אהרן לפפא, חיים בנבנשתי ור, מחלוקת ר מאת דוד תמר יוסף, ידועה המחלוקת שפרצה באזמיר בשנת תכ"א, באחרית ימיו ר של איסקאפה, רבה של העיר. ר י איסקאפה שימש ר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אהרן לפפא, חיים בנבנשתי ור, מחלוקת ר מאת דוד תמר יוסף, ידועה המחלוקת שפרצה באזמיר בשנת תכ"א, באחרית ימיו ר של איסקאפה, רבה של העיר. ר י איסקאפה שימש ר"

תמליל

1 , ור, ר מ יוסף, ידועה ה שפרצה תכ"א, בית יו ר איסקאפה, ר. ר י איסקאפה שימש ר ואב בית דינה ל עוררין, אולם לעת זקנתו, כשתש כוחו, הסמו ביני ראשי הקהית למנות שגי דיינים במקומו. אף פי שב באותם הים גדול הדור יריבים ומתנגדים קשים, א נתנו למנותו כ וכר במקומו יוסף איסקאפה. די י איסקאפה נפטר סמוך לזמנה ה, ב ו בטבת תכ ב\ ומשרתו גתחלקה לשניים. נתמנה לדון בדיני איסור והיתר ובדיני אות, ואי לדיני ממונות ביקשו להביא ל, שה שבררו ראשי הקהל רצה לעזוב מקומו ולבוא ל. לבסוף, חר שנים, בררו ממאגגסיה שבאסיה הקטנה, שבא ל ב אייר תכ ה. שימש ורב כשמונה חודשים עד שהודח מכהונתו ידי שבמשיחותו כפר, בטבת תכ ו, ולמחרתו נתמנה ח בידי לר המוסמך היחיד.2 בדברים הלן מבקש להעד מקורות, א עסקו ם חכם, הנוגעים בסוגיה זו ה, תכ א תכ ו. כבר עמד ג ום כך, ש טען, שאף פי שהסם בחתימת ידו לחקת משרת הדיינות לשניים ואף הזן בכתב לבוא לשמש כ, עשה ז באונס גמור ו ברצון מבי אגרופין.8 בבעי חיי, חו מ ח ב, קעב, שנכתבו תכ ח ונמו מעיני חכם.4 ח טוען ומתנן ש ידוע ומפורסם, שאותה הס נעשה באונס גי לה שב ] בגבגשתי{ ולסיעתו ומחמת האונס חתמו ס, וה שב מסר מודעא רבעה או ה ם, וא ל ]ואיכא למר[ אנוס בדבר. ומ דההס אעיקרא היא בטלה 1 שכתבתי שנת פטירתו ר י איסקאפה במאמרי: ע סיני, )ת ב,( ע רלח רלט. 2 א,.328, ע, הערה

2 412 [2] נמצא ש שגתחייבו להח יר נר ו בטעות בחיובם כם, כמו שכבר הארכתי ע ז במקום לעגין. 5 ש ום לבו לכך, ש התשו הקודמת לתשו ש דן, קעא, שנכת תכ ז,6 עוסקת אף היא באותו העניין. נשאל מ הכ מ,7 ש אחת קב י ל שידון בדיני ממונות, ולפי א מקיין דין ה ש חולקים יו נתקבצו והשיגו שתעשה הס, שיעשה וידין ה הנז י מקובל יה. ו משיב לבי ולבך ידעו, שהס הז מבוטלת היא, שאינה ברצון טובי בי אגרופין עשאוה ב ואל, בלתי רצון גדולי וטובי, ת ש ם שראוי לפרוס גולתא דדהבא ריה 8 רוצים לחצוב בורות נשברים... וון שה ה איכא בשוקא גדולים וטובים ממנו כח ב ד להסם, ש שידין י מקובל י, יות ש גדולי וטובים ממנו. ו מסיים : ו שחותמו אמת יגחינו בדרך אמת ויתן בלבנו רוח דעת ויר ה להצדיק צדיק בדינו ולהרשיע רשע בדינו. רומז זו לתשו ב קעב הנזכר, דמצד הדין אף יסמו כן... סכמת כם, שכבר כתבתי בתשו אח חלק ה והיא התשר הסמוכה ל קע ]צ ל קעא.[ 9 זו פיסקה 5 מ הובאה ידי ום. זתי לה ום זו תשו שהשט ]יח בגבגשתי[ עד השמות, א הרגו בת ההיסטורי ובפירו. הרי נזכר בשמו ארבע פ, פעים ב סתם. 6 בטעות נדפס תג ז, שהאותיות יף וגרץ דומות בדפוס ה ובאותיות רש י בל. איני 7 יודע לותו ה הכ מ, פי דברי קרדוזו קיבל סוד האהות מפי ת י )ום,.(115 ע ם מכנהו היקר והגה ו. 8 ב מ פה ע א; והשווה פגי, חייג, )להלן בפגים,( ש מדבר עצמו בגוף י: י... שמ הסמו טובי למנותו ל פ למרביץ תורה, וגולתה דדהבא פר ריה לקרותו מורינו. והשווה דברי הרלב ח בפולמוס הסכה בקונטרס ראשון:... ובררו ל ר ר יעקב בי רב יצ ו ופריסו ריה גולתא דדהבא לתו סמוך וראש י )שו ת הרלב ח, ויגיציה שיה, דף רעח ע א.( באותו 9 עניין דן בגבגשתי בתשו ריז, שנכת במוצאי יום הפורים תכ ו. כותב כבוד ה נריץי. לתמוה, שבתשו הנזכרת, קעב, שנכת תכ ח, נזכר בברכת ה )אמנם פ אחת נזכר בברכת המתים, זו טעות הדפוס,( וכך יוצא מת התשו שנכת כש ע ב. והרי בימצבות רבני וחכ )בסוף הספר עניני דורת א פריימאן, (142 ע נר ש נפטר בכ ו באייר תכ ז, זו שרשי מצבות רבני תדיר אפשר לסמוך יה. שכתבו יערי )וחי ארץ ראל, ע,514,(38 הערה בניהו )קרית ספר, כח, ע,(28 27 וכותב שורות אלה במאמרו הנזכר בסיני, ע, ע רמ.

3 [3] ו 413 ידיעות חשובות, הנוגעות ב זו וב שקדם לה אפשר להעת מתוך ס כנסת הגדולה ל ח ומתוך שו ת לשאר בשרו משיה.10 מ למדים אגו, שום בואו ל רדף אותו אדם, מתקיפי ומפרנסיה, רדיפות קשות, ו הלשין והיל יו פעים ילה נו, ש,, הר דתו לדת האיסם. לפי חוקי האיסם שהר דתו לדת האיסם ומבקש לחזור בו אחת דינו למות. אותו תקיף ואלם אף עשה מסירה ל הז. ו לשונו ב, שנכתבו תכ ד, או סמוך חר מכן, בס כנסת הגדולה, תכה, י סעיף... ו עני וכואב ום בואי רץ הז כתרגי רד א ב ני רדיפות חמס בכפי עד שיב י חוגי ט ]ראיה[ בעש ג, ש א מרביץ תורה באיזר, ששוגאי יר דתו,12 ואנ ידעתי, מעשיו במחשך בעצת ידעו ה/ תן כפעולת. וי נניתי למרביץ תורה פה איזר הלך ומסר החוגי ט ביד שהו ל גדולי לשי ך ולמופטי, והכנסני בסכנה גדולה לי ה לי, ושתד טובי ובפרט ה ר אפרים ארדיטי יצ ו 13ים ה פעול, הציני מ שגי האריות. אודה ה ב לבב, שזקנתי ו 10 חיד א, ס הגדולים, ערך, רמז לדברי ב כנסת הגדולה וב שו ת. ום ),305 (1 הערה דברי החיד א, דן במקורות הל. ום הביא דברי חיד א ושמעתי, ש מאריך ב בכנה ג והשטוהו דפוס מ ).( הכבוד 11 חיד יא כתב בטעות תכ ד ]שמא נשמט בדפוס תג הה א ו כחוב תכה ו תכד,[ אות יב. 12 נתכוון,, לעצמו דרך מאמרם ז ל שונאי ; ראל עיין ברכות ע א; ז לב ע א. אינני רואה מקום להבנה ת. וכך מוחים בראש יג, סעיף הבאים ל שהבאנו בם. עיין ביא מליריאה ט וא, הרודף חבירו להרגו וכו. ג ב וכ ש רודף יו להרו. הרשד ם ז ל חלק ח מ סי א )הכוונה לתשו העוסקת במשפחת נשיא מנדס, דנות בכך התשובות ה.( הרשד ם והשווה בבעי חיי, חו מ, ח ב, רכח, שהיא תכ ו והעוסקת ב )!( במאמרי רזות לתנועת / העומד להתפרסם בסיגי, עב, ת ג,,(9 הערה שראובן אמר לשמעון בפגי ם תורת ם חייבים תה, ש לך מלך ום מורדים במלך, בני כולכם מות ם, ו כותב, השאר, ו עור העבר יעבי עיניו מראות ברע שעשה המוסר ה, דמקלי קלי זיהריה ] חולין גד ע א[ לחייב ראשי שונאי ראל למלך, באמר מרדו בך יאודאי, ויקיימו ו מלך, הדבר ידוע ומפורסם, שהדור פרוץ בדבר הרע ה. במשפט הון מכוון,, ל שאירע, שאמרו יו, ש מולך ודים; להלן בפגים. 13 ל ספק אותו אפרים ארדיטי, שנתמנה תכ ו ידי למלך ; יורם : א, ע.349 נזכר ב שו ת חכ הדור בפנקס שד ר מצפת תל ז;.3 הערה

4 414 [4] ו העבודה ס א שנה 14הצילני מכף מעול וחומץ. וכב שב קיאו חזר הא ה להלשין י הדבר ה. ובל עשה מסירה ל הז, וכמעט היתה יוצאה הפרצה אפי לשאר עיירות ומדינות. ובקשו ממני ממוני הז משפטו. ו שחסתי וריחמתי יו ו רציתי לדונו בדין תה כמשפט המוסר ובפרט מוסר כ, וגזרתי שייכוהו לדוגייאות.15 כן רד. תן כפעו ]צ ל כפוע י = כפעולת כפעולתו.[? ומעשה ידיו, ו כזית רענן לפגי אלהים. איננו יודעים מדוע רדף אותו אדם ל רדיפות נוראות כך; ברם, הרדיפות הל אירעו ל בואו ל לשמש תי ח כמרביץ תורה, ואינן קשורות ב שפרצה בית יו יוסף איסקאפה. אמנם ייתכן מאוד, שאותו גביר אלם נטל חלק ב זו, ו וכב שב קיאו חזר הא ה להלשין י הדבר ה וכו מלשונותיו, שהבאנו ל ושנכתבו תכ ד, רומזים זו. ל ברם, ידיעות חשובות זו תכ א תכ ה או תכ ו מוצאים אגו, ח ג, קושטא תע ט, ב ו. ב ב מוב השאלה והתשו ר מ, שתי תכ א; ב מובאות תשובותי שגי הל, שתי תכ ה או תכ ו. עיקר מוסבים הטענה שכבר הבאנו ל, הסכמתו לשמש כ לדיני איסור והיתר ולדיני אות בלבד היתה באונס גמור, כמות שנ ד. אמורים לגבי הסכמת הקהל. אנו שומעים, שבי הזרוע התקיפים, מתנגדיו ושונאיו, נהגו פיו באלימות נו ובתכסיסים שפלים, החמורים פי הדרך שנהגו ביו בטבת תכ ו. 14 כמר, המדובר תכ ד. בגבגשתי נולד שס ג ונפטר בי ט באל תל ג, דהיינו, בן יותו שבעים שנה. חיד א טעה וחשב, שיה נולד ש ס, ולפיכך כתב וי חייו כנה ג ד ע שגה בקירוב. בא לל טעות זו, מוון שכתב ו בעודנו בן ועשרים שנה השפ א התחיל לחבר החבור הסמ ג... ככתוב קדמת כנה יג א ח ) הגדולים.( בערכו ואגב שיטפיה דק החיד א בקריאה. קדמת ס כגסת הגדולה או ח כתוב ו השפ ד השפ א. ב המעת ל, מערכת גדולים, בערך,, טעותו חיד א, עמד מקור הטעות, כמות שהסברנו כאן. ו סיני רמא,.7 הערה 15,gaieotti%^ אגשים שנחו כאסירים ועבדים ניות לעבוד בחתירה במשוטים וכדו. 16 כך יוצא מפורש מ פגי, ח ג, ב ) להלן בם,( שנכתבו תכ א, שבו א ב שיבחרו כותב, לעצמו ]הכוונה להלן בם וערה הבאה[ יושב תוך ג שנים. מ בניהו שיער, מתוך צירופי תשובות בעי בחיי, ש בא ל תי ח )לקורות ודים בתירייא, ציון, יב, תש ז,, והערה ( הביא זו ראיה המוחה דבר דרך ההשערה דרך ודאי.

5 [5] ר, ו 415 יריביו נסבו בית ה 17וע ובאו בביתו ורגמוהו באבנים והכו מכה רבד, ליושבים בביתו, כשראו ש בגי הת הולם ומתחזקים ה אמרו, נו להוציא מחשבתנו לפו נמסרם =] ה ומות העולם,[ ולפיכך עמדו ביום השבת והלשינו ה ו תומו ל השופט הגדול המוסלם הלשנות יסופר/ בא ה ל השופט הגדול ועשה בו שפטים ואמר שיאסרהו בקלעה ]במצודה[ ומחר ירו חמור ושיעשהו סיאסיט 18וגרשו מלו והוליכוהו לפגי הנאיפ ]סגן המו,[ ויותו ה עומד ל הנאיפ באו עשרים נפשו כת הת צועקים בקול גדול, ום קרעו בגדי ביום השבת ואמרו, א יכולים לסבול מעשה ה, קובע ח ]בית דין[ בביתו... אפשר לשני מלם שתמשו בכתר א מחד שולטן ב מלך ק וה ושט 19 באיזר. מלך כראות ה דבר שמסרהו להריגה פרחה נשמתו. לבסוף גזר הנאיפ להוליך ל לבית אדוות הסוסים ולשים יו אות ברזל, עשו משרתי ך,נאיפ, ו מתומו כתבו לדוגיאות, כמר, לעבודת עבד בות. שוחרר ממאסרו חר שנתנו שוחד קרוב שת אלפים גרושים חד השרים. כשראו הת, שכת ה ניצולה ממחשבת הלכו ם לגאיפ ואמרו, תדע ל רוצים א ל ה, שבששה קהת ש מברן למלך אדונינו והקהל ה מברן לשררה. הכוונה לשררה שבוויניציה,20 שהיחסים בינה ל תורה מתוחים וחריפים ביותר בתשעים השנים ש קרב ליפגטו(1579) ל בוש קנדיאה בידי התורם.(1669) זו ילה תומו אירעה רק כשמונה שנים לפגי בוש קנדיאה, כ ויניציה עמדה במלח תורה, והיתד! סכנת מוות ליהודים, שהי י: אז בלב הנאיפ רע ומחשבתו לשרוף החב והקהל עמו. לבסוף נתברר, זו שהיתה ילת שווא, ו השופט דעתו היד, כול ם הון רב להציל ממות נפ. מעושי דברו השופט ח מר למוסרים ולמלשינים, תדעו נאמנה, ש ה וו י אסון, אגו עושים כם נתחים נתחים... ו ה פזרו ממון ויצאו מבית האסורים. סמוך חר מכן באו ל שגי ם נכבדים מטובי ושועיה, ויאמרו ב חמשים א, אנו וחים אליך קשה, ה כה דברי הת, שתלך תכפ 21וד, והליל ה תשב פה, ו יהרגו אותך ויפזרו אלפ 17 הכוונה ל. 18 לנהוג בער ובמדיניות, והכוונה לגרום למותו. כך הסביר לי בטובו פרופ ד איין, וקרוב ל אמרו לי הפרופסורים א אשתור, י בו ו קיסטר. 19 הסולטאן מוחמד בן איבים, שמלך בשנים כך כתב במפורש, סי, ; להלן בם. 21 ב הספר, ח ג, איז אותה פ א סופית. חסרה האות בדפוס ה בקושטא בז ההדפסה.

6 416 [6] או אלפים גרוש בעד קאן פהאס.22 כשמוע ה וו כדברים האלה חרדו חרדה גדולה ויאמרו א אל אחיו נעשה, ויען א ם... עוד מעט וסקני ויהרגו ל... שמסר אותנו להריגה ולשריפה יבצר ממנו לעשות הדבר ה. הנה האונס ניכר ומפורסם בעיני, אנו אנחנו מחמת נפשות ואנוס רחמנא פטריה. בואו נודה ש מבקשים ו עבור האונס שבועתנו במקו עומדת. ויענו ם ויאמרו טוב הדבר. עוד מדברים ווחים ים באו כת הת וענו ואמרו, תעשו רצוננו הרי טוב, ו ו בשבועת ה יהרגו ה. אז ענו כת ה, ו רצונכם. וענו ואמרו, שה ידון א ו רעהו ל ועיקר ה הבא, וה כם י ממונה איסור והתר וגיטין וחליצות. ענו א מחמת י כן י, למען נחדל מקטטות ומריבות, והסמו לכתוב ספר בדיו כדברים האלה. וחתם ר ה כתב ההס מפגי הפחד והי, אף פי ש הכניסו בו שני דברים כנגדו הפך מ שתה הסכמת מתחלה. חר ז נתהפך הגלגל, שרוב כת הת וכמעט ם נגע אלדים בלבם וידעו הרעו לעשות ה חמס בכפיו וחזרו ם ונעשו מכת ה. אותם הלשינו א ו ת נ ו 23 ל עצמ החוזרים ם ודבקו הח. אותם שחו למר ]צ ל מר[ לחב שיהרגוהו חזרו ם ו עתה ה הנז מחזיקים בינו. בסוף בגבגשתי נשאלת השאלה רשאים וחייבים קה, שקיבהו לרב ול בכתב קבלה ובשבועה, לקב י שגית למרות ההס האמורה מוון שההס היתה באונס גמור. משיב, ש כאן מקום לשאלה אדע ב יסתפק המסתפק, דברים ככתבן ש מפורסם אונסים הל הבאי בשאלה כאן מקום להסתפק אי לך אונ גדולים מאלה ב שאנסו החב סורין באדוות סוסים ובאות ברזל, ב שע ובאו בביתו וירגמו אותו באבנים והכו מכה ר ל שבים בביתו... ו ב שהלשינו יו קובע ח בביתו ו מולך ודים שבאיזר, ואי אפשר לב מלם וכו ובפרט ב שהלשינו, שבקהלתו מברן לשררה... לך מלשינו ומסירה גדולה מזו, ם מעותדים ח ו לרפ. מר, שרק איימו באלת קורצא ועשוי אדם דגזים ו עביד ולפיכך נחשב אונס, שהרי עיניה הרואות, שכח בידי, מ תתם כבר עשו ם מעשה, ם הכו בעצמם, ובפרט עיני הרואות שעשו ל רבם ומלמדם להועיל, שרגו אבן לעיני ראל. ראו שעשו ל מ תתם שהוליכו לשופ הגדול וכתבום לדוגייא ום הכו אותם ע י הנאיפ מכה ר. כאן המקום להביא השק וטריא ההלכתית בנושא, שמאריך ב, נביא רק מסקנתו, שבמקו עומדת שבועתם 22 איני יודע פירושן שתי התיבות הל. שאלתי הממדים הנזכרים ערה,18 ו ידעו להסבירן. זו 23 הפ האחת והיחידה ב הארום, ב ו, שקולמוסו פלט בלי משים ובלי כוונת מכוון, ש ה שמדובר יו.

7 [7] ר' ו 417 הראשונה, ש מושבעים ה הנד, ושה מתיר שבועתם הקדו עמו. וההס שניתנה באונס בטלה ומבוטלת. הראוי ל עוד, שמ ר מ ה למד, הפסד מרו ל בכד, שהסמו ש י רק לדיני איסור והיתר ולדיני אות, ו חלט כתתו, מוון שקודם לכן הנאה מרו בתורת, ואי הריווח הנמשך ל בנוי איסור והיתר וכו כ חשיב בערך שנאנס לעשות, שהפסידוהו דבר מרו חלט נשי כתתו ש רבים באיכות וכמות. לפיכך להסיק, שה מש כ לדיני ממונות להסבירה בדה מרו במניעים יים. היתד, בים ה מרכז גדול למסחר, שהתנהל בינה ל שאר ערי תורה בינה לביו שאר ארצות, ו הסוחרים מרובים ודים, ש עצומותי ודברי ריבותי מקריבים ל. עד כאן עמדנו בדברינו ה תכ א, כשביקשו להביא ל ממקום לדון דיני ממונות. ראשי הקהית בחרו בשני חכם, תחילה ב ברוך, ברוך ן מקושטא, א רצה לקבל עצמו הנוי ו בא, וחריו בעוד ארבעה חכם ים מ, ש כן סירבו לקבל נוי. לים שבינתיים בחרו ב יצחק די אל, אז מחכ. עכשיו באים אגו לדבר ה תכ ה או תכ ו, חר בואו ל. ל, שתחילה, ל שבא ל, ו חודשים חר שבא ל יחסים טובים שני. כבר הבאנו ל (9 )ערה התשו ריז, שנכת במוצאי יום הפורים תכ ו. בתשו שנכת בסיון תכ ה, חודש ו חר שהגיע ל, הזרו בכבוד, אף פי שחלק פסק ההלכה ו.24 כן נזכר פ בכבוד בעי חיי, בתשובות שנכתבו בז ש ע במאגנסיה. בני ל, עט פב, חיפי שו ת לכה שגי, מקלסים ומשבחים בקיסים ובשבחים הר. יח קורא ל פה קדוש, פום ממלל רברבן, ה, סיגי ועוקר הרים רב ועצום, 25 צבאות ראל, אף, ואי מכנה נחל נובע, מקור ח... חמדה גנו... וצפירת תפארה, באר ם, קורא... יו ורוח ה, יו נחה... [!] וימנו טפחה צדק ומשפט ומשרים... להעד דגל תלה... שר... וה כמך האלהי לדע בארץ ולגדור פרץ. וחותם ל נא בברית אהבתו. 24 בעי חיי, חו מ, ח ב, תקנ א, קצב. 25 מעניין, ש עט, מסיים : הנלע ד כתבתי, נרדף ונב מבני בלי. נכתבו חר שנת תי ח, ושמא חר שנת ; תכ א לעיל בם.

8 418 [8] תשובותי וד מ בעניין, המובאות בשרית פגי, ח ג,, נכתבו אייר תכ ה ל טבת תכ ו, ו חר יום הפורים תכ ו.26 בתחילת כותב, ש ש טועים ואומרים, שהק ק באיזר יע א עוברים ההס שהסמו, שה ידון דיני ממונות ו לקרותו ב מורינו, ו טוען, שטעות בידם משני ט. ראשית, שכבר הס חתו ממורינו מר קשא ר י אקאפה ז ל ו טובי שבאותו ז, ההסכמות ש יזכרו הס תקוגי ו יזכר חרם עוד לעולם... זולת יפרשו בפירוש בכח חרם, שיאמרו בכח ההסכמות הנהוג פה איזר וכמו כתוב זו סכ אינו אל תיקון. שגית, כבר נקבעה זו הס ואפי למ ד דבעי התרה בפירוש, קביעת ההס שקרעוה לשנים קרעים וקב ל פ לקרותו ב סגי... מורינו למנותו ל פ למרביץ תורה וגולתה דדהבא פר ריה לקרותו מורינו, צריך להתרה זו דעת המסם שהסמו ברוב להתיר, אעפ י שהעוט מוחים במחם כם. מר, שהל שקרעו זו הס אנוסים בדבר ובאונס קרעוה, המעמד בז קביעת ההס מרוצים ב לקרוע ההס ולקבל ל פ ינו, פרט ל ש הנהיג עצמו למרביץ תורה בקהל מתפלל ואמרו איד עברת חרם פ, שהטיל חרם שיהא ה פ ויהי כמשיב, שפ כפה לשום אדם ל שיחפוץ ב ו ב שאינו חפץ בג ואפי טוענים מם המעמד, ש אנוסים בדבר, בטענתם כם, שהולם פי הרוב, ואפ המעמד ז שבאותו שנקרע ההסכמ יאמרו ש אנוסים בדבר וי נאמנים, בכך המעמד החדש הנמצאים עבור האונס מרוצים בקריעת ההס וחפצים בנוי ה, ו נה עמם שמחים וטובי לב זולת מעטי המספר, נער יכתבם. הת טענה ת בפי שון שה הראשון ] [ החזיק זו בשררה לדון דיני ממונות ראוי להורידו מגדולתו. ו נסמם הידועים הריב ש בתשובותיו, רעא, לגבי עיה ו יוחנן בעניין נות בצרפת, וטוען, ששני המקרים אינם דום דהר ר יוחנן חפצים בו הצבור מ ש מרוצים בו, בנדון נו א התנהג כשורה הצבור יכולין להורידו מגדולתו, וכבר מעשה בז הגדול המבי ט זלה ה שקבהו י הצבור לעשר שנים, ובשביל א התנהג כשורה הצבור סלקוהו, עיין בח ג צא. והרואה י, שרוב, ב ה להורידו מגדולתו נם ג כ ב הלז. 27 שאיננו 26 לעיל,.9 הערה להוסיף, שר מ כותב בראש,, ו לי חמש שנים חו מתם מעיר איזר, ו הראשונים נכתבו תכ א; באל ראש ב; ל בפגים. 27 מעניין, ש בתשו עמת ה תכ ז, שנתפרס ש בידי ברגפלד מתוך ספרו אבר פג י מ אבר אז )לתולדות מאורעות קבץ סו, יד,

9 [9] ר' ו 419 צרים ל הטענות האמורות ל, מוון שההס ניתנה באו גמור שח וסיעתו כשחתמו ההס הגז אנוסים בדבר, שהביאום עד שערי מות... ו מפורסם ב... אנו באונ רבים, א ו שתי ו וש,, ולפיכד איז צריך למסירת מודעה. ש מסר מודעה בפגי רבים אף פי דל מ^ ]ד בעי[ איזר אפי בשאר מדינות הקול נשמע ונתפרסם ש אונסים גמורי, וב צורך למסירת מודעה, ון ש האונסים מפורסם עד שאמרו ל, הקהת מברן למלך התוגר, והקהל ה מתפלל מברן לשררת ויגיצייא. ועוד אמרו, ש ירצה ה בפשר ה טוב, ו ו שיהרגוהו ויפרע הכאן פהאשי כולל, ולפיכך החיובים שגתחייבו פי אותה הס בטלים ומבוטלים, ו ה יכול לדון דיני ממונות, ו לשתות שחור ולהתחייב לזולתו... ומשום כבוד אלקים הסתר דבר אשמרה לפי מחסום. ו מסיים, שתבוא ברכה הם שהחזירו עטרת ליושנה כסגיא ה. ו המנגדת ל וממם תר ההס עוברים בספק המנדה שאינו חייב נדוי, אחת ו הל המושבעים ה עוד יוסיפו סרה, יקיימו שבועתם והנותן יד לפושעים הל עבר אדאוריתא, אל עור תתן מכשול. מזר בראש, שכבר לפגי חמש שנים חו כתב מ האונסים שאנסו וסיעתו, ו מתכוון ל יח, שהובאו, ח ג, ב, שעמדנו י ל. מזר, שבאותו פרק כתבתי כ וב כאן ל סגהדרא ר ויקירא, ו מתכוון ל, שהובאו בפגי שעמדנו י ל. שאינה דו שגת תכ א לשנת תכ ו. תכ א ע הביאו ו קב י שום היתה הס לבד א יקרא הגז ב מורנו ו ידון דיני ממונות לענין איסורא איתשיל, ול שהביאו גתחרטו ברובם הגדול ורצו לבטל ההס, ורק ועוטא דעוטא מעכבי ו מחזיקים סכמ, ואי עכשיו כבר נתקשרו, ו פי התקשרותם החס הבא עזב ביתו, נטש נחלתו ובא יזר... ו יהא שחח הבא החזיק מעצמו בשררה הלזו לדון דיני ממונות ראוי להורידו, ככתוב בדברי תרנ ט, עמ, (11 3 מובאים שני המקורות הל, תשובת הריב ש ותשובת המבי ט, כסיוע וחיזוק ל. בניגוד לטענת, שהבאנו בם, כותב ב התשו וא כ בג ד ש ר ג ו סכמתם נתמנה ונהג שררותו וברוך ה עשה שום דבר א כהוגן, כה צורבא דרבנן, שכתב ה ה המבי ט בח ג צא דקל ב, ופסק ש יכולים להעבידו ע ש, ו ציער אפי לשום ת ח קטן ממנו, אוהב ומדיה ומכבדן, פשיטא שצריך להחזירו לשררותו כבראשונה לדון ולהורות כפי ההס. מדברי אנו למדים, שהטענות הל לטובת נטענו עוד כששימש כ וע הודח מכהונתו.

10 420 [10] קדש להריב ש, וכמו ש המוק המורה בעצמו נרגש מ,, ומד, שביקש מר, ש התנהג הצבור זו כשורה, אינה י לי עסק, ידעתיו כן, דאלים חיליה בח ויר הטא. אמנם הטענה ההס היתד. באונס גמור ע בתוקפה עומדת, ויה כתב ל חמש שנים ה בספרתי חתום באוצרותי, ובאותו פרק חתי תשובתי איזר, סובר המצא תמצא ביד המוק המורה נר ו ].[ לטעון כנגד, ש אירע ע בחייו יוסף איסקאפה, ו הממם ברב המוק רר נר ו פי גזרת עיה המוק מר קשא הגז ז ל, מוון ש ידעתי, המוק אבי ראל מר קשא הגז מלבו ע י פתוי מ פריצי עמנו, ולעת זקנתו מפתים אותו. 28 ומלבד ז י נשיקת עפרות רגלי מר קשא הגז הפריז מדותיו באותו פרק. בסוף מסיק ר מ בגבגשתי, שהדין בגבגשתי, והקשר בטעות, ש ו ששורת הדין מחייבת, ש תורת ב האדם. שר ר עון חטא ב, הראוי שילקה ר ר נר ו בחסיד ויתיר לעגין ממונא, וראוי עגין ממונא יתפשרו עמו לתת סך נאות שהסיעוהו ממקומו. ברם, מסיים ב פגי, אמנם ראוי שר כח ם לתבוע בון המוק ר ר נרו נעשה בתחלה ובסופ, לנו גדול ה בחבוריו ווראותיו מאיר עיני חכם, באורו נ אור, ול נר יכבו ראל... ל יעבירו ו הדרך, ה ידעו דקודשא בדיך תבע ביקריה. מ שהבאנו בם, מדברים א הבאנו, אנו למדים, ש ל מתנגדים הר, פרנסים וראשי הקהל אלם יהודי בל.29 ו הראוי ל התשו בכתב יד תכ ז, שהיתה בידי אבר פג י,ש נאמר, וב הז ]שביקשו לדיני ממונות[ נמצא א יפצה פיו מר, שיקב מוהר ר גר ו לדין איסור והתר לדיני ממונות, ש אומרים, טובים השנים ה. 30 אמנם לקבל כפשוטם דברי המלשינות והילה, שולטן מחד מלך בקושט וה 28 השווה ב פגי בתשובותיו, ב,... סבור, שהסם הזקן להביא מעושה ככה ו מדעתו בירר מ המצוי בבית הנז ובני הלכו בדרו העבירוהו דעתו לעשות נגד רצונו; ושמא שיים לכאן המובאים בני ל, קד; להלן בם. 29 שהבאנו בפגים מדברי... אפ העוט יאמרו בפי ש רוצים בביטול ההס במחם כם, דלרוב ואפ שומעין, המעמד ז שבאותו שנקבע ההסכמ יאמרו ש אנוסים בדב, ועוד. 30 קבץ יד,.4 3

11 [11] ר, ו 421 מלך באיזר/ ו מולך ודים שבאיזר ואי אפשר לב מלם ובו / ם,, יסוד אמת בכך ש ביקש לת יחידי ופוסק יחיד ב ענייני הקהל ולנהוג שדרתו ברם. ו,, הט העיקריים להתנגדות המרו אליו מצד חלק מפרנסי ותושביה. לפיכך מקום להנחה, ש נפתה לדברי השבח יו ולנוייו בידי כ המוסמך, מורינו יקרא חר הדחתו, מוון שעכשיו ניתנה בפ הראשונה ההזדמנות להוציא לפו מאווי לבו הכמוסים. נתכוון בתואר המוסמך למשמעו הראשון, דהיינו, כ סמוך הסנהדרין, ושמא אף ל מ.31 ו מקורב,, לרי ח, שיעץ ל להדיח, כפי שכותב ב התשו הנזכרת תכ ז, ש בעצת אחיתופל קירוב דעת עמו ] ש צ[ והלך באון לילה ואפילה ו בחשבו מא י ]משיח אלהי יעקב[ ויכול לעשות בו חפץ, עשה שעשה. 32 ושמא להטיל ספק בעצם אמונתו ב ו היתה השפה ולחוץ, כדי שיקבל רק לבדו כהונת ר.33 לבסוף מבקש להסב תשומת הלב לשאלה ותשו אחת בגי ל א השגיחו חכם. מכווס^^בספר תשובותיו. הייתי מגיח ל ספק, ש בסוף זו רומזים לתנועת ול שאירע ביו כשבפקודתו הלה הודח מכהונתו כרב וכ. שון השאלה ו בראש דום כאי מוסבים שאירע ל תכ א בסוף יו ר י איסקאפה, כמות שהבאנו ל משו ת. בדברים הלן אביא משו ת בני,34 קד,35 הצריך לענייננו. תחילה אביא לשון השאלה: 31 והשווה לעיל, ; 8 הערה ו: קבץ יד, ; 4 ע וב המוסמך מורינו יקרא ],[ האציל ] [ יו הרוח כשמואל הרמתי. 32 ; 7 א, ום ) ;,2 הערה,329 ( רמז לדברים קרובים חשבון ופחד מצד ח וחנופה מצד דעתו נוטה לכך, ש מכאן ואילך החזיק באמונת ש ץ בלב ם. ו 9 ערה מאמרנו הנזכר )לעיל,.(12 הערה דברינו א נכונים, הרי לתקן המשפט, שכתבתי פעים במאמר הנזכר ערה,12 ש נתפס ז קצר מונה ב. 34 תל ד. מעניין ציון השנה, שנת גאלת עולם. נ, שבכך ביקשו להתריס ומר, ש משיח וע אנחנו מצפים לגאולה. אגב, ב קורא הדורות כותב: ומגדולי תלדיו ] אבר מוטאל[... וחבר ספר שו ת שנקרא בני, שנדפס מקרוב )הוצ קאסל, ע ב.( מכאן ראיה נוספת, ש קונפורטי גמר ספרו חר שנת תל ד, מעין שביקש מר )שזר;( רובשוב י, הגרן, =) 124 אורי דורות, ת א,

12 422 [12] ת ח מפורסם ממו בח וביר חטא ממשפחה ר החזיק במדרש לקרוא פ ביום ערב ובקר ט ו שנים ויותר, ולפי שו נפלה בברירת אומרים להבי א, ו, או מ ש לנו נו תלד הגון לכך ומפורסם וחשוב כאותו רוצים להביא, ל נטרח להביא, ונשאו ונתנו בדבר ו תה זוו ס א, והסמו הא להביא ו הת הסמו לקחת לת ח והת ח העומד במדרש בראותו בחרו ה שב באמונה עושים, יתכן לעשות בון לת ח שב, ו רוב גבירי וטובי מפורעי המס ה ש. ו אמרו לת ח הגז שיברך שבי לה ל החפצים בו ש ה מגו. ו הלכו פריצים ל הזקן ש ופתוהו שיסיר לת ח הנזכר מבית מדרשו ש מד תורה לרבים ויניח במקומו. וה הזקן ש לתו בעונות מרו זקנתו דעתו ושב יו, ח לת ח הנז יח א יקרא במדרש... והת ח צווח ככרוא פשעו ו חטו ו שמץ פסול נמצא בו שהעבירוהו משדרתו. יורנו המורה הדין וכו. וכותב בראש חרו: ו ידעתי אי רוח עבר ה הזקן לעשות מעשה זר כ הדבר הקש יעשה. ובמקום שאמרו להקי אהל ודגלה [? ]והגלה אל השערה והרים העטרה, יצא יצא בנפש חפצה להפוך קערה והגביה שפלה ונמצא עטרת מחוללה וכבודה נוסעת וש שוקעת, אוזן שומעת יתן עצבת פרץ הפורץ ה הארץ ותבקע פרץ וימו עב בתה ה וצרה וז נהייתה כז. נרה ו בגי ראל מדיינים א א איכא חי = ]חי [? חיק לה הזקן ה י אי[?] להיך אמת ארצה, ו חרי האף הגדול ה להטות משפט גבר דחיל חט מ תורה ויל יופי וכר. לכאורה רומזים ה ש ו ה הזקן ל ולר י איסקאפה, הכרח גמור בדבר. עוד מקרים כאלה בקהית תורה. מאידך גיסא, דו שהלשון ה הפורץ פרץ פרץ ותבקע הארץ וימוה בתה עב וז וצרה.(98 ע רובשוב מביא הל ב קורא הדורות קשר, 129 ע =) אורי דורות,.(103 ע 35 מ שתי תשובות ל, סי, קב, משמע לכאורה, שכבר אז, לשונו: ו וע לבי לי ד,ומ דמק בלתי טהו קרה באז ר במקו הנקרא קרושו נולי חא ן בא החדרים שבי. ברם, ב כדי להכריע לגבי התשו נו ב קד.

13 [13] ר, ו 423 נהייתה ו נרה כז, מכוון לתנועת. ברם, ב בני רן בסוף, שנבי ד, איני יודע להסבירם בדרך, ש בא כאן לרמוז ל שעבר יו בעטיו ועושי דברו. וא, ובים חרו ובסגנון פיוטי: לבד אומר איני כדאי, יען הציקתגי רוח בטני ותכה מכעס עיני. עני וגווע חמס אשוע, בבית ראל ראיתי שערוריה, לצון יפיחו קריה. תנואו ימצאו, נהפכו כקשת דה לשמצה בק וזבחיערכולהכותבאגרוף נטויה. רשעובזרוע חדקים שבפרצה נפ חפצה צרה ותוכחה ונאצה לסתיר עצה להיך אמת ארצה בסתר קנה נטוי קיר צוקות, עמק ולהקים ובצח ג ד ר ה ד ח ו י פ ה, צ ו ע ח ב ו ר ו ה מ כ ה ט ר י ה. וז האדם הגדול בענקים חקים ומשפטי צדיקים אף כמד, ר נר ו הרדיפוהו מנוחה, הדריכוהו הבת יה.36 שומעי שמ עברה וז מדאגה מדבר באופל יהך, אש פלצות עבשו פרודות חמודות תעודות חרדות ילבשו מרוב עשוקים יזעיקו בייא בייא. ז ז יכ לעמוד נפ עד עשותם ועד הקימם מזימות לבם להפיל עני ואביון דורש טוב הולך ביושרו, תורת אל בלבו, עודנו באבו בחור מ בינות, טובו ו יופיו, עיונו בגמ ובסברא רה, יוצא ובא במלחמתה תורה, זרוע גבורה הת ח הבא בשאלה, עומ בפרץ, יצא לקר נשק להעבירגלים ה ראים ארץ, ומבד, ו, יצריח ואף יריעו יחו לים אלירב ואל יוכח, א י מפצו בידו וים ם שונים מרוב אונים יבטחו יגיח, ל אוי ל אבוי ונהה נהי נ ונפשו חיה, וז נסי לשוני מודבק מלקוחי 37 ו אריח בריח ניחוחי. נאלמתי דוה ושב בארץ ציה. עיף מכרוע ויגע ה ברם ו להשתהות ים השוק אפים נגד יריאיו השופם כם, לבם וכפיו ]צ ל וכפי[ פרושות השם ערב ובקר וצהרים ל בורא ניב שפתים, יחייגו וום משיחנו ויח וירעה אותנו דעה וה בתוכ ירוים כפלים לתושיה, ויאיר אותנו כאור הת שבעתים בום ובשור, ידריכנו בארץ רחבת ידים ר המוריד,, גדול העצה ורב היליה. 36 זתי לה הלשון הדריכוהו הבת יה,. איני יודע ל נתכוון ב אף. נכונה הנחתנו, ש רומז ב ל שאירע חר הדחתו, שמא נתכוון לד אלגאזי, שנרדף עמו, דוע. 37 תה, כב: טז.

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר משחה המילניום ה - 5 הבינלאומי תאריך הדפסה 8//0 6/ - 8//0 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 4: דף / 5 בינלאומי קבוצתי שנת לידה שם פרטי שם משפחה 0 06:7. 00:.70 74 05:45.5 00:.7 5:8.6 A מכבי חיפה 5 996

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד