Inspiron 14 N4030 מדריך התקנה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Inspiron 14 N4030 מדריך התקנה"

תמליל

1 הודפס באירלנד. support.dell.com

2

3

4 סקדניא H Hardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה( 51 ש שחזור תמונה מקורית 62 שירות לקוחות 66 ת תוכנית האבחון של 52 Dell תכונות תוכנה 38 תמיכה, כתובות דואר אלקטרוני 68 תקליטורי,DVD הפעלה ויצירה 38 תקליטורים, הפעלה ויצירה 38 ספק שירותי אינטרנט 14 I ISP W Windows Program Compatibility Wizard )אשף תאימות תוכניות( 46 הגדרה 9 D 67 DellConnect 39 Dell DataSafe Online Backup 48 Dell Support Center F,FTP כניסה אנונימית 68 89

5 סקדניא י יכולות מחשב 38 כ כתובות דואר אלקטרוני מ מוצרים לתמיכה טכנית 68 מידע ורכישה 69 מחשב, התקנה 5 מנהלי התקנים והורדות 77 מפצלי שקעים, שימוש 6 מפרט 78 משאבים, איתור נוספים 76 משטח מגע משלוח מוצרים לשם החזרה או תיקון 70 נ נזק, מניעה 5 ע עזרה קבלת סיוע ותמיכה 65 פ פנייה אל 72 Dell פנייה אל Dell בצורה מקוונת 74 פתרון בעיות 41 ר רשימת פעולות לביצוע באבחון 73 רשת מחווטת כבל רשת, חיבור 7 מחוות 28 88

6 INSPIRON א אוורור, הבטחה 5 איתור מידע נוסף 76 אפשרויות שחזור מערכת 56 אתרי תמיכה ברחבי העולם 68 ב בעיות זיכרון פתרון 44 בעיות חומרה אבחון 51 בעיות, פתרון 41 בעיות תוכנה 45 ה הודעות מערכת 49 החזרות במסגרת האחריות 70 התקנה, לפני שתתחיל 5 ז זרימת אוויר, אפשור 5 ח חיבור אינטרנט 14 חיבור רשת תיקון 42 אינדקס חיבור רשת אלחוטית 15 חשמל, פתרון בעיות 43 87

7 חפסנ 86 רשמי מקסיקני תקן או,NOM עבור מידע בלבד( מקסיקו )עבור התקנים לדרישות בהתאם זה, במסמך המתוארים ההתקנים עבור ניתן הבא המידע N (: OM( הרשמיים המקסיקניים יבואן:.Dell México S.A. de C.V Paseo de la Reforma 2620 Flat 11 Col. Lomas Altas.México, D.F ניידים מחשבים דגם מספר תקינה P07G מתח ז"ח וולט תדר הרץ למחשב. הנלווה הבטיחות מידע את קרא לפרטים, חשמל צריכת 1.5 A/1.6 A/1.7 A יציאה מתח ז"י וולט 19.5 עוצמת יציאה /3.34 A 4.62 A באתר התקינה תאימות של הבית בדף עיין מיטביים, בטיחות נוהלי על נוסף מידע לקבלת

8 INSPIRON נספח הודעה בנוגע למוצרי Macrovision מוצר זה משלב טכנולוגיה להגנה על זכויות יוצרים המוגנת על-ידי תביעה לשיטות של פטנטים מסוימים בארה"ב וזכויות קניין רוחני נוספות בבעלות Macrovision Corporation ובעלי זכויות נוספים. אין להשתמש בטכנולוגיה זו להגנה על זכויות יוצרים אלא באישור חברת Macrovision,Corporation והיא מיועדת לשימוש ביתי ולמטרות אחרות של צפייה מוגבלת בלבד, אלא אם כן התירה Macrovision Corporation שימוש אחר במוצר. חל איסור על ביצוע הנדסה לאחור או פירוק. 85

9 טרפמ מחשב סביבת טמפרטורות טווח הפעלה אחסון )מרבית( יחסית לחות הפעלה אחסון צ' 35 עד 0 פ'( 95 עד )32 צ' 65 עד 40 פ'( 149 עד )40 90% עד 10% התעבות( )ללא 95% עד 5% התעבות( )ללא שימוש )תוך מרבית תנודה מידת סביבת המדמה אקראי תנודות בספקטרום משתמש( הפעלה הפעלה ללא מחשב סביבת - פעולה )בזמן מרבית זעזועים מידת Dell של האבחון תוכנית באמצעות נמדדת חצי פעימת ועם הקשיח מהכונן המופעלת ללא עבור השנייה. אלפיות 2 של סינוס נמצא הקשיח הכונן כאשר נמדדת - פעולה של סינוס חצי פעימת ועם ראש חניית במצב השנייה( אלפיות 2 הפעלה הפעלה ללא )מרבי( גובה הפעלה אחסון אווירי זיהום רמת 110 G 160 G מטר 3048 עד 15.2 רגל( 10,000 עד )50 מטר 10,668 עד 15.2 רגל( 35,000 עד )50 ב- כמוגדר פחות או G2 ISA-S GRMS 1.30 GRMS 84

10 טרפמ חילופין זרם מתאם זרם במתאמי רק להשתמש יש הערה: שברשותך. למחשב המצוינים החילופין המצורפות הבטיחות בהוראות עיין למחשב. כניסה מתח כניסה זרם כניסה תדר יציאה הספק יציאה זרם ז"ח וולט A/1.6 A/1.7 A הרץ וואט 65 וואט 90 וואט 90 או וואט 65 היותר )לכל אמפר 4.43 שניות( 4 של בפעימה )רציף( אמפר 3.34 היותר )לכל אמפר 5.62 שניות( 4 של בפעימה )רציף( אמפר 4.62 חילופין זרם מתאם נקוב יציאה מתח טמפרטורות טווח פיזי גובה רוחב עומק הפעלה אחסון )כולל משקל תאים( 6 סוללת ז"י וולט 1 -/ צ' 40 עד 0 פ'( 104 עד )32 צ' 70 עד 40 - פ'( 158 עד )40 - עד מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ את לקבוע ניתן קטן למשקל התצורה ק"ג 2.22 מ- 83

11 טרפמ תצוגה פקדים ניתן לשלוט בבהירות באמצעות קיצורי מקשים )לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך הטכנולוגיה של )Dell 240 cpi משטח מגע רזולוציית מיקום X/Y )מצב טבלת גרפיקה( גודל רוחב גובה אזור חיישנים פעילים מ"מ מלבן של מ"מ סוללה סוללת ליתיום-יון של 4/6 תאים גובה רוחב עומק משקל מתח משך טעינה )מקורב(: משך פעולה סוללת מטבע מ"מ מ"מ מ"מ 0.23 ק"ג )4 תאים( 0.33 ק"ג )6 תאים( 14.8 וולט ז"י )4 תאים( 11.1 וולט ז"י )6 תאים( 4 שעות )כאשר המחשב כבוי( משך הפעולה של הסוללה משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה. CR

12 טרפמ שמע תצוגה 14.0 HD WLED TrueLife מ"מ מ"מ בקר שמע IDT 92HD79B1 רמקול פקדי עוצמת קול 2 רמקולים של 1 וואט תפריטי תוכנות ופקדי מדיה סוג ממדים גובה רוחב מ"מ מצלמה אלכסון 1366 x מגה-פיקסל פיקסל רזולוציה מרבית 60 Hz 0 )סגור( עד fps ב- 640 x 480 )מירבית( רזולוציית וידיאו קצב רענון זווית הפעלה 40/40 15/ 30 (H/L) 0.23 x 0.23 מ"מ מקלדת מספר מקשים 86 )ארה"ב וקנדה(; 87 )אירופה(; 90 )יפן(; 87 )ברזיל( זווית צפייה אופקית זווית צפייה אנכית רוחב פיקסל 81

13 80 טרפמ מחברים שמע אחד, מיקרופון מחבר אוזניות/רמקולים מחבר אחד סטריאופוניים אחד אנלוגי ומיקרופון אחד Mini-Card חריץ גודל בחצי Mini-Card רשת מתאם אחד RJ45 מחבר של מחברים שלושה תואמי פינים, ארבעה USB 2.0 USB כרטיסי קורא מדיה וידיאו 1 ב- 5 של אחד חריץ 15 של אחד מחבר חורים מדיה כרטיסי קורא נתמכים כרטיסים תקשורת )אופציונלי( מודם רשת מתאם אלחוט Secure זיכרון כרטיס )SD( Digital Secure Digital High )SDHC( Capacity Memory Stick Memory Stick PRO MultiMedia כרטיס )MMC( Card MultiMedia Card ) MMC+ ( plus V.92 56K USB מודם חיצוני 10/100 Ethernet LAN המערכת לוח על WLAN a/b/g/n אלחוט וטכנולוגיית Bluetooth

14 טרפמ 79 Mobile Intel GMA 4500MHD 32 MB Intel HD Graphics 32 MB AMD ATI Mobility Radeon HD 5430 AMD ATI Mobility Radeon HD 530v 512 MB Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core Intel Celeron Intel Core i3 Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Mobile Intel Express GM45+ICH9M Mobile Intel 5 Series Express Chipset HM57 מעבד Inspiron N4020 Inspiron N4030 ערכת שבבי מערכת וידיאו UMA Inspiron N4020 בקר וידיאו זיכרון מסך Inspiron N4030 בקר וידיאו זיכרון מסך נפרד Inspiron N4030 בקר וידיאו זיכרון מסך Inspiron N4020 Inspiron N4030

15 מפרט המחשב. ושדרוג התקנים מנהלי עדכון הגדרה, בעת לך להידרש שעשוי מידע מספק זה סעיף לתצורת בנוגע נוסף מידע לקבלת לאזור. מאזור להשתנות עשויות ההצעות הערה: מכן ולאחר ותמיכה( )עזרה Help and Support )התחל( Start על לחץ המחשב, שברשותך. המחשב אודות מידע להציג באפשרות בחר INSPIRON מחשב דגם Dell Inspiron N4020/N4030 זיכרון מודול מחבר זיכרון מודול קיבולות זיכרון זיכרון סוג מינימלי זיכרון SODIMM מחברי שני למשתמש נגישים זיכרון מרבי זיכרון זיכרון תצורות אפשריות 4 GB 4 GB 3, GB 2, GB 6 GB ו- שדרוג על הוראות לקבלת הערה: באתר השירות במדריך עיין זיכרון, support.dell.com/manuals. 4 GB ו- 2 GB 1, GB 1333 MHz SODIMM DDR3 1 GB 78

16 םיפסונ םיבאשמו עדימ רותיא אם עליך: לאתר מידע אודות נוהלי בטיחות מיטביים עבור המחשב לעיין במידע אודות אחריות, תנאים והתניות )ארה"ב בלבד(, הוראות בטיחות, מידע תקינה, מידע ארגונומי והסכם רשיון למשתמש קצה לאתר את תג השירות/קוד השירות המהיר - עליך להשתמש בתג השירות כדי לזהות את המחשב באתר support.dell.com או כדי לפנות לתמיכה הטכנית למצוא מנהלי התקנים והורדות. קובצי Readme לגשת לתמיכה טכנית ועזרה של מוצרים לבדוק את מצב ההזמנה של רכישות חדשות לאתר פתרונות ותשובות לשאלות נפוצות לאתר מידע על עדכונים של הרגע האחרון לגבי שינויים טכניים במחשב או חומר עזר טכני מתקדם לטכנאים או למשתמשים מנוסים ראה: מסמכי הבטיחות והתקינה המצורפים למחשב. כמו כן, עיין בדף הבית לתאימות תקינה באתר regulatory_compliance החלק התחתון של המחשב ה- Dell. Support Center כדי להפעיל את,Dell Support Center לחץ על הסמל בשורת המשימות. support.dell.com 77

17 איתור מידע ומשאבים נוספים אם עליך: להתקין מחדש את מערכת ההפעלה להפעיל תוכנית אבחון עבור המחשב להתקין מחדש את תוכנות המערכת של המחשב הנייד לאתר מידע נוסף על מערכת ההפעלה Microsoft Windows ועל תכונות שלה לשדרג את המחשב ברכיבים חדשים או נוספים, כגון כונן קשיח חדש להתקין מחדש או להחליף חלק בלוי או פגום ראה: "מדיית שחזור מערכת" בעמוד 61 "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד 52 Downloads" "My Dell בעמוד 49 support.dell.com מדריך השירות באתר support.dell.com/manuals הערה: במדינות מסוימות, פתיחת המחשב והחלפת חלקים בתוכו עלולות לגרום לביטול האחריות. לפני עבודה בתוך המחשב, בדוק את האחריות ומדיניות ההחזרה. INSPIRON 76

18 הרזע תלבק לפנייה אל Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:.1 1 בקר באתר 2 בחר 2 את המדינה או האזור שלך.. 3 בחר 3 את הקישור המתאים לשירות או לתמיכה בהתאם לדרישות שלך.. 4 בחר 4 את שיטת הפנייה אל Dell הנוחה לך. 75

19 הרזע תלבק כדי לקבוע את תוכן קובצי ההפעלה של המחשב, עיין בתיעוד מערכת ההפעלה. אם המחשב מחובר למדפסת, הדפס כל קובץ. אחרת, רשום את התוכן של כל קובץ לפני שתתקשר אל Dell. הודעת שגיאה, קוד צפצוף או קוד אבחון: תיאור הבעיה והליכים שביצעת לפתרון הבעיה: פנייה אל Dell לקוחות בארצות הברית, התקשרו -800 WWW-DELL ) (. הערה: אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, באפשרותך למצוא מידע ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell. חברת Dell מספקת מספר אפשרויות תמיכה ושירות בצורה מקוונת או בטלפון. הזמינות משתנה בהתאם לארץ ולמוצר; שירותים מסוימים עשויים שלא להיות זמינים באזורך. 74

20 הרזע תלבק 1 תג שירות זכור למלא את רשימת הפעולות הבאה לביצוע באבחון. במידת האפשר, הפעל את המחשב לפני שתתקשר ל- Dell לקבלת סיוע והתקשר מטלפון הנמצא ליד המחשב או בקרבתו. ייתכן שתתבקש להקליד פקודות מסוימות במקלדת, למסור מידע מפורט במהלך הפעולות או לנסות שלבי פתרון בעיות אחרים שאפשריים רק במחשב עצמו. ודא שתיעוד המחשב זמין. רשימת פעולות לביצוע באבחון שם: תאריך: כתובת: מספר טלפון: תג שירות )בר-קוד בחלק האחורי או התחתון של המחשב(: קוד שירות מהיר: מספר אישור החזרת חומר )אם סופק על-ידי טכנאי התמיכה של Dell(: מערכת הפעלה וגרסה: התקנים: כרטיסי הרחבה: האם המחשב מחובר לרשת? כן / לא רשת, גרסה ומתאם רשת: תוכניות וגרסאות: 73

21 הרזע תלבק לפני שתתקשר הערה: כשתתקשר, הכן את קוד השירות המהיר. הקוד מסייע למערכת האוטומטית של מענה התמיכה הטלפוני של Dell לנתב את שיחתך ביעילות רבה יותר. ייתכן גם שתתבקש לספק את תג השירות שלך. איתור תג השירות שלך את תג השירות של המחשב ניתן למצוא על תווית בחלק התחתון של המחשב. 1 72

22 הרזע תלבק. 5 ארוז 5 את הציוד המיועד להחזרה בחומרי האריזה המקוריים )או שווי-ערך(. הערה: התשלום על הוצאות המשלוח הוא באחריותך. כמו כן, באחריותך לבטח כל מוצר שמוחזר; הסיכון לאובדן המוצר במהלך המשלוח לחברת Dell חל עליך. חבילות בגוביינא )תשלום בעת מסירה - )C.O.D. לא יתקבלו. הערה: מוצרים מוחזרים שלא עונים על כל הדרישות לעיל, יידחו על-ידי הסניף המקבל של חברת Dell ויישלחו חזרה אליך. 71

23 הרזע תלבק החזרת פריטים לתיקון במסגרת האחריות או לקבלת זיכוי הכן את כל הפריטים המיועדים להחזרה, בין אם לשם תיקון או זיכוי, באופן הבא: הערה: לפני החזרת המוצר אל,Dell הקפד לבצע גיבוי של הנתונים בכונן הקשיח ובכל התקן אחסון אחר במוצר. הסר את כל המידע הסודי, הקנייני והאישי, כמו גם אמצעי אחסון נשלפים, כגון תקליטונים, תקליטורים וכרטיסי מדיה. חברת Dell אינה אחראית על המידע הסודי, הקנייני או האישי שלך, איבוד או השחתת נתונים, או נזק או אובדן של אמצעי אחסון נשלפים שייתכן והיו כלולים בהחזרה שלך.. 1 התקשר 1 לחברת Dell כדי לקבל מספר אישור החזרת חומר Material( Return )Authorization Number ורשום מספר זה במקום בולט ובצורה ברורה על הדופן החיצונית של האריזה. לקבלת מספר הטלפון אליו יש להתקשר באזורך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד כלול 2 העתק של החשבונית ומכתב המתאר את הסיבה להחזרה.. 3 כלול 3 העתק של רשימת הפעולות לביצוע באבחון )ראה "רשימת פעולות לביצוע באבחון" בעמוד 73(, ציין את הבדיקות שערכת וכל הודעת שגיאה שדווחה על-ידי האבחון של Dell )ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד 52(..4 4 כלול אביזרים המשויכים לפריטים המוחזרים )כבל מתאם זרם, תוכנות, מדריכים וכן הלאה(, אם ההחזרה היא לשם קבלת זיכוי. 70

24 הרזע תלבק שירות אוטומטי לבירור מצב הזמנות לבדיקת המצב של מוצרי Dell כלשהם שהזמנת, באפשרותך לגשת לאתר support.dell.com או להתקשר לשירות מצב הזמנות אוטומטי. הקלטה מבקשת ממך את המידע הדרוש לאיתור ההזמנה ומדווחת עליה. אם נתקלת בבעיות בהזמנה, כגון חלקים חסרים, חלקים שגויים או חיוב שגוי, פנה אל Dell לקבלת סיוע ללקוחות. כשתתקשר, החזק בהישג יד את החשבונית או את ספח המשלוח. לקבלת מספר הטלפון אליו יש להתקשר באזורך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 74. מידע אודות מוצרים אם דרוש לך מידע על מוצרים נוספים שזמינים מחברת,Dell או אם ברצונך לבצע הזמנה, בקר באתר ww.dell.com w. לקבלת מספר הטלפון אליו יש להתקשר באזורך או כדי לדבר עם מומחה מכירות, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד

25 הרזע תלבק אתרי התמיכה של Dell support.dell.com support.jp.dell.com support.euro.dell.com )יפן בלבד( supportapj.dell.com )אסיה האוקיינוס השקט בלבד( )אירופה בלבד( כתובות דואר אלקטרוני של התמיכה של Dell )אמריקה הלטינית והאיים הקריביים בלבד( )ארצות אסיה/האוקיינוס השקט בלבד( כתובות דואר אלקטרוני של השיווק והמכירות של Dell )ארצות אסיה/האוקיינוס השקט בלבד( )קנדה בלבד( פרוטוקול העברת קבצים אנונימי )FTP( ftp.dell.com היכנס כמשתמש:,anonymous והשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך כסיסמה. 68

26 הרזע תלבק DellConnect,DellConnect כלי פשוט לגישה מקוונת, מאפשר לשותף השירות והתמיכה של Dell לגשת למחשב שלך דרך חיבור פס-רחב, לאבחן את הבעיה ולתקנה, כל זאת תחת הפיקוח שלך. לקבלת מידע נוסף, עבור אל שירותים מקוונים באפשרותך ללמוד על מוצרים ושירותים של Dell באתרי האינטרנט הבאים: )ארצות אסיה/האוקיינוס השקט בלבד( )יפן בלבד( )אירופה בלבד( )ארצות אמריקה הלטינית והקריביים( )קנדה בלבד( באפשרותך לגשת לתמיכה של Dell דרך כתובות אתרי האינטרנט והדואר האלקטרוני הבאות: 67

27 הרזע תלבק כאשר תתבקש על-ידי מערכת המענה הטלפוני האוטומטי של,Dell הזן את קוד השירות המהיר כדי לנתב את השיחה ישירות לעובדי התמיכה המתאימים. אם אין לך קוד שירות מהיר, פתח את התיקייה Dell,Accessories לחץ פעמיים על הסמל Express Service Code )קוד שירות מהיר( ובצע את ההוראות. הערה: חלק מהשירותים אינו זמין תמיד בכל המקומות מחוץ לארה"ב. לקבלת מידע אודות זמינות, פנה לנציג Dell המקומי. תמיכה טכנית ושירות לקוחות שירות התמיכה של Dell זמין לענות על שאלותיך בנוגע לחומרה של ell D. צוות התמיכה שלנו משתמש באבחון מבוסס מחשב כדי לספק תשובות מהירות ומדויקות. כדי לפנות לשירות התמיכה של,Dell ראה "לפני שתתקשר" בעמוד 72 ולאחר מכן עיין בפרטים ליצירת קשר באזורך או עבור אל support.dell.com. 66

28 INSPIRON קבלת עזרה אם נתקלת בבעיה במחשב, באפשרותך לבצע את השלבים להלן כדי לאבחן ולפתור את הבעיה:. 1 לקבלת 1 מידע והליכים הקשורים לבעיה של המחשב, ראה "פתרון בעיות" בעמוד לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell שבכונן הקשיח או באתר support.dell.com/manuals.. 3 לקבלת 3 הליכים על אופן הפעלת תוכנית האבחון של,Dell ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד מלא 4 את "רשימת הפעולות לביצוע באבחון" בעמוד לקבלת 5 עזרה בהליכי התקנה ופתרון בעיות, השתמש בחבילה המורחבת של שירותים מקוונים של Dell שזמינה באתר support.dell.com. לקבלת רשימה מקיפה יותר של התמיכה המקוונת של,Dell ראה "שירותים מקוונים" בעמוד אם 6 השלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה, ראה "לפני שתתקשר" בעמוד 72. הערה: התקשר לתמיכה של Dell מטלפון שנמצא בקרבת המחשב, על מנת שאנשי התמיכה יוכלו לסייע לך בהליכים הנחוצים. הערה: מערכת קוד השירות המהיר של Dell עשויה שלא להיות זמינה בכל הארצות. 65

29 הלעפהה תכרעמ רוזחש. 5 כדי 5 לגשת לאפשרויות השחזור, היכנס למערכת כמשתמש מקומי. כדי לגשת לשורת הפקודה, הקלד administrator )מנהל מערכת( בשדה User name )שם משתמש( ולאחר מכן לחץ על OK )אישור(.. 6 לחץ 6 על. Dell Factory Image Restore מסך הפתיחה של Dell Factory Image Restore מופיע. הערה: בהתאם לתצורה, ייתכן שיהיה עליך לבחור Dell Factory Tools ולאחר מכן Dell. Factory Image Restore. 7 לחץ 7 על Next )הבא(. המסך Confirm Data Deletion )אישור מחיקת נתונים( מופיע. הערה: אם אין ברצונך להמשיך ב- Dell,Factory Image Restore לחץ על Cancel )ביטול(.. 8 בחר 8 את תיבת הסימון כדי לאשר שברצונך להמשיך בפירמוט מחדש של הכונן הקשיח ושחזור תוכנת המערכת לתנאים המקוריים ולאחר מכן לחץ על Next )הבא(.תהליך השחזור מתחיל והשלמת פעולתו עשויה להימשך חמש דקות או יותר. לאחר שחזור מערכת ההפעלה והיישומים שהותקנו במקור לתנאים המקוריים, מוצגת הודעה. 9 )סיום( כדי להפעיל.9 לחץ על Finish מחדש את המחשב. 64

30 הלעפהה תכרעמ רוזחש הפעלת Dell Factory Image Restore ניתן להשתמש ב- Dell Factory Image Restore רק כאמצעי אחרון לשחזור מערכת ההפעלה. אפשרות זו משחזרת את הכונן הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב. כל התוכניות והקבצים שהתווספו מאז קבלת המחשב כולל קובצי נתונים נמחקים לצמיתות מהכונן הקשיח. קובצי נתונים כוללים מסמכים, גיליונות אלקטרוניים, הודעות דואר אלקטרוני, תמונות דיגיטליות, קובצי מוסיקה וכדומה. במידת האפשר, בצע גיבוי של כל הנתונים לפני שימוש ב- Dell Factory. Image Restore. 1 הפעל 1 את המחשב.. 2 כאשר 2 הלוגו של DELL מופיע, הקש >F8< מספר פעמים כדי לגשת לחלון Advanced Boot Options )אפשרויות אתחול מתקדמות(. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של ;Microsoft Windows לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב. 3.3 בחר Repair Your Computer )תקן את מחשבך(. החלון System Recovery Options )אפשרויות שחזור מערכת( מופיע..4 4 בחר פריסת לוח מקשים ולחץ על Next )הבא(. 63

31 הלעפהה תכרעמ רוזחש כדי לשחזר את התמונה המקורית של המחשב באמצעות מדיית שחזור המערכת:. 1 הכנס 1 למחשב את הדיסק או מפתח ה- USB של שחזור המערכת והפעל מחדש את המחשב.. 2 כאשר 2 מופיע הלוגו, DELL הקש מייד על.>F12< הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של ;Microsoft Windows לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב.. 1 מהרשימה, 1 בחר את התקן האתחול המתאים והקש > Enter <.. 2 בצע 2 את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך השחזור. Dell Factory Image Restore התראה: שימוש ב- Dell Factory Image Restore מוחק לצמיתות את כל הנתונים בכונן הקשיח ומסיר את כל התוכניות או מנהלי ההתקנים שהותקנו לאחר קבלת המחשב. במידת האפשר, בצע גיבוי של הנתונים לפני שימוש באפשרות זו. השתמש ב- Dell Factory Image Restore רק אם שימוש ב- System Restore לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. הערה: Dell Factory Image Restore עשוי שלא להיות זמין בארצות מסוימות או במחשבים מסוימים. 62

32 הלעפהה תכרעמ רוזחש כדי לשדרג ל- Dell DataSafe Local Backup: Professional 1.1 לחץ פעמיים על סמל Dell DataSafe Local Backup בשורת המשימות. 2.2 לחץ עלNow! Upgrade. 3 בצע 3 את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך השדרוג. מדיית שחזור מערכת התראה: למרות שמדיית שחזור המערכת מתוכננת לשמור על קובצי הנתונים במחשב, מומלץ לגבות את קובצי הנתונים לפני השימוש במדיית שחזור המערכת. ניתן להשתמש במדיית שחזור המערכת, שנוצרה באמצעות Dell DataSafe Local,Backup כדי להחזיר את הכונן הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב, תוך שמירה על קובצי הנתונים במחשב. השתמש במדיית שחזור המערכת במקרה של: כשל במערכת ההפעלה שמונע שימוש באפשרויות שחזור המותקנות במחשב. כשל בדיסק הקשיח שמנוע שחזור נתונים. 61

33 הלעפהה תכרעמ רוזחש שדרוג ל- Dell DataSafe Local Backup Professional 5.5 בחר Repair Your Computer )תקן את מחשבך(. 6.6 בחר Dell DataSafe Restore and Emergency Backup מהתפריט System Recovery Options )אפשרויות שחזור מערכת( ובצע את ההוראות על המסך. הערה: תהליך השחזור עשוי להימשך כשעה או יותר, בהתאם לגודל הנתונים שיש לשחזר. הערה: לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר במאגר הידע בכתובת support.dell.com. הערה: Dell DataSafe Local Backup Professional עשוי להיות מותקן במחשב שברשותך, אם הזמנת אותו בזמן הרכישה. Dell DataSafe Local Backup Professional מספק תכונות נוספות המאפשרות: לגבות ולשחזר את המחשב לפי סוג קובץ לגבות קבצים להתקן אחסון מקומי לתזמן גיבויים אוטומטיים 60

34 הלעפהה תכרעמ רוזחש הערה: אם Dell DataSafe Local Backup אינו זמין במחשב, השתמש ב- Dell Factory Image Restore )ראה Restore" "Dell Factory Image בעמוד 62( כדי לשחזר את מערכת ההפעלה. ניתן להשתמש ב- Dell DataSafe Local Backup כדי לשחזר את הכונן הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב, תוך שמירה על קובצי הנתונים. Dell DataSafe Local Backup מאפשר: לגבות ולשחזר את המחשב למצב הפעלה קודם ליצור מדיית שחזור מערכת יסודות Dell DataSafe Local Backup כדי לשחזר את התמונה המקורית, תוך שמירה על קובצי הנתונים:. 1 כבה 1 את המחשב.. 2 נתק 2 את כל ההתקנים )כונן, USB מדפסת וכדומה( המחוברים למחשב והסר כל חומרה פנימית חדשה שנוספה. הערה: אל תנתק את המקלדת, העכבר או כבל החשמל.. 3 הפעל 3 את המחשב.. 4 כאשר 4 הלוגו של DELL מופיע, הקש >F8< מספר פעמים כדי לגשת לחלון Advanced Boot Options )אפשרויות אתחול מתקדמות(. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של ;Microsoft Windows לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב. 59

35 רוזחש תכרעמ הלעפהה האחרון המערכת שחזור ביטול המערכת שחזור ביטול לפני הערה: הקבצים כל את וסגור שמור האחרון, הפתוחות. התוכניות מכל וצא הפתוחים או קבצים למחוק או לפתוח לשנות, אין השלמת לאחר עד כלשהם תוכניות המערכת. שחזור. )התחל( Start על. 1 לחץ 1 הקלד החיפוש,. 2 בתיבת 2 מערכת( )שחזור System Restore > Enter<. והקש Undo my last restoration על 3.3 לחץ לחץ שלי(, האחרון השחזור את )בטל שמופיעות ההוראות את ובצע Next על המסך. על Dell DataSafe Local Backup Dell DataSafe ב- שימוש התראה: כל את לצמיתות מסיר Local Backup שהותקנו ההתקנים מנהלי או התוכניות גיבוי מדיית הכן המחשב. קבלת לאחר לפני במחשב, להתקין שעליך ליישומים Dell DataSafe Local ב- השימוש Dell DataSafe ב- השתמש. Backup ב- שימוש אם רק Local Backup הבעיה את פתר לא System Restore ההפעלה. במערכת Dell Datasafe ש- למרות התראה: על לשמור מתוכנן Local Backup לגבות מומלץ במחשב, הנתונים קובצי ב- השימוש לפני הנתונים קובצי את Dell. Datasafe Local Backup Dell DataSafe Local ש- ייתכן הערה: האזורים. בכל זמין יהיה לא Backup 58

36 הלעפהה תכרעמ רוזחש הפעלת System Restore. 1 לחץ 1 על Start )התחל(. System Restore מערכות ההפעלה Windows מספקות אפשרות של שחזור מערכת, המאפשרת להחזיר את המחשב למצב פעולה קודם )מבלי להשפיע על קובצי נתונים(, אם שינויים בחומרה, בתוכנה או בהגדרות מערכת אחרות הותירו את המחשב במצב פעולה בלתי רצוי. כל שינוי המבוצע באמצעות System Restore )שחזור מערכת( הוא הפיך לגמרי. התראה: גבה את קובצי הנתונים באופן קבוע. System Restore אינו מנטר קובצי נתונים ואינו משחזר אותם.. 2 בתיבה 2 Start Search )התחל חיפוש(, הקלד System Restore )שחזור מערכת( והקש > Enter<. הערה: החלון User Account Control )בקרת חשבון משתמש( עשוי להופיע. אם אתה מנהל מערכת במחשב, לחץ על Continue )המשך(; אחרת, פנה אל מנהל המערכת כדי להמשיך בפעולה הרצויה.. 3 לחץ 3 על Next )הבא( ובצע את ההוראות המופיעות על המסך. במקרה ששימוש ב- System Restore לא פתר את הבעיה, באפשרותך לבטל את שחזור המערכת האחרון. 57

37 שחזור מערכת ההפעלה ניתן לשחזר את מערכת ההפעלה שבמחשב באמצעות כל אחת מהאפשרויות הבאות: התראה: שימוש ב- Dell Factory Image Restore או בדיסק מערכת ההפעלה מוחק לצמיתות את כל קובצי הנתונים במחשב. במידת האפשר, בצע גיבוי של קובצי הנתונים לפני שימוש באפשרויות אלה. שימוש אפשרות System Restore Dell DataSafe Local Backup מדיית שחזור מערכת כפתרון הראשון כאשר System Restore )שחזור מערכת( אינו פותר את הבעיה כאשר כשל במערכת ההפעלה מונע שימוש ב- System DataSafe Local Backup וב- Restore בעת התקנת התמונה המקורית בכונן קשיח חדש INSPIRON Dell Factory Image Restore שחזור המחשב למצב ההפעלה שבו היה בעת קבלתו תקליטור מערכת ההפעלה התקנה מחדש רק של מערכת ההפעלה במחשב הערה: ייתכן שתקליטור מערכת ההפעלה לא יצורף למחשב שברשותך. 56

38 הכימת ילכב שומיש. 3 כאשר 3 רשימת ההתקנים של האתחול מופיעה, בחר CD/DVD/CD-RW והקש > Enter<.. 4 בתפריט 4 שמופיע, בחר באפשרות Boot from CD-ROM )אתחל מכונן תקליטורים( והקש > Enter<.. 5 הקש 5 1 כדי להפעיל את תפריט התקליטור והקש >Enter< על מנת להמשיך. 6.6 בחר Run the 32 Bit Dell Diagnostics מהרשימה הממוספרת. אם רשומות מספר גרסאות, בחר את הגרסה המתאימה למחשב שברשותך.. 7 בחר 7 את הבדיקה שברצונך להפעיל.. 8 אם 8 המערכת נתקלת בבעיה במהלך בדיקה, על המסך תופיע הודעה עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. רשום את קוד השגיאה ותיאור הבעיה ופנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 74(. הערה: תג השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. תג השירות מסייע לזהות את המחשב שברשותך בעת פנייה אלDell.. 9 עם 9 סיום הבדיקות, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל החלון Choose An Option )בחירת אפשרות( כדי לצאת מתוכנית האבחון של Dell ולהפעיל מחדש את המחשב, לחץ על Exit )יציאה( הסר את התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. 55

39 הכימת ילכב שומיש 5. אם המערכת נתקלת בבעיה במהלך בדיקה, על המסך תופיע הודעה עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. רשום את קוד השגיאה ותיאור הבעיה ופנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 74(. הערה: תג השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. תג השירות מסייע לזהות את המחשב שברשותך בעת פנייה אלDell. 6. עם סיום הבדיקות, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל החלון Choose An Option )בחירת אפשרות(. 7. כדי לצאת מתוכנית האבחון של Dell ולהפעיל מחדש את המחשב, לחץ על Exit )יציאה(. הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור Drivers and Utilities הערה: ייתכן שהתקליטור Drivers and Utilities לא יצורף למחשב שברשותך. 1.1 הכנס את התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(.. 2 כבה 2 והפעל מחדש את המחשב. כאשר מופיע הלוגו,DELL הקש מייד על >F12<. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של ;Microsoft Windows לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב. הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יאתחל בהתאם להתקנים שצוינו בתוכנית הגדרת המערכת. 54

40 הכימת ילכב שומיש הערה: אם מוצגת הודעה שהמחיצה של תוכנית האבחון לא נמצאה, הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. אם PSA מופעל:. aה- a PSA יתחיל להפעיל את הבדיקות.. bאם b פעולת ה- PSA מסתיימת בהצלחה, תוצג ההודעה הבאה: No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue?.)(recommended )עד כה לא נמצאו בעיות במערכת זו. האם ברצונך להפעיל את שאר בדיקות הזיכרון? פעולה זו תימשך כ- 30 דקות או יותר. האם ברצונך להמשיך? )מומלץ((.. cאם c נתקבלת בבעיות בזיכרון, לחץ על >y< )כן(, אחרת לחץ על >n< )לא(. מוצגת ההודעה הבאה: Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key.to continue )מאתחל את מחיצת תוכנית האבחון של.Dell הקש על מקש כלשהו כדי להמשיך.(. dלחץ d על מקש כלשהו כדי לעבור אל החלון Choose An Option )בחירת אפשרות(. אם PSA לא מופעל: הקש על מקש כלשהו כדי להפעיל את תוכנית האבחון של Dell ממחיצת תוכנית האבחון בכונן הקשיח ועבור אל החלון Choose An Option )בחירת אפשרות(. 4. בחר את הבדיקה שברצונך להפעיל. 53

41 הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח תוכנית האבחון של Dell ממוקמת במחיצה נסתרת בכונן הקשיח, המיועדת לתוכנית השירות. הערה: אם במחשב לא מוצגת תמונת מסך, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד.)74. 1 ודא 1 שהמחשב מחובר לשקע חשמל שידוע לך שהוא תקין.. 2 הפעל 2 )או הפעל מחדש( את המחשב.. 3 כאשר 3 מופיע הלוגו, DELL הקש מייד על >F12<. בחר Diagnostics )אבחון( מתפריט האתחול והקש.>Enter< פעולה זו עשויה להפעיל Pre-boot System Assessment )תוכנית לבדיקת המערכת לפני האתחול - )PSA במחשב. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של ;Microsoft Windows לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב. הכימת ילכב שומיש תוכנית האבחון של Dell אם נתקלת בבעיה במחשב, בצע את הבדיקות שבסעיף "נעילות ובעיות תוכנה" בעמוד 45 והפעל את תוכנית האבחון של,Dell לפני שתפנה אל Dell בבקשה לסיוע טכני. מומלץ להדפיס הליכים אלה לפני שתתחיל. 52 הערה: תוכנית האבחון של Dell פועלת רק במחשביDell. הערה: התקליטור Drivers and Utilities הוא אופציונלי ועשוי שלא להיות מצורף למחשב שברשותך. ודא שההתקן שברצונך לבדוק מוצג בתוכנית הגדרת המערכת ופעיל. הקש >F2< במהלך POST )בדיקה עצמית בהפעלה( כדי להיכנס לתוכנית השירות להגדרת המערכת ) BIOS(. הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח או מהתקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(.

