כללי האזכור האחיד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "כללי האזכור האחיד"

תמליל

1 ãéçàä øåëæàä éììë úéèôùîä äáéúëá Ï ÓÓÂ ËÙ Ó משפט עיוappleי èôùî éø çî משפטים úéùéìù äøåãäî 2021 à"ôùúä

2 ãéçàä øåëæàä éììë úéèôùîä äáéúëá Ï ÓÓ ËÙ Ó משפט עיוappleי èôùî éø çî משפטים úéùéìù äøåãäî הכללים נערכו בידי הצוות לעדכון שליד כתבי העת ËÙ Ó È ÂÈÚ,ËÙ Ó È ÁÓ,ÌÈËÙ Ó וËÙ Ó.Ï ÓÓ : È ÈÏ Â Ó Í ÂÚ מתן גולדבלט : ÈÈ Â Ó Âˆ È Á מתן גולדבלט וטל חבקין : Â Â Ó Âˆ È Á מתן גולדבלט, חיים זקס, טל חבקין, ציפי חוטובלי, אורטל כפירי, אחיעד גבריאל לוי, מיכאל סאבין :ÌÈÏÏÎ Â È Ï ÂÓ Î ÚÓ È Á יעקב גורנשטיין, מיקי הימן, אמיר ויצנבליט, דני פריאל, איציק קובי, רון רווה : Ù נבו הוצאה לאור בע"מ שבט התשפ"א, פברואר 2021 אתר המרשתת של צוות : דואר אלקטרוני:

3 הקדמ ה הקדמה לומר דבר בשם אומרתו או אומרו, מביא גאולה לעולם; מקיים את הזכות המוסרית בדיני זכויות יוצרים ; תומך בטיעון שלך ; בתחום המשפט מביא מקור נורמטיבי לטענותיך. אבל איך לומר דבר בשם אומרתו או אומרו? עונים על שאלה זו. מערכת כללים אחידה מספקת מידע על המקור המאוזכר ועל הדרך לאתר אותו. היא חוסכת את הצורך להמציא מחדש בכל פעם דרכי אזכור. ועוד לא דיברנו על החדווה של משפטנים לראות )ולכתוב( כללים מפורטים בנושא טכני. במהדורה זו, כבקודמותיה, ערכנו שינויים, עדכונים ותוספות. כולם נועדו לשפר את הכללים ולהקל את השימוש בהם. הינה העיקריים שבהם : עדכנו את הכללי ם על אזכור מקורות מהמרשתת, בין היתר בנוגע למקורות ממדיה חברתית. הוספנו כלל על סביבת האזכור, כלומר היכן להביא אותו ואיך להשתמש בביטויים לפניו )כמו ראו, השוו ל- והעדר ביטוי(. סידרנו מחדש חלק מהכללים כדי ליצור סדר הגיוני ולאחד כמה כללים שמהותם דומה. שינינו את ברירת המחדל להפרדה בין כותרת לכותרת משנה בספרות מקו מפריד לנקודתיים. התאמנו את תיאור אזכור המקורות הלועזיים למהדורה ה- 21 של ה"בלובוק". שמנו במקומות שונים עצות שיש בהן מידע והבהרות להקלת האזכור. השינויים האמורים מבוססים על הניסיון בשימוש בכללים ועל הצעות שהתקבלו מגורמים שונים. על כך תודה לכולם: מערכות כתבי העת "משפטים", "מחקרי משפט", "עיוני משפט" ו"משפט ממשל", שהכללים מתפרסמים מטעמם, ושתרמו רבות בהתבסס על ניסיונן; עדי אברונין, מיכל אהרוני, נדב ביננבאום, יצחק ברט, אודי נוימן, אורי סבח, רפי רזניק, יוסף שטח ויופי תירוש ששלחו הצעות מועילות. תודה מיוחדת לטל חבקין על הערותיו ועל הסיוע לאורך השנים; ולמיכאל קגזנוב, שבזכות הצעותיו החלה מלאכת העדכון. כתמיד, אפשר לשלוח שאלות לתיבת הדוא"ל של הכללים. התשובות מועילות למשתמשות ולמשתמשים. השאלות מסייעות לאתר קשיים וחוסר בכללים. גם הן הביאו לחלק מהשינויים. מתן גולדבלט צוות הכללים א

4 תוכן עניינים תוכן עניינים הקדמה... א תוכן עניינים... ב א. כללי...1 ב. מקורות בעברית... 4 חוקי יסוד, חקיקה ראשית, חקיקת משנה, הצעות חוק, תזכירי חוק ופרוטוקולים: ישראליים, מנדטוריים, עותמניים ובשטחים המוחזקים... 4 חיקוקים נוסחת האזכור הכללית כללי הפניה ספציפית והפניה למספר העמוד הספציפי שם החיקוק שנת החיקוק העברית שנת החיקוק הלועזית שם הקובץ שנת הקובץ מספר העמוד הראשון בקובץ חקיקה מגילת העצמאות חוקי יסוד וחקיקה ראשית כללי הפניה ל"רשומות" חוקי יסוד תיקון עקיף נוסח משולב נוסח חדש חוקי תקציב חקיקת משנה הצעות חוק כללי הצעות לתיקון עקיף הצעות חוק שפורסמו ב"דברי הכנסת" פרטי הצעת החוק פרטי מקום הפרסום הצעות חוק פרטיות שלא פורסמו דברי הסבר תזכירי חוק וטיוטות תחיקה ב

5 תוכן עניינים פרוטוקולים של ישיבות הרשות המחוקקת והרשות המבצעת "דברי הכנסת" כללי התאריך ישיבות מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית פרוטוקולים שלא התפרסמו בדפוס כתבי אמנה כללי מידע נוסף חקיקה מנדטורית כללי אזכור חקיקה מנדטורית באנגלית חקיקה עותמנית חקיקה בשטחים המוחזקים תקנונים, הוראות פנימיות, החלטות, חוות דעת וכדומה תקנונים כללי תקנונים שפורסמו בדפוס הוראות פנימיות ממוספרות כללי תאריך ההוראה הוראות פנימיות שפורסמו בדפוס הוראות פנימיות שפורסמו באתר רשות התחרות החלטות של גופים שלטוניים כללי מספר ההחלטה הגוף המחליט תאריך ההחלטה החלטות שפורסמו בדפוס החלטות שפורסמו באתר רשות התחרות חריג: החלטות של רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר חריג: החלטות של ועדות ערר לתכנון ובנייה חוות דעת כללי זהות נותן חוות הדעת ג

6 תוכן עניינים תאריך מתן חוות הדעת מקורות אחרים תוכניות של ועדות לתכנון ובנייה הסכמים קיבוציים פסיקה ישראלית...20 פסקי דין ישראליים שפורסמו בדפוס כללי סוג ההליך ומספר התיק פרטי הערכאה שמות הצדדים מפריד בין צדדים סדרות פסקי הדין כרך וחלק מספר העמוד הראשון הפניה ספציפית שנת מתן פסק הדין פסקי דין ישראליים שפורסמו במאגר מידע כללי סוג ההליך ומספר התיק תאריך מתן פסק הדין הבחנה בין החלטות שניתנו באותו היום מאגרי מידע שסודרים את פסקי הדין בהם פסקי דין ישראליים שלא פורסמו כללי סוג ההליך ומספר התיק תאריך מתן פסק הדין פסקי דין מנדטוריים הליכים תלויים ועומדים, פרוטוקולים וכתבי טענות הליכים תלויים ועומדים כתבי טענות פרוטוקולים ספרות בעברית...34 ספרים כללי שם המחבר ד

7 תוכן עניינים שם הספר מספר הכרך הפניה ספציפית המהדורה שם העורך שם המתרגם שנת פרסום הספר מאמרים ועבודות אחרות שפורסמו בספרים מידע נוסף דוחות ניירות עמדה החב"ק מאמרים בכתבי עת, בעיתונות יומית, במגזינים ובספרים כללי שם מחבר המאמר שם המאמר שם כתב העת מספר הכרך מספר החוברת עמוד תחילת המאמר הפניה ספציפית שנת הפרסום מאמרים בכתבי עת מקוונים ובמסדות מקוונות של כתבי עת מאמרים שפורסמו בספרים מקרים מיוחדים ערכים במילונים, באנציקלופדיות וכדומה עבודות אקדמיות חיבורים שלא פורסמו מקורות דתיים מקורות המשפט העברי כללי מקרא משנה תלמוד בבלי תלמוד ירושלמי ה

8 תוכן עניינים ספרות חז"ל אחרת וספרות רבנית שם החיבור הפניה ספציפית פרטי המהדורה הברית החדשה הקוראן ספרים ומאמרים כלליים מקורות שאינם בדפוס...52 מקורות בכתב ובעל פה התכתבויות ראיונות הרצאות הודעות לתקשורת מקורות ארכיוניים חומר אור-קולי סרטים תוכניות טלוויזיה רדיו מידע נוסף הפניה ספציפית מקורות במרשתת מקורות שמוסדרים בכללים הקודמים מקורות אחרים כללי שם המחבר שם העמוד או התוכן סוג התוכן שם האתר הפניה ספציפית תאריך כתובת תגובות ג. מקורות לועזיים...61 כללי ו

9 תוכן עניינים דוגמות חוקות: ארצות הברית חוקים: ארצות הברית חוקים: אנגליה פסקי דין: ארצות הברית פסקי דין: מדינות אחרות ספרים מאמרים בכתבי עת מאמרים שפורסמו בספרים מקורות במרשתת ד. שימוש באזכור...69 אזכור חוזר מונחים שם המקור כינוי מקוצר כללי תחיקה מאמרים שפורסמו בספרים הפניה לאזכור המלא הפניה ספציפית מקורות לועזיים סביבת האזכור כללי אזכור בתוך משפט פסוקית אזכור ביטויים מקדימים לאזכור תמיכה בנאמר בטקסט סתירה לנאמר בטקסט ביטויים מקדימים אחרים מידע נוסף פיסוק וסימן הערה ה. נספחים...82 נספח א: קיצורים בהפניות בהערות שוליים...82 נספח ב: קובצי חקיקה ישראליים ומנדטוריים וקיצוריהם...82 נספח ג: סוגי הוראות פנימיות וקיצוריהן...82 ז

10 תוכן עניינים נספח ד: קיצורי סוגי הליכים...83 נספח ה: סוגי ערכאות נספח ו: מקומות מושב הערכאות וקיצוריהם...91 נספח ז: סדרות פסקי דין ישראליים ומנדטוריים וקיצוריהן...91 נספח ח: מדינות, אזורי חסות וערים בארצות הברית וקיצוריהם...92 נספח ט: סדרות עיקריות של פסקי דין אמריקניים וקיצוריהן נספח י: סדרות עיקריות של פסקי דין אנגליים וקיצוריהן...97 מפתח עניינים...99 ח

11 א. כללי א. כללי מטרת כללים אלה היא לסייע באזכור מקורות בכתיבה משפטית. האזכור ימסור לקורא את מרב המידע שדרוש על המקור המאוזכר, באחידות ובקצרה ככל האפשר. מבנה האזכור הוא פרטי המקור המאוזכר והפניה למקום הפרסום שלו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. דוגמות: ע"פ 36/70 כהן נ' מדינת ישראל, פ"ד כה) 1 ( )1971(. 339 אם מקור פורסם בכמה מקומות, אין חובה לציין את כולם. אם חשוב או מועיל לציין יותר ממקום פרסום אחד, אפשר לאזכר את המקור לפי הכללים הרגילים על פי אחד הפרסומים ולציין בסוגריים את מקום הפרסום הנוסף. דוגמה:.1.3 חיים גנז "ימין ושמאל: אי-ציות אידיאולוגי בישראל" אלפיים )2004( 9 27, )פורסם גם בחיים גנז מריכרד ואגנר עד זכות השיבה: ניתוח פילוסופי של בעיות ציבור ישראליות )2006((. 121 בעת ייחוס דברים למקור מסוים ובעת ציטוט מפורש עדיף להפנות למקור הראשוני שמסתמכים עליו. אם אין אפשרות להפנות אליו יש לציין בהפניה כי הדברים מובאים מתוך מקור משני. לשם כך אפשר להיעזר במילות קישור מתאימות. דוגמה: מדובר בדוגמה נוספת ל "כוחו האדיר של התת-מודע". דברים שיוחסו לפליקס פרנקפורטר. פנינה להב אגרנט והמאה הציונית )1999(. 22 ישראל במשפט: שמעון 1 באזכור מקור בהערת שוליים או בהערת סיום אפשר להשתמש בקיצורים שמופיעים בנספח א לציון הפניות לחלקים מסוימים במקור, כגון סעיפים או עמודים. חלקי אזכור שיש להדגיש, אפשר להדגישם באותיות מודגשות, בקו תחתון, באותיות נוטות, בגופן שונה ובכל דרך הולמת אחרת

12 א. כללי שמות יצוינו כפי שהופיעו במקור. לכך שני חריגים: שמות בעלי דין בפסקי דין יופיעו בהתאם לכלל 18.4; קיצורים בעברית מסומנים בגרש או בגרשיים, ולא בנקודות. דוגמות:.1.7 מנאל תותרי-ג'ובראן "צדק ביחסים שבין פרטים, קהילות וגופים במרחב המשפט הפרטי" עיוני משפט מא ) ). שי נ' לביא "על ערעורי-ביניים, סמכות עניינית ועלות שיפוטית שקועה" ועסקים יט )2016(. 627 משפט הל"א הארט חוק, חירות ומוסר )מהדורה חדשה, אליה גילדין מתרגמת 2006(. חלק אזכור שיש לשים בין מירכאות בהתאם לכללים )כמו שם מאמר(, ושיש בו מירכאות )להבדיל מגרשיים לציון ראשי תיבות( יש להפוך את המירכאות שבאותו חלק לגרש. דוגמה:.1.8 אביעד הכהן "מתלמוד ירושלמי ל'הלכות ירושלמי': עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם" שנתון המשפט העברי כג 1 )התשס"ה(. אם שני מספרים עוקבים זה אחרי זה או שתי מילים עוקבות זו אחרי זו, וא י אפשר להבחין ביניהם באמצעות הדגשה או מירכאות, יש להפריד ביניהם בפסיק. דוגמות: בין כרך ומספר עמוד שבאים שניהם באותיות או במספרים: מאיה פלד-רז "מסירת מידע על קיומן של בדיקות סקר ואי תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת" רפואה ומשפט )2009( 11,41. בין מספרי עמודים: ע"א 313/08 נשאשיבי נ' רינאוי, פ"ד סד) 1 ( ,. )2010( בין פרטים ביבליוגרפיים שונים: אבנר אליצור ואח' בפסיכיאטריה )מהדורה שישית, חנן מוניץ עורך 2016(. פרקים נבחרים אם מציינים בעברית טווח מספרים )או אותיות(, ומפרידים בין שני המספרים בקו מפריד, יש לכתוב את המספרים מימין לשמאל: המספר הנמוך מימין לקו המפריד, והגבוה משמאל לקו המפריד. דוגמות: ס' לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[. בג"ץ 4284/08 קלפנר נ' חברת דואר ישראל בע"מ, פ"ד סג) 3 ( 766, פס' כה כז.)2010( יפעת ביטון "מזרחים במשפט: ה'אין' כ'יש'" משפטים מא , )2011 ). 2

13 א. כללי אם מציינים בלועזית טווח מספרים )או אותיות(, יש לכתוב את המספרים לפי הכללים הנוהגים בשפת המקור. דוגמה: Elena Kagan, Presidential Administration, 114 HARV. L. REV. 2245, (2001). אולם באזכור חוזר בעברית של מקור לועזי, יש לכתוב את המספרים מימין לשמאל. דוגמה:,Kagan לעיל ה"ש,89 בעמ' אם מציינים שנים עבריות בתור תאריך או בתור כרך בסדרה, תופיע בראשית ציון השנה האות ה"א )שפירושה ה' אלפי שנים( ללא גרש. דוגמות:.1.11 חוק המחאת חיובים, התשכ"ט רשימת שמות מאת ועדת השמות הממשלתית, י"פ התשס"ו ה"פ )מחוזי י-ם( 186/96 בנייני מידות בע"מ נ' עיריית ירושלים, פ"מ התשנ"ז) 2 (.)1998( 418 משפט והיסטוריה )דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר עורכים התשנ"ט(. 3

14 ב. מקורות בעברית ב. מקורות בעברית חוקי יסוד, חקיקה ראשית, חקיקת משנה, הצעות חוק, תזכירי חוק ופרוטוקולים : ישראליים, מנדטוריים, עותמניים ובשטחים המוחזקים חיקוקים נוסחת האזכור הכללית כללי הנוסחה הכללית לאזכור חוקי יסוד, חקיקה ראשית, חקיקת משנה, הצעות חוק, תזכירי חוק והודעות ב"רשומות" )שייקראו בנוסחה "חיקוק"( היא : ]הפניה ספציפית[ העברית[] []שנת החיקוק ]ל[]שם החיקוק[, ]שנת החיקוק ]שנת הקובץ[ ]מספר העמוד הראשון[], דוגמות: הלועזית[, ]שם הקובץ בקיצור[ מספר העמוד הספציפי[ חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז 1997, ס"ח. 84 הצעת חוק החוזים )חלק כללי(, התש"ל 1970, ה"ח. 129 תקנות הנמלים )תיקון מס' 3(, התשמ"א 1981, ק"ת 956. הודעה בדבר קביעת הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה, י"פ התש"ס הפניה ספציפית והפניה למספר העמוד הספציפי דרך המלך היא להפנות לסעיף בחיקוק, לחלק בחיקוק, לפרק בחיקוק, לסימן בחיקוק, לתוספת בחיקוק ולא למספר עמוד. אם א י אפשר לעשות זאת, או אם מעוניינים בהפניה למספר העמוד, יש להפנות למספר העמוד הספציפי. אם האזכור נכתב בהערת שוליים, בנספח א. דוגמות: אפשר להשתמש בקיצורים שמופיעים.2.2 ס' 2 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז תק' 8 5 3, ו- 15 לתקנות השבת אבידה, התשל"ג חלק ג' לתקנות התעבורה, התשכ"א פרק ד' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז סי' א' 1 לפרק השני לחלק י' לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. פרט 11 לתוספת לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג דברי הסבר להצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, התשס"ו 2005, ה"ח הממשלה. 142,142 4

15 חיקוקים נוסחת האזכור הכללית 2.3. שם החיקוק שם החיקוק יצוין כפי שהוא מופיע במקור, כפוף לכללים 4.5 ו- 4.6 להלן, בעניין נוסח משולב ונוסח חדש. דוגמה: חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום )חוקת השיפוט תש"ח(, התש"ט 1949, ס"ח. 55 שנת החיקוק העברית אם אין מופיעה שנה עברית בפרסום המקורי, אין לציין אותה. יש לציין תמיד את האות ה"א )ללא גרש( בראשית ציון השנה. אין לשים רווח בין השנה העברית לקו המפריד. דוגמות:.2.4 חוק העונשין, התשל"ז 1977, ס"ח. 226 חוק העונשין )תיקון מס' 39( )חלק מקדמי וחלק כללי(, התשנ"ד 1994, ס"ח. 348 שנת החיקוק הלועזית אם אין מופיעה שנה לועזית בפרסום המקורי, אין לציין אותה. אין לשים רווח בין הקו המפריד לשנה הלועזית. דוגמות:.2.5 חוק מילווה בטחון, התשל"ג 1973, ס"ח. 92 הודעת המדגמים, התשמ"ט 1989, ק"ת. 279 חוק-יסוד: הממשלה, ס"ח התשס" א. 158 פקודת העיריות ]נוסח חדש[, נ"ח התשכ"ד. 197 שם הקובץ רשימת קובצי החקיקה וקיצוריהם מופיעה בנספח ב. שנת הקובץ שנת הקובץ תצוין רק אם לא הופיעה קודם כשנת החיקוק, או אם שנת החיקוק שונה משנת הקובץ. יש לציין תמיד את האות ה"א )ללא גרש( בראשית ציון שנה עברית. דוגמות: חוק-יסוד: הכנסת, ס"ח התשי"ח. 69 חוק-יסוד: נשיא המדינה )תיקון מס' 5(, ס"ח התשנ"ט. 36 החלטות בדקדוק ובמינוח של האקדמיה ללשון העברית, התשס"ג, י"פ התשס"ד

16 ב. מקורות בעברית מספר העמוד הראשון בקובץ חקיקה יש לציין את מספר העמוד הראשון שבו מופיע החיקוק בקובץ החקיקה, ולא את מספר החוברת בקובץ החקיקה. דוגמה:.2.8 חוק הירושה, התשכ"ה 1965, ס"ח. 63 ולא: חוק הירושה, התשכ"ה 1965, ס"ח. 446 עצה: לעיתים מופיע תוכן עניינים לפני כותרת החיקוק בקובץ העמוד הראשון הוא העמוד שבו כותרת החיקוק. החקיקה. מגילת העצמאות את מגילת העצמאות יש לאזכר כך:.3 הכרזה על הקמת מדינת ישראל, ע"ר התש" ח. 1 חוקי יסוד וחקיקה ראשית כללי אזכור חקיקת יסוד וחקיקה ראשית יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. דוגמות: חוק-יסוד: חופש העיסוק, ס"ח התשנ"ד. 90 חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, ס"ח. 204 חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו 1986, ס"ח. 196 חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 1984, ס"ח. 198 תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות(, התש"ף 2020, ק"ת. 812 פקודת חנינה כללית, התש"ט 1949, ע"ר תוס' א. 173 הפניה ל"רשומות" בהפניה לנוסח העדכני של החיקוק אין חובה לציין את מיקומו המקורי של החיקוק ב"רשומות". כדי להפנות למיקום המקורי, יש להשתמש בצורת ההפניה הרגילה. דוגמות:.4.2 חוק-יסוד: הכנסת. אבל: חוק-יסוד: הכנסת )תיקון מס' 36(, ס"ח התש ס"ד

17 חוקי יסוד וחקיקה ראשית חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז אבל: ס' 28 )ד( לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 1957, שהוסף בחוק הסכמים קיבוציים )תיקון מס' 5(, התשמ"ו 1986, ס"ח. 242 פקודת סדרי השלטון המשפט, התש"ח אבל: הנוסח המקורי של ס' 18 לפקודת סדרי השלטון המשפט, התש"ח 1948, ע"ר תוס' א. 4,1 חוקי יסוד חוקי יסוד יאוזכרו כחוקים רגילים. בחוקי יסוד שנת החיקוק אינה מופיעה לאחר שם החיקוק, ולכן אם מפנים ל"ספר החוקים" לפי כלל 4.2, יש לציין את שנת הקובץ לפי כלל 2.7. עצה: בדרך כלל מופיע במקור מקף בין המילים "חוק יסוד", ויש לשים אותו גם באזכור. חריג לכך הוא חוק יסוד: משק המדינה, שבמקור אין מקף בשמו, ובאזכורו אין להוסיף מקף:.4.3 חוק-יסוד: מקרקעי ישראל. חוק יסוד: משק המדינה. תיקון עקיף כדי להפנות לתיקון עקיף לחוק מתוקן תיקון שלא בחוק שמטרתו העיקרית היא תיקון החוק המתוקן יש להפנות לחוק המתקן ולציין בסוגריים שמדובר בתיקון החוק המתוקן. דוגמות:.4.4 ס' 66 לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו 1996, ס"ח , )תיקון עקיף לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח 1988(. ס' ל 8 חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003(, התשס"ג 2002, ס"ח , )תיקון עקיף של ס' 1 לחוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק(, התשל"ג 1973(. נוסח משולב אזכור נוסח משולב יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. ציון הנוסח המשולב יופיע בסוגריים מרובעים לאחר שם החוק ולפני השנים. דוגמות:.4.5 חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ]נוסח משולב[, התשי"ט חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

18 ב. מקורות בעברית נוסח חדש אזכור נוסח חדש יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. ציון הנוסח החדש יופיע בסוגריים מרובעים לאחר שם החוק ולפני השנים. יש לציין אותו תמיד, גם אם לא הופיע במקור. דוגמות: פקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א פקודת השטרות ]נוסח חדש[, נ"ח התשי" ז. 12 פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, נ"ח התשכ"ח. 266 פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג 1973, נ"ח. 526 פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה 1985, ס"ח. 84 אזכור הצעות נוסח חדש יהיה לפי כללי אזכור הצעות חוק, להלן כלל 6. חוקי תקציב חוקי תקציב יאוזכרו כחוקים רגילים. דוגמות: חוק התקציב לשנת הכספים 1989, התשמ"ט 1989, ח"ת. 17 חוק התקציב לשנת הכספים 2004, התשס"ד 2004, ס"ח. 153 ס' לתוספת הראשונה לחוק התקציב לשנת הכספים 2019, התשע"ח,2018 ס"ח. 568,545 חקיקת משנה אזכור חקיקת משנה יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. כללי ההפניה לקובץ שהתקנות התפרסמו בו, דומים לכללים להפניה לפרסום הרשמי לעניין חקיקת יסוד וחקיקה ראשית, לעיל כלל 4.2. דוגמות:.5 תקנות הגנת הדייר )דמי שכירות בדירות ובבתי עסק(, התשכ"ו 1966, ק"ת תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה 2005, ק"ת 362. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור גלידה ומכירתה(, התשכ"ג 1963, ק"ת צו המועצות המקומיות )עיר יזרעאל עפולה( )תיקון(, התש"ט 1948, ע"ר תוס' ב. 17 חוק עזר לחדרה )סלילת רחובות(, התשנ"ה 1994, ק"ת חש"ם 38. צו היטלי סחר )היטל היצף על יבוא לוחות גבס מארה"ב(, התשנ"ז 1996, ק"ת מק"ח. 20 8

19 הצעות חוק הצעות חוק כללי אזכור הצעות חוק יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. חובה להפנות תמיד לקובץ הצעות החוק. עצה: לעיתים כותרת הצעת החוק מופיעה לפני דברי ההסבר, לפעמים ההפך ולפעמים שניהם מתחילים באותו עמוד. העמוד הראשון הוא זה שבו מתחיל החלק הראשון שהתפרסם: כותרת הצעת החוק או דברי ההסבר. לעומת זאת, אם מופיע תוכן עניינים לפני הכותרת ודברי ההסבר, הוא אינו נחשב לצורך קביעת העמוד הראשון. דוגמות: הצעת חוק לתיקון דיני העונשין )עבירות חוץ(, התשי"ד 1954, ה"ח 208. הצעת חוק המרשם בפלילים, התשל"ה 1975, ה"ח. 302 הצעת חוק רשות שדות התעופה )תיקון מס' 4(, התש"ן 1990, ה"ח. 134 הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ה"ח התשנ"ב 60. הצעת חוק הדגל והסמל )תיקון מס' 4( )המנון המדינה(, התשס"ג 2002, ה"ח הכנסת. 66 הצעת חוק-יסוד: הכנסת )תיקון מס' 36( )הצהרת אמונים(, ה"ח הכנסת התשס"ד. 38 הצעת חוק ההתיישנות, התשס"ד 2004, ה"ח הממשלה. 610 הצעת חוק-יסוד: משק המדינה )תיקון מס' 11(, ה"ח הממשלה התשס"ג. 461 הצעת נוסח חדש לפקודת הסדר זכויות במקרקעין, הנ"ח התשכ"ו. 395 הצעת פקודת האגודות השיתופיות ]נוסח חדש[, התשמ"ח 1987, הנ"ח הצעות לתיקון עקיף כדי להפנות להצעת תיקון עקיף לחוק הצעה לתיקון שלא בחוק שמטרתו העיקרית היא תיקון החוק המיועד לתיקון יש להפנות להצעת החוק המתקן ולציין בסוגריים שמדובר בהצעה לתיקון החוק המיועד לתיקון. דוגמה:.6.2 ס' 15 להצעת חוק המחשבים, התשנ"ד 1994, ה"ח , )הצעה לתיקון עקיף של ס' ל 1 חוק האזנת סתר, התשל"ט 1979 (. 9

20 ב. מקורות בעברית הצעות חוק שפורסמו ב"דברי הכנסת" הנוסחה לאזכור הצעות חוק שפורסמו ב"דברי הכנסת" היא: ]פרטי דוגמה: הצעת החוק[, ]פרטי מקום הפרסום[ הצעת חוק אימוץ ילדים )ביטול סעיף דת(, התשנ"ד 1994, ד"כ , פרטי הצעת החוק פרטי הצעת החוק שם הצעת החוק, השנה העברית והשנה הלועזית יאוזכרו לפי הכללים הרגילים לאזכור הצעות חוק, לעיל כללים , פרטי מקום הפרסום פרטי מקום הפרסום יובאו לפי הכללים לאזכור "דברי הכנסת", להלן כלל 8.1. הצעות חוק פרטיות שלא פורסמו הנוסחה לאזכור הצעות חוק פרטיות שלא פורסמו היא: ]הפניה ספציפית[ ]ל[]שם העברית[] []שנת הצעת חוק[, הצעת החוק הלועזית[, ]שנת הצעת החוק ]מספר הצעת החוק[ ההפניה הספציפית ופרטי הצעת החוק שם הצעת החוק, השנה העברית והשנה הלועזית יאוזכרו כפי שהופיעו במקור, ולפי הכללים הרגילים לאזכור הצעות חוק, כללים , לעיל. דוגמות: ס' 2 להצעת חוק-יסוד: משאל עם, פ/ הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים התש"ע 2010, פ/ 2525/18. )נישואין וגירושין( )תיקון מרוץ הסמכויות(, דברי הסבר לפני הפניה לדברי הסבר להצעת חוק יש לציין שמדובר בדברי הסבר. דוגמות:.6.5 דברי הסבר להצעת חוק השיפוט הצבאי )תיקון מס' 12(, התשל"ח 1978, ה"ח. 202 דברי ההסבר לס' 100 בהצעת חוק החברות, התשנ"ו 1995, ה"ח. 39 2, תזכירי חוק וטיוטות תחיקה אזכור תזכירי חוק וטיוטת תחיקה יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חקיקה. אין לציין קובץ או שנת קובץ. דוגמות:.7 תזכיר חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ה טיוטת תקנות איסור צריכת זנות )אמצעי חלופי להטלת קנס(, התש"ף

21 פרוטוקולים של ישיבות הרשות המחוקקת והרשות המבצעת פרוטוקולים של ישיבות הרשות המחוקקת והרשות המבצעת "דברי הכנסת" כללי הנוסחה לאזכור "דברי הכנסת" היא : ד"כ דוגמה: ]תאריך ד"כ. 1743, התא רי ך לועזי מלא של הדיון[, ]עמוד[ יש לציין את פרטי התאריך הלועזי המדויק שבו התקיים הדיון: יום, חודש ושנה. השנה תופיע במלואה. בין התאריך למספר העמוד יבוא פסיק, בהתאם לכלל 1.9 לעיל. ישיבות מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית נוסחת האזכור של מקורות מתוך כרכי "מועצת המדינה הזמנית" היא זו: מועצת המדינה הזמנית ]מספר הישיבה[, ]מספר העמוד[ הישיבה[( דוגמה: מועצת המדינה הזמנית א, ישיבה ב, ) ). פרוטוקולים שלא התפרסמו בדפוס ]מספר הכרך באותיות עבריות[, ישיבה )]תאריך לועזי מלא של הנוסחה לאזכור פרוטוקול ישיבה של הכנסת, הממשלה או ועדותיהן )הגוף המתכנס( שלא פורסם בדפוס, היא : פרוטוקול ישיבה ]מספר הישיבה[ של העמוד[ )]תאריך לועזי מלא של הישיבה[( ]הגוף המתכנס[], מספר אם לא צוין במקור מספר הישיבה, אין לציינו באזכור. יש לציין את מספר הכנסת או הממשלה, גם אם מדובר בפרוטוקול של ועדה. דוגמות: פרוטוקול ישיבה 15 של הכנסת ה- 23, 9 7.) ( פרוטוקול ישיבה 110 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה- 14 ) (. פרוטוקול ישיבה מכ/התשמ"ה של הממשלה ה- 21 ) (. פרוטוקול ישיבה של ועדת השרים לעניני חוץ ובטחון, הממשלה ה- 4, ) ( 9. 11

22 ב. מקורות בעברית כתבי אמנה כללי הנוסחה לאזכור אמנות שפורסמו ב"כתבי אמנה" היא: ]מספר כ"א ]הפניה ספציפית[ ]ל[]שם האמנה בעברית[, הראשון[, ]מספר העמוד הספציפי[ הכרך[, ]מספר העמוד )]פרטי חתימה[( אם מדובר באמנה רב-צדדית, יש לציין בפרטי החתימה את המילים "נפתחה לחתימה ב-" ואחריהן את שנת החתימה הלועזית )ללא רווח בין הקו לשנה(. אם מדובר באמנה דו-צדדית, יש לציין בפרטי החתימה את המילים "נחתמה ב-" ואחריהן את שנת החתימה הלועזית )ללא רווח בין ה קו לשנה(. דוגמות: ס' 6 לאמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, כ"א 66 65, 1, )נפתחה לחתימה ב (. אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, כ"א , )נפתחה לחתימה ב-.) ,1 הסכם ממלכת-הירדן ההאשמית )נחתמה ב (. ישראל על שביתת נשק כללית, כ"א אם העמודים בכרך אינם ממוספרים ברציפות, אלא מספריהם מתחילים מחדש בכל חוברת, יש לציין בסוגריים לאחר מספר הכרך את מספר החוברת. דוגמה: אמנת ביניים בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת קנדה בדבר בטחון סוציאלי, כ"א 51)1415( 1 )נחתמה ב (. עצה: החל מכרך 34 )חוברת 1072( מספרי העמודים מתחילים מחדש בכל חוברת. מידע נוסף אפשר להוסיף מידע רלוונטי נוסף, כגון שנת האשרור ושנת הכניסה לתוקף, בסוף האזכור בסוגריים, בהתאם לכלל דוגמה:.9.2 אמנה בדבר זכויות הילד, כ"א , )נפתחה לחתימה ב ( )אושררה ונכנסה לתוקף ב (. 12

23 חקיקה מנדטורית חקיקה מנדטורית כללי אזכור חקיקה מנדטורית יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חיקוקים. כללי ההפניה לקובץ שבו התפרסם החיקוק, דומים לכללים להפניה לפרסום הרשמי לעניין חקיקה ישראלית, כלל 4.2 לעיל. כאשר מפנים לנוסח העברי של חיקוק, יש לציין רק את העמוד הראשון שבו מופיע החיקוק בנוסח העברי, ואין צורך לאזכר את העמוד הראשון בנוסח האנגלי. דוגמות: פקודת העתונות, פקודת הפיצויים )הגנה(, סי' 82 לדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945, ע"ר תוס' , סיכום דו"ח על הסגר ומחלות מנגעות לשבוע המסתיים ביום , ע"ר 1946,. 713 פקודה הבאה לתקן את החוק בענין שער הרבית החוקי, חא"י ב. 749 אזכור חקיקה מנדטורית באנגלית אזכור חקיקה מנדטורית באנגלית יהיה בהתאם לאזכורה בעברית. רשימת קובצי החקיקה וקיצוריהם מופיעה בנספח ב. אם החקיקה לא פורסמה בפרסום רשמי, יש לציין את מקום פרסומה לפי הכללים לאזכור מקורות לועזיים, להלן כלל 35. דוגמות: An Ordinance to declare the Law of Bankruptcy, P.G. 1931, 178. Cinematograph Films (Amendment) Ordinance, 1931, P.G. Supp. I 7. Bankruptcy Ordinance, 1936, P.G. Supp. I 21. Charities (Public Trustee) Rules, 1947, P.G. Supp. II 979. Food Control (Prohibition of Slaughter of Cattle) (Revocation) Order, 1947, P.G. Supp. II Bee Protection Ordinance, III ANNOTATED LAWS OF PALESTINE 7 (A. M. Apelbom ed., 1945). Company Ordinance, 1921, 1 LEGISLATION OF PALESTINE, , at 657 (Norman Bentwich compiler, 1926)

24 ב. מקורות בעברית חקיקה עותמנית מאחר שאין נוסח רשמי לחקיקה העותמנית, יש להפנות לנוסח מתורגם שלה. יש לציין את החוק או את הסעיפים הרלוונטיים, ואחריהם יצוין הספר שבו מופיע תרגומם לעברית. הכללים לאזכור ספרים מופיעים בכלל 23 להלן. אם אי אפשר להבחין בין החוק או הסעיפים לפרטי הספר, יבוא ביניהם פסיק, לפי כלל 1.9 לעיל. דוגמות:.11 ס' 2 למג'לה מג'לה או מג'לת אחכאם אל עדליה )קבץ-דיני-הצדק( 8 )גד פרומקין מתרגם 1928(. כלל 69 מהפ'יקה, עלי חידר מג'לה או מג'לת אחכאם אל עדליה )קובץ דיני צדק( )פניני חכמים( ספר ראשון מאה כללים מהפ'יקה 81 )ברוך נאה מתרגם התרצ"ז(. ס' 634 למג'לה, עלי חידר מג'לה או מג'לת אחכאם אל אדליה קובץ דיני הצדק )פניני חכמים( ספר הערבויות, ההמחאה ודיני הלוואות וחובות 20 )ברוך נאה מתרגם 1936(. חק על האגודות )1909 קו( בץ החוקים העותמניים כרך א 184 )מהדורה שנייה, מ' לאניאדו מתרגם ) חקיקה בשטחים המוחזקים אזכור חקיקה בשטחים המוחזקים יהיה לפי הנוסחה הכללית לאזכור חיקוקים, ונוסף לכך יש לציין לפני השנים בסוגריים נפרדים את שם האזור כפי שצוין במקור ואת מספר החיקוק. כללי ההפניה לקובץ שבו התפרסם החיקוק, דומים לכללים להפניה לפרסום הרשמי לעניין חקיקה ישראלית, כלל 4.2 לעיל. הקובץ "קובץ מנשרים, צווים ומינויים" יופיע בקיצור: קמצ"ם. דוגמות:.12 מנשר בדבר סדרי שלטון ומשפט )רצועת-עזה וצפון סיני( )מנשר מס' 2(, התשכ"ז,1967 קמצ"ם. 3 צו בדבר הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' 1651(, התש"ע תקנונים כללי תקנונים, הוראות פנימיות, החלטות, חוות דעת וכדומה הנוסחה לאזכור תקנונים היא: ]הפניה ספציפית[ ל]שם התקנון או קיצורו[ )]תאריך התקנון[(

25 הוראות פנימיות ממוספרות יש לציין את התאריך הלועזי המדויק של גרסת התקנון המאוזכרת. אם מדובר בתקנון המעודכן, יש לציין את תאריך התיקון האחרון בו )או קבלתו, אם הוא לא תוקן(. דוגמות: ס' 141 לתקנון הכנסת ) (. פס' לתקשי"ר ) (. ס' 10 )ב( לתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות ) ( עצה: תיקונים לתקנון הכנסת מתפרסמים ב"ילקוט הפרסומים". אפשר להפנות לשם כדי להציג תיקונים ונוסחים קודמים. דוגמה: תיקון תקנון הכנסת, י"פ התשע"ב , תקנונים שפורסמו בדפוס אם תקנון פורסם בדפוס, אפשר לציין לאחר שם התקנון. דוגמה: את ההפניה למקור המודפס כרגיל,.13.2 תקנון הישיבות של מועצת המדינה הזמנית, ע"ר התש"ח, תוס' ב. 40 הוראות פנימיות ממוספרות כללי הנוסחה לאזכור הוראות פנימיות )הוראות, הנחיות, חוזרים, פקודות, תקנים וכדומה( ממוספרות היא: ]סוג ההוראה או קיצורו[ ]מספר ההוראה[ "]שם )]תאריך לועזי מלא של ההוראה[( רשימת הוראות פנימיות וקיצוריהן מופיעה בנספח ג. ההוראה[" ההפניה הספציפית תבוא בהתאם להוראה: סעיפים יאוזכרו כהפניה ספציפית בתחיקה, מספרי עמודים וכדומה כהפניה ספציפית בספרות. דוגמות: ס' 2 להנחיית היועץ המשפטי לממשלה במרשם האוכלוסין" ) (. "מסירת ידיעות על פרטי רישום ס' הנחיית היועץ המשפטי לממשלה א "עיכוב הליכים פליליים: עצמאות סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה" ) (. הנחיית פרקליטת המדינה 8.1 "הנחיות לעריכת הסדר טיעון" ) (. הוראת ניהול בנקאי תקין 351 "מעילות של עובדים ונושאי משרה" ) (. 1 8 )א( להנחיות נשיאת בית המשפט העליון ) (. 15

26 ב. מקורות בעברית "טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון" 1 10 נוהל נשיאת בית המשפט העליון.) ( הוראת נוהל של מנהל בתי המשפט 11 5 "נוהל צילום והקלטה בבתי המשפט".) ( חוזר מנכ"ל משרד החינוך תש"ס/ 3 )א( "'מחויבות אישית שירות לזולת ' תכנית חינוכית-חברתית-קהילתית" ) (. חוזר ביטוח "דמי ביטוח בענף רכב חובה" ) (. פ"מ "דין משמעתי" ) (. ס' 5 לפקודת המטא"ר "נטילת אמצעי זיהוי" ) (. פקנ"צ "כללים ביחס לאסירים ביטחוניים" ) (. ת"י 1241 "לחם" ) (. ת"י 5097 חלק 3.3 "פליטה ממקורות נייחים: קביעת פחמן דו-חמצני, מתאן חנקן וחמצן ממקורות נייחים" ) (. תאריך ההוראה יש לציין את התאריך הלועזי המדויק של גרסת ההוראה המאוזכרת. אם מדובר בהוראה המעודכנת, יש לציין את תאריך התיקון האחרון בה )או קבלתה, אם היא לא תוקנה(. אם אין מופיע בהוראה תאריך מלא, יש לציין את פרטי התאריך שמופיעים בה. אם אין מופיע בהוראה תאריך לועזי, יש לציין את התאריך העברי שמופיע בה הוראות פנימיות שפורסמו בדפוס הוראה אם פורסמה בדפוס, אפשר לציין לאחר שם ההוראה את ההפניה למקור המודפס בהתאם לסוגו. דוגמה: חוזר מס הכנסה 13/93 ג- 5 ) (. "נטל הבאת ראיות ונטל השכנוע בערעורי מס" מיסים ז/ 3 הוראות פנימיות שפורסמו באתר רשות התחרות אם הוראה פורסמה באתר רשות התחרות וקיבלה מספר בו, אפשר לציין זאת בסוף האזכור. דוגמה:.14.4 גילוי דעת 1/12 של הממונה על ההגבלים העסקיים "הנחיות רשות ההגבלים העסקיים בדבר השימוש בהליכי אכיפה של עיצומים כספיים" ) ( רשות התחרות

27 החלטות של גופים שלטוניים החלטות של גופים שלטוניים כללי הנוסחה לאזכור החלטות של גופים שלטוניים היא: החלטה ]מספר ההחלטה[ של ]הגוף המחליט[ "]שם )]תאריך לועזי מלא של קבלת ההחלטה[( דוגמות: ההחלטה[" החלטה 1666 של הממשלה ה- 30.) ( "מינוי המועצה הישראלית לתרבות ואמנות" החלטה 1387 )ים/ 8 ( של הממשלה ה- 30 "שימור מבנים ואתרים היסטוריים בירושלים" ) (. החלטה 972 של מועצת מקרקעי ישראל "הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל "737,727,717.) ( תמצית החלטה 378/20 /ענייני משפחה של נציב תלונות הציבור על שופטים "על שימוש של שופטים ברשתות חברתיות ועל חברות בפייסבוק בין השופטת לבין באת כוח הצד שכנגד" ) (. מספר ההחלטה אם אין מספר להחלטה, אין מציינים אותו. דוגמה:.15.2 החלטה של ועדת האתיקה של הכנסת "בענין השתתפות חברי הכנסת באירועי תרבות שבסיומם נערך דיון בנוכחות הקהל" ) (. הגוף המחליט אם הגוף המחליט הוא הממשלה או ועדת שרים, יש לציין את מספר הממשלה. דוגמות:.15.3 החלטה 3361 של הממשלה ה- 30 "הסכם שיתוף פעולה בין רשות ניירות ערך הישראלית לבין רשות ניירות ערך ההולנדית ")AFM( ) (. החלטה חכ/ 167 של ועדת השרים לעניני חברה וכלכלה )קבינט חברתי-כלכלי(, הממשלה ה- 30 "הקמת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן" ) (. תאריך ההחלטה אם אין מופיע בהחלטה תאריך מלא, יש לציין את פרטי התאריך שמופיעים בה. אם אין מופיע בהחלטה תאריך לועזי, יש לציין את התאריך העברי שמופיע בה

28 ב. מקורות בעברית החלטות שפורסמו בדפוס אם החלטה פורסמה בדפוס, אפשר לציין לאחר שם ההחלטה את ההפניה למקור המודפס בהתאם לסוגו. דוגמה:.15.5 החלטה את 310/08 של ועדת האתיקה הארצית "דין משמעתי: רשלנות כעבירת משמעת" אתיקה מקצועית )2010(. 4 34, החלטות שפורסמו באתר רשות התחרות אם החלטה פורסמה באתר רשות התחרות וקיבלה מספר בו, אפשר לציין זאת בסוף האזכור. דוגמה:.15.6 החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988 בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסדר בין טייר קלאב )ישראל( בע"מ לבין בתי עסק לממכר צמיגים ) ( רשות התחרות חריג: החלטות של רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר הנוסחה לאזכור החלטות של רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר היא: ]סוג ההליך[ מס' ]מספר ההליך[ הליך ביניים[( )]תאריך ההחלטה[( ]שמות הצדדים[ )]תיאור אם מאוחדים כמה הליכים )למעט בקשות מתחרות(, יצוין הראשון. אם אין מדובר בסימן מסחר, אלא בפטנט או במדגם שאין משתמשים בשמם אין צורך לציין את השם. על שמות הצדדים יחולו כללים 18.4 ו להלן, בעניין שמות הצדדים ומפריד בין צדדים בפסקי דין. אם אין מדובר בהליך ביניים, אין צורך לציין תיאור הליך ביניים. דוגמות:.15.7 בקשה לביטול תיקון בפנקס הפטנטים מס' מפעל הפיס )חל"צ( נ' יו-סי 2 )ד,ס( בע"מ ) (. בקשת עיצוב מס' ) (. Chanel התנגדות לרישום סימן מסחר מס' און ליין סחר ושיווק )חש( בע"מ נ' גורלי )בקשה למחיקת ראיות( ) (. אם מדובר בבקשות מתחרות, ושמות כל הצדדים. דוגמה: יופיעו פרטי הבקשה הראשונה של כל צד 2001 בקשות מתחרות מס' ) ( ו איטונג בע"מ וקירטונג בע"מ 18

29 חוות דעת חריג: החלטות של ועדות ערר לתכנון ובנייה החלטות של ועדות ערר לתכנון ובנייה יאוזכרו בדומה לפסקי דין )כללים 18 20(. דוגמה:.15.8 ערר )ועדת ערר לתכנון ובנייה הצפון( 230/05 קיבוץ עין השופט נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, מקרקעין ד /6, )2005( חוות דעת כללי הנוסחה לאזכור חוות דעת היא: "]שם חוות הדעת[" )חוות ]זהות של דעת נותן חוות הדעת[ ]תאריך לועזי מלא של חוות מתן הדעת[( דוגמה: "הצעת חוק איסור התערבות גנטית )שיבוט אדם ושינוי בתנאי רבייה( )תיקון(, התשס"ד 2004 " )חוות דעת של נציב הדורות הבאים (. זהות נותן חוות הדעת אם חוות הדעת ניתנה במילוי תפקידו של מי שנתן אותה, יצוין התפקיד בלבד. אם חוות הדעת פרטית, יצוינו שמו של נותן חוות הדעת ותוארו הרלוונטי לנושא חוות הדעת, כגון תואר אקדמי או כהונה דתית. אם שם נותן חוות הדעת מופיע בשמה, אין צורך לציינו בסוגריים. דוגמה:.16.2 "חוות דעת נוספת של הוועדה לצמצום הריכוזיות בדבר השתתפות גורמים ריכוזיים בהקצאת פרויקט "JNET ) (. תאריך מתן חוות הדעת יש לציין את התאריך הלועזי המלא המופיע בחוות הדעת. אם אין מופיע בחוות הדעת תאריך מלא, יש לציין את פרטי התאריך שמופיעים בה. אם אין מופיע בחוות הדעת תאריך לועזי, יש לציין את התאריך העברי שמופיעבה. חריג: חוות דעת של נציבות תלונות הציבור על שופטים הנוסחה לאזכור חוות דעת של נציבות תלונות הציבור על שופטים היא: חוות דעת ]מספר חוות הדעת[ שופטים "]שם חוות הדעת[" חוות הדעת[( של נציבות תלונות הציבור על ]פרטי מקום הפרסום[ )]תאריך

30 ב. מקורות בעברית אם חוות הדעת לא התפרסמה בפרסום נפרד, אין צורך לציין את פרטי מקום הפרסום. אם חוות הדעת התפרסמה בדוח של הנציבות, אין צורך לציין את הנציבות כמחברת הדוח. דוגמה: חוות דעת 10/06 של נציבות תלונות הציבור על שופטים "התבטאות בפסק דין, הסתייגות חלק משופטי הרכב מקטע ממנו וקשר עם התקשורת" דין וחשבון שנתי לשנת ( ). מקורות אחרים תוכניות של ועדות לתכנון ובנייה תוכניות של ועדות לתכנון ובנייה יאוזכרו בדומה להחלטות של גופים שלטוניים )כלל 15(. דוגמה: תכנית מפורטת 2549 א' של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב יפו "מתחם רח' יפת, רח' רבי פנחס" )2003( הסכמים קיבוציים הנוסחה לאזכור הסכמים קיבוציים היא: הסכם קיבוצי מס' ]מספר ההסכם[ ב'[ ל]צד א'[ ]צד בין בעניין ]נושא ההסכם[ )]תאריך ההסכם[( דוגמה: הסכם קיבוצי מס' 2008/7033 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ללשכת התאום של הארגונים הכלכליים בעניין עקרונות מוסכמים וכלי שימוש במחשב ובתיבת דואר אלקטרוני במקום העבודה ) (. אם צד כולל יותר מגורם אחד, אפשר לציין את הגורם הראשון בלבד ואחריו "ואח'" אם אין חשיבות מיוחדת לציון יתר הגורמים. דוגמה: הסכם קיבוצי מס' 2011/7017 בין ממשלת ישראל ואח' להסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין תוספת שכר ) (. 6.25% פסיקה ישראלית פסקי דין ישראליים שפורסמו בדפו ס כללי הנוסחה הכללית לאזכור פסקי דין שפורסמו בדפוס היא:

31 פסקי דין ישראליים שפורסמו בדפוס ]סוג ההליך[ ]מפריד בין צדדים[ ]כרך[)]חלק[( )]שנת דוגמות: ד"נ )]פרטי הערכאה[( ]עמוד מתן פסק הדין ]צד ב'[, ]הסדרה ]מספר התיק[ תחילת פסק הדין[], הלועזית[( ]צד א'[ שבה פורסם פסק הדין[ הפניה בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר, פ"ד כג) 1 ( , )1969(. ת"פ ספציפית[ 32/84 עזבון וויליאמס נ' Israel British Bank (London) (in,liquidation) פ"ד מד) 2 ( 265, פס' 10 לפסק הדין של השופט ברק )1990(. )מקומיים י-ם( 2857/85 מדינת ישראל נ' אורנן, פ"מ התשמ"ז)ג( )1987(. 334 תב"ע )אזורי ת"א( מד/ גולדמן מדינת ישראל, פד"ע יח, לח )1986(. סוג ההליך ומספר התיק לפני מספר התיק יש לציין את סוג ההליך בקיצור. רשימת קיצורים של סוגי ההליכים מופיעה בנספח ד. אם פסק הדין ניתן בכמה הליכים, יש להפנות בציון סוג ההליך ומספר התיק רק להליך שצוין ראשון בפרסום המודפס. אין לציין "וערעור שכנגד", "ואח'" וכיוצא באלו. דוגמות: בג"ץ 287/51 ראם נ' שר האוצר, פ"ד ח )1954(. 494 ע"פ 862/80 מדינת ישראל נ' שבירו, פ"ד לה) 2 ( )1981(. 775 ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט) 4 ( 221. )1995( ע"פ 2910/94 יפת נ' מדינת ישראל, פ"ד נ) 2 (.)1996( 221 ת"א )שלום פ"ת( 1044/92 גלזר נ' חוסרבי, פ"מ התשנ"ט) 3 ( )1999(. 385 ה"פ )מחוזי מר'( קרפ נ' קרפ, מקרקעין י /5 )2011(. 187, עצה: קיצור שבו יותר משתי אותיות ושמסתיים באותיות מ"ם, נו"ן או צד"י, תבוא בסופו אות סופית. ביתר המקרים הקיצור יסתיים באות רגילה. דוגמות: ע"מ לעומת עע"ם; ד"נ לעומת בה"ן; ת"צ לעומת בש"פ. דנג"ץ; מ"כ וגם סק"כ; ה"פ וגם אם מדובר בהליך ביניים, יש להפנות להליך הביניים )בין בסימון מיוחד לצד מספר ההליך ובין בלעדיו( ולצדדים לו. אם לא ברור ממספר התיק של הליך

32 ב. מקורות בעברית הביניים מהו מספר התיק של ההליך העיקרי, אפשר להוסיף לאחר מספר התיק בסוגריים את מספר התיק של ההליך העיקרי. דוגמות: בש"א 1481/96 בש"א 1481/96 )דנ"א 2401/95( נחמני נ' נחמני, פ"ד מט) 5 ( )1996(. 598 נחמני נ' נחמני, פ"ד מט) 5 ( )1996(. 598 בה"ן 6857/00 רוטה נ' נצבטייב, פ"ד נד) 4 ( )2000(. 707 בה"ן 6857/00 א רוטה נ' נצבטייב, פ"ד נד) 4 (.)2000( 707 פרטי הערכאה אם פסק הדין ניתן בבית המשפט העליון, אין לציין את פרטי הערכאה. אם פסק הדין ניתן בערכאה אחרת, יש לציין את סוגה ואת מקום מושבה. רשימת סוגי הערכאות מופיעה בנספח ה. רשימת מקומות מושב הערכאות וקיצוריהם מופיעה בנספח ו. דוגמות:.18.3 בג"ץ 4541/94 מילר נ' שר הביטחון, פ"ד מט) 4 ( ת"א )מחוזי ב"ש( 712/87. )1995( 94 נגאוקר נ' דנינו, פ"מ התשנ"ד) 3 ( )1994(. 199 בש"א )מחוזי ת"א( 12112/01 ילין נ' כהן, פ"מ התשס"א) 2 ( )2002(. 49 ת"א )שלום י-ם( 12330/92 קלנג נ' מדינת ישראל, פ"מ התשנ"ד) 4 ( )1994(. 177 דיון )אזורי ת"א( ל/ שטרויכלר הליגה למלחמה בשחפת, פד"ע ד, מב.)1972( ת' )אזורי ת"א( 1557 /תשי"ג חברת "יינות אליעז" בע"מ נ' חברת "אשכול ענבים", פד"ר א 178 )התשי"ג(. ע/ 212/99 )ערעורים צה"ל( קלמקוב נ' התובע הצבאי הראשי, פד"צ ,.)2000( עד"י )ערעורים איו"ש( 56/00 קוואסמה נ' התובע הצבאי, פש"מ יא )2000(. 48 אם פסק הדין ניתן בערכאה רגילה בשבתה כערכאה מיוחדת )למשל בית המשפט המחוזי בשבתו הערכאה המיוחדת. דוגמות: כבית משפט לעניינים מנהליים(, יש לציין רק את ה"פ )כלכלית ת"א( סרגוסי נ' וויקספרס בע"מ, תאגידים ח/ 4, 526.)2011( תמ"ש )משפחה כ"ס( 5170/01 נסיראת נ' נסיראת, פ"מ משפחה התשס"א 687.)2003( 22

33 פסקי דין ישראליים שפורסמו בדפוס אם פסק הדין ניתן בערכאה שיושבת במקום אחד בלבד, אין לציין את מקום המושב. דוגמות: דב"ע )ארצי( נז/ 7 1 ליס קופת חולים הכללית, פד"ע לב )1997(. 477 עב"ל )ארצי( 338/96 המוסד לביטוח לאומי עובדיה, פד"ע לו )2000(. 213 ע' )גדול( תשל"ב/ 144 המועצה הדתית תל-אביב יפו נ' א', פד"ר י 38 )התשל"ה(. ת"א )ימאות( 845/71 "ט. פורט )רוטרדם( ב.ו." חברה הולנדית ליבוא וליצוא פרי הדר נ' "בת סנפיר" קווי ים התיכון בע"מ, פ"מ התשל"ו) 1 ( )1975(. 27 ה"ע )הגבלים עסקיים( 9/97 בזק בינלאומי בע"מ נ' הממונה על ההגבלים העסקיים, פ"מ התשנ"ט) 1 ( )2000(. 241 ע"ש )מים( 103/01 איגוד ערים איילון )ביוב ביעור יתושים וסילוק אשפה( נ' נציב המים משרד התשתיות הלאומיות, פ"מ התש"ס) 2 ( )2001(. 273 שמות הצדדים שמות הצדדים יודגשו. שמות הצדדים יופיעו כפי שמספרו מוזכר. יש לציין את הצדדים בתיק שהופיעו במקור, כפוף להוראות כללים אלו. דוגמות: בג"ץ 243/71 אייזיק )שי"ק( נ' שר הפנים, פ"ד כו) 2 ( )1972(. 33 תמ"ש )משפחה ת"א( 15270/96 פלוני נ' אלמונים, פ"מ התשנ"ה) 4 ( )1996(. 309 אם בצד כלולים כמה גורמים )בני אדם, תאגידים, גופים שלטוניים, המדינה וכולי(, יש לציין רק את הראשון בהם. אין להוסיף "ואח'". דוגמה: ע"פ 758/80 יש לי בע"מ חברה פרטית נ' מדינת ישראל, פ"ד לה) 4 ( )1981(. 625 אם הצד המוזכר הוא אדם, יש לציין רק את שם משפחתו או משפחתה. אם הצד המוזכר מופיע בתור מי שקשור לאדם )למשל עיזבונו, יורשיו, נאמן על נכסיו(, בציון פרטי האדם, יש להביא את הקשר לאדם ואת שם משפחתו, בלי תארים כגון המנוח, ז"ל, החייב. אם הצד המוזכר הוא תאגיד, יש לציין את שם התאגיד במלואו. דוגמות: ע"א 374/64 רוזנר נ' מגן דוד אדום בישראל, פ"ד יח) 4 ( )1964(. 640 ע"א 248/86 עזבון חננשוילי נ' רותם חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מה) 2 ( )1991(

34 ב. מקורות בעברית אם מופיע שמו של אדם לצד תפקידו, יש לציין רק את שם משפחתו אם הוא מעורב בהליך כאדם פרטי, ויש לציין רק את תפקידו אם הוא מעורב בהליך מכוח תפקידו אלא אם כן שם התפקיד מנוסח ניסוח כוללני מדי. אם מופיע שמו של אדם לצד תוארו, אין לציין את התואר. דוגמות: בג"ץ 987/94 יורונט קווי זהב )1992( בע"מ נ' שרת התקשורת, פ"ד מח) 5 ( 412. )1994( ולא: בג"ץ 987/94 יורונט קווי זהב )1992( בע"מ נ' שרת התקשורת, הגב' אלוני, פ"ד מח) 5 ( 1994( 412 ). ע"א 3295/94 הנאמן על נכסי מור נ' מור, פ"ד נ) 5 ( )1997(. 111 ולא: ע"א 3295/94 פרמינגר, עו"ד, הנאמן על נכסי חוה ויוסף מור, פושטי-רגל נ' מור, פ"ד נ) 5 ( )1997(. 111 ע"א 2734/92 איסכור שרותי פלדות בע"מ נ' מפרק אלקול בע"מ )בפירוק(, פ"ד מו) 4 (.)1992( 289 ולא: ע"א 2734/92 איסכור שרותי פלדות בע"מ נ' נס, עו"ד ורו"ח מפרק אלקול בע"מ )בפירוק(, פ"ד מו) 4 ( )1992(. 289 מר/ 3/57 )צבאי מרכז( תובע צבאי נ' מלינקי, פס"מ יז 90 )1958(. ולא: מר/ 3/57 אבל: )צבאי מרכז( תובע צבאי נ' רס"ן מלינקי, פס"מ יז )1958(. 90 ע"א 7398/00 גולדברג, כונס נכסים נ' ועד הנאמנים לנכסי הווקף המוסלמי בתל- אביב יפו, פ"ד נז) 6 ( )2003(. 730 ולא: ע"א 7398/00 כונס נכסים נ' ועד הנאמנים לנכסי הווקף המוסלמי בתל- אביב יפו, פ"ד נז) 6 ( )2003(. 730 בג"ץ 744/97 גוזלן נ' השופט אמינוף, פ"ד נא) 1 ( )1997(. 355 ולא: בג"ץ 744/97 גוזלן נ' השופט אמינוף בית-המשפט המחוזי נצרת, פ"ד נא) 1 (.)1997( 355 ולא: בג"ץ 744/97 גוזלן נ' השופט בית-המשפט המחוזי נצרת, פ"ד נא) 1 ( 355.)1997( אם שם של רשות ציבורית או תפקיד בה מופיע במלואו בצירוף פרטי היחידה המנהלית )לרבות מדינת ישראל( שהרשות חלק ממנה או שהתפקיד בה, והם מופרדים בפסיק או בקו מפריד יש לציין רק את שם הרשות או התפקיד שהם צד בתיק. דוגמות:

35 ה) פסקי דין ישראליים שפורסמו בדפוס עע"ם 1786/12 ג'ולאני נ' המשרד לביטחון הפנים, פ"ד סו) 3 ( )2013(. 362 ולא: עע"ם 1786/12 ג'ולאני נ' מדינת ישראל המשרד לביטחון הפנים, פ"דסו) 3 (.)2013( 362 ע"מ )מחוזי ב"ש( א.ד. אדר בניה אחרת בע"מ נ' מנהל מע"מ אשדוד, מיסים לג/ 3 ה- 253 )2019(. ולא: ע"מ )מחוזי ב"ש( א.ד. אדר בניה אחרת בע"מ נ' רשות המיסים מנהל מע"מ אשדוד, מיסים לג/ ה 3 )2019( אם ש ם אדם מופיע בראשי תיבות, יש לציין אותו באזכור בראשי תיבות בעזרת גרשיים. אם שם אדם מופיע באותיות שבאות בזו אחר זו, יש להופכו לראשי תיבות בעזרת גרשיים. אם שם אדם מופיע באות אחת בלבד, שמים באזכור גרש אחר יה. דוגמות: תמ"ש )משפחה י-ם( 10250/97 ס"י נ' אב"י, פ"מ התשנ"ז) 4 ( )1997(. 92 בש"א )משפחה כ"ס( 1975/03 חמ"ס נ' נ"מ, פ"מ התשס"ג) 3 ( )2003(. 289 ולא: בש"א )משפחה כ"ס( 1975/03 ח' מ' ס ' נ' נ' מ ', פ"מ התשס"ג) 3 ( )2003(. 289 ע' )גדול( תשל"ב/ 11 א' נ' אגודת אחים אנשי אמריקה, פד"ר ט 3 )התשל"ב(. יש לציין קיצורים שהם חלק משם תאגיד. אין להשתמש בקיצורים כגון מ"י, יועמ"ש או פ"ש. דוגמה: ד"נ 12/81 ש' שפירא ושות', חברה קבלנית בנתניה בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד לו) 3 (.)1982( 645 בעבר נהגו לכנות את היועץ המשפטי לממשלה בפירוט הצדדים "היועץ המשפטי לממשלת ישראל", ולקצר את תוארו באזכור ל"היועץ המשפטי". לגבי פסקי הדין האמורים אפשר לנקוט קיצור זה. דוגמה: ע"פ 152/51 טריפוס נ' היועץ המשפטי, פ"ד ו )1952(. 17 אם אין שמות לצדדים )אף ללא ציון "פלוני"( או שמופיע ציון סתמי בלבד )כגון "א' נ' ב'" בפסקי דין של בתי הדין הרבניים(, יבוא האזכור ללא שמות הצדדים. דוגמות: בד"ם )משמעת של עובדי המדינה חי'( 179/02, פסקי דין והחלטות של בית המשפט העליון ושל בית הדין למשמעת, מרס מאי )2003( , ע' )גדול( תשכב/ 147, פד"ר ה 129 תשכ"ד(. 25

36 ב. מקורות בעברית מפריד בין צדדים בין שמות הצדדים תפריד האות נו"ן מלווה בגרש, למעט בפסקי דין של בתי הדין לעבודה, שבהם יופרדו שמות הצדדים בקו מפריד. ציון ההפרדה יודגש. אם יש רק צד אחד בהליך, לא יבוא מפריד. דוגמות:.18.5 בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז )1953(. 871 ת"א )מחוזי ת"א( 2189/85 אילין נ' רוטנברג, פ"מ התשנ"ה) 3 ( )1995(. 23 תב"כ )יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 16 ( 3/01 בעניין פלאטו שרון, פ"ד נו) 5 ( )2002(. 14 דב"ע )ארצי( נו/ הלווינג אלרואי, פד"ע לב )1997(. 481 סדרות פסקי הדין הסדרות תאוזכרנה בקיצור. אם פסק דין פורסם בכמה מקומות, יש להעדיף פרסום בסדרה רשמית על פני פרסום בסדרה פרטית. העיקריות וקיצוריהן מופיעה בנספח ז. דוגמות: רשימת הסדרות ע"א 5597/90 כהן נ' תקליטי סי.בי.אס בע"מ )אנ.אמ.סי. בע"מ(, פ"ד מז) 3 ( 212.)1993( בג"ץ 26/48 קלפר נ' שר הבטחון, הממשלה הזמנית, מדינת ישראל, פ"ע א 68.)1949( בג"ץ )מחוזי ת"א( 1/48 קוק נ' שר הבטחון של הממשלה הזמנית למדינת ישראל, המשפט ג )1948(. 307 יש לציין את ה שם של המלא כל סדרה אחרת שבה מפורסמים פסקי דין דוגמות: בר"ם )המוסד לבוררות מוסכמת בשירותים ציבוריים( 6/89 המדינה נ' מדינת ישראל, פסקי בוררות ה )1989(. 63 הסתדרות עובדי ע"פ )מחוזי חי'( 19/85 קוממי נ' מדינת ישראל, פסקי דין תעבורה א) 3 ( )1985(. 3 אם פסק הדין פורסם בסדרה בהוצאה פרטית או בספר, יש לציין את שם העורך )בהתאם לכלל 23.7, בעניין עורכי ספרים( בסוגריים לאחר עמוד תחילת פסק הדין )אם אין הפניה ספציפית( או לאחר ההפניה הספציפית. אין לציין את שנת פרסום הספר או הכרך בסדרה. שנת מתן פסק הדין תצוין תמיד בסוגריים בסוף האזכור, בהתאם לכלל להלן. דוגמות:

37 פסקי דין ישראליים שפורסמו בדפוס ת' )המפקח על רישום מקרקעין חו'( 82/88 אפלבוים נ' זכר, פסקי-דין בתים משותפים א 1 )ציפי בית-און ואח' עורכים( )1990(. ע"א )מחוזי ת"א( 94/80 בוקובזה נ' דוד, פסקי שכירות בתים משותפים ומסי רכוש טז 129 )אדם מאירי )מאירנץ( ושרה שטרנברג )סימון( עורכים( )1980(. ת"א )מחוזי חי'( 614/81 ליפשיץ נ' מדינת ישראל, רשלנות רפואית בפסיקה 5.7.1, 1 )גידי פרישטיק ואלון גלרט עורכים( )1987(. ת"א )שלום חי'( 3367/95 סטקולניקוב נ' מזרחי, חבות לפיצוי נפגעי תאונות דרכים הפסיקה והדין , )מיכאל צלטנר עורך( )1998(. ת"א )מחוזי ת"א( 1538/93 אבן נ' אבנר נפט וגז בע"מ, תובענות ייצוגיות, אוגדן חקיקה ופסיקה שלא פורסמה 2-77 )גיל לוטן ואיל רז עורכים( )1995(. פסק דין שפורסם בכתב עת יאוזכר כאילו שם כתב העת הוא שם הסדרה. יש לציין את שנת מתן פסק הדין, ולא את שנת פרסום הכרך בכתב העת. דוגמות: עמ"ש )מחוזי נצ'( 118/00 עזבון זבידאת נ' מנהל מס שבח מקרקעין, מיסים טו /3 ה- 258 )2001(. עמ"ה )מחוזי ת"א( 233/55 עבדול קאדר נ' פקיד השומה, נתניה, רואה החשבון ו.)1956( 172 ת' )אזורי ת"א( /8, הדין והדיין 50, 4 )התשע"ח(. כרך וחלק יש לציין את מספר הכרך ואת מספר החלק כפי שהם מופיעים במקור: באותיות או בספרות. מספר החלק יהיה בין סוגריים עגולים לאחר מספר הכרך ללא רווח ביניהם, אלא אם כן הוא מופיע במקור בדרך אחרת. אם יש מספר כרך ללא מספר חלק, יש לציין רק את מספר הכרך. אם מספר הכרך הוא שנה עברית, תבוא האות ה"א )ללא גרש( לפניה. דוגמות:.18.7 ע"פ דיון ע"א 461/62 צים חברת השיט הישראלית בע"מ נ' מזיאר, פ"ד יז )1963( /64 ברנבלט נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יח) 2 ( )1964(. 70 ת"א )מחוזי חי' ) 751/70 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל נ' תמרי, פ"מ פ )1972(. 148 ת"א )מחוזי ת"א( 298/69 אפל נ' מדינת ישראל, פ"מ התשל"ד) 1 ( )1972(. 17 )ארצי( נו/ 3 6 עיריית נהריה אוסמו, פד"ע כט )1996(. 530 ע"א 8511/18 פקיד שומה נתניה נ' דלק הונגריה בע"מ, מיסים לד/ ה 1.)2020( 86- עצה: בפ"ד יש מספר חלק מכרך יח והלאה. בפ"מ יש מספר חלק מכרך התשל"ד והלאה. 27

38 ב. מקורות בעברית מספר העמוד הראשון יש לציין את מספר העמוד שבו מתחיל פסק הדין. מספרי העמודים יובאו כפי שהם מצוינים במקור: באותיות או בספרות. אם מספר הכרך ומספר העמוד באים שניהם באותיות או שניהם בספרות, ואין ביניהם מספר חלק, יש להפריד ביניהם בפסיק, לפי כלל 1.9 לעיל. דוגמות:.18.8 ע"א 290/80 ש.ג.מ. חניונים בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד לז) 2 ( )1983(. 633 תב"ע )אזורי ת"א( נב/ יאיר אינטרנשיונל ג'נריקס לימיטד, פד"ע כז, טו.)1994( הפניה ספציפית בין מספר העמוד הראשון להפניה הספציפית יבוא פסיק. אפשר להפנות לחלק מסוים בפסק הדין בדרכים שונות: הפניה לעמוד, הפניה לעמוד ואות שוליים או הפניה לפסקה. אם מפנים לעמוד מסוים או לעמוד ולאות שוליים, אין צורך לכתוב לפניהם "בעמ'". אם מפנים לעמוד ולאות שוליים, אין להפריד ביניהם ברווח. אם האזכור נכתב בהערת שוליים, אפשר להשתמש בקיצורים שמופיעים בנספח א. דוגמות:.18.9 בג"ץ 7/48 אל-כרבוטלי נ' שר-הבטחון, פ"ד ב 5, בג"ץ 7/48 אל-כרבוטלי נ' שר-הבטחון, פ"ד ב 5,.)1949( ב.)1949( בג"ץ 7/48 אל-כרבוטלי נ' שר-הבטחון, פ"ד ב 5, סוף פס'.)1949( 14 בג"ץ 8091/14 המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון, פ"ד סז) 2 ( )2014( , בג"ץ 8091/14 המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון, פ"ד סז) 2 ( 874 ה 832, ו.)2014( בג"ץ 8091/14 המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון, פ"ד סז) 2 ( 832, פס' 1 לפסק הדין של השופטת חיות )2014(. בג"ץ 8091/14 המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון, פ"ד סז) 2 ( 832, פס' 1 לפסק הדין של השופטת )כתוארה אז( א' חיות )2014(. עצות: מתי לציין שם שופט? אם בפסק הדין חוות דעת אחת שפסקותיה ממוספרות )בין שהיא חוות הדעת היחידה, ובין שיש חוות דעת נוספות שפסקותיהן אינן ממוספרות(, ומפנים לפסקה בה די להפנות למספר הפסקה, ואין צורך לציין את שם השופט או השופטת שכתבו אותה. 28

39 פסקי דין ישראליים שפורסמו במאגר מידע האם לציין שם פרטי או אות ראשונה בו? אין חובה לציין את האות הראשונה בשם הפרטי של השופט )או את השם הפרטי כולו(, אלא אם כן הדבר נדרש כדי לזהות את השופט, למשל אם כמה שופטים בעלי אותו שם משפחה היו בהרכב שדן בתיק או בהרכב בית המשפט באותה תקופה. עם זאת, מותר לציין פרט זה גם כשאינו נדרש. האם לציין שהתואר השתנה? לפעמים השתנה התואר השיפוטי של שופט מאז שניתן פסק הדין, למשל שופטת התמנתה לנשיאה. אין חובה לציין זאת. עם זאת, אפשר לציין את המילים "כתוארה אז" או "כתוארו אז", לפי העניין, בסוגריים לאחר התואר. האם לציין )בדימ'(? אם שופט פרש מאז שניתן פסק הדין, אין לציין ליד תוארו )בדימ'(. לעומת זאת, אם שופט נתן פסק דין בתקופת המותרת לאחר פרישתו, ובמקור מצוין )בדימ'( ליד תוארו, יש לציין זאת לאחר התואר. הבהרה: תוספת )בדימ'( אינה נחשבת לשינוי תואר לצורך העצה הקודמת. שנת מתן פסק הדין יש לציין במלואה את השנה הלועזית שבה ניתן פסק הדין, למעט בפסקי דין של בתי הדין הרבניים, שבהם תצוין השנה העברית המלאה שבה ניתן פסק הדין )ובתחילתה האות ה"א ללא גרש(. דוגמות: ע"א 145/80 ועקנין נ' המועצה המקומית, בית שמש, פ"ד לז) 1 ( )1982(. 113 ע"א )מחוזי ת"א( 825/87 קטה נ' קטה, פ"מ התשמ"ט) 3 ( )1988( 53. ת' )אזורי ת"א( 9188 /ל"ט, פד"ר יב 96 )התש"ם(. פסקי דין ישראליים שפורסמו במאגר מידע כללי יש להעדיף הפניה לפרסום מודפס של פסק הדין על פני הפניה למאגרי מידע, לאתרי אינטרנט ולמקורות אחרים מסוג זה. באזכור פסקי דין שלא פורסמו בפרסום מודפס, אך פורסמו במאגר מידע משפטי, יש להפנות למאגר המידע, ואין לציין כי פסק הדין "לא פורסם". אין עדיפות לאזכור ממאגר מידע מסוים

40 ב. מקורות בעברית הנוסחה לאזכור פסקי דין שפורסמו במאגר מידע היא: ]סוג ההליך[ )]פרטי הערכאה[( ]מספר התיק[ ]צד א'[ ]מפריד בין צדדים[ ]צד ב'[], הפניה ספציפית[ )]שם המאגר[ ]תאריך לועזי מלא של מתן פסק הדין[( באין התייחסות שונה להלן, יחולו על כל אחד ממרכיבי הנוסחה הכללים שחלים עליו לעניין אזכור פסקי דין שפורסמו בדפוס, כאמור בכלל 18. בהפניה לאתר הרשות השופטת ול"נט המשפט" יקוצר שם המאגר ל"אר"ש". בהפניה למאגר החלטות בתי הדין למשמורת יקוצר שם המאגר ל"אמ"מ". דוגמות: בג"ץ 8300/02 נסר נ' ממשלת ישראל, פס' לפסק הדין של הנשיאה )בדימ'( ביניש )אר"ש (. )אר"ש חונדיא נ' אור הקסם בע"מ ת"ק )תביעות קטנות קר'(.) ערר )כניסה לישראל ת" א( 1001/14 גברסילאסי נ' רשות האוכלוסין וההגירה )אמ"מ ) בש"א 322/89 גרוגר נ' כונס נכסים של הברוש )סוכנות סונול ישראל בע"מ( )בפירוק( )דינים ועוד (. עמ"ה )מחוזי ת" א( 1168/01 כדורי נ' פקיד שומה כפר-סבא )מיסים (. ת"כ )תחרות( בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' הממונה על התחרות )נבו.) עת"ם )מנהליים ת"א( 1273/09 אי.בי.סי. ניהול ואחזקה בע"מ נ' עיריית תל-אביב )פדאור (. ת"ד )תעבורה אש'( 4188/06 פרקליטות נ' נובוקולסקי )פסקדין (. הע" ז )אזורי ת" א( רשות האוכלוסין וההגירה רובינשטיין, פס' 13 )תולעת המשפט (. ע/ 123/02 בע"ם )ערעורים צה"ל( ש' י' נ' התובע הצבאי הראשי )תקדין (. 919/15 פלוני נ' פלונית LawData( (. סוג ההליך ומספר התיק אם פסק הדין ניתן בכ מה הליכים, בחירת ההליך שיצוין שונה מזו שמופיעה בכלל יש לבחור בהליך שנפתח בשנה המוקדמת ביותר )למשל הליך 10/02 יבוא לפני הליך 1/03(. בין הליכים שנפתחו באותה שנה, יש לבחור בהליך שמספרו הנמוך ביותר )למשל הליך 1/02 יבוא לפני הליך 2/02(

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF6E120E7E9F8E5ED202D20EEF2F7E120E4EBF0F1FA20F0E5E1EEE1F E646F6378>

<4D F736F F D20EEF6E120E7E9F8E5ED202D20EEF2F7E120E4EBF0F1FA20F0E5E1EEE1F E646F6378> הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום סקירת הטיפול בחקיקה שתוקפה מותנה בקיומה של הכרזה על מצב חירום נובמבר 2015 1 תוכן עניינים 3 3 4 5 17 18 כללי התקדמות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום נוכחים: אייל בצר יואל בן ברוך חנה פרידמן שאול פינקרפלד מיקה בכר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 מיום 01 אוגוסט 4102 )יד' אב תשע"ד( שמעון סויסה טאהא סוואעד יוסי גת עידו דורי יוחאי פורת יריב בן עזר משה ציפורי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד