Nokia 2680 slide מדריך למשתמש גירסה 3

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Nokia 2680 slide מדריך למשתמש גירסה 3"

תמליל

1 Nokia 2680 slide מדריך למשתמש גירסה 3

2 הצהרת תאימות 2008.Nokia כל הזכויות שמורות. NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-392 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת Nokia Corporation. Nokia סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של הם ו- Navi,Nokia Connecting People,Nokia tune הוא סימן קולי של.Nokia Corporation שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ- Nokia, אסורים. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-( 1 ) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל- MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- ( 2 )שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-.MPEG LA, LLC ראה. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" is).(as מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק.Nokia פיקוח יצוא התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט. יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-.Nokia ל- Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia

3 אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש- Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי /גירסה HE 3

4 תוכן בטיחות מידע כללי... 7 אודות ההתקן שלך... 7 שירותי רשת... 7 זיכרון משותף... 7 קודי גישה... 8 תמיכת 8...Nokia 2. התחלת שימוש... 8 התקנת כרטיס SIM וסוללה... 8 טעינת הסוללה... 9 אנטנה... 9 מגנטים ושדות מגנטיים... 9 מקשים וחלקים הפעלה וכיבוי של הטלפון מצב המתנה...10 נעילת מקשים פונקציות ללא כרטיס 11...SIM יישומים הפועלים ברקע שיחות ביצוע שיחה ומענה לשיחה רמקול קיצורי דרך לחיוג כתיבת טקסט מצבי טקסט קלט טקסט רגיל קלט טקסט חזוי ניווט בתפריטים הודעות הבזק הודעות שמע 15...Nokia Xpress הודעות מיידיות הודעות קוליות הגדרות הודעה אנשי קשר יומן שיחות הגדרות פרופילים צלילים תצוגה תאריך ושעה קיצורים סינכרון וגיבוי קישוריות טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית נתוני מנות שיחות וטלפון אביזרי העשרה תצורה שחזור הגדרות יצרן תפריט מפעיל גלריה מדיה מצלמה ווידיאו רדיו 21...FM רשמקול נגן מוסיקה יישומים ארגונית שעון מעורר לוח-שנה ורשימת מטלות אינטרנט הודעות הודעות טקסט ומולטימדיה הודעות טקסט הודעות מולטימדיה יצירת הודעת טקסט או מולטימדיה דואר אלקטרוני אשף הגדרת דואר אלקטרוני כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני הורדת דואר אלקטרוני... 15

5 התחברות לשירות הגדרות מראה זיכרון המטמון אבטחת דפדפן תוכן.16 שירותי 25...SIM אביזרי העשרה סוללה מידע על הסוללה והמטען הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia אימות ההולוגרמה ואם הסוללה שבידך איננה מקורית? טיפול ותחזוקה השלכה מידע בטיחות נוסף ילדים קטנים סביבת הפעלה מכשירים רפואיים מכשירים רפואיים מושתלים מכשירי שמיעה כלי רכב סביבת חומרי נפץ שיחות חירום מידע אישור 31...(SAR) אינדקס... 32

6 בטיחות קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא. הפעלה בטוחה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כששימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. זהירות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים. הפרעות כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים. כבה באזורים שיש בהם הגבלה ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים נפיצים. שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה. אביזרי העשרה וסוללות השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. עמידות במים ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש Nokia כל הזכויות שמורות. 6

7 .1 מידע כללי אודות ההתקן שלך ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות EGSM 900 ו לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך. כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים. ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-,Nokia ו- Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים. אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך. בעת חיבור הטלפון להתקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך מוצרים שאינם תואמים. שירותי רשת למשתמש שלו. אין לחבר כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירותים שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירותים שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה. ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ייתכן גם, שההתקן שלך יכלול תצורה מיוחדת, כמו שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך. התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו- SSL ) שמופעלים על פרוטוקולי.TCP/IP כמה תכונות של התקן זה, כמו למשל שירות הודעות מולטימדיה,(MMS) גלישה ויישום דואר אלקטרוני, מחייבות את תמיכת הרשת עבור טכנולוגיות אלו. זיכרון משותף התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: שירות הודעות מולטימדיה,(MMS) יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. ההתקן עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך Nokia כל הזכויות שמורות.

8 התחלת שימוש קודי גישה קוד האבטחה מגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. תוכל ליצור את הקוד ולשנות אותו, וגם לקבוע שהטלפון יבקש את הקוד. שמור את הקוד בסודיות במקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, תצטרך לפנות למוקד שירות וייתכן שתחויב על כך. כדי לקבל מידע נוסף, התקשר אל מוקד השירות של (Nokia Care) Nokia או אל המשווק שלך. קוד,PIN שמצורף לכרטיס ה- SIM, מגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד,PIN2 שמצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסומים. אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או.PUK2 אם קודים אלה אינם ברשותך, פנה לספק השירות שלך. PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה של כרטיס ה- SIM שלך. קוד PIN החתימה עשוי להידרש לחתימה הדיגיטלית. סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת השיחות. הגדרות < < כדי לקבוע כיצד הטלפון ישתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר תפריט אבטחה. תמיכת Nokia להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה, למידע נוסף, להורדות ולשירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת או לאתר האינטרנט המקומי של.Nokia שירות הגדרות תצורה הורד חינם הגדרות תצורה, כמו,GPRS,MMS דואר אלקטרוני ושירותים אחרים לדגם הטלפון שברשותך בכתובת. Nokia PC Suite תוכל למצוא את PC Suite ומידע קשור באתר האינטרנט של Nokia שבכתובת שירותי Nokia Care אם עליך לפנות לקבלת שירותי,Nokia Care עיין ברשימת מרכזי הקשר המקומיים של Nokia Care שבכתובת. תחזוקה.2 לשירותי תחזוקה, ברר היכן נקודת השירות הקרובה ביותר אליך של Nokia Care בכתובת. התחלת שימוש התקנת כרטיס SIM וסוללה הסרת הסוללה לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כרטיס ה- SIM והמגעים ניזוקים בקלות על-ידי שריטות או בכרטיס הכנסתו והוצאתו. כיפוף, כך שנקוט זהירות בעת טיפול 2008.Nokia כל הזכויות שמורות. 8

9 התחלת שימוש דחף את הכיסוי האחורי מחלקו העליון של הטלפון והסר אותו (1). הסר את הסוללה (2) והכנס את כרטיס ה- (3). SIM הכנס את הסוללה (4), והרכב את הכיסוי האחורי (5). טעינת הסוללה הסוללה הוטענה מראש, אולם רמות הטעינה עשויות להשתנות. חבר את המטען לשקע בקיר. חבר את המטען להתקן. ניתן להשתמש בהתקן במהלך הטעינה. כשהסוללה תהיה טעונה במלואה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן מהשקע בקיר. אם הסוללה מרוקנת לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחוון הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן. אנטנה בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. בדומה לכל התקן אחר המשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה כזו משפיע על איכות התקשורת, עלול לגרום להתקן לפעול בהספק חשמל גבוה מהדרוש בדרך כלל, ועלול לקצר את משך חיי הסוללה. האיור מציג את אזור האנטנה מסומן באפור. מגנטים ושדות מגנטיים הרחק את ההתקן ממגנטים או משדות מגנטיים, שעלולים לגרום ליישומים מסוימים (כגון המצלמה) לפעול באופן לא צפוי Nokia כל הזכויות שמורות.

10 התחלת שימוש מקשים וחלקים אוזנייה תצוגה מקשי בחירה מקש, Navi בהמשך נקרא מקש גלילה מקש שיחה מקש סיום/הפעלה לוח מקשים עדשת מצלמה רמקול מיקרופון לולאת רצועה מחבר דיבורית אישית מחבר מטען הערה: הימנע מנגיעה במחבר זה מכיוון שהוא מיועד לשימוש על ידי טכנאי מורשה בלבד. הפעלה וכיבוי של הטלפון להפעלה או לכיבוי של הטלפון, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי. מצב המתנה כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה Nokia כל הזכויות שמורות. 10

11 שיחות עוצמת אות רשת מידת הטעינה של הסוללה שם הרשת או לוגו המפעיל הפעולות של מקשי הבחירה מקש הבחירה השמאלי הוא קיצורים. מקש זה מאפשר לך להציג את הפעולות שברשימת הקיצורים שלך. כשאתה מציג את הרשימה, בחר אפשרו' < בחירת אפשרויות כדי להציג את הפונקציות הזמינות או בחר אפשרו' < ארגון כדי לסדר את הפונקציות שברשימת הקיצורים שלך. נעילת מקשים כדי למנוע לחיצה מקרית על מקשים, סגור את הטלפון, ובחר נעילה בתוך 5 שניות כדי לנעול את לוח המקשים. כדי לפתוח את נעילת לוח המקשים, בחר פתיחה < אישור או פתח את הטלפון. אם נעילת מקשים לאבטחה מופעלת, הזן את קוד האבטחה כשתתבקש. כדי להגדיר את לוח המקשים לנעילה אוטומטית לאחר זמן מוגדר מראש כאשר הטלפון נמצא המצב המתנה, בחר תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטומטית < הפעלה. כדי לענות לשיחה כאשר לוח המקשים נעול, לחץ על מקש השיחה. כשאתה מסיים או דוחה שיחה, לוח המקשים ננעל אוטומטית. כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן. פונקציות ללא כרטיס SIM.3 ניתן להשתמש בפונקציות מסוימות של הטלפון, דוגמת פונקציות ארגונית ומשחקים, ללא הכנסת כרטיס SIM. חלק מהפונקציות מעומעמות בתפריטים ולא ניתן להשתמש בהן. יישומים הפועלים ברקע השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה. שיחות ביצוע שיחה ומענה לשיחה כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כולל קידומת מדינה ואזור חיוג, אם נדרש. לחץ על לחצן השיחה כדי לחייג למספר. במהלך שיחת הטלפון, גלול מעלה להגברה או מטה להחלשה של עוצמת הקול של האוזנייה או הדיבורית האישית. כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. כדי לדחות לשיחה ללא שתשיב לה, לחץ על מקש הסיום Nokia כל הזכויות שמורות.

12 כתיבת טקסט רמקול אם פונקציות אלה זמינות, תוכל לבחור רמקול או רגיל כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת של הטלפון במהלך שיחה. אזהרה: ביותר. קיצורי דרך לחיוג.4 אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה חיוג אנשי קשר < כדי להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, 2 עד 9, בחר תפריט < מהיר, גלול למספר הרצוי ובחר הקצאה. הזן את מספר הטלפון הרצוי או בחר חיפוש ואיש קשר שמור. < חיוג מהיר שיחה < < < הגדרות כדי להפעיל את פונקציית החיוג המהיר, בחר תפריט הפעלה. כדי לבצע שיחה באמצעות חיוג מהיר, במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש המספר הרצוי. כתיבת טקסט מצבי טקסט להזנת טקסט (לדוגמה, בעת כתיבת הודעות), באפשרותך להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי. בעת כתיבת טקסט, לחץ לחיצה ארוכה על אפשרו' כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמצוין. קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל, לבין קלט טקסט חזוי, שמצוין באמצעות באמצעות השפות. מצב התווים מסומן על ידי, או. לשינוי מצב התווים, לחץ #. למעבר ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמצוין באמצעות, לחץ לחיצה ארוכה על # ובחר מצב נומרי. למעבר ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #. לקביעת שפת הכתיבה, בחר אפשרו' < שפת כתיבה. קלט טקסט רגיל לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות. כדי לגשת לסימני הפיסוק השכיחים ביותר ולתווים מיוחדים, הקש שוב ושוב על הספרה 1 או הקש * כדי לבחור תו מיוחד. קלט טקסט חזוי קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות Nokia כל הזכויות שמורות. 12

13 התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד כדי להוסיף אות אחת. 2. כדי לאשר מילה כלשהי, נווט ימינה או הוסף רווח. אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה. אם התו? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר איות. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ואחר כך בחר שמירה. לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של המילה, ואשר את המילה. התחל לכתוב את המילה הבאה. ניווט בתפריטים פונקציות הטלפון מקובצות בתפריטים. לא כל פונקציות התפריט או פריטי האפשרויות מתוארים כאן. מצב המתנה, בחר תפריט ואת התפריט או תפריט המשנה הרצויים. בחריציאה או חזרה כדי לצאת מרמת התפריט הנוכחית. לחץ על מקש הסיום כדי לחזור ישירות למצב המתנה. כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר תפריט < אפשרו' < תצוגת תפריט ראשי. הודעות תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע והבזק, וגם הודעות דואר אלקטרוני. תוכל להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת הסלולרית או ספק השירות שלך תומכים בשירותים אלה. הודעות טקסט ומולטימדיה תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה, אם תרצה. הטלפון יהפוך באופן אוטומטי הודעת טקסט להודעת מולטימדיה לאחר צירוף קובץ. הודעות טקסט ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשתמשים בהטעמות או בסימנים אחרים, ותווים של שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר, וכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת. מחוון בחלק העליון של הצג מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה. ניווט בתפריטים לפני שתוכל לשלוח טקסט כלשהו או הודעות דואר,SMS עליך לשמור את המספר של מוקד ההודעות. בחר תפריט < ש' הודעות < הגדרות הודעה < הודעות טקסט < מוקדי הודעות < הוספת מוקד,הזן שם ואת המספר שקיבלת מספק השירות Nokia כל הזכויות שמורות.

14 הודעות הודעות מולטימדיה הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, תמונות, קליפים קוליים ווידיאו קליפים. רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל. הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות.MMS אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה על ידי.MMS חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב. כדי לבדוק זמינות וכדי להירשם לשירות הודעות מולטימדיה,(MMS) פנה לספק השירות. בנוסף, באפשרותך להוריד את הגדרות התצורה. ראה "תמיכת "Nokia עמ 8. יצירת הודעת טקסט או מולטימדיה בחר תפריט < ש' הודעות < יצירת הודעה < הודעה. כדי להוסיף נמענים לשדה אל:וכדי להזין מספר ודואר אלקטרוני של נמעןאו בחר הוספה כדי לבחור נמענים מהאפשרויות הזמינות. בחראפשרו' כדי להוסיף נמענים ונושאים ולהגדיר אפשרויות שליחה. גלול לשדה טקסט:והזן את טקסט ההודעה. כדי להוסיף תוכן להודעה, גלול לסרגל הקבצים המצורפים בחלקה התחתון של התצוגה ובחר את סוג התוכן הרצוי. כדי לשלוח את ההודעה, בחר שליחה. סוג ההודעה מצוין בחלקה העליון של התצוגה ומשתנה אוטומטית בהתאם לתוכן ההודעה. ספקי השירות עשויים לחייב באופן שונה בהתאם לסוג ההודעה. לקבלת פרטים, פנה לספק השירות. דואר אלקטרוני כדי לכתוב, לקרוא ולשלוח דואר אלקטרוני, גש לחשבון ה- POP3 או ה- IMAP4 שלך על ידי הטלפון שברשותך. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה- SMS. כדי להשתמש בדואר אלקטרוני, חייבים להיות ברשותך חשבון דואר וההגדרות המתאימות. לבדיקת הזמינות וההגדרות של חשבון הדואר שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. אשף הגדרת דואר אלקטרוני אשף אשף הגדרת הדואר מופעל אוטומטית אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. כדי להפעיל את אשף ההגדרה לחשבון דואר אלקטרוני נוסף, בחר תפריט < ש' הודעות ואת חשבון הדואר האלקטרוני הקיים. בחר אפשרו' < הוספת תא דואר כדי להפעיל את אשף הגדרת הדואר. פעל על פי ההוראות שעל הצג Nokia כל הזכויות שמורות. 14

15 כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני כדי לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, בחר תפריט < ש' הודעות < יצירת הודעה < הודעת דואר. לצירוף קובץ להודעת הדואר האלקטרוני, בחר אפשרו' < הוספה. לשליחת הודעת הדואר, לחץ על מקש החיוג. בחר את החשבון הרצוי במידת הצורך. הורדת דואר אלקטרוני חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב. תאי הודעות דואר < < הגדרות הודעה ש' הודעות < < כדי לבחור במצב האחזור, בחר תפריט מצב אחזור. דואר ואת תיבת הדואר הרצויה והגדרות הורדה < ש' הודעות ואת תיבת הדואר הרצויה; אם נדרש, אשר < כדי להוריד דואר אלקטרוני, בחר תפריט את שאילתת החיבור. הודעות הבזק הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן. לכתיבת הודעת הבזק חדשה, בחרתפריט < ש' הודעות < יצירת הודעה < הודעת הבזק. הזן את מספר הטלפון של הנמען, כתוב את ההודעה (70 תווים לכל היותר) ובחר שליחה. הודעות שמע Nokia Xpress צור ושלח הודעת שמע בנוחיות בעזרת MMS.צור ושלח הודעת שמע בדרך נוחה בעזרת.MMS בחר תפריט < ש' הודעות < יצירת הודעה < הקלט את ההודעה. הודעת שמע.הרשמקול יופעל. הזן מספר טלפון אחד או יותר בשדה אל:, או בחר הוספהכדי לשלוף מספר כלשהו. לשליחת ההודעה, בחר שליחה. הודעות מיידיות באמצעות שירות ההודעות המיידיות,IM) שירות רשת) תוכל לשלוח הודעות טקסט קצרות למשתמשים מקוונים. עליך להצטרף כמנוי לשירות, ולהירשם לשירות ההודעות המיידיות שברצונך להשתמש בו. לבירור הזמינות של שירות זה והמחיר שלו, ולקבלת הוראות השימוש, פנה לספק השירות שלך. התפריטים עשויים להיות תלויים בספק שירות ה- IM שלך. < הודעות מידיות (IM) ופעל על פי ההוראות ש' הודעות כדי להתחבר לשירות, בחר תפריט < שעל הצג. הודעות קוליות תא דואר קולי הוא שירות רשת, השירות שלך. לחיוג לתא הדואר הקולי שלך, לחץ והחזק את המקש 1. הודעות וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק Nokia כל הזכויות שמורות.

16 אנשי קשר כדי את מספר התא הקולי, בחר תפריט < ש' הודעות < הודעות קוליות < מספר תא דואר קולי. הגדרות הודעה.7.8 בחרתפריט < ש' הודעות < הגדרות הודעה כדי להגדיר את תכונות שירות ההודעות. הגדרות כלליות כדי להגדיר את הטלפון לשמירת הודעות שנשלחו, כדי לאפשר החלפת תיקיית הודעות אם זיכרון ההודעות מלא וכדי להגדיר את העדפות האחרות הקשורות להודעות הודעות טקסט כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את מוקד ההודעות עבור SMS ודואר,SMS כדי לבחור את סוג התמיכה בתווים וכדי להגדיר העדפות אחרות הקשורות להודעות טקסט הודעות מולטימדיה כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את מראה הודעות המולטימדיה, כדי לאפשר קבלת הודעות מולטימדיה ופרסומת וכדי להגדיר העדפות אחרות הקשורות להודעות מולטימדיה הודעות דואר כדי לאפשר קבלת דואר אלקטרוני, להגדרת גודל תמונה בדואר אלקטרוני וכדי להגדיר את ההעדפות הקשורות בדואר אלקטרוני. אנשי קשר בחר תפריט < אנשי קשר. תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה- SIM. בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה- SIM מסומנים על ידי. < הוספת א'קשר חדש. כדי להוסיף פרטים לאיש קשר < אפשרו' להוספת איש קשר, בחר שמות כלשהו, ודא שהזיכרון בשימוש הוא טלפון או טלפון ו- SIM. בחר שמות, נווט אל השם ואחר כך בחר הוספת פרטים. < אפשרו' < פרטים כדי לחפש איש קשר כלשהו, בחר שמות ונווט ברשימת אנשי הקשר או הזן את האותיות הראשונות של השם. כדי להעתיק איש קשר בין זיכרון הטלפון לזיכרון של כרטיס ה- SIM, בחר שמות, גלול אל איש הקשר העתקת איש קשר. בזיכרון כרטיס ה- SIM, ניתן לשמור מספר טלפון אחד עבור כל < ובחר אפשרו' שם. כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה- SIM או את זיכרון הטלפון עבור אנשי הקשר שלך, כדי לבחור כיצד יוצגו השמות והמספרים שבאנשי הקשר וכדי להציג את קיבולת הזיכרון עבור אנשי קשר, בחר הגדרות. תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור מהתקן תואם, אשר תומך בתקן.vCard לשליחת כרטיס ביקור, בחר שמות, חפש את איש הקשר שברצונך לשלוח את המידע שלו < שליחת כר' ביקור. < אפשרו' ואחר כך בחר פרטים יומן שיחות להצגת המידע על השיחות, בחר תפריט < כל השיחות הצגה של השיחות האחרונות שלא שחויגו. שיחות שלא יומן. אפשרויות זמינות עשויות לכלול: נענו ושהתקבלו וכרונולוגיה של מספרים נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו למידע על השיחות האחרונות 2008.Nokia כל הזכויות שמורות. 16

17 נמעני ההודעה להצגת אנשי הקשר ששלחת להם לאחרונה הודעות משך שיחה, מונה לנתוני מנות או מונה לחיבור נתוני מנות כדי להציג את המידע הכללי על התקשורות האחרונות יומן הודעות; או יומן סינכרון להציג את מספר ההודעות שהתקבלו ונשלחו או סינכרונים.9 הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'. הגדרות פרופילים הטלפון שברשותך כולל מספר קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שתוכל להתאים אישית בעזרת סוגי צלילים לאירועים ולסביבות שונות. < פרופילים, את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות: הגדרות בחר תפריט < הפעלה הפעלת הפרופיל שנבחר התאמה כדי לשנות את הגדרות הפרופיל מתוזמן כדי לקבוע שהפרופיל יפעל לפרק זמן מסוים. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל. צלילים תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר. בחר תפריט < הגדרות < צלילים. ניתן למצוא הגדרות זהות בתפריט פרופילים. אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות. תצוגה כדי להציג או להתאים תמונת הקרע, גודל גופן או תכונות אחרות הקשורות לתצוגת הטלפון, בחר תפריט < הגדרות < תצוגה. תאריך ושעה בחר תפריט < הגדרות < תאריך ושעה. כדי לקבוע את התאריך ואת השעה, בחר הגדרות תאריך ושעה. כדי לקבוע את מבנה התאריך והשעה, בחר הגדרות תבנית תאריך ושעה. כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה והתאריך בהתאם לאזור הזמן הנוכחי, בחר עדכון זמן ותאריך אוטומטי (שירות רשת). קיצורים הגדרות בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון. בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי Nokia כל הזכויות שמורות.

18 הגדרות כדי להקצות פונקציה אחת בטלפון מקש בחירה שמאלי. כדי לבחור פונקציות קיצורים למקש הניווט, בחר מקש הקצאה ואחר כך בחר פונקציה כלשהי מהרשימה. סינכרון וגיבוי בחר תפריט < הגדרות < החלפת טלפון סינכרון או העתקה של טכנולוגיית Bluetooth העברת נתונים שחזור רשת (שירות רשת). למקש הבחירה הימני או השמאלי, בחר מקש בחירה ימני או סינכרון וגיבוי ומבין האפשרויות הבאות: ניווט. נווט לכיוון הרצוי, בחר שינוי או נתונים נבחרים בין הטלפון ובין טלפון אחר באמצעות או העתקת נתונים נבחרים בין הטלפון ובין התקן אחר, מחשב או שרת קישוריות הטלפון כולל מספר תכונות המאפשרות התחברות להתקנים אחרים כדי לשדר ולקבל נתונים. טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון, באמצעות בטווח של 10 מטרים. גלי רדיו, להתקן Bluetooth תואם התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: EDRgeneric access, network access, control, hands-free, headset, object push, file.transfer, dial-up networking, SIM access, and serial port כדי להבטיח התאמה להתקנים אחרים שתומכים בטכנולוגיית,Bluetooth השתמש באביזרי העשרה מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה. תכונות שמשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את משך חייה. הגדרת חיבור Bluetooth בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < בחר שם הטלפון שלי, ואחר כך הזן שם לטלפון שברשותך. צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את Bluetooth ופעל בהתאם לשלבים הבאים: כדי להפעיל קישוריות Bluetooth בחר < Bluetooth הפעלה. מציין כי Bluetooth פעיל. כדי לחבר את הטלפון לאביזר העשרת רדיו, בחר חיבור אביזרי העשרת שמע ואת ההתקן שברצונך לחבר. כדי להתאים את הטלפון שברשותך להתקן Bluetooth אחר שנמצא בטווח קליטה, בחרהתקנים מותאמים < הוסף התקן חדש. גלול להתקן שנמצא ובחר הוספה. הזן קוד הפעלה (עד 16 תווים) בטלפון שברשותך, ואפשר את החיבור בהתקן ה- Bluetooth האחר. אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה- Bluetooth או העבר את הפונקציה אופן איתור הטלפון שלילמצב נסתר.אשר תקשורת Bluetooth רק מאנשים שאתה בוטח בהם. חיבור PC לאינטרנט 2008.Nokia כל הזכויות שמורות. 18

19 השתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לחבר מחשב תואם לאינטרנט ללא שימוש בתוכנת.PC Suite בטלפון חייב להיות ספק שירות מופעל התומך בגישה לאינטרנט ועל המחשב לתמוך ב- Bluetooth.(PAN) personal area network לאחר התחברות לשירות נקודת הגישה לאינטרנט (NAP) של הטלפון, והתאמה עם המחשב, הטלפון פותח אוטומטית חיבור נתוני מנות לאינטרנט. נתוני מנות (General packet radio service) GPRS הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט Protocol) Internet או.(IP כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < נתוני מנות < חיבור נתוני מנות ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: בשעת הצורך כדי ליצור את חיבור נתוני המנות כשיישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום. תמיד מקוון כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשאתה מפעיל את הטלפון תוכל להשתמש בטלפון שברשותך כבמודם על ידי חיבורו למחשב תואם PC באמצעות.Bluetooth לפרטים, עיין בתיעוד של.Nokia PC Suite שיחות וטלפון בחר תפריט < הגדרות < שיחה. כדי להפנות את השיחות הנכנסות שלך, בחר הפנית שיחה (שירות רשת). לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך. כדי לבצע עשרה ניסיונות לחבר את השיחה לאחר ניסיון לא מוצלח, בחר חיוג חוזר אוטומטי < הפעלה. כדי שהרשת הסלולרית תודיע הפעלה (שירות רשת). לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת, בחר שיחה ממתינה < בחר שליחת זיהוי מתקשר שלי כדי לקבוע אם להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). הגדרות שפה < טלפון < < הגדרות < כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר תפריט שפת הטלפון. אביזרי העשרה תפריט זה, והאפשרויות הבאות שבו, סלולרי תואם כלשהו. < הגדרות בחר תפריט < בהתאם לאביזר. תצורה יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה אביזרי העשרה. בחר אביזר העשרה, ואחר כך בחר אפשרות כלשהי תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שדרושות לשירותים מסוימים.ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלה.ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלו. בחר תפריט < הגדרות < הגדרת תצורה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: הגדרות Nokia כל הזכויות שמורות.

20 תפריט מפעיל הגדרות תצורה ברירת מחדל כדי להציג את ספקי השירותים ששמורים בטלפון ולקבוע ספק ברירת מחדל לשירות הפעל ב' מחדל בכל היישו' כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים נקודת גישה מועדפת כדי להציג את נקודות הגישה שנשמרו חיבור לתמיכת ספק השירות כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך הגדרות מנהל התקנים כדי לאפשר לטלפון או למנוע ממנו קבלה של עדכוני תוכנה.ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. הגדרות תצורה אישיות כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם.כדי להוסיף חשבון אישי חדש, בחר הוס.חדשאו אפשרו' < הוספת חדשה.בחר את סוג השירות, ואחר כך הזן את הפרמטרים הדרושים.כדי להפעיל חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר אפשרו' < מופעלת. שחזור הגדרות יצרן < שחזור הגדרות יצרן ומבין הגדרות < כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר תפריט האפשרויות הבאות: שחזור הגדרות בלבד כדי לאפס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים שחזור הכל כדי לאפס את כל הגדרות המועדפות ולמחוק את כל הנתונים האישיים, כגון אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומקשי הפעלה..10 תפריט מפעיל גש לפורטל שירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך.גש לפורטל השירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך.למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית.מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות. גלריה 11. לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות,(DRM) מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו. אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי,OMA DRM השתמש בתכונת הגיבוי שב- PC Nokia Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן.בשיטות העברה אחרות ייתכן שלא יועברו מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר אותם יחד עם התוכן, כדי שתוכל להמשיך ולהשתמש בתוכן מוגן OMA DRM לאחר פירמוט של זיכרון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. הטלפון שברשותך תומך במערכת לניהול הרשאות דיגיטליות management,) digital rights dilemma שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח,(DRM ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב. להצגת התיקיות, בחר תפריט < גלריה Nokia כל הזכויות שמורות. 20

21 מדיה 12. מצלמה ווידיאו ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 640x480 פיקסלים פיקסלים. צילום תמונה כדי להשתמש בפונקציית הצילום של תמונות סטילס, בחר תפריט < מדיה < מצלמה; או אם פונקציית צילום הווידיאו מופעלת, נווט שמאלה או ימינה. לצילום תמונה, בחר צילום. לביצוע הגדלה או הקטנה במצב מצלמה, גלול מעלה או מטה. כדי להעביר את המצלמה למצב צילום לילה, להפעיל את הצלם-העצמי או לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר אפשרו' ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה. כדי לקבוע את מצב התצוגה המקדימה ואת השעה, בחר אפשרו' < הגדרות < משך תצוגה מקדימה. הקלטת וידיאו קליפ וידיאו. כדי להתחיל את הקלטת < מדיה < כדי להשתמש בפונקציית הווידיאו, בחר תפריט הווידיאו, בחר הקלטה. < < אפשרו' מצלמה < מדיה < כדי לקבוע את משך הווידיאו קליפ שניתן להקליט, בחר תפריט < אורך קליפ וידיאו. הגדרות רדיו FM רדיו ה- FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית מתאימה או אביזרי העשרה תואמים להתקן, כדי שרדיו ה- FM יפעל כהלכה. אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר. בחר תפריט < מדיה < רדיו לחילופין, במצב המתנה, ולחץ והחזק את *. אם שמרת כבר תחנות רדיו, גלול שמאלה או ימינה כדי לעבור בין התחנות או לחץ על מקשי המספרים המתאימים של המיקום בזיכרון של התחנה הרצויה. כדי לחפש תחנה סמוכה, לחץ והחזק את מקש הגלילה שמאלה או ימינה. כדי לשמור את התחנה אליה אתה מכוונן, בחר אפשרו' < שמירת תחנה. להתאמת עוצמת הקול, גלול מעלה או מטה. כדי להשאיר את הרדיו פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום. לכיבוי הרדיו, לחץ והחזק את מקש הסיום. רשמקול לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כששיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים. מדיה < < כדי להתחיל להקליט, בחר תפריט הווירטואלי שעל הצג. רשמקול ואחר כך לחץ על לחצן ההקלטה מדיה Nokia כל הזכויות שמורות.

22 יישומים להשמעת ההקלטה האחרונה בחר אפשרו' < הקלטה אחרונה. לשליחת ההקלטה האחרונה בהודעת מולטימדיה, בחר אפשרו' < שלח הקלטה אחרונה. נגן מוסיקה הטלפון כולל נגן מוסיקה להאזנה לשירים או קובצי קול אחרים בתבנית MP3 או.AAC אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר. בחר תפריט < מדיה < נגן מוזיקה. כדי להתחיל או להשהות השמעה, לחץ על מקש הבחירה האמצעי. כדי לדלג על תחילתה של הרצועה הנוכחית, גלול שמאלה. כדי לדלג לרצועה הקודמת, לחץ על מקש הגלילה פעמיים לכיוון שמאל. כדי לדלג לרצועה הבאה, גלול ימינה. כדי להחזיר לאחור, לחץ על והחזק את מקש הגלילה לכיוון שמאל. להעברה מהירה קדימה, לחץ והחזק את מקש הגלילה לכיוון ימין. להתאמת עוצמת הקול, גלול מעלה או מטה. להשתקה או לביטול השתקה של נגן המוסיקה, לחץ על #. כדי להשאיר את נגן המוסיקה פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום. כדי לעצור את נגן המוסיקה, לחץ והחזק את מקש הסיום..13 יישומים תוכנת הטלפון שלך עשויה.Nokia בחר תפריט < יישומים. להפעלת משחק או פתיחה. לכלול כמה משחקים ויישומי,Java שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת יישום כלשהו, בחר משחקים או אוסף. נווט אל משחק או אל יישום כלשהו, ובחר כדי להציג את כמות הזיכרון שזמין להתקנות משחקים ויישומים, בחר אפשרו' < מצב זיכרון. להורדת משחק או יישום כלשהו, בחר אפשרו' < הורדות < הורדות משחקים או הורדות יישומים. הטלפון שברשותך תומך ביישומי.J2ME Java ודא שהיישום תואם לטלפון שברשותך לפני שאתה מוריד אותו. חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים,.Java Verified או יישומים שעברו את בדיקת Symbian Signed יישומים שהורדו עשויים להישמר תחת גלריה במקום תחת יישומים. כגון יישומים שהם 2008.Nokia כל הזכויות שמורות. 22

23 .14 ארגונית שעון מעורר בחר תפריט < ארגונית < שעון מעורר. כדי להפעיל או לבטל את ההתראה, בחר תזכורת:. לקביעת השעה להתראה, בחר שעת תזכורת:. כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר חזרה:. כדי לבחור או להתאים אישית צליל שעון מעורר, בחר צליל שעון מעורר:. לקביעת ההשהיה לתזכורת הנודניק, בחר פסק זמן נודניק:. להפסקת הצלצול בחר עצירה. אם תניח לטלפון לצלצל למשך דקה, או תבחר נודניק, הצלצול ייפסק למשך פרק הזמן שנקבע עבור הנודניק ואחר כך יתחדש. לוח-שנה ורשימת מטלות בחר תפריט < ארגונית < לוח-שנה. היום הנוכחי מוקף במסגרת. אם קיימות הערות כלשהן המוגדרות להיום, היום מוצג בהדגשה. כדי להכין הערת לוח-שנה, גלול לתאריך ובחר אפשרו' < כתיבת הערה. כדי להציג את הערות היום, בחר הצגה. כדי למחוק את כל ההערות בלוח השנה, בחר אפשרו' < מחיקת הערות < כל ההערות. כדי להציג את רשימת המטלות, בחר תפריט < ארגונית < רשימת מטלות. רשימת המטלות מוצגת ומאוחסנת לפי סדר עדיפות. כדי להוסיף, למחוק או לשלוח הערה, לציין את ההערה כבוצעה או כדי למיין את רשימת המטלות לפי מועד סיום, בחר אפשרו'..15 אינטרנט באפשרותך לגשת לשירותי אינטרנט שונים באמצעות דפדפן הטלפון. המראה של דפי האינטרנט עשוי להשתנות בשל גודל המסך. ייתכן שלא תצליח לראות את כל הפרטים בדפי האינטרנט. חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות. למידע על זמינות שירותים אלה, מחיר והוראות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל הגדרות תצורה הנדרשות לשם גלישה בצורת הודעת תצורה מספק השירות. הגדרות תצורה, תצורה הגדרות אינטרנט < אינטרנט < < להגדרת השירות, בחר תפריט וחשבון. התחברות לשירות ארגונית כדי לבצע חיבור לשירות, בחר תפריט < אינטרנט < בית; או במצב המתנה, לחץ והחזק את 0. כדי לבחור סימנייה, בחר תפריט < אינטרנט < סימניות. כדי לבחור את כתובת האינטרנט האחרונה, בחר תפריט < אינטרנט < URL אחרון Nokia כל הזכויות שמורות.

24 אינטרנט אינטרנט < < כדי להזין את כתובת השירות, בחר תפריט אישור. מעבר לכתובת.הזן את הכתובת ובחר לאחר ביצוע החיבור לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפי השירות. פונקציות מקשי הטלפון עשויות להשתנות בשירותים שונים. בצע את הנחיות הטקסט בתצוגת הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות. הגדרות מראה במהלך הגלישה באינטרנט, בחר אפשרו' < הגדרות. האפשרויות הזמינות עשויות להכיל את: תצוגה בחירת גודל הגופן, האם תמונות מוצגות והאופן שבו מוצג הטקסט. כלליות בחירה אם כתובות אינטרנט נשלחות כ- (UTF-8),Unicode סוג ההצפנה של התוכן והאם JavaScript מאופשר. זיכרון המטמון מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון. קובץ cookie הם נתונים שהאתר שומר בזיכרון מטמון של הטלפון. קובצי Cookies נשמרים עד לניקוי זיכרון המטמון. ריקון מטמון. כדי לאפשר או כלים < כדי לנקות את המטמון במהלך גלישה, בחר אפשרו' < הגדרות אינטרנט < אינטרנט < למנוע מהטלפון קבלה של קובצי,Cookies בחר תפריט < קובצי < אבטחה הגדרות < קובצי ;Cookie או במהלך גלישה, בחר אפשרו' < אבטחה <.Cookie אבטחת דפדפן ייתכן שבחלק מהשירותים יידרשו תכונות אבטחה, דוגמת שירותי בנקאות או קניות מקוונות. לסוג זה של חיבור תזדקק לתעודות אבטחה וכנראה גם למודול אבטחה העשוי להיות זמין בכרטיס ה- SIM. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות. כדי להציג את הגדרות מודול האבטחה או להציג רשימה של תעודות הסמכה או משתמש שהורדו הגדרות מודול אבטחה, תעודות הסמכה או אבטחה < < הגדרות < לטלפון, בחר תפריט תעודות המשתמש. חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים Nokia כל הזכויות שמורות. 24

25 .16 שירותי SIM ייתכן שכרטיס ה- SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא כרטיס ה- SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים. שירותי SIM נתמך על ידי Nokia כל הזכויות שמורות.

26 אביזרי העשרה אזהרה: השתמש רק בסוללות, מטענים ואביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ולא בכבל, ומשוך. סוללה מידע על הסוללה והמטען ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה הינה.BL-4S התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה:.AC-3 ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי,Nokia וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה. שימוש בסוללה או מטען שאינם מאושרים עלול לגרום לשרפה, פיצוץ, נזילה או מפגע. מספר הדגם של התקע עשוי להשתנות, כתלות בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה:. UB או C,A,U,AR,X,EB,E אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15 C ל- 25 C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי ( ) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה. אל תפרק, תחתוך, תפתח, תמעך, תערבל, תשנה צורה, תחורר או תגרוס תאי זרם או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית Nokia כל הזכויות שמורות. 26

27 אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים. הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שאתה מקבל סוללה מקורית של,Nokia רכוש אותה ממשווק מורשה של,Nokia ובחן את תווית ההולוגרמה על פי צעדים אלה: סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה שלך אינה אמיתית, סוללה מקורית של,Nokia עליך להימנע משימוש בה, וקח אותה לנקודת השירות המורשית של Nokia הקרובה אליך או אל המשווק, כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה. אימות ההולוגרמה.1.2 כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, עליך לראות 3 2, 1, ו- 4 נקודות בכל צד, בהתאמה. ימינה, מטה ומעלה, סוללה ואם הסוללה שבידך איננה מקורית? אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של,Nokia אל תשתמש בה. קח את הסוללה למוקד השירות המורשה של Nokia הקרוב אליך או אל המשווק כדי לקבל עזרה. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של ההתקן ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן. לקבלת מידע נוסף על סוללות מקוריות של,Nokia בקר באתר Nokia כל הזכויות שמורות.

28 טיפול ותחזוקה טיפול ותחזוקה ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות. הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה. אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם. אל תאחסן את ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. אל תאחסן את ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים. אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה. אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן. אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה. השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה. השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו. השתמש במטענים בתוך מבנה. צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה. לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה. המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון. השלכה סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. הדרישה מתייחסת לאיחוד האירופי ולמקומות אחרים שבהם זמינות מערכות איסוף נפרדות. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. על ידי החזרת המוצרים לאיסוף אתה מסייע למניעת השלכת אשפה באופו לא מבוקר ולקידום המיחזור של משאבי חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים שבאחריות של יצרנים, או הנציג המקומי של.Nokia למידע על Eco- Declaration של המוצר או הנחיות להחזרת מוצרים שאינם בשימוש על ידך, פנה אל המידע המקומי למדינה שנמצא באתר Nokia כל הזכויות שמורות. 28

29 מידע בטיחות נוסף ילדים קטנים המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים. סביבת הפעלה התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף. כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור. חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק. מכשירים רפואיים הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם ההתקן הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במיכשור שעלול להיות רגיש לאנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית. מכשירים רפואיים מושתלים מידע בטיחות נוסף יצרנים של התקנים רפואיים ממליצים לשמור על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ (6 אינצ'ים) בין ההתקן הסלולרי לבין ההתקן הרפואי המושתל, כמו קוצב לב רגיל או משופר, כדי למנוע הפרעה אפשרית עם ההתקן הרפואי. אנשים בעלי התקנים כאלה צריכים: שמור תמיד את ההתקן הסלולרי במרחק גדול מ ס"מ (6 אינצ'ים) מההתקן הרפואי כאשר ההתקן הסלולרי מופעל. לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה. להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו ההתקן הרפואי, כדי לצמצם הפרעה אפשרית. לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי. לקרוא ולעקוב אחר ההנחיות של היצרן של ההתקן הרפואי המושתל. אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשימוש בהתקן הסלולרי שלך עם התקן רפואי מושתל, התייעץ עם הרופא שלך Nokia כל הזכויות שמורות.

30 מידע בטיחות נוסף מכשירי שמיעה התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עזר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך. כלי רכב גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים,[ABS] מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו. תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר. השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי. סביבת חומרי נפץ כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על-פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בגוף ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שייט, מתקני שינוע או מחסני כימיקלים ואזורים שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. עליך להיוועץ ביצרנים של כלי רכב המשתמשים בגז פטרוליום מומס (כגון פרופאן או בוטאן) כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בהתקן זה בביטחה בקרבתם. שיחות חירום חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכנתות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום הן באמצעות הרשתות הסלולריות והן באמצעות ספק שיחות האינטרנט שלך, אם הפעלת שתי פונקציות אלו. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים. כך תבצע שיחת חירום: 2008.Nokia כל הזכויות שמורות. 30

31 1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. שיהיה עליך לעשות פעולות אלו: להכניס כרטיס,SIM אם ההתקן משתמש בכרטיס. להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן לשנות את הפרופיל ממצב לא מקוון או טיסה למצב של פרופיל פעיל. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום אחד למשנהו. לחץ על מקש החיוג. בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת. מידע אישור (SAR) התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו. מידע בטיחות נוסף ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי,ICNIRP וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות. הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או.SAR ערך הסף ל- SAR שמצויין בהנחיות ה- ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל- SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה- SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות,ICNIRP שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא.W/kg 0.67 השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם התקן זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' information) (product באתר Nokia כל הזכויות שמורות.

32 אינדקס 8 15 I IM N Nokia Care 8 P PIN א אביזרי העשרה 23 אינטרנט 23 ארגונית ד דואר אלקטרוני דפדפן 23 ה הגדרות 20 הגדרות יצרן 16 הודעות 19 טלפון 17 צלילים 17 שעה 17 תאריך 17 תצוגה 19 תצורה הודעות 16 הגדרות 15 הודעות שמע 15 הודעות הבזק 15 הודעות מיידיות 15 הודעות שמע ז זיכרון המטמון ח חיוג מהיר י יומן שיחות 16 יישומים 22 כ 11,8 כרטיס SIM 12 כתיבת טקסט מ מספר מוקד הודעות 12 מצבי טקסט 11 מצב לא-מקוון 12 מצב נומרי 22 משחקים נ נעילת מקשים ס סוללה טעינה סיסמה 8 פ פרופילים צ צלילים ק קובצי Cookie 8 קוד אבטחה 8 קוד גישה 17 קיצורים 12 קלט טקסט חזוי 12 קלט טקסט רגיל ר רשמקול Nokia כל הזכויות שמורות. 32

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד