"מורנו" להחזיר עטרה ליושנה סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה The Laws of Bishul (Shiur #1) Defining the Different Stages of Bishul Shiur Number 13 This Shiu

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ""מורנו" להחזיר עטרה ליושנה סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה The Laws of Bishul (Shiur #1) Defining the Different Stages of Bishul Shiur Number 13 This Shiu"

תמליל

1 "מורנו" להחזיר עטרה ליושנה סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה The Laws of Bishul (Shiur #1) Defining the Different Stages of Bishul Shiur Number 13 This Shiur is the first of a series of Shiurim about the laws of bishul: cooking and heating food on Shabbat. The Laws of bishul include many different topics; we will start with the fundamentals of the prohibition of bishul. Two factors influence the Halacha; what is being cooked, and what is doing the cooking. First, we need to define the concept of bishul. The Mishna in Masechet Shabbat has a list of different melachot: אב מלאכת בישול תלמוד בבלי מסכת שבת דף עג עמוד א משנה. אבות מלאכות ארבעים חסר אחת: הזורע, והחורש, והקוצר, והמעמר, והדש, והזורה, הבורר הטוחן והמרקד, והלש, והאופה, וכו'. The Gemara explains: תלמוד בבלי מסכת שבת דף עד עמוד ב והלש והאופה. אמר רב פפא: שבק תנא דידן בישול סממנין דהוה במשכן, ונקט אופה! - תנא דידן - סידורא דפת נקט. חברותא שבת דף עד עמוד ב אמר רב פפא: קשיא לי: אמאי שבק תנא דידן את מלאכת בישול סממנים, דהוה במשכן, ונקט אופה, למרות שלא היתה אפיה במלאכת המשכן?! ומתרצים: תנא דידן - סידורא דפת נקט. שהתנא העדיף למנות את סדר המלאכות כפי שהן נוהגות בפת ]כי הוא שכיח. ר"ן[, הילכך נקט האופה במקום מבשל, והאפיה היא בישול הפת. Harchavot Are melachot derived from construction of the Mishkan, or service of the Mishkan?.1 2. The Definition of Bishul Cooking and baking are caused by the impact of a heat source on food. We will clarify when exactly something is defined as halachically cooked. It is worth noting that part of the mitzvah of Oneg Shabbat is to eat, and in the context of a discussion of the laws of bishul, the Baal Hamaor makes the following point: המאור הקטן מסכת שבת דף טז עמוד ב תקנת רבותינו היא לענג את השבת בחמין / וכל מי שאינו אוכל חמין / צריך בדיקה אחריו אם הוא מין / ואם מת יתעסקו בו עממין / ולהזמין / לבשל להטמין / ולענג את השבת ולהשמין / הוא המאמין / וזוכה לקץ הימין Interestingly, precisely because one is required to eat a hot meal on Shabbat, there is a risk that one might violate Shabbat through bishul. Chazal therefore created many prohibitions in order to prevent the act of bishul. We will discuss these issurei d Rabbanan later.

2 תלמוד בבלי מסכת שבת דף לט עמוד א כל שבא בחמין מלפני השבת - שורין אותו בחמין בשבת At What Stage is the Food Defined as Cooked? The Mishna states: The Mishna seems to be saying that once food has been cooked, it is permitted to re-cook it. (We will see later that even where there is no prohibition against cooking, Chazal placed several restrictions on when something cooked may be placed on a heat source). In order to know how to apply the Mishnah s halacha, we need to know when food is halachically considered to be cooked: תלמוד בבלי מסכת מנחות דף נז עמוד א אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הניח בשר על גבי גחלים, היפך בו - חייב, לא היפך בו - פטור. היכי דמי? אילימא דאי לא היפך ביה לא בשיל, פשיטא! אלא דאי לא מהפיך ליה נמי הוה בשיל, אמאי לא מיחייב? לא צריכא, דאי לא היפך ביה הוה בשיל מצד אחד כמאכל בן דרוסאי, וכי מהפיך ביה בשיל משני צדדין כמאכל בן דרוסאי, וקמ"ל, דכל מצד אחד כמאכל בן דרוסאי לא כלום הוא. אמר רבא: ואם נצלה בו כגרוגרת )כ- 17 סמ"ק( מצד אחד במקום אחד חייב... אמר רבא: אפילו בשנים וג' מקומות רש"י מסכת מנחות דף נז עמוד א אילימא דכי לא הפיך ביה לא בשיל פשיטא - דלא היפך פטור דהא לא נצלה ולא מידי עבד מאכל בן דרוסאי - שליש הוא מבושל קמ"ל - הא דקתני לא היפך פטור אף על גב דבשיל מצד אחד כמאכל בן דרוסאי לאו כלום הוא ואם נצלה בו מצד אחד כגרוגרת - צלייה גמורה חייב אפילו כי לא היפך חברותא מנחות דף נז עמוד א אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הניח בשבת בשר על גבי גחלים - היפך בו את הבשר כדי לצלות את הצד השני חייב, לא היפך בו, פטור. ותהו בזה: היכי דמי? אילימא דאי לא היפך ביה לא בשיל, כלומר, שלולי פעולת ההיפוך לצד השני לא היתה החתיכה מתבשלת פשיטא שפטור, מכיון שלא נעשתה כאן צליה כלל! אלא, באופן כזה, דאי לא מהפיך ליה נמי הוה בשיל, דהיינו, שהחתיכה מתבשלת גם בלי שיהפכו אותה לצידה השני, אם כך אז גם בלי שהפך אמאי לא מיחייב? ומשנינן: לא צריכא, דאי לא היפך ביה ויצלה את החתיכה מצד אחד בלבד הוה בשיל מצד אחד כמאכל בן דרוסאי, שהם היו אוכלים תבשיל שנתבשל רק כדי שליש בישול, וכי מהפיך ביה שיצלה גם בצד השני בשיל משני צדדין כמאכל בן דרוסאי. וקא משמע לן, דכל תבשיל שנתבשל מצד אחד בלבד בשליש כמאכל בן דרוסאי - לא כלום הוא! כיון שכמאכל בן דרוסאי אינו בישול גמור, הרי אם הוא נעשה רק מצד אחד אינו חשוב כבישול כלל, ומה שאנו מחשיבים בישול שליש לבישול, זה דוקא אם בשני הצדדים נתבשל כך. אמר רבא: ואם נצלה בו צליה גמורה, בשיעור כגרוגרת במקום אחד בצד אחד - חייב! ואפילו ששאר החתיכה לא נצלתה. The Gemara distinguishes between two types of cooking: complete cooking, and cooking of maachal ben Drusai (which we will define precisely later on). If one fully grills the volume of a grogeret (dried fig) of a piece of meat, even if it is not in one place on the piece of meat, then that is considered bishul d Oraita. Also, if one cooks both sides of a piece of meat to the degree of maachal ben Drusai, then one similarly violates bishul d Oraita. Why is cooking on one side to the degree of maachal ben Drusai not an issur d Oraita, while fully cooking is? One can derive the answer from the following quote from the Griz, in which he discusses whether maachal ben Drusai is relevant to other areas of Halacha (such as the prohibition against cooking meat and milk together): חידושי הגרי"ז מסכת מנחות דף נו עמוד ב אפשר דכל שיעור דמאכל בן דרוסאי ליכא בבישולים אחרים, דרק באיסור שבת, דאיסורו הוא עשיית מלאכה, אם נתבשל כמאכל בן דרוסאי חשיבא מעשה עבודה של בישול, אלא דאיכא שיעורים, דצריך שיבשל כל החתיכה, אבל היכא דהאיסור הוי שיתבשל החפצא כגון בשר בחלב דבעי שהחפצא יהא מבושל אז אפשר דבשיעור זה אין זה נחשב כבישול בחפצא The Griz differentiates between cooked andבחפצא cooked.בגברא The distinction, in this case, is between the objective standard of cooking, and a subjective one. He explains as follows in most כל צרכו Halachic contexts in which cooking is a factor, there as an objective standard. This would be fully cooked. Specifically as it applies to Shabbat, מחשבת אסרה תורה מלאכת the person s intention 2

3 affects the standard. So if a person is intereted in cooking it to a different extent, this would be a transgression of bishul. Cooking בן דרוסאי isכמאכל not objectively proper cooking. But if one wishes to eat their meat rare, it is subjectively considered cooked at this point, so the person would still be.חייב This is how he explains the Gemara s distinction between כל צרכו fully cooked, that could be a transgression if a small amount is cooked, and דרוסאי,בן the subjective measure, that must affect both sides. It is important to point out that practically, most Poskim believe that one does violate the prohibition against cooking meat and milk as wel,l even if it is only cooked to the degree of maachal ben Drusai. Still, the Griz s distinction is acceptable according to all opinions. Fully cooked is an objective definition whereby the food (even only a grogeret s worth) is considered to have undergone bishul, while the level of maachal ben Drusai is only considered bishul if it is cooked enough for people to be willing to eat it. However, a careful reading of the Rambam raises an interesting revelation רמב"ם הלכות שבת פרק ט הלכה ה הניח בשר על גבי גחלים אם נצלה בו כגרוגרת, אפילו בשנים ושלשה מקומות חייב. לא נצלה בו כגרוגרת, אבל נתבשל כולו חצי בישול חייב, נתבשל חצי בישול מצד אחד פטור, עד שיהפך בו ויתבשל חצי בישול משני צדדיו The Rambam describe full cooking as grilling and maachal ben Drusai as cooking. Grilling has the heat source affect one side of the food. cooking impies cooking happening on all sides. In that context, the Rambam s distinction makes sense. If the heat is affecting one side, the transgrassion would occur when a certain amount gets properly cooked. If the entire piece is being cooked simultaneously, the trangrssion may occur at an earlier stage of the cooking, but only if the cooking affected all sides evenly. Perhaps there is a different way to understand this distinction: Maybe even maachal ben Drusai is considered objectively cooked, but there is a leniency when one cooks to the degree of maachal ben Drusai on one side, since people are not willing to eat it unless it is cooked on both sides. The key difference between these two possibilities is whether maachal ben Drusai is halachically considered bishul. The Rambam writes: המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צרכו... פטור The Rambam explains that until the food is fully cooked, there is still halachic significance to cooking it further. This is consistent with our first way of understanding the Gemara based on the Griz: that something is considered objectively halachically cooked only once it is fully cooked, but, still, one is when cooking to the level of ben Drusai, since the food is then considered edible for many חייב people. הרחבות ביאור הרמב"ם לפי ה"אגלי טל" Let us return to the discussion of the Mishna that we began earlier. Tosafot writes: תוספות מסכת שבת דף לט עמוד א כל שבא בחמין מלפני השבת - פירוש שנתבשל לגמרי It appears that Tosafot understands like the Rambam. In contrast, the Rashba writes: 3

4 חידושי הרשב"א מסכת שבת דף לט עמוד א גמרא. כל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בחמין בשבת. פירוש שבא בחמין מלפני השבת ונתבשל כמאכל בן דרוסאי, דשוב אין בו משום בישול, והלכך שורין אותו אפילו בחמין בכלי ראשון, אבל אם לא נתבשל כמאכל בן דרוסאי והוי דבר שמתבשל בכלי ראשון כתבלין וכיוצא בזה אסור, וכדתנן בפרקין )מ"ב א'( האילפס והקדירה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלין We will discuss the rules of kli rishon later. What is relevant here is that the Rashba believes that once the food has been cooked to the level of maachal ben Drusai, it is considered objectively cooked, and cooking it further is not considered bishul. If so, however, why does the Gemara in Menachot state that grilling to maachal ben Drusai on only one side is not a melacha d Oraita? שו"ת שבט הלוי חלק ז סימן קא כל מאכל בן דרוסאי מצד אחד לאו כלום הוא, הרי דבשני צדדים בשול גמור הוא, גם לסוגית הש"ס דמנחות, ומתפרש הסוגיא היטב גם לדעת הסוברים דאחרי בישול מאכל בן דרוסאי אין בשול, ובישול מצד אחד רק כמאכל בן דרוסאי ענין אחר, דלא הוי כדרך בישול כלל, ולא מתאכל הכי גם לבן דרוסאי Meaning, fundamentally, bishul is completed once the food reaches the level of maachal ben Drusai. However, in situations where no one will eat the food in its current state, this cannot be considered a Torah-level transgression of bishul. The Rashba and Shevet Halevi s implication is like the second possibility: that cooking until maachal ben Drusai is halachically defined as bishul unless there is a special reason to be lenient. The Ran explains Tosafot differently than we did above: חידושי הר"ן מסכת שבת דף לט עמוד א כל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בשבת. פירשו בתוספות דהיינו בנתבשל כל צורכו... אבל כל שלא נתבשלה כל צרכה אף על פי שנתבשלה כמאכל בן דרוסאי דתו לא אפשר לאחיובי עלה משום בשול, אפילו הכי אין שורין אותה, משום דכיון דעל גבי האור ממש אסור, דהיינו להחזיר, דאסור, בתולדת האור נמי מחמרינן ליה, הואיל ולא נתבשל כל צרכו. אבל הרשב"א ז"ל כתב דכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי שרי. The Ran explains that Tosafot does not disagree with the Rashba, and he too understands that bishul is completed at the stage of maachal ben Drusai. The Rashba and Tosafot s disagreement is whether Chazal forbade immersing a food that reached the stage of maachal ben Drusai into hot water. However, regarding our question, the Ran explains that both opinions agree that bishul is complete once the food reaches the level of maachal ben Drusai. To summarize the opinions: 1. Rambam: The objective definition of bishul is once food has been fully cooked. One is also prohibited from cooking until the level of maachal ben Drusai, since many people consider it cooked enough to eat. If for practical reasons people will not eat it if it was only cooked until maachal ben Drusai, then it is not considered bishul. 2. Rashba: The objective definition of bishul is once food reaches the level of maachal ben Drusai. If, however, for practical reasons people will not eat it if it has only been cooked until maachal ben Drusai, then it is not considered bishul. 3. The Ran s understanding of Tosafot: Bishul is defined as reaching the level of maachal ben Drusai, but Chazal forbade cooking the food further if it has not yet been fully cooked, and included in this is the issur d Rabbanan of immersing the food in hot water even if it is not still on the fire. (The Rashba admits that this is an issur d Rabbanan, but their disagreement is regarding the guidelines of the issur). The Shulchan Aruch rules like the Rambam. שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ד תבשיל... אם לא נתבשל כל צרכו, ואפילו נתבשל כמאכל בן דרוסאי שייך בו בישול. 4

5 3. Intermediate Degrees of Bishul So far we have seen different opinions regarding the Halachic significance of the beginning stage of cooking, maachal ben Drusai, and the end stage of cooking, when the food is fully cooked. What about other stages in the cooking process? Cooking to a Lesser Degree than Ben Drusai Most issurei d Oraita draw a distinction between when one will be liable to be punished by Beit Din, and when one is in violation of the issur d Oraita. For example, one is liable to receive lashes from Beit Din for eating pork only if one eats at least a kezayit (an olive s) worth of meat, but it is still an issur d Oraita to eat the smallest amount. This concept is known as שיעור אסור מו התורה,,חצי literally, half of the measurement, chatzi shiur, is forbidden by the Torah. Is there a parallel distinction in regard to bishul? חזון איש אורח חיים סימן נ ס"ק ט נראה דכל שנעשה יד סולדת יש בו משום מבשל, אף על גב דלענין חיוב צריך שיתבשל כמאכל בן דרוסאי, מכל מקום איסורא איכא כל דנעשה יד סולדת. ואפשר דאסור מן התורה כדין חצי שיעור The Chazon Ish writes that anytime the food is cooked to a significant degree (we will define yad soledet bo later on) one violates bishul, but he is not sure whether this is considered a melacha d Rabbanan. Note the Rambam s formulation: רמב"ם הלכות שבת פרק ט הלכה ה הניח בשר על גבי גחלים... נתבשל כולו חצי בישול חייב, נתבשל חצי בישול מצד אחד פטור When the Rambam uses the word פטור in hilchot Shabbat it generally implies that the violation is not serious enough to incur a punishment, but it is still forbidden. The Rosh Yosef (Rav Yosef Teomim, , better known as the author of the Pri Megadim) therefore writes: ראש יוסף חידושי שבת דף לט במשנה )עמוד קנ( וצריך שיעור שיתחייב הן בכמות הן באיכות... איכות הוא שיתבשל כמאכל בן דרוסאי חייב חטאת. הא פחות ממאכל בן דרוסאי פטור אבל אסור כדין חצי שיעור The Even Haezel, however, disagrees: אבן האזל הלכות שבת פרק כב הלכה ח ולי נראה דלא דמי כלל לחצי שיעור שבכל התורה. דגדר האיסור של חצי שיעור, שהוא חלק מדבר האסור, ואף שאין בו שיעור בכדי ליחייב, איסורא מיהא הוה. אבל הכא, כל שלא נתבשל כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישול כלל. והרי באם יבשל אחד עד לפני מאכל בן דרוסאי, ואחר יגמור בישולו כמאכל בן דרוסאי ודאי שהשני יהא חייב לגמרי. נמצא דלא שייך בבישול חלקים ושיעורים, והחיוב הוא עצם הבישול, וכל שלא הגיע לשיעור זה אינו כלום, וזה שגומר חייב בלי הצטרפות עם הראשון When we discuss the concept of chatzi shiur in relation to forbidden foods, the intention is that one ate less than the amount that incurs punishment (i.e.- less than a kezayit of pork), but one certainly did eat something that is forbidden. However, when food is heated but it is not yet edible, no bishul has occured at all. Still, the Even Haezel explains why the Rambam does not write that such cooking is completely permitted: נראה דאינו ראיה כלל דהתם באמת היה בישול גמור, דהא כמאכל בן דרוסאי חשיב בישול, רק דפטור משום דנתבשל מצד אחד, ואינו עשוי שיחלק את הבשר לשנים... אבל אסור דהא הבישול בפני עצמו הוה בישול גמור רק דאינו מועיל ובטלה חשיבותיה, מה שאין כן כשלא הגיע למאכל בן דרוסאי, אין בו משום בישול, ולא שייך לאסור מדין חצי שיעור. 5

6 The Even Haezel explains the Rambam as follows: Cooking to the level of maachal ben Drusai is a complete act of bishul d Oraita. However, in our situation, where cooking to maachal ben Drusai on only one side does not make the piece of meat edible, one cannot be in violation of bishul. Still, it is a chatzi shiur violation of bishul, since one did an act of bishul on part of the piece of meat, as that is the definition of chatzi shiur, a prohibited act that is not quantitatively large enough to be considered a complete prohibition. If the meat was cooked to less than maachal ben Drusai, however, then it is not considered bishul at all. In summary, the Rosh Yosef understands that the Rambam believes cooking one side of the meat to maachal ben Drusai is prohibited, since it is included in the concept of chatzi shiur, and so too would any act of heating food, even to less than maachal ben Drusai, be prohibited as chatzi shiur. The Even Haezel rejects this understanding, as he argues that chatzi shiur applies only if one did an act that was quantitatively lacking the amount to incur a punishment, but not if the act is qualitatively deficient. The Rambam s case is different, since one cooked part of the meat to maachal ben Drusai, and it is therefore comparable to the classic chatzi shiur. From Ben Drusai to Fully Cooked תורת המלאכות מלאכת האופה )עמוד נ( בשם חוט השני יש להסתפק, לדעת הרמב ם, דסבירא ליה דחייב משום מבשל אף אם מבשל ממאכל בן דרוסאי עד כל צרכו, ובא אחד והמשיך לבשל, ואחר כך הסירו את הקדירה מן האש קודם שיתבשל כל צרכו, אם חייב משום מבשל. ומקום הספק הוא האם משיעור מאכל בן דרוסאי עד כל צרכו נחשב הכל כאילו דרגה אחת וחטיבה אחת של בישול, וכל שעדײן לא גמר לבשל את השיעור הזה אין על זה שם מבשל, והוי כמו קודם מאכל בן דרוסאי, שאם בישל ולבסוף לא הגיע למאכל בן דרוסאי, שהוא פטור וכנ ל, או דלמא כל משהו ומשהו של בישול שהמאכל בן דרוסאי חשיב מבשל גמור, ולפי זה אף אם לא הגיע לבישול כל צרכו חייב, וצ ע. חידושי רבי משה קזיס מסכת שבת פרק שלישי הרמב"ם ס"ל שיש חיוב בישול גם לאחר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי ועד שייגמר בישולו, שיהיה ראוי לרוב בני אדם... ונראה שלדעת הרמב"ם משנתבשל כמאכל בן דרוסאי כל שמוסיף על בישולו מעט תוספת הניכר, אף על פי שאינו גומר בישולו לגמרי חייב. בגדי ישע סימן שיח ס"ק יד ודאי כל זמן שאינו מבושל כל צרכו מיקרי בישול אצל האש כל הגורם שיתבשל יותר. According to the Maharam Kazis and the Bigdei Yesha it seems clear that any significant advancement in the cooking process between the level of maachal ben Drusai and being fully cooked is an issur d Oraita. Later on, we will see that other opinions disagree. (See also the aforementioned Eglei Tal in the Harchavot who believes that there is no issur d Oraita of bishul according to the Rambam after reaching maachal ben Drusai). Until now we have seen several important arguments: The Rosh Yosef and Even Haezel disagree regarding whether there is an issur d Oraita when one heats food, but it does not even reach the stage of maachal ben Drusai. The issur d Oraita of bishul is violated when one cooks food until maachal ben Drusai, but the Rashba and Rambam disagree regarding whether one violates the issur d Oraita of bishul if he cooks food from the state of maachal ben Drusai until the state of being fully cooked. We just saw that there are different opinions whether, according to the Rambam, one violates bishul on a d Oraita level when cooking food that has already reached the stage of maachal ben Drusai, and causing it to be significantly more cooked but not yet to the point of being fully cooked. Before we proceed to discuss whether one can violate bishul after food has reached the level of being fully cooked, we will first examine a few other important points: 6

7 4. What is Considered Ben Drusai? 7 רש"י מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א בן דרוסאי - לסטים היה, ואוכל כל דבר המבושל קצת Ben Drusai was apparently a person who was afraid to stay in one place for too long, and he therefore cooked his food as quickly and as minimally as possible. Precisely how cooked is maachal ben Drusai? We find different opinions in the rishonim: The Rambam has a different definition: רש"י מסכת שבת דף כ עמוד א בן דרוסאי - לסטים היה, ומבשל בישולו שליש רמב"ם הלכות שבת פרק ט הלכה ה הניח בשר על גבי גחלים... נתבשל כולו חצי בישול חייב, נתבשל חצי בישול מצד אחד פטור, עד שיהפך בו ויתבשל חצי בישול משני צדדיו. Rashi writes that maachal ben Drusai is 1/3 cooked, while the Rambam writes that it is 1/2, but a 1/3 or 1/2 of what exactly? חזון איש אורח חיים הלכות שבת סימן לז אות ו ד"ה דינים העולים והנה בישול הוא צורה בהאוכל, ולא שייך בה חצאים במידה, וצריך לשער בזמן הבישול אם מתבשל כל צרכו בב' שעות ארבעים רגעים הם לשליש בישולו. ונראים הדברים דעד שהמים מגיעים ליד סולדת אינו מן החשבון, והתחלת הבישול הוא משעה שהיד סולדת. The Chazon Ish explains that the percentages the rishonim bring are based on the total cooking time required to fully cook the food. He concludes by explaining that the clock begins only once the liquid that is cooking the food has reached yad soledet. 5. Placing Food near a Heat Source that may Lead to Cooking תלמוד בבלי מסכת שבת דף מ עמוד ב תנו רבנן: מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה, לא בשביל שיחמו, אלא בשביל שתפיג צינתן רש"י מסכת שבת דף מ עמוד ב לא שיחמו - לא שיניחם שם עד שיחמו אלא שתפיג צינתן במקצתן Rashi explains that the Baraita permits placing water close to the fire, as long as one is careful to remove it before it heats up. That is also the Rambam s position רמב"ם הלכות שבת פרק כב הלכה ד מביא אדם קיתון של מים ומניחו כנגד המדורה, לא בשביל שיחמו אלא כדי שתפוג צינתן, וכן מניח פך של שמן כנגד המדורה כדי שיפשר, לא שיחם However, the Yerushalmi gives a different impression: תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק ג הלכה א מר רבי זעירא בשם רבי יהודה מותר להפשיר במקום שהיד שולטת. ואסור להפשיר במקום שאין היד שולטת The Yerushalmi implies that it is only permitted to place the water in an area that is yad sholetet (literally, that the hand controls - we will define exactly what this means later). Meaning, it is not sufficient that one removes the water in time, but there is also a requirement for the location of the water; it may not be placed somewhere that is defined as not yad sholetet, even if one s intention is only to make it lukewarm. That is how Tosafot explains our Gemara: תוספות מסכת שבת דף מח עמוד א הא דשרינן לתת קיתון של מים כנגד המדורה היינו ברחוק מן המדורה שלעולם לא יוכל לבא לידי בשול אבל בקרוב אסור אפילו להפשיר דילמא משתלי )ישכח( ואתי להניחן שם עד שיתבשל ולהכי מסיק הכא דאסור, ולא בשביל שיחמו דקתני התם היינו כלומר במקום שיכול לבא לידי שיחמו

8 This is also the Rashba s opinion: חידושי הרשב"א מסכת שבת דף מ עמוד ב והנכון שנאמר שלא התירו להפשיר אלא במקום שאין היד סולדת בו אבל במקום שהיד סולדת בו אפילו להפשיר אסור גזירה שמא יניח שם עד שיתבשל The Shulchan Aruch follows their opinion: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף יד מותר ליתן קיתון של מים או שאר משקים כנגד האש להפיג צנתן, ובלבד שיתנם רחוק מהאש בענין שאינו יכול להתחמם באותו מקום עד שתהא היד סולדת בו, דהיינו מקום שכריסו של תינוק נכוית בו; אבל אסור לקרבו אל האש למקום שיכול להתחמם שתהא היד סולדת בו, ואפילו להניח בו שעה קטנה שתפיג צנתו, אסור כיון שיכול להתבשל שם The following Gemara brings a similar Halacha: תלמוד בבלי מסכת שבת דף נא עמוד ב מניחין מיחם על גבי מיחם וקדרה על גבי קדרה וקדרה על גבי מיחם ומיחם על גבי קדרה... ולא בשביל שיחמו - אלא בשביל שיהיו משומרים רש"י מסכת שבת דף נא עמוד ב מיחם - של נחשת ולא שיחמו - שיהא העליון צונן ונתנו כדי שיחום מחומו של תחתון אלא שיהו משומרין - שהיו שניהן חמין, ונתנו על גביו של זה כדי שיהא חומו משתמר בהן The idea is clarified by the following story that is brought earlier in the Gemara: תלמוד בבלי מסכת שבת דף מח עמוד א רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא, חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומא, נזהיה רבה. אמר ליה רבי זירא: מאי שנא ממיחם על גבי מיחם? אמר ליה: התם - אוקומי קא מוקים, הכא - אולודי קא מוליד רש"י מסכת שבת דף מח עמוד א אפומא דקומקומא - מיחם של חמין, והכוזא היתה מלאה צונן נזהיה - גער בו מאי שנא ממיחם על גבי מיחם - דתניא בברייתא בסוף פרקין דשרי התם אוקומי מוקים - שהמיחם העליון גם בו יש מים חמין, והתחתון אינו אלא מעמיד חומו שלא יפיג חברותא שבת דף מח עמוד א רבה ורבי זירא איקלעו נקלעו לבי לביתו של ריש גלותא. חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא ]כלי קטן מלא מים צוננים[ אפומא מעל פיו דקומקומא המלא מים חמין. נזהיה ]גער בו[ רבה. אמר ליה רבי זירא לרבה: למה גערת בו? והלא מותר לעשות כן. דמאי שנא ממיחם, ששנינו בו בסוף פירקין, שמותר להניחו בשבת על גבי מיחם אחר המונח על גבי האש? אמר ליה רבה: התם, אף במיחם העליון יש מים חמים. ואין התחתון מחמם את העליון, אלא רק אוקומי קא מוקים, משמר את חום המים שלא יצטננו. וכל כהאי גוונא לא חשיב כמבשל. אבל בעובדא דהכא, הרי הניח העבד על הקומקום כוזא של מים צוננים. ונמצא הקומקום אולודי קא מוליד את חום המים שבכוזא. והרי זה מבשל גמור One may place hot water on a pot in order to retain its heat, but one may not place cold water on a pot in order to create new heat. This is the Shulchan Aruch s ruling: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ו כלי שיש בו דבר חם שהיד סולדת בו, מותר להניחו בשבת על גבי קדירה הטמונה כדי שישמור חומו ולא יצטנן... אבל אין מניחין כלי שיש בו דבר שאינו חם כל כך על גבי קדירה שהיא חמה כל כך שהעליון יכול להתחמם מחומה עד שתהא היד סולדת בו. The simple reading of the Shulchan Aruch is that it is forbidden to put cold food on a pot of hot food, even if his intention is to remove it before it reaches yad soledet, and that is how the Mishna Berura (Sif Katan 54) explains his words. How would the Rambam understand the above Gemara? The Magid Mishna (Hilchot Shabbat Perek 4 Halacha 6) implies that the Rambam understands that the servant in the above story was placing the cold water with the intention of leaving it there to heat up, which is certainly forbidden. Other explanations for the Rambam are brought in the Harchavot. 8

9 Harchovot Explaining the Rambam s Ruling in 4:5 Let us return to the first half of the above Shulchan Aruch: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ו כלי שיש בו דבר חם שהיד סולדת בו, מותר להניחו בשבת על גבי קדירה הטמונה כדי שישמור חומו ולא יצטנן. The Taz explains: ט"ז אורח חיים סימן שיח ס"ק ט ואפילו לא נתבשל כל צרכו, דאמרינן לעיל בסמוך דיש בו משום בישול אפילו ברותח, שאני הכא שאי אפשר לבוא לידי בישול גמור. The Taz brings us back to our earlier discussion. The Shulchan Aruch rules that if the food is already hot, it is permitted to place it on a hot pot in order to maintain the food s heat. The Taz explains that the intention is that the food is not fully cooked, but placing the food on the pot, while it will help to maintain the food s heat, will not be able to cause it to become fully cooked. There are those who infer from the Taz that he believes that the Rambam, who holds that it is forbidden to cook food until the level of ben Drusai and also to cook food to the level of being fully cooked, does not believe that it is prohibited to cause food to become more cooked within those two extremes. Although, as we will later see, there are issurei d Rabbanan about causing food to become more cooked than ben Drusai, our point is that it is not considered the melacha of bishul. In our situation, where the food cannot become fully cooked, it is permitted to allow it to continue to cook. Compare the Taz with the Baal Hatanya: שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שיח סעיף יד כלי שיש בו דבר חם שהיד סולדת בו מותר להניחו בשבת על גבי קדרה הטמונה בבגדים כדי שישמור חומו ולא יצטנן. ואפילו לא נתבשל כל צרכו, שיש בו משום בישול כשעושה דבר שממהר לגמור בישולו, מכל מקום כאן אי אפשר לו כלל לבא לידי בישול גמור, ולא אפילו לידי הוספת בישול, אלא להעמיד חומו בלבד. It appears that the Taz and Shulchan Aruch Harav argue about the question that we posed earlier: is it forbidden to allow additional cooking after food has reached the level of ben Drusai but before it reaches the level of being fully cooked? חזון איש הלכות שבת סימן לז אות טז הא ד"בשביל שיהיו משומרים" היינו שאין בכוח התחתון להרתיח העליון אלא על ידי שנותן על המיחם משתמר חום העליון יותר. ויש לעיין בשיעורו, דאפילו אם אין בכוח התחתון להרתיח העליון אם היה העליון קר בתחילה, אבל בזמן שהעליון חם מתחילה, כל שהתחתון מעלה הבל שידו של אדם סולדת על כרחך יש הוספת בישול כנותן כנגד המדורה, ובנותן כנגד המדורה חם שלא נתבשל כל צרכו מסתבר דאפילו אם הקדירה רחוקה קצת מן המדורה באופן שאילו הייתה הקדירה קרה בתחילה לא הייתה מתחממת, מכל מקום עכשיו שהקדירה חמה בתחילה, מספיק חם זה להוסיף בישול, יש כאן משום מבשל. The Chazon Ish points out that sometimes food that is already hot, but not fully cooked, will have to be treated more stringently than food that is cool. It is not always possible to heat up cold food to the level of yad soledet by being placing it on a hot pot, while food that is already hot will be able to continue cooking if it is placed on the same hot pot. Later on, the Chazon Ish notes that he follows the opinion of the Shulchan Aruch Harav: that causing food to continue cooking even though it will not become fully cooked is a violation of bishul. 6. What is Yad Soledet? We have been studying with different levels of bishul regarding cooking dry foods. In regards to cooking liquid, however, there are different standards: 9

10 תלמוד בבלי מסכת שבת דף מ עמוד ב אמר רב יהודה אמר שמואל: אחד שמן ואחד מים, יד סולדת בו - אסור, אין יד סולדת בו - מותר. והיכי דמי יד סולדת בו? אמר רחבא: כל שכריסו של תינוק נכוית. שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן צא אות ח ידיעת השיעור של "יד סולדת" חשובה ונחוצה מאד לכל שומר תורה ומצוה, וכ"ש לבעלי הוראה, בנוגע לאיסור בישול בשבת, ו... הרבה מגדולי האחרונים נשאו ונתנו בזה לדעת בדיוק כמה הוא השיעור... בעל דרכי תשובה... העיר על זה, דכיון שכתב הבה"ג דחלב, אפילו בשעתא דחולבין ליה, צונן הוא... כתב שאפילו באיסור דאורייתא אין להחמיר יותר משיעור חום של חלב בשעת חליבה. והנה ידוע דמדת החום של חלב פרה ועז בשעת חליבה אינו עולה בשום פעם על יותר מארבעים מעלות "צלזיוס", ולכן חושבני דמטעם זה נוהגים בזמננו להקל עד ארבעים מעלות צלזיוס... ברם נלענ"ד ראיה ברורה דעד ארבעים וחמש מעלות צלזיוס אין לחוש כלל שהיד סולדת בו גם בדאורייתא, שהרי... בגמרא חולין דף ח' ע"ב... לפי "האיכא דאמרי" שבגמרא שם מודו כולי עלמא דבית השחיטה צונן... מבואר עכ"פ דקיימא לן בית השחיטה צונן... והנה בזמננו ידוע ומפורסם דשיעור מדת החום של ברווז חלוק מבני אדם שהם בערך שלושים ושבע מעלות, וגם לא כשור ופרה שאין החום שלהם עולה על ארבעים מעלות, אלא מדת החום של ברווז בריא הוא קרוב לארבעים וחמש מעלות, והדם היוצא מבית השחיטה עולה לפחות במעלה אחת, וכשהוא חולה עולה החום לפחות בשתי מעלות, וכיון דחזינן בגמ' דבשעת גמר שחיטה חיים טפי ואפילו הכי קיימא לן שהוא צונן, וגם לא נזכר שיש חילוק בין שוחט בריא לשוחט חולה, אם כן אפשר דמוכח שעד ארבעים ושמונה מעלות ג"כ חשיב צונן, אך אף אם יתברר דברווזים לא חיימי טפי בשעת שחיטה, גם לא נדון מאלו המקרים שהחום עולה אצלם כשהם חולים... מוכח ודאי דעד שיעור של ארבעים וחמש מעלות "צלזיוס" אין לחוש כלל דשמא היד סולדת בו. The Darkei Teshuva proves that yad soledet is hotter than 40 degrees (Celsius) from the fact that animal milk, at the time that it is milked, is not halachically considered to be hot even though it is around 40 degrees. The animal s throat is not considered halachically hot (This has implications to the Halachot of shechita (slaughtering)). The hottest such animal we are aware of is a sick duck. A Sick duck s throat may reach 45 degrees celsius. Therefore, Rav Shlomo Zalman Auerbach proves that 45 degrees is not yet yad soledet. At what point, above 45, would it be? He says that presumably up to 48 does not seem to fit that description. As implied, this proves that the level of yad soledet is at least above those numbers, but it could very well be much higher. This is important, since sometimes one must be stringent for a much higher number. For example, the Shulchan Aruch rules that one may place hot food on top of a hot pot; if the food above is only 50 degrees, one can t be confident that it is hot enough to be lenient and place it on the hot pot. Rav Moshe Feinstein similarly writes: שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד בישול שאלה ג מהו שיעור החום שיש לחוש בו לחומרא ליס"ב =ליד סולדת בו=, ובאיזה שיעור הוי ודאי יס"ב. תשובה: מהראוי להחמיר כמדומני בשיעור ק"י )מ"ג מעלות צלסיוס( הוא כבר חום גדול שיש לחוש ליד סולדת כפי מה שבדקנו בעצמנו. והספק יש לחוש עד ק"ס )ע"א מעלות צ'( כי מדת ק"ס הוא ודאי יד סולדת אף לקולא. רבנות- סימן שיח סעיף ו וסעיף יד Summary Different Levels of Bishul The Gemara in Menachot (57a) states that one violates the melacha of bishul once food has reached the level of ben Drusai, as long as both sides have reached ben Drusai. If only part of the meat is cooked then one violates bishul only if a grogeret s worth of meat is completely cooked. The Rashba learns from there that the definition of bishul for the purposes of Shabbat is cooking food to the level of ben Drusai, and after that point one can no longer violate bishul. The Rambam, on the 10

11 other hand, learns that the objective definition of bishul is to cook food until it is fully cooked, but one can still possibly be in violation of bishul for cooking food until ben Drusai, since that is subjectively considered sufficiently cooked by many people. If one cooks food but it does not even reach the level of ben Drusai, then the Rosh Yosef writes that one is still in violation of bishul even though one would not incur a punishment from Beit Din, like the idea of eating a chatzi shiur. The Even Haezel, however, writes that since one did not qualitatively change the food before it reaches ben Drusai, it is not considered bishul at all. The Poskim argue about a case in which one causes food that had already reached ben Drusai to continue cooking, but not to the point of being fully cooked. Most Poskim (Maharam Kazis, Bigdei Yesha, Shulchan Aruch Harav, and Chazon Ish) learn that the Rambam holds that any significant change in the food in the intermediate stage between ben Drusai and being fully cooked is a violation of bishul. The Taz and Eglei Tal, however, learn the Rambam differently and believe that there is no violation in such a situation. The Shulchan Aruch copied the Rambam s wording. Defining the Level of Ben Drusai Rashi writes that ben Drusai is 1/3 cooked, while the Rambam writes that it is 1/2. The Chazon Ish explains that the intention is for 1/3 or 1/2 of the time that it takes to fully cook the food. Placing Food Somewhere where it may become Cooked The Gemara in Shabbat (40b) rules that it is permitted to take the chill out of cold water by placing it next to a fire. Rashi and the Rambam explain that the Gemara permits placing the water close to the fire (where it could theoretically get cooked ) as long as one removes it in time. The Rashba, however, learns from the Yerushalmi that it is forbidden to place the water close enough to the fire where it could theoretically eventually reach yad soledet. That is also Tosafot s opinion and the Shulchan Aruch s ruling. The Gemara (Shabbat 51b) similarly states that it is permitted to place a pot of food on a hot water urn, and vice versa, as long as one is merely maintaining the original heat and not heating the food further. From the story in the Gemara earlier (48a) it is clear that the intention is to permit putting hot food on top of a hot pot, but not if the top food is cold. The Shulchan Aruch rules that it is forbidden to place cold food on a hot pot if it is possible that the cold food will reach yad soledet, and the Mishna Berura infers from his words that it is forbidden to place the food in such a location even if he is careful to remove it before it will reach yad soledet. The Shulchan Aruch also rules there that it is permitted to place hot food on top of a hot pot. The Taz explains (based on the Gemara) that one is permitted to place the hot food even if it is not yet fully cooked, since, even if the cooking continues, the Taz s position is that there is no prohibition of bishul if the food will not become fully cooked (assuming it already reached ben Drusai beforehand). The Shulchan Aruch Harav disagrees and rules that if the food will continue to cook, even if it won t become fully cooked, one is still in violation of bishul. The Chazon Ish appears to fundamentally agree with the Shulchan Aruch Harav, but he points out that often when food is hot, causing it to maintain its heat will cause the food to continue to cook, and will therefore be forbidden. Yad Soledet As we explained above, the temperature of yad soledet is relevant to bishul of liquids (in the Yerushalmi, the expression is yad sholetet, that the hand can control it (the heat), which is an opposite definition; there is no bishul as long as it is not too hot to touch). The Gemara states that yad soledet is the same temperature that will scald a baby s abdomen (when bathing). Rav Shlomo Zalman Auerbach proves that yad soledet is hotter than 45 degrees (Celcius), since that is the approximate temperature of a duck s throat in the area where Shechita takes place, and the Gemara teaches that the area where Shechita occurs is not hot enough to cause bishul. Rav Moshe Feinstein writes that one must be 11

12 stringent in both directions and treat yad soledet as 45 degrees but as 71 degrees when yad soledet would be a leniency. This Shiur discussed the definition of bishul and the different aspects of bishul. In the next Shiur we will examine if the prohibition of bishul can apply to food that already underwent bishul. 12

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב  C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

בס"ד

בסד בס"ד יד מסכת דף פרק מהרש"א ב. בבא בתרא השותפין טז : עד דף יח' אלול תשע"ד Yecheskel Folger 2014 1 מפתח... 4 דף ב. 4...תד"ה השותפין... 5 תד"ה בגויל 6...תד"ה לפיכך וא"ד אפילו נפל וא"ד אבל בבקעה... 11 דף ב

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Microsoft Word - Emortunesfromsinners

Microsoft Word - Emortunesfromsinners One of my favorite metaphors in learning is the Archimedean point. Archimedes taught that given an infinitely long lever, he could move the world, so long as he and his fulcrum were outside the world.

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Microsoft Word Alexis Levy.doc

Microsoft Word Alexis Levy.doc כיבוד אב ואם לפרנס את ההורים and one needs to be meticulous in its,מצוה is a great כיבוד הורים fulfillment. The רמב "ם points this out:.כבוד אב ואם מצות עשה גדולה 1 It is 2.צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt המצגת מבו ס סת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley Date: November 08, 2002 ISBN: 0-321-14653-0 Pages: 240 תכנות מונחה בדיקות (Test Driven Development) אוהד

קרא עוד

GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בע"מ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ טל Mad

GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בעמ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ טל Mad GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בע"מ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ. 513226795 טל 03-9092034 Made in China for FoxMind. Distributed in Israel by FoxMind

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations  בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Genetic testing in Halacha Show# 154 January 20 th 2018 Rabbi Hershel Shachter שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ב סעיף ז לא ישא אדם אשה לא ממ

Genetic testing in Halacha Show# 154 January 20 th 2018 Rabbi Hershel Shachter שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ב סעיף ז לא ישא אדם אשה לא ממ Genetic testing in Halacha Show# 154 January 20 th 2018 Rabbi Hershel Shachter שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ב סעיף ז לא ישא אדם אשה לא ממשפחת מצורעין ולא ממשפחת נכפין והוא שהוחזק ג' פעמים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org I. Is there a mitzvah to eat matzah all of Pesach? a. Pesachim 120a - First night is a chova, the rest of

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt תכנו ת מונחה בדיק ו ת (Test Driven Development) תכנות מת קדם בש פ ת Java אוהד בר זיל י אוניברסיטת ת ל אביב המצגת מבוססת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psychometric Entrance Test in a language other than Hebrew.

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 רווחת הפרה ד"ר גלעד פקטור אסיפה כללית - החקלאית 30.4.2014 נושאים מבוא המצב כיום לאן אנחנו הולכים 2 המלטות/ מאת דניאל פקטור שי" הרבה קריאות על המלטות קשות. וזה דווקא כיף לעזור להמליט. וזה לפעמים מבאס לראות

קרא עוד

Maran Harav Shach and the Lubavitcher Rebbe: 30 years later Show# 231 August 3 rd 2019 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנב סעיף

Maran Harav Shach and the Lubavitcher Rebbe: 30 years later Show# 231 August 3 rd 2019 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנב סעיף Maran Harav Shach and the Lubavitcher Rebbe: 30 years later Show# 231 August 3 rd 2019 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנב סעיף י אם חל תשעה באב באחד בשבת, או שחל בשבת ונדחה לאחר

קרא עוד

LTEY leaflet

LTEY leaflet Index 2 3 5 7 Letter from Rav Noam Rationale and Goals Global Activities Ideas for Programs The night of Torat Eretz Yisrael 1 בעזרתו יתברך ובהשתדלותנו יז שב"ט תשע"ג שליחינו סביב הגלובוס שלומות! לאחר הפסגות

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

Future Nutrition

Future Nutrition עקומות ב תזונ ה ע תידי ת ד"ר דוד פסיג עתידן, אוניברסיטת בר אילן www.passig.com Futures Studies תחומי חקר ה עתיד - כל כ לות ותעשי ו ת עתיד י ות טכנו לו ג י ו ת עתיד י ות חב ר ות ו ממשל י ם עתיד י ים מדעים

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

הקדמה לומדים יקרים, בספר מיקוד קיץ 2013 מודול G תמצאו עשר בחינות במתכונת בחינת הבגרות ובהתאם לדרישות "מיקוד 2013". בסוף הספר מופיעים הפתרונות, ואליהם

הקדמה לומדים יקרים, בספר מיקוד קיץ 2013 מודול G תמצאו עשר בחינות במתכונת בחינת הבגרות ובהתאם לדרישות מיקוד 2013. בסוף הספר מופיעים הפתרונות, ואליהם הקדמה לומדים יקרים, בספר מיקוד קיץ 2013 מודול G תמצאו עשר בחינות במתכונת בחינת הבגרות ובהתאם לדרישות "מיקוד 2013". בסוף הספר מופיעים הפתרונות, ואליהם נלווים גם הסברים בעברית וטיפים העוזרים להתמודד עם השאלות

קרא עוד

Review: Macsanyuh Shel Torah

Review: Macsanyuh Shel Torah Review: Macsanyuh Shel Torah Review: Me'achsanya Shel ha-torahby Eliezer Brodt Me'achsanya Shel ha-torah, Rabbi Moshe Hubner, ed., New York, 2008, 297 pp. As mentioned in the past, there is an austounding

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

Gun Control in Halacha Show# 163 March 17 th 2018 שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן ס סעיף ד י"א שאין מצות צריכות כוונה, וי"א שצריכות כוונה לצ

Gun Control in Halacha Show# 163 March 17 th 2018 שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן ס סעיף ד יא שאין מצות צריכות כוונה, ויא שצריכות כוונה לצ Gun Control in Halacha Show# 163 March 17 th 2018 שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן ס סעיף ד י"א שאין מצות צריכות כוונה, וי"א שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצוה, וכן הלכה. הלכה. ודוקא במצות דאורייתא

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

Review: Macsanyuh Shel Torah,Eliezer Brodt: The Chanukah Omission,The Name Machabee,Caught in the Act: An Unknown Admission of Plagiarism,Book Review:

Review: Macsanyuh Shel Torah,Eliezer Brodt: The Chanukah Omission,The Name Machabee,Caught in the Act: An Unknown Admission of Plagiarism,Book Review: Review: Macsanyuh Shel Torah Review: Me'achsanya Shel ha-torahby Eliezer Brodt Me'achsanya Shel ha-torah, Rabbi Moshe Hubner, ed., New York, 2008, 297 pp. As mentioned in the past, there is an austounding

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 59.pptx

Microsoft PowerPoint - 59.pptx Anterior Knee Pain + Syndrome מקרה שהיה... מאת: יצחק בזזינסקי סיני הצגת מקרים רפואת ספורט שנה ג בן 32, עובד כמנהל שיווק בעבודה משרדית עם הרבה הליכות ומדרגות בריא בדר"כ עוסק בספורט חובבני- כדורגל וריצות

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

רשתות חברתיות לאקדמיה- ידע ומידע מדעי  וחלון הזדמנויות לספריות

רשתות חברתיות לאקדמיה- ידע ומידע מדעי  וחלון הזדמנויות לספריות רשתות חברתיות לאקדמיה- ידע ומידע מדעי וחלון הזדמנויות לספריות דר' יפה אהרוני רשת חברתית הגדרה- webopedia Abbreviated as SNS a social networking site is the phrase used to describe any Web site that enables

קרא עוד

הבנת הנקרא Reading Comprehension

הבנת הנקרא Reading Comprehension הבנת הנקרא Reading Comprehension בקבצים 1-4, יש להדפיס את עמודים 2-4 בלבד. בקבצים 5-10 יש להדפיס את עמודים 2-5 בלבד..1 קיץ 2017 https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2017/05/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%

קרא עוד

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע באופן חד פעמי, 3 הגדרות פשוטות להתאים את האפליקציה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד