י"ח באייר, תשע"ט לכבוד: משתתפי המכרז הנדון: מכרז פומבי מס' הס' 7/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אשכול מחשוב High Performance Computing

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "י"ח באייר, תשע"ט לכבוד: משתתפי המכרז הנדון: מכרז פומבי מס' הס' 7/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אשכול מחשוב High Performance Computing"

תמליל

1 י"ח באייר, תשע"ט לכבוד: משתתפי המכרז הנדון: מכרז פומבי מס' הס' 7/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אשכול מחשוב High Performance Computing (HPC) Cluster מכתב הבהרות מספר 2 בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב, להלן מפורטות התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות, במכרז שבנדון: מועדים מעודכנים )מכתב הבהרות מספר 1 מתאריך :) מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: עד השעה 0:00 מועד מענה על שאלות הבהרה: מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים: עד השעה 12:00 כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק. כמו כן המציע אינו פועל תחת צו כינוס ו/או צו הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק )לרבות פירוק מרצון( ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל. המציע הוא נציגו המורשה של היצרן למכירה או שיווק או הספקה כולל למתן שירות בישראל למערכת אשכול מחשוב (HPC) Cluster וזאת לכל הפחות במהלך שלוש השנים האחרונות ברציפות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. המינוי לנציגות כאמור יהיה בתוקף של שישה האם ניתן להאריך את מועד, של שאלות ההברה. ביום יומיים. )ביחס לתנאי המכרז פאן משפטי(. נבקש למחוק את המילה "ומנהליו" וכן לתקן את המשפט "לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו" באופן הבא - "לפגוע בתפקודו ככל שהמציע יזכה במכרז והוא אינו..". ככל שבקשתנו לעיל לא תתקבל, נבקש לסייג את הצהרת הספק בנוגע למנהליו "למיטב הידיעה" בלבד, שכן הספק אינו רשאי לדרוש מידע כאמור ממנהליו. הבהרה זו רלוונטית גם ל 6 בע"מ 4 למסמכי נבקש להבהיר כי התחייבות הספק לתוקף מינויו כנציג מורשה של היצרן היא ככל שמדובר בנסיבות שבשליטת הספק. הבהרה זו רלוונטית גם ל 6.6 בע"מ 5 למסמכי המכרז ול 2 בנספח ו' שבע"מ 36. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: ללא שינוי. מועד מענה על שאלות הבהרה: ללא שינוי. מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים נדחה. המועד החדש הוא: עד השעה 12:00 הבקשה הראשונה מתקבלת. המילה ומנהליו תימחק וההתייחסות תהא רק למציע ולתפקודו. 1 מתוך 31

2 חודשים לפחות לאחר מועד הגשת ההצעה ע"י המציע. ניסיון המציע: המציע מכר והתקין מערכת אשכול מחשוב High Performance Computing (HPC) Cluster של אחד היצרנים הבאים: DELL; HP; LENOVO; INTEL; ; GIGABYTE ו - SUPERMICRO במהלך השנים 2017, 2016 ו אצל שני לקוחות כאשר לקוח אחד לפחות הוא מוסד להשכלה גבוהה (שקיבל הכרה בהתאם ל 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח המציע הינו הנציג המורשה של היצרן למכירה או שיווק או הספקה כולל למתן שירות למערכת אשכול מחשוב ) cluster ) HPC בישראל, ותוקף המינוי לנציגות יהיה לפחות שישה חודשים לאחר מועד הגשת ההצעה ע"י המציע החברה מכרה ומוכרת בכל שנה שרתים של לפחות 3 מהיצרנים המובילים בשוק בהיקף של כ 60 מיליון דולר, ללא הגדרה של.HPC בנוסף ביצענו פרויקטים בתעשיות ביטחוניות בעולם לינוקס הכוללות שרתים. היות והמכרז בעיקר מכוון לרכש שרתים האם ניתן להקל ב זה או לבטלו? 5 6 פרטי המציע נספח א' מפרט הטכני והשירות "שמות בעלים/שותפים" השירותים הנדרשים מהמציע הזוכה במסגרת מכרז זה כוללים: אספקה, התקנה מלאה, הטמעה וביצוע של בדיקות קבלה והכנסה לפעולה שוטפת ומלאה של המערכת בהתאם למפורט ב 5 להלן ובנוסף כוללים אחריות ותחזוקה ל- 3 שנים למערכת על רכיביה כולל דיסקים SSD ואחריות ותחזוקה ל- 5 שנים לדיסקים drivers( )hard בהתאם למפורט ב 4 להלן )להלן: "השירותים"(. בכדי להבטיח כי בידי עורך המכרז תמצאנה ההצעות המתאימות ביותר של המציעים המתאימים ביותר לדרישות המכרז - מבקשים לשנות נוסח זה כדלקמן: "המציע הינו נציג מורשה למכירה או שיווק או הספקה כולל למתן שירות למערכת אשכול מחשובHPC ) cluster) בישראל, ותוקף המינוי כנציג מורשה, בכפוף למילוי התנאים של המורשה, יהיה לפחות שישה חודשים לאחר מועד הגשת ההצעה ע"י המציע". נבקש כי חרף הדרישה האמורה הספק יידרש לפרט את בעלי השליטה בו בלבד. נבקש להבהיר כי הספק יהא אחראי לשירותים שיסופקו על ידו בלבד ואילו שירותי אחריות, תמיכה ותחזוקה לכל מוצר או ציוד יינתנו כפי האחריות הסטנדרטית הניתנת על-ידי היצרן הרלוונטי בהתאם לרישיון שיירכש על-ידי המזמין ותנאי אחריות היצרן יגברו על כל תנאי ו/או מגבלה ו/או אחריות מטעמו של הספק. כמו כן, בכל מקרה, השירותים גם אינם כוללים את תיקון התקלות המפורטות ב 3 לנספח ט"ז )ע"מ 64-65( ובנוסף את התקלות הבאות, ואלה יתוקנו בתמורה נוספת עפ"י תעריפי הספק: )1( שימוש או הפעלה לא נכונים של המוצרים או של כל חלק מהם; הבקשה מתקבלת. 1 2 מתוך 31

3 נספח א' מפרט הטכני והשירות טכנאי מטעם הספק: טכנאי העובד אצל המציע הזוכה בעל הסמכה לטיפול ותחזוקה של מערכת אשכול מחשוב ))HPC( מתוצרת היצרן. שינויים או עבודה ביצוע )2( במוצרים, או בכל חלק מהם, על מעובדי לבד כלשהו גורם ידי הספק או קבלני משנה שלו )ככל בתוכנה, שימוש )3( שישנם(; חומרה, מדיה, מוצרים בעלי אורך חיים מוגבל ו/או מוצרים מתכלים סופקו שלא אחרים מוצרים או על-ידי הספק; )4( תאונה, הזנחה או סיבות אחרות שמעבר לשליטת כיול או תחזוקה הספק; )5( נאותים; )6( בלתי או לקויים תנאי אתר שאינם הולמים או אי סביבת לקיום בדרישה עמידה עבודה נאותה; )7( הפסקות ו/או ו/או שיבושים ו/או הפרעות ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל רשת ו/או המזמין מערכות הטלפונים הציבורית ו/או בשל כל לרבות אחרת, תקשורת רשת מרכיב כל ו/או האינטרנט תקשורת אחר; )8( תקלות שאינן נתמכות ע"י היצרן. גם רלוונטיות אלה הבהרות 44( )ע"מ ל 7 ל 64( ו- 3.5 )ע"מ 3 ולסעיפים לנספח ט"ז )ע"מ 65(. מתוך רצון להקנות לעורך המכרז את מירב היתרונות שבמגוון הצעות של המציעים המתאימים ביותר והבטחה כי הספקים המתאימים ביותר יספקו את השירות הנדרש - נבקש כי יתוקן נוסח ה כדלקמן: " טכנאי מטעם הספק: טכנאי העובד אצל המציע הזוכה ו/או מועסק על ידו במסגרת התקשרות ו/או כקבלן משנה בעל הסמכה לטיפול ותחזוקה של מערכת אשכול מחשוב ))HPC( מתוצרת היצרן." )9( נספח א' מפרט הטכני והשירות 2 מעבד: CD INTEL XEON - SR3GK SILVER INTEL 2 מעבד: רלוונטי גם ל 4.5 בע"מ 22 ול 1)9( ל בע"מ 41. האם ניתן להציע את המעבדים החדשים של אינטל ( intel )cascade lake אשר הוכרזו לפני כחודש באותו מחיר של המעבדים של סדרת המעבדים הקודמת. לצורך הבהרה : הבקשה מתקבלת. ניתן להציע את המעבדים החדשים: Gold Ghz 20Cores הבקשה מתקבלת. ניתן להציע את המעבדים 3 מתוך 31

4 XEON SILVER CPU J835E230 DISK מעבד: INTEL XEON SILVER CD SR3GK מעבד:- CD INTEL SR3GK XEON SILVER Gold Ghz 20Cores Silver Ghz 8Core נציין כי המעבדים החדשים מבאים איתם זיכרונות בתדר שעון גבוהה יותר. החדשים: Gold Ghz 20Cores הבקשה מתקבלת. ניתן להציע את המעבדים החדשים: Gold Ghz 20Cores הבקשה מתקבלת. ניתן להציע את המעבדים החדשים: Gold Ghz 20Cores 1. נכון, טעות סופר. בנוסף, ראו את תשובת האוניברסיטה במענה לשאלה 12 להלן. - 1 צריך להיות Gold 1.5 אנו מבקשים לאפשר הגשה עם כרטיס,Mellanox ConnectX-4 מבואה אחת מסוג InfiniBand ומבואה שנייה עבור.Ethernet 100Gb ל 1+2 הבהרה לגבי המתג: יש להציע סוויטש של סיסקו דגם 9200 עם 24 פורטים ומהירות עבודה Gb om/c/en/us/product s/switches/catalyst seriesswitches/index.html #~stickynav=1 לא ניתן להציע מתג אחר. 2 )בטבלה( 1.6 בנספח א' ו- 1.6 בטבלת הצעה כספית בנספח ב' יעודכנו כדלקמן: סיסקו דגם 9200 עם 24 פורטים ומהירות עבודה Gb 1. בדרישת המכרז התבקשנו להציע מתג מדגם : Cisco SRW2024-K9-EU,ולאחר מכן שהמתג צריך לספק 28, Port אולם המתג מספק רק. 24 Port נבקש לקבל הבהרה איזה מתג להציע וכן כמה מבואות תקשורת המתג נדרש לספק ואיזה מהירות עבודה קרי,?1\10Gb וכן האם נדרש להציע רק Cisco או גם יש יצרנים נוספים המאושרים להצעה?, מתג סיסקו - SRW2024- Cisco.K9-EU 28 port לפי אתר היצרן המתג הזה הוא EOL מה- 10 במאי 2018 ראה בקישור en/us/support/switches/sg port-gigabit- 1: CD INTEL - SR3GK XEON SILVER :1.5 מתאם: INFINIBAND Connect X -5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100Gb single-port QSFP28, PCIe3.0 x16, tall br Cisco SRW2024-K9-EU 28 port מתוך 31

5 managed-.switch/model.html נבקש אישורכם להציע מותג מבית יצרן אחר. במידה ומשתמשים ב RING TOPOLOGY לשרשור פורטי הניהול, אנא אישורכם לשימוש בדגם מתג: HPE OfficeConnect G + 2SFPעם 2XGT Switch 24 פורטים מעבד: CD INTEL XEON - SR3GK SILVER ע"י הוספת כרטיס, RING TOPOLOGYהמבצע שרשור כל פורטי הניהול אחד לשני בתצורתRING, ניתן להסתפק במתג אחד במקום שניים. האם מאושר? טעות סופר בתצורה של ה-,Compute&Analysis Node המעבד הוא מסדרת Gold ולא Silver נכון. המעבד הוא מסדרת.Gold 2 )בטבלה( 3 1, ו- 7 בנספח א' ו- סעיפים 3 1, ו- 7 בטבלת הצעה כספית על פי המפרט המבוקש חסר פורט אחד/ שניים של ממשק 1G לנתונים. האם יש צורך להוסיף? אם כן, כמה יציאות? בנספח ב' יעודכנו כדלקמן: CD SR3GK - INTEL XEON GOLD נכון, יש להוסיף, כרטיס עם 2 יציאות, מסוג Intel Ethernet Server Adapter I350 למפרט במצב בו אינו מובנה בלוח האם. מובהר בזאת, שהמחיר של כל אחד מהמארזים המופיעים בסעיפים 1, 2, ו 3 יכלול את הכרטיס גם במידה והוא אינו מובנה בלוח האם ושהוא מסופק לבד. 13 Compute Nodes + remote controls (ILO/IDRAC/BMC) להלן קישור למפרט הרכיב content/www/us/en/et 5 מתוך 31

6 hernetproducts/gigabit-serveradapters/ethernet-i350- server-adapterbrief.html אנא אישורכם לדגם שווה ערך Gigabyte R181-2A0 נבקש אישורכם להציע הגדלת דרישת כמות הזיכרון למינימום 48GB לביצועים אופטימאליים. המק"ט אינו תואם לנפח הדיסק המבוקש מה נפח הדיסק הנדרש? הבקשה מתקבלת. הבקשה מתקבלת. נדרשים פה שני דיסקים SSD של 80GB 2 )בטבלה( 2 בנספח א' ו- 2 בטבלת הצעה כספית HPE DL360 Gen10 or equivalent שרת ניהול ) 2( עם 16 גיגה ביט בלבד SAMSUNG 8GB DDR INTEL SSD DC S G DISK דיסק SSDSC2BB150G בנספח ב' יעודכנו כדלקמן: המק"ט של הדיסק: SSDSC2BB480G701 3 Analysi s Node 3 3 מארז: 2U-4 nodes rack server: Gigabyte R281-3C0 or equivalent 1.לפי אתר החברה זהו שרת 2U ולא מארז 4-2U nodes כפי שכתוב במכרז. 2.האם ניתן להציע שרת מבוסס מארז פיצה לטובת חיבוריות למדף הרחבה וכמערכת לסביבת GPU מארזים מבוססי 2U4N מוגבלים ביכולת תמיכה בכרטיסים גרפיים ואין חיסכון ברמת Dense מכיוון שכרטיס גרפי צורך Bay במקום שרת ע"מ להתמך טעות סופר בתצורה של ה-,Compute&Analysis Node המעבד הוא מסדרת Gold ולא Silver נכון, זהו שרת 2U ולא nodes 2 )בטבלה( 3 בנספח א' ו- 3 בטבלת הצעה כספית בנספח ב' יעודכנו כדלקמן: 2U rack server Gigabyte R281-3C0 or equivalent. מעבד: INTEL XEON SILVER CD SR3GK האם ניתן להציע כרטיס מסוג INFINIBAND Connect 4 VP אין שינוי במפרט נכון, המעבד הוא מסדרת. Gold בנוסף, ראו את תשובת האוניברסיטה במענה לשאלה מספר 12 לעיל. מתאם: INFINIBAND Connect X -5 VPI adapter card, EDR IB (100Gb/s) and 100Gb single-port QSFP28, מתוך 31

7 PCIe3.0 x16, tall br ב Analysis Node מאיץ*: PNY QUADRO K2200 4GB DDR5 VCQK2200-PB or equivalent באיזה שרת הכרטיס הגרפי מסוג QUADRO K2200 מתוכנן להיות מותקן בסופו של דבר ל Analysis Node ל Analysis Node.5 לאיזה מהשרתים במפרט מיועד הכרטיס הגרפי?K2200 האם הכרטיס מסך המבוקש נכנס לאחד מהשרתים? אם כן לאיזה? האם אפשר להציע כחלופה כרטיס מסך מדגם PNY QUADRO K2200 4GB?DDR5 - VCQK2200-PB הכרטיס המבוקש הינו כרטיס המוגדר על ידי היצרן (NVIDIA) ככרטיס workstation הבקשה מתקבלת. המכרז, יחד עם זאת נוכל לקבל כרטיס מדגם P ידיוהוחלף מאז פעמיים )על M2000 ואח"כ על ידי P ידי(. כרטיס זה אינו מוגדר על NVIDIA ככרטיס המיועד לשרתים. חברת Dell תומכת בשרתים שלה רק בכרטיסים המוגדרים.Enterprise Level בהנחה שהכרטיס המבוקש מיועד להתקנה בשרת, אנו מבקשים לשנות את הדרישה לכרטיס מדגם P4000. האם ניתן להציע כרטיס גרפי תואם או חדיש יותר לכרטיס המבוקש. האם ה- Node Head משמש כשטח אחסון לסביבה המוקשת? אם כן האם מספיק Mount Point בודד בתצורה של? NFS Share הבקשה מתקבלת. מדוע נדרש מארז של 60 דיסקים אם בפועל הדרישה היא ל- 14 דיסקים בלבד?. אם מדובר ב- 14 דיסקים בלבד ניתן לספק זאת בתוך שרת קיים ללא צורך במארז לא, ה Analysis Node משמש כשטח אחסון. כן מספיק Mount Point בודד דרך האינפיניבנד. בכדי לאפשר גדילה עתידית. מארז דיסקים HGST U60G2 Storage 4 4U60G1 SAS or equivalent מתוך 31

8 חיצוני. דיסק drive( HGST :(hard 10TB He /7 3.5 HUH721010ALE600 האם ניתן להציע מארז דיסקים לא מבוסס יצרן? HGST האם קיימת דרישת סף למארז המכיל יכולת תמיכה ב 60 דיסקים? לא ברור סוג ואורך הכבל, האם כבל נחושת או אופטי והאם באורך 2 מטר או 20 מטר. 2. כן, לכל הפחות. האם 15 כבלי Active Fiber משמשים לקישוריות הסביבה הקיימת לסביבה אחרת או שאינם תלויים בפרויקט? נדרשים 15 כבלי נחושת אינפיניבנד לחיבור כל המערכת לסויטש של מלנוקס EDR באורך של כ 2 מטר. משמשים לקישוריות הסביבה הקיימת. Mellanox active fiber 2m cable VPI, up to 56Gb/s, QSFP, 20m נא להבהיר מה רוצים... 2 מטר או 20 מטר? אם 2 מטר, למה כבל אופטי יקר ולא ראו )1( לעיל. נחושת? למה לקנות כרטיסי IB ומתג,100gig בעל יכולת EDR ולחבר לו כבלים של?! 56gig טעות סופר, זה אמור להיות 00gig בנוסף, 2 )בטבלה( 4.7 בנספח א' ו- 4.7 בטבלת הצעה כספית בנספח ב' יעודכנו כדלקמן: Mellanox EDR VPI EDR IB QSFP passive copper cable LSZH 2m מפרטים טכניים הבהרה לטבלה )לא נמצא ה/טבלה הנ"ל ) אנא הבהירו באיזה מהתצורות נדרשת יתירות בספקי כוח. ניתן להציע את הרכיב או כל רכיב אחר שהוא שווה ערך לרכיב שמופיע בטבלה בנוהל המפורט ב 11 למסמכי לא נדרשת יתירות בספקי כוח הכוונה לטבלה ב מספר 2 "מפרט טכני של מערכת אשכול מחשוב.HPC לרכיבים המסומנים ב )*( ניתן להציע את הרכיב או כל רכיב אחר שהוא שווה ערך לרכיב בנוהל המפורט ב 11 למסמכי המכרז The analysis node will have four ports for inifiniband connection, administrative מתוך 31 מה הכוונה תחת HEAD NODE,ANALYSYS NODE? outside connection ב outside connection הכוונה לחיבור Ethernet 1G סטנדרטי

9 remote control connection, Ethernet connection, and outside connection. איזה סוג חיבור נדרש כאן? ב - 2 הרחבה של המפרט הטכני המופיע בטבלה, תת- 3 )עמ' 20( - כתוב שצריך 4 מבואות לפי הפירוט: IB, administrative remote control, Ethernet ו -.outside connection אנא ציינו את רוחב הפס הנדרש ל- Outside connection לסעיפים 2+3+4: חיבור Ethernet 1G 2 כנ"ל האם לפי זה נדרש ההתקנה בסיסית ללא הגדרות? אם נדרשות הגדרות נבקש לקבל הבהרה אילו הגדרות נדרשות. תוכנה: המערכת תגיע 1. מותקנת עם מערכת הפעלה לינוקס אובונטו או סנטוס 7 לאחר בדיקת התאמת הדרייברים והבטחה שהכול נתמך. 1.לא. בנוסף להתקנה הבסיסית נדרשות גם הגדרות אינפיניבנד ורשת כדי לוודא שהתקשורת בין הנודים תקינה. )3( על המציע הזוכה לספק לאוניברסיטה את כל מוצרי התוכנה הרלבנטיים )תוכנת הפעלה ורישיונות תוכנה ותקשורת( וכן את כל התיעוד הנדרש, כפי שהם מסופקים על ידי היצרן למעט מערכת הפעלה האם נדרשות התקנה של תוכנות נוספות? קרי מערכת לניהול תורים וכיוצ"ב? 3. נבקש לקבל תיאור מלא ומדויק של הרישוי הנדרש עבור כל אחת מהמערכות או הפניה ל שעוסק ברישוי הנדרש. לא מפורטת מערכת האשכול הקיימת ולכן לא ניתן לבצע השוואה 2.נדרשות הגדרות אינפיניבנד ורשת כדי לוודא שהתקשורת בין הנודים תקינה, אין צורך בהתקנת תוכנות נוספות כגון מערכת לניהול תורים. הרצת המודלים הקיימים במהירות ביצועים טובה בהשוואה למערכות אשכול מחשוב קיימות לא נדרש רישוי. המודלים הורצו על מגוון רחב של מערכות אשכול וישנם ציפיות ברורות לגבי מהירויות ההרצה בהתאם למספר הליבות ומבנה המערכת התקנת רכיב חלופי תוך 24 נבקש כי התקנת רכיב חלופי יהיו. 29 על פי מדיניות היצרן ו/או נציגו שעות. של היצרן בישראל. רלוונטי גם ל 3.7 לנספח ט"ז. החלפת רכיבי מערכת פגומים: עבור רכיב מערכת שאירעו בו 3 תקלות מאותו סוג בתוך 100 ימים רצופים, יערוך המציע הזוכה בדיקה יסודית, ובהתאם להחלטת היחידה המזמינה יחליף את הרכיב הפגום )עפ"י קביעת המזמינה( ברכיב חלופי חדש. ההחלפה תבוצע בתיאום עם המזמינה נבקש להבהיר כי ככל שהתקלה נובעת מנסיבות שאינן בשליטת הספק, לרבות מעשה ו/או מחדל שלה מזמין ו/או מי מטעמו ו/או כוח עליון ו/או נסיבות התלויות ביצרן, והחלפת הרכיב כרוכה בעלות נוספת על פי הוראות היצרן, עלות החלפת הרכיב תהא על חשבון המזמין. אין זה סביר שבנסיבות האמורות הספק הוא 9 מתוך 31

10 או עם נציג יחידת התמיכה הטכנית ללא עלות נוספת. אישור על השלמת העבודה, כולל מבדקי קבלת המערכת )כמפורט ב 5 לעיל( יינתן על ידי נציג היחידה לתמיכה טכנית בלבד. התאריך המופיע על גבי האישור האמור הוא התאריך הקובע לצורך קביעת תקופת האחריות וכפועל יוצא מכך מועד הסיום של תקופת ההתקשרות. אישור זה נדרש לצורך העברת התשלום למציע הזוכה שתיעשה אך ורק לאחר קבלת אישור על השלמת העבודה החתום ע"י נציגי היחידה לתמיכה טכנית. המציע הזוכה נדרש להשיג בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, כל אישור ו/או היתר ו/או רשיון הנדרשים ממנו על פי כל דין ו/או על פי דרישות הרשויות המוסמכות )להלן: "הרישיונות"( לשם ביצוע השירות כאמור במסמכי מכרז זה, והוא מתחייב לבצע אחר כל הוראות חוק, תקנה, צו או חוק עזר הנדרשים במסגרת עבודה זו. שיישא בעלויות החלפת הרכיב. הבהרה זו רלוונטית גם ל 7 בנספח ט"ז )ע"מ 66(. נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום אחר במכרז ו/או ב, אישור קבלה יהא בקרות המוקדם מבין: )1( התאריך שבו יוכיח הספק למזמין, כי המוצר תואם באופן מהותי את דרישות המכרז; )2( התאריך שבו יתחיל המזמין להשתמש במוצר או בחלקו לכל מטרה שהיא מלבד ביצוע מבחני הקבלה; )3( ביום החמישי לאחר הודעת הספק כי המוצר מוכן למבחני קבלה, כאשר מבחני הקבלה נדחו מסיבות התלויות במזמין; או )4( ביום החמישי לאחר תחילת מבחני הקבלה של המוצר, אם המזמין לא אישר עד אז את המוצר או לא מסר לספק רשימה בכתב של כל אי ההתאמות המהותיות של המוצר לקריטריונים הקבועים במכרז. נבקש גם להבהיר כי מתן אישור קבלה לא יעוכב מחמת אי- התאמה מינורית של המוצר לדרישות המפורטות במכרז. לאחר מועד האישור יעשה הספק מאמץ מסחרי סביר לתקן כל אי- התאמה, כאמור שהתגלתה בזמן בדיקות הקבלה. נבקש להבהיר כי האמור אינו מתייחס לרישיונות המוצרים אשר יירכשו על-ידי המזמין במסגרת מכרז זה. עוד נבקש להבהיר כי תנאי הרישיון של המוצר יהיו כפי הרישיון הסטנדרטי של היצרן וכי המזמין מתחייב לעשות שימוש במוצר בהתאם ובכפוף לתנאי הרישיון האמור, ובכל מקרה תנאי הרישיון ו/או כל רכיב בו יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות בין הצדדים ויגברו בכל הנוגע למוצר ו/או כל רכיב בו על כל אחריות ו/או התחייבות של הספק. אי עמידה בתנאי הרישיון של המוצר מהווה הפרה של זכויות היצרן בהן. על כן, נבקש גם להבהיר כי ככל שהמזמין ו/או מי מטעמו פעל בניגוד להוראות רישיון השימוש של המוצר ו/או אחרי המילה "בלבד" יתווספו המילים " מיד עם תום ההשלמה כאמור". יובהר כי ככל שיידרש רישיון למוצרים הנרכשים, המציע הזוכה מתחייב להשיגו על חשבונו מתוך 31

11 נספח ב' טופס ההצעה הכספית נספח ב' טופס ההצעה הכספית 1 נספח ב' טופס ההצעה הכספית 3 נספח ג' תצהיר לפי חוק עסקאות ציבוריי ם, תלש"ו טופס ההצעה הכספית 2U - 4 מארז*: nodes rack server: Gigabyte H261-H61 or equivalent 2U-4 מארז*: nodes rack server: Gigabyte R281-3C0 or equivalent 2. המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח (, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז. 3. המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם - שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם של כל רכיב בו, הוא יישא באחריות המלאה לכל תוצאה, השלכה ו/או נזק שייגרמו עקב כך. הבהרות אלה רלוונטיות גם ל 5.6 ל )ע"מ 43(. אנא הבהירו היכן ניתן לתמחר שעות תחזוקה ו/או שירותים שאינם כלולים באחריות הגלומה במכירת החומרה האמורה במכרז. מבקש אישור להציע עבור נספח ב' 1 מארז Apollo 2000 של היצרן HPE עם רכיבי יצרן )certified( ובלבד שיהיו שווי ערך או משודרגים מהמפרט הרשום. מבקש אישור להציע עבור נספח ב' 3 שרת של היצרן HPE עם רכיבי יצרן )certified( ובלבד שיהיו שווי ערך או משודרגים מהמפרט הרשום. הספק, באמצעות מורשי החתימה, יכול לתת הצהרה ביחס לספק עצמו. הספק הוא חברה בת של חברה ציבורית, אשר נשלטת, בשרשור ע"י חברה ציבורית זרה. בשים לב לכך שלבעלי המניות ולבעלי השליטה אין קשר לפעילות הספק ו/או ליכולתו ל בתנאי המכרז, ולאור המבנה התאגידי המתואר וממילא הספק אינו יכול להצהיר בשם בעלי המניות ובעלי השליטה בו, מבוקש כי ההתייחסות תהא לספק בלבד ולא לבעלי הזיקה לו. ככל שבקשתנו לא תתקבל, ההצהרה ביחס לבעלי הזיקה בספק יכולה להינתן למיטב הידיעה בלבד. מובהר שיש לתמחר את כל הנדרש במסגרת האחריות ותחזוקה )כמפורט ב 4 במפרט הטכני והשירות נספח א'( כחלק מההצעה עצמה. הבקשה מתקבלת. הבקשה מתקבלת. יובהר כי מדובר בדרישה על פי הדין ולכן אין שינוי במסמכי סעיפים: מתוך 31

12 נספח ה' תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי" 4 נספח ז' המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר )שליטה כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א (, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-, 1987 ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק - במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק - במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. הנני מצהיר, כי נכון ליום תצהירי זה, לא מתנהלות תביעות נגדי אשר עלולות לפגוע בהתחייבויות המציע עפ "י מכרז זה ואינני נמצא בהליכי פשיטת רגל. אישור רו"ח מבקר להוכחת היקף מחזור כספי שנתי של המציע תנאי סף 5 נבקש למחוק משפט זה, שכן מורשה החתימה המצהיר בשם הספק אינו נושא באחריות אישית ו/או כל התחייבות אחרת כלפי המזמין בהקשר של מכרז זה. האחריות היא של הספק בלבד ומורשה החתימה מוסמך להצהיר בשמו. לפי הוראת לשכת רואי חשבון רו"ח יצרף אישור על הכנסות "המציע", ולא ימלא את הנתונים על טופס האם ניתן לצרף אישור רוח מודפס וחתום על היקף המחזור של "המציע"? בין לשכת רואי החשבון לבין החשכ"ל הוסכם על מספר נוסחים מחייבים אשר רואי החשבון רשאים לתת וכן הוסכם באילו תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת. הסכמות אלה באו לידי ביטוי בהוראת תכ"ם 74 שעניינה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע". נוסחים אלו, לאחר שפורסמו, הם פרקטיקה מקובלת ועל כן רוה"ח נדרשים לתת נוסחים אלו גם לאישורים שאינם מטעם המדינה או שלוחותיה. לפיכך, נבקשכם כי אישור רו"ח יינתן בנוסח חשכ"ל כדלקמן: תאריך: 4 בנספח ה' יימחק. כמו כן, תימחק המילה "מנהלו" ב 6 למסמכי המכרז וההצהרה תינתן רק בגין המציע. יתקבל כל אישור מרואה חשבון בכפוף לכך שהנוסח יהיה דומה במהותו לנספח ז' תוך ציון היקפי המחזורים השנתיים כמבוקש. מובהר בזאת כי רואה החשבון שינפיק ויחתום עבור המציע על האישור המבוקש, יהיה משרד רואה חשבון חיצוני ולא שכיר של המציע וכי האישור יופק עם הלוגו של המשרד מתוך 31

13 לכבוד חברת הנדון : אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 3120XX וביום )1( לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: א. הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת. ב. הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום )או לחילופין ליום וליום ( )1( בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. לחילופין : הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום /ימים )1( בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. ג. חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )1( אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )2(. לחילופין: חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )1( כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט ב ד' להלן. לחילופין: חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )1( כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט ב ד' להלן. ד. בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים /סקורים ליום/ימים )1( המחזור הכספי של חברתכם לתקופה )1( הוא גבוה מ / שווה ל )או כל דרישה אחרת בהתאם 13 מתוך 31

14 מקובל ובלבד שהספק יציג בפני האוניברסיטה קבלות/חשבוניות בגין ההוצאות כאמור. 4 5 לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(. בכבוד רב, רואי חשבון 1. יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי 2. לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד. הערות: נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל - אוגוסט יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. נבקש להוסיף בסוף ה "ו/או למרות האמור לעיל, שמורה עבור שירותים שיסופקו אף לאחר לאוניברסיטה הזכות לסיים מכן על פי הזמנת רכש שאושרה את ההתקשרות בכל עת, לפי על-ידי האוניברסיטה טרם סיום שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה הוצאות להחזר ההתקשרות וכן מראש ובכתב של 30 יום מתן לפי שהוציא הספק לצורך השירותים לאוניברסיטה לספק. מסרה האוניברסיטה הודעה כאמור, לא יהיה הספק ה ואשר אינן ברות החזרה, זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי שירותים ו/או רישיונות כגון כלשהו בגין ו/או בקשר האוניברסיטה עבור שנרכשו להפסקת השירותים כאמור סופקו וטרם שלישיים מצדדים ו/או להבאת ה לקצו, קבלת במועד ניתן לבטלם ושלא פרט לתשלום המגיע לו בגין ההודעה מהאוניברסיטה על סיום אספקת השירותים, שסופקו ההתקשרות". על ידו בפועל לאוניברסיטה קודם מועד הפסקת השירותים או סיום תקופת ה - לפי העניין, ובכפוף לזכויות המוקנות לאוניברסיטה עפ"י זה ועפ"י כל דין. ה בסוף להוסיף נבקש הספק מתחייב, כי אם יפסיק "למעט התמורה בגין השירותים לייצג את היצרן או להיות על-ידי הוזמנו ו/או שסופקו מורשה על ידו או אם ביטול טרם האוניברסיטה הייצוג/אישור יישלל ממנו, ההתקשרות ו/או הוצאות שהוצאו מכל סיבה שהיא, יודיע על-ידי הספק ואינן ברות החזרה לאוניברסיטה מיד כשייודע לו ביטול הודעת קבלת במועד על כך. במקרה זה, תהא 4 ההתקשרות, כאמור ב האוניברסיטה רשאית להפסיק ל זה". את ההתקשרות עם הספק באופן מידי ולספק לא ת כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד האוניברסיטה בעניין זה. התחייבות כי להבהיר נבקש הספק מתחייב, בכל תקופת הספק לעמידה בלוחות הזמנים ההתקשרות, לספק התחייבות זו תחול על הספק למעט במקרים 14 מתוך 31

15 לאוניברסיטה את רכיבי המערכת בהתאם למפורט ב זה ובהצעה, ול בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש ב זה ובמסמכי המכרז, ובנספחיהם המהווים חלק בלתי נפרד מ זה. הספק יישא באחריות המלאה והבלעדית לארוז ולסמן את הטובין על פי הוראות כל דין ובכפוף לתקנים הישראלים הרלוונטיים, ככל שישנם, במועד ביצוע האספקה. מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומכלליות האמור ב זה לעיל, הרי שלעניין אריזה וסימון הטובין, יידרש הספק להצמיד לכל מוצר, על אחריותו ועל חשבונו, מדבקה הנושאת את שם הספק, מספרו הסידורי של הציוד המסופק ותאריך האספקה מידע זה ירשם אצל הספק ואצל האוניברסיטה ויהווה בסיס לקבלת שרות במסגרת אחריות לטובין. לקראת האספקה תגדיר האוניברסיטה לספק את הדרישות לגבי סוג המדבקה, גודלה ופרמטרים אחרים הנוגעים למדבקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הספק יספק לאוניברסיטה את הטובין, על אחריותו הבלעדית, בעצמו ועל חשבונו כשאלה עומדים בכל הוראות מפרט השירותים, תוך עמידה בלוחות זמנים הנקובים במפרט השירותים. למען הסר ספק מובהר, כי יבוא, אריזה, העמסה, פריקה והובלה של הטובין תתבצע באחריותו הבלעדית והמלאה ועל חשבונו של הספק ומבלי שיהיה זכאי בגינם לכל תמורה מעבר לתמורה הנקובה ב 9 להלן. במידה ויימצא ליקוי ו/או אי התאמה לדרישות האוניברסיטה, הספק יהיה חייב להחליף את הטובין מאותו משלוח כולל הפריטים תהא בכפוף לכך שמדובר בנסיבות זו הבהרה הספק. שבשליטת ל 6 רלוונטית גם ל בע"מ 44. שהעיכובים נגרמו בשל כוח עליון ו/או ע"י האוניברסיטה. 5.5 זה אינו תואם את תכולת השירותים לפי זה ועל כן יש למחוק אותו. הספק אינו היצרן של המוצרים והוא אינו אורז ו/או מסמן את המוצרים שיסופקו למזמין. אריזת המוצרים וסימונם הם באחריות היצרן, על המשתמע מכך. הבקשה מתקבלת, 6 נמחק ראו תשובת האוניברסיטה בנושא אחריות להלן. 6 בהתאם להערתנו ל 6 ל: 1. נבקש למחוק את המילה "אריזה". 2. עוד נבקש למחוק את המילים "הבלעדית" בשורה הראשונה ו"הבלעדית והמלאה" בשורה הרביעית 3. ולהבהיר כי אחריות הספק תהא כפי האחריות המוטלת עליו על פי דין. 6 נבקש להבהיר כי האמור יחול רק ככל שנמצא ליקוי ו/או אי התאמה במהלך בדיקות הקבלה למוצר שסופק. עוד נבקש להבהיר כי המוצרים יסופקו כפי 6 15 מתוך 31

16 שנבדקו, ללא תמורה. החלפת הטובין תעשה באוניברסיטה, ועל חשבון הספק. מובהר במפורש, כי הבעלות הטובין תועבר לרשות האוניברסיטה במועד המוקדם מבין אלה: מועד התשלום בגין הטובין האמור או מועד הטמעתם באתר האוניברסיטה. שהתקבלו מהיצרן והספק לא יהיה אחראי לכל תקלה או פגם בהם ובעניין זה תחול האחריות הניתנת על ידי היצרן. ככל שהחלפת המוצר על פי אחריות היצרן כרוכה בתשלום, החלפת המוצר תהא על חשבון המזמין. הבהרה זו רלוונטית גם ל 6.5 ל )ע"מ 44( ול 13 ל )ע"מ 48(. 1. נדרש להבהיר כי מאחר ומדובר במוצר של צד שלישי, הבעלות במוצר, שכן ליצרן תנאי רישיון ומגבלות שונות ואין ביכולת הספק להעביר בעלות במה שאינו בבעלותו שלו. 2. בכל מקרה, נדרש להבהיר כי לא יהא בכך בכדי להעביר לידי המזמין את הבעלות בכל הזכויות הגלומות במוצר ו/או בכל רכיב בו, לרבות קניין רוחני, ואלו תהיינה ותישארנה בידי בעליהן. 1. נבקש להבהיר כי האמור יחול רק ככל שמדובר באיחור ו/או עיכוב שנבע מנסיבות שבשליטת הספק ולאחר שניתנה לספק התראה מראש והזדמנות לתקן את הטעון תיקון, ככל שהוא בר תיקון ולאחר שה עם הספק בוטל. הבהרה זו רלוונטית גם לסעיפים ל )ע"מ 46(. 2. עוד נבקש להבהיר כי הספק לא יישא בכל אחריות שהיא לשירותים שיסופקו על-ידי המזמין ו/או ספק אחר. הבהרה זו רלוונטית גם ל 11.5 ל )ע"מ 46(. 3. כמו כן, נבקש להבהיר כי זכות הקיזוז תחול רק על הוצאות שנגרמו בפועל למזמין וכנגד סכומים מכוח מכרז זה וה מכוחו. 4. לבסוף, נבקש למחוק את המשפט "בתוספת תקורה בסך מוסכם של 10%". נבקש כי האמור יחול רק ככל שמדובר בהפרה יסודית שנגרמה בנסיבות שבשליטת הספק וכי בכל מקרה תימסר לספק התראה הבקשה מתקבלת. 6.5 אם לא ישלים הספק את ביצוע איזה מהשירותים נשוא זה, במועד הנקוב בו, תהא האוניברסיטה רשאית, אך לא מחויבת, להשלים שירות כאמור בעצמה ו/או ע"י אחרים, ולקזז מכל סכום שיגיע ממנה לספק כל הוצאה שתהא לה בנדון בתוספת תקורה בסך מוסכם של 10%. זה לא יחול ככל והעיכוב בהשלמת ביצוע איזה מהשירותים נשוא זה נבע מכוח עליון או באחריות האוניברסיטה. ראה תשובת האוניברסיטה במענה לשאלה 61 להלן. 11 מבלי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לקבל כל סעד אחר המוקנה לה עפ"י כל דין, ישלם הספק לאוניברסיטה, מתוך 31

17 אם יפר הפרה יסודית של זה ו/או אמנת השירות, פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 20,000 )במילים: עשרים אלף ש"ח( בגין כל הפרה יסודית. מובהר ומוסכם בזאת, כי במקרה של איחור באספקת הטובין למעלה מ - 3 ימי עסקים ממועד האספקה שנקבע ע"י האוניברסיטה, או מועד אחר שנקבע עם האוניברסיטה, תחייב האוניברסיטה את הספק בתשלום פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך הנקוב בנספח י'"א למסמכי המכרז לעניין איחור באספקת טובין לכל יום איחור. האמור ב זה אינו בא לפגוע בזכותה של האוניברסיטה לתבוע כל סעד אחר שהיא זכאית לו עפ"י הוראות כל דין. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצוי המוסכם, כולו או חלקו על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לאוניברסיטה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית לרשות לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי הספק ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה מעבר לסכום הפיצוי המוסכם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה בביצוע תחזוקה ו/או תיקונים כאמור על ידי האוניברסיטה, על מנת לגרוע ו/או לפגוע באחריות הספק על פי זה לעיל, והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך. הספק מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה בכתב והזדמנות לתקן את ההפרה הנטענת בהתראה תוך זמן סביר. עוד נבקש להבהיר כי קביעת פיצוי מוסכם גלובלי אינה הוגנת ואינה סבירה, פיצוי מוסכם ניתן על הפרה נקודתית במקרים מוגדרים. על כן, נבקש למחוק זה. ככל שבקשתו לא תתקבל, נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם לסך. 10,000 הבהרות אלה רלוונטיות גם ל 3 לנספח י"א )ע"מ 55(. נבקש כי תיקבע תקרה כספית לסך הפיצוי המוסכם שעשוי להיות מוטל על הספק לפי כל הוראות מכרז זה, לרבות סעיפים למכרז ונספח י"א, אשר לא תעלה על 5% מסך התמורה המצטברת ששולמה לספק לפיו. 11 נבקש להבהיר כי האמור יחול רק על נזקים שהספק אחראי להם וכי אחריות של הספק לנזקים אלה תהא על פי האחריות הקבועה במכרז וב מכוחו והמגבלות לאחריות זו. המילים "ע"י הספק" יוספו אחרי המילים "נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה". בשורה 1: נבקש לרשום לאחר 1. המילים:" לבצע ולקיים" את 11.5 המכרז 17 מתוך 31

18 12 ולהציג לאוניברסיטה את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן. המילים:" באמצעותו ו/או האמצעות מי מטעמו". המכרז בשורה 1: נבקש לרשום לאחר המילים : "ולהציג" את המילים " את אישור עריכת הביטוח נספח י' חתום על ידי מבטח הספק". בשורה 2: נבקש להחליף את המילים: הכוללים" במילים: ה" כולל" בשורה 2: נבקש למחוק את המילים: "לא יפחתו מהמצוין". 5. בשורה 2: נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו" ולהחליפן במילה "הנם". נבקש להחליף את המילה 6. "מהמצוין" במילה "כמצוין". ביטוח גבול האחריות לא יפחת מסך 1. לאחר המילה "גבול" נבקש 1. למחוק את האות "ה" הבאה חבות 5,000,000 דולר ארה"ב לפני המילה "אחריות". לאחר מעבידים לעובד, למקרה ולשנה. המילה "אחריות" נבקש א) 2 ( למחוק את המילים "לא יפחת" ולהחליף את האות "מ" באות "ס" הבאה לפני המילה "סך". 2. בסוף המשפט נבקש למחוק 2. ניתן להחליף המילה את המילה "ולשנה" "ולשנה" במילים: ולהחליפה במילה "ולתקופה". "ולתקופת ביטוח". 1. נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו" ולהחליפן במילה 1. ב) 2 ( "בסך". ניתן להחליף המילה 2. בסוף המשפט נבקש למחוק את המילה "ולשנה" ולהחליפה 2. "ולשנה" במילים: "ולתקופת ביטוח ". במילה "ולתקופה". חלף המילים "שנת 1. לאחר המילה "מקרה" נבקש למחוק את המילה "ושנת" 1. ג) 3 ( ביטוח" ניתן לכתוב: "תקופת ביטוח " ולהחליפה במילה "ותקופת". לאחר המילה "ביטוח" נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו. 2 מ" ולהחליפן במילה "בסך". ג) 4 ( ג) 5 ( לאחר המילים LIABILITY CROSS נבקש להוסיף את המילים אולם לא תכוסה חבות האוניברסיטה כלפי הספק". לאחר המילים "תקופת הגילוי" נבקש למחוק את המילה "לפחות". בסוף ה נבקש להוסיף את המילים "בתנאי שאין כיסוי ביטוחי אחר לאותה חבות". 18 מתוך 31

19 ה) 1 ( ה) 2 ( ה) 6 ( ה) 7 ( 12 פיסקה ראשונה לאחר ה )7( 12 פיסקה שנייה לאחר ה )7( לאחר המילים "אוניברסיטת תל אביב" נבקש להוסיף את המילים "כמבוטח נוסף". לאחר המילים "60 יום" נבקש למחוק את המילה "לפחות". בסוף ה לאחר המילה "ביטוח" נבקש להוסיף את המילים "בגין השירותים נשוא אישור זה". לאחר המילה "חבות מעבידים" נבקש להוסיף את האות "ו" בצמוד למילה "אחריות". לאחר המילים "כלפי צד שלישי" נבקש למחוק את המילים "וחבות המוצר לא יפחתו מהמקובל" ולהחליפן במילים "הנם כמקובל". בסוף ה, לאחר המילים "פוליסות נוסח ביט" נבקש להוסיף את המילים "אחריות מקצועית וחבות מוצר ע"פ CHUBB."MENORA בתחילה השורה נבקש למחוק את המילים "העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או", ולאחר המילה "בחתימתו" להוסיף את המילים "של המבטח". העתקי פוליסות הביטוח שורה 1- נבקש למחוק את מאושרות ע"י המבטח או המילים: " העתקי פוליסות אישור בחתימתו על ביצוע הביטוח או " הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו לאוניברסיטה עד למועד חתימת ה הספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם האוניברסיטה יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם אוניברסיטת תל אביב בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידו על חידושן לאוניברסיטה לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט ב 1 לאישור עריכת הביטוח )ביטוח משולב: אחריות מקצועית וחבות המוצר(, מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך 3 )שלוש( שנים נוספות לפחות ממועד סיום ההתקשרות בחוזה הסבר אחראית הביטוח : תיקון באישור הביטוח לפיו "אחריות מקצועית וחבות מוצר ע"פ CHUBB MENORA הנו הצגת הפוליסות הנה אחת החלופות קיימת חלופה להצגת אישור ביטוח ולכן אין שינוי במסמכי בשורה השנייה לפסקה השנייה לאחר המילים "על ידו מידי" נבקש להחליף את המילים "שנה בשנה" במילה "תקופה". בשורה השלישית לאחר המילים "מתחייב להציג" נבקש למחוק את המילים "את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או" ולהוסיף לאחר המילים "חתום על ידי" את המילה "המבטח". לאחר המילה "חידושן" נבקש להוסיף את המילים "של הפוליסות", ולאחר המילה "אוניברסיטה" נבקש למחוק את המילים "לכל המאוחר". בסוף הפסקה לאחר המילים ")שלוש( שנים נוספות" נבקש למחוק את המילה "לפחות". שורה 4- נבקש לרשום במקום המילים:" מדי שנה בשנה" את המילים : " מדי כל תקופת ביטוח ותקופת לאחר המילים "על ידו מידי" יוחלפו המילים "שנה בשנה" במילים: "תקופת ביטוח". ויובהר אישור הביטוח ייחתם כמובן ע"י המבטח. לאחר המילים \ :"על ידו מידי" יוחלפו המילים: "שנה בשנה" במילים: "תקופת ביטוח". ביטוח". 6 נבקש לרשום לאחר המילים : " או אישור " את המילים:" עריכת הביטוח נספח י' " 7. נבקש להחליף את המילים: 19 מתוך 31

20 .8 בשורה 5 ייגרע המלל: "המפורט ב " 1 כמו כן יוסרו הסוגריים כך שייכתב:" ובכל הנוגע לביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר, מתחייב הספק.." 9. מבלי לגרוע מן האמור ב זה, הספק לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו לאוניברסיטה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם אספקת השירותים כמפורט וכמוגדר ב זה, לרבות אך מבלי לגרוע - כתוצאה מפגם בטובין "שבועיים לפני" במילה: "עם" 8. שורה 5- נבקש לרשום במקום המילים "ב 1" את המילים:" ב ביטוח חבות מוצר משלוב אחריות מקצועית". 9 שורה 6- המילים:נ"בקש למחוק את ולהציג בפני האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור" 10. שורה 7 נבקש לרשום במקום המילים:" ( 3 שלוש שנים( את המילים ( 2 שנתיים(. נבקש להבהיר כי על אף האמור בכל מקום אחר במכרז ו/או ב: 1. כל צד יישא באחריות המוטלת עליו על פי דין, במיוחד בכל הנוגע לנזק גוף ו/או לרכוש, שכן הרחבת אחריותו של הספק מעבר לאחריות הקבועה בדין, לרבות נזק שייגרם בגין מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו או צד ג' כלשהו, מטילה נטל כלכלי מיותר על הספק, שאינו בר ביטוח, שעה שביטוחי המזמין מכסים נזקים אלה. הבהרה זו רלוונטית גם ל 14 ל )ע"מ 48(. 2. אחריותו של הספק תהא מוגבלת לאחריות לנזק ישיר בלבד, שנגרם עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו בנסיבות שבשליטת הספק, כך שהספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח, כפי שמקובל בהסכמים מסוג זה. גבול אחריות הספק בגין נזקים כלשהם, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת של סך התמורה ששולמה לספק במהלך 12 החודשים, אשר קדמו לתביעה, ובמהלך תקופת התחזוקה תקרת לעניין נזקי גוף האחריות שתוטל על הספק היא עפ"י הדין. לא האחריות של הספק היא גם לנזקים עקיפים. גבול האחריות לנזקים עקיפים הוא גובה ההתקשרות עפ"י מכרז זה. ראו תשובות 2+3 לעיל מתוך 31

21 הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את האוניברסיטה, עם קבלת פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד האוניברסיטה, שייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה מאירוע שהוא באחריות של הספק ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, עפ"י זה ו/או עפ"י כל דין אחריות - 14 נזקים אחריות הספק תהא מוגבלת לדמי התחזוקה השנתיים ששולמו לו. 4. הגבלות האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. 5. המזמין אחראי לכך שהמוצר מתאים לצרכיו והוא יישא באחריות לכל הוראה ו/או הנחיה שתינתן על ידו לספק וכן לאופן השימוש של המזמין במוצר ו/או של מי מטעמו. התחייבות הספק היא לשיפוי בלבד והתחייבות זאת תהא בכפוף ובתנאי שהמזמין יודיע מיד לספק בכתב אודות כל מקרה, ישתף פעולה עם הספק ויעניק לו את השליטה הבלעדית בהגנה או בהסדר פשרה ולא יקבל בשם הספק כל התחייבות אשר עשויה להטיל על הספק אחריות או חבות כלשהי. ההבהרה מקובלת מלבד הבקשה לשיפוי בלבד ההתחייבות של הספק היא לפיצוי ו/או שיפוי ומלבד המילה הבלעדית. 13 סעיפים להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק לפי זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י האוניברסיטה, ימציא הספק לאוניברסיטה, עם מועד חתימת זה, ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א , בסכום 1. מבוק/ש, כמקובל בתחום כי אחריות הספק לנזקים תהיה אחריות על פי דין ומוגבלת לנזקים ישירים בלבד. 2. כמו כן, מבוקש להבהיר כי אחריות הספק לא תחול בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של האוניברסיטה ו'או מי מטעמה. 3. מבוקש כי שיפוי ו/או פיצוי יהיה כפוף לקיומו. של פס"ד חלוט וכי האוניברסיטה העבירה את הדרישה לספק ולא התפשרה ללא אישורו מראש ובכתב נבקש כי בתקופת התחזוקה יופחת סכום הערבות ל- 10% מדמי התחזוקה השנתיים. ראו בהתייחסות האוניברסיטה לשאלה מס' 51 לעיל. אין שינוי בנוסח ה מתוך 31

22 בש"ח השווה ל - 10% )עשרה אחוז( מסכום הצעתו הכספית הגלובלית, לא כולל מע"מ, בנוסח המצורף למכרז זה כנספח י"ג. האוניברסיטה תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה אם הספק לא ימלא את חובותיו, כולן או מקצתן, עפ"י זה ו/או עפ"י תנאי המכרז ו/או עפ"י הצעת הספק לאוניברסיטה, ו/או לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים ו/או לצורך קיזוז ו/או לצורך גביית פיצויים אחרים אשר יגיעו לאוניברסיטה עקב הפרת זה ו/או הפרת אמנת השירות, וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 7 ימים בטרם תממש האוניברסיטה את זכותה לפי זה. נבקש להאריך את משך ההודעה לספק ל- 14 יום במהלכם תינתן לספק הזדמנות לתקן את הטעון תיקון, כמפורט בהודעת המזמין, כמו גם זכות טיעון מול המזמין. 2. עוד נבקש כי האמור יחול רק עקב הפרה יסודית שלא תוקנה כאמור וכי בכל מקרה יחולט רק הסכום שמשקף את גובה הנזק ו/או ההוצאה שנגרמו בפועל למזמין, בנסיבות התלויות בספק בלבד, כך שהערבות לא תהווה פיצוי מוסכם. למחוק את ה, שכן משמעות הדרישה לחידוש ערבות כל אימת שהערבות מחולטת היא מתן ערבות בלתי מוגבלת בסכום, והדבר אינו מקובל ואין לו הצדקה. סכום הערבות נקבע לא בכדי ביחס להיקף ההתקשרות ולמקובל במקרים כאלה. אם נגרם נזק מעבר לכך, יש למזמין גם זכות תביעה ו/או זכויות אחרות לפי זה ועל-פי דין. נבקש להבהיר כי הוראות לא יחולו לגבי זכויות במתודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, know-how ו/או פיתוחים ויישומים סטנדרטיים ו/או ידע גנרי, אשר לא נוצרו באופן ייעודי עבור המזמין. הבקשה מתקבלת. 15 חילטה האוניברסיטה את סכום הערבות, כולו או מקצתו, ימציא הספק לידי האוניברסיטה ערבות חדשה בהתאם לתנאים האמורים ב 15 לעיל ו/או ישלים את הערבות לסכום הנקוב ב 15 לעיל, בתוך 14 יום מן המועד בו האוניברסיטה חילטה את הערבות, כולה או מקצתה. הספק מצהיר בזה, שכל המסמכים, הנתונים, הידע והקניין הרוחני, לרבות תוצרי השירותים, שיוכנו, יפותחו כתוצאה משימוש בטובין שסופק על ידו במהלך מתן השירותים ו/או שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה ו/או שאליהם נחשף במסגרת זה, יהיו שייכים לאוניברסיטה לבדה, וקניינה הבלעדי לכל דבר ועניין, ולאוניברסיטה יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות בפטנטים, מדגמים וזכויות יוצרים, והכל ללא תמורה נוספת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין בקיום התחייבויותיו עפ"י זה, 15 ההבהרה מתקבלת. 18 מאחר ומדובר באספקת מוצרים של יצרן/ים שהוא/הם צד שלישי, נבקש להבהיר כי הצהרת הספק היא אך ורק בנוגע לשירותים ההבהרה מתקבלת מתוך 31

23 ובהקניית הזכויות הניתנות לאוניברסיטה מכוח ה, כדי להפר כל הוראת דין ו/או התחייבות חוזית כלשהי ובכלל זה הפרה של זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות מוסריות של יוצרים, מחברים ומבצעים, סימני מסחר רשומים ושאינם רשומים ו/או כל זכות אחרת, הנתונות לצדדים שלישיים. הספק הפר את הוראות זה ולא תיקן את ההפרה תוך 7 ימים מקבלת הודעת האוניברסיטה. שיסופקו על ידו ואילו ככל הנוגע למוצרים שיספק הצהרתו תינתן "למיטב הידיעה בלבד. נבקש להאריך את תקופת ההודעה ל- 21 יום. נוסח זה יעודכן כדלקמן: תיקון ההפרה תוך 14 ימים מקבלת הודעת האוניברסיטה. 19 הספק הפר את הוראות זה ו/או אמנת השירות בהפרה יסודי. נבקש כי גם במקרים אלה תינתן לספק התראה של לפחות 14 יום ואפשרות לתקן את הטעון תיקון על פי המפורט בהתראה. הבהרה זו רלוונטית גם ל 2 לנספח י"א )ע"מ 55(. 1. נבקש להבהיר כי זכות הקיזוז תחול רק על סכומים קצובים. 2. מכוח מכרז זה וה מכוחו. 3. וכי טרם ביצוע הקיזוז תימסר לספק התראה בכתב של לפחות 7 ימים מראש. 19 האוניברסיטה בלבד תהיה רשאית לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או מכל תשלום המגיע ממנה לספק, כל סכום אשר מגיע לספק מהאוניברסיטה, בין לפי זה ובין בדרך אחרת, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי, ללא צורך בהודעה מוקדמת וכן תהיה רשאית לעכב טובין לצורך מימוש זכויותיה כאמור. במידה והספק לא י באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן בטבלה, ייגבו מן הספק פיצויים מוסכמים כמופיע וכמוסכם מראש בטבלה מטה. אין שינוי במסמכי 20 נספח י"א אמנת שרות SLA נבקש כי על האמור בכל מקום אחר במכרז וב פיצוי מוסכם יוטל על הספק רק במקרה שההפרה נגרמה בנסיבות שתלויות בספק בלבד, לאחר שההפרה לא תוקנה לאחר קבלת התראה בכתב על כך מהמזמין ולאחר שניתנה לספק שהות של 14 יום לפחות לתיקון הטעון תיקון כמפורט בהודעת המזמין. הבהרות אלה רלוונטיות גם ל 1.6 לנספח י"א )ע"מ 54( ול 2 לנספח י"א )ע"מ 55(. נבקש להבהיר כי ככל שהספק שילם פיצוי מוסכם והמזמין יעשה שימוש בזכויותיו לסנקציות נוספות לפי המכרז וה מכוחו, יופחת הסכום ששולם על ידי הספק, על מנת שהספק לא 1 נספח י"א אמנת שרות SLA יובהר כי, אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מהאוניברסיטה הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד המציע הזוכה, לרבות חילוט ערבות הביצוע. 23 מתוך 31

24 1 יחוב בכפל פיצוי על אותו אירוע. נספח י"א אמנת שרות SLA 1.6 נספח י"א אמנת שרות SLA טבלה מס' : 1 מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני שירות שורה ראשונה - נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם לסך 200 על כל יום איחור. שורה שלישית - נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם לסך 200 על כל יום איחור. הבהרה זו רלוונטית גם לשורה השניה בטבלה ב 2 לנספח זה )ע"מ 55(. מאחר ומדובר באספקת מוצרים של יצרן צד שלישי, שיסופקו כפי שהתקבלו מהיצרן, אין זה סביר להטיל על הספק פיצוי מוסכם על תקלות שאין לו כל שליטה עליהן. בהתאם נבקש למחוק שורה זו. ככל שבקשתנו לעיל לא תתקבל, נבקש להבהיר כי האמור יחול רק על תקלות שנגרמו בנסיבות שבשליטת הספק ולא יחול בנוגע לתקלות שאינן מהותיות. 1. בשורה השנייה לפני המילה "בקשר" נבקש להוסיף את המילים "בין היתר". 2. "להלן " הספק" - אישורכם להוסיף ו/או "המבוטח" 2 שורה אחרונה בטבלה "הספקת, התקנת והטמעת המערכת לשביעות רצון היחידה המזמינה" נספח י' - הננו מאשרים בזה כי ערכנו אישור למבוטחנו עריכת )להלן ביטוח "הספק"( לתקופת הביטוח פתיח מיום עד יום בקשר לאספקת שרתים, מערכות אחסון נתונים, תחזוקה כולל תחזוקה ושירות למוצרים עבור אוניברסיטת תל אביב, את הביטוחים המפורטים להלן: נספח י' - אישור עריכת ביטוח חבות מעבידים אחריות כלפי צד שלישי "את הביטוחים המפורטים:.." - אישורכם להוסיף " בהתאם לפוליסה מס."XXXXXXXX: מקובל המכרז, מספרי הפוליסות יתווספו ע"י המבטח באישור עריכת הביטוח לצד כל בהתאמה. 2 נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו" ולהחליפן במילה "בסך". בסוף המשפט נבקש למחוק את המילה ")שנה(". גבולות האחריות לא יפחתו מסך 5,000,000 דולר ארה"ב. אישורכם לשנות למטבע שקלי: "בסך. 20,000, המכרז, במידה והפוליסה שקלית יאושר תיקון לפיו יומר גבול האחריות המבוקש למטבע שקלי. מקובל 4 "הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי עובדי. הספק". אישורכם לשינוי המילה מועסקי למילה דולר 1,000,000 "גבולות האחריות לא יפחתו מסך ארה"ב". אישורכם לשנות למטבע שקלי: "בסך 4,000,000 המכרז, במידה והפוליסה שקלית יאושר תיקון לפיו יומר גבול האחריות המבוקש למטבע שקלי. 1 2 נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו" ולהחליפן במילה "בסך". בסוף המשפט נבקש למחוק את המילה ")שנה(" מתוך 31

25 1. "כל סייג/חריג לגבי רכוש..." אישורכם להשמטת המילה "כל". 2. "...כל איש שבשרותו פועלים או פעלו בו,יבוטל". אישורכם לתוספת בנוסח " יבוטל למעט החלק עליו פעלו במישרין" המלל: "כל סייג/חריג לגבי רכוש...יבוטל" ייגרע ובמקומו ייכתב: "החריג בדבר רכוש האוניברסיטה שהמבוטח פועל בו במישרין )חריג מס' 5 בנוסח ביט 2013( יבוטל עד לסך של " 1,000,000 כמו כן ס"ק 6 ייגרע. מפנה לתשובתי ב 1 לעיל 4 "...מחדלי הספק והפועלים מטעמו" - אישורכם 1. להחלפת הפועלים מטעמו ל " עובדיו ומנהליו". 7 חבות מוצר משולב אחריות מקצועי ת כותר ת.5 "...מחדלי הספק והפועלים מטעמו" - אישורכם להוסיף " בהתאם לפוליסה מס."XXXXXXXX: ביטוח אחריות המוצר משולב אחריות מקצועית PRODUCTS & Professional LIBAILITY אישורכם לשינוי הנוסח: ביטוח אחריות המוצר PRODUCTS LIBAILITY לכיסויי אחריותו של הספק על פי דין..."" אישורכם להשמטת המילה "דין" והוספת פקודת הנזיקין והחוק למוצרים פגומים..." 1. לאחר המילה "מקרה" נבקש למחוק את המילה "ושנת" ולהחליפה במילה "לתקופת" ולאחר המילה ביטוח נבקש להחליף את האות "כ" המופיעה לפני המילה "סך" באות "ב". 2. "גבולות האחריות לתובע, מקרה ושנת ביטוח בסך 1,000,000 דולר ארה"ב... אישורכם לשינוי הנוסח: "גבולות האחריות, מקרה ושנת ביטוח בסך 4,000,000 ש"ח..." לאחר המילים LIABILITY CROSS נבקש להוסיף את המילים אולם חבות האוניברסיטה כלפי הספק לא תכוסה". 1. לאחר המילה "הגילוי" נבקש למחוק את המילה "לפחות". בסוף ה נבקש להוסיף את המילים "בתנאי שאין כיסוי ביטוחי אחר לאותה חבות ולמעט במקרה של אי תשלום פרמיה ו/או מרמה". 2. המכרז, מספרי הפוליסות יתווספו ע"י המבטח באישור עריכת הביטוח לצד כל בהתאמה המכרז, במידה והפוליסה שקלית יאושר תיקון לפיו יומר גבול האחריות המבוקש למטבע שקלי "... לפחות 6 חודשים" - אישורכם להוסיף " בתנאי כי 2. לא נערך ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל עפ"י המתחייב מהאמור באישור". 25 מתוך 31

26 ביטוח רכוש כללי "הספק יבטח בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים את הציוד האוניברסיטאי שיטופל במעבדות השירות וכן את הציוד החלופי שיספק לאוניברסיטה." אישורכם לשינוי בנוסח: "הספק יבטח בביטוח אש מורחב את הציוד האוניברסיטאי שיטופל במעבדות השירות בכתובת של המבוטח דרך העצמאות 40 יהוד מונוסון וכן את הציוד החלופי שיספק "המבוטח" לאוניברסיטה." לאחר המילים "60 יום" נבקש למחוק את המילה "לפחות" " לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו 2. הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב החברה". אישורכם לשינויי נוסח: "... לא יהיה להם כל תוקף אלא אם תישלח על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב רשום לחשב החברה לכתובת הנ"ל בלבד " אנו מוותרים על כל זכות שיבוב..." אישורכם להסרת המילה "כל" בסוף ה נבקש להוסיף את המילים "בגין השירותים נשוא אישור זה". 1.לאחר המילה "חבות מעבידים" נבקש להוסיף את האות "ו" בצמוד למילה "אחריות". לאחר המילים "כלפי צד שלישי" נבקש למחוק את המילים "וחבות המוצר לא יפחתו מהמקובל". חלף המילים: "חשב החברה" ייכתב: "הממונה על הביטוח". מקובל בסוף ה, לאחר המילים "פוליסות נוסח ביט" נבקש להוסיף את המילים "אחריות מקצועית וחבות מוצר ע"פ."CHUBB MENORA 3."פוליסות חבות מעבידים אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי " פוליסות נוסח ביט" " - אישורכם לשינויי נוסח: "פוליסות חבות מעבידים אחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר על פי תנאי " פוליסות נוסח ביט" "מהדורה 2016 כלל חברה" נבקש להוסיף את חותמת המבטח באישור עם המילים: "גבולות האחריות המפורטים באישור זה חלים על כל פעילותו של המבוטח המכוסה בפוליסה ולא רק על פעילותו נשוא אישור זה. האישור כפוף לכל תנאי הפוליסה, על חריגיה והרחבותיה, עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה, היא חלה אך ורק לגבי מזמין זה. אישור זה חל לתקופת הביטוח הנקובה בו בלבד, אולם אין המכרז ויובהר במידה ומדובר בפוליסה משולבת, דהיינו מקצועית מוצר יאושר נוסח CHUBB.MENORA ניתן יהיה לקבל נוסח CHUBB MENORA לעניין חבות מוצר משולב עם מקצועית אמור ו ב לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מהכיסוי הביטוחי של מקרי הביטוח שאירע בתקופה בה היה האישור בתוקף, ולמען הסר ספק אין בכך כדי לגרוע מהכיסוי בפוליסות על בסיס יום הגשת התביעה בהתאם לתנאים המפורטים בפוליסה. הארכת תקופת האישור ותנאיו מחייבת אישור בכתב מחברת הביטוח." התקשרות 12 ל א- ביטוח חבות מעבידים נספח י' ל אישור בדבר קיום ביטוחים - ביטוח חבות מעבידים באישור )נספח י'( - 1 אחרי המילה: "החוקית" נבקש לרשום את המילה: "של הספק". המכר ויובהר כי הכוונה הנה לאחריות החוקית של הספק 1 )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( 1 -נבקש להוסיף לפני המילים: "כלפי עובדיו" את המילים: "על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות מתוך 31

27 למוצרים פגומים, תש"ם )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( 2 -נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מסך"/"לא יפחתו מ-" במילה: "בסך". 2 )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( - 2 נבקש כי גבול האחריות יהיה בש"ח. 2 )נספח ט'( נבקש לרשום במקום המילה: "שנה" את המילים: ל" תקופת הביטוח" באישור )נספח י'( 2 -נבקש נבקש למחוק את המילה: ")שנה(". התיקון מקובל באישור הביטוח בלבד. המכרז, במידה והפוליסה שקלית יאושר תיקון לפיו יומר גבול האחריות המבוקש למטבע שקלי 3 )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( - 3 נבקש לרשום לאחר המילים: " היה ויחשב " את המילה: " הספק" 4 )נספח ט'( ובאישור)נספח י'( 4- נבקש לרשום במקום המילה:" נטען" את המילה :" נקבע" )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( 4 המילים: " אשר נחשבים לעובדי הספק." נבקש לרשום סוף ה את התקשרות 12 ל ב- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי נספח י' ל אישור בדבר קיום ביטוחים - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי אחרי המילה: "החוקית" נבקש לרשום את המילה: 1 באישור )נספח י'( "של הספק" 2 )נספח ט'( -נבקש לרשום במקום המילה: "שנה" את המילים: ל" תקופת הביטוח" באישור )נספח י'( 2 -נבקש נבקש למחוק את המילה: ")שנה(". 2 )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( 2 -נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מ"/"לא יפחתו מסך" במילה: "בסך" )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( 2 נבקש כי גבול האחריות יהיה בש"ח..6.7 באישור 4 )נספח י'( - נבקש לתקן במקום המילים " רכוש מדינת ישראל" את המילים: " רכוש האוניברסיטה" 4 )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( 4 4 )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( 4 המילים:" למעט החלק עליו פעלו במישרין".8.9 נבקש למחוק את המילה:" כל" נבקש להוסיף לסוף ה את 6 )נספח ט'( - נבקש לרשום בסוף ה את המילים:" למעט פריט החלק עליו פועלים במישרין". מקובל אך ורק בנספח י'. המכרז, במידה והפוליסה שקלית יאושר תיקון לפיו יומר גבול האחריות המבוקש למטבע שקלי המלל: "כל סייג/חריג לגבי רכוש...יבוטל" ייגרע ובמקומו ייכתב: "החריג בדבר רכוש האוניברסיטה שהמבוטח פועל בו במישרין )חריג מס' 5 בנוסח ביט 2013( יבוטל עד לסך של " 1,000,000 כמו כן ס"ק 6 ייגרע. 10. באישור )נספח י'( 6- נבקש לתקן במקום המילים " רכוש מדינת ישראל" את המילים: " רכוש האוניברסיטה" 7 )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( נבקש להחליף את המילים: "הפועלים מטעמו" /" והפועלים מטעמו" במילים: "ובגין הפועלים מטעמו" מתוך 31

28 4 )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( - 4 המלל: "כל סייג/חריג לגבי רכוש...יבוטל" ייגרע ובמקומו ייכתב: "החריג בדבר רכוש האוניברסיטה שהמבוטח פועל בו במישרין )חריג מס' 5 בנוסח ביט 2013( יבוטל עד לסך של." 1,000, מפנה לתשובתי ב 7 לעיל. ס"ק 6 ייגרע. 10. ס"ק 6 ייגרע. 11. התקשרות 12 ל ג- ביטוח חבות המוצר משולב מקצועי נספח י' ל אישור בדבר קיום ביטוחים - ביטוח חבות המוצר משלוב אחריות מקצועית 1 )נספח ט'( נבקש להוסיף לאחר המילים: "את אחריותו" את המילה: "החוקית". 3 )נספח ט'( - נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מסך"" במילה: "בסך". 3 )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( 3 נבקש כי גבול האחריות יהיה בש"ח. 3 )נספח ט'( נבקש לרשום במקום המילים : " ושנה ביטוח" את המילים: " ולתקופת הביטוח" 5 )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( 5- - נבקש למחוק את המילה: "הארכת" ואת המילה "לפחות" )נספח ט'( ובאישור )נספח י( 5- נבקש לרשום בסוף ה את המילים:" למעט במקרה של אי תשלום פרמיה ו/או מרמה ו/או קיים ביטוח אחר המכסה את אותה החבות" )נספח ט'( ובאישור )נספח י'( 6- נבקש להוסיף לסיפא את המילים:" שהספק ו/או היצרן אחראי בגינם על פי דין" המכרז, במידה והפוליסה שקלית יאושר תיקון לפיו יומר גבול האחריות המבוקש למטבע שקלי. לא ברור לאיזה הכוונה. המכרז אם התיקון יבוצע ע"י המבטח באישור הביטוח הוא יתקבל מתוך 31

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר 1 להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

---

--- 1 מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 311-31 לאספקת גז בישול עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אב תשע"ז אוגוסט 31 2 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-7117779 פקס: 80-7117711 תאריך לכבוד א.נ.,

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מכרז מקוון טיוטה

מכרז מקוון טיוטה מכרז מסגרת פומבי מס' 92-53/18 לרכש תחנות עבודה ומסכים )להלן "המכרז"( 26.4.2018 שירותי בריאות כללית )להלן "כללית"(, מבקשת לקבל הצעות לרכש, התקנה ושירותי תחזוקה בתום תקופת האחריות של שלוש שנים, לתחנות עבודה,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\341\351\354\345\372 \340\351\370\345\347 Windows 2003 MINI.doc)

(Microsoft Word - \347\341\351\354\345\372 \340\351\370\345\347 Windows 2003 MINI.doc) MINI ישראל 50 MB 5 GB 5 85 20 20 1 3 חינם! חבילות אירוח Windows 2003 MINI מיקום השרת (IIS6) Internet Information Services 6 Intel Xeon עם מעבדי IBM (Mirroring) לגיבוי הדדי של דיסקים RAID גיבוי יומי על

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

---

--- מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 49-7 ספקת חבילות טקסטיל סטריליות לחדרי ניתוח עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אייר תשע"ז מאי 7 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-79979 פקס: 80-79088 תאריך

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד