מכרז פומבי 04-18

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכרז פומבי 04-18"

תמליל

1 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1

2 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר הרשעות ושמירה על זכויות עובדים טופס 4: תצהיר מסמך ב': חוזה התקשרות.2 - פירוט שירותים )מנהל בטחון(. אישור ביטוחי הממונה. מבוטל. כתב התחייבות לשמירת סודיות הצהרות והתחיבות הקבלן בטיחות הצהרה על חיסול תביעות נספחים א 1 3' - - נספח ב' - נספח ג' - נספח ד' - נספח ה' - נספח ו' כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז..3 2

3 א) ב) מסמך א' מי התנור בע"מ מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב 1.2 מכרז פומבי מס' תנאי המכרז והוראות למשתתפים מהות המכרז 1.1 חברת מי התנור בע"מ )להלן: "החברה" או "התאגיד"( מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ממונה חירום ומנהל מחשוב בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: "העבודה" או העבודות" או "השירותים"(. תקופת ההתקשרות הינה ל- 48 חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה. תקופת ההתקשרות תוארך מאליה כל פעם ל -12 חודשים ועד ל 4 שנים נוספות בסה"כ. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע שאינה מעונינת בהארכת תקופת ההתקשרות או להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה הקצרה מהאמור לעיל..1 תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז. וחוזה ההתקשרות המצ"ב על תיאור כללי של השירותים/העבודה השירותים נשוא מכרז זה, כוללים, בין השאר : שירותי ביטחון מים וחרום בתאגיד, שיכללו את השירותים המפורטים בחוזה ההתקשרות שירותים אלו ינתנו בהיקף של 50% ו א- 3 לחוזה ההתקשרות. לרבות נספחים א- 1, א- 2 משרה לכל הפחות שירותי ניהול מחשוב, כולל, בין השאר: ) ) 1. ניהול רשת מבוססת שרת וסניפים מרוחקים. 2. ניהול מערכות התאגיד בסביבה וירטואלית. 3. ניהול תקשורת בין סניפי התאגיד. 4. ניהול סוויצ'ים הכוללים מספר Vlans.5 ניהול Active Directory 6. ניהול הרשאות. 7. ניהול מערכת תיוק משרדי. 8. ניהול מסדי נתונים.Sql 9. ניהול אבטחת מידע על פי החוק להגנת הפרטיות ונהלי רשות המים..10 ניהול ותיקוף iso ניהול חומת אש כולל בקרת לוגים מעכב ואכיפת חוקי חומת אש 12. ניהול אנטי וירוס אירגוני כולל בקרת התקנים. 13. ניהול מערכות Gis 14. ניהול מערכת פרויקטים ואחזקה. 15. ניהול דואר אירגוני 16. ניהול מערכות וגיבויים מבוססי ענן. 17. ניהול ותיאום עבודה מול ספקים ומנהלי פרויקטים. 18. ניהול מערכת טלפוניה והקלטות מבוססת IP כולל סניפים מרוחקים. 19. ביצוע הדרכות בכל תחומי האחריות נשוא החוזה לעובדי התאגיד. 20. ניהול סביבת מדפסות. 21. ניהול חיבורים מרוחקים Remote Access 22. ניהול ובקרה של בקרי תקשורת מסוגים שונים 23. ניהול תקשורת בין בקרים מרובים מסוגים שונים. 24. ניהול עמדת HMI 3

4 3. תנאי סף להשתתפות במכרז רשאים להשתתף במכרז זה מציעים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המפורטים להלן: המציע הינו בוגר קורס של רשות המים לממונה תשתיות מיחשוב חיוניות לספקי מים וביוב בעל תואר.mcse המציע הינו בעל ידע והכרה של ניהול מערכות טלפוניה עם ריבוי סניפים המציע הינו בעל ידע והכרה של ניהול FIRE WALL מקצועי של חברת fortegate המציע הינו בעל ידע וניסיון של לפחות 5 שנים כאחראי על תשתיות מיחשוב של תאגיד מים וביוב )כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב( המציע הינו בעל תעודת בגרות המציע הינו בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל המציע הינו בעל הסמכה ממשרד הממונה על התאגידים בנושא ממוני בטחון וחירום המציע הינו בעל תעודה של קצין בטחון )קב"ט( מטעם משטרת ישראל המציע הינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות כממונה חירום בתאגיד מים וביוב )כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב( )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( המציע גר בתחום התאגיד ו/או במרחק של עד חירום בזמן קצר. 20 ק"מ מתחום התאגיד כדי לאפשר הגעה בזמן )10( )11(. המציע בעל רישיון נהיגה )12( המציע בעל יכולת כתיבת תכניות, כושר ארגון, הפעלה ופיקוח על אנשים ויכולת הדרכה ככל שהמציע הינו תאגיד- כל הדרישות בסעיפים )1( עד )12 ) לעיל צריכות להתקיים אצל הנציג/ה מטעמו שאמור/הם לתת את השירותים נשוא המכרז, ככל שהמציע יבחר. יובהר כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים ולא תותר השתתפות תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות בהליך זה. ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. הנסיון הנדרש מהמציע יהיה על שם המציע בלבד וכל המסמכים הנדרשים יהיו על שם המציע בלבד אלא אם כן צויין מפורשות אחרת. מסמכי המכרז מסמכי.4 ב. ג. המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו( : א. מסמך א' - תנאי המכרז והוראות למשתתפים, והטפסים המצורפים אליו. מסמך ב' - נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו. כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז. 5. קבלת מסמכי המכרז את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר החברה שכתובתו ו/או לקבל במשרדי החברה. כמו כן, המעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים לשלוח הודעה על רצונם להשתתף במכרז החברה תשלח למי שפנה והודיע כאמור על רצונו להשתתף במכרז תשובות לשאלות ו/או הבהרות ככל שיהיו לאותה כתובת מייל. כמו כן, התשובות וההבהרות יפורסמו באתר החברה. 4

5 6. על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו(: 6.1 להוכחת עמידה בתנאי הסף על המציע לצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצ"ב כטופס 4 למסמכי המכרז, וכן תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף כמפורט בנוסח התצהיר. 6.2 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור. 6.3 אישור בתוקף ממנהל המכס והבלו לכך שהמציע רשום כעוסק מורשה. 6.4 אישור עו"ד בנוסח המצורף כטופס 2 למסמכי המכרז. 6.5 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976, על העדר הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א וחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987, בנוסח המצורף כטופס המלצות בכתב מתאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות וכן רשימת ממליצים עם פרטי טלפון להתקשרות. כמפורט בסעיף 11 להלן. 6.7 כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול סיור הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי המציע. המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מבוטל הגשת ההצעה על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי החברה, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה לא יאוחר מיום בשעה 12:00. על המעטפה יצוין: "מתן שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב- מכרז פומבי מס' 04/2018". 8.1 פתיחת מעטפות של ההצעות תערך ביום בשעה 12:15 בחדר הישיבות של מי התנור, תל חי 108 קרית שמונה. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז. באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה והמועד בהם הוגשה. התחרות במכרז זה נסובה על "המחיר" ועל בחינת "איכות המציע" )להלן:" "האיכות"( )כמפורט בהרחבה בהמשך(. המציעים המשתתפים במכרז יציעו שיעור הנחה לאומדן הנקוב בטופס 1 המתיחס לתשלום ריטיינר חודשי. 8.2 רכיב המחיר מהווה 50% מציון ההצעה. לא ישולמו הפרשי הצמדה למדד. המחירים במכרז כוללים את כל המיסים וההיטלים החלים, לרבות מס ערך מוסף. על הצעת המציע לקחת בחשבון ולכלול ביצוע מלא, מושלם ועל פי כל דין, של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, וכל ההוצאות הנלוות להן. האחריות המלאה לבצע, לרכוש ולספק, את כל שנדרש, לשם השגת התוצאות להן מחויב הזוכה על פי החוזה, הנן של הזוכה, והמימון שיידרש לכל אלה יהיה מימון עצמי שלו אם לא נאמר במפורש אחרת

6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התמורה תהיה סופית עבור כלל שירותי המציע הזוכה בהתאם למסמכי המכרז ותכלול את כל ההוצאות המתחייבות לצורך קיום כל התחייבויות המציע על פי כלל מסמכי המכרז ואף תכלול את כל ההוצאות הנלוות )לרבות, בין היתר: צילומים, טלפונים, אש"ל, חניה, הוצאות נסיעה, ביטול זמן, ביטוחים וכיוצ"ב(. הנחה מירבית מהאומדן - 20% : ההנחה הכוללת אותה יציע המציע תירשם בטופס 1 ותהיה באחוזים. למען הסר ספק על שיעור ההנחה להיות מספר חיובי )היינו: לא מתאפשרת הנחה בשיעור אפס או הנחה שלילית שמשמעותה תוספת על מחיר המקסימאלי(. מילוי הנחה שלא בהתאם להוראות סעיף זה תביא לפסילת ההצעה. אין לסמן כל תו לפני המספר של ההנחה. החברה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 8.7 על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה מלאה בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז. על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. על הקבלן למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו. 8.8 המציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כטופס 1 לתנאי המכרז, המאשרת כי ראה, בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, על שם המשתתף במכרז בלבד. ביטוחים: יהיו תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הממונה שיזכה במכרז )להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "הוראות הביטוח", בהתאמה(. הממונה הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף )8.10( זה לעיל ולהלן. מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות השירותים לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוען של העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח ב' אישור ביטוחי הממונה, בנוסחו המקורי, כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי הממונה בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים )נספח ב'( כאמור, מתחייב הממונה לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. בכפוף כי מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים )נספח ב'( החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה, על נספחיהם. למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח ב' אישור ביטוחי הממונה, חתום כדין על ידי מבטחי המציע )בנוסחו המקורי(, החברה תהייה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוען של העבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הממונה )נספח ב'(, כאמור בסעיף לעיל, תהייה החברה רשאית לראות בממונה כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הממונה במכרז יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים. 6

7 9. בדיקת הצעות המציעים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, החברה תבחן את ההצעות שהוגשו לתיבת המכרזים בשלושה שלבים כמפורט להלן: 9.1 שלב א' בחינת עמידת המציע בתנאי הסף להגשת הצעות המפורטים בסעיף 3 לעיל. הצעותיהם של מציעים שלא תעמודנה בכל תנאי הסף תיפסלנה. רק הצעותיהם של מציעים העומדים בכל תנאי הסף תעבורנה לשלב הבא של דירוג ההצעות. 9.2 שלב ב' בדיקת המחיר ואיכות ההצעה. בדיקת המחיר ציון המחיר יהיה 50% מהציון הסופי. ( 50 נקודות לכל היותר( החברה תבדוק את אחוז ההנחה של המציעים ההצעה הזולה ביותר )עם ההנחה הגדולה ביותר( תקבל 50 נקודות. אופן שקלול הצעת המחיר, על פי הנוסחה להלן ציון מחיר ליתר ההצעות - ההפרש המספרי בין אחוז ההנחה הגבוהה ביותר לאחוז ההנחה המוצעת שיופחת מ- 50 נקודות. דוגמא: הצעה 1 הצעה 2 הצעה % הנחה מוצע 10 35= = ציון דירוג איכותי של ההצעות, בהתאם למפורט בסעיף 11 למכרז. ציון איכות ההצעות יהיה 50% היותר( ציון משוקלל : הציון הסופי יורכב עבור מחיר. מהציון הסופי. )50 נקודות לכל מסכום הציון עבור איכות והציון הכרזה על ההצעה הזוכה. ההצעה הזוכה תהא זו אשר הציון המשוקלל שלה הוא הגבוה ביותר דירוג איכות ההצעות החברה תמנה צוות מקצועי מטעמו לבדיקת ודירוג ההצעות )להלן: "הצוות המקצועי"(. הצוות המקצועי יבדוק וידרג את ההצעות בהתאם לאמור במסמכי המכרז ולאמות המידה המוגדרות בסעיף 11 להלן. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לזמן מציעים אשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף, לפגישה עם הצוות המקצועי לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה הצורך, הודעה בדבר מועדי הפגישות המדויקים לכל מציע תפורסם בנפרד. על המציע להגיע לישיבה עם הנציג המוצע מטעמו לתת את השירותים )לגביו צירף קו"ח במועד הגשת ההצעות(. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפנות באופן עצמאי ללקוחותיו של המציע וזאת על מנת לאסוף מידע ולשמוע חוות דעת לגבי אופן מתן השירות על ידי המציע. ועדת המכרזים רשאית להורות לצוות המקצועי לערוך כל בדיקה שלדעתה תבטיח את מירב היתרונות לתאגיד

8 11. אמות המידה לניקוד איכות ההצעות 11.1 ציון ההצעה של כל מציע, ייקבע על ידי ועדת המכרזים, בהתאם לממצאי והמלצות הצוות המקצועי, וזאת על בסיס המסמכים והמידע אשר יוגשו ו/או יומצאו על ידי המציע בהתאם להוראות מכרז זה, וכן על בסיס הראיון, הכל על פי המדדים והנקודות המפורטים שלהלן: סה"כ ציון מירבי : 50 נקודות סעיף ניסיון קודם במתן שירותים נשוא מכרז זה ניקוד מירבי המלצות חיוביות ביחס למציע ונציג המציע בכתב ו/או בעל פה התרשמות מהמציע ומנציג המציע בריאיון סה"כ ניסיון קודם במתן שירותים נשוא מכרז זה למעלה מ 2 תאגידי מים וביוב )20(: המלצות )10(: ייבדקו מספר תאגידי המים והביוב )כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב(, אשר המציע סיפק להם שירותים כאמור במכרז זה. למען הספר ספק, על המציעים לשים לב כי ההיקפים המינימאליים שהוגדרו בתנאי הסף די בהם לבדיקת שלב א' - בחינת עמידת המציע בתנאים המקדמיים להגשת הצעות, אך אין די בהם לבדיקת שלב ב' - איכות ההצעה. לכן, על המציע, לפרט בסעיף זה היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז. הניקוד יינתן עפ"י מס' הלקוחות למציע. עבור כל תאגיד מים וביוב משלישי ומעלה שלו ניתנו שירותים כאמור בסעיף לעיל יינתנו 5 נקודות ועד ל 10 נקודות לכל היותר. ייבדקו ההמלצות, אשר המציע צירף להצעתו וכן התאגיד יהיה רשאי לפנות לממליצים לקבלת חוות דעת בעל פה. למען הספר ספק, על המציעים לשים לב כי ההיקפים המינימאליים שהוגדרו בתנאי הסף די בהם לבדיקת שלב א' - בחינת עמידת המציע בתנאים המקדמיים להגשת הצעות, אך אין די בהם לבדיקת שלב ב' - איכות ההצעה. לכן, על המציע, לצרף המלצות מעבר לנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף. הניקוד יינתן עפ"י : לכל המלצה חיובית של לקוח אחד יינתן ניקוד של 2 נקודות אך לא יינתן ניקוד מעבר ל- 5 המלצות מלקוחות שונים. המלצות חיוביות מאותו לקוח יובאו בחשבון רק פעם אחת ריאיון )10( המזמין יזמן את המציעים לריאיון שיערך על ידי הצוות המקצועי. המזמין יהיה רשאי לערוך מספר ראיונות עם אותו מציע. במסגרת הריאיון התאגיד ישאל שאלות מקצועיות בתחומים הקשורים לשירותים המקצועיים נשוא התחום המקצועי הרלוונטי במכרז זה. יודגש, כי במסגרת הריאיון, מתבקשים המציעים לשים דגש על הערך המוסף והיתרון היחסי של מתן השירות על ידם

9 12. מבוטל תוקף ההצעה ההצעה תהיה בתוקף עד ליום דרישת החברה. תוקף ההצעה יוארך ב- 4 )ארבעה( חודשים נוספים עפ"י מבוטל 15. הבהרות ושינויים משתתף המעוניין להעלות שאלות הבהרה מתבקש להפנותן בכתב, בעברית, ובאמצעות קובץ Word MS בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני זאת עד ליום שעה 12:00 ולאשר את קבלת הודעת הדואר האלקטרוני ושלמותה באמצעות מספר הטלפון או באמצעות קבלת אישור במייל חוזר על קבלת הודעתו. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז- לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל. אי קבלת תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות. החברה רשאית - עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו בכתב בדוא"ל לכל מי שפנה בכתב וכן יתפרסמו באתר האינטרנט ל החברה. אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את החברה, הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש ההצעות בחינת סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר בהצעה שהיא בלתי רשאית לא להתחשב כלל החברה 16.1 התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה..16 החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור. לא המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו. החברה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונו. החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים,וכיוב', כדי לוודא שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בו

10 הודעה על תוצאות המכרז 17.1 לזוכה במכרז תימסר הודעה במייל ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר רשום משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בפקס או בדואר רשום או במייל בין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם חוזה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הזוכה/זוכים במכרז יחתום על החוזה תוך 14 ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד החתימה על החוזה ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין השאר, אישור על קיום הביטוחים הנדרשים )נספח ב'( על פי מסמכי המכרז, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, חתום כדין על ידי חברת ביטוח )בנוסחו המקורי(. היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין. בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או.17 שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.. 18 בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאית החברה למסור את והמשתתף יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה שמירת זכויות 19.1 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הציון הטוב ביותר או הצעה כל שהיא. מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך. החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה. כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה. המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת..19 הסתייגות אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה, ולחילופין החברה תהא רשאית להתעלם מאותו שינוי או הסתייגות - הכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה. הוצאות כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא

11 22. הגדלת כמות עבודות והרחבת שטחי פעילותה של החברה מובהר בזאת, כי ישנה אפשרות כי שטחי פעילותה של החברה יורחבו בעתיד לכלול רשויות מקומיות נוספות, בדרך של מיזוג של החברה עם תאגיד מים וביוב אחר ו/או בדרך של צירוף רשויות מקומיות נוספות לחברה ו/או בדרך של הקמת חברת בת ו/או בדרך אחרת כלשהי. החברה תהא רשאית אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לדרוש מן הקבלן לבצע את העבודות נשוא החוזה דנא, או חלקן, גם בשטחי הפעילות שיתווספו לחברה, כאמור לעיל, וזאת ללא תשלום נוסף, בתמורה למחירים שהוצעו על ידי הקבלן ובהתאם להוראות מסמכי המכרז, בשינויים המחויבים. הוראות ההסכם דנא יחולו בשינויים המחויבים. בכבוד רב, מי התנור בע"מ 11

12 טופס 1 לכבוד מי התנור בע"מ קרית שמונה ג.א.נ., הנדון: הצעת משתתף למכרז מס' 04/ אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 04/2018 בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב )הנקראים ביחד - "מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז"(, והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז. הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן: "העבודות"(. כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש. הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה ההתקשרות במסגרתו, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. אנו מתחייבים, ככל שהצעתנו תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' "הסכם ההתקשרות", סעיף 8 "ביטוחי הממונה" ובנספח ב' להסכם )להלן: "אישור ביטוחי הממונה "( ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם את נספח ב' אישור ביטוחי הממונה )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח. בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים )נספח ב'( כאמור, ומבלי לגרוע, אנו מתחייבים בכפוף לדרישתכם בכתב להמציא לכם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. כמו כן הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות השירותים לפי מסמכי המכרז וההסכם במלואם וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם. במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא נפעל כאמור לעיל אנו מסכימים כי תהיו רשאים למנוע מאתנו את מועד תחילת מתן השירותים ו/או לפעול כלפינו כמי שהפר את ההסכם ו/או לבטל את זכייתנו במכרז. הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של 4 )ארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של 4 )ארבעה( חודשים, עפ"י דרישת החברה. מיד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה המחייב אותנו

13 אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד בידיכם, כנדרש במסמכי המכרז, את אשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה )עותק מקור( ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז. 10. אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת עבודה שיינתן על ידכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית. 11. מבוטל. 12. מבוטל. 13. אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז..14 אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז. 15.שיעור ההנחה המוצע על ידנו ביחס לאומדן העומד על סך 14,000 לחודש לא כולל מע"מ הינו: אחוזים )"ההנחה"(. )ניתן למלא עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית( 16. להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז. 17. אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. בכבוד רב, תאריך הקבלן ( חתימת מורשי חתימה וחותמת הקבלן( שם הקבלן )באותיות דפוס( שמות אישיותמורשי החתימה משפטית )חברה/שותפות/אחר-נא לפרט( כתובת כתובת דואר אלקטרוני מס ' טלפון מס ' פקס מספר עוסק מורשה מס' רישום ברשם הקבלנים אישור חתימה אני הח"מ עו"ד של מס' מזהה )להלן: "הקבלן"( מאשר בזה כי חתימות ה"ה ו-, אשר חתמו על הצעה זו, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין. חתימת עו"ד )חתימה + חותמת + מס' רשיון( תאריך 13

14 טופס 2 לכבוד מי התנור בע"מ תל חי 108 קרית שמונה ג.א.נ., הנדון: אישור עו"ד - )שם המשתתף במכרז( כעורך דינו של הקבלן )להלן: "הקבלן"(, הנני לאשר בזאת כדלקמן: שמו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות(: מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה:.1.2 שמות בעלי המניות של הקבלן )ובמקרה של תאגיד שהינו - והמוגבלים( : שותפות שמות השותפים הכלליים.3 4. שמות המנהלים של הקבלן: 5. שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן: 6. הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן: הגשת הצעה למכרז מס' 04/2018, אשר פורסם על ידי מי התנור בע"מ, שעליה חתמו מורשי החתימה של הקבלן, וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען, הינן במסגרת סמכויות הקבלן, בהתאם למסמכי ההאגד של הקבלן, להסכמים שהקבלן הינו צד להם, ועל פי כל דין..7, עו"ד תאריך 14

15 טופס 3 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 אני הח"מ מרח' ת.ז. לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: אני נציג )להלן: "המשתתף"(, אני מכהן כ במשתתף, ואני מוסמך להצהיר מטעם המשתתף, את המפורט להלן. עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 2 ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א )להלן: "חוק עובדים זרים"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז )להלן: "חוק שכר מינימום"(. לחילופין, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 2 ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. כמו כן אני מצהיר, כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח )להלן "חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המשתתף. לחילופין, ככל שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן, בין היתר כמפורט להלן: אם המשתתף מעסיק 100 עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המשתתף מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה. לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. בתנאי הסכם עמידה.6 בתצהיר זה: 7.1 עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית שוהה בישראל כדין בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה. 7.2 חתימה 15

16 אישור עו"ד הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד, במשרדי שברח' מר אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. /המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. חותמת עו"ד 16

17 טופס 4- תצהיר לכבוד מי התנור בע"מ ג.א.נ., אני הח"מ, מספר מזהה מצהיר בזה כדלקמן: נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז פומבי מספר 04/18, אני עומד בכל התנאים המפורטים להלן: אם המציע הינו תאגיד- הריני לאשר בזה כי אני מוסמך לתת הצהרה זו מטעם התאגיד, והריני לאשר כי בנציג של המציע המיועד לתת את השירותים נשוא המכרז, ששמו/שמה ת.ז. )למלא את שם נציג/ת המציע( מתקיימים כל התנאים הבאים נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. לעניין זה בכל מקום בטופס זה שיופיעו המילים "המציע" הכוונה ל "נציג המציע": )1( המציע הינו בוגר קורס של רשות המים לממונה תשתיות מיחשוב חיוניות לספקי מים וביוב בעל תואר.mcse מצ"ב תעודה בדבר סיום הקורס. המציע הינו בעל ידע והכרה של ניהול מערכות טלפוניה עם ריבוי סניפים המציע הינו בעל ידע והכרה של ניהול FIRE WALL מקצועי של חברת fortegate )2( )3( )4( המציע הינו בעל ידע וניסיון של לפחות 5 שנים כאחראי על תשתיות מיחשוב של תאגיד מים וביוב )כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב(. להלן פרטים בדבר הניסיון במתן שירות זה: שם תאגיד המים והביוב לו ניתן השירות תקופת מתן השירות שם וטלפון של איש קשר בתאגיד המציע הינו בעל תעודת בגרות. מצ"ב תעודת בגרות המציע הינו בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל. מצ"ב תעודת יושר המציע הינו בעל הסמכה ממשרד הממונה על התאגידים בנושא ממוני בטחון וחירום. מצ"ב ההסמכה המציע הינו בעל תעודה של קצין בטחון )קב"ט( מטעם משטרת ישראל. מצ"ב התעודה )5( )6( )7( )8( 17

18 המציע הינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות כממונה חירום בתאגיד מים וביוב )כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב(. להלן פרטים בדבר הניסיון במתן שירות זה: )9( שם תאגיד המים והביוב לו ניתן השירות תקופת מתן השירות שם וטלפון של איש קשר בתאגיד המציע גר בתחום תאגיד מי התנור בע"מ ו/או במרחק של עד 20 ק"מ מתחום התאגיד כדי לאפשר הגעה בזמן חירום בזמן קצר. כתובת המגורים היא: )10( )11(. המציע בעל רישיון נהיגה. מצ"ב רישיון נהיגה. )12( המציע בעל יכולת כתיבת תכניות, כושר ארגון, הפעלה ופיקוח על אנשים ויכולת הדרכה חתימת המצהיר אישור עו"ד הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד, במשרדי שברח' מר אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. /המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. חותמת עו"ד 18

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד