מכירה מקוונת מס' 20 יודאיקה ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים Online Auction no. 20 Judaica Books, Manuscripts, Letters, Objects המכירה תתקיים ביום שלישי,

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכירה מקוונת מס' 20 יודאיקה ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים Online Auction no. 20 Judaica Books, Manuscripts, Letters, Objects המכירה תתקיים ביום שלישי,"

תמליל

1 מכירה מקוונת מס' 20 Online Auction no. 20 Judaica Books, Manuscripts, Letters, Objects המכירה תתקיים ביום שלישי, ז' חשון, בשעה 17:00 התצוגה תתקיים במשרדנו, רח' רמב"ן 8, ירושלים The auction will take place on Tuesday, November 5, at 5 pm Israeli time The preview will be held at our new offices, 8 Ramban St. Jerusalem Auction Preview on Thursday :00-20:00 Sunday :00-20:00 Monday :00-20:00 Tuesday :00-14:00 ימי תצוגה חשון 20:00 12: ב' יום ה' 12:00-20: ה' חשון יום א' 12:00-20: ו' חשון יום ב' 11:00-14: ז' חשון יום ג' This auction will take place online only, i.e. without an in-room auction or auctioneer. The online auction will take place on the Kedem website only. Bids can be entered either (i) as a preliminary bid prior to the start of the live auction, or (ii) as a live bid, during the live online auction session. The buyer's premium will be 25%. מכירה זו מתבצעת באינטרנט בלבד, ללא אולם וללא כרוז. ניתן להגיש הצעות ולהשתתף במכירה באתר "קדם". ניתן להגיש הצעות באתר מרגע הופעת הקטלוג המקוון, וכן במהלך המכירה החיה. עמלת הקונה תהיה 25%. טלפון: tel: פקס: fax: office@kedemltd.com

2 2

3 1. דף "שנה טובה" מפואר - ליטוגרפיה מאויירת בדיו מוזהבת ירושלים, תרמ"ה נשלח למזכירו של מונטיפיורי "לשנה טובה יכתב ויחתם" - דף מפואר, הדפסה ליטוגרפית בדיו מוזהבת. ירושלים, ]שנות התר"מ 1880[. דפוס אברהם משה לונץ. במרכז הדף מדליונים עם איורי מקומות קדושים ומוסדות בארץ ישראל, מסודרים בצורת שושנה: "קבר רחל אמנו", "מערת המכפלה", "קבר שמואל הנביא", "קברי מלכי בית דוד", "בית הכנסת תפארת ישראל", "בהכנ"ס וביהמ"ד על קבר ר' מאיר בעה"נ", "בהכ"נ החדש בחורבת רב יהודא החסיד", "ביהכ"נ של ספרדים מזמן רבי יוחנן בן זכאי". בראש הדף מקום למילוי בכתב-יד, ובמרכז הדף ברכות לשנה טובה ומקום לחתימת שם השולח. הדף נשלח בשנת תרמ"ה )1885(, לעוזרו ומזכירו של השר משה מונטיפיורי, ד"ר אליעזר הלוי, ע"י רבי יהודה ליבוש בארינשטיין, מרבני ירושלים, חתן רבי יצחק דוד בידרמן, ממייסדי וראש הישיבה הראשון של ישיבת "חיי עולם". בצידו הריק של הדף הוסיף רבי יהודה ליבוש בארינשטיין מכתב ארוך בכתב-יד, בו הוא מבקש תמיכה כספית במשפחתו. ]1[ דף מקופל לשנים. כ- 25 ס"מ. מצב כללי בינוני, נייר יבש ושביר. קרעים ובלאי. קרעים קלים עם חסרון בשולי הדף ובסימן הקיפול, ללא פגיעה בטקסט. דף זה לא נרשם אצל ש' הלוי ובמפעל הביבליוגרפיה. 2. דף צבעוני מאוייר בכתב-יד ברכות לשנה טובה מ"כולל שומרי החומות" ירושלים, תרנ"א דף צבעוני, מאוייר וכתוב בכתב-יד, "ברכה לשנת תרנ"ב לפ"ק", מאת כולל עסטרייך-אונגארן, עם כולל שומרי החומות. ]ירושלים, תרנ"א.]1891 מדליון מאוייר, עם כתיבה קליגרפית בדיו אדומה, ירוקה ושחורה. בתוך המסגרת פסוקי ברכה שונים. במרכז המסגרת נכתבה הברכה "כתיבה וחתימה טובה" וברכות נוספות, ושמו של רבי שלמה אבן צור באותיות אדומות מודגשות. בתחתית הדף נכתב שם העיר "ירושלם" בהדגשה, ואחריה חתימת ידו של ממונה הכולל רבי טוביה אריה גולדברגר וחותמת-חתימת רבי דוד יולוס. חותמת הכולל: "כולל שומרי החומות בציון וירושלם ובארצות החיים הקדושים תוב"ב". רבי טוביה אריה גולדברגר. מגדולי הרבנים והעסקנים בירושלים. תלמיד רבי ירמיה לעוו אב"ד אוהעל. בשנת תרל"ג עלה לירושלים. חתנו של העסקן רבי עזריאל זעליג הויזדורף. ר' טוביה אריה גולדברגר היה חבר בהרכב הראשון של הבד"צ של החסידים בירושלים )בראשות הגאון מלובלין בעל "תורת חסד"(. היה ממעריציו של הגאון מלובלין והמוציא לאור של ספרו "שו"ת תורת חסד" על חלק אבן העזר. מעסקני כולל הונגריה וממונה בכולל זה במשך עשרים ושלש שנים ביחד עם הגרי"ח זוננפלד. רבי דוד ב"ר חיים צבי יולוס )נפטר שבט תרנ"ב(, חתנו של הגאון רבי אברהם שאג מקויברסדורף. למד אצל חותנו ובישיבת רבי דוד שיק אב"ד טוקאי ואצל המהר"מ שיק. דף, 29 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקרעים. 3. חתימות גדולי ירושלים על קבלת כספי מכס ה"גאבילה" ירושלים, תרל"א דף בכתב יד, עם חתימות 17 רבני וממוני הכוללות בירושלים, המאשרים את קבלת הכספים של "מעות הגאביללע" עבור ה"כוללים" השונים בעיר. ירושלים, תרל"א ]1871[. בין החותמים: רבי "אליעזר דן" רלב"ג, מטעם "כולל רייסין" )חתום פעמיים(; רבי "שלמה זלמן לעווי" )בהר"ן(, מטעם כולל ווארשא )חתום פעמיים(; רבי "אייזיק יפה מדרויא", מטעם "כולל ווילנא" ו"כולל זאמוט" )חתום פעמיים(; רבי "יעקב ממינסק", מטעם "כולל מינסק" )חתום פעמיים(; רבי "צבי הירש סופר יעלין מסקידל", מטעם "כולל הוראדנא" )חתום פעמיים(; רבי "יצחק צבי הלוי", מטעם "כולל סובאלק" )חתום פעמיים(; רבי "נטע הירש סגל מפ"ב", מטעם כולל אונגארן; רבי "אברהם אלי----", מטעם "כולל הו"ד"; רבי "אלעזר שפירא", מטעם "כולל עסטרייך" ורבי "אברהם מנאווהס" ורבי "אהרן ליב" מטעם "כולל חב"ד". מעות הגאבילה כספי מס קהילתי שהוטל על השחיטה ומכירת בשר. מכיון שהשחיטה האשכנזית באותם ימים היתה מאוחדת בין כל הקהילות האשכנזיות, חולקו כספי מכס הבשר בין כל ה"כוללים" ]כנראה, לפי מספר נפשות של חברי הכולל[. תעודה היסטורית לתולדות הישוב האשכנזי בירושלים במאה ה- 19. דף כ ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים. פתיחה: $ פסק דין בענין ירושת רבי ניסן בק ורבי יוחנן הירש שלאנק )תלמיד ה"חתם סופר"( ירושלים, שנות התר"נ דף בכתב יד, פסק דין בוררות בענין חזקה בחצר בירושלים, בחתימת רבי יוסף רפאל עוזיאל ורבי ישראל דוב פרומקין. ]ירושלים, תר"נ- תרנ"ד בקירוב[. פסק בוררות בין יורשי רבי ניסן בק ז"ל ורבי יוחנן הירש שלאנק ז"ל, לבין "יורשי הרה"ג כמהרי"ק זלה"ה" ]כנראה אחד מחכמי הספרדים[, אודות חזקה בחצר בירושלים "החצר המשותף בניהם הידוע הנק']ראת[ בשם מאסבאני". הבוררים כותבים: "פשרנו בניהם על העבר, ועל העתיד גזרנו אומר...". רבי יוסף רפאל עוזיאל )תקפ"ט-תרנ"ד(, מרבני ירושלים. ראש ישיבה וראב"ד בית הדין של העדה הספרדית. ראש השוחטים. שד"ר ואיש ציבור. נשיא וראש ועד העדה הספרדית. אביו של הראשון לציון הרב בן-ציון חי עוזיאל )תרמ"א-תשי"ג(. רבי ישראל דוב פרומקין )חשון תרי"א-תרע"ד(, חתנו של רבי ישראל בק המדפיס מברדיטשוב וירושלים. חסיד חב"ד, מראשי הציבור בירושלים. עורך עתון "החבצלת", אותו יסד יחד עם גיסו )אחי אשתו הראשונה( רבי ניסן בק. רבי ניסן בק )תקע"ה-כסלו תר"ן(, בן המדפיס רבי ישראל בק מברדיטשוב וצפת. ממונה כוללות החסידים ומראשי הציבור בירושלים. מקים ומתכנן בית הכנסת החסידי הגדול "תפארת ישראל" )הידוע בכינויו "ניסה'ס שוהל", או "ניסן ב ק שוהל"(. רבי יוחנן הירש שלאנק )תקע"ה-תרמ"ד( - מראשי ומייסדי מוסדות הציבור בירושלים. תלמיד ה"חתם סופר". עלה לירושלים יחד עם אביו רבי מרדכי שלאנק, שהיה גם הוא מגדולי תלמידי החת"ס )ראה אודותם בספר "החתם סופר ותלמידיו" עמ' קפח-קפט, ועמ' שלה-שלו(. דף 29 ס"מ. כתיבה נאה בכתב רש"י. מצב טוב-בינוני. בלאי וקרעים קלים. 3

4 5. ספר תולדות יעקב - תקס"ו תיעוד בכתב-יד של שריפת כנסיית הקבר בשנת תקס"ט ספר תולדות יעקב, חידושים על מסכת ברכות, מאת רבי יעקב הלוי מארלא. ביאליסטוק, תקס"ו ]1806[. בדף המגן האחורי, קטע ארוך בכתב-יד: "מעשה... שאירע בעה"ק ירושלים תובב"א היום שבא אצלינו... ר' נחום מזאמושט ובא מירושלים וסיפר לנו שביום הושענא רבה... שנת תק"ס טית ]תקס"ט[, קודם אור הבוקר נפלה אש מן השמים ונשרף בית שיקוץ משומד". זהו תיעוד של השריפה הגדולה שפרצה בכנסיית הקבר, באוקטובר השריפה היתה אירוע בולט בתולדותיה של הכנסיה במאות השנים האחרונות, והשפיעה רבות על צורתו של המבנה, שעוות באופן ניכר בעקבות השריפה. עוד על השריפה ותוצאותיה, ראה חומר מצורף. רבי נחום מזאמושט שימש באותן השנים כשליח לליטא מטעמה של עדת הפרושים - תלמידי הגר"א בירושלים. ]2[, סג ]צ"ל: סד[ דף ס"מ. מצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות. סימני עש קלים, עם מעט פגיעה בטקסט. כריכה חדשה. 6. פנקס שד"ר ישיבת תורת כהנים ירושלים, שנות התר"פ קונטרס פנקס שד"ר של ישיבת "תורת כהנים" ללימודי עבודת המקדש והכהנים. ]ירושלים, שנות התר"פ-תר"צ בקירוב[. הדפסה ליטוגרפית של מכתבי הישיבה בעברית וביידיש )בכתיבה קליגרפית(. מכתבי הרבנים רבי אברהם יצחק הכהן קוק ובית הדין של רבי צבי פסח פראנק, רבי ירוחם פישל בערינשטיין ורבי אליהו ראם. שער צבעוני, עם עיטור ידני של חלק מהאותיות בדיו-זהובה. ]8[ דף ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים. 7. "ספר הנפטרים" חברת גמילות חסד "עזרת ירושלם" דף מעוטר ספר הנפטרים, פנקס היארצייטין של חברת גמילות חסד עזרת ירושלם. דף שער בכתיבה קליגרפית נאה. ירושלים, ]המחצית הראשונה של המאה ה- 20 [. דף מחברת גדול שנתלש מתוך פנקס, ועליו טקסט בכתיבה קליגרפית נאה. שימש ככל הנראה דף שער ל"ספר הנפטרים" של אגודת "עזרת ירושלם". את ראשו מעטרים פסוקים הכתובים בדיו בגוני הזהב, הנחושת והירוק, ועוסקים במוות ובחיים: "צדק לפניו יהלך", "טוב שם טוב משמן טוב", "יחיו מתיך נבלתי יקומון", "נר אלקים נשמת אדם" ועוד. במרכזו מופיעה הכותרת, בגוני כחול, נחושת וזהב: "ספר הנפטרים, פנקס היארצייטין של חברת גמילות חסד עזרת ירושלם בעיה"ק ירושלם תובב"א", ובתחתיתו מפורטת מטרת הספר: "תכתב זאת לדור אחרון... שמות החברים והחברות הנפטרים... להפקידם באמירת קדיש ולימוד משניות... צדקתם תעמוד לעד". הטקסט כולו מוקף מסגרת שחורה X34.5 ס"מ. מצב טוב. סימני תלישה בשולי הדף הימניים, ובהם קרעים וקרעים חסרים קלים )עם פגיעה במסגרת הדף(. קרעים בשוליים התחתונים. כתמים. סימני קיפול. 8. "גזירת עירין" מכתבי רבי שניאור זלמן מלאדי "בעל התניא" ירושלים, תרמ"ז כרוז מודפס "גזירת עירין" העתקת שלשה מכתבים מהאדמו"ר הזקן רבי "שניאור זלמן במוהר"ר ברוך", אודות קופות ארץ ישראל. ]ירושלים?, תרמ"ז בקירוב[. כנראה נכתב בעת פולמוס נגד גבאים שונים בחו"ל, ולשם כך נדפסו מכתבי האדמו"ר בעל התניא, האוסר ב"חרם" על גבאי "קופות רמבעה"נ" שלא להלוות מכספי מעות ארץ ישראל, לכל ענין אחר, מכיון ש"אסור לשנות מצדקה לצדקה". דף כ- 27 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קמטים וכתמים. בלאי וקרעים קלים בקפלי הנייר. כרוזים נוספים באותו פולמוס נדפסו בירושלים בשנת תרמ"ז )ראה ש' הלוי, מס' 572; 602(, ובהם הופיעו מכתבי רבני בריסק דליטא באותו נושא. כנראה שכרוז זה נדפס בירושלים באותה השנה. אינו מופיע ברשומות הביבליוגרפיות של ש' הלוי ב"ספרי ירושלים הראשונים". 9. אוסף דפים - דפים מודפסים ודפים בכתב יד אוסף דפים שונים - כרוזים, מודעות לתלייה, דפים מודפסים ודפים בכתב-יד. בין הדפים: דף מודפס מאת כולל בוקובינה בירושלים, קריאה לתרומה ועזרה מיושבי ערי הקודש בארץ ישראל. ירושלים, תרנ"ד ]1894[. על המכתב חתומים בדפוס רבנים שונים והוא חתום בחותמת כולל בוקובינה. מכתב לאדמו"ר מנובומינסק, מאת ישיבת המקובלים "שער השמים", בחתימת רבני הישיבה, הרב מנחם מענכין היילפרין, הרב שמעון צבי הורוויץ ורבנים נוספים. ירושלים, תרע"ג ]1913[. דף מאוייר, ברכה לשנה טובה, מאת חברת שערי חסד גמילות חסדים הכללי, ממולא בכתב-יד. דפוס סלומון ]מחצית ראשונה של המאה ה- 20 [. סגולה גדולה ו"תיקון הכללי", דף מודפס לתלייה ובו דברים ל חשיבות התיקון הכללי, פירוט שמות הפרקים ויהי רצון ביידיש. ירושלים, ]שנות ה- 30 של המאה ה- 20?[. כרוז מודפס, מודעה רבה דאוריתא, קריאת חיזוק לתשובה, מאת הרב יוסף חיים זוננפלד, הרב אברהם יצחק הכהן קוק ורבנים נוספים. ]ירושלים, תרפ"א 1921[. דף סמיכה לשוחט. דרעזעוויץ', תרס"ט ]1909[. כתיבה אשכנזית. דף סמיכה לשוחט. ]ללא מקום, תרפ"ז 1927[. כתיבה תימנית. ודפים נוספים. 11 דפים וכרוזים. גודל ומצב משתנים. 4

5 10. תעודה עם מכתב מהרב מדוברבנא רבי שאול חיים הלוי הורביץ, ראש ישיבת "מאה שערים" בירושלים תעודה צבעונית מודפסת, עם מכתב בחתימתו וחותמתו של הרב מדוברובנא הגאון רבי שאול חיים הלוי הורביץ. ירושלים, ]שנות התר"נ-תר"ע בקירוב[. תעודה עם מסגרת צבעונית מודפסת בדיו כחולה, עם איורי המקומות הקדושים "הכותל המערבי" ו"קבר רחל". בראש התעודה מודפס בדיו זהובה: "לחיי עולם יכתבו אמוני לזכרון בהיכל ה'". מילוי בכת"י של מכתב ארוך לנדיב ר' אברהם יצחק ב"ר יחיאל דוב" מהעיר צוראז, שהעביר את תרומתו עשרה רו"כ ]רובל כסף[, ע"י הרב יחיאל מיכל בערנשטיין. כתיבת ידי סופר, ובסופה מספר שורות בעצם כתב ידו וחתימתו של הרב מדוברובנא: "המתפלל ומבקש רחמים רבים במקומות הקדושים עבורם ומברכם, שאול חיים הלוי הורוויץ הרב מדובראוונא מייסד הת"ת והישיבה הק']דושה[". הגאון רבי שאול חיים הלוי הורביץ )תק"פ-תרע"ו(, חתן רבי דוד טעביל ממינסק בעל ה"נחלת דוד", אב"ד דוברובנא במשך 18 שנה. בשנת תרמ"ג עלה לירושלים, בה נחשב לאחד מגדולי התורה בעיר. מייסד וראש הישיבה הגדולה והת"ת "מאה שערים" בשכונת "מאה שערים" בירושלים. האריך ימים ונפטר בשנת תרע"ו. מחיבוריו "כלילת שאול", "מצפה שאול", ועוד. דף 28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. בלאי וקרעים בקפלי ושולי הנייר. כתמים. 11. מכתב המלצה מרבי יוסף חיים זוננפלד ירושלים תר"ע מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. ירושלים, עת"ר ]1910[. נכתב אל רבי חיים פלעש אב"ד קוניץ )מורביה(, בהמלצה עבור "נכדו של מרנא הגאון המנוח סבא קדישא... מה"ו שמואל סלאנט זללה"ה". הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד )תר"ט-תרצ"ב(, מנהיגה הרוחני של היהדות החרדית בארץ ישראל. גאון מופלג, ואיש קדוש וחכם. תלמיד בעל "כתב סופר" בישיבת פרשבורג, ותלמיד הגאון רבי אברהם שאג רבה של קויברסדורף. עלה לירושלים בתרל"ג יחד עם רבו רבי אברהם שאג, ונודע בה כאחד מגדולי תלמידי החכמים. כמו כן נודע בצדקתו ובקדושתו, זריז ופעלתן בפקחות רבה בפעילות חסד ובפעולות ציבוריות. כאשר עלה ארי מבבל, הגאון מהרי"ל דיסקין שעלה לירושלים בשנת תרל"ט, התקרב אליו הרב זוננפלד, והיה לתלמידו המובהק וחבר בית דינו. היה יד ימינו של רבו המהרי"ל גם במלחמתו במיסיון הנוצרי ובתנועות ההשכלה, שאיימו על הישוב הישן בירושלים. במשך שנים רבות סירב רבי יוסף חיים זוננפלד לקבל עליו את משרת רב העיר ירושלים )לאחר פטירת הגר"ש סלאנט בשנת תרס"ט(, אך לאחר הקמת משרד "הרבנות הראשית" ומינוי הרב קוק לרב ראשי בשנים תר"פ-תרפ"א ) (, הוקמה הקהילה הנפרדת של "העדה החרדית למקהלות האשכנזים", ורבי יוסף חיים נתקבל לרבה הראשון של "העדה החרדית" בתואר "מרא דארעא דישראל". מקבל המכתב: רבי חיים פלעש )תרכ"ג-תרצ"ח(, מתלמידי ישיבת ה"שבט סופר" בפרשבורג. נולד ברגנדורף. צאצא של שושלת רבנים שישבו על כס ההוראה בערי מורביה והונגריה. משנת תרנ"ד אב"ד קוניץ, ומשנת תרע"ה כיהן גם כאב"ד קרומנוי )החתם סופר ותלמידיו, עמ' תקסח(. חתנו הוא פרופ' יצחק זאב כהנא, מהדיר שו"ת מהר"ם מרוטנבורג וספרים נוספים במחקר ספרות השו"ת ותקנת עגונות. דף כפול 22.5 ס"מ. 14 שורות בכתב ידו וחתימתו. מצב טוב. קמטים. 12. תעודת הצטיינות מהגאון רבי זליג ראובן בענגיס ירושלים, תש"ח מכתב בחתימת ידו וחותמתו של הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד העדה החרדית בירושלים. ירושלים, אדר א' תש"ח ]1948[. "כתב תעודה" מוקלד במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של "ישיבת הבחורים תורה ויראה", עם חתימת ידו של רבי "זעליג ראובן בענגיס ראב"ד". בתעודה מעיד הרב בענגיס שבחן ששה נערים מתלמידיו של המלמד רבי ישראל אשר רוטמן, שנבחנו אצלו על שלשה פרקים ממסכת בבא קמא ועל לימוד התנ"ך, "ומצאתי אותם... יודעים היטב את אשר למדו ותלמודם בידם, וגם בתורה שבכתב ]=תנ"ך[ השיבו על רוב השאלות כיאות... הנם בעלי כשרונות נעלים ב"ה, ותקוה טובה נשקפת לפניהם כי יצליחו בלימודם ויראו פרי ברכה בע"ה...". הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס )תרכ"ד-תשי"ג(, מגדולי גאוני דורו בליטא ובארץ ישראל. נולד בשניפישוק פרבר ווילנא. למד בוואלוז'ין ונודע כ"עילוי" מופלא. בתרנ"ב נתמנה לרבנות בודקי,Boćki( פלך גרודנה(. בתרע"א רב בעיר קאלאווריה,Kalvarija( ליטא(. משנת תרצ"ז ראב"ד העדה החרדית בירושלים. נודע בגאונותו המפליאה, בהתמדתו ובקיאותו הגדולה, ובחכמתו הרבה. מתלמידיו בשנותיו האחרונות, נודעו הגאונים הצעירים רבי יוסף שלום אלישיב ורבי שלמה זלמן אויערבך, שהיו מבאי ביתו. חיבר ספרי "לפלגות ראובן". ]מאמר ארוך לתולדותיו ראה ישורון, יב, עמ' קמט-רנד[. נייר מכתבים רשמי 22 ס"מ. מצב טוב. 13. כרזה מודפסת קריאת רבני ירושלים לעזרת מוסדותיהם של יוצאי קווקז בירושלים ירושלים, תר"ע כרזה מודפסת ממוסגרת, קריאה מאת רבני ירושלים הספרדים והאשכנזים לבוא לעזרתם של "תלמוד תורה הכללי" וישיבת "שארית ישראל" "אשר לעדת הגורג'ים ממחוז קאוקאז מעיר אחלציך ]=אחלציחה[ ואגפיה". ירושלים, תר"ע בין הרבנים החתומים: רבי אברהם יצחק הכהן קוק )שכיהן בימים ההם כאב"ד יפו(, רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי חיים ברלין ורבי צבי פסח פרנק. ]1[ דף. 47 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי. קרעים קלים בשוליים, בלי פגיעה בטקסט. סימני קיפול. הכרזה נתונה במסגרת. פתיחה: $ כתובה ירושלמית מודפסת מילוי בכתב יד - קאבול, אפגניסטאן, תש"ז כתובה מודפסת בדיו מוזהבת, עם מסגרות ועיטורים רבים, עם איורי המקומות הקדושים, אריות וצבאים ו"ידי כהונה". ירושלים, ]תר"ע בקירוב[. דפוס לוי. הובא לבית הדפוס על ידי יחזקאל בן שמחה בצלאל "בצוואת הרב המפורסם אדמו"ר יעקב ג'ורג'י רב ומו"ץ הראת". מילוי בכתב יד לנישואי החתן ניסן בן ברוך יזדי, עם הכלה תמר בת חיים. "כאבול במדינת אפגניסטאן", אדר תש"ז ]1947[. דף גדול, כ- X35 50 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קמטים וסימני קיפול. קרעים ופגמים קלים. 5

6 15. דף "מזרח" צבעוני מפת ארץ ישראל, מראה בית המקדש וסיפורי התנ"ך ברסלאו, ראשית המאה ה- 20 דף "מזרח" בדפוס ליטוגרפי. הוצאת,Graphische Kunstanstalten ברסלאו, ]ראשית המאה ה- 20 בקירוב[. דף שמתארו הכללי כשער עשוי שלוש קשתות. במפתח הקשת האמצעית נראה מבט כולל של היכל בית המקדש ובראשו כתובת: "ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם ה'"; מתחת לתמונה גדולה זו נראות שתי תמונות קטנות, "בכי ומספד אצל כותל מערבי" ו"חרבן בית המקדש". בקשתות מימין ומשמאל משובצים תיאורים של דמויות ומאורעות רבים מן התנ"ך החל בקרבן נח וכלה במשפט שלמה ובניין בית המקדש. בראש הדף, מעל הקשתות, משובצים לוחות הברית, סמלי שנים עשר השבטים, ושני מדליונים עגולים המכילים שתי מפות "מפת שבטי ישורון" ובה ארץ ישראל המחולקת לנחלות השבטים, ו"מפת יציאת מצרים". בין שתי המפות מופיע הפסוק "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי". בתחתית הדף מופיעה כתובת: "זכרון ימות קדם ע]ל ידי?[ עבודת חכמי ירושלים" X37.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מוצמד ללוח קרטון. השלמות צבע )לא תואמות לצבעי ההדפסה( לאורך סימני הקיפול. קרעים וקרעים חסרים קלים. 16. דף "מזרח" מצויר ביד דף "מזרח" מצויר ביד, מעשה ידי "הק' יצחק יודא שטיינבערגער". ]מקום לא ידוע, המאה ה- 20 [. הדף עשוי בתבנית שער אדריכלי. מימין ומשמאל נראים שני צמדי עמודים שבכותרותיהם משובצים לוחות הברית, ועליהם ניצבים צמד כדים מעוטרים וקשת המוכתרת בכתר תורה, ובתוכה מופיע הפסוק "ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם ד'". בין העמודים, מאחורי וילון המוסט לצדדים, נראית המנורה, מעליה הכתובת "מזרח" ומשני צדיה מילות הפסוק "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות". בראשי העמודים ולרגליהם משובצים שני פסוקים נוספים, "ברוך שם כבוד מלכותו לעלם ועד" ו"כי עמך מקור חיים באורך נראה אור". בראש הדף נראית סדרת קשתות ובתוכן מראה ערי ארץ ישראל, עצי תמר וקבר רחל, והפסוק "דע לפני מי אתה עומד / לפני מלך מלכי המלכים ה'ק'ב'ה'". הדף חתום בפינתו הימנית התחתונה "ה"ק יצחק יודא שטיינבערגער". 47 X34.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים. נקב תליה. קמטים. כתמים בשולי הדף. 17. לקט דפים גרפיים "שנה טובה", "שויתי" ועוד חמישה דפים, בהם שלושה דפים מודפסים ושני דפים משורטטים ומעוטרים ביד. ]המאה ה- 20 [. 1. דף "שנה טובה" בדפוס ליטוגרפי, מעוטר בעץ נושא פרי, במראה מקום המקדש ובברכות לשנה החדשה. בראשו הכותרת "עץ חיים". ]דפוס מונזון, ירושלים, ראשית המאה ה- 20 בקירוב[. 23 X32 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, קרעים חסרים ונקבים בשולי הדף. כתמים. קמטים. 2. דף "לשנה טובה יכתב ויחתם" בדפוס ליטוגרפי, מעוטר במראה מקום המקדש ובברכות לשנה החדשה. ]דפוס מונזון, ירושלים, ראשית המאה ה- 20 בקירוב[ X25 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, קרעים חסרים ונקבים בשולי הדף. קרע ארוך לרוחבו. כתמים. קמטים. 3. לוח אלף-בית לילדים, להוראת האותיות, המספרים, ברכות ותפילות ראשונות. המדפיס ח. שוארץ בדפוס "חורב", הוצאת בית מסחר ספרים שמעון סמט, ירושלים, ]שנות ה- 50 של המאה ה- 20 [. 32 X23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים. 4. דף "שויתי" גדול, מעוטר בזהב ובצבעי ירוק, אדום וכחול. ]ישראל[, תשכ"ט )1969(. במרכזו שתי מנורות, באחת מופיעים פסוקי מזמור ס"ז, "למנצח בנגינות מזמור שיר..." ובשניה מילות הפיוט "אנא בכח", וביניהן עיטורים צמחיים. בבסיס הדף נותר מלבן ריק שכפי הנראה נועד להקדשה, מצדיו מופיע התאריך "בשנת תשכ"ט". 70 X48.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים וקרעים חסרים קלים לאורך סימני הקיפול ובשולי הדף. כתמים. קמטים. 5. כתובה לנישואי החתן יוסף בן חיים דזורלשווילי והכלה מלכה בת אפרים דהוהרשווילי. גור )גורי, גאורגיה(, כתובה ביד בדיו שחורה ואדומה. מעוטרת בראשה בזוג ציפורים, זוג שופרות, מגן דוד, ענפי זית ופסוקים, ומוקפת מסגרת זהובה. נושאת חתימות עבריות וגאורגיות לצד חותמת דיו )מטושטשת(. 47 X31 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי הדף. קרעים חסרים קטנים בסימני הקיפול כתמים. 18. ספר המנהיג - קושטא, רע"ט - עותק חסר ספר המנהיג, דינים, מנהגים וסדרי מנחה, מאת רבי אברהם בן נתן הירחי. ]קושטא, רע"ט 1519[. ]דפוס שלמה בן מזל טוב[. עותק פגום וחסר. ]93[ דף. במקור ]130[ דף. חסרים ]22[ דפים בהתחלה, ]14[ דפים במקומות שונים באמצע ו-] 1 [ דף אחרון. 19 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. פגעי עש רבים )בחלק מהדפים פגעים קשים(, משוקמים בהדבקות נייר, עם פגיעות בטקסט. דפים וקונטרסים מנותקים. כריכת קרטון ובד, מנותקת. 19. ספר קיצור סמ"ג באזל, רצ"ג מהדורה ראשונה - חיבור שעורר פולמוס - עותר חסר ספר מצוות לא תעשה ומצוות עשה - tredecim - Praecepta mosaica sexcenta atque קיצור ספר מצוות גדול )סמ"ג( לרבי משה מקוצי, מאת מחבר לא ידוע. באזל, ]רצ"ג 1533[. דפוס.Henricus Petrus במקור נדפס הספר עם תרגום והוספות בלטינית, מאת סבסטיאן מינסטר. החלק הלטיני חסר בעותק הזה. לפנינו המהדורה הראשונה של החיבור "קיצור סמ"ג". זהות מחברו עוררה פולמוס. לחיבור זה לא ידועים כלל כתבי-יד, ולראשונה נודע לעולם במהדורה שלפנינו ]ובעקבותיה זכה למהדורות חוזרות, כשעל חלקן נוספו פירושים מרבנים שונים[. היו שסברו כי רבי משה מקוצי ]בעל הסמ"ג[ קיצר את ספרו בעצמו )כך כתב למשל החיד"א(. מאידך, יש שטענו כי הכומר סבסטיאן מינסטר כתב את הספר 6

7 בכדי לנגח בו את היהודים, שכן בהקדמתו לחלק הלטיני כותב מינסטר כי הדפיס את הספר "כדי להראות איך טחו עיני בני ישראל מראות ומלהשכיל לבותם לילך בעקבות תורה שבעל פה". היו שטענו כי יש להשמיד את הספר וכי חלה טעות מצערת שנכנס ל"ארון הספרים היהודי". מינסטר אף הוסיף בסופו של החלק העברי שני עמודים ובהם עיקרי האמונה הנוצרית. הרב אברהם חבצלת במאמרו 'קיצור הסמ"ג למי' )מוריה, שנה שש עשרה, תמוז תשמ"ח, עמ' לד ואילך( טוען כי המחבר היה כנראה ממגורשי פורטוגל בשנת רנ"ז. רישומים בכתב-יד בדפי המגן. ]128[ דף. במקור: ]245[ דף. חסרים ]40[ דפים מהחלק העברי וחסר כל החלק הלטיני. שני הדפים האחרונים דבוקים זה לזה ופגומים. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. פגמים קלים בשולי דף השער ודפים נוספים. קרעים עם פגיעה בטקסט בשני הדפים האחרונים. כריכת קלף מקורית. תו ספר. 20. ספר השרשים - ונציה, ש"ו - דפוס בומברג - חתימות ספר השרשים, והוא חלק שני מהמכלול שחבר רבי דוד קמחי ]הרד"ק[. ונציה, ש"ו ]1546[. דפוס דניאל בומברג. בדף השער חתימות שונות בכתיבה ספרדית רהוטה ובכתיבה ספרדית מרובעת: "אברהם רופא בכ"ר חלפון רופא"; "אברהם בכ"ר חלפון הרופא נ"ע"; "שלמה רופא בכה"ר אברהם רופא ס"ט"; "יעקב ן' סונבל"; ועוד רישומים וחתימות נוספות. מעבר לשער ובעמוד האחרון רישומים בכתב יד בערבית. קמג, ]1[ דף ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. בדף השער ומספר דפים נוספים פגמים וסימני עש. בשני הדפים הראשונים קרעים משוקמים בהדבקות נייר. בשני הדפים האחרונים כתמי דבק וקרעים משוקמים. בחלק מהדפים חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם פגיעה קלה בציוני הפסוקים שבשוליים. כריכה חדשה, מחופה בד עם שדרת קלף. מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן. 21. ספר כל בו - ונציה, ש"ז - רישום בעלות והגהה ספר כל בו, הלכות ומנהגים, מאת מחבר לא ידוע, אחד מן הראשונים. ונציה, ש"ז ]1547[. דפוס מארקו אנטונייו יושטיניאן. בדף קלה, הגהה בכתב יד אשכנזי עתיק. רישום בעלות מעבר לדף האחרון, בכתיבה עתיקה מאד: "זה הספר קניתי בכספי וזהבי לכבוד רצון קוני, נאום דוד הלוי עפשטיין...". עותק חסר. ד, לה, לז-מג, מה-נג, נו-קנו, ]1[ דף. חסרים 5 דפים: לו, מד, נד-נה, קנז ס"מ. מצב בינוני. שער ודפים ראשונים במצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. פגעי עש. קרע בדף השער עם פגיעה במסגרת השער ובטקסט מצידו השני. 22. ספר נחלת אבות - ונציה, שכ"ז - עותק פגום ספר נחלת אבות, פרקי אבות, עם פירוש הרמב"ם ופירוש "נחלת אבות" מאת דון יצחק אברבנאל. ונציה, שכ"ז ]1566[. ]דפוס זורזי די קבאלי[. עותק פגום. ]23[, כה-צו דף. 27 ס"מ. מצב משתנה, בינוני - בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. פגעי עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים בדף השער, משוקמים בהדבקות נייר. קרעים בארבעת הדפים האחרונים, עם פגיעה וחסרון בטקסט )בעיקר בשני הדפים האחרונים(. קרעים קלים. שני דפים מנותקים. ללא כריכה. 23. ספר עקדת יצחק - ונציה, של"ג ספר עקדת יצחק, פירוש על התורה וחמש מגילות, מאת רבי יצחק עראמה. ונציה, של"ג ]1573[. דפוס זואן דיגארה. הגהות בשולי הדפים בכתב-יד איטלקי עתיק. מחיקות צנזורה במספר דפים, וחתימות צנזורה. רצ, רצז-שח, יב דף ס"מ. נייר איכותי. מצב משתנה בין הדפים. דפים רבים באמצע הספר במצב טוב - טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות בשולי חלק מהדפים בעיקר בכ- 15 מהדפים הראשונים ובכ- 20 מהדפים האחרונים. נזקי עש בדפים הראשונים ובדפי המגן והכריכה. כ- 20 מהדפים האחרונים במצב בינוני עם כתמי ועקבות רטיבות כהים בחלקם התחתון של הדפים. כריכת עור עתיקה, עם פגמים ונזקי עש. פתיחה: $ ספר קונקורדנציה "מאיר נתיב" - באזל, שמ"א ספר מאיר נתיב, הנקרא בלעז קונקורדאנשייש, מאת רבי יצחק נתן. באזל, שמ"א ]1581[. דפוס אמברוסיאו פרוביניאו. רישום בעלות בראש דף השער: "ספר הלז שייך לבית המדרש דבר טוב על כל... זצ"ל, ולראי' חתמתי שמי הקטן יודא ליב האלברשטאט". רישום נוסף בדף האחרון: "ספר מאיר נתיב הנקרא קונקורדאנשיש קנה בעל ביתי הקצין והנדיב כמר אברהם שניאור י"ץ להיות בבית מדרשו ולמצא בו המבקש מבוקשו, לעדות ולראי' כתבתי וחתמתי שמי נאם דוד יצחק)?( בר ברוך ז"ל... לע"ע מלמד אצל ב"ב הנ"ל י"ץ". ]800[ עמ' ס"מ. מצב משתנה. כ- 20 דפים ראשונים ו- 10 דפים אחרונים במצב בינוני-גרוע, עם קרעים רבים עם חסרון, קמטים ובלאי רב, מנותקים. דפים רבים באמצע הספר במצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קמטים בשולי הדפים. קרע גדול באחד מן הדפים באמצע עם פגיעה וחסרון בטקסט. סימונים ורישומים בכתב-יד. כריכת עץ ועור אחורית בלבד ושדרה, מנותקות. 7

8 25. ספר רב פנינים - פירוש האלשיך על ספר משלי - ונציה, שס"א - מהדורה ראשונה ספר רב פנינים, ביאור על ספר משלי, מאת רבי משה אלשיך. ונציה, ]שס"א 1601[. דפוס זואן די גארה. מהדורה ראשונה. עותק חסר. קצא דף. חסר ]1[ דף אחרון של המפתחות והקולופון ס"מ. מצב בינוני-טוב. חלק מהדפים במצב טוב-בינוני - טוב. כתמים. כתמי ועקבות רטיבות בחלק מהדפים. קרעים משוקמים בהשלמת נייר בדף השער, עם פגיעה במסגרת השער, וקרעים משוקמים נוספים בשלושת הדפים לאחר השער. קרעים קלים ופגמים במספר מקומות נוספים. קרע גדול משוקם בהשלמת נייר בדף האחרון, עם פגיעה וחסרון רב בטקסט. כריכה עם שדרת עור ישנה. 26. ספר כלי יקר - פירוש על נביאים ראשונים לרבי שמואל לנייאדו - ונציה, שס"ג - מהדורה ראשונה - עותק חסר ופגום ספר כלי יקר, פירוש על נביאים ראשונים, עם הפנים, מאת רבי שמואל לנייאדו. ]ונציה, שס"ג 1603[. ]דפוס זואן די גארה[. מהדורה ראשונה. חלקו של הספר הנמצא לפנינו הוא הפירוש על רובו הגדול של ספר יהושע. במקור נדפסו גם הפירושים על ספרים שופטים, שמואל ומלכים. החיבור הוגה על ידי רבי אברהם בן יצחק מחכמי ארם צובה, אחי המחבר. עותק חסר ופגום. ה-נט דף. במקור: ]1[, ג-תקסד דף. 28 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. כתמי ועקבות רטיבות קשים )סימני פטריה(. פגעי עש. קרעים עם חסרון ופגיעה בטקסט, מושלמים בחלקם בכתב-יד. קמטים. דפים וקונטרסים מנותקים. כריכה ישנה, פגומה ומנותקת, ללא שדרה. 27. ספר שפע טל - האנווא, שע"ב מהדורה ראשונה ספר שפע טל, הקדמות ויסודות תורת הקבלה, מאת רבי שבתי שעפטל הורביץ. ]האנווא, שע"ב דפוס האנש יאקופא הענה[. מהדורה ראשונה. מספרי היסוד המפורסמים של תורת הקבלה. גדולי החסידות והמקובלים האשכנזים מביאים אותו בספריהם ובונים על יסודותיו. בספר "נועם אלימלך" מכנהו כספר קדוש. הגהות קצרות במספר מקומות. השלמות טקסט בשולי הדפים, בכתב-יד. עותק חסר. ]10[, א-מ, מב-עד, ]1[, עה-פז, פט-צד דף. חסר דף מא. דף ג ודפים עו-עט נכרכו פעמיים ס"מ. מצב בינוני - בינוני- גרוע. כתמים, בלאי וקרעים. כתמי רטיבות. דף השער ועשרת הדפים שאחריו עם קרעים רבים ופגיעה בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר גסות וממולאים בכתב-יד. שני דפים ראשונים מנותקים. קרעים משוקמים בדפים האחרונים ובדפים נוספים. עקבות רטיבות ופטריה במספר דפים. חלק מהדפים במצב בינוני-טוב. כריכה חדשה. תו ספר, בעיצוב איליה שור. פתיחה: $ ספר רבינו בחיי על התורה - קראקא, שע-שע"ג - עותק חסר ביאור על התורה, מאת רבינו בחיי בן אשר. ]קראקא, ש"ע-שע"ג [. עותק חסר התחלה וסוף. ספירת דפים משובשת מאוד, ]224[ דף. במקור: ]338[ דף. חסרים ככל הנראה ]7[ דפים בהתחלה, ו-] 7 [ דפים בסוף. 29 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. כתמי רטיבות. בלאי רב. קמטים וקרעים בשולי דפים רבים, לעתים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. סימני עש. פגמים. דפים וקונטרסים מנותקים. כריכה ישנה, פגומה ומנותקת. 29. ספר מעדני מלך - פראג, שע"ט - ארבעה דפים ראשונים בלבד - חתימה ספר מעדני מלך, על טור יורה דעה, עם פירושי מעדני מלך ולחם חמודות, מאת רבינו יום טוב ליפמן הלוי העלר, בעל "תוספות יום טוב". פראג, ]שע"ט 1619[. דפוס משה בן יוסף בצלאל כ"ץ. מהדורה ראשונה. חתימה בדף השער: "אליהו מרדכי אייזנשטיין". רבי אליהו מרדכי מנחם אייזנשטיין )תרכ"ז-תשט"ז(, עסקן ציבורי ותלמיד חכם. שימש בתפקידים ציבוריים שונים, בהם גזבר ועד הכוללים בירושלים, מזכיר ועד הכללי כנסת ישראל, ועוד. במשך שנים אחדות היה מזכירו ונאמנו של הרב שמואל סלנט. היה נשוי )בזיווג ראשון ושני( לשתי בנותיו של רבי זלמן חיים ריבלין מראשי ה"ועד הכללי". ד דף בלבד. 28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. נזקי עש. קרעים בדף השער ובדפים נוספים, משוקמים בהדבקות נייר, עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים בדף השער, עם פגיעה קלה במסגרת השער. לא כרוך. 30. ספר תורת החטאת - הנאו, שפ"ח - הקדשה עצמית ספר תורת החטאת, דיני איסור והיתר, על פי מנהג פולין ואשכנז, מאת רבי משה איסרליש - הרמ"א. ]הנאו, שפ"ח 1628[. בדף ג' הקדשה עצמית: "לזכרון אהב מאת החכם מו"ה שמואל ליב ברילל דיין דעיר פעסט, שלום בריש הכהן מגאיטין". רבי שמואל ליב בריל )תקע"ה-תרנ"ז(, תלמידם של ה"חתם סופר" ושל רבי יצחק משה פרלס מבאניהאד. בנו של רבי עזריאל בריל דיין בפעסט, ונכדו של רבי שמואל ליב בריל אב"ד אורמין. עותק חסר. ב-נח דף. דף השער חסר. 15 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. פגעי עש במספר דפים, עם פגיעה בטקסט. קרעים וחיתוך דפים במספר מקומות, עם חסרון בטקסט. חותמות ורישומים בעט. כריכה ישנה, מנותקת בחלקה. 8

9 31. ספר הליכות עולם ומבוא הגמרא - ליידן, שצ"ד ספר הליכות עולם, מאת רבי ישועה הלוי, עם ספר מבוא הגמרא, מאת רבי שמואל הנגיד, siue, Clavis Talmudica : complectens Constantinum l'empereur ab עם תרגום ללטינית מאת,formulas, loca dialecta & rhetorica priscorum Judaeorum.Oppyck ליידן, ]שצ"ד[ דפוס.Officina Elseviriorum עברית ולטינית. מהדורות ראשונות בלטינית. חלק מאותיות השער נדפסו בדיו אדומה. רישום בכתב-יד לטיני בדף השער. ]40[, 232, ]24[ עמ' ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים. נזקי עש במקומות בודדים, ללא פגיעה בטקסט. קרע בשולי הדף האחרון, ללא פגיעה בטקסט. רישומים בכתב-יד. כריכת עור מקורית עתיקה, עם עיטורים מוזהבים בשדרה. פגמים ונזקי עש בכריכה וקרעים חסרים בשדרה. פתיחה: $ אוסף דפי שערים וחלקי ספרים - מקומות וזמנים שונים אוסף דפי שערים וחלקים מספרים שונים, בחלקם חתימות והגהות. ]מקומות שונים, שנות הש'-ת"ר[. בין הדפים: ארבעה דפים מתוך מהדורת מקראות גדולות. ]ונציה, רפ"ה 1524?[. דפוס דניאל בומברג. באחד הדפים העתקה בכתב-יד עתיק של קטע מפירוש רש"י, עם שינויים מהנדפס. שער ו- 20 דפים מתוך ספר מאזני לשון הקדש. ונציה, ש"ו ]1546[. דפוס דניאל בומברג. דף השער, ודפים קצח-ריב, ריד, רכג-רכו. שער שלחן ערוך, חשן משפט. קראקא, שס"ז ]1607[. דף שער מאוייר וארבעה דפים מתוך ספר שומר אמונים, מאת רבי יוסף אירגאס. ]אמשטרדם, תצ"ו 1736[. מהדורה ראשונה. שער ודף הסכמות והקדמות של ספר חמדת ימים, חלק ראשון לשבת קודש. קושטא, ]תצ"ז 1737[. מהדורה שניה. שער ספר יוסיפון. כלכתה, ]תר"א-תר"ב [. שער משניות סדר מועד. יוזפוף, תר"ו ]דפוס שפירא[. בשער: "נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא". שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה. שער ספר ברכת דוד, מאת האדמו"ר רבי דוד מטלנא. זיטומיר, ]תרכ"ב[ עם דף ההקדמה מאת המחבר, ככל הנראה מעותק אחר. שער ודף הסכמות מספר חדושי מסכת קדושין. קושטא, ]תקי"א 1751[. דף שער ושני דפים של ספר אהלי יהודה, מאת רבי יהודה מירושלים. ירושלים, ]תר"ג 1843[. ודפים רבים נוספים. כ- 30 דפים, דפי שער וחלקי ספרים. 33. ספר תהלים - לייפציג, רצ"ג - הספר העברי הראשון שנדפס בלייפציג - עותק חסר ספר תהלים. ]לייפציג, רצ"ג 1533[. ספר תהלים מנוקד, עם שורשי המילים בשולי העמודים. הספר העברי הראשון שנדפס בלייפציג. לא ידוע לנו כמה דפים נדפסו במקור. בקטלוג הספריה הלאומית ובמפעל הביבליוגרפיה העברית )שם נרשם הספר עפ"י עותק מספריית שוקן(, נרשמו ]80[ דף. בקטלוג קדם, מכירה 53 פריט 11, הופיע עותק בן ]116[ דף. בעותק שלפנינו ]108[ דפים, אך הוא חסר מספר לא ידוע של דפים בהתחלה, בשני מקומות באמצע ובסוף. הערות ורישומים בלטינית בכתב-יד בשולי מספר דפים ובגוף הטקסט. עותק חסר. ]108[ דף ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. בדפים הראשונים והאחרונים כתמים ובלאי רבים. קמטים וקרעים בשולי חלק מהדפים. פגמים, חלקם משוקמים בהדבקות נייר. כריכה ישנה, בלויה ופגומה. 34. ספר יונה - תרגום וביאורים בעברית ובלטינית - אוטרכט, תנ"ב - קדם שער עם תחריט נחושת נאה מאוייר Jonas illustratus per paraphrasin Chaldaicam, Masoram magnam & parvam ]ספר יונה, עם תרגום וביאור בלטינית ועם פירושי הרד"ק, שלמה ירחי והאבן עזרא, מתורגמים גם ללטינית[, בעריכת יוהנאס לוסדן. אוטרכט, ]תנ"ב[ בדף קדם השער תחריט נחושת נאה מאוייר. חתימה בדף המגן האחורי: "אברהם הכהן מגלאגויא". ]22[; 252, ]4[ עמ. קדם שער עם תחריט נחושת מאוייר ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. פגמים וסימני עש קלים. כריכת קלף עתיקה. פגמים קלים בכריכה. 35. ספר קהלות משה - מקראות גדולות בפורמט גדול - כרך שלישי, נביאים אחרונים - אמשטרדם, תפ"ז ספר קהלות משה, מקראות גדולות עם כל המפרשים, חלק שלישי, נביאים אחרונים - ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי עשר. אמשטרדם, ]תפ"ז 1727[. דפוס רבי משה פרנקפורט. פורמט גדול במיוחד. מהדורה זו, הכוללת חיבורים ופירושים רבים מגדולי הדורות, נקראת על שם המהדיר, המו"ל והמדפיס, רבי משה פרנקפורט )תל"ח- תקכ"ח(, דיין באמשטרדם, שחיבר והדפיס ספרים רבים בבית דפוסו ובדפוסים אחרים באמשטרדם, אך נודע במיוחד בעריכתו מחדש של חיבור ה"באר הגולה" על השולחן ערוך. ]2[, שכב דף ס"מ. נייר מעט כהה. מצב טוב. כתמים. בלאי קל בחלק מהדפים. כריכת עץ ועור עתיקה, מנותקת בחלקה ופגומה, עם שרידי אבזמים. 9

10 חפצים מכתבים, יד, כתבי ספרים, יודאיקה תפ"ז אמשטרדם, - סופרים תיקון 36. נוספות". מעלות כמה עם - קדושות קהלות כל מנהג "כפי והפטרות, מגילות חמש עם תורה חומשי חמשה סופרים, תיקון סדר פרנקפורט. משה רבי הדיין דפוס 1727[. ]תפ"ז אמשטרדם, הכרמל בהר אליהו למלוכה, דוד משיחת מכרכר", "ודוד התנ"ך: מן אפיזודות ארבע של איורים עם תחריט-נחושת מאויר, קדם-שער ה"הפטרות". לספר נפרד שער שלמה. ומשפט בעיקר בלאי רטיבות. כתמי כתמים. טוב-בינוני. מצב ס"מ האחרונים. הדפים מ-] 3 [ אחד חסר דף. ]2[ קיח, ]1[, ]1[; שסז, ]1[, הדפים מן באחד גדול קרע נייר. בהדבקת שיקום עם השני, השער דף בשולי קרע קלים. וקרעים פגמים הראשונים. ובדפים השער בדף חדשה. כריכה דף. כחצי של חסרון עם באמצע, $100 פתיחה: נאות מקוריות עור כריכות - כרכים בארבעה חסר סט - תפ"ו אמשטרדם, - סופרים תקון 37. כרכים. ארבעה 1726[. ]תפ"ו אמשטרדם, בראשית-במדבר. חומשים הפרשיות, סדר - סופרים תקון רגיל. שער ולאחריו בראשית, כרך בראש מאוייר שער בסדר שיבוש דף. ]קצט[-רסז במדבר: דף. ]קנ[-קצח ויקרא: דף. ]פב[-קמט שמות: דף. פא ]3[, בראשית: כרכים. בארבעה חסר, סט הראשון, הכרך בתחילת השונים והשירים ההקדמה מדפי שבעה וללא ההפטרות, וכרך דברים כרך ללא במדבר. בחלק האחרונים הדפים בכתב- השורות מוספרו הדפים בכל עש. סימני כתמים. טוב-בינוני. - טוב מצב רחבים. שוליים ס"מ. 18 האחרון. לכרך צורפו שלעיתים בכריכות. פגמים מעוטרות. מקוריות עור כריכות הטקסט. בגוף ורישומים סימנים יד. $100 פתיחה: תפ"ו-תפ"ז אמשטרדם, - שונות מהדורות משתי חלקים - כרכים חמישה - סופרים תיקון 38. תפ"ו-תפ"ז: בשנים באמשטרדם, שנדפסו שונים סטים שני מתוך סופרים, תיקון של כרכים חמישה וכרך במדבר ויקרא, בראשית, ספרים של כרכים ארבעה ]1726[. תפ"ו אמשטרדם, והפטרות, פרשיות סדר - סופרים תיקון 1-4. חלק. כל בראש מאוייר שער ההפטרות. חלק על הביבליוגרפיה, במפעל שנרשם כפי השנה, בפרט שינוי גם וישנו תורה" חומשי "חמישה המילים נשמטו המאויירים מהשערים מהעותקים. 16, דף; ]6[ ]שכח[-תמו, ]1[, הפטרות: כרך דף. קצט-רסו ]1[, במדבר: דף. קנ-קצח ]1[, ויקרא: דף. ג-פא ]11[, בראשית: כרכים. ארבעה משתנה. מצב ס"מ כאן. נכרכו הראשון בחלק שמקורם הפרשיות ומפתחות הקדמות עם דף ]2[ מקופלים. ]3-8[ עמ עמ, ]1[ נוסף כרך מעוטרות. מקוריות עור בכריכות הכרכים מן שניים פגמים. הכרכים. מן באחד עש נזקי רטיבות. כתמי כתמים. בינוני. - טוב בכריכות. פגמים ישנה. בכריכה אחרון וכרך יותר מאוחרת מעוטרת עור בכריכת נאה. מאוייר שער 1727[. ]תפ"ז אמשטרדם, שמות. ספר סופרים, תקון תורה, חומשי חמישה 5. בכריכה. פגמים מוזהבים. עיטורים עם מקורית, עור כריכת עש. נקבי כתמים. טוב. מצב איכותי. נייר ס"מ. 16 דף. ]פב[-קמט ]1[, $150 פתיחה: בעלות רישומי - ומאויירים נאים שערים - אמשטרדם דפוסי - וחומשים ספרים אוסף 39. ומאויירים: נאים שערים עם אמשטרדם, מדפוסי וחומשים ספרים ששה בדף בעלות ורישום חתימה יחידה. מהדורה 1765[. ]תקכ"ה אמשטרדם, דוד. בן יוסף רבי מאת המסורה, על פירוש חידות, מבין ספר 1. מקורית, עור כריכת דרא--". זלמן ב"ה יוסף הק' בעד... תקע"א ניסן ט' ספרים, ממוכר קניתי באמשטרדם "זאת קראקא", ליב "ר' השער: מוזהבים. עיטורים עם בזה חנן "אלקי' השער: בדף עצמית הקדשה 1767[. ]תקכ"ז אמשטרדם, מלונטשיץ. אפרים רבי מאת התורה, על פירוש יקר, כלי ספר 2. שי'". אופנהיים איצק כהר"ר התורני במתנה... לי ניתן מחעלמא הלוי אברהם אותי בפיתוח מאויר הראשון השער שערים, שני עטיאש. עמנואל דפוס 1698[. ]תנ"ח אמשטרדם העזר. אבן הגולה, באר עם ערוך, שלחן 3. אבזמים. שרידי עם עתיקה, עור כריכת מלאכים. דמויות עם נחושת, מאוייר. ראשון שער שערים, שני 1797[. ]תקנ"ז אמשטרדם, לשבת. שחרית ותפילת ההפטרות עם דברים, ספר תורה, חומשי חמישה 4. נאה. בתחריט מאוייר שער 1726[. ]תפ"ו אמשטרדם, שמות. ספר סופרים, תקון תורה, חומשי חמישה 5. מאוייר. שער הת"ק[. ]שנות אמשטרדם, במדבר. ספר סופרים, תקון תורה, חומשי חמישה 6. משתנים. ומצב גודל ספרים. 6 $150 פתיחה: כרכים חמישה - תקכ"ח אמשטרדם, - החדשה" "החצר - חומשים סט 40. אמשטרדם, אמשטרדם. אב"ד שאול רבי מאת והוספות ואברבנאל, רש"י פירוש עם סופרים, תקון החדשה", "החצר - תורה חומשי חמשה 1768[. ]תקכ"ח שמואל...", "ויאמר הפסוקים וכיתובי באמשטרדם, הכנסת מבית איורים עם נחושת, בפיתוח מאוייר קדם-שער דברים כרך בראש אשכנזים". ק"ק צבור שלוחי "האלופים הדפוס לבית המביאים לשמות הרומזים אברהם...", "ויתפלל דפים ה חסרים דף. עו ויקרא: דף. ח קם; שמות: קמ-קסד. דפים חסרים דף. ]1[ ה, קלט-קסה; קכו, ]2[, בראשית: כרכים. חמישה ס"מ. כ- 25 בראשית. ספר במקום דברים ספר בראש נכרך המאוייר השער דף דף. ו קלא; ]2[, דברים: דף. ]1[ ד, עט; במדבר: אחרונים. אחידות, לא כריכות מנותקים. דפים מספר וקמטים. פגמים בטקסט. קלות פגיעות עם קרעים, ובלאי. כתמים טוב-בינוני. כללי מצב מקוריות. עור כריכות מהן שלוש $50 פתיחה: 10

11 41. נביאים וכתובים - אמשטרדם, תקל"ז-תקל"ח - סט בעשרה כרכים - כריכות עור מקוריות נביאים וכתובים, עם המפרשים. אמשטרדם, ]תקל"ז-תקל"ח [. סט שלם בעשרה כרכים. חלק התורה לא נדפס במהדורה זו. 10 כרכים. ספירות דפים רבות. כל הכרכים בגובה של כ- 21 ס"מ, למעט כרך אחד בגובה 22.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי במספר מקומות. כריכות עור אחידות מקוריות עם עיטורים מוזהבים, מלבד שני כרכים בכריכות שונות. פגמים ובלאי בכריכות. פתיחה: $ סט חומשים תקון סופרים "תורת אמת" עם "סדר התפילות" אמשטרדם, תקפ"ז תורת אמת - תקון סופרים, חמשה חומשי תורה, עם פירוש רש"י, הפטרות, סידור תפילות כמנהג האשכנזים עם סדר יוצרות ופיוטים. מהדורה מוגהת ומדויקת על פי ספרים וסופרים. אמשטרדם, תקפ"ז-]תקפ"ח 1827[. סט בחמישה כרכים. בהוצאת רבי נפתלי לוונשטאם בן רבי יעקב משה אב"ד אמשטרדם. בכל הכרכים קדם-שער מאוייר בתחריט נחושת: דמויות משה ואהרן, ואיור מתן תורה בהר סיני. ]1[ דף בספר במדבר, לאחר ]2[ הדפים הראשונים, לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. 5 כרכים. כ- 19 ס"מ. ספירת עמודים משתנה. נייר איכותי. חיתוך דפים מוזהב בשני כרכים. מצב כללי טוב. כתמים. כתמי שימוש ובלאי. דפים וקונטרסים רופפים. כריכות עור מעוטרות מקוריות, לא אחידות )כרך אחד בכריכת חצי-עור(. פגמים בכריכות. 43. חמשה חומשי תורה, תקון סופרים פריז, תקס"ט - עותקים נאים חמשה חומשי תורה תקון סופרים, "להגות בו ולהעתיק ממנו ספר תורת ה'". פאריש )פריז(, ]תקס"ט 1809[. שני כרכים. עם הנחיות לסופר סת"ם, ועם ההפטרות לכל השנה. לכל אחד מהחומשים ולחלק ההפטרות שער נפרד. )לפני ספר בראשית שני שערים(. שני כרכים. כרך ראשון: VII עמ', קצ, ]1[; ]3[, פה דף. כרך שני: ]1[, קכד, ]1[; ]3[, סד, ]1[ דף ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב. כתמים. מעט פגמים. כריכות חדשות. פתיחה: $ תורה נביאים וכתובים - הקדמה ומפתח מילים בלטינית - האלי, 1828,Biblia Hebraica manualia, ad praestantiores editiones accurata תורה, נביאים וכתובים, בעריכת,Iohannis Simonis עם הקדמה ומפתח מילים בלטינית. האלי,)Halle( ]תקפ"ח[ במקור נדפסו עם התנ"ך 140 עמ' של מילון עברי לטיני, החסרים בעותק זה.,XVI 1334, 112 עמ'. חסרים 140 עמ' של המילון המצורף במקור. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים וקרעים קלים במספר דפים באמצע, עם פגיעות קלות בטקסט. חותמת בדף השער ובדף האחרון. כריכת עור מקורית שחוקה, עם פגמים. 45. תיקון סופרים - חמש מגילות - לונדון, תקמ"ז תיקון סופרים, עם ווי עמודים - חמש מגילות, עם תרגום לאנגלית. לונדון, ]תקמ"ז 1787[. שער מאוייר בתחריט נאה. ]89[ דף ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט קמטים בקצות הדפים. כריכה ישנה עם שדרה ופינות מעור, מנותקת בחלקה. פגמים קלים בכריכה וחסרון בשדרה. פתיחה: $ אוסף חומשים וספרי מקרא בכריכות עור מקוריות - אמשטרדם - המאה ה- 18 וראשית המאה ה- 19 אוסף של כ- 40 חומשים וספרי מקרא מדפוסי אמשטרדם במאה ה- 18 וראשית המאה ה- 19, רבים מן הכרכים הם חלקים מתוך סטים של נביאים וכתובים ושל חמישה חומשי תורה, במהדורות שונות, מרביתם הגדול בכריכות עור מקוריות: תורה, נביאים ראשונים וכתובים Biblia Hebraica, secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden Denuo,recognitam עם הקדמה והערות בלטינית מאת יוהאנס לוסדן. אמשטרדם ואוטרכט, ]תס"ה[ עברית ולטינית. שלושה כרכים. כרך ראשון: תורה ונביאים ראשונים. כרך שני: נביאים ראשונים. כרך שלישי: כתובים. תורה, נביאים וכתובים מגישי המנחה, ספרים בראשית, שמות ויקרא, איוב, דניאל, עזרא, נחמיה ודברי הימים. אמשטרדם, ]תקי"ג- תקט"ז [. ארבעה כרכים. תקון סופרים, ספר שמות, ויקרא, במדבר ודברים. אמשטרדם, ]תקכ"ב 1762[. ארבעה כרכים. חמשה חומשי תורה, עם תקון סופרים, בראשית, שמות, ויקרא ודברים. אמשטרדם, ]תקכ"ד-תקכ"ז [. חמישה כרכים. כרך דברים מופיע פעמיים. תקון סופרים הישרים, ספרים ויקרא ודברים. אמשטרדם, ]תקכ"ז 1767[. שני כרכים. חמשה חומשי תורה עזרת הסופר, ספרים בראשית ושמות. אמשטרדם, ]תקכ"ז-תקכ"ט [. שלושה כרכים )ספר בראשית בשני עותקים, אחד מהם חסר שער(. נביאים וכתובים, עם פירוש "אילה שלוחה" מכל המפרשים, ספר שמואל, מלכים, ירמיהו, יחזקאל, תהלים, דניאל עזרא נחמיה ודברי הימים. אמשטרדם, ]תקל"ז-תקל"ח [. שבעה כרכים. כרך יחזקאל מופיע פעמיים. חמישה חומשי תורה, תיקון סופרים. אמשטרדם, ]תקנ"ז 1797[. סט בחמישה כרכים. 11

12 חמישה חומשי תורה, עם הפטרות וחמש מגילות. אמשטרדם, תקע"ז תקון סופרים. אמשטרדם, ]תפ"ו 1726[. כרך ההפטרות עם שער מאוייר, וחמישה כרכים ללא דפי שער - אחד של ספר ויקרא וארבעה כרכים של ספר דברים. תקון סופרים - תורת אמת, ספר דברים. אמשטרדם, תקפ"ז ]1827[. כ- 40 כרכים. גודל ומצב משתנים. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם. פתיחה: $ אוסף ספרי מקרא, נ"ך ותפילות - דפוסי לונדון - המאה ה- 19 אוסף ספרי מקרא, נ"ך ותפילות, מדפוסי לונדון במאה ה- 19 : סדר התפלות ליום כפור, כמנהג ק"ק ספרדים יזיי"א, עם תרגום והערות באנגלית. לונדון, ]תק"ע 1810[. נביאים אחרונים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל ותרי עשר, עם הערות בלטינית. לונדון, ]תקע"ב-תקע"ד? ?[. שער מאוייר נאה. שני עותקים. לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה העברית ולא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. תורה, נביאים וכתובים,,Biblia Hebraica על פי מהדורת התנ"ך של יוהנס לוסדן, עם הקדמות והערות מאת Everardo van der,hooght ו- D'allemand.Judah לונדון, ]תקפ"ג 1822[. שני כרכים. תורה ונביאים ראשונים, עם תרגום לגרמנית, בעריכת יהודה בן יוחנן דאללעמאנד. לונדון, ]תקפ"ז 1827[. כרך ראשון. )בשער הלועזי נרשם "כרך ב'" ושנת הדפוס בשער בגרמנית 1830(. תורה, נביאים וכתובים,,Biblia Hebraica על פי מהדורת התנ"ך של יוהנס לוסדן, עם הקדמות והערות מאת Everardo van der,hooght ו- D'allemand.Judah לונדון, ]ת"ר[ חמשה חומשי תורה, עם חמש מגלות והפטרות, ועם תרגום להולנדית. לונדון, ]תר"א[ תורה ונביאים ראשונים, עם תרגום להולנדית. לונדון, ]תר"ג[ ספר עדות ה',,Jewish school and family bible חלק ראשון, חמישה חומשי תורה, עם הקדמה ותרגום לאנגלית. לונדון, ]תרי"א[.1851 תורה ונביאים ראשונים, עם תרגום להולנדית. לונדון, ]תרכ"ח 1868?[. כרך ראשון. 11 כרכים. גודל ומצב משתנים. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם. פתיחה: $ תורה נביאים וכתובים מתורגמים לגרמנית - איורים מאת גוסטב דורה - רישומי לידות ופטירות של משפחה - שטוטגרט, 1874 מקרא תורה נביאים וכתובים,,Die heilige Schrift der Israeliten תורה, נביאים וכתובים מתורגמים לגרמנית על ידי Ludwig,Philippson עם 154 לוחות מאויירים בידי גוסטב דורה. הוצאת,Eduard Hallberger שטוטגרט, ]תרל"ד 1874[. התרגום לגרמנית מלווה ב- 154 לוחות מאויירים בשחור ולבן, עם סצנות תנכיות רבות מאוד. בראש העותק, תחת הכותרת Chronik","Familien 4 דפים מעוטרים, עם מילוי בכתב יד של תולדות המשפחה, תאריכי לידה ופטירה, ועוד. 496; 802 עמודות, ]154[ לוחות מאויירים ס"מ. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי ופגמים קלים במספר דפים. כריכות עור מקורית עם כיתוב ועיטורים מוזהבים. כריכה פגומה, עם פגמים וקרעים עם חסרון. פתיחה: $ ספר תהלים - הדפסה על נייר כחול - גרמניה-הולנד, שנות הת"ק ספר תהלים, עם פירוש, ועם תרגום ביידיש. ]הולנד? גרמניה? שנות הת"ק[. ספר תהלים מדפוסי הולנד או גרמניה בשנות הת"ק. הספר נדפס כולו על נייר כחול. עותק חסר התחלה וסוף. יא-רכא דף. 11 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. קרעים קלים ופגמים במספר דפים, עם פגיעות קלות בטקסט. כריכת עור קדמית בלבד עתיקה, עם פגמים. קרעים בשדרה. ללא כריכה אחורית. 50. ספר תהלים - ונציה, תק"ב ספר תהלים, באותיות גדולות, "עם התחינות והתפלות הנאמרות תחלה וסוף". ונציה, ]תק"ב 1742[. נדפס לתשוקת גד בכ"ר שמואל פואה. חלק מהמילים בדף השער נדפסו בדיו אדומה. ]2[, נח דף. 16 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים משוקמים בהדבקות נייר במספר מקומות, עם פגיעות קלות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט. ללא כריכה. 51. ספר תהלים - תרגום לטיני - באזל, תכ"ב - מהדורת כיס ספר תהלים,,Liber Psalmorum Hebraice עם תרגום ללטינית. באזל, ]תכ"ב[ התרגום הלאטיני מאת סנטה פניני,)Pagninis( נדפס עמוד מול עמוד. ]263[ דף ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. מעט כתמי רטיבות. בלאי קל. דף השער מנותק ברובו, עם קרעים, פגמים קלים ורישומים בכתב-יד. חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר דפים, עם פגיעות קלות בטקסט. כריכת עור עתיקה משופשפת, עם פגמים. פתיחה: $250 12

13 52. פירוש על נביאים ראשונים ונביאים אחרונים - דון יצחק אברבנאל - לייפציג, תמ"ו / אמשטרדם, ת"א שתי מהדורות של פירוש האברבנאל לנביאים ראשונים ולנביאים ואחרונים: פירוש על נביאים ראשונים ]עם הפנים[, "חברו החכם השלם... דון יצחק אברבנאל". ]לייפציג[, ]תמ"ו 1686[. חתימה בדף השער: "הק' משה בן כהר"ר אברהם וואינשטארף". ]2[, שח דף. חסרים ]8[ דפים: ארבעת דפי ההקדמות בלטינית בראש הספר, וארבעת דפי המפתחות בסוף. 32 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. נזקי עש בחלק מהדפים, עם פגיעות בטקסט. חותמת בדף אחרון. כריכת עור עתיקה, עם פגמים. פירוש על נביאים אחרונים, עם הפנים, מאת דון יצחק אברבנאל. ]אמשטרדם, ת"א 1641[. ]1[, שא דף. חסרים דפים שב-שה עם המפתחות בסוף הספר ס"מ. מצב טוב-בינוני. דפים רבים במצב טוב. כתמים. בלאי בחלק מהדפים. נזקי עש בדף השער ובמקומות נוספים. פגמים קלים. רישומים מחוקים בכתב-יד בדף השער. כריכת קלף עתיקה. פגמים בכריכה. 53. ספר מכלל יופי - אמשטרדם, ת"כ-תכ"א ספר מכלל יופי, פירושים ועיונים בענייני ניקוד ודקדוק, על התורה נביאים וכתובים, מאת רבי שלמה אבן מלך, עם תוספת "לקט שכחה", מאת רבי יעקב אבנדנה. אמשטרדם, ]ת"כ-תכ"א [. עותק חסר. ]3[, ב-ריח. דף. שיבוש בסדר שלושת הדפים הראשונים. חסרים שני דפים: א, ריט ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות )בחלק מהדפים כתמים כהים(. בלאי קל בדפים הראשונים. בדף השער חיתוך דפים על גבול מסגרת השער, עם פגיעה קלה במסגרת. כריכה חדשה. 54. פירוש הרש"ר הירש על ספר תהלים - מהדורה ראשונה - פרנקפורט דמיין, תרמ"ב ספר תהלים, חלק ראשון וחלק שני, עם תרגום וביאור בגרמנית, מאת רבי שמשון רפאל הירש. פרנקפורט דמיין, תרמ"ב מהדורה ראשונה. עברית וגרמנית. מהדורה ראשונה של אחד מחיבוריו החשובים של הרש"ר הירש, חיבור הניתן לראותו כסיכום למפעל חייו היצירתי והרוחני כולו. פסוקי התהלים במקור העברי, הפירוש בגרמנית. שני כרכים: ]2[,,IX 380, ]1[; ]3[, 367, ]1[ עמ'. 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. עקבות רטיבות בדפים האחרונים של הכרך השני ובדפי המגן והכריכה האחוריים. חותמות ורישומים בכתב-יד בדפי השער ובמקומות נוספים. כריכות ישנות, עם פגמים. 55. מגלת אסתר מודפסת ומאויירת - לייפציג, תרצ"ב מגלת אסתר בפורמט ספר, מודפסת ומאויירת, עם קישוטים מאת יוסף קאפלאן וציורים מאת י. מוהר, ג. דורע, וא. הוינער, על פי ספורי התלמוד והמדרש. ליפסיה )לייפציג(, פורים תרצ"ב ]1932[. לפני דף השער עמ' הסבר מאת יוסף קאפלאן תחת הכותרת "פרשת הקישוטים והציורים", עם הסברים על משמעותם של האיורים והקישוטים המודפסים. כל הספר נדפס בדיו ירוקה. הספר נדפס בצד אחד של הדפים. ספירת הדפים הנדפסת כוללת גם את העמודים החלקים. חלק מהדפים מחוברים זה לזה בצדם החיצוני וחלקם נפרדים. ]2[, 66 עמ ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. קרע בדף השער, ללא חיסרון. קונטרס דפים מנותק. כתמים ובלאי בכריכה. כריכה מקורית, ירוקה ומודפסת, עם קמטים ופגמים. קרעים קלים בשדרה. 56. תלמוד בבלי מסכת סוכה פורמט מיניאטורי - ברלין, תפ"ב תלמוד בבלי, מסכת סוכה, "נעשה בכרך קטן למען ישא איש בחיקו, שתהא שגורה בפי כל ישראל, לשמור ולעשות סוכה כהלכתו". ]ברלין? תפ"ב 1722[. פורמט מיניאטורי. מסכת זו נדפסה בנפרד בפני עצמה. מופיע נוסח התלמוד בלבד, ללא כל פירושים. חלוקת הדפים שונה מהמקובל במהדורות התלמוד הרגילות. רישומים שונים בכתב-יד על הכריכה הפנימית. ]104[ דף. 9.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. פגעי עש, עם פגיעה בטקסט. קרעים בשולי דף השער. חיתוך דפים בדף האחרון, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכת עור עתיקה, פגומה ומנותקת. 57. אוסף כרכי תלמוד בבלי - דפוסי ברלין, פרנקפורט דאודר ופרנקפורט דמיין אוסף כרכי תלמוד בבלי מדפוסי ברלין, פרנקפורט דאודר ופרנקפורט דמיין, חלקם בכריכות עור ועץ מקוריות: מסכת בבא בתרא ועבודה זרה. פרנקפורט דאודר, ]תנ"ט 1699[. מסכת נדרים, נזיר וסוטה. פרנקפורט דמיין, ]ת"פ 1720[. מסכת ברכות וסדר זרעים. ברלין ופרנקפורט דאודר, ]תצ"ד 1734[. מסכת ראש השנה, תענית, יומא, סוכה, מגילה ושקלים. ברלין ופרנקפורט דאודר, ]תצ"ה 1735[. 13

14 מסכת סנהדרין, שבועות, מכות, הוריות, עדויות ומסכתות קטנות. ברלין ופרנקפורט דאודר, ]תצ"ו-תצ"ז [. מסכת בבא קמא ובבא מציעא. ברלין ופרנקפורט דאודר, ]תצ"ו 1736[. מסכת זבחים, מנחות ובכורות. ברלין ופרנקפורט דאודר, ]תצ"ז-תצ"ח [. 7 כרכים. גודל ומצב משתנים. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם. 58. תלמוד בבלי - פרנקפורט דאודר, תנ"ז-תנ"ט - סט חלקי בעשרה כרכים תלמוד בבלי, סט חלקי. פרנקפורט דאודר, ]תנ"ז-תנ"ט [. עשרה כרכים. ברובם של הכרכים, מופיע בראש הכרך דף שער מאוייר בתחריט נאה ומרשים. מרבית הכרכים כרוכים בכריכות עם שדרות עור עתיקות. עשרה כרכים, עם המסכתות הבאות: שבת. פסחים, ביצה, חגיגה, מועד קטן. ראש השנה, תענית, יומא, סוכה, שקלים, מגילה. יבמות, כתובות וקידושין. גיטין, נדרים, נזיר וסוטה. בבא קמא. בבא מציעא. בבא בתרא ועבודה זרה. זבחים, מנחות ובכורות. נידה וסדר טהרות. 10 כרכים. כ ס"מ. מצב משתנה. הכרכים לא נבדקו בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם. 59. אוסף כרכי תלמוד בבלי - בחלקם רישומי בעלות וחתימות - כריכות עור עתיקות אוסף כרכי תלמוד בבלי מדפוסים שונים, בכריכות עור עתיקות: מסכת גיטין, נדרים, נזיר, סוטה. זולצבאך, ]תק"ך 1760[. מסכת זבחים, מנחות, בכורות. זולצבאך, ]תקכ"ח 1768[. רישומים רבים בדפי המגן. מסכת בבא בתרא, עבודה זרה. ברלין ופרנקפורט דאודר, ]תצ"ו 1736[. מסכת זבחים, מנחות, בכורות. פרנקפורט דמיין, ]ת"פ-תפ"א [. רישום בעלות בדפי השער. מסכת נדה וסדר טהרות. אמשטרדם, ]תקכ"ה 1765[. חתימה בדף השער. מסכת זבחים, מנחות, בכורות. אמשטרדם, ]תקכ"ה 1765[. רישום בעלות בדף השער. מסכת ברכות וסדר זרעים. ]שנות הת' - הת"ק[. חסר דף שער. רישומים בכתב-יד בדפי המגן האחוריים. 7 כרכים. גודל ומצב משתנים. הכרכים לא נבדקו בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם. 60. תלמוד בבלי בכרך אחד ניו יורק, תרע"ז תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות, עם רש"י ומפרשים. ניו יורק, תרע"ז ]1917[. התלמוד הבבלי כולו בכרך אחד. בהוצאת העיתון היידי-אמריקני "דער מארגען זשורנאל". בסוף הכרך באה רשימת "השמטות הש"ס". ספירת דפים נפרדת לכל מסכת. 26 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי, פגמים וקרעים קלים בדף השער. כריכה מקורית. פגמים בכריכה. פינות הכריכה שחוקות ומחוזקות. 61. אוסף כרכי תלמוד בבלי - אמשטרדם - כריכות עור מקוריות אוסף כרכי תלמוד בבלי מדפוסי אמשטרדם, עם כריכות עור ועץ מחופה עור מקוריות, בחלקם שרידי אבזמים: תלמוד בבלי, מסכת ברכות וסדר זרעים. אמשטרדם, ]תע"ד-תע"ה [. שני עותקים. באחד העותקים רישומי בעלות עתיקים בדפי המגן, של רבי אברהם סג"ל מאלונא ורבי מאדיל ב"ר דוד בן ר' ליב כהן. מסכת ערובין. אמשטרדם, ]ת"ו 1646[. דפוס עמנואל בנבנשתי. מסכת גיטין, כרוכה עם מסכתות: קדושין, הוריות, אבות דרבי נתן ועדויות. אמשטרדם, ]ת"ז 1647[. מסכת שבת. אמשטרדם, ]תע"ה 1715[. כרוך עם: מסכת עירובין. פרנקפורט דמיין, ]תפ"א 1721[. כ- 7 דפים ממסכת עירובין חסרים והושלמו בדפים המתאימים ממהדורה אחרת. רישומים רבים בדפי המגן. מסכת סוכה, כרוכה עם מסכתות: יומא וראש השנה. אמשטרדם, ]תע"ו-תע"ז [. רישומי בעלות בבטנת הכריכה. מסכת כתובות. אמשטרדם, ]תקי"ז 1757[. על כריכת העור הטבעת שם הבעלים )מטושטשת(: ר' אליעזר זאקוטו. 7 כרכים. גודל ומצב משתנים. בלאי, קרעים ופגמים בכריכות. 14

15 62. אוסף כרכי תלמוד בבלי - דפוסי ברלין, פרנקפורט דאודר ופרנקפורט דמיין חתימות והגהות אוסף כרכי תלמוד בבלי מדפוסי ברלין, פרנקפורט דאודר ופרנקפורט דמיין, חלקם עם חתימות עתיקות והגהות. מסכת פסחים. פרנקפורט דאודר, ]תנ"ז 1697[. מסכת כתובות. פרנקפורט דאודר, ]תנ"ח 1698[. מסכת נדה וסדר טהרות. פרנקפורט דאודר, ]תנ"ט 1699[. מסכת בבא בתרא ומסכת עבודה זרה. פרנקפורט דאודר, ]תנ"ט 1699[. קדם שער מאוייר בדמויות משה ואהרן, דוד ושלמה. מסכת מגילה. אמשטרדם, ]תע"ו 1716[. מסכת בבא בתרא ומסכת עבודה זרה. פרנקפורט דמיין, ]ת"פ 1720[. חתימות ורישומי בעלות רבים: "הק' אברהם בן הקצין מהור"ר יונתן"; "יעקב יהודא בן כמוהר"ר.."; "...שייך להקצין ר' אברהם אלדענבערג אין אלטאנא בייא האמבורגר". כריכת עץ מחופה עור עתיקה, עם שרידי אבזמים. מסכת ברכות. פרנקפורט דמיין, ]תפ"א 1721[. כריכת עץ מחופה עור עתיקה ופגומה. בבטנת הכריכה רישום בעלות: "מאת ה' היתה לי זאת משהיילבוט שליט"א" ]הגאון רבי משה היילבוט )נפטר תקמ"ג, אוצר הרבנים 14601(, דיין בהמבורג[. בדף המגן מודבקת הקדשה מעניינת מאב לבנו, מהתאריך כסלו ]תרמ"א 1880[, בחתימת "הק' יעקב בר"מ.." )דף ההקדשה פגום(. מסכת כתובות ומסכת קדושין. ברלין ופרנקפורט דאודר, ]תע"ט 1719[. בשולי הדפים של מסכת קידושין: הגהות רבות בכתב יד, ארוכות ולמדניות ]אולי משני כותבים[. מסכת זבחים, מסכת מנחות ומסכת בכורות. ברלין ופרנקפורט דאודר, ]תצ"ח 1738[. חתימת "יעקב די פינטו". בבטנת הכריכה רישום ארוך ומעניין על לימוד וסיומי מסכתות בשנים תקכ"ד-תקכ"ה )החתימה מחוקה(. מסכת נדה וסדר טהרות. ברלין ופרנקפורט דאודר, ]תצ"ח 1738[. חתימות ורישומי בעלות: "...אליעזר סג"ל ]מדויסלדארף["; "קניתי... הק' מאיר לנדוי"; "קניתי לכבוד קוני בעד כ"ח ר"ט הק' נתנאל וואלף". 10 כרכים. גודל ומצב משתנה, טוב עד בינוני-גרוע )הספרים לא נבדקו בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם(. רישומי בעלות והגהות במספר כרכים. חלק מהכרכים בכריכות עור ועץ מקוריות. 63. אוסף כרכי תלמוד בבלי - זולצבאך ודיהרנפורט - שנות הת"ק אוסף כרכי תלמוד בבלי מדפוסי זולצבאך ודיהרנפורט בשנות הת"ק: מסכת נדה וסדר טהרות. זולצבאך, ]תקי"ח 1758[. רישומי בעלות בשער ובדף המגן של נפתלי הירש בן פייבש ממאסבאך וקיסינגן. מסכת גיטין, נדרים, נזיר, סוטה. זולצבאך, ]תקכ"ח-תקכ"ט [. מסכת ראש השנה, יומא, סוכה, תענית, מגילה, שקלים. דיהרנפורט, ]תקע"ז-תקע"ט [. מסכת חולין, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד ומידות. דיהרנפורט, ]תקע"ח 1818[. חתימות "יעקב די פינטו ס"ט" בשערי התלמוד שנדפסו בדיהרנפורט. מסכת בבא קמא, בבא מציעא. דיהרנפורט, ]תקע"ו 1816[. מסכת שבת. דיהרנפורט, ]תקע"ו 1816[. מסכת בבא בתרא, עבודה זרה. דיהרנפורט, ]תקע"ז 1817[. 7 כרכים. גודל ומצב משתנים. 64. ספר רב אלפס - זולצבאך, תקכ"ב-תקכ"ה - כריכות עץ ועור מפוארות - חתימה ספר הלכות רב אלפס - רי"ף, חלק ראשון ושני. זולצבאך, ]תקכ"ב-תקכ"ה [. שני כרכים. חלק א': מסכת ברכות, הלכות קטנות וסדר מועד. חלק ב': סדר נשים, מסכת חולין, שערי שבועות וחיקור דינים. כריכות עתיקות מפוארות, עץ מחופה עור, עם שרידי אבזמים. חתימה בדפי השער: "הק' שמואל יודא בן כ"ה שמעון עזרי לבית הירש יצ"ו". רבי שמואל יהודה שמעון הירש ) (, רב מחוז אובראייסל שבצפון הולנד, במשך קרוב לארבעה עשורים. ]4[, ג-פז; שד דף; ]2[, שכ; כ; ו; מ דף. 40 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. נזקי עש, בעיקר בשולי הדפים. פגמים ונזקי עש בכריכות. 65. משניות "תפארת ישראל" - סדר זרעים - מהדורה ראשונה - הנובר, תק"צ משניות, עם פירוש תפארת ישראל, מאת רבי ישראל ליפשיץ, סדר זרעים. הנובר, ]תק"צ[ מהדורה ראשונה של החיבור "תפארת ישראל" על ששה סדרי משנה, שהתקבל בכל תפוצות ישראל ונדפס במאות מהדורות עד ימינו. כרוך עם המעטפת המקורית, מודפסת על נייר אדום. בצד האחורי של המעטפת איור נבל עם הכיתוב "זמירות היו לי חקיך בבית מגורי". ו, קמא, ]3[ דף ס"מ. חיתוך דפים צבעוני. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים במספר דפים. כריכה מקורית. פגמים בכריכה וקרעים בשדרה. 66. סידור תפילה לימות השנה ולחגים עם לוח שנה - ספרדית - אמשטרדם, תפ"ג Orden de las oraciones cotidianas ]סדר תפילות כמנהג הספרדים, לימות החול, לשבתות ולמועדים[. ]אמשטרדם, תפ"ג 1722[. ספרדית. כרוך עם: Calendario De Ros-Hodes Fiestas y Ayunos ]לוח של ראשי חודשים, חגים ומועדים, לשנים [. אמשטרדם, ]תפ"ב? 1722[. ספרדית. ]16[, 535 עמ'; 20 עמ'. חסר דף השער של הסידור. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. כריכת עור חדשה. 15

מכירה מקוונת מס' 15 יודאיקה ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים Online Auction no. 15 Judaica Books, Manuscripts, Letters, Objects המכירה תתקיים ביום שלישי,

מכירה מקוונת מס' 15 יודאיקה ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים Online Auction no. 15 Judaica Books, Manuscripts, Letters, Objects המכירה תתקיים ביום שלישי, מכירה מקוונת מס' 15 Online Auction no. 15 Judaica Books, Manuscripts, Letters, Objects המכירה תתקיים ביום שלישי, כ"ז תמוז, 10.07.2018 בשעה 17:00 התצוגה תתקיים במשרדנו, רח' רמב"ן 8, ירושלים The auction

קרא עוד

מכירה מקוונת מס' 13 יודאיקה ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים Online Auction no. 13 Judaica Books, Manuscripts, Letters, Objects המכירה תתקיים ביום שני, כ

מכירה מקוונת מס' 13 יודאיקה ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים Online Auction no. 13 Judaica Books, Manuscripts, Letters, Objects המכירה תתקיים ביום שני, כ מכירה מקוונת מס' 13 Online Auction no. 13 Judaica Books, Manuscripts, Letters, Objects המכירה תתקיים ביום שני, כ"ב אייר, 07.05.2018 בשעה 17:00 התצוגה תתקיים במשרדנו, רח' רמב"ן 8, ירושלים The auction will

קרא עוד

מכירה מקוונת מס' 3 המכירה תתקיים באינטרנט ללא קהל באולם רביעי יום כ"ז אב תשע"ח בשעה 18:00 ימי תצוגה יום שני כ"ה אב 06/08/18 בין השעות 20:00-12:

מכירה מקוונת מס' 3 המכירה תתקיים באינטרנט ללא קהל באולם רביעי יום כז אב תשעח בשעה 18:00 ימי תצוגה יום שני כה אב 06/08/18 בין השעות 20:00-12: מכירה מקוונת מס' 3 המכירה תתקיים באינטרנט ללא קהל באולם רביעי יום כ"ז אב תשע"ח.8 8.18 בשעה 18:00 ימי תצוגה יום שני כ"ה אב 06/08/18 בין השעות 20:00-12:00 יום שלישי, כ"ו אב 07/08/18 בין השעות 20:00-12:00

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

קטלוג 16 מכירה פומבית ל בסיון תשע ט Auction No July 2019

קטלוג 16 מכירה פומבית ל בסיון תשע ט Auction No July 2019 קטלוג 16 מכירה פומבית ל בסיון תשע ט Auction No. 16 3 July 2019 בס ד 16 קטלוג המכירה תתקיים במשרדינו: רח' ד ר נתן בירנבוים 25 בני ברק ביום רביעי ל סיון תשע ט )3/7/19( בשעה 19:00... 25 Dr. Natan Birenbaum

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E9E8E5F820E1E9E1ECE9E5E2F8F4E920EEFAE5F7EF2E646F63>

<4D F736F F D20F2E9E8E5F820E1E9E1ECE9E5E2F8F4E920EEFAE5F7EF2E646F63> רח' המ"ג 5 ירושלים טל' 02-5371485 info@eretzhemdah.org www.eretzhemdah.org עיטור בבליוגרפי א. העיטור כולל אך ורק ספרי אחרונים. המעונין במידע על ספרות הראשונים המובאת ב "במראה הבזק" יוכל למצוא אותו בספר

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

toldot chabad russia tzarit.pdf

toldot chabad russia tzarit.pdf תולדות חב ד ברוסיא הצארית בשנים תק ל - תר פ - פרקים נבחרים - על פי מכתבים, מסמכים וזכרונות לוקט ונערך על ידי הרה ת ר, שלום דובער שי, לוין יוצא לאור על ידי אוצר החסידים 770 איסטערן פארקוויי ברוקלין, נ.י.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה

ב ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים עפ חזל הדר הורן/ ישיבת ברכת משה מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' והמשך חכמה. הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון-

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד