פרק 7

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פרק 7"

תמליל

1 כללי תיאור 1 )תאריך עדכון: (.70 מבוא פרק זה מציג את הכללים של תיאור של משאבי מידע, תוך התמקדות בפרסומ םי טקסטואליים, הן מבחינה ביבליוגרפית והן מבחינה פיסית. בהקשר של משימות המשתמש בקטלוג, כללים אלה מתייחסים ברובם לרישום התכונות המאפיינות את משאב המידע ברמות של ביטוי והתגלמות, וכללים מסוימים גם ברמות היצירה והפריט. רישום תכונות אלו נחוץ כדי להבחין בין משאבי מידע הנראים לכאורה דומים. לדוגמה: פרסום א: הספריה בחברה מאת אירן ושמואל סבר. ירושלים : מרכז ההדרכה לספריות ציבוריות, תש"ן. 292 עמודים. פרסום ב: הספריה בחברה מאת אירן ושמואל סבר ; עורכת - פנינה שחף. מהדורה שניה ומתוקנת. ירושלים : מרכז ההדרכה לספריות בישראל, תשנ"ז.,vi 092 עמודים. הכותרים והמחברים העיקריים של שני משאבי המידע האלה זהים. התכונות הנוספות של כל אחד מהם אחריות אינטלקטואלית נוספת, שנת ההוצאה, מהדורה והיקף הפרסומים שונות. כל אחד מהמשאבים האלה זוכה לרשומת קיטלוג נפרדת, ופירוט תכונותיהם ברכיבים של התיאור בכל רשומה מאפשר למשתמש בקטלוג להבחין ביניהם ולהחליט איזה מהם מתאים יותר לצרכיו. ברור שכדי להבחין בין הוצאות שונות של אותו משאב איננו זקוקים תמיד לכל הנתונים הללו. אך היות שאי אפשר לדעת מראש איזו תכונה היא התכונה המזהה העיקרית למשאב מסוים, וכדי שתהיה אחידות בתיאור המשאבים השונים בספריה, יש לרשום את כל התכונות של כל משאב ומשאב. במקרים מסוימים יש להוסיף גם מידע נוסף על המשאב בהערות. נוסף לזיהוי משאב מבחינה ביבליוגרפית, רכיבים שכלולים בתיאור עשויים לספק מידע חשוב על המשאב עצמו. כך ניתן, מתוך הקטלוג ובלי לראות את המשאבים, לזהות את המשאבים החדישים ביותר על נושא מסוים, לבחור משאב רב-היקף או מצומצם. לפעמים אף ניתן לזהות את נקודת מבטו או את איכותו של המשאב, לפי מקום ההוצאה או המוציא לאור )למשל: פרסום בהוצאת מוסד בעל דעות פוליטיות ברורות, או פרסום היוצא לאור על ידי הוצאה אקדמית יוקרתית(. גישה זו חשובה במיוחד בספריות שיש בהן "מדף סגור" ובהן אין לקורא גישה חופשית אל המדפים )דוגמת הספריה הלאומית בירושלים( והקורא צריך לבחור את המשאבים בעיקר על פי הרשום בקטלוג. כללים אלו מותאמים ל: הנחיות RDA Resource Description and Access א. examples. IFLA ISBD Examples Study Group (2009) Full ISBD ב

2 בספריות שיש בהן "מדף פתוח" הקורא יכול לגשת בעצמו אל המדפים ולבחור את משאבי המידע מתוך "היכרות אישית", אך גם בספריות אלה רצוי לקבל פרטים נוספים מתוך הקטלוג על משאבים שאינם עומדים כרגע על המדפים. התיאור המלא הכלול ברשומת הקיטלוג של משאב משיג את המטרה העיקרית של הקטלוג: לחסוך בזמן הקורא ולהנחותו אל המידע שמעניין אותו. בספרים, בחוברות וכיו"ב, פרטי הזיהוי של המשאב נלקחים בעיקר משער המשאב ומושלמים במידת הצורך מפרטים המופיעים במקומות אחרים במשאב )מאחורי השער, בהקדמה, על המעטפת וכו'(. כאשר פרט חיוני לא מופיע כלל במשאב, יש להיעזר במקורות ביבליוגרפיים חיצוניים או אף בידע אישי כדי לגלות אותו. 707 כללי הגדרת משאב מידע משאב יכול להתייחס למשאב בודד או לאוסף משאבי מידע המטופלים כיחידה אחת. יש לבחור כבסיס לזיהוי המשאב מקור המייצג את המשאב השלם, תוך כדי התייחסות לסוג התיאור שנבחר )ראו 7.2.0( ועל פי אופן הופעתו של המשאב. אפיון הופעתו של משאב מתייחס לאופן הפרסום issuance) (mode of ולשינויים שנעשו לאורך זמן בסוגים מסוימים של משאבים. הופעתם של משאבים מסוימים מוגבלת בזמן, כגון מונוגרפיה, שהיא משאב ביבליוגרפי שהושלם בחלק אחד או שקיימת כוונה להשלימו במספר סופי של חלקים. גם אנציקלופדיות ויצירות דומות המופיעות במספר כרכים במשך שנים רבות, סופן מתוכנן וחזוי מראש והן דוגמה למשאבים מסוג זה. תכונה הנקראת "סדרוניות" (seriality) היא הופעה מתמשכת של משאב. משאב מתמשך resource) (continuing הוא משאב היוצא לאור לאורך זמן ללא סיום מוגדר מראש. סדרון (serial) הוא משאב מתמשך, המוגדר כפרסום היוצא לאור לעתים מזומנות וחלקיו נושאים מספרים או תאריכים מזהים. הסדרון מיועד להמשיך להופיע לתקופה בלתי מוגבלת, כגון כתבי-עת, עיתונים, שנתונים, דו"חות תקופתיים וכן סדרות מונוגרפיות ממוספרות. סוג נוסף של משאב הוא משאב משולב resource),(integrating המאופיין בכך שמוסיפים אליו חומרים או שהוא משתנה על ידי עדכונים, אשר משולבים לתוך המשאב השלם. המצב של משאב משולב כפי שיצא לאור לראשונה או לאחר שעודכן על ידי שילוב של חומר חדש לתוכו נקרא חזרור,(iteration) לעומת המונח מהדורה, שמשמש בדרך כלל לתיאור מונוגרפיה. משאבים משולבים יכולים להיות מתמשכים או סופיים. דוגמאות למשאבים משולבים עשויות להיות קלסרים לעדכון, מאגרי מידע ואתרי אינטרנט גישות שונות לתיאור משאב הנחיות ה- RDA מציעות שלוש גישות לתיאור - תיאור מקיף, תיאור אנליטי ותיאור היררכי. תיאור מקיף 7-2

3 תיאור מקיף מיועד לתאר את ההתגלמות השלימה. גישה זו ישימה בסוגי ההתגלמויות הבאות: א( התגלמות אשר יצאה לאור כיחידה אחת )כגון: ספר, תקליטור בודד, מסמך ;)PDF ב( מונוגרפיה רבת-חלקים )כגון: ספר בכמה כרכים, סט של כמה תקליטורי שמע, ערכה הכוללת חלקי משחק ומלווה בחוברת הדרכה(; ג( סדרון )כגון: כתב-עת המוציא לאור גיליון חודשי מודפס, כתב-עת מקוון המפרסם גיליון חודשי באתר שלו(; ד( משאב משולב )כגון: קלסר לעדכון, אתר אינטרנט המתעדכן על בסיס תקופתי(; ה( אוסף של שתי יחידות או יותר, הנאסף על ידי אספן פרטי, סוחר, ספריה, ארכיון וכו' )כגון: אוסף פרטי של פוסטרים, מאגר של תמונות דיגיטליות שנאסף על ידי מוזיאון(. בתיאור מקיף של התגלמות בעלת מספר חלקים, אפשר לרשום את הפרטים המתייחסים לחלקי ההתגלמות בכל אחד בכל אחת מהצורות הבאות: כחלק של תיאור המ נ ש א )תיאור הפיסי(, כקישור ליצירה קשורה, או כקישור להתגלמות קשורה. תיאור אנליטי תיאור אנליטי משמש לתיאור התגלמות במונחים של חלקיה. ניתן להשתמש בו כדי לתאר כל אחד מסוגי החלקים הבאים:: א( חלק הכלול בהתגלמות גדולה יותר שיצאה לאור כיחידה אחת )כגון תווי מוסיקה לשיר אחד מתוך סט של תווי מוסיקה ל- 20 שירים(; ב( חלק של מונוגרפיה רבת-חלקים )כגון החוברת 'מדריך למורה' שיצאה לאור בתוך ערכה שכוללת גם סרט על גבי DVD וחוברת 'מדריך לסטודנט'(; ג( חלק מסדרון )כגון כרך אחד מתוך סדרה, גיליון אחד של כתב-עת(; ד( חלק מתוך משאב משולב )כגון פרק אחד מתוך קלסר לעדכון, מסמך אחד מאתר אינטרנט מתעדכן(; ה( חלק של אוסף שנאסף על ידי אספן פרטי, סוחר, ספרייה, ארכיון וכו' )כגון תמונה אחת ממאגר של תמונות דיגיטליות שנאסף על ידי מוזיאון(. אפשר להכין תיאור אנליטי לחלק אחד או יותר של ההתגלמות השלימה. בתיאור אנליטי, אפשר לרשום את הפרטים המתייחסים להתגלמות השלימה או לחלקים ממנה, בכל אחד בכל אחת מהצורות הבאות: במשפט הסדרה; כקישור ליצירה קשורה, או כקישור להתגלמות קשורה. להלן, דוגמה להתגלמות שאפשר לקטלג כשלימה )מונוגרפיה רבת-חלקים( או לקטלג את כל החלקים בנפרד, עם שיוך לסדרה שהם משתייכים אליה. 7-3

4 א) ) רשומה אחת למונוגרפיה רבת כרכים תיאור מקיף דיסקברי ספרית התגליות / מאנגלית - טל כרמל-שקד ; יועץ מדעי למהדורה העברית - עמוס כרמל. תל-אביב : קמחי, כרכים : איורים צבעוניים ; 11 ס"מ מנוקד. )ב( רשומה אחת ליחידה הראשונה, עם שיוך לסדרה תיאור אנליטי ( כך יקוטלגו שאר היחידות בנפרד( מתחת לפני הים / עורך יועץ - פרנק ה טלבוט ; מאנגלית - טל כרמל-שקד ; יועץ מדעי למהדורה העברית - עמוס כרמל. תל אביב : קמחי, עמודים : איורים צבעוניים ; 11 ס"מ. דיסקברי - ספרית התגליות ; 1 מנוקד. תיאור היררכי גישה זו היא שילוב של שתי הגישות הקודמות תיאור מקיף של התגלמות שלימה עם תיאור אנליטי של חלקיה. בדוגמה הקודמת, לרשומה )א( אפשר להוסיף הערת תוכן המפרטת את הנתונים של כל יחידה ויחידה, ובכך להפוך את הרשומה לתיאור היררכי. 702 רכיבים של התיאור אזורי תיאור - ISBD על פי התקן הבין-לאומי לתיאור ביבליוגרפי (ISBD - International Standard 2 Description) Bibliographic תיאור משאב מידע מורכב מתשעה אזורי תיאור: צורת התוכן וסוג המדיה הכותר )כולל כותרים נוספים והמשך כותר( והמשפט המציג את האחראים מבחינה אינטלקטואלית להיווצרותו )האנשים והתאגידים הקשורים ביצירה, כולל גם עורכים, מתרגמים, מאיירים, מחברי מבואות וכד'(. מהדורת ההתגלמות פרטי סוג המשאב )לשימוש בתיאור חומר קרטוגרפי, תווי מוסיקה וסדרונים(. נתוני ההוצאה לאור / ייצור / הפקה / הפצה / זכויות יוצרים תאורת )תיאור פיסי של התגלמות( סדרונים הערות מזהה ההתגלמות ותנאי זמינות כל אחד מתשעת אזורי התיאור ברשומת הקיטלוג יכול לכלול מספר רכיבים. לדוגמה, התאורת כוללת את הרכיבים הבאים: היקף ההתגלמות )מספר העמודים, מספר הכרכים, מספר התקליטורים וכו'(; פרטים פיסיים אחרים )הימצאותם של איורים צבעוניים, אם 2 להתאמת אזורי התיאור של ISBD לרכיבים הרלוונטיים של הנחיות ה-,RDA ראו נספח ב- RDA. 1.D 7-4

5 הקלטת הקול היא בסטריאו, וכד'(; וממדי הפריט. בתצוגה "הקדומה" למשתמש - בצורת כרטיס קטלוג, חלקי התיאור אורגנו בסעיפים, כאשר הסעיף הראשון כולל סעיפים 2-4 )מתחילת הכותר ועד שנת ההוצאה(. הסעיף השני כולל את התאורת והסדרה. ההערות למיניהן וכן מספר הספר התקני הבין-לאומי )מסת"ב( הופיעו כל אחד כסעיף נפרד. סדר זה של פרטים היה מקובל כבר עשרות שנים ברוב ספריות העולם. המעבר לקטלוגים ממוחשבים פתח אפשרויות שונות ומגוון צורות לעיצוב הנתונים בתצוגה. כמו כן, הוא הצריך סימון של המרכיבים השונים של התיאור בדרך שגם המחשב יוכל לזהות אותם בקלות. למשל: עינו של האדם יכולה להבחין בנקל בין שם מקום ההוצאה לבין שם המו"ל, או בין הכותר להמשכו. "עינו" של המחשב אינה מסוגלת לעשות אבחנות אלה, ונדרש סימן היכר ברור המזהה כל פרט ופרט. לצורך זה תקן ISBD מכתיב סימני פיסוק מיוחדים )ולפעמים קצת משונים( בין פרטי התיאור השונים. שיטת הקידוד המקובלת בעולם לרשומת קיטלוג ממוחשבת היא תקן מארק - (MARC 3 Cataloguing), Machine Readable שפותח לפני עשרות שנים על ידי ספריית הקונגרס. תקן מארק מיישם את התקן הבין-לאומי להעברת נתונים ביבליוגרפיים (2709.(ISO תקן.RDA וגם להנחיות )AACR( מותאם גם לכללי הקיטלוג הישנים MARC רכיבי הליבה של ה- RDA בשונה מאיזורי התיאור של ISBD- ב, הנחיות RDA הנתונים המופיעים ברשומת הקיטלוג נקראים רכיבים.(elements) קיימים מאות רכיבים, המיועדים לתיאור כל מגוון משאבי המידע השונים. כמובן שרק חלק קטן מהם ייכלל ברשומת קיטלוג אחת, בהתאם למשאב המסוים העומד לקיטלוג. הנחיות RDA מזהים רכיבים מסוימים כרכיבי ליבה elements),(core הן בתיאור המשאב והן בתיאור הישויות השונות. הרכיבים שנבחרו כליבה לתיאור משאב משקפים את התכונות ואת ההקשרים התומכים במשימות המשתמש בקטלוג. רשומת קיטלוג צריכה לכלול את רכיבי הליבה המתאימים לתיאור המשאב העומד לקיטלוג, בתנאי שאת המידע לגבי אלמטנים אלה ניתן לברר בנקל. רק מקרה אחד של רכיב ליבה נדרש לרישום או העתקה לרשומת הקיטלוג. המקרים האחרים הם אופציונאליים. לדוגמה, במקרה של שלושה מו"לים של התגלמות, נדרש להעתיק לרשומה רק את הראשון והעתקת השניים הנותרים הינה אופציונאלית. רכיבים אחרים מוצגים במונחים של,core if היינו רכיבי ליבה המיוחדים לתנאים הקיימים באותו משאב מסויים. בכל סעיפי הכללים שבהמשך פרק זה יצויין אלו רכיבים הם רכיבי הליבה, ובאילו מקרים הכללת או השמטת מידע ברשומת הקיטלוג הינה אופציונאלית. 703 מקור המידע לתיאור המשאב כללי 3 להסבר על שיטת MARC לתיאור ביבליוגרפי של משאבי מידע, ראו: 7-5

6 א) ב) או מקור המידע ליצירת תיאור משאב הוא המשאב עצמו. יש להתייחס למדיית האחסון )כגון: נייר, סרט צילום, רשמקול להקלטות וכו'( וכן לאריזת המשאב )כגון: מחסנית של קלטת או קופסה מקורית של משחק או ערכה( כחלק בלתי נפרד מהמשאב עצמו. חומר המלווה את המשאב )כגון, חוברת המלווה להקלטת קול( ייחשב לחלק בלתי נפרד של המשאב, כאשר המטרה היא להכין תיאור מקיף של המשאב כולו. לעומת זאת, בהכנת תיאור אנליטי, החומר המלווה יטופל בנפרד, כמשאב קשור. הנחיות RDA )סעיף 0.0( מחלקים את מקורות התיאור לשלוש קבוצות: משאבים בעלי עמודים, דפים, גיליונות או כרטיסים; משאבים המכילים ת מ ונו ת-נו ע )כגון: סרט,,DVD קובץ מחשב ;)MPEG משאבים אחרים. בפרק זה נדון רק בסוג הראשון של המשאבים. הסוגים האחרים יידונו בפרקים הבאים. ) ) התגלמויות בעלות עמודים, דפים, גיליונות או כרטיסים התגלמות המכילה עמוד אחד או מספר עמודים, וכן דפים, גיליונות או כרטיסים. דוגמאות: ספר, גיליון של כתב-עת, פוסטר, גיליון-מפה, סט של כרטיסים; תמונות של עמוד אחד או של כמה עמודים, וכן דפים, גיליונות או כרטיסים. דוגמאות: סרט-זיעור של כתב-יד, דף-זיעור של ספר, קובץ PDF של מאמר. יש להשתמש בעמוד השער )או דף /כרטיס /גיליון השער( או כל תמונה (image) ממנו כמקור המועדף לתיאור המשאב. לחילופין, אם המשאב הוא זיעור או קובץ מחשב השמור באריזה נישאת )כגון, על גבי תקליטור( אפשר להשתמש בכותר הרשום על תווית המצורפת למשאב כמקור המידע המועדף. אם חסר עמוד שער )או דף /כרטיס /גיליון השער(, יש להשתמש באחד מהמקורות הבאים )לפי סדר עדיפות(: כריכה או עטיפה )או תמונה ממנה( 4 כו תר ה ת ח ל )או תמונה ממנו( 5 ד ג ל ית )או תמונה ממנה( 6 קולופון )או תמונה ממנו( אם לא נמצא כותר באחד מהמקורות האלה, יש להשתמש בכל מקור בתוך המשאב, תוך העדפת מקור שמציג את המידע בצורה רשמית. אם קיימים כמה מקורות מידע העומדים בקריטריונים למקור מועדף, יש לבחור בראשון המופיע בתוך המשאב. - caption title כותר המובא בראש העמוד הראשון של הטקסט. - masthead ציון בעלים, כתובת, עורך וכיו"ב בגיליון של תקופון. קולופון (colophon) - הצהרה בסוף פריט, אשר מספקת אחד או יותר מהנתונים הבאים: הכותר, המחבר)ים(, המו"ל, המדפיס, תאריך ההוצאה או ההדפסה

7 אם יש כמה מקורות מועדפים בשפות שונות, יש לשתמש במקור המועדף לפי סדר העדיפות הבא: המקור שהוא בשפה או ב כ ת ב התואם לתוכן המשאב או את רוב תוכן המשאב; המקור שהוא בשפה או ב כ ת ב של התרגום, אם עיקר מטרת המשאב היא התרגום; המקור שהוא בשפה או ב כ ת ב המקורי של המשאב, אם המשאב כולל תוכן בכמה ה כ ת ב המקורי; שפות או כתבים וניתן לזהות את השפה או את המקור המופיע ראשון במשאב. אם למשאב יש כמה מקורות מועדפים בעלי תאריכים שונים, יש להעדיף את המקור בעל התאריך המאוחר יותר. ביצירה רבת-כרכים )מונוגרפיה או סדרון( יש להתבסס על הכרך המוקדם ביותר. אם במשאב עצמו חסר מידע הנחוץ לזיהוי המשאב, אפשר להסתייע במידע מתוך )לפי סדר עדיפות(: חומר מלווה )כגון חוברת נלווית, קובץ 'אודות'( אריזה לא מקורית תיאורי המשאב שפורסמו כל מקור נגיש )ספרי יעץ וכד'( אם המידע הדרוש נלקח ממקור מחוץ למשאב עצמו, יש לציין זאת בהערה מתאימה )ראו כלל א ( או בצורה אחרת, כגון על ידי רישום הנתונים בתוך סוגריים מרובעים )אריחיים(. כך יונהג לגבי הרכיבים הבאים: כותר עיקרי, כותר מקביל עיקרי, המשך כותר, המשך כותר מקביל; א. משפט אחריות השייך לכותר העיקרי, משפט האחריות השייך לכותר המקביל ב. העיקרי; ציון המהדורה ומשפט האחריות שלה; ג. מספור של סדרונים; ד. משפט הפקה; ה. משפט ההוצאה לאור; ו. משפט ההפצה; ז. משפט הייצור; ח. משפט הסדרה. ט. אם המשאב הוא מן הסוג שבדרך כלל אינו כולל מידע מזהה )כגון תמונה בודדת( אין צורך בהערה או בכל אמצעי אחר לציין שהמידע הוא ממקור חיצוני למשאב. סיכום: בחירת השער בקיטלוג מונוגרפיות התגלמות בצורת ספר לרוב ההתגלמויות בצורת ספר יש שער אחד בלבד ואין קושי לאתר אותו. אם חסר שער, יש לחפש תחליף לשער מתוך שאר חלקי ההתגלמות. אם קיימים מספר שערים יש לבחור אחד מהם כמקור המידע המועדף. 7-7

8 התגלמות ללא שער תקוטלג, אם אפשר, על פי חלק אחר שלה. עובדה זו תצוין בהערה. כתחליף לשער יכולים לשמש המעטפת, גב ההתגלמות, או כל חלק אחר של ההתגלמות שבו מוצג הכותר בצורה פורמאלית. במקרה זה יש להתייחס לנתונים המועתקים מהתחליף לשער כאילו נלקחו משער רגיל. אם אי אפשר למצוא תחליף לשער, יש להעתיק את המידע ממקור ביבליוגרפי מוסמך, כאשר כל הרכיבים של התיאור שנלקחו מהמקור הביבליוגרפי יירשמו בתוך זוגות של סוגריים מרובעים. התגלמות רבת-חלקים מקוטלגת בדרך כלל לפי שער החלק )כרך( הראשון. שינויים בשערי הכרכים הבאים נרשמים כהערות. בקיטלוג התגלמות בעלת חלק )כרך( אחד שיש לה כמה שערים יש לבחור את השער לקיטלוג לפי השיקולים הבאים: א( יש להעדיף את השער בעל תאריך ההוצאה המאוחר ביותר. אם הההתגלמות היא דפוס- צילום הכולל גם צילום של השער המקורי יש להעדיף את השער החדש. ב( אם ההתגלמות היא חלק מהתגלמות גדולה יותר )כל כתבי המחבר, או חלק מסדרה( ויש לה שני שערים, אחד לחלק ואחד להתגלמות הגדולה, יש לבחור את השער בהתאם להחלטה על גישת הקיטלוג מקיפה, אנליטית או היררכית )ראה דוגמה לעיל(. ג( אם יש להתגלמות כמה שערים בשפות שונות יש להעדיף את השער שהוא בשפת רוב התוכן של בהתגלמות. ד( אם ההתגלמות היא רב לשונית, יש להעדיף את השער שהוא בשפת המקור, אלא אם כן התרגום הוא הסיבה העיקרית לקיומה של ההתגלמות. יש לקטלג מילון דו-לשוני בעל שני שערים לפי השער שבשפת ארץ ההוצאה. 704 העתקה של מידע 7 העיקרון השלישי של העקרונות המנחים את עיצוב כללי הקיטלוג הוא ייצוג, שמשמעותו היא שהבסיס ליצירת תיאור של משאב הוא כפי שהמשאב מציג את עצמו. עיקרון זה הושם בהנחיות RDA באופן מקיף. ברכיבים רבים של התיאור, כללי הקיטלוג מורים שיש להעתיק (transcribe) את המידע בדיוק כפי שהמידע מופיע במשאב, ללא כל שינוי, קיצור או תיקון. לדוגמה, אם הכותר העיקרי מופיע בהתגלמות עם שגיאת כתיב, נעתיק את המידע לרכיב הכותר העיקרי עם הטעות. ברכיבים אחרים הכללים מורים על רישום (recording) של הנתונים שנמצאו במשאב, הוראה שמחייבת במקרים מסוימים שינוי של המידע הנרשם 8 ברכיבים של התיאור. לדוגמה, בהתגלמות מופיע המסת"ב עם מקפים או רווחים בין חלקי 7 8 זמין באתר: מסת"ב מספר ספר תקני בינלאומי Number.ISBN - International Standard Book 7-8

9 המספר )לדוגמה:, (. הכלל לרישום המסת"ב ברכיב הקיטלוג המיועד למסת"ב מחייב את המקטלג לרושמו ברצף, ללא מקפים ורווחים )היינו, קיצורים וראשי תיבות.) הוראת ההעתקה משחררת את המשתמש מן הצורך להבין קיצורים שלעיתים אינם מוכרים לו. לדוגמה, בעבר )על פי כללי ה- (AACR2 אם במשאב הופיע 'מהדורה שלישית', המקטלג היה חייב לרשום ברכיב המהדורה: "מהד' ג". היום הוא יירשם כלשונו "מהדורה שלישית". היתרון בגישה זו הוא שחרור המקטלג מעיסוק בראשי תיבות, ופתיחת האפשרות לשימוש חוזר של מידע על ידי העתקתו, הורדתו למחשב או סריקתו מהמשאב או ממקורות חיצוניים, מבלי לשנותו. לעומת זאת, אם במשאב עצמו מופיעים ראשי תיבות וקיצורים, ברוב המקרים יש להעתיקם כמו שהם אותיות רישיות בקיטלוג בשפות לועזיות המוסכמות המקובלות בשפות הלועזיות, הנכתבות באות הלטינית ובאות הקירילית, קובעות שצריך לכתוב מילים מסוימות באותיות רישיות או קטנות. יישום העיקרון של העתקת נתונים כפי שהם מופיעים במשאב יכול להניב את התוצאה שמידע )כגון, כותר באנגלית שמופיע במשאב כולו באותיות גדולות( יועתק באותה צורה לרכיב הכותר. אפשרות שניה היא לרשום את המידע תוך כדי הקפדה על כללי רישום אותיות גדולות וקטנות, בהתאם לשפת הפריט. הוראות לגבי רישום אותיות גדולות וקטנות מופיעות בנספח A של ה- Toolkit.RDA כך מומלץ לעשות בקיטלוג מקורי וכך יונהג בדוגמאות בפרק זה פיסוק א( פיסוק של כללי ISBD הפיסוק המדויק בתוך כל איזורי התיאור יובא בהמשך פרק זה בכללים המיוחדים לכל איזור. איזורי התיאור 4-2, 2 ו- 7 מסתיימים בנקודה אלא אם מופיע בסופם סימן פיסוק אחר )סוגריים או סוגריים מרובעים(. איזור 5 )תאורת( מסתיים בנקודה כאשר הרשומה כוללת גם איזור 2 )סדרה(. רווח יופיע לפני כל סימן פיסוק ואחריו, פרט לפסיק ),( ונקודה ).(. רווח יבוא אחרי סימנים אלה אך לא לפניהם. סוגריים מרובעים משמשים לסימון מידע שנלקח מחוץ למשאב עצמו )ראו סעיף 7.3(. בתוך כל איזור תיאור, כאשר נדרש להקיף רכיבים סמוכים בסוגריים מרובעים, מקיפים כל אחד מהרכיבים בסוגריים מרובעים משלו. לדוגמה: ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, ]2900[. ב( פיסוק המופיע במשאב פיסוק רגיל יכול להופיע במשאב בתוך הפרטים השונים. כיוון שסימני הפיסוק המיוחדים 7-9

10 הם "קודים" או סימני הפרדה מיוחדים, חובה להשתמש בהם גם אם התוצאה תהיה פיסוק כפול, למשל: לאן? / יעקב נורמן. אסור להשתמש בסימנים נקודתיים ):(, קו אלכסוני )/(, נקודה ופסיק );( או סימן שוויון )=( במקומות אחרים בגוף הקיטלוג אלא אם אפשר לכתוב אותם ללא רווח מצד ימין בעברית ובערבית, ומצד שמאל בלועזית. אם הדבר איננו אפשרי יש להמיר אותם בסימן רווח מקף רווח. למשל: בפרסום: ברכיב: עריכה : י. הלוי אפשרות א: אפשרות ב: ]במקור יש רווח לפני הנקודתיים[ עריכה: י. הלוי. עריכה - י. הלוי. אם במשאב מופיעים סמלים או סימנים כלשהם שאינם ניתנים להעתקה על ידי מערכת הקיטלוג, יש להחליפם בתיאור במילים. בשער: סיכוי סיכון גבוה ברכיב הכותר: סיכון ]מחוק בקו[ סיכוי גבוה ראשי תיבות שמופיעם במשאב יועתקו כפי שהם מופיעים, ללא רווחים. דוגמה: דוגמה: בשער: A. I. F. L. ברכיב: I.F.L.A. בשער: A L A ברכיב: ALA 707 רכיב הכותר )רכיב ליבה ) כותר הינו מילה או תו )או קבוצת מילים או תוויות( אשר מהווה את השם של ההתגלמות או של היצירה הכלולה בהתגלמות. למשאב בעל דפים )ספרים, דפים בודדים, גליונות או תמונות מודפסות( או שעתוק )רפרודוקציה( של דפים )מזעורים, קובץ אלקטרוני( מקור המידע המועדף הוא השער. במקרה של מזעור או משאב המאוחסן בהחסן אלקטרוני, אפשר כאלטרנטיבה להשתמש בכותר שבתווית המודבקת למשאב )ספריית הקונגרס מיישמת 7-10

11 אלטרנטיבה זו רק במקרה של החסן אלקטרוני(. אם חסר שער למשאב, יש להשתמש במקורות שפורטו בסעיף 7.3. התגלמות יכולה לכלול כותר עיקרי, המשך כותר, כותר חלופי )אלטרנטיבי( ואפילו כותר שני מקביל )כותר בשפה אחרת(. לאן? השיבה מהודו עולמות נסתרים - התבוננות בתתההכרה פרנקנשטיין או פרומיתיאוס המודרני ספר קהלת אוסטרולנקה - בוך פון אסטראלענקער קהילה בחירת הכותר העיקרי: אם להתגלמות כמה כותרים עיקריים בשפות או בכתיבים שונים, יש לבחור ככותר עיקרי את הכותר בשפה או בכתיב של רוב התוכן של ההתגלמות. אם כל הכותרים של ההתגלמות הם באותה שפה, יש לבחור ככותר העיקרי את זה שמופיע ראשון, או שמוצג בצורה בולטת בהתגלמות. חלקי הכותר יופרדו על ידי סימני פיסוק מיוחדים כדלקמן: א( כותר חלופי )אלטרנטיבי( הוא חלק בלתי נפרד של הכותר העיקרי. בין חלקי כותר זה )שמאופיין על ידי המילה 'או' בעברית, ומקביליה בשפות אחרות( יבואו פסיק, המילה או )או כל מילה מקבילה( ופסיק. פרנקנשטיין, או, פרומיתיאוס המודרני Moby-Dick, or, the whale ב( בין כותר לכותר מקביל )כותר בשפה אחרת( יבואו: רווח, סימן שוויון, רווח. Census of Canada = Recensement du Canada ספר קהלת אוסטרולנקה = בוך פון אסטראלענקער קהילה ג( בין הכותר העיקרי לבין המשך הכותר יבואו: רווח, נקודותיים, רווח. סיפורי ישראל : מבחר סיפורי ילדים עולמות נסתרים : התבוננות בתת ההכרה ד( אם אין משפט אחריות תבוא נקודה אחרי הכותר או אחרי המשכו. יהודים ויהדות בעיני העולם ההלניסטי : לקט מאמרים. ה( בסוף הכותר) םי ) ולפני משפט האחריות יבואו רווח, קו נטוי, רווח. ספר ההגיון / משה חיים לוצאטו עולמות נסתרים : התבוננות בתת ההכרה / ישראל אור-בך 7-11

12 מעתיקים את הכותר ואת המשך הכותר מן המקור עצמו בהקפדה על סדר המילים, האיות, הכתיב )מלא או חסר( ואפילו טעויות. דוגמה: בשער: הגדה של פסח מציורת ברכיב הכותר: הגדה של פסח מציורת רצוי לציין את תיקון הטעות בהערה ולתת נקודת גישה נוספת לכותר המתוקן. רכיב כותר: סדר הדגה של פסח מציורת הערה: כותר צריך להיות: סדר הגדה של פסח מצוירת רכיב הכותר: Functional analaysis בהערה: Title should read: Functional analysis ככלל, אפשר להשאיר את הפיסוק המקורי )חוץ מן ההסתייגויות שפורטו לעיל(. מותר להוסיף פיסוק לצורך הבהרה. אין משמיטים תוארי כבוד שהם חלק מהכותר או מכותר ההמשך )למשל: "ספר היובל לכבוד פרופסור אלכסנדר מארכס"(. אין מעתיקים מילות מבוא המופיעות לפני הכותר שאינן חלק חיוני )אינטגרלי( של הכותר: Walt Disney Pictures Presents DINOSAUR A Read-Aloud Storybook Dinosaur : a read-aloud storybook בשער: ברכיב הכותר: אפשרות להשמטה: אם הכותר או המשך הכותר הם ארוכים, אפשר לקצר אותם על-ידי השמטת קטע או קטעים מהם בתנאי שאין איבוד של מידע חיוני. כל השמטה תצויין ע"י רווח, שלש נקודות, רווח (... (. בכל מקרה אסור להשמיט אחת מחמשת המילים הראשונות של הכותר העיקרי. בשער: ספר אבודרהם מלא טוב טעם נחמד מישפה ושהם על ישראל הדרתו הדרת קדש הלולים, מאיר עיני הולכי באישון חשך ואפלים, אשר משפה ולחוץ כפי הרגלם מתפללים, ואינם יודעים ומבינים פירוש המילים, ובחכמתו פעל המחבר מפעלים, ספר אשר יבאר פירוש התפלות וגם דינים ומנהגים בו כלולים 7-12

13 רכיב הכותר: ספר אבודרהם : מלא טוב טעם... יבאר פירוש התפילות וגם דינים ומנהגים... אם המשך הכותר ארוך מדי אפשר להשמיטו ולרשום אותו כהערה במרכאות: "כולל שאלות ותשובות בדיני ארבעה טורים וחקירות בענינים הנוהגים בזמן הזה". או אפשר לרשום את המשך הכותר כהערה עם מילות מבוא: המשך הכותר: כולל שאלות ותשובות בדיני ארבעה טורים וחקירות בענינים הנוהגים בזמן הזה. אם שם היוצר )אדם, משפחה או תאגיד( מופיע כחלק בלתי נפרד מהכותר, או אם הוא הכותר כולו, יש להעתיק אותו בלי לוכסן ההפרדה בין רכיב הכותר לרכיב משפט האחריות. כל ספורי ש"י עגנון אין משלימים או מפענחים ראשי תיבות, קיצורים או ספרות. לפי שיקול דעתו של המקטלג, ואף לתת לו נקודת גישה. אפשר להוסיף כותר מפוענח, 2222 מושגים דר ' ברקל ובנו מיכאל The U.A.R. in Africa Fighting poverty in the US and Europe אפשר להוסיף כותרים נוספים כמו: אלף מושגים דוקטור ברקל ובנו מיכאל וכד' כותר כולל אם בהתגלמות יש כמה יצירות המופיעות בשער בלי כותר כולל, וכולן יצירות של אותו מחבר, יש להוסיף רווח, נקודה ופסיק ); ) ורווח בין כל אחת מהן. אם יש ליצירות מחברים שונים יופיע שם המחבר של כל יצירה מיד אחריה. ההפרדה בין המחבר לבין יצירתו היא רווח לוכסן רווח ( / (. לפני כל יצירה של מחבר נוסף רושמים נקודה ורווח. פנאי; הכרמל האי-נראה / זלדה טיהל שומר המסילה / גרהארט האופטמן. ההכרח / וולדימיר קורולנקו אם יש ליצירות כותר כולל הרשום בשער או בתחליפו, יש לקטלג את היצירה לפי הכותר הכולל. את היצירות הבודדות רצוי לפרט בהערת תוכן )ראה גם כלל מס' 7.29( ואם רוצים אפשר לתת נקודות גישה ליוצרים ולכותרי היצירות הכלולות בהתגלמות )ראו פרק 0(. 7-13

14 כותר כולל: אוצר שיטות על מסכת בכורות הערה: התוכן: שיטה מקובצת / בצלאל אשכנזי -- שי למורא / יצחק לייב גראסבורג -- שמן רוקח / מרדכי שמעון דובינסקי. שינויים בכותר או בהמשך הכותר במונוגרפיות רבות חלקים: אם חל שינוי בכותר או בהמשך הכותר בחלקים האחרים של מונוגרפיה רבת-חלקים והשינוי נראה חשוב לזיהוי או לגישה להתגלמות, יש לציין זאת בהערה ולרשום את הכותר השונה ככותר נוסף. העדר כותר התגלמות שאין לה כותר בשער או במקור המשמש כשער, אפשר לרשום לה כותר המופיע במקור אחר, במשאב או במקור שמחוץ למשאב. במקרה כזה יש לציין בהערה את מקור הכותר. הערה: הכותר מקטלוג הפרסומים של המוציא לאור. אם אי אפשר למצוא כותר למשאב בשום מקור, רשאי המקטלג להמציא כותר משלו, אשר כולל אחד או יותר מהנקודות הבאות: ציון אופי המשאב )כגון: מפה, יומן, מכתבים, פרוטוקול( א. ציון נושא הפריט )כגון: שם של אדם או תאגיד, אוביקט, פעילות, אירוע, אזור ב. גיאגרפי, תאריכים( המילים הראשונות של הטקסט ג. צירוף לשון (phrase) המאפיין את המשאב ד. כותר המבוסס על משאב קשור. ה. יש להשתמש בשפה ובכתב התואמים לתוכן של המשאב המתואר. אם השפה או הכתב התואמ םי את תוכן המשאב אינם מובנים מאליהם או אינם ישימ םי )כגון כותר לתמונה(, יש להמציא כותר בשפה ובכתב המועדפים על הסוכנות המקטלגת. יש לציין בהערה: Title devised by cataloger. הכותר הומצא על ידי המקטלג. 707 רכיב משפט האחריות )רכיב ליבה( ברכיב שלאחר הכותר, על כל חלקיו, מועתקים שמות היוצרים וכן שמות התורמים לתוכן האינטלקטואלי או הא מ נ ות י, המופיעים בהתגלמות )מחברי ההקדמה, עורכים, מתרגמים, מאיירים וכד'(. מקורות המידע למשפט אחריות הם )לפי סדר עדיפות הבא(: א. אותו מקור מידע ששימש לרישום הכותר. 7-14

15 ב. ג. מקור מידע אחר בתוך ההתגלמות. מקור מידע מחוץ להתגלמות )כפי שמפורט בסעיף 7.3( מעתיקים את שם המחבר גם אם צורתו אינה שונה מהכתוב בנקודת הגישה העיקרית. שמו של אדם הקשור למהדורה מסוימת )למשל: "מהדורה מורחבת על ידי אברהם כהן"( יירשם ברכיב המהדורה )ראה כלל מס' 7.7(. בתחילת משפט האחריות יבואו רווח, לוכסן, רווח ( / (. בתוך משפט האחריות מפרידים בין שמות בעלי תפקידים שווים )כגון, שני מחברים שווים שאין בינים וו החיבור או מילת קישור( על ידי פסיק ורווח ), ) ובין שמות בעלי תפקידים שונים על ידי רווח נקודה ופסיק, רווח ( ; (. בסוף משפט האחריות, על כל חלקיה, תבוא נקודה. הכנסת כלה / ש"י עגנון. המכונית : שמוש ואחזקה / א' וייסברג, ב' זוסמן. דיני מסים : מסי הכנסה, עזבון ושבח / א' ויתקון ; בהשתתפות יעקב נאמן. כנפי איקארוס / ארנולד שרמן ; מאנגלית - א' כרמי. מעתיקים את משפט האחריות כפי שהוא מופיע בהתגלמות כולל מילות חיבור ומילים המסבירות את תפקידו של האדם )או המשפחה או התאגיד( בהתגלמות. Strategic Management An Integrated Approach Charles W. L. Hill University of Washington Gareth R. Jones Texas A&M University בשער: רכיבי כותר ומשפט האחריות: Strategic management: an integrated approach / Charles W.L. Hill, University of Washington, Gareth R. Jones, Texas A&M University. אפשרות השמטה: אפשר לקצר משפט אחריות, בתנאי שאין איבוד של מידע חיוני. במקרה כזה אין להשתמש בסימני ההשמטה )...(. לדוגמה: Strategic management: an integrated approach / Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones. בשער: חיברו האדם הגדול בענקים חד מן קמאי רבינו דוד ברבי יוסף אבודרהם זלה "ה קיצור אפשרי ברכיב משפט האחריות: חיברו רבינו דוד ברבי יוסף אבודרהם אם אין משפט אחריות בהתגלמות, לא ממציאים אותו. השערות מבוססות נרשמות בהערה. 7-15

16 שמות של אנשים בעלי תפקידי משנה )מתרגמים, ציירים וכד'(, אשר אינם מופיעים בשער, בדפי המקדם או בקולופון, לא יצוינו כלל, אלא אם הם בעלי חשיבות מיוחדת. במקרה כזה יש לציינם בהערה. אם משפט האחריות נכלל בכותר עצמו )ראה כלל מס' 7.5( או שהוא חלק בלתי נפרד מהמשך הכותר אין צורך לחזור עליו במשפט אחריות. The letters of Arthur Henry Hallam / edited by Jack Kolb. אם לא מוזכרים אנשים אחרים לא יהיה משפט אחריות כלל. כל סיפורי ש"י עגנון. ולא כל סיפורי ש"י עגנון / ש"י עגנון. The adolescent diaries of Karen Horney. Not: The adolescent diaries of Karen Horney / Karen Horney. ריבוי מחברים ותורמים: יש להעתיק את משפט האחריות כפי שמופיע בהתגלמות, כולל כל המחברים והתורמים כפי שמופיע בשער. אפשרות השמטה: אם יש מספר אנשים בעלי אותו תפקיד, נדרש להעתיק לרכיב משפט האחריות את הראשון. אפשר להשמיט את שאר בעלי התפקידים )כולם או חלקם, לפי שיקול דעתו של המקטלג(, תוך כדי ציון ההשמטה. מומלץ לרשום לפחות את שלושת הראשונים בעלי אותו תפקיד. בשער: מאת תקוה לקר-דרויש ארנסט קראוס יהודה דון טובה בנסקי ברכיב משפט האחריות: מאת טובה בנסקי ]ושלושה אחרים[ או ברכיב משפט האחריות: מאת טובה בנסקי, יהודה דון ]ו- 0 אחרים[ )השמטות אלו אינן מצמצמות את האפשרות למתן נקודות גישה לכל אחד מהמחברים.( בעדשה של צלמים עולים / אזוב ראובן ]וחמישה אחרים] תוספת לרכיב משפט האחריות אפשר להוסיף למשפט האחריות מילת קישור או ביטוי בשפת שער ההתגלמות על מנת למנוע אי בהירות. תוספת זאת תבוא בסוגריים מרובעים. לדוגמה: 7-16

17 Kaleidoscope : readings in education / [compiled by] Kevin Ryan, James M. Cooper. אין מוסיפים את המילה "מאת" או את תרגומיה בשפות אחרות von) by, de, וכד'( לפני שם המחבר אם איננה מופיעה בשער, אלא אם התוספת נחוצה למנוע אי-בהירות. במקרה זה התוספת תופיע בסוגריים מרובעים, כפי שהודגם לעיל. אין מוסיפים מילת חיבור )"ו" and וכד'( בין מספר מחברים שווים או בין בעלי תפקידים אחרים שווים באותו תפקיד, אם היא אינה קיימת בהתגלמות. אם יש כמה מחברים ואין מילה או סימן חיבור ביניהם )וו או פסיק( מפרידים ביניהם על ידי פסיק ורווח. דוגמה: שיעור גאוגרפיה : מבחר שירים / כריס אבאני ; עורכים: ערן צלגוב, נוגה שבח ; מאנגלית: אילן בר-דוד, יעל דקל, יעל חזן-לוי, אפרת ירדאי, ערם צלגוב, נוגה שבח. 707 מהדורה )רכיב ליבה( ההגדרה של מהדורה היא "כל העותקים של ספר, חוברת, גיליון יחיד, וכו', אשר הודפסו מאותה התמונה הטיפוגרפית ואשר יצאו לאור על ידי אותה הישות, באותה המתכונת, בבת אחת או במרווחי זמן וללא שינוי. מהדורה עשויה להשתרע על פני כמה הדפסות שבהן 9 הטקסט וחומרים אחרים אשר מלווים את הטקסט אינם משתנים באופן משמעותי". מידע לגבי מהדורה המופיע בהתגלמות )היינו, משפט המהדורה( מזהה את המהדורה שההתגלמות משתייכת אליה. לעיתים, משפט המהדורה המופיע כולל גם ציון של הרוויזיה- בעלת-שם של אותה המהדורה. רישום ציון המהדורה וציון הרוויזיה שלה )אם קיים( הינם רכיבי ליבה. אם מופיע ציון מהדורה בהתגלמות )"מהדורה שניה", "מהדורה מורחבת" ואפילו 10 "מהדורה ראשונה"( יש לרשום אותו ברכיב משפט המהדורה. משפט המהדורה יכול לכלול גם את שמות האנשים הקשורים למהדורה הזאת )אך לא ליצירה בכללותה(. משפט המהדורה יועתק מההתגלמות כלשונו. משפט המהדורה מסתיים בנקודה, אלא אם כבר קיימת נקודה במקור. דוגמאות: מהדורה שניה. 9 מתוך: from: Reitz, J.M. ( ) Online Dictionary for Library and Information Science. Retrieved 10 לצערנו קיים חוסר אחידות בין המול"ים בנוגע לשימוש במילים "מהדורה", "הוצאה" ו"הדפסה". במיוחד בישראל, נפוץ השימוש ב"מהדורה חדשה" או ב"מהדורה מחודשת", כאשר הפרסום אינו אלא הדפסה חדשה. בכל מקרה של ספק, כאשר ציון "מהדורה" מופיע בפרסום, יש לרשום אותו במשפט המהדורה. 7-17

18 מהדורה חדשה. מהדורה כ"ג. ]הקיצור כ"ג מופיע במקור[ מהדורה ג', רוויזיה שניה. First edition. American edition. First English language edition. 23 rd ed. New & rev. ed. Second edition, 1998 revision. יש לרשום את ציון המהדורה גם אם הוא בשפה שונה משפת ההתגלמות )למשל: ציון מהדורה באנגלית בספר עברי(. בביטויים שתורגמו יש להיזהר מלהתייחס למשפט המהדורה של התרגום. למשל, ביטוי שתורגם לעברית, ברכיב המהדורה תופיעה מהדורת הביטוי בעברית כפי שהיא מופיעה בהתגלמות העומדת לקיטלוג. ניתן לציין בהערה את מהדורת הביטוי שממנו תורגם. אם ציון המהדורה מורכב מאות אחת, ממילה אחת או מכמה מילים, ללא מילה מלווה, ניתן להוסיף את המילה המתאימה לצורך הבהרה: ]מהדורה[ שלישית אם ציון המהדורה הוא חלק בלתי-נפרד מהכותר העיקרי או מהמשך הכותר, יש להעתיק את המידע על המהדורה כחלק של הרכיב בו הוא מופיע. אין לרשום אותו שנית במשפט המהדורה. ברכיב הכותר: מאמץ כח : מהדורה ביקורתית מבוססת על כתב יד מוסקבה גינצבורג )הספריה הרוסית הלאומית( / 111 יצחק בן קלונימוס בן יהוד כמו לכותר, גם למשפט מהדורה יכול להיות מקביל בשפה אחרת, והוא ירשם ברכיב המהדורה לאחר סימן שווה )=(. לדוגמה: Canadian ed. = Éd. canadienne לעיתים, התגלמות מופיעה עם מספר משפטי מהדורה במקביל. בדוגמה לעיל, ניתן לרשום את שני משפטי המהדורה בשני רכיבים נפרדים. לדוגמה: רכיב מהדורה להתגלמות רבת-חלקים Canadian edition. 3rd edition. 7-18

19 אם ההתגלמות מורכבת ממספר כרכים או חלקים, וקיימים משפטי מהדורה המתייחסים להתגלמות השלימה וגם לחלקיה, יש לרשום את ברכיב המהדורה את משפט המהדורה המתייחס להתגלמות השלימה. במקרים כאלה, נהוג לבחור במשפט המהדורה הראשון או המוקדם ביותר לרישום ברכיב המהדורה. אם קיימים משפטי מהדורה נוספים בכרכים או בחלקים של ההתגלמות והם שונים ממשפט המהדורה של ההתגלמות השלימה, ניתן לציינם בהערה במידה והם נחשבים לחשובים לזיהוי או לגישה. לדוגמה: ברכיב המהדורה: מהדורה שלישית בהערה: בכרך ג: מהדורה חמישית משפט אחריות למהדורה אחרי ציון המהדורה יכול להופיע ציון האנשים הקשורים אליה. משפט אחריות המתייחס למשפט מהדורה יופרד על ידי רווח, לוכסן ורווח ( / ). יש להעתיק את שמות האנשים בהתאם לכללי משפט האחריות )ראה לעיל(. מהדורה חדשה / בעריכת ברוך לשם 707 נתוני הפקה, הוצאה לאור, הפצה, ייצור, וזכויות יוצרים הגדרות: הפקה משפט הפקה מציין את מקום או מקומות ההפקה, את המפיקים, ואת תאריכי ההפקה של ההתגלמות שלא פורסמה )למשל: כתבי-יד, ציור אוריגינאלי וכיו"ב(. תאריך 11 ההפקה הינו רכיב ליבה בכל משאב שלא פורסם )כולל תזות מודפסות ) ה. רכיבים האחרים השייכים להפקה הינם אופציונאליים. לרישום נתוני הפרסום של סרט, ודיאו וכד', יש להשתמש ברכיב הוצאה לאור ולא ברכיב הפקה. הוצאה לאור משפט הוצאה לאור מציין את מקום או מקומות ההוצאה לאור, את המולי"ם ואת תאריכי ההוצאה לאור. שלושת הרכיבים האלו הינם רכיבי ליבה להתגלמות שפורסמה. כמינימום, יש לרשום רק את מקום ההוצאה הראשון, שם המו"ל הראשון. אם יש מספר תאריכים, יש לרשום את התאריך על פי הלוח המועדף על ידי הסוכנות המקטלגת. המקטלג רשאי לרשום את פרטי יתר המו"לים והמקומות, אם לדעתו מידע זה חשוב לזיהוי ההתגלמות. ראו בהמשך את הכללים למקרים שבהם נתונים אלו אינם מופיעים בתוך ההתגלמות. הפצה משפט הפצה מציין את מקום או מקומות המשויכים להפצה, את שמות המפיצים ואת תאריכי ההפצה של התגלמות 0 ניתן לרשום את נתוני הפצה לכל התגלמות שפורסמה. 11 משאב אלקטרוני הנגיש מרחוק נחשב למשאב שפורסם, כגון תזה או דיסרטציה אלקטרונית. לדיסרטציה בדפוס, ראו בההמשך כלל

20 ייצור - משפט ייצור מציין את מקום / מקומות הייצור, את המייצרים ואת תאריכי הייצור של התגלמות. ניתן לרשום את נתוני הייצור לכל התגלמות שפורסמה. סיכום: יש לרשום את רכיבי ההוצאה לאור של ההתגלמות שפורסמה )רכיב ליבה( 0 ניתן להוסיף מידע לגבי ההפצה והייצור של ההתגלמות ברכיבי הפצה וייצור, במידה שמידע זה נחשב לשימושי 0 הכללים שלהלן מתייחסים בעיקר לנתוני ההוצאה לאור, שהוא המקרה השכיח ביותר. במידת הצורך יש לפנות להנחיות ה- RDA המלאות. נתוני הוצאה לאור )וכן הפקה, הפצה וייצור( מורכבים מ: מקום - מקום ההוצאה, מקום ההפקה, מקום ההפצה או מקום הייצור סוכנים הקשורים להתגלמות - שם המו"ל, שם המפיק, שם המפיץ או שם הייצרן תאריך - תאריך ההוצאה לאור או שנת ההפקה, שנת ההפצה או שנת הייצור נתונים אלה יועתקו מההתגלמות. נתונים חסרים שנלקחים ממקור שמחוץ להתגלמות יירשמו בסוגריים מרובעים. הפיסוק בין הרכיבים יהיה כדלקמן: 2( אחרי רכיב המקום יבואו רווח, נקודותיים ורווח ( : (. 0( אחרי רכיב שם הסוכן יבואו פסיק ורווח ), (. 3( אחרי רכיב התאריך תבוא נקודה. אם התאריך מוקף בסוגריים מרובעים או מדובר בתאריך פתוח )למשל במקרה של התגלמות רבת-כרכים שטרם הסתיימה הוצאתה(, לא תבוא נקודה לאחר רכיב התאריך. 4( מידע ידוע, שנלקח ממקור מחוץ להתגלמות, ירשם בתוך סוגריים מרובעים. מקום : מו"ל, שנה. ]מקום[ : ]מו"ל[, ]שנה[ [מקום[ : מו"ל, ]שנה[ מקום : מו"ל, שנה- אם יש יותר ממקום אחד או יותר ממו"ל אחד, נדרש לרשום את המקום הראשון בלבד. אם הוחלט לרשום את כל שמות המקומות ושמות המו"לים, יש להעתיקם על פי סדר הופעתם בהתגלמות. מקום; מקום : מו"ל, שנה. מקום ; מקום ; מקום : מו"ל, שנה מקום: מו"ל ; מקום : מו"ל, שנה. 7-20

21 אם ההתגלמות הוא שיעתוק )רפרודוקציה( )כגון, פקסימיליה או דפוס-צילום( של מהדורה קודמת, וההתגלמות כוללת מידע על ההוצאה המקורית וגם מידע על ההוצאה לאור של השיעתוק, יש לרשום את נתוני ההוצאה לאור של השיעתוק. נתוני ההוצאה המקורית יבואו בהערה. כלל זה נכון גם לגבי רכיבי ההפקה, ההפצה והייצור של שיעתוק. בהתגלמות בעברית, אם המידע מופיע בשפה לועזית, יש להעתיקו ללא תרגום וללא תעתיק. אם ברור שבהתגלמות קיימת טעות, יש להעתיקה ולציין את התיקון בהערה. דוגמה: מקום ההוצאה לאור בשער: ירושלים )אבל המקום האמיתי היה ברלין( רכיב מקום ההוצאה לאור: ירושלים הערה: מקום ההוצאה לאור: ברלין 707 מקום א 0 מקום הוצאה לאור )רכיב ליבה( מקורות התיאור: את מקום ההוצאה לאור רושמים על פי המצוי במקורות הבאים )לפי סדר עדיפות הבא(: א( מן המקור שנבחר לשמש כמקור הקיטלוג; ב( ממקור אחר בתוך המשאב עצמו; ג( מאחד ממקורות המידע המפורטים בסעיף 7.3 מקום ההוצאה הוא המקום )בדרך כלל העיר( המשויך להוצאה לאור של ההתגלמות. יש להעתיק את מקומות ההוצאה לאור בצורה שבה הם מופיעים במקור המידע, כולל שם המקום )עיר, עיירה, וכו'( ואת שמו של איזור השיפוט הגדול יותר )מדינה, המחוז ו / או מדינה( אם אלו קיימים במקור המידע. Cambridge, England Cambridge, Massachussettes New York נוה שאנן, חיפה המקטלג גם רשאי להוסיף שם אזור או תחום שיפוט אם למידע זה יש חשיבות לזיהוי או להנגשת הפריט. לדוגמה: Paris [Texas] Bethlehem [New Hampshire] Cambridge [England] 7-21

22 אם יש כמה מקומות הוצאה לאור, נדרש לרשום את הראשון בלבד. אפשר לרשום יותר ממקום אחד, ואז יש להעתיקם בצורה ובסדר הופעתם במקור המידע. ירושלים ותל-אביב : שוקן, תשע"ב בני ברק ; ירושלים : מכון אוצר הפוסקים, תשע"ג. אם מקום ההוצאה מופיע במשאב ביותר משפה אחת או אות אחת, יש לרשום את המקום שמופיע בשפה או באות של הכותר. אם קריטריון זה אינו חל, יש לרשום את מקום ההוצאה המופיע ראשון. אם המקום אינו מוזכר בהתגלמות אך הוא ידוע למקטלג ממקור מחוץ להתגלמות, יש לרשום את מקום ההוצאה לאור בסוגריים מרובעים. דוגמאות: ]ירושלים[ : בית אבי חי, תשע"ג ]ישראל[ : ]מוציא לאור לא ידוע[, אם קיימת רק השערה לגבי מקום ההוצאה יש להוסיף גם סימן שאלה. דוגמאות: ]תל-אביב?[ ]ארגנטינה?[ מקרה יוצא דופן הינו התגלמות באות העברית )בפרסומים לא-תורניים(. הסיכוי שהתגלמות זו יצאה לאור בישראל הוא כמעט מוחלט. בישראל נהוג שבמקרה כזה, בהעדר מקום ספציפי בהתגלמות, יש לרשום: ]ישראל[ אם אי אפשר לשער אפילו את ארץ ההוצאה יש לרשום: [Place of publication not identified] ]מקום ההוצאה לא ידוע ] יש להשתמש באפשרות זאת רק כאשר לא ניתן לקבוע או אפילו לנחש את ארץ ההוצאה. למשל, יש לרשום ]ישראל[ כאשר ברור לנו שמקום ההוצאה הוא בארץ, ו- ]ישראל?[ כאשר איננו בטוחים אבל סביר שהמקום הוא בישראל. תוספות אפשריות: המקטלג רשאי להוסיף כתובת מלאה של המוציא לאור, כפי שהיא מופיעה בהתגלמות, אם יש לה חשיבות לזיהוי או להנגשת הפריט. לדוגמה: 6 Ludgate Hill, London 35 Notting Hill Gate, London, W

23 ב 0 מקום הפקה רכיב מקום הפקה אינו רכיב ליבה להתגלמויות שלא פורסמו. אם הוחלט לכלול רכיב מקום ההפקה, על רישומו חלים אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור. ג 0 מקום הפצה ניתן לרשום את נתוני הפצה לכל התגלמות שפורסמה. אם הוחלט לכלול רכיב מקום ההפצה, על רישומו חלים אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור. ד 0 מקום ייצור ניתן לרשום את נתוני הייצור לכל התגלמות שפורסמה. אם הוחלט לכלול את רכיב מקום הייצור, על רישומו חל אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור..707 סוכנים הקשורים להתגלמות א 0 שם סוכן המוציא לאור )רכיב ליבה( המוציא לאור הוא השם של האדם, המשפחה או התאגיד האחראי להוצאה לאור של המשאב. בקיטלוג משאבי דפוס קדומים ניתן להתייחס למדפיסים ומוכרי ספרים כמוציאים לאור. מקורות התיאור: את שם המוציא לאור רושמים על פי המצוי במקורות הבאים )לפי סדר עדיפות(: א( מן המקור שנבחר לשמש לשם הכותר; ב( ממקור אחר בתוך המשאב עצמו; ג( מאחד ממקורות המידע האחרים המפורטים בסעיף 7.3 יש להעתיק את שמו של המוציא לאור בצורה המלאה שבה הוא מופיע בהתגלמות: J.J. Wilson Publishing Company Oxford University Press Penguin Books The Macmillan Company הוצאת קרית ספר בע "מ הוצאת ספרים "עמיחי" בע"מ הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית הוצאת כתר מחברות לספרות בשיתוף עם לוין-אפשטיין יש לרשום מילים או ביטויים המצביעים על תפקיד )מלבד הוצאה לאור( שבוצע על ידי אדם, משפחה, או תאגיד כפי שהם מופיעים במקור המידע. לדוגמה: 7-23

24 אגודת הסופרים העברים - סניף חיפה, על-ידי עקד המועצה האזורית עמק חפר על ידי גורן משרד המשפטים על ידי הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס גפן עבור האגודה הישראלית לפסיכיאטריה Published by Wiley on behalf of the New York Academy of Sciences University of Arizona for the Boyce Thompson Arboretum אם יש כמה מוציאים לאור, נדרש לרשום את הראשון בלבד. ניתן לרשום יותר משם מו"ל אחד, ויש להעתיק את שמות המוציאים לאור בצורה ובסדר הופעתם בהתגלמות. דוגמאות: תל-אביב : ידיעות אחרונות ; ספרי חמד, ]חיפה[ : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ; תל-אביב : ידיעות אחרונות ; ספרי חמד, תשע"ב מו"ל לא ידוע. אם אין אדם או גוף המופיע בהתגלמות בתפקיד של מוציא לאור, ואי אפשר לברר את שם המוציא לאור ממקורות חיצוניים, יש לרשום: [Publisher not identified] ]מוציא לאור לא ידוע ] ב 0 שם סוכן ההפקה רכיב שם סוכן ההפקה אינו נדרש להתגלמויות שלא פורסמו. אם הוחלט לכלול רכיב שם סוכן ההפקה, על רישומו חל אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור. ג 0 שם סוכן המפיץ רכיב שם סוכן ההפצה אינו נדרש להתגלמויות שפורסמו. אם הוחלט לכלול רכיב שם סוכן המפיץ, על רישומו חל אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור. ד 0 מקום סוכן הייצור רכיב שם סוכן הייצור אינו נדרש להתגלמויות שפורסמו. אם הוחלט לכלול רכיב שם סוכן הייצור, על רישומו חל אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור תאריכים א 0 תאריך ההוצאה לאור )רכיב ליבה( תאריך ההוצאה הוא התאריך שבו ההתגלמות ראתה אור, ואינו זהה תמיד לשנת ההדפסה, לשנת הייצור או לשנת זכויות היוצרים. 7-24

25 מקורות התיאור: יש לרשום את שנת ההוצאה לאור על פי הרשום במקורות הבאים )לפי סדר העדיפות הבא(: א( על פי המקור המשמש לשם הכותר; ב( ממקור אחר בתוך המשאב עצמו; ג( מאחד ממקורות המידע האחרים המפורטים בסעיף 7.3. בקיטלוג של מונוגרפיה רבת כרכים יש לרשום את תאריך ההתחלה של ההוצאה לאור מן הכרך שיצא לאור ראשון ואת תאריך הסיום של ההוצאה מן הכרך האחרון שיצא לאור, או ממקור אחר. במשאבים משולבים )כגון קלסר לעדכון( יש לרשום את תאריכי ההתחלה ו/או את תאריכי הסיום של ההוצאה לאור מהחזר ור הראשון ו/או האחרון, או ממקור אחר. כעיקרון, יש להעתיק את שנת ההוצאה לאור בצורה שבה היא מופיעה במקור המידע: מאי, 0222 תאריך המופיע בצורה של אותיות רומיות, יש לרשמו בספרות רגילות: MXXIII בשער: MXXIII [2013] ברכיב התאריך: 0223 תוספת אפשרית: השנה המופיעה בשער תירשם תמיד. אם חסרה שנת ההוצאה בשער או מאחורי השער, ואפשר לשער את שנת ההוצאה ממקור אחר בהתגלמות, רצוי לציין את מקור המידע בהערה. לדוגמה: ברכיב השנה: 2972 הערה: במבוא: אם קיימת טעות בשנה המופיעה בשער, יש לרשום אותה אחרי המו"ל, ולציין את השנה הנכונה בהערה. בהרבה התגלמויות שיוצאים לאור בארץ, מופיע רק "נדפס בישראל" או "הודפס בישראל" בצמוד לתאריך. תאריך זה יירשם כשנת הוצאה לאור ללא סוגריים מרובעים. לדוגמה: במקור: נדפס בישראל 0222 ברכיב תאריך הוצאה לאור:

26 אם קיימת מידע נוסף במקור וברור שתאריך זה הינו שנת הדפסה בלבד, אין להתייחס לשנת ההדפסה כתאריך הוצאה לאור מפורש. לדוגמה: במקור אחד מופיע כל המידע הבא: Copyright 2012 by ImageBooks Factory B.V., The Netherlands Copyright by Schocken Publishing House Ltd., Tel-Aviv כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן, נתן ילין-מור 04 "א נדפס בסין, הדפסה ראשונה: תשע"ז ת, במקרה כזה, יש לספק תאריך הוצאה לאור התואם לתאריך הייצור, בסוגריים מרובעים, מכיוון שסביר להניח כי תאריך זה הוא זהה לתאריך ההוצאה לאור. עבור ספרים, משמעות הדבר היא שמניחים שהתאריך המופיע במקור הינו התאריך של ההדפסה הראשונה של ההתגלמות. בנוסף יש לרשום תאריך ההדפסה כתאריך הייצור. ברכיב תאריך הוצאה לאור: ]תשע"ז 0222[ ברכיב תאריך ייצור: תשע"ז 0222 אם יש יסוד להניח שתאריך ההדפסה אינו זהה לתאריך ההוצאה לאור, יש לנהוג על פי ההנחיות בהמשך לגבי שנה לא ידועה. שנה לא ידועה 0 אם מועד ההוצאה לאור אינו מזוהה במשאב רושמים תאריך או מועד משוער של ההוצאה לאור כדלקמן: ]2975[ ]2975[ [2975?[ ]בין 2842 ל- 2853?[ ]לא אחרי 02 באוגוסט, 2490[ שנה ידועה )ממקור חיצוני( שנה מבוססת על שנת זכויות היוצרים שנה משוערת טווח משוער של שנים תאריך מוקדם או מאוחר ידוע Actual year known (from outside source): [2010] Year based on copyright date: [2010] Either one of two consecutive years: [2009 or 2010] Probable year: [2010?] Probable range of years: [between 2008 and 2010?] Earliest and/or latest possible date known: [not before January 15, 2010] אם לא ניתן לזהות תאריך משוער של ההוצאה לאור יש לרשום: ]שנת ההוצאה לא ידועה[ ]date of publication not identified[ 7-26

27 אם מופיעים בהתגלמות מספר תאריכים על פי לוחות שנה שונים, רישום התאריך על פי הלוח המועדף על ידי הסוכנות המקטלגת הינו רכיב ליבה. במקרה של התגלמות שבה מופיע תאריך עברי וגם תאריך לועזי, ראו בהמשך את הכללים הנהוגים בישראל. שנה עברית. בפרסומים עבריים רבים מופיע תאריך עברי במקום תאריך לועזי )תשכ"ז במקום 2927( ולפעמים מופיעים שניהם. אם מופיעים שני התאריכים, באותו שער או בשערים נפרדים, )כגון: תאריך עברי בשער העברי ותאריך לועזי בשער הלועזי; שנה עברית בשער ושנה לועזית מאחורי השער(, יש לרשום את שניהם בלי שום סימן פיסוק ביניהן. תשכ"ז 2927 אם מופיע רק התאריך העברי, רושמים אותו במשפט ההוצאה לאור ואפשר להוסיף את השנה הלועזית בסוגריים מרובעים. כיוון שאין "חפיפה" מדוייקת בין השנה העברית לבין השנה האזרחית )למשל: כרבע משנת תשע"ג היא בשנת 0220 והשאר בשנת 0223(, מקובל בקיטלוג בארץ לחשב את השנה האזרחית לפי הרוב )שנת תשע"ג תהיה 0223 ולא 0220( אלא אם יש 12 בידינו מידע מדויק יותר לגבי התאריך העברי )מרחשוון תשע"ג הוא בודאי 0220(. בספרות תורנית נהוג לפעמים לרשום את שנת ההוצאה במילים. כדי לפענח את השנה יש לחבר את ערכן המספרי של כל האותיות )או אותיות מסומנות( שבמילים אלה. למשל: שנת "כה תברכו את בני ישראל" שהיא שנת תרכ"ח. אם לא מופיעה שנת הוצאה בהתגלמות בצורה מקובלת )עברית או לועזית(, יש להעתיק את קטע המשפט המכיל את התאריך ואחריו את התאריך המקובל בסוגריים מרובעים, למשל: תברכו ]תרכ"ח[. אם התאריך מסומן ע"י אותיות מסומנות או מודגשות, יש להדגישן ברישומן ברכיב השנה, אם אפשר. אם השנה העברית מופיעה בהתגלמות עם ציון האלפים, יש להעתיקה כך: ה'תשס"ה. אם מונגרפיה רבת כרכים הופיעה במשך מספר שנים, יש לרשום את התאריכים הכוללים של ההתגלמות כולה, בלי לפרט את תאריכי הכרכים הבודדים. תשכ"ז-תשל"ה [1945] תשכ"ח-תש"ל ]פרסום עברי[ ]פרסום לועזי[ 13 ]פרסום עברי ] ]פרסום לועזי[ ]פרסום עברי[ 12 לעומת זאת, גישת ספריית הקונגרס היא לרשום את שתי השנים בצורה: 2012 or על פי ההוראות של האקדמיה ללשון העברית, יש לרשום רצף של מספרים בתוך טקסט עברי מימין לשמאל. ראו:. בקיטלוג ממוחשב יש להקפיד לרשום את המספרים לפי הסדר הלוגי הנכון )המספר הקטן לפני המספר הגדול( גם אם התצוגה תהיה הפוכה )למשל: (. 7-27

28 אם הופעת היצירה טרם הסתיימה, יש לרשום את השנה ההתחלתית בלבד עם מקף לאחריה. תשכ"ב אם ההוצאה לאור של המשאב הפסיקה או נגמרה ורק החלק האחרון זמין, יש לרשום את התאריך של החלק האחרון עם מקף לפניו: ב 0 תאריך ההפקה תאריך ההפקה הינו רכיב ליבה להתגלמויות שלא פורסמו, כגון כתבי-יד. ההפקה חלים אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי תאריך ההוצאה לאור. על רישום תאריך על פי הנחיות ה- RDA, במקרה של דיסרטציות מודפסות לתואר שלישי ותזות מודפסות לתואר שני, יש לרשום את השנה שבה הוענק התואר. בישראל נהוג לרשום את התאריכים המופיעים על מקור המידע העיקרי )היינו, השער בעברית והשער בלועזית של הדיסרטציה או תזה(, שהם בד"כ התאריכים של אישור העבודה. ברכיב תאריך ההפקה: תשע"ג ג 0 תאריך ההפצה רכיב תאריך ההפצה אינו נדרש להתגלמויות שפורסמו. אם הוחלט לכלול רכיב תאריך ההפצה, על רישומו חלים אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי תאריך ההוצאה לאור. יש לרשום את שנת ההפצה במידה והיא שונה משנת ההוצאה או אם תאריך ההפצה חשוב לזיהוי ההתגלמות. ד 0 תאריך הייצור רכיב תאריך הייצור אינו נדרש להתגלמויות שפורסמו. אם הוחלט לכלול רכיב תאריך הייצור, על רישומו חלים אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי תאריך ההוצאה לאור. דוגמאות שלמות להוצאה לאור, הפקה, הפצה וייצור: ברכיבי ההוצאה לאור: ברכיבי ההוצאה לאור: תל-אביב : ספריית הפועלים, תשנ"ב ירושלים ; תל-אביב : הוצאת שוקן, לרישום נתוני הפרסום של סרט, ודיאו וכד', יש להשתמש ברכיב הוצאה לאור ולא ברכיב הפקה. 7-28

29 ברכיבי ההוצאה לאור: Edinburgh : Canongate, [In source: Edinbrgh, London, New York, Melbourne] ברכיבי ההפקה: [France?] : [Producer not identified], [between 1300 and 1399]. ]כתב-יד מהמאה ה- 24 [ ברכיבי ההפצה: תל-אביב : ספר לכל. ]שנת ההפצה ושנת ההוצאה זהים[ ברכיבי ההפצה: בני-ברק : סטימצקי, ]שנת ההוצאה לאור [ ברכיבי הייצור: ירושלים : דפוס העיר העתיקה, תש"ע זכויות יוצרים תאריך זכויות יוצרים ( - (copyright הוא תאריך הקשור לטענה להגנה על זכויות יוצרים. בהקלטות קול נקרא תאריך זכויות יוצרים phonogram date והוא צוין על ידי הסימן. אם שנת זכויות היוצרים אינה מופיעה כשנה לועזית, ניתן להוסיף את השנה הלועזית בסוגריים מרובעים. תשע"ו ]0222[ מקורות התיאור: מידע על תאריך זכויות היוצרים נרשם מכל מקור 0 יש לרשום לפני התאריך את סימן זכויות היוצרים. אם לא ניתן לרשום את הסימן יש לרשום את המילים copyright או זכויות יוצרים. דוגמאות: 0220 )ולא c2002 כפי שהיה מקובל בכללי הקיטלוג עד כה( Copyright 2009 זכויות יוצרים 7..2 אם יש כמה תאריכים המתייחסים לאספקטים או חלקים שונים של המשאב כגון ספר שמלווה בהקלטת קול יש לרשום כל תאריך החשוב לזיהוי המשאב )ברכיבים נפרדים( בהתגלמות )טקסט(: 2010 על הקלטת הקול המלווה את הטקסט: ברכיב תאריך זכויות יוצרים: 2010 ברכיב תאריך זכויות יוצרים נוסף: 2008 אם יש בהתגלמות גם תאריך הוצאה לאור וגם תאריך זכויות יוצרים והם זהים, אין צורך לרשום את תאריך זכויות היוצרים. אם התאריכים שונים יש לרשום את שניהם. 7-29

30 אם להתגלמות יש תאריך זכויות יוצרים בלבד וסביר להניח שהוא זהה לתאריך הוצאה לאור, מומלץ לרשום אותו גם ברכיב הוצאה לאור בסוגריים מרובעים )ללא סימן שאלה( בנוסף לרישומו ברכיב זכויות היוצרים )בלי סוגריים מרובעים(. לעיתים יופיעו בהתגלמות אחת כמה תאריכי זכויות יוצרים המתייחסים לאספקט או חלק אחד של ההתגלמות - כגון פירוט תולדות הפרסום אשר מציין מספר שנות זכות יוצרים שונות. במקרה כזה יש לרשום רק את התאריך המאוחר ביותר. כתוספת, אפשר לציין את יתר התאריכים בהערה תאורת )תיאור פיסי( מטרת התיאור הפיסי היא לתת לקורא מידע טכני על המשאב: האם הוא חוברת או ספר עב-כרס? האם דרוש ציוד מיוחד לשימוש בו )מחשב עם תוכנה מסוימת, מכשיר וידיאו הפועל לפי תקן מסויים וכד'(? כמו כן המידע הפיסי מאפשר זיהוי והפרדה בין התגלמויות שונות של אותו משאב )למשל: שני ספרים דומים אך עם מספר עמודים שונה(. במקרה של קיטלוג דברי דפוס )ספרים, דפים וכד'(, יצוינו הפרטים המיוחדים לתיאור הפריט: היקפה של ההתגלמות )כגון: מספר העמודים בחוברת מודפסת בודדת, מספר הכרכים של מונוגרפיה רבת-כרכים( קיום חומר איורי בתוכו בתוך ההתגלמות אפיונים נוספים )כגון: ממדי ההתגלמות( הכללים ברכיבים הללו יפורטו בהמשך סעיף זה. א 0 סוג המדיה, המ נ ש א והתוכן החל משנת 2988 רשומת הקיטלוג כללה ציון כללי של סוג החומר הכלול בפריט ( - GMD.)General Material Designation מידע זה, בצורה של מונח אשר הגדיר את תכני הפריט ו/או את צורתו, הופיע מיד לאחר הכותר, כך שכבר בעיון בכותר יכול היה הקורא להבחין בין פריטים עם כותרים זהים אך בעלי אופי שונה. לדוגמה: חלף עם הרוח ]טקסט[ לעומת חלף עם הרוח ]סרט[, חלף עם הרוח ]הקלטת קול[ או חלף עם הרוח ]הקלטת וידיאו[. כבר מתחילתה, ערבבה רשימת המונחים של ה- GMD בין מונחים שתיארו את אופי התוכן )כגון המונח תווים( לבין מונחים שתיארו את המדיה שבאמצעותה מועבר התוכן )כגון הקלטת וידיאו או זיעור(. עם התפתחותם של סוגי מדיה חדישים, רשימת המונחים לא הספיקה להרבה ספריות והן הוסיפו מונחים רבים על דעת עצמן, דבר אשר גרם לחוסר אחידות במינוח בין הספריות. רוב הספריות בעולם גם ויתרו על השימוש בתוספת ]טקסט[ והוסיפו ציון GMD רק לסוגים אחרים של חומרים. כיוון שחשוב מאד להציג מידע זה למשתמש על מנת שיוכל להבחין בין משאבים שונים, ובמטרה להסדיר את המונחים הרבים של התיאור הכללי של חומר המשאב, הוחלט להוסיף 7-30

31 שלושה רכיבים חדשים לרשומת הקיטלוג אשר יתנו ביטוי לאספקטים השונים של אופי המשאב. שלושת הרכיבים הם: סוג המדיה type) (media סוג המ נ ש א type) (carrier )רכיב ליבה( סוג התוכן type) (content רישום כל הרכיבים האלה מומלץ לכל רשומת קיטלוג הנעשית לפי הנחיות RDA )המינימום הנדרש הוא רישום סוג המנשא(. להלן רשימות המונחים, המתייחסים לכל סוגי המשאבים ספרי ולא-ספרי. שלושת הרכיבים האלה מיועדים לסייע בעיקר לאחזור ולתצוגהשל מידע במערכות ממוחשבות ולא להצגה ישירה לקוראים 0 לכן הם יירשמו תמיד באנגלית, ולפי רשימות 15 רשמיות אשר מפורטות להלן 0 רכיב סוג המדיה type) (Media ציון סוג המדיה, שאליה משתייכת ההתגלמות, משקף באופן כללי את האמצעי הנדרש לצפייה, להאזנה או להפעלה של תכני המשאב. בקביעת סוג המדיה, יש להסתמך על עדות מההתגלמות עצמה, מאריזתה או מחומר הנלווה לה. כמו כן, ניתן להסתמך גם על עדות ממקורות חיצוניים. אפשר לרשום יותר מרכיב סוג מדיה אחד. יש לבחור את סוג )או סוגי( המדיה מתוך הרשימה, שלהלן: אודיו - מדיום לאחסון קול מוקלט )אנלוגי או דיגיטאלי(, המיועד לשימוש עם מתקן להשמעת קול, כגון: נגן תקליטים, נגן תקליטורים, נגן קלטות, נגן MP3 וכד'. מחשב - מדיום לאחסון קבצים אלקטרוניים, המיועד לשימוש עם מחשב. כולל מדיה בגישה מרחוק, באמצעות שרתי קבצים וגם מדיה בגישה ישירה, כגון סרטים מגנטיים למחשב ודיסקים למחשב. זיעור מדיום לאחסון תמונות מוקטנות, שאינן ניתנות לקריאה על ידי עין אנושית, ומיועד לשימוש עם מתקן כגון מק ר אה. כולל מדיה מיקרוגרפי שקופים או אטומים. מ יק רו ס קו פ י - מדיום לאחסון אובייקטים זעירים, המיועד לשימוש עם מתקן כגון מ יק רו ס קו פ לגילוי האובייקט ופרטיו לעין אנושית. מ וקרן - מדיום לאחסון תמונות או סרטים, המיועד לשימוש עם מכשיר הקרנה. כולל מדיה המיועדים להקרנת תמונות דו-ממדיות ותלת-ממדיות. audio computer microform microscopic projected 15 הרשימות המובאות כאן הן הרשימות הרשמיות המלאות. ברור שחלק מהפרטים שבהן אינם רלוונטיים לכל הספריות. 7-31

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

SI Draft for TC 2101 Approval

SI Draft for TC 2101 Approval Draft to SI 5568 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 5568 ינואר 2013 ICS CODE: 35.080 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט Web Content Accessibility Guidelines לאישור הוועדה הטכנית זה הוא הצעה בלבד מסמך מכון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש

תוכנה 1 1 אביב תשעג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגש תוכנה 1 1 אביב תשע"ג תרגיל מספר 5 מערכים, מחרוזות, עיבוד טקסט ומבני בקרה הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תיעשה במערכת ה- mdle בלבד.(http://mdle.tau.ac.il/)

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד