. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ". " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. ("

תמליל

1 . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :. :. ' [ :. : :. [ :. :. :. :. :. :. ) :. [] :. : '. [ ' ' ) (: [ " : '. ) ( ' : ' : ' : ' " : ' : ' ' : ' : ' : ' ' : ' ' ' : ' : =. "), ' : (. ] ' ) (:. ') :( = ] [: : :. ' ' ' ' : : : : ' : ] [: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ' ' ' : : : : : : : () : ],[: ['] '. ],") ].,[. ],[: ],[,,.,.,() " '.[], ', ].. '. ',[.] ' ". = " ) [ : ) : ) ' ' : ) ' : = B ( a B B z Ba B B B B :CL ], k L L Ba e G L e B B B :e ], [ kl Lk e :L ], [ B C L L : ], [ = [ : :() :() ]. [ :() ") :( :"),(). ' : :,() : ",," : :() [ ' ] [ ] ',. :") [ :() [ "] '. ' " [ :() [.") ' : [ :() [ ")." " : [ :() [ ". :. :. :. : " : [ " : :") [ :") [,. :. :. : [ :") [.,, '" " :() [.,() : [ :() [ : [ :") [ :() :() [ ' ").() " ' : [ " " ", " " () ' ", ", " "., ', ' :" [. "..' :" ] [: [, : [:,[ ] [' [' [' [. ]. ]. ] ),( ].,[,[. [ ] ], תושגדומה םילימה לע ץחל השחמה ףדל

2 37 הערן מסכת בכורות מ"ד ע"א הכבשים או העזים שהיתה אחת ל עגל והשניה קטנה כשל אווז, )31,30,2 חת גדולה כשל עגל או קטנה כדרכה, דינה תלוי במחלוקת ות )33,32 עיניו גדולות כשל עגל ה גדולות כשל עגל או קטנות 7.29 עין כבש.31 עין עגל עין עגל.32 דוגמא לעין אחת גדולה ועין אחת רגילה..33 דוגמא לעין אחת קטנה ועין אחת רגילה להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

3 יק ג מומר הערן 37 ה. בהמה ממין הכבשים או העזים שהיתה אחת מעיניה גדולה כשל עגל והשניה קטנה כשל אווז, פסולה. 68 )תמונות )31,30,29 ו. היתה עין אחת גדולה כשל עגל או קטנה כשל אווז והשניה כדרכה, דינה תלוי במחלוקת הראשונים. 69 )תמונות )33,32 ז. היו שתי עיניה גדולות כשל עגל או קטנות כשל אווז, כשרה עין כבש 30. עין אווז 31. עין עגל 32. דוגמא לעין אחת גדולה ועין אחת רגילה. 33. דוגמא לעין אחת קטנה ועין אחת רגילה

4 י ק ג מו מ ר ה ע רן מסכת בכורות מ"ד ע"א ה. בהמה ממין הכבשים או העזים שהיתה אחת מעיניה גדולה כשל עגל והשניה קטנה כשל אווז, פסולה ( 68. תמונות )31,30,29 ו. היתה עין אחת גדולה כשל עגל או קטנה כשל אווז והשניה כדרכה, דינה תלוי במחלוקת הראשונים ( 69. תמונות )33,32 קטנות כשל אווז ז. היו שתי עיניה גדולות כשל עגל או קטנות 70 כשל אווז, כשרה..29 עין כבש.30 עין אווז.31 עין עגל עין אווז.32 דוגמא לעין אחת גדולה ועין אחת רג.33 דוגמא לעין אחת קטנה ועין אחת רג להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

5 יק ג מומר הערן 37 ה. בהמה ממין הכבשים או העזים שהיתה אחת מעיניה גדולה כשל עגל והשניה קטנה כשל אווז, פסולה. 68 )תמונות )31,30,29 ו. היתה עין אחת גדולה כשל עגל או קטנה כשל אווז והשניה כדרכה, דינה תלוי במחלוקת הראשונים. 69 )תמונות )33,32 ז. היו שתי עיניה גדולות כשל עגל או קטנות כשל אווז, כשרה עין כבש 30. עין אווז 31. עין עגל 32. דוגמא לעין אחת גדולה ועין אחת רגילה. 33. דוגמא לעין אחת קטנה ועין אחת רגילה

6 מסכת בכורות מ"ד ע"א אמר רב חסדא עז שאין לה קרניים 73 ק רניים ים 152 העזים [בין זכר ובין נקבה ] תחלת ברייתה, כשרה ( 153. תמונות ניים כבשים [בין זכר ובין נקבה] שיש ( 154 תמונה )97,96 אופנים שנתבארו לעיל בסעיפים עז שאין לה קרניים עז שאין לה קרניים.95 עז שיש לה רק קרן אחת מתחילת ברייתה להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

7 פרק ו מומי הקרניים 73 עז שאין לה קרניים ד. בהמה ממין העזים ]בין זכר ובין נקבה ] 152 שאין לה קרניים מתחלת ברייתה, כשרה. 153 )תמונות )95,94 כבש שיש לו קרניים ה. בהמה ממין הכבשים ]בין זכר ובין נקבה[ שיש לה קרניים, כשרה. 154 )תמונה 97( 96, ואם ניטלו קרניה באופנים שנתבארו לעיל בסעיפים א'-ב', ראה הערה עז שאין לה קרניים 95. עז שיש לה רק קרן אחת מתחילת ברייתה 96. לרוב הכבשים בשנתם הראשונה אין קרניים 97. כבשה שיש לה קרניים

8 נים שנתבארו לעיל בסעיפים.94 עז שאין לה קרניים מסכת בכורות מ"ד ע"א ורחל שיש לה קרניים.95 עז שיש לה רק קרן אחת מתחילת ברייתה הראשונה אין קרניים.97 כבשה שיש לה קרניים כבשה שיש לה קרניים להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

9 פרק ו מומי הקרניים 73 עז שאין לה קרניים ד. בהמה ממין העזים ]בין זכר ובין נקבה ] 152 שאין לה קרניים מתחלת ברייתה, כשרה. 153 )תמונות )95,94 כבש שיש לו קרניים ה. בהמה ממין הכבשים ]בין זכר ובין נקבה[ שיש לה קרניים, כשרה. 154 )תמונה 97( 96, ואם ניטלו קרניה באופנים שנתבארו לעיל בסעיפים א'-ב', ראה הערה עז שאין לה קרניים 95. עז שיש לה רק קרן אחת מתחילת ברייתה 96. לרוב הכבשים בשנתם הראשונה אין קרניים 97. כבשה שיש לה קרניים

10 מסכת בכורות מ"ד ע"א הבהמה קרן מבנה הבהמה קרן נטלו מבנה קרנותן וזכרותן עמהן אותה העוטפת אותה והקרן העוטפת הזכרות והקרן עצם הזכרות עצם עצם עצם 72 ניטלו הקרניים קרן קרן.88 מראה כללי של קרן שנחתכה של קרן שנחתכה כללי מראה שנחתכה של קרן.88 מראה כללי.89 הפרדת והוצאת העצם מתוך הקרן העצם מתוך הקרן והוצאת הפרדת מתוך הקרן והוצאת העצם.89 הפרדת.90 המשך הפרדת והוצאת העצם מתוך הקרן.90 המשך הפרדת והוצאת העצם מתוך הקרן.91 העצם לאחר שיצאה מהקרן. בקצה העליון של הקרן אין.91 העצם לאחר שיצאה מהקרן. בקצה העליון של הקרן אין הע ב וד ה הזכרות. את העצםב את עצםוהש שיצאה מהקרן. בקצה לאחר הזכרות. את עצם המשך הפרדת והוצאת העצם מתוך הקרן העליון של הקרן אין את עצם הזכרות. 146 א. ניטלו קרני הבהמה [או אפי' קרן אחת ] עם עצם הזכרות שבתוכם ולא נשאר מהעצם כלום, הרי זה מום 147. ויש שכתבו שאינו מום אלא כשנשארה 148 במקום הקרן גומא וכגון שנעקרה הקרן בכח. ב. ניטלו קרני הבהמה [או אפי' קרן אחת] עם חלק מעצם הזכרות (תמונות,)93,92 פסולה ואינה נפדית על מום זה 149. ונחלקו הראשונים אם זהו דווקא 150 בניטל רוב עצם הזכרות או אפילו מעט ממנו. ג. ניטלו קרני הבהמה בלי עצם הזכרות שבתוכם, 151 כשרה..92 פרה שנשברה לה קרן אחת לה קרן אחת שנשברה פרה להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

11 פרק ו מומי הקרניים 71 מבנה קרן הבהמה עצם הזכרות והקרן העוטפת אותה עצם קרן 88. מראה כללי של קרן שנחתכה 89. הפרדת והוצאת העצם מתוך הקרן 90. המשך הפרדת והוצאת העצם מתוך הקרן 91. העצם לאחר שיצאה מהקרן. בקצה העליון של הקרן אין את עצם הזכרות. לדף הבא בספר

12 72 והשב את העבודה ניטלו הקרניים א. ניטלו קרני הבהמה ]או אפי' קרן אחת ] 146 עם עצם הזכרות שבתוכם ולא נשאר מהעצם כלום, הרי זה מום. 147 ויש שכתבו שאינו מום אלא כשנשארה במקום הקרן גומא וכגון שנעקרה הקרן בכח. 148 ב. ניטלו קרני הבהמה ]או אפי' קרן אחת[ עם חלק מעצם הזכרות )תמונות 93(, 92, פסולה ואינה נפדית על מום זה. 149 ונחלקו הראשונים אם זהו דווקא בניטל רוב עצם הזכרות או אפילו מעט ממנו. 150 ג. ניטלו קרני הבהמה בלי עצם הזכרות שבתוכם, כשרה פרה שנשברה לה קרן אחת 92 א. נשבר קרן אחת 93. איל עם ארבע קרניים, נחשב כמו שניטלו קרניו לפי הכלל שכל יתר כנטול דמי ראה להלן תחילת פרק ז'.

13 מסכת בכורות מ"ד ע"א נטלו טלפיים וזכרותם עמהן.136 רגל של הבהמה עם שני טלפיים. ניכר שגבול הטלפיים הוא עד המקום שמתחיל לצמוח שיער..137 שני רגלי הבהמה שבכל רגל שני ט 111 פ רק י מו מ י ה ט ל פ י י ם ניטלו הטלפיים 204 א. ניטלו טלפי הבהמה [אפילו מרגל אחת ] עם חלק מעצם הזכרות שבתוכם, הרי זה מום. 205 (תמונות )140,139 ונחלקו הראשונים אם זהו דווקא בניטל רוב עצם 206 הזכרות או אפילו מעט ממנו. ב. ניטל טלף אחד משני הטלפיים שברגל אחת, ואם סופו מום, כתבו האחרונים שגם באופן זה.138 מופרדות מעט. בתמונה זו ניכר הגבול של טלפיים הואשני הגבול הטלףניכר בתמונה זו מופרדות טלפיים שני 207 העוטף בלי מעט. ניטל רק הטלפיים, ואם שבתוך העצם לחזור ולגדול, הרי זה מום עובר (. תמונה )141 העצם - כשרה. של העצם שבתוך הטלפיים, ואם ניטל רק הטלף 111 שבתוכם, בלי העצם - כשרה. ג. ניטלו טלפי הבהמה בלי עצם הזכרות העוטף.139 ניטלו שני הטלפיים עם העצם שבתוכם. כשרה ( 208. תמונה )142 ] צם ת, פו ם,.139 ניטלו שני הטלפיים עם העצם שבתוכם. שבתוכם עם העצם ניטלו שני הטלפיים.140 ניטל הטלף עם מעט מהעצם. מעט מהעצם ניטל הטלף עם להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

14 110 והשב את העבודה פרק י מומי הטלפיים מראה כללי של הטלפיים 136. רגל של הבהמה עם שני טלפיים. ניכר שגבול הטלפיים הוא עד המקום שמתחיל לצמוח שיער שני רגלי הבהמה שבכל רגל שני טלפיים שני טלפיים מופרדות מעט. בתמונה זו ניכר הגבול של העצם שבתוך הטלפיים, ואם ניטל רק הטלף העוטף בלי העצם - כשרה. לדף הבא בספר

15 פרק י מומי הטלפיים 111 ניטלו הטלפיים א. ניטלו טלפי הבהמה ]אפילו מרגל אחת ] 204 עם חלק מעצם הזכרות שבתוכם, הרי זה מום. 205 )תמונות )140,139 ונחלקו הראשונים אם זהו דווקא בניטל רוב עצם הזכרות או אפילו מעט ממנו. 206 ב. ניטל טלף אחד משני הטלפיים שברגל אחת, כתבו האחרונים שגם באופן זה הוא מום, ואם סופו לחזור ולגדול, הרי זה מום עובר. 207 )תמונה 141( ג. ניטלו טלפי הבהמה בלי עצם הזכרות שבתוכם, כשרה. 208 )תמונה 142( 139. ניטלו שני הטלפיים עם העצם שבתוכם ניטל הטלף עם מעט מהעצם ניטל טלף אחד עם רוב העצם ניטל הטלף בלי העצם שבתוך הטלפיים.

16 74 והשב את העבודה מקורות ומראי מקומות לעיון פרק ו - מומי הקרניים ניטלו הקרניים א. ניטלו קרני הבהמה ]או אפי' קרן אחת ] 146 עם עצם הזכרות שבתוכם ולא נשאר מהעצם כלום, הרי זה מום. 147 ויש שכתבו שאינו מום אלא כשנשארה במקום הקרן גומא וכגון שנעקרה הקרן בכח. 148 ב. ניטלו קרני הבהמה ]או אפי' קרן אחת[ עם חלק מעצם הזכרות, פסולה ואינה נפדית על מום זה. 149 ונחלקו הראשונים אם זהו דווקא בניטל רוב עצם הזכרות או אפילו מעט ממנו כ"כ התפא"י בחומר בקודש פ"ב אות כ"ח ודברי שאול יוסף דעת יו"ד סי' ש"ט ס"ב בסופו, ושו"ת דברי מלכיאל ח"א סי' ס"ג ד"ה אמנם בכורות מד. ורמב"ם פ"ב מאיסו"מ ה"ד כ"כ רש"י בבכורות שם והטור יו"ד סי' ש"ט הוסיף דהיינו אם נעקרה בכח. וכתב בצפנת פענח פ"ח מהלכות לולב ה"ז דלרמב"ם הפסול מחמת שלא נשאר כלום מהקרן, אך לרש"י אין הפסול אלא משום שנעשית גומא במקום הקרן, ופסולה מטעם חרוץ כמ"ש החזו"א בכורות סי' כ"ה סק"י. ואמנם בסי' כ"ו סק"ט צידד דאפשר דהרמב"ם ג"כ נקט כפירש"י בכורות מד. ורמב"ם פ"ב מאיסו"מ ה"ח. ובטעם הפסול כתב הרמב"ם שם משום שאינה מבחר נדריך, ונתבארו דיניה בספר תורת הקרבנות פרק ד' סעיף ו', עי"ש בכל הפרטים. אולם החזו"א בכורות סי' כ"ו סק"ט נתקשה בטעם זה, וצידד די"ל דחשיב מום עובר, ]וכן איתא ברדב"ז שם סוף הלכה ה', אולם בה"ד כתב כדברי הרמב"ם בהלכה ח' דפסולה משום מבחר נדריך[ עי' שו"ת דברי מלכיאל ח"א סי' ס"ג שדייק מלשון הרמב"ם ]בה"ח שם ובה"ה לענין טלפיים[ שכתב דפסולה אעפ"י שנשאר מעט מעצם הזכרות, ומדלא כתב דאפי' אם נשאר רובו פסולה כיון שניטל ממנו מעט, מוכח דס"ל דרק אם ניטל רובו פסולה. אולם הביא דמרש"י בסוף דף מד. מבואר דאם ניטל מעט מעצם הזכרות נפסלה, ורק בחתך הקרן מעל הזכרות כשרה, וכפשטות לשון הגמ' שם, וכ"ה בפי' הר"ש והרא"ש פרה פ"ב משנה ב', ]וכן נקט הב"י יו"ד סי' ש"ט בקושייתו על הטור שם לענין טלפיים[. ג. ניטלו קרני הבהמה בלי עצם הזכרות שבתוכם, כשרה. 151 עז שאין לה קרניים ד. בהמה ממין העזים ]בין זכר ובין נקבה ] 152 שאין לה קרניים מתחלת ברייתה, כשרה כמבואר בבכורות מד. בסוף העמוד שם כן מבואר בב"י ודרישה יו"ד סי' ש"ט דגם בזכר נאמר דין זה, דגם הוא כלול בלשון עז הנאמר בגמ' גמ' בכורות מד. והובא ברמב"ן והרא"ש בכורות פ"ו סי' ו', ובליקוטי הלכות סוף פ"ו. ועיין כס"מ פ"ב מאיסו"מ ה"ד שדן מה דעת הרמב"ם בזה, אולם במעשה רקח שם והר המוריה אות י"א נקטו בפשיטות דגם הרמב"ם מודה לדין זה.

17 וה ש ב את העב וד ה ניטלו הקרניים בכורות מ"ד ע"א מסכת א. ניטלו קרני הבהמה [או אפי' קרן אחת ] עם 146 עצם הזכרות שבתוכם ולא נשאר מהעצם כלום, הרי רניים זה מום 147. ויש 146 שכתבועםשאינו מום אלא כשנשארה קרני הבהמה [או אפי' קרן אחת ] 148 הרישנעקרה הקרן בכח. וכגון מהעצםגומא במקום הקרן כלום, ת שבתוכם ולא נשאר ניטלואלא שאינו מום כשנשארה[או אפי' קרן אחת] עם חלק קרני הבהמה ויש שכתבו ב. 148 הזכרותבכח. שנעקרה הקרן רן גומא וכגון מעצם (תמונות,)93,92 פסולה ואינה נפדית 149 קרןזה. מום חלקהראשונים אם זהו דווקא ונחלקו אחת] עם קרני הבהמה [אועלאפי' 150 נפדיתאו אפילו מעט ממנו. הזכרות פסולהעצם בניטל רוב ואינה רות (תמונות,)93,92 רש"י : רב חסדא דאיגום איגמומי. נחתכין מלמעלה ושרשיו נשארו הזכרותה ע ב ו דה עצם ב א ת דווקאבלי וה ש קרניזהו ניטלואם הראשונים שבתוכם, הבהמה ה 149. ונחלקו ג. 150 אפילו 151 מעט ממנו. עצם הזכרות אוכשרה..92 פרה שנשברה לה קרן אחת קרני הבהמה בלי עצם הזכרות שבתוכם,.92 פרה שנשברה לה קרן אחת ]14 עם ום, הרי נשארה 148 ח. ם חלק נפדית דווקא 150 ו. בתוכם, 92 א. נשבר קרן אחת.92 פרה שנשברה לה קרן אחת נשבר קרן אחת פרה שנשברה לה קרן אחת 92 א. נשבר קרן אחת.93 איל עם ארבע קרניים, נחשב כמו שניטלו קרניו לפי הכלל שכל יתר כנטול דמי ראה להלן תחילת פרק ז'. 92 א. נשבר קרן אחת.93 איל עם ארבע קרניים, נחשב כמו שניטלו קרניו לפי שניטל קרניו נחשב כמו ארבע הכללעם איל תחילת פרק ז'. קרניים, ראה להלן כנטול דמי שכל יתר לפי הכלל שכל יתר כנטול דמי..93 איל עם ארבע קרניים, נחשב כמו שניטלו קרניו לפי להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

18 72 והשב את העבודה ניטלו הקרניים א. ניטלו קרני הבהמה ]או אפי' קרן אחת ] 146 עם עצם הזכרות שבתוכם ולא נשאר מהעצם כלום, הרי זה מום. 147 ויש שכתבו שאינו מום אלא כשנשארה במקום הקרן גומא וכגון שנעקרה הקרן בכח. 148 ב. ניטלו קרני הבהמה ]או אפי' קרן אחת[ עם חלק מעצם הזכרות )תמונות 93(, 92, פסולה ואינה נפדית על מום זה. 149 ונחלקו הראשונים אם זהו דווקא בניטל רוב עצם הזכרות או אפילו מעט ממנו. 150 ג. ניטלו קרני הבהמה בלי עצם הזכרות שבתוכם, כשרה פרה שנשברה לה קרן אחת 92 א. נשבר קרן אחת 93. איל עם ארבע קרניים, נחשב כמו שניטלו קרניו לפי הכלל שכל יתר כנטול דמי ראה להלן תחילת פרק ז'.

19 מסכת בכורות מ"ד ע"א עצם קרן מעילווי זכרות רן שנחתכה.89 הפרדת והוצאת העצם מתוך הקרן צאת העצם מתוך הקרן.91 העצם לאחר שיצאה מהקרן. בקצה העליון של הקרן אין לאחר שיצאה מהקרן. בקצה העליון של העצםהזכרות. את עצם הקרן אין את עצם הזכרות. להמחשה מפורטת כל הזכויות שמורות

20 פרק ו מומי הקרניים 71 מבנה קרן הבהמה עצם הזכרות והקרן העוטפת אותה עצם קרן 88. מראה כללי של קרן שנחתכה 89. הפרדת והוצאת העצם מתוך הקרן 90. המשך הפרדת והוצאת העצם מתוך הקרן 91. העצם לאחר שיצאה מהקרן. בקצה העליון של הקרן אין את עצם הזכרות.

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

G 1-64

G 1-64 אייגנר דוד הרב ועריכה: כתיבה עמיחי יהודה הרב הלכתית: הדרכה מקצועית: הדרכה קניגסוולד גבי ד"ר החקלאית') 'החקלאית (רופא זמיר שמואל ד"ר הוטרינריים) השירותים ראשי (רופא אשקלון והארץ התורה מכון והארץ התורה מכון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 רווחת הפרה ד"ר גלעד פקטור אסיפה כללית - החקלאית 30.4.2014 נושאים מבוא המצב כיום לאן אנחנו הולכים 2 המלטות/ מאת דניאל פקטור שי" הרבה קריאות על המלטות קשות. וזה דווקא כיף לעזור להמליט. וזה לפעמים מבאס לראות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf סימן לט גדר איסור מלאכה באבל, ובדין מלאכת אשתו. ראשי פרקים א.איסור מלאכה באבל- שלושה או שבעה? ב.איסור מלאכת בניו ועבדיו. ג.בגדר איסור "מלאכתו". ד.גדר האיסור בחנות של שותפים אליבא דהראב"ד. ה.בגדר הנ"ל לשיטת

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

erch-009

erch-009 ערכין דף ט. לתירוץ רב הונא שעושים שמונה חדשים מלאים ו"כגון שהיתה שנה מעוברת", מתי חל מולד תשרי של שנה שעברה ומתי בשנה זו? [תוד"ה מאי]. מולד תשרי שנה זו מולד תשרי שנה שעברה ברביעי כ"א תקפ"ט שבת שעה י"ב

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ב"ה ערב שבת בא - יתרו ו'- י"ט שבט תשע"ט גליון 146 חולין מ"ו - נ"ט ת"ר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי הר"ר צבי ב

בה ערב שבת בא - יתרו ו'- יט שבט תשעט גליון 146 חולין מו - נט תר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי הרר צבי ב ב"ה ערב שבת בא - יתרו ו'- י"ט שבט תשע"ט גליון 146 חולין מ"ו - נ"ט ת"ר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי הר"ר צבי בן ר' אברהם גאסט ז"ל נלב"ע י"ט תשרי תשס"ד לפ"ק ת.נ.צ.ב.ה.

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

יצירת טבלה בעלת מראה מקצועי

יצירת טבלה בעלת מראה מקצועי המזבח בהוצאת ישיבת "הרעיון היהודי" ת.ד. 6918 י-ם טל' 02-5823540 3 תוכן הענינים מקומו של המזבח אורכה של אמת המזבח היסוד הסובב מקום המערכה תפוח המערכות הספלים השיתין הכבש הגדול רבובה הכבשים הקטנים בנית המזבח

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

מנחות עז פג 106

מנחות עז פג 106 בס"ד, יום ראשון כא' אדר ב' תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת מנחות עז פג (106) א. 1) מה הם המינים של לחמי התודה, ומנלן? ומה הוא השיעור של כל חלה וחלה של לחמי התודה לפי מידות מדבריות ולפי מדות ירושלמיות? 2)

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

עלון המשפט ביה"ד "נתיבות חיים" שע"י מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט"א פנים מאירות 1 י-ם טל: פסקי דינים שכירות פוע

עלון המשפט ביהד נתיבות חיים שעי מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליטא פנים מאירות 1 י-ם טל: פסקי דינים שכירות פוע ביה"ד "נתיבות חיים" שע"י מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט"א פנים מאירות 1 י-ם טל: 02-5023637 פסקי דינים שכירות פועלים ב - חזרת המעסיק אחרי התחלת המלאכה הרב יוסף פליישמן שליט"א

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכ

עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכ עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכמה אופנים. בואו ניקח מחלקת צעצוע. אנחנו מעונינים להגדיר

קרא עוד

א בענין יציאה בחוטי שיער - סימן ש"ג הערות בדברי אחד מבני החבורה בגליון נ"ה, בענין יציאה בתכשיטים, ובדברי הרב שאול אסולין שם, בענין חשש דלמא שלפא בפאה

א בענין יציאה בחוטי שיער - סימן שג הערות בדברי אחד מבני החבורה בגליון נה, בענין יציאה בתכשיטים, ובדברי הרב שאול אסולין שם, בענין חשש דלמא שלפא בפאה א בענין יציאה בחוטי שיער - סימן ש"ג הערות בדברי אחד מבני החבורה בגליון נ"ה, בענין יציאה בתכשיטים, ובדברי הרב שאול אסולין שם, בענין חשש דלמא שלפא בפאה נכרית מבוא בגליון נ"ה עמ' פ' הובאו דברי אחד מבני החבורה,

קרא עוד

זבחים כא כז 81

זבחים כא כז 81 בס"ד, יום שני כו' תשרי תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת זבחים כא כז (81) א. 1) באר הנידון האם אפשר לקדש בתוך הכיור, ומהיכן רצו להוכיח, וכיצד דחו? 2) למאן דאמר מי כיור נפסלים בלינה, אימתי הוא הזמן בו נפסלים?

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב

מכק אדמור מליובאוויטש מאמר דה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמא יל בקונטרס פורים קטן ה'תשנב מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב לעילוי נשמת הרה"ג הרה"ח הרב מרדכי שמואל בן הרה"ח הרב משה ע"ה אשכנזי רב ומרא דאתרא דכפר חב"ד במשך

קרא עוד

עלון 398

עלון 398 398 בס"ד, כא אייר התשע"א. מסכת מנחות פגג דףף עזז דףף דף עז ע"א א) מתני', ושלש חלות לעשרון. כתב המקדש דוד (סימן ל סק"ג), דאף על גב דליכא מידה של שליש עשרון, נראה דמחלקן בטורטני, דדוקא גבי חביתי כהן גדול

קרא עוד

מדע תורתך

מדע תורתך שעור ב: אינו מן המוכן בשעור הקודם, עסקנו, בעקבות חלקו הראשון של פרק 'כל הכלים' בדין טלטול כלים בשבת. בשעור הנוכחי נעסוק, על פי חלקו השני של הפרק, בחפצים שאינם כלים, ובראשם, 'שברי כלים' שהם מקרה הגבול שבין

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

הרב יצחק ביסמוט נמצא אחד מהם קרוב או פסול - שיטת הש"ך ראשי הפרקים א. הקדמה ב. אופן בו נמצא קא"פ דלמחזי אתי ופוסל העדות ג. סברת הש"ך - כוונה להעיד כהכש

הרב יצחק ביסמוט נמצא אחד מהם קרוב או פסול - שיטת השך ראשי הפרקים א. הקדמה ב. אופן בו נמצא קאפ דלמחזי אתי ופוסל העדות ג. סברת השך - כוונה להעיד כהכש נמצא אחד מהם קרוב או פסול - שיטת הש"ך ראשי הפרקים א. הקדמה ב. אופן בו נמצא קא"פ דלמחזי אתי ופוסל העדות ג. סברת הש"ך - כוונה להעיד כהכשר לשם עד בפסול ובכשר ד. למחזי או לאסהודי דין בחלוקת כתות עיון בלשון

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlit"a

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlita Touro College and University System Touro Scholar Hebrew Theological College Publications and Research Hebrew Theological College 2018 Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

Chulin Daf 2 Introduction to Chulin - Mitzvat Shechita חולין ב הקדמה לחולין - מצות שחיטה

Chulin Daf 2 Introduction to Chulin - Mitzvat Shechita חולין ב הקדמה לחולין - מצות שחיטה מקור לדין שחיטה דברים פרק יב (כ) כּ י י ר ח יב י ק ו ק א ה י א ת גּ בוּל כּ א שׁ ר דּ בּ ר ל ו אָמ ר תּ א כ ל ה ב שׂ ר כּ י ת א וּ ה נ פ שׁ ל א כ ל בּ שׂ ר בּ כ ל א וּ ת נ פ שׁ תּ אכ ל בּ שׂ ר: (כא) כּ י י ר ח ק מ מּ ה מּ קו

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

Microsoft Word - Document36

Microsoft Word - Document36 הרב מאיר טברסקי ראש ישיבה בעניני פסח שני ודרך רחוקה א. פסח שני (הל' א') מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו או שהיה בדרך רחוקה או נאנס באונס אחר או ששגג ולא הקריב בראשון הרי זה מביא פסח בארבעה

קרא עוד

תמורה ז יג 145

תמורה ז יג 145 בס"ד, יום ראשון כט' כסליו תשע"ב שם: זמן: מבחן שבועי מסכת תמורה ז - יג (145) א. 1) מה ילפינן מ"לא תקריבו" דכתיב גבי "מעוך וכתות ונתוק", ומה ילפינן מדכתיב "לא תקריבו" גבי "מיד בן נכר"? והאם האי קרא יכול

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד