חד משפחתי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חד משפחתי"

תמליל

1 מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות בכפוף לדרישות הרשויות ואילוצי תכנון מפרט זה כולל זיכויים וחיובים - נספח ג' מפרט מכר לפי צו מכר )דירות()טופס של מפרט( התשל"ד- 974 )תיקון התשס"ח ותיקון התשע"ה- 205( כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה שם האתר: דירה מטיפוס: מס' חדרים: קומה: דירה מס': בניין מס': מצליח דו משפחתי 5 קרקע A-B,5A-5B,5 תאריך עדכון: א.נ.נמצא בע"מ שם החברה

2 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים פרק ב'. נספחים כתובת המבנה ומיקום המגרש ).-.2(. סעיף : בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש )2.-2.2(. סעיף 2: מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. סעיף 3: תיאור הדירה. סעיף 4: שטח הדירה ואופן חישוב שטחה. סעיף 5: פרוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי, ואופן חישובם )6.-6.7(. סעיף 6: סטיות קבילות )א-ג(. סעיף 7: פרטי אדריכל מתכנן הבנייה. סעיף 8: פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד. סעיף 9: תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה סעיף : תיאור הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ).-.6(. סעיף 2: חומרי הבניין והגמר )2.-2.9(. סעיף 3: תיאור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. סעיף 3.: גובה הדירה. סעיף 3.2: )טבלה 2( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים הצמודים לה. סעיף 3.3: ארונות מטבח ורחצה ) (. סעיף 3.4: מתקן לתליית כביסה. סעיף 3.5: )טבלה 3(, רשימת דלתות, חלונות ותריסים. סעיף 3.6: )טבלה 4(, מתקני תברואה )כלים, ברזים(, ואביזרי אינסטלציה נוספים ) (. סעיף 3.7: )טבלה 5(, מתקני חשמל ותקשורת ) (. סעיף 4: מתקני קירור/חימום בדירה )4.-4.9(. סעיף 5: סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )5.-5.3(. סעיף 6: עבודות פיתוח ושונות. סעיף 6.: חניה ) (. סעיף 6.2: פיתוח המגרש ) (. סעיף 7: מערכות משותפות. סעיף 7.: מערכות גז ) (. סעיף 7.2: סידורים לכיבוי אש ) (. סעיף 7.3: אוורור מאולץ במרתפי חניה. סעיף 7.4: מערכת מזוג אויר מרכזית. סעיף 7.5: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים. סעיף 7.6: תיבות דואר. סעיף 7.7: מתקנים ומערכות משותפות נוספות. סעיף 8: חיבור המבנה למערכות תשתית )8.-8.7(. סעיף 9: רכוש משותף. סעיף 9.: תיאור הרכוש המשותף ) (. סעיף 9.2: חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף ) ( סעיף 9.3: בית משותף )רישום ופרטים(. סעיף 9.4: שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה. סעיף 9.5: סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית. סעיף 9.6: שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו. סעיף 9.7: החלקים המוצאים מהרכוש המשותף. מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א' הערות כלליות נספח ב' נספח ג' טבלאות חיובים/ זיכויים /תאריך: עמ' 2 מתוך 36

3 5 חד' שם האתר: מצליח דירה מטיפוס/מס' חדרים: דירה מס': קרקע קומה: מחסן מס': חניה מס': בנין מס': "מפרט מכר" 974 לפי חוק המכר )דירות(, התשל"ד )תיקון התשס"ח 2008, ותיקון התשע"ה- 205 בעניין חיובים וזיכויים שונים( )כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה ) נספח לחוזה בין: לבין: מתאריך: א. נ. נמצא בע"מ ת.ז ת.ז )להלן "המוכר/ת" או "החברה"( )להלן "הרוכש/ים" או "הקונה/ים"( א. פרטי זיהוי ישוב:. רמלה רחוב: חיטמן עוזי. גוש מס': בית מס': 5932 חלקה / חלקות מס': 42.2 מגרש: 2.2 לחילופין כאשר אין פרצלציה: תכנית מפורטת מס': לה/מק/ 6/4/6, גז/מק/ 6/4/6, גז/ 6/4 בעל הקרקע: כמפורט בנסח לשכת רישום המקרקעין הזכות שהקונה רוכש בדירה: בעלות. 3. דירה מס' וקומה: )להלן "הדירה"( בדירה: קומת כניסה: כניסה, חדר דיור, מטבח ופינת אוכל, שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, מרפסת שירות, גרם מדרגות פנימי, יציאה.4 לחצר ורחבה מרוצפת. קומה א': 3 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, פרוזדור, 2 חדרי רחצה ( חדר אמבטיה, חדר רחצה הורים(, מרפסת שמש. /תאריך: עמ' 3 מתוך 36

4 ד) ה) ב) ג) 5. שטח הדירה שטח הדירה הוא: כמצוין בתוכנית המכר המחושב לפי כללים אלה: )א( השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה. לעניין זה )( "קיר חוץ" קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת השמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תוכנית אחרת. כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ; )2( "פניו החיצוניים של קיר חוץ" פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי. ) בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה. ) שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס שממנו עולה מהלך המדרגות. ) בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 970 )להלן תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(. ) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: ראה סעיף 9.4 בחלק ב', ושאינו כלול בשטח הדירה. 6. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי: מרפסת שמש בשטח )( : כמפורט בתוכנית המכר מתוכה מרפסת השמש מקורה ]קירוי הכוונה למשטח מלא 6. דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא קומה אחת מעל בלבד[, בשטח: כמפורט בתוכנית המכר. חניה לא מקורה, מס': כמפורט בתוכנית המכר )יש לצרף תכנית החניה עם סימון מקום החניה המוצמדת(; מחסן בשטח )2( : אין; מרתף דירתי בשטח )3( : אין; גג מוצמד לדירה בשטח: כמפורט בתוכנית המכר. חצר מוצמדת לדירה בשטח )4( : כמפורט בתוכנית המכר )ראה תוכנית החצר המוצמדת לרבות שבילים, אם יש שטחים/חלקים/אזורים, נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם )מהות ושטח(. רחבה/ות מרוצפות, חניות ואחר'(; מסתור כביסה: כמסומן בתוכנית המכר..2.3 הערות לחישובי השטחים:. "מרפסת שמש" מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרפסת. מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה, אשר מידת חשיפתה לשמש ו/או לאור הרקיע כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום הקרקע והן מחוצה לה שיש בה כדי להשפיע על חשיפת המרפסת לשמש. שטחו של מחסן, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו. שטחו של מרתף, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; /תאריך: עמ' 4 מתוך 36

5 כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו. שטחה של חצר כולל, לבין השטח למעשה. את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד 5% בין שטח החצר המופיע במפרט המכר.4 7. סטיות קבילות: הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: )א( סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו- 6 ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל. סטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים 5, ו- 6 לעיל. )ב( סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות וכמויות האבזרים במפרט ומידות וכמויות האבזרים למעשה הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה )אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תריסים, קבועות שרברבות, ארונות(. )ג( חישוב השטחים כפוף לסטיות המקובלות והסבירות בביצוע ו/או במדידה ו/או בחישוב השטח ו/או מעוגל למידה שלמה. הכללים לחישוב שטח בסעיפים 6 5, ו- 7 לחלק א' במפרט זה, הוגדרו בצו מכר דירות )טופס של מפרט(, תשל"ד 974, )כפי שתוקן בק"ת 6649 מיום ( )להלן: הכללים"(, ככל שיש סתירה בין הכללים לבין שיטות חישוב אחרות לחישוב "שטח" )כגון: ברשויות, בתקן, בפס"ד וכו'(, יגברו הכללים כהגדרתם לעיל. שטח הדירה, כולל את כל חלקי הדירה המסומנים בתוך המצולע כמפורט בסעיף 5 )א( בפרק א' למפרט זה, לרבות שטחים הנמוכים מהגדרת הגובה המינימלי, אך הם מעבר לשטח המינימלי המחויב לחלקי הדירה השונים, לפי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות ) התש"ל מובהר כי שטח הדירה אינו כולל חישוב והוספת חלקה היחסי של הדירה ברכוש המשותף. שם עורך הבקשה להיתר )"להלן "האדריכל"(: גבי טטרו אדריכלים בע"מ טלפון: פקס: כתובת: רחוב אוסישקין 40 נתניה. דוא"ל: 9. שם האחראי לתכנון השלד )להלן "המהנדס"(: תג'ר גבי מהנדס טלפון: פקס: כתובת: רחוב מעלה החמישה 2 ראשון לציון. דוא"ל: ב. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות וחלקים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי הרשמי והתקנות, התקפים למועד קבלת היתר הבניה. אימוץ שינוי בתקן או בתקנה לאחר קבלת היתר בניה, ו/או אי שינוי לפני היתר )באישור רשות מוסמכת(, לפי החלטת המוכר. * *. תיאור הבניין. בנין מגורים דו משפחתי הכלל שתי קומות מגורים. /תאריך: עמ' 5 מתוך 36

6 בבניין: 2 דירות למגורים )בכל בניין(; בבניין, דירות )*(, הכוונה למגורים בלבד;.2 )*( לפי חוק מכר )דירות( התשל"ד סעיף לעסק, או לכל צורך אחר. "הגדרות" נאמר, "דירה"- חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים,.3 טבלה מס' פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה כינוי או תיאור קומה קומות מתחת/מעל למפלס כניסה הקובעת לבניין )ד( מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות קומת הכניסה לבניין קרקע מגורים וחצר 2 קומות מגורים א' מגורים גג עליון מערכות סולריות, מתקנים ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת המתכננים והרשויות. גג עליון )ראשי( סך הכל קומות בבניין 2 במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הראשי(. הערות והבהרות: )א( )ב( )ג( ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתרי הבניה )הכוונה שהחברה לפי שיקול דעתה בלבד ובכפוף, להיתר הבניה ו/או בקשה להקלה ו/או לתוספת בניה, תהיה רשאית להוסיף ו/או להפחית ממספר הדירות או לאחד מספר דירות ע"י ביטול כניסות או הוספת כניסות, הכל לפי העניין(. במקרה שיש יותר מכניסה אחת לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר([. החברה זכאית לפי שיקול דעתה או הנחיות המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואף לשנות מיקומם, או לאפשר מתן שרות באמצעותם גם למבנים סמוכים, לרבות הקצאת חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלו מותקנות. חדר מדרגות )גרם מדרגות פנים דירתי(; מספר חדר/י המדרגות בבניין: 2, )אחד גרם מדרגות פנימי לכל דירה(; אפיון כל חדר מדרגות: מקורה עד מפלס קומת מגורים עליונה חומרי הבניין ועבודות גמר: 2. שלד הבניין: לפי תכניות מהנדס השלד; שיטת הבניה: רגילה ו/או מתועשת ו/או משולבת, לפי החלטת מהנדס השלד. /תאריך: עמ' 6 מתוך 36

7 2.2 רצפה ותקרת קומת קרקע: חומר: בטון מזוין ו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיים. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד; בידוד תרמי: לפי תקן ישראל מס' 045. בשיטה: לפי הנחיות/אישור, מהנדס השלד /היועץ. בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 004 חלק. בשיטה: לפי החלטת היועץ. 2.3 רצפה ותקרה קומתית: חומר: בטון מזוין. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד; בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 045. בשיטה: לפי החלטת היועץ. בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 004 חלק. בשיטה: לפי החלטת היועץ. 2.4 גגות הבניין: חומר: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס השלד. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד. שיפועי ניקוז ואיטום: לפי הנחיות היועץ. בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 045 :בשיטה: לפי הנחיות היועץ; 2.5 קירות חוץ: מכלול מתועש, ו/או בטון יצוק באתר מחופה מבחוץ באבן טבעית, ו/או קירות בנויים )יתכן שילוב מס' שיטות( לפי התכנון האדריכלי והנחיות מהנדס השלד. באם מכלול מתועש, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון, או לוחות גבס, או בלוק תאי )איטונג או גבס או אחר(, הכול לפי החלטת האדריכל והנחיות מהנדס השלד. עובי: לפי החלטת המהנדס. בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 045: בשיטה: לפי החלטת היועץ. 2.6 גימור קירות חוץ: חיפוי/ציפוי, עיקרי: אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח אחר. גוון וסוג לפי החלטת האדריכל. טיח חוץ: טיח )2 שכבות( משולב עם חיפויים אחרים; )בעיקר במרפסות, בגגות, קורות, שטחים מקורים, עמודים וכו'(. חיפוי אחר: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג, גוון וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית קירות הפרדה בין הדירות: חומר: בטון מזוין ו/או בלוקי בטון ו/או בלוק תאי )בלוקי גבס ו/או איטונג ו א/ ו אחר( ו/או משולב, לפי 2.7 הנחיות מהנדס השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י 004 חלק. בשיטה: לפי הנחיות היועץ. קיר הפרדה בין חצרות / מרפסות: חומר וגובה: לפי החלטת האדריכל. 2.8 גרמי מדרגות )פנים דירתי(: קירות מעטפת: אין. גימור קירות פנים: אין. מדרגות: לוחות טראצו, ו/או לוחות אבן טבעית ו/או בטון צבוע ו/או אחר, לפי החלטת האדריכל ריצוף משטחים: טראצו ו/או אבן טבעית ו/או קרמיקה ולא בהכרח מחומר דוגמת המדרגות, לפי החלטת האדריכל. מעקה/ מאחז יד: מתכת ו/או בנוי עליה לגג: פתח בתקרה יציאה לגג ו/או משולב )לרבות מאחז יד(, לפי החלטת האדריכל. באמצעות סולם ביתי שלא יסופק ע"י החברה מבואה )לובי( קומתית: אין. מבואה )לובי( כניסה ראשית: אין. חניה: ראה סעיף 6.. דלת כניסה ראשית לבניין: אין; תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א' פרטי זיהוי( /תאריך: עמ' 7 מתוך 36

8 3. גובה הדירה*: גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה: כ מ'; גובה חדרי שרות ופרוזדור: לא פחות מ מ'; *הערה: למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. טבלה מס' 2 רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה. 3.2 )ראה פרוט יתר בהערות/הבהרות, שלאחר טבלה זו(. )4( וחיפוי ריצוף )3( גמר קירות ותקרות )2( ריצוף תיאור חומר קירות )( ומידות אריחי חיפוי )4( )בס"מ( מידות אריחים )בס"מ( מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א בשקלים חדשים הערות קומת כניסה )3( ראה כניסה )מתחם לא נפרד( בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר ראה פרוט בהערות בהמשך. )3( ראה חדר דיור ופינת אוכל )בחלל אחד( בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר ראה פרוט בהערות בהמשך. )3( ראה מטבח )מתחם נפרד( בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר חיפוי כ ס"מ מעל משטח ארון תחתון בלבד, למעט אזור חלון )באם קיים(. ראה פרוט בהערות בהמשך. )4( חיפוי מעל משטח ארון תחתון ראה בית שימוש נפרד )שירותי אורחים( בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר חיפוי קירות לגובה כ-.20 מ' או עד סיום אריח שלם. ראה פרוט בהערות בהמשך. )3( ראה )4( חיפוי קרמיקה ראה מרפסת שירות בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר מעקה: ראה הערה בהמשך. )3( ראה מסתור כביסה בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר אין ראה סעיף 3.4 גרם מדרגות פנימי בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר מדרגות ומשטחי ביניים ראה פרוט בסעיף )5( ושאר הערות בהמשך. )5( ראה רחבה מרוצפת בטון, בלוקי בטון או אחר )( ראה סעיף 2.6 חיפוי קיר חיצוני ראה סעיף 2.6. ראה גם פרוט בהערות בהמשך. )3( ראה קומה א' /תאריך: עמ' 8 מתוך 36

9 )4( וחיפוי ריצוף )3( גמר קירות ותקרות )2( ריצוף תיאור חומר קירות )( ומידות אריחי חיפוי )4( )בס"מ( מידות אריחים )בס"מ( מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א בשקלים חדשים הערות )3( ראה פרוזדור/ים בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר ראה פרוט בהערות בהמשך. )3( ראה חדר שינה הורים בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר ראה פרוט בהערות בהמשך. )3( ראה חדר רחצה הורים )מקלחת( בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר חיפוי קרמיקה חיפוי קירות לגובה כ- 2.0 מ' או עד סיום אריח שלם. ראה פרוט בהערות בהמשך. )4( ראה )3( ראה חדרי שינה בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר ראה פרוט בהערות בהמשך. )3( ראה ממ"ד בטון מזוין לפי הוראות הג"א לפי מפרט הג"א ראה פרוט בהערות בהמשך. )3( ראה חדר רחצה )כללי( )אמבטיה( בטון, בלוקי בטון או אחר )( )2( טיח או אחר חיפוי קרמיקה חיפוי קירות לגובה כ- 2.0 מ' או עד סיום אריח שלם. ראה פרוט בהערות בהמשך. )4( ראה )3( ראה מרפסת שמש בטון, בלוקי בטון או אחר )( ראה סעיף 2.6 חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 2.6. ראה גם פרוט בהערות בהמשך. הערות והבהרות לטבלה: חומר קירות: בטון/בלוקי בטון/לוחות גבס/ בלוק תאי )איטונג/אשקלית/בלוקי גבס/ אחר( או משולב לפי החלטת החברה. גמר קירות: טיח רגיל /טיח גבס/טיח תרמי/ בגר/אחר/ או משולב, לפי החלטת החברה. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. )( )2( צביעה בפוליסיד, או חומר דומה. גוון: לבן ו/או לפי בחירת האדריכל. גמר תקרות: טיח רגיל / לוחות גבס /טיח ו/או לפי בחירת האדריכל. גבס/ בגר/אחר/ או משולב, לפי החלטת החברה. צביעה בפוליסיד או חומר דומה. גוון: לבן ריצוף: קרמיקה )פורצלן(, סוג א'. ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. במידות כ- 60/60 ס"מ בחדר דיור, מטבח, פינת אוכל ופרוזדור ובחדרי שינה, ו/או אחר לפי החלטת החברה בכל הדירה, למעט חדרי רחצה, מרפסות/ רחבות מרוצפות )רחבה/ות רק )3( בדירות גן(. - ריצוף בחדרי רחצה, שירותים ומרפסת שרות: מרצפות קרמיקה )פורצלן( סוג א'. ממבחר שתציג החברה, או הספק שיבחר על ידה. כ- 25/50 ס"מ ו/או כ- 30/60 ס"מ, לפי החלטת החברה. במידות - ריצוף במרפסת שמש או רחבה )בדירות הגן(: מרצפות קרמיקה )פורצלן( סוג א'. מתוך 4 סוגים/גוונים, שתציג החברה, או הספק שיבחר על ידה. לגשם, לפי החלטת החברה. במידות כ- 33/33 ס"מ ו/או אחר המתאימים בגודלם )ליצירת שיפועי ניקוז(, ובדרגת ההחלקה לריצוף חשוף חיפוי חדרי רחצה ושרותים: אריחי קרמיקה )פורצלן( סוג א'. במידות, דוגמת הריצוף ו/או אחר לפי החלטת החברה. ממבחר שתציג החברה, או הספק שיבחר על ידה. )4( /תאריך: עמ' 9 מתוך 36

10 חיפוי במטבח )מעל ארון תחתון(: אריחי קרמיקה )רגיל או פורצלן( סוג א'. החלטת החברה. במידות כ- 0/0 ס"מ ו/או כ- 20/20 ס"מ ו/או אחר לפי מדרגות פנים: לוחות אבן טבעית ו/או קרמיקה )רגיל או פורצלן( ו/או לוחות טראצו. משטחי ביניים דוגמת ריצוף בדירה ו/או כמו )5( המדרגות, הכל לפי החלטת האדריכל. בסיס המדרגות בטון מזויין ו/או פלדה, לפי החלטת המהנדס. הערות: בחירת הרוכש/דייר למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור מוצרים שונים מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה. מעקה בנוי, מתכת, אלומיניום, מזוגג, או משולב לפי החלטת האדריכל. בגובה: לא פחות מדרישות ת"י 42. הפרשי מפלסים בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד ומרפסת שרות, לבין חללים סמוכים עד כ- 2 ס"מ. ביציאה למרפסות שמש/גג, יתכן סף מוגבה/מונמך )מדרגה( עד גובה המותר בתקנות )עד אריחים לריצוף 20 ס"מ גובה/רוחב(, לפי תכנון האדריכל. במקרה של שדרוג. באחריות הרוכש לבחור או לרכוש אריחי ריצוף שעומדים בתקן ישראלי למניעת החלקה )בדרגה הנדרשת למיקום הריצוף(- חדרי מגורים 9-R, חדרי רחצה, ומרפסות 0-R, רצפת תא מקלחת -R. חיפוי קירות - גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה או עד גובה "אריחים שלמים", לפי החלטת החברה. פרופיל פינות בחיפוי יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או,PVC באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ- 60 ס"מ, לפי החלטת החברה. אריחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי(- )מתוך ת"י 5566 חלק 2(,...יש להביא בחשבון שהאבן היא חומר טבעי, שעלולים להיות בו נימים, גידים והבדלי גוון ומרקם. בנוסף נאמר בתקן זה... גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת הרצפה משתנה עם הזמן, ולפיכך יהיה שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה. ליטוש/הברקה - למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. פרגולה, קורה/ות משולב, לפי תכנון האדריכל. שיפולים )רק באם תחליט החברה לבצע ולא בהכרח יסומן במדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר( עץ ו/או בטון ו/או פלדה ו/או )פנלים( מחומר הריצוף למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(. מרווחים )פוגות( לפי דרישות התקנים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, נדרש ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות( של 3 מ"מ לפחות. לריצוף טראצו מ"מ לפחות. פרקט- באם התחייבה החברה לבצע הכנה לריצוף פרקט )למינציה דמוי עץ(, תבוצע הכנת תשתית מונמכת מתאימה למטרה זו. )כגון: בטון ו/או ריצוף מכל חומר, גוון וסוג שהוא(. )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. /תאריך: עמ' 0 מתוך 36

11 3.3 ארונות: *ארון מטבח תחתון + ארון עליון וארון "בילד אין" : גוף הארון, לפי החלטת החברה. בחלוקה, תכולה וגוון לפי הנחיות 3.3. האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה. מידות*: ראה הערה בהמשך; מדפים, מגרות ודלתות: חומר: M.D.F או עץ מעובד )סיבית ו/או סנדויץ'(, לפי החלטת החברה. ציפוי חיצוני: פורמאיקה או אחר לפי החלטת החברה. ציפוי פנימי: פורמאיקה ו/או מלמין לפי יצרן הארון. מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון + ארון עליון וארון "בילד אין": ראה נספח ג'. משטח עבודה מעל ארון מטבח התחתון: חומר: אבן קיסר )מלאכותית(, או אבן טבעית לפי החלטת החברה; עובי: כ- 8 מ"מ. תיאור: לוחות מודבקים בלי שוליים בולטים, מידות: האדריכל. לפי ארון המטבח חלק תחתון, גוון: לפי בחירת ארונות אחרים )ציין(: בחדר רחצה )כללי( וחדר רחצה הורים, ארון תחתון תלוי או מונח הכולל כיור שולחני )אינטגרלי( לרבות מגרה/ות, דלת/ות, ומראה, לפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה. מידות: כ מטר אורך. ציפוי חיצוני: פורמאיקה או אחר לפי החלטת החברה. ציפוי פנימי: פורמאיקה ו/או מלמין לפי יצרן הארון. מחיר לזיכוי בעד ארון הרחצה: ראה נספח ג'. הערה: *מדידת אורך כללית של ארונות המטבח )תחתון + עליון + ארון "בילד-אין"( הינה כ מטר אורך. החלוקה בין הארונות לפי החלטת החברה. מידת הארונות )תחתון+ עליון( נעשית לאורך הקיר. המידה המתקבלת כוללת הכנה עבור מכשירים חשמליים כגון מדיח כלים וכיריים. ארון "בילד- אין" נמדד לפי גובהו. סטיות עד כ- 5% באורך ארונות המטבח, לא יחשבו כסטייה מתיאור זה. 3.4 מיתקנים לתליית כביסה: מיתקן לתליית כביסה: 2 מוטות ניצבים כולל גלגלות ללא חוטים. מסתור כביסה )ככל שמתוכנן(: תיאור: אלומיניום ו/או חומר אחר ו/או משולב ובמידות, לפי תכנון האדריכל. הערה: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית י כביסה גדולים. /תאריך: עמ' מתוך 36

12 טבלה מס' 3 רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה )מידות בס"מ( 3.5 הערה: יתכנו שינויים במיקום ובמידות הפתחים. בכל מקרה, מידות המעברים החופשיים בדלתות וגודל הפתחים בחלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך. דלתות חלונות תריסים חדר כמות ומידת הפתח )גובה/ רוחב( חומר )עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר( סוג פתיחה )ציר כע"כ(/ נגרר/ אחר( כמות ומידת הפתח )גובה/ רוחב( חומר )עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר( סוג פתיחה )ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר( כמות ומידת הפתח )גובה/ רוחב( סוג פתיחה)ציר/ חומר )עץ/ כ.ע.כ/נגרר/ חומר שלבים אלומיניום/ כיס/חשמלי/אחר( מתכת/ אחר( קומת כניסה כניסה כ- 0/220 פלדה בטחון ציר רגילה כ- 330/220 כ- 330/40 כ- 330/40 כ- 330/220 חדר דיור מזוגג נגרר כ.ע.כ מזוגג נגרר כ.ע.כ מעל חלק קבוע תריס אור גלילה חשמלי גלילה חשמלי מטבח כ- 20/0 מזוגג נגרר כ.ע.כ כ- 20/0 גלילה ידני פינת אוכל כ- 50/0 מזוגג נגרר כ.ע.כ כ- 50/0 גלילה חשמלי שירותי אורחים עץ ציר רגילה כ- 65/60 מזוגג נטוי )קיפ( כ- 70/20 מרפסת שרות עץ ציר רגילה כ- 60/0 גלילה ידני כ- 80/20 קומה א' כ- 30/0 2 כ- 90/0 כ- 30/0 2 כ- 90/0 כ- 80/20 חדר שינה הורים עץ ציר רגילה מזוגג מזוגג נגרר כ.ע.כ סב נטוי )דרייקיפ( גלילה חשמלי גלילה חשמלי /תאריך: עמ' 2 מתוך 36

13 דלתות חלונות תריסים חדר כמות ומידת הפתח )גובה/ רוחב( חומר )עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר( סוג פתיחה )ציר כע"כ(/ נגרר/ אחר( כמות ומידת הפתח )גובה/ רוחב( חומר )עץ אלומיניום/ מתכת/ אחר( סוג פתיחה )ציר/כע"כ/ נגרר/כיס/אחר( כמות ומידת הפתח )גובה/ רוחב( סוג פתיחה)ציר/ חומר )עץ/ כ.ע.כ/נגרר/ חומר שלבים אלומיניום/ כיס/חשמלי/אחר( מתכת/ אחר( ציר רגילה עץ כ- 80/20 גלילה חשמלי נגרר כ.ע.כ כ- 60/25 כ- 60/25 חדר שינה 2 כ- 65/0 כ- 20/0 כ- 65/0 כ- 20/0 כ- 80/20 חדר שינה 3 עץ ציר רגילה מזוגג מזוגג סב נטוי )דרייקיפ( נגרר כ.ע.כ גלילה חשמלי גלילה חשמלי כ- 00/00 ממ"ד פלדה לפי הג"א ציר )רגילה(. פתיחה חוץ מזוגג ציר רגילה נגרר לכיס. כ- 00/00 כ- 70/200 )משמש כחדר שינה( עץ ציר רגילה פתיחה פנים, )ללא משקוף עץ( 2 כנפי פלדה נגד הדף ורסיסים, הנגררים לכיס. כ- 70/200 ח. רחצה הורים עץ ציר רגילה כ- 80/0 מזוגג סב נטוי )דרייקיפ( כ- 80/20 ח. רחצה )כללי( כ- 80/20 עץ ציר רגילה כ- 80/0 מזוגג סב נטוי )דרייקיפ( גרם מדרגות כ 80/80 מתכת פתח יציאה לגג הערות לטבלה ואחרות: )הקיים בפועל רק באם צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. א. ב. דלת עץ = הכוונה לכנף דלת העשויה משני לבידים )"דיקטים"(, מודבקים על מסגרת עץ עם מילוי חלקי. = אלומיניום, סוג פרופיל: לפי החלטת האדריכל, ציר רגילה= סוג פתיחה, קיפ = פתיחה משתפלת )נטוי(, סב נטוי )דרייקיפ( = רגילה+ משתפלת, ניגרר כ.ע.כ = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, גיליוטינה = כנף בתנועה אנכית, גלילה = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי )גיבוי ידני אחד, לגלילה חשמלית, רק באם מוגדר פתח חילוץ ו/או לפי החלטת החברה(. תריס אור= מרווח )יותר מרגיל( בין שלבי התריס המאפשר מעבר אור. דלתות/חלונות, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע בתיאור של אחד מחדרים בטבלה ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 3 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר. /תאריך: עמ' 3 מתוך 36

14 ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. זיגוג בחלונות, דלתות מ וזכוכית למעט בממ"ד, בחדרי רחצה ושרות, יותקן במעטפת זיגוג שקוף כפול )בידודית או רבודה, לפי בחירת החברה(. רגיל/בטיחותי, לפי דרישות התקן. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. רשתות: אין. בפתחים הכוללים חלונות/וטרינות נגררים כ.ע.כ, יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת. בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת )בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור( יותקן אוורור מכני. מסגרות החלונות והתריסים עשויים אלומיניום. כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך. בחדרי רחצה ושירותים )באם יש חלונות(, תותקן ושרותים: מנעול סיבובי דמוי "תפוס/פנוי". אוורור המחסן אין. סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל ו/או יועץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע המשמש זכוכית בטיחותית שקופה או עמומה )"חלב"( עפ"י החלטת האדריכל. נעילת דלתות בחדרי רחצה יתכן שינויים בצורת פתיחה של דלתות, חלונות ותריסים, תוספת או ביטול של חלקי זיגוג, קבוע, חלוקה ומס' כנפיים, הכל עפ"י תכנון האדריכל. דלת כניסה מתכת בטחון מעוצבת תוצרת, לפי החלטת החברה, פרזול, ידיות בהתאמה לדלת כולל עינית הצצה, סגר בטחון נוסף. דלת כניסה ודלת ממ"ד ציפוי וגוון לפי תכנון האדריכל. לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות בטחון/אש. מכלולי דלתות פנים ומשקופים מתועשים הלבשות עגולות או רחבות לפי החלטת החברה. הדלתות יסופקו ב- 4 גוונים שיקבעו ע"י החברה לבחירת הדייר. לרבות לבן. פתח חילוץ- בממ"ד )בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה(, אין לקבוע סורג קבוע. בנוסף, בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. לפי דרישות פיקוד העורף: דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת/נגררת, חיצונית. סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כ- 2 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או 2 כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. התקנת מערכת סינון אויר )לפי הנחיות מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. )תקנות הג"א מאי פיקוד העורף(, ע"ג הקיר וליד פתח האוורור תיצור הפרעה 200(. יודגש שבאם סופק ע"י החברה מתקן הסינון, הרי שתקינתו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, לכן פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף. מידות המידות המפורטות בטבלה מס' 3, הינן מידות משוערות בס"מ, מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן ואינן מבטאות מידות פתחים "נטו", עקב הצורך בהתקנת אביזרים משלימים כגון: משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות מסך הפתחים המתקבלים לא יפחת ממידות/שטח, לפתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה. )לפי הענין(. בכל מקרה גודל /תאריך: עמ' 4 מתוך 36

15 3.6 טבלה מס' 4 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה )ראה גם הערות לאחר טבלה זו( מיתקן מיקום מטבח שירותי אורחים חדר רחצה הורים חדר אמבטיה )כללי( מרפסת שרות אחר מידות )בס"מ( לפי מידות היצרן כיור מטבח )יחיד( סוג א' זיכוי מידות )בס"מ( לפי מידות היצרן משולב בארון כיור רחצה סוג א' ראה סעיף זיכוי מידות )בס"מ( לפי מידות היצרן כיור לנטילת ידיים סוג א' זיכוי אסלה וארגז שטיפה )ב'( מידות )בס"מ( סוג לפי מידות היצרן א' לפי מידות היצרן א' לפי מידות היצרן א' זיכוי אמבט/ מידות )בס"מ( לפי תכנון האדריכל +מקלחון זכוכית כ- 60/70 )אמבטיה( מקלחת סוג אגנית א' )אמבטיה אקרילית( זיכוי /תאריך: עמ' 5 מתוך 36

16 מיתקן מיקום מטבח שירותי אורחים חדר רחצה הורים חדר אמבטיה )כללי( מרפסת שרות אחר סוללה למים קרים /חמים לכיור, מהקיר או מהמשטח דגם סוג פרח/מערבל נשלף א' פרח א' פרח/מערבל א' פרח/מערבל א' זיכוי דגם מערבל סוללה לאמבטיה למים קרים וחמים סוג א' זיכוי דגם רב-דרך סוללה למקלחת למים קרים וחמים סוג א' זיכוי חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז יש פתח "4 בדופן חיצונית לשרוול אויר חם, למייבש כביסה הכנה לחיבור מדיח כלים )ההכנה משולבת בניקוז כיור המטבח( יש נק' מים למקרר )ברז ניל( אין נקודת גז לבישול )הכנה( נקודת גז לחימום מים )הכנה( הכנה בלבד במסתור כביסה הערות לטבלה ואחרות: )הקיים בפועל רק באם צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. )א( כיור מטבח: נירוסטה או אקרילי לפי החלטת החברה. בהתקנה שטוחה. כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(: לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. כיור רחצה וכיור נטילת ידיים: חרס. תוצרת לפי החלטת החברה לפי בחירת החברה. )ב( אסלה: תלויה. ארגז שטיפה: סמוי, דו כמותי, חרס. תוצרת לפי החלטת החברה ע לפי החלטת החברה. כיסוי אסלה: )מושב( פלסטי. )ג( סוללה למים קרים/חמים. לקערת מטבח: דגם: פרח/מערבל/נשלף, תוצרת "גרוהה" ו/או "חמת" ו/או "מדגל" ו/או ש"ע לפי בחירת החברה. /תאריך: עמ' 6 מתוך 36

17 )ד( סוללה למים קרים/חמים, לכיור/י רחצה: דגם: פרח/מערבל פיה קצרה תוצרת "חמת" ו/או "מדגל" או ש"ע הכל לפי בחירת החברה. לכיור נטילת ידיים: דגם פרח, מים קרים בלבד. )ה( סוללה למים קרים/חמים: באמבטיה: דגם: מערבל, בציפוי כרום ניקל + ראש מקלחת נייד. למקלחת: דגם: רב-דרך, בציפוי כרום ניקל + ראש מקלחת נייד על מוט אנכי קבוע תוצרת "חמת" או "מדגל" או ש"ע לפי בחירת החברה. התקנת ו) ) כיורים וארגז/י שטיפת אסלה כוללת: חיבור לביוב, וברזי ניל. )ז( )ח( )ט( גוון הקבועות: לבן. הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת: מים קרים, מים חמים )הל"ת- תיקון אוג' 2007( וחיבור לקו דלוחין או שפכים. מידות: בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי ו/או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ, הרי אלו משוערות, המידות הסופיות הינן בהתאם למידות הספק ו/או היצרן, שנבחרו ע"י החברה. )י( )יא( )יב( הכנה לנק' גז: באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה. מים קרים: מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית. קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( - באם אינם ממבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור או לרכוש קבועות שעומדים בתקן ישראלי למניעת החלקה ולא פחות מ- -R. )יג( נשלף = ראש ברז הנשלף מתוך שרוול קבוע. פרח = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור. מערבל )מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. רב-דרך )אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. )יד( קונדנסר = בהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממייבש הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות הנפלטת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה בסמוך למכונה. )טו( יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'(. שינוי מהאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה. )טז( הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה. )יז( מקלחון זכוכית: בכל צורה לפי החלטת החברה. )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר: צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(, ברצפה, 3.6. בקירות או בסמוך לתקרה, במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס האינסטלציה. יתכן מתזי כיבוי, )מיקום וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(. ארון למחלקי מים במיקום, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מיני מרכזי ו/או מפוצל וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד בין המיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד למאייד. מיקום מיועד למזגן מיני מרכזי ו/או מפוצל, במרפסת שרות ו/או במסדרון ו/או אחר, עפ"י החלטת החברה. מיקום מיועד למעבה בגג עליון ו/או במסתור כביסה, ו/או אחר לפי החלטת מהנדס החברה. /תאריך: עמ' 7 מתוך 36

18 הערה: הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי, )ככל שידרשו(, יתכן ויחייבו התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות דמוי "עמודים או קורות" או "ספסלים", בסמוך לקירות ותקרה ו/או בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר, או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית. בנוסף, יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הבניין ביקורת, ולכן בדירות בהם יידרש ביצוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר גישה לצרכי תחזוקה. יתכן וידרשו פתחי חימום מים: באמצעות מערכת סולארית לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים. דוד למים חמים בקיבולת: 50 ליטרים; מיקום הדוד: בחלל מסתור כביסה או גג עליון או אחר, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. מתקן לחמם מים הפועל בגז: אין; הכנה בלבד )ללא יח' קצה לחימום מים(. מיקום ההכנה; במרפסת שרות ו/או בחלל מסתור כביסה. חיבור מים חמים לכלים: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחת. מכונת כביסה )הל"ת-תיקון אוג' 2007 (. ברז "דלי": יש. ברחבה מרוצפת מיקום לפי החלטת החברה. הכנה למונה מים לדירה: יש )מיקום לפי החלטת החברה(. חומר הצינורות: מים חמים וקרים: פלדה מגולוונת, פקסגול, S.P,PPR ו/או אחר, לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, דלוחין: פלסטי או אחר, שפכים: פלסטי או אחר. צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח: יש; הכנה למונה גז לדירה: אין הערה: מיקום נק' הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. מחיר הדירה אינו כולל תשלום עבור מחברים, מאריכים, התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון מונה, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה עצמו לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחב' הגז המורשית ע"י החברה לפעול בבניין. צנרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי )הכנה בלבד(, כלולה במחיר הדירה. /תאריך: עמ' 8 מתוך 36

19 3.7 טבלה מס' 5 מתקני חשמל ותקשורת )ראה הערות לאחר טבלה זו( מיקום אביזר כניסה לדירה חדר דיור מטבח פינת אוכל שרותי פרוזדור אורחים חדר שינה הורים חדרי שינה ממ"ד חדר רחצה הורים חדר אמבטיה מרפסת שרות מרפסת שמש מהלך רחבה מדרגות מרוצפת בדירה מסתור כביסה חצר צמודה דירתית 2 מחליף מוגן מחליף מחליף 2 2 א. א. נקודת מאור קיר/ תקרה מוגן מוגן מוגן א. 2 א. 3 א. 4 זיכוי ליחידה שינוי מקום ליחידה תוספת ליחידה ב. ב. בית תקע מאור לחימום לחימום לגילוח לגילוח ב. 2 זיכוי ליחידה ב. 3 שינוי מקום ליחידה ב. 4 תוספת ליחידה ג. ג. נקודת מאור הדלקה כפולה ג. 2 זיכוי ליחידה ג. 3 שינוי מקום ליחידה ג. 4 תוספת ליחידה ד. נקודת ד. טלויזיה וכבלים ד. 3 ד. 4 שינוי מקום ליחידה תוספת ליחידה /תאריך: עמ' 9 מתוך 36

20 מיקום אביזר כניסה לדירה חדר דיור מטבח פינת אוכל שרותי פרוזדור אורחים חדר שינה הורים חדרי שינה ממ"ד חדר רחצה הורים חדר אמבטיה מרפסת שרות מרפסת שמש מהלך רחבה מדרגות מרוצפת בדירה מסתור כביסה חצר צמודה דירתית 3 ה. בית תקע ה. מעגל נפרד למסנן ה. 2 זיכוי ליחידה ה. 3 שינוי מקום ליחידה ה. 4 תוספת ליחידה 2 ו. ו. בית תקע דרגת הגנה IP44 ו. 2 זיכוי ליחידה ו. 3 שינוי מקום ליחידה ו. 4 תוספת ליחידה ז. ז. נקודת טלפון חוץ ז. 3 שינוי מקום ליחידה ז. 4 תוספת ליחידה ח. ח. נקודת טלפון פנים הכנה בלבד הכנה בלבד ח. 3 שינוי מקום ליחידה ח. 4 תוספת ליחידה ט. ט. נקודת כח ט. 2 זיכוי ליחידה ט. 3 שינוי מקום ליחידה /תאריך: עמ' 20 מתוך 36

21 ב) א) ד) ג) ז) ח) ה) אי) בי) ט) מיקום אביזר כניסה לדירה חדר דיור מטבח פינת אוכל שרותי פרוזדור אורחים חדר שינה הורים חדרי שינה ממ"ד חדר רחצה הורים חדר אמבטיה מרפסת שרות מרפסת שמש מהלך רחבה מדרגות מרוצפת בדירה מסתור כביסה חצר צמודה דירתית ט. 4 תוספת ליחידה הערות לטבלה ואחרות נקודת מאור קיר/ תקרה = בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי- אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. ) בית תקע מאור )רגיל( = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. נקודת מאור הדלקה כפולה = תאור בלבד לאופן ההדלקה של נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א' המצוינות בסעיף א'. ושאינם תוספת לכמות נקודות המאור ) ) נקודת טלויזיה בכבלים = נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לחיבור לטלוויזיה. בית תקע מעגל נפרד = "שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(, ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". בית תקע עם דרגות הגנה IP44 או אחר = בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים בדרגת הגנה גבוהה. נקודת טלפון חוץ/תקשורת = הכוונה נקודת שקע טלפון/מחשב נפרדים, ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים/אינטרנט. ) ) ו) ) ) ) נקודת טלפון פנים )אינטרקום( = נקודה/ות מלאות לא כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )לדלת כניסה למבנה או לעמדת שומר לפי העניין(. נקודת כח = "שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד או משותף והמיועדים להפעלת מכשירי חשמל. "הכנה" = באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד. באם ההכנה לתנור חימום נמצאת מעל דלת חדר הרחצה יותקן )באחריות הדייר(, "מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(. למניעת ספק יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה. ) י) ) ) מחליף = נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מדליקים/מכבים את אותה/ם נקודה/ות מאור. יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק' בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל. )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר ) שצורף להסכם הרכישה(. חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודות מאור: יש. גופי מאור: יש. לחצני הדלקת אור: יש לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית: יש. טלפון חוץ: הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(. הכנה לתקשורת מחשבים ע"י צנרת בלבד עד לארון הדירתי ואביזר קצה בסמוך או משולב בצנרת ובאביזר טלפון חוץ. פעמון: סוג: לחצן. צליל: זמזם, או אחר לפי החלטת החברה. אביזרי הדלקה/שקע: סוג: סטנדרט, תוצרת: ויסבורד, ביטיצ'נו )לונה(, גוויס או אחר לפי תכנון מהנדס החשמל. לוח חשמל ולוח תקשורת דירתיים, בתוך הדירה: יש מיקום: נקודת חשמל לדוד מים, שמש/חשמלי: יש. לפי תכנון מהנדס החשמל. מפסקי פחת: יש /תאריך: עמ' 2 מתוך 36

22 3.7.7 גודל חיבור דירתי: תלת פאזי: 25 3 אמפר. )מחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(. מערכת אינטרקום: אין. )הכנה בלבד שרוול עם חוט משיכה עד כניסה למגרש(. מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת(: אין. הכנה לקליטת שידורי טלוויזיה: הכנה לחיבור לכבלים לקליטת טלוויזיה רב ערוצית )ללא ממיר וללא חיבור בפועל אשר ישולם ע"י הקונה ישירות לחברת הטלוויזיה הרב- ערוצית אשר תספק שרות זה(. לחילופין אנטנת צלחת מרכזית לבניין או למספר בנינים מספק שרות זה(. לקליטת שידורי ערוץ 33,2, ורדיו F.M )ללא ממיר דירתי אשר יירכש ע"י הקונה 3.7. מיתקנים אחרים: לפי קביעת החברה ודרישת הרשויות. הכנה למערכת שמע לקולנוע ביתי )הכנה מנק' מרכזת אחת ל- 4 נק' בחדר דיור(. הכנה לחיבור מסך.T.V בחדר דיור )שרוול חיבור שקוע בקיר מאחורי המסך שיציאתו בגובה בתי התקע הסטנדרטים(. אוורור חלל המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או ש"ע. חיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף 3.5. תאורת גן - הכנה בלבד שרוול עם חוט משיכה עד לקצה רחבה מרוצפת מתקני קירור / חימום, בדירה: 4. מיזוג אוויר דירתי מיני מרכזי בקומת כניסה; אין; הכנה בלבד. מיקום ההכנה: לפי קביעת מהנדס מיזוג האוויר )הכנה בלבד כוללת: צנרת חשמל וצנרת גז בין המקום המיועד למעבה למקום המיועד למאייד, מפסק פקט תלת פאזי למיזוג אויר, צנרת ניקוז מים(. מיזוג אוויר דירתי מיני מרכזי בקומה עליונה; אין; הכנה בלבד למערכת מדגם מולטי. מיקום ההכנה: לפי קביעת מהנדס מיזוג האוויר. מזגן מפוצל: אין; מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: אין. תנור חימום הפועל בגז: אין. תנור חימום הפועל בחשמל: אין. הכנות בלבד)בחדרי רחצה(. *רדיאטורים: אין. *קונבקטורים חשמליים: אין. חימום תת רצפתי: אין. מיתקנים אחרים: אין *סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן: /תאריך: עמ' 22 מתוך 36

23 מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: בדירה: אין. גלאי עשן: יש )גלאי חשמלי אחד בודד, הכולל התראה קולית, ללא רכזת, במיקום לפי החלטת יועץ הבטיחות(. מערכת סינון במרחב המוגן )ממ"ד(: יש * התקנת סידורי גילוי, כיבוי ובטיחות אלו, לרבות חיפוי/ציפוי עליהם, ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות, לא בהכרח יוצגו בתוכנית המכר, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות. 6. עבודות פיתוח ושונות: 6. חניה סך הכל מקומות חניה: )2 4 עוקבות לכל אחת מהדירות(. כולם: בתחום המגרש; 6.. חניות במקום אחר )לפרט(: אין; חניה לנכים )פרטית/משותפת(: אין; גמר פני החניה: גישה לחניה מהכביש: יש. אבנים משתלבות (רגיל/דשא/משולב(, ו/או אספלט או משולב, לפי החלטת החברה. מספר חניות לדירה: 2 מיקום: לפי סימון בתוכנית המכר פיתוח המגרש שבילים / מדרגות: חומר גמר: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/אחר ו/או משולב לפי תוכנית האדריכל משטחים מרוצפים: יש; חומר גמר: אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ אחר ו/או משולב רשת השקיה משותפת: אין. חצר, צמודה לדירות הגן: יש; יציאה לחצר מחדר: לפי תוכנית המכר. לפי תוכנית האדריכל הערה: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקת מים משולי הבניין ) יעשה ע"י הרוכש בעת סידור הגינה הפרטית. פירוט מערכות משותפות לדירה אחרת בבנין, בחצרות הצמודות לדירות הגן: יתכנו גישמה/ות, צנרת ביוב ומים, חשמל, תקשורת, כיבוי. פתרונות לחלחול מי גשם )מרזב/ים, צנרת, שוחות וכו'(, )הכל לפי העניין ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר(. משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירה/ות גן: יש, בשטח )על פי סימון עקרוני בתכנית המכר(. גדר בחזית/ות של המגרש: חומר: בנוי ו/או בטון ו/או אבן לקט ו/או מסלעות ו/או אבן נסורה ו/או מתכת, ו/או רשת ו/או משולב בגובה ממוצע לפי תוכנית הפיתוח המאושרת ולפי קביעת החברה. /תאריך: עמ' 23 מתוך 36

24 7. מערכות משותפות 7. מערכת גז: 7.. הכנה לאספקת גז: סידור באמצעות מיכלי גז. במיקום לפי החלטת החברה )התשלום עבור מחברים, מארכים, התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון ואחר, הנדרשים לצורך חיבור הגז, יעשה ע"י הקונה ישירות לחב' הגז(. צנרת אספקת גז )הכנה בלבד( כלולה במחיר הדירה. צנרת גז ממקור מרכזי, לדירה: אין; צנרת אספקת גז בתוך הדירה: יש ל- נקודה. מיקום: במטבח סידורים לכיבוי אש: לפי דרישות רשות הכיבוי. עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. גלאי עשן: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות הערה: כל סידורי הכבאות, לרבות מערכות גילוי וכיבוי אש, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים, מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. תיבות דואר: אין; לכל דירה. יתכן מתקן משותף. מיקום: לפי החלטת החברה ו/או הרשות. חיבור המבנה למערכות תשתית חיבור לקו מים מרכזי: יש; מונה מים חיבור לביוב מרכזי: יש. ראשי לבית: יש; מונה מים נפרד לחצר: אין. חיבור הבניין לרשת החשמל, בהתאם להוראות חברת החשמל; יש. לא כולל התקנת מונה. הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים: בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא כולל חיבור הדירה לחב' הטלפונים. הכנה לחיבור הבניין לרשת תקשורת )טלוויזיה בכבלים, אינטרנט וכדומה(: הכנה בלבד )ראה גם סעיף 3.7.0(. פיתוח כללי הגובל במגרש: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה, כלולים במחיר הרכישה. עבודות שביצועם בפועל יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה. פילר אשפה: מיכל נייד. פינוי אשפה: ע"י הרשות המקומית רכוש משותף 9. תיאור הרכוש המשותף: מקומות חניה משותפים: באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר. קומה מפולשת )קומת כניסה ועמודים, פתוחה(: אין. מחסנים שאינם צמודים לדירות: לפי החלטת בחברה /תאריך: עמ' 24 מתוך 36

25 מבואה )לובי( בקומת כניסה: אין. מבואה )לובי( קומתית: אין. חדרי מדרגות )מספר(:אין. פיר מעלית: אין; מעליות: אין; גג משותף: לפחות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג: אין. ממ"ק/ מקלט: אין. יש מרחבים מוגנים דירתיים- ממ"דים חדר דודים משותף: אין. 9.. מיתקנים על הגג: אין חצר ושטח פתוח בתחומי המגרש: יש. שטח ללא גינון; יש מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף: אין. 9.2 חלק/ים )באם קיימים( שאין להוציאם מהרכוש המשותף: חדר/י מדרגות, )מילוט(. קומה טכנית. גישה לחניה משותפת. לובי בקומת כניסה. לובי קומתי. גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים )המשותפים( על הגג. גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים )משותפים(. חלק הגג התפוס על ידי מיתקנים משותפים על הגג מעליות ממ"ק /מקלט. )אין- יש מרחבים מוגנים בדירות( חלק אחר: ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף. 9.3 בית משותף )א( בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר )דירות(, התשל"ד 974 )להלן חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים: הוצאת חלק מהרכוש המשותף; שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; )( )2( /תאריך: עמ' 25 מתוך 36

26 שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף; )3( )4( )ב( )5( כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3 )א( לחוק המכר דירות; מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה: יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף 5( לשטח של כל 9.4 יחידות הדיור בבניין, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, כפי שיידרש לפי שיקול דעת המוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה )כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 6(. 9.5 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: לפי החוק ובכפוף לאמור בהסכם ובמפרט. 9.6 שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו: לפי החוק ובכפוף לאמור בהסכם ובמפרט. 9.7 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף )ו/או שיוחזרו לרכוש המשותף(: מבלי לגרוע מהאמור בעניין זה בהסכם, יוצאו מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוכניות המצ"ב ו/או מצוינים במפרט המכר ו/או בהסכם המכר. א. ב. כל מקומות החניה שבמגרש. יוצמדו לדירות בבית המשותף, לפי קביעתה הבלעדית של החברה ובהתאם לקבוע בהסכמי המכר. כל הפילרים שבמגרש יוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה ובהתאם לקבוע בהסכמי המכר. חתימת הקונה תאריך חתימת המוכר נספח א' נספח ב' נספח ג' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. הערות כלליות טבלאות חיובים / זיכויים /תאריך: עמ' 26 מתוך 36

27 נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 0.. תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- :50 הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות )חיצוניות( של הדירה. 0. תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- :00 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה. תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ- :00 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה. תכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ- :00 הכוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה :200. תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- :00. תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה מידה :250 הכוללת סימון חצר משותפת וגינות צמודות בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה ושימוש לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין: 0.2 )א( )ב( פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה. )ג( )ד( תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. 0.3 המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין )( תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין: )א( )ב( פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם. תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה. )ג( )ד( )ה( )ו( תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה. תכניות עדות MADE( )AS למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח. המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה. )( סרב הרוכש הראשון לקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף 0.3 לעיל, יראו החברה כעמדה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול )באם תפעל בבניין(. /תאריך: עמ' 27 מתוך 36

28 נספח ב' הערות כלליות ואזהרות הערות כלליות למבנה ולדירה בטופס המפרט הבסיסי )כלשונו בצו מכר דירות(, בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה. שתואר על דרך חליפין "ו/או", הקביעה היא בידי החברה. בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת האדריכל" ו/או "המהנדס" ו/או "המתכנן" ו/או "היועץ", הכוונה לפי קביעת האדריכל/המהנדס/המתכנן/היועץ, של החברה. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי הרשמי, התקפים למועד קבלת היתר הבניה. המפרט הכללי הבין משרדי )"המפרט הכחול"( אינו רלוונטי למפרט מכר זה. החברה רשאית להוסיף או לגרוע ממספר הדירות שתהיינה במבנה ובפרויקט כולו. החברה תהיה רשאית לקבוע זיקת הנאה לחלקת הבית בחלקות אחרות, ולטובת בתים וגורמים אחרים בחלקת הבית. סוג א' לפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ, שווה ערך לפי החלטת החברה. אין החברה אחראית לגוונים של הים ולהתאמתם ההדדית. הדבר אמור לגבי ים המסופקים ע"י החברה והן לגבי ים המסופקים ע"י הקונה. מגבר אנטנה ל- T.V אם יותקן, יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל של המגבר תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף. החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת לווין, בכפוף להוראות כל דין ייתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שינוי )הריסה, פתיחה, קדיחה וכו'(, מחייב מקצועית מוקדמת. בדיקה. תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל. באבן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עיניים", וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי חלודה, ואין לראות בכך ליקוי. בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים. בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות )גרונגים(. הגישה לתחזוקה וניקוי, של פתחי בניה החסומים בזיגוג קבוע, קירות מסך, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או למערכות אלקטרומכניות, ביוב ומים ו/או גג/ות עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י 39, )פיגום מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(. הקונה יודע ומסכים כי לאזורים טכניים ולגגות עליונים של המבנה, תותר גישה רק למי שהוסמך לכך וזאת לצורך טיפול, אחזקה, חידוש ובדק של המתקנים והמערכות ו/או לצורכי שירותי תחזוקה וניקיון לבניין. הקונה יבצע פעולות התחזוקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין )ברכוש הפרטי ו/או המשותף( רק באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים בנושא עיסוקם. במבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית ושוטפת )מונעת, ותחזוקת "שבר"(, על נציגות הבית חלה החובה לזמן נציגי החברות ספקיות הציוד לצורך קבלת הדרכה לאופן השימוש והתחזוקה. בתקופת הבדק והאחריות הקבועות בחוק מכר )דירות(, אין הקונה רשאי לבצע פעולות ושינויים העלולים להשפיע על תקינות ותפקוד המרכיבים השונים בדירה/בנין שלא בהסכמת המוכר. ביצוע בניגוד לאמור לעיל ישחרר את החברה, מכל אחריות לליקויים/חוסרים/פגמים, בקשר עם מרכיבים אלו. במהלך תקופת הבדק והאחריות, מחויב הרוכש באמצעות הנציגות, במסגרת ביטוח המעלית/יות בבניין, לבטח גם את חלקי המעלית השונים, כגון חלקים נעים וחלקים המושפעים מבלאי כלשהוא /תאריך: עמ' 28 מתוך 36

29 במקרה של סתירה בין האמור/המוצג, בתוכניות המכירה )באם ניתנו(, הסכם המכר, מפרט המכר, תוכניות המכר, יקבע הסדר הבא ורק: הסכם המכר, מפרט המכר, ותוכניות המכר. תוכניות המכירה לא יחייבו את החברה. למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית לרבות שימוש במתקני הבניין לצורך גישה, כן ובזכות השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו. ידוע לקונה, שבאם תפעל החברה לשינוי ו/או תיקון המתאר, באופן שיוגדל מס' הקומות בבניין ו/או מס' הדירות ו/או שטח הדירות ו/או מס' קומות המרתף ו/או השטחים המשותפים ו/או הייעודים, עפ"י התוכנית הקיימת ו/או כל תיקון ו/או שינוי, שאין בהם כדי לפגוע בשטח יחידת הדיור הנמכרת ו/או לגרום לשינוי מהותי בתכנון יחידת הדיור הנמכרת, הקונה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך הערות כלליות לדירה במקום בו צוין שימוש ביותר מסוג חומר אחד ו/או בכלים צבעוניים, הבחירה בסוג החומר ו/או הכלים שיקבעו לבחירה באותו היא לפי החלטת אדריכל החברה, או החברה..24 אין החברה אחראית להתאמה מוחלטת לגוונים של מוצרים המיושמים בדירה, מעבר להנחיות התקן, הוראות היצרן והמקובל בנסיבות העניין. לגבי מוצרים המסופקים ע"י החברה והן לגבי מוצרים המסופקים ע"י הקונה. הדבר אמור.25 אין החברה אחראית ללוח זמנים העלול להשתבש בגין שינויי דיירים. לא יבוצעו עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה. החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישה המינימליים לכלים אלו כאמור בהל"ת )הוראות למתקני תברואה( ובת"י 205 חלק 3. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו. מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה מסוימת. באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על )A(,60dB במרחק של.5 מ' ממפוח פליטת אויר חם במקום בו היחידה ממוקמת, וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים. הקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או ברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או התקנת מערכות, לרבות התקנת רמקולים, מסכי T.V פלזמה וכד', שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהם בכדי לגרום למטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות שיהיו בגין פעולות ושינויים אלו. לצורך מעבר תעלות מיזוג האוויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכות ככל שאלו קיימות )חגורות, עמודים, תאורה, מתזים וכו'(. מיקום מערכות גילוי עשן/אש ומתזי כיבוי אש )ספרינקלרים(, נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין לחסום ו/או לשנות מיקומם. בתקופת הבדק והאחריות אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה )בכתב(, באריחים רזרביים, אשר ימסרו לקונה למשמרת, לצורך תחזוקה. הקונה מצהיר שהוסבר לו וידוע לו שבאם יחליט להתקין אמבט ג'קוזי, עליו לנקוט בכל האמצעים המקצועיים הנדרשים ע"מ למנוע מטרדי רעש ורעידות לשכנים ולהבטיח עמידה ברמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות ככל שיהיו בגין שינויים אלו. למען הסר ספק, מוסכם כי אם הדירה נרכשה כשהיא בשלבי בנייה מתקדמים, או בשלבי סיום הבנייה, וכבר נבנו, הותקנו והורכבו ים בדירה ו/או בבניין, הרי במקרה של סתירה בין הכתוב במפרט לבין הביצוע בפועל, ו/או לחלופה המצוינת במפרט ו/או לא מצוינת במפרט, תהיה עדיפות מכרעת למצב הקיים בעת הרכישה IS( )AS וללא זכות בחירה/החלפה, גם לגבי ים שלגביהם ניתנה במפרט אפשרות בחירה לקונה. באופן שהמוכר ו/או הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בעבור תוספות ו/או שינוי והקונה לא יהיה זכאי לכל זיכוי בגין השינוי שנעשה. מובהר כי לקונה לא תהיה כל טענה או תביעה, כי המצב הקיים אינו זהה לאמור והקבוע במפרט, ו/או בתוכניות המכר. ת"י 525 "תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה" יחייבו את הקונה )חוברת "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה בדירה(. מוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, ים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן. כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה,הים והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד /תאריך: עמ' 29 מתוך 36

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: G,G* מס' חדרים: 6 חדרים. קומה: 2-6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 3.02.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 30.0.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!( מפרט מכר זה נמצא בשלב

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

סימוכין תאריך - 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין - אבי רופא ת"ז: כתובת הנכס - רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקו

סימוכין תאריך - 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין - אבי רופא תז: כתובת הנכס - רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקו סימוכין 161 תאריך 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין אבי רופא ת"ז: 31535315. כתובת הנכס רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקורת.51..51.51 מבצע הבדיקה אדר' ניר גורוביץ' וידר אני נותן חוות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

(Microsoft Word - \341\370\340\354\351 \364\361\367 \343\351\357.rtf)

(Microsoft Word - \341\370\340\354\351 \364\361\367 \343\351\357.rtf) בפני תובעים כב' השופטת חנה לפין הראל 1.עמירם בראלי 2.ויולטה בראלי נגד נתבעות צד ג' 1.אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 2.שיכון עובדים בע"מ 1. ניצן ענבר ניהול פרוייקטים (1992) בע"מ פסק דין (חלקי) הצדדים הסכימו,

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

sample report

sample report 52067.094 18 ינואר 2007 לכבוד: משפחת שי רח' בקעת הירח 11 א', כפר סבא מספרנו: תאריך הדפסה: ח ו ו ת ד ע ת מ ו מ ח ה הנדון: בית ברח' בקעת הירח 11 א', כפר סבא. כללי הבית הנבדק הינו מבנה דו משפחתי שבו שלוש

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

כתב כמויות סעיף תאור מחיר יח' כמות סה"כ 93, , , , , ,

כתב כמויות סעיף תאור מחיר יח' כמות סהכ 93, , , , , , כתב כמויות סעיף תאור מחיר כמות סה"כ 93,2 9,32 3,55 4, 5,0 50 19 8 8 3 1, 8 8 3 11 11 11 01 אלמנט מים, מבנים תת קרקעיים, קירות, ואלמנטים קונסטקוקטיבים בפארק 01.01 עבודות עפר 01.01.02 מילוי מובא,מצעים והידוק

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc

Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc מדינת ישראל משרד התיירות מינהל הפיתוח חוזר המנהל הכללי 3 2004/ מלונות חדרים מלונות סוויטות מלוניות כפרי נופש אכסניות נוער חניוני קמפינג יחידות אירוח כפרי (צימרים) מרכזי כנסים במלונות מעודכן ליז' חשוון

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

nevo.co.il

nevo.co.il הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד 2014 הוועדה המקומית בני שמעון אישרה בישיבתה מתאריך 4.9.2016 את התנאים הבאים, כפי שנקבע

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

מהדורה מחודשת BELLCO מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS

מהדורה מחודשת BELLCO מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS מהדורה מחודשת מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS פרופיל חברה GLOBAL LCS חברת גלובל אל.סי.אס מהמובילות והדומיננטיות בארץ בתכנון, פיתוח וייצור פרופילי אלומיניום לגופי תאורה. כל פרופילי האלומיניום לגופי התאורה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד