70 /ר רשומות בשבט תש ל January 29th, 1970 ISRAEL STATE RECORDS 30 יומו סימני המסחר TRADE MARKS JOURNAL

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "70 /ר רשומות בשבט תש ל January 29th, 1970 ISRAEL STATE RECORDS 30 יומו סימני המסחר TRADE MARKS JOURNAL"

תמליל

1 70 /ר רשומות בשבט תש ל January 29th, 1970 ISRAEL STATE RECORDS 30 יומו סימני המסחר TRADE MARKS JOURNAL

2 ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים ובו בעניני סימני מסחר יש לשלוח אל : רשם סימני המסחר, ת.ד. 767, ירושלים לשכת הפטנטים וסימני המסחר נמצאת ברח יפו 19, ירושלים, והיא פתוחה לציבור בכל יום (חוץ משבתות וחגים) בין השעות 8.30 ו לשכת הפטנטים מספקת צילומי כםירוכס ממסמכים במחיר של.1 ל י בעד כל עמוד או חלק ממנו. GENERAL INFORMATION Letters, documents, payments etc. concerning Trade Marks should be addressed to: The Registrar of Trade Marks, P.O.B. 767, Jerusalem. The Patent Office and the Registry of Trade Marks are located at 19, Jaffa Road, Jerusalem and are open to the Public daily (except on Saturdays and Holidays) between the hours 8.30 am. and p.m. The Patent Office supplies "Xerox"-copies of documents at the rate of IL. 1. per page or part thereof. הודעה על פי סעייף (1) 14 לפקודת סימני המסחר מודיעים בזה כי כל המעונין להתנגד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול תור שלושה חודשים מתאריך יומן זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 36 לתקנות סימני המסחר. NOTICE UNDER SECTION 14(1) OF THE TRADE MARKS ORDINANCE Notice is hereby given that persons interested in op! Dosing the registration of the Trade Marks on the applications particulars of which are listed herein after may within three months from the date of this journal, give notice of such opposition to the Registrar of Trade Marks in the manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules. כ ב בשבט תש ל( )

3 סוג CLASS 1 AGROSIL No March 13th, 1968 מס במרץ.1968 Water glass (sodium silicate) as an additive to fertilizers to be לשמוש המיועדימ לדשניפ כתוספת הנתרן) (םיליקט מי זכוכית used in agriculture. בחקלאות H NKEL & CiE GMBH, (German Gesellschaft mit beschrankter Haftung), 4000 Düsseldorf 1, Germany. - ד ר ריינהולד כהן ושותפיו ת>. 4060, תל אביב No March 20th, מס _ במרץ.1968 Sensitized photographic films and plates. םרטיפ ולוחות תישיפ לצילופ רישופ סימן מסחר זח לא יתן זכות ייחודית Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the ל ש מ ו ש ב א ו ת י ו ו ובקצור "G use of the letters and abbrevation "EG &."G "EG & ח EG & G, INC., (Massachusetts corporation), Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, U.S.A. ד ר ריינהולר כהן ושותפיו, ת.ד 4060, תל אביב כ ב בשבט תש ל( ) 3

4 סוג CLASS 1 טסי במרץ.1968 פרטים ולוחות רגישים לצילום ÉO & O, INC., (Massachusetts corporation), Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, U.S.A. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tet Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושותפיו,ת>. 4060, תל אביב BAXTRON No May 27th, מם במאי 1968 Modified tungsten carbide. קרביד וולפרם שטיבו שונה E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, (Delaware corporation), 1007 Market Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. A.E. Muiford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד, ת.ד, 544, ירושלים FRIMOLIN No June 25th, מס ביוני 1968 מוצרים כימיים הנכללים בסוג 1 לשימוש בחקלאות agriculture. Chemical products included in class 1 used in J.R. GEIGY A.G., (Swiss Aktiengesellschaft), Schwarzwaldallee 215, Basle, Switzerland. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו, ת.ד. 4060, תל אביב 4 כ ב בשבט תש ל( )

5 סוג CLASS 1 INSTANT OCEAN No June 28th, Synthetic sea salt compositions for addition to tap water in טסי ביוני.1968 תרכובות מלח סיגטטיים להוספה לטי ברז באקווריון וכדומה aquariums and the like to sustain marine life. לשם קיום כעלי חי ימיים AQUARIUM SYSTEMS, INC., (Ohio corporation), 1450 East 289th Street, Wickliffe, Ohio 44092, U.S.A. Cohen Zedek & Spisbach, P.o.B. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיםבך ת»ד תל אביב MASKADOR No July 23rd, Chemical preparations and substances, all for use in the manufacture of toilet preparations, perfumery, air fresheners or insecticides. מס ביולי.1968 תכשירים וחומרים כימיים כולם לשימוש בייצור תכשירי תמרוק בשמים מרענגי אויר או קוטלי חרקים IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, (British limited liability company), Imperial Chemical House, Millbank, Londpn, S.W.I, -. England. Horowitz & Co., P.O , Tel Aviv. ש הורוביץ ושות ת> תל אביב BE C K O CO AT מס בנובמבר.1968 " st, No November Synthetic resins being protective coatings (not in the nature of paint). שרפים סינתטיים שהנם ציפויים מגינים (שאינם בבחינת צבעים) RBICHHOLD-ALBERT-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT, (German Aktiengesellschaft), 57 Iversstrasse, Hamburg 70, Germany. טען למסירת הודעות: ד ר דיינהולד כחן ושותפיו ת! תל אביב כ ג בשבט תש ל( ) 5

6 סוג CLASS i No August 29th, מסי באוגוסט.1968 U.S. Reg. Nos dated , 827,447 dated and dated (Section 11 A). רישומים מס מיום , מיום ו מיום באדח ב (סעיף 11 א) Tissue culture nutrients, cell cultures, sera for cultures, culture media, media reagents, fluorescent and diagnostic reagents; all the aforesaid goods being for laboratory investigational use. מזון לתרביות רקמות, תרביות תאים, נסיוב לתרבמת תאים, מצעי תרביות, מגיבים למצעים מגיבים: פלואורםצגטיים ומבחנים, כל הסחורות חג ל לשימוש מעבדתי חקרגי Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letter "m". רישום סימן מסחר זה לא י ת ן זכות ייחודית לשימוש באוית "m". MICROBIOLOGICAL ASSOCIATES, INC., (Florida corporation), 4813 Bethesda Avenue, Bethesda Maryland, 20014, U.S.A. Dr. Reinhöld Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר רייגחולד כחן ושותפיו, תיד תל אביב טס בדצמבר st, No December U.S. Reg. No. 859,167 dated (Section 11A). רישום מס 859,167 מיום 29.10,1968 בארח ב (סעיף 11 א). גיגר הידראולי חסון אש עבור כלי טיס fluid., Fire resistant aircraft hydraulic רישום סימן מסחר זח לא יתן זכות י חווית Registration ofthis trade mrk shall give no exclusive right to the לשימוש במילה "SAFE" ובדמות של אוריון aeroplane. use of the word "SAFE" and the device of an mi SAFE STAUFFER CHEMICAL COMPANY, (Delaware corporation), 299 Park Ave., New York, N.Y , U.S.A. Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. מען למסירת הודעות: ד ר דייגחולד כהן ושותפיו ת ד. 4060, תל אביב 6 כ ב בשבט חשי ל( )

7 סוג CLASS 1 B E C K A C R Y L A T No November 12th, טס בנובמבר שדפים סינתטיים המכילים אקרילי resins. Acryiated synthetic REICHHOLD-ALBERT-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT, (German Aktiengesellschaft), 57 Iversstrasse, Hamburg 70, Germany. Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולדכחן ושותפיו תיד 4060 תל אביב KELZANH No December 9th, מס בדצמבר 1968 Water soluble gum products being chemical products included in class 1. מוצרי נומי הנמסים במים שהנם מוצרים כימיים הנכללים בסוג 1 KELCO COMPANY, (Delaware corporation), nd Avenue, San Diego, California 92101, U.S.A. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. טען למסירת הודעות: איי מלפורד ת»ד 544 ירושלים D Y L U X No December 16th, מס בדצמבר 1968 פילמים פוטוגרפיים רגישים ונייר צילום רניש paper. Sensitized photographic films and sensitized photographic B.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, (Delaware corporation), 1007 Market Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. איי מלפודד, תיד. 544 ירושלים Jerusalem. A.E. Mulford, P.O.B.,544 כ ב בשבט תש ל( )

8 0 וג CLASS 1 K Y L A G E No December 27th, Chemical preparations for preserving silage. מפי בדצמבר.1868 תכשירים כימיים לשימור תחמיץ PAN BRITANNICA INDUSTRIES LIMITED, (British limited liability company), Britannica House, Waltham Cross, Hertfordshire, England. Address for service : ד ר ריינהולד כחן ושותפיו ת»ד. 4060«תל אביב סוג CLASS 2 COMASTIC No July 15th, מ IS ביולי 1968 Surface coatings included in Class 2, and thinners therefor. ציפויי משטח הנכללים בםונ 2 ומקלישיחם WAILES DOVE BITUMASTIC LIMITED, (British limited liability company), Hebburn, County Durham, Great Britain., service: Address for Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ף דיינחולד כחן ושותפיו ת> תל אביב 8 כ ב בשבצז תש ל( )

9 םוג CLASS 3 REVLON F L E X מס בטאי th, No May Conditioning preparation for the hair. תכשיר לשפוד השיער י רישום סימן מסחר זח ל א י ת ן זכות ייחודית Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the לשמוש במלח."FLEX" use of the word "FLEX". REVLON INC.* (Delaware corporation), 666 Fifth Avenue, New York, N. Y , U.S.A. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כחן ושותפיו ת.ף תל אביב No December 18th, מס בדצמבר.1968 Hair lotion. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the word "Pétrole". PETROLE HAHN טי תמרוקים לשיער רישום סימן מסחר זח לא יתן זכות ייחודית לשימוש במילה."Pétrole" POUR LES CHEVEUX LOTION SOUVERAINE CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX ET LES PELLICULES ALCOOL 35" P O U R LA T O I L E T T E Q U O T I D I E N N E ET LA SANTE DE LA CHEVELURE Ets F. VIBERT S. A. LYON ÉTABLISSEMENTS P. VIBERT, (French société anonyme), 89, Avenue Berthelot, Lyon (Rhône), France. A.E. Muiford, P.O.B. 544, Jérusalem.. איי מלפורד, ת>. 544 ירושלים כ ב בשבט זזש ל( ) 9

10 סוג CLASS 5 FI ROD AL No February 19th, מם בפברואר.1968 תבשיריפ קוטלי חדקיס לשימוש בחקלאות ובגגנות gardening. insecticides for use in agriculture and J.R. GE10YA.0., (Swiss Aktiengesellschaft), 215, Schwarzwaldallee, Basle, Switzerland. Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ד ריינחולד כחן ושותפיו,ת> תל אביב FRIMOLIN No June 25th, מס ביוני «1968 תכשירים קוטלי פטריות להגנת הצומח לשימוש בחקלאות use. Fungicidal plant protection preparations for agricultural J.R. GE1GY A.O., (Swiss Akitengesellschaft), Schwarzwaldallee 215, Basle, Switzerland. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.o.B. 4060, Tel Aviv. טען למסירת הודעות: ד ד רייגחולד כחן ושותפיו, ת>. 4060, תל אביב DOLEDON No July 10th, טס ביולי 1968 תכשירים טשככי כאבים preparations. Analgesic F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co., AKTIENGESELLSCHAFT, (Swiss Aktiengesellschaft), , Grenzacherstrasse Basle, Switzerland. י. service: Address for Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ד רייגחולד כחן ושותפיו, ת * תל אביב 10 כ ב בשבט תש ל( )

11 םוג CLASS 5 No April 15th, Herbal medicated sweetmeats. מס באפריל.1968 סוכריות המכילות רפואת עשבים Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the representation of herbs except in the combination as shown in the representation affixed to the application form. It is a condition of registration that in actual use of the mark, the blank space therein shall be occupied by wholly descriptive indications only not having trade mark character. רישום סימן מסחר זה לא ית-ן זכות ייחודית.לשימוש בדמויות העשבים אלא בה דבב הנראה בדמות הסימן ה מ ו ב א ת בטופס הבקשה תנאי הרישום הוא כי בשימוש בסימן למעשה לא יימלא השטח הריק אלא בציונים מ ת א ר י ם בלבד שאין להם אופי של סימן מסחרי The mark is restricted to the yellow background as seen In the representation on the application form. הסימן מוגבל לרקע הצהוב הנדאה בדמות הסימן ה מ ו ב א ת בטופס הבקשה כ ב בשבם תש ל( ) 11

12 סוג CLASS 5 VICKS FORMULA 44 No October 25th, מס באוקטובר.1968 Pharmaceutical preparations. תכשירי רוקחות ליש D1 סימן מסחר זח לא י ת ן ז כ ת ו ייחודית Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the לשמוש במלח "FORMULA" ובמספר 44 "44". number use of the word "FORMULA" and the RICHARDSON-MERRELL INC., (Delaware corporation), 122 East 42nd Street, New York, New York 10017, U.S.A ד ד ריינחולד כחן ושותפיו. ת> תל אביב OSMITROL No November 10th, מס בנובמבר.1968 Diuretics. מעוררי השתנה BAXTER LABORATORIES INC., (Delaware corporation), 6301 Lincoln Avenue, Morton Grove, Illinois, U.S.A. S. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel Aviv. ' ש הורוביץ ושות תיד תל אביב TRAVAD No November 10th מם בנובמבר.1968 Enema solutions, being pharmaceutical preparations. תמיסות.לחוקן שחן חמרי רוקחות BAXTER LABORATORIES INC., (Delaware corporation), 6301 Lincoln Avenue, Morton Grove, Illinois, U.S.A. S. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel Aviv. ש הורוביץ ושות, ת»ד 2499, תל אביב 12 כ ב בשבט תש ל( )

13 CLASS סוג 5 TRAVERT No November 10th invert sugar for medical use as a parenteral caloric supplement. מם בנובמבר.1968 סוכר מהופך לשימוש רפואי שלא דרך המעיים כמוסיף קלוריות BAXTER LABORATORIES INC., (Delaware corporation), 6301 Lincoln Avenue, Morton Grove, Illinois, U.S.A. Aviv. s. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel ש חווץביץ ושות ת.ד. 24{19 תל אביב ETUMINE No November 11th, A pharmaceutical psychotherapeutic preparation. מם בנובמבר.1968 תכשיר רוקחות פפיכוטראפויטי י י. י / DR. A. WANDER A.O., (Swiss Aktiengesellschaft), Monbijou Str. 115, Berne, Switzerland. * Dr. Peter Schiffer, 91, Hachashmonaim Str., Tel Aviv. ד ר פטר שיפר רח החשמונאים 91«תל-אביב SPASMO-CANULASE No, November 11th, A spasmolytic pharmaceutical preparation. מס בנובמבר.1968 תכשיר רקחות ספםמוליםי DR. A. WANDER A.c., (Swiss Aktiengesellschaft), Monbijou Str. 115, Berne, Switzerland. Dr. Peter Schiffer, 91 Hachashmonaim Str., Tel Aviv.. ד ר פטר שיפר רח החשמונאים 91 תל אביב ן כ ב בשבט חש ל( 0 ד < 13

14 סוג CLASS 5 ORGALUTON No November 26th, Pharmaceutical combination preparations containing progesterone hormones. מס בנובמבר.1968 תכשירי רוקחות מורכבים המכילים הורמונים פרוגרםטרוניים N.V. ORGANON, (Dutch limited liability company), Klöosterstraat 6, Oss, Holland; מעך למסירת הודעות: ד ר ריינחולד כחן ושותפיו ת>ד תל אביב SOLUBACTONE No December 2nd, An antibactericidal preparation for veterinary use. מס בדצמבר 1968 תכשיר אנטיבקטריאלילשמוש וטרינארי WHITMOYER LABORATORIES, INC., (Delaware corporation), 19 North Railroad Street, Myerstown; Pennsylvania 17067, U.S.A. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. מען למסירת הודעות: ד ר ריינהולד כחן ושותפיו ת ד תל אביי ס אנו ב ה No December 2nd, Sanitary towels and tampons. HOOLA LTD., 15, Reh. Carlebach, Tel Aviv. מס בדצמבר.1968 :.תחבושות חיניניות וטמפונים ץ הוגלה בע ט דח קרליבך 15 תל אביב S. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel Aviv. ש הורוביץ ושות ת ד 2499, תל אביב 14 כ ב בשבט תש ל( )

15 סוג CLASS 5 VAGMYCIN No December 9th, Antibiotic preparations for the treatment of vaginal infections. מם בדצמבד"" 1968 ä תכשיר אנטיביוטי לטיפול בןיהומי הנרתיק E.R. SQUIBB & SONS, INC., (Delaware corporation), 909 Third Avenue, New York, New York 10022, U.S.A. טען למסירת הודעות: Aviv. s. Shiouger, 8 Reh. Yehuda Haievi, Tel ש שלוגר דחי יהודה חלוי 8 תל אביב LOMUDAL No December 16th, Pharmaceutical preparation for the treatment and prevention of טס בדצטבר.1968 תכשיר רוקחות לטיפול ולמניעת הפרעות בדרכי הנשימה והפרעות respiratory and allergic disorders. אלרגיות FISONS PHARMACEUTICALS LIMITED, (British limited liability company), 12 Derby Road, Loughborough, Leicestershire, England. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר רייגחולד כהן ושותפיו. ת»ד 4060«תל אביב BEROCCA No January 12th, Vitamin preparations. מס בינואר.1969 תכשירי ויטאמין F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO., AKTIENGESELLSCHAFT, (Swiss Aktiengesellschaft), Grenzacherstrasse , Basle, Switzerland. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו ת> תל אביב פ ב בשבט תש ל( ) 15

16 סוג CLASS 5 No January 28th, PRE Ml LEN M מם בינואר.1969 A hormonal contraceptive pharmaceutical preparation. תכשיר רוקחות הורמונלי למניעת הריון It is a condition of registration that in use of the mark in Israel, the word shall not appear in Latin characters but together with its Hebrew transliteration. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letter "M". תנאי הרישום הוא כי בשמוש בסימן בישראל לא תופיע המילה ב כ ת ב הלא טי גי אלא יחד ע פ תעתיק ה העברי ייחודית זכות מ ם ח ר י ז ח לא י ת ן סימן רישום 4. באות ל ש מ ו ש PREMO LIMITED, 1, Hashahar Street, Tel Aviv. פרמו בערבון מוגבל רחוב השחר 1, תל אביב Jerusalem. A.E. Mulford, P.O.B. 544, איי מלפורד ת>. 544 ירושלים פךמולן אבן No February 25th, מם בפברואר.1969 A hormonal contraceptive pharmaceutical preparation. תכשיר רוקחות הורמוגלי למניעת הריון Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letter "M". ר-י שום סימן מסחר זה לא יתן זכות ייחודית ל ש י מ ו ש ב או ת 04, PREMO LIMITED, 1, Hashahar Street, Tel Aviv. פרמו בערבון מוגבל רחוב השחר 1 תל אביב A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. מען"למסירת הודעות: איי מלפורר תיד. 544 ירושלים סוג CLASS 7 SIHI מס ביוני th, No June משאבות שסתומי סגירה שסתומיפ אל חוזרים כולפ נכללים 7; Pumps, closure valves, non return valves, all included in class בסוג ;7 מתגים המופעלים בדרך הידראולית ופנומטית שהנם hydrauiicaiiy and pneumatically actuated switches being parts of חלקי מכוגח machines. SIEMEN & H1NSCH m.b.h., (German Gesellschaft mit beschrankter Haftung), Itzehoe [Holstein, Germany. ד ר רייגחולד כחן ושותפיו תיך תל אביב 16 כ ב בשבט תש ל( )

17 CLASS 0 וג 7 No August 8th, מם באוגוסט U.S. Reg. No. 831,405 dated (Section 11 A). רישום מם 831,405 מיום 4 ביולי 1967 (סעיף 11 א) Turret drill, turret drill heads and parts and fittings included in class 7 for the aforesaid goods. צירי צריחון צריחון, מקדחות של ומתאמיהן וחלקיהן למקדחה סחורות אלו הנכללים בסוג 7 HOUDviLLE INDUSTRIES INC., (Michigan corporation), 1280 Main Street, Buffalo 9, New York, U:S.A. M.S. Levison, 103, Allenby Road, Tel Aviv. מיש לויסון רח אלגבי 103, תל אביב No January 11th, מס ביגואר.1968 Convention date: 17th July, 1967 (France). תאריך חאמגח: 17 ביולי 1967 (צרפת) Machines and machine tools; heat exchangers being parts of mcchines; transmission and propulsion mechanisms none being for land vehicles; motors and engines (none for land vehicles); and parts and fittings included in Class 7 of all the aforesaid goods. מכוגות וכלי מכוגח; מחליפי חום שהינם חלקי מכונות; מנגגוגי ממםרה והגעה שאינם לכלי רכב יבשתיים; מגועיס (שאיגם לכלי רכב יבשתיים); חלקים ומתאמים חגכללים בסוג 7 של כל הסחורות חג ל SOCIÉTÉ NATIONALE D'EDUTE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION, S.N.E.C.M.A., (French société anonyme), 150, Boulevard Haussmann, Paris Seme, France. Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ר דייגחולד כחן ושותפיו, ת»ד. 4060/ תל אביב כ ב בשבט תש ל( ) 17

18 CLASS סוג 7 No September 12th, Internal combustion motors or engines (none being for land vehicles) and parts thereof included in Class 7; couplings and gear boxes, all for machines; generating plant for providing alternating and direct current, battery charging sets, and welding generators, all being engine driven, and parts included in Class 7 of the aforesaid goods מם בםםטמבר.1968 מנועים או מכונות מנוע בשריפה פנימית (שלא עבור רכב יבשתי) וחלקיהם הכלולים בםונ 7; מצמדים וקופסאות הילוכים כולם עבור מכונות; מחולל כוח להספקת זרם ישיר ומתחלף מערכות לטעינת מצברים גנרטורים לריתוק כולם מופעלים על ידי מנוע וחלקים הכלולים בסוג 7 של הטובין חאטורים STUDEBAKER CORPORATION, (Michigan corporation), 635 South Main Street, South Bend, Indiana, U.S.A. Address for service : S. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel Aviv. טען למסירת הודעות: ש הורוביץ ושות ת.ד תל אביב ORMAT אוךמת No December 17th, Power generating units and their parts, all included in Class 7. ORMAT TURBINES (1965) LTD., New Industrial zone, Yavneh. מס בדצמבר.1968 יחידות המחוללות כח וחלקיהן כולם נכללים בםונ 7 אור טת טורבינות (1965) בע מ איזור התעשיח החדש יבנה ד ד ריינחולד כחן ושותפיו ת> תל אביב CLASS סוג 9 K E Y S W I T C H מס בפברואר th, No February Electric Relays and parts thereof included in Class 9. ממסרים חשמליים וחלקיהם הנכללים בסוג 9 KEYSWITCH RELAYS LIMITED, (British limited liability company), , Cricklewood Lane, London, N. W.2, England. Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זליגסון את גבריאלי ת> תל אביב 18 ב ב בשבט תש ל( )

19 סוג CLASS 9 No June 9th, טפ ביוני.1967 טקלטי דדיו; מקלטי טלביזיה; מכשירי סרט לרישום קול וחשמעתו; Radio receivers; television receivers; sound tape recorders and מכשירי מדידה חשמליים; וחלקיהם של כל המכשירים הנ יל, reproducers; electric measuring instruments, and parts of all this apparatus and instruments included in Class 9. הנכללים בסוג 9. רישום ם י מ ן י ט פיח ר זח לא יתן זכות ייחודית Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the ל ש מ ו ש ב א ו ת M.."M" use of the letter (NORDÍlkNDE) NORDDEUTSCHE MENDE RUNDFUNK K.O., (Germán Kommandit Gesellschaft), Bremen-Hemelingen, Funkschneise 5/7, Germany. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו, ת.ל. 4060, תל אביב No January 11th, Convention date: 17th July, 1967 (France). מפי בינואר.1968 תאריך האמנה: 17 ביולי 1967 (צרפת) Scientific, nautical and surveying apparatus and instruments; electrical' and electronic apparatus and instruments included in Class 9; weighing, measuring, signalling and checking apparatus and instruments; computers, data processing machines; and parts andfittingsincluded in Class 9 of all the aforesaid goods. שיט טדע לצרכי והתקנים מכשירים חשמליים והתקנים מכשירים וסקירה; ואלקטרוניים הנכללים בסוג 9; מכשירים לאיתות למדידה, לשקילה והתקניפ לעיבוד ומכונות מחשביפ ולבקרה; וחלקיפ ומתאמיפ בסוג 9 של נתוניפ; כל הסחורות חג ל SOCIÉTÉ NATIONALE D'ETUDB ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION, s.n.e.c.m.a., (French société anonyme), 150, Boulevard Haussmann, Paris Seme, France. ד ר רייגחולד כחן ושותפיו ת ד תל אביב כ ב בשבט תש ל( ) 19

20 סוג CLASS 9 YAMAHA No May 9th, מס במאי.1968 מקולים חשמליים רמקולים, מנגני תקליטים, מגבירי קול כווננים Electric gramophones, loudspeakers, record players audio מקליטי צליל ושפקי צליל םרטיס להקלטת קול מקלטי רדיו apparatus, amplifiers, tuners, sound recording and reproducing recording tape, radio sets, television sets, microphones, earphones, headphones. מקלטי טלביזיה אזניות, אזגיות ראש NIPPON OAKK1 SEizo KABUSH1K1 KA1SHA, (Japanese limited liability company), 10-1, Nakazawa-cha, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan, / י Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זליגםון את גבריאלי תיד 1426 תל אביב מ במאי rd, No May מכשיר אלקטרוני בעל מעגלים במצב מוצק לבקרת משאבות Solid state electronic apparatus for controlling pumps for use with concrete. לשמוש עם בטון Convention date: 9th January, 1968 (U.S.A.). תאריך האמנה: 9 בינואר 1968 (ארצות חברית) THE JAEGER MACHINE COMPANY, (Ohio corporation), West Spring Street, Columbus, Ohio 43216, U.S.A. Richardson & Co., 71A, Ben Yehuda Road, Tel Aviv. ריצ רדםון ושות רח בךיחודח. 71 א. תל אביב No December 20th, VAROFORMER מם בדצמבר.1968 Magnetic Devices for constant voltage transformers. חתקגים מגנטיים עבור שנאיים של מתחייס קבועים VARO, INC., (Texas corporation), 111 South Garland Avenue, Garland, Texas, U.S.A. טען למסירת הודעות: ד*ר ריינהולד כחן ושותפיו ת»ד תל אביב 20 כ ב נשבט'תש ל> )

21 סוג CLASS 11 No August 26th, Apparatus for use in the baking, cooking or heating of pies, and parts and fittings of such apparatus included in class 11. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the words "PIE KING'-. מס באוגוסט.1968 התקן לשימוש באפית בישול וחימום של פשטידות והחלקים והאביזרים שלי 'התקנים כג ל הכלולות בסוג 11 רישום סימן מ ם ח ד ז ח לא יתן זכות ייחודית לשימוש במילים."PIE KING" BARBECUE KINO LIMITED, (British limited liability company), 64/65 St. Marys Butts, Reading, Berkshire, England. Address for service : Dr. Yitzhak Hess, P.O.B. 6451, Tel Aviv. ד*ד יצחק חס ת> 6451 תל אביב AQUALIZER No December 8th, מם בדצמבר 1968 התקגים ומסגניפ להתפלת מים חגכללים כלם בסוג Water desalination apparatus andfilters,ail included in class COMPAGNIE FRANÇAISE THOMSON HOUSTON-HOTCHKISS BRANDT, (French société anonyme), 173, Bd. Haussmana, Paris 8e, France. ד ר ריינהיולד כחן ושותפיו ת> תל אביב סוג CLASS 12 No January 11th, Convention date: 17th July, 1967 (France). מס ביגואר.1968 תאריך חאמגח: 17 ביולי 1967 (צרפת) Aircraft and space vehicles; transmission and propulsion mechanisms for land vehicles; engines and motors, all for land vehicles; and parts and fittings included in class 12 of all the aforsaid goods. כלי טיס וחלליות: מגגגוגי ממסרח והגעה לכלי רכב יבשתיים; מנועים; לכלי רכב יבשתיים; וחלקים ומתאמים הגכללים בסוג 12 לכל הסחורות חג ל SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION, S.N.E.C.M.A. t (French 150, Boulevard Haussmann, Paris Seme, France. société Anonyme), דייר רייגחולד כחן ושותפיו תיד תל אביב כ ב בשבט תש ל( ) 21

22 סוג CLASS 12 No March 22nd, Parts included in Class 12 of motor land vehicles. טס במרץ.1968 חלקים הנכללים בסוג 12 של כלי רכב יבשתיים AISIN SEIKI CO. LTD., (Japanese limited liability company), No. 1, Asahicho 2-chome, Kariya, Prefecture of Aichi, Japan. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו ת> תל אביב מם בספטמבר 1968 ^ th, No September -9TO11 מנועים בשריפה פנימית לרכב יבשתי ^^^^I^B^^E^^K^SK^ internal combustion motors or engines וחלקיהם ח כ ל ו ל י ם ב ס ו ג ' 1 2 *^^^^lr all for land vehicles, and parts thereof included in Class 12. SBUDEBAKER CORPORATION, (Michigan corporation), 635 South Main Street, South Bend, Indiana, U.S.A. Aviv. s. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel ש הורוביץ ושות ת>.,2499 תל אביב סוג CLASS 13 מם U בינואר.1968 י / th, No January כלי נשק המונעים על ידי רקטות ^^^Xr^ Rocket motor-driven weapons. Convention date: 17th July 1967 / â * תאריך האמנה: 17 ביולי 1967 (צרפת) (France). SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION, s.n.e.c.m.a., (French société anonyme), 150, Boulevard Haussmann, Paris %eme, France. ד ר ריינהולד כהן ושותפיו ת> תל אביב 22 כ ב בשבט תש ל( )

23 CLASS סוג 16 No January 18th, מסי בינואר.1968 Weekly magazine. שבועון מצוייר ARMOL B.M., P.O.B. 2197, Ramat Gan. ארמול בע מ ת»ד דמת גן M. Seligman & Co., 24, Rambam Street, Aviv. מען. למסירת הודעות: מ זליגמן ושות רח רמבם 24 תל אביב Nd February 16th, מס בפברואר.1968 U.S. Reg. Nos dated , dated , dated (Section 11 A). Hand stamps; paper sheets, paper rolls, punch tape paper, fanfold paper, printed forms, sales books, record books, printed forms having magnetizable coatings for recording information magnetically, chemically coated paper, and printed forms on chemically coated paper, included in class 16, and forms printed on chemically coated paper, ink included in class 16, ink pads, ink ribbons, devices including ink pads for inking hand stamps or removable printing elements used in business machine, and ink rolls for inking printing elements of business machines. רישומים מם מיום , מיום , מיום בארה ב (סעיף 11 א) חותמות ידן גליונות ניר נלילי ניר, ניר לסרטי נקוב, ניד לצירופי גליונות, טופםימ מודפסים, פנקסי מכירה, פנקסי רישום, טופסים מודפסים אשר לחם צפוי הניתן למגגוט לשם רישום ידע בצורה מגנטית, ניר בעל צפוי כימי הנכלל בסוג 16 וטפסים מודפסים על ניר בעל צפוי כימי דיו הנכלל בסוג 16 כריות דיו, סרטי דיו התקנים הכוללים כריות דיו לדיות חותמות ולדיות אלמנטים לדפוס המשמשים. במכוגות משרדיות והגיתניס להסרה וגלילי דיו לדיות אלטגטים של דפוס ושל מכוגות משרדיות., THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY, (Maryland corporation), Main & K Streets, Dayton 9, Ohio, U.S.A. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיםבך תיך תל אביב כ ב בשבט תש ל( ) 23

24 סוג CLASS 19 marimekko No June 20th, טס ביוני.1968 Convention date: May 31st, 1968 (Finland). תאריך חאמנח: 31 במאי 1968 (פינלנד) Prefabricated building elements for the erection of Finnish ובתימ פיניים סאונה לבנית בתי מרחץ טרומיימ אלטנטים Sauna-baths and similar houses. דומים. MARIMEKKO OY, (Finnish Aktiebolaget), 3, Vanha Talvitie, Helsinki, Finland. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv.. כחן צדק ושפיםבך תירי. 1169, תליאביב סוג CLASS 21 TORVEX No May 27th, מס במאי.1968 Honeycomb shaped ceramic material for industrial use. חומר קדמי בצורת יערת דבש לשימוש בתעשיח E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, (Delaware corporation), 1007 Market Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. א»י מלפודד, ת.ד. 544 ירושלים No August 26th, מס באונוסט.1968 Small utensils and portable containers for household and kitchen use (not of precious metal or coated therewith) all included in class 21. כלי שרת קטנים וכלי קבול מטלטלים לבית ולמטבח (שאינם ממתכת יקרה ואינם מצופים בה) הנכללים בסונ 21 Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the devices of a sieve and a cake pan. רישום סימן מסחר זח לא י.ת ן זכות ^ J ייחודית לשימוש בדמויות של נפה ושל דפוס אפיח פלנרו בע מ אזור חתעשיח החדש פתח תקוח Tikva. PLANERO LTD., New Industrial zone, Petah 24 כ ב כשבט תש ל( )

25 סוג CLASS 24 ASTRALIZED No/ November 12th, Textile piece goods, and articles included in class 24 made there- From. מם בנובמבר 1967 בדים טקפטיליים ומוצרים העשויים מהם הנכללים בסוג 24 ERNEST SCRAGG & SONS LIMITED, (British limited liability company), P.O.B. 16, Sunderland Street Works, Macclesfield, Cheshire, England. Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זליגסון את גבריאלי ת»ד תל אביב סוג CLASS 25 לורד LORD No March 21st, מס במרץ.1968 Stockings for men. גרביים לגברים LODZIA TEXTILE CO. LTD., Holon. לודזיח חברה לטקסטיל בע מ חולון ; ד ר ריינהולד כחן ושותפיו ת> תל אביב No April 16th, מס באפריל.1968 Women's and girls hosiery. גרבים לנשים ולנערות It is a condition of registration that in use of the mark in Israel there will be added indications in the < Hebrew language prominently displayed informing t the buyer that the goods are the produce of Israel. בשמוש בסימן הרישום הוא כי ת ג אי ב י ש ר א ל. יי ו ו פ פ ו לו צ י ו ג י ם ב ו ל ט י ם המבהירים העברית בלשון לעין תוצרת ה י נ ח שהסחורה לקונה ישראל Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the device of legs wearing socks. רישום סימן מסחר זח לא יתן זכות ייחודית לשמו ש בדמות של רגליים גדובי גרביים SABRINA TEXTILE WORKS LTD., 21, Habarzel Street,! Tel Aviv. םבריגח מפעלי טקסטיל בע מ רחוב הברזל 21 תל אביב Amihud Doron, 1, Ahuzat Bait Street, Tel Aviv. מען-למסירת הודעות: עמיהוד דורון רחוב אחוזת בית 1 תל אביב כ ב בשבט תש ל( ) 25

26 CLASS םוג 25 No July 25th, DURA *VENT מס ביןלי.1968 Convention date: 1st February, 1968 (Great Britain). stockings, socks, three-quarter hose, bootees, slippers, tighs, leotard and pantihose, all being knitted articles of clothing. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the word " VENT". תאריך האטנה: 1 בפברואר 1968 (בריטניה הגדולה) גרביים גרביות מכנסי שלשת רבעי פוזמקאות נעל נעלי בית גרבי מכנם ליאוטרדים נרביונים כשכולם מוצרי הלבשה סרוגים רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות ייחודית לשימוש במילה."VENT" THE BENTLEY ENGINEERING COMPANY LIMITED, (British limited liability company), Komet Works, New Bridge Street, Leicester, England. Cohen Zedek & Spisbach, p.o.b. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיסבך ת> תל אביב No December 19th, Articles of clothing and footwear. מם בדצמבר.1968 דברי הלבשה והגעלה שקם בע מ, שד ירושלים,8 יפו Yaffo. SHEKEM LTD., 8, Jerusalem Boulevard, t % 0. m te ' «M Shmuel Sharf, P.O.B. 8274, Yaffo. 4»» f»» > # Iii # f # f s::...::: 4» שמואל שרף ת.ד יפו 26 כ ב בשבט תש ל( )

27 םוג CLASS 26 No August 16th, Human hair wigs and wiglets, human hair false eyelashes, human hair manikins, human hair toupees, all for use by women. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the Use of the words "FAIR LADY". מס באוגוסט.1968 פיאות גבריות משיער אדם וחלקי פיאה ריסים מלאכותיים משיער אדם בובות עם שיער אדם חלקי פיאה משיער.אדם לכיסוי קרחת הכל לשמוש גשיס רישום סימן מסחר זה ל א-י ת ן זכות ייחודית לשמוש במלים" FAIRLADY ". <3[air ^aàg FAIR LADY FASHIONS LIMITED, (Limited liability company), Block 21, Boon Keng Road, Singapore 12, Singapore. Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. דייר רייגחולד כחן ושותפיו ת> תל אביב סוג CLASS 27 No May 14th, Carpets, floor mats, matting; materials for covering floors; wallpaper. מם במאי 1968 שטיחים מחצלות לרצפה שטיחוגים; חומרים לציפוי רצפות; טפטים VAN HEUOTEN EXPORT A.G., (Swiss Aktiengesellschaft), Neustadtstrasse 6, Lucerne, Switzerland. Dr, Reinhold Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. טען למסירת הודעות: ד י ר רייגחולד כחן ושותפיו ת»ד תל אביב כ ב בשבט.תש ל( ) 27

28 םוג CLASS 29 DAD'S No December 30th, מס בדצמבר.1966 Miik beverages, fruitflavoured,the milk predominating preserved משקאות חלב בטעם פירות שעיקרם חלב שמורי פירות, מקפאים fruit, jellies, jams, edible oils and fats. ריבות שמני מאכל ושמומני מאכל DAD'S ROOT BEER COMPANY, (Illinois corporation), 2800 Talman Avenue, Chicago Illinois, U.S.A. Aviv. s. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel ש הורוביץ ושןת ת.ל תל אביב No December 30th, Milk beverages, fruit flavoured, the milk predominating, preserved fruit, jellies, jams, edible oils and fats. דאדז מס בדצמבר.1966 משקאות חלב בטעם.פירות שעיקרם חלב שמורי פירות מקפאים ריבות שמני מאכל ושומני מאכל DAD'S ROOT BEER COMPANY, (Illinois corporation), 2800 Talman Avenue, Chicago, Illinois, U.S.A. S. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel Aviv. ש הורוביץ ושות תיד תל אביב STAR-KIST No December 31st, Canned and frozen fish and seafood products for human consumption. טס בדצמבר.1968 דנים משומרים וקפואים ומוצרי מזון ימי לתצרוכת בני אדם STAR-KIST FOODS, INC., (California corporation), 582 Tuna Street, Terminal Island, California, U.S.A. יי service: Address for A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפודד תיד 544 ירושלים 28 כ ב בשבט תש ל( )

29 סוג GLASS 30 No April 15th, Herbal non-medicated confectionery. Registration of this trade mark shall give no extlusive right to the use of the representation of herbs except in the combination as shown in the representation affixed to thé application form. מש באפריל.1968 סוכריות עשבים אשר אץ בחן רפואח ייחודית מסחר זח לא יתן זכות סימן רישום בדמויות העשב ים אלא בהרכב הנראה לשימוש הסימן ח מיז באת.בטופס הבקשה בדמות It Is a condition of registration that in actual use of the mark, the blank space therein shall be occupied by wholly descriptive indications only not having trade mark character. The mark is restricted to the yellow background as seen in the representation on the application form. תנאי הרישום הוא כי בשימוש בסימן למעשה לא יימלא השטח הריק אלא בציונים מתארים" בלבד. שאין לחם אופי של סימן מסחר הסימן מוגבל לרקע הצהוב הנראה בדמות י הסימן המובאת בטופס הבקשה RICOLA A.O., (Swiss Aktiengesellschaft), 1, Baselstrasse, Laufen (Bern), Switzerland. Cohen Zedek & Spisbach, p.o.b. 1169, Tel Aviv. מען למסירת הודעות; כחן צדק ושפיסבך ת> תל אביב כ ב בשבט הש ל( ) 29

30 CLASS סוג 30 CRIC-CRAC No June 24th, מם ביוני.1968 Chocolate and chocolate articles included in class 30 ail containing nuts. שוקולד ומוצרי שוקולד חגכללים בסוג 30 כשכולם כוללים אגוזים CHOCOLATS CAMILLE BLOCH LTD., (Swiss Aktiengesellschaft), Courtelary, Switzerland. Dr. Yitzhak Hess, 8 Reh. Adam Hacohen, Tel Aviv. ד ר יצחק חם רחוב אדם הכהן 8 תל אביב No August 27th, מם באוגוסט.1968 Ice cream on the basis of water or cream, bakery products filled with ice cream. גלידה על בסים של מים או שמנת דברי מאפה ממולאים בגלידה Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the device of an icecream bar. רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות ייחודית לשימוש בדמות של שלגון AMALGMATED FOOD PRODUCTS LIMITED, Ramoth Yam, Industrial zone, Bath Yam. אמלגמייטד פוד פרודקטם ליטיטד רמת ים אזור התעשייה בת ים מען למכירת הודעות: ד ר ריינחולד כחן ושותפיו ת ד תל אביב CLASS סוג 31 NUTROPLET No December 10th, מס בדצמבר.1968 Foodstuffs for animals. מצרכי מזון לבעלי חיים F. HOFFMANN-LA RÖCHE & Co. AKTIENGESELLSCHAFT, (Swiss Aktiengesellschaft), 124, Grenzacherstrasse, Basle, Switzertand. ר ד דיינחולד כחן ושותפיו, ת> תל אביב 30 כ ב בשבט תש ל( )

31 סוג CLASS 33 VIN FOU מס באפדיל th, N * April Sparkling wine. יין תוסס ÉTABLISSEMENTS HENRI MAIRE S.A., (French société anonyme), Chateautfontfort,Arbois (Jura) France. שיא. שצ ופק ושות רח לילינבלום.48 תל אביב Aviv. S.A. Srczupak & Co., 48, Lilienblum Str., Tel סוג CLASS 34 ביג נן BEN BIG No December 7th, Cigarettes. מם בדצמבר.1967 סיגריות ת ג א י ה. ר'י ש ו'ם הוא כי בשימוש בסימן בישראלIsrael It is a condition of registration that in use of the mark in לא יופיעו המילים הלועזיות בלי תעתיק ן the English words will not appear without their Hebrew transcription העברי וציוגים אחדים שיבהירו לקוגה, כי and other indications making it clear to the customer that the goods are manufactured in Israel. הסחורה חגה תוצרת ישראל DUBEK LTD., 29, Lllienblum Street, Tel Aviv. דובק בע מ רחוב ליליגבלום 29 תל אביב י... ד ד ריינהולד כחן ושותפיו תיד 4060 תל אביב ב ב בשבט תש ל( ) 31

32 סוג CLASS 34 No April 5th, Cigarettes. ( Dt לאפריל.1968 סיגריות רישום ס י מ ן: מ ס ח ר זח לא יתן זכות ייחודית Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the לשימוש בס& 1 רח use of the number תנאי הרישום הוא כי בשימוש בסימן למעשה it is a condition of registration that in actual use of the mark, the לא יימלא חtoטח הריק בו אלא בציוגים מתארים indi- blank space therein shall be occupied by wholly descriptive נלני שאין לחפ אופי על סימן מסתר. character. cations only not having trade mark LIGGETT & MYERS INCORPORATED, (Delaware corporation), 630 Fifth Avenue, New York, New York, U.S.A. Cohen Zedek & Spisbech, P.O.B. 1169, Tel Aviv. מען למסירת חוחןות: כהן צדק ושפיסבך, ת>. «116, תל אביב CLASS סוג 35 No December 9th, S ALESPOWER מס ב 1 צמבר 1965 U.S. Reg. No. 659,924 dated (Section 11A). Market reseercb, promotional and business consultations in the field of consumer products; supplying of trained sales personnel, distribution of samples of goods; demonstration of goods, survey of stock of goods. רישום מס 659,924 מיום באדח ב (סעיף 11 א) חקר שווקים מתן ייעוץ לשם קידום המכירה של מצרכים יסודיים ולצורך ניהול עסק בתחום זח אספקה של זבנים מאמנים, הפצת דוגמאות של סחורות הדגמת סחורות; סקירת מלאי סחורות MANPOWER INC., (Delaware corporation), 330 West Kilbourn Avenue, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. Address for serv'ce: מען למסירת הודעות; Aviv. s. Horowitz & Co., p.o.b. 2499, Tel ש הורוביץ ושות ת> תל אביב 32 כ ב בשבט תש ל 1( )

33 סוג CLASS 41 No October 31st, משי באוקטובר.1968 University education, sport, publication of books, lending library. THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM. t חינוך אקדמאי ספורט, הוצאת ספרים ספריה :וכוי האוניברסיטה העברית בירושלים ירושלים. בקשה לפי סעיף 10 א, לפקודת סימני המסחר 1938, לרישום סימן קיבוצי Application under Section 10A of the Trade Marks Ordinance, 1938, for the registration of a Collective Mark CLASS סוג 18 DESERT GOLD No April 14th, מם באפריל.1968 Mink pelts. :עורות פרוות חחרפן A). U.S. Reg. No. 670,053 dated 25th Novembef 1958 (Section 11 חברית רישום מם 670,053 מיום 25 בנובמבר 1958 בארצות (סעיף 11 א). EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד ת.ך. 544 ירושלים כ ב בשבט תש ל( ) 33

34 םוג CLASS 18 AUTUMN HAZE No April 14th, טס י- 14 באפריל Mink pelts. עורות פרוות חחרפן EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד ת.ד. 544 ירושלים LILANA No April 14th, Mink pelts. מם באפריל.1968 עודות,פרוות חחרפן רישום מס 858,134 מיום 8 באוקטובר 1968 בארצות חברית 11A). u.s. Reg. No. 858,134 dated 8th October 1968 (Section (סעיף 11 א) EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד תיד. 544 ירושלים RO V ALI A No April 14th, Mink pelts. מס באפריל.1968 עורות פרוות חחרפן EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.B. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem, א.י. מלפורד, ת>. 544 ירושלים 34 כ ב בשבט תש ל( )

35 סוג CLASS 18 JASMINE No April 14th, Mink pelts. טס באפריל.1968 עורות פרוות חחרפן EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.E. Mulford, P.Q.B. 544, Jerusalem. מען למסירת הודעות: א»י מלפורד, ת>. 544«ירושלים LUTETIA :No r- April 14th, מם באפריל.1968 Mink pelts. עורות פרוות החרפן EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem... איי מלפורד, תיד 544, ירושלים. ARCTURUS No April 14th, מם באפריל.1968 Mink pelts. עודות פרוות.חחדפן EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. מען למסירת הודעות: איי. מלפורד, ת.ד. 544 ירושלים כיב בשבט -תש ל( ) 35

36 GLASS סוג 18 MORNING LIGHT No April 14th, טס באפריל 1968 עורות פרוות חחרפן pelts. Mink EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.E. Muiford. p.o.b. 544, Jerusalem. יא«י טלפורד, ת>. 544«ירושלים. AEOLIAN No April 14th, טס באפריל.1968 Mink pelts. עורות פרוות חחרפן EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. Address fpr service: A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד, ת>. 544«ירושלים סוג CLASS 25 EMBA No April 14th, מם באפריל.1968 Garments made from mink fur. מלבושים העשויים מפרוות החרפן EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. Address for service : A.E. Muiford, P.O.B. 544, Jerusalem. א»י מלפורד. ת.ד. 544«ירושלים 36 כ ב בשבט תש ל( )

37 סוג CLASS 25 AUTUMN HAZE No April' 14th, Garments made from mink fur. מם באפריל.1968 מלבושים העשויים מפרוות חחדפן EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. א«י מלפורד ת>. 544 ירושלים ROVALIA No ApWl 14th, Garments made from mink fur. טס באפריל.1968 מלבושים חעשויימ מפחות חחדפן EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.B. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד ת>. 544 ירושלים JASMINE No April 14th, י מם באפריל.1968 Garments made from mink fur. מלצושים העשויים מפתות חחרפן EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד, ת>. 544 ירושלים ב ב בשבט תש ל( ) 37

38 סוג CLASS 25 LUTETIA No April 14th, Garments made from mink fur. מפ « s באפריל.1068 מלבושים העשויים טפרוות חחרפף EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A. A.B. Mülford, P.O.B. 544, Jerusalem. מק למסירת הודעות: א.י.,מלפורד תיד. 844 ירושלים ARCTURUS מס באפריל th, No April Garments made from mink fur. מלבושים העשויים מפתות חחרפן 4. U.S EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, A.E. Mulford, p.o.b. 544, Jerusalem. איי מלפורד ת>. 544 ירושלים AEOLIAN No April 14th, מס? באפריל»«מלבון»ים העשויים מפתות חחרפף י fur. Garments made from mink EMBA MINK BREEDERS ASSOCIATION, (Wisconsin agricultural cooperative), Racine, Wisconsin, U.S.A.. A.B. Mulford, P.O;B. 544, Jerusalem. איי. מלסורד תיד 544 ירושלים 38 כ ב בשבט תש ל( )

39 בקשה שתוקנה אחרי הפרסום APPLICATION AMENDED AFTER ADVERTISEMENT Application No "Journal" 5/67 page 22, specification of goods amended to: LAUNDRY POWDER. בקשח מס יומך 5/67 עמוד 22, פרטת הסחורות תוקנה ל: אבקת כביסה* רישום בפםקם של הרשאה לשימוש בסימני מסחר רשומים AUTHORISATION TO USE REGISTERED TRADE MARKS ENTERED IN THE REGISTER (בהעדר ציון אחר,ההרשאה ניתנה לבל הסחורות שלגביהן ושוק הסימן) (Unless otherwise stated, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the mark is registered) 2951 NURIT COMPANY LIMITED, 26, Hagdud Ha'ivri street, Tel Aviv. חברת נורית בע מ רחוב הגדוד העברי 26 תל אביב Sanitary towels made of lignin. תחבושות היניניות מליננין H.1?.PHARMALIMITED,SMkuit"Gintei",Tiberias. ביב פארמח בע מ שכון ג טבריה Dr. Reinhold Cohn and Partners, P.o.B. 4060, Tel Aviv. ד ר רייגהולד כחן ושותפיו ת> תל אביב FOXBORO (NEDERLAND) N.V., 30 Konlngsweg, Soest, Netherlands. Dr. Reinhold Cohn and Partners, PÖ.B. 4060, Tel Aviv. ד*ר דייגחולד כחן ושותפיו תיד תל אביב כ ב בשבט תש ל( ) 39

40 סימני מסחר שנרשמו TRADE MARKS REGISTERED ( יומן מס No. 6/65 ("Journal" ( יומך מס No. 2/69 ("Journal" , שנוי בעלות CHANGE IN PROPRIETORSHIP 3334 PORCELAINFABRIKEN NORDEN A/S (PORCELAINFABRIKERNE BINQ & GRONDAHL OG NORDEN A/S) (Danish joint stock company), 1 95, Valby Langgade, Copenhagen, Denmark. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו, ת.ף תל אבייב THE NORWICH PH ARMA CAL COMPANY, (Delaware corporation), 17 Eaton Avenue, Norwich, New York 13815, U.S.A. Dr. Reinhoid Cohn and Partners, P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כחן ושותפיו, ת!. 4060, תל אביב 12031, VACU-LUG TRACTION TYRES (OVERSEAS) LIMITED, (British limited liability company), Gonerby Hill Foot, Grantham, Lincolnshire, England. Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. :VOK 1?.-! 1426!*.-.,i"?K <iaj < 1»K VtDJV»: AIRKEM (EXPORT) LIMITED (British limited liability company), Hunting Gate, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, England. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיםבך ת! תל אביב י : :יי:.. : '/;:/:.. r'::::: י ;., DESOWAG-BAYER HOLZSCHUTZ GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (German Gesellschaft mit beschrankter Haftung), Dusseldorf, Bismarckstr. 83/85, Germany. ד ד ריינחולד כחן ושותפיו, ת.ף. 4060, תל אביב 40 כ ב בשבט תש ל( ) HyTtfrnn *"

41 שינוי בעלות (המשך) CHANGE IN PROPRIETORSHIP (CONT.) I OLDHAM INTERNATIONAL LIMITED, (British joint stock company), 36 Hyde Road Denton, Manchester, England. Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. ןליגםון את גבריאלי, מיד 4426 תל אביב NORDBERO MANUFACTURING COMPANY (Wisconsin corporation) 3073 South Chase Avenue, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. Cohen Zedek & spisbach, p.o.b. 1169, Tel Aviv. כחן צדק ושפיסבך, תיד 1169, תל אביב י שינויי שם, כתובת או כתובת למסירת הודעות שנרשמו בפנקס CHANGES IN NAME, ADDRESS OR ADDRESS FOR SERVICE ENTERED IN REGISTER 256 5, Maritime Street, Leith, Edinburgh Eh6 6St., Scotland "ASSIA" CHEMICAL LABORATORIES LIMITED. אסיא מעבדות כימיות בע מ BIRO BIC LIMITED High Holborn London W.C.I, England. mil UNIROYAL, INC Stampfer Street, Petah Tiqva. רחוב שטמפפר 125, פתח תקוח Osborn Building, St. Paul, Minnesota, U.S.A. א הורוביץ ושות, ת»ד.,2499 תל אביב Aviv. S. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel כ ב נשבט חש ל( ) 41

42 שינויי שם, כתובת או כתובת למסירת הודעות שנרשמו בפנקס (המשך) CHANGES IN NAME, ADDRESS OR ADDRESS FOR SERVICE ENTERED IN REGISf ER (CONT.) Park Avenue, New York, N.Y , U.S.A REICHHOLD-ALBERT-CHEMffi AKTIENGESELLSCHAFT Via Montereale, Pordenone (Province of Pordenone), Italy Gideon Hausner, P.O.B. 2277, Jerusalem. גדעון האתגר, ת! ירושלים A.E. Mulford, P.O.B. 544, Jerusalem. איי מלפורד, תיד 544 ירושלים Dr. Reinhold Cohn and Partners, p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כהן ושותפיו מיד 4060, תל אביב סימני מסחר שרישומם חודש REGISTRATION OF TRADE MARKS RENEWED כ ב בשבט תש ל( )

43 סימני מסחר שלא שולמה בעדם אגרת חידוש TRADE MARKS IN RESPECT OF WHICH RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID סימני מסחר שנמחקו מן הפנקס מחמת אי תשלום אגרת חידוש TRADE MARKS REMOVED FROM THE REGISTER THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE, תקון בפנקס עפ י סעיף 27 (א) CORRECTION OF REGISTER UNDER SECTION 27(a) No (Journal 7/69) Name of registered proprietors corrected as follows: מס (יומן 7/69) שפ בעלי הסימן תוקן כדלקמן:- S.P.A. F.I.L.E. FABRICA ITALIANA LAMPADINE ELETTRICHE כ ב בשבט תש ל( ) 43

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל! רשם הפטנטים

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU 9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות: מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים ובו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל : רשם הפטנטים

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008 בר-אילן אוניברסיטת המשולב למדעי החברה החוג ניהולית ותעשייתית בסביבה עתירת טכנולוגיה ואינטרנט אסטרטגיה ב 74-601 601-01 א + 74-601 601-01 קנת רון פרופ' יוסי רענן ד"ר תשס"חחחח קיץ, סמסטר הקורס: מטרת הקורס

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה' אלול תשע"ד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

ה' אלול תשעד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 40 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע בגלל אי-תשלום

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074> יתרונ ו ת ו חס ר ונו ת של ישראל כיעד אטרקט יבי לביצוע מ ח קרים קליניים ח שיבות המח קר ה רפואי מ נקודת ה מבט של מערכת הב ריאות ביש ראל חשיפה למוצרים חדשים בפיתוח והתנסות בשימוש בהם חשיפה לפרוטוקולי הרפואית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications

ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed Applications accepted Patents granted Patents

קרא עוד