42 הכימת ילכב שומיש Hardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה( אם התקן אינו מזוהה במהלך הגדרת מערכת ההפעלה או מזוהה אך תצורתו שגויה, באפשרותך להשתמש ב- Hardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה( כדי לפתור את בעיית אי התאימות. כדי להפעיל את ה- Hardware Troubleshooter: 1.1 לחץ על Start )התחל( and Help Support )עזרה ותמיכה(. 2.2 הקלד hardware troubleshooter )פותר בעיות חומרה( בשדה החיפוש והקש >Enter< כדי להתחיל בחיפוש..3 3 בתוצאות החיפוש, בחר באפשרות המתארת בצורה הטובה ביותר את הבעיה ולאחר מכן בצע את שלבי פתרון הבעיה הנותרים. CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem )התראה - מערכת הניטור העצמי של הכונן הקשיח דיווחה שפרמטר חרג מטווח הפעולה הרגיל שלו. חברת Dell ממליצה לגבות את הנתונים בקביעות. פרמטר שחורג מהטווח עשוי לציין בעיה אפשרית בכונן הקשיח( - שגיאת,S.M.A.R.T כשל אפשרי בדיסק הקשיח. פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 74(. 51

43 שומיש ילכב הכימת אפשרי כשל - CMOS checksum error החלף חלשה. RTC סוללת או המערכת בלוח באתר השירות במדריך )עיין הסוללה את אל פנה או )support.dell.com/manuals 74(. בעמוד Dell אל "פנייה )ראה Dell ה- במאוורר כשל אירע - CPU fan failure CPU ה- מאוורר את החלף. CPU באתר השירות במדריך )עיין support.dell.com/manuals (. בכונן )כשל Hard-disk drive failure במהלך קשיח בכונן אפשרי כשל - קשיח( "Dell אל "פנייה )ראה Dell אל פנה P. OST 74(. בעמוד )כשל Hard-disk drive read failure קשיח בכונן אפשרי כשל - קשיח( בכונן קריאה אל פנה קשיח. כונן אתחול בדיקת במהלך 74(. בעמוד "Dell אל "פנייה )ראה Dell נמצא )לא No boot device available לאתחל שניתן מחיצה אין - זמין( אתחול התקן רופף הקשיח הכונן כבל הקשיח, בכונן ממנה ממנו. לאתחל שניתן התקן קיים שלא או ודא האתחול, התקן הוא הקשיח הכונן אם כהלכה מותקן ושהכונן מחוברים שהכבלים אתחול. כהתקן למחיצות ומחולק רצף שנתוני וודא המערכת להגדרות היכנס הטכנולוגיה במדריך )עיין נכונים האתחול באתר או הקשיח שבכונן Dell של support.dell.com/manuals(. 50

44 הכימת ילכב שומיש My Dell Downloads הערה: ייתכן ש- My Dell Downloads לא יהיה זמין בכל האזורים. חלק מהתוכנות שמותקנות מראש במחשב החדש אינן כוללות תקליטור או DVD גיבוי. תוכנות אלו זמינות ב- My. Dell Downloads מאתר זה תוכל להוריד תוכנות זמינות להתקנה מחדש או ליצור מדיית גיבוי משלך. כדי להירשם ל- My: Dell Downloads.1 1 עבור אל downloadstore.dell.com/media.. 2 בצע 2 את ההוראות המופיעות על המסך כדי להירשם ולהוריד את התוכנות.. 3 התקן 3 מחדש או צור מדיית גיבוי של התוכנות לשימוש בעתיד. הודעות מערכת אם במחשב ישנה בעיה או שגיאה, ייתכן שתוצג הודעת מערכת שתסייע לך לזהות את הגורם ואת הפעולה הדרושה כדי לפתור את הבעיה. הערה: אם ההודעה המוצגת אינה נמצאת בדוגמאות הבאות, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה או של התוכנית שפעלו בזמן הופעת ההודעה. לחילופין, באפשרותך לעיין במדריך הטכנולוגיה של Dell בכונן הקשיח במחשב שלך או באתר.support.dell.com/manuals לקבלת עזרה, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד

45 שימוש בכלי תמיכה Dell Support Center Dell Support Center )מרכז התמיכה( מסייע לאתר את המידע הדרוש לך בנושאי שירות ותמיכה ומידע ספציפי למערכת. כדי להפעיל את היישום, לחץ על הסמל בשורת המשימות. בחלק העליון של דף הבית של Dell Support Center מוצג מספר הדגם של המחשב שברשותך, תג השירות, קוד השירות המהיר ומידע ליצירת קשר עם השירות. נוסף על כך, דף הבית מספק קישורים לשם גישה אל: 48 עזרה עצמית )פתרון בעיות, אבטחה, ביצועי מערכת, רשת/אינטרנט, גיבוי/ התאוששות ומערכת ההפעלה )Windows התראות )התראות תמיכה טכנית הרלבנטיות למחשב( סיוע מ- Dell )תמיכה טכנית באמצעות,DellConnect שירות לקוחות, הדרכה וערכות לימוד, עזרת "כיצד לבצע" באמצעות Solution Station וסריקה מקוונת באמצעות PC( CheckUp אודות המערכת )תיעוד מערכת, מידע אודות אחריות, מידע אודות המערכת, שדרוגים ואביזרים( לקבלת מידע נוסף על Dell Support Center וכלי תמיכה זמינים, לחץ על הכרטיסייה Services )שירותים( באתר support.dell.com. INSPIRON

46 תויעב ןורתפ Windows לחץ על Start )התחל( Control Programs הבקרה( )לוח Panel )תוכניות( Run programs made for previous versions of Windows )הפעל תוכניות שנוצרו עבור גירסאות קודמות של.)Windows. 2 במסך 2 הפתיחה, לחץ על Next )הבא(. 3.3 בצע את ההוראות המופיעות על המסך. אם נתקלת בבעיות תוכנה אחרות - גבה את הקבצים שלך מיד. השתמש בתוכנית לסריקת וירוסים כדי לבדוק את הדיסק הקשיח או תקליטורים. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים, צא מכל התוכניות הפתוחות וכבה את המחשב דרך התפריט Start )התחלה(. עיין בתיעוד התוכנה או פנה ליצרן התוכנה לקבלת מידע לפתרון בעיות: ודא שהתוכנית תואמת למערכת ההפעלה המותקנת במחשב. ודא שהמחשב עונה על דרישות החומרה המינימליות הדרושות להפעלת התוכנה. לקבלת מידע, עיין בתיעוד התוכנה. ודא שהתוכנה הותקנה והוגדרה כהלכה. ודא שמנהלי ההתקנים אינם מתנגשים עם התוכנית. במקרה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית. 47

47 תויעב ןורתפ אם המחשב מפסיק להגיב או מופיע מסך כחול - התראה: נתונים עלולים לאבד אם אינך מצליח לבצע כיבוי של מערכת ההפעלה. אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ על לחצן ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות, עד לכיבוי המחשב, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. אם תוכנית מיועדת לגרסה קודמת של מערכת ההפעלה - Microsoft Windows הפעל את Program Compatibility Wizard )אשף תאימות התוכניות(. ה- Program Compatibility Wizard קובע את התצורה של תוכנית כך שתופעל בסביבה דומה לגרסה קודמת של סביבות מערכת ההפעלה Microsoft. Windows כדי להפעיל את Program Compatibility Wizard )אשף תאימות התוכניות(: Windows Vista 1.1 לחץ על Start )התחל( Control Programs הבקרה( )לוח Panel )תוכניות( Use an older program with this version of Windows )השתמש בתוכנית ישנה יותר עם גירסה זו של Windows(.. 2 במסך 2 הפתיחה, לחץ על Next )הבא(.. 3 בצע 3 את ההוראות המופיעות על המסך. 46

48 אם נתקלת בבעיות זיכרון אחרות - הפעל את תוכנית האבחון של Dell )ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד 52 (. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 74(. תויעב ןורתפ נעילות ובעיות תוכנה אם המחשב אינו עולה - ודא שמתאם זרם החילופין מחובר היטב למחשב ולשקע החשמל. אם תוכנית מפסיקה להגיב - סיים את פעולת התוכנית:. 1 הקש 1 בו-זמנית Ctrl><Shift><Esc<.>. 2 לחץ 2 על Applications )יישומים(.. 3 בחר 3 את התוכנית שאינה מגיבה.. 4 לחץ 4 על End Task )סיים משימה(. אם תוכנית קורסת שוב ושוב - עיין בתיעוד התוכנה. במקרה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית. הערה: בדרך כלל, תוכנות כוללות הוראות התקנה בתיעוד או בתקליטור המצורפים אליהן. 45

49 תויעב ןורתפ אם התצוגה אינה מגיבה, לחץ על לחצן ההפעלה עד לכיבוי המחשב ולאחר מכן הפעל אותו חזרה. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell "פנייה אל "Dell בעמוד 74(. )ראה אם נתקלת בהפרעות לקליטה במחשב - אות לא רצוי יוצר הפרעה על-ידי הפרעה לאותות אחרים או חסימתם. מספר גורמים אפשריים להפרעות כוללים: כבלים מאריכים של חשמל, מקלדת ועכבר. התקנים רבים מדי מחוברים למפצל השקעים. מספר מפצלי שקעים מחוברים לאותו שקע חשמל. בעיות זיכרון אם מופיעה הודעה על כך שאין מספיק זיכרון - שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות שאינך משתמש בהן כדי לבדוק אם פעולה זו פותרת את הבעיה. עיין בתיעוד התוכנה ובדוק את דרישות המינימום לזיכרון. במידת הצורך, התקן זיכרון נוסף )עיין במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals(. הכנס היטב את מודולי הזיכרון לתוך המחברים )עיין במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals(. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 74(. 44

50 תויעב ןורתפ בעיות חשמל אם נורית חיווי ההפעלה כבויה - המחשב כבוי, במצב שינה, או לא מקבל חשמל. לחץ על לחצן ההפעלה. המחשב חוזר לפעולה רגילה, אם היה כבוי או במצב שינה. הכנס היטב את מתאם זרם החילופין למחבר החשמל במחשב ולשקע החשמל. אם תקע מתאם זרם החילופין תקוע במפצל שקעים, ודא שמפצל השקעים מחובר לשקע חשמל ושהוא מופעל. עקוף זמנית התקנים לשמירת מתח, מפצלי שקעים וכבלים מאריכים, כדי לוודא שניתן להפעיל את המחשב כהלכה. ודא ששקע החשמל פועל על-ידי בדיקתו באמצעות התקן אחר, כגון מנורה. בדוק את חיבורי מתאם זרם החילופין. אם קיימת נורית במתאם זרם החילופין, ודא שהיא דולקת. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell "פנייה אל "Dell בעמוד 74(. )ראה אם צבע נורית חיווי ההפעלה לבן קבוע והמחשב אינו מגיב - ייתכן שהתצוגה אינה מגיבה. לחץ על לחצן ההפעלה עד לכיבוי המחשב ולאחר מכן הפעל אותו חזרה. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 74(. אם נורית ההפעלה מהבהבת בלבן - המחשב נמצא במצב המתנה או שהתצוגה אינה מגיבה. כדי לחזור לפעולה רגילה, הקש על מקש כלשהו במקלדת, הזז את העכבר המחובר או אצבע על משטח המגע, או לחץ על לחצן ההפעלה. 43

51 תויעב ןורתפ בעיות רשת חיבורים אלחוטיים אם חיבור הרשת האלחוטית התנתק - הנתב האלחוטי לא מקוון או שהאלחוט נוטרל במחשב. ודא שהאלחוט מאופשר במחשב )ראה "אפשור או נטרול אלחוט" בעמוד 12(. בדוק את הנתב האלחוטי כדי לוודא שהוא מופעל ומחובר למקור הנתונים )מודם כבלים או רכזת רשת(. צור מחדש את החיבור לנתב האלחוטי )ראה "הגדרת חיבור אלחוטי" בעמוד 15(. הפרעה עשויה לחסום את החיבור האלחוטי או להפריע לו. נסה להעביר את המחשב קרוב יותר לנתב האלחוטי. חיבורים מחווטים אם חיבור הרשת המחווטת התנתק - הכבל משוחרר או פגום. בדוק את הכבל כדי לוודא שהוא מחובר ולא פגום. 42

52 INSPIRON פתרון בעיות סעיף זה מספק מידע לפתרון בעיות במחשב. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה באמצעות ההנחיות הבאות, עיין בסעיף "שימוש בכלי תמיכה" בעמוד 48 או "פנייה אל "Dell בעמוד 74. אזהרה: אנשי שירות מיומנים בלבד רשאים להסיר את מכסה המחשב. לקבלת הוראות לטיפול מתקדם, עיין במדריך השירות באתר support.dell.com/manuals קודי צפצוף המחשב עשוי להשמיע סדרה של צפצופים במהלך האתחול, אם קיימות שגיאות או בעיות. סדרת צפצופים זו, הנקראת קוד צפצוף, מזהה בעיה. רשום את קוד הצפצוף ופנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 74(. הערה: כדי להחליף חלקים, עיין במדריך השירות באתר.support.dell.com/manuals קוד צפצוף אחד שניים שלושה ארבעה חמישה שישה שבעה שמונה בעיה אפשרית כשל אפשרי בלוח המערכת - כשל בסכום ביקורת BIOS ROM של )checksum( לא זוהה RAM הערה: אם התקנת או החלפת את מודול הזיכרון, ודא שמודול הזיכרון מוכנס היטב. תקלה אפשרית בלוח המערכת - שגיאת ערכת שבבים כשל קריאה/כתיבה ב- RAM כשל שעון זמן אמת תקלה בכרטיס או שבב מסך כשל מעבד תקלה בתצוגה 41

53 דיינה בשחמב שומישמב שומיש Dell Dock Dell Dock זו קבוצה של סמלים המספקים גישה קלה ליישומים, קבצים ותיקיות שבשימוש תכוף. ניתן להתאים אישית את ה- Dock על-ידי: הוספה או הסרה של סמלים קיבוץ סמלים קשורים בקטגוריות שינוי הצבע והמיקום של ה- Dock שינוי התפקוד של הסמלים הוספת קטגוריה. 1 לחץ 1 באמצעות לחצן העכבר הימני על ה-,Dock לחץ על Add )הוספה( Category )קטגוריה(. מוצג החלון Add/Edit Category )הוספה/עריכה של קטגוריה(..2 2 הזן כותרת עבור הקטגוריה בשדה Title )כותרת(.. 3 בחר 3 סמל עבור הקטגוריה מהתיבה Select an image: )בחר תמונה(.. 4 לחץ 4 על Save )שמור(. הוספת סמל גרור ושחרר את הסמל ב- Dock או בקטגוריה. הסרת קטגוריה או סמל. 1 לחץ 1 באמצעות הלחצן הימני של העכבר על קטגוריה או סמל ב- Dock ולאחר מכן לחץ על Delete shortcut )מחק קיצור דרך( או על Delete category )מחק קטגוריה(.. 2 בצע 2 את ההוראות המופיעות על המסך. התאמה אישית של ה- Dock. 1 לחץ 1 באמצעות לחצן העכבר הימני על ה- Advanced ולחץ עלSetting... Dock )הגדרות מתקדמות(.. 2 בחר 2 את האפשרות הרצויה כדי להתאים את ה- Dock. 40

54 דיינה בשחמב שומישמב שומיש Dell DataSafe Online Backup הערה: ייתכן ש- Dell DataSafe Online לא יהיה זמין בכל האזורים. הערה: למהירויות העלאה/הורדה גבוהות, מומלץ חיבור בפס רחב.,Dell DataSafe Online שירות גיבוי ושחזור ממוכן, מסייע להגן על הנתונים שלך וקבצים חשובים אחרים מאירועים חמורים כגון גניבה, שריפה או אסונות טבע. באפשרותך לגשת לשירות במחשב שלך באמצעות חשבון מוגן בסיסמה. לקבלת מידע נוסף, עבור אל delldatasafe.com כדי לתזמן גיבויים: 1.1 לחץ פעמיים על סמל Dell DataSafe Online בשורת המשימות.. 2 בצע 2 את ההוראות המופיעות על המסך. 39

55 דיינה בשחמב שומישמב שומיש תכונות תוכנה הערה: לקבלת מידע נוסף אודות התכונות המתוארות בסעיף זה, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell שבכונן הקשיח או באתרsupport.dell.com/manuals. יצירה ותקשורת באפשרותך להשתמש במחשב כדי ליצור מצגות, חוברות, כרטיסי ברכה, עלונים וגיליונות אלקטרוניים. נוסף על כך, באפשרותך לערוך ולהציג תצלומים ותמונות דיגיטליים. עיין בהזמנת הרכישה ובדוק אילו תוכנות מותקנות במחשב. לאחר התחברות לאינטרנט, באפשרותך לגשת לאתרי אינטרנט, להגדיר חשבון דואר אלקטרוני, להעלות או להוריד קבצים וכדומה. בידור ומולטימדיה באפשרותך להשתמש במחשב כדי לצפות בסרטוני וידיאו, לשחק במשחקים, ליצור תקליטורים/תקליטורי DVD משלך ולהקשיב למוסיקה ולתחנות רדיו. באפשרותך להוריד או להעתיק תמונות וסרטי וידיאו מהתקנים ניידים, כגון מצלמות דיגיטליות וטלפונים סלולריים. יישומי תוכנה אופציונליים מאפשרים לארגן וליצור קובצי מוסיקה ווידיאו, שאותם ניתן לצרוב לתקליטור, לשמור במוצרים ניידים כגון נגני MP3 והתקני בידור ידניים, או לנגנם ולהציגם ישירות בטלוויזיה, במקרנים ובמערכת קולנוע ביתית. 38

56 דיינה בשחמב שומישמב שומיש 2 1 תפס שחרור הסוללה סוללה

57 דיינה בשחמב שומישמב שומיש הסרה והחלפה של הסוללה אזהרה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, פעל לפי הוראות הבטיחות המצורפות למחשב שברשותך. אזהרה: שימוש בסוללה לא תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. במחשב זה יש להשתמש רק בסוללות שנרכשו מ-Dell. אין להשתמש בסוללות ממחשבים אחרים. אזהרה: לפני הסרת הסוללה, כבה את המחשב והסר כבלים חיצוניים )כולל מתאם זרם החילופין(. כדי להסיר את הסוללה:. 1 כבה 1 את המחשב והפוך אותו.. 2 הסט 2 את תפס שחרור הסוללה למצב פתוח.. 3 החלק 3 את הסוללה והוצא אותה מתא הסוללות. להחלפת הסוללה: החלק את הסוללה לתא הסוללה, עד שתיכנס למקומה בנקישה. 36

58 דיינה בשחמב שומישמב שומיש מחוון פעילות מצלמה - מציין אם המצלמה פועלת או כבויה. אור לבן קבוע מציין פעילות של המצלמה. מצלמה - מצלמה מוכללת ללכידת וידיאו, שיחות ועידה וצ'אט. תצוגה - התצוגה עשויה להשתנות בהתאם לאפשרויות שבחרת בעת רכישת המחשב. לקבלת מידע נוסף על תצוגות, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell שזמין בכונן הקשיח או באתר support.dell.com/manuals

59 דיינה בשחמב שומישמב שומיש תכונות תצוגה

60 דיינה בשחמב שומישמב שומיש תקליטור ציר הכונן מגש כונן אופטי לחצן הוצאה

61 דיינה בשחמב שומישמב שומיש שימוש בכונן האופטי התראה: בעת פתיחה או סגירה של מגש הכונן האופטי, אל תלחץ עליו כלפי מטה. כאשר הכונן אינו בשימוש, השאר את מגש הכונן האופטי סגור. התראה: אל תזיז את המחשב בעת הפעלה או צריבה של תקליטור. כונן אופטי זה יכול להפעיל או לצרוב תקליטורים רגילים ותקליטורי DVD. בעת הכנסת תקליטורים במגש הכונן האופטי, ודא שהצד עם התדפיס או הכתב פונה כלפי מעלה. כדי להכניס תקליטור לכונן האופטי:. 1 לחץ 1 על לחצן ההוצאה בכונן האופטי.. 2 משוך 2 החוצה את מגש הכונן האופטי.. 3 הנח 3 את התקליטור, כאשר צד התווית פונה מעלה, במרכז מגש הכונן האופטי והכנס את התקליטור על ציר הכונן.. 4 דחף 4 חזרה את מגש הכונן האופטי לתוך הכונן. 32

62 דיינה בשחמב שומישמב שומיש השתקת הקול הנמכת עוצמת הקול הגברת עוצמת הקול הפעלת הרצועה או הפרק הקודמים הפעלה או השהייה הפעלת הרצועה או הפרק הבאים 31

63 30 דיינה בשחמב שומישמב שומיש מקשי בקרת מולטימדיה מקשי בקרת המולטימדיה ממוקמים בשורת מקשי הפונקציות במקלדת. כדי להשתמש במקשי בקרת המולטימדיה, לחץ על המקש המתאים. ניתן לקבוע את התצורה של מקשי בקרת המולטימדיה במקלדת באמצעות תוכנית השירות להגדרת המערכת )BIOS( או באמצעות מרכז הניידות של Windows. תוכנית השירות להגדרת המערכת )BIOS(. 1 הקש 1 >F2< במהלך POST )בדיקה עצמית בהפעלה( כדי להיכנס לתוכנית השירות ל הגדרת המערכת IOS( B (. 2.2 תחת Function Key Behavior )תפקוד מקשי פונקציות(, בחר Multimedia Key First )מקש מולטימדיה תחילה( או Function Key First )מקש פונקציה תחילה(. Multimedia Key First )מקש מולטימדיה תחילה( - זוהי אפשרות ברירת המחדל. הקש על מקש מולטימדיה כלשהו כדי לבצע את הפעולה המשויכת. למקש פונקציה, הקש >Fn< + מקש הפונקציה הרצוי. Function Key First )מקש פונקציה תחילה( - הקש על מקש פונקציה כלשהו כדי לבצע את הפעולה המשויכת. למקש מולטימדיה, הקש >Fn< + מקש המולטימדיה הרצוי. הערה: האפשרות Multimedia Key First פעילה רק במערכת ההפעלה. מרכז הניידות של Windows. 1 הקש 1 על המקשים < <>X< כדי להפעיל את מרכז הניידות של. Windows. 2 תחת 2 Function Key Row )שורת מקש פונקציה(, בחר Function Key )מקש פונקציה( או Multimedia Key )מקש מולטימדיה(.

64 גלילה גלילה מעגלית - מאפשרת לגלול מעלה או מטה וימינה או שמאלה. כדי לגלול ימינה או שמאלה: כדי לגלול מעלה או מטה: הזז אצבע באזור הגלילה האנכית )החלק הקיצוני ימני של משטח המגע(, בתנועה מעגלית בכיוון השעון כדי לגלול מעלה, או בתנועה מעגלית כנגד כיוון השעון כדי לגלול מטה. דיינה בשחמב שומישמב שומיש הזז אצבע באזור הגלילה האופקית )החלק התחתון ביותר של משטח המגע(, בתנועה מעגלית בכיוון השעון כדי לגלול ימינה, או בתנועה מעגלית כנגד כיוון השעון כדי לגלול שמאלה. 29

65 דיינה בשחמב שומישמב שומיש מחוות משטח מגע זום מאפשר להגדיל או להקטין את ההגדלה של תוכן המסך. תכונת הזום כוללת: זום אצבע אחת - מאפשר הגדלה או הקטנה של התצוגה. כדי להגדיל: הזז אצבע מעלה באזור הזום )החלק הקיצוני שמאלי של משטח המגע(. כדי להקטין: הזז אצבע מטה באזור הזום )החלק הקיצוני שמאלי של משטח המגע(. 28

66 דיינה בשחמב שומישמב שומיש לחצן הפעלה - משמש להפעלה או כיבוי של המחשב בלחיצה. שורת מקשי פונקציות - בשורה זו ממוקמים מקש אפשור או נטרול אלחוט, מקשי הגברה או הפחתה של בהירות, מקשי מולטימדיה ומקש אפשור או נטרול משטח המגע. לקבלת מידע נוסף על מקשי מולטימדיה, ראה "מקשי מולטימדיה" בעמוד 30. לחצני משטח מגע )2( - מספקים פונקציות של לחיצה באמצעות הלחצן הימני והשמאלי, בדומה לאלו שבעכבר. משטח מגע - מספק תפקודיות של עכבר, כדי להזיז את הסמן, לגרור או להזיז פריטים נבחרים וללחוץ על לחצן העכבר הימני או השמאלי על-ידי הקשה על המשטח. משטח המגע תומך במחוות הזום והגלילה. כדי לשנות את הגדרות משטח המגע, לחץ פעמיים על הסמל Dell Touch pad באזור ההודעות של שולחן העבודה. לקבלת מידע נוסף, ראה "מחוות משטח מגע" בעמוד 28. הערה: כדי לאפשר או לנטרל את משטח המגע, לחץ על המקש הפונקציות שבמקלדת. בשורת מקשי

67 דיינה בשחמב שומישמב שומיש תכונות של בסיס המחשב ומקלדת

68 דיינה בשחמב שומישמב שומיש נורית חיווי הפעלה מצב נורית חיווי לבן קבוע לבן מהבהב כבוי מצבי מחשב מופעל המתנה כבוי/מצב שינה הערה: לקבלת מידע על בעיות חשמל, ראה "בעיות חשמל" בעמוד

69 דיינה בשחמב שומישמב שומיש נוריות מצב ומחוונים נורית מצב סוללה מצב נורית חיווי מצבי מחשב רמת טעינה של הסוללה <=98% מתאם זרם חילופין לבן קבוע מופעל/המתנה/ כבוי/שינה >98% כבוי מופעל/המתנה/ כבוי/שינה <=10% סוללה כתום קבוע מופעל/המתנה >10% <=10% כבוי מופעל/המתנה/ כבוי/שינה כבוי/מצב שינה הערה: הסוללה נטענת כאשר המחשב מופעל באמצעות מתאם זרם החילופין. 24

70 דיינה בשחמב שומישמב שומיש נורית חיווי הפעלה - ציון מצבי אספקת חשמל. לקבלת מידע נוסף על נורית חיווי ההפעלה, ראה "נוריות מצב ומחוונים" בעמוד 24. נורית פעילות כונן קשיח - מאירה כשהמחשב קורא או כותב נתונים. אור לבן מציין פעילות של הכונן הקשיח. התראה: כדי למנוע איבוד נתונים, לעולם אל תכבה את המחשב כאשר נורית פעילות הכונן הקשיח מאירה. נורית מצב סוללה - מאירה באופן קבוע או מהבהבת כדי לציין את מצב הטעינה של הסוללה. לקבלת מידע נוסף על נורית מצב הסוללה, ראה "נוריות מצב ומחוונים" בעמוד 24. הערה: הסוללה נטענת כאשר המחשב מופעל באמצעות מתאם זרם החילופין. מיקרופון אנלוגי - מספק צליל איכותי לוועידות וידיאו והקלטות קול. קורא כרטיסי מדיה 5 ב- - 1 מספק דרך מהירה ונוחה להצגה ולשיתוף של תמונות, מוסיקה, סרטוני וידיאו ומסמכים דיגיטליים המאוחסנים בכרטיסי הזיכרון. הערה: המחשב משווק עם תותב פלסטיק המותקן בחריץ כרטיס המדיה. תותבים מגנים על החריצים מפני אבק וחלקיקים אחרים. שמור את התותב למקרה שכרטיס המדיה לא יהיה מותקן בחריץ. תותבים ממחשבים אחרים עשויים שלא להתאים למחשב שברשותך

71 דיינה בשחמב שומישמב שומיש תכונות - מבט מלפנים

72 דיינה בשחמב שומישמב שומיש מחבר מתאם זרם חילופין - מתחבר למתאם זרם החילופין כדי לספק חשמל למחשב ולטעינת הסוללה. מחבר U SB משמש לחיבור התקני,USB כגון עכבר, מקלדת, מדפסת, כונן חיצוני או נגן MP3. מחבר רשת - משמש לחיבור המחשב לרשת או להתקן פס רחב, אם נעשה שימוש ברשת מחווטת. נורית כונן אופטי - מהבהבת בלחיצה על לחצן ההוצאה של הכונן האופטי או בעת הכנסת תקליטור וקריאתו. לחצן הוצאה של הכונן האופטי - פותח את מגש הכונן האופטי בלחיצה. כונן אופטי - מפעיל או צורב תקליטורים ותקליטורי DVD. לקבלת מידע נוסף, ראה "שימוש בכונן האופטי" בעמוד

73 דיינה בשחמב שומישמב שומיש תכונות - מבט משמאל

74 דיינה בשחמב שומישמב שומיש קול. 1 מחבר יציאת שמע/אוזניות - משמש לחיבור זוג אוזניות, רמקול מוגבר או מערכת מחבר כניסת שמע/מיקרופון - משמש לחיבור מיקרופון או אות כניסה לשימוש עם תוכניות שמע. מחברי USB 2.0 )2( - משמשים לחיבור התקני,USB כגון עכבר, מקלדת, מדפסת, כונן חיצוני או נגן MP3. מחבר - VGA משמש לחיבור צג או מקרן

75 INSPIRON שימוש במחשב הנייד Inspiron סעיף זה מספק מידע אודות התכונות הזמינות במחשב הנייד Inspiron. תכונות - מבט מימין

76 דיינה בשחמה תנקתהמה תנקתה. 4 בצע 4 את ההוראות על המסך והשתמש בפרטי ההגדרות שסיפק לך ספק השירות כדי להשלים את ההגדרה. Windows 7. 1 שמור 1 וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.. 2 לחץ 2 על Start )התחל( Control Panel )לוח הבקרה(.. 3 בתיבת 3 החיפוש, הקלד רשת ולאחר מכן לחץ על Network and Sharing Set הרשת והשיתוף( )מרכז Center up a new connection or network )הגדרת חיבור או רשת חדשים( Connect to the Internet )התחברות לאינטרנט(. מופיע החלון Connect to the Internet )התחברות לאינטרנט(. הערה: אם אינך יודע איזה סוג חיבור לבחור, לחץ על Help me choose )עזור לי לבחור( או פנה אל ספק שירות האינטרנט..4 4 בצע את ההוראות על המסך והשתמש בפרטי ההגדרות שסיפק לך ספק השירות כדי להשלים את ההגדרה. 17

77 דיינה בשחמה תנקתהמה תנקתה הגדרת חיבור האינטרנט ספקי שירות אינטרנט )ISP( והצעותיהם משתנים ממדינה למדינה. פנה אל ספק שירותי האינטרנט )ISP( שלך לקבלת הצעות הזמינות בארצך. אם אינך מצליח להתחבר לאינטרנט אך התחברת בעבר בהצלחה, ייתכן שיש בעיה אצל ספק השירות. פנה אל ספק השירות כדי לבדוק את מצב השירות, או נסה להתחבר שוב במועד מאוחר יותר. הכן את המידע מספק השירות בהישג יד. אם אין לך ספק שירות, האשף Connect to the Internet )התחבר לאינטרנט( יכול לסייע לך להשיג אחד. להגדרת חיבור האינטרנט: Windows Vista. 1 שמור 1 וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות. 2.2 לחץ על Control Panel Start )לוח הבקרה(.. 3 בתיבת 3 החיפוש, הקלד רשת ולאחר מכן לחץ על Network and Sharing Center )מרכז הרשת והשיתוף( Set up a connection or network )הגדרת חיבור או רשת( Connect to the Internet )התחברות לאינטרנט(. מופיע החלון Connect to the Internet )התחברות לאינטרנט(. הערה: אם אינך יודע איזה סוג חיבור לבחור, לחץ על Help me choose )עזור לי לבחור( או פנה אל ספק שירות האינטרנט. 16

78 דיינה בשחמה תנקתהמה תנקתה Windows 7 הגדרת חיבור אלחוטי הערה: כדי להגדיר את הנתב האלחוטי, עיין בתיעוד המצורף לנתב. לפני שתוכל להשתמש בחיבור האינטרנט האלחוטי, עליך להתחבר לנתב האלחוטי. להגדרת החיבור לנתב אלחוטי: Windows Vista. 1 ודא 1 שהאלחוט מאופשר במחשב )ראה "אפשור או נטרול אלחוט" בעמוד 12(.. 2 שמור 2 וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות. 3.3 לחץ על Start )התחל( Connect To )התחבר אל(.. 4 בצע 4 את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה..1 1 ודא שהאלחוט מאופשר במחשב )ראה "אפשור או נטרול אלחוט" בעמוד 12(.. 2 שמור 2 וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות. 3.3 לחץ על Start )התחל( Control Panel )לוח הבקרה(.. 4 בתיבת 4 החיפוש, הקלד רשת ולאחר מכן לחץ על Network and Sharing Center )מרכז הרשת והשיתוף( Connect to a network )התחבר לרשת(..5 5 בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה. 15

79 דיינה בשחמה תנקתהמה תנקתה התחברות לאינטרנט )אופציונלי( כדי להתחבר לאינטרנט, תזדקק למודם חיצוני או לחיבור רשת ולספק שירות אינטרנט ) ISP(. אם מודם USB חיצוני או מתאם WLAN אינם מהווים חלק מההזמנה המקורית, באפשרותך לרכוש אותם באתר הגדרת חיבור מחווט אם אתה משתמש בהתקשרות בחיוג, חבר את קו הטלפון למודם ה- USB החיצוני האופציונלי ולשקע הטלפון בקיר, לפני הגדרת החיבור לאינטרנט. אם אתה משתמש בחיבור מודם DSL או כבלים/לווין, פנה לספק השירות או לחברת הסלולר לקבלת הוראות התקנה. כדי להשלים את ההגדרה של חיבור האינטרנט המחווט, בצע את ההוראות בסעיף "הגדרת חיבור האינטרנט" בעמוד

80 דיינה בשחמה תנקתהמה תנקתה הערה: תכונת האלחוט תהיה זמינה במחשב רק אם הזמנת כרטיס WLAN בזמן הרכישה. לקבלת מידע נוסף אודות הכרטיסים הנתמכים על-ידי המחשב, ראה "מפרט" בעמוד 78. כדי לאפשר את האלחוט:. 1 ודא 1 שהמחשב מופעל.. 2 לחץ 2 על מקש האלחוט בשורת מקשי הפונקציות במקלדת. על המסך מופיע אישור על בחירתך.אלחוט מאופשר אלחוט מנוטרל כדי לנטרל את האלחוט: לחץ שוב על מקש האלחוט בשורת מקשי הפונקציות במקלדת, כדי לכבות את כל רכיבי הרדיו. הערה: מקש האלחוט מאפשר לכבות במהירות את רכיבי הרדיו האלחוטי ( Bluetooth -ו,)Wi-Fi למשל כאשר יש לנטרל את כל רכיבי הרדיו בטיסה. 13

81 דיינה בשחמה תנקתהמה תנקתה אפשור או נטרול אלחוט )אופציונלי( 12

82 כדי ליצור מדיית שחזור מערכת:. 1 ודא 1 שמתאם הזרם מחובר )ראה "חיבור מתאם זרם החילופין" בעמוד ( הכנס 2 את התקליטור או מפתח ה- USB למחשב. דיינה בשחמה תנקתהמה תנקתה. 3 לחץ 3 על Start )התחל( Programs )תוכניות(. Dell DataSafe Local Backup. 4 לחץ 4 על Create Recovery Media )יצירת מדיית שחזור(.. 5 בצע 5 את ההוראות המופיעות על המסך. הערה: לקבלת מידע על השימוש במדיית שחזור המערכת, ראה "מדיית שחזור מערכת" בעמוד

83 תנקתה תנקתהמה בשחמה דיינה )מומלץ( מערכת שחזור מדיית יצירת Microsoft. Windows הגדרת לאחר מיד מערכת שחזור מדיית ליצור מומלץ הערה: בעת היה שבו ההפעלה למצב המחשב את לשחזר כדי המערכת שחזור במדיית להשתמש ניתן להשתמש ניתן ההפעלה(. מערכת בדיסק צורך )ללא נתונים קובצי על שמירה תוך רכישתו, מערכת הגדרות או התקנים מנהלי תוכנות, בחומרה, שינויים אם המערכת שחזור במדיית רצוי. לא הפעלה במצב המחשב את השאירו אחרות המערכת: שחזור מדיית את ליצור כדי הבאים לפריטים תזדקק Dell DataSafe Local Backup DVD-R/DVD+ R/Blu-ray Disc או 8 GB של מינימלית קיבולת עם USB מפתח חוזרת. כתיבה עם בתקליטורים תומך אינו Dell DataSafe Local Backup הערה: 10

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy תקנון הטבת 5% לסטודנט לשנת 2017 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מעניקה הטבה בגובה 5% על מגוון מוצרי Apple וכמפורט בנספח א לתקנון הזה ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו - מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמוד דרכים באיתור תקלות ופתרונן. ליישם את הידע על מנת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד