יהושע שוורץ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "יהושע שוורץ"

תמליל

1 בתקופת על כלבים בחברה היהודית הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד מבוא 1. העולם המקראי על פי המסופר במקרא, לא זכה הכלב לרוב, למידה רבה של כבוד וחיבה בחברה הישראלית או היהודית בארץ ישראל. 1 השם 'כלב' נחשב לכינוי גנאי (שמ"א י"ז, מג), המונח "כלב מת" (שמ"א כ"ד, טו; שמ"ב ט', ח; ט"ז, ט) הצביע על השפלה וביזוי, וגם המונח "ראש כלב" (שמ"ב ג', ח) היה כנראה שלילי. 2 מאמר זה מהווה סיום של מספר שנות מחקר על הכלב, שנעשה במסגרת פרויקט המחקר שלי, "מעשי שעות הפנאי בחברה היהודית בעת העתיקה". מלכתחילה תוכננה התייחסות לכלב כחיית מחמד, מה שמתאים לפרויקט מחקר על "מעשי שעות הפנאי". אבל במשך הזמן התברר, שנושא זה דורש מחקר כללי על הכלב בחברה היהודית בעת העתיקה. עד עתה, פורסמו כמה מאמרים ראשוניים בנושא, ומאמר זה מהווה את המאמר המסכם. על פרסומ י הקודמים בעניין הכלב בחברה היהודית ראה: J. Schwartz, 'Dogs and Cats in Jewish Periods',Society in the Second Temple, Mishnah and Talmud דברי הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות, חטיבה ב, תולדות עם ישראל, ירושלים תש"ס, עמ' J. Schwartz, 'Dogs, "Water" and Wall', Scandinavian Journal of the Old ;*35-*25,'The Dog in Ancient Jewish Rural Society' מאמרי,.Testament 14, 2000, pp יופיע באחד מהכרכים הבאים של British Archaeological Reports, International Series שיוקדש לחיי הכפר, בעריכת ש' דר וא' מאיר. על הכלב בתקופת המקרא ראה: E.A. Goodfriend, 'Could Keleb in Deuternonomy 23:19 Actually Refer to a Canine', in: D.P. Wright et al. (eds.), Pomegranates and Golden Bells: Studies in Biblical, Jewish, and Near Eastern, Ritual, Law, and Literature in D.W. והביבליוגרפיה שם. וראה גם:,Honor of Jacob Milgrom, Indiana 1995, pp Thomas, 'Kelebh "Dog": Its Origin and Some Usages of It in the Old Testament', VT E. Firmage, 'Dogs', The Anchor Bible Dictionary VI,.10, והשווה: 1960, pp cols ; O. Borowski, Every Living Thing: Daily Use of Animals in Ancient pp Israel, London-New Delhi,1998 לדעת גודפרינד, יש לפרש "כלב" בפסוק "מחיר כלב" (דברים כ"ג, יט) כפשוטו, כפי שעשו חז"ל, ולא כדעת הפרשנים המודרניים שמדובר בקדש. האיסור של מחיר כלב נובע מכך שהכלב מסמל את האנטיתזה לכל מה שנחשב קדוש במסורת המקראית. והשווה בהמשך דיוננו על משמעות המילה אצל חז"ל. ראה: א"א גודפרינד (לעיל, הערה 1), עמ' 389, הערות * על אתר יב (תמוז תשס"ג)

2 גם התועלת שיש בכלב, לא עזרה הרבה לשפר את דימויו. על אף שהכלב בוית במזרח הקדמון כבר בתקופה המסוליתית ( לפנה"ס), 3 ומאותה עת הוכשר לתפקידים רבים כמו ציד ושמירה, 4 בספרות המקראית העדיפו לתאר את הכלב במיוחד כטורף עירוני, הלהוט אחר אכילת פגרים ולקיקת דם (מל"א י"ד, יא; ט"ז, ד; הדיונים העדכניים ביותר על מקור הכלב וביותו הופיעו ב- Science בדצמבר ראה: E. Pennisi, 'Canine Revolution: A Shaggy Dog History', Science 298, December 2002, ( P. Savolainenet et al., 'Genetic Evidence for an East Asian Origin of Domestic Dogs', ibid., ( J. Leonard et al., 'Ancient DNA Evidence for Old World Origin of New Dogs', ibid., ( and B. Hare et al., 'The Domestication of Social Cognition in Dogs', ibid., ( סאבולייננן ושותפיו טענו שהכלב בוית במערב סין לפני כ שנה, אולם לא נמצאו שרידים מזמן זה. עם זאת, נתגלו קברים משותפים של בני אדם וכלבים בצפון הארץ מלפני שנה, שבהם שרידים שלדעת החופרים הינם קדומים לשרידים שנמצאו בסין Valla,) S.J.M. Davis and F.R. 'Evidence for Domestication of the Dog Years Ago in the Natufian of Israel', Nature 276, 1978, p. 608ff; E. Tchernov and F.R. Valla, 'Two New Dogs, and Other Natufian Dogs, from the Southern Levant', Journal of Archaeological Science 24 [1], pp ,1997. יש לציין שאין הסכמה שהשרידים שנתגלו בקברים בארץ הם אכן של כלבים, ולא של זאבים קטנים, וכמו כן אין כל ביטחון שהיו מבויתים. ראה:.D Brewer et al., Dogs in Antiquity: Anubis to Cerberus, The Origins of the Domestic Dog, F.E. Zeuner, A History of על תהליך ביות הכלב ראה:.(Warminster 2001, p. 23 Domesticated Animals, New York-Evanston 1963, pp ; J. Clutton-Brock, Domesticated Animals from Early Times, London 1981, pp ; idem, 'Origin of the Dog: Domestication and Early History', in: J. Serpell (ed.), The Domestic Dog: Its Evolution, Behaviour and Interactions with People, Cambridge 1995, pp. 7-20; idem, 'Introduction', in: S.J. Crockford (ed.), Dogs Through Time: An Archaeological Perspective, British Archaeological Reports International Series 889, Oxford 2000, pp. 3-7; ש' בודנהיימר, 'הכלב, בן-לווייתו הקדום ביותר של האדם', החי בארצות המקרא ב, ירושלים תשט"ז, עמ' והשווה: T. Dayan & E. Galili, 'A Preliminary Look at Some New Domesticated Dogs from Submerged Neolithic Sites off the Carmel Coast',.in: S.J. Crockford (ed.), Dogs Through Time, pp ראה: "כלבי צאני" (איוב ל', א). על התאמת הכלב לתפקידים כאלה ראה במיוחד: י' שוורץ, 2000 (לעיל, הערת כוכב [*]); ב' הר ואחרים (לעיל, הערה 3). לדעת ע' בורובסקי (לעיל, הערה 1, עמ' 147, הערה 4), לפחות חלק מהכלבים שעצמותיהם נתגלו באתרים מתקופת הברזל, כמו תל מיכל, באר שבע ועזבת צרטה, היו כלבי צאן. על אף תפקידו החיובי של כלב מסוג זה, המונח באיוב ל', א הוא שלילי, והשווה ישעיהו נ"ו, י-יא. והשווה: ע' בורובסקי (לעיל, הערה 1, עמ' 141), על כלבים ששמרו על עדרי חזירים

3 על כלבים בחברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד כ"א, יט, כד; כ"ב, לח). 5 תושבי הערים בארץ ישראל היו רגילים, מן הסתם, למראה של כלבים רעבים המסתובבים בלילה, נובחים ומייללים, בחפשם אחר אוכל (תהילים נ"ט, ז, טו), 6 או למראה של "כלב שב על קאו" (משלי כ"ו, יא). 7 כלבים אלה היו עלולים לתקוף בני אדם (תהילים כ"ב, יז, כא), ומי שלא נזהר והתקרב יתר על המידה, אפילו כדי לגלות יחס של חיבה, 8 לא פעם הותקף או ננשך (משלי כ"ו, יז). אין בספרות המקראית כל רמז לכך, שכלבים נחשבו לחיות מחמד, או שהיו רגילים לגלות כלפיהם יחס מיוחד כלשהו. גישת העמים האחרים בארץ ובארצות מסביב הייתה אמביוולנטית. 9 מצד אחד, אפשר שהיה לכלב מעמד מסוים של קדושה בפולחן הכנעני. 10 אצל החתים אף השתמשו בגורים בטקסים של טהרה וריפוי, מה שמזכיר את זיקת הכלב לאלת וראה: מל"ב ט', לה-לו. אבל גם: שמות כ"ב, ל. סביר, שזריקה של בשר טרפה לכלב מתייחסת למציאות הקיימת בשדה ולא ביישוב, וכדעתה של א"א גודפרינד (לעיל, הערה 1, עמ' ) שמדובר בכלבי רועים. וראה: י' קלוטן-ברוק (לעיל, הערה 3), עמ' 39. היות שהקולות הרבים והמגוונים של הכלב, מושמעים בדרך כלל על ידי כלבים מבויתים ולא פראיים, יש חוקרים שהעדיפו לתרגם את המונח 'יהמו' ("ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר") כנהמת זעף,(snarl) ולא כנביחה או יללה. ראה: M.E. Tate, Word Biblical Commentary 20: Psalms , Waco, Texas.1990, p. 93 על פסוק זה ראה: ט' פורטי, 'בעלי-חיים בספר משלי', בתוך: ע' רמון ור' שחורי (אוצרות), "כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו" [בראשית מט 9] דמויות בעלי-חיים מאוסף ליאו מילדנברג, חיפה תש"ס, עמ' (= עמ' 60* באנגלית). שם, עמ' (= 50 עמ' 60*). האחיזה באוזני כלב (או בזנבו לפי התרגום ליוונית) נחשבת כהתגרות של כסיל. על הכלבים הראשונים בארצות המקרא ועל הסוגים השונים של כלבים שנמצאו שם ראה: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' , על פי האמנות וממצאי העצמות, היו כנראה חמישה סוגים של כלבים: מאסטיף,(Mastiff) כלב צאן,,Canis familiaris כלבי ציד כמו הסאלוקי,(Saluki) וטריאר.(Terrier) במשך הזמן נוספו סוגים ומינים נוספים. ראה למשל: 17(3), L. Stager, 'Why Were Hundreds of Dogs Buried at Ashkelon?', BAR pp ,1991, והספרות שצוינה שם. סטיגר מקשר בין קבורת מאות הכלבים באשקלון בתקופה הפרסית, לבין פולחן האל הכנעני רשף. אבל אין לו כל ראיה לכך. ראה:.P Wapnish and B. Hesse, 'Pampered Pooches or Plain Pariah's? The Ashkelon Dog Burials', BA pp ,1993,(2)56. כמו כן, הוא הציע לחפש קשר לפולחן רפואי של הפיניקים. על הקשר בין הכלב לפולחני רפואה ראה להלן. מיתוס אוגריתי מספר על משתה של 'אל', אבי האלים הכנענים, שבו יש לכלב תפקיד חשוב, אך לצערנו לא ידוע מהו תפקיד זה. ראה: 211 p..m.a. Pope, Anchor Bible: Song of Songs, Garden City 1977, על קבורה פולחנית של גור בעקרון הפלשתית ראה: T. Dothan, 'Bronze and Iron Objects with Cultic Connotations from Philistine Temple Building 350 at Ekron', Israel Exploration Journal.p 22,2002,52. על פולחן הקרבת כלבים, אכילת הגופות וקבורת העצמות, בחצי האי ערב, וכל זה כהבעת הערכה לכלב כידיד נאמן, ראה: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ'

4 הרפואה הבבלית.GU-LA 11 אפילו יש רמזים, שבחלק מארצות המזרח החזיקו בכלבים כחיות מחמד באותן התקופות. 12 אך מצד שני, יש גם מסורות רבות אצל עמים אלה על טומאת הכלב ומעמדו הבזוי במזרח התיכון העתיק, 13 ואפילו על כך שהשתמשו בכלבים בפולחן, בגלל שהיו טמאים ומשכו את הטומאה מבני אדם אליהם, או שהשתמשו בכלבים בפולחנים שונים, היות שלא היה צורך בהם לשום דבר אחר. 14 במידה שדברים אלה היו ידועים לעם ישראל, אין ספק שמעמדם הכללי של הכלבים בתרבויות אלה, לטוב ולרע, השפיע באופן שלילי על עם ישראל. כך, ניצול הכלב לפולחן, מסיבה כלשהי, מסתבר שגרר תגובות שליליות אצל עם ישראל, ושגם המסורות על מעמדם הבזוי התקבלו בהבנה ובהסכמה. רק במצרים העתיקה היה המצב שונה לגמרי. שם העריצו כלבים, ועשרות אלפי כלבים נקברו שם כמומיות. 15 אבל ספק אם גם זה היה משפיע לטובה על מעמד הכלב בעם ישראל אז. באופן כללי אפשר לקבוע, שהגישה לכלב במזרח התיכון הקדום, גם אצל עם ישראל וגם מחוץ לו, הייתה שלילית "ידידו הטוב של האדם" כל עוד שהמסורות היהודיות ינקו מהמזרח הקדום, ששילב יחס שלילי לכלב עם תוספות פולחניות, לא ניתן היה לצפות שהיחס הבסיסי של עם ישראל לכלב ישתנה. ראה: (2), 42 B.J. Collins, 'The Puppy in Hittite Ritual', Journal of Cuneiform Studies.B Halpern, ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' 54-55; וראה גם:,1990; pp 'The Canine Conundrum of Ashkelon: A Classical Connection', in: M.D. Coogan et al. (eds.), The Archaeology of Jordan and Beyond: Essays in Honor of James A. Sauer, pp Winona Lake, Indiana 2000, הוא רואה קשר בין,GU-LA אסקלפיוס ואשקלון. הכלב נקשר גם לעניינים רבים של כישוף. כך למשל, שיר בבלי עתיק מספר שאפשר להפסיק בכיית תינוק על ידי זריקה של פרוסת לחם לכלב בנוסף לשינון לחש מאגי. ראה: ש' שפרה וי' קליין, בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, תל אביב 1996, עמ' ("יושב אפלה ולא אור"). ע' בורובסקי (לעיל, הערה 1), עמ' ; ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' Chicago Assyrian Dictionary, :8,68-73 s.v. kalbu על קבורת צלמיות של כלבים על יד מפתן הבית כסגולה כנגד רוחות, שדים ומזיקים אחרים, ראה: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' 65. ב"י קולינס (לעיל, הערה 11). ראה: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' באמנות המצרית מצויים כלבים בעלי גפיים ארוכים (tsm) וסאלוקי,(Saluki) ובעלי גפיים קצרים מסוגים שונים של המאסטיף.(Mastiff) הכלבים היו פופולריים כחיות מחמד וככלבי ציד. השתמשו שם בכלבים גם ככלבי שמירה, ואפילו ככלבי משטרה. עם זאת, ועל אף כל החיבה לכלבים, גם המצרים סלדו מה- pariah dog המשוטט בכפר ובעיר. הכלבים הגיעו למצרים כבר בתקופה הניאוליתית, וכמבויתים. מלכתחילה שימשו ככלבי שמירה, ורק לאחר מכן הפכו לכלבי ציד. ראה: p.109.a.h. Brodrick, Animals in Archaeology, London 1972,

5 על כלבים בחברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד אבל החל מהתקופה ההלניסטית, חלו שינויים משמעותיים בגישות הכלליות לכלבים. כפי שנראה, בעולם היווני-רומי חיבבו כלבים, גישה שהייתה יכולה להשפיע על היהודים בארץ ומחוץ לה. הכלב הפך ל- friend.man's best 17 גם בעולם הפרסי אהבו ואף העריצו כלבים, מה שהיה יכול להשפיע על היהודים. מטרתנו במאמר זה, לבדוק את גישת החברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד לבריה זו, שהפכה להיות הפופולרית ביותר ברוב החברות בעולם. 18 בדיקה זו תתרום להבנת יחסה של החברה היהודית העתיקה לעולם החי בכלל, ותוסיף נדבך נוסף לניסיונות השונים שנעשו בזמן האחרון, להבין את חיי היום יום של עם ישראל בעת העתיקה. 19 יוון, רומי ופרס 1. יוון הכלבים היו פופולריים מאוד בעולם היווני-רומי. 20 היוונים אולי לא היו קשורים במיוחד לחיות מחמד, אך כלבים (וסוסים) נחשבו ליוצאי דופן מבחינה זאת, והיוונים גילו לא מעט חיבה וסנטימנטליות כלפי כלביהם. 21 לפעמים אפילו הקימו 'נפשות' עם זאת, השווה את הסנטימנט של יהודה עמיחי: "כמו זאבים הבאים לילל על כלבים שנעשו לעבדי בני אדם" (י' עמיחי, שירים , ירושלים-תל אביב תשנ"ג, עמ' 19), המבכה את איבוד הפראיות (המסמלת עצמאות) של הכלב. ראה למשל:.F. Mery, The Life, History and Magic of the Dog, New York 1968 מובן מאליו שתופעה זו קיימת כמעט בכל תקופה. ראה למשל: Canibus: R.H.A. Merlen, De S. Feeke (ed.), The Dog in Eighteenth או: ;Dog and Hound in Antiquity, London 1971 M.E. Thurston, The Lost והשווה:.and Nineteenth Century Sculpture, Leeds 2000.History of the Canine Race, Kansas City 1996 תורסטון טוענת, שעל אף הפופולריות הרבה של הכלב, לעתים רבות לא נשתמרו או לא נחקרו אתרים ארכאולוגיים החשובים לחקר הכלב, או מסמכים למיניהם שגם הם היו יכולים לתרום לחקר בריה זו. מאמר זה מבוסס על פרויקט מחקר הנקרא "מעשי שעות הפנאי בחברה היהודית בעת העתיקה", ובמיוחד על חומר שיעסוק בחיות מחמד בחברה היהודית. במחקר הנוכחי אין אנו מצטמצמים לדיון על מקומו של הכלב כחיית מחמד גרדא, ונרחיב את דיוננו כדי לטפל בכל ההיבטים הקשורים למקומו של הכלב בעולם היהודי בתקופות הנ"ל. ראה: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' , ובמיוחד עמ' 84, על "ספרות כלבים" בעולם היווני-רומי. לרשימה מפורטת על ה-' breeds ' השונים שהיו קיימים בעולם היווני- רומי, ראה שם, עמ' 103. חלק מהם ידוע רק מהספרות, ולכן אין לדעת איך נראו או אפילו אם נתקיימו. ראה גם: ס' מנשה, 'כלבים במסורת הקלאסית', בתוך: ע' רמון ור' שחורי (אוצרות; לעיל, הערה 7), עמ' (עמ' 63*-67*). ראה: א"ה ברודריק (לעיל, הערה 16). מוטיב קבוע באמנות העתיקה הוא כלב שוכב מתחת לשולחן או למיטות הסועדים, וזוכה בפירורים שנפלו, או במנות שניתנו באופן ישיר על ידי סועדים נדיבי לב. ראה למשל את התמונות אצל מ"א פו פ (לעיל, הערה 10), עמ' ,

6 לאלה שנפטרו, ורשמו עליהן כתובת קבר. 22 הכלב בעולם היווני נחשב כר ע נאמן, גם למכובדים וגם לפשוטי העם, לגברים ולנשים, למבוגרים ולילדים. 23 לעתים רבות ליווה הכלב את אדוניו בשליחויותיו השונות, לעבודה, לבית ספר (אבל חיכה בחוץ), לפליסטרה,(palaestra) ולפעמים אפילו לקבר. 24 אין להתפלא, אם כן, שנתגלו עצמות כלבים, כנראה חיות מחמד, בקברי מתים יווניים. 25 ליוונים היו גם כלבי ציד, כלבי רועים וכלבי שמירה. 26 כלבים גם נקשרו לעגלות צעצוע קטנות, ולפעמים גם אומנו לפטרוקלוס,(Patroklos) ידידו של אכילס,(Achilles) היו תשעה "כלבי שולחן", שזכו מן הסתם לפירורי אוכל מסועדים. פטרוקלוס היה כנראה קשור מאוד לכלבים אלה, וכסימן לחיבה זו, שניים מהם נשחטו על ידי אכילס, הונחו ליד האדון שלהם בעת ההלוויה שלו, והועלו באש יחד עם גוויית פטרוקלוס (איליאדה, כג, ). ראה: pp. W.F. Gosling,'Pets in Classical Times', Greece and Rome 4, , התיאור הקלסי הוא של הכלב של אודיסיאוס,(Odysseus) ארגוס,(Argos) שהכיר את אדונו לאחר שאודיסיאוס נעדר מביתו עשרים שנה, ועל אף שהופיע בלבוש קבצן. הכלב, בשומעו את קולו של אודיסיאוס התרגש, ואז נפטר. גם לבנו של אודיסיאוס, טלמכוס,(Telemachos) היו כלבים נאמנים שזכו לאכול משאריות השולחן שלו. המסורת היוונית יודעת על עוד כלבים נאמנים של בעלים מפורסמים, כמו כלבו של כנתיפוס,(Xanthippus) אביו של פריקליס,(Pericles) או כלבו של אלקביאדיס.(Alcibiades) על כל זה ראה: ו"פ גוסלינג (לעיל, הערה 22). גם האמנות היוונית הרבתה לתאר כלבים כ רעים של מבוגרים וכחיות מחמד של ילדים. ראה: פ' מרי (לעיל, הערה 18), עמ' 39, והשווה: ס' קלינגר, 'בעלי- חיים באמנות יוון', בתוך: ע' רמון ור' שחורי (לעיל, הערה 7), עמ' (= עמ' 25*-31*). וראה גם: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' אבל על אף כל מה שכתבנו, גם היוונים זכרו שכלב הוא כלב ויש לו לפעמים גם תכונות רעות, בדיוק כמו בני אדם. לפעמים אפילו השתמשו בדימוי של תכונות רעות אלה לשקף מה שרע בבן אדם. השווה: ס' מנשה (לעיל, הערה 20). F.A.G. Beck, Album of Greek Education: The Greeks at School and at Play, Sydney M. Golden, Children and ; ו"פ גוסלינג (לעיל, הערה,(22 עמ' ;1975, p. 49 p. 125.Childhood in Classical Athens, Baltimore 1990, וראה גם הערה 21 לעיל בעניין הכלבים של פטרוקלוס. p. 215.D.C. Kurtz and J. Boardman, Greek Burial Customs, London 1971, התגלו גם עצמות של חיות מחמד אחרות כמו ציפורים וחזירים קטנים. ראה: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' 87-95; פ' מרי (לעיל, הערה 18), עמ' על כלבי ציד והציוד המיוחד שנדרש להם, ראה: D.B. Hull, Hounds and Hunting in Ancient A.A. Phillips והשווה גם:.Greece, Chicago-London 1964, esp. pp. 9-10, 18-19, and M.M. Wilcock, Xenophon and Arrian on Hunting, Warminster 1999, pp בעמ' 6-18 שם על scent hounds (כלבים שמנצלים את חוש הריח לציד) ו- hounds sight (כלבים שמנצלים את חוש הראייה לציד), ובעמ' על.classical breeds וראה במיוחד את הטבלה המפורטת בעמ' 17, המראה את הגישות השונות לגבי הצבע המתאים לכלב צאן

7 על כלבים בחברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד לשעשע את בעליהם או קהל צופים. 27 בנוסף לכל זה, לכלבים היה תפקיד גם בפולחן, כפי שכבר ראינו לעיל לגבי המזרח התיכון הקדום. הכלבים התברכו כביכול בכוח מרפא בלשונותיהם, היו קשורים לפולחן של אל הרפואה אסקלפיוס,(Asclepius) והסתובבו לעתים קרובות במקדשים של אל זה. 28 כלבים גם נקשרו לפולחן האלה ארטמיס,(Artemis) והועלו כקרבנות לכבודה. צעירי ספרטה (Sparta) הקריבו כלבים לאל המלחמה ארס 29.(Ares) 2. רומי הרומאים 'השתגעו' על כלבים, וכל גילוי של חיבה שהוזכר לעיל כלפי הכלב בעולם היווני, התקיים בעולם הרומי ביתר אינטנסיביות. לכן, בחברה הרומית נראו כלבים, מכל הסוגים שהזכרנו למעלה, כמעט בכל מקום. 30 גם הקשרים האינטימיים עם הכלב כרע או כחיית מחמד היו לעתים רבות מאוד אינטנסיביים. 31 ילדים רומיים אהבו מאוד את כלביהם, שיחקו אתם, חיקו אותם במשחקיהם, גם בלעדיהם. אפילו במותם, רבים מהילדים ניסו שלא להיפרד מכלביהם האהובים, ראה למשל: פ"ג בק (לעיל, הערה 24), עמ' 49. על עגלות מסוג זה ראה: י' שוורץ, ' "עגלה של קטן" ', תרביץ סג, תשנ"ד, עמ' , ובמיוחד עמ' 390, תמונה 4. J. Serpell, In the Company of Animals: A Study of Human-Animal Relationships, Oxford pp ,1986. השווה: ב"ג' קולינס (לעיל, הערה 11), עמ' 214. השווה גם לדברי פלוטרכוס (המאה הראשונה ותחילת המאה השנייה לספירה), שמספר על יוונים שהשתמשו בגורים בטקסי רפואה שונים. למשל, היו לוקחים כלבים אלה ומעבירים אותם מעל לחלקי הגוף של החולה, במגמה להעביר את המחלה מהחולה לכלב. ראה: Roman. Plutar., Quaest..lxviii גם פליניוס (המאה הראשונה לספירה) מספר על החזקת גורים מעל לבטן, למעיים או לאיברים אחרים של חולים. הכלבים מתו, והחולה החלים. ראה: Nat. Hist. xxx ;42-3 xxx 64. לרשימה שלמה של מחלות שניתן לרפא אותן בשימוש בכלבים חיים או בהפרשות שלהם, ראה: E.E. Burriss, 'The Place of the Dog in Superstition as Revealed in Latin.Literature', Classical Philology 30, 1935, pp , esp. pp על פולחנים אלה ראה: R.E. Bell, Dictionary of Classical Mythology, Symbols, Attributes.and Associations, Oxford-Santa Barbara 1982, p. 68 ראה: pp. J.M.C. Toynbee, Animals in Roman Life and Art, Baltimore-London 1973, בדיווח על החפירות האחרונות בנמל פיזה באיטליה נמסר על מציאת שלד שלם מהמאה הראשונה לפנה"ס של גבר, ועל ידו שלד של כלב. החופרים משערים שהגבר עבד בנמל, ושהכלב היה חיית המחמד שלו. שלד הכלב דומה לזה של ה- Hound,Basset הידוע גם כצייד וגם כחיית מחמד, והיה פופולרי בנמלים ובספינות כצייד עכברים ומזיקים אחרים. נתגלו בחפירות אלה שרידים של עוד 16 כלבים, שמן הסתם מילאו תפקידים דומים. ראה:.G. Burke, 'Anchored in History', Time, March 13, 2000, p

8 על ידי חקיקת סצנות שונות של "ילד עם כלבו" על ארון מתים. 32 כלב מיוחד או יוצא דופן, לפעמים אפילו תרם למעמד של נער רומי צעיר בין חבריו. 33 הרומים אהבו כלבים מכל הסוגים ומכל הגדלים, אבל נשים אהבו במיוחד את הכלבים הקטנים מזן Maltese שכונו.Lap Dogs גם גברים לפעמים נקשרו לכלבים קטנים מהסוג הזה, כדוגמת המשורר הרומי מרטיליס,(Martial) שנשבר כאשר כלבתו המלטיזית איסא (Issa) נפטרה, והוא כתב שיר לזכרה. 34 הרומים, כמו היוונים, לפעמים גם הקריבו כלבים. 35 הכלב הושאל לתחום עולם המשחקים וההימורים. כך, לפעמים במשחקי לוח Games) (Board כינו את ה'חייל' בשם 'כלב'. המשחק בקוביות הפסיד אם זרק 'כלבים',(Canes) שזה המספר הנמוך ביותר בזריקה של ארבעת הקוביות, כאשר בכל אחת מהקוביות יצא המספר אחד. 36 כינוי זה מלמד אותנו, שעל אף המהפך החיובי בהתייחסות לכלבים בעולם היווני-רומי, עדיין הייתה מידת מה של יחס אמביוולנטי לחיה זו. בעצם, על אף שהכלב היה יכול להיות רע נאמן, בעל סגולות רפואיות ופולחניות, הרומים לא שכחו שמדובר בכלב. לכן יש גם תיאורים של חיה זו כטמאה או כאוכלת פגרים, או כסתם חיה אלימה המסוגלת לנשוך. 37 הגישה לכלב בעולם הרומי נקבעה כנראה לפי סוג הכלב: גישה חיובית לחיית מחמד או לכלב שבוית, J.P.V.D. Balsdon, Life and Leisure in Ancient Rome, London 1969, p. 91; G. van.hoorn, Choes and Anthesteria, Leiden 1951, p. 45.E. Eyben, Restless Youth in Ancient Rome, London-New York 1993, p G. Jennison, Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome, Manchester 1937, p וראה גם: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' 93. למשל הקריבו לרוחות ה- Praestities,Lares ששמרו על הגבולות. ראה: ר' בל (לעיל, הערה 29), עמ' 68. כמו כן, הקריבו גורים אדומים, ובדקו את המעיים שלהם, בטקס הנקרא,augurium canarium והקריבו כלב אדום ב- Robigalia, כשהמטרה הייתה למנוע נזק מהיבול החקלאי, או למנוע נזק מהחום של כוכב הכלב. על כל זה ראה: א"א בוריס (לעיל, הערה 28), עמ' ראה: י' בלסדון (לעיל, הערה,(32 עמ' ;151 Jewish J. Schwartz, 'Gambling in Ancient Society and in the Graeco-Roman World', in: M. Goodman (ed.), Jews in a Graeco-.Roman World, Oxford 1998, pp ראה: פ' וופניש וב' הסה (לעיל, הערה,(10 עמ' ;72 Greek L.P. Day, 'Dog Burials in the n. 38.World', American Journal of Archaeology 88, 1984, 29 אבל לפעמים אפילו מעשי האלימות הביאו ברכה. ראה למשל: א"א בוריס (לעיל, הערה 28), על כלב משוטט שהחזיק בפיו יד של אדם, וכשעבר על יד הקיסר אספסינוס, פירשו זאת, שהקיסר יזכה לכל דבר שיבקש. השווה: D. V. Olivova, Sports and Games in the Ancient World (translated by pp ,Orpington), New York 1985, על הקבר האטרוסקי (Etruscan) מהמאה השישית לפנה"ס, הידוע בשם "קבר החוזים" Augurs) (Tomb of the ועליו תיאור של כלב התוקף אדם המנסה להדוף אותו

9 על כלבים בחברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד וגישה שלילית יותר לכלב פרא. לא הייתה גישה מהותית אחת של הערכת הכלב בכל מחיר, בניגוד, למשל, למציאות במצרים שהזכרנו לעיל, ובניגוד למציאות בפרס שנזכיר כעת. העולם היווני-רומי הכיר גם בדימויים שליליים לגבי הכלב, והזכיר אותם בצד המוטיבים החיוביים המזרח: פרס הפרסים לא רק שאהבו כלבים, אלא גם העריצו אותם. הערצה זו כנראה מבוססת על השירות החשוב שנתנו הכלבים לחברה הפרסית העתיקה הנוודית ככלבי צאן וכלבי שמירה, וגם קשורה לרעיונות תאולוגיים של הדת הזורואסטרית, הקשורים במיוחד לכלבים. 39 כך, מקומו של הכלב בהייררכיית הבריאה היה מיד לאחר מקומו של בן האדם. 40 הכלב נקבע כמייצג את עולם המתים, ותקרובת הוגשה לנפטר על ידי הגשתה פיזית לכלב. הכלב גם הגן על האדם נגד 'המזיקים' של העולם הזה, ובמבטו היה יכול להבריח שדים ורוחות. הכלב היה המלווה הנאמן של נשמת הנפטר בעת ירידתה לשאול, וגופות נפטרים בפרס לא נקברו, אלא נשארו במגדלי קבורה, שפתוחים בפני כלבים (וציפורי טרף). 41 בניגוד למה שראינו בעולם היווני-רומי, שלפעמים הגישו שם פירורים ושיירי סעודה לכלבים, מאמינים זורואסטריים אדוקים הגישו אוכל לכלב לפני התחלת כל סעודה, וגם מאמינים פחות אדוקים הקפידו על כך, במיוחד בימי חג. 42 הייתה גם ספרות זורואסטרית-כלבית ענפה, על אף שלא הרבה שרד ממנה. 43 כך, למשל, בפרקים (Fargard) י"ג וי"ד של ה- Vendidad (או ה- Videvat ), העוסקים בדיני טומאה וטהרה, יש דיון נרחב על הכלב ועל חיות דומות או קרובות לו. שם נזכרים הסוגים השונים של הכלבים שהיו קיימים בעולם הפרסי, כמו כלבי צאן או רועים, כלבי שמירה וכלבי בית. נזכרו גם התפקידים שהטילו על כל סוג של כלב, העונשים שהוטלו על מי שפגע בהם בצורה כלשהי, אפילו, למשל, בנתינת אוכל פגום, וגם העונשים שהוטלו על כלב נושך. בפרקים אלה מופיע שיר הלל לכלב, שבו הוא ראה: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' והשווה את המקורות אצל: J.G. Mueller, Des Flavius Josephus Schrift Gegen den Apion, Text und Erklaerung aus dem.nachlass, Basel 1877 (Hildesheim 1969), p. 262 ראה:.M. Boyce, A History of Zoroastrianism, I, The Early Period, Leiden פ' וופניש וב' הסה (לעיל, הערה 10), עמ' 71; מ' בוייס (לעיל, הערה 39), עמ' מ' בוייס (לעיל, הערה 39), עמ' , מ' בוייס (לעיל, הערה 39), עמ' 163. ראה: p. J. Darmesteter (tr.), The Zend-Avesta, Part I: The Vendidad, Oxford 1895,

10 מושווה לכוהן, לגיבור, לבעל בית, למשורר, לילד ועוד. 44 הפרסים הדגישו במיוחד את חשיבות כלבי הרועים וכלבי הציד, אבל גם את כלבי הבית ששמרו נגד גנבים וזאבים, ושאולי היו גם כלבי מחמד. 45 הפרסים לא תמיד הקפידו על הגדרה זואולוגית ברורה של 'כלבים', אך מה שצירפו למשפחתם, כמו הקיפוד שהצטיין בניקוי הבית ממזיקים ונחשים, רק העלה את מעמדו הכללי של הכלב בעולם זה. 46 החברה היהודית לאור הגישה השלילית לכלב במסורת המקראית, אין זה מפתיע, שרבים מהמקורות היהודיים בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד ממשיכים קו זה. אף על פי כן, לעתים רבות גם הכירו בתועלת שיש בכלבים. להלן נבחן את המוטיבים, שהיו נפוצים בחברה היהודית על כלבים, בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד כלבי צאן נתחיל את דיוננו בכלבי צאן. יוסף בן מתתיהו הזכיר שני סוגים של כלבים: בהתייחסו לאיסור להביא "מחיר כלב" לבית ה' (דברים כ"ג, יט), פוסל יוסף "שכר בעד הרבעת כלב, אם כלב ציד או שומר עדרים", שאין להביא ממעות אלה קרבן. 48 אין יוסף מזכיר איסור כולל של הרבעת כלבים וגידולם, ובמיוחד לגבי כלבי ציד וכלבי צאן, אלא רק איסור להביא קרבן מהשכר שמקבלים עבור הרבעתם. 49 נתייחס תחילה ל'כלב שומר עדרים' ולאחר מכן לכלב ציד. 50 שם, עמ' אבל אפילו הפרסים הכירו במגבלות הכלב, והשוו אותו שם גם לגנב ולזונה. שם, עמ' 160. שם, עמ' 156, הערה 1. יש לראות גם את הדיונים הכלליים של Talmuds,.L Lewysohn, Die Zoologie des S. Krauss, Talmudische Archaeologie, Leipzig ושל,Frankfurt am Main 1858, pp pp , (Hildesheim 1966),.1910 הכלבים הקטנים (גורייתא) הנזכרים בבבלי כתובות סא ע"ב אינם חיות מחמד, כטענת לויסון, אלא game pieces במשחקי טבלה. ראה: י' שוורץ (לעיל, הערה ;(36 Hebrew V.A. Keats, Chess in Jewish History and.literature, Jerusalem 1995, pp קדמוניות היהודים, ד 206. פירוש אחר לפסוק ראה במשנה, תמורה פ"ו מ"ג, ובמקבילות. על כלבים כאלה בתקופת המקרא, השווה: איוב ל', א ("כלבי צאני"), וישעיהו נ"ו, ט-יב

11 על כלבים בחברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד אי-אפשר היה לעסוק במרעה כלשהו מבלי להזדקק לכלבי מרעה או לכלבי צאן. 51 הם היו ידועים כנאמנים לבעליהם, שמרו על צאן ובקר ביעילות ובאגרסיביות נגד שודדים וחיות טרף, ועזרו לרועה במשימות המרעה. 52 רוב המקורות היהודיים לגבי כלבי צאן נמצאים בספרות חז"ל ולא בספרות הבית השני, אבל סביר שלא היו שינויים מרחיקי לכת בעבודתם של כלבים אלה, ומן הסתם מקורות חז"ל טובים גם לגבי תקופת הבית השני. כך למשל, אנו מוצאים בבראשית רבה: ר' אבא בר כהנא אמר מאה ותרתין רבבן ושבעה אלפין ומאתן ענין הוה לאבונן יעקב, ר' לוי אמר ששים ריבוא כלבים, ורבנין אמ' ק"כ ריבוא, ולא פליגי מאן דאמר ששים ריבוא, לכל עדר כלב, למאן דאמר ק"כ לכל עדר ב' כלבים. 53 תרגום: ר' אבא בר כהנא אמר, מאה ושניים רבבות ושבעת אלפים ומאה עדרי צאן היו לאבינו יעקב. ור' לוי אמר שישים ריבוא כלבים. וחכמים אמרו מאה ועשרים ריבוא [כלבים]. ואין הם חולקים. מי שאמר שישים ריבוא, לכל עדר - כלב, ומי שאמר מאה ועשרים ריבוא, לכל עדר - שני כלבים. המסורת עוסקת במספר העדרים וכלבי הצאן שהיו כביכול ליעקב, בחזרתו לארץ מביתו של לבן. כל המספרים הם כמובן דמיוניים, ומטרת המסורת להדגיש שהיו ליעקב הרבה עדרים, ובעקבות כך הרבה כלבי צאן. מעניינות יותר הן הגישות השונות לגבי מספר כלבי הצאן הנחוצים לעדר, זאת אומרת, האם צריכים אחד או שניים. שתי הגישות משקפות כנראה מציאות מסוימת. בעדרים קטנים בעלי שניים ראה: י' שוורץ 2000 (לעיל, הערת כוכב [*]), והשווה: Schneider,.R Coppinger and.r 'Evolution of Working Dogs', in: J. Serpell, (ed.), The Domestic Dog: Its Evolution, Behaviour and Interactions with People, Cambridge 1995, pp (= sheep dogs); dogs).pp =) herding המקורות מזכירים שלושה סוגים של מרעה בעת העתיקה: 1. במדבר במשך כל השנה; 2. במדבר במשך הקיץ; 3. סמוך ליישוב. בכל אלה היה קשה להסתדר בלי כלבי צאן ומרעה. גם הרועה המקצועי, שטיפל בצאנם של חקלאי האזור, היה זקוק לכלבים, וסביר שאפילו בעל משק פרטי עם כמה כבשים או עזים בודדים, היה תלוי בכלבי צאן או בכלבי שמירה. ראה: London- Z. Safrai, The Economy of Roman Palestine,.New York 1994, pp באופן כללי השווה: ג' טונבי (לעיל, הערה 30), עמ' תיאור מפורט ביותר על כלבי צאן ומרעה נמצא בספרו של הרומי בן המאה הראשונה Lucius Junius Moderatus.(Columella, De re rustica, VII. [ ]) Columella המסורת הפרסית קובעת, שעצם הקיום של הצאן והבקר תלוי בכלבי המרעה. ראה: ג' דרמסטטר (לעיל, הערה 43),.n 1.Saddar,31.p,168 בתקופה המודרנית קורה לא פעם, שלכלבי צאן ומרעה כבר אין תעסוקה, קיימת בעיה של אבטלה, וחלק עברו 'הסבה מקצועית' לתחומים לא פחות חשובים. כך, הבורדר-קולי הפך כיום למגרש ציפורים בשדות תעופה, בברכות דגים ועוד. ראה: צ' רינת, 'הכלב הוא וורקוהוליק כפייתי-אובססיווי', הארץ, , עמ' ב 6. בראשית רבה ויצא פרשה עג יא, מהד' תיאודור-אלבק עמ' והשווה אל המקבילה בתנחומא (בובר) ויצא כד, עמ' 161, ושם בשינויים קלים

12 עד חמישה פרטים, היה מספיק כלב אחד, שעיקר תפקידו היה שמירה. בעדרים גדולים יותר, הכלב היה צריך לא רק לשמור על העדר, אלא גם להנהיג אותו, ביחד עם הרועה. במקרה כזה היה בדרך כלל צורך בשני כלבים, אחד מאחורי העדר ואחד מלפניו. במסורת שהצגנו כאן, מתוארים עדרים רבים, מן הסתם גם גדולים, שהיו צריכים לעבור דרך ארוכה. במקרה כזה היו צריכים שני כלבי צאן לעדר. גם מקורות אחרים מכירים את המציאות הזאת של שני כלבי צאן לעדר. כך למשל אנו מוצאים בספרי: משל למה הדבר דומה? לשני כלבים שהיו בעדר והיו צהובין זה עם זה, בא זאב לטול טלה מן העדר והיה אחד מהם מתגרה כנגדו, אמר חבירו אם איני הולך ומסייעו עכשיו הורגו ועוקף עלי והורגני. עשו שלום זה עם זה ונלחמו עם הזאב. 54 המסורת לא מספרת על גודל העדר, אבל מזכירה במפורש שני כלבים. אמנם יש לצפות שהם יפעלו בהרמוניה בגלל הרמה הגבוהה של כלבי הצאן, אבל תמיד צריכים לזכור שמדובר בכלבים, וייתכן לפעמים שהם לא יסתדרו. 55 במקרה שציינו, על אף הבעיות 'הפרסונליות' לכאורה בין שני כלבים, ברגע המכריע הם פעלו בדיוק כמו שנדרש מכלבי צאן, שחייבים לשמור על העדר, והדפו את הזאב. 56 הזאבים לא היו האויבים היחידים של כלבים אלה. בספר בן סירא מובא פתגם על הצבוע שתוקף את הכלב. 57 גם כלבים פראיים תקפו אותם, 58 ואפילו הבהמות שהם שמרו עליהם, לעתים פגעו בהם, במיוחד אם היו גדולות. 59 כל זה מספק סיבות נוספות לשימוש בשני כלבים לכל עדר, ולא באחד. כדי לתפקד, כלבים אלה נזקקו לדיאטה עשירה יותר מזו שהייתה מנת חלקם של רוב הכלבים. 60 במשנה במסכת חלה פ"א מ"ח קוראים על "עיסת הכלבים", שהרועים ספרי במדבר פיסקא קנז (מהד' הורוויץ עמ' 209). והשווה למקבילות בבבלי סנהדרין קה ע"א, תנחומא (בובר) בלק ד, עמ' 134; תנחומא בלק ג; במדבר רבה פרשה כ ב. וראה בכורות נה ע"א. היו כלבי צאן שלא צייתו לבעליהם. על התחברותם של כלבי צאן כנגד אויב משותף כמו זאב, ראה: Folk-Literature,.S Thompson, Motif-Index of (J624.2).Copenhagen,1958 VI,.p 223 בעת צרה, כלבים ובמיוחד כלבי ציד וכלבי צאן, נוטים להתחבר ביחד behavior).(allelomimetic ראה: J.L. Cloudsley-Thompson, Animal.p 152.Behaviour, New York,1961 דבר זה עוזר להבין את התנהגותם של שני הכלבים במסורת הנ"ל מול האויב המשותף. על האגרסיביות הנדרשת מכלבים אלה, ראה: קולומלה (לעיל, הערה 52),.vii.12.9 בן סירא י"ג, כ, מהד' סגל עמ' פב. משנה בבא מציעא פ"ז מ"ט. ירושלמי בבא קמא פ"ב ג ע"א. ההלכה כמובן קבעה, שבעל הכלב חייב להאכיל את כלבו. ראה למשל: בבלי שבת קנה ע"ב; והשווה: תוספתא יום טוב פ"ב ה"ו, מהד' ליברמן עמ' 287. כמובן שכלבי רועים, כמו כלבים אחרים, יכולים להסתפק באכילת נבלה (ביצה כא ע"א), או באכילת עצם (יוסף בן מתתיהו,

13 על כלבים בחברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד אוכלים ממנה, ולכן היא חייבת בכל החובות ההלכתיות של עיסה שהיא מאכל אדם. 61 לפי ר' שמעון בן לקיש, עיסת כלבים הייתה עיסה שהוסיפו לה מורסן, 62 מן הסתם לטובת מערכת העיכול של הכלבים. במסורת הרומית קבעו במפורש, שיש להאכיל את הכלבים האלה באוכל משובח, בקמח שעורים וחלב, או בלחם בתוספת מי עדשים, מאכלים שהיו מיועדים לחזק את הכלב ולעזור למערכת העיכול שלו. 63 גם העובדה שאפו עיסה זו בצורות הדומות ללחם או לעוגיות, מעידה על האופי המשופר של הלחם הזה המיועד מלכתחילה לכלבים. 64 לא פעם הרוויחו כלבים אלה טיפול ואוכל מיוחד, כיוון ששמרו לא רק על הצאן אלא גם על בעליהם. כך למשל מוצאים בירושלמי: רעייא חלבון חלב ואתא חיויא ואכל מיניה והוה כלבא מסתכל ביה. כד אתון ייכלון מישרי נבח בהון ולא אתבוננון. בסופא אכל ומית (ירושלמי תרומות פ"ח, מו ע"א). תרגום: רועים חלבו חלב ובא נחש ואכל ממנו (והטיל בו רעל) והכלב היה מסתכל בו. כאשר באו הרועים ורצו לאכול מהחלב, הכלב נבח בהם והם לא שמו לב לכך. לבסוף הוא אכל [את החלב המורעל] ומת. במקבילה לסיפור זה, בפסיקתא דרב כהנא, נוסף: וקברוניה ועבדון לה נפש, ועד כדון היא מתקריה נפש דכלבא (ויהי בשלח פסקא א, יא, מהד' מנדלבוים עמ' ). תרגום: וקברו אותו, ועשו לו 'נפש' ועד עכשיו היא נקראת 'מצבת הכלב'. 65 היות שכלבי הצאן נודעו בנאמנותם לצאן ולבעליהם, כל יוצא מן הכלל לתופעה זו קדמוניות י"ב, ואילך; שבת קכח ע"א). לפעמים גם שחטו בשר בשבילם (תוספתא חולין פ"ב הט"ו, מהד' צוקרמנדל עמ' ואין אנו דנים כרגע בשחיטת העזרה). ראה בסוגיה בירושלמי חלה פ"א, נח ע"א. עם זאת, אפשר שלפעמים דבר זה מעיד על המזון הדל של הרועים. היו גם רועים שנמנעו מלאכול עיסה זו. השווה: עירובין פא ע"א, על זריקת פת שעורים לכלבים (בבבל), והימנעותם מלאכול אותה. וראה גם דיוננו בהמשך על האכלת כלבים. שם. קולומלה (לעיל, הערה 52), vii. והשווה: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' 72. גם במזרח התיכון הקדום זכו כלבים מסוימים, כגון כלבי צאן, לאוכל משובח. תוספתא חלה פ"א ה"ז, מהד' ליברמן עמ' 276, וירושלמי חלה שם. אם הם נאפו בצורת 'לימוד', שאינו צורה רגילה לכיכר, אין הרועה חייב להתייחס ללחם זה כמאכל בן אדם. ש' ליברמן, יוונית ויוונות בארץ ישראל, ירושלים תשכ"ב, עמ' 96, הערה 91, טוען שסיפור זה ודומיו במקורות חז"ל, משקפים מוטיבים חיוביים מקובלים בעולם היווני-רומי על הכלב. אפילו אם כך הוא, העובדה שמוטיב זה חדר לספרות חז"ל, מצביעה, מן הסתם, שגם הם חשבו שכך יתנהג כלב צאן נאמן

14 עורר השתהות. 66 זאת הייתה כנראה בדיוק המטרה של מחבר ספר חנוך בפרק פט, מב-מט, כאשר בתיאורו על תולדות האנושות ועם ישראל השתמש בדימויים של בהמות וחיות, וצירף את הכלבים לשועלים ולחזירי הבר שתקפו את הצאן, במקום לשמור עליהן. 67 את ה'צאן' מזהים עם ישראל, את ה'כלבים' עם הפלשתים, את ה'שועלים' עם עמון או עמלק, ואת 'חזירי הבר' עם האדומים. 68 השימוש בכלב כמסמל את הפלשתים מעניין במיוחד, לאור בית הקברות הגדול לכלבים מהתקופה הפרסית, שנתגלה באשקלון, עיר שמזוהה עם הפלשתים בתקופת המקרא. 69 כל מה שראינו עד כה לגבי כלבי צאן או כלבי מרעה, התייחס לכלבים שפעלו בשירותם של רועים מקצועיים, שהתרחקו מהיישובים עם עדריהם. כזכור, התקיימו לפעמים עדרי צאן קטנים, שיצאו למרעה קרוב ליישוב, וחזרו לדירי צאן או למכלאות בתוך היישוב עצמו. 70 אין ספק שכלבי צאן היו נחוצים גם כאן כדי לשמור על הצאן, במכלאה או מחוצה לה, כנגד מזיקים מכל הסוגים, וכאן עבודת השמירה הייתה קשה יותר כלבי ציד כזכור, יוסף בן מתתיהו הזכיר כלבי ציד. 72 כלבים אלה ידועים בעמים רבים בעולם העתיק, ובמיוחד אצל אלה שהרבו לעסוק בציד. 73 אבל אצל היהודים יש רק מקור אבל, כפי שהזכרנו לעיל, בסופו של דבר מדובר בכלב. כך בירושלמי סנהדרין פ"ב, כ ע"ב: " 'משתין בקיר' (שמ"א כ"ה, כב, לד) - מה עיסקיה דכלבא? משתין בכתלא". וראה גם: בבלי בבא בתרא יט ע"ב. השווה: בבא קמא טו ע"ב, שבבבל כלבים לא היו רגילים לאכול צאן, וסביר שכלבי ארץ ישראל לא היו שונים בכך..M. Black, The Book of Enoch or I Enoch: A New English Edition, Leiden 1985, p. 267 ראה למשל: יהושע י"ג, ג; שופטים י"ד, יט; שמ"ב א', כ. על בית קברות זה והממצא שם ראה בדיוננו לעיל, וגם: Ashkelon', L.E. Stager, 'When Canaanites and Philistines Ruled Biblical Archaeology Review 17 (2), 1991, pp ; idem, 'Why Were Hundreds of pp ;Dogs Buried at Ashkelon?', ibid, 17(3), 1991, פ' וופניש וב' הסה (לעיל, הערה.(10 ראה למשל: משנה בבא קמא פ"ו מ"א, והשווה: ז' ספראי (לעיל, הערה 51), עמ' 165. ראה: משנה בבא קמא פ"ב מ"ג; תוספתא בבא קמא פ"ב ה"א, מהד' ליברמן עמ' 5; ירושלמי שם פ"ב, ג ע"א; ובבלי שם כא ע"ב. מדובר בכלבים וגדיים שקופצים ו/או נופלים מגגות למטה, או שקופצים מלמטה למעלה, ובכך גורמים לנזק. סביר שהכלבים שנמצאים ביחד עם גדיים אלה הם כלבי צאן (או שמירה). לא נראה מהמקורות שגדיים ועזים אלה נשארו במכלאה כל היום, מה שהכביד על הכלבים בתפקידם. וראה גם דיוננו בהמשך על כלבי שמירה. קדמוניות היהודים, ד, 206. ראה: פ' מרי (לעיל, הערה 18), עמ' 46-47, 40, 34-35, 31, ועוד

15 על כלבים בחברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד אחד, בנוסף למה שנזכר אצל יוסף בן מתתיהו, שאולי מרמז על כלבי ציד, מה שמעיד על העיסוק היהודי המועט בתחום זה, 74 בשונה מהמקורות הרבים שראינו לעיל לגבי כלבי צאן ומרעה, המשקפים כנראה עיסוק יהודי רב בתחומים אלה: בפרק ב' של 'צוואת יהודה' מסופר על כישרונותיו של יהודה כצייד (ב', ב-ה). הוא תפס והרג איילה, צבי, אריה (והציל גדי מפיו), דוב וחזירי בר. עוד מסופר שם (ב', ו), שבחברון התנפל נמר על כלב, ויהודה אחז בזנב הנמר והרגו. אמנם לא ברור האם יהודה מתואר כאן באמת כצייד, או רק כמי שהרג חיות רעות שנתקל בהן, ובמקרה היה מלווה בכלב. קשה אם כן לדעת, למה התכוון יוסף בן מתתיהו כשתיאר את היהודים כמגדלים כלבי ציד. אפשר אולי שהיהודים גידלו אותם לשימושם של נכרים שעסקו בציד. 75 ראה: ל' לויסון (לעיל, הערה 47), עמ' 89. בכל ספרות חז"ל אין אזכור לכלב מסוג זה. ראה רש"י, בבא קמא פ ע"א, ד"ה כופריים, שהביא פירוש שאלה הם "כלבים גדולים של ציידים". אבל אין לפרש כופריים כך. וראה לויסון, שם, וראה דיוננו בהמשך. על היהודים וציד ראה: M. Mainzer, 'Jagd, Fischfang und Bienenzucht bei den Juden in der tannaeischen Zeit', Monatsschrift fuer Geschichte und Wissenschaft des Judentums 53, 1909, pp , , , והשווה: J. Schwartz, 'Pigeon Flyers in Ancient Jewish.Society', Journal of Jewish Studies 48, 1997, pp השווה למשל משנה עבודה זרה פ"א מ"ז. ספק אם סצנות הציד ברצפות פסיפס בארץ, הכוללות כלבי ציד, תורמות הרבה לתולדות הציד אצל נכרים או אצל יהודים בארץ. סביר יותר שסצנות אלה משקפות מוטיבים אומנותיים נפוצים. כלבי ציד הרודפים אחרי חיות שונות מתוארים, למשל, ברצפת פסיפס של וילה רומית (שהפכה לקפלה נוצרית) בבית גוברין p.) M. Avi-Yonah, Art in Ancient Palestine: Selected Studies, Jerusalem 1981, 293), בחדר בהר ציון השייך לאבות האוגוסטיניים (שם, עמ' 317), ברצפת הפסיפס בכנסייה בכיסופים Israel,) R. Hachlili, Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of.p 339,(Leiden,1988 וברצפת הפסיפס מן המאה הג' או ראשית המאה הד' בלוד (מ' אבישר, 'לוד - רצפת הפסיפס', קדמוניות לב, תשנ"ט, עמ' (בשטח חפירה נוסף, מדרום לפסיפס זה, נמצאה רצפת פסיפס נוספת, קדומה יותר, הכוללת גם תיאורי חיות וסצנות ציד. אך הרצפה טרם נחקרה, ובינתיים כוסתה), וברצפת פסיפס בשכם (A'.C Dauphin, pp (Roman Mosaic Pavement from Nablus', IEJ 29, 1979, הכלבים בלוד ובשכם מתוארים ברתמה זהה. מספר כלבי ציד מופיעים גם בשרידים יהודיים. כפי שכבר כתבנו, ספק אם ניתן ללמוד הרבה על הקשר של היהודים לתחום זה. בנוסף על כל אלה, הזכיר ארווין גודינוף נר יהודי שהיה בו תיאור של כלב ציד הרודף אחר ארנבת. גודינוף מצא את הנר בחנות בביירות שבלבנון, וטען שנמצאה מנורה חקוקה עליו, מה שהופכו לנר יהודי E.R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period I, New York 1953, p.) 142). גם ברצפות הפסיפס של בית הכנסת בבית שאן ובית הכנסת של עזה מתוארות סצנות של כלב ציד רודף אחרי צבי (חכלילי, שם)

16 3. כלבי שמירה אחד מתפקידיו החשובים ביותר של הכלב היה השמירה על הבית, על החצר ועל הרכוש של בעליו. קולומלה, שהזכרנו לעיל, 76 מתאר את הכלב האידאלי למשימות אלה: הוא חייב להיות גדול ובעל קול חזק, שבמראהו ובנביחותיו יוכל להבריח מזיקים ופולשים למיניהם. 77 בניגוד לכלבי צאן, שבעליהם העדיפו שיהיו בעלי ש ער לבן כדי להבדיל בינם לבין חיות טרף, נדרש לכלב השמירה שער שחור, כדי להפחיד פולשים, וכדי להסתירו בלילה. 78 כלב שמירה היה צריך להיות בעל סבלנות רבה כדי לבצע את משימות השמירה, והיה צריך להימנע מנדידה והסתובבות מוגזמת מחוץ לאזור הבית והחצר. הוא היה צריך להיות זריז, אבל לא זריז מדי, היות שלא שמר בדרך כלל על שטח גדול. נדרשה ממנו אגרסיביות כדי להגן על עצמו ועל 'מרחבו', אבל לא במידה מוגזמת, כדי שלא יתקוף את אנשי הבית. 79 התרומה של הכלב לביטחון הייתה ידועה. מסורת בבלית קובעת שאין לדור במקום "דלא צניף בה סוסיא ולא נבח בה כלבא". 80 אמנם, אפשר לטעון שמדובר בכלב כלשהו ולא בכלבי שמירה, 81 ציבוריים או פרטיים, או שמדובר בכלבים פראיים ששוטטו ברחובות היישוב בלילה. 82 אך אז קשה להבין מדוע תושבי יישוב יתייחסו לנביחות סתמיות, שנשמעות מן הסתם כל לילה. קשה לחשוב, שכלב פשוט או כלב פ ר א י י דע להבחין בין זר ומזיק לבין תושב היישוב, וספק אם הייתה תועלת כלשהי בנביחות של כלב שמשוטט סתם, ומרעיש על כל 'הפרעה'. סביר יותר שמסורת זו מתייחסת לכלבי שמירה כלשהם, על אף שקשה לקבוע אם מדובר בכלבים שפעלו ראה: קולומלה (לעיל, הערה 52),.VII והשווה: ר' קופינגר ור' שניידר (לעיל, הערה 51), עמ' 27. והשווה: ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' 71. מעניין שבספרות השומרית כלב הצאן (ur-nam-sipa-da) הוא שחור ולא לבן. קולומולה (לעיל, הערה 52),.VII פסחים קיג ע"א. קולות הכלבים או התנהגותם בישרו לפעמים גם על דברים אחרים. כך למשל בבבא קמא ס ע"ב: "ת"ר כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים, אליהו הנביא בא לעיר. והני מילי דלית בהו נקבה". כלב עצוב מבשר על מוות. כלבים עליזים מבשרים על ביאת המשיח, וזה כמובן רק אם לא הייתה כלבה באזור, שהייתה יכולה להשפיע על הכלבים ולעורר אותם. והשווה גם: א"א בוריס (לעיל, הערה 28), עמ' 35. ואפילו כלב שאינו נובח מרעיש. ראה למשל, פסיקתא דרב כהנא ויהי בשלח פסקא יב, מהד' מנדלבוים עמ' : "א"ר יודן: לפם דהדין כלבא מלחית בלישניה" (תרגום: לפי שהכלב הזה מלחית בלשונו). עם זאת, יש גם כלבים שאינם נובחים כלל. מסורת בבלית אומרת, שכלב במקום זר או חדש אינו נובח במשך שבע שנים: "כלבא בלא מתיא, שב שנין לא נבח" (עירובין סא ע"א). השווה: ל' לויסון (לעיל, הערה 47), עמ' 86. ראה למשל ברכות ג ע"א, שבמשמרת השנייה בלילה "כלבים צועקים". אבל לרוב, רק כלבים מבויתים מרעישים בנביחות או קולות למיניהם. דווקא הכלבים הפראיים שומרים בדרך כלל על שקט יחסי. ראה: ג' קלוטון-ברוך (לעיל, הערה 3), עמ'

17 על כלבים בחברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד מטעם היישוב, או בכלבי שמירה וחצר שבהגנם על רכוש בעלם שימשו למעשה גם כמגני היישוב כולו. 83 היו גם חכמים שדרשו, שכלבי שמירה, במיוחד אלה "בעיירות הסמוכות לספר", יהיו קשורים בשלשלאות של ברזל במשך היום, ויותרו רק בשעות הלילה, בזמן הקריטי לשמירה על היישוב. 84 כפי שהוזכר, רוב הכלבים היו מופקדים על שמירת החצר והרכוש שבה. ציפו שכלבים אלה יתנהגו כ'כלבים' במקרה של כניסה ללא רשות של זר לחצר, זאת אומרת, שיקימו מהומה רבתי. לכן קובעת המשנה בבבא קמא פ"ה מ"ג, שאם מישהו הכניס שור לחצר בעל הבית בלי רשות, "ונגחו שורו שלבעל הבית, או שנשכו כלבו שלבעל הבית", פטור בעל הבית מלשלם לבעל השור, שהרי הכלב עשה מה שמוטל עליו. 85 המשנה שם הוסיפה, שאם בעל החצר נתן רשות להכניס את השור, אזי בעל החצר חייב בנזק שייגרם על ידי שורו או כלבו. מעניינת דעתו של רבי יהודה הנשיא שם, שבעל החצר פטור אפילו אם נתן רשות למישהו להיכנס, אלא אם קבע בעל הבית במפורש שהוא לוקח על עצמו את האחריות על הבהמה שהוכנסה. לדעת רבי יהודה, אין לצפות מכלב שמירה לחדול באופן אוטומטי לתפקד ככלב שמירה, אפילו אם ניתנה רשות להיכנס לחצר. הלכה נוספת קובעת: פועל שנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשותו, אע"פ שיש לו רשות ליכנס ולהגבות את שכרו, נגחו שורו של בעל הבית או שנשכו כלבו של בעל הבית, פטור [בעל הבית לשלם נזק לפועל]. אם אמ' לו הכנס, בעל הבית חייב. 86 לא ברור מדוע בעל הבית פטור מלשלם נזק לפועל שבא לקבל את משכורתו. בבבלי שם (לג ע"א) מסבירים, שמדובר במקרה שלא ברור למה התכוון בעל הבית כשנתן לפועל רשות לבוא ולקבל את שכרו, ושמא הכוונה הייתה שהפועל יגיע רק עד הכניסה לחצר, ושם יפגוש אותו בעל הבית על מנת לשלם לו. על כל פנים, ברור שכלב החצר פעל במקרים אלה כפי שנדרש, ולא באו בטענות לבעל הבית בגלל התנהגות אגרסיבית של הכלב. ראה: ז' ספראי, הקהילה היהודית בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים תשנ"ה, עמ' מקורות חז"ל העוסקים בענייני ביטחון, עוסקים לרוב בשומרים בשר ודם, או ביסודות פיזיים כמו חומות ומגדלים. תוספתא בבא קמא פ"ח הי"ז, מהד' ליברמן עמ' 41. ראה גם בבלי שם פג ע"א: "וקושרו ביום ומתירו בלילה". וראה דיוננו בהמשך לגבי אלימות כלבים. השווה: תוספתא בבא קמא פ"ה הי"ג, מהד' ליברמן עמ' 20. שם קובעים: "נסקל, ואין נותן את הכופר". סביר שעניין הכופר (שמות כ"א, כט-ל) מתייחס אך ורק לשור ולא לכלב, שהרי יתר הפרק בתוספתא שם עוסק בנזק שנגרם על ידי שוורים או פרות. ספק רב אם הכלב היה יכול להרוג את השור, ועל כל פנים אין הכלב נזכר בין החיות המועדות לפורענות כמו ארי, דוב, נחש וכו' (משנה בבא קמא פ"א מ"ד; ירושלמי שם פ"א, ב ע"ג). תוספתא בבא קמא פ"ו הכ"ז, מהד' ליברמן עמ'

18 על אף כל האמור כאן, בעל הבית חייב לשמור על כלב השמירה, וחייב בנזקים שגורם הכלב, שאינם קשורים לתפקידו. כך למשל, במשנה בבבא קמא פ"ז מ"ז נקבע שאין מגדלים כלבים אלא אם קושרים אותם בשלשלת. 87 מובן מאליו שנקיטה באמצעי זהירות בכלבים אינה יוצאת דופן, והיא קיימת גם אצל עמים אחרים. 88 במשנה בבבא קמא פ"ב מ"ג נקבע, שכלב שאכל חררה (עוגה דקה שנאפתה על גחלים) בתוך החצר, אבל לא הייתה עוגה זו של בעליו, בעל הבית חייב לשלם נזק שלם, כיוון שכלב מועד להתנהגות כזו והיה צריך להשגיח עליו. אם העוגה הייתה עדיין חמה עד כדי כך שהיו עליה ניצוצות והכלב שרף על ידי כך את הגדיש, חייב בעל הבית לשלם חצי נזק. המקרה השני אולי צפוי פחות, ולכן בעל הבית משלם רק חצי נזק. עד עתה עסקנו בכלבים שתפקידם העיקרי היה לשמור על החצר. מן הסתם הבעלים של הכלבים האלה היו שייכים לשכבות הבינוניות או הנמוכות של החברה. גם לעשירים ולנכבדים היו כלבי שמירה. אך לכלבים אלה היו תפקידי שמירה חשובים יותר ממה שראינו, המתאימים למעמד הרם יותר של בעליהם. על אף שרוב המקורות מסוג זה מתייחסים כביכול רק למלכים, ברור שהם עוסקים באופן כללי במעמד הסוציו-אקונומי הגבוה. כך למשל מוצאים בפסיקתא דרב כהנא: למלך שהיה לו כרם והיקיפו גדר והושיב בו המלך כלב נושכן. א' המלך, כל מי שיבוא ויפרוץ את הגדר ישכנו הכלב, ובא בנו של מלך ופרץ את הגדר ונשכו הכלב. 89 כפי שהזכרנו, כלב שמירה צריך להיות אגרסיבי. כאן המלך בחר בכלב 'נושכן', אלים במיוחד, שתקף אפילו את בנו של המלך שחדר בלא רשות לכרם. נראה בהמשך, שהמרחק בין כלב שמירה יעיל לבין כלב אלים, לא תמיד היה גדול. כלב שמירה כפי שמתואר כאן, אפילו יעיל במיוחד, אינו מתאים לבית או לחצר. אבל כלב זה כנראה התאים לתפקיד של שומר הכרם. מסורת זו אמנם מרחיבה לגבי אופי הכלב, אבל משאירה עניינים נלווים אחרים בלי מענה. כך, אין לדעת האם נוכחותם של כלבי שמירה בכרמים (או בפרדסים, על פי חלק מהמקורות) הייתה תופעה שכיחה אצל כולם, או רק אצל עשירים. כמו כן, לא ברור באיזו מידה יש קשר בין שני המרכיבים של השמירה - האם הגדר הייתה וראה דיוננו בהמשך לגבי אלימות כלבים. מסורת זו משקפת את האמביוולנטיות לכלבים, אפילו אלה הממלאים תפקידים חשובים. ראה למשל: ג' דרמסטטר (לעיל, הערה 43), עמ' 164, על נקיטת אמצעי זהירות לגבי כלבי בית וחצר בעולם הפרסי. פסיקתא דרב כהנא זכור פסקא ג ט, מהד' מנדלבוים עמ' 47. ראה את המקבילות בתנחומא (בובר), תצא יב, עמ' 41; פסיקתא רבתי זכור פי"ב, מהד' איש שלום עמ' נב ע"א ('פרדס' במקום 'כרם'); ופרקי דרבי אליעזר מ"ד ('פרדס')

19 על כלבים בחברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד נחוצה לכלב כדי שיוכל לשמור על הכרם, או שבאה רק כתוספת שאדם עשיר הוסיף להגנת רכושו, אבל כלב השמירה היה מסוגל לשמור על הכרם גם בלי הגדר. 90 עשירים השתמשו בכלבי שמירה גם בבתיהם, ולפעמים כלבים אלה היו אלימים או בעלי פוטנציאל לאלימות. כך מסופר בקהלת רבה (פרשה ה, י) על דוד, שבילה שבת בפרדס שמאחורי ביתו, ושם נפטר. כשגילה זאת בנו שלמה, שלח לחכמים בבית המדרש: "אבא מיית ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים". 91 סביר שאין הכוונה במסורת זאת לכלבי מחמד, שהכירו את דוד והיו רגילים ללוות אותו, אלא לכלבי השמירה של דוד, שלא יהססו לאכול מגווייתו אם יהיו רעבים מדי. שלמה רצה, גם 'לנטרל' את הכלבים וגם להוציא את גופת אביו משם בדרך הלכתית שתתאים לשבת. וחכמים שלחו לו בחזרה: "חתוך נבלה והנח לפני כלבים. ואביך - הנח עליו ככר או תינוק וטלטלו וכו' ". גם הפתרון המוצע כאן מצביע על כך שלא מדובר בחיות מחמד, אלא בכלבי שמירה שרגילים לאכול בשר. על כל פנים, אין זה מן הנמנע, שעשירים יהודים החזיקו כלבים כאלה בבתיהם כדי לשמור על עצמם ועל רכושם. קיים סוג נוסף של כלב שמירה. במדרש בספרות האגדה המאוחרת, העוסק ביציאת בני ישראל ממצרים, מסופר על כלבי שמירה מגיים בשירות המצרים, שנבחו כאשר מישהו התקרב אליהם. 92 כלבים אלה היו עלולים להתריע על בריחת העם ולהזעיק את המצרים. כך מופיע בשמות רבה: ועשו מצרים כלבים של זהב בכשפים שאם יבא אדם לשם יהיו נובחים וקולן הולך בכל ארץ מצרים מהלך מ' יום. ושתקן משה, שנאמר 'ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב (שמות רבה בא פרשה כ יט). לש נו' (שמות י"א, ז) הגדר מסביב לכרם נבנתה כנגד מזיקים למיניהם. כנגד ציפורים כמובן אין הגדר יעילה, אך היא יכולה להקשות על חדירת שועלים, חזירי בר ועוד חיות שדה, וגם על רועים שמחדירים לכרם את עדרם, האוכל את עלי הגפנים ומשחית אותם, על גנבים שבצרו וגנבו את היבול, או על סתם עוברי אורח שלא נמנעו מלאכול ענבים שלא שייכים להם. ראה: י' פליקס, עצי- פרי למיניהם: צמחי התנ"ך וחז"ל, ירושלים תשנ"ד, עמ' 80. אין ספק שכלב אלים שימש כתוספת למערך הפיזי של שמירת הכרם. על מגדלי שדה, ראה: ז' ספראי (לעיל, הערה 83), עמ' 103 הערה 183, והספרות שצוינה שם. עיקר התפקיד של המ גדלים היה חקלאי, אבל יש בהם לפעמים גם שימוש ביטחוני. השווה: ויקרא רבה פרשה יט, מהד' מרגליות עמ' תלג-תלד. מסופר על נבוכדנצר ש"היה מחתך מבשרו [של יהויקים] כזיתים ומשליכו לכלבים, שנאמר: 'קבורת חמור יקבר' (ירמיהו כ"ב, יט), היכן קבורתו שלחמור, לא במעיו שלכלב?". וראה: א"א בוריס (לעיל, הערה 28), עמ' 34. בכלבי שמירה השתמשו במקדשים רומיים כדי שבנביחתם יזהירו על קרבת אויב או פולש למקדש

20 על פי מדרש זה משה השתיק את הכלבים כדי שלא ינבחו, והפסוק אינו מתייחס לכלבים שנלוו לבני ישראל, אלא לאותם כלבי שמירה מגיים. בפסיקתא דרב כהנא מופיעה המסורת בצורה שונה במקצת: והוו תמן תרין כלבין דחרשין, שרון נבחיה במשה. אמ' משה עמא אתון חמין כלבין דקושט' לא נבחין וכלבון דשקרא נבחין. 93 תרגום: והיו שם שני כלבים של כשפים, התחילו נובחים במשה. אמר משה, עמא בואו וראו - כלבי אמת אינם נובחים, וכלבי שקר נובחים. כאן לא מסופר באופן מפורש שמשה השתיק אותם, אבל סביר שכך יש להבין. כוונת הפסוק כאן היא לכלבים של בני ישראל, שלא הרעישו בזמן יציאת מצרים. על שתיקה מאוד לא אופיינית זו, זכו הכלבים, לפי מסורת מאוחרת אחרת, שעיבוד העורות של ספרי קודש, תפילין ומזוזות יעשה מצואתם כלבי ליווי וחיות מחמד המקור היהודי הקדום ביותר שמתייחס לכלב כמלווה, או כמעט כחיית מחמד, הוא ספר טוביה. טוביה נשלח על ידי אביו טבי לארץ מדי. כלבו הלך עמו, וליווה אותו גם בחזרה הביתה. 95 החוקרים התקשו להסביר את תפקיד הכלב בסיפור. חלק חשבו שבגרסאות הקדומות של הסיפור תפקיד הכלב היה לשמור על טוביה נגד הדג הגדול או התנין שמתואר בסיפור, ובמשך הזמן תפקיד השמירה נעלם. אחרים הצביעו על מסורות בעולם היווני והפרסי המתארות את הכלב כמלווה נאמן, כדוגמת כלבו של אודיסיאוס (ראה לעיל), אבל מיד הוסיפו הסתייגויות לפרשנות זו לאור המסורות פסיקתא דרב כהנא ויהי בשלח פסקא יא יב, מהד' מנדלבוים עמ' כלה רבתי פ"ז ה"א. על השימוש בצואת כלבים לעיבוד עורות ראה גם: תוספתא ברכות פ"ב הט"ז, מהד' ליברמן עמ' 9; ירושלמי שם פ"ג, ו ע"ד; בבלי, שם כה ע"א. ראה גם: גיטין סט ע"א, על השימושים הרפואיים של צואת כלב לבן Graecum).(Album והשווה הסוגיה שם לעניינים נוספים של רפואה עממית, הקשורים לכלבים וחיות נוספות. על כל אלה ראה:.F Rosner (translator and editor), Julius Preuss' Biblical and Talmudic Medicine, New.p 269.York,1978 ראה גם משנה כתובות פ"ז מ"י: "ואלו שכופין אותן להוציא: מכה שחין, ובעל פוליפוס, והמקמץ, והמצרף נחשת, והברסי וכו' ". המקמץ הוא מי שאוסף צואת כלבים לעיבוד עורות, ולפי משנת כתובות כאן, מדובר במקצוע בזוי ביותר. והשווה תוספתא כתובות פ"ז הי"א, מהד' ליברמן עמ' 82: "אי זהו מקמיץ? זה בורסי, ויש או' זה המקמץ צואה". למקורות נוספים בנידון, ראה: ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, חלק ו', סדר נשים, ניו יורק תשכ"ז, עמ' והשווה גם א"א בוריס (לעיל, הערה 28), עמ' 32-35; ד' ברואר ואחרים (לעיל, הערה 3), עמ' 42. ו', ב; י"א, ד (ה', טז; י"א, ט בנוסחאות אחרות. ראה: Bible: C.A. Moore, The Anchor.(Tobit: A New Translation with Introduction and Commentary, New York 1996, p

21 על כלבים בחברה היהודית בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד השליליות על הכלב במסורת המקראית. 96 סביר ששתי הגישות נכונות: הכלב המלווה אמור גם להגן על בעליו מכל סכנה, 97 בין אם זה דג גדול, ובין אם זה כל מזיק אחר, ואפשר שדווקא סיפור זה מהווה את נקודת המפנה, מהגישה המקראית השלילית כמעט לחלוטין, לגישה החיובית יותר של תקופת הבית השני. 98 המוטיב של כלב ליווי, שהוא גם שומר אישי, מופיע במקורות חז"ל. 99 על הפסוק "וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו" (בראשית ד', טו), מוצאים אנו בבראשית רבה: "...רב אמר: כלב מסר לו" והכוונה היא שהכלב יגן עליו מפני חיות רעות וטורפים, ויראה לו את הדרך הנכונה. אבל חשוב גם להזכיר כי עדיין נשאר משהו מן המעמד השלילי של הכלב במסורת המזרח, ולכן דווקא חיה זו נבחרה כמלווה לרוצח, ובמיוחד לאור העובדה, שהכלב אינו מבחין האם בעליו 'מוסרי' או לא, הוא נאמן בדרך כלל לכל בעל, ואינו 'שופט' את מעשיו. 101 גישה זו אפשרה את המסורת האירונית בפרקי דרבי אליעזר כ"א: "הכלב שהיה משמר צאנו של הבל, הוא היה שומרו [= של קין] מכל חית השדה ומעוף השמים". כבר ראינו למעלה את המוטיב של כלבי צאן, שגם שמרו על חיי בעליהם. מוטיב זה חוזר על עצמו גם כשמדובר בכלבי בית. כך בהמשך המסורת שקראנו לעיל בירושלמי אודות כלב הצאן שהציל את הרועים ממוות, מוצאים את המסורת הבאה: 96. לסיכום הדעות ראה: ק"א מור (לעיל, הערה 95), עמ' דיווח מעניין של צ' רינת (לעיל, הערה 52), מוסר על סוגים שונים של כלבים שפותחו ככלבי עבודה (כדוגמת הבורדר-קולי), ושמגלים תאווה בלתי פוסקת לעבוד גם כחיות מחמד. מטבעו של הכלב לשלב סגולות רבות ב'תפקיד' ומחוץ ל'תפקיד'. 98. הכלב הפך למוטיב פופולרי בציורים רבים המתארים את מסעו של טוביה. מצבו בהצגות שונות המבוססות על הסיפור היה קשה יותר. אמנם, הכלב נשאר במחזה של James Bridie Franz Joseph ונקרא אפילו טבי, על שם אביו טוביה, אבל כבר,Tobias and the Angel (1930),( ) Hayden הוציא אותו מה- oratorio,il ritorno di Tobia ו- Bliss Arthur ו- Tobias and לא הזכירו את הכלב באופרה שלהם, הידועה גם היא בשם Christopher Hassal Tobias החוזרת על אותו השם,Jonathan Dove גם האופרה החדשה של (1960). the Angel.A Porter, 'Let no dog אינה מזכירה את הכלב. על כל התופעות האלה ראה:,and the Angel.bark', Times Literary Supplement, July 16, 1999, p בבבל היה חשש מסוג אחר. ראה: בבא מציעא עא ע"א (= עבודה זרה כב ע"ב): "דתני רב יוסף ארמלתא לא תרבי כלבא...". אבל ראו דברי התוספות על אתר: "משום לזות שפתים בעלמא, לפי שהולך אחריה. שלא נחשדו ישראל על הזכור ועל הבהמה..." בראשית רבה פרשה כב יב, מהד' תיאודור-אלבק עמ' אנו מפרשים לפי דברי רמב"ן על מדרש זה: "כי מפני שהיה פחדו מן החיות מסר לו אחת מהן שתלך לפניו, ולמקום שיפנה הכלב ללכת ידע כי שם צוה לו השם, ולא יהרג מבעלי חיים. הזכירו בו החכמים אות נבזה כראוי לו, אבל הכוונה שהיה עמו האות תמיד להורות לפניו הדרך שילך בה, כי כן לשון וישם" (רמב"ן על בראשית ד', טו, מהד' ח"ד שעוועל עמ' מ"ה). ובתנחומא בראשית י', לא נזכר עניין הכלב. 67

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

safrai-front-material-x.indd

safrai-front-material-x.indd זאב ספראי איל רגבי ארץ ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם 333 לפה"ס- 647 לספירה כּרטא ירושלים THE LAND OF ISRAEL DURING THE TIMES OF THE SECOND TEMPLE, THE MISHNAH AND THE TALMUD

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO HELLEN.-ROMAN. ARCH. OF LAND OF ISRAEL - 43511 Last update 27-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: archaeology & ancient near east Academic

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint‏

מצגת של PowerPoint‏ סמלים במדינת ישראל הדגל הלאומי דגל מדינת ישראל הוא הדגל הרשמי של מדינת ישראל, אשר מייצג את המדינה, ריבונותה, מוסדותיה ואזרחיה, הן בישראל והן בעולם. דגל זה הוא בעל רקע לבן, ועליו שני פסים אופקיים בצבע תכלת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

חיי אדם עמותה בפרט מהלידה עד הפרידה (ע"ר)

חיי אדם עמותה בפרט מהלידה עד הפרידה (ער) לכבוד: הגב' השלום והברכה, דליה מימון הנדון: צירוף העמותה לרשימת הארגונים בהמשך לשיחתנו הטלפונית ולבקשתך, הנני מתכבד להעביר לך את החומר המבוקש בכתב. אני מאמין שנוכל לזכות להיות בין הארגונים המאושרים לקבל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים  כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

קורות חיים ורשימת פרסומים

קורות חיים ורשימת פרסומים קורות חיים ורשימת פרסומים )דצמבר 2013( דר' דורון בר פרטים אישיים תאריך לידה: 6 ביולי 1965 מספר תעודת זהות: 059710491 כתובת: רח' רמב"ם 21, מבשרת ציון, 90805 מספר טלפון: 02-5342623.1 השכלה 2003 פוסט דוקטורט,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד