1 מועצה אזורית גוש עציון פניה לקבלת בקשות להסמכת גופי תאורת חוץ מבוססי טכנולוגיית LED אפריל 2019 חתימה +חותמת המציע

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1 מועצה אזורית גוש עציון פניה לקבלת בקשות להסמכת גופי תאורת חוץ מבוססי טכנולוגיית LED אפריל 2019 חתימה +חותמת המציע"

תמליל

1 מועצה אזורית גוש עציון פניה לקבלת בקשות להסמכת גופי תאורת חוץ מבוססי טכנולוגיית LED אפריל 209

2 כללי: 2 פניה לקבלת בקשות להסמכת גופי תאורת חוץ מבוססי טכנולוגיית LED המועצה האזורית גוש עציון )להלן: "המועצה"( מעוניינת להקים ולתחזק רשימת גופי תאורה בטכנולוגיית,LED באמצעות תהליך של הסמכה מוקדמת באמצעות ועדת מומחים, אשר תאשר את גופי התאורה בהתאם לכך שגופי התאורה המוצעים וכן התקנתם הנכונה, יעמדו בכל התקנים המובאים להלן וכן בדרישות המועצה, לפיכך מזמינה מועצה אזורית גוש עציון ספקים אשר עומדים בתנאי הסף, להציע גופי תאורה, אשר עומדים במפרטים וההנחיות שלהלן. אין באישור גוף התאורה במסגרת הליך זה, התחייבות של המועצה האזורית להשתמש או להזמין גופי תאורה מהסוג שאושר. על התהליך: מטרת התהליך הינה הסמכת גופי תאורה שיאושרו לשימוש במועצה במרכזיות התאורה של מועצה אזורית גוש עציון. רק גופי תאורה שעברו את תהליך ההסמכה יהיו רשאים להשתתף במכרזי התאורה שתפרסם מועצה אזורית גוש עציון. הועדה רשאית לפנות ביוזמתה לספקים בכדי לבקש את השתתפותם בתהליך ההסמכה. התהליך יחולק לשני מסלולים: א. ב. הגדרות: מסלול תאורת כבישים ורחובות. במסלול זה יהיה ניתן להציע שני גופי תאורה למציע אחד. כל גוף תאורה שיוצע יצטרך להיות מותאם למרחק של עד 40 מטר בין עמוד לעמוד בגובה התקנה של 6 מטרים. מסלול תאורת שטחים ציבוריים פתוחים )להלן "שצ"פים(. במסלול זה יהיה ניתן להציע שני גופי תאורה למציע אחד. "המועצה/הלקוח" "מסמך הנחיות" "הליך האישור"/ "הליך" "ועדת המומחים" "ציון" "גוף תאורה"/"גוף/ ג"ת" "יצרן" מועצה אזורית גוש עציון מסמך המצורף לפניה זו ואשר מפרט את הדרישות הטכניות הנדרשות מהספק ומגוף התאורה המוצע. תהליך המתואר במסמך זה שמטרתו יצירת רשימת גופי תאורה מאושרים על ידי מועצה אזורית גוש עציון צוות מומחים שנבחר על ידי מועצה אזורית גוש עציון והוסמך ליצור את רשימת גופי התאורה המאושרים. הרכב ועדת המומחים מפורט בנספח ה' ציון גוף התאורה יורכב מעמידה בכלל התנאים וניקוד "בונוס" על עמידה מעבר לנדרש בסעיפים אשר יוגדרו כסעיפי בונוס. )להל"ן גו"ת או המוצר(, מוצר המהווה יחידת תאורה שלמה המורכב ממבנה הכולל מקורות האור מסוג LED יחד עם חלקים האופטיים המיועדים להפיץ את האור לכוון הרצוי )עדשות/רפלקטור וכו'(, ציוד הפעלה )דרייבר( ורכיבים לחיבור ג"ת למקור חשמל. המפעל המייצר את גופי התאורה והמספק את אביזרי העזר למיניהם.

3 3 "המציע" "הספק" "גוף מוסמך לביצוע בדיקה טכנית" "מעבדה פוטומטרית מאושרת" המציע שמגיש או אשר מתעתד להגיש גופ/י תאורה לאישור. נציג היצרן בארץ ו/או היצרן עצמו, ככל ומייצר את גופי התאורה בארץ, אשר הוא המפיץ הבלעדי והמורשה מטעם היצרן לשיווק, הרכבת ציוד, מתן תמיכה טכנית ופוטומטרית, שרות, אספקת חלפים ומתן אחריות על גופי התאורה וציודם מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות במשרד התמ"ת לביצוע בדיקות טכניות לעמידה בתקנים, כגון מכון התקנים הישראלי. מעבדה מקצועית המתמחה בבדיקות פוטומטריות של גופי תאורת רחובות ואשר בידה אישור הסמכה לכך מטעם גוף מסמיך לאומי או בינלאומי כגון מכון תקנים במדינות ארה"ב או מדינה באיחוד האירופי. המעבדה יכולה להיות מעבדה של יצרן גו"ת בתנאי שהיא עומדת בתנאים שלעיל. מאפיין פוטומטרי לפיזור אור עפ"י ההגדרה בתקן 965 CIE או בתקן RP ANSI/IESNA כנדרש בנספח הפוטומטרי CUTOFF - לוחות זמנים: הגשת הצעות לגופי תאורה - ההצעות תוגשנה לא יאוחר מיום 5/05/9,אך ורק בקבצים דיגיטליים. המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, בהודעה רשמית שתפורסם עלות: עלות ההשתתפות בתהליך אישור גוף התאורה עומדת על 200 ש"ח לא כולל מע"מ, לגוף תאורה וניתן להגיש עד שני גופי תאורה בכל מסלול למציע אחד. שמירת זכויות: מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר,כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו נתונים לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה,ואין בו כדי לחייב את המועצה בכל דרך שהיא. בכלל זה, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים ו/או את הספציפיקציות המפורטות ולדרוש התאמת הציוד המאושר לכל עדכון כאמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב בצרכיה המקצועיים. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המציע בלבד,ובשום מקרה לא יהיה המציע זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה ו/או הכנת המענה והגשתו מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועצה רשאית לפרסם מפעם לפעם, הליך דומה נוסף, אשר מטרתו להסמיך גופי תאורה נוספים. אין בהליך זה, כדי למנוע פרסום הליכים נוספים לעתיד לבוא המועצה תבחן את גופי התאורה המוצעים ועמידתם בהנחיות נספחים ב'-ד' להלן. גופי התאורה אשר ימצאו, לפי שיקול דעתה של המועצה ועל פי יעוץ מקצועי שתקבל, כגופים העומדים בתנאים להלן, יכללו במאגר גופי תאורה המאושרים על ידי המועצה. המועצה תהא רשאית לעשות שימוש במאגר גופי התאורה המאושרים נשוא הליך זה לכל צרכיה לרבות לצורך פרסום מכרז פומבי ו/או הליך תחרותי אחר וכן כל שימוש אחר על פי כל דין.

4 4 רשימת טפסים להגשה: הטופס נספח א'- פרטי המציע נספח ב'- רשימת גופי התאורה המוצעים נספח ג'-רשימת אישורים נספח ד'- שאלון אפשרויות מתקדמות פירוט נספח א': פרטי המציע נספח א : פרטים כלליים על המציע נספח א 2 : תעודת עוסק מורשה נספח א 3 : תעודת התאגדות נספח א 4 : אישור ניהול ספרים נספח א 5 : הסמכה ISO נספח א 6 : הצהרת יצרן לייצוג נספח א 8 : איתנות פיננסית נספח א 2 : הצהרת מורשי חתימה נספח ב : רשימת גופי התאורה המוצעים נספח ב 2 : מפרט טכני מלא כבישים ורחובות נספח ב 3 : מפרט טכני מלא כבישים ורחובות נספח ג' : רשימת מסמכים ואישורים נדרשים- מסלול כבישים ורחובות נספח ג' 2 : רשימת מסמכים ואישורים נדרשים- מסלול שצ"פים נספח ד : תוספת אפשרויות טכניות- מסלול כבישים ורחובות נספח ד 2 : תוספת אפשרויות טכניות- מסלול שצ"פים

5 5 נספח א: פרטי המציע המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים, במצטבר: המציע הוא תאגיד רשום כדין במרשם הרשמי הרלוונטי; להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה )העתק נאמן למקור מאושר על ידי עורך דין( וכן תעודת התאגדות המציע יצרף אישור ניהול ספרים עדכני לשנת 208. למציע אישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של המציע בארץ הינו בעל מערכת איכות מאושרת לתקן 2008-, ISO900 :בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או בתוקף(. להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף העתק תעודת הסמכה לתקן :ISO ברשות המציע הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת המציע למזמין.להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף את הצהרת היצרן הרלוונטית אך ורק לגופי התאורה המוצעים על ידו תאריך: / /

6 6 לכבוד המועצה אזורית גוש עציון )להלן "המועצה"( א.ג.נ., הנדון: הצעה להליך אני המציע החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי להסמכת גופי תאורת רחובות כמפורט במסמכי ההליך.. פרטים על המציע פירוט שם המציע כתובת מלאה )כולל מיקוד( מספרי טלפון מס' פקס דואר אלקטרוני סוג התארגנות מספר תאגיד שמות הבעלים על התאגיד שמות ומספרי תעודות זהות של המורשים לחתום ולהתחייב בשם המציע שם המנהל הכללי פירוט תחומי העיסוק העיקריים שמות מנהלי התאגיד שם איש הקשר בהליך זה מס' טלפון של איש קשר

7 7 מס' טלפון סלולרי של איש קשר כתובת דואר אלקטרוני של איש קשר הצהרת מורשי החתימה אנו הח"מ מורשי חתימה ב- )המציע( מצהירים בזאת כי: א. ב. ג. הננו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט בהליך זה, וקיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשנו לדעת. ברשותנו הניסיון, הידע, הכישורים, המומחיות, כח האדם וכל יתר האמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה בהליך זה, ברמה מקצועית גבוהה ובסטנדרטים גבוהים, וימשיכו להיות ברשותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות אם תהיינה, בהתאם לדרישות ההליך ועל פי התחייבותנו בהסכם. הננו מצהירים כי המציע הנו בעל כל הרישיונות/הרישויים/ התקנים/ההיתרים הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא ההליך. אנחנו מבקשים שלא להציג את הסעיפים והפריטים הבאים למתחרים מטעמי חיסיון כדלקמן: הפריט )עמוד סעיף( החסוי ומס' נימוק החיסיון הפריט החסוי )עמוד ומס' סעיף( נימוק החיסיון ד. ידוע לנו כי זכות הטיעון בדבר חיסיון פרטי ההצעה מתמצית בנימוק בנספח זה. שם חתימה תפקיד

8 8 נספח ב: פרטי גוף התאורה. נספח ב : רשימת גופי התאורה המוצעים מסלול מספר דגם תוצרת ארץ ייצור שם קובץ עקומה פוטומטרית )בהתאם לקובץ שנמסרIES ( הערות כבישים ורחובות כבישים 2 ורחובות שצ"פ 3 שצ"פ 4 נספח ב 2- תאורת כבישים ורחובות. 2. דרישות מפרט טכני- מכאני וחשמלי: 2.. גופי התאורה - גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטריות המתאימות ליישום דרישות תקני התאורה הרלוונטיים ודרישות הביצועים בכל פרוייקט עבור כל סוגי הדרכים :חניונים,שצ"פים ותאורה אדריכלית הנדרשים בכל אתר ויאפשרו איכויות הארה ושטף אור בהתאם לדרישות הלקוח והוראות התקן. עבור תאורת דרכים: על הגוף לאפשר לפחות 4 עקומות פוטומטריות טיפוסיות לתאורת כבישים ודרכים,וכן לפחות עקומה פוטומטרית נוספת בעלת מאפיין אסימטרי, הכל לצורך קבלת רמות הארה ואיכויות תאורה נאותות ע"פ תקן ישראלי גופי התאורה כקומפלט על כל מרכיביהם יהיו בעלי אישורים מתאימים ממכון התקנים הישראלי ויאושרו על פי ת"י מס 20 חלק. 2.3 בדיקה מלאה של כל הסעיפים והאישורים מקוריים ימסרו למנהל הפרויקט מטעם הלקוח גופי התאורה יהיו בעלי הגנה מהלם חשמלי מסוג 2 )בידוד כפול ) בהתאם לדרישת התקן הישראלי, )ת"י ( דרגת הגנה מסוג תאושר רק במקרים מיוחדים המזמין לפי אישור בכתב של המזמין גוף התאורה יכלול התקן הגנה נוסף מנחשולי מתח בסיווג.KV/0KA גופי התאורה יהיו מוגנים ברמת אטימה לפחות 65-IP,עבור המערכת האופטית והחשמלית כאחד.

9 9.2.6 מבנה גופי התאורה יהיה בעל דרגת הגנה של IK08 לפחות בהתאם לדרישות תקן.IEC הגופים יהיו עשויים יציקת אלומיניום, שכבת הגנה ע"ג מבנה הגוף ו 2- שכבות צביעה והגנה,אקרילי ואפוקסי ויהוו הגנה בפני פגיעה מקרינת UV בהתאמה לתקן 507/2007.UNI EN ISO צבע הגוף על פי קטלוג RAL בהתאם לדרישת הלקוח מובהר כי עמידה בתקן UNI EN ISO 507/2007 מחוייבת גם במקרה של ג"ת העשויים חומרים פלסטיים. גוף התאורה יאפשר חיבור לזרוע העמוד בניצב או במקביל או לחיבור ע"ג זרוע קירית בהתאם לאפליקציות ודרישות ההתקנה. גוף התאורה יותאם לעמידה על גבי זרוע של באזור אקלים ג' על פי ת"י " בעומס השלג והרוחות המצוי.2.0 פתיחת מכסה גו"ת כוללת אבטחה למניעת נפילה או סגירה מקרית של המכסה בעת הטיפול. מקדם ההספק של גוף מ השראי התאורה לא יהיה נמוך,ובכל מקרה לא יהיה קיבולי תעודת בדיקה של גוף התאורה על פי מפרט. IECEE CB test certificate תעודת בדיקה מלאה ע"פ ת"י 20 חלק 2.3 לרבות תחום טמפרטורת סביבה קיימות מגן מנחשולי מתח יעודי ואשור התאמת הדרייברים לדרישות תקן ישראלי 6347 חלק. 2.3 תעודת בדיקה והתאמה לת"י 96 חלק IEC IEC תעודת בדיקה והתאמה לת"י 96 חלק 2.3 תעודת בדיקה והתאמה לת"י 96 חלק היבואן יספק אישור יצרן לתאימות הדרייבר להזנת חשמל תואמת לתקני איכות חשמל, IEC 5060 בונוס של נקודה ינתן להצגת אישור להזנת מתח ברמת עיוות הרמוני עד. THDV 8% בכל ג"ת תותקן יח 'הגנה מפני נחשולי מתח IEC6547,ע"פ תקן )עבור מודולי.)LED תעודת בדיקה להתאמה לתקן בינ"ל מגנטית לציוד תאורה(. IEC )תאימות 6547 וחסינות אלקטרו.2.20 תעודת בדיקה להתאמה לתקן - EN-5505 RFI ) הפרעות משודרות בתדר רדיו מציוד תאורה(. דרייבר: גופי התאורה כוללים דרייבר מתוכנת מראש ( )pre-programed הכולל לפחות 4 מודולים )presets(,הניתנים לבחירה מוקדמת וכן מודול חסכון

10 0 באנרגיה המותאם למצב חסכון בהתאם לקביעת מהנדס התנועה אשר יגדיר רמות ספיקת תנועה מתוכננות ומופחתות בהתאם לשעות היממה.כל זאת בהתאם לפרוטוקול הרלוונטי אשר יתוכנת מראש בהתאם להחלטות הלקוח לגופו של עניין. דרייברים מאושרים כדוגמת: OSRAM,PHILIPS-xitanium optotronic,או או TRIDONIC-atco או ש"ע.הדרייבר מותאם לטמפרטורת סביבה התאורה של גוף התאורה עד 55 מע"צ, בדיקת טמפרטורה Tcase life עד 75 מע"צ וטמפרטורת אחסנה עד 80 מע"צ. תאימות אלקטרו מגנטית( - בדיקות התאימות האלקטרו-מגנטית EMC) ) תבוצע על דרייבר מחווט ובעל עומס של מקור LED תואם להספק הנדרש וכן בתוספת של ל : heat-sinkאשר מדמה מצב עומס אמיתי.כל זאת בהתאם ל- 2 פרוטוקולי תקינה ISPR 5ed FccTITEL47part 5.תוצאות המבדק יאשרו כי הדרייבר הינו CLASS A ע"פ התקן אורך החיים של הדרייבר יהיה לא פחות.Ta=Tc זה Tc=50,במקרה מ 50,000 שעות עבודה בטמפרטורה.2.24 זרמי העבודה של הדרייברים יהיו בין ל 250 מיליאמפר.רק במקרים חריגים וכנגד הצגת תעודות בדיקת עמידות ודעיכה יאושרו זרמי עבודה עד אמפר. היעילות/הנצילות האורית המשקוללת של גוף התאורה לאחר כל ההפסדים,לא תהיה נמוכה מ 00 לומן לוואט,כולל הפסדי הדרייבר. )ראה סעיף 3.4 תקנים.)LM79-08 / LM82-2 שליטה בדרייבר לצורכי עמעום באמצעות פרוטוקול - DALI יש להציג תעודת בדיקה והתאמה לפרוטוקול Ed-2 DALI לפרוטוקול בדיקה IEC על פי תקן מפרט DALI המאשר כי הדרייבר עומד בדרישות מלא והדרייבר מסומן בהתאם.על גוף התאורה להיות מחווט במפעל על ידי היצרן בלבד.החיווט יהיה למהדקים המותקנים בגוף התאורה ומסומנים כנדרש עבור מתח הזינה וכניסת פיקודDALI ( Da/Da ). תכנות-הדרייבר יגיע מהיצרן כשהוא מתוכנת וכולל מספר פריסטים לבחירה. הספק אחראי לספק את הדרייברים בגופים כשהם מחווטים ומתוכנתים. על הפריסט הנדרש על פי הנחיות יועץ התנועה ובהתאם להוראות התקן. ת"י 320 תכנות המערכות יבוצע ב- 2 שלבים: שלב ראשון מיד עם סיום התקנת המערכות ומסירה ראשונה של הפרויקט. בשלב זה יבוצע תכנות מלא של המערכות על פי הנחיות המתכנן.בשלב שני לאחר תקופה של עד 90 יום, במידת הצורך, יבוצע תכנות סופי וזאת לאחר למידת הצרכים ויישומי המערכת על ידי הלקוח ושיקוף החסכון האנרגטי המתוכנן. מובהר כי תכנות המערכות יבוצע מן הסתם בשעות החשיכה ולא תשולם כל תוספת לילה או אחרת דרישות ומפרט טכני אופטי: 3.. פוטומטריה ועקומת פיזור אופיינית-כאמור חלק מגופי התאורה מיועדים להארת דרכים עירוניות, וחלקם לשימושים אדריכליים עירוניים.עבור גופי תאורת דרכים. נדרשות לפחות 4 עקומות פיזור טיפוסיות לתאורת דרך מסוג ME G4 OFF ובעל אינדקס סנוור) IESNA-TYPE 2/ פוטומטריות TYPE 3 + S (FULL CUT למניעת פלישת תאורה בנתיבי נסיעה, כבישים עירוניים,כבישים פנימיים,דרכים משולבות וכן עקומה פוטומטרית נוספת בעלת מאפיין אסימטרי

11 עבור חניונים. במקרה והאופטיקה מתקבלת באמצעות עדשות ייעודיות הן יהיו מוגנות ועמידות לקרינתUV CRI מסירת צבע- מסירת הצבע לא תהיה נמוכה מ גוון האור )CCT( גוון האור בכל גופי התאורה יהיה 3000 קלווין עקומות פוטומטריות והתאמה לתקן LM79-08 או IES + EN או LM82-2 או IEC62722 כל העקומות הפוטומטריות, נתוני שטף האור והיעילות המחושבת lumen efficacy יופקו בהתאם ל- 2 התקנים. את נתוני העקומות הפוטומטריות יש להגיש בנוסף גם ע"ג מדיה מגנטית,בפורמט IES ו LDT לקבצי הפוטומטריה יצורף אישור המאשר כי הקבצים הופקו במעבדה פוטומטרית מוסמכת העקומות הפוטומטריות יופקו ויאושרו רק על ידי מעבדה מוסמכת ISO7025 ומורשית להפקת פוטומטריה LM עקומת בהיקות ואינדקס סנוור - כל גופי התאורה המוצעים בתאורת דרך יהיו מסוג CUT-OFFמלא. על היצרן להציג חישוב אינדקס סנוור מינימאלי ברמה G4 עד G6 ובעקומות בעלות מאפיין אסימטרי, הכל בהתאם להגדרות בת"י 320 חלק 2 )ראה סעיף 5. להלן(. כל דרגה מעל G4 תזכה ב- נקודת בונוס ערך היעילות האנרגטית של גוף התאורה Energy efficiency criteria יהיה בהתאם להנחיות התקן.EN מפרט טכני לעמידות ותחזוקת רכיבי הLED : 4.. ירידה מדורגת בתפוקת האורdepreciation lumen לכל מקור אור מסוג LED קיימת ירידה הדרגתית בתפוקת האור.נתוני תפוקת האור יוצגו על בסיס בדיקת המעבדה אשר ביצעה את הבדיקה בהתאמה לתקנים IES LM על פיו יוצגו הנתונים במצב של ירידת אור מתחת ל- 70% מהרמה המקורית וכן נקודת זמן נוספת של ירידת אור מתחת ל 70% וכן נקודת זמן נוספת של ירידת האור מתחת ל- 50% מרמת האור המקורית.את נתוני הדעיכה יש להגיש על פי 3 רמות טמפרטורה: 55 מע"צ,)TJ( 85 מע"צ,)TJ( 05 מע"צ.)TJ( המציע יציג נתוני בדיקות מעבדה מאושרת אורך חיים לגופי תאורה בעלי מקור אור - LED על היצרן להציג את חישוב אורך החיים האפקטיבי של גוף התאורה כולל המערכות האופטיות וזאת בהתאם לפרוטוקול בדיקה )TM-2- (ISTMT, המותאם לבדיקת יצרן הלדים עצמם. וכן בהתאמה לתקן בדיקת הלדים אשר בוצעה על ידי היצרן על פי תקן IES-LM- 80 בתאימות לטמפרטורות אשר נבדקו ותואם לבדיקת ה/ LM80 גרף הדעיכה יראה כי בטמפרטורה סביבתית של 35 מע"צ אורך חיים מינימאלי לגוף תאורה בעל מקור אור LED לא יהיה נמוך מ 50,000 שעות. L. 80 הנתון יתייחס לגוף התאורה בכללותו כולל המערכת האופטית.מובהר כי חישוב אורך החיים יבוצע על בסיס טמפרטורה סביבתית 35 של מע"צ לפחות ויתייחס אל גוף התאורה כקומפלט בהזנה מלאה של מדידות (in situ ISTMT כנדרש בפרוטוקול הבדיקה ומבוצע על ידי מעבדה מוסמכת בלבד.

12 הצגת נתוני דעיכת - LED על פי מודל סטטיסטי אירופאי -B50 +B80. מודל זה אינו קביל בפני עצמו, והנתונים הסטטיסטיים המוצגים על פיו לא יוכלו לשמש תחליף לבדיקות הנדרשות במסמך זה בינינג -(BINING) למקורות אור LED,קיימים גווני אור רבים, על מנת לשמור על אחידות מקורות האור יש לעבור תהליך סינון ובקרה מפורט.מקורות ה LED בפרויקט יעברו תהליך סינון והפרדה של טמפרטורת הצבע,ומסירת הצבע לצורך הבטחת האחידות בין מקורות האור,וההבדלים בין מקור למשנהו לא יעלה על 4 דרגות (SDCM) על פי תקן.IEC62707 ראה דיאגרמת חלוקה ל 4 קבוצות: 4.5. יציבות גוון האור לאורך זמן - בהמשך להגדרות החלוקה של גוון האור,היצרן מתחייב כי במשך שעות העבודה המוגדרות כאורך חיים פעיל של ה - LED,גוון האור ישמר באופן יציב ולא יעלה על מרווח שלדרגות על פי שיטת David,.MacAdam דהיינו החלוקה הכרומטית לא תהיה גדולה מ- 4.ראה דיאגרמה קירור מקור אור LED -גופי התאורה יהיו בעלי קירור פאסיבי בלבד דהיינו ללא מאווררים.מובהר כי נתוני היצרן כפי שנדרשים בסעיפים קודמים ביחס להבטחת אורך חיי מקור ה LED ועמידות ויציבות הגוון והאיכות מתייחסים

13 3.4.8 לג"ת קומפלט כולל מערכת קירור פאסיבית בטמפרטורה סביבתית של 35 מעלות צלסיו תאימות לתקן ZHAGA קונסורציום יצרני ג"ת.LED 2 נקודות בונוס יינתנו ליצרן גופי תאורה אשר יהיה חבר רשום בתאגיד, ZHAGA המבטיח תאימות בייצור גוף התאורה וחלקיו,תאימות ואחידות של מחברים,סוקטים ומתחי עבודה.במקרה של צורך בהחלפת קומפוננטים בגופי התאורה או שדרוגם היצרן יציג את תעודת הרישום בתאגיד. הספק מתחייב כי ניתן יהיה להחליף בגופי התאורה את הלדים או את הדרייבר או שניהם, ברכיבים חליפיים בעתיד וזאת מבלי לפגוע בביצועים המקוריים של גוף התאורה ועמידתו בתקנים. 5. פלישת תאורה, אקולוגיה פיזיולוגיה ובריאות הציבור. מפרט טכני 5: 5.. איפיון פוטומטרי בהתאם לת"י 320- גופי התאורה הנדרשים להתקנה עבור תאורת רחובות/כבישים יעמדו בהגדרה על פי הנחיית התקן ת"י או FULL המגדירה את האיפיונים הפוטומטריים כ פיסקה A, - EN או G4 או G5 כל סוגי הפוטומטריות הרלוונטיות יהיו בדירוג G6,CUT OFF בלבד. על היצרן להציג אימות של הדירוג הפוטומטרי באמצעות העקומה הפוטומטרית המקורית של כל ג"ת מוצע, ראה את טבלת הדירוג הרלוונטית:

14 4

15 5 מובהר בזאת כי בהתייחס לדירוג ה Full Cut Off עמידה בדירוג גבוה תזכה ב- נקודת בונוס תקן פוטוביולוגי - הספק יציג את אישור היצרן על עמידה בתקן פוטוביולוגי עבור גוף התאורה כקומפלט - וזאת בהתאם להוראות התקן האירופאי EN ורמות הסיכון הנדרשות הינן RG-0 בכל הקטגוריות או RG- להתקנה מעל גובה 3.60 מטר. התקן מתייחס לכל דגםבנפרד ולא לקבוצה עדכון והרחבה לתקן פוטוביולוגי -IEC בנוסף לאמור בסעיף 6.2 על יצרן גוף התאורה להציג תעודת בדיקה בגין הרחבת התקן -IEC המבוססת על נתוני גוף התאורה על פי.IEC / צפיפות שטף האור היחסית לשטח הפיזור התאורה של גוף:בגוף תאורה המבוסס על מקורות LED חשופים לעין דרך עדשות ו/או רפלקטור,התרומה היחסית של כל נורת LED מסה"כ שטף האור של גוף התאורה לא תעלה מעל 800 לומן/לנורה תאורה בתחום הספקטרום הכחול nm500-nm420( ) על היצרן להציג ניתוח ספקטראלי של מקורות האור המראה כי רמות עד (nm האנרגיה המקסימאליות PEAK( ) )בתחום אורכי הגל nm420 גופי תאורה אשר אינם עומדים בתנאי זה לא 480 אינן חורגות מ- 55% יאושרו גוף תאורה אשר בגינו יוצג ניתוח ספקטראלי המראה רמה נמוכה מ% יקבל 2 עד nm ברמת האנרגיה בתחום אורכי הגל nm420 נקודות בונוס תאורת יתר - בשלב התכנון יש להימנע ממצב של תאורת יתר ויש לתכנן בהתאם לתקן ת"י דרישות היענות ומעקב לגופי תאורת -LED תאורת כבישים ורחובות: 6.. יש להציע גופים דומים בתפוקת האור בסטייה של עד כ- 0% )- /+(. גוף תאורה שתפוקת האור שלו תהיה עד טווח סטיה של 5% יזכה ב- נקודת בונוס על המציע לרכז בטבלת ההיענות המצורפת בסעיף.6. את כל הנתונים המבוקשים עבור כל דגם אותו הוא מבקש להציע וזאת בנוסף לצירוף המסמכים המלאים הנדרשים כמפורט בסעיף סימון סעיף כלשהו בטבלת ההיענות בצירוף המסמכים יחשב כי המציע מצהיר ומתחייב לתקינות והתאמת התעודות והנתונים כפי שנדרש במפרט הטכני המציע אינו רשאי לשנות, לגרוע,או להוסיף מהמצוין במסמך זה טבלת היענות לעמידת גוף התאורה בדרישות המפרט הטכני: בכל סעיף רשומה סוג הדרישה :הצהרה//ערך יש לצרף מסמך ועמודים רלוונטים בלבד. הסבר: הצהרה-בכל מקום בו כתוב כי נדרשת הצהרה, יש להציג הצהרת יצרן )מגובה בעמודים רלוונטיים מהקטלוג

16 6 תעודת בדיקה-בכל מקום בו כתוב תעודת בדיקה יש להציג ממעבדה מוסמכת ערך מספרי - בכל מקום בו כתוב ערך מספרי, יש להציג את הערך המספרי מגובה בעמודים הרלוונטיים מהקטלוג או מתעודות המעבדה נספח ב 3 - תאורת שצ"פים.7 דרישות מפרט טכני- מכאני וחשמלי. 7.. גופי התאורה - גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטריות המתאימות ליישום דרישות תקני התאורה הרלוונטיים ודרישות הביצועים בכל פרוייקט עבור כל סוגי הדרכים :חניונים,שצ"פים ותאורה אדריכלית הנדרשים בכל אתר ויאפשרו איכויות הארה ושטף אור בהתאם לדרישות הלקוח והוראות התקן. עבור תאורת דרכים: על הגוף לאפשר לפחות 4 עקומות פוטומטריות טיפוסיות לתאורת שצ"פים,וכן לפחות עקומה פוטומטרית נוספת בעלת מאפיין אסימטרי גופי התאורה כקומפלט על כל מרכיביהם יהיו בעלי אישורים מתאימים ממכון התקנים הישראלי ויאושרו על פי ת"י מס 20 חלק. 2.3 בדיקה מלאה של כל הסעיפים והאישורים מקוריים ימסרו למנהל הפרויקט מטעם הלקוח גופי התאורה יהיו בעלי הגנה מהלם חשמלי מסוג 2 )בידוד כפול ) בהתאם לדרישת התקן הישראלי, )ת"י ( דרגת הגנה מסוג תאושר רק במקרים מיוחדים המזמין לפי אישור בכתב של המזמין גוף התאורה יכלול התקן הגנה נוסף מנחשולי מתח בסיווג.KV/0KA גופי התאורה יהיו מוגנים ברמת אטימה לפחות 65-IP,עבור המערכת האופטית והחשמלית כאחד..7.6 מבנה גופי התאורה יהיה בעל דרגת הגנה של IK08 לפחות בהתאם לדרישות תקן.IEC הגופים יהיו עשויים יציקת אלומיניום, שכבת הגנה ע"ג מבנה הגוף ו 2- שכבות צביעה והגנה,אקרילי ואפוקסי ויהוו הגנה בפני פגיעה מקרינת UV צבע הגוף על פי קטלוג RAL.UNI EN ISO בהתאמה לתקן 507/2007 בהתאם לדרישת הלקוח מובהר כי עמידה בתקן UNI EN ISO 507/2007 מחוייבת גם במקרה של ג"ת העשויים חומרים פלסטיים. גוף התאורה יאפשר חיבור לזרוע העמוד בניצב או במקביל או לחיבור ע"ג זרוע קירית בהתאם לאפליקציות ודרישות ההתקנה. גוף התאורה יותאם לעמידה על גבי זרוע של באזור אקלים ג' על פי ת"י " בעומס השלג והרוחות המצוי.7.0

17 7.7. פתיחת מכסה גו"ת כוללת אבטחה למניעת נפילה או סגירה מקרית של המכסה בעת הטיפול. מקדם ההספק של גוף מ השראי התאורה לא יהיה נמוך,ובכל מקרה לא יהיה קיבולי תעודת בדיקה של גוף התאורה על פי מפרט.IECEE CB test certificate תעודת בדיקה מלאה ע"פ ת"י 20 חלק 2.3 לרבות תחום טמפרטורת סביבה קיימות מגן מנחשולי מתח יעודי ואשור התאמת הדרייברים לדרישות תקן ישראלי 6347 חלק 2.3. תעודת בדיקה והתאמה לת"י 96 חלק IEC תעודת בדיקה והתאמה לת"י 96 חלק 2.3 תעודת בדיקה והתאמה לת"י 96 חלק.IEC היבואן יספק אישור יצרן לתאימות הדרייבר להזנת חשמל תואמת לתקני איכות חשמל, IEC 5060 בונוס של נקודה ינתן להצגת אישור להזנת מתח ברמת עיוות הרמוני עד. THDV 8% בכל ג"ת תותקן יח 'הגנה מפני נחשולי מתח IEC6547,ע"פ תקן )עבור מודולי.)LED תעודת בדיקה להתאמה לתקן בינ"ל מגנטית לציוד תאורה(. IEC )תאימות 6547 וחסינות אלקטרו.7.20 תעודת בדיקה להתאמה לתקן - EN-5505 RFI ) הפרעות משודרות בתדר רדיו מציוד תאורה(. דרייבר: גופי התאורה כוללים דרייבר מתוכנת מראש ( )pre-programed הכולל לפחות 4 מודולים )presets(,הניתנים לבחירה מוקדמת וכן מודול חסכון באנרגיה המותאם למצב חסכון בהתאם לקביעת מהנדס התנועה אשר יגדיר רמות ספיקת תנועה מתוכננות ומופחתות בהתאם לשעות היממה.כל זאת בהתאם לפרוטוקול הרלוונטי אשר יתוכנת מראש בהתאם להחלטות הלקוח לגופו של עניין. דרייברים מאושרים כדוגמת: OSRAM,PHILIPS-xitanium optotronic,או או TRIDONIC-atco או ש"ע.הדרייבר מותאם לטמפרטורת סביבה התאורה של גוף התאורה עד 55 מע"צ, בדיקת טמפרטורה Tcase life עד 75 מע"צ וטמפרטורת אחסנה עד 80 מע"צ. תאימות אלקטרו מגנטית( - בדיקות התאימות האלקטרו-מגנטית EMC) ) תבוצע על דרייבר מחווט ובעל עומס של מקור LED תואם להספק הנדרש וכן בתוספת של ל : heat-sinkאשר מדמה מצב עומס אמיתי.כל זאת בהתאם ל- 2 פרוטוקולי תקינה ISPR 5ed FccTITEL47part 5.תוצאות המבדק יאשרו כי הדרייבר הינו CLASS A ע"פ התקן אורך החיים של הדרייבר יהיה לא פחות.Ta=Tc זה Tc=50,במקרה מ 50,000 שעות עבודה בטמפרטורה.7.24

18 8 זרמי העבודה של הדרייברים יהיו בין ל 250 מיליאמפר.רק במקרים חריגים וכנגד הצגת תעודות בדיקת עמידות ודעיכה יאושרו זרמי עבודה עד אמפר. היעילות/הנצילות האורית המשקוללת של גוף התאורה לאחר כל ההפסדים,לא תהיה נמוכה מ 00 לומן לוואט,כולל הפסדי הדרייבר. )ראה סעיף 3.4 תקנים.)LM79-08 / LM82-2 שליטה בדרייבר לצורכי עמעום באמצעות פרוטוקול - DALI יש להציג תעודת בדיקה והתאמה לפרוטוקול Ed-2 DALI לפרוטוקול בדיקה IEC על פי תקן מפרט DALI המאשר כי הדרייבר עומד בדרישות מלא והדרייבר מסומן בהתאם.על גוף התאורה להיות מחווט במפעל על ידי היצרן בלבד.החיווט יהיה למהדקים המותקנים בגוף התאורה ומסומנים כנדרש עבור מתח הזינה וכניסת פיקודDALI ( Da/Da ). תכנות-הדרייבר יגיע מהיצרן כשהוא מתוכנת וכולל מספר פריסטים לבחירה. הספק אחראי לספק את הדרייברים בגופים כשהם מחווטים ומתוכנתים. על הפריסט הנדרש על פי הנחיות יועץ התנועה ובהתאם להוראות התקן. ת"י 320 תכנות המערכות יבוצע ב- 2 שלבים: שלב ראשון מיד עם סיום התקנת המערכות ומסירה ראשונה של הפרויקט. בשלב זה יבוצע תכנות מלא של המערכות על פי הנחיות המתכנן.בשלב שני לאחר תקופה של עד 90 יום, במידת הצורך, יבוצע תכנות סופי וזאת לאחר למידת הצרכים ויישומי המערכת על ידי הלקוח ושיקוף החסכון האנרגטי המתוכנן. מובהר כי תכנות המערכות יבוצע מן הסתם בשעות החשיכה ולא תשולם כל תוספת לילה או אחרת דרישות ומפרט טכני אופטי: 8.. פוטומטריה ועקומת פיזור אופיינית-כאמור חלק מגופי התאורה מיועדים להארת שצ"פים, וחלקם לשימושים אדריכליים עירוניים.נדרשות לפחות 2 עקומות פיזור טיפוסיות לתאורת שצ"פים מסוג ME + S פוטומטריות IESNA- TYPE 2/ TYPE 3 ובעל אינדקס סנוור) G4 (FULL CUT OFF למניעת פלישת תאורהלבתים. במקרה והאופטיקה מתקבלת באמצעות עדשות ייעודיות הן יהיו מוגנות ועמידות לקרינתUV CRI מסירת צבע- מסירת הצבע לא תהיה נמוכה מ גוון האור )CCT( גוון האור בכל גופי התאורה יהיה 3000 קלווין עקומות פוטומטריות והתאמה לתקן LM79-08 או IES + EN או LM82-2 או IEC62722 כל העקומות הפוטומטריות, נתוני שטף האור והיעילות המחושבת lumen efficacy יופקו בהתאם ל- 2 התקנים. את נתוני העקומות הפוטומטריות יש להגיש בנוסף גם ע"ג מדיה מגנטית,בפורמט IES ו LDT לקבצי הפוטומטריה יצורף אישור המאשר כי הקבצים הופקו במעבדה פוטומטרית מוסמכת העקומות הפוטומטריות יופקו ויאושרו רק על ידי מעבדה מוסמכת ISO7025 ומורשית להפקת פוטומטריה LM עקומת בהיקות ואינדקס סנוור - כל גופי התאורה המוצעים בתאורת דרך יהיו מסוג CUT-OFFמלא. על היצרן להציג חישוב אינדקס סנוור מינימאלי ברמה

19 9 G4 עד G6 ובעקומות בעלות מאפיין אסימטרי, הכל בהתאם להגדרות בת"י 320 חלק 2 )ראה סעיף 5. להלן(. כל דרגה מעל G4 תזכה ב- נקודת בונוס ערך היעילות האנרגטית של גוף התאורה Energy efficiency criteria יהיה בהתאם להנחיות התקן.EN מפרט טכני לעמידות ותחזוקת רכיבי הLED : 9.. ירידה מדורגת בתפוקת האורdepreciation lumen לכל מקור אור מסוג LED קיימת ירידה הדרגתית בתפוקת האור.נתוני תפוקת האור יוצגו על בסיס בדיקת המעבדה אשר ביצעה את הבדיקה בהתאמה לתקנים IES LM על פיו יוצגו הנתונים במצב של ירידת אור מתחת ל- 70% מהרמה המקורית וכן נקודת זמן נוספת של ירידת אור מתחת ל 70% וכן נקודת זמן נוספת של ירידת האור מתחת ל- 50% מרמת האור המקורית.את נתוני הדעיכה יש להגיש על פי 3 רמות טמפרטורה: 55 מע"צ,)TJ( 85 מע"צ,)TJ( 05 מע"צ.)TJ( המציע יציג נתוני בדיקות מעבדה מאושרת אורך חיים לגופי תאורה בעלי מקור אורLED - על היצרן להציג את חישוב אורך החיים האפקטיבי של גוף התאורה כולל המערכות האופטיות וזאת בהתאם לפרוטוקול בדיקה )TM-2- (ISTMT, המותאם לבדיקת יצרן הלדים עצמם. וכן בהתאמה לתקן בדיקת הלדים אשר בוצעה על ידי היצרן על פי תקן IES-LM- 80 בתאימות לטמפרטורות אשר נבדקו ותואם לבדיקת ה/ LM80 גרף הדעיכה יראה כי בטמפרטורה סביבתית של 35 מע"צ אורך חיים מינימאלי לגוף תאורה בעל מקור אור LED לא יהיה נמוך מ 50,000 שעות. L. 80 הנתון יתייחס לגוף התאורה בכללותו כולל המערכת האופטית.מובהר כי חישוב אורך החיים יבוצע על בסיס טמפרטורה סביבתית 35 של מע"צ לפחות ויתייחס אל גוף התאורה כקומפלט בהזנה מלאה של מדידות (in situ ISTMT כנדרש בפרוטוקול הבדיקה ומבוצע על ידי מעבדה מוסמכת בלבד הצגת נתוני דעיכת - LED על פי מודל סטטיסטי אירופאי -B50 +B80. מודל זה אינו קביל בפני עצמו, והנתונים הסטטיסטיים המוצגים על פיו לא יוכלו לשמש תחליף לבדיקות הנדרשות במסמך זה יציבות גוון האור לאורך זמן - בהמשך להגדרות החלוקה של גוון האור,היצרן מתחייב כי במשך שעות העבודה המוגדרות כאורך חיים פעיל של ה - LED,גוון האור ישמר באופן יציב ולא יעלה על מרווח שלדרגות על פי שיטת David,.MacAdam דהיינו החלוקה הכרומטית לא תהיה גדולה מ- 4.ראה דיאגרמה

20 קירור מקור אור LED -גופי התאורה יהיו בעלי קירור פאסיבי בלבד דהיינו ללא מאווררים.מובהר כי נתוני היצרן כפי שנדרשים בסעיפים קודמים ביחס להבטחת אורך חיי מקור ה LED ועמידות ויציבות הגוון והאיכות מתייחסים לג"ת קומפלט כולל מערכת קירור פאסיבית בטמפרטורה סביבתית של 35 מעלות צלסיו תאימות לתקן ZHAGA קונסורציום יצרני ג"ת.LED 2 נקודות בונוס יינתנו ליצרן גופי תאורה אשר יהיה חבר רשום בתאגיד, ZHAGA המבטיח תאימות בייצור גוף התאורה וחלקיו,תאימות ואחידות של מחברים,סוקטים ומתחי עבודה.במקרה של צורך בהחלפת קומפוננטים בגופי התאורה או שדרוגם היצרן יציג את תעודת הרישום בתאגיד. הספק מתחייב כי ניתן יהיה להחליף בגופי התאורה את הלדים או או שניהם, ברכיבים חליפיים בעתיד וזאת מבלי לפגוע בביצועים המקוריים של גוף התאורה ועמידתו בתקנים. 0. פלישת תאורה, אקולוגיה פיזיולוגיה ובריאות הציבור. מפרט טכני איפיון פוטומטרי - גופי התאורה הנדרשים להתקנה עבור תאורת שצ"פים יעמדו בהגדרה על פי הנחיית התקן ת"י או EN פיסקה A, המגדירה את האיפיונים הפוטומטריים כ,FULL CUT OFF כל סוגי הפוטומטריות הרלוונטיות יהיו בדירוג G6 או G5 או G4 בלבד. על היצרן להציג אימות של הדירוג הפוטומטרי באמצעות העקומה הפוטומטרית המקורית של כל ג"ת מוצע, ראה את טבלת הדירוג הרלוונטית:

21 2

22 22 מובהר בזאת כי בהתייחס לדירוג ה Full Cut Off עמידה בדירוג גבוה תזכה ב- נקודת בונוס..0.. תקן פוטוביולוגי - הספק יציג את אישור היצרן על עמידה בתקן פוטוביולוגי עבור גוף התאורה כקומפלט - וזאת בהתאם להוראות התקן האירופאי EN ורמות הסיכון הנדרשות הינן RG-0 בכל הקטגוריות או RG- להתקנה מעל גובה 3.60 מטר. התקן מתייחס לכל דגם בנפרד ולא לקבוצה. עדכון והרחבה לתקן פוטוביולוגי -IEC בנוסף לאמור בסעיף 6.2 על יצרן גוף התאורה להציג תעודת בדיקה בגין הרחבת התקן -IEC המבוססת על נתוני גוף התאורה על פי.IEC / צפיפות שטף האור היחסית לשטח הפיזור התאורה של גוף:בגוף תאורה המבוסס על מקורות LED חשופים לעין דרך עדשות ו/או רפלקטור,התרומה היחסית של כל נורת LED מסה"כ שטף האור של גוף התאורה לא תעלה מעל 800 לומן/לנורה. תאורה בתחום הספקטרום הכחול nm500-nm420( (: על היצרן להציג ניתוח ספקטראלי של מקורות האור המראה כי רמות האנרגיה המקסימאליות PEAK( ) )בתחום אורכי הגל nm420 עד (nm 480 אינן חורגות מ- 55% גופי תאורה אשר אינם עומדים בתנאי זה לא יאושרו גוף תאורה אשר בגינו יוצג ניתוח ספקטראלי המראה רמה נמוכה מ% 55- ברמת האנרגיה בתחום אורכי הגל nm420 עד nm 500 יקבל 2 נקודות בונוס תאורת יתר - בשלב התכנון יש להימנע ממצב של תאורת יתר.. דרישות היענות ומעקב לגופי תאורת LED תאורת שצ"פים: יש להציע גופים דומים בתפוקת האור בסטייה של עד כ- 0% )- /+(. גוף תאורה שתפוקת האור שלו תהיה עד טווח סטיה של 5% יזכה ב- נקודת בונוס. על המציע לרכז בטבלת ההיענות המצורפת בסעיף.6.2 את כל הנתונים המבוקשים עבור כל דגם אותו הוא מבקש להציע וזאת בנוסף לצירוף המסמכים המלאים הנדרשים כמפורט בסעיף.6.2. סימון סעיף כלשהו בטבלת ההיענות בצירוף המסמכים יחשב כי המציע מצהיר ומתחייב לתקינות והתאמת התעודות והנתונים כפי שנדרש במפרט הטכני. המציע אינו רשאי לשנות, לגרוע,או להוסיף מהמצוין במסמך זה. טבלת היענות לעמידת גוף התאורה בדרישות המפרט הטכני: בכל סעיף רשומה סוג הדרישה :הצהרה//ערך.5.2. יש לצרף מסמך ועמודים רלוונטים בלבד. הסבר: הצהרה-בכל מקום בו כתוב כי נדרשת הצהרה, יש להציג הצהרת יצרן )מגובה בעמודים רלוונטיים מהקטלוג תעודת בדיקה-בכל מקום בו כתוב תעודת בדיקה יש להציג ממעבדה מוסמכת.

23 23 ערך מספרי - בכל מקום בו כתוב ערך מספרי, יש להציג את הערך המספרי מגובה בעמודים הרלוונטיים מהקטלוג או מתעודות המעבדה

24 24 נספח ג: רשימת אישורים ומסמכים נדרשים.6. טבלת היענות לפי פרקים:.6.. טבלת היענות עבור מסלול כבישים ורחובות:) במידה והוצג המסמך הנדרש, יש לסמן ( מס"ד הדרישה סוג האישור שיש לצרף סימון אם קיים נתונים טכניים ופרטי יצרן/יבואן שם ודגם צירוף קטלוג לכל דגם,גוף תאורה ושרטוט הכולל מידות וגדלים הצהרה הצהרה 2 דרישות על פי פרק 2 למפרט הטכני מכאני חשמלי היעילות האורית של גוף התאורה לאחר שקלול כל ההפסדים )Lm/W( - סעיף 2.27 למפרט הטכני. תעודת בדיקה מלאה ת"י 20 כנדרש במפרט הגנה חשמלית CLASS או CLASS 2 ערך דרגת אטימות לפחות IP-65 עמידות לקרינת UV בהתאמה לתקן 507/2007.EN ISO הצהרה הצהרה UNI התאמה להתקנה על גבי זרוע 2" באורך מטר מותאם לעומסים באזור אקלים ג' לפי ת"י 045 תעודת CB ממעבדה בינ"ל מאושרת עמידה בדרישות IEC עמידה בדרישות IEC תעודת התאמה לתקן אלקטרומגנטית עבור הדרייבר IEC-6547 חסינות תעודת התאמה לתקן EN-5505 )הפרעות אלמ"ג( עבור גוף התאורה כקומפלט התאמה לתקן IEC DALI וחיווט הגוף במפעלי היצרןעל פי דרישת המפרט

25 25 זרם עבודה של נורות הLED ביחידות מיליאמפר )ma( ערך 5 3 למפרט-אופטי דרישות על פי פרק שטף האור נטו של גוף התאורה System Lumen Output (ביח' לומן 6 מסירת צבע CRI 7 גוון אור ממוצע CCT 8 עקומות פוטומטריות בפורמט IES ו LDT והתאמה לתקן LM79-08 או IES + EN או LM82-2 או IEC62722 לקבצי הפוטומטריה יצורף אישור כי 9 הקבצים הופקו במעבדה פוטומטרית מוסמכת. 320 עקומת בהיקות ואינדקס סינוור בהתאם לת"י )G4-G5-G6( 20 ערך ערך ערך ערך דרישות על פי פרק 4 למפרט הטכני עמידות ואיכות תעודת בדיקה מפורטת מיצרן הLED לתקן LM-80 תעודת בדיקת אימות אורך חיי גוף התאורה ועקומת דעיכה על פי תקן TM-2. ISTMT/ חתום ע"י מעבדה -SDCM color binn דירוג ע"פ IEC יש לציין את ערך דרגת החלוקה ע"פ הנחיות המפרט דרישות על פי פרק 5 למפרט הטכני- פיזיולוגיה ובריאות הציבור -RISK GROUP על פי תקן פוטוביולוגי EN-6247 של גוף התאורה. יש לציין עמידה בדירוג,RG-0 בהתאם 24 למפרט. NM א רמת הPEAK עולה על 55% הכחול בתחום שבין ערך אינו ניתוח ספקטראלי של מקורות האור המראה כי רמות האנרגיה המקסימאליות PEAK( ) )בתחום אורכי הגל nm420 עד (nm 480 אינן חורגות מ- 55% צפיפות שטף האור היחסית לשטח הפיזור התאורה של גוף: תפוקת אור של נורת LED בודדה לא עולה על 800 לומן ערך ערך 25 ב 26

26 26 טבלת היענות עבור מסלול שצ"פים:) במידה והוצג המסמך הנדרש,יש לסמן (.6.2. טבלת היענות תאורת שצ"פים: מס"ד הדרישה סוג האישור שיש לצרף סימון אם קיים נתונים טכניים ופרטי יצרן/יבואן שם ודגם צירוף קטלוג לכל דגם,גוף תאורה ושרטוט הכולל מידות וגדלים הצהרה הצהרה 2 דרישות על פי פרק 2 למפרט הטכני מכאני חשמלי היעילות האורית של גוף התאורה לאחר שקלול ההפסדים )Lm/W( - סעיף 2.27 למפרט הטכני. ערך כל 3 תעודת בדיקה מלאה ת"י 20 כנדרש במפרט הגנה חשמלית CLASS או CLASS דרגת אטימות לפחות IP-65 עמידות לקרינת UV בהתאמה לתקן 507/2007.EN ISO הצהרה הצהרה UNI התאמה להתקנה על גבי זרוע 2" באורך מטר מותאם לעומסים באזור אקלים ג' לפי ת"י 045 תעודת CB ממעבדה בינ"ל מאושרת עמידה בדרישות IEC עמידה בדרישות IEC תעודת התאמה לתקן אלקטרומגנטית עבור הדרייבר IEC-6547 חסינות תעודת התאמה לתקן EN-5505 )הפרעות אלמ"ג( עבור גוף התאורה כקומפלט התאמה לתקן IEC DALI וחיווט הגוף במפעלי היצרןעל פי דרישת המפרט

27 27 זרם עבודה של נורות הLED ביחידות מיליאמפר )ma( ערך 5 דרישות על פי פרק 3 למפרט-אופטי 6 שטף האור נטו של גוף התאורה System Lumen Output (ביח' לומן ערך ערך ערך ערך מסירת צבע CRI גוון אור ממוצע CCT עקומות פוטומטריות בפורמט IES ו LDT והתאמה לתקן LM79-08 או IES + EN או LM82-2 או IEC62722 לקבצי הפוטומטריה יצורף אישור כי הקבצים הופקו במעבדה פוטומטרית מוסמכת. עקומת בהיקות ואינדקס סינוור בהתאם לת"י 320 )G4-G5-G6( דרישות על פי פרק 4 למפרט הטכני עמידות ואיכות תעודת בדיקה מפורטת מיצרן הLED ךתקן LM-80 תעודת בדיקת אימות אורך חיי גוף התאורה ועקומת דעיכה על פי תקן TM-2. ISTMT/ חתום ע"י מעבדה -SDCM color binn דירוג ע"פ IEC יש לציין את דרגת החלוקה ע"פ הנחיות המפרט דרישות על פי פרק 5 למפרט הטכני- פיזיולוגיה ובריאות הציבור -RISK GROUP על פי תקן פוטוביולוגי EN-6247 של גוף התאורה. יש לציין עמידה בדירוג,RG-0 בהתאם 24 למפרט. NM א רמת הPEAK עולה על 55% הכחול בתחום שבין ערך אינו ניתוח ספקטראלי של מקורות האור המראה כי רמות האנרגיה המקסימאליות PEAK( ) )בתחום אורכי הגל nm420 עד (nm 480 אינן חורגות מ- 55% צפיפות שטף האור היחסית לשטח הפיזור התאורה של גוף: תפוקת אור של נורת LED בודדה לא עולה על 800 לומן ערך ערך 25 ב 26

28 28 נספח ד: אפשרויות טכניות נוספות וציון בונוס נספח ד : שאלון בונוס: אפשרויות טכניות עבור מסלול כבישים ורחובות ספרור סעיף עקומת בהיקות ואינדקס סנוור- דרגה G5 ומעלה האם קיים פתרון פשוט בעיני ועדת המומחים לניקוי ו/או מניעת הצטברות של לכלוך על גבי גוף התאורה? האם היחידה האופטית ניתנת לפירוק והחלפה בשטח על מנת לנצל את ההתפתחויות הטכנולוגיות העתידיות? האם הDriver ניתן לפירוק והרכבה בשטח ניקוד האם קיימת אפשרות להתקנת מערכת בקרה NEMA ע"ג שקע יצרן גופי תאורה חבר רשום בתאגיד, ZHAGA דירוג ה Off Full Cut גבוה רמה נמוכה מ% 55- ברמת האנרגיה של בתחום אורכי הגל nm420 עד nm 500 גוף תאורה שתפוקת האור שלו תהיה עד טווח סטיה של 5% מהמפרט סה"כ בונוס אפשרי מצטבר

29 29 נספח ד 2 : שאלון בונוס: אפשרויות טכניות עבור מסלול שצ"פים ספרור סעיף עקומת בהיקות ואינדקס סנוור- דרגה G5 ומעלה האם קיים פתרון פשוט בעיני ועדת המומחים לניקוי ו/או מניעת הצטברות של לכלוך על גבי גוף התאורה? האם היחידה האופטית ניתנת לפירוק והחלפה בשטח על מנת לנצל את ההתפתחויות הטכנולוגיות העתידיות? האם הDriver ניתן לפירוק והרכבה בשטח ניקוד האם קיימת אפשרות להתקנת מערכת בקרה NEMA ע"ג שקע יצרן גופי תאורה חבר רשום בתאגיד, ZHAGA דירוג ה Off Full Cut גבוה רמה נמוכה מ% 55- ברמת האנרגיה של בתחום אורכי הגל nm420 עד nm 500 גוף תאורה שתפוקת האור שלו תהיה עד טווח סטיה של 5% מהמפרט סה"כ בונוס אפשרי מצטבר

30 30 נספח ה': הרכב ועדת המומחים יו"ר ועדת המומחים: עדי אריכא, יועץ להתייעלות אנרגטית. מוסמך קורס מתכנני תאורה. מומחה מקצועי: אדריכל איסי קונונוביץ. מתכנן תאורה מומחה. חשמלאי המועצה: מיכאל כהן מרכז הועדה מטעם המועצה: אלי הירשהורן ייעוץ משפטי: עו"ד עקיבא סילבצקי

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תאורה: איכות וניהול

תאורה: איכות וניהול תקינה בתחום גופי תאורה מבוססי לד ותעודות אחריות היצרן, פרמטרים חשובים לתכנון תשתיות תאורת לד יישום תקשורת, DALI בחירת ההגנה מפני חשמול ו, EMC זרם הנעה, הגנה טרמית, ואורך חיים בהתאם ל TM21 התיחסות המפרט

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מכרז מקוון טיוטה

מכרז מקוון טיוטה מכרז מסגרת פומבי מס' 92-53/18 לרכש תחנות עבודה ומסכים )להלן "המכרז"( 26.4.2018 שירותי בריאות כללית )להלן "כללית"(, מבקשת לקבל הצעות לרכש, התקנה ושירותי תחזוקה בתום תקופת האחריות של שלוש שנים, לתחנות עבודה,

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד