מסמך א'

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מסמך א'"

תמליל

1 מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132

2 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה" או "נתיבי איילון"( מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "השירותים"( והכול כמפורט במסמכי המכרז. השירותים נשוא מכרז זה יבוצעו לפי הוראות חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות, מפרט השירותים וכל יתר מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, המהווים חלק בלתי נפרד מחוברת תנאי מכרז זו. 1 רקע חברת נתיבי איילון הינה חברה ממשלתית המקדמת עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פרויקטים בתחום התחבורה. מאז הקמתה, צברה נתיבי איילון ניסיון הנדסי וניהולי רב בפרויקטים מטרופולינים ועירוניים מורכבים ורחבי היקף, וכיום היא אחת מהחברות המובילות בתכנון וביצוע פרויקטים בתחום התשתיות והתחבורה במדינת ישראל. בחודש יוני 1112, הפכה החברה לחברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל. כפועל יוצא מכך, תחומי פעילותה של החברה הוגדרו והורחבו זה מקרוב באופן מהותי, וזאת במסגרת החלטת הקבינט החברתי-כלכלי מיום )החלטה מס' חכ/ 21 (. בהתאם להחלטה הנ"ל, מיועדת החברה להוות זרוע לביצוע מטלות של הממשלה באמצעות משרד התחבורה ולעסוק בין היתר, בתכנון, קידום, ניהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים עירוניים ומטרופולינים, לרבות כאלו המקדמים תחבורה ציבורית והפחתה של שימוש ברכב פרטי, בכל רחבי הארץ. לאור האמור לעיל, מצוי המבנה הארגוני של החברה בהליך שינוי, תוך גידול משמעותי במספר העובדים, לרבות עובדים בכירים, בדגש על בעלי מקצוע בתחום ההנדסה האזרחית, כלכלה, משפטים, מקצועות טכנולוגיים וכו'. לצורך ליווי החברה בתהליך כאמור, מבקשת החברה במסגרת מכרז זה, להתקשר עם נותני שירותים אשר הנם בעלי ידע, ניסיון ומומחיות במתן השירותים, והכל כמפורט במסמכי המכרז מטרת המכרז מטרת נתיבי איילון במכרז זה, הנה להתקשר עם עד 9 נותני שירותים בכל שלושת הקטגוריות כמפורט בסעיף 1 להלן )עד 1 מציעים זוכים בקטגוריה א', עד 0 מציעים זוכים בקטגוריה ב' ועד 1 מציעים זוכים בקטגוריה ג'(, אשר מתוכם תבחר נתיבי איילון, מעת לעת, על פי הצורך ובהתאם לתנאים הקבועים במכרז זה ולשיקול דעתה, נותן שירותים עבור מטלה ספציפית ומוגדרת הגדרות לצרכי מכרז זה, תהא למונחים דלהלן המשמעות המפורטת בצידם:

3 -3 - חברת נתיבי איילון בע"מ; מכרז זה אשר פורסם על ידי נתיבי איילון, על כל נספחיו, מסמכיו והעדכונים וההבהרות שצורפו אליו; הסכם ההתקשרות למתן השירותים, אשר ייחתם בין החברה לבין המציעים הזוכים, בנוסח המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז; השירותים נשוא המכרז, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות השירותים המפורטים במפרט השירותים המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז; "החברה"/"נתיבי איילון" "המכרז" "הסכם ההתקשרות" "השירותים" "נותן השירותים" ו/או "המציע הזוכה" מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז עימו תחתום החברה על הסכם התקשרות מחייב ואשר ייכלל במאגר ספקי המסגרת. - "מאגר השירותים" נותני המאגר בו ייכללו על הזוכים במכרז זה; - "שכר החודשי" הבסיס השכר החודשי אשר ישולם לעובד, לא כולל אש"ל/כלכלה, רכב, מענק הצטיינות וזכויות סוציאליות נוספות ככל וישנן. 1 חלוקת הקטגוריות כפי שצוין לעיל, בכוונת נתיבי איילון להתקשר עם עד 7 נותני שירותים, אשר יעמדו בתנאי הסף הקבועים למכרז ויוכרזו כזוכים במכרז, וזאת בחלוקה לשלוש קטגוריות כדלקמן: קטגוריה א' בקטגוריה זו נכללים שירותי אבחון ומיון למועמדים למשרות בנתיבי איילון )לעיל ולהלן: "קטגוריה א'"(, כמפורט במפרט השירותים המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז )לעיל ולהלן: "מפרט השירותים"(, ובכלל זאת מיון ובחינת קורות חיים של מועמדים לתפקידים בכירים, וכן עריכת מבחנים למועמדים, בהתאם לדרישות התפקיד כפי שיוגדרו על ידי נתיבי איילון ונותן השירותים. 8 בקטגוריה זו ייבחרו על ידי נתיבי איילון - כזוכים במכרז. עד ספקי מסגרת שיוכרזו קטגוריה ב' בקטגוריה זו נכללים שירותי השמת עובדים בנתיבי איילון )לעיל ולהלן: "קטגוריה ב'"(, כמפורט במפרט השירותים, ובכלל זאת איוש משרות בהתאם לדרישת נתיבי איילון, מתוך מאגר מועמדים המצוי ברשות נותן השירותים.

4 -4-1 בקטגוריה זו ייבחרו על ידי נתיבי איילון - כזוכים במכרז. עד ספקי מסגרת שיוכרזו.0 קטגוריה ג' בקטגוריה זו נכללים שירותי Headhunting )לעיל ולהלן: "קטגוריה ג'"(, כמפורט במפרט השירותים, ובכלל זאת איוש משרה בכירה, בהתאם לדרישות נתיבי איילון, באמצעות הליך איתור יזום. 8 בקטגוריה זו ייבחר על ידי נתיבי איילון כזוכים במכרז. ספקי עד מסגרת שיוכרזו קטגוריה א', קטגוריה ב' וקטגוריה ג' להלן ביחד: "הקטגוריות". תשומת לב המציעים מופנית לכך, כי מציע במכרז יהיה רשאי להגיש את לשלושת הקטגוריות, ולהיכלל במאגר נותני השירותים בכל הקטגוריות. הצעתו בנוסף, מציע במכרז יהיה רשאי להגיש את הצעתו רק לחלק מן הקטגוריות, ולהיכלל במאגר נותני השירותים של הקטגוריות להן הגיש את הצעתו בלבד. 1.2 השירותים מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, השירותים בהתאם למפורט במפרט השירותים. נותני השירותים יעניקו לחברה את 1.2 למען הסר ספק, יודגש כי השירותים יסופקו לנתיבי איילון על ידי המציעים הזוכים, במתכונת של מיקור חוץ, והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות אשר ייחתם בין החברה לבין כל מציע זוכה במכרז, אשר נוסחו מצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז הסכם ההתקשרות כהסכם מסגרת וחלוקת המטלות הסכם ההתקשרות שייחתם בין החברה לבין כל אחד מהמציעים שיזכו במכרז יהיה הסכם מסגרת, כאשר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תטיל מעת לעת על המציעים הזוכים הזמנות עבודה מכוחו של ההסכם. חלוקת המטלות בין נותני השירותים בכל קטגוריה תהא בסבב מחזורי ושוויוני, ככל הניתן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נתיבי איילון, ובשים לב לאופן מתן השירותים על ידי המציעים, להערכתם ולשביעות רצונה של נתיבי איילון, וזאת בין היתר, בהתחשב בעמידתם בלוחות זמנים, לרמת איכות השירותים המוענקים על ידם, רמת איכות כוח האדם המסופק על ידם, למידת זמינותם וכיו"ב. למען הסר ספק מובהר, כי אין בזכייה במכרז מסגרת זה כדי להבטיח למי מהמציעים כי נתיבי איילון תזמין ממנו שירותים כלשהם ו/או בהיקף כלשהו, ומכרז זה אינו יוצר כלפי קבוצת נותני השירותים כל התחייבות למעט התחייבותה של נתיבי איילון, כי הם ייכללו במאגר נותני השירותים, וכי בהתאם ובכפוף לתנאי מכרז זה תיבחר נתיבי איילון מעת לעת, ועל פי שיקול דעת נתיבי איילון, מיהו נותן השירותים עמו היא תתקשר להזמנת שירותים ספציפיים. החברה תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקפי ההתקשרות עם המציעים הזוכים בהתאם להחלטתה הבלעדית ולא תהיה למי מהמציעים הזוכים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור

5 -5 - עוד מובהר, כי אין באפשרותה של נתיבי איילון לדעת ו/או להציג במועד זה את היקף השירותים שיוזמנו על ידה מנותני השירותים בפועל. בהתאם, היקף השירותים ו/או אופיים, יהיו ידועים וסופיים רק בסמוך להזמנת העבודות מאחד מנותני השירותים, ואלה יוגדרו מפורשות בכל אחת מהזמנות העבודה שיועברו על ידי נתיבי איילון מעת לעת. למען הסר ספק, מובהר כי נתיבי איילון, על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, תהא רשאית לערוך הליך תחרותי נוסף לצורך הזמנת עבודה כלשהי למי מבין נותני השירותים ו/או שלא לפנות לנותני השירותים בהזמנת עבודה כלשהי, ובמקום זאת לפרסם מכרזים ו/או לערוך הליכים תחרותיים אחרים בקשר עם הזמנת עבודה כלשהי אשר יכולה הייתה להיות מבוצעת במסגרת מכרז זה, או להתקשר עם כל גורם אחר לצורך כך, הכל בהתאם להוראות הדין. עוד יובהר כי נתיבי איילון, על פי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, תהא רשאית אף לערוך הליך תחרותי נוסף לצורך הזמנת עבודה כלשהי בין נותני השירותים הנכללים בקטגוריה מסוימת מובהר, כי הזמנות עבודה בהתאם להוראות מכרז מסגרת זה, האישורים התקציביים המתאימים לביצוען. כפופות לקבלת בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד נתיבי איילון ו/או מי מטעמה בגין ו/או בקשר עם הוראות מכרז זה תקופת ההתקשרות תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 11 חודשים מיום תחילת ההתקשרות. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה )אופציה(, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד ארבע תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. מובהר, כי החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שתצטרך לנמק החלטתה, להאריך את תקופת ההתקשרות רק עם חלק מנותני השירותים, בעוד שביחס לחלקם תקופת ההתקשרות לא תוארך, ונותני השירותים מוותרים בזאת מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה. תחילת תקופת ההתקשרות תהא במועד שבו חתם ספק המסגרת הראשון על הסכם המסגרת המיוחד עם נתיבי איילון ונכנס לתוך מאגר ספקי המסגרת. בהתאם לאמור, מובהר כי תקופת ההתקשרות עם ספקי המסגרת הנוספים, תהא קצרה יותר, ותחל מהמועד שבו החלה תקופת ההתקשרות ביחס לספק המסגרת הראשון כאמור. מובהר, כי תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף לעיל הנה התקופה בה רשאית נתיבי איילון לפנות לספקי המסגרת הכלולים במאגר ספקי המסגרת לצורך ביצועה של מטלה, וכי אין בתקופת ההתקשרות האמורה ו/או בסיומה כדי לגרוע מזכותה של נתיבי איילון למסור לספקי המסגרת ביצוען של מטלות, אף אם מועד סיומן של אותן מטלות הנו לאחר מועד סיום תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף לעיל. 1.0

6 -6 - כלומר, עם תום תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף לעיל, נתיבי איילון לא תהא רשאית עוד להפנות לספקי מסגרת מטלות חדשות, אולם ביצוען של מטלות שנמסרו למי מספקי המסגרת בתוך תקופת ההתקשרות, יסתיים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע עבורו, וזאת גם אם סיום הביצוע של אותן מטלות הנו לאחר תום תקופת ההתקשרות לפי סעיף לעיל. בנוסף לאמור לעיל, מובהר, כי בגין כל מטלה, תועבר על ידי נתיבי איילון "הזמנת עבודה", אשר תפרטו את התנאים, הדרישות וההנחיות הנוגעות למטלה הספציפית המועברת לנותן השירותים האמור לוחות זמנים - לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן: פרסום המכרז מפגש מציעים בשעה: 11: מועד אחרון לשאלות הבהרה המועד האחרון להגשת ההצעות עד השעה 11:11 החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, בהודעה שתינתן למציעים. 1. תנאי הסף רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים )בחלוקה לפי הקטגוריות אליהן מגיש המציע את הצעתו(, כדלקמן: 1 תנאי סף כלליים )נדרש ביחס לכלל המציעים(: עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל )חברה או שותפות רשומה(; אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים. בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1792; קטגוריה א' )שירותי אבחון ומיון(: המציע בעל אישור תקף מטעם משרד הבריאות בפסיכולוגיה תעסוקתית בענף המיון והברירה; המסמיך אותו כמוסד להתמחות החל משנת 1111, סיפק המציע העומדים בתנאים הבאים: שירותי אבחון ומיון לשלושה לקוחות לכל הפחות, כל לקוח מעסיק, לכל הפחות, 111 עובדים קבועים; לקוח אחד לפחות הינו גוף ציבורי; לקוח אחד לפחות הינו גוף תשתית;.0

7 -7 - החל משנת 1111, מפעיל המציע מרכז אבחון ומיון אחד לפחות, הממוקם במרחק של עד 01 ק"מ ממשרדי החברה בראשון לציון )שדרות נים 1(, אשר ניתן לערוך בו לפחות עשרים וחמישה )11( אבחונים ממוחשבים ביום; למציע מרכז פעיל לתיאום ולמענה טלפוני; בכל אחת מן השנים , ו- 1119, ביצע המציע אבחון תעסוקתי ל- 111 נבחנים לכל הפחות בהליכים מכרזיים, מתוכם 111 נבחנים לכל הפחות, התמיינו למשרות בכירות; החל משנת 1111, ניהל המציע 11 הליכי מיון למשרות בכירות, לכל הפחות; במכון שהוצג על ידי המציע מועסקים לפחות שני )1( פסיכולוגים תעסוקתיים, הרשומים בפנקס הפסיכולוגיים, כאשר לפחות אחד מהם, הוא בעל ניסיון של למעלה מחמש )1( שנים בתחום המיון והאבחון; המציע בעל מחזור הכנסות, הנובע מפעילותו בתחום אספקה של שירותי אבחון ומיון של מועמדים לעבודה, של לפחות 111,111 )לא כולל מע"מ( לשנה, בכל אחת מהשנים 1112,1111 ו קטגוריה ב' )שירותי השמת עובדים( בעל אישור על רישום מאגר מידע בפנקס מאגרי המידע, על פי חוק הגנת המציע הפרטיות, תשמ"א )להלן: "חוק הגנת הפרטיות"(. למציע רישיון תקף לקיום לשכה פרטית ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים )להלן: "חוק שירות 1717 החברתיים, בהתאם לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט התעסוקה"(; החל משנת 1111, סיפק המציע שירותי השמה לשלושה לקוחות לכל הפחות, העומדים בתנאים הבאים: כל לקוח מעסיק, לכל הפחות, 111 עובדים קבועים; לקוח אחד לפחות הינו גוף ציבורי; לקוח אחד לפחות הינו גוף תשתית; החל משנת 1111, ביצע המציע 11 השמות )במצטבר(, של עובדי דרג ביניים ו/או עובדים אקדמאים, בחברות המעסיקות לכל הפחות 111 עובדים קבועים. על המציע להעסיק שני )1( יועצי השמה, בעלי ניסיון של שנתיים לכל הפחות, בביצוע השמות עובדים; המציע בעל מחזור הכנסות, הנובע מפעילותו בתחום אספקה של שירותי השמת עובדים, של לפחות 111,111 )לא כולל מע"מ( לשנה, בכל אחת מהשנים , ו קטגוריה ג' )שירותי )Headhunting המציע בעל אישור על רישום מאגר מידע בפנקס מאגרי הפרטיות. המידע, על פי חוק הגנת

8 -8 - למציע רישיון תקף לקיום לשכה פרטית ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לחוק שירות התעסוקה. החל משנת 1111, סיפק המציע שירותי Headhunting העומדים בתנאים הבאים: לשלושה לקוחות לכל הפחות, 1.0 כל לקוח מעסיק, לכל הפחות, 111 עובדים קבועים; לקוח אחד לפחות, הינו גוף ציבורי; לקוח אחד לפחות הינו גוף תשתית; החל משנת 1111, המציע אייש לפחות 11 משרות בכירות )במצטבר(; המציע בעל מחזור הכנסות, הנובע מפעילותו בתחום אספקה של שירותי,Headhunting של לפחות 111,111 )לא כולל מע"מ( לשנה, בכל אחת מהשנים , ו הגדרות והבהרות ביחס לתנאי הסך שלעיל: "גוף ציבורי": רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים, סטטוטוריים; עירוניים או "גוף תשתית": רשות או תאגיד אשר פעילותו הינה פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית; תשתיות ו/או בינוי ו/או ניהול "משרה בכירה": מנכ"ל, סמנכ"ל, ראש אגף, או משרה אשר השכר החודשי בגינה הוא של, 11,111 לכל הפחות; ברוטו 1.0 "עובד דרג ביניים": מנהל תחום או משרה אשר השכר החודשי ברוטו בגינה הוא של 11,111 עד, 11,111 לא כולל. "עובדים אקדמאים": עובדים בעלי השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל. 0. שקילת ההצעות ההצעות תיבדקנה על ידי נתיבי איילון, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון. לאור מורכבותם של השירותים, היקפם הכספי וחשיבותם, מובהר ומודגש בזאת במפורש כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי. עוד מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, במקרה ותסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות, לנהל משא ומתן עם המציע בעל ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו, לפי שיקול דעתה, ועל פי תוצאות משא ומתן זה להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את המכרז. בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים, ביחס לכל קטגוריה בנפרד: שלב א' - בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של ההליך בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. רק מציעים העומדים בתנאי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.

9 שלב ב' - דירוג המציעים בהתאם לאמות המידה האיכותיות בשלב זה תיבחן איכות ההצעות )המהווה 11% מהציון הסופי המשוקלל של ההצעה( על ידי ועדת משנה מקצועית, אשר תמונה על ידי ועדת המכרזים של החברה )להלן: "ועדת המשנה"(. תשומת לב המציעים מופנית לאמות המידה המקצועיות לבחינת איכות הצעות המציעים המפורטות בנספח 31 לחוברת תנאי המכרז. ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת המציע יחושב כממוצע של הניקוד שיוענק להצעתו של המציע על ידי כל חברי ועדת המשנה שלב ג' ניקוד מרכיב המחיר הצעה כספית עבור קטגוריה א' )שירותי אבחון ומיון( המציעים מתבקשים למלא במקום המיועד לכך בטופס הצעת המחיר )נספח 1(, את המחיר המוצע על ידם עבור משרה עבורה יידרש הליך מיון )להלן: "שירותי המיון"(, עבור כל מועמד בכיר אשר יישלח להליך אבחון )להלן: "שירותי האבחון למועמד בכיר"(, ועבור כל מועמד מדרג ביניים / אקדמאי אשר יישלח להליך אבחון )להלן: "שירותי האבחון למועמד דרג ביניים / אקדמאי"(. משקלו של המחיר המוצע על ידי המציע עבור שירותי המיון יהווה 01% מהמשקל הכולל של הצעת המחיר; משקלו של המחיר המוצע על ידי המציע עבור שירותי האבחון למועמד בכיר יהווה 81% מהמשקל הכולל של הצעת המחיר; ומשקלו של המחיר המוצע על ידי המציע עבור שירותי האבחון למועמד דרג ביניים / אקדמאי יהווה 81% מהמשקל הכולל של הצעת המחיר. הצעה כספית עבור קטגוריות )Headhunting ו-ג' ב' )שירותי השמה ושירותי המציעים מתבקשים למלא במקום המיועד לכך בטופס הצעת המחיר )נספח 1(, את אחוז העמלה המבוקש על ידו מתוך שכר הבסיס החודשי, כהגדרתו במכרז, שנקבע למשרה אותה אייש עבור החברה, באמצעות תהליך ההשמה ו/או הHeadhunting. התחרות בין המציעים בגין מרכיב המחיר תהיה על גובה העמלה אשר תוצע על ידי המציעים. הצעת המחיר עבור קטגוריות ב' וג' תנקב באחוזים, היא קבועה, כוללת וסופית, היא אינה צמודה למדד כלשהו והיא כוללת כל מס או היטל החל על ביצוע עבודה זו, למעט מע"מ. על מנת לאפשר לחברה לקבוע את ניקוד איכות ההצעות באופן אובייקטיבי, נדרשים המציעים להגיש את טופס ההצעה על גבי נספח 8.3 לחוברת תנאי המכרז, סגורה ונפרדת, אשר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם הליך מתן ניקוד וציון איכות הצעות המציעים, בהתאם לשלבי המכרז המפורטים לעיל.

10 שלב ד' קביעת הציון המשוקלל לאחר חישוב שקלול המחיר, יינתן לכל הצעה ציון סופי משוקלל, על פי היחס הבא: משקלה של הצעת המחיר יהיה 21% ומשקלו של ציון האיכות יהיה 11%. ההצעות ידורגו בהתאם לציון הסופי המשוקלל. נתיבי איילון תהא רשאית לשקול בין יתר שיקוליה את כושרו של המציע, לרבות קיומו של צוות ניהולי מתאים, ניסיונו בביצוע עבודות דומות, לרבות עבודות קודמות שבוצעו עבור נתיבי איילון ו/או גופים ציבוריים אחרים, יכולתו הארגונית והכלכלית, המלצות אודות המציע, וכל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא נתיבי איילון לנכון. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה, החברה תהיה רשאית שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונה הרע של החברה עם המציע ו/או עם אנשי הצוות המוצעים על ידו ו/או היכרותה את המציע ו/או את אנשי הצוות המוצעים על ידו, או במידה שמדובר בתאגיד, עקב ניסיונה הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו ו/או היכרותה אותם. כן תהיה רשאית החברה שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המציע ו/או עם אנשי הצוות המוצעים על ידו ובמקרה שהמציע הנו תאגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה על פי מסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה. מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר מועד הגשת הצעות. בכלל זה, מספר ההצעות אשר תוגשנה, והסכום הנקוב בהן, הנם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל את המכרז. למען הסר ספק מובהר כי לחברה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה אם המחיר הנקוב בה אינו נמוך דיו, או שהנו בלתי סביר, ולמשתתפים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע ו/או אנשי הצוות המוצעים על ידו בתנאי הסף למכרז, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. החברה שומרת לה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי, והכל על פי שיקול דעתה. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים )או מי מהם(. כאמור לעיל, בכוונת החברה לפצל את ההתקשרות נשוא מכרז זה ולהתקשר בהסכם מסגרת עם עד 1 מציעים זוכים בקטגוריה א', עד 0 מציעים זוכים בקטגוריה ב' ועד 1 מציעים זוכים בקטגוריה ג'. ככל שבחרה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לממש את זכותה כאמור ולפצל את

11 -00 - ההתקשרות בין מספר מציעים, תפנה החברה למציע או למציעים שהצעתם דורגה לאחר הצעת המציע שהצעתו דורגה במקום הראשון בכל קטגוריה, ותציע להם להפחית את הצעתם הכספית ולהשוותה למחיר שהוצע על ידי המציע שהצעתו דורגה במקום הראשון בכל קטגוריה )ככל שהצעת המחיר שלהם גבוהה יותר. ככל שהצעת המחיר שלהם נמוכה יותר תיוותר הצעתם המקורית על כנה(. למען הסר ספק מובהר, כי לחברה שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לקבוע את מספר המציעים שהיא תפנה אליהם כאמור בסעיף זה, והמציעים מוותרים בזאת, בויתור בלתי חוזר, על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה. למען הסר ספק מובהר, כי היה והחברה תממש זכותה לפיצול כאמור, יהיה לה שיקול הדעת הבלעדי באשר לקביעת היקף ההתקשרות עם כל אחד מהמציעים הזוכים ולזוכים אין ולא תהיה זכות מוקנית להיקף התקשרות מינימאלי כלשהו, ללא קשר לתוצאות המכרז. לכל אחד מהמציעים הזוכים, לא תהיה, ובעצם הגשת הצעתם זו הם מוותרים, באופן בלתי חוזר, ומתחייבים שלא להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם פיצול הזכייה במכרז ובקשר עם היקף ההתקשרות שייקבע על ידי החברה עם כל אחד מהזוכים, ולרבות כל טענה בדבר זכאות לפיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך. עוד מובהר, כי במקרה שבו תפצל החברה את הזכייה בין מספר מציעים, תהא החברה רשאית לממש את האופציות להארכת תקופת ההתקשרות ביחס לחלק מן המציעים בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המציעים הזוכים במכרז מוותרים בזאת בויתור בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לאי מימוש האופציות כאמור על ידי החברה ו/או בקשר עם מסירת השירותים נשוא האופציות כאמור לידי נותני שירותים אחרים מסמכי המכרז 1 אלה המסמכים המהווים את מסמכי המכרז: מסמך א' - חוברת תנאי המכרז, על נספחיה )מסמך זה(: נספח - 1 טופס פרופיל המציע; נספח 1 ט- נספח 1 ופס הצעה; - טופס הצעת המחיר - יש להגיש במעטפה סגורה ונפרדת;.0 נספח - 0 הצהרת המציע; נספח - 1 אישור עורך דין; נספח 1 תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים; נספח 2- הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"; נספח - 9 אישור רואה חשבון בדבר מחזור הכנסות;.2.9 נספח 1 א' - תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף )שירותי אבחון ומיון(; לקטגוריה א'.7 נספח 1 ב' - תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לקטגוריה ב' )שירותי השמת עובדים(; נספח 1 ג' - תצהיר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לקטגוריה ג' )שירותי ;)Headhunting 1 1

12 -02 - נספח - 7 תצהיר בדבר מצב המציע; נספח - 11 אמות מידה לבחינת איכות הצעת המציע; נספח - 11 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים מסמך ב' - הסכם התקשרות; מסמך ג' מפרט שירותים. 1.0 כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא, מהווים רכושה של נתיבי איילון ונמסרים למציעים לשם הכנת הצעתם והגשתה ולשם כך בלבד. על המציעים להחזיר את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי החברה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את השירותים ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. אין המציעים רשאים להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הוועדות בחברה, בימים א'-ה' בין השעות 7:11-11:11 )טלפון:.) מסמכים שיש לצרף להצעה להוכחת ניסיון המציע כנדרש בתנאי המכרז, לרבות בסעיף 1 לעיל, יצרף המציע את כל האישורים והמסמכים הנדרשים, ובכלל זה יצרף את המסמכים הבאים: 1 הוכחת העמידה בתנאי הסף הכלליים )נדרש ביחס לכלל המציעים(: להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף לחוברת תנאי המכרז, יצרף המציע מסמכי התאגדות תקפים וכן תדפיס חברה עדכני מרשם החברות; להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף לחוברת תנאי המכרז, יצרף המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח 31 לחוברת תנאי המכרז. כל האישורים והמסמכים הנדרשים, ובכלל זה את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(. 1.0 הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים לקטגוריה א' )שירותי אבחון ומיון(: להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים לחוברת תנאי המכרז, יצרף המציע תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצ"ב כנספח 2 א לחוברת תנאי המכרז; בנוסף, יצרף המציע את פרופיל המשרד, פירוט אנשי הצוות במשרד, קו"ח של הפסיכולוגים התעסוקתיים המוצגים על ידו בהצעתו למכרז והעתק רישיונם, וכן קו"ח של יתר אנשי הצוות, פירוט הניסיון המקצועי הרלוונטי, תעודות, המלצות ואישורים מלקוחות אותם הוא מציג להוכחת העמידה בתנאי הסף למכרז. מסמכים אלה ישמשו הן לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף והן לצורך מתן ניקוד איכות בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז;

13 -03 - להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף , או לחוברת תנאי המכרז, יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח 7 לחוברת תנאי המכרז; הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים לקטגוריה ב' )שירותי השמת עובדים(: להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים לחוברת תנאי המכרז, יצרף המציע תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצ"ב כנספח 2 ב לחוברת תנאי המכרז; 1.2 בנוסף, יצרף המציע את פרופיל המשרד, העתק מאושר על ידי עורך דין של רישיונו לקיום לשכה פרטית בתוקף, העתק אישור רשם מאגרי המידע על רישום מאגר מידע בפנקס מאגרי המידע, פירוט אנשי הצוות במשרד, קו"ח של יועצי ההשמה המוצגים על ידו בהצעתו למכרז, וכן קו"ח של יתר אנשי הצוות, פירוט הניסיון המקצועי הרלוונטי, תעודות, המלצות ואישורים מלקוחות אותם הוא מציג להוכחת העמידה בתנאי הסף למכרז. מסמכים אלה ישמשו הן לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף והן לצורך מתן ניקוד איכות בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז; הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים לקטגוריה ג' )שירותי :)Headhunting להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים לחוברת תנאי המכרז, יצרף המציע תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצ"ב כנספח 2 ג לחוברת תנאי המכרז; 1.9 בנוסף, יצרף המציע את פרופיל המשרד, העתק מאושר על ידי עורך דין של רישיונו לקיום לשכה פרטית בתוקף, העתק אישור רשם מאגרי המידע על רישום מאגר מידע בפנקס מאגרי המידע, פירוט אנשי הצוות במשרד, קו"ח של אנשי הצוות, פירוט הניסיון המקצועי הרלוונטי, תעודות, המלצות ואישורים מלקוחות אותם הוא מציג להוכחת העמידה בתנאי הסף למכרז. מסמכים אלה ישמשו הן לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף והן לצורך מתן ניקוד איכות בהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז; על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לצירופים אחרים הנדרשים על פי תנאי הזמנה זו, ובנוסף למסמכי ההזמנה החתומים, גם את המסמכים המפורטים להלן: 1 פרופיל מציע בהתאם לנוסח המצורף כנספח 3 לחוברת תנאי המכרז. טופס הצעה מלא וחתום בנוסח המצורף כנספח 8 לחוברת תנאי המכרז. תשומת לב המציעים, כי את טופס הצעת המחיר יש להגיש על גבי נספח 8.3 תנאי המכרז במעטפה חתומה, סגורה ונפרדת. לחוברת 1 הצהרת המציע בדבר המכרז; הבנת תנאי המכרז, בנוסח המצורף כנספח לחוברת תנאי 1.0 אישור תקף מפקיד השומה, או רואה חשבון המעיד שהמציע מנהל כדין פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו אישור תקף על ניכוי מס במקור.

14 אישור עו"ד, על פי הנוסח המצורף כנספח 4 לחוברת תנאי המכרז, המפרט כדלקמן: א. כי ביצוע השירותים סמכויות המציע. וההתקשרות בהסכם ההתקשרות לביצוען הינן במסגרת ב. ג. ד. ה. שמות המנהלים של המציע. שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע. פירוט בעלי המציע. אישור כי החתומים על ההצעה ומסמכי המכרז מוסמכים לעשות כן, וחתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום וכן בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, בנוסחים המצורפים כנספח 2 לחוברת תנאי המכרז הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים לחוברת תנאי המכרז. מתווכים", בנוסח המצורף כנספח השירותים כי מחזור ההכנסות של המציע מאספקת אישור רואה חשבון המאשר הנדרשים )לפי הקטגוריה הרלוונטית(, היה לפחות / 111, ,111 )בהתאם ו- 1119, בנוסח 1112 לדרישה בכל אחת מן הקטגוריות( בכל אחת מהשנים 1111, המצורף כנספח המציע נדרש לצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח 33 לחוברת תנאי המכרז. 1 על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז. כל מסמכי המכרז, כמפורט לעיל, יחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע. דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס, לרבות בהסכם ההתקשרות, יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך )תאגיד( בליווי חותמת ועל פי נוהלי המציע. מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח. יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז. הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור, תהיה הועדה רשאית, אך לא חייבת לפסול אותה מטעם זה בלבד, ולא לדון בה. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך הסתייגות אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

15 -05 - בנוסף, אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות ההזמנה לקבלת הצעות, עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. 9. סתירות ו/או אי התאמות ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, עד ליום עד השעה 38:11 באמצעות מייל לכתובת הדוא"ל או בפקס שמספרו , תוך פרוט זהותו ופרטי מספר פקס למענה, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא. מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב. החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים )מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה(, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. תשובותיה של החברה לפניות המציעים תועלנה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת, תחת לשונית המכרז. על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר החברה באופן שוטף ביחס לפרסומי החברה בקשר עם המכרז מפגש מציעים, הבהרות ושינויים בכוונת החברה לערוך מפגש מציעים. מטרת הפגישה ליתן רקע כללי על נשוא המכרז ומענה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים. יחד עם זאת ולמען הסר כל ספק, הפגישה הינה כלי עזר אשר מטרתו לנסות וללבן שאלות אשר יתעוררו. מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו במהלך המפגש לא יחייבו את החברה, לא יהוו מצג כלשהו ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור נותן המציע את הסכמתו לתנאי זה. זולת אם ייקבע אחרת, מפגש המציעים יתקיים ביום בשעה 38:11. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל לפחות 11 שעות קודם למועד הפגישה. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה. מובהר בזאת, כי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לערוך מפגש מציעים נוסף. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. לפי שיקול דעתה, ככל ששינויים כאמור הנם מהותיים ומחייבים לדעתה דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תהא החברה רשאית להודיע על דחיית מועד זה, בהודעה אשר תועבר לכלל המציעים. המציעים יאשרו קבלת ההודעה בתוך יומיים ממועד קבלתה, בהודעה בכתב לחברה לפי כתובת החברה. כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציעים תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה, קבלני

16 -06 - משנה מטעמה ו/או כל אדם אחר בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה, למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד. והקשר בין החברה מובהר כי התייחסותה של החברה לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים, אם תהא התייחסות שכזו, לפי שיקול דעת החברה, תעשה מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה. על המציעים לאשר קבלת הודעה ו/או תשובה מהחברה בתוך יומיים ממועד קבלתה הגשת ההצעה 7 כללי ההצעה על כל נספחיה, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע, תוגש בשלושה עותקים )מקור + 1 עותקים( ותושם במעטפה סגורה אשר צורפה למסמכי המכרז. טופס הצעת המחיר )נספח 8.3( לאחר שמולאו בו הפרטים הטעונים מילוי יוגש בעותק אחד, והוא יושם במעטפה נפרדת כמפורט להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת המציע תכלול, בין היתר, כל מסמך הנדרש לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף וכל מסמך הנדרש לצורך ניקוד איכות ההצעה, אשר תיבחן ותנוקד במסגרת שלב ניקוד מרכיב איכות ההצעה )שלב ב'(, וזאת ככל שהמציע יוכיח את עמידתו בתנאי הסף למכרז. על המציע להגיש את הצעתו המפורטת בהתאם לדרישות ולתנאי המכרז וכן את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי החברה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הממוקמת במשרדי החברה, לא יאוחר מהיום ומשעת המועד האחרון להגשת ההצעות. הצעה שתוגש במועד ו/או בשעה מאוחרת מהאמור לא תיפתח. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו שעה 38:11 ביום _. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך שלושה )0( חודשים, אלא אם כן יסכים המציע לבקשת החברה, אם תהא כזאת, להאריך את תוקפה. ביקשה החברה להאריך את תוקף ההצעות, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו, והחברה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הצעתו, וזאת אף אם ההצעה האחרת, שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה הצעת המחיר המציע מתבקש לנקוב בטופס הצעת המחיר )נספח 8.3( כדלקמן: את הצעת המחיר שלו, 7 הצעת מחיר לקטגוריה א' )שירותי אבחון ומיון( המציע מתבקש לנקוב במקום המיועד לכך בטופס הצעת המחיר )נספח 1( את המחיר המוצע על ידו למתן שירותי האבחון והמיון, המפורטים במפרט השירותים, בחלוקה למרכיב האבחון עבור מועמד בכיר, מרכיב האבחון למועמד דרג ביניים / אקדמאי ולמרכיב המיון. 7.

17 -07 - משקלו של המחיר המוצע עבור שירותי המיון יהווה 01% מהמשקל הכולל של הצעת המחיר; משקלו של המחיר המוצע עבור שירותי האבחון למועמד בכיר יהווה 81% מהמשקל הכולל של הצעת המחיר; ומשקלו של המחיר המוצע עבור שירותי האבחון למועמד דרג ביניים / אקדמאי יהווה 81% מהמשקל הכולל של הצעת המחיר. התחרות בין המציעים בגין רכיב המחיר הינה על גובה המחיר המוצע על ידם למתן שירותי המיון והאבחון Headhunting הצעת מחיר לקטגוריות בהתאמה( ו-ג' ב' )שירותי השמת עובדים ושירותי המציע מתבקש למלא במקום המיועד לכך בטופס הצעת המחיר )נספח 1(, את אחוז העמלה המבוקש על ידו למתן שירותי ההשמה ו/או שירותי ה- Headhunting, מתוך שכר הבסיס החודשי שיקבע למשרה אותה אייש עבור החברה. התחרות בין המציעים בגין רכיב המחיר הינה על גובה העמלה המוצעת על ידם למתן שירותי השמת העובדים ו/או שירותי ה- Headhunting. מובהר כי שיעור העמלה המינימלי אותו יהיה רשאי לנקוב המציע, לא ירד מ 72% מתוך שכר הבסיס החודשי שנקבע למשרה אותה אייש עבור החברה כאמור. עוד מובהר כי שיעור העמלה המרבי בגין שירותי השמת עובדים )קטגוריה ב'(, אותו יהיה רשאי לנקוב המציע, לא יעלה על 331% מתוך שכר הבסיס החודשי שנקבע למשרה אותה אייש עבור החברה כאמור, וכי שיעור העמלה המרבי, בגין שירותי Headhunting )קטגוריה ג'( אותו יהיה רשאי לנקוב המציע לא יעלה על 811% מתוך שכר הבסיס החודשי שנקבע למשרה אותה אייש עבור החברה כאמור הצעת המחיר תנקב באחוזים, היא קבועה, כוללת וסופית, היא אינה צמודה למדד כלשהו והיא כוללת כל מס או היטל החל על ביצוע עבודה זו, למעט מע"מ. על מנת לאפשר לחברה לקבוע את ניקוד איכות ההצעות באופן אובייקטיבי, נדרשים המציעים להגיש את טופס ההצעה על גבי נספח 8.3 לחוברת תנאי המכרז, סגורה ונפרדת, אשר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם הליך מתן ניקוד וציון איכות הצעות המציעים, בהתאם לשלבי המכרז המפורטים לעיל הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך שלושה חודשים, אלא אם כן יסכים המציע לבקשת החברה, אם תהא כזאת, להאריך את תוקפה. ביקשה החברה להאריך את תוקף ההצעות, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו, והחברה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הצעתו, וזאת אף אם ההצעה האחרת, שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה. 7.0

18 -08 - על המציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע סודי. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור נתון לחברה. 7 אופן תשלום התמורה התמורה לה יהיו זכאים המציעים הזוכים במכרז, בגין השירותים נשוא מכרז זה בכללותם )בחלוקה לקטגוריות(, תהא התמורה אותה נקבו המציעים בהצעתם למכרז בתוספת מע"מ כדין. התמורה תשולם בהתאם לשירותים שיבוצעו בפועל. לצורך התשלום יראו שירות כמבוצע רק לאחר ביצוע מלוא המטלות המהוות חלק מהשירות )לרבות הגשה של חוות דעת או דו"ח מסכם ע"י המציע הזוכה לחברה(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עבור שירותי ההשמה ושירותי ה- Headhunting, יהיו זכאים המציעים לתשלום העמלה שהוצעה על ידם בטופס הצעת המחיר )נספח 1(, בשתי אבני דרך, כמפורט להלן: שיעור התמורה אבן דרך לתשלום מס"ד בסיום אבן הדרך 1. קבלת אישור על העסקת העובד 11% בחברה השלמת 0 חודשי העסקה של העובד 11% בחברה למען הסר ספק יובהר כי המציעים הזוכים יהיו זכאים לתשלום עבור שירותי ההשמה ושירותי ה- Headhunting, באופן יחסי בגין השלמת כל אבן דרך כאמור לעיל בהתאם להנחיותיה של נתיבי איילון, בכפוף לאישור החברה בכתב על השלמת אבן הדרך, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר, כי התמורה כאמור לעיל, מהווה תמורה סופית הכוללת את כל הוצאות המציע, ובכללם: התייקרויות, הוצאות תקורה, הוצאות משרדיות, רכבים וטלפונים, עלויות שכר עובדי ו/או מועסקי המציע, לרבות מלוא ההוצאות הסוציאליות בגינם, וכן כל הוצאה נוספת ו/או אחרת, מכל מין וסוג שהוא. 7 תשומת לב המציעים מופנית להסכם ההתקשרות )המצורף כמסמך המפרט את מנגנון תשלום התמורה המלא לנותן השירותים. ב' למסמכי המכרז(, 7.7 עותק מושחר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים שהוגשו על ידו )ללא הצעת המחיר(, שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית". נתיבי איילון אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי ככל שנתיבי איילון תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו, תודיע נתיבי איילון למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע 71 71

19 -09 - שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 11 החלטה זו. שעות כדי לערער על למען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא נתיבי איילון רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ניגוד עניינים החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות: אורגן בחברה )לרבות דירקטור או מנכ"ל(, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים לעיל מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן ו/או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. מציע או מי מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים עם השירותים נשוא מכרז זה ו/או חשש לניגוד עניינים בינו לבין נתיבי איילון לא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה החברה את אישורה לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 11. תנאים מוקדמים לחתימת הסכם; ביטול ההתקשרות עם הזוכה והתקשרות עם מציע אחר מובהר כי תנאי מקדים לחתימת החברה על הסכם התקשרות עם המציעים הזוכים במכרז הנו עמידת המציעים הזוכים בכל התנאים המפורטים להלן: 11 על המציעים הזוכים להגיש לנתיבי איילון אישור עריכת הביטוח חתום על ידי חברת הביטוח, כאמור בהסכם ההתקשרות המצורף למכרז. על המציע הזוכים להגיש לנתיבי איילון בתוך 11 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים על מנת להוכיח את עמידתו בכל התנאים כאמור בסעיף זה, לשביעות רצונה של נתיבי איילון. 1 1 לא עמדו המציעים הזוכים בהתחייבותו לפי סעיף זה, תהא רשאית נתיבי איילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתם או ליתן להם ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיהם. למציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי החברה ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם ביטול זכייתו. מבלי לגרוע מן האמור, ביטלה נתיבי איילון את זכיית מציע בשל אי עמידתו בתנאי סעיף זה, תהא רשאית נתיבי איילון להכריז על המציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציעים הזוכים שזכייתו של אחד מהם בוטלה כעל המציע הזוכה או לבטל את המכרז, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע שהצעתו דורגה לאחר הצעת המציעים הזוכים, אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לנתיבי איילון, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז, במקרה שבו במהלך השנה הראשונה להסכם ביטלה נתיבי איילון את הסכם ההתקשרות עם מי מהמציעים הזוכים מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית נתיבי איילון, אך לא חייבת, לפנות למציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר המציעים שזכו, ולהציע לו להתקשר עמה בהסכם התקשרות על פי תנאי הצעתו, וזאת תחת יציאה למכרז חדש. מציע כאמור ייתן את תגובתו בכתב להצעת נתיבי איילון בתוך 9 ימים. סרב המציע להצעת נתיבי איילון או שלא ניתנה מטעמו כל תגובה, תהייה רשאית נתיבי איילון לפנות בהצעה דומה למציע שהצעתו

20 -21 - דורגה במקום שלאחר מכן, וכן הלאה. למען הסר ספק מובהר כי הזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של נתיבי איילון, וכי למציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעות המציעים שהסכם ההתקשרות עמם בוטל ו/או לכל מציע אחר אין ולא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה. 11. כשיר נוסף מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע שדורג במדרג ההצעות לאחר המציעים שהוכרזו כזוכים במכרז )להלן: "כשיר נוסף"(, על מנת שיעניק את השירותים על פי הצעתו, וזאת הן במקרה שמציע זוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או ההסכם, והן במקרה בו החברה תהיה מעוניינת בקבלת השירותים נשוא המכרז מגורם נוסף. במידה ותבחר החברה לפעול כאמור בסעיף 11 לעיל, תודיע החברה למציע על היותו כשיר נוסף, והכשיר הנוסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה במכרז, כשלעניין זה יראו במועד פניית החברה על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה. למען הסר ספק, מובהר כי לעניין הצעת המחיר של הכשיר הנוסף יחולו הוראות סעיף 01 לעיל. לכשיר הנוסף תינתן שהות של 9 ימים ממועד פניית החברה להודיע לחברה על קבלת הצעתה. לא עשה כן הכשיר הנוסף, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית החברה לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום שלאחר הכשיר הנוסף וכך הלאה. למען הסר ספק, מובהר כי מימוש הזכות האמורה לפי סעיף זה לפנות לכשיר נוסף או למציע הבא שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, הינו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, וכי למציעים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של מציע זוכה ו/או ביטול הסכם ההתקשרות עם מציע זוכה. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של החברה לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן השירותים. אין בבחירת כשיר נוסף או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שתעמודנה לחברה כנגד הזוכה במקרה כאמור דרישות ביטוח תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח. 11. תנאים כלליים 11 אישור תקציבי מובהר כי במועד פרסום המכרז, טרם נתקבל האישור התקציבי לביצוע השירותים נשוא המכרז. לכן, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת מתן השירותים. בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד נתיבי איילון ו/או מי מטעמה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד נתיבי איילון ו/או מי מטעמה,

21 -20 - בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית תחילת מתן השירותים נשוא המכרז עקב אי קבלת אישור תקציבי. למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של ביטול המכרז ו/או דחייה במועד תחילת מתן השירותים אי קבלת אישור תקציבי, לא יהיו זכאים המציעים לכל פיצוי ו/או תשלום נוסף, מכל סוג ומין שהוא, לרבות תשלום עקב הוצאות שהוציאו בהכנת ההצעה ו/או כל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז. 11 הגנת הפרטיות על המציע יחולו הנחיות רשם מאגרי המידע, הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שתוקנו מכוחו, וכן כל דין אחר בקשר למידע, שימוש במידע ואבטחת המידע הנמצא במאגר המידע שבבעלותו או שמוחזק על ידי המציע דין חל הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות. 11 תניית שיפוט כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב-יפו. 11 הוצאות ההשתתפות בהליך המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מנתיבי איילון בגין הוצאות אלה הצעה בודדת כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט בקבלן, או הנשלט על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ- 11% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למנות יותר מ- 11% מהדירקטורים. לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים. איתמר בן מאיר, מנהל כללי

22 -22 - נספח 3 פרופיל מציע שם המציע: מס' התאגיד: שנת יסוד התאגיד: כתובת המציע: טלפון: פקס: דואר אלקטרוני: שם איש הקשר במציע: תפקיד: טל' סלולארי: שמות בעלי המציע: 1. ת.ז. ת.ז..0 ת.ז. )אם בעל התאגיד הנו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד( שמות מורשי החתימה מטעם התאגיד: חתימת המציע:

23 -23 - נספח 8 לכבוד חברת נתיבי איילון בע"מ רח' על פרשת דרכים )פינת דרך נמיר( תל אביב א.ג.נ., טופס ההצעה אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"( למתן הצעה להתקשר עמה במסגרת מכרז מס' 10/11 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )מכרז מסגרת( )להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה( על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיהם, מציעים בזה לחברה לבצע את השירותים, הכל כמפורט במכרז על כל נספחיו. הננו מודיעים כי הצעתנו ערוכה על פי המכרז על כל נספחיה, וכי קיבלנו ו/או הועמדו לרשותנו כל המסמכים הקשורים להצעה וכן קיבלנו הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע השירותים. הננו מצהירים ומתחייבים כי אם תתקבל הצעתנו, נבצע את כל השירותים בהתאם לכל תנאי המכרז והנספחים לו ולשביעות רצונכם המלאה וזאת במתכונת המחירים )לא כולל מע"מ( המפורטים להלן. היה והצעתנו תתקבל הננו מתחייבים לחתום, כמפורט בנוהלי המכרז ותנאיו, על הסכם ההתקשרות המצורף, ושלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותינו על פי הסכם זה ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותינו. כן רצ"ב להצעתנו כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידינו. ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי ההצעה, עלולים לגרום לפסילת הצעתנו. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז. היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות על ידכם, כמפורט במסמכי המכרז, וכי תוך ארבע עשרה )11( ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי הסכם ההתקשרות ונפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח המפורטות בו, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה. הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתנו והמהווים, לדעתנו, מידע סודי הנם:.0.2.9

24 -24 - שם המציע )מלא(: שמות מורשי החתימה מטעם המציע: חתימות מורשי החתימה: תאריך: חותמת המציע:

25 -25 - נספח 8.3 )יוגש במעטפה סגורה ונפרדת( לכבוד חברת נתיבי איילון בע"מ רח' על פרשת דרכים )פינת דרך נמיר( תל אביב א.ג.נ., הנדון: טופס הצעת המחיר אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"( במסגרת מכרז מס' 10/11 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )מכרז מסגרת( )להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה(, מציעים בזה להעניק את השירותים לחברה בהתאם לכל דרישות החברה המפורטות במסמכי המכרז, במפרט השירותים ובהסכם ההתקשרות, וזאת בתמורה לסכומים על פי מסמכי המכרז ובהצעתנו כמפורט להלן: 3. הצעת מחיר עבור מתן שירותי אבחון ומיון )קטגוריה א'(: ובמילים: המחיר המוצע על ידינו בגין כל מועמד אשר יישלח להליך מיון )שירותי המיון( 01% ובמילים: ובמילים: המחיר המוצע על ידינו עבור הליך אבחון למועמד בכיר המחיר המוצע על ידינו עבור הליך אבחון למועמד דרג ביניים / אקדמאי 81% 81% משקלו של המחיר המוצע עבור שירותי המיון יהווה 01% מהמשקל הכולל של הצעת המחיר; משקלו של המחיר המוצע עבור שירותי האבחון למועמד בכיר יהווה 81% מהמשקל הכולל של הצעת המחיר; ומשקלו של המחיר המוצע עבור שירותי האבחון למועמד דרג ביניים / אקדמאי יהווה 81% מהמשקל הכולל של הצעת המחיר. 8. הצעת מחיר עבור מתן שירותי השמת עובדים )קטגוריה ב'(: % אחוז העמלה המוצע על ידינו מתוך שכר הבסיס החודשי שייקבע לכל משרה שתאויש בחברה באמצעות תהליך ההשמה ובמילים: אחוזים.

26 -26 - שיעור העמלה לא יעלה על 331% מתוך שכר הבסיס החודשי שנקבע למשרה אותה אייש עבור החברה כאמור, ולא ירד מ 72% מתוך שכר הבסיס החודשי שנקבע למשרה אותה אייש עבור החברה כאמור. 1. הצעת מחיר עבור מתן שירותי Headhunting )קטגוריה ג'(: % אחוז העמלה המוצע על ידינו מתוך שכר הבסיס החודשי שייקבע לכל משרה שתאויש בחברה באמצעות תהליך הHeadhunting ובמילים: אחוזים. שיעור העמלה לא יעלה על 811% מתוך שכר הבסיס החודשי שנקבע למשרה אותה אייש עבור החברה כאמור, ולא ירד מ 72% מתוך שכר הבסיס החודשי שנקבע למשרה אותה אייש עבור החברה כאמור. הבהרות והצהרות בנוגע להצעת המחיר: המחירים והעמלות כמפורט בהצעת המחיר שלעיל אינם כוללים מע"מ. הצעתנו לעיל, ניתנה לאחר שבדקנו כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, הבנו את כל התנאים והדרישות שבו, בדקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר עשוי להשפיע על קביעת הצעת המחיר, ואנו מוותרים מראש באופן מפורש, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי נתיבי איילון בגין ו/או בקשר עם האמור. ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמחירים המוצעים על ידינו יהוו תמורה סופית ומוחלטת בגין כל השירותים שיוענקו על ידינו, וכוללת את כל הוצאותינו בגין ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא המכרז, מכל מין וסוג שהוא. כמו כן, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי הסכם ההתקשרות שייחתם עמנו, אם הצעתנו למכרז תיבחר, הנו הסכם מסגרת, וכי אין לכם כל חובה להזמין מאתנו עבודה בהיקף כלשהו. ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי התמורה לא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות ביצוע שירותים בהיקף נמוך, וכי לא נהיה זכאים לכל תשלום נוסף במקרה כאמור. אנו מצהירים כי כל הפרטים שנמסרו על ידינו כאמור לעיל הנם נכונים ומדויקים. שם המציע )מלא(: שמות מורשי החתימה מטעם המציע: תאריך: חתימות מורשי החתימה: חותמת המציע:

27 -27 - הצהרת המציע בדבר הבנת תנאי המכרז נספח 1 אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 10/11 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )מכרז מסגרת( )להלן: "המכרז"(, בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם. כי למדנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע השירותים נשוא המכרז. כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו ו/או מכל תנאי על פי דין. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז, ולרבות הסכם ההתקשרות. אנו מצהירים כי ידוע לנו שביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותנו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים למלא אחר ביצוע הוראות מסמכי הסכם ההתקשרות ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי הסכם התקשרות זה במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה..0 אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים, וכי לא גילינו את פרטי הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז. אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. תאריך חתימת המציע

28 -28 - לכבוד נתיבי איילון בע"מ נספח 4 אני הח"מ,, כדלקמן: אישור עו"ד עו"ד של )להלן: "המציע"(, מאשר בזאת ביצוע השירותים וההתקשרות בהסכם ההתקשרות לפי מכרז מס' 10/11 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )מכרז מסגרת(, הנן במסגרת סמכויות המציע. שמות מנהלי המציע הנם:. שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע הנם:. אופן החתימה המחייב את המציע הנו:. בעלי המציע הנם:. חתימות ה"ה וכן, אשר חתמו בפני על הצעה זו ועל הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז, בצירוף חותמת התאגיד המציע, מחייבות את התאגיד המציע לכל דבר ועניין..0.2 חתימת וחותמת עו"ד תאריך

29 -29 - תצהיר מס' 3 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו נספח 2.0 אני הח"מ, מר/גב', נושא/ת ת.ז. שמספרה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן: אני הוסמכתי כדין על ידי )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס' 10/11 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )מכרז מסגרת( )להלן: "המכרז"(. הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: )א( )ב( )ב( המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים. אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים - כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת ההצעות. הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: )א( )ב( )ג( לעניין סעיפים 1 ו- 0 לעיל: המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום. אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום - כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת ההצעות. "אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" - כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א ; "בעל זיקה" - כל אחד מאלה: )1( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; )1( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; )0( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית - חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק "הורשע", בעבירה - הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )01 באוקטובר 1111(; "חוק עובדים זרים" - חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א- 771 "חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז ; "שליטה מהותית" - החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד