על געיימ מתיאום 1 ין גיטוחים חופפים וסעיף 59 לחוק חוזה חגיטוח 1 בעקבות רע א 3948/97 מגדל חברה לביטוח נ מנורה חברה לביטוח מאת שחר ולד* סעיף 59 לחוק חוז

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "על געיימ מתיאום 1 ין גיטוחים חופפים וסעיף 59 לחוק חוזה חגיטוח 1 בעקבות רע א 3948/97 מגדל חברה לביטוח נ מנורה חברה לביטוח מאת שחר ולד* סעיף 59 לחוק חוז"

תמליל

1 על געיימ מתיאום 1 ין גיטוחים חופפים וסעיף 59 לחוק חוזה חגיטוח 1 בעקבות רע א 3948/97 מגדל חברה לביטוח נ מנורה חברה לביטוח מאת שחר ולד* סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח עוסק בביטוח כפל. לפי הסעיף, ביטוח כפל נוצר כאשר בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות. הסעיף קובע שבמקרה של ביטוח כפל אחראיות המבטחות כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף (סעיף 59 (ג)), ושחלוקת הנטל של תשלום תגמולי הביטוח בין המבטחות תיעשה לפי היחס בין סכומי הביטוח(סעיף 59 (ד)). על אף ההסדר המפורט של סוגיית ביטוח הכפל אץ הסעיף מזכיר את המבוטח בלשון יחיד או רבים. כתוצאה מכך מתעוררת השאלה אם הוא חל על מקרה של כמה מבוטחים. בפסק דין מגדל נ מנורה השיב בית המשפט בחיוב לשאלה, תוך שהוא פוסק שבנסיבות המקרים שבפניו נוצר מצב של ביטוח כפל. המאמר פותח בהצגת הבעיה הכללית של ריבוי ביטוחים ובהצגת מקומה של סוגיית ביטוח הכפל במסגרת זו. לאחר תיאור עובדותיהן של שתי הפרשות שנדונו בפסק הדין ובחינת מקומו של ביטוח הכפל כמקרה פרטי של בעיית ריבוי חייבים, דן המאמר בשאלה העקרונית של תחולת סעיף 59 על מקרה של כמה מבוטחים. מסקנת המאמר היא שסעיף 59 עוצב בהתאם למתכונת טיפוסית של רכישת כימה ביטוחים על ידי מבוטח יחיד - בביגוד לקביעת בית המשפט. לאחר מכן עומד המאמר על הקשיים שמהם סובלת הנמקת בית המשפט: ההנמקה סובלת ממעגליות, אינה נותנת משקל מספיק לתמונת ההתדיינות, ובעיקר היא מחמיצה את התכלית האמיתית של חוזי הביטוח * מרצה, המכללה האקדמית למשפטים. תודתי לעו ד פגי שרון על שיחה מועילה, ועל שהעמידה לרשותי את החומר נושא הדיון ברע א 3948/97. 1 פ ד נה( 3 )

2 שחר ולר שבהם דן בית המשפט. בחלק השישי מציע המחבר פתרון כללי לבעיה של ריבוי ביטוחים. ביסודה של ההצעה עומד הרעיון שאת חלוקת הנטל בין המבטחות יש לערוך בהתאם להסכמה שאליה היו מגיעות מבטחות המצויות מעבר למסך בערות רולסיאני. יישום הגישה המוצעת על נסיבות המקרה שנדונו בפסק הדין היה מוביל לתוצאה הפוכה. עם זאת, אין לשלול עקרונית את האפשרות של הטלת חבות משותפת על מבטחות גם במקרה של מבוטחים שונים; אולם במקרה מיוחד זה הטלת החבות על המבטחות לא תיעשה מכוחו של סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח. א. מבוא. ב. עובדות המקרים שנדונו בפסק הדץ ועיקרי פסיקת בית המשפט. ג. ביטוח כפל כמקרה פרטי של בעיית ריבוי חייבים. ד. מדוע אין להחיל את סעיף 59 על מקרה של מבוטחים שתים. ה. קשיים וכשלים בהנמקת בית המשפט. 1. הדרך הראויה לפתרון הבעיה שעמדה בפני בית המשפט: 2. מרכיבים מעגליים בהנמקת בית המשפט; 3. על ההיסק המוטעה מפסק דין בידרמן: 4. תמונת ההתדיינות ותכלית חוד הביטוח הנוגעים בדבר; ו. קווים לפתרון הרצוי לסוגיית ריבוי הביטוחים. ז. סיכום. א. מבוא אחד המאפיינים הבולטים של הכלכלה המודרנית הוא ריבוי ביטוחים. תאגיד עשוי לרכוש ביטוח חבות מעבידים המגן עליו מפני תביעות עובדיו: ביטוח רכוש המגן עליו מפני נזקים לרכושו: ביטוח מפני תביעות אנשים שלישיים; ביטוח אחריות לדירקטורים ועוד. על אירוע ביטוח שבו מעורבים עובדיהם של שני תאגידים עשויות לחול אפוא לא מעט פוליסות. למעשה, ההסדר הביטוחי הטיפוסי מאופיין במעורבות של כמה מבטחות, שכל אחת מהן עשויה לספק כיסוי ביטוחי שונה, תוך אזורי חפיפה ביניהם. פעמים ריבוי הביטוחים הוא תולדה של חוסר תשומת לב מצד המבוטח - או אי- מודעות - להיקף הכיסוי שמעניקה לו כל פוליסה; פעמים הריבוי נעשה במודע מפני שהמבוטח מבקש להגן על עצמו מפני פערים בכיסוי שקיימים לדעתו בפוליסה שרכש. כך, למשל, סביר להניח שאנשים קונים שירותי בריאות נוספים מקופות-חולים 2 וגם ביטוח בריאות מסחרי, בין משום שהם אינם מודעים להיקף הכיסוי המדויק המוענק 2 סעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ ד- 1994, קובע כי קופות החולים רשאיות להציע לחבריהן שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה. שירותים אלה כרוכים כמובן בתשלום נפרד. 286

3 על בעיית התיאום בין ביטוחים חופפים באמצעות כל אחד מההסדרים, 3 ובין מפני שהם סבורים שאחד מהם אינו מעניק כיסוי מלא בהתאם למבוקשם. ריבוי הביטוחים ותחולתם המשותפת על אותו מאורע מעוררים בעיית תיאום. השאלה המרכזית היא כיצד לחלק את נטל תשלום תגמולי הביטוח בין המבטחות הנוגעות בדבר, אם בכלל. בעיה זו חורגת מתחום היחסים החוזי הצר בין המבוטח למבטחת, שכן היא מחייבת הסדרה של היחסים בין המבטחות לבין עצמן. פתרון בעיית התיאום, לרבות חלוקת הנטל בין המבטחות השונות, עשוי לקדם מטרות של צדק חלוקתי ולהביא לשיפור הרווחה המצרפית המופקת מהביטוח. 4 ראשית, התיאום יכול לסייע למבטחות להתמודד עם בעיית הסיכון המוסרי הנגרמת כתוצאה מביטוח-יתר. עיקרון השיפוי מבטיח שהמבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בשיעור גבוה מהנזק שנגרם לו, ללא תלות בכמות הביטוח שרכש 5 שנית, תיאום בין כיסויים שונים עשוי לעודד נקיטת אמצעי זהירות אופטימליים באמצעות הטלת חבות על הפוליסות הממריצות מבוטחים לנקוט אמצעי זהירות. שיקול זה מחייב הטלת אחריות על פוליסות שלמבוטחיהן יש שליטה טובה יחסית על הסיכון. דוגמא לכך הוא מקרה שבו בצד פוליסה כללית המכסה גם סיכון מיוחד קיימת גם פוליסה שנועדה לכסות רק את הסיכון המיוחד. כך, למשל, פוליסות לביטוח דירה מעניקות לעתים הגנה גם מפני סיכון של גניבת מצלמה המצויה מחק לדירה. מי שמשתמש בציוד צילום יקר במיוחד 3 מדובר בשלושה כיסויים שונים: הכיסוי המוענק מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי; הכיסוי המוענק באמצעות רכישה בנפרד של שירותי בריאות נוספים: הכיסוי המוענק באמצעות פוליסה לביטוח בריאות הנמכרת על ידי מבטחת מסחרית. 4 על יעדי התיאום מנקודת מבט של יעילות כלכלית וצדק חלוקתי ראו, Abraham Keimeth.s.Distributing Risk: Insurance, Légal Theory, and Public Policy (1986) 5 עיקרון השיפוי קובע שהמבוטח אינו זכאי לתגמולי ביטוח בשיעור העולה על הנזק שנגרם לו. חוזה ביטוח שהוא חוזה שיפוי נועד להביא את המבוטח למצב שבו היה אלמלא אירע לו מקרה הביטוח. כך עולה גם מסעיף 56 (א) לחוק חוזה הביטוח, הקובע כי חובת השיפוי של המבטח תהיה כשיעור הנזק שנגרם.... סעיף 56 (ג) לאותו חוק קובע כי תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה מקרה הביטוח. על עיקרון השיפוי ראו, למשל, ע א 631/83 המגן חברה לבטוח בע מ נ מדינת הילדים בע מ, פ ד לט( 4 ) , ( המטרה הבסיסית בביטוח של נכסים היא להביא לכלל החזרת המצב לקדמותו... התגמול והשיפוי צריכים להצטמצם בגרר ההפסד הממשי שנגרם למבוטח בפועל ): רע א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע מ נ מוריאנו, פ ד מח( 4 ) , ( סעיף 56 (ג)...הוא ביטוי לאחד מעקרונות היסוד של הביטוח - עיקרון השיפוי. מטרת השיפוי היא להביא את המבוטח ככל האפשר למצב בו היה נמצא אילולא קרות מקרה הביטוח ): על ההצדקות לעיקרק ראו Bertram Haraett & John V. Thornton, "Insurable Interest in," 48 Colum. L. RevProperty: Int. Rev.Law13 ",) (1993) 145 Econ. & (מצביע על הקשיים הנובעים מההצדקות הרגילות לעיקרון). 287

4 שחר ולר עשוי לרכוש פוליסה נפרדת המגינה עליו מפני הסיכון המיוחד של נוק לציוד הצילום. במקרה של גרימת נזק לציוד הצילום, השיקול האמור תומך בהטלת חבות על המבטחת שהוציאה את הפוליסה המתייחסת לציוד הצילום בלבד, מפני שהדבר יעודד את ציבור המחזיקים בציוד צילום יקר לנקוט אמצעי זהירות אופטימליים. 6 לעומת זאת, הטלת אחריות על ציבור בעלי הדירות בכללותו בגין נזק לציוד צילום יקר לא תעודד את מחזיקי הציוד היקר לנקוט אמצעי זהירות כאמור. 7 שלישית, התיאום יכול להביא לחיסכון בהוצאות. עצם קיומם של כללי משחק, שלפיהם מתחלק הנטל בין מבטחות 8 שונות, עשוי להביא לחיסכון בהוצאות הדרושות לשם הסדרת היחסים בין הצדדים. במובן זה יש דמיון מסוים בין כללי תיאום לבין חוקי התעבורה, שחשיבותם נעוצה לעתים בעצם קיומם ולאו דווקא בתוכנם. בסופו של דבר, מחיר הביטוח ישתקף בכללי- התיאום שנקבעו מראש. מבטחות ניסו להשפיע על פתרון בעיית התיאום באמצעות תניות חוזיות המתייחסות לקיומו של ביטוח אחר. כך, לדוגמא, אפשר שפוליסה תכלול תניה שלפיה אין לה תוקף בהינתן ביטוח אחר המזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח. השאלה כיצד ליישב סעיפי ביטוח אחר זה עם זה עוררה בארצות-הברית קשיים מרובים, ועד היום לא שוררת שם גישה אחידה. 9 בישראל, סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח נועד לספק מענה להיבט מסוים 6 פתרון רצוי זה (הטלת חבות רק על המבטחת שמכרה למבוטח פוליסה ספציפית) אינו מתיישב עם ההסדר הקבוע בסעיף 59(0, שלפיו יש לחלק את הנטל בין המבטחות בהתאם לסכומי הביטוח. ד עם זאת עלולות להיווצר בעיות תיאום קשות שקריטריון זה אינו נותן להם מענה. ראשית, ייתכן שאין הבדל ממשי בין מאגר המבוטחים שרוכש כל פוליסה מבחינת שליטתו באמצעי-זהירות. שנית, במאגרי ביטוח מסוימים אין לנקיטת אמצעי-זהירות על ידי המבוטחים השפעה על מחיר הביטוח. לכן, ללא תלות בפתרון בעיית התיאום, אין זיקה בין מחיר הביטוח לבין נקיטת אמצעי זהירות על ידי המבוטחים (ראו,Abraham הערה 4 לעיל, בעמ 139). להצעה לפתרון כללי לבעיית התיאום ראו חלק ו להלן. 8 ראו, למשל, ע א 9311/99 מנורה חברה לביטוח בע מ נ נרות ירושלים אילום (1987) בע מ, פ ד נו( 2 ) , ( סוגיית כפל הביטוח עשויה לעורר בדיעבד, בקרות מקרה הביטוח, התדיינויות משפטיות מורכבות... גם להתדיינויות המשפטיות המורכבות העלולות לצמוח מכפל-ביטוח יש עלות כספית ). 9 ראו דוד חשין, ביטוח-כפל יתר: סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ א- 1981, משפטים יב , (תשמ ב). על הקושי מעיד ריבוי הספרות בנושא בזמן ל " Goode, Self-Insurance as Insurance in Liability Policy,Rory A. 'Other Insurance' Provisions,"56 Wash. & Lee L Rev (1999); Thomas M. Jones &, "An Introduction to Insurance Allocation Issues in Multiple-TriggerJon D.," 10 Vill. Envtl. L.J. 25 (1999); Joren S. Bass, "!he Montrose Decision andcases Long-Tail Environmental Liability: A New approach to Allocating Risk Among Pol'y&. Hastings West-N.WJ. Env. L5 ";) 288

5 משפטי לג( 1 ) תשס נ על בעיית התיאום בין ביטוחי חופפיס של בעיית התיאום. 10 הוא מטיל על המבוטח חובת הודעה בקשר לקיומו של ביטוח כפל (סעיף 59 (א)), מקנה לכל אחד מהצדדים זכות חד-צדדית להביא להפחתת סכום הביטוח (סעיף 59 (ב)), קובע את אופי האחריות של המבטחות כלפי המבוטח (סעיף 59 (ג», ומחלק את הנטל בין המבטחות בהתאם ליחס שבץ סכומי הביטוח (סעיף 59(0). אופיו הקוגנטי של סעיף 59 (ג) (הנובע מהוראת סעיף 64 לחוק חווה הביטוח) אף מונע מהמבטחות את השימוש בתניות ביטות אחר. סעיף 59 (א) ( בוטח נכס בפני םיכק אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות ) אינו מזכיר את המבוטח. לכן מתעוררת השאלה אם ההסדרים הקבועים בו חלים רק כאשר מבוטח יחיד רכש כמה פוליסות המגינות עליו מפני אותו סיכון, או גם כשיש חפיפה בין כמה פוליסות שבכל אחת מהן המבוטח הוא אדם אחר. שאלה זו הייתה שנויה במחלוקת, 12 והיא הוכרעה בפסק דין מגדל חברה לביטוח נ מנורה חברה לביטוח. בית המשפט דן בשאלה אם סעיף 59 (ד) חל על מצב שבו פוליסות של מבוטחים שונים מכסות אותו אינטרס בנכם, והשיב בחיוב. 13 לדעתנו שגה בית המשפט. RJ. R o b e r t s o n 2 0 S. Rl. U.U. 403 (1996 Douglas R. Richmond, "'Issues and Problems in 'Other Insurance', Multiple Insurance,," 22 Pepp. L Rev (1995); Susan Randall, "Coordinatingan (1995) ועד שנות ה- 80 ראו שם, בעמ 1340, הערה 5). על הדין האוסטרלי ראו The Law Reform Rep( , 20. Commission: Insurance (הדו ח מצביע על כך שאין גישה אחידה לפתרק הבעיה). 10 זהו נוסח הסעיף: (א) בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטחים בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו. (ב) בוטח נכס ביטוח-כפל ועלה םך-כל סכומי הביטוח באופן בלתי סביר על שווי הנכם, רשאים המבוטח וכל אחד מהמבטחים, בכל עת בתקופת הביטוח, לדרוש הפחתת סכומי הביטוח עד לשווי הנכס בשעת הדרישה; נדרשה הפחתה זו, יפחתו סכומי הביטוח לפי היחס שביניהם, ובמקביל יפחתו גם דמי-הביטוח מיום הדרישה. (ג) בביטוח-כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף. (ר) המבטחים ישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שכין סכומי הביטוח. 11 ע א 206/99 א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע מ נ מגדל חברה לביטוח בע מ, פ ד נה( 5 ) יש שצידדו בחחולת סעיף 59 רק כאשר מדובר במבוטח יחיד, ראו חשין, הערה 9 לעיל, בעמ 365; דוד מ ששק, דיני ביטוח (1988) ויש שסברו שההוראה חלה ללא תלות בכך ראו אורי ידין, חוק חוזה הביטוח, תשמ א (תשמ ב). 13 מפסק הדין(הן של השופט אור הן של השופט חשין) עולה, כי סעיף 59 אינו חל במישרין על המצב הנדון אלא מכוח השלמת חסר(עמ 789 לפסק הדין מול א). עמדת השופט אור 289

6 שחר ולר ראשית, סעיף 59 לא נועד לחול על מקרה של מבוטחים שונים. שנית, בנסיבות המקרה המיוחדות לא התעוררה בעיה של ביטוח כפל, שכן כל אחד מהמבוטחים ביטח סיכון שונה. תחילה נעמוד על עובדות שתי הפרשות שנדמו בפסק דין מגדל נ מנורה (פרק ב) ועל המיקום הכללי של בעיית ביטוח הכפל במסגרת דיני ריבוי החייבים (פרק ג). בהמשך נסביר מדוע סעיף 59 לא נועד לחול על מקרה של מבוטחים שונים (פרק ד). פרק ה ייוחד לדיון בקשיים שמעוררת הנמקת בית המשפט, ובין היתר יצביע על כך שיש בה יסודות מעגליים. פרק ו כולל הצעה לפתרון אופטימלי של בעיית התיאום. ב. עובדות המקדים שנדמו בפסק הדין ועיקרי פסיקת בית המשפט פסק הדין מגדל נ מנורה נסב על שני מקרים. במקרה הראשון 14 הוציאה מבטחת א פוליסה לביטוח רכוש בהעברה, כשהמבוטחת על פי הפוליסה הייתה חברת הובלה (מבוטחת א ), ומבטחת ב הוציאה פוליסה לביטוח מפעל בהקמה, כשהמבוטחת לפי הפוליסה הייתה החברה שהקימה את המפעל(מבוטחת בי). הפוליסה שהוציאה מבטחת ב כיסתה גם סיכוני הובלה יבשתית. במהלך הקמת המפעל נגרם נזק למכונה בעת שהובלה על ידי חברת ההובלה. הנזק נגרם אפוא למבוטחת ב שבבעלותה הייתה המכונה שניזוקה. מבטחת ב שילמה למבוטחת ב את תגמולי הביטוח והגישה תביעת שיבוב כנגד מבוטחת א (חברת ההובלה) כמי שאחראית לנזק שנגרם. מבטחת א נטלה על עצמה את האחריות לתשלום התביעה אם זו תתקבל. הטענה בדבר ביטוח-כפל הועלתה על ידי מבטחת א כטענת הגנה במסגרת תביעת השיבוב. טענתה הייתה, שאם יש מקום להטיל עליה אחריות בגין הנזק שנגרם למכונה אזי יש לחלק את הנטל בינה לבין מבטחת ב שביטחה את המפעל - לרבות המכונה. במקרה השני 15 מסרה מבוטחת א תוטים לעיבוד למבוטחת בי, שרכשה ביטוח ממבטחת ב. מבוטחת א - בעלת החוטים - ביטחה את החוטים באמצעות מבטחת א. החוטים שמסרה מבוטחת א למבוטחת ב ניזוקו בשריפה שאירעה במפעלה של אינה ברורה כל צרכה נוכח הקביעות כי יש בסיס ענייני איתן להחלת ההסדר הקבוע בסעיף 59(0... כאשר המבוטחים או המוטבים על פי שתי הפוליסות שונים (עמ 789 מול א), וכי לשון הסעיף אינה מהווה מכשול לעשיית ההיקש (עמ 790). לכאורה, המסקנה מדברים אלה היא שלסעיף 59 יש תחולה ישירה גם כשמדובר במבוטחים שונים. 14 רע א 5449/97. לתיאור העובדות ראו עמי לפסק הדין. 15 רע א 3948/97. לתיאור העובדות ראו עמ לפסק הדין. 290

7 על בעיית התיאום בין ביטוחים חופפים האחרונה. מבטחת א, שביטחה את בעלת החוטים (מבוטחת א ), שיפתה אותה בגין הנזק שנגרם לחוטים, והגישה תביעת השתתפות כנגד מבוטחת ב שביטחה את רכושה של מבוטחת בי. בית המשפט פסק שמשתי הפוליסות עולה כוונה לבטח גם את אינטרס הבעלים בנכס. 16 הוא קבע כי הפוליסה שרכש המוביל נועדה לכסות גם נזקים לרכוש לקוחותיו (אפילו אין המוביל נושא באחריות לנזקים אלה), ובהתאם - כי הפוליסה שרכשה המבוטחת שעיברה את החוטים נועדה לכסות נזקים לרכוש הלקוחות, ללא תלות במידת אחריותה לנזקים אלה. הקביעה המשפטית המרכזית בפסק הדין היא שניתן להחיל את סעיף 59(0 (המחלק את הנטל בין שתי המבטחות במקרה של ביטוח כפל) על מקרה שבו שני מבוטחים שונים רוכשים ביטוח משתי מבטחות שונות. התוצאה הייתה שבית המשפט חייב את כל המבטחות הנוגעות בדבר לשאת בנטל תשלום תגמולי הביטוח, כשחלוקת הנטל נעשתה בהתאם ליחס שבין סכומי הביטוח כקבוע בסעיף 59 (ד). לא למותר להדגיש, שאם בית המשפט היה מגיע למסקנה ששתי הפוליסות הנדונות נועדו לכיסוי אחריות המבטחות כלפי לקוחותיהם - להבדיל מביטוח רכוש הלקוחות - הוא היה מגיע למסקנה שאין לחלק את הנטל בץ המבטחות השונות, מפני שאץ מדובר ב סיכון אחד כדרישת סעיף 59 (א) לחוק חווה הביטוח. מסקנה זו מקבלת משנה-תוקף 17 מפסק הדין שניתן בבקשה לדיון נוסף. ג. ביטוח כפל פמלןרה פרטי של בעיית ריבוי תייבים סעיף 59 (א) מטיל על המבוטח חובת הודעה על דבר קיומו של ביטוח כפל, וסעיף 59 (ב) מעניק לכל אחד מהצדדים זכות הפחתה של סכום הביטוח במקרה של ביטוח כפל יתר. ההנחה העומדת ביסוד שני הסעיפים היא שקיימת אפשרות סבירה שהמבוטח יהיה זכאי לקבלת תגמולי ביטוח משתי מבטחות או יותר. די בעצם האפשרות האמורה כדי להקים 16 פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמי (המקרה השני), ובעמי (המקרה הראשון). 17 דנ א 3964/01 םיגנא חברה לביטוח בע מ נ מגדל חברה לביטוח בע מ (לא פורסם, ). בית המשפט קבע ביחס לפסק הדין, שהוא איננו קובע כי ההסדר הקבוע בסעיף 59 לחוק יחול גם במקרה בו נמצא מבטחו של המזיק אחראי בגין חבות המזיק כלפי צד שלישי(הניזוק). פסק הדין מציין, כי העותרת לא הניחה תשתית ראייתית מספקת לתמיכה בטענתה, כי הפוליסה שהוצאה על-ידי מגדל הייתה מסוג ביטוח אחריות, היינו כי נועדה לכסות את אחריותו של המוביל לגרימת נזק לצד שלישי; וחיובה של העותרת להשתתף בכיסוי הנזק התבסס על ההנחה, כי הפוליסה שהוצאה על-ידי מגדל הייתה מסוג ביטוח רכושי גרידא

8 שחר ולר חובת הודעה ולהקנות זכות הפחתה. ההגדרה של ביטוח כפל בסעיף 59 (א) מבוססת אפוא על חבות בכוח של המבטחות להבדיל מחבות בפועל: הסעיף אינו מתנה את קיומו של ביטוח כפל בחבות המבטחות הנוגעות בדבר, אולם ברור שכאשר הדברים אמורים בהטלת אחריות על המבטחות לנשיאה בתגמולי ביטוח (סעיף 59 (ג)) ולחלוקת הנטל ביניהן(סעיף 59 (ד)), יש חשיבות ראשונה במעלה לחבות בפועל של כל אחת מהן. שני הסעיפים הקטנים האחרונים ( 59 (ג)-(ד)) מיוסדים על ההנחה ששתי המבטחות חייבות בתשלום תגמולי ביטוח: הם אינם קובעים הסדר מהותי של הטלת אחריות על מבטחות. האחריות של כל אחת מהמבטחות כלפי המבוטח נקבעת בהתאם להוראות החוזה ונסיבות העניין הספציפיות. ההסדר הכללי של סוגיית ריבוי החייבים מצוי בפרק ו לחוק החוזים(חלק כללי). סעיף 54 לחוק החוזים (חלק כללי) קובע כי שניים שחייבים חיוב אחד, חזקה שהם חייבים יחד ולחוד. כשם שהוראה זו אינה קובעת כל הסדר מהותי של הטלת אחריות אלא מבוססת על ההנחה ש שניים חייבים, כך גם סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח אינו קובע הסדר מהותי של הטלח אחריות על המבטחות. לכן, כאשר מבטחת יחידה חייבת בתשלום חגמולי ביטוח לא יחולו סעיפים 59 (ג)-(ד) גם אם קודם לכן נוצר מצב של ביטוח כפל. דוגמא לכך הוא מצב שבו התקיימה חפיפה בין פוליסות שהוציאו מבטחות שונות, ומאוחר יותר - עם פקיעת תקופת הביטוח הקבועה באחת הפוליסות - פסקה החפיפה. במקרה מעין זה הייתה חובת הודעה כאמור בסעיף 59 (א), אולם ברור שאין תחולה לסעיפים קטנים 59 (ג)-(ד). סעיף 59 (ד), הקובע ש המבטחיס יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח, מסדיר מקרה מיוחד של ריבוי חייבות. 18 הוא מעניק לכל אחת מהמבטתות החייבות זכות השתתפות כלפי חברתה. 19 זכות ההשתתפות פועלת אמנם במישור היחסים שבין המבטחות לבץ עצמן, אולם עצם קיומה מותנה בכך שלכל אחת מהמבטחות יש חבות כלפי המבוטח. כך, אם אחת המבטחוח אינה חייבת בתשלום תגמולי ביטוח (למשל, משום שקיים סעיף בפוליסה הפוטר אותה מתשלום תגמולי ביטוח בנסיבות המקרה), לא קמה כלפיה זכות השתתפות. יש אפוא זיקה הדוקה בין מישור היחסים שבין המבטחות לבין עצמן(המישור שבו קיימת זכות ההשתתפות) לבין מישור היחסים שבין כל אחת מהמבטחות כלפי המבוטח. יתר על כן: שיעור זכות ההשתתפות נקבע בהתאם ליחסים שבין כל אחת מהמבטחות למבוטח. כך, למשל, אם סכום הביטוח באחת הפוליסות הוא עשירית בלבד משיעור הנזק שנגרם למבוטח עקב התרחשות מקרה הביטוח, לא ניתן יהיה לחייב את המבטחת בתשלום העולה על סכום זה, בין מכוח זכות ההשתתפות ובין מכוח חוזה הביטוח. לסיכום נקודה זו ניתן לומר, 18 לסיווגים שונים של מקרי ריבוי חייבים ראו דניאל פרידמן ונילי כהן, ריבוי חייבים, דיני חיובים - חלק כללי 173 (בעריכת דניאל פרידמן, תשנ ד). 19 שם, בעמ

9 על בעיית התיאום בין ביטוחים חופפים שעצם קיומה של זכות ההשתתפות מותנה בקיום חבות עצמאית של כל אחת מהמבטחות כלפי המבוטח, וכי מידת ההשתתפות תלויה בשיעור החבות של כל אתת מהמבטחות כלפי המבוטח. 20 מסקנה זו גם מתחייבת מה מקום הגיאומטרי של זכות ההשתתפות במסגרת הסוגייה של ריבוי חייבים, כלומר: זכות ההשתתפות היא זכות שקמה למבטחת-חייבת אחת כנגד מבטחת חייבת אחרת בעקבות פירעון החוב על ידי הראשונה. 21 אנו מדגישים תכונה וושל זכות ההשתתפות אף על פי שהיא מובנת מאליה, משום שהיא לא באה לידי ביטוי בפסק הדין. כפי שנראה בהמשך, בית המשפט סבר, שלא בצדק, שניתן לדון במישור יחסי המבטחות במנותק לחלוטין ממישור היחסים שבין כל מבטחת למבוטח. הדיון כאן מלמד על הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין שני המישורים הללו: זכות ההשתתפות קמה רק משום ששתי המבטחות חייבות בתשלום תגמולי הביטוח. כאשר אחת המבטחות פטורה לא קמה לחברתה זכות ההשתתפות, שכן משמעותה אינה אלא תשלום חלקי של תגמולי ביטוח. לשון אחר: תנאי הכרחי לקיומה של זכות השתתפות הוא חבות מצד כל אחת מהמבטחות כלפי המבוטח. המקרה של ריבוי מבטחות-חייבות מאופיין בשתי תכונות עיקריות, המשפיעות על הדרך הראויה לחלוקת הנטל ביניהן. ראשית, בין המבטחות אץ קשר מוקדם: חבותן נובעת מקשר חוזי עם הנושה-המבוטח. שניח, המבטחות אינן אחראיות לגרימת הנזק, ובכך נבדל המקרה מזה של מעוולים במשותף. 22 כל אחת מהן נטלה על עצמה את מלוא האחריות, מבלי שסמכה על ההתחייבות שנטלה על עצמה האחרת. 23 מאפיין זה נובע מהעובדה שביטוח כפל הוא לרוב מקרי ובלתי-מתוכנן. 24 הדין המעניק זכות השתתפות מיוסד על ההנחה שתשלום תגמולי ביטוח על ידי מבטחת אחת משחרר את המבטחות האחרות מחבותן נוכח עיקרון השיפוי. 25 על כן, הנחת היסוד לעניין חלוקת האחריות בין המבטחות צריכה להיות שאף אחת מהן אינה זכאית להפיק מהסיטואציה המקרית טובח. d.ed3(988kenneth Sutton Insurance Law ראו גם פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמ פרידמן וכהן, הערה 18 לעיל, בעמי : 174 פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמי זו אחת הסיבות לכך ש ביטוח רבדים שבו נוטלות על עצמן מבטחות אח הסיכון 23 להתרחשות נזק, כשכל אחת מתחייבת לשפות את המבוטח בגין רובד אחר של הסיכון, אינו מהווה ביטוח כפל. ראו, למשל, ע א 282/89 רוטנברג נ כלל חברה לביטוח, פ ד מו( 2 ) 339., "Toward a More Equitable Method of Prorating Liability 24Mark," Cal. L Rev. 943, 953 (1978) ("The double insurancecaseinsura is essentially an accidental occurrence; the prudent individual or business does not twice".(intentionally seek to insure על מקרים שבהם יבקש מבוטח לרכוש ביטוח כפל במכוון ראו דו ח הוועדה האוסטרלית, הערה 9 לעיל, בעמי 172. דניאל פרידמן, דיני עשיית עושר ולא במשפט 349 (מהדורה שנייה, 1998). על עיקרון 25 השיפוי ראו הערה 5 לעיל. 293

10 שחר ולך הנאה גדולה מזו של חברתה. 26 מבוטח הרוכש ביטוח ממבטחת שנייה מעניק הטבה בלתי-מתוכננת למבטחת הראשונה - שתוכל לחלוק עמה את הנטל. דמי הביטוח המשולמים למבטחת השנייה משרתים אפוא את המבטחת הראשונה. מאחר שלמבטחות אין סיבה לצפות לחלוקת אחריות ביניהן, הגילוי שמבטחת נוספת נטלה על עצמה את הסיכון מהווה עבור כל אחת מהן מתת-שמיים. 27 הצדק מחייב אפוא שחלוקת ההטבה שנפלה בדרך מקרה לידי המבטחות תיעשה בשוויון. זכות ההשתתפות אף מונעת מצב שבו שרירות לבו של הנושה היא שתקבע את אופן חלוקת הנטל בין המבטחות. 28 אחרת, החלטתו השרירותית של המבוטח לתבוע מבטחת זו או אחרת תקבע את אופן חלוקת הנטל ביניהן. אלו הסיבות שבעטיין מעניק סעיף 59 (ד) זכות השתתפות למבטחת 29 שנשאה ראשונה בנטל תשלום תגמולי הביטוח כלפי המבטחות האחרות. ד. מדוע אין להחיל את סעיף 59 על מלןרה של מבוטחים שונים השאלה בדבר תחולתו של סעיף 59 על מקרה שבו כמה מבוטחים רכשו ביטוח מתעוררת מפני שסעיף 59 (א) קובע שביטוח כפל נוצר כאשר בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, מבלי להתייחס למבוטח בלשון יחיד או 26 חשין, הערה 9 לעיל, בעמ 399. Daniel Friedmann, "Double Insurance and Payment of Another's Debt," 109 L.Q.R ,51 (1993) 28 פרידמן וכהן, הערה 18 לעיל, בעמ שיטת יחם סכומי הביטוח (זו שנוקט סעיף קטן 59(0) מבוססת על ההנחה שהמבטחת של הסכום הגבוה קיבלה דמי ביטוח גבוהים יותר, ולכן היא במצב כספי עדיף המצדיק שתישא בחלק גדול יותר של ההפסד. הבעיה היא שסכום הביטוח אינו המדד הטוב ביותר לקביעת יכולתן היחסית של המבטחות לשאת בהפסד. אף על פי שהעלאת סכום הביטוח גוררת בדרך כלל העלאה מקבילה של דמי הביטוח, אין יחס ישר בין סכום הביטוח לבין דמי הביטוח. למעשה, ככל שסכום הביטוח עולה כך קטנים דמי הביטוח המשולמים בעד כל יחידת ביטוח. לכן, שיטה יחס סכומי הביטוח גורמת לכך שמבטחת הסכום הגבוה נאלצת להתמודד עם יחס גדול בהרבה בין תגמולי הביטוח לבין דמי הביטוח בהשוואה למבטחות האחרות. תוצאה זו אינה צודקת: היא מפלה לרעה את המבטחת שביטחה על הסכום הגבוה יותר. נוסף על כך, המבטחת שביטחה בסכום גבוה יותר עשתה כן כדי להגן על המבוטח מפני נזק גדול ולא כדי ליטול חלק גדול יותר בנזק קטן. ראו,shurtleff הערה 24 לעיל, בעמ : חשין, הערה 9 לעיל, בעמי

11 על בעיית התיאום בין ביטוחים חופפים רבים. לאחר שבית המשפט הגיע למסקנה שיש בסיס עיוני להחלת ההסדר הקבוע בסעיף 59(0 על מצב של חפיפה בין שתי פוליסות שרכשו מבוטחים שונים, הוא עבר לבחון אם אץ בהסדר המסוים שנקבע בסעיף 59 לחוק לעניין ביטוח-כפל... היבטים אשר אינם מתיישבים עם היקש כאמור. 31 בית המשפט בדק אם לשון הוראת סעיף 59 אינה מונעת את החלת ההסדר של ביטוח כפל במצב הנדון, אם ההסדר שנקבע בסעיף 59 עולה בקנה אחד עם החלתו על מצב של ריבוי מבוטחים, ואם ההסדר בדבר ביטוח נכסים בחוק חוזה הביטוח אינו מציב מחסום בפני התזה שלפיה סעיף 59(0 חל בסיטואציה המתוארת - 32 והשיב בחיוב על כל השאלות הללו. קביעתו העקרונית של בית המשפט אינה מתיישבת עם הדין הרצוי. לא למותר להוסיף, כי הכרעת בית המשפט 35 מנוגדת לדין האנגלי, 33 לדין האוסטרלי, 34 לדין באחדות מהמדינות בארצות-הברית ולהתפתחות ההיסטורית של מושג ביטוח הכפל. 36 פסיקת בית המשפט אף מנוגדת להיסטוריה החקיקתית של סעיף 59 עצמו. 37 כפי שנראה עתה, ניתוח הוראותיו של סעיף 59 צריך היה להוליך את בית המשפט למסקנה שהוא לא נועד לחול על מקרה של מבוטחים שונים, וכי שיקולי מדיניות משפטית מוליכים למסקנה דומה. ראוי להדגיש כי איננו טוענים שלעולם אין להטיל אחריות על כמה מבטחות במקרה של רכישת ביטוח בהצעת החוק הופיעה התייחסות מפורשת לאפשרות שביטוח כפל ייווצר כתוצאה 30 מרכישת ביטוח על ידי מבוטחים שונים, אולם המלה מבוטחים הושמטה מהנוסח הסופי של החוק בדיוני ועדת חוקה חוק ומשפט(ראו הערה 37 להלן). פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמ שם. 32. t h.ed6(519hardy Ivam ראו,Sutton הערה 20 לעיל, בעמ כך, למשל, קובע סעיף 590 לקוד הביטוח של מדינת קליפורניה: A" double insurance exists where the same person is insured by several insurers separately in respect to.the same subject and interest" 36J.P. Van Niekerk, The Development of the Principles of Insurance Law in the to1500 Netherlands from 1800, 1199)1998 ( סעיף 53 >א) להצעת חוק הביטוח, תשל ו קובע, כי בוטח נכס מפני סיכון אחד 37 אצל יותר ממבוטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח או המבוטחים להודיע זאת למבטחים מיד לאחר שנודע להם על ביטוח הכפל (ההדגשה הוספה). אף על פי שבית המשפט היה ער לעובדה שהמלה מבוטחים הושמטה מהנוסח הסופי של החוק הוא לא ייחס לכך משמעות, משום שלא היה בידו מידע בדבר הרקע לשינוי(עניין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמ 790 מול ד). ככל הנראה, השינוי בנוסח המקורי של הצעת החוק נעשה במהלך דיון שנערך בוועדת חוקה חוק ומשפט ביום (עמ 11 לפרוטוקול). מחילופי הדברים עולה, שהבחת חברי הועדה הייתה שכאשר מדובר במבוטחים שונים הם לא צפויים לדעת שנוצר מצב של ביטוח כפל. זהו אכן נימוק רלבנטי לשלילת תחולתו של הסעיף על מקרה של מבוטחים שונים(ראו להלן, הטקסט שבין הערה 39 להערה 40). 295

12 שחר ולר על ידי כמה מבוטחים; בנסיבות מיוחדות הדבר אף רצוי - 38 אולם גם אז אין להשתמש בסעיף 59 לצורך חלוקת הנטל בין המבטחות. ראשית, חובת ההודעה הקבועה בסעיף 59 (א) אינה מתאימה למקרה של כמה מבוטחים. 39 הסעיף מטיל על המבוטח למסור למבטחת הודעה מיידית על ביטוח כפל כדי למנוע מצב שבו יוכל המבוטח להגיש תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לשתי מבטחות בו-זמנית בגין אותו נזק, בתקווה לזכות בתגמולי ביטוח העולים על שיעור הנזק שנגרם לו. 40 כאשר מדובר בכמה מבוטחים אין סיבה להניח שהם מודעים למצב של ריבוי ביטוחים, וחשוב מכך - לא מתעורר החשש שמבוטח יחיד יכול להגיש לכמה מבטחות דרישה לתשלום תגמולי ביטוח. שנית, זכות ההפחתה הקבועה בסעיף 59 (ב) אינה מתיישבת עם המסקנה שביטוח כפל עשוי להיווצר במקרה של מבוטחים שונים. אחד המקרים שנדונו בפסק הדין מגדל נ מנורה מדגים זאת היטב. רכוש של מבוטחת א, שבוטח אצל מבטחת א, נמסר לפרק זמן קצר למבוטחת ב שרכשה ביטוח ממבטחת בי. אם בנסיבות המתוארות נוצר ביטוח כפל יתר, פירוש הדבר שעל שתי המבוטחות למסור הודעה מיידיח על כך לכל אחת מהמבטחות, וכל הצדדים הנוגעים בדבר (ארבעה במספר) זכאים להפחית את סכום הביטוח הכולל ואת דמי-הביטוח (סעיף 59 (ב». כל זאת, לפרק הזמן הקצר שבו נמצא הרכוש בחזקתה של מבוטחת ב - שכן השבת הרכוש לחזקתה של מבוטחת א מסיימת את מצב ביטוח הכפל, והדבר מחייב לתקן שוב את שני חוזי הביטוח הרלבנטיים. ברור 41 אפוא שהחלת סעיף 59 (ב) על מצב דברים זה מובילה לאבסורד. שלישית, ההסדר הקבוע בסעיף 59 (ד) אינו מתאים למקרה של מבוטחים שונים. הרעיון העומד ביסוד הסדר ההשתתפות הקבוע בסעיף הוא שהמבטחת שקיבלה דמי ביטוח בשיעור גבוה יותר היא במצב טוב יותר לשלם את תגמולי הביטוח. 42 אולם, במקרה הנדון כאן אין ולא יכולה להיות זיקה בין סכומי הביטוח, משום שכל אחד מהם נקבע בהתאם למאפייניו המיוחדים של המבוטח. שני המקרים שנדונו בפסק הדין 38 ראו פרק ו להלן. 39 לנוסח המלא של הסעיף ראו הערה 10 לעיל. על כך שמסיבה זו הוחלפה המלה מבוטחים במילה מבוטח בנוסח הסופי של החוק, ראו הערה 37 לעיל. 40 כך אירע, לדוגמא, בע א 845/75 אברהם נ קונטיננטל חברה לביטוח ימי, פ ד לא( 3 ) לכן, קביעת בית המשפט (בעמ 791 מול א-ב), שלפיה החלת דין ההשתתפות שבסעיף 59(0 לחוק חוזה הביטוח על המצב שבו אנו דנים עתה מתיישבת היטב עם החלופה של מתן הודעה לאחר שנודע לבעל האינטרס המבוטח על הביטוח, אינה משכנעת. בית המשפט לא התייחס לאפשרות של היווצרות ביטוח כפל יתר ולאפשרות של הפעלת זכות ההפחתה. 42 ראו הערה 29 לעיל. 296

13 על בעיית התיאום בין ביטוחים חופפים ממחישים קושי זה. במקרה הראשון בוטח מלאי של מפעל שעסק, בין היתר, בעיבוד חוטים. המפעל ביטח את המלאי העסקי שלו. המבוטחת השנייה, בעלת החוטים, ביטחה את הרכוש שלה. ברור אפוא שלא היתה כל זיקה בין סכומי הביטוח הללו. אין קשר בין שווי המלאי העסקי של המפעל שעיבד את החוטים וסכום הביטוח שנקבע לצורך ביטוחו, לבין שווי המלאי העסקי של החברה בעלת החוטים וסכום הביטוח שנקבע לצורך ביטוחו. הוא הדין במקרה השני, שבו דובר בנזק שנגרם למכונה שהייתה בבעלות מבוטחת אחת והובלה על ידי המבוטחת השנייה. גם כאן אין כל זיקה בין סכום הביטוח בחוזה הביטוח של בעלת המכונה(המתייחם לשווי המכונה הספציפית או לכלל הרכוש של המבוטחת) לבין סכום הביטוח של המוביל(המתייחם להיקף האחריות שנוטלת על עצמה המבטחת או לציוד הספציפי של המוביל ולקוחותיו השונים). לעומת זאת, כאשר מדובר במבוטח אחד הרוכש פוליסת ביטוח לכיםד סיכון אחד ביחס לאותו נכס, כל מבטחת רואה לנגד עיניה את אותו נכס ואותו סיכון, והיחס בין סכומי הביטוח עשוי להוות מפתח ראוי לחלוקת הנטל בין שתי המבטחות. 43 כך, אילו מבוטח יחיד היה רוכש שתי פוליסות המכסות את הסיכון של גרימת נזק למכונה - פוליסה אחת לביטוח מפעל בהקמה ופוליסה אחרת לביטוח הובלה - והיה נגרם למכונה נזק במהלך הובלה, סביר להניח ששתי המבטחות היו קובעות סכום ביטוח ביחס למכונה שניזוקה. 44 לעומת זאת, כאשר מדובר בשני מבוטחים שונים, בעת שהסכימה ליטול על עצמה את הסיכון ראתה כל מבטחת לנגד עיניה נכסים שונים לחלוטין. הראשונה בחנה את הסיכון הכרוך בהקמת המפעל על המכונות שבו. לעומתה, המבטחת של סיכוני ההובלה התחשבה בסיכון הצפוי מהובלת נכסים בכלל ולאו דווקא בסיכון הכרוך בהובלת המכונה הספציפית. על כן, אפילו המצדדים בדרך חלוקת הנטל הקבועה בסעיף 59 (ח לא יוכלו לתמוך בגישה זו, כאשר כל אחד מסכומי הביטוח נקבע למעשה ביחס לנכס אחר - כפי שקרה בשני המקרים שנתנו בפסק דין מגדל נ מנורה. רביעית, שיקולי מדיניות משפטית אינם מצדיקים את החלת סעיף 59 על המקרה המיוחד שבו שני מבוטחים(או יותר) מבטחים סיכון אחד. כזכור, ביטוח כפל נוצר רק כאשר בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופוח חופפות (ההדגשה הוספה). לפני בחינת שיקולי המדיניות הרלבנטיים ראוי איפוא לבחון מתי ניתן לומר על כמה פוליסות שהן מכסות סיכון אחד. לפעמים זהותן העניינית של הפוליסות תמנע 43 דרך חלוקת הנטל בסעיף 59 (ד) היא בלתי-מוצלחת אף במקרה של מבוטח אחד (ראו הערה 29 לעיל), אולם ברור שההצדקה העומדת ביסודה אינה תקפה למקרה של כמה מבוטחים. 44 במקרה המיוחד שבו לא נקבע סכום ביטוח ספציפי ביחס למכונה יהיה קושי להפעיל את סעיף 59 (ד). מכל מקום, גם במקרה מיוחד זה יש להניח שקביעת סכום הביטוח הכולל נעשתה גס בהתחשב בשווי המכונה, ושתי המבטחות ראו לנגד עיניהן מכונה זו בעת שנטלו על עצמן את הסיכון. 297

14 שחר ולר כל מחלוקת בסוגייה, ולפעמים תחום החפיפה ביניהן הוא מצומצם יחסית - ואן תתעורר השאלה בכל עוזה. השאלה אינה מתעוררת כאשר מבוטח אחד רכש ביטוח המגן עליו מפני שריפה של הנכס בעוד שהמבוטח האחר רכש ביטוח אחריות המגן עליו מפני נזקים שעלולים להיגרם לאנשים שלישיים עקב השימוש בנכם. 45 הדרישה של סיכון אחד מתמלאת במקרה של שני מבוטחים שונים רק כאשר שניהם כאחד ביטחו את סיכונו של אחד מהם. הסיבה לכך היא שסיכון הוא עניין אישי. 46 סיכון אינו מושג ערטילאי; אין אפשרות לדבר על סיכון במנותק מקיומו של סובייקט, שהתממשות הסיכון צפויה להסב לו נזק. לכן, הביטוי הסיכון שהנכם יישרף הוא בלתי-מדויק ואינו אלא דרך קיצור לומר הסיכון לפגיעה באינטרס הכלכלי של הבעלים בנכס אם הנכס יישרף. בהנחה ששוכר נכס ובעליו ביטחו את אינטרס הבעלים בנכם שעלה באש - האם ראוי להחיל את סעיף 59 על מקרה זה? החלת סעיף 59 פירושה ששתי המבטחות - הן זו של השוכר הן זו של הבעלים - חייבות במשותף בתשלום חגמולי ביטוח לבעלים. עמדה זו, לפיה סעיף 59 חל במקרה של מבוטחים שונים, מוליכה לתוצאה שהמבטחת חייבת בתשלום תגמולי ביטוח למבוטח שלא כרת עמה חוזה ביטוח, אף על פי שאץ טעמים טובים המצדיקים תוצאה מרחיקת-לכת זו. כדי להבין את הקושי יש לעמוד על התוצאה של החלת סעיף 59 בנסיבות המקרה. אם קיימת חפיפה בין ביטוח שרכש מבוטח א ממבטחת א לבין ביטוח שרכש מבוטח ב ממבטחת ב/ הרי שהחלת סעיף 59 (ד) על המקרה תביא לתוצאה שמבטחת ב חבה כלפי מבוטח א על אף שאין כל יחסים חוזיים ביניהם, ולמרות שהאינטרס של מבוטח א יכול לבוא על סיפוקו המלא באמצעות הגשת תביעה כנגד מבטחת אי, שעמה יש לו יחסים חוזיים. תוצאה וו נובעת מסעיף 59 (ג), שלפיו ב ביטוח-כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד.... כדי להימנע מהתוצאה של אחריות מבטחת ב כלפי מבוטח א (ולהפך) בנסיבות המתוארות בחר בית המשפט שלא להכריע בדבר תחולתו של סעיף 59 (ג) על המקרה הנדון. הוא קבע ש הוראת סעיף 59 (ג) לחוק, הקובעת חבות ביחד ולחוד כלפי המבוטח במצב של ביטוח-כפל, מצויה במישור נפרד מהוראת סעיף 59(0 לחוק העוסקת בזכות ההשתתפות שיש למבטחים זה 47 כלפי זה.... קביעה זו יסודה בטעות. לא ניתן להפריד בין סעיף קטן(ג) לסעיף קטן(ד), ואץ הם מצויים במישורים נפרדים אלא משלימים. זכות ההשתתפות שמקנה סעיף 59(0 לכל זוהי גם עמדת בית המשפט, והיא הובהרה הבהר היטב בהחלטה שניתנה בבקשה לדיון 45 נוסף, ראו הערה 17 לעיל. Emmett J. Vaughan & 46 Therese M. Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance 2-3 (8th ed., 1999); Herbert S. Denenberg, R.D. Eilers, JJ. Melone & R.A. Zelten, Risk and Insurance 4.(2nd ed. 1974); P. L. Berenstein, The Remarkable Story of Risk (1996) 47 פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמ 792 (מול ז). 298

15 על בעיית התיאום בין ביטוחים חופפים אחת מהמבטחות נובעת מהאחריות של כל אחת מהן כלפי המבוטח. מכור, ביטוח כפל אינו אלא מקרה פרטי של ריבוי חייבים, שבו כל המבטחות חייבות בתשלום תגמולי ביטוח למבוטח. סעיף 59 (ג) וסעיף 59(0 מיוסדים על ההנחה שכל המבטחות הנוגעות בדבר הן חייבות. 48 על כן, אם מבטחת ב אינה חייבת כלפי מבוטח א/ לא יכולה להיות למבטחת א זכות השתתפות כלפי מבטחת בי. מעמדה של מבטחת ב אינו שונה במקרה זה ממעמדו של כל אדם זר לחווה. הנימוק המרכזי העומד ביסוד גישת בית המשפט מבוסס על ההנחה, שהמבטחת של השוכר (בדוגמא של שוכר ובעלים ששניהם ביטחו את אינטרס הבעלים בנכם) תתעשר שלא כדין אם תופטר מנטל ההשתתפות במקרה שבו נגרם נזק לבעלים, שכן היא ביטחה גם את אינטרס הבעלים ואף קיבלה דמי ביטוח לשם כך. לכן, ממשיך הטיעון, ראוי לחייב את המבטחת של השוכר להשתתף בנטל תשלום תגמולי הביטוח לבעלים עם המבטחת של הבעלים. 49 אולם, עמדת בית המשפט אינה משכנעת. היא מתעלמת מהשאלה על חשבון מי, אם בכלל, הייתה ההתעשרות. אם אכן ניתן לומר שהמבטחת של השוכר מתעשרת, ההתעשרות היא על חשבון המבוטח השוכר ולא על חשבון המבטחת של הבעלים. ה התעשרות על תשבון השוכר אינה מצדיקה הטלת נטל השתתפות על מבטחת השוכר כלפי מבטחת הבעלים. לשון אחר: לא ניתן לומר שהתעשרותה של מבטחת א (המבטחת של השוכר) על חשבון מבוטח א (השוכר) מצדיקה הטלת חבות כלפי מבטחת ב (המבטחת של הבעלים). יתר על כן: ראוי לזכור שמבטחת הבעלים נטלה על עצמה את הסיכון שהיא לבדה תצטרך לשפות את הבעלים בגין הנזק שנגרם לו. מנקודת מבטה של מבטחת הבעלים, האפשרות שמבטחת אחרת תישא עמה בנטל אינה אלא מתת שמיים ) 50 windfall). בנסיבות אלה אין לאפשר למבטחת הבעלים לתבוע מהמבטתת שלא כרתה חוזה עם הבעלים להשתתף עמה בנטל כלפיו ולשלם חלק מתגמולי הביטוח. הפתרון שלפיו חייבת כל מבטחת בתשלום תגמולי ביטוח למבוטח שרכש ממנה ביטוח אינו פוגע במטרה החשובה של פיזור הנזק בין ציבור המבוטחים בכללותו, שכן מבטחת הבעלים היא שנושאת בתשלום. איש מהצדדים לא יוכל לטעון שהפתרון פוגע בציפיותיו הסבירות, שכן כל אחד מהמבוטחים זוכה בשיפוי בגין הנזק שנגרם לו, ואילו כל אחת מהמבטחות נדרשת לשפות את המבוטח שרכש ממנה ביטוח בגין הנזק שנגרם לו. לסיכום: ההסדרים המיוחדים הקבועים בסעיף 59 (חובת ההודעה הקבועה בסעיף 59 (א) וזכות ההפחחה הנובעת מסעיף 59 (ב), וכן דרך חלוקת הנטל בין המבטחות לפי סעיף 59(0) אינם מתאימים למקרה של מבוטחים שונים. נוסף על כך, התלת סעיף 59 ראו פרק ג לעיל. 48 ראו גם הטקסט הסמוך להערה 59 להלן. 49 ראו פרק ג לעיל

16 שחר ולר במקרה של מבוטחים שונים, שביטחו שניהם את הנכם מפני סיכון אחד, מובילה ליצירת חבות של מבטחת כלפי אדם שלא כרת עמה חוזה מבלי שיש לדבר הצדקה עניינית. ה. קשיים וכשלים בהנמקת בית המשפט עד עתה ראינו שסעיף 59 לא נועד לחול על מקרה של מבוטחים שונים. טענה זו נכונה אפילו במקרה המיוחד שבו שני מבוטחים או יותר רכשו ביטוח נפרד לשם הגנה מפני סיכון אחד. אולם, פסק הדין מעורר קושי לא רק בשל עצם ההחלה של סעיף 59 על מקרה של מבוטחים שונים, אלא גם משום שבנסיבות המקרה כלל לא היה מקום לחלק את הנטל בין המבטחות. כפי שנראה, הבעיה המרכזית שמעורר פסק הדין נובעת מכך שבית המשפט לא עמד על תכלית הפוליסות הנוגעות בדבר. בחינה מעמיקה יותר של מטרת הפוליסות הייתה מלמדת, שהן לא נועדו להגן על המבוטחים מפני סיכון אחד. נפתח פרק זה בהצגת הדרך הראדה לפתרון הבעיה שניצבה בפני בית המשפט. נמשיך בחשיפת מרכיבים מעגליים בהנמקת פסק הדין ובהסבר מדוע ההיסק שערך בית המשפט מפסק דין אחר אינו תקף. נסיים את הפרק בהצגת תמונת ההתדיינות במקרה הספציפי, שממנה עולה כי מסקנת בית המשפט אינה משכנעת. 1. הדרך הראויה לפתרון הבעיה שעמדה בפני בית ממשפט שתי המבטחות-המשיבות כפרו בחבותן. בית המשפט צריך היה לקבוע אם ראוי לחייבן בתשלום תגמולי ביטוח (באמצעות זכות ההשתתפות). מהי המסגרת המשפטית המתאימה לצורך הקביעה אם שתי המבטחות המשיבות אכן חייבות בתשלום חלק מתגמולי הביטוח? במידה רבה מדובר בשאלה פרשנית: היא נוגעת בפירוש הראוי של 51 הפוליסות הנוגעוח בדבר. היא מחייבת אפוא דיון בתכליתן - ודיון מעין זה בולט בחסרונו בפסק הדין. בית המשפט הסתפק בקביעה ששתי הפוליסות הנוגעות בדבר הן פוליסות לביטוח רכוש, ומכך הסיק את חבותן של המבטחות-המשיבות. כך הוחמצה ההזדמנות לעמוד על אופי הסיכון שבוטח בנסיבות המקרה. הדברים אמורים בעיקר בעובדה שבית המשפט לא בחן את השאלה מדוע יש למחזיק נכס עניץ לבטח בביטוח רכוש נכס שאינו שייך לו. התשובה היא שלעיתים קרובות יהיה למחזיק עניין, במקרה של אבדן הנכס, להעביר את שווי הנכם לבעלים מבלי שתתעורר שאלת אחריותו לנזק. דרך פעולה וו רצויה מנקודת-מבטו של המחזיק משני טעמים לפחות: ראשית, בהשוואה 51 על תורת הפרשנות התכליתית בהקשר של פירוש חוזים ראו, למשל, ע א 4628/93 מדינת ישראל נ אפרופיס שיכון ויזום( 1996 ), פ ד מט( 2 )

17 על בעיית התיאום בין ביטוחים חופפים לביטוח אחריות רגיל נמנע הצורך בבירור אחריותו במסגרת הליך שיפוטי. הליך שיפוטי מעין זה עלול לפגוע במוניטץ של המחזיק ולגזול ממנו זמן יקר ומשאבים מרובים. שנית, האפשרות שניתנת למחזיק לשפות את לקוחותיו במהירות וביעילות במקרה של נזק תקל עליו לשמור על יחםי-מםחר תקינים עמם. במקרה המיוחד שבו מבטח המחזיק את אינטרס הבעלים בנכס מגן עליו איפוא הביטוח מפני סיכונים שונים (למשל: פגיעה במוניטין), שאינם והים לסיכון הבעלים הנובע מאובדן הנכס. במקרה זה קו הגבול בין ביטוח אחריות לביטוח רכוש הוא דק. ההבדל נובע מכך שבמקרה של ביטוח אחריות תתעורר שאלת אחריותו של המחזיק המבוטח לנזק שנגרם, ואילו במקרה של ביטוח רכוש השאלה לא תתעורר. ניתוח זה מלמד שבנסיבות שני המקרים שנדונו בפסק הדין לא התקיים כלל התנאי של סיכון אחד המופיע בהגדרת ביטוח הכפל בסעיף הבעלים של הרכוש ביטח את הסיכון של גרימת נזק לרכוש: המחזיקים לעומתו ביטחו את הסיכון של העלאת טענות או הגשת תביעות מצד הבעלים בגין הנזק שנגרם לרכוש בעת שהיה בחזקתם. די בכך כדי לדחות את טענה ביטוח הכפל. כאמור, בפסק הדין לא נערך ניתוח של תכלית הפוליסות הנוגעות בדבר. אפילו היה בית המשפט מגיע למסקנה הפוכה מזו שאנו מגיעים אליה בדבר תכלית החוזה (לפיה לא נועדו הפוליסות לבטח אותו הסיכון), לא הייתה בחינת תכליתן של הפוליסות מיותרת, שכן והו מרכיב הכרחי לשם הגעה למסקנה בדבר חברתן של שתי המבטחות הנוגעות בדבר. העובדה שבית המשפט דילג על שלב הכרחי זה בפתרון הבעיה שניצבה בפניו(השלב של בחינת תכליתן של הפוליסוח) ממחישה, כפי שנראה בהמשך, את המעגליות שממנה סובלת הנמקתו להחלת סעיף 59 במקרה של מבוטחים שונים. אף בהנחה ששתי המבטחות המשיבות חייבות בתשלום תגמולי ביטוח (כפי שקבע בית המשפט), מתעוררת השאלה כיצד ראוי לחלק ביניהן את הנטל. אפשרות אחת היא לקבוע שסעיף 59 חל על העניין, תוך הפעלת סעיף 59(0 לשם קביעת אופן חלוקת הנטל בין המבטחות. כך נהג בית המשפט. אפשרות שנייה היא לקבוע שסעיף 59 אינו חל בנסיבות המקרה, וכי יש לחלק את הנטל בדרך שונה מזו הקבועה בסעיף 59 (ד). קביעת בית המשפט, שסעיף 59 חל על מקרה של כמה מבוטחים גוררת מניה וביה את התוצאה של חלוקת הנטל לפי סעיף קטן 59 (ד). כפי שניסינו להראות (בפרק ד), זוהי תוצאה בלתי-רצויה. כך, למשל, יכול היה בית המשפט לקבוע שסעיף 59 לא חל - אולם יש לתלק את הנטל בין המבטחות מכוח דיני ריבוי החייבות. גם ביחס לשאלה זו עדיפה הגישה השנייה (שלפיה סעיף 59 לא חל במקרה של מבוטחים שונים) על פני גישת בית המשפט. כלומר: אפילו אם בית המשפט היה חפץ בתוצאה של חלוקת הנטל בין המבטחות, לא היה הכרח לעשות כן באמצעות סעיף 59. כך ניתן היה להביא לחלוקת 52 לנוסח המלא של הסעיף ראו הערה 10 לעיל. 301

18 שחר ולר משפטים לג( 1 ) תשטי ג נטל עדיפה על פני זו הקבועה בסעיף קטן 59 (ד). האפשרות השלישית היא שאין מקרם לחלוקת נטל בין המבטחות. אפשרות זו היא למעשה מקרה פרטי של האפשרות השנייה, שבה חלוקת הנטל נעשית כך שמבטחת אחת נושאת בחוב במלואו ואילו האחרת אינה נושאת בו כלל. כפי שנראה בהמשך, זוהי האפשרות העדיפה. סיכומו של עניין: בנסיבות המקרה לא דובר בפוליסות שביטחו סיכון אחד, וכתוצאה מכך לא ניתן היה להחיל את סעיף - 59 וכפי שכבר ראינו(בפרק ד ), החלת סעיף 59 מביאה לתוצאה בלתי רצויה המתבטאת בחלוקה שרירותית של הנטל בין המבטחות. 2. מרכיבים מעגליים בהנמקת בית המשפט בית המשפט פותח את מסעו בקביעה, שהצידוק העיוני העומד ביסוד זכות ההשתתפות במקרה של ביטוח כפל כשמדובר במבוטח יחיד 53 תקף גם למקרה של מבוטחים שונים. 5 4 אולם, זוהי הנחת המבוקש - שכן זכות ההשתתפות בין המבטחות היא רלבנטית רק לאחר שנקבע ששתיהן חייבות בתשלום תגמולי ביטוח. במקרה זה, כפי שראינו, מתן זכות השתתפות הוא כמעט טריביאלי. 55 ההצדקה לזכות ההשתתפות קיימת רק כשמדובר בריבוי חייבות, ואילו כאן כל השאלה היא אם בכלל מתקיים מצב של ריבוי חייבות. לשון אחר: בית המשפט יצא לבדוק אם ראוי להחיל את סעיף 59(0 על המקרה שבפניו, והתחיל את טיעונו בהנחה שהתשובה היא חיובית. כל ההצדקות לדין ההשתתפות שעליהן הסתמך בית המשפט מיוסדות על ההנחה ששתי המבטחות הנוגעות בדבר אכן חבות לפי הפוליסות שהוציאו. היישום של כל אחד מהנימוקים המצדיקים את דין ההשתתפות 56 על המצב הנדון ממחיש את אופיו המעגלי של הטיעון. הנימוק הראשון להצדקת זכות ההשתתפות, ואולי החזק ביותר, נובע מעיקרון השוויון בין החייבים. מאחר שהשלום על ידי מבטחת אחת משחרר את המבטחת האחרת מחבותה, ראוי שהמבטחת ששוחררה מאחריותה תישא בחלק יחסי של החוב. כאן ניתן לטעון שרק אחת המבטחות אחראית כלפי המבוטח, ולכן אין בעצם התשלום משום שחרור המבטחת האחרת מחבותה. גם הנימוק של מניעת תוצאות שרירותיות אינו מתאים כאן, משום שאף הוא מניח כי מדובר בשתי חייבות. 57 הנימוק יפה למצב שבו מבוטח אחד זכאי לתגמולי ביטוח משתי מבטחות בגין אותו נזק. במקרה זה, שלילת זכות ההשתתפות תביא לכך שהחלטת המבוטח את מי מהמבטחות לתבוע היא שתכריע בשאלת חלוקת הנטל ביניהן. אולם, להצגת ההצדקות לדין ההשתתפות ראו פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמ שם, בעמ ראו לעיל הטקסט שבין הערה 25 להערה להצגת נימוקים אלה ראו פרק ג לעיל. 56 פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמ

19 משפטים לג( 1 ) תשס ע על בעיית התיאום בין ביטוחים חופפים כאשר מדובר בשוכר ומשכיר שביטחו אותו נכס מפני שריפה, אין כל אפשרות לתוצאה שרירותית מעץ וו. מכוח עיקרון השיפוי זכאי כל מבוטח לתבוע מהמבטחת שלו תגמולי ביטוח בגין הנזקים שנגרמו לו, ולא יותר מכך. 58 האופי המעגלי של הנמקת בית המשפט בא לידי ביטוי בהיר גם בפסק דינו של השופט חשץ. הבריח התיכון של הנמקתו הוא העיקרון של מניעת התעשרות שלא כדין( לא ננוח ולא נשקוט עד שהעושה עושר ולא במשפט נוציא את בלעו מפיו ). 59 גם השופט אור מנמק את עמדתו בשיקול זה. לגישתו, אין זה צודק לפטור את המבטחת של המחזיק מחובת השתתפות במקרה של פגיעה באינטרס הבעלים, שכן כל פתרון אחר יוצר מצב שבו חברה ביטוח מקבלת פרמיה בלא שתהא חשופה לסיכון שתיתבע לשלם תגמולי ביטוח בגין מלוא האינטרס המכוסה - ומצב זה אינו סביר, אינו הוגן ואינו מתקבל על הדעת. 60 אולם, מעצם ההנחה שאחת המבטחות מתעשרת על חשבון חברתה עולה ששתי המבטחות הן חייבות - ווו בדיוק השאלה שאותה יצא בית המשפט לבדוק. 61 נוסף על כך, הטיעון תקף במישור היחסים שבץ המבטחת למבוטח ולא כהצדקה למתן זכות השתתפות למבטחת של אינטרס הבעלים בדוגמא הנדונה. השיקול של הטלת חבות מקום שבו שולמה פרמיה 62 הוא בעל חשיבות רבה כאשר מדובר ביחסים שבץ המבטחת למבוטח, ובלתי-תקף לצורך הצדקת חבותה של המבטחת ה זרה, המתבקשת לשלם - באמצעות זכות ההשתתפות - תגמולי ביטוח למבוטח שלא כרת עמה חווה ביטוח. אחרי ככלות הכל, מי שנושא בתשלום דמי הביטוח הוא המבוטח. אין אפוא הצדקה להקנות למבטחת אחת זכות השתתפות כנגד מבטחת שנייה רק משוס שקיבלה ממבוטח אחר דמי ביטוח על ההיסק המוטעה מפסק דין בידרמן לצורך ביסוס מסקנתו הפנה בית המשפט להלכה שנפסקה בפסק הדין בידדמן חברה לביטוח נ י.ד. מטר. בעניין בידרמן רכש שוכר נכס ביטוח בהתאם להתחייבותו כלפי בעל הנכס, אולם בניגוד למוסכם הוא לא המחה לו את זכויותיו מכוח הפוליסה. משנשרף הנכם לחלוטין לא טרח השוכר-המבוטח לתבוע תגמולי ביטוח מהמבטחת, ובעל הנכס - שלא הייתה בינו למבטחת יריבות חוזית - נאלץ להגיש לביח המשפט תובענה לתשלום תגמולי ביטוח. בית המשפט קבע, כי ראוי להטיל על המבטחת על עיקרון השיפוי ראו הערה s לעיל. 58 פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמ 815 מול ד ה. 59 שם, בעמי 792 מול א. 60 ראו גם הטקסט הסמוך להערה 49 לעיל. 61 פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמ ע א 66/91 בידרמן חברה לביטוח בע מ נ י.ד. מטר בע מ, פ ד מו( 5 ) 397. בית המשפט 63 דן בעניין בידרמן בעמ 793 לפסק הדין. 303

20 שחר ולר משפטים לג{ 1 תשס ג שנהנתה מתשלום דמי ביטוח חבות לשלם תגמולי ביטוח לבעל הנכס, אף על פי שהלה על הטיל המשפט שבית מאחר מרחיקת-לכת, היא תוצאה זו לחוזה. צד היה לא המבטחת חבות כלפי אדם שלא היה צד לחוזה. בית המשפט השתמש בפסק דין בידדםן כדי להראות שאין מניעה להכיר בזכותו של את מסוימות ניתן לחייב בנסיבות אחר, וכי של אדם את סיכונו לבטח אחד אדם בית בהנמקה הקושי ביטוח. תגמולי ביטוח למי שלא רכש ממנה לשלם המבטחת נובע מההיםק שערך בין מקרה שבו מבוטח אחד ביטח את הסיכון שלו ושל המשפט שאין לה קשר לביטוח כפל), לבין מקרה שבו שני מבוטחים שונים זולתו(סיטואציה (כמו בדוגמא של שוכר ומשכיר הגנה על סיכונו של אחד מהם לשם ביטוח רכשו שניהם את האינטרס של הבעלים-המשכיר בנכס). קביעת בית המשפט כי יש שביטחו לאפשר למחזיק נכס לבטח את אינטרס הבעלים בביטוח רכוש היא מוצדקת; 6 4 אולם אין להסיק מכאן שראוי להחיל את סעיף 59 על מקרה של מבוטחים שונים. ההבדל החשוב בכך עובדות פסק דין מגדל נ מנורה לבין עובדותיו של פסק דין בידרמן נעוץ בין בחבותה הראשון נדונה חלוקת הנטל בין שתי מבטתות שאחת מהן כפרה שבמקרה תגמולי ביטוח ואילו השנייה הכירה בה, בעוד שבמקרה השני נדונה השאלה אם לשלם לא יחיד (ולמעשה אדם זר לחוזה) זכאי לתגמולי ביטוח. בפסק דין בידרמן מבוטח כמה אפוא כל בעיית תיאום, ולא היה צורך לקבוע כיצד יחולק הנטל בין התעוררה בעניין בידרמן ביסס בית המשפט את פסיקתו על דיני המשכון. נוכח הסכמת מבטחות. לראות את הזכות לתשלום תגמולי הביטוח כממושכנת לטובת המשכירה- המבטחת המבטחת למימוש קבע בית המשפט שיש לה זכות ישירה כלפי של הנכם הבעלים העובדה על אפוא מבוססת זו הלכה המשכון. 6 5 לחוק 20 סעיף מכוח המשכון, שעבד את זכותו לקבלת תגמולי ביטוח לבעלים-המשכיר. אנו סבורים שהמבוטח-השוכר All1 ] נפסק בהלכה האנגלית המפורסמת Hepburn.כך ). R (H.L. E ב א ו ת ה פרשה ביטח מוביל מטען סיגריות וטבק, שהיה שייך ללקוחו בביטוח סחורות בהובלה. המוביל-המבוטח עסק במשך שנים ארוכות בהובלת סיגריות עבור לקוחו ורכישת הביטוח נעשתה מכוח התחייבותו החוזית כלפיו. משנגנב המטען הגיש המוביל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח גם בגין הנזק שנגרם ללקוחו, בעל המטען. המבטחת טענה כי מדובר בביטוח אחריות, וכי מאחר שהמוביל-המבוטח אינו אחראי לנזק אין היא אחראית לשפותו. בית המשפט דחה את הטענה וקבע, לאור לשונה של הפוליסה, כי מדובר בביטוח רכוש, וכי אין מניעה שמחזיק של נכס יבטח את אינטרס הבעלים. במקרה כזה, תגמולי הביטוח ששולמו בגין הנזק שנגרם לאינטרס הבעלים יוחזקו עבורו בנאמנות על ידי המבוטח-המחזיק. 65 סעיף 20 לחוק המשכון, תשכ ז ד 196 קובע כי מושכנה זכות שיש לחייב כלפי אדם אחר, רשאי הנושה לממשה כשם שהחייב יכול היה לממשה: הוא רשאי לעשות כן אם חל המועד לקיום הזכות לפני המועד לקיום החיוב המובטח: והכל באין קביעה אחרת בהסכם המישכוך. 304

21 משפטים לג; 1 ) תשס ג על בעיית התיאום בין ביטוחים חופפים שניתן להצדיק את הלכת בידרמן משורה של נימוקים (שאינם נזכרים בפסק הדין), שכולם, כפי שנראה, אינם חלים בנסיבות המקרים שנדונו בפסק דין מגדל נ מנורה. הנימוק המרכזי המצדיק את הלכת בידרמן נעוץ בהסתמכות הבעלים של הנכם על העובדה ששוכר הנכס רכש ביטוח מהמבטחת. בנסיבות המקרה, המבטחת ידעה, או 66 שהיה עליה לדעת, כי השוכר רוכש את הביטוח גם לשם הגנת אינטרס הבעלים בנכם. בנקודה וו ניתן להקשות ולשאול כיצד ניתן להכיר בטענת מניעות המועלית על ידי אדם 67 שלישי, שאין לו קשר פורמלי לחוזה, אלא שההלכה הפסוקה כבר הכירה באפשרות זו. פסק דין בידרמן מדגים זאת. שם ראוי היה לאפשר לאדם זר לחוזה (הבעלים של הנכם המבוטח) לטעון להשתק מכוחו של החוזה (חוזה הביטוח בין המבטחת לבין השוכר) נוכח העובדה שהוא הסתמך על קיומו, ושינה את מצבו לרעה בכך שלא רכש ביטוח בשמו-הוא. כזכור, דובר שם בהחזקת נכס מקרקעין לתקופה לא קצרה מכוח שכירות, והשוכר התחייב כלפי הבעלים-המשכיר לבטח את הנכם ולהמחות לו את זכויותיו מכוח הפוליסה. ברור אפוא שבעל הנכם לא רכש ביטוח בעצמו, משום שהוא הסתמך על רכישת הביטוח על ידי המתזיק. בנסיבות אלה, ובשים לב לעובדה שהמבטחת מודעת למצב עניינים זה או שצריכה הייתה להיות מודעת אליו, אין לאפשר לה להתנער מתשלום תגמולי ביטוח בנימוק שהנזק נגרם לבעלים, שלא כרת עמה חוזה. בהקשר זה מעניין לציין שיש דמיון מסוים בין עובדות עניין בידרמן לעובדות פסק דין Tomlinson. 68 Hepburn.v בשני המקרים התחייב המחזיק כלפי הבעלים לבטח גם את האינטרס שלו בנכם: בשני המקרים ידעה המבטחת כי מחזיק הנכס מבטח את אינטרס הבעלים; ובשני המקרים - וזה אולי העיקר - הסתמך הבעלים על רכישת הביטוח על ידי המחזיק וכתוצאה מכך לא רכש ביטוח בעצמו. בנסיבות שבהן ההחזקה של הנכם היא לפרקי-זמן קצרים, אין זה סביר שהמחזיק יתחייב כלפי הבעלים לבטח את האינטרס שלו ברכוש. כך, בנסיבות המקרים שנתנו בפסק דין מגדל נ מנורה לא ניתן היה לטעון למניעות. שם דובר במפעל שהחזיק לתקופה קצרה בלבד את רכוש לקוחותיו, דבר שחייב ממילא רכישת שתי פוליסות נפרדות(אחת של המפעל ושנייה של בעל הרכוש). הוא הדין במקרה השני שנדון בפסק הדין, שבו רכשו הן המוביל הן מקים 66 בית המשפט קבע כי אין ספק שניתן לומר, כי השוכרים המחו את זכותם על-פי הפוליסה, למשכירה, וזאח על דרך השיעבוד. לא למותר לציין, שהחייב (המבטחת) אף ידע על המחאה זו והסכים לה. סיוגיו לעניין זה אינם רלוואנטיים, שכן אין בהם לשלול את מהות השיעבוד (פסק דין בידרמן, הערה 63 לעיל, בעמ 405 מול ד, ההדגשה הוספה). 67 ע א 118/83 עמר נ מינהל מקרקעי ישראל, פ ד לט( 1 ) ; , ע א 205/83 חובני נ דיקלה חברה לבנץ והשקעות, פ ד מא( 3 ) ; 96, ע א 5757/97 אליהו, חברה לביטוח נ זיאד עלי חמאדה, פ ד נג( 5 ) 867, לעובדות פסק הדין ראו הערה 64 לעיל. 305 mim

22 שחר ולר משפטים לגג!) תשס ג המפעל פוליסה המכסה נזקים בעת הובלה. אפילו רוכש המוביל ביטוח לשם הגנת האינטרסים של לקוחותיו אין הדבר מאפשר ללקוחות להימנע כליל מרכישת ביטוח רכוש, כל זאת להבדיל ממקרה שבו החזקת הנכס היא לזמן ממושך, וניתן להסתפק בפוליסה יחידה לשם הגנת האינטרסים של המחזיק והבעלים כאחד. ניתן להצדיק את התוצאה שאליה הגיע בית המשפט בעניין בידרמן גם מנימוקים נוספים(שאף הם אינם נזכרים בפסק הדין). גם הצדקות אלה אינן יפות לעובדות פסק דין מגדל נ מנורה. ראשית, הטלת האחריות על המבטחת, שקיבלה דמי ביטוח בגין נטילת הסיכון של שריפת הנכס, משרתת את האינטרס לפיזור הנזק - החל במשנה תוקף כאשר פגם טכני הוא שמנע מבעל הנכם להיות מבוטח. לעומת זאת, במגדל נ מנורה לא התעוררה כלל שאלת זכותו של הניזוק-המבוטח לתגמולי ביטוח אלא רק אופן חלוקת הנטל בין המבטחות. שנית, הלכת בידרמן רצויה מן הטעם שהיא מונעת את הבזבוז הכרוך ברכישת שתי פוליסות ביטוח - אחת על ידי השוכר ושנייה על ידי המשכיר - לשם ביטוחו של אותו סיכון. כפי שכבר ראינו, גם נימוק זה אינו חל בעניין מגדל נ מנורה, משום ששם לא ניתן היה להסתפק ברכישת פוליסה יחידה. י על כן, מעצם האפשרות של שוכר נכס לבטח את אינטרס הבעלים אין להסיק שכאשר שני הצדדים (השוכר והמשכיר) רכשו ביטוח נוצרה חבות משותפת של שתי המבטחות. קביעת בית המשפט כי אין סתירה בין הכרה בזכותו של מחזיק בנכס לבטח את אינטרס הבעלים בנכס ולגבות תגמולי ביטוח בגובה מלוא הנזק שנגרם לנכס, לבין תכליתן של הוראות סעיפים 55 ו- 56 לחוק חוזה הביטוח היא מוצדקת, אולם אין קשר בין סוגייה זו לסוגייה של ביטוח-כפל. שאלת חבותה של מבטחת יחידה כלפי מי שנגרם לו נזק עקב מקרה ביטוח היא עניין אחד, וחלוקת הנטל בין המבטחות לבין עצמן היא עניין אחר. ההצדקות שנתן בית המשפט להלכת בידרמן (נוחות מסחרית, יתרון הידע של המחזיק בנכס המודע לסיכונים באובדנו או בנזקו, ומניעת ביטוח כפל המכסה את אותו אינטרס ( 70 אינן רלבנטיות אפוא למקרה זה. ראשית, נוחות מסחרית מצדיקה אמנם לאפשר למחזיק לבטח את אינטרס הבעלים בנכס, אולם אין היא מצדיקה הטלת נטל השתתפות על מבטחת המחזיק כשהבעלים ביטח בעצמו את האינטרס שלו. שנית, יתרון הידע של המחזיק אינו רלבנטי כאן משום שההחזקה היא לפרק זמן קצר בלבד. בעת שהמחזיק רוכש ביטוח הוא אינו יודע כלל מה יהיה ההיקף והאופי של הסחורות שיימסרו לו בעתיד על ידי לקוחותיו. ייתכן אמנם שלמחזיק יש יתרון מידע ביחס לסיכון הספציפי הנובע מההחזקה, אולם אין לו יתרון מידע בקשר לסיכונים השונים שאליהם פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמ 799 מול א. 69 שם, בעמ 798 מול ב

23 על בעיית התיאום בץ ביטוחים חופפים חשוף הנכם. 71 שלישית, אין כל אפשרות להימנע מרכישת פוליסות נפרדות כמבואר לעיל. לכן, אין סתירה בין הלכת בידרמן לבין המסקנה ההפוכה מזו שאליה הגיע בית המשפט, שלפיה סעיף 59 אינו חל במקרה שבו רוכשים כמה מבוטחים פוליסות שיש ביניהן חפיפה. שם מנע בית המשפט, בצדק, מצב שבו תופטר המבטחח מחבוחה רק משום שהשוכר - ולא הבעלים - הוא שכרת את החוזה עמה: כאן הטיל בית המשפט, שלא בצדק, אחריות לתשלום תגמולי ביטוח(באמצעות זכות ההשתתפות) על מי שאינו צד לחתה הביטוח. שם דובר בהחזקה ממושכת שבעטיה הסתמך הבעלים על רכישת הביטוח על ידי המחזיק והמבטחת הייתה מודעת לכך: כאן מדובר בהחזקת נכס לפרקי זמן קצרים, מבלי שבעלי הנכס הסתמכו על רכישת הביטוח על ידי המחזיקים. 4. תמונת ההתדיינות ותכלית חוזי הביטוח הנוגעימ בדבר גם השתלשלות העובדות ותמונת ההתדיינות בשני המקרים שנדונו בפסק הדץ מלמדות שלא הייתה חפיפה אמיתית בין הכיסויים שהעניקו המבטחות השונות. כזכור, במקרה הראשון דובר בנזק שנגרם למכונה בעת הובלתה. שתי הפוליסות הרלבנטיות נרכשו על ידי בעלי המכונה ועל ידי המוביל. המבטחת ששיפתה את בעלי המכונה בגין הנזק שנגרם לה הגישה תביעת שיבוב נגר המוביל (מכוח סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח). 72 המבטחת של המוביל הצטרפה להליך, והודיעה כי תשלם את התביעה אם זו תתקבל. ברור אפוא שהמבטחת של המוביל ראתה בחווה שנקשר בינה לבין המוביל חוזה לביטוח אחריותו כלפי אנשים שלישיים. אם אכן כך, כלל לא נוצרה חפיפה בין שני הביטוחים: האחד - שנרכש על ידי המוביל - כיסה את חבותו כלפי אנשים שלישיים, והשני - שנרכש על ידי בעלי המכונה - כיסה את הסיכון של נזק למכונה. בית המשפט דחה את הטענה בעניין זה בנימוק שלא הובאו ראיות לתמיכה בה, ובנימוק שהפוליסה על פניה, היא פוליסה לביטוח רכוש. 73 נימוק זה אינו משכנע. משהודתה המבטחת של המוביל כי מדובר בפוליסה לביטוח אחריות - הודאה המתבטאת בנכונות לשאת בחבות המוביל - מדוע דרושות ראיות לביסוס הדבר? בית המשפט חרג במקרה זה מהכלל המעדיף את תכלית החוזה על פני לשונו. 74 כפי שראינו, הוא לא ק בשאלה מדוע יש למוביל עניין לבטח את אינטרס הבעלות של לקוחותיו. על היחס בין המידע של מבטחת המחזיק לזה של מבטחת הבעלים ראו גם פרק ו להלן. 71 פסק דין מגדל, הערה 1 לעיל, בעמ שם, בעמי 809 מול ו. 73 פסק דין אפרופים, הערה 51 לעיל, בעמי

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה:

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: 01.2017 תובע/ת יקר/ה חוברת זו מיועדת לסייע לך להבנת הליך בירור ויישוב התביעה על פי חוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד