מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה"

תמליל

1 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת השרון, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז. את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 200 )אשר לא יוחזר(, במשרדי העיריה, שד' ביאליק 41 רמת השרון, אצל מזכירת ועדת המכרזים הגב' לימור נסט, קומה 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה )המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו( בשיעור מדויק של 15,000 ש"ח, שתעמוד בתוקפה למשך 90 ימים ועד ליום 17/4/18_. את ההצעה יש להגיש בשני )2( עותקים זהים, בצירוף כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע בעט, בתוך מעטפה סגורה, עליה יצויין מספר המכרז. במקרה של אי התאמה במחירים הרשומים באחד העותקים לעומת השני, יתוקן המחיר לפי העותק בו מופיע מחיר יחידה נמוך יותר. את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי העיריה, שד' ביאליק 41 רמת השרון, אצל מזכירת ועדת המכרזים הגב' לימור נסט, קומה 2, וזאת לא יאוחר מיום 17/1/18_ בשעה 09:00 )להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"(. לא תתקבלנה הצעות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. פתיחת מסמכי המכרז תיערך על ידי ועדת מכרזים בישיבה שתתקיים ביום במשרדי העיריה, אלא אם כן תשלח הודעה אחרת בעניין. פגישת הבהרות חובה, תיערך ביום 8/1/18_, בשעה 11:00 בקומה 2 במשרדי העיריה, שד' ביאליק 41, רמת השרון. כללי

2 2 ההשתתפות בפגישת ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. מציע, לרבות מי מטעמו, שלא ישתתף בפגישת הבהרות הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. המציע חייב להמציא אישורים כי הינו עומד נכון למועד הגשת ההצעות למכרז בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לרבות תנאי הסף, לא תובא הצעתו לדיון בועדת המכרזים. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים וכן להזמין את השירות נשוא מכרז זה או רק חלק/ים ממנו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר /או הצעה כל שהיא, ותהא רשאית להתחשב בין היתר ביכולתו ובכושרו של המציע במכרז לתת את שירותי הכיבוד ברמה מעולה. 2. נשוא המכרז נשוא המכרז הינו אספקת כיבוד למוסדות העירייה, אשר יחולקו לפי קבוצות מוצרים כמפורט להלן:.2.1 מוצרים רטובים אספקה שבועית מוצרים יבשים אספקה חודשית מוצרים עמידים אספקה חודשית אירועים מיוחדים אספקה לפי דרישה. למען הסר ספק יובהר, כי על המציע להיות מסוגל לבצע אספקת מוצרים בכל אחת מהקבוצות האמורות, אשר ביחס אליהן הגיש הצעתו, אד הוק בהתראה של 24 שעות, ככל הנדרש, וכמפורט בהסכם ההתקשרות כל מציע נדרש להגיש את הצעתו ביחס לקבוצת מוצרים אחת לכל הפחות, והוא יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, להגיש הצעה לכל קבוצות המוצרים, כאשר תוגש הצעה לכל קבוצת מוצרים בנפרד. כל מציע נדרש להגיש הצעתו בעצמו ולא יתאפשר לו לבצע את העבודה באמצעות קבלני משנה מסמכי המכרז וההסכם 3.1. המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז וההסכם": - הוראות למשתתפים במכרז ותנאי המכרז מסמך א'. נוסח תצהיר עמידה בחוקי עבודה - מסמך ב'. נוסח תצהיר לעניין הרשעות קודמות מסמך ב' 1. נוסח תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין ב' 2. נוסח ערבות בנקאית מסמך ג'. הצהרה והצעת המציע - מסמך ד'. מפרט כמויות מסמך ד' 1. מסמך

3 נקודות הפצה מסמך ד' המלצות מסמך ה' הסכם - מסמך ו' מסמכי המכרז וההסכם )כהגדרתם לעיל( הינם רכוש העירייה, ונמסרים למציעים למטרת הכנת ההצעה והגשתה למכרז זה. על המציע מוטלת החובה להשיב את מסמכי המכרז וההסכם עד למועד האחרון להגשת הצעות )כהגדרתו בסעיף 1.4 לעיל(, בין אם על דרך הגשת הצעה למכרז ובין אם על דרך השבת מסמכי המכרז מקבל מסמכי המכרז וההסכם אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש או להעתיקם למעט למטרת הגשת הצעה למכרז זה. 4. תנאי סף להגשת ההצעה 4.1. כתנאי מוקדם לבחינת ההצעה והשתתפות במכרז, על המציע לעמוד בתנאי הסף ולהגיש את המסמכים הבאים, לרבות אלו המעידים על עמידתו בתנאי הסף, כמפורט להלן: אישור תקף משלטונות מס הכנסה על ניהול ספרים כחוק וכן אישור עדכני לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובות מס(, התשל"ו אישור תקף של המציע בדבר היותו עוסק מורשה. כמו כן, מציע שהוא תאגיד, יצרף העתק נאמן למקור של תעודת ההתאגדות של התאגיד, ככל שמדובר בחברה בע"מ יצורף תדפיס רשם החברות מלא מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות, וכן אישור מעו"ד או רו"ח בדבר המורשים לחתום ולהתחייב בשמו של התאגיד. בעל רישיון עסק תקף לממכר פרטי מזון ארוזים, בהתאם לפריט 4.7 )ב( לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג ו/או פריט 4.7. )ד( לצו זה. בעל ניסיון קודם ומוכח בשלושה מקומות עבודה לפחות, בהם נתן המציע שירותי אספקת מוצרי מזון ארוזים למוסדות ו/או ארגונים ו/או חברות ו/או עיריות ו/או מועצות מקומיות, בהיקפים הדומים להיקפים המתבקשים על פי מכרז זה, בכל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה, וברציפות להוכחת הניסיון כאמור, יצרף המציע, לכל הפחות, שלוש )3( המלצות נפרדות, משלושה מוסדות ו/או ארגונים ו/או חברות ו/או עיריות ו/או מועצות מקומיות, בהם ביצע אספקת מוצרי מזון ארוזים, לרבות שמות הממליצים, תפקידיהם ופרטי התקשרות )כתובת וטלפון נייד(, בהתאם לנדרש במסמך ה'. מציע יהיה מי שמקום עסקו )ממנו יסופקו המוצרים( מצוי במיקום שלא עולה על מרחק של כ- 10 ק"מ מרמת השרון. על המציע להיות בעל תעודת כשרות תקפה נכון למועד הגשת ההצעה. חתימה על התצהירים בנוסחים המצורפים כמסמכים ב', ב' 1 ו - ב' 2 למכרז זה, על ידי המציע ובעלי השליטה שבו )או השותפים שבו, במידה ומדובר בשותפות(, בקשר עם עמידת המציע בחוקי העבודה המפורטים במסמך ב'; פירוט ההרשעות )או היעדר ההרשעות( בדין פלילי של המציע

4 4 ו/או בעלי השליטה בו )או השותפים בו(, לרבות בעבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ולפי חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א ; וכן הקנסות אשר הושתו על מי מהם בגין הפרת חוקי העבודה, אם וככל שהיו כאלה, כמפורט במסמכים ב' 1 ו ב' 2. אם המציע ו/או מי מבעלי השליטה שבו )או השותפים בו( הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים במסמך ב', ו/או נקנסו על ידי מנהל האכיפה וההסדרה במשרד הכלכלה והתעשיה בשני )2( קנסות או יותר בשלוש השנים האחרונות - אזי הצעתו תיפסל על הסף. השתתפות בישיבת ההבהרות, לרבות צירוף פרוטוקול ישיבת ההבהרות חתום על ידי המציע צירוף ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 5 להלן ובנוסח המצורף מסמך ג' למכרז זה הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 4.1 לעיל, לא תובא לדיון כלל, ותיפסל על הסף העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע לצרף מסמך שנדרש לצרף למכרז ולא צורף ו/או השלמת מסמכים ו/או נתונים וכן תהיה רשאית שלא להביא כלל לדיון הצעה שלא צורפו אליה המסמכים המפורטים לעיל העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים בדבר אפשרויותיו הכספיות והמקצועיות כתנאי להתקשרותה עמו, והמציע יהא חייב לספק לעירייה את הפרטים על המציע להיות בעל יכולת כספית כדי לעמוד בתנאי התשלום של העירייה, שהינם שוטף + 30 יום מיום אישור החשבון על ידי מנהלת מחלקת הרכש. ערבות בנקאית 5.1. כבטחון לחתימת המציע על ההסכם, אם וככל שיזכה במכרז, יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית חתומה, אוטונומית ובלתי תלויה, לטובת העיריה, בנוסח המצורף כמסמך ג' למכרז זה, אשר תעמוד בכל התנאים המצטברים להלן: סכום הערבות הינו 15,000 ש"ח הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש שפורסם ביום הערבות תעמוד בתוקפה במשך תשעים )90( ימים ועד ליום..5 העיריה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך תשעים )90( ימים נוספים, ללא צורך בקבלת אישור המציע. מציע אשר יסרב להארכה כאמור, העיריה תהא רשאית לחלט את הערבות או לפסול את הצעתו במקרה בו תידחה הצעתו של המציע, מכל סיבה שהיא, הערבות תוחזר על ידי העיריה תוך שבעה )7( ימים ממועד מתן הודעת ההחלטה בדבר זהותו של הזוכה במכרז, ובכל מקרה לא יאוחר מעד תום תשעים )90( ימים ממועד הודעת העיריה למציע בדבר דחית הצעתו במקרה בו תתקבל הצעת המציע, הערבות תוחזר אליו לא יאוחר מעד תום שבעה )7( ימים מהיום שבו ימציא המציע את הערבויות הדרושות בהתאם להסכם מציע אשר הצעתו נתקבלה, אך לא יעמוד בהוראות ההסכם ו/או לא יחתום על ההסכם עם העיריה עד למועד הקבוע בסעיף 10.1 להלן, העיריה תהא רשאית

5 5 לחלט את הערבות וסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העיריה לתבוע מהמציע פיצויים נוספים בגין הנזקים הממשיים שיגרמו לה על ידו, עקב אי קיום ההצעה הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל - לא תידון כלל המציע ישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכים בהנפקת הערבות. 6. הצהרות והתחייבויות המציע ה הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואשור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 6.2 מציע אינו רשאי למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור בסעיף 6.2 לעיל כהסתייגות של המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם ו/או מפרט הכמויות, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע המציע ימלא את כל הסעיפים בהצעתו, יחתום על כל דף ממסכי המכרז, לרבות שינויים ו/או הבהרות ו/או תוספות שיישלחו על ידי העיריה, לרבות בעקבות פגישת ההבהרות. על גבי חתימת המציע, תוטבע חותמת התאגיד המציע, ובמקרה בו מדובר במציע יחיד יצויין שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו וכתובתו. הצעה שלא תהא חתומה באופן זה - תיפסל על הסף חובה על המציע לתת הצעה ביחס לקבוצת מוצרים אחת לכל הפחות, ולכל קבוצת מוצרים בנפרד, והוא יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, להגיש הצעה לכל קבוצות המוצרים, כאשר תוגש הצעה לכל קבוצת מוצרים בנפרד. על המציע למלא את התמורה המבוקשת על ידו עבור אספקת הכיבוד בכל אחת מקבוצות המוצרים המציע מצהיר כי ידוע לו כי ככל שיזכה, הצעתו תהא גלויה למציעים אחרים, לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת המכרזים. ככל והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו מהם הסעיפים אותם הוא מבקש להשאיר חסויים במקרה כאמור. מבלי לגרוע מן האמור יובהר, כי שיקול הדעת באם להראות את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי, והכל בכפוף לדין החל תוקף הצעת המציע במכרז תעמוד בתוקפה למשך תשעים )90( ימים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. מחירי ההצעה 7.1. המציע יצרף להצעה העתק של מחירון לצרכן מזדמן כפי שהוא אצלו נכון ליום הראשון בחודש הקלנדרי האחרון לפני הגשת ההצעה, בו נכללים כל הפריטים המנויים במסמך ד' 1 וכן יכללו מבצעים ככל שקיימים באותו מועד. מחירים אלו ימולאו על ידי המציע בטבלה המפורטת במסמך ד' 1 המצורף למכרז, וכן את אחוז ההנחה המוצע על ידו ביחס למחיר לצרכן המזדמן, על כל מוצר בכל.7

6 6 קבוצת מוצרים בנפרד, בהתאם לקבוצות המוצרים לגביהן מגיש המציע הצעה במכרז זה מרגע הגשת ההצעה, מחיר ההנחה אשר יופיע בו יהיה סופי, והמציע לא יהא רשאי לשנותו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל הקטנת ו/או הרחבת היקף העבודה ו/או פיצול העבודה בין מספר מציעים על ידי העיריה, והכל בכפוף להוראות ההסכם יובהר, כי המחירים המפורטים במחירון אותו יצרף המציע על כל מוצר בכל קבוצת מוצרים בנפרד, בתוספת 5%, יהוו את המחיר המקסימלי אותו יוכל לגבות המציע, לפני ההנחה הקבועה במכרז, במהלך תקופת ההתקשרות, הכל כמפורט במסמך ד' 1 למסמכי המכרז וסעיף 5 להסכם ההתקשרות. 8. הבהרות, שינויים וסתירות במסמכי המכרז 8.1. העיריה תהא רשאית בכל שלב, קודם ולא יאוחר משבעה )7( ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, לבצע שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז, בין אם ביוזמתה ובין אם על בסיס שאלות ו/או הבהרות אשר התבקשו על ידי משתתפים במכרז במהלך פגישה ההבהרות, כאמור בסעיף 8.2 להלן. השינויים והתיקונים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקס, בהתאם לפרטים אשר נמסרו על ידם בעת הרכישה פגישת הבהרות - המשתתפים במכרז מחוייבים להשתתף בפגישת הבהרות אשר תיערך ביום בשעה, בחדר הישיבות בקומה 2 במשרדי העיריה, שד' ביאליק 41, רמת השרון. השתתפות בפגישת ההבהרות הינה חובה ותנאי סף להגשת ההצעה במכרז. מציע, לרבות מי מטעמו, אשר לא ישתתף בפגישת ההבהרות, הצעתו תיפסל על הסף עד למועד פגישת ההבהרות, יהא רשאי כל משתתף לפנות בכתב בעיריה ולהודיע על הימצאותן של סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות לדין החל ו/או לבקש הבהרות בקשר לפירוש סעיף או פרט ממסמכי המכרז. הפניה תיעשה לידי גב' דורית אמיגה, מנהלת הרכש של העיריה, בפקס שמספרו כל תשובה מהעיריה תיעשה בכתב ו/או במסגרת פגישת ההבהרות, אשר בסיומה יופץ בקרב המשתתפים פרוטוקול בכתב. תשובות בכתב מהעיריה, לרבות פרוטוקול פגישת ההבהרות, יצורפו על ידי המציע להצעתו, כאשר הן חתומות על ידו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בחינת ההצעות והחלטת העירייה בדבר ההצעה הזוכה העיריה תבחן את הצעת המציע בשני שלבים: 9.1. שלב א' בחינת עמידה בתנאי הסף של המציע שלב ב' בחינת ההצעה הכספית וניסיונו של המציע מציע שאינו עומד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין ההצעות בחירת הזוכה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה, והיא אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן העיריה תתחשב, בעת שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה, ביכולתו ובכושרו של המציע להעניק את השירות בצורה הטובה ביותר, בהמלצות שהמציא, ניסיונו והנתונים בדבר אפשרויותיו הכספיות. לצורך כך, העיריה תהא רשאית לזמן את מי מבין המציעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לראיון אישי על מנת להתרשם בדבר יכולתם לעמוד בתנאי המכרז, או לדרוש פרטים נוספים על מנת להוכיח את.9

7 7 מהימנותם, כישוריהם, ניסיונם ויכולתם הכספית של המציעים לבצע את העבודה נשוא מכרז זה העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחור מציע אחד או לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים, בין אם על בסיס מספר קבוצות המוצרים ובין אם לאו, וכן להזמין את כל השירות נשוא המכרז או רק חלקים ממנו, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים כלשהם כמו כן, תהא רשאית העיריה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את הכמויות המצויינות במפרט הכמויות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות לאחר זכייתו של מציע, בין אם לפרק זמן מוגדר ובין אם לכל תקופת ההתקשרות כאמור במכרז. כמו כן, העיריה תהא רשאית לבצע את השינויים כאמור, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות עם הזוכה, באופן אשר יחול על כל קבוצות המוצרים או על חלקם, וכן על זוכה אחד או על כולם )במקרה של פיצול המכרז למספר זוכים( למען הסר ספק יובהר, כי שינוי הכמויות או חלוקת העבודה בין מציעים שונים על ידי העיריה, כקבוע בסעיפים לעיל, לא תשנה את מחירי ההצעה כפי שהוגשו על ידי המציע ו/או תזכה אותו בפיצוי כלשהו, ובחתימתו על מסמכי המכרז, מוותר המציע על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה מכל סוג שהוא עקב השינוי או הפיצול כאמור בסעיפים אלו מבלי לגרוע מן האמור לעיל ובנוסף לו, יובהר כי: אם בשעת בדיקת ההצעה על ידי העיריה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה על ידי העירייה. נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות ובין המחיר של כל יחידה שצוינה בהצעה, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה, ויראו את המציע כאילו הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל בכל מקום שלא נקבע מחיר יחידה יראו את המציע כמי שמוכן לספקה במחיר אומדן המחירים למכרז בנוגע ליחידה זו. 10. חובת הזוכה במכרז - חתימת הסכם ההתקשרות הזוכה במכרז, היינו המציע אשר הצעתו התקבלה, יחתום על ארבעה )4 ) עותקים של ההסכם, על כל נספחיו, לאחר שינויים ו/או תיקונים ו/או מחיקות אשר יבוצעו על ידי העיריה בעקבות פגישת ההבהרות, בהתאם לשיקול דעתה כמפורט במכרז זה. הזוכה ימציא את ההסכם החתום לעירייה בצירוף ערבות בנקאית לביצוע ההסכם ואישור עריכת הביטוח מטעם החברה המבטחת, הכל כפי שנדרש בהסכם, ולא יאוחר משבעה )7( ימים מהמועד בו הודיעה לו העירייה בכתב על זכייתו במכרז. הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם תהא בגובה סך של 15,000 ש"ח ותעמוד בתוקפה למשך תקופת ההתקשרות ובתוספת של תשעים )90( ימים לאחריה, כמפורט בסעיף 7.2 להסכם. לא ימלא הזוכה אחר התנאים המפורטים בסעיף 10.1 לעיל, במלואם או בחלקם, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולמסור את ביצוע העבודות למציע אחר, לרבות זוכה נוסף במקרה של פיצול העבודות על ידי העיריה, וכן לחלט את הערבות המצורפת להצעה, במלואה או בחלקה, כאמור בסעיף 5 לעיל. למען הסר ספק יובהר, כי סכום הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 5 לעיל ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות

8 8 שנטל על עצמו, לרבות בסעיף 10 זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז הזוכה מתחייב להתחיל בביצוע העבודה נשוא מכרז זה לא יאוחר מיום או כל מועד אחר כפי שתורה לו העיריה. בכבוד רב, אבירם גרובר, ראש העיר עיריית רמת השרון

9 9 מסמך ב' תצהיר עמידה בחוקי עבודה מכרז 478/2017 אני הח"מ נושא/ת ת.ז. לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: אני הח"מ, נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות אספקת כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון במסגרת מכרז מספר 478/2017. אני מכהן/ת כ אצל )להלן: "המציע"(, ומוסמך.1.2 לתת מטעמו תצהיר זה, כחלק מהצעת המציע למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון במסגרת מכרז מספר 478/2017. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת המפורטים להלן: כי ככל שהצעתי תזכה, אקיים אחר האמור בחוקים.3 חוק שירות התעסוקה, תשי"ט חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א חוק דמי מחלה, תשל"ו חוק חופשה שנתית, תשי"א חוק עבודת נשים, תשי"ד חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו חוק עבודת הנוער, תשי"ג חוק החניכות, תשי"ג חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(*, תשי"א חוק הגנת השכר, תשי"ח חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג חוק הביטוח הלאומי, )נוסח משולב(, תשנ"ה חוק שכר מינימום התשמ"ז חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח

10 10 החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, תשע"ב כמו כן המציע יפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטים לענף שבו אני אתן את שירותיי לעיריה. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, לזו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת..4.5 תאריך המצהיר/ה אישור אני הח"מ, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע/ה בפניי מר/גב' נושא/ת ת.ז., לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה בפניי על תצהיר זה. עורך דין

11 11 מסמך ב' 1 תצהיר לעניין הרשעות קודמות מכרז 478/2017 )ייחתם על ידי המציע ובעל שליטה, כמשמעו שליטה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ( אני הח"מ נושא/ת ת.ז. לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן )יש לסמן את הסעיפים הרלבנטיים(: אני אצל )להלן: "המציע"(, ומוסמך לתת מטעמו תצהיר זה, כחלק מהצעת המציע למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון במסגרת מכרז מספר 478/ אני מחזיק ב - % ממניות המציע ונותן תצהירי זה כחלק מהצעת המציע למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון במסגרת מכרז מספר.478/2017 הח"מ מעולם לא הורשע בעבירה פלילית, לרבות בהתאם לחוקים המנויים במסמך ב' למסמכי המכרז, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים, ולמיטב ידיעתו לא מתנהלות נגדו חקירות בקשר עם עבירה פלילית שבוצעה על ידו. הח"מ הורשע בשתי )2( עבירות פליליות, לרבות בהתאם לחוקים המנויים במסמך ב' למסמכי המכרז, או יותר )יש לפרט את שמות החוקים - (, אך ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש )3( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז..2 הח"מ הורשע בשלוש )3( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בשתי )2( עבירות פליליות או יותר, כמפורט להלן: - עבירה על חוקי עבודה : - עבירה בדין הפלילי לפי חוק:

12 12 "עבירה פלילית" בסעיף זה כל עבירה פלילית, לרבות עבירות בתחום איכות הסביבה, ולמעט עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(. על הח"מ לא הושתו קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה בגין הפרה של חוקי העבודה המפורטים במסמך ב' למסמכי המכרז, בשלוש )3( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז..3 על הח"מ הושתו קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה והמסחר בגין הפרה של חוקי העבודה המפורטים במסמך ב' למסמכי המכרז, בשלוש )3( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. מצורף אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או היעדרם. 4. הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. תאריך המצהיר/ה אישור אני הח"מ, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע/ה בפניי מר/גב' נושא/ת ת.ז., לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה בפניי על תצהיר זה. עורך דין מסמך ב' 2

13 13 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו מכרז 478/2017 אני הח"מ נושא/ת ת.ז. לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 1. אני מכהן/ת כ אצל )להלן: "המציע"(, ומוסמך לתת מטעמו תצהיר זה, כחלק מהצעת המציע למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון במסגרת מכרז מספר 478/ בתצהיר זה: "בעל זיקה" מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו או תאגיד בשליטת בעל השליטה אצל המציע. "שליטה" כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח הח"מ מצהיר בזאת, כי הוא וכל בעל זיקה למציע )יש לסמן את הסעיף הרלבנטי(: לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג )31 באוקטובר 2002( לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג )31 באוקטובר 2002( לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז יחד עם זאת, ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש )3( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג )31 באוקטובר 2002( לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז מועד ההרשעה האחרונה הוא.

14 14 4. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. תאריך המצהיר אישור אני הח"מ, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע/ה בפניי מר/גב' נושא/ת ת.ז., לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה בפניי על תצהיר זה. עורך דין מסמך ג' 1

15 15 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מכרז 478/2017 תאריך: שם המוסד הבנקאי: לכבוד: עיריית רמת השרון א.ג.נ., הנדון: כתב ערבות מס'.. על פי בקשת )להלן: "המציע"( בקשר למכרז פומבי מס' 478/2017 למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון )להלן: "המכרז"(, ולהבטחת מילוי מלא ומדוייק של תנאי המכרז וההסכם על ידי המציע, הננו ערבים בזאת כלפיכם בערבות אוטונומית, בלתי תלויה, מלאה ומוחלטת לשלם לכם כל סכום עד לסך של 15,000 ש"ח )במילים: חמישה עשר אלף ש"ח( )להלן: "הערבות"( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עלית מדד המחירים לצרכן בין מדד הבסיס של חודש 2017 כפי שפורסם ביום לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. תוקף הערבות יהא עד ליום ועד בכלל סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך שבעה )7( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י העירייה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע..4 ככל והמדד במועד חילוט הערבות יהא נמוך ממדד הבסיס, אזי נשלם לכם את סכום הקרן של הערבות. 5. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. מסמך ג' 2

16 16 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם מכרז 478/2017 תאריך: שם המוסד הבנקאי: לכבוד: עיריית רמת השרון א.ג.נ., הנדון: כתב ערבות מס'.. על פי בקשת )להלן: "המציע"( בקשר למכרז פומבי מס' 478/2017 למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות עיריית רמת השרון )להלן: "המכרז"(, ולהבטחת מילוי מלא ומדוייק של תנאי המכרז וההסכם על ידי המציע, הננו ערבים בזאת כלפיכם בערבות אוטונומית, בלתי תלויה, מלאה ומוחלטת לשלם לכם כל סכום עד לסך של 15,000 ש"ח )במילים: חמישה עשר אלף ש"ח( )להלן: "הערבות"( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עלית מדד המחירים לצרכן בין מדד הבסיס של חודש 2017 כפי שפורסם ביום לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. תוקף הערבות יהא עד ליום ועד בכלל סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך שבעה )7( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י העירייה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע. ככל והמדד במועד חילוט הערבות יהא נמוך ממדד הבסיס, אזי נשלם לכם את סכום הקרן של הערבות. 5. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. מסמך ד'

17 17 הצהרה ו הצעת המציע מכרז 478/2017 לכבוד עירית רמת השרון א.ג.נ., הנדון : מכרז פומבי מס' 478/2017 למתן שירותי אספקת כיבוד למוסדות העירייה הח"מ,, מס' ח.פ./ת.ז./שותפות, מרחוב, מצהירים, מתחייבים ומסכימים בזאת, יחד ולחוד, כמפורט להלן: קראנו בעיון את מסמכי המכרז, לרבות הוראות למשתתפים במכרז וההסכם על נספחיו )להלן: "מסמכי המכרז"(. הבנו את מסמכי המכרז על כל פרטיהם, בחנו את תנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים הקשורים ו/או המשפיעים על מתן השירות נשוא המכרז ו/או הנובעים מהם, וכן כל הגורמים המשפיעים או עשויים להשפיע על קיום התחייבויותינו על פי מכרז זה, לרבות מפרט הכמויות, ולוחות הזמנים למתן השירות. בהתאם לאמור לעיל, קבענו את הצעתנו והרינו להגישה ולהתחייב בפניכם להוציא לפועל את השירות והאספקה נשואי מסמכי המכרז, ולקיים את מלוא התחייבויותינו בהתאם להצעתנו זו. ידוע לנו כי אנו מחוייבים להגיש את הצעתנו ביחס לקבוצת מוצרים אחת לכל הפחות, ולכל קבוצת מוצרים בנפרד, בהתאם לדרישות העיריה ומסמכי המכרז. הננו מצהירים כי מתן השירות והאספקה יבוצעו על ידינו בלבד, ולא תהא לנו כל אפשרות להעסיק קבלני משנה בביצוע העבודה. כמו כן, אנו מצהירים כי: 6.1. אנו בעלי הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים למתן השירות ו/או אספקת המוצרים נשוא המכרז ברשותנו, או שיש בכוחנו להשיג את המשאבים, הציוד, כוח האדם והכיבוד הדרושים על מנת לבצע את מתן השירות והאספקה נשוא המכרז, לרבות בזמני חירום, כהגדרתם בהסכם המצורף למכרז זה אנו מסוגלים, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז, לרבות בזמני חירום אנו מתחייבים כי נעמוד בכל הדרישות הקבועות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז. במידה והעיריה תחליט לקבל את הצעתנו כהצעה הזוכה, הננו מתחייבים לבצע את התחייבויותינו עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם ובכפוף לכל דין. כמו כן, ובתוך שבעה )7( ימים מתאריך הודעת העיריה בדבר הזכייה במכרז, או בתוך פרק זמן אחר כפי שייקבע על ידי העיריה, אנו מתחייבים לפעול כדלקמן : לחתום על ההסכם ונספחיו, לרבות שינויים/תיקונים בעקבות פגישת ההבהרות, כאמור בסעיף 10.1 למסמך א', ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום.

18 להמציא את הערבות בנקאית לקיום ההסכם וכן אישורי עריכת ביטוח חתומים על ידי החברת המבטחת. 8. ידוע לנו כי במקרה בו לא נבצע את הפעולות המנויות בסעיף 7 זה לעיל במלואן, העירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז וכן לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתנו זו, כפיצוי מוסכם, ומבלי לגרוע מזכות או סעד אחרים העומדים לרשות העיריה בגין הנזקים שייגרמו לה עקב הפרת התחייבויותינו. 9. מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים 7 ו 8 לעיל, אנו מצהירים ומתחייבים כי עם הגשת הצעתנו זו, אנו מחוייבים להסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על כל נספחיו, לכאורה היה חתום על ידינו, וככל שהצעתנו תזכה, אף אם לא נחתום על ההסכם, העיריה תהא רשאית לראות בהצעתנו זו כהסכם מחייב לכל דבר ועניין, ומבלי שהדבר יגרע באיזה מזכויותיה של העיריה בהתאם למסמכי המכרז. ככל ונידרש לתחילת העבודות נשוא מכרז זה עוד קודם לחתימתנו על ההסכם, נפעל בהתאם לדרישות העיריה כמפורט בהסכם ונספחיו. 10. ידוע לנו כי אנו חייבים לתת את הצעתנו לכל אחד מסעיפי מפרט הכמויות, בהתאם לקבוצת המוצרים בגינה הגשנו את הצעתנו, ובגין כל קבוצת מוצרים בנפרד, אם וככל שהצעתנו הוגשה לגבי כמה קבוצות מספרים, וכי עלינו למלא את מפרט הכמויות במלואו. עוד ידוע לנו, כי בכל מקום בו לא מולא על ידינו מחיר ליחידה, יושלם המחיר על ידי העיריה בהתאם לאומדן המחירים במכרז בנוגע ליחידה זו, כאמור בסעיף למסמך א'. 11. עוד ידוע לנו ואנו מסכימים כי לעירייה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבל או לסרב לקבל את הצעתנו זו, כולה או מקצתה, לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים בין קבוצות המוצרים ו/או בתוך הקבוצות עצמן, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של העיריה. 12. ידוע לנו כי הכמויות המפורטות במפרט הכמויות משוערות בלבד ואינן מחייבות את העירייה בכל צורה שהיא וכי העירייה רשאית להזמין כיבוד בכמות ובתדירות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 13. עוד ידוע לנו כי לא יחול כל שינוי במחיר היחידה לפריט, במקרה בו תבחר העירייה להגדיל ו/או להקטין את הכמויות ו/או לפצל ההתקשרות עם מציעים נוספים. 14. ידוע לנו כי המחיר הכלול בהצעתנו, כפי שנרשם במפרט הכמויות, כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות באספקת המוצרים נשוא מכרז זה על פי תנאי המכרז, לרבות רווח קבלני. 15. בעצם הגשת הצעתנו למכרז, הרינו נותנים בזאת את הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז ומוותרים ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל טענה בקשר עם תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז, לרבות סבירותם. חתימה וחותמת המציע באמצעות: תפקיד: תאריך

19 19 מסמך ד' 1 מפרט הכמויות מכרז 478/2017 הטבלאות שלהלן מחולקות בהתאם לקבוצות מוצרים: מוצרים יבשים, מוצרים עמידים ומוצרים לאירועים מיוחדים. רטובים, מוצרים על המציע לנקוב בכל אחת מהטבלאות להלן )בהתאם לקבוצה בה הוא מגיש את הצעתו(, את המחיר לצרכן המזדמן )לא כולל מע"מ( נכון למועד הגשת ההצעה, בהתאם למחירון לצרכן המזדמן כפי שחל אצל המציע ביום הראשון לחודש הקלנדרי האחרון לפני הגשת ההצעה, לכל אחד מהמוצרים המפורטים בה. המחיר יוכפל בכמות השנתית המצויינת בטבלה. סיכום ההצעה ייתן את סה"כ העלות השנתית המשוקללת, לפני מע"מ. בנוסף, על המציע לנקוב באחוז ההנחה אשר ניתן ויינתן על ידו ביחס למחיר לצרכן המזדמן אצל המציע על כל מוצר בכל קבוצת מוצרים בנפרד, כפי שיחול בעסקו של המציע נכון ליום הראשון בכל חציון קלנדרי, ויכללו בו גם מבצעים ככל שקיימים )כגון: , וכו'(, ובכל מקרה המחיר המזדמן המקסימאלי אשר יחול בתקופת ההתקשרות יהא המחיר אשר מפורט בטבלאות שלהלן. אחוז ההנחה יהיה זהה לגבי כל אחד מהמוצרים שירכשו על ידי העירייה ויהיה קבוע בכל תקופת ההתקשרות, לרבות במקרה של עדכון מחירים כמפורט להלן. מובהר כי ככל שחלים מבצעים בעסקו של המציע בנוגע לפריטים נשוא מכרז זה, יציין זאת המציע בטבלה המועברת לעירייה, ושיעור ההנחה הקבוע לגבי אותו מוצר, כמצויין במסמכי מכרז זה, יחושב ביחס למחירי המבצע. ככל שמחירי המבצע הינם תלויי הזמנת כמות מינימלית מפריט מסויים, תימנה הכמות לפי כל הזמנה בנפרד. מבלי לגרוע מן האמור, יובהר כי הכמויות המצויינות בטבלה הינן הערכה שנתית, על בסיס הכמויות שנרכשו בשנה קודמת, ואינן כוללות רכישות בזמני חירום. סטיה בכמויות עד 30% כמו גם רכישות בזמני חירום לא ישנו את שיעור ההנחה המוצע לגבי כל מוצר. למען הסר ספק יובהר, כי החלפות ו/או החזרות של מוצרים תיעשנה מול מחלקת הרכש בלבד. המציע מצהיר כי ידוע לו שאי קיום הוראה זו בדבר ביצוע החלפות ו/או החזרות שלא דרך מחלקת הרכש מהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. במהלך תקופת ההתקשרות המציע יהא רשאי לעדכן את המחירים אחת לחציון קלנדרי בלבד בהתאם למחיר המזדמן לצרכן כפי שחל אצל המציע ביום הראשון לאותו חציון קלנדרי, ומחיר זה יהיה קבוע לכל הזמנה שתהא במהלך אותו החציון הקלנדרי, בצירוף ההנחה הקבועה על כל אחד מהמוצרים, ובלבד שמחירים אלו לא יהיו גבוהים מהמחירים אשר צויינו בהצעתו של המציע כמפורט בטבלאות להלן בתוספת של 5%. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולמען הסר ספק, יובהר כי במידה ובמהלך אותו חציון

20 20 קלנדרי יחולו שינויים במחירי המוצרים בעסקו של המציע, לרבות מבצעים אשר יחיל המציע בעסקו מעת לעת, אזי בכל מקרה מחירי המוצרים יהיו בהתאם למחיר הנמוך ביותר שחל באותה העת בעסקו של המציע, ולא יותר מהמחירים הנקובים אשר נשלחו על ידי המציע לעיריה בתחילת החציון הקלנדרי ו/או המחירים המופיעים בהצעה בתוספת של 5%, הנמוך מביניהם, הכל לפני ההנחות הקבועות כמצויין במסמכי מכרז זה. עוד יובהר, כי לא יחול כל שינוי בשיעור ההנחה הניתן על ידי המציע, והוא יישאר קבוע למשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות במקרה של עדכון מחירים. קבוצת המוצרים העמידים כמות שנתית משוערת מחיר יח' )ללא מע"מ( שיעור ההנחה הקבוע על כל מוצר סה"כ עלות לכל הכמות, לאחר ההנחה )לא כולל מע"מ( תאור המוצר חלב עמיד 1-1% ליטר קרטון חלב עמיד 1-3% ליטר קרטון שוקו עמיד 250 מ"ל 2 זיתים קופסת שימורים 560 גר' 17 מלפפון בחומץ קופסת שימורים 4 בקבוק לימון משומר 1 ליטר 3 בקבוק פטל 1 ליטר בקבוק פטל 2 ליטר חומץ 1 ליטר שמן זית 1 ליטר סה"כ לפני מע"מ סה"כ כולל מע"מ )17% )

21 21 קבוצת המוצרים הרטובים כמות שנתית משוערת מחיר יח' )ללא מע"מ( שיעור ההנחה הקבוע על כל מוצר סה"כ עלות לכל הכמות, לאחר ההנחה )לא כולל מע"מ( תאור המוצר חלב טרי 1-1% ליטר קרטון חלב טרי 1-3% ליטר קרטון גבינה לבנה 250 גרם גבינה צהובה 400 גרם מחמאה 200 גרם קוטג' 250 3% גרם חומוס 1 ק"ג לחם פרוס 2 חרדל 250 מ"ל 2 טונה 160 גרם 2 מיונז 500 גרם 4 קטשופ לחיץ 750 גרם גבינת שמנת 5% שמן קנולה 1 ליטר שמן זית 750 מ"ל 10 שוקולד למריחה חלבי 500 גר' 10 שוקולד למריחה )קופסה קטנה( 4 שוקולד מריר פרווה 100 גר' 30 גבינה בולגרית 5% סה"כ לפני מע"מ סה"כ כולל מע"מ )17%(

22 22 קבוצת המוצרים היבשים כמות שנתית משוערת מחיר יח' )ללא מע"מ( שיעור ההנחה הקבוע על כל מוצר סה"כ עלות הכמות, לכל לאחר ההנחה )לא כולל מע"מ( תאור המוצר קפה שחור 100 גר' קפה שחור טורקי 100 גר' קפה נמס 200 גרם קפה נמס 200 גר' תה תפזורת 125 גרם תה צמחים )פירות יער( 2.7 גרם * 25 שקיות בחבילה תה ירוק 1.5 גרם *25 שקיות בחבילה תה 1.5 גרם 100 שקיות בחבילה אבקת קקאו 150 גרם 804 בקבוק מים מינרלים 0.5 ליטר, ביחידות 552 שישיית בקבוקי מים מינרלים 1.5 ליטר 74 בקבוק שתיה דיאט מוגז 1.5 ליטר 96 בקבוק שתיה מוגז 1.5 ליטר בקבוק שתיה לא מוגז 1.5 ליטר סוכר 1 ק"ג סוכרזית בשקית אישית 100 יח' סוכרזית טבליות 1,200 יח' וופל 200 גר' עוגיות שונות בהתאם לרשימה שתועבר על ידי המציע, במשקל 400 גר' )בקופסאות( עוגה ארוזה בטעמים שונים 400 גר' מלח לימון 200 גרם טרופית )יחידות( בקבוק שתיה בטעמי פירות לא מוגז 1.5 ליטר 10 בקבוק סודה 1.5 ליטר 15 אפרופו 80 גרם )או שווה ערך( 30 אפרופו קטן 50 גרם )או שווה ערך(

23 ביסלי 50 גרם )או שווה ערך( ביסלי 80 גרם )או שווה ערך( במבה 50 גרם )או שווה ערך( במבה 80 גרם )או שווה ערך( ביסקוויט 500 גר' קרקר 250 גר' תפוצ'יפס 80 גר' )או שווה ערך( תפוצ'יפס 50 גר' )או שווה ערך( בייגלה שטוחים 350 גרם )או שווה ערך( בייגלה 400 גרם דוריטוס 80 גרם )או שווה ערך( דוריטוס 50 גרם )או שווה ערך( צ'יטוס 40 גרם )או שווה ערך( מיקס חטיפים 182 גרם מיני חטיף שוקולד אצבעות 200 גרם נישנושים 350 גרם סוכריות טופי פירות 850 גרם עוגיות מיני שוקולד צ'יפס 225 גרם עוגיות 600 גרם עוגיות בטעמים 300 גרם עוגיות מזרחיות שומשום 400 גרם פופקורן פרווה למיקרו 600 גרם פופקורן חמאה למיקרו 600 גרם סה"כ לפני מע"מ סה"כ כולל מע"מ )17%( ידוע לי כי אחוזי ההנחה הנקובים בהצעתי יהיו אחוזי הנחה הקבועים בכל רכישות העיריה במהלך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת ההארכה, אם וככל שהעירייה תבחר להאריך את תקופת המכרז( וכי ההנחה תינתן מהמחיר לצרכן המזדמן כפי שיהיה ביום הראשון לכל חציון קלנדרי )לרבות מבצעים אם קיימים(, ובכל מקרה על המחיר הנמוך ביותר החל על המוצרים במהלך החציון הקלנדרי, אם וככל שיחולו שינויים במחירים לצרכן המזדמן, ולא יותר מהמחירים המצויינים בהצעתי כמפורט בטבלאות שלעיל בתוספת של 5% בלבד.

24 24 כן ידוע לי כי התמורה המוצעת על ידי הינה סופית וכוללת כל ההוצאות הכרוכות במתן השירות, כולל אך לא רק תשלום בגין כוח אדם, הובלה וכיוצא באלה. שם המציע: ת.ז. או מס' ח.פ. כתובת: טלפון: פקס: תאריך : חתימה :

25 25 מסמך ד' 2 נקודות הפצה שם מספר כתובת טלפון איש קשר מנהל אותו בניין עירייה שד' ביאליק גזברות שד' ביאליק 41 זהבה סבג הנדסה שד' ביאליק 41 בת חן ולדימיר לשכת מנכל שד' ביאליק 41 יערה לשכת סגן ראש העיר יעקב קורצקי שד' ביאליק 41 קומה ד חנה שושני לשכת ראש העיר שד' ביאליק 41 קומה ד גילה מוקד עירוני שד' ביאליק 41 יהודה משאבי אנוש שד' ביאליק 41 ליבנת 7 בקרבת העירייה פיקוח בניה שד' ביאליק 41 טלי סלבה 1 בקרוואנים מערכות מידע אוסישקין פינת שד' ביאליק רימונה צחי אוסישקין 71 רומה עינב 3 נכסים GIS ניקוז אוסישקין 71 ענת שבו אנדרי 4 מוזיאון גיאולוגי הפלמ"ח 12 חבצלת רחל מל"ח ההגנה פינת המחתרת בתוך המקלט סיגל צדוק ספריה יד לבנים ההגנה פינת תלי סלומון לאה בן

26 26 המחתרת טובים יד לבנים ההגנה פינת המחתרת אסנת קונסרבטוריון אוסישקין 101 גיל דן 9 )החל 14:00( אותו בניין מתחם מוריה והאזור איכות הסביבה מוריה 22 אירית פינס תברואה מוריה 22 רוחמה איציק תרבות הדיור מוריה 22 קארין יוכי סלע 3 בקרבה גנים ונוף ז'בוטינסקי 56 מיטל גדסי ג'קי בן מרגי זהירות בדרכים/ מגרש זהירות יצחק אלחנן 13 סיגל צביקה 2 שם מספר כתובת טלפון איש קשר מנהל מתחם נווה מגן אלימות יצחק שדה 4 שגית פזית הק חינוך יצחק שדה 4 אילנה קידום נוער יצחק שדה 4 רונית נאוה /7 רווחה יצחק שדה 4 שרית/רותי טלי נדיר 4 שירות פסיכולוגי יצחק שדה 4 אריאלה /רינה

27 27 מתחם רחוב העבודה מתחם רחוב העבודה פיקוח/בטחון העבודה 5 אבי חיון אבנר פניות הציבור העבודה 5 יהודית/תמר אתי 2 בקרבת מקום רקפת העבודה 4 ויקי ברדה שוש מנור אשכול פיס העבודה 12 מאיר צאפל דפנה תרבות מרדכי 7 שרון אלי שגיא מינהל גיל הזהב דבורה הנביאה 7 ענת יוסף לאה אורן 4 מתחם הנביאים אותו מתחם תחזוקה הנביאים 59 דינה מאיר עשת חשמל הנביאים 59 כרמלה משה חוצות הנביאים 59 איציק רכב הנביאים 59 יואב בני עוקשי מחסן ניסים הנביאים 59 ניסים 5 דואר הנביאים ציון 6 בקרבת מקום ארכיון פייבוש בית גוברין 7 פייבוש ניסים מחוננים שבטי ישראל תמי רחמים 2

28 28 רכש רכש ירמיהו 1 בתוך מתנ"ס אלי כהן יוסי דורית /6 1 מבלי לגרוע מן האמור, נקודות ההפצה המפורטות בנספח זה לעיל עשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם להחלטת העיריה ולשיקול דעתה הבלעדי.

29 29 ה מ ל צ ו ת מסמך ה' מס סידורי שם המוסד משנה עד שנה שם הממליץ תפקיד הממליץ טלפון במשרד נייד חובה לצרף להצעה את ההמלצות עצמן + מסמכים יש למלא הטבלה בדייקנות רבה כולל מספרי טלפון ניידים של הממליצים.

30 30 ה ס כ ם מסמך ו' מכרז 478/2017 שנערך ונחתם ברמת השרון ביום לחודש שנת 2017 בין: עיריית רמת השרון משדרות ביאליק 41, רמת השרון באמצעות מורשי החתימה מטעמה: מר אבירם גרובר, ראש העיריה, ומר גידי טביב, גזבר העיריה )להלן: "העירייה" או "המזמין"( לבין:, ח.פ.: כתובת: טלפון: פקס: באמצעות המוסמכים לחתום בשמה: )להלן: "הספק"( הואיל והואיל והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס' 478/2017 )להלן: "המכרז"( לאספקת כיבוד למוסדות העירייה )להלן: הכיבוד(, בהתאם לנקודות ההפצה במוסדות השונים, המפורטות בנספח א' המצורף להסכם זה; והספק השתתף במכרז והוא מוכן לספק את הכיבוד לפי תנאי ההסכם ומצהיר בזאת שהוא מסוגל מכל הבחינות למלא אחר התחייבויותיו, לרבות הרישיונות, המשאבים וכוח האדם הדרושים, לשביעות רצונה המלא של העירייה, והכל כמפורט בהסכם זה; והואיל ו-ועדת המכרזים של העיריה בישיבתה מיום החליטה לאשר את הספק במכרז לאספקת הכיבוד וההחלטה אושרה על ידי ראש העיריה; זכית והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות, בכל הנובע לאספקת הכיבוד נשוא הסכם זה; אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

31 31 1. מבוא 1.1.המבוא להסכם זה, נספחיו, מסמכי המכרז, אליו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 1.2.נספחיו של ההסכם הינם כדלקמן: על כל המסמכים והנספחים המצורפים נספח א' נקודות ההפצה במוסדות העירייה אליהם יסופק הכיבוד בהתאם להסכם זה. נקודות ההפצה עשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם להחלטת העיריה, ובכפוף למתן הודעה בכתב לספק. נספח ב' הצעת המחיר, הכולל את מפרט הכמויות של הכיבוד המבוקש, בהתאם לקבוצות מוצרים מסמכי המכרז המהווים את הצעת הספק )כמפורט בסעיף 3.1 למסמכי המכרז(, לרבות המסמכים א' ו' למסמכי המכרז. למסמך א' נספח ג' - אישור עריכת ביטוחים על ידי הספק. 2. ההתקשרות 2.1. העירייה מתחייבת בזאת למסור לספק, והספק מקבל על עצמו לבצע בהתאם את אספקת הכיבוד כהגדרתם לעיל וכמפורט במפרט הכמויות )להלן: "מפרט הכמויות"( הכלול בהצעת המחיר, ומצורף כנספח ב' להסכם זה למען הסר ספק יובהר, כי אין הספק רשאי לבצע את העבודות באמצעות ספקי משנה מטעמו. כל דבר שהספק חייב לבצעו על פי ההסכם, ייעשה על חשבונו הוא אלא אם כן נקבע בהסכם במפורש אחרת. הספק אחראי לכך, כי כל פעולה לפי ההסכם שהוצאתה לפועל על ידו מחייבת רישוי ו/או קבלת היתר, ישיג הספק את הרישוי ו/או את ההיתר, בהתאם להוראות הדין החל עליהם העירייה תהא רשאית, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין חלק מהכיבוד, להגדיל או להקטין את הכמות המפורטת במפרט הכמויות. הספק ימלא אחר דרישות העירייה ובכל מקרה של הגדלת ו/או הקטנת היקף אספקת הכיבוד כאמור לעיל בהיקף של עד 30% מן האמור במפרט הכמויות, לא יזכה את הספק בפיצוי או תשלום מעבר לסכומים המפורטים במסמך ההצעה, ולספק לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין שינוי במגבלות האמורות..2.5 במידה והספק לא יספק את הכמויות המבוקשות בהזמנות שיועברו על ידי העירייה מעת לעת, ולא יעמוד בהתחייבויותיו נשוא הסכם זה להנחת דעתה המוחלטת של העיריה, רשאית העיריה לבצע הזמנות לאספקת כיבוד או לרכוש את הכיבוד חלף

32 ה. 32 הספק, בעצמה, באמצעות אחר או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, וזאת על חשבון הספק. סעיף זה אינו פוגע בזכות העירייה לכל סעד אחר, לרבות פיצויים הקבועים בהסכם זה מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2.5 לעיל, התקשרה העיריה עם צד שלישי בהתאם לסעיף זה, והתמורה אותה שילמה העיריה לאותו צד שלישי עלתה על שיעור התמורה אותו היתה צריכה לשלם לספק בהתאם להסכם זה, יהיה חייב הספק לשלם לעיריה את ההפרש בין המחירים. 3. הצהרות והתחייבויות הספק 3.1. הספק מצהיר כי יש ברשותו המשאבים, כוח האדם, הרישיונות וההיתרים הדרושים לבצוע יעיל של אספקת הכיבוד, והוא מתחייב לבצע את אספקת הכיבוד בנאמנות, מיומנות, ברמה מקצועית גבוהה ובמועדים הדרושים, והכל בהתאם להסכם זה, למסמכי המכרז ונספחיהם, לרבות ובפרט מפרט הכמויות..3.2 הספק מצהיר ומתחייב כי לעסקו יש תעודת כשרות בתוקף והיא תהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות עם העיריה הספק מתחייב לספק את הכיבוד כשהוא חדש, תקין, טרי, בר תוקף, באריזתו המקורית, שלם ונקי מכל פגם ו/או מום כלשהו והוא מצהיר כי הכיבוד שיספק הוא כמפורט בהזמנות שיועברו אליו מעת לעת ובמפרט הכמויות. למען הסר ספק יובהר, כי הספק מתחייב כי תוקפו של כל מוצר אשר יסופק על ידו, בהתאם לסוג המוצר, יהיה בתוקף הטוב ביותר למוצר מסוג זה, כאשר מוצרים טריים יהיו ברי תוקף לא פחות משבוע ומוצרים יבשים יהיו ברי תוקף לא פחות מחודשיים הספק מצהיר כי הכיבוד שיספק על פי הזמנת העירייה הוא מטיב ומאיכות מעולים והוחזק ו/או אוחסן בתנאים הנדרשים על פי כל דין עד לאספקתו ואושר לשימוש ע"י כל הרשויות והגופים שכיבוד מסוג זה חייב להיבדק על ידם מבלי למעט מכל הוראה אחרת בהסכם זה ובמסמכי המכרז, הספק מתחייב לקיים בתקופת הסכם זה אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים במסמך ב' למסמכי המכרז, ולשלם לעובדיו שיועסקו על ידו על פי הסכם זה, שכר עבודה כנדרש על פי דין ובמסמכי המכרז. הספק יעניק את השירותים כאמור בהסכם זה בעצמו, ולא יפעיל ספקי משנה באספקת הכיבוד. ספק מתחייב להישמע להוראות העירייה או מי שימונה מטעמה, ולבצע כל מטלה שתוטל עליו, לשביעות רצונה של מנהלת מחלקת הרכש בעירייה ו/או מי מטעמה )להלן: "הממונה"( אספקת הכיבוד 4.1. העירייה, באמצעות מחלקת הרכש בלבד, תוציא לספק הזמנות לאספקת כיבוד בהתאם לצרכיה, וזאת מתוך הרשימה המפורטת במפרט הכמויות, ותוך ציון נקודות

33 ההפצה אליהן יש לספק את הכיבוד הרלבנטי מתוך אותה הזמנה. האספקות תהיינה ברמה שבועית וחודשית, וכן בהתאם לאירועים מיוחדים המתוכננים מראש. למען הסר ספק יובהר כי העיריה אינה מתחייבת להזמנות מינימום או מקסימום בכל אחת מההזמנות שיועברו על ידה לספק, והספק מתחייב לבצע את האספקה לא יאוחר משני ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה, ללא כל תלות בכמות המוצרים המוזמנים. יובהר, כי הזמנה שתועבר לספק עד לשעה 16:00, תיחשב הזמנה בתוך יום עסקים, ואילו הזמנה שתועבר לאחר השעה 16:00, תיחשב הזמנה ביום העסקים שלאחריו, לצורך חישוב לוחות הזמנים לביצוע האספקה מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4.1 לעיל, הספק מתחייב כי בנוסף לאספקות בהתאם להזמנות מראש שיישלחו אליו, וככל שיידרש לכך, יבצע אספקות נוספות אד הוק הן לאירועים מיוחדים והן להשלמת כיבוד נוסף לנקודות ההפצה, בהתראה של 24 שעות לפחות ממועד ההזמנה של העיריה. כמו כן, מתחייב הספק לבצע אספקת מוצרים הנדרשים בזמני חירום בהן תידרשנה אספקה מיידית וזאת תוך לא יאוחר מ - 3 שעות ממועד ביצוע ההזמנה על ידי העיריה, לנקודות ההפצה כפי שייקבעו על ידי העיריה בזמני חירום, לרבות במהלך שבתות וחגים.. למען הסר ספק יובהר, כי מחיר המוצרים ו/או שיעור ההנחה הקבוע במכרז לגבי כל מוצר לא ישתנה כתוצאה מביצוע אספקות בהתאם להוראות סעיף זה. "זמני חירום" - מצב אשר הוכרז כמצב חירום על ידי הממשלה ו/או הכנסת כאמור בהוראות הדין, לרבות במקרים של אסון טבע, הפרות סדר, הכרזת מלחמה או סכסוך מזויין, וכן מצבי ו/או זמני חירום נוספים כפי שיוגדרו על ידי העיריה מעת לעת, לרבות, אך לא רק, הפעלת מערכי החירום בעיר, נפילת תשתיות עירוניות, ואירועים ברמה עירונית בלבד לאחר אספקת ההזמנה לנקודות ההפצה, ישלח הספק למחלקת הרכש אישור בדבר ביצוע האספקה, לרבות פירוט המוצרים שסופקו בפועל. בתוך 24 שעות ממועד קבלת האישור של הספק לאחר ביצוע האספקה, תתבצע על ידי העיריה בדיקת התאמה של הכיבוד שסופק בפועל להזמנה ולמפרט הכמויות. ככל ותתגלה אי התאמה כאמור, רשאית העירייה להורות לספק להחליף את הכיבוד ו/או להשלים חוסר, אם וככל שקיים, וכל זאת לא יאוחר מ 24 שעות ממועד הודעתה של העיריה לספק בדבר אי ההתאמה ו/או החוסר. כמו כן, ככל ויימצא כי הכיבוד שסופק היה בעודף, מתחייב הספק לאסוף את העודף בתוך 24 שעות מנקודות ההפצה הרלבנטיות..4.5 למען הסר ספק יובהר, כי הספק לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף ו/או פיצוי בגין ביצוע האספקות הנוספות ו/או איסוף האספקות בעודף ו/או החלפת הסחורה בכל הקשור בביצוע הזמנות, החלפות, החזרות ואספקת הכיבוד, יפעל הספק בהתאם להנחיות מחלקת הרכש בלבד, ויבצע אספקת כיבוד כמפורט בהזמנה שהועברה אליו, באמצעות מייל או פקס, ובלבד שההזמנה נושאת את חתימת הממונה. לא תאושר הזמנה ללא חתימת הממונה על גבי ההזמנה. אספקת כיבוד מאיכות שאינה טובה ו/או פגומה ו/או שאינה מאושרת להפצה על ידי הממונה ו/או שאינה על פי ההזמנה ו/או מפרט הכמויות, תהווה הפרת יסודית של הסכם זה.

34 לממונה תהא הסמכות לקבוע אם הכיבוד שסופק מתאים לכיבוד אותו התחייב הספק לספק על פי ההזמנה אשר נשלחה אליו, ובהתאם למפרט הכמויות. בהתאם לסמכותו כאמור, יהא רשאי הממונה לפעול כמפורט להלן: לסרב לקבל כיבוד שסופק או חלק ממנו, ולבחור את החלק שבהתאם לשיקול דעתו הבלעדי מתאים להזמנה שנשלחה ולמפרט הכמויות. לבדוק את התאמת הכיבוד, טרם אספקתו, להזמנה שנשלחה, לרבות באמצעות ביקור במקום פעילותו של הספק ו/או המחסן ממנו הוא מספק את הכיבוד, ולהורות על התאמת הכיבוד להזמנה שנשלחה ולמפרט הכמויות. להורות על השבת הכיבוד שסופק והחלפתו בכיבוד כנדרש בהזמנה, תוך התאמה למפרט הכמויות למען הסר ספק יובהר, כי הספק לא יבצע כל אספקה ו/או החלפה ו/או החזרה של מוצרים מול מי מעובדי העיריה בנקודות ההפצה, אלא באישור הממונה מראש ובכתב. ביצוע אספקה ו/או החלפה ו/או החזרה כאמור שלא מול מחלקת הרכש ו/או שלא באישור הממונה מראש ובכתב יהווה הפרה יסודית של הסכם זה. התבקש הספק להחליף ו/או לתקן את אחת מאספקות הכיבוד, כולה או חלקה, ולא עשה כן בתוך 24 שעות, כאמור בסעיפים ו לעיל, תהיה העיריה רשאית לרכוש בעצמה, על חשבון הספק, את כמות הכיבוד הדורשת השלמה ו/או החלפה, וכל ההוצאות אשר יוצאו על ידי העיריה עקב כך יקוזזו מסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לספק מהעיריה. אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר השמור לעיריה עקב כך, לרבות חילוט הערבות שולם תשלום כלשהו לספק, והליקוי התגלה בדיעבד, אזי יחול סעיף 4.9 לעיל. 5. התמורה 5.1. ביום הראשון לכל חציון קלנדרי, יעביר הספק לממונה ו/או למחלקת הרכש של העיריה את העתק המחירון לצרכן המזדמן החל אצל הספק, בנוגע לכל רשימת המוצרים המפורטים במפרט הכמויות. מובהר כי ככל שחלים מבצעים בעסקו של הספק בנוגע לפריטים הקבועים במפרט הכמויות, יציין זאת הספק בטבלה המועברת לעיריה, וההנחה הקבועה לגבי כל מוצר כמפורט בהצעת המחיר של הספק, תחושב ביחס למחירי המבצע הטבלה האמורה בסעיף 5.1 לעיל תציין את המחיר שיחול על כל פריט בכל קבוצת מוצרים במהלך אותו חציון קלנדרי, הן לפני ההנחה והן לאחריה למען הסר ספק יובהר, כי המחיר שיינקב על ידי הספק בטבלאות הללו נכון ליום הראשון בכל חציון קלנדרי, יהיה קבוע לכל הזמנה שתהא במהלך אותו חציון קלנדרי, בצירוף ההנחה הקבועה לגבי כל מוצר, ובכל מקרה לא יעלה על המחיר אשר צויין בהצעת הספק במסגרת מסמכי המכרז וכאמור במפרט הכמויות )נספח ב' להסכם זה( בתוספת של 5%. כמו כן, ככל שמחירי המבצע הינם תלויי הזמנת כמות מינימלית מפריט מסויים, תימנה הכמות לפי כל הזמנה בנפרד.

35 תמורת אספקת הכיבוד ומילוי יתר התחייבויות הספק, תשלם העירייה לספק את המחיר כפי שנקוב במחירון לצרכן המזדמן שאצל הספק )כולל מבצעים(, כפי שהועבר לעיריה נכון ליום הראשון של החציון הקלנדרי בו בוצעו ההזמנות )ולא יותר מהמחיר הקבוע בהצעה ובתוספת של 5%, כאמור בסעיף 5.3 לעיל(, בניכוי ההנחה הקבועה המצויינת בהצעת המחיר של הספק לגבי כל מוצר, בהתאם להזמנות שהועברו וסופקו בפועל, ובכל מקרה לא יותר מהכמות אשר הוזמנה, סופקה ואושרה על ידי העיריה )להלן: "התמורה"( ידוע לספק, כי שיעורי ההנחה הקבועים בהצעת המחיר שלו לגבי כל מוצר, ומשפיע על התמורה כאמור בהסכם זה, יהיו שיעורי הנחה קבועים בכל רכישות של העיריה של הכיבוד ובמהלך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת ההארכה, אם וככל שתוארך תקופת המכרז כמפורט בסעיף 6.2 להלן( וכי שיעור ההנחה לגבי כל מוצר יינתן מאותו מחיר מזדמן לצרכן כפי שיועבר על ידי הספק לעיריה ביום הראשון לכל חציון קלנדרי )לרבות מבצעים(, בכפוף להוראות הקבועות בסעיף 5.3 לעיל ובכתב הכמויות המצורף כנספח ב' להסכם זה בקשר עם שינויי מחירים אופן ביצוע תשלום התמורה: הספק יגיש למחלקת הרכש בעירייה עד ל- 10 לכל חודש קלנדרי חשבון מפורט בגין החודש שחלף )להלן: "חודש הביצוע"(, לפי הפירוט שיידרש על ידי העיריה. החשבון ייבדק על ידי הממונה, אשר יאשר כי אכן סופקו ההזמנות האמורות, כמפורט בחשבון או יתקן אותו לשביעות רצונו, ולאחר אישורו יועבר לתשלום בגזברות. החשבון ייפרע בתנאי תשלום שוטף + 30 ממועד אישורו על ידי הממונה, ובניכוי כל סכום שהעירייה זכאית לקבל מהספק כאמור בהסכם זה, אם וככל שתהיה זכאית להם בגין חודש הביצוע, לרבות בגין קיזוז ו/או פיצויים כאמור בסעיפים לעיל. לכל חשבון יתווסף מע"מ בשיעורו החוקי, וכנגד תשלום התמורה תונפק חשבונית מס כדין. מובהר כי לא ישולמו הפרשי הצמדה ביחס לתקופה המתקיימת בין מועד הגשת החשבון למועד התשלום בפועל. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף לעיל, ידוע לספק כי העירייה תנכה מכל תמורה שתשולם לו על פי הסכם זה מיסים ו/או תשלומי מלוות חובה ו/או היטלים בשעורים שהעירייה תהיה חייבת לנכותם במקור על-פי כל דין, אלא אם יומצא לידיה לפני ביצוע כל תשלום, אישור מתאים לשלטונות המס לגבי פטור מניכוי מס במקור או שיעור הניכוי הדרוש. הספק מצהיר כי התמורה עבור מתן שירותי אספקת הכיבוד על פי הסכם זה הינה התמורה הכוללת והסופית המגיעה לספק בגין כל התחייבויותיו לפי ההסכם ובגין אספקת הכיבוד, וכי המחירים הנקובים בהצעתו, והתמורה הנובעת מכך, כוללים הובלה, אספקה וכל עלות נוספת שיש לספק בגין מתן

36 36 שירותי אספקת הכיבוד, כאמור בהסכם זה, לכל אחת מנקודות ההפצה של העיריה, כמפורט בנספח א'. עוד מוצהר ומוסכם על ידי הצדדים, כי אופן חישוב התמורה יהיה קבוע במהלך כל תקופת ההתקשרות בהתאם להסכם זה, וכי העירייה לא תשלם לספק כל תוספת מחיר ו/או הפרשים הנובעים מהתייקרויות במחירי הכיבוד ו/או רכיבי הכיבוד ו/או מוצרי הכיבוד ו/או מכל עליות מחירים אחרות הנובעות מעלויות נלוות של הספק, וכי התמורה כוללת את כל הוצאות הספק הכרוכות באספקת הכיבוד לרבות רווח הספק מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכות העיריה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל יום איחור בביצוע אספקה של הכיבוד, בהתאם להזמנות שיועברו לספק על ידי העיריה, תהא זכאית העיריה לפיצוי כספי בסך של 100 ש"ח ליום או 5% מהיקף ההזמנה, הנמוך מביניהם. כמו כן, במידה והספק לא יספק את הכיבוד ו/או חלק ממנו ו/או לא מילא אחר התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, ישלם לעיריה פיצויים קבועים, מוערכים ומוסכמים מראש, השווים ל 15% מערך הכיבוד שלא סופק )להלן יחד יכונו: "הפיצויים המוסכמים"(. העיריה תהיה זכאית לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום המגיע לספק, או לגבותו בכל דרך חוקית אחרת ולפי שיקול דעתה הבלעדי קיזוז מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פי הסכם זה, כל סכום המגיע לה על פי הסכם זה, לרבות פיצויים מוסכמים. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הספק בכל דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות תקופת ההסכם 6.1. תקופת ההסכם הינה לשנה אחת החל מיום ב )להלן: "תקופת ההסכם"(. ועד ליום ב 6.2. לעירייה תהא הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההסכם למשך שתי תקופות נוספות של שנה כל אחת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שסך כל ההתקשרות לא תעלה על שלוש )3( שנים, וניתנה הודעה לספק בכתב על הארכת תקופת ההסכם לפחות ששים )60( ימים מראש )להלן: "תקופת ההסכם המוארכת"(..6.3 הארכת ההסכם תיערך בדרך של הכנת הסכם הארכה שייחתם על ידי מורשי החתימה של הספק ושל העיריה. ההסכם 6.4. כל תנאי הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים על תקופת המוארכת, כפוף לשינויים המתחייבים לפי העניין הארכת תקופת ההסכם הינה בכפוף להמצאת תצהירים מעודכנים בנוסחים האמורים במסמכים ב' 1 ו ב' 2 למסמכי המכרז, בגין התקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד הארכת ההסכם. היו לספק הרשעות כמפורט בתצהירים

37 37 האמורים, לא תמומש האופציה להארכת ההסכם. כמו כן, לצורך הארכת ההסכם, תוארך הערבות הבנקאית לתקופת ההסכם המוארכת ולכל תקופת ביצוע ההסכם, וכן יוארך אישור עריכת הביטוח )כהגדרתו בסעיף 8 להלן( חתום מטעם החברה המבטחת של הספק. מסמכים אלו יומצאו לעיריה כתנאי להארכת ההסכם ביטול ההסכם העיריה תהא רשאית לבטל את ההסכם, לאחר מתן הודעה של 7 אחד מהמקרים הבאים: ימים מראש בכל הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק ו/או הודיע הספק על פירוק מרצון, ולא בוטלה הבקשה תוך 21 ימים מיום הגשתה. הועברה בעלות ו/או שליטה בספק ו/או בתאגיד של הספק, ללא קבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב. הוטלו עיקולים על הספק, לרבות צווי מניעה נגדו בגין אי תשלום לעובדיו ו/או לשלטונות המס, ו/או עיקולים ו/או צווי המניעה לא בוטלו תוך 21 ימים. ננקטו הליכים פליליים כנגד הספק ו/או בעלי שליטה בו. הסכם זה הופר יסודית על ידי הספק. זכויותיו ו/או התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה הוסבו, כולן או מקצתן, מבלי הסכמתו בכתב ומראש של העירייה על אף האמור לעיל ולהלן, העירייה רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא הסכם זה בכל עת כפי שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט מכל סיבה שהיא ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ובלבד שתודיע על כך לספק 60 ימים מראש ובכתב, ולספק לא תהא בשל כך כל תביעה /ואו טענה ו/או תלונה ו/או דרישה שהיא, למעט תשלום עבור השירותים שבוצעו בפועל עד לתום תקופת ההודעה האמורה הפרה יסודית: מוסכם בין הצדדים, כי סעיפים,10,9,8,7,6.7.3,6.7.2,6.5,6.2,6.1,5,4, הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. הפרת הוראה מהוראות ההסכם שלא תוקנה תוך שני )2( ימים ממתן התראה לספק תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם. הפר הספק הוראה מהוראות ההסכם, שאינה מהווה הפרה יסודית לבדה, שלוש )3( פעמים, תיחשב ההפרה השלישית כהפרה יסודית של ההסכם ערבות 7.1. להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה, במלואן או בחלקן, מתחייב הספק להמציא לעירייה עם החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד