רשומות קובץ התקנות כ ב באלול תשל ו בספטמבר 1976 עמוד תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל בזק שאינו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות קובץ התקנות כ ב באלול תשל ו בספטמבר 1976 עמוד תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל בזק שאינו"

תמליל

1 רשומות קובץ התקנות כ ב באלול תשל ו בספטמבר 1976 עמוד תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל בזק שאינו ממון) תשל ו 1976 תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכיק, תשל ו תקנות שירות בטחון(תיקון), תשל ו תקנות שירות בטחון(תיקוןמס 2), תשל ו תקנות שירות בטחון (מסירת פרטים על מחלות נפש), תשל ו ד 1 ד מדור לשלטון מקומי צו המועצות המקומיות. (תיקון מס 3), תשל ו חוק עזר לבת ימ (שימור רחובות) (תיקון), תשל ו חוק עזר לכפר םבא (הוצאת אשפה}, תשל ו חוק עזר לראשון לציון (אספקת מים) (תיקון), השל ו 1976 חוק עזר לגבעת שמואל (אספקת מים) (תיקון), תשל ו- 1976

2 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל ה תקנות בדבר מבחנים לחישוב פיצויים בשל מק שאינו בזק ממון בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 (ב) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל ה!, 1975 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. בתקנות אלה, הסכום המקסימלי הסכום המקסימלי שנקבע בסעיף 4 (א)( 2 ) לחוק או'כפי שהוא הוגדל, צמוד למדד המחירים לצרכן, הישונ ד,פיצויי= 2. (א) בכפוף לאמור בתקנה 3, סכום הפיצויים יהיה סך הכל של אלה: (1) שני פרומיל מן הסכום המקסימלי כפול מספר הימים שבו היה הניזוק מאושפז בבית הולים, במוסד לטיפול בחולים או בנכים בשל התאונה! (2) אחוז אחד מן הסכום המקסימלי כפול אחוזי הנכות לצמיתות שנגרמה לניזוק כתוצאה מן התאונה! לענין זה, אחוזי הנכות בפי שנקבעו בהתאם למבחנים שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגות נכות לנפגעי עבודה), תשט ז (ב) לא היה הנפגע זכאי לפיצוי לפי תקנת משגה (א) או שסבל נזק שאינו נזק ממון שאינו מכוסה על ידי אותה תקנה, יהיה סכום הפיצויים, הסכום שהוסכם עליו או שייפסק, ובלבד שהסכום לא יעלה על עשרה אחוזים מהסכום המקסימלי. הפחתת סכום הפיצויים הפיצויים במוח הנין רק תחילה 3. אירעה התאונה למי שמלאו לו ביום התאונה שלושים שנה, יוקטן סכום הפיצויים לפי תקנה 2 (א)( 2 ) באחוז אחד לכל שנה שמלאה לו מעל לשלושים שנה. 4. נגרם מותו של הניזוק כתוצאה מן התאונה, יהיה סכום הפיצויים לעזבונו עשרים וחמישה אחוזים מן הסכום המקסימלי. 5. תחילתן של תקנות אלה ביום א בתשרי תשל ז (25 בספטמבר 1976). 6. לתקנות אלה ייקרא תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל בזק שאינו נזק ממון), תשלי ו י ז באלול תשל ו( 12 בספטמבר 1976) (חמ 75216) חיים י צדוק שר המשפטים 1 ס ח תשל ה, עמ ק ח תשט ו, ע:ז 864 תש ל, עמ חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל' ה- 975 ו תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל ה ו, מתקינה המינהלה, באישור שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, תקנון זה: 1 ס וז תשי ה, עמי קובז התקנות 3590, כ ב באיוי תשל ו,

3 פרק א : פדשנוח 1. בתקנון זה י הגדרות החוק חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל ה 1975! שאר המונחים כמשמעותם בחוק. פרק ב': הגשת תביעות לקרן והטיפול בהן 2. נפגע הרואה עצמו זכאי לפיצויים לפי םעיף 12 לחוק, יגיש הודעה בכתב על כך, הגשת התביעה יפרט בה את פרטי התאונה ואת עילת זכאותו ויצרף או יפרט את המסמכים ושאר ראיותיו העשויים להוכיח את זכותו לקבלת פיצויים מהקרן. 3. תוך 30 יום מקבלת ההודעה בהתאם לתקנה 2, תודיע הקרן לנפגע בכתב אם היא הכרת הקר! מכירה בזכותו לקבל פיצויים מהקרן. ב ז כ י ת ה נ פ ג ע 4. הכירה הקרן בזכות הנפגע, יגיש לה הנפגע את פרסי הסכומים שהוא דורש ממנה, סבלמי ד.פיצייים ויצרף ויפרט את ראיותיו לסכומים אלה! הגשת הפרטים לפי תקנה זו תיחשב להגשת דרישה לענק סעיף 5 לחוק. 5. תוך 90 יום מקבלת פרטי הסכומים תודיע הקרן לנפגע בכתב באיזה חלק מדרישתו תשלום הפיצויים היא מכירה! בכפוף להוראות סעיף 5 לחוק תשלם הקרן את הפיצויים תוך 30 יום מהיום שהגיעה לכלל הסכמה עם הנפגע בדבר גובה הפיצויים. 6. (א) נודע לנפגע על טענת המבטח בדבר העדר ביטוח לפי פקודת הביטוח או על חובות ע!ר של הנפגע ^ק ד ן > א ך י ן ז ו ל ^ כ ך ה פ ו ג ע א י נ ו מ כ ס ה א ת ה ח ב ו ת ה נ ד ו נ ה י ן ד ל ע ע,1 ש ל טענה שהביטוח (ב) י הקרן רשאית להתנות את התשלום לפי תקנה 5 במתן התחייבות מצד הנפגע למסור לה כל מסמך ומידע שבידו, לשתף עמה פעולה ולפעול לפי הוראותיה בכל הנוגע לבירור ולמימוש של זכויותיו נגד האחראים לתאונה ומבטחיהם. 7. הקרן רשאית, במידת הצורך, לדרוש מן הנפגע ראיות נוספות על אלה שמסר לפי ראיות נוספות והארכת מועדים תקנה 2 או 4, ולהאריך מדי פעם את המועדים האמורים בתקנות 3 ו 5, דבלבד ש ת מ ס ו ר על כך לנפגע הודעה מנומקת בכתב. פרק גי: פעולות הקרן 8. המינהלה תנהל את פעולות הקרן: היא תכין תקציב שנתי דו ח כספי שבתי תפקידיהמיגהלה ודו ח שנתי על פעולות הקרן, ותגיש אותם לשר האוצר! היא תקבע את,מדיניות החשק עות של אמצעי הקרן. 9. (א) החלטות המינהלה יתקבלו ברוב דעות של חבריה הנוכחים בישיבה. החלטות המינהלה וסדרי עבודתה (ב) המינהלה תקבע את סדרי ישיבותיה ועבודתה. 10. המינהלה רשאית להקים מבין חבריה ועדות לתפקידים שתקבע. קובץ התקנות 3590, כ 3 באלול תשל ו, 6 ד 17.&

4 מנהל כללי 11. (א) המינהלה תמנה מנהל כללי לקרן. (ב) המנהל הכללי ידאג לביצוע החלטות המינהלה ויהיה אחראי לפעולות השוטפות של הקרן. חתימה בשם הקיז 12. המינהלה תקבע את הרשאי או הרשאים לחתום בשם הקרן, ובלבד שהמחאות מעל לסכום שהקבע המינהלה ייחתמו בידי שני אנשים שלפחות אחד מהם הוא חבר המינהלה. הסמכות לגבי 13. המינהלה תקבע לגבי אילו סוגי תביעות יהיו הטיפול, ההכרה בהן והסילוק בסמ ת ב י ע י ת כותר של המנהל הכללי, ולגבי אילו סוגי תביעות בסמכות שלו בצירוף חבר או הברים של המינהלה. פרק ד : שונות שינוי התקנון 14. המינהלה רשאית, בכפוף לאמור בסעיף 14 (ב) לחוק, לשנות תקנון זה על ידי החלטה שהצביעו בעדה לפחות חמישה מחברי המינהלה, ובלבד שניתנה לכל חבריה הודעה של 21 יום מראש על השינוי המוצע. 15. לתקנון זה ייקרא תקנון הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תשל ו נ תאשר. י ז באלול תשל ו( 12 בספטמבר 1976) י פיקד יישב ראש המינהלה (המ 75217) חיים י צדוק שד המשפטים חוק שירות בטחון, חשי לן [נוסח משולב] תקנות בדבר רישום, בדיקה רפואית והתייצבות לשירות סדיר בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו 15 (ג) לחוק שירות בטחון, תשי ט 1959 [נוסח משולב] י, אני מתקין תקנות אלה: תיקון התוססת הראשונה 2 1. בתוספת הראשונה לתקנות שירות בטחון, תשכ ז 1967 (להלן התקנות העיקריות), במקום מחלות רוח שאחרי פסקה 18 יבוא מחלות נפש ובמקום פסקאות 19 עד 30 יבוא: ם 19. inadäquate Personality איכות נמוכה מאד עם הפרעות אישיות ללא סיכויי הטבה. 20. Personality schizoid אישיות סכיזואידית עם קשיי הסתגלות ניכרים. 21. Personality Paranoid אישיות פרנואידית בכל דרגותיה 1 ס ח תשי ש, עמ ק ת תעוכי ו, עמ פסיכוזות אנדוגניות על כל צורותיה גם לאחר התקף יחיד קובץ התקנות 3590, כי ב באלול תשל ו,

5 23. מצב לאחר פסיכוזה טוקסית או טראומתית או חולי מוח כרובי chronic Brain Syndrome עם שינויים באישיות נוירוזה ללא סיכויים להטבה כולל Traumatic severe chronic Post.Neurosis 25. סוציופטיה עם הפרעות בהתאמה חברתית. 26. התמכרות לסמים או לאלכוהול ותולדות של שימוש קבוע בהם..27 פיגור שכלי ".Mental Retardation תיקון התוספת בתוספת השניה לתקנות העיקריות במקום מחלות רוח שאחרי פסקה 18 יבוא 2. התקופ מחלות נפש ובמקום פסקאות 19 עד 24 יבוא: ז ז ש ג י ה 19. Neurotic Personality or Immature Personality אישיות בלתי בשלה או אישיות נוירטית, עם קשיי התאמה חמורים שנתיים וסיכויים להטבה 20. פסיכוזה טוקסית או טראומתית או Acute Brain Syndrome שנתיים בזמן ההתקף ועד שנתיים אחריו 21. נוירוזה המגבילה פעילות בתחומים רבים עם סיכויי הסבה שנתיים לאחר טיפול 22. קשיי הסתגלות תגובתיים חמורים אך זמניים ששה חדשים 23. Reaction combat תגובת קרב נפשית עם הגבלה ניכרת ברוב שנה תחומי הפעילות וסיכויים להטבה il..-,. 3. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. 11 ייייי 4. לתקנות אלה ייקרא תקנות שירות בטחון(תיקון), תשל ו זשפ ר באלול תשל ו( 1 בספטמבר 1976) שמעון פרס (חמ } שר הבטחון חוק שיחת בטחון, חשי ט- 959 ו נגוסח משולב] תקנות בדבר רישום, בדיקה רפואית והתייצבות לשירות סדיר בתוקף סמכותי לפי סעיפים 40,33,30,17,16,6,5,4,3 ד 45 לחוק שירות בטחון, תשי ט 1959 [נוסח משולב] אני מתקין תקנות אלה: 1. בתקנות אלה הגירות מנהל מוסד חינוכי אדם האחראי להנהלתו של מוסד שבו מקבלים חינוך או השכלה יותר מחמישה בני אדס ו בית חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940*. 1 ס זז תשי ט, עפ ע ר,1940 תוס,1 עמי.191 קובץ התקנות 3590, ביב באל 1 > תשי ו,

6 תיקח תקנה 2. 1 בתקנה 1 לתקנות שירות^בטחון, תשכ ז (להלן התקנות העיקריות) (1) אחרי פסקה (3) יבוא: ( 3 א) אם היה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע לאחר הגיעו לגיל 18 התאריכים בהם נכנם לארץ ויצא ממנה, וכן סוג האשרה ורשיון הישיבה שניתנו לו ישיבת ביקור, ארעי או קבע הכל לפני שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע. (2) במקום פסקה (18) יבוא: ( 18 ) המחלות או החבלות שפוגעות או שפגעו בכשרו הרפואי פגיעה של ממש, או העלולות לפגוע כאמור והמחלות או החבלות שבגללן הוא זקוק או היה זקוק לטיפול ממושך או לאשפוז. (3) בסופה יבוא:. ( 20 ) בן משפחה מהמנויים בפסקה (8) שהיה חייל שנספה במערכה כמש מעותו בהוק משפחות החיילים (תגמולים ושיקום), תש י 1950 *. החלפת תקנה 3. 4 במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא: מסירת פרטים על מלש בים ועל יוצאי צבא 4. (א) מנהל מוסד חינוכי חייב למסור לפוקד, לפי דרישתו, את המספר של המיועדים לשירות בטחון או של יוצאי צבא שנמצאו כשרים לשירות, שהם חניכי המוסד, וכן את הפרטים. כלהלן, ככל שהם ידועים לו, על כל אחד מהם: שם המשפחה והשם הפרטי, מספר תעודת הזהות, המען, הגיל ההכשרה בלימודים ודרגתם. (ב) מעביד המעסיק יותר משלושה עובדים חייב למסור לפוקד, לפי דרישתו, את המספר של המיועדים לשירות בטחון או של יוצאי צבא שנמצאו כשרים לשירות, שהוא מעסיק וכן את הפרטים כלהלן, ככל שהם ידועים לו, על כל אחד מהם: שם המשפחה, השם הפרטי, מספר תעודת הזהות, המען, הגיל ותקופת העבודה אצל המעביד וטיבה. (ג) עובד בית חולים, לבבות מנהלו, חייב למסור לפוקד, לפי דרישתו, על מיועד לשירות בטחון ועל יוצא צבא שנמצא כשר לשירות שאושפזו באותו בית חולים, קיבלו טיפול או נבדקו בו, את הפרטים דלהלן, ככל שהם ידועים לו: (1) שם המשפחה והשם הפרטי, מספר תעודת זהות, המען והגיל! (2) תאריך הקבלה לבית החולים ותאריך השחרור ממנו! (3) פירוט הממצאים הרפואיים! (4) תוצאות הבדיקות! (5) מהלך המחלה והטיפול בה! (6) האבחנה והניתוחים. 3 ק ת תשכ ז, עמ פ ה תש י, עמי ^בז:התק 1 ות 3590, כ ב באיול תשל ו, 6 ד 9.!9.ד 1

7 (ד) הפרטים הרפואיים המנויים בפסקאות (3) עד (6) לתקנת משנה (ג) לא יימסרו אל מאת עובד בית חולים שהוא מורשה לעסוק ברפואה, לפוקד שהוא חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט ו, המורשה לעסוק ברפואה. (ה) תקנות משנה וג) ו (ד) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על אדם המורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים ברפואה, * 1947 שאינו עובד בית חולים, לגבי כל אדם שהוא בדק או שהיה בטיפולו. (ו) פסיכולוג חייב למסור לפוקד, לפי דרישתו, את הפרטים כלהלן, ככל שהם ידועים לו, על כל מיועד לשירות בטחון ועל יוצא צבא שנמצא כשר לשירות שהיו בטיפולו: (1) שם המשפחה והשם הפרטי, מספר תעודת הזהות, המען והגיל: (2) מועד הטיפול; (3) פירוט הממצאים. (ז) לא תידרש לפי תקנה זו מסירת פרטים על מחלת נפש שאינה מפורטת בתקנות שירות הבטחת (מסירת פרטים על מחלות נפש), ז. תשלי ו בתקנה 7 לתקנות העיקריות תיקיו תקיה ל (1) בתקנת משנה-(א), אחרי פוקד יבוא המורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים ברפואה, 1947 ; (2) בתקנת משבה (ג), אחרי פוקד יבוא כאמור בתקנת משנה (א)! (3) בתקבת משבה (ט), בכתב יימחק בתקנה 8 (א) לתקנות העיקריות תיקון ת«ה (1) בפסקה ( 1 )(א), אחרי או כל מבחן אחר יבוא *או כל ממצא אחר! (2) בפסקה ( 1 )(ב), בסופה יבוא או ממצאים של כשר לשירות. 6. בתקנה 9 (א) לתקנות העיקריות, בפסקה (1), הסיפה המתחילה במלים ובלבד תיקון תקני, 9 שאין להגיש ערר כאמור תימחק. 7. בתקנה 11 (א) לתקנות העיקריות, הסיטה המתחילה במילים אולם אין להזמין תימחק. תיקון תקנה 1( 8. תקנה 13 לתקנות העיקריות בטלה. ביטול תקנה 13 5 ס וז תשט ו, עמי ע ר,1947 תוס,1 עמי ק ת תשל ו, עמ קובץ התקנות 3590, כ ב באלול תעול ו,

8 החלפת *תוספת 9. במקום התוספת השלישית לתקנות העיקריות, יבוא: תוספת שלישית (תקנה 10 (ג)( 2 )) אני שם ושם משטחה של הרופא הגר מען הרוב-א מומחה ל בעל רשיון רופא מספר תחום -רפואה שהרופא מומחה לו מספר הרשיון מאשר בזה, בי ביום תאריך הבדיקה בדקתי את שם ושם משפחה של הנבדק שמספר תעודת הזהות מס ת. ז. של הנבדק וכן עיינתי בהודעה על הממצא הרפואי שלפיו נקבע לאחרונה כשרו הרפואי לשירות בטחון של אותו נבדק אשר הועבר אלי בתוך מעטפה סגורה, הרצופה למכתבו של הפוקד שב ושם משפחה של הפוקד מיום להלן האבחנה : תאריך ומספר המכתב של הפוקד לפיכך אני מוצא כי הנבדק אינו סובל כשרו הרפואי לשירות בטחון, וכי, לדעתי, הוא כעת: יותר /עדיק סובל מהממצא שלפיו נקבע לאחרונה כשר לשירות בלתי כשר ארעית לשירות בלתי כשר לשירות ( ) חתימה מקום מחק את המיותר. תאריך!!הייה 10. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. השם 11. לתקנות אלה ייקרא תקנות שירות בטחון (תיקון מם 2), תשל ו ח באלול תשל ו( 3 בספטמבר 1976 ) שמעון פרם שר הבטחון י " > 73021, קובץ התקנות 3590, כ ב באלול תשל ו,

9 חוק שירות בטחון, תשי ט [נוסח משולב] תקנות בדבר מסירת פרשים על מחלות נפש בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33 ו 45 לחוק שירות בטחון, תשי ט 1959 [נוסח נ ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה; משולב] לא תידרש מסירת פרטים על מחלת נפש שאינה אחת מאלה: דרישת פרטי 1. (א)! Inadequate personality (ב) אישיות בלתי בשלה! (ג) אישיות סכיזואידית! Schizoid personality (ד) אישיות פרנואידית! תגובה פסיכוטית חריפה! (ה) (1) סכיזופרניה בכל צורותיה! (2) פרנויה בכל צורותיה! (3) פסיכוזות מני דפרםיביות Psychoses!Maniac Depressive (1) (ו) תנודות מני דפרסיביות! (2) פסיכוזה טוקםית! (1) (ז) מצב אחרי פסיכוזה טוקסית או טראומתית! (2) חולי מוח חריף! Acute Brain Syndrome (ח) (1) חולי מוח כרוני : Chronic Brain Syndrome (2) (ט) פםיכונאורחה ן (י) קשיי הסתגלות תגובתיים זמניים!Transient Situational Maladjustment (יא) דכאון תגובתי! (יב) פסיכופטיה! (יג) התמכרות Addiction לסמים או לאלכוהול t (יד) פיגור שכלי! (טו) חשד לכפיון. 2. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. חחייי 3. לתקנות אלה ייקרא תקנות שירות בטחון (מסירת פרטים על מחלות נפש), השם תשל ו ר באלול תשל ו( 1 בספטמבר 1976) שמעון פרס (זזמ שר הבטחון 1 ס ח תשי ט, עמ 286. קובץ התקנות 3590, כ ב באלדל תשל ו, ,1976

10 מדלר לסזלטון מקדמי פקודת המועצות המקומיות צו בדבר מועצות מקומיות בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1 אני מצווה לאמור: תיקו! סעיף» 1 א 1. בצו המועצות המקומיות (א), תשי א 1950, 2 בסעיף 146 א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: (אא) רכשה המועצה מניות בתאגיד כאמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה להחזיק מניות בעצמה או באמצעות ראש המועצה, סגניו או עובד המועצה בנקיבת תפקידם או משרתם בלבד של המחזיקים; והוא הדין לגבי חברותם בתאגיד ללא הון מניות. תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו. השם 3. לצו זה ייקרא צו המועצות המקומיות (תיקון מס 3), תשל ו כ ו באב תשל ו( 22 באוגוסט 1976) י ו ס ף ב ו ר ג 1 ח י ( 8 0 שר הפנים 1 -דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, עה ק ת תשי א, עמי 178; תשל ה, עמי 7; תשל ו, עמי פקודת העיריות חוק עזר לבת ים בדבר שימור רחובות בתוקף צומכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות, 1 מתקינה מועצת עירית בת ים חוק עזר זה: החלפחהתוספת 1, במקום התוספת לחוק עזר לבת ים (שימור רחובות), תשכ יג , יבוא: תוספת לירות ( 3 1 לבית אוכל או בית קפה שיש בו עד שני שולחנות 50 לכל שולחן נוסף 50*. השם 2. לחוק עזר זה ייקרא חוק עזר לבת ים (שימור רחובות) (תיקון), תשל ו י נתאשר יצחק דלקר ראש עירית בת ים י ד באב תשל ז נ 10 באוגוסט 1976) (חמ 8/34) 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח חדש 8, ממי ק ת תשב נ, עמי יוסף בורג שר הפנים 2714 קובץ התקנות 3590, כ ב,באלול תשל ו, 17,9.1976

11 פקודת העיריות חוק עזר לכפר סבא בדבר הוצאת אשפה בתוקף סמכותה לפי סעיפים , ו 254 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית כפר סבא חוק עזר זה:. 1, בחוק עזר זה - הנדרות עיריה - עירית כפר סבא; ראש העיריה לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן; המפקח אדם שראש העיריה מינהו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו, לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן: בעל - לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין'כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים: מחזיק אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון; בנין - מבנה, בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם, לרבות הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר ולמעט בית מלאכה או אורווה: בית מלאכה - לרבות מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים ובכלל זה בית חרושת, מפעל, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה; אורווה - לרבות רפת, לול, מכלאד, דיר, וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו יחד עם האורווה; אשפה - לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, פירות וירקות ופםולתם, קליפות, קופסאות פח, סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך או אי נקיץ,. למעט זבל, פסולת גיבה והמרי בנין! זבל - גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה; פסולת - פסולת הנוצרת בכל חצר, מפעל, מקום תעשיה, בית מלאכה או מחסן ואינה אשפה או זבל; חמרי בנין - לרבות כל הפסולת של המרים שמשתמשים בהם בקשר לפעילות בניה, תיקונים, שינויים או הריסה בבביבים; נכס - בנין, בית מלאכה או אורווה. 2. (א) בעל בנין הייב להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע כלי אשפה לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם, או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע. 1 דיבי«דינו 1 ישראל, נוסח הדס 8, עמ 197. קובץ התקנות 3590; כ ב באלול תשל ו,

12 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה. גג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או המרי בנין. (ג) זבלופסולת 3, (א) המחזיק בבית מלאכה, במפעל, בבית חרושת, במחסן או באורווה, חייב להתקין כלי קיבול לפסולת או לזבל לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע. (ב) לא ישים אדם פסולת או זבל אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר פסולת או זבל מחוץ לכלי הקיבול. לא ישים אדם לתוך כלי הקיבול אשפה או חמרי בנין. העברת אשפה 4. לא יוביל אדם - פרט למפקח - ולא יעביר אשפה, זבל או פסולת מנכס לכל מקום אחר אלא לפי היתר או דרישה מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר או הדרישה. היבלחאשפה 5. כל אשפה, זבל או פסולת שסולקו על ידי פועלי העירייה או שליחיה, יובלו על ידם לאותם מקומות שייקבעו לצורך זה על ידי ראש העיריה ויהיו רכוש העיריה. ראש העיריה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו, (א) 6, מתןהיתר או לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם. בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו - (ב) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת; (1) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת; (2) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם גודלם ומבנם; (3) תקופת ההיתר. (4) רשותכניםה 7, (א) כל פועלי העיריה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל נכס כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח. (ב) בעל נכס או המחזיק בו יאפשר לפועלי העיריה לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אתרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או פסולת ללא הפרעה. סמכויות המפקח 8, (א) המפקח רשאי להיכנס לכל נכס על מנת לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה. (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3 רשאי המפקח לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק. מסירת הודעות 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, או נמסרה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הודבקה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה קובץ התקנווז 3590, כ ב באלול תשל ו, 6 ד 9.!9.ד 1

13 10. (א) בעד הוצאת האשפה והעברתה על ידי המפקח מנכס ישלם המחזיק הפטור מאד תשלופאגרה נונה כללית על פי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 2, 1938 לקופת העיריה אגרה שנתית בשיעור של שליש מסכום הארנונה הכללית שהיה חייב בתשלומה אלמלא הפטור האמור. (ב) האגרה לא תגבה ממוסדות חינוך ודת. (ג) בעד הוצאת פסולת או זבל ישלם המחזיק או הבעלים של מפעל, מחסן, בית מלאכה»ו אורווה לעידיה נוסף על הארנונה או האגרה לפי סעיף קטן(א) אגרה בשיעור של 15 לירות לכל מיכל של 1500 ליטר או חלק ממנו שפונה על ידי העיריה. (ד) המפקח יגיש בכל שלושה חדשים למחזיק או לבעלים של נכס חשבון על מספר המיכלים שפינתה העיריה בתקופה של שלושת החדשים שחלפו והמחזיק או הבעלים יפרע את החשבון תוך 15 יום מיום מסירתו. 11, העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קבס 5000 לירות ואם עבר על הוראות עונשים הסעיפים 2 או 3 והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 8 והיתה העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאהד שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו. 12, חוק עזר לכפר םבא (הוצאת אשפה), תשכ ד בטל. ביטול 13. לחוק עזר זה ייקרא חוק עזר לכפר סבא (הוצאת אשפה), תשל ו השפ נתאשר. ד באב תשל ו( 10 באוגוסט 1976) (חמ 8/19 < יוסף בורג שר הפנים זאב גלר ראש עירית כפר סבא 2 ע ר,1938 תום,1 עמי.27 3 ק ת תשכ ד, עמי פקודת העיריות חוק עזר לראשון לציון בדבר אספקת מים בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו 251 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עירית ראשון לציון חוק עזר זה: 1. במקום התוספת לחוק עזר לראשוךלציון (אספקת מים) (תיקון), תשכ ז ^- 1967, 2 החלפת התוספת יבוא: 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי ק ח תשב ז, עמי 2712; חשל ח, עמי 205 ועמי קובץ התקנות 3590, כ ב באלול תשל ו,

14 תוספת אגרת חיבור רשת פרטית (םעיף (0 2 (1)) (!) לכל חיבור משנה ליחידת דיור, עסק, משרד או מלאכה (2) לבל חיבור ראשי לרשת המים עד 2 (3) לכל חיבור לרשת המים מעל - 2 עד 3 (4) לכל חיבור אחד האגרה בלירות לפי חשבון שהגיש המנהל..1 הרחבת חיבור, פירוק או התקנתו מחדש לפי דרישת הצרכן עד 2 לפי חשבון שהגיש המנהל. מעל ל אגרה בעד היתר לשינויה או להפרתה של רשת פרטית (סעיף 3 (ב)) אגרה בעד בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (ה)) אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו (ג» (1) לחקלאות, לכל דונם או חלק ממנו 1000 נ 2 ) לנכס אחר עד 500 מ ר 2000 לכל מ ר נוסף 4 ובנוסף לזה - בבנין המיועד למגורים, לכל מ ר של שטח בניה בכל קומה. 9 כבנין המיועד למשרדים ועסקים, לכל מ ר של שטח בניה בכל קומה 12 בבנין המיועד לתעשיה בתנאי של צריכה של לא יותר מ 2.5 מ ק מים ליממה לכל דונם של הנכס, לכל מי ק של נפח הבנין 6 כשהצריכה היומית עולה על הכמות האמורה - לפי חוזה מיוחד. אגרת מד מים (סעיף 5 (ד»: (1) מד מים שקטרו עדי 2 א. כשיש מיתקן'להתקנת מד.מים - ישולם לפי המחיר שנקבע בהתאם לחוק הפיקוח על מצרכים ושרותים, תשי ח 1957, 3 בתוספת 15%. ב. כשאין מיתקן מוכן להתקנת מד מים - ישולם י; לפי המחיר שנקבע בהתאם לחוק הפיקוח על מצרכים ושרותים, תשי ח- 1957, בתוספת 50%. (2) מד מים שקטרו עולה על 2 לפי חשבון שהגיש המנהל..6 3 ם ח תשי ח, עמי 24; חשל ג, עמ 26 ועמ קובץ התקנות 3590, כ ב באלול תשלי ו,

15 האגדה בארזת 7. אגרת בדיקת מד מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה 5 מחדש (סעיף ) 5 0C 3 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) לחוק עזר זה יקרא חוק עזר לראשון לציון(אספקת מים) (תיקון מס 3), תשלי ו- השם נתאשר. י ד באב תשל ו( 10 באוגוסט 1976) חנניה גיבשטיין ראש עירית ראשוךלצידן (חמ 8/7) יוסף בורג שר הפנים פקודת המועצות המקומיות חוק עזר לגבעת שמואל בדבר אספקת מים בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו 23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה המקומית גבעת שמואל חוק עזר זה: 1, במקום התוספת לחוק עזר לגבעת שמואל (אספקת מים), תשכ ח- 1967, 2 יבוא: החלפתהתוספת תוספת 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף (1» 00 2 שיעור האגרדו בלירות (1) לכל יחידת דיור 1000 לכל יחידת עסק, משרד, מלאכה או תעשיה עד 60 מ ר 750 לכל מ ר נוסף 15 לכל יחידה חקלאות 750 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי דרישת הצרכן עד למעלה מ אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית (סעיף 3 (ב)) 50 1 דיני מדינת ישראל, בוםח חדש 9, עמ ק ת תשכ ת, עמ 32; תשל א, עמ 1643; תשל ה, עמ קובץ התקנות 3590, כ ב באלול תשל ו,

16 שיעור האגרה בלירות 3. אגרה בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (ה)) אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ומג)) - לנכס בשטח עד חצי דונם 2000 לכל מ ר נוסף 4 לכל מ ר של שטח בניה אגרת מד מים (סעיף 5 (ד)): מד מים שקטרו - כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מוכן אינו עולה על 3/ עולה על 3/4 ואינו עולה על עולה יעל 1 ואיבו עולה על עולה על 2 לפי חשבון שהגיש המנהל. 6. אגרת בדיקת מד מים כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה (סעיף 5 (ט)) חידוש חיבור 50 2, לחוק עור זה ייקרא חוק עזר לגבעת שמואל(אספקת מים)(תיקון), תשל ו נתאשר. י ד באב תשל ו( 10 באוגוסט 1976) (חמ 8/7) יוסף בורג שר הפנים אברהם בוני ראש המועצה המקומית גבעת שמואל 2720 קיבץ התקנות 3590, כ נ ב&ליי תשל ו, המהיר 8 נ 1 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

תוספת מם, 2 לעתון הרשמי, גליון 1159 מיום 1 בינואר, דברי המלך על פלשתינה (א יי), צו מס 1 לש 1942, מאת הנציב העליון. הואיל ולפי סעיף 16

תוספת מם, 2 לעתון הרשמי, גליון 1159 מיום 1 בינואר, דברי המלך על פלשתינה (א יי), צו מס 1 לש 1942, מאת הנציב העליון. הואיל ולפי סעיף 16 תוספת מם, 2 לעתון הרשמי, גליון 1159 מיום 1 בינואר, 1942. דברי המלך על פלשתינה (א יי), 1922-1939. צו מס 1 לש 1942, מאת הנציב העליון. הואיל ולפי סעיף 16 ג מדברי המלך במועצה על פלשתינה (א י), 1922 עד 1939,

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

prop-0493.tif

prop-0493.tif רהוטות הצעות חוק כ ז בטבת תשכ ב 3 493 בינואר 1962 חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב 1962. י.. ".. 88 עמוד '... מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה ; חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב- 1962 הזכות לפיצויי פיטורים פיטורים שאינם

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- שח( 1 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1 הודעה בדבר שיעורי ארנונה - ארנונה כללית לשנת 2017 בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד