Microsoft Word doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word doc"

תמליל

1 י"ג חשון, תשע"ט 22 אוקטובר 2018 מס': 13/ הנדון: כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי של מוסדות הבריאות סימוכין: חוזר המנהל הכללי מס' 11/2018 מיום: הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר בנושא שבנדון המחליף מבוא: עם ומבטל את החוזר שבסימוכין. חוזר זה נועד לאפשר למוסדות הרפואיים לבחון ולאשר בעצמם התקשרויות בעלות אופי מסחרי גופים חיצוניים לשם פעילות החורגת מפעולות רכש רגילות כגון: ביצוע מחקרים, השתלמויות, כנסים וימי עיון ואת השתתפות עובדי המוסדות בהם, תרומות של גופים עסקיים למוסדות במימונם, והעסקת אם בין עובדיהם ידוע הוא כיועצים ובין היום, או אם בכל יתהווה תפקיד אחר בעתיד, חברות תרופות, מזון רפואי וציוד רפואי במוסדות הבריאות. וכן בגופים פעילותם עסקיים של קשר וכל תועמלנים אחר מטעם הוראות חוזר זה אינן גורעות מהוראות כל דין אחר ובכלל זה חוק חובת המכרזים ותקנותיו, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הוראות תכ"ם, התקשי"ר והנחיות נציבות שירות המדינה. חוזר זה מסדיר את הנושאים הבאים: או קליניים ניסויים ביצוע לצורך חיצוניים גופים עם מסחרי אופי התקשרות בעלת 1.1. מחקרים במוסדות הבריאות; התקשרות עם גופים חיצוניים לשם מימון כנסים מדעיים, ימי עיון, השתלמויות (בארץ 1.2. ובחו"ל) וכו', והסדרת השתתפותם של עובדי מערכת הבריאות בפעילויות המאורגנות ע"י גופים מסחריים; התקשרות עם גופים עסקיים או מסחריים לצורך מימון נסיעות עובדי מערכת הבריאות 1.3. לחו"ל; הסדרי עבודת עובדי המוסדות הציבוריים בחברות עסקיות לצרכי ייעוץ או כל תפקיד 1.4. אחר; קבלת תרומות מגופים עסקיים למוסדות בריאות; 1.5. כללים להתנהלות מול תועמלנים, חברות תרופות, מזון רפואי וציוד רפואי. 1.6.

2 מטרה: להבטיח כי התקשרויות בעלות אופי מסחרי של יחידות ועובדים במערכת הבריאות עם גורמים חיצוניים יתבצעו באופן נאות ובהתאם לכללי האתיקה המקובלים בתחום הרפואה והמחקר הרפואי, וזאת על ידי הסדרת ביצוע ההתקשרויות האמורות על פי הכללים המפורטים בחוזר זה..2 חלות: 3.1. כלל מוסדות הבריאות הציבוריים והפרטיים הפועלים ברישיון משרד הבריאות ועובדיהם קרנות המחקר שליד בתי החולים ועובדיהם, עובדים מושאלים, עובדי קבלן, אגודות ידידים ועובדיהם וכו', בין שהם קבועים ובין שהם זמניים, בין שהפעילות במימון הגופים החיצוניים מתקיימת במוסדות הבריאות ובין שהן מתקיימות מחוצה להן, הן בארץ והן בחו"ל..3 הגדרות: 4.1. "גוף חיצוני": מי שאינו מוסד רפואי ואינו גוף ממשלתי, ועוסק באופן מלא או חלקי, הוא או תאגידים שיש להם קשרי בעלות איתו, במחקר רפואי או בייצור או שיווק של מוצרים רפואיים; גוף מסחרי המספק שירותים רפואיים בקשות לדחות או לאשר שתפקידה הרפואי המוסד מנהל במנוי ועדה מוסדית": "ועדה 4.2. להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם גופים חיצוניים על פי הנחיות חוזר זה. הוועדה תכלול את מנהל הכספים של המוסד, היועץ המשפטי, נציג ועדת הלסינקי, נציג ציבור וחבר נוסף על פי החלטת מנהל המוסד. בראש הוועדה יעמוד מנהל המוסד הרפואי או נציג בכיר מטעמו. חיצוניות עם חברות מסחרי אופי הוועדה העליונה להתקשרויות בעלות "ועדה עליונה": 4.3. שהיא ועדה משרדית הפועלת במינוי מנכ"ל משרד הבריאות. "מוסד רפואי": מוסד המעניק שירותי רפואה הפועל ברישיון משרד הבריאות, לרבות קרן 4.4. מחקרים או אגודת ידידים. "נציג בכיר מטעם מנהל המוסד הרפואי": בבית חולים משנה למנהל, מנהל רפואי, סגן 4.5. מנהל, סגן מנהל רפואי; בקופת חולים מנהל רפואי של הקופה, סגן מנהל של הקופה, סגן מנהל רפואי של הקופה, מנהל מחוז, מנהל רפואי מחוזי, סגן מנהל מחוז, סגן מנהל רפואי מחוזי. "שימוש משני במידע בריאות": שימוש במידע בריאות שאינו לצורך מתן הטיפול או השירות 4.6. הרפואי. "תועמלן": משווק מטעם חברת תרופות, מזון רפואי או ציוד רפואי "תמורה כלכלית": כל תמורה, שאיננה תמורה כספית ישירה, המשתלמת למוסד הרפואי 4.8. במסגרת התקשרות מסחרית, כגון: בעלות על הקניין הרוחני, שיתוף בהון המניות של החברה, קבלת תמלוגים או רווחים עתידים, וכד'..4 2

3 אחריות וסמכות הוועדה המוסדית: האחריות והסמכות להפעלת הוועדה המוסדית חלה על מנהל המוסד הרפואי אישור התקשרויות לפי הנחיות חוזר זה בהתאם לתנאים שלהלן: 5.2. מנהל המוסד הרפואי יעביר את אישורי הוועדה המוסדית והעתקי המסמכים הישימים לוועדה העליונה לבחינת ההתקשרות אם הוועדה העליונה לא התנגדה תוך 7 ימי עבודה, ניתן יהיה לחתום על הסכם בין המוסד לגוף החיצוני..5 אחריות וסמכות הוועדה העליונה להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם גופים חיצוניים: האחריות והסמכות להפעלת הוועדה העליונה להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם גופים חיצוניים היא של מנכ"ל משרד הבריאות. אלו הם תפקידיה ונוהלי הפעולה שלה: 6.1. יעוץ למנכ"ל משרד הבריאות לגבי קביעת נהלים להתקשרות מסחרית של מוסדות בריאות עם גופים חיצוניים אישור התקשרויות של עובדי מיניסטריון משרד הבריאות ומנהלי המוסדות הרפואיים (לרבות תאגידי בריאות) עם גופים חיצוניים דיון והחלטה לגבי בקשות חריגות ובמיוחד באלו החורגות מהוראות חוזר זה והתייעצות בכל מקרה של ספק לגבי עניין שאינו מוזכר או מוגדר בנוהל זה קביעת נהלים מפורטים להפעלת הוועדות המוסדיות, על פי המנגנון הקבוע להלן, בחינה ופיקוח על פעילותן וביצוע בקרה תקופתית עליהן להפקיע סמכות ולפעול במקום ועדה מוסדית במוסדות שאינם עומדים בהוראות חוזר זה. כניסה כאמור בנעלי הוועדה המוסדית תתבצע, בין היתר, במקרים בהם נמצא כי הוועדה העליונה משנה באופן תדיר את החלטות הוועדה המוסדית או אם מצאה הוועדה העליונה כי הוועדה המוסדית אינה פועלת בהתאם להוראות חוזר זה קבלת עותקי אישורים מהוועדות המוסדיות, וכן החלטות של הוועדה המוסדית בדבר אי אישור התקשרות בנוגע למחקר הכולל שימוש משני במידע בריאות, לרבות הנימוקים לה. הוועדה העליונה רשאית לבקש פרטים נוספים על אודות התקשרות או להתנגד לה בתוך 7 ימי עבודה מעת הגשת הנתונים לוועדה. לא הודיעה הוועדה העליונה על התנגדותה תוך 7 ימי עבודה (או ביקשה פרטים נוספים), תחשב הבקשה כמאושרת קיום ישיבות בהתאם לצורך ועל פי החלטת היו"ר, בהשתתפות רוב חבריה. הוועדה רשאית לקיים חלק מישיבותיה הרגילות גם בדרך של "שיחת ועידה", ובתנאי שהמספר המינימלי של משתתפיה יהיה כמקובל בישיבות הרגילות ניהול פרוטוקול ישיבות, הכולל החלטות, ובמקרה של דחיית בקשות בצירוף נימוקים. הפרוטוקול יאושר ע"י יו"ר הוועדה וייחתם ע"י מרכז הוועדה..6 3

4 דיווח, פיקוח ובקרה: 7.1. באחריות מנהל המוסד הרפואי להעביר לוועדה העליונה, אחת לשנה (תוך חודשיים לאחר סוף כל שנה קלנדרית), דוח על אופן ניצול הכספים שהתקבלו מגופים חיצוניים בהם נעשה שימוש באותה השנה הדיווח יבוצע בהתאם לפורמט ולדרך שייקבעו ויפורסמו על ידי הוועדה העליונה בתוך 12 חודשים מפרסום חוזר זה, או לאחר שמשרד הבריאות יודיע על קיומה של מערכת ממוחשבת לביצוע הדיווחים, המאוחר מביניהם, יבוצעו הדיווחים בתום כל רבעון קלנדרי באמצעות המערכת הממוחשבת משרד הבריאות יבצע בקרות תקופתיות במוסדות הבריאות על ניצול כספי המחקר וקיום ההתניות השונות על פי הוראות חוזר זה..7 התקשרויות בעלות אופי מסחרי עם גופים חיצוניים לצורך ביצוע מחקרים וניסויים קליניים במוסדות הבריאות: 8.1. מימון מוצר המחקר (לרבות לאחר סיום הניסוי הקליני) יהיה בהתאם להנחיות נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם של משרד הבריאות, ולטופס התחייבות יזם הניסוי (טופס 4) כפי שאושר ע"י ועדת הלסינקי אין לקבל מנציג גוף חיצוני ציוד רפואי או טכנולוגיה רפואית בכמות מסחרית כדי לנסותן, אלא באישור הוועדה כמפורט לעיל, באמצעות בית המרקחת או הגורם המוסמך במוסד הרפואי להחזיקן המוסד הרפואי יגבה מהגוף החיצוני יוזם הניסוי תקציב למחקר בהתאם לעלויות הצפויות. בתקצוב המחקר יכללו, בין היתר, עלויות כוח האדם הדרוש לביצוע הניסוי, הוצאות מחקר כגון מחשוב, בדיקות מעבדה, שימוש במכוני הדמיה וכדומה. כן יכלול התקציב כיסוי הוצאות אשפוז וביקורי מרפאה החורגים משגרת הטיפול המקובלת ונעשים לצורך המחקר עצמו ובמידה ויש קבוצות ביקורת גם את עלויות הטיפול בהן ותקורות המוסד במידה והמחקר או הניסוי דורש השתתפות חוקרים בישיבות מחוץ למקום עבודתם, בין בארץ ובין מחוצה לה, תכוסינה הוצאותיהם במלואן מתקציב המחקר. 1) נסיעות חוקרים לצורך דיווח או השתתפות בהתכנסויות בארץ או בחו"ל: סעיף נפרד בתקציב המחקר יוקדש לעלויות אלה, ובלבד שלא יעלה על 12% מתקציב המחקר. הסכום שיקבע לכל נסיעה יכסה הוצאות סבירות ולא יחרוג מתקרה שתקבע בהתאם לעלויות המקובלות בזמן הקביעה על פי נהלי המוסד הרפואי (נהלי החשכ"ל עבור מוסדות רפואיים ממשלתיים). 2) נסיעות בטרם תחילת המחקר (לכתיבת פרוטוקול הניסוי, הסכמות החוקרים, לימוד הנושא)..8 4

5 ב( 3) אין לאשר נסיעות, גם אם הוצאותיהן אינן עולות על 12% מתקציב המחקר, אם יסתבר שהוצאות הנסיעה אינן סבירות או שהצורך בנסיעה אינו סביר. במידה ותקציב המחקר יותיר יתרות, ניתן יהיה להשתמש בהן לכל מטרה שאינה נוגדת נוהל זה באישור הנהלת קרן המחקרים. המוסד יוכל לגבות תשלום מהגוף החיצוני עבור טיפול מקדמי במחקר (הכנת פרוטוקולים וכו') גם אם בסופו של דבר המחקר לא יצא לפועל. בכל חוזה התקשרות יש לכלול התייחסות לנושא הפרסום בהתאם להוראות נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם על נספחיו (טופס 4) סדרי הפנייה לוועדה העליונה להתקשרות בעלות אופי מסחרי עם גופים חיצוניים: 9.1. מנהל המוסד הרפואי יעביר לוועדה העליונה עותק מהבקשות ומאישור הוועדה המוסדית כאשר היא חתומה ע"י החוקרים ומלווה בהמלצת ובחתימת מנהל המוסד החתימות תהיינה חתימות דיגיטליות אשר תבוצענה באמצעות כרטיס חכם. עד להקמת המערכת הממוחשבת, יש להגיש את הנתונים על פי ההנחיות והפרסומים 9.3. שיגדיר המשרד בנושא זה, על פי מבנה קבוע. לבקשה יצורפו המסמכים הבאים: 9.4. התחייבות יזם הניסוי הרפואי בבני אדם (טופס 4). התחייבות זו תהווה תנאי מוקדם לדיון בבקשה הן ע"י הוועדה והן ע"י מי שהואצלו לו סמכויותיה. אישור ועדת הלסינקי המוסדית (טופס 6) במחקרים מיוחדים יש לפעול על פי חוזרי משרד הבריאות המתפרסמים מעת לעת (למשל מחקרים גנטיים). משני שימוש הכולל מחקר עם בקשר התקשרות אישור אי בדבר החלטה במידע בריאות, תועבר על ידי מנהל המוסד הרפואי לוועדה העליונה, בצירוף הנימוקים לאי אישור ההתקשרות. לניסויים הנוגעים ההסכמים במסגרת הכלכליות התמורות אודות מידע קליניים ולמחקרים. מידע זה יוגש לוועדה לידיעה ולא לצורך אישור שימושים משניים במידע בריאות: לצורך ניתוח המידע והבניית מדיניות עתידית ברמה הלאומית משרד הבריאות יבחן את התמורות הכלכליות והכספיות הישירות שיוגשו לוועדה העליונה כאמור לעיל. יודגש ויובהר כי המידע לא יפורסם לציבור, ויועבר באופן בלתי מזוהה ולצרכים פנים-ממשלתיים בלבד. כמו-כן, יראו במידע שיוגש לוועדה העליונה כאמור, כמידע שאי גילויו היה תנאי למסירתו או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע בעתיד, כאמור בסעיף 9 )(7) לחוק חופש המידע, התשנ"ח

6 11. סיוע כספי בקיום ימי עיון, כנסים, השתלמויות - מקומיים: מוסד רפואי, אגודה מקצועית המוכרת ע"י הר"י, או איגוד מקצועי של קבוצת בעלי מקצועות רפואיים אחרת יכול לקבל סיוע כספי מגוף חיצוני לקיום במדינת ישראל של ימי עיון, כנסים, השתלמויות או פעילות חינוכית (להלן: כנס), שאינם למטרה שיווקית. חברה מסחרית העוסקת בארגון כנסים עבור ארגון רפואי רשאית אף היא לקבל סיוע כזה לארגון כנס. הסיוע הכספי יתקבל בהתקיים התנאים הבאים: היוזמה לכנס תהיה של הארגון הרפואי ולא של הגוף החיצוני. ארגון הכנס יהיה באופן עצמאי ובלתי תלוי ותכניו יהיו מדעיים ולא שיווקיים החברה המארגנת את הכנס נדרשת להעביר לגופים החיצוניים התומכים בכנס תחזית הוצאות טרם הכנס, ודוח הוצאות מפורט על ביצוע בפועל לאחר הכנס הסיוע יכול לכלול הקצאת כספים למימון הזמנת מרצים או משתתפים אחרים, ארגון הכנס, אירוח בכנס וכו'. אין לכלול בכנס פעילויות שאינן קשורות לנושאי הכנס כמו פעולות בידור או טיולים. אין לכסות הוצאות לינה בימים שאין בהם פעילות מקצועית כדי למנוע חשש לכך שהגוף החיצוני יזכה לעדיפות ברכישות המוסד הרפואי (או בהמלצת האיגוד המקצועי), יש לקבל סיוע כספי משלושה גופים חיצוניים שונים (שאין ביניהם קשרי בעלות) או יותר, שלהם מוצרים או שירותים רלוונטיים לנושאי הכנס. ניתן לקיים כנס במימון של פחות מ- 3 גופים חיצוניים רק אם בוצעה פניה לכלל הגופים הרלוונטיים ובאישור מראש של הוועדה העליונה הסמכות לאשר התקשרויות לפי סעיף זה היא בידי מנהלי המוסדות הרפואיים או נציגים בכירים מטעמם (נשיא, יו"ר או מזכיר במקרה של איגוד מקצועי), ובכפוף להוראות חוזר זה עובדי מיניסטריון משרד הבריאות אינם רשאים לקבל סיוע כספי לצורך קיום כנסים או מפגשים מכל סוג שהוא, אלא באישור הוועדה העליונה דיווח שנתי על קיום הכנסים, תוכניהם ואופן מימונם יועבר לוועדה העליונה ע"י מנהל המוסד הרפואי (או האיגוד המקצועי) הנהלת מוסד רפואי רשאית לאשר לעובד השתתפות בכנס במימון גוף חיצוני או המאורגן על ידו בתנאי שאין מדובר בכנס שיווקי או שנערך לשם קידום מכירות של הגוף החיצוני וזאת בהתקיים התנאים הבאים: לפחות 75% משעות הפעילות מוקדשים לנושאים מקצועיים ימים ללא פעילות מדעית או מקצועית ימומנו ע"י המשתתף הכנס אינו כולל פעילות בידורית. 6

7 מוסד רפואי רשאי לממן השתתפות עובד בכנס מקצועי בכפוף לעמידה בחוזר זה. העובד לא יקבל תגמול ישיר או מימון מהגוף החיצוני להשתתפות בכנס, וזאת גם ביחס לשהייה ופעילות לאחר שעות העבודה, או בהיותו בחופשה פרטית בסמוך למועד הכנס. הנהלת מוסד וקרן מחקרים רשאים להשתמש בעודפי תקציב המחקר לפי שיקול דעתה אישור נסיעות לחו"ל ע"י הנהלת המוסד הרפואי ייעשה על פי הקריטריונים שלהלן: רשאי חיצוני אולם, גוף חיצוני. של גוף ישיר במימון עובדים של נסיעות לאשר אין להקצות למוסד רפואי תקציב להוצאות נסיעות של עובדים לכנסים, תערוכות ופעילויות מדעיות ומקצועיות (להלן: כנסים), בתנאים המצטברים הבאים: העובד ייבחר ע"י הנהלת המוסד בעל ואיננו יעוץ, לו נותן לא החיצוני, הגוף ידי על מועסק אינו העובד אינטרסים בו. העובד אינו בעל השפעה על החלטות הרכש של המוסד הרפואי הכנס אינו למטרה שיווקית או לקידום מכירות. למען הסר ספק, כנס המאורגן על ידי גוף חיצוני מסחרי יחיד, בתחום שבו פועלים גופים חיצוניים נוספים, ייחשב ככנס למטרה שיווקית. על אף האמור לעיל, גוף חיצוני רשאי להעביר תשלום ישיר על לינה ורישום לכנס לחברה המארגנת או ישירות למלון, ובלבד שלא יועבר כל תשלום ישירות לעובד. תמיכה של גוף חיצוני במוסד רפואי, לשם מימון נסיעה לכנס של עובד, יכולה לכלול את מרכיבי התמיכה הבאים: הוצאות טיסה במחלקת תיירים, הוצאות רישום לכנס ושהיה לינה, ארוחות, הוצאות נסיעה משדה התעופה למלון וחזור. התמיכה כאמור יכולה להיות מועברת למוסד הרפואי או ישירות לספק השירות במקום הכנס או לחברה המארגנת. סעיף זה לא יחול על נסיעות שאושרו במסגרת מחקר קליני. טיסות לכנס בחו"ל ובחזרה ממנו יקבעו בסמיכות מרבית למועד תחילה וסיום הכנס, בהתאמה. לא תתאפשר הארכת שהות בחו"ל למטרות שאינן מקצועיות. מוסד רפואי רשאי לקבל מימון מגוף חיצוני לנסיעת עובדים לצורך השתלמות בהפעלה או אחזקת ציוד רפואי, אם זה היה חלק מתנאי רכישתו והדבר נדרש לצורך הפעלתו התקינה. אין לקבל מימון מגוף חיצוני לצורך נסיעה לבחינת החלטה על רכישת ציוד במקרים בהם בקשה אינה עומדת בתנאים שלעיל, אך סבור מנהל המוסד הרפואי כי ראוי לאשרה, יעביר את הבקשה עם נימוקים לצורך באישור להכרעת הוועדה העליונה. אם הוועדה העליונה אישרה התקשרות עם גוף חיצוני לשם ביצוע מחקר או ניסוי קליני, ובבקשת האישור נכללו סעיפי נסיעות שאושרו על ידה, רשאים המשתתפים במחקר, כולם או חלקם על פי קביעת החוקר הראשי או הנהלת המוסד להשתמש בכספים אלה לצורך מימון הנסיעה. נסיעה זו כפופה לאישור מנומק של מנהל המוסד הרפואי, או נציג 7

8 בכיר מטעמו. הסכום המותר להוצאה כזו לא יעלה על 12% מעלויות המחקר (כספים אלה מיועדים למימון נסיעות לצורכי המחקר, השתלמויות על פי צורכי המוסד הרפואי וכנסים בינלאומיים שמנהל המוסד הרפואי, או נציג בכיר מטעמו, יקבע את חשיבות נסיעת הרופאים אליהם, כולל נסיעות לבחינת רכש ציוד למוסד הרפואי הנדרש במסגרת המחקר). במידה ונדרשת נסיעה לצורך הכנת המחקר (כתיבת הפרוטוקול, קביעת סדרי הפעלת המחקר וכו'), תאושר נסיעה לחוקר המתאים על פי האמור לעיל. ככלל, עובדי הנהלות מוסדות הבריאות אינם רשאים לקבל כספים מגופים חיצוניים לצורך מימון נסיעות לכנסים כלשהם. יחד עם זאת בקשות לחריגה מכלל זה יועברו לדיון בוועדה העליונה. עובדי משרד הבריאות היוצאים לחו"ל במטרה לערוך ביקורת על מפעל, חברת תרופות וכו' אינם רשאים לעשות זאת במימון הגוף החיצוני המבוקר. דיווח שנתי אודות העובדים שנסעו לכנסים בחו"ל במימון גופים חיצוניים (לרבות במסגרת מחקר או ניסוי קליני) בכל מוסד רפואי יועבר ע"י מנהל המוסד הרפואי לוועדה העליונה. הדיווח יועבר בפילוח מחלקתי/יחידתי ויפורסם ברבים ברמת העובד על ידי הוועדה העליונה עבודה של עובדי מערכת הבריאות הציבורית בחברות חיצונית: כל עבודה (ממושכת או חד-פעמית) של עובד מוסד רפואי בחברה חיצונית מחייבת קבלת אישור פרטני מראש מהנהלת המוסד הרפואי, גם אם העובד מועסק בנוסף במוסד אחר. אישור כאמור לא יינתן אם קיים חשש לניגוד עניינים. אישור לעבודה כאמור של מנהלי המוסדות הרפואיים ועובדי מיניסטריון משרד הבריאות ידווח על ידי מנהל המוסד הרפואי לוועדה העליונה פעם ברבעון. עובד מוסד רפואי לא יהיה רשאי לקבל תשלום מגורם חיצוני עבור מתן הרצאה במקום עבודתו לעובדי המוסד. גוף מסחרי לא יממן בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, תקני כ"א או שכר עובדים במוסד רפואי, שאינם קשורים ישירות למחקר הממומן על ידו שקיבל את כל האישורים הנדרשים על פי חוק לעריכתו כללים בהתנהלות מול תועמלני חברות התרופות, מזון רפואי וציוד רפואי: מוסד רפואי המעוניין לאפשר פעילות תועמלנים בשטחו נדרש לאשר פרטנית כל תועמלן כ"נציג מורשה" במוסד הרפואי. לא יאושר נציג מורשה אלא אם עבר קורס הכשרה בנוגע לכללי האתיקה ויהיה בעל ידע מדעי מספיק ברמה שתאפשר לו לספק מידע מלא ומדויק אודות המוצרים אותם הוא מבקש לקדם. היקף הקורס ותכניו המינימליים ייקבעו על ידי הוועדה העליונה על מנהל המוסד הרפואי, או נציג בכיר מטעמו, לוודא שפעילות התועמלנים במוסד הרפואי מאושרת למטרות ראויות ולהעברת מידע מקצועי נדרש. 8

9 אין לקבל או לבקש מהתועמלנים דוגמאות של תרופות, מזון רפואי או ציוד רפואי, לרבות אביזרים נלווים או מתכלים. קבלת דוגמאות של תרופות, מזון או ציוד רפואי לצורך הדגמה בלבד תיעשה רק בתיאום מראש ובכתב עם הגורם הרלוונטי בהנהלת המוסד הרפואי. במקרים מיוחדים בהם מטפל צריך להחזיק במרפאתו דוגמאות תרופה, מזון רפואי או ציוד רפואי ואין דרך לקבלן אלא באופן ישיר מנציג החברה המסחרית, יוכל לעשות זאת לאחר קבלת אישור פרטני ומראש מהוועדה העליונה. לא יופץ כל חומר כתוב במוסד רפואי או לצוות מוסד רפואי או בכנס המאורגן על ידי מוסד רפואי, אלא לאחר הצגתו בפני מנהל המוסד הרפואי או מי מטעמו וקבלת אישורו בכתב על גבי עותק נכון של כל פריט חומר כתוב. מומלץ כי בחינה של חומר כתוב כאמור תיעשה על ידי איש מקצוע בעל ידע ברפואה מבוססת נתונים ) Based Evidence.(EBM,Medicine חומר מקצועי שתוכנו אושר ע"י רשות רגולטורית מוכרת, כדוגמת עלון לרופא של תכשיר או אישור אמ"ר, או מאמרים שפורסמו בעיתונים מדעיים עם בקרת עמיתים Review) (Peer יוצגו בפני מנהל המוסד הרפואי או מי מטעמו, אך יהיו פטורים מקבלת אישור מוקדם כאמור ובתנאי שיופצו לעובדי המוסד הרפואי בשלמותם. פעילות של תועמלנים תתבצע רק באופן האמור להלן לאחר תיאום וקבלת אישור מוקדם: פגישות או הרצאות או כנסים או סמינריונים בהשתתפות צוותי המוסד הרפואי יתקיימו רק לאחר קבלת אישור מנהל המוסד הרפואי או נציג בכיר מטעמו חל איסור לקיים פגישות אישיות עם התועמלנים. יובהר כי אין מניעה לקיים פגישות הכוללות 3 משתתפים ומעלה, ובלבד שלפחות שניים מהמשתתפים הם אנשי הצוות הרפואי של המוסד הרפואי. סעיף זה אינו חל על פגישות אישיות עם נציג של חברת ציוד רפואי שמטרתן תמיכה או הדרכה של איש הצוות הרפואי בשימוש בציוד הרפואי, ושאינן כוללות תכני שיווק או מכירה ככלל, פגישות בין רופאים לתועמלנים יתבצעו בתיאום מראש, ובכל מקרה לא יתבצעו על חשבון זמן עבודה שיועד לטיפול בחולים. חל איסור על עובד מוסד רפואי לדון או לבקש או לקבל מתועמלן תגמול או תמריץ או טובת הנאה אישית מכל מין וסוג שהם, לרבות מימון נסיעות לכנסים, ציוד משרדי, דברי מאכל / שתיה. מוסד רפואי לא ידרוש תשלום מגוף חיצוני בגין פעילות התועמלנים, לרבות בגין מתן אישור "נציג מורשה". עם זאת, המוסד הרפואי רשאי לגבות מהגוף החיצוני תשלום סביר עבור בדיקת החומר הכתוב כאמור בסעיף דיווח שנתי אודות גביית התשלום כאמור יועבר לוועדה העליונה ע"י מנהל המוסד הרפואי

10 מנהל המוסד הרפואי ידרוש מכל גוף חיצוני שתועמלנים מטעמו פועלים בשטח המוסד הרפואי דיווח חודשי אודות המפגשים שבוצעו. הדיווח יכלול את מועדי המפגשים, פירוט שמות התועמלנים ושמות העובדים איתם היו המפגשים, ותוכן המפגש (שם התרופה / המזון התרופתי / הציוד הרפואי). דיווח כאמור יהווה תנאי לפעילות הגוף החיצוני במוסד הרפואי. דיווח חצי שנתי אודות המפגשים הללו יועבר ע"י מנהל המוסד הרפואי לוועדה העליונה ויפורסם על ידה לציבור תרומות של חברות מסחריות למוסדות הבריאות: בכל הקשור לתרומות של גופים עסקיים למוסדות הבריאות יש לפעול על פי סעיף 40 א' ביטוח בריאות ממלכתי (דיווח על תרומות בתחום הבריאות, תיקון מס' 52 תשע"א, 2011). לחוק 16. פרסום לציבור: הוועדה העליונה תפרסם דוחות תקופתיים (לפחות פעם בשנה) על היקף ההתקשרויות לפעולת הוועדה, לרבות בפילוח של מוסדות הבריאות, העובדים והחברות. הקשורות 17. הוראת שעה: על אף האמור בסעיף , עד ניתן יהיה לקיים פגישה אישית עם תועמלן בנסיבות בהן קיימת סיבה שבגינה לא ניתן לעמוד בהוראת סעיף זה ובכפוף לאישור מראש של מנהל המוסד הרפואי, או נציג שנקבע על ידו לשם כך. דיווח על פגישות אישיות שאושרו והנימוקים לאישורן יועבר מהמוסד הרפואי (כחלק מהדיווח לוועדה העליונה המפורט בסעיף 14.8). הדיווח אודות הפגישות האישיות יבחן ע"י משרד הבריאות ובתום שנה יקבע לאור הדיווחים, אם להאריך את הוראת השעה ובאיזו מתכונת. 18. תוקף: חוזר זה יכנס לתוקף ביום: 1 בנובמבר 2018 פרט לעניין ההכשרה המפורט בסעיף 14.1, 3 חודשים מפרסום הסילבוס המחייב ע"י הוועדה העליונה. שתחולתו הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת הנוגעים בדבר במוסדכם ולוודא כי יפעלו בהתאם. בכבוד רב, משה בר סימן טוב העתק: ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

רשות המחקר הבין-מכללתית ועדת המחקר נהלים והנחיות להגשת הצעה למחקר שנת הלימודים תשע"ה

רשות המחקר הבין-מכללתית ועדת המחקר נהלים והנחיות להגשת הצעה למחקר שנת הלימודים תשעה רשות המחקר הבין-מכללתית ועדת המחקר נהלים והנחיות להגשת הצעה למחקר שנת הלימודים תשע"ה יו"ר הוועדה: פרופ מירה קרניאלי רכזת הוועדה: טל אורן חברי ועדת המחקר: ד"ר רינת ארביב-אלישיב ד"ר אילנה פאול-בנימין ד"ר

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F2EEE5FAE420ECFAE9E9F8E5FA20E5F0E5F4F920E7E9F4E42E646F63>

<4D F736F F D20E4F2EEE5FAE420ECFAE9E9F8E5FA20E5F0E5F4F920E7E9F4E42E646F63> העמותה לתיירות ונופש חיפה פיתוח וקידום התיירות בחיפה מהווה את אחד הנדבכים הכלכליים המרכזיים של העיר. לשם כך נוסדה העמותה לתיירות ונופש חיפה (להלן - העמותה) ובשמה הקודם אפת"ח האגודה לפיתוח תיירות חיפה,

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד