<4D F736F F D20F7E5E1F520EEE0EEF8E9ED20E2ECE9FA20E7E6EF2DF8E5F7ED202D20F1E5F4E920342E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F7E5E1F520EEE0EEF8E9ED20E2ECE9FA20E7E6EF2DF8E5F7ED202D20F1E5F4E920342E646F63>"

תמליל

1 נדוניותשלכלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפים נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים מאת 1 בבואי לבתי יוצאי תורכיה בארı על מנת לתעד ולאסוף חפצים ששרדו מחייהם בתורכיה, פגשתי בעיקר כמויות גדולות של כלי לבן. סדינים, ציפות, מפות, מפיות, כותנות לילה, חלקם רקומים להפליא, חלקם מעומלנים ושמורים היטב כחדשים, חלקם מוכתמים בכתמי יושן צהובים, כלאחר שימוש רב. כל אלה שרידים מנדוניות של דורות של נשים אשר הכינו או קנו אותם, הציגו אותם, צררו אותם בארגזים, ושמרו אותם, כמסתבר, יותר מחפצים אחרים. 1 אלה היו סימנים ראשונים למרכזיותו וחשיבותו של מוסד הנדוניה בקרב יהודי תורכיה. רק מאוחר יותר, בדיעבד, החלו להיחשף בפני משמעויותיו המרובות ולעתים המנוגדות של מוסד הנדוניה 2 בחיי הנשים. הנדוניה dot) (dowry במובן הרחב היא כל הרכוש שהכלה מביאה עם נישואיה. היא חלק מרכזי בהסדרים הכלכליים הנערכים בין משפחות הכלה והחתן וחוליה בשרשרת של העברת רכוש והענקת מתנות הדדית בין המשפחות. בהקשר המצומצם יותר הכוונה למכלול חפציה האישיים של הכלה ה- trousseau. היחסים בין נשים וחפצי הנדוניה שלהן טעונים ומורכבים, ונגלה בהם מנעד רחב של זיקות. זיקות אלה מגלמות את המ משק שבין הנסתר והנחשף, ההידור והצניעות, הכבוד והבושה, האישי והציבורי. חפצי הנדוניה של הכלה הם החפצים האישיים ביותר, חפצים הקשורים באופן עבודה זו נעשתה במסגרת פרויקט סקר תרבותם החומרית של יהודי האימפריה העות'מאנית במדור לאתנוגרפיה יהודית במוזיאון ישראל, בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים יחד עם הגב' מרים רוסו -כı. לגרסה רחבה יותר של מאמר זה ראו:.E Juhasz, Trousseau Lists of Jewish Women from Izmir between a Personal Narrative and an Official Document, Paper Read at the Orient Institute Istanbul Interdisciplinary Work Shop: Fashioning the Self in Transcultural Settings: The Uses and Significance of Dress in Self Narratives, 29 Sep. 2 Oct (forthcoming in proceedings) אני מודה למי שקראו גרסאות מוקדמות של מאמר זה, ד"ר רוני ויישטיין, ד"ר פנינה מורג -טלמון וד"ר ירון בן-נאה, על הערותיהם החשובות. 1 2 [מ ר ק מ ים: תרבות ספרות פולקלור, לגלית חזן-רוקם (תשע"ג), עמ' ]

2 2] 2 אינטימי באישה, ובו-זמנית הם ביטוי של מוסכמות חברתיות ולחצים חברתיים. חפצי הנדוניה מתקשרים במובהק לשאלות של ייצוג. הנדוניה אמורה לכאורה לייצג את הכלה, את טעמה, נשיותה, תומתה, יכולותיה, שאיפותיה וכבודה. יחד עם זאת הרכבה של הנדוניה הוא תוצר של שיח רב-קולי, שבו שותפים הורי הכלה, קרובי משפחה ואחרים, ולרוב הוא רווי מתחים. שיח זה, מושפע מגורמים רבים ומובנה על ידי הנוהגים המקובלים, הנורמות החברתיות, היכולת הכלכלית, הדימוי המעמדי הרצוי ועוד. ניתן לומר כי בתכולת הנדוניה מקופלת הביוגרפיה של האישה, הן הביוגרפיה המטפורית, המותווית לה כבר עם לידתה כבת, הן הביוגרפיה הממשית, המתוכננת לה על פי נוהגי החברה שבה היא חיה ותבניותיה. בנדוניה פריטים המסמנים שלבים במהלך חייה של האישה, ולעתים אף כאלה שנועדו לייצג את זכרה לאחר מותה. הכנת הנדוניה נתפסת כמשימה שתהיה לה השפעה מכרעת על מהלך חייה של האישה. ללא נדוניה לא תתקיים חתונה. נדוניה ראויה תסלול את הנתיב אל החתן הרצוי. אכזבה מכך שהנדוניה לא השיגה את החתן הרצוי נשארת חקוקה בזיכרון לאורך כל החיים. במאמר זה אבחן את משמעותם של חפצי הנדוניה של כלות יהודיות מאזמיר כ'חפצים ביוגרפיים', חפצים המקבלים את משמעותם מכוח היותם שלובים באירועים בחיי האדם ומעורבים ביצירת תחושת העצמי שלו. הוסקינס, אשר טבעה מושג זה, הצביעה על סוגים שונים של 'חפצים ביוגרפיים', ובהם חפצים שהאדם בוחר כדי שייצגו את חייו בבואו לספר את סיפור חייו, וחפצים שהשפיעו בכורח נסיבות על התוויית מהלך חייו של אדם, והם מזוהים עמו בעל כורחו. 3 נראה שחפצי נדוניה, שהיחס אליהם נע בין גאווה לבושה, בין תחושת הצלחה להחמצה, משתייכים לשני סוגים אלה ומתנודדים ביניהם. אבחן את היחסים בין החפı, האישה והטקסט, האישה והגבר, האישה ונשים אחרות. אעסוק בתפר שבין האישי לקולקטיבי, בשאלת הטעם האישי ובעיקר בהבנייתו התרבותית כפי שהיא באה לידי ביטוי בתכולת הנדוניות. 4 אדון בטקסיות המלווה את הכנת הנדוניות, גניזתן וחשיפתן חליפות, הצגתן הערכתן ורישומן, ואנסה לפענח מקצת ממשמעויותיהן. הנדוניה באזמיר התקופה שבה עוסק מאמר זה היא תקופת מעבר שהיה בה מתח בין נישואים מוסדרים על ידי ראו: J. Hoskins, Biographical Objects: How Things Tell the Stories of People s Lives, New York and London 1998, Introduction, pp. 1 2 על מנגנוני הבניה תרבותית של טעם אישי והפיכתו למסמן תרבותי מעמדי ראו: Bourdieu,.P Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, R. Nice (trans.), London [462]

3 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [3 ההורים לבין נישואים שהם תוצאת מפגש אישי בין בני הזוג. מתח זה יצר התנגשויות פנימיות אצל כלות בין הרצון להיות מזוהות עם הנדוניה הראויה, להיות מיוצגות על ידה ובאמצעותה להשיג חתן רצוי על פי הנורמות החברתיות, לבין הרצון להתמרד ולהתנגד לתכתיבי מוסד 3 הנדוניה וכך אולי להחמיı נישואים מכובדים. מבחינת מורשתה התרבותית שייכת אזמיר לקהילות מגורשי ספרד באימפריה העות'מאנית, ורבים מהמנהגים הקשורים לנדוניה משותפים להן. 5 יחד עם זאת מנהגי הנדוניה 6 באזמיר מעוגנים גם בנוהגי המוסלמים והנוצרים שהיהודים חיו בצ דם. הבסיס לדיון הנוכחי הוא קורפוס עשיר של רשימות נדוניה מפורטות, 7 בעיקר מן השנים , שנרשמו בספרי הקהילה של יהודי אזמיר, 8 ועבודת שדה שנעשתה בקרב יהודי אזמיר בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים. 9 אמנם יש פער זמנים בין הראיונות לבין התקופה המוקדמת שאליה התייחסו הראיונות ובין תקופתן של הרשימות, אך מן הראיונות על מנהגי החתונה והנדוניה של קהילות הספרדים באזור ראו: א' יוהס, 'הנישואין חפצים ומנהגים', א' יוהס (עורכת), יהודי ספרד באימפריה העות'מאנית: היבטים בתרבותם החומרית, ירושלים תשמ"ט, עמ' על מנהגי הרומניוטים ראו: Philadelphia, R. Dalven, The Jews of Ioannina, A.#B. Fromm, We Are Few: Folklore and Ethnic Identity of the Jewish וכן: ;PA 1990, pp Community of Ioannina, Greece, Lanham, MD 2008, pp אמנם בקרב המוסלמים נהוג תשלום המוהר, שמשלם החתן להורי הכלה, ולא נדוניה, אך נהוג כי אבי הכלה מצייד אותה 'לפי כבודו' בנדוניה,(cehaz) אשר פעמים נקנית בכספי המוהר. על נדוניות באיסטנבול ראו: A. Duben and C. Behar, Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility (Cambridge Studies in Population, Economy, and Society in Past Time 15), Cambridge , pp.,1991. על תמורות במנהגי הנדוניה לאחר הקמת הרפובליקה התורכית ראו: P.#J. Magnarella, The Turkish Bridewealth Practice in Transition, Muslim World 59 (1969),.Ő Sandikci and.b על מנהגי נדוניה בתורכיה המודרנית מפרספקטיבה צרכנית ראו:.pp Ece Ílhan, Dowry: A Cherished Possession or an Old-Fashioned Tradition in a Modernizing Society, C.#C. Otnes and T.#M. Lowrie (eds.), Contemporary Consumption Rituals: A Research pp..anthology, Mahwah, NJ,2004 ביוון הנדוניה היא ציר תרבותי חברתי מרכזי. ראו לדוגמה: P. Sant Cassia and C. Bada, The Making of the Modern Greek Family: Marriage and Exchange in Nineteenth-Century Athens (Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology), Cambridge 1992, pp ; J. Lambiri-Dimaki, Dowry in Modern Greece: An Institution at the Crossroads Between Persistence and Decline, M.#A. Kaplan (ed.), The Marriage Bargain: Women and Dowries in European History, New York 1985, pp בספרדית-יהודית מבחינים בין ה'דוטה' שהיא הכסף ובין ה'אשוגאר' שהוא ה'טרוסו'. רשימות אלה נשתמרו בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, בארכיון קהילת אזמיר. אני מודה לארכיון על הרשות להשתמש בחומר זה. ברצוני להודות לד"ר דב הכהן על עזרתו הרבה בשעתוק הרשימות ובפענוחן ועל הפניות לחומר נוסף הנוגע ליהודי אזמיר. דיון מוקדם בחומר זה ראו יוהס (לעיל הערה 5), עמ' , [463]

4 4] עלה, כי בתודעת המרואיינים, ובעיקר המרואיינות, המרכזיוּת של מוסד הנדוניה נחקקה עמוק גם בתקופה שבה חלו תמורות בתכולת הנדוניות ורישומן הצטמצם עד שנפסק. עצם הבאת הנדוניה המשיכה להיות תנאי הכרחי ומחייב לנישואים, ואירוע תצוגת הנדוניה והערכתה נשתמר בזיכרון כאירוע מכונן ומשפיע. 10 נוסף על אלה הסתמכתי על דוגמאות מספרות השו"ת המייצגות היבטים משפטיים הלכתיים רשמיים של נדוניה, ועל זיכרונות, כתבות עיתונות 4 ושירים, המציגים את היחס לנדוניה במבט פנים תרבותי. רשימות נדוניה בתבניתן, שפתן ותוכנן, לבד מהיותן מקור היסטורי לתולדות התרבות החומרית, בעיקר לתולדות הלבוש, לחיי היום-יום, לתהליכים כלכליים-חברתיים, ריבוד חברתי, מודרניזציה ועוד, מגלמות בתוכן באופן גלוי וסמוי קודים התנהגותיים, נורמות חברתיות, מתחים שבין היחיד לחברה, בין משפחה למשפחה, בין גברים לנשים, בין הרשמי ללא רשמי. ציר מרכזי שסביבו סובבות משמעויות הנדוניה הוא הכבוד או החשש מן הבושה. 11 חלק גדול מן הנוהגים הסובבים את השידוכים והנדוניה מונעים על ידי נורמות התנהגות 12 הקשורות בכבוד. גודל הנדוניה הוא ביטוי לכבוד הכלה ומשפחתה. גם ההערכה המוגדלת שניתנה לחפצים בזמן השומה נועדה לכבד את המשפחה בזמן החתונה אך לא לצורך גבייה. '... דבנדונייא נהגו להוסיף על הסכום כו"כ למאה משום כבוד המשפחה והכל 13 יודעים שכן נוהגים למראה עיניים...'. הפתגם 'איל אונור נו סי מירקה קון פאראס' (=אין הכבוד נקנה בכסף), שמשמעותו גם 14 בהיפוכו, שבו בחר ירון בן נאה למוטו למאמרו על משמעות הכבוד בקרב יהודים עות'מאנים, מבטא את השניות המהותית המלווה את הנדוניה ומשמעויותיה. מחד גיסא ישנה השקעה כלכלית חומרית רבה בנדוניה וההערכה הפרטנית מסכמת בערכים כספיים את כבודה של על המשך קיום מוסד הנדוניה בהקשר הכספי-כלכלי ראו:.M Glazer, The Dowry as Capital Accumulation among the Sephardic Jews of Istanbul, International Journal of Middle East Studies pp.,(1979) 3,10. על עצמתה הקיומית של הבאת נדוניה ראו: ג' הדר, 'נישואים כאסטרטגיה של קיום והישרדות בקהילת סאלוניקי בתקופת מלחמת העולם השנייה: המשכיות ותמורה', מכאן ח / איל פריזינטי א (2007), עמ' , ובמיוחד עמ' על המשך חשיבות הנדוניה בקרב יהודי יאנינה ראו: פרום (לעיל הערה 5), עמ' רבים עסקו במתח שבין הכבוד והבושה בחברות ים-תיכוניות החל מספרו של פריסטיאני ואילך: J.#G. Peristiany (ed.), Honor and Shame: The Values of Mediterranean Society, Chicago, IL 1966 על הכבוד כציר מרכזי בחתונות יהודי איטליה ראו: ר' ויינשטיין, נישואין נוסח איטליה: על יהודי איטליה בראשית העת החדשה, ירושלים תשס"ז, עמ' ר' חיים פאלאג'י, חיים ושלום, ב, אזמיר תרי"ז, סימן כח. י' בן נאה, '"איל אונור נו סי מירקה קון פאראס" ("אין הכבוד נקנה בכסף"): כבוד ומשמעותו בקרב היהודים העות'מאנים', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג (תשס"ה), עמ' [464]

5 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [5 הכלה ומשפחתה, ומאידך גיסא השיח הסובב את הנדוניה מנסה להרחיק ולהדחיק את ההיבט 5 הכספי הגלוי כדי שהכבוד ייראה כמנותק ממנו. כלכלית הטילה הנדוניה נטל כבד על הורי הבנות וניתן לה משקל רב בתכנון משאבי המשפחה. הנדוניות היו סמן משמעותי למעמדה הכלכלי חברתי של כל משפחה, 15 ובני המעמדות הנמוכים שאפו לחקות את השכבות האמידות. 16 משפטית קשורה הנדוניה במכלול הסכמי הנישואים המתועדים בשורה של מסמכים בעלי תוקף משפטי שונה: הסכם השידוכים או התנאים, הכתובה ורישום שומת הנדוניה, ובהסדרי גביית הכתובה והנדוניה במקרה של מוות או גירושים. 17 לאחר שהמשפחות הסכימו להשיא את בני הזוג נכתב הסכם שידוכים שענינו הסדרי הנישואים: קביעת תאריך החתונה וההסכמים הכספיים הכוללים, כגון נכסי דלא נידי, כלכלת בני הזוג במשך תקופה מסוימת, וכן שיעור הנדוניה שמתחייב אבי הכלה לתת 18 לבתו, בעיקר הכסף המזומן. לעתים נזכרים חפצים המובאים כנכס כלכלי. הדאגה לנדוניה החלה באופן ממשי ובאופן מטפורי עם הולדת הבת וסימנה את הביוגרפיה שלה כמכוונת לקראת נישואים והולדה. כמאמר הפתגם: 'לה איז'ה אין לה פאשה ל'אנשוגאר אין לה קאשה' (=הנערה בחיתוליה והנדוניה כבר בארגז). האב ידע כי יהיה עליו להשיא את בתו ולתת לה נדוניה המתאימה למעמדו לפי כבודה שהוא כבודו. 19 האם החלה להכין ולצבור ערכן של נדוניות הוא מדד המשקף ריבוד חברתי כלכלי. בקהילות יהודי תורכיה, כמו במקומות אחרים, נתקנו תקנות להגבלת גובה הנדוניה בכל מעמד כלכלי חברתי בהתאם להערכת רכוש המשפחה. ראו: יוהס (לעיל הערה 5), עמ' 200. כך עלה מן הראיונות. על הקושי בחיקוי זה, לעג לפועלים הדורשים נדוניה מפוארת והזדהות עם הנערות העניות הנאנקות תחת עול הכנת נדוניה כזו, ראו בשיר 'גדולה צרת הנדוניה' מאת החרזנים העממיים צדיק וקאזיס. ראו: מ' אטיאש, קנסיונירו יהודי -ספרדי, ירושלים תשל"ב, מס' 108, עמ' השאיפה לחקות את ערכי הבורגנות ואת נוהגיה הונחלה בחינוך רשתות בתי הספר כאליאנס, ראו להלן. מגמות כאלה באו לידי ביטוי גם בעיתונות הספרדית יהודית ראו:.S Abrevaya Stein, Creating a Taste for News: Historicizing Judeo-Spanish Periodicals of the Ottoman Empire, Jewish History 14 (2000), pp על הקשריהם המשפטיים והשפעותיהם החברתיות של סדרי נישואים ונדוניה ונוהגיהם בקהילות השייכות לאותו מרחב תרבותי ראו: ר' למדן, עם בפני עצמן: נשים יהודיות בארı ישראל, סוריה ומצרים במאה השש-עשרה, תל אביב תשנ"ו, עמ' וכן ; ל' בורנשטיין-מקובצקי, 'תקנות קושטא בירושה וביטויין בחיי החברה בתקופה העות'מאנית', א ' חיים (עורך), חברה וקהילה, ירושלים תשנ"א, עמ' 3 23; ל' בורנשטיין-מקובצקי, 'המשפחה היהודית באיסטנבול במאות ה- 18 וה- 19 כיחידה כלכלית', י' ברטל וי' גפני (עורכים), ארוס, אירוסין ואיסורים: מיניות במשפחה ובהיסטוריה, ירושלים תשנ"ח, עמ' רישומי שידוכים ראו בארכיון קהילת אזמיר (לעיל הערה 8). באופן יחסי נשתמר מספר מועט של רישומי שידוכים. על כבוד גברי ונשי ראו: בן נאה (לעיל הערה 14). על כבוד האישה והשפעותיו החברתיות ראו: הנ"ל, [465]

6 6] חפצים שישמשו בבוא העת לנדוניית הבת, שכן הכנת הטרוסו הייתה אחריותה. חלק מן החפצים הכינה במו ידיה, חלקם שמרה מנדונייתה היא, ואחרים רכשה. עיקר הכנת הנדוניה 6 תפירת מלבושי הכלה נעשתה בתקופה שבין השידוכים לבין החתונה. תפירת בגדי הנדוניה נפתחה בטקס גזירת האריג שניתנה בידי 'אישה מאושרת' 'אונה מוז'יר 20 ביין קאזאדה' (=אישה נשואה היטב), אישה נשואה באושר, שהוריה חיים וילדיה בריאים. טקס זה נערך בבית הכלה על ידי אם הכלה וקרובות משפחה. ימים מספר לפני טקס הנישואים נערכה בבית משפחת הכלה תצוגת הנדוניה 'פריסייאדו' (הערכה) או 'אשוגאר' (נדוניה). החפצים נפרשו על הרהיטים או נתלו על חבלים שנמתחו לאורך החדר ולרוחבו. קרובי החתן והכלה באו לבחון את הנדוניה, להתפעל מיופיה ועושרה, אך גם לבדוק את איכותה ורמתה, ואם היא הולמת את הציפיות מן הכלה ומשפחתה. לאחר התצוגה נארזה הנדוניה בסלים ובארגזים, חלקם מוצגים לראווה, והובלה בתהלוכה חגיגית לבית החתן. מטרתה הרשמית של התצוגה הייתה שומת החפצים. לביצוע הערכה זו זומנו מספר אנשים מוכרים ונכבדים אשר מונו למעריכים 'פריסייאדוריס'. הערכה זו הייתה מוקד חשוב של הטקסים המקדימים לחתונה, והייתה מועדת לחילוקי דעות שעלולים היו לגרום אף לביטול החתונה. בזמן ההערכה התנהל משא ומתן בין המשפחות והמעריכים. לפי המנהג שהיה לנו פה אזמיר יע"א שקודם החופה ארבעה וחמישה ימים או יותר היו מביאים שני שמאים מצד החתן ושני שמאים מצד הכלה וסופר העיר עמהם והיו שמין ומעריכין כל הנדוניה אחת לאחת בהסכמת השמאים מזה ומזה והיה שם עסק גדול 21 וקטטות ומריבות עד שהיו גומרים להעריך כל הנדוניא... המעריכים רשמו בפרוטרוט כל חפı וחפı ובצדו ערכו הכספי. הרישום על דף נפרד, שנקרא 'ליסטא' או 'רול', הועבר אל ספרי הרישום של הקהילה, הסכום הכללי הועבר לכתובה, והדף עצמו יש שנמסר לחתן. הרישום בפנקס הקהילה נועד למקרה שיגיעו לגביית הכתובה וייזקקו לשומה המפורטת, 'מגדר נשי והגבלתו בתקנות בענייני מוסר של יהודי האימפריה העות'מאנית', פעמים, (תשס"ו), עמ' ראו: R. Amado Bortnick, The Jewish Women of Turkey, Jewish Folklore and Ethnology Review.p 100,(1993) 2,15. טקס מקביל, טקס גזירת הבד להתחלת גזירת החיתולים לתינוק, 'קורטאר פאשאדורה', נערך בחודש החמישי להריון. ראו: מ' רוסו-כı, 'מן ההריון ועד פדיון הבן', יוהס (לעיל הערה 5), עמ' 256. ר' בנימין פונטרימולי, שבט בנימין, שאלוניקי תקפ"ד, סימן רעא; דברי בנו, ר' חייא פונטרימולי (אני מודה לד"ר ירון בן נאה אשר הפנה אותי למקור זה ולאחרים בנושא זה) [466]

7 ג ' 7 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [7 ועל פיה ישלמו לאישה או ליורשיה. בניגוד לנוהג הספרדי שלפיו לא נשמר הרישום המפורט עד לזמן הגבייה, ושימש רק את החתן בזמן העברת הנדוניה לבדיקת התכולה, 22 הרי באזמיר קיבל רישום הנדוניה המפורט תוקף של מסמך משפטי, וחשיבות הפירוט הדקדקני עמדה לא 23 רק בעת ההערכה אלא גם בזמן הגבייה. לרשימות תבנית קבועה: בראשן ברכות, שמות הנישאים וייחוסם, 24 ולאחר מכן ארבעה סעיפים: מדודים, נדוניה, תוספת ומתנה. 25 המדודים או מעות בעין הם הכסף המזומן, הנדוניה היא סך ערך החפצים המפורטים בגוף הרשימה. התוספת היא זו שמבטיח החתן על הנדוניה (בנפרד מזו המופיעה בכתובה). באזמיר מקובל היה להוסיף ארבעים אחוז לערך הנדוניה ל'כבוד המשפחה', אך היא לא נלקחה בחשבון בזמן גביית הכתובה. 26 הסכום הקרוי מתנה הוא ערך המתנות שנותנת משפחת הכלה ושאינן רשומות בנדוניה. תכולת הנדוניה 27 להלן אבחן את הרכב הנדוניות על פי סוגי החפצים כפי שעולה מן הרשימות. סוגי החפצים שנרשמו בסדר חוזר וקבוע הם: בגדי הכלה: בגדים עליונים 'ביסטידוס', (ראו איור 1), ובגדים תחתונים 'אמאשיריס' (ראו איורים 4); 3, כלי לבן, 'בלאנקרייאה', ר' יוסף קארו, בית יוסף, אבן העזר, דיני כתובה, סימן ב. לא ידוע מתי החלו לרשום באזמיר את הנדוניות בספרי הקהילה. על תוקפו המשפטי של ה'רול' באזמיר ראו: פונטרימולי (לעיל הערה 21), סימנים קצא, קצב ורעא. הרשימות כתובות באותיות עבריות בכתב קורסיבי, המסגרת כתובה עברית, רוב שמות החפצים בספרדית-יהודית או בתורכית. ברשימות המאוחרות יותר מופיעות גם מילים בצרפתית. כך בכל הרשימות. ראו פאלאג'י (לעיל הערה 13). פאלאג'י, שם, שם. כך גם פונטרימולי (לעיל הערה 21), סימן קצב. על תכולת הנדוניות מפי בני הקהילות השונות ראו: בסאלוניקי מ' אטיאש, רומנסירו ספרדי: רומנסות ושירי עם בספרדית-יהודית, ירושלים תש"ט, עמ' 39; בירושלים י' יהושע, ילדות בירושלים הישנה: פרקי הווי מימים עברו, ב: הבית והרחוב בירושלים הישנה, ירושלים תשכ"ו, עמ' ;66 63 ברודוס pp..r. Amato Levy, I Remember Rhodes, New York 1987, על החפצים שהיו מקובלים במסורת הנדוניות בקהילות ספרדיות ניתן ללמוד גם מגרסאות שיר הנדוניה הטובה: pp. ;A. Galanté, Histoire des Juifs d Anatolie, I II, Istanbul , I: Izmir, י' לוי, רומנסות ושירי עם ספרדיים, א, לונדון , ב ד, ירושלים , ג, מס' , עמ' השירים מציינים תכשיטים, בגדים ומצעים מפוארים ואף לשפחות או עבד שיטפל בבן הבכור; ב' מעוז, 'תשע עשרה רומאנסות מוערות', מ' גרינוואלד (עורך), סיפורי עם, רומאנסות ואורחות חיים של יהודי ספרד (מחקרי המרכז לחקר הפולקלור ו, בעריכת ד' נוי וי' בן - עמי), ירושלים תשמ"ב, שיר 13, עמ' , וכן שם, נוסחים מקבילים [467]

8 8] איור 1. שמלות נדוניה (אנטרי), אזמיר, שלהי המאה התשע עשרה ראשית המאה העשרים. אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים. השמלה הקדמית: בשמלה זו ככל הנראה נישאה מרים ציון לבית רודיטי ( ) ליוסף ציון (בכור) ב , בהיותה בת 13. שאילה לטווח ארוך מדב הכהן, נוף -איילון, לזכר מרים ציון לבית רודיטי. השמלות ברקע: מתנת: מתילדה גורדון, ירושלים, לזכר הוריה, ויקטור ורג'ינה פיזנטי, אזמיר; לידיה בן מיור, אזמיר; רג'ינה ויוסף סדי, בת ים; משפחת ויקטור רוסו, תל אביב; צילום: מאורו מאליאני. ואריגים לבית; ארגז נדוניה 'סיפיט' 'קאשה'; ושטיח 'טאפיטי' או 'סיג'אדי'. 28 בגדים ו'שימושי ערסא' הן קטגוריות מסורתיות המזוהות ביותר עם חפצי הכלה ומופיעות גם בנוסח הכתובה. 8 סוגי חפצים מקובלים הנעדרים מרשימות אזמיר הם תכשיטים, כלי בית ומטבח. בגדי הכלה בגדים עליונים ותחתונים היו הפריטים האישיים ביותר של הכלה וחפצים ביוגרפיים מובהקים. על סוגי הנדוניה השונים בתורכיה, 'נדוניית ארגז' çeyizi),(sandik נדוניית כלים (כלי בית ומכשירים) ונדוניית מתנות ראו: סנדיקג'י ואילהן (לעיל הערה 6), עמ' על סוגי החפצים בנדוניות יווניות ראו: למבירי דימקי (לעיל הערה 6), עמ' ; סנט קסיה ובדה (לעיל הערה 6), עמ' [468]

9 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [9 29 כמותם ואיכויותיהם היו מטונימיה לכלה, ליופיה ולנשיותה, ואמורים היו לייצג את כבודה. בעת שלבשו בגדים מסורתיים בסגנון עות'מאני היו הבגדים חלק הארי של הנדוניה. 30 בבגדים אלה נשמרו גזרות קבועות, שלא כבבגדים מודרניים אפנתיים. ייחודו וערכו של כל בגד נמדדו בסוג האריג שנתפר ממנו ובכמותם ובאיכותם של עיטורי הרקמה והתחרה, שעליהם שקדו 9 במיוחד, והם שהאדירו את יוקר הבגד ואת יוקרתו (ראו איורים 1 ו- 2 ). הבגדים התחתונים של הכלה אם בסגנון עות'מאני אם בסגנון מודרני היו אף הם מרכיב קבוע בנדוניה (ראו איור 3 ו- 4 ). הם נרשמו, על פי רוב בקבוצות, בדגש מיוחד על טיב עיטורי התחרה שבשוליהם. אופן רישום הבגדים העליונים לפי סדר הייררכי יורד, מבגד ראשון לבגד אחרון, המחיש את ייעודה של הנדוניה לצייד את הכלה לכל חייה ולהתוות את מהלך חייה. הבגד הראשון, 'פרימיר ביסטידו', המפואר ביותר, היה שמלת הכלה לטקס החתונה (ראו השמלה הקדמית באיור 1), בגד שני החתונה, לשבתות, לביקורים, 32 וכך הלאה. 31 'סיקונדו ביסטידו' והבאים אחריו לטקסים שלאחר הבגד האחרון יועד לתכריכים. 33 הרב חיים פאלאג'י, רבה החשוב של קהילת אזמיר במאה התשע עשרה ( ), העיד כי כך נהגו באזמיר אך כבר בדורו פסק המנהג. 34 התכריכים שנמנו בנדוניה לא שימשו בהכרח רק למטרה זו, 35 ונהגו גם להשתמש בשמלות המשובחות מן הנדוניה כתכריכים. לדוגמה, מחלוקת בין בעל א, מתנגשים פה הרצון ליפות ולהדר את הכלה כמה שיותר והרצון שלא לחצות את גבולות הצניעות הראויה לה. על חלקם של הבגדים ומשמעויותיהם הכלכליות והסמליות באתונה במאה התשע עשרה ראו: סנט קסיה ובדה (לעיל הערה 6), עמ' , כיוון שתבנית זו הייתה ידועה לכול, רק לעתים נדירות מופיעות המילים המציינות את דירוג הבגדים ברשימות הנדוניה במפורש. הביקורים, 'ויז'יטאס', היו חלק מנוהל החיים החברתיים, בחלקם ביקורים רשמיים וכן מפגשי נשים פחות רשמיים. ראו: אמדו בורטניק (לעיל הערה 20), עמ' 98; ראו גם: י' בן נאה, 'חייהן של נשים יהודיות בירושלים העות'מאנית במאה הי"ט', מכאן ח / איל פריזינטי א (2007), עמ' לא מצאתי רישום המציין את התכריכים מפורשות בשמם, וייתכן שזה משום חשש מעין הרע. ר' חיים פאלאג'י, צדקה חיים, אזמיר תרל"ד, דרוש להלבשה, דף ג. הוא ראה מנהג זה של הכנת התכריכים במהלך החיים ובשמחה בחיוב. על המנהג להביא תכריכים לכלה ולחתן בנדוניה ראו: ע' בן-עמי, 'תכריכים מעוטרים מתטואן', י' בן עמי (עורך), מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה, ירושלים תשנ"א, עמ' על שימוש בפריטים ממערכת התכריכים בחיים ראו: ק' זאבי-וייל, 'מערכת תכריכים מאלזס' ' מוצ'בסקי-שנפר (עורכת), יהדות אלזס: קהילה כפרית בין מסורת לאמנציפציה, ירושלים תשנ"ב, עמ' ממידע בעל-פה עולה כי השתמשו בכותונות הפנימיות כתכריכים. גם פריטים נוספים בנדוניה ליוו את האישה עד למותה ואף אחריו, למשל הנוהג של נשים מרודוס לשמור את ענק הזהב המפואר, ה'אוגאדירו', כדי לקנות חלקת קבר ומצבה. ראו: מ' רוסו-כı, 'תכשיטים', יוהס (לעיל הערה 5), עמ' 183. על טקסטילים שנתרמו כחפצי זיכרון לבית הכנסת ראו להלן [469]

10 10 10] איור 2. שרוולי שמלות מעוטרים בשוליהם ברקמה ובתחרת חוטי מתכת. אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים. צילום: מאורו מאליאני. 20 איור 3. בגדים תחתונים מנדוניית כלה. אזמיר, תורכיה, שנות השלושים של המאה העשרים. משי, אריגי סאטן וג'ורג'ט, תחרה. נתפרו בידי שרה אשכנזי, איסטנבול, שהתמחתה בהכנת נדוניות. אוסף מוזיאון ישראל, רכישה במתנת קמילה ופריı הולנדר, שטוקהולם. צילום: מאורו מליאני. [470]

11 11 9 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [11 איור 4. כותנות תחתונות/פנימיות בסגנון עות'מאני (פרט). אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים. צילום: מאורו מאליאני. שנתאלמן ובין חמותו, אשר נטלה מן הבגדים והאריגים המפוארים מנדוניית בתה המנוחה לתפור לה מהם תכריכים, בנוגע לערך התכריכים שייצג את כבוד הנפטרת כיאות: האם ביקשה לש מר את כבוד הכלה ואת כבוד משפחתה על ידי פריטים מנדוניית הכלה גם לאחר מותה, ואילו הבעל, שידע כי חובתו לשאת בהוצאות התכריכים, 36 טען כי חמותו הפריזה 37 בהידורם. והרב שאליו הופנתה השאלה פסק 'כפי כבודך או כפי כבודה אם הוא יותר'. הדירוג ההייררכי-ביוגרפי של פריטי הלבוש ביחידות הקרויות 'בגדים', המשיך להנחות את אופן רישום הבגדים ברשימות הנדוניה גם עם שינויי הסגנון והאפנה במעבר מבגדים עות'מאניים לבגדים אירופיים. שמלות ה'אנטרי' התורכיות פינו את מקומן לחצאיות וחולצות, האריגים היוקרתיים היו אלה המיובאים מאירופה, וחשיבות סרטי העיטור כמדד ליוקרת הבגד ירדה. 38 עם כניסת הלבוש המודרני, שגזרותיו משתנות תדיר על פי צווי האפנה, החלו להחליף ראו: בורנשטיין-מקובצקי, ירושה (לעיל הערה 17), עמ' שלמה בן בנימין הלוי, ספר לב שלמה, שאלוניקי תקס"ח (1808), אבן העזר, סימן לט. עוד בנושא ירושת חפצי נדוניית האישה ראו: בורנשטיין-מקובצקי, שם, עמ' על היחס בין כבוד החיים וכבוד המתים ראו: בן נאה (לעיל הערה 14), עמ' 18. כנראה נהגו גם במקרה שכלה נפטרה לפני נישואיה לפרוש את שמלת כלולותיה על ארונה, כפי שנרמז בשיר 'אם אמות אגוועה אמא/, תפרשי אותה עלי / לא בתי לא אפרשנה /אין בי עוז לפרוש אותה אלא את שמלת המשי/ ראשונה ב"אשוגאר"'. אטיאש (לעיל הערה 16), שיר 26, עמ' לעומתן עולות כמות עיטורי התחרים בכלי הלבן וחשיבותם. ראו להלן [471]

12 12] את הבגדים התפורים בפיסות אריג שיועדו לתפירת הבגדים. 39 גם אלה ניתנו על פי סדר ה'בגדים', והיו מוסכמות מקובלות וידועות איזה אריג יאה לכל בגד. 40 כחלק מתהליך התמעטותם של הבגדים המוכנים בנדוניה, ובמקביל להחלפתם באריגים לתפירה עתידית, נכנסת לרישום גם מכונת תפירה במקום אחד ה'בגדים'. 41 כלומר, מחויבות צד הכלה להלבשתה, ואף להלבשת משפחתה לאחר נישואיה, הפכה ממחויבות ממשית למחויבות פוטנציאלית. 12 ההתלהבות של בנות ואמותיהן מחידושי האפנה האירופית יצרו התנגשות בין הנוהג המסורתי לצייד את הכלה בבגדים לטווח ארוך לבין הרצון להתלבש לפי צווי האפנה העדכניים. על רקע זה החלו להישמע קולות התנגדות למוסד הנדוניה המיושן ולתכתיביו. וישנן עדויות על קונפליקטים בין כלות להוריהן באשר לקיום מנהג הנדוניה ולהצגתה ובאשר לבחירת פריטי הלבוש. שני מאמרים שפורסמו בעיתון 'איל מיסיריט' באזמיר ב מעידים על מורכבות היחס למוסד הנדוניה. 42 מאמרים אלה, שנכתבו בידי גברים, מבקרים נחרצות את התחרות העזה שבין הכלות, שחלקן כבר חניכות בתי הספר המודרניים, השואפות כל אחת להציג מלתחת בגדים חדישה יותר ולהקדים את חברותיהן וקרובותיהן בחידושי האפנה, ואת דרישותיהן המופרזות באשר לכמויות הבגדים. 43 לדבריהם, הן מפעילות לחı על אבותיהן, שרוצים כמובן לציידן בנדוניה היאה ביותר. הכותבים מבקרים את הסטנדרטים הכפולים של אותן הנערות. מחד גיסא הן מבקרות את מוסד הנדוניה, ובעיקר את תצוגת הנדוניה, ורואות בו מוסד שעבר זמנו ומסרבות להיכנע לחוקיו, ומאידך גיסא, בגלותן מודעות אפנתית כה ערה, הן מנצלות את תהליכי מודרניזציה בלבוש בקהילות יהודיות בארצות הים-התיכון היו מורכבים ולא אחידים. הם התרחשו בקצב שונה ובצורה שונה בכל קהילה ובכל מעמד וקבוצה בתוכה, ולכן נוצרו גרסאות מקומיות שונות של הלבוש המודרני. באזמיר חלה המודרניזציה בלבוש בין שנות התשעים של המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים. ראו: יוהס (לעיל הערה 5), עמ' אפשר לראות זאת אף בפרסומות בעיתונות הספרדית-יהודית, דוגמת זו של בעל חנות לאריגים המציע נדוניה במחיר זול: 'און אשוגאר פור 15 מיג'יטיס' (=נדוניה בעבור 15 מג'ידים [מטבע]), הבנויה על פי התבנית המקובלת ברשימות הנדוניה. הפרסומת הופיעה ב'איל מיסיריט' לאורך כל שנת כגון ברשימה משנת 1913 שם נרשמה 'מאקינה זינגר' כבגד שני לאחר שמלת הכלה. 'לוס אשוגאריס', 'איל מיסיריט' 14 2, ביוני 1898, החתומה בידי שלמה אברהם; ושם, 28 4, ביוני 1898, 'לה ייאגה די לוס אשוגאריס', תגובתו של אלכסנדר בן גיאת, עורך העיתון. על העיתון, עורכו ויחסו החיובי למודרניזציה ראו: א' לוי, 'אלכסנדר בן גייאת ותרומתו לעיתונות ולספרות היפה בלאדינו', י' בן עמי (עורך), מורשת יהדות ספרד והמזרח: מחקרים, ירושלים תשמ"ב, עמ' התאווה ה'טבעית' לרוב בגדים מהודרים ותכשיטים המיוחסת לנשים, שגורמת להן לרושש את בעליהן ואף יכולה להביא אסונות, היא מוטיב חוזר בספרות המוסר המסורתית. דוגמאות מן האימפריה העות'מאנית ראו אצל: בן נאה (לעיל הערה 19), עמ' [472]

13 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [13 תחושת המחויבות למסורת ואת החשש מהבושה של אבותיהן, ודורשות מהם מלתחה גדולה ויקרה על פי האפנה החדשה. כך הן מעמידות את אבותיהן במצב של לחı כלכלי וחברתי שאינם יכולים לעמוד בו. בדברי אלכסנדר בן גיאת, עורך העיתון, נשמעים גם כן יחס מעורב וסטנדרטים כפולים. מצד אחד הזדהות נוסטלגית עם המסורת ומצד שני קריאה לביטול תצוגת הנדוניה מכול וכול ולצמצום כמות הבגדים הניתנים והידורם המופרז. מתוך הזדהות עם האבות שאינם יכולים לעמוד בלחı הכפול של המחויבות החברתית וסיפוק רצונותיהן של הבנות, הוא מבקר את הסלמת התחרות בין הנדוניות ומאשים את מעמד העשירים החדשים, 'לוס ריקוס פארבנידוס', 13 הממריצים את התחרות ומנצלים את תצוגת הנדוניה כדי להפגין את עושרם. טקסטילים לבית הטקסטילים כללו אריגים שימושיים לבית, בעיקר כלי לבן, ואריגים מפוארים יותר שנועדו לעטר את הבית, ובעיקר לשמש את הכלה והחתן באירועים החשובים בחייהם, בחתונה עצמה, בלידה, בברית מילה, וכחפı זיכרון לאחר מוות. מערכות כלי הלבן מצעים, סדינים, ציפות, שמיכות, כריות, מפות, וילונות, ואף מזרנים מעוטרים ברקמה ובתחרים, וכן לבניה של הכלה, בעיקר כותנות לילה וחלוקים, הפכו ממחצית המאה העשרים לחלק העיקרי וכמעט הבלעדי של הנדוניה הטרוסו (ראו איורים 3 ו- 6 ). כלי הלבן סמלו את טהרתה של הכלה, את השמירה על הבתולים, וכן סימנו בבית היהודי את 44 תפקידה של האישה להקפיד על חוקי טהרת המשפחה. הזיהוי המוחלט כמעט של הנדוניה, הטרוסו, עם כלי הלבן, נבע מההשפעה האירופית שחדרה לאורח החיים בכל קהילות הים-התיכון, ובכללן גם בקרב יהודי אזמיר, ונשאה בחובה מסרים כפולים של מודרניות ושחרור יחד עם קיבוע מסורתי של מקומה ותפקידיה של האישה בבית כחלק מערכי הבורגנות האירופית. בתי הספר של רשת אליאנס כי"ח, שבהם נלמדה התפירה והרקמה הלבנה בסגנון האירופי (צרפתי) החדש, היו אחד הסוכנים המרכזיים בהחדרת השפעה זו. 45 מחד גיסא ניסו אנשי כי"ח לחנך מחדש את הנערות, לערכים מודרניים מערביים, בקהילות שאלוניקי ויאנינה, בהשפעת הנוהג היווני, היה למזרנים ולהכנתם מקום סמלי דומה בנדוניה. נהגו למלא את המזרנים ולהכינם לפני החתונה בטקס רחיצת הצמר. נשות משפחת הכלה יצאו לנהר לשטוף את הצמר לפני שנכנס למזרן ובדקו את ניקיונו. ב'טבילת' הצמר 'טהרו' את המזרנים לקראת ליל הכלולות. על מנהג זה ראו: אטיאש (לעיל הערה 27), עמ' 40; פרום (לעיל הערה,(5 עמ' בית הספר לבנות באזמיר נוסד ב על מגמותיו והשפעותיו של ארגון כי"ח ראו: א' רודריג, חינוך, חברה והיסטוריה, 'כל ישראל חברים' ויהודי אגן הים התיכון צ, ' זמירי (מתרגמת), ירושלים תשנ"א, במיוחד עמ' ;93 87 וכן: A. Rodrigue, French Jews, Turkish Jews: The Alliance [473]

14 14 14] לשחררן מעול מסורות העבר וללמדן מקצועות יצרניים מודרניים במסגרת מדיניות הפרודוקטיביזציה. מאידך גיסא לימדו את הבנות תפירה ורקמה כחלק מתכנית הלימודים וכן בסדנאות שהכשירו בנות ללמוד מקצועות לצורך פרנסה, מיומנויות שבהן עסקו גם קודם, אשר קיבעו אותן באותן תבניות תעסוקה (ראו איור 6). כמקובל בקרב הבורגנות באירופה, מערכות כלי לבן אלה הפכו למזוהות עם הנדוניה ולסמל סטטוס שלא ניתן לנערה הגונה להינשא בלעדיו. ככל שניתנו מערכות כלי לבן מרובות יותר, מאריגים ורקמות מעודנים, כן עלתה יוקרתה של הכלה כבעלת בית, אם רקמה אותן בעצמה ואם הן הוזמנו עבורה (ראו איור 5). זיהוין של רקמות אלה עם הבורגנות הגבוהה והיוקרה שיוחסה להן גרמו לכך שנשים, במיוחד בנות המעמד הבינוני והנמוך, השתעבדו עוד יותר מבעבר, להכנת כמויות של כלי לבן לנדוניותיהן כחפצים שיאפשרו להן להתחתן כיאות מתוך תקווה אף להיטיב את מעמדן. 46 כך גם מכונת התפירה שהייתה סמל להתחדשות, חידוש טכנולוגי מודרני, כאשר הובאה כציוד בסיסי בנדוניה קיבעה למעשה את מטלותיה המסורתיות של האישה בבית וניתבה את אפשרויות פרנסתה לתחום התפירה. 47 מעבר לשינויים הצורניים והסגנוניים שחלו בכלי הלבן בהשפעה האירופית, הם נשאו עמם גם מטען ערכי-סמלי. הם התקשרו גם לתפיסות של ניקיון ומהוגנות בורגנית ומיניות מרוסנת, וחזרו ומיקמו את האישה בבית כבעלת בית, 48 כאשת איש וכאם. Israelite Universelle and the Politics of Jewish Schooling in Turkey, , pp..bloomington, IN,1990 על חינוך הבנות ומקומם הדו-משמעי של לימוד התפירה והרקמה ראו: E. Benbassa, L'éducation féminine en Orient: l'école de filles de l'alliance Israélite.universelle à Galata, Istanbul ( ), Histoire, économie et société 4 (1991) pp בנות יהודיות למדו גם בבתי ספר נוצריים. גם בהם למדו תפירה ורקמה באותו סגנון. על ש עבוד כלות להכנת 'מיטות', מערכות רבות של כלי לבן, בסיציליה ועל משמעויותיו הסותרות דווקא בהיותו חלק מתהליך המודרניזציה ראו:.J Schneider, Trousseau as Treasure: Some Contradictions of Late Nineteenth Century Change in Sicily, E.#B. Ross (ed.), Beyond the Myths pp..of Culture, New York,1980 שניידר מדגישה גם את זיהויין של רקמות אלה עם המעמדות העליונים שאליהם מנסות הכלות מן המעמדות הנמוכים להידמות. על ביותה של מכונת התפירה בבית הבורגני ראו : Society, A. Forty, Objects of Desire: Design and pp., London 1995.(1985) על המסרים המנוגדים המלווים את כניסת מכונת התפירה לבית ראו: D.#M. Douglas, The Machine in the Parlor: A Dialectical Analysis of the pp..sewing Machine, The Journal of American Culture 5, 1 (Spring 1982), על מכונת התפירה בנדוניות בסאלוניקי ראו: הדר (לעיל הערה 10), עמ' 215. על מכונת התפירה כאחד משלושה פריטים הכרחיים בנדוניות נשי יאנינה ראו: פרום (לעיל הערה 5), עמ' 62. כלי הלבן מכונים באנגלית.decencies על הקשר בין כלי לבן וערכי טוהר ומהוגנות ראו למשל: שניידר (לעיל הערה 46), עמ' [474]

15 15 15 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [15 איור 5. סיומות לבגדים תחתונים בעבודת מחט ומסרגה. אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים. צילום: נחום סלפק. כשם שהנדוניה הלבישה את הכלה, כך היא 'הלבישה את הבית' בנדונייתה. 49 אריגי הבית וכלי הלבן התקשרו באופן ממשי ומטפורי אל הכלה ואל בגדיה. כלי הלבן נעשו מאותם אריגים ועוטרו באותן תחרות כמו בגדיה התחתונים של הכלה, וכך יצרו זיהוי ישיר של גופה של הכלה 50 עם הבית ועם האינטימיות של חיי האישות. בין הטקסטילים המהודרים ובעלי ההקשר הביוגרפי הבולט בנדוניות כלות ספרדיות באימפריה העות'מאנית בשלהי המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים הייתה מערכת אריגי קטיפה וסטין רקומים רקמת חוטי מתכת. מערכת זו כללה, על פי המסורת והיכולת הכלכלית, כיסוי מיטה, ציפות לכריות ומפה ריבועית רב-תכליתית, ולעתים גם שמלה (הקרויה בתורכית שימלת בינדל) ששימשה בטקסי החתונה השונים. פריטים ממערכת זו שימשו באירועים הטקסיים החשובים בחייה של האישה. הם שימשו ליצירת החופה דמוית הסוכה, ביטוי זה של הלבשת הבית באריגי נדוניית האישה מקובל היה ביוון ראו: Hesser,.E Pavlides and.j Women s Roles and House Form and Decoration in Eressos, Greece, J. Dubisch (ed.), Gender and Power in Rural Greece, Princeton, NJ 1986, pp , p. 73 זהות כזו היא ציר משמעות חוזר בנדוניות ראו למשל: IV, S.#D. Goitein, A Mediterranean Society Berkeley 1983, p [475]

16 16 16] איור 6. בית מלאכה לרוקמות רקמה לבנה במכונות 'זינגר', קירקלרילי, תורכיה, 1930 לערך. ארכיון התצלומים, מרכז המידע לאמנות ותרבות יהודית על שם אן ואיזידור פאלק, מוזיאון ישראל, באדיבות גב' פינı, בני ברק. ה'טלמו', שתחתיה נערך טקס הקידושין. הקידושין עצמם נעשו תחת טליתו של החתן, ומסביב היו בני הזוג מוקפים באריגי נדוניית הכלה בצורה סמלית של בית. אריגים אלה שימשו גם לעיטור מיטת הכלולות שהוכנה לזוג ולעיטור מיטה ליולדת, 'קאמה די פארידה' (ראו איור 9), שבה שכבה וקיבלה את אורחותיה לאחר הלידה, ולהבאת הבן שנולד לברית המילה. בשירי הנדוניה הטובה נזכרים כיסויים רקומים זהב כמסמניהם או מבשריהם של האירועים העתידיים בחייה של הכלה: ליל הכלולות והלידה: 'קאמה ארמאדה קי לי איג'י ביין קאזאדה' (=מיטה... כדי שנישואיה יצליחו), 'קאמה די סירמה קי סי איג'י די בואין פארידה' (=מיטה עם רקמת זהב כדי שתלד). 51 פריטים אלה, וכן השמלה ששימשה את האישה בטקסי החתונה, שליוו את האישה באירועים הטקסיים החשובים בחייה, היו נתרמים לאחר השימושים הטקסיים בבית, בסמוך להם, או מאוחר יותר, לבתי הכנסת, לאחר שהוסבו למעילי תורה, פרוכות, ואבנטים וכיסויים לתיבה, לעתים בתוספת כתובת הקדשה המציינת את שם בעלת האריג או את יקיריה, שלזכרם או לכבודם נתרם לבית הכנסת (ראו איורים 7 ו- 8 ). אריגים רקומים אלה הפכו להיות חוליה מקשרת בין הטקסיות בבית ובין בית הכנסת, ואף יצרו קשר בלתי אמצעי בין האישה ובית הכנסת, אם בחייה ואם לאחר מותה, כשנתרמו לזכרה כחפı זיכרון. 52 אותם אריגים רקומים ראו: לוי (לעיל הערה 27) ד,, מס' 110, עמ' 98. על תפוצתה הרבה וחשיבותה של קבוצת אריגים זו מוצר עות'מאני מובהק, בשימוש הבורגנות התורכית בתרבותם של היהודים הספרדים ראו: א' יוהס, 'רקמות זהב בשימושם של יהודים [476]

17 17 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [17 איור 7. לבוש טקסי, הכלה לבושה בשמלת 'בינדל' למחרת איור 8. פרוכת מורכבת ממטפחות צרור וציפות נדוניה. החתונה. רוסג' קו (?). ארכיון התצלומים, מרכז המידע קטיפה, רקמת חוטי מתכת מאוחזים על מגזרות. הוקדשה לאמנות ותרבות יהודית על שם אן ואיזידור פאלק, מוזיאון ישראל, ירושלים. באדיבות משפחת סימן טוב. באזמיר 'למנוחת האשה העוזבת אלוף נעוריה מרת רבקולה מ"ך אשת הגביר החה"ג אליהו 'ן גבאי הי"ו 5667'. אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים. צילום: דוד חריס. שזוהו עם הבית וטקסיו עברו עם שינויי האפנה והטעם אל בתי הכנסת הספרדיים, אשר הפכו לכעין אתרי זיכרון לנשים דרך חפצי נדוניותיהן, שנשתמרו בהם גם אחרי מותן. ההשקעה הרבה והדגש שניתן בנדוניות לאריגי הבית הדגישו את החיבור שבין האישה לבית ואף את זיהויה עמו. למרות מרכזיותם של הטקסטילים לבית, ובעיקר כלי הלבן, בנדוניות הדורות האחרונים, הם לא היו תמיד בשימוש פעיל בבית, בגלל כמויותיהם וקשיי הטיפול בהם. הם נשמרו לעתים כחפצי זיכרון וירושה.(heirlooms) בחילופי האפנות יש שהם נשמרו על ידי בנות לזכר אמותיהן כזיכרון אישי וכעדות לכישרונותיהן של האמהות בתחום הרקמה והתחרה, מיומנויות 53 שהן עצמן כבר לא הצטינו בהן אך עדיין העריכו. בקהילות ספרדיות באימפריה העות'מאנית', עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ט; הנ"ל (לעיל הערה 5), עמ' על תהליך דומה בתרבות התורכית ראו: סנדיקג'י ואילהן (לעיל הערה 6), עמ' 185. [477]

18 ] איור 9. יולדת מקבלת את אורחיה במיטת היולדת מעוטרת באריגי הנדוניה. ארכיון התצלומים, מרכז המידע לאמנות ותרבות יהודית על שם אן ואיזידור פאלק, מוזיאון ישראל. ארגז הנדוניה הארגז היה פריט קבוע בכל רשימות הנדוניה. ארגזים ובתוכם צרורות עטופים במטפחות צרור היו צורת האחסון המקובלת לפני כניסת הריהוט האירופי. הארגז שימש כעין תיבת אוצר שבו נשמרה הנדוניה, הן בתקופת ההכנה בבית הורי הכלה הן לאחר מכן בביתה החדש, ומפרידה בין שתי תקופות אלה תצוגת הנדוניה, שהיא נקודת הזמן היחידה שבה נפרשו כל החפצים לעיני כול. הארגז היה כעין מתחם פרטי, בעל משמעות מעשית וסמלית, שהיה שייך לכלה אם בבית 54 חמותה ואם בביתה החדש. התכשיטים בבחינה משווה של נוכחות של קבוצות חפצים ברשימות נדוניה, 55 ובעיקר ביחס לידיעותינו ידוע לנו כי גם כאשר רווח כבר השימוש בריהוט אירופי עדיין הביאו כלות את חפצי הנדוניה בארגזים. על משמעויותיו הסמליות של ארגז הנדוניה ראו: D.#B. Rheutbottom, Dowry and Wedding Celebrations in Yugoslav Macedonia, J.#L. Comaroff (ed.), The Meaning of Marriage Payments (Studies in Anthropology 7), London 1980, pp למשל רשימות נדוניה מבגדד ראו: י' אבישור, החתונה היהודית בבגדד ובבנותיה: מנהגים וטקסים, מסמכים ושירים, בגדים ותכשיטים, ב, חיפה תשנ"א, עמ' 33 39, [478]

19 19 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [19 באשר לחפצים שהביאה הכלה באזמיר מבית הוריה, בולטים בהיעדרם ברשימות הנדוניה 56 התכשיטים וכלי הכסף. מקובל וידוע היה לכול, כי אבי הכלה מעניק לבתו, לפי יכולתו הכלכלית והשתייכותו המעמדית, כמה תכשיטי זהב, בהם ענק לצוואר ('אוגאדירו'; ראו איור 10), זוג צמידים תואמים ('מאנייאס'), שרשרת מטבעות ('דוקאדוס'), ועוד. 57 כמו כן נהוג היה שחלק מן הכסף המזומן המדודים שקיבל החתן מאבי הכלה, ושנועד להשקעה בעסק, לימוד מקצוע וכיוצא באלה, ניתן בתכשיטים, וכן שהחתן, בקבלו את המדודים, היה קונה בהם או בחלקם תכשיטים לכלה: 'וגם המנהג שהבעל מוכרח [הדגשה שלי, א"י] לעשות תכשיטין ממה שמכנסת האשה לקנות בהם תכשיטין להתנאות בהם...'. להשערתי, היעדרם של התכשיטים מן הרישום הגלוי נעוı במעמדם הדו-ערכי ובמתח האינהרנטי הגלום בהם בהיותם הון כספי ומסמני יוקרה סמליים בו-זמנית. 59 בשל תפקידם הכפול של התכשיטים הן כחפı להתקשט בו, 'להתנאות בהם', הן כמשאב כספי השומר על ערכו וגם נזיל בעת הצורך, לשימוש האישה, אך בעיקר לבעלה 'להסתחר בהם', הם מועדים להפוך 60 למקור לריב ולאי הסכמה בין בני הזוג על רקע של צורך כלכלי לעומת נראוּת וכבוד חברתי. בין כלי הכסף סמליים במיוחד היו כלי ההגשה למתיקה, ה'טאבלה די דולסי' ש, בלעדיהם לא ניתן היה להינשא על פי דברי אנשי אזמיר. על כלים אלה ומנהג הגשת המתיקה ראו: Shmeruk-Juhasz,.E The Custom of Serving Sweets among the Jews of Izmir, The Israel Museum News 15 (1979), pp על התכשיטים האופייניים ועל חשיבותם כמתנות וכנכס כלכלי ראו: רוסו -כı (לעיל הערה 35). שמואל בן הרב משה חיים, ספר שמן המשחה, א, קושטנדינה ת"ר (1840), סימן צה, מצוטט על פי בורנשטיין-מקובצקי, המשפחה (לעיל הערה 17), עמ' 324. וראו גם בורנשטיין-מקובצקי, ירושה (לעיל הערה 17), עמ' על השוואת מנהגי הספרדים והמוסתערבים בנידון ראו: למדן (לעיל הערה 17), עמ' באזמיר נזכרים התכשיטים שנתן האב כחלק מן המדודים או מחויבות החתן לקנותם בכסף המדודים בשטרות השידוכים. ראו למשל שטרות שידוכים משנת תרי"ט ותר"ך, ארכיון קהילת אזמיר (לעיל הערה 8). על רב-ערכיות זו של תכשיטי זהב כמתנות הסובבות את החתונה בתרבות התורכית העכשווית ראו: B. Ertimur and O. Sandikci, Giving Gold Jewelry and Coins as Gifts: The Interplay of Utilitarianism and Symbolism, Advances in Consumer Research 32 (2005), pp לדוגמה, שאלה הדנה בבעל שנטל מאשתו בכוח את צמידיה: 'דבושת וצער גדול הוא לה שיטול את עדיה מעליה בפרט עדי כזה של צמידים אשר כל הנשים כיוצא בזאת...' והיא ברחה חזרה לבית הוריה. התשובה עוסקת בזכותו של הבעל למכור את התכשיטים שקנה לה מן המדודים אך מציגה אף את עמדתה של האישה 'שאלו ידעה דעת בעלה שהינו עושה אותם אלא ע"מ להחזירם לו להתפרנס מהם לא היתה רוצה בזיווגו... '. ראו: אברהם די בוטון, עדות ביעקב, שלוניקי ת"פ, סימן לד. על מעמדם המשפטי של התכשיטים שקיבלה הכלה מאביה לעומת אלה שקיבלה מבעלה, בעיקר דיונים בעניין ירושת האישה כפי שניתן ללמוד מסכסוכים ופסיקות בענייני ירושת התכשיטים, ראו למשל: [479]

20 20 20] איור 10. ענק 'אוגאדירו', אזמיר, שלהי המאה התשע עשרה. חוליות זהב מוטבעות ורקועות, שרשרות. אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים, רכישה בנדיבות יוסי בנימינוף, ניו יורק. צילום: נחום סלפק. 24 עצם מתן התכשיטים כחלק מן המדודים א פשר לבעל להשתמש בהם ככסף מזומן למטרותיו, אך בה בעת כספו זה נשמר והוצג על גופה של אשתו, וכל רצון לשימוש בתכשיטים ככסף יצר פחיתות כבוד וקונפליקט. גם מעמד התכשיטים כמתנה משדר שניות. שניות זו שיחקה תפקיד במערכת המוסכמות בורנשטיין-מקובצקי, ירושה (לעיל הערה 17). [480]

21 21 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [21 61 החברתיות הסובבות את מנהגי החתונה והנדוניה. כאמור, בקרב יהודי אזמיר נחשבו התכשיטים וכלי הכסף כמתנות, כלומר, לכאורה, האב יכול לת תם לפי רצונו. אך התכשיטים נחשבו מתנה שנקראה 'שבח בית אביה', כלומר האב נתן לבתו תכשיטים כדי לציין את שבחה היא, ולמעשה את שבחו עצמו: 'בענין מה שנותנים לה בשבח נעוריה... אותם המתנות באים 62 לכבודה ונותנים לה אביה ואמה בשביל שכר צניעותה ששמרה בתוליה דבת מלך פנימה...'. כלומר על ידי מתן אותם תכשיטים משמר ומשדר האב את כבוד בתו ואת כבודו הוא, המתקשר 64 לצניעות בתו. 63 הוא גומל לה על צניעותה בהדרו אותה בתכשיטים. הצגת הנדוניה לבסוף אחזור לטקס הצגת הנדוניה והערכתה הרשמית והלא רשמית. טקס זה, היה נקודת שיא ומבחן ואליה כוונו כל מאמצי הכנת הנדוניה. בנקודה זו נחשפה הנדוניה שנאצרה בארגזים לעיני כול. 65 האירוע תואר בנימות שונות. יש המדגישות את החגיגיות השמחה והגאווה, 66 ואחרות את המתחים הגלומים בו. ביוון המודרנית, כפי שמפרשים זאת סנט קסיה ובדה, הנדוניה כולה נתפסת כמתנה: מתנה שזכותה של הבת לתבוע מהוריה, מתנה שחובת הוריה לספק לה, לא כחלקה בירושה אלא כדי שתינשא. סנט קסיה ובדה (לעיל הערה 6), עמ' 83. יוסף דוד, פתח בית דוד, ב, שאלוניקי תק"ו, סימן צט (זוהי רק דוגמה אחת מני רבות). הקשר בין צניעות הכלה והתכשיטים נרמז גם בטקס ה'קיזאדה' שנערך ימים אחדים לפני החתונה, טקס שזכה לחידוש גם כיום על ידי יוצאי אזמיר. בטקס זה מכינים עוגת מרצפן בצורת זוג ציפורים או יונים, ו'אישה מאושרת' שוברת את העוגה מעל ראשה של הכלה בדומה לשבירת עוגת ה'רוסקה' מעל ראש הכלה בטקס הטבילה במקווה המרמזת לבתוליה של הכלה. באותה עת מקבלת הכלה את התכשיטים ועונדים אותם עליה. על טקסים אלה ראו: אמדו בורטניק (לעיל הערה 20). על הקשר בין צניעות האישה וכבודה וכבוד משפחתה ראו: בן נאה (לעיל הערה 19), עמ' 131. סביב החתונה היו עוד מנהגי מתן מתנות מחייבים. למשל המתנות שהיה אבי הכלה מחויב לחתן. היו כללים ברורים באשר לסוגי המתנות, עלותן בכל מעמד כלכלי וזמן נתינתן. אי עמידה בחובות אלה כפי שצוינו גם לעתים כתנאים בהסכם השידוכים, היו יכולים להיות עילה לתביעה משפטית. ראו למשל: נסים אברהם אשכנזי, ספר מעשה אברהם, אזמיר תרט"ו, א: אבן העזר, הלכות קידושין, סימן ז, דף קנ"ג. טקס הצגת הנדוניה נהוג גם בקרב התורכים המוסלמים אך דגשיו שונים. ב- 1925, כחלק מן החוקים שאסרו על טקסים מסורתיים, נאסרה גם הצגת הנדוניה בתורכיה, והוגבלו ההוצאות על טקסי החתונה השונים. חוקים אלה בוטלו ב בטענה שהם מגבילים את חופש הפרט, על פי מגנרלה (לעיל הערה 6), עמ' , חוק זה מעולם לא נאכף, ותצוגות הנדוניה נמשכו כי היו מסורת כה מושרשת. לדוגמה ראו: אטיאש (לעיל הערה 27), עמ' 39; יהושע (לעיל הערה 27), עמ' [481]

22 22] כאמור הערכת הנדוניה, ההערכה הרשמית השמאות, נעשתה בידי גברים. גברים אלה היו ממכובדי הקהילה, אנשים שאפשר לסמוך על הגינותם, ושהוחזקו מומחים בהערכה. נזכיר שרובם המכריע של חפצי הנדוניה היו בגדיה האישיים של הכלה, ובהם גם בגדים תחתונים וכלי לבן. כלומר הייתה בתצוגת הנדוניה משום הצגה בפומבי, בדיקה והערכה, בידי גברים, של חפצים מן התחום הפרטי האינטימי של האישה. ניתן לומר אפוא כי תצוגה והערכה זו היה בהן משום הצהרה של פיקוח חברתי גברי על התחום האישי של הכלה ועל חיי האישות של הזוג. 67 בהצגת פריטי הלבוש הפרטיים של הכלה לעיניהם הבוחנת של הגברים, נפרצו, בשם פיקוח זה, 68 אף גבולות הצניעות. יתר על כן, הבגדים והאריגים נתפרו ונרקמו לרוב בידי נשים, אם מבנות משפחת הכלה אם תופרות ורוקמות מקצועיות, ואולם מלאכת ההערכה נעשתה בידי גברים, שמכוח היותם בקיאים במסחר ובמחירים, אמורים לדעת להעריך את עבודתן של הנשים. גם כך נוצרה הכפפה של ערך עבודת הנשים להערכת הגברים, לפחות 22 בתחום הכלכלי רשמי. בצדה של ההערכה הגלויה, הרשמית, המתועדת של הנדוניה התקיימה הערכה סמויה יותר, בלתי רשמית. זו נעשתה בידי הנשים ממשפחת הכלה, ממשפחת החתן, בידי קרובות ונשים 69 אחרות, אמהות לכלות עתידיות, אמהות לחתנים פוטנציליים ונערות המתקרבות לחתונתן. 70 מערכת זו הייתה גורם פעיל ומשפיע לא פחות מן המערכת הרשמית, ואולי לפעמים אף יותר. הנשים בחנו את חפצי הנדוניה וידעו להעריך את מלאכת הכפיים, את הדיוק בעבודה, את סגנון על מנגנוני פיקוח רשמיים ולא רשמיים על נשים בקהילות היהודיות העות'מאניות ראו: בן נאה (לעיל הערה 19), עמ' הפיקוח הגברי על האינטימיות הנשית סומל גם בכך שהחתן הוא זה שנשא בהוצאות הטקס שנערך בחמאם סביב טבילת הטהרה של הכלה, שבו השתתפו גם אמו ובנות משפחתו. כך במקביל לבדיקת חפצי הכלה על ידי גברים נבדק גופה של הכלה על ידי נשים. ראו: יוהס (לעיל הערה 5), עמ' 205; וכן: מ' הלד, 'בין הנהר לים: נתוח תרבותי ספרותי רב רובדי של שיר חתונה יהודי -ספרדי מהאי רודוס', מכאן ח / איל פריזינטי א (2007), עמ' שני טקסים נפרדים להערכת נדוניית הכלה באתונה: האחד פומבי רשמי וגברי, ובו נכחו אבות החתן והכלה ואחיה (הכלה אינה נוכחת), הכומר, ונוטריון העיר, שבדק את תכולת הנדוניה לוודא שהיא תואמת למה שהובטח בהסכם המוקדם; השני טקס נשים, ובו נערכו חפצי הנדוניה בצורה שתציג את חריצותה וטעמה הטוב של הכלה. ליד הנדוניה הוצגו גם מתנות החתן לכלה שסימלו את אישור החתן לנדוניה ואת אישור משפחתו לנישואים. על טקסים אלה ראו: סנט קסיה ובדה (לעיל הערה 6), עמ' על המפגש בין טקסטים רשמיים וטקסטים מדוברים ועל המדרג של טקסטים גבריים ונשיים ראו: G. Hasan-Rokem, Tales of the Neighborhood: Jewish Narrative Dialogues in Late Antiquity, 1 27 pp..berkeley, CA 2003, Chapter 1: Erecting the Fence, על תפקידיה החברתיים של רכילות ראו גם: R.#F. Baumeister, L. Zhang, and K.#D. Vohs, Gossip as Cultural Learning, Review of General Psychology 8, 2 (2004), pp [482]

23 נדוניות של כלות יהודיות מאזמיר חפצים ביוגרפיים [23 החפצים ואת אופן סידור החפצים, שנעשה כך שיבליט את כמויותיהם ואיכויותיהם ויסתיר את מגבלותיהם. הנשים שערכו את הנדוניה, כמו אלה שבאו לצפות בה, הכירו את תחבולות 23 ההצגה שתאדיר את הנדוניה. לפי כללי הטקס שיבחו את הנדוניה בּ מקום, אך לאחר מכן הביעו גם דעות אחרות. אמנם הערכות אלה נשארו בתחום הפרטי והבין-אישי, וניתן לומר הרכילותי, אך היו להן משמעוי תו והשלכות באשר לדימויה של הכלה ומעמדה העתידי בבית חמותה או בעלה, וכן על מעמדה ויוקרתה של משפחת הכלה, בהקשר לנישואים עתידיים עמה. 71 על החשיבות החברתית שיוחסה להערכות בלתי רשמיות כאלה ניתן ללמוד מ נּ ה גים במקומות אחרים, שתצוגת הנדוניה נערכה בהם רק לאחר החתונה, ללא שמאות כספית רשמית, וההערכה הבלתי רשמית 72 של הנשים הפכה למנגנון המרכזי והיחיד, מנגנון של שיפוט ופיקוח נשי. היבט נוסף של ההערכה הלא רשמית של תצוגת הנדוניה הוא, כאמור, ליבוי התחרות בין משפחות כלות אחרות, ובקרב בנות גילה של הכלה כלות מיועדות. 73 תחרות אשר מלבד היותה תחרות כלכלית העצימה את המתח שבין מסורת לחידוש, בין קונפורמיות לבין מקוריות, אשר סבב את הנדוניה לפחות מאז החלה המודרניזציה. טקסי הערכת נדוניה בצורתם הפונקציונלית פסקו להתקיים אך בקרב חלק מיוצאי קהילת אזמיר, כמו בקהילות אחרות, ישנה נוסטלגיה לטקסים מסורתיים שהביאה להתחדשותם הסמלית. טקסי הצגת הנדוניה המחודשים משמרים מוטיבים סמליים ממוסד הנדוניה אך ניטל מהם העוקı של ההערכה והחרדה מפניה. המסיבה הנערכת כיום מאזכרת את ערכי מהוגנות הכלה בסמלים, מסמנת רצון טוב, איחולים לנישואים מאושרים והידוק קשרים משפחתיים. רובד נוסף שתופס מקום מרכזי בטקסים הוא הדגשת הלכידות של הקבוצה האתנית על ידי חידוש הטקסים המסורתיים. וכך נשמרת, גם אם באופן אחר, ההשפעה הרבה של ההיבטים הקולקטיביים על נדונייתה הפרטית של הכלה. כך מתאר מ' מצאס מיאנינה (1983), בראיון שערכה אנט פרום, כיצד סקרו והעריכו את פריטי הנדוניה אפילו בצפייה מחלונות הבית כאשר הנדוניה הובלה גלויה לבית החתן: pretty, It was very they walked passed all the houses. They [the neighbors] saw it pass and afterwards they talked, they said, She didn t get that. that stuff isn t good. Ah she and she got three matrasses or got two tradition matrasses. The talked they gossiped, it was something nice, (פרום [לעיל הערה,[5 עמ' 63). ראו לדוגמה: אבישור (לעיל הערה 55) א,, עמ' על תחרות זו ראו בכתבות העיתון 'איל מיסיריט' (לעיל הערה 42) [483]

24 ] [ 484]

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד