתייחס ושכר הטרחה יאושר בכפוף לאישור השומה. 5. השמאי יגיש דרישת תשלום חודשית )כל ראשון לחודש עוקב( שתכלול דו"ח מרוכז שבו יפורטו כל החשבונות המאושרים לתשלום ואליו יצורפו כל החשבונות המאושרים ונספח בדבר העבודות המצויות בהליך עבודה וצפוי בגינן תשלום ו /או עבודות אשר לא שולמו עקב דרישת תיקון. 6. יובהר כי השכ"ט אינו כולל מע"מ. 7. המכרז נערך בשיטת ההנחה כאשר על המציע לנקוב בהצעתו את שעור ההנחה שהוא מציע ביחס לכל רכיבי ההצעה. ניתן להציע הנחה בשיעור 0%.

23 ההנחה המוצעת עבור ביצוע העבודות נשוא מכרז זה הינה כמפורט להלן: התעריף המקסימלי ההנחה המוצעת ב-% התמורה בש"ח לאחר הנחה העבודה.8 2,500 4, ,200 3,000 20% מתעריף מלא 1, הכנת שומת היטל השבחה בגין תב"ע פשוטה אחת )תב"ע ללא עירוב שימושים( הכנת שומת היטל השבחה בגין תב"ע מורכבת אחת הכנת שומה בגין תב"ע נוספת )עד 2 תכניות נוספות לכל היותר( הכנת שומה להקלה/שימוש חורג/הרחבת דיור הכנת שומה עבור הקלות לרבות שב"ס עדכון / חידוש שומה )לא תיקון שומה( טיפול בהשגה בפני שמאי מכריע/ועדת ערר מתן חוות דעת שמאיות עפ"י דרישת הועדה )תעריף לשעת עבודה( הכנת שומות כפל שווי בהליך פלילי )תעריף לשעת עבודה( הבהרות: התעריפים עבור הכנת שומת היטל השבחה הינם למצבים שבהם יש תב"ע אחת. במידה ויש מעל תב"ע אחת הרי ששכ"ט נוסף יהיה 500 עבור כל תכנית נוספת )לפני הנחה(. שכר טרחה עבור התכניות הנוספות יוגבל לעד 2 תכניות )כלומר תוספת של עד- 1,000.) ניתן לתת הנחה גם על התב"ע הנוספת. בכל מקרה שכ"ט שמאי הוועדה, כולל מע"מ, לא יעלה על 70% מגובה היטל ההשבחה. שכר טרחה בגין שומות כפל שווי בהליך פלילי וחוות דעת שמאית עפ"י דרישת הוועדה המקומית יחושב לפי תעריף שעתי של / 180 שעה )לפני הנחה(. לצורך שקלול הצעת המחיר תילקח בחשבון רק הצעת המחיר שהוצעה עבור הכנת שומת היטל השבחה בגין תב"ע פשוטה אחת )תב"ע ללא עירוב שימושים(. כל יתר הצעות המחיר שבמסמך ב' 1 לא ישוקללו אך הן יחייבו את המציע במהלך תקופת ההתקשרות במידה שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. שם המשתתף: כתובת טל פקס כתובת דואר אלקטרוני ; פרטי מורשי החתימה :שם: ת.ז שם: חתימות וחותמת המשתתף: תאריך:

24 הסכם שנערך ונחתם בקרית מלאכי מיום חודש שנת 2018 מכרז מס' 27/2018 מסמך ג' הסכם בין: הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית מלאכי )להלן: "העירייה"( מצד אחד; ח.פ מרחוב טל' פקס )להלן: "השמאי"( לבין: מצד שני; הואיל והואיל והואיל והואיל והעירייה פרסמה את מכרז מס' _27/2018 למתן שירותי שמאות מקרקעין ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה )להלן: "המכרז"( הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה להלן; והשמאי, לאחר שקרא את מסמכי המכרז, הבין את דרישות העירייה, את צרכיה ואת התנאים הפיסיים והכלכליים למתן השירותים הגיש את הצעתו במכרז. וועדת המכרזים של העירייה המליצה על הצעתו של השמאי כזוכה במכרז וראש העירייה אישר את המלצת וועדת המכרזים. ובהתאם לתנאי המכרז ולצורך הסדרת היחסים המשפטיים בין הצדדים נקבע כי הצדדים יחתמו על הסכם זה; לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים 1. מבוא המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו. כותרות וכותרות המשנה בהסכם זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של ההסכם. במקרה של סתירה או אי התאמה בין ההסכם לבין נספחיו יהא האמור בהסכם עדיף על האמור בנספחים, אלא אם נאמר אחרת

25 הנספחים להסכם זה הינם:.1.4 נספח א'- אישור קיום ביטוחים. נספח ב'- אבטחת מידע ושמירה על סודיות הגדרות למונחים המופיעים בצד ימין תהיה בהסכם זה המשמעות המיוחסת להם בצד השמאלי: - "העירייה" "השמאי" כהגדרתה לעיל; כהגדרתו לעיל לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )ככל ולאחר שינתן אישור העירייה להעסקתם, כמפורט בהסכם זה(, וכל הבאים בשמו או מטעמו. - "השירותים" - השמאי יספק לעירייה שירותי שמאות לצרכי חיוב בהיטל השבחה, כפי שיידרש מעת לעת ע"י העירייה או הוועדה המקומית, לפי צרכיהן ובהיקף הנדרש להן. השמאי מחויב לבצע כל עבודה אליה יידרש ע"י העירייה. 3. הצהרות השמאי והתחייבויותיו השמאי מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: כי ידוע לו כי הסכם זה הינו הסכם מסגרת למתן שירותי השמאות וחוות הדעת הנדרשות. בהתאם לכך, העירייה תמסור לשמאי מעת לעת הזמנת עבודה חתומה בה יפורט השירות הנדרש..3.1 כי הוא לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין ביצוע החתומה על ידי מורשי החתימה של העירייה. הזמנת פי על שלא עבודה עבודה.3.2 כי קרא את ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות המפורטים בו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם במקצועיות, לשביעות רצונה המלא של העירייה וכי כל המצגים שהציג לעירייה במסגרת מסמכי והליכי המכרז ו/או הצעתו הינם מצגי אמת ומדויקים. כי אין לו כל הגבלה בדין, בחוזה ו/או במסמכי ההתאגדות להתקשרות בהסכם זה, להעניק את השירותים. כי יש לו ידע, יכולת, כישורים, מקצועיות, משאבים כספיים, מיומנות, ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים, וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר ובכמות, שידרשו להענקת השירותים

26 כי בחן את צרכי העירייה והם ברורים לו והוא מצהיר כי לצורך כך קיבל את כל התשובות והמידע הנחוצים לו מהעירייה ועל כן לא יהיו לו כל תביעה או טענה כלפי העירייה או ביחס לשירותים. כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את העירייה במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה ותשלום פיצויים. השמאי מתחייב שבמהלך כל תקופת ההתקשרות ימנע מכל מעשה ו/או פעולה עסקית,ישירים או עקיפים, אשר עלולים להעמידו בפני חשש לניגוד עניינים במתן השירותים לעירייה. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השמאי ימנע ממתן שומות במרחב התכנון של העירייה ככל שהדבר עלול לסתור )ולו בחשש בלבד( שומה או מדיניות או החלטה או אינטרס של העירייה. בכל מקרה של ספק יפנה השמאי יו"ר הוועדה או מהנדס הוועדה, לרבות מי שהסמיכו לצורך הסכם זה )להלן: "המנהל"( מראש ויקבל את עמדתו בכתב השמאי מצהיר ומתחייב כי בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים ו/או בכל מקרה בו יש לו הכרות מוקדמת עם נכס מקרקעין נשוא השומה שנתבקש להכין או עם בעל עניין בנכס, ימנע הוא מטיפול בעניין,יודיע על כך מיד למנהל, ויפעל עפ"י הנחיותיו. ככל שקיים לדעתו של המנהל חשש ממשי לניגוד עניינים רשאי הוא להחליט על העברת הטיפול לידי שמאי אחר, ולשמאי לא תעמוד כל טענה או דרישה בשל כך השמאי מצהיר כי הנו בעל הניסיון והידע המקצועי הדרושים לצורך מתן השירותים לוועדה לפי הסכם זה, לרבות הכרות וידע מעמיקים בדיני התכנון והבניה ודיני מקרקעין ויכולת להתעדכן בשינויים החלים בתחומי עיסוקו מעת לעת השמאי מתחייב להיות זמין במהלך שעות העבודה המקובלות, ואף מחוץ להן ככל שיעלה בכך הצורך. בכלל זאת, השמאי מתחייב להתייצב לפגישות במשרדי העירייה הוועדה המקומית או בכל אתר רלוונטי אחר לפי צרכיהן וצרכי העבודות. השמאי מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו כל האישורים,ההיתרים והרישיונות וכיו"ב הדרושים לצורך מתן השירותים וכי הוא פועל במסגרת עוסק מורשה כדין השמאי מתחייב בזה לשתף פעולה עם כל גורם אצל העירייה והוועדה, כפי שיידרש במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים על ידו השמאי מתחייב לדווח למנהל באופן שוטף על טיפולו במסגרת השירותים אותם הוא מעניק לוועדה ובפרט מתחייב הוא לדווח באופן מידי על כל בעיה שהתעוררה או עלולה להתעורר במסגרת השירותים אותם הוא מספק.

27 3.17. השמאי מתחייב לקבל אישור מראש מהמנהל בטרם ביצוע כל פעולה חריגה אשר צפויות להיות לה השלכות ו/או השפעות על הוועדה, לרבות הסכמה לפשרות, נקיטת הליכים וכו' השמאי ו/או מי מטעמו יגישו את הדו"חות, ניירות העבודה, ויתר המסמכים הנוגעים לביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, באמצעות מייל ו /או ע"ג ניירות מודפסים ו /או בכל אופן אחר אשר יידרשו על ידי המנהל. 4. ההסכם העירייה מוסרת בזאת לשמאי והשמאי מקבל על עצמו לבצע את השירותים כהגדרתם לעיל ולהלן במועדים ובתמורה המפורטים בהסכם זה להלן. מובהר ומודגש כי העירייה אינה מתחייבת למתן בלעדיות לשמאי בקשר עם השירותים האמורים בהסכם זה והיא תהיה רשאית בכל עת להתקשר עם גופים ו/או אנשים אחרים בקשר עם השירותים האמורים בהסכם זה השמאי יבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם העירייה ובעלי התפקיד בה. העירייה והוועדה יעמידו לרשות השמאי את כל המידע הנמצא ברשותן בכל אותם נושאים הנדרשים לשמאי לצורך מתן השירותים, וישתפו עמו פעולה ככל יכולתן. מסירת וקבלת החומר הרלוונטי להענקת השירותים, מעת לעת, יעשו במשרדי הוועדה. השמאי יגיע למשרדי הועדה, במועדים שיתואמו עם נציגי הוועדה מראש, לצורך צילום החומר ו/או איסופו, ולצורך קיום פגישות וישיבות עם נציגי הוועדה ו/או מי מטעמם ו/או כל אדם אחר או נוסף, לרבות הנישום, בא- כוחו או מי מטעמו, אלא אם יוסכם מראש על פגישה במקום אחר תקופת ההסכם וביטול ההסכם. הסכם זה בתוקף מהמועד שבו חתמה העירייה על החוזה ועד תום 36 חודשים ממועד זה. לעירייה עומדת זכות הברירה להאריך את תקופת ההסכם ב- 2 תקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם לפי שיקול דעתה הבלעדי. העירייה תוכל להביא את ההסכם לכלל סיום טרם תום תקופת ההתקשרות בכל עת ללא צורך במתן הסבר ו/או נימוק וזאת בהתראה מראש של 30 ימים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה תהא רשאית להפסיק הסכם זה לאלתר בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים: אם מונה לשמאי ו/או לעסקיו מפרק זמני או קבוע או ניתן נגדו צו פירוק או צו קבלת נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה לו כונס נכסים או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או בקשה לאכיפת אג"ח, והיא לא הוסרה תוך 30 יום ממועד הגשתה

28 אם השמאי העביר הסכם זה כולו או חלקו ו/או זכויות ו/או חובות על-פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מראש ובכתב של העירייה, או אם העסיק קבלני משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה. הוכח להנחת דעת העירייה שהשמאי הסתלק ו/או מתרשל בביצוע החוזה. השמאי הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודית. מבלי לגרוע מן האמור, מוסכם כי במקרה של הפרה יסודית ו/או אי קיום תנאי או התחייבות בהסכם זה, על ידי השמאי, העירייה רשאית להודיע בכתב לשמאי שאי תיקון ההפרה תוך 3 ימים ממועד הודעת העירייה, תהא רשאית העירייה לסיים את ההתקשרות מידית וזאת מבלי לפגוע בזכות העירייה לקבל כל סעד ותרופה אחרים לפי הוראות כל דין תמורה תמורת ביצוע כל התחייבויות השמאי על-פי הסכם זה, תשלם העירייה לשמאי את התמורה המגיעה לשמאי בהתאם להצעתו במכרז. יובהר, כי התמורה תהא לפי ביצוע בפועל של הזמנת העבודה החתומה. התשלום יבוצע בתנאי שוטף+ 60 ימים ממועד קבלת חשבונית מס בידי העירייה, בגין החודש שחלף. לתמורת השמאי יתווסף מע"מ כנגד הגשת חשבונית מס כחוק. למען הסר ספק, התמורה הינה סופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא )לרבות שינויי מדד( וכוללת את כל הוצאותיו של השמאי במסגרת הסכם זה ולצורך ביצועו לרבות עלויות שכר, הוצאות נסיעה והוצאות משרדיות, הדפסות וצילומים, ביטוחים, ביטול זמן וכו', והשמאי לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מלבד האמור לעיל אחריות השמאי לבדו אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל הוצאה, הפסד, אובדן, חבלה, קלקול או נזק כלשהם, לגוף או לרכוש מכל סוג שהוא, שיגרמו לעירייה, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה או לצד שלישי כלשהו, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה או שגיאה מקצועית של השמאי או הזנחה במילוי חובתו המקצועית או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד השמאי ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. למען הסר ספק, שמאי - לרבות עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו השמאי פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו כאמור, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון או ברשלנות, ומתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה או מי מטעמה על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה או נגד מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטעמה, בגין כל אבדן, חבלה או נזק שהם באחריות השמאי על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו עקב כך. העירייה תודיע לשמאי על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם, על חשבונו.

29 השמאי יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד העירייה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, לרבות הוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, והשמאי מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום העירייה או לעירייה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לעירייה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין ביטוחים להבטחת אחריותו של השמאי כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב השמאי לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(. השמאי ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי השמאי המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי השמאי לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם. השמאי ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה. עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של השמאי על-פי הסכם זה או על-פי כל דין. השמאי לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח. השמאי לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של השמאי ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי השמאי יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. השמאי מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. הפר השמאי את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה שמאי אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת

30 שמירת סודיות.9 השמאי מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, להעביר, לשתף, ו/או להביא לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תכנית ו/או מפרט ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה ו/או בקשר עמו )להלן: "המידע"(. השמאי לא יביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע השירותים נשוא חוזה זה. השמאי מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות עובדיו והפועלים מטעמו. חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע אשר הזוכה יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב הגשת הצעתו למכרז ו/או הנו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הזוכה באופן עצמאי וללא קשר לחוזה ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סודי. מבלי לפגוע בכלליות האמור מתחייב השמאי שלא להוציא ממשרדי העירייה כל חפץ ו/או מסמך ו/או מוצר ו/או חומר ו/או מידע סודי שיגיע לידיו, לרבות כאלה שהוכנו על ידו במהלך מתן השירותים לעירייה ו/או בקשר עמן ו/או עם עסקיהן ו/או תוכניותיהן ולא להעתיק כל מסמך כנ"ל. כל המסמכים ו/או מוצרים ו/או תוכנה ו/או כל חפץ אחר שיגיע אל השמאי למטרת מתן השירותים יהיו בכל עת רכושן של העירייה והשמאי מוותר על כל זכות עכבון או שעבוד במסמך ו/או החפץ הנ"ל. למען הסר ספק מדובר אף בתצלומים ו/או בהעתקים של מסמכים אלה מוסכם בזה, כי האמור בסעיף זה נועד להגן על אינטרסים הוגנים ולגיטימיים של העירייה והשמאי מודע לחשיבותן של תניות אלה עבור העירייה במשך תקופת ההתקשרות ובמשך 12 חודשים שלאחר סיומה, לא יעסוק השמאי בכל עיסוק ולא ייתן כל שירות העלול להעמידו ביחסי תחרות ו/או במצב של ניגוד עניינים מול העירייה והוא מתחייב להודיע למנהל בכל מקרה של ספק ו/או חשש בדבר קיומם של תחרות ו/או ניגוד עניינים כאמור ולפעול בהתאם להוראותיו של המנהל בכל מקרה כאמור השמאי יחתום על מסמך אבטחת מידע ושמירה על סודיות בנוסח נספח ג' איסור העברת זכויות ו/או התחייבויות השמאי השמאי אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן ההתקשרות בינו לבין העירייה, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לו מאת העירייה עפ"י התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת העירייה. כמו כן מתחייב השמאי לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו במתן השירותים לפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת העירייה בכתב מראש

31 11. אי תחולת יחסי עובד מעביד השמאי מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או שיגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע - או אי ביצוע - התחייבויות השמאי עפ"י הסכם זה. השמאי מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין השמאי או מישהו מטעמו לרבות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, לבין העירייה יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם השמאי לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדים של השמאי בלבד ולא יהיו בינם ובין העירייה כל יחסי עובד ומעביד, וכל ההוצאות בגין העסקתם לרבות תשלום שכר עבודה וכל תשלום סוציאלי וכל תשלום אחר אשר מעביד חייב בו על-פי כל דין - תהיינה על חשבון השמאי ויחולו עליו בלבד. כמו כן לא תעמוד לשמאי ולעובדיו כל זכות מהזכויות הניתנות או המוקנות לעובד שכיר בעירייה על פי כל דין. השמאי מתחייב להמציא לפי דרישת העירייה בכל עת דו"ח רו"ח על אישור ביצוע כל התשלומים בהם חייב על-פי כל דין לעובדיו. השמאי מתחייב לשפות את העירייה בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או הפועלים מטעמו כנגד העירייה ו/או מי מטעמה הנובעת במישרין ו/או בעקיפין ממתן השירותים נשוא חוזה זה, וזאת תוך 14 ימים מדרישה בכתב שתופנה אל השמאי על ידי העירייה ובכלל זה בגין הוצאותיה של העירייה הנובעות מהתגוננותה מן התביעה האמורה קניין רוחני וזכויות במסמכים.12.1 על פי דרישת הוועדה בכל עת במהלך מתן השירותים וכן אם הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה ע"י מי מהצדדים ו/או בתום תקופת ההתקשרות,ימסור השמאי לעירייה את הטיוטות, הדו"חות, חוות הדעת השמאיות, הנהלים, ניירות העבודה, דיסקטים או כל מדיה אחרת וכן את כל המסמכים האחרים הקשורים לשירותים שהוענקו על- ידו והנמצאים ברשותו או בהישג ידו, בין שנערכו על ידו ובין אם ע"י אחר )להלן" : מסמכי העבודה"(, בתוספת הצהרה בכתב שלא קיים מסמך נוסף,מקור או העתק, כאמור שלא מסר לעירייה, למעט מסמכים אשר על השמאי לשמור בהתאם להוראות הדין ולתקופה הנדרשת עפ"י הדין. מסירת מסמכי העבודה כאמור לעיל ובמועדים הנדרשים ע"י הוועדה מהווה תנאי עיקרי שהפרתו תהווה הפרה יסודית אשר תחייב את השמאי בפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק לעירייה בסך של 1,000 לכל יום איחור מוצהר ומוסכם כי כל מסמכי העבודה הם קניין הבלעדי של העירייה ולשמאי לא תהיה לגביהם כל זכות יוצרים, זכות מוסרית, זכות קניינית או כל זכות אחרת. העירייה רשאית לעשות כל שימוש בכל מסמכי העבודה וזאת כפי שתמצאה לנכון לפי ראות עיניה ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם לשמאי אחר לצורך המשך

32 הענקת השירותים, מבלי שהשמאי יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור כך ומבלי שתעמודנה לו דרישות או טענות מכל סוג שהוא ובכל עילה שהיא. 13.קיזוז העירייה רשאית לקזז, בכפוף למתן הודעה בכתב 10 ימים מראש לשמאי, כנגד כל סכום המגיע לפי החוזה לשמאי, כל חוב לפי חוזה זה או לפי כל חוזה אחר עם השמאי וכן כל חוב קצוב אחר של העירייה לשמאי. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות העירייה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות העירייה כלפי השמאי מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. על אף האמור לעיל, עומדת לעירייה זכות קיזוז ללא כל צורך בהתראה מראש במקרה של קיזוז בגין שירותים שלא בוצעו או שבוצעו חלקית או שבוצעו שלא בהתאם להוראות הסכם זה. 14.שונות כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כקבוע ברישא של הסכם זה. אי תגובה ו/או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה על ידי העירייה, לא יחשבו ולא יתפרשו, בשום פנים ואופן, כוויתור מצד העירייה ו/או כעובדות היוצרות כנגד העירייה מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה ביחסיה עם השמאי ושום זכות ו/או יתרון שיש לעירייה לא יגרעו מחמת כך. כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד הנמען בתוך שלושה )3( ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר. כל הודעה אשר נשלחה בפקס מיד עם שליחתה, ובלבד שהתקבל אישור על העברה תקינה ואשרור טלפוני על קבלת ההודעה; הודעה שנמסרה ביד תחשב כנתקבלה מיד עם מסירתה. כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות ההסכם ו/או נספחיהם, לא יהא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים, והשמאי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהוא, בעניין שנעשה לא בדרך האמורה בסעיף זה. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לגבי עניין, הנובע מהסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד השמאי העירייה

33 נספח א' - אישור קיום ביטוחים לכבוד מרכז מסחרי, 1 קרית מלאכי )להלן - "העירייה"( )להלן: "המזמין"(. הנדון: הסכם בין המזמין לבין... )להלן: "המבוטח"( אנו הח"מ,... חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור המבוטח פוליסות ביטוח בגין שירותי שמאות מקרקעין עבור המזמין והועדה המקומית לתכנון ובניה )להלן: "העבודות"(. הביטוח כולל את פוליסת הביטוח כדלקמן: ביטוח חבות מעבידים: פוליסה מס'... מתאריך... עד... : ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה העבודות, בגבולות ועובדיהם המועסקים בביצוע אחריות של -.1,500,000 $ לתובע ולסך של -.5,000,000 $ לאירוע אחד ולתקופת הביטוח. על פרק זה חלות ההוראות הבאות: לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער. הביטוח חל על כל עובד של המבוטח, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מ המבוטח ובין אם לאו הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: פוליסה מס'... מתאריך... עד... : המבטח את חבות המבוטח ו/או של עובדיו על-פי דין בגין פגיעה או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף, לרבות לעיריה ולעובדיה בגבול אחריות בסך לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ - אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, חבות כלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים כולל ביטול חריג אחריות מקצועית וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו בשל מעשה או מחדל של המבוטח ו/או של עובדיו, ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. נזק למזמין ועובדיו ייחשב כנזק לצד שלישי.

34 מס'...מתאריך... פוליסה ביטוח אחריות מקצועית: עד... : המבטח את המבוטח בגין תביעה או דרישה בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה כולל במסגרת מקצועו של המבוטח מצדו ו/או עובדיו מטעמו בכל הקשור למתן השירותים, בגבול אחריות בסך של לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח מכסה גם את אחריותו של המבוטח ועובדיו בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה ממקרה הביטוח. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. כ"כ הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן מסמכים, אי נאמנות, אי יושר,מעילה, חריגה מסמכות - גם מצד עובדי המבוטח. תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית: - הביטוח במידה והפוליסה תבוטל בחברתנו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6 חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח, בתנאי שאין ביטוח אחר בתוקף. הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המבוטח בביצוע השירותים עבור המזמין. למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה המבוטח ו/או המזמין, בעבור אחריותו למעשה המבוטח בלבד. ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון, סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות המבוטח נגד המזמין. אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין ו/או כל אדם או גוף, שהמזמין התחייב לשפותו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח, ומתחייבים שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחיהם של הנ"ל. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא אחר נמסור למבוטח ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 30 יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. היקף הכיסוי בפוליסות )למעט פוליסת אחריות מקצועית( לא יפחת היקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח. הננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי מזמין ואנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן בנוסף, כוללות הפוליסות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה מוקדמת למזמין שתישלח בדואר רשום, לפחות 30 יום מראש. כמו כן, הננו מאשרים כי המבוטח בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל ולתשלום ההשתתפויות העצמיות החלות על פיהן. הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה. שם החותם תאריך חתימה

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

---

--- 1 מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 311-31 לאספקת גז בישול עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אב תשע"ז אוגוסט 31 2 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-7117779 פקס: 80-7117711 תאריך לכבוד א.נ.,

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד