Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык חוקת - ХУКАТ Пробное издание 5779 מהדורה ניסיונית תשע"ט

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык חוקת - ХУКАТ Пробное издание 5779 מהדורה ניסיונית תשע"ט"

תמליל

1 Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык חוקת - ХУКАТ Пробное издание 5779 מהדורה ניסיונית תשע"ט

2 בסיוע "קרן מרומים" עורך ראשי: הרב עקיבא נימוי תרגום: הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר, הרב ראובן קורבסקי, א.ר. נדובורה עריכה לשונית: א. קוטוזובה הגהה: ל. אורלובה עיצוב ועימוד: 'חזק הוצאה לאור בע"מ' זכויות 'לקוטי שיחות' מקורי שמורות להו"ל "קה"ת". זכויות 'לקוטי שיחות' בתרגום לעברית שמורות ל"מכון לוי יצחק". Издано при поддержке фонда «Меромим» Главный редактор р. Акива Немой Перевод р. Гершон Палей, р. Хаим Фильцер, р. Реувен Куравский, Ида Недобора Литературный редактор Анна Кутузова Корректор Любовь Орлова Верстка и дизайн издательство Хазак, Израиль Все права на оригинальный текст принадлежат Kehot Publication Society, NY, права на перевод на иврит принадлежат издательству Mechon Levi Yitzchok. Перевод Колель Тора, 2019

3 ב"ה פתח דבר מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת חוקת הננו מוציאים לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית. לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית. ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы рады представить вашему вниманию беседу Любавичского Ребе к главе "ХУКАТ" с переводом на русский язык. Для удобства двуязычных читателей параллельно с русским переводом приводится текст беседы на иврите. Дай Б г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе мы удостоились учить Тору от него самого с приходом праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное пророком: «Новая Тора от Меня выйдет». Международная образовательная сеть «Колель Тора»

4 5 שיחה לפרשת חוקת להחזיר אל החיים לקוטי שיחות, כרך ד' ו י ד ב ר ה א ל מ ש ה... ז את ח ק ת ה ת ו ר ה א ש ר צ ו ה ה ל אמ ר ד ב ר א ל ב נ י י ש ר א ל ו י ק חו א ל יך פ ר ה א ד מ ה ת מ ימ ה... ו נ ת ת ם א ת ה א ל א ל ע ז ר ה כ ה ן ו הו צ יא א ת ה א ל מ חו ץ ל מ ח נ ה ו ש ח ט א ת ה ל פ נ יו... ו ש ר ף א ת ה פ ר ה ל ע ינ יו א ת ע ר ה ו א ת ב ש ר ה ו א ת ד מ ה ע ל פ ר ש ה י ש ר ף... ו כ ב ס ב ג ד יו ה כ ה ן ו ר ח ץ ב ש רו ב מ י ם ו א ח ר י בו א א ל ה מ ח נ ה ו ט מ א ה כ ה ן ע ד ה ע ר ב ו ה ש ר ף א ת ה י כ ב ס ב ג ד יו ב מ י ם ו ר ח ץ ב ש רו ב מ י ם ו ט מ א ע ד ה ע ר ב ו א ס ף א יש ט הו ר א ת א פ ר ה פ ר ה... ה נ ג ע ב מ ת ל כ ל נ פ ש א ד ם... הו א י ת ח ט א בו ב י ו ם ה ש ל יש י ו ב י ו ם ה ש ב יע י י ט ה ר. )במדבר, יט, א - יב( שלוש סוגי מצוות א. מצוות התורה נחלקות לשלשה סוגים: משפטים, עדות וחוקים, ההבדל ביניהם בנוגע לשכל והבנה: משפטים הם מצוות כאלו, שגם השכל האנושי מחייב לקיימן; עדות הן המצוות, שהשכל עצמו לא היה מחייב אותן, אבל לאחר שהתורה צותה אותנו עליהן, יש בהן הסבר שכלי; חוקים הם מצוות שאין עליהם שום הסבר שכלי, ויתר על כן: הן היפך מהבנת השכל, וכל קיום מצוות החוקים הם בקבלת עול בלבד. כלומר, המצוות מסוג משפטים ועדות הן כפי שרצון העליון הצטמצם והתלבש בשכל, שגם דעת האדם תוכל להשיגן. 1. בענין משפטים עדות וחוקים ראה גם לקו"ש ח"ג פ' יתרו, משפטים, בחוקותי ובהמצויין שם. לא כן סוג החוקים, שרצון העליון לא הצטמצם גם למטה ולא התלבש בשכל, ונותר בבחינת רצון שלמעלה מהשכל. ומאחר שהחוקים הם גם למטה בבחינת עצם הרצון הקשור עם עצמותו ית' שלכן אינם יכולים לבוא לידי ביטוי בשכל לכן גם האדם צריך לקיים את החוקים, )בעצם הרצון(, בקבלת עול ובהתבטלות הקשורה לעצם הנשמה, שהיא למעלה מהכוחות הפנימיים. בדרך אפשר יש לומר שזהו גם הביאור לפירוש אדמו"ר הזקן : חוקים מלשון 2. ראה סד"ה לך תרס"ו, שהמצות שיש עליהם טעם, הרצון שבהם היא בחי' התפשטות הרצון, ולכן נתלבש בטעם, והרצון דחוקים היא בחי' עצם הרצון, ולכן אינו בא בטעם. 3. לקו"ת ר"פ חוקת )נו, א(. וראה גם שם בחוקותי מה, א ואילך.

5 5 ГЛАВА «ХУКАТ» Вернуть к жизни Ликутей сихот, т. 4 И Г сподь сказал Моше : Вот установление Торы, которое заповедал Г сподь, сказав: говори сынам Израиля, пусть приведут тебе корову рыжую без порока И отдайте ее Элазару, священнику, и выведет он ее за стан, и зарежут ее при нем И сожгут корову пред его глазами: кожу ее и мясо ее, и кровь ее с нечистотами ее да сожгут И вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан; и нечист будет священник до вечера. И сжигавший ее пусть вымоет в воде одежды свои и омоет тело свое водою; и нечист будет до вечера. И человек чистый пусть соберет пепел от коровы Кто прикоснется к трупу какого нибудь человека должен очиститься им (пеплом) в третий день и в день седьмой, и будет чист. (Бемидбар, 19:1 12) 1. Три вида заповедей Все заповеди Торы делятся на три вида: мишпатим (законы), эдут (свидетельства) и хуким (установления) 1. Разница связана с их обоснованием. Мишпатим логичны и обязательны даже с точки зрения человеческого разума. Эдут не кажутся нашему разуму обязательными, но их смысл объясняется Торой, и поэтому разум их принимает. Хуким абсолютно необъяснимы с точки зрения человеческой логики, и мы исполняем их только потому, что так приказал Всевышний. Иначе говоря, в заповедях мишпатим и эдут воля Всевышнего приняла форму идей, доступных пониманию человека. В хуким воля Всевышнего выражена открыто, без адаптации к человеческому разуму, поэтому хуким выше нашего понимания. Итак, хуким, даже спустившись в наш мир, остаются волей Творца в чистом виде, исходящей от Его Сущности 2, и потому не могут быть познаны ограниченным разумом человека. Для их соблюдения требуется самоотречение и подчинение воле Небес, качества, раскрывающие сущность души человека, которая превыше душевных проявлений. Этим можно объяснить толкование Алтер Ребе 3, согласно которому понятие хуким происходит от слова 1. См. обсуждение этих трех категорий в «Ликутей сихот. Избранное», т. 2 в беседах к гл. Итро («Верхи и низы: секрет объединения» и Мишпатим («Мистика очевидности»)). 2. В конце маамара «Лех леха» из серии маамарим 5666 г. объясняется, что заповеди, смысл которых понятен человеку, происходят от проявления Высшей Воли, а заповеди, которые выше человеческого понимания, происходят от сути Высшей Воли. 3. Ликутей Тора, начало главы Хукат.

6 לקוטי שיחות פרשת חוקת 6 חקיקה. יתרון החקיקה על הכתיבה הוא, שבחקיקה האותיות הן מיניה וביה, כלומר: הן אינן מציאות נפרדת מהדבר עליו הם חקוקות; בכתיבה האותיות הן דבר נוסף על הקלף עליו הן כתובות. זהו גם החידוש של חוקים על עדות ומשפטים: בעדות ומשפטים הרי התוספת של שכל וטעם הוא גם מצד רצון העליון שבהם וגם מצד האדם המקיימם, משא"כ בחוקים מתקשרת עצם הנשמה בעצמותו ית', ללא התוספת של שכל וטעם. המצווה המסתורית ביותר ב. עיקר ענין החוקים הוא מצות פרה אדומה. כמסופר במדרש, שגם שלמה המלך, שהשיג את ההשגות הנעלות ביותר, ובהם גם את טעמי החוקים אמר: "על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". רק למשה רבינו אמר הקב"ה : "לך אני מגלה טעם פרה". זהו גם אחד מהטעמים, שפרה אדומה היא כללות ענין התורה )שלכן נאמר 4. במדב"ר פי"ט, ג. תנחומא חקת ו. 5. במדב"ר שם ו. תנחומא שם ח. 6. ואין הכוונה ב"טעם פרה" טעם שכלי )שהרי מצות פרה אדומה היא בחי' שמובדל לגמרי משכל. שלכן זה שלא השיג שלמה הטעם דפרה לא נחשב לחסרון אצלו, וכמו שנאמר בו )במדב"ר פי"ט, ג( "דעה קנית מה חסרת", לפי שבגדר השכל לא הי' חסר בו מאומה. ראה ד"ה זאת חקת תרע"ג(, כי אם, שמצד הביטול עצמי דמשה נרגש בו בחי' רצון העצמי בגלוי. 7. ראה לקו"ת ר"פ חוקת נו, א. ועייג"כ במפרשים עה"ת. בפרה אדומה, הלשון "זאת חוקת התורה", לא "זאת חוקת הטהרה" או "זאת חוקת הפרה"(. שכן כל מצוות התורה, גם עדות ומשפטים, עיקרם הוא רצון העליון שלמעלה מהשגה לגמרי )אלא שהרצון התלבש בהם גם בטעם אבל בעיקרם הרי הם בחינת רצון(. ומאחר שבמצות פרה אדומה הרי זה בגילוי )שכן בפרה אדומה לא נתלבש הרצון בשכל(, לכן היא כללות התורה. הפלא שבפרה אדומה הוא בשני דברים: א( "מטמאה את הטהורים ומטהרת את הטמאים". ב( נעשית מחוץ למחנה. מזה מובן: א( על ידי דברים אלו מתגלה ענין הקשור בעצם הנשמה, בחי' החקיקה. ב( בזה מתבטא כללות ענין התורה. ג( את הכוח לעבודת עצם הנשמה, נוטלים ממשה רבינו, שאליו נתגלה טעם פרה אדומה, והוא נותן את הכוח לעבודה זו לכל בני ישראל. לכן נאמר "ויקחו אליך" )למשה(, אף שבפועל התעסק בפרה אלעזר הכהן. כי הכח, אז, לעבודת הפרה אדומה של אז, בא ממשה, וכך גם בדורות שלאחרי זה, "לעולם היא נקראת על שמך", 1 עד שגם בשמונה הפרות שבזמן בית שני וכן בפרה האדומה העשירית שיעשה 8. כי הרצון, גם כשיש עליו טעם, נשאר במהותו ובפשיטותו. )ראה ד"ה ואני תפלתי תרצ"ד קונטרס כז(. ועייג"כ אגה"ק סי"ט )קכח, א(. 9. חינוך מצוה שצז. 10. רש"י ר"פ חקת.

7 6 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ГЛАВА ХУКАТ хакика «высечение». В чем отличие высечения букв от обычного нанесения надписи? В том, что при высечении буквы образуются самим материалом, в котором они высечены, и неотделимы от него. В случае обычного письма буквы, написанные, например, чернилами, представляют собой нечто отдельное и дополнительное [по отношению к поверхности, на которой написаны]. Так же у мишпатим и эдут есть «дополнительный материал» разумное обоснование. Оно является чем то дополнительным как в отношении Высшей Воли, так и в отношении человека, выполняющего заповедь. В хуким сущность души вступает в контакт непосредственно с Сущностью Всевышнего, без всяких адаптаций и дополнений. 2. Самая загадочная заповедь Самой фундаментальной заповедью из разряда хуким является заповедь о рыжей корове. В Мидраше сказано 4, что даже царь Шломо, познавший глубокие тайны, в том числе смысл установлений, недоступных пониманию обычного человека, сказал: «Все я постиг, а смысл заповеди о рыжей корове исследовал, выяснял и искал, говоря «я пойму и ее», но он по прежнему далек от меня». Только Моше сказал Всевышний 5 : «Тебе я открою смысл этой коровы» Бемидбар раба, 19:3; Мидраш Танхума, Хукат, Бемидбар раба, 19:6; Мидраш Танхума, Хукат, Смысл, о котором здесь идет речь это не логическое обоснование, ведь заповедь о рыжей корове непостижима человеческим разумом. То, что Шломо не понял ее, не считается недостатком его мудрости, как сказано Это объясняет, почему заповедь о рыжей корове названа в нашей главе «установлением Торы» (а не «установлением об очищении» или «установлением о корове»), то есть считается общим принципом всей Торы 7. Ведь все заповеди Торы, даже те, которые относятся к категориям мишпатим и эдут, являются, главным образом, волей Всевышнего, которая абсолютно выше разума (воля Всевышнего, заложенная в них, облекается в разум, но главным все равно остается то, что они выражение воли Всевышнего) 8. Поскольку в заповеди о рыжей корове этот аспект виден явно (эта заповедь не облекается в разум), то она является выражением общей идеи Торы. В заповеди о рыжей корове есть два основных момента, находящихся за пределами разума 9 : 1) пепел рыжей коровы очищает нечистых, и в то же время те, кто заняты ее сожжением, сами становятся нечистыми; 2) эту заповедь исполняют за пределами стана 10. (Бемидбар раба, 19:3): «Знание ты приобрел, чего тебе недостает?». Тот «смысл», что раскрылся Моше благодаря его абсолютному самоустранению перед Всевышним это восприятие Высшей Воли в этой заповеди. 7. См. Ликутей Тора, начало главы Хукат, а также классические комментарии к Бемидбар, 19:2. 8. Любое желание, если его можно детально объяснить, остается, по сути, порывом, который выше деталей (см. маамар «А я в молитве моей» 5694 (1934) г.). См. также Тания, Святое послание, гл Сефер ѓа хинух, заповедь В отличие от других жертвоприношений, которые осуществлялись в Храме, рыжую корову забивали и сжигали за пределами Храмовой горы (прим. ред.).

8 לקוטי שיחות פרשת חוקת 7 המשיח, ישתמשו )כדי לקדש את הכהנים המטפלים בפרה( באפר הפרה שעשה משה במדבר. 1 חומרת טומאת המת ג. נאמר במדרש, 1 שבשעה ששמע משה רבינו על ענין טומאת המת, "נתכרכמו פניו של משה" ותמה "במה תהא טהרתו". )על שאר טומאות לא תמה כל כך משה רבינו, משום שאינן אלא פרטים של טומאה; משא"כ טומאת המת, היא אבי אבות הטומאה, היפך גמור מקדושה, כי קדושה היא חיות, וכל זמן שדבוקים בהוי' אלוקים חיים, לא תתכן המיתה ; 1 מיתה מורה על ניתוק מוחלט ח"ו, הלכך תמה ביותר משה רבינו "במה תהא טהרתו"(. בשעה שאמר לו הקב"ה את מצות פרה אדומה, נתיישבה לו שאלתו, משום שפרה אדומה יכולה לטהר גם טומאת מת, כי על ידה "נמשכות" י"ג מדות הרחמים שלמעלה מהשתלשלות, שאין להן כל הגבלות, והן "מנקים כל הפגמים" ראה פרה פ"ג מ"ה "ומאחת" )ועד"ז ברמב"ם הל' פ"א פ"ב ה"ו( ובפי' משנה אחרונה שם. ולהעיר ג"כ מבמדב"ר שם, ו )בפירוש ידי משה ומהז"ו שם(. גור ארי' ושפתי חכמים )לפירש"י במדבר יט, ב(. של"ה חלק תושב"כ דרוש לפ' פרה )שנט, ב(. 12. במדב''ר שם ד. תנחומא שם ו. 13. שלכן, אין מלינין,שמורה על עיכוב ושייכות( את המת בירושלים, כי בבחי' שלימות היראה )ראה תוס' ד"ה הר תענית טז, א( אין שייך ענין המיתה. ואדרבה יראת ה' לחיים )משלי יט, כג(. 14. לשון אדה"ז באגה"ת פ"ח, וכוונתו להפגמים דזדונות זהו גם ההסבר על כך שבפרה אדומה נאמר הלשון חוקה, כי על פי השכל, כלומר מבחינת הגילויים של השתלשלות )באדם ובכלל( אין כל אפשרות לפעול טהרה במקום כה נחות, כי אם "מי יתן טהור מטמא לא אחד?", 1 מי יכול לפעול טהרה גם בטומאה חמורה ביותר? רק "יחידו של עולם", שאינו מוגבל בשום הגבלות. וזהו גם הטעם לכך שפרה אדומה נעשית מחוץ למחנה, שונה משאר כל הקרבנות הנעשים בפנים, במקדש דוקא. כפי שמבאר אדמו"ר הזקן, 1 כי כל הקרבנות מכפרים רק על שגגות, 1 ושגגה מקורה "מהתגברות נפש הבהמית שמנוגה", לכן הם בפנים. מה שאין כן פרה אדומה, המטהרת טומאת מת, אבי אבות כו' שלמטה מנוגה, לכן היא נעשית מחוץ למחנה, בכדי לפעול טהרה גם בבחינת חוץ על ידי הגילוי שלמעלה מהשתלשלות. שאין קרבן מועיל עליהם, והניקוי הוא רק מצד יגמה"ר שנמשכים ע"י התשובה. ובזה יובן מה שמביא שם את הפסוק "ונושא עון ופשע ונקה" ומשמיט תיבת "וחטאה" כי לתיקון פגם ד"חטאה" )שוגג(, אין מוכרח הגילוי דיגמה"ר. ומה שבהפסוק הזכיר תיבת וחטאה, י"ל, שהוא מצד סוף הפסוק: נקה לא ינקה מנקה לשבים ולא ינקה לשאינם שבים, ולכן הזכיר תיבת וחטאה כדי להורות שגם על חטאה אינו מנקה לשאינם שבים, וגם על שוגג צריך תשובה. 15. איוב יד, ד. וראה לקו"ת חוקת נט, ד. 16. אגה"ק סי' כח. ועייג"כ לקו"ת חקת נט, ד. 17. ראה לקו"ש ]המתורגם[ ח"ג ע' 202 ובהנסמן שם.

9 7 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ГЛАВА ХУКАТ Все это позволяет нам сделать следующие выводы: 1) при помощи этих действий раскрывается некий аспект, связанный с сущностью души аспект «высечения»; 2) в этой заповеди выражен некий общий аспект Торы; 3) силы для работы, связанной с сущностью души, надо черпать у Моше, которому был открыт смысл заповеди о рыжей корове. Поэтому сказано: «пусть приведут тебе (Моше) корову рыжую», хотя на деле рыжей коровой занимался Элазар, сын Аѓарона. Сила исполнить эту заповедь в тот момент исходила от Моше, и так же в последующих поколениях «навеки она будет названа твоим (Моше) именем» 11. Даже во времена Второго Храма, когда были сожжены восемь рыжих коров 12, использовали пепел коровы Моше, чтобы очистить коѓенов, которые будут заниматься сожжением следующей коровы. Тем же пеплом воспользуются для очищения ког енов с приходом Мошиаха перед сожжением десятой коровы Комментарий Раши к началу главы Хукат. 12. Мудрецы говорят, что со времен Моше было сожжено девять рыжих коров: первая была сожжена во времена Моше, и ее пеплом пользовались весь период Первого Храма, а остальные восемь коров сожгли в период Второго Храма (прим. ред.). 13. Мишна, Пара, 3:5; там же, комментарий к мишне 11; Рамбам, Законы о рыжей корове, 2:6. См. также Бемидбар раба, 19:6 и комментарии Йедей Моше и р. Зеева Эйнг орна к этому толкованию Мидраша; Гур Арье и Сифтей хахамим (к комментарию Раши (Бемидбар, 19:2)); Шней лухот г а брит, Устная Тора, толкование к отрывку о рыжей корове. 3. Высшая степень нечистоты Согласно Мидрашу 14, Моше растерялся, услышав, что прикоснувшийся к мертвому становится нечистым, потому что не понимал, как такой человек может очиститься. (Другие виды нечистоты не вызывали у Моше такого вопроса, так как они являются частными проявлениями нечистоты; нечистота от мертвого значительно тяжелее это полная противоположность святости. Святость это жизнь. Пока мы связаны со Всевышним, источником жизни, смерть невозможна 15 ; смерть говорит о расторжении связи со Всевышним, не дай Б г. Поэтому Моше и удивился, не понимая, как такому человеку очиститься). Когда Всевышний дал Моше заповедь о рыжей корове, тот успокоился, потому что рыжая корова очищает от нечистоты мертвого тела, пробуждая Тринадцать мер милосердия, которые выше системы мироздания и безграничны, поэтому «очищают от всех недостатков» 16. Это объясняет, почему заповедь 14. Бемидбар раба, 19: Поэтому, согласно закону, в Иерусалиме не оставляют покойника на ночь, ведь название Иерусалим (Йерушалаим) мудрецы толкуют как йира шлема («совершенный страх (перед Б гом)») (Тосафот к тр. Таанит, 16а). По этой причине в Иерусалиме нет места смерти, как сказано (Мишлей, 19:23): «Страх пред Г сподом [ведет] к жизни». 16. Так говорит Алтер Ребе в Тании, в «Послании о покаянии», гл. 8, имея в виду дефекты, возникшие в результате сознательно совершенных грехов, которые нельзя искупить жертвоприношением, и исправить можно только при помощи Тринадцати мер милосердия, пробуждаемых раскаянием.

10 לקוטי שיחות פרשת חוקת 8 למסור את עצמו למען יהודי ד. כדי להמשיך מלמעלה מהשתלשלות, מ"יחידו של עולם", צריכה גם העבודה להיות מיחידה שבנפש, התבטלות שלמעלה מהשכל. נדרשת מסירות נפש. הוא צריך לבטל את עצמו, לצאת מחוץ למחנה ולקחת "פרה", בהמה, ובנוסף לכך עוד "אדומה" 1 ולהתעסק עמה, מתוך ידיעה שהוא עצמו יטמא על ידי זה, כדי לטהר יהודי שני. והירידה בעצמו כדי לעשות טובה ליהודי, אינה צריכה לבוא על ידי עריכת חשבון, שעל ידי כך יתווסף אצלו "יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית" 1 שכן אם עושה זאת בגלל חשבון, הרי לא יצא עדיין ממציאות והשתלשלות שלו, במילא אינו יכול על ידי עבודה כזו לקחת עצמותו ית'. רק על ידי שעושה לזולת טובה כזו שעל ידה הוא נטמא 2 )ודאי ישלם לו הקב"ה על כך כמה פעמים ככה, אבל החשבון שלו צריך להיות שעושה כן אפילו הוא רק נטמא( על ידי התבטלות והתמסרות כזאת, וקבלת עול שלמעלה מן השכל, שהיא בחינת חוקה אצלו, הוא ממשיך 18. שאודם מורה על התרגשות היפך התיישבות )שכל(. 19. ויק"ר פל"ד, ח. 20. עד אשר גם קודם התעסקותו בפרה, היו ב"ד )בבית שני( מטמאין את הכהן השורף את הפרה בשרץ וכיו"ב וטובל ואח"כ עוסק בה )רמב"ם הל' פרה פ"א, הי"ד(. את החוקה שלמעלה; עצם הנשמה שלו ממשיך עצמות אין סוף. זהו ביאור האמור לעיל, ששני הענינים שבפרה אדומה מטמאת את הטהורים ומטהרת את הטמאים, ונעשית מחוץ למחנה הם: א( ענין החוקה, שעל ידם מגלים את עצם הנשמה בחינת חקיקה, כי על ידי ההתמסרות וההתבטלות מצדו לעשות טובה ליהודי כדי לטהרו, גם כאשר נדרש לשם כך לצאת מחוץ למחנה ולהטמא, על ידי זה מגלים את עצם הנשמה; ב( כללות ענין התורה כי יסוד כל התורה הוא לצאת מכל הציורים, וכפיפת ה"אני" העצמי, לא רק את ה"אני" של הגוף כי אם גם של הנשמה, שזה מתבטא במיוחד באהבת ישראל, כללות כל התורה ; 2 ג( הכוח לזה מקבלים ממשה רבינו, שהיה במדריגת "ונחנו מה", והוא מגלה את כח ההתבטלות שמצד עצם הנשמה בכל ישראל. 21. ראה תניא פרק לב. דרמ"צ מצות אהבת ישראל. ואף שבתניא שם הלשון כמה פעמים גוף ונפש, בהכרח לפרש כוונתו שגם הנפש שבגוף בכלל "גוף הוא לענין זה, ו"נפש" )דשם( הכוונה )גם( להנפש כמו שהיא בשרשה )וככתבו שם: והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקים חיים(, שרק מצד בחינה זו אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית )משא"כ כשהוא בציור מציאותו, גם מציאות דנשמה(.

11 8 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ГЛАВА ХУКАТ о рыжей корове относится к хуким. Согласно человеческому разуму, то есть в соответствии с законами сотворенных миров, невозможно вернуть к чистоте то, что охвачено столь низкой ступенью скверны, ибо «Кто очистит от нечистого, если только не Один?» 17. Кто может очистить от самой страшной нечистоты? Только Один, то есть Всевышний, который ничем не ограничен! Поэтому заповедь о рыжей корове исполняется за пределами стана, в отличие от прочих жертвоприношений, совершаемых в самом Храме. Как объясняет Алтер Ребе 18, все жертвы искупают лишь грехи, совершенные по ошибке 19. Источник ошибки влияние животной души, которая происходит из нечистых сил, содержащих элементы святости клипат нога 20, поэтому жертвы приносят внутри стана. С рыжей коровой все иначе она очищает от нечистоты мертвого тела, самой сильной степени нечистоты, которая относится к совершенно нечистым уровням клипы, поэтому рыжую корову сжигают за пределами стана, чтобы очистить все, 17. Ийов, 14:4; см. Ликутей Тора к гл. Хукат. Согласно простому смыслу, перевод этих слов несколько иной: «Кто станет чистым от нечистого? Ни один!». В тексте беседы приводится другой вариант перевода, соответствующий толкованию, которое приводит Ребе (прим. ред.). 18. Тания, Святое послание, гл См. «Ликутей сихот. Избранное», т. 3, беседа к гл. Ваикра. 20. Клипат ноѓа (досл. «сияющая скорлупа») высший уровень сил нечистоты, скрывающих Б жественность (отсюда название «скорлупа»). В отличие от совершенно нечистых сил клипы, клипат ноѓа содержит искры Б жественного света, которые можно извлечь, используя блага этого мира для служения Б гу. От клипат ноѓа получает духовную энергию все, что не запрещено Торой, в том числе и животная душа еврея. даже самое далекое от Б жественного, посредством прямого раскрытия Б жественного света, который выше законов мироздания. 4. Пожертвовать собой Чтобы раскрыть в нашем мире столь высокий Б жественный свет, который не имеет отношения к ограничениям сотворенных миров, требуется духовная работа самой глубокой части души, называемой йехида. Она способна к полному самоустранению, которое выше рамок разума. Требуется абсолютное самопожертвование: человек должен забыть о себе и уйти за пределы стана, чтобы взять корову, скотину, да еще и рыжую 21, приготовить из нее пепел ради того, чтобы очистить других. При этом человек знает, что от этой работы он сам станет нечист. Человек должен «спуститься» в нечистоту ради ближних, не рассчитывая получить какую либо выгоду, как сказано 22 : «нуждающийся делает для дающего больше, чем дающий для нуждающегося». Если у человека есть хоть какие то расчеты, он по прежнему находится в рамках своих природных ограничений и не может своим служением «ухватить» безграничную Сущность Всевышнего. Он должен делать ближнему добро ценой собственной чистоты Рыжая корова на Святом языке называется пара адума («красная корова») (прим. ред.). Красный цвет указывает на неуправляемые, бурные чувства, противоположные взвешенности (разуму). 22. Ваикра раба, 34: В эпоху Второго Храма члены Высшего суда даже

12 לקוטי שיחות פרשת חוקת 9 לא לשכוח על עצמך ה. דובר כמה פעמים 2 שהחידוש של תורה הוא התכללות שני הקוין: צריכים אמנם להתמסר כדי לעשות טובה ליהודי שני, "כי תראה ערום )בקיום המצות( וכסיתו", 2 כשרואים אדם ערום מן המצות ר"ל, צריכים לפעול עליו שיקיים מצות, יניח תפילין ילבש ציצית וכיו"ב. אבל בו בזמן אסור לשכוח על עצמו כסיום הכתוב "ומבשרך לא תתעלם", יש לזכור שיש גם לעצמו "בשר", ובשר שמן, חומרי, שצריכים להשרותו למלחו ולשוטפו. 2 גם בפרה אדומה, כללות כל התורה, מרומז ענין זה: אפר הפרה שעשה משה, חילקו לשלשה: חלק אחד כדי לטהר טמאים. חלק שני כדי לקדש את הכהנים שעשו את הפרות הבאות. וחלק שלישי הניחו "למשמרת". 2 ולכאורה, מה תועלת יש בכך שהניחו חלק "למשמרת"? והענין בעבודה: מחמת טרדתו הרבה בעסקנות ציבורית ובעבודה של השפעה על הזולת, עלול האדם לשכוח על עצמו. לשם כך דרוש אפר "למשמרת" לזכור, שגם אצלו עלול להיות ענין של טומאת מת ח"ו, שלשם כך זקוקים לאפר הפרה ראה גם לקו"ש ח"ג פ' חיי. 23. ישעי' נח, ז. וראה סד"ה אז יבקע תרצ"ד )קונטרס כז(. 24. מרמזי ענינם בעבודת האדם: שרי' במים מטביל עצמו במי הדעת, תורה, וכן גם בתפלה, כמ"ש )איכה ב, יט( שפכי כמים לבך. מליחה הסרת החום והרתיחה )דם(. הדחה שאחר המליחה שלא יהי' ניכר עבודתו שהוציא את דמו, שלא יתוסף בו ישות עי"ז )משיחת ש"פ פנחס תש"י(. 25. תוספתא ספ"ג דפרה. 26. וגם הוראה זו נרמזה דוקא בפרה אדומה )לטהר אחרים( כי: א( עלול הוא לשכוח על עצמו, מצד הטרדא להשפיע על זולתו, וכן כשמעריך את עצמו לגבי זולתו )שהוא משפיע עליו(, הרי אפשר שיסיק מזה אשר הוא בתכלית העילוי. ב( בכדי להשפיע על זולתו, צריך הוא להיות בתכלית הטהרה. וזהו גם טעם הפנימי על זה ש"מעלות יתירות עשו בטהרת פרה אדומה" )רמב"ם הל' פרה רפ"ב(.

13 9 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ГЛАВА ХУКАТ (Всевышний, конечно, заплатит ему сторицей, но он сам должен так поступать, не рассчитывая ни на что). Делать это нужно самоотверженно, не считаясь с доводами разума, как и надлежит исполнять хуким законы, которые задействуют сущность души. Тогда человек связывается с сущностью Высшей Воли, и сущность его души притягивает Сущность Всевышнего. Это объясняет три упомянутых (в п. 2) нюанса заповеди о рыжей корове, связанные с двумя особенностями этой заповеди: что она очищает нечистых и оскверняет чистых, и что ее сжигают вне стана. 1) Заповедь о рыжей корове это установление из разряда хуким, так как самопожертвование ради другого еврея, когда требуется выйти за пределы стана и оскверниться, чтобы очистить другого, является раскрытием глубинной сущности души еврея, высеченной (хакука) в нем. 2) Эта заповедь является общим принципом Торы, так как в ее основе лежит необходимость выйти из привычных рамок и подчинить собственное «я», телесное и духовное, что проявляется, главным образом, в любви к ближнему, которая также является основополагающем принципом Торы 24. 3) Силы для исполнения этой намеренно делали ког ена нечистым перед тем, как он начинал заниматься рыжей коровой (посредством нечистого пресмыкающегося, например). Затем он окунался в микву и только после этого мог начать заниматься рыжей коровой (Рамбам, Законы рыжей коровы, 1:14). 24. См. Тания, гл. 32; Дерех мицвотеха, Заповедь любви к ближнему. заповеди евреи получают от Моше, который был воплощением полного самоотречения, выраженного его словами «А мы что?!» 25. Моше раскрывает силу самоотречения, которая скрыта в сущности души каждого еврея. 5. Не забыть о себе Неоднократно говорилось 26, что Тора принесла в мир возможность объединить два противоположных стиля поведения. С одной стороны самоотверженность ради блага другого еврея, как сказано 27 : «Когда увидишь нагого, одень его». Одеждой души называются заповеди, то есть, когда мы видим «нагого» (в отношении заповедей) еврея, не дай Б г, нужно «одеть его» убедить его исполнять заповеди: надевать тфилин, носить цицит и т.п. 28 С другой стороны, нельзя забывать и о самом себе, как написано в продолжении упомянутой цитаты: «[одень его], и от плоти своей не отворачивайся». У тебя самого тоже есть плоть, которую нужно «вымочить, высолить и сполоснуть» Шмот, 16: Ликутей сихот, т. 3, беседа к главе Хайей Сара. 27. Йешаяѓу, 58: См. маамар «Тогда расступится» 5694 (1934) г. 29. Согласно Г алахе, чтобы мясо было пригодно к еде, из него требуется извлечь кровь. Для этого его следует высолить. Перед высаливанием его вымачивают, а после высаливания споласкивают (прим. ред.). Эти три процесса имеют свое отражение в служении Всевышнему. «Вымочить» себя погрузиться в «воды» Торы и молитвы, как сказано (Эйха, 2:19): «как воду изливай сердце свое». «Высаливание» это устранение неконтролируемого пыла эмоций (удаление крови). «Споласкивание после высаливания» необходимо, чтобы не было видно остатков высаливания, т.е. чтобы человек не возгордился своей работой (из беседы к главе Пинхас 5710 (1950) года).

14 לקוטי שיחות פרשת חוקת 10 סיכום ו. סיכום ההוראה מפרשת פרה אדומה: א( כאשר רואים יהודי שבגלוי אין ניכרת עליו כל דבקות בהוי' אלקים חיים, הוא נראה כאינו חי ר"ל, עלולים לחשוב: מאחר שפלוני התדרדר לדרגה כה נחותה, הרי הוא אבוד ר"ל, על זה אומרים, שמשה רבינו נתן את הכוח לטהר כל יהודי, אפילו מי שנטמא בטומאת מת ר"ל. 2 ב( עלול היצר הרע לטעון כלפיו: גם אם נאמר שיש לי את הכח לזאת, אבל מדוע חובה עלי לרדת לדרגה כל כך נחותה עד שאני עלול להתטמא ח"ו עקב כך, הרי ישנו כלל, "אין אומרים לאדם חטא כדי 27. ובזה יובן לשון רש"י "פרה שעשה משה במדבר" )דלכאורה, מה בא להשמיענו בזה, והרי הכל יודעים שמשה הי' כל ימיו במדבר, ובודאי שגם הפרה עשה שם( שבא ללמדנו, שאל יאמר אדם איך בכחי לטהר גם את זה שנמצא בדרגא פחותה ביותר, ועל זה אומרים לו: הוי יודע שהפרה נעשית במדבר דוקא, מקום נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים, ובכ"ז מפרה זו, מקדשין ממנה הכהנים בעשיית כל פרה ופרה, כנ"ל. שיזכה חברך" 2 על זה המענה: דוקא בכך מתבטאת חוקת התורה כללות ענין התורה. וכל זמן שאינו פועל בקרבו להתמסר עבור הזולת, חסר אצלו לא רק פרט כי אם כלל כל התורה כולה. ג( עלול הוא אבל, לטעות ולחשוב, שההצלחה בהשפעתו על הזולת נובעת מכוחו "כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", לכן היו צריכים לקדש את העושה את הפרה באפר הפרה שנעשתה על ידי משה רבינו עצמו, כדי שידע שעושה זאת בכוחו של משה. ד( אפשר אבל, להתמסר רק בקו של עשייה עם הזולת ולשכוח על עצמו לכן היה אפר "למשמרת", למען דעת שהוא צריך גם לחשוב על עצמו, כאמור לעיל. 28. שבת ד, א וש"נ. )משיחת ש"פ חוקת תש"י וש"פ חו"ב תשי"ב(

15 10 ЛИКУТЕЙ СИХОТ ГЛАВА ХУКАТ В заповеди о рыжей корове, воплощающей в себе всю Тору, есть намек на это: пепел коровы, которую сжег Моше, был поделен на три части. Одна для очищения нечистых. Вторая для очищения коѓенов, которые будут готовить пепел других рыжих коров. Третья на вечное хранение 30. Зачем же откладывать часть пепла на хранение? Эта деталь дает урок в служении Всевышнему. Поскольку труд на общественное благо требует много сил, человек может забыть о себе. Для этого и требуется «пепел на вечное хранение» это напоминание, что и ты сам можешь стать нечист настолько, что тебе самому понадобится пепел рыжей коровы Итоги Итак, из отрывка о рыжей корове можно сделать ряд выводов: 1) Когда по еврею не видно, что у него есть хоть какая то связь со Всевышним, он выглядит духовно мертвым, можно подумать, что это пропащий человек. И тогда следует вспомнить, что Моше дал нам способность очистить каждого еврея, даже такого, который нечист от мертвого тела 32. 2) Злое начало может нашептывать человеку: даже если у тебя есть силы очищать других, зачем тебе идти на это и спускаться на их уровень? Ведь ты можешь оскверниться! Не зря же существует правило: «не требуют от одного человека согрешить ради того, чтобы удостоился другой» 33. На это можно ответить: это и есть «установление Торы», основной принцип всей Торы. Пока в тебе не горит стремление к самопожертвованию ради ближнего, у тебя нет не просто одной детали, но и всей Торы. 3) Человек может считать по ошибке, что успех во влиянии на ближнего результат его собственных сил и способностей. Поэтому того, кто готовит пепел рыжей коровы, нужно очищать пеплом коровы, приготовленной Моше, чтобы напомнить ему, что силы для влияния на ближнего он получает от Моше. 4) Предавшись работе ради ближнего, можно забыть о работе над собой. Чтобы напомнить о ней, есть пепел рыжей коровы, оставленный на вечное хранение. (Из бесед в субботу главы Хукат 5710 (1950) г. и в субботу глав Хукат Балак 5712 (1952) г.). 30. Тосефта, конец третей главы тр. Пара. 31. Это указание в виде намека содержится именно в заповеди о рыжей корове, (в которой один человек очищает другого), потому что: 1) за заботами о ближних можно забыть о себе или возгордиться, осознавая, что ты очищающий; 2) чтобы положительно влиять на ближнего, нужно самому быть абсолютно чистым, и по этой причине мудрецы установили много требований к ритуальной чистоте тех, кто готовит пепел рыжей коровы (см. Рамбам, Законы рыжей коровы, гл. 2). 32. Это объясняет формулировку Раши (к Бемидбар, 19:2): «Корова, которую сделал Моше в пустыне». Зачем говорить, что Моше исполнил эту заповедь в пустыне, ведь и так известно, что он оставался в пустыне до конца своих дней!? Ответ в следующем. Слова «в пустыне» подчеркивают, что пепел первой коровы был приготовлен в самом низком и безжизненном месте, в пустыне (где змеи, скорпионы и жажда), при этом его сила очищения распространялась на все поколения им очищали коѓенов, готовящих пепел всех остальных коров. Это показывает, что даже если еврей находится на самой низкой ступени, он может вернуться к духовной чистоте. 33. Талмуд, Шабат, 4а.

16

17 לזכות הרה"ח ר' בן - ציון וזוגתו מרת דבורה לאה שיחיו ליפסקר לזכות ילדיהם: מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי' להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה. לזכות הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה שיחיו וובר לזכות ילדיהם: חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'. להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה. לזכות הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה שיחיו נימוי לזכות ילדיהם: שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי' להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

18 לזכות מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי' ומשפחתם שי' יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן ומשפחתם שי' אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל ומשפחתם שי' לאורך ימים ושנים טובות Эта книга вышла в свет в заслугу Михаэля, сына Моше и его супруги Леи, дочери Авраг ама и их семьи; Ицхака, сына Михаэля и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи; Элияг у, сына Реувена, и его супруги Тамар, дочери Михаэля и их семьи. Пусть Всевышний пошлет им долгих и счастливых лет жизни!

19 לעילוי נשמת משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל מרים בת נתנאל ז"ל Эта книга посвящается светлой памяти Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар Нетанэля, сына Авраг ама и Мирьям Мирьям, дочери Нетанэля и Сары

20 לזכות הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה וזוגתו רבקה פייגא בת חנה וילדיהם: חיה מושקא בת רבקה פייגא אריה לייב שאול בן רבקה פייגא יהודה מאיר בן רבקה פייגא שלום דובער בן רבקה פייגא שניאור זלמן בן רבקה פייגא גולדשמיד וזקניהם: חיים משה בן רבקה פייגא אידלה בת סוניה גולדשמיד אברהם הלוי בן נעמי חנה בת מרים פועה לוין סוניה בת חיה ליפסקר להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'

Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779

Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשעט Пробное издание 5779 Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779 בסיוע "קרן מרומים" עורך ראשי: הרב עקיבא נימוי תרגום: הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר,

קרא עוד

ולדימיר ספירו מבחן מיון. הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ולדימיר ספירו ( ציון כללי _ שם, שם משפחה כיתה / קבוצה _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה

ולדימיר ספירו מבחן מיון. הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ולדימיר ספירו ( ציון כללי _ שם, שם משפחה כיתה / קבוצה _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ( ציון כללי _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה (שם, שם משפחה, כיתה / קבוצה). 2. את אותם הפרטים יש למלא גם בכל עמוד, אותו תמלאו. 3. בחוברת ישנם 5 עמודים (עמ' 2 6); כל

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב

מכק אדמור מליובאוויטש מאמר דה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמא יל בקונטרס פורים קטן ה'תשנב מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב לעילוי נשמת הרה"ג הרה"ח הרב מרדכי שמואל בן הרה"ח הרב משה ע"ה אשכנזי רב ומרא דאתרא דכפר חב"ד במשך

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מאמר מבואר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכ"ב קונטרס שבת נחמו תש"נ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מאמר מבואר דה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכב קונטרס שבת נחמו תשנ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד מאמר מבואר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכ"ב קונטרס שבת נחמו תש"נ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד מפתח כללי פתח דבר... 3 סקירה קצרה... 5 תוכן המאמר... 8 פתח דבר להוצאה הראשונה דהמאמר... 12

קרא עוד

בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בימה לדיון בין התמימים ואנש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנשא תשנב גליון ה דבר מלכות שפ תולדות תשנב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ב"ה תוכן ההחלטה התקיפה: לגלות יחידה שבנפש / עמ' 4 יומן

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל

בה. זמן שמחתנו ה'תשעז. מחיר: 10 שח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל מו מ נו ח ה. הו ש ע נ ה ו הו ש יע ה נ א א ב ינו א

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

5751B 1-444

5751B 1-444 `"ypz hay `"i,glya t"y 211 à"ùðú'ä èáù à"é,çìùá ô"ù úçéùî.ã"ñá úéãéàî íåâøú. בפרשתינו מדובר אודות כמה ענינים כלליים נסים כלליים שקרו לבנ"י אחרי צאתם ממצרים: אחרי שהי' "בשלח פרעה את העם" 1 מסופר אודות הנס

קרא עוד

<E7F7FA2E696E6464>

<E7F7FA2E696E6464> עיונים בפרשת השבוע טעמו וראו כי טוב הננו לבשר לקהל הלומדים כי ניתן להרשם כמנויים על הקובץ ולקבלו מידי שבוע באמצעות הדואר בסך 10 ש ח בלבד לחודש (דמי טיפול ומשלוח) לפרטים נא לפנות לטלפון 9604832-03 (ניתן

קרא עוד

(Microsoft Word - \341\351\340\345\370\351\ \341.doc)

(Microsoft Word - \341\351\340\345\370\351\ \341.doc) מס' עלון שנה ה 228 תזריע פרשת שבוע אד"ש תשע"ו ביאורים בספר התניא ביאורים והעשרת ההתבוננות בספר התניא לפי סדר השיעור היומי ערוכים מכל כתבי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א מה"מ לפי שיש לו בחירה, להיותו מושרש

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת

חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת ה א ד מ ה: )כד( ו ה י ה ב ת ב וא ת ונ ת ת ם ח מ יש

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת הבר מצוה של של י הת' שניאור זלמן שניאורוחנה זלמן שי'

קרא עוד

‏ ױ  ׂ י

‏ ױ  ׂ י פתח דבר בעזהי ת. קודש פרשת ויגש, הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדי, את הקונטרס '' (גליון רנב), והוא אוצר בלום בעניני הפרשה מתוך רבבות עניני חידוש וביאור שבתורת נשיא ישראל ומנהיגו, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערש"ק פרשת פנחס ה'תשע"ז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכ

הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערשק פרשת פנחס ה'תשעז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכ הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערש"ק פרשת פנחס ה'תשע"ז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכסף המצמיח פתח דבר בעזהי ת. קודש פרשת פנחס, הננו מתכבדים

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר

קובץ הערות התמימים ואנש הערות וביאורים בתורת כק אדמור שליטא יום הבהיר יוד שבט ה'תשעט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטרעאל תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א הערות התמימים ואנ"ש

קרא עוד

קובץ

קובץ קובץ הערות התמימים ואנ"ש - מעלבורן גליון קכ"ג שבועות ה'תשע"ב עיון שנת "תהי שנת בלימודים"- - שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושתים לבריאה מאה ועשר שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שנת שישים ושתים לנשיאות

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

<E7F0E5EBE420F4F0E9EEE92E696E6464>

<E7F0E5EBE420F4F0E9EEE92E696E6464> קונטרס מאי חנוכה ביאורים ועיונים במהות ועניני ימי החנוכה מתורתו של הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זיע"א טעמו וראו כי טוב הננו לבשר לקהל קוראינו כי ניתן להרשם כמנויים על הקובץ השבועי - לקראת

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

1

1 1 סיפור נורא מהרה"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין מספרים על הרה"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין כאשר עוד היה בקטנותו ממש "בוצין בוצין מקטפיה ידיעה" בזמן שמנעו מאיתו תפוח, אמר את הברכה "בורא ברי העץ" ועל ידי כך הכריח

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\362\370.doc)

(Microsoft Word - \371\362\370.doc) ספר שאלות ותשובות "מגדל צופים" על ארבעת חלקי שולחן ערוך וביאורים בסוגיות הש"ס וברמב"ם חלק שביעי בספר נדפס קונטרס "קבורת קומות במבחן ההלכה המוכיח ש"קבורת קומות" אינה קבורה על פי ההלכה כן נדפס כנספח לספר

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Microsoft Word - MUG7.DOC

Microsoft Word - MUG7.DOC ש"פ ויגש - ה' טבת דידן נצח גליון ז יוצא לאור על ידי מערכת "יגדיל תורה" ברוקלין, נ.י. 770 איסטערן פאַרקוויי שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים ושמונה לבריאה קובץ משיח וגאולה ז 2 ב"ה מפתח דבר העורך... 3 ד' כתות...

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

<4D F736F F D20E9E7202D20E0F8E9E420E0E5ECEEEF>

<4D F736F F D20E9E7202D20E0F8E9E420E0E5ECEEEF> אריה אולמנ בית שעאר, הנזיר לאזאר והפעילות הרו ית בהרי גוש עציונ במחצית הראשונה של המאה העשרימ במאמר זה אבקש ל קור את תולדות 'הגבעה הרו ית' שבינ כפר עציונ לצומת גוש עציונ. בהקשר זה נע וק בהתיישבות המיוחדת

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה

ב ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים עפ חזל הדר הורן/ ישיבת ברכת משה מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' והמשך חכמה. הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון-

קרא עוד

ב"ה גיליון 30 תשרי תשע"ב מעיינותיך רבעון למחשבת חב"ד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל שמחת תו

בה גיליון 30 תשרי תשעב מעיינותיך רבעון למחשבת חבד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצל שמחת תו ב"ה גיליון 30 תשרי תשע"ב מעיינותיך רבעון למחשבת חב"ד ראש השנה הרב יצחק גינזבורג יום כיפור הרב יואל כהן חג הסוכות הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל שמחת תורה אסי שפיגל 3 2 תוכן העניינים זמני ואופני התשובה כ"ק

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמו"ר יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לא

ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמור יוסף יצחק זצוקללהה נבגמ זיע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לא ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמו"ר יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לאור על ידי מערכת אוצר החסידים" 770 איסטערן פ ארקוויי

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד