<4D F736F F D20E3F320EEF7E3E9ED202D20E0E9F9E920F6E9E1E5F820EEE0E5E9E9EEE9ED2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E3F320EEF7E3E9ED202D20E0E9F9E920F6E9E1E5F820EEE0E5E9E9EEE9ED2E646F63>"

תמליל

1 המשרד לביטחון הפנים דוח ביקורת בנושא: אישי ציבור מאויימים מועד ביצוע הדוח על ידי יחידת הביקורת: נובמבר 2010 גרסת אינטרנט הדוח פורסם באתר המשרד בתאריך על ידי הממונה על יישום חוק חופש המידע. בגרסת האינטרנט הושמטו חלקים הנוגעים לנושאים רגישים, בצנעת הפרט וזאת על פי הוראות חוק חופש המידע. המקומות בהם הושמט תוכן מסומנים בגוף הטקסט. מסווגים, או הפוגעים

2 -בלמ"ס - המשרד לביטחון הפנים אגף הביקורת וממונה תלונות הציבור ביקורת בנושא: אישי ציבור מאוימים סופי דוח יולי 2011

3 לשכת המבקר ירושלים, כ"ב בתמוז תשע "א 24 ביולי לוח תפוצה הנדון: ביקורת בנושא: אישי ציבור מאוימים-דוח סופי כללי על פי תוכנית העבודה השנתית של אגף הביקורת במשרד לביטחון הפנים, החלה בחודש נובמבר 2010 ביקורת בנושא: אישי ציבור מאוימים. בשונה מהביקורת שהופצה בחודש יוני 2010 בנושא: שוטרים וסוהרים מאוימים, בביקורת זו ניתן דגש בתחום סיכול האיום על פי הנחיית השר..1.2 שופטים, - מטרות הביקורת 3. בדיקת אופן הטיפול של משטרת באישי ציבור מאוימים פרקליטים, ר' רשויות מקומיות ועובדי רשויות, בדגש בתחום סיכול האיום במהלך השנים ממשקי העבודה בין משטרת לבין קציני הביטחון של המשרדים והרשויות 4. השונות. שיטת הביקורת 5. בביקורת זו נבחנה מדגמית פעילותם של המחוזות: דרום, ירושלים, מרכז, ת"א וצפון. 6. הביקורת בדקה המצאות פקודות ונהלים עדכניים, ברמת מטא"ר וברמת המחוז, בחנה את תהליך הערכת המצב המחוזית מאז קבלת הידיעה/הגשת תלונה בנושא איש ציבור מאוים, סיכול האיום ועד למימוש סל האבטחה והסרתו בהתאם. 7. לצורך עריכת הביקורת עיינה הביקורת בנוהלי משטרת הרלוונטיים ובסיכומי דיונים ברמת מטא"ר, מחוזות, מרחבים ותחנות. כמו כן, התקיימו

4 פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים הרלוונטיים במטה הארצי, במחוזות, במרחבים ובתחנות המשטרה. 8. הביקורת שוחחה עם אישי ציבור מאוימים: שופטים, פרקליט, ר' רשויות ועובדי ציבור. 9. הביקורת נפגשה עם מנהב"ט משרד המשפטים, מנהל תחום מבצעי במשמר בתי המשפט, מנהב"ט רשות העתיקות, מנהב"ט משרד הרווחה, מנהב"ט משרד השיכון, קצין הכנסת(במסגרת דיון הע"ם בראשות ס' ר' אג"ם) מפקד כוח "עוז" של משמר הכנסת, נציג ממשרד רוה"ם, מנהב"ט משרד הפנים והממונה על תקציבי הרשויות המקומיות במינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים. 10. דוח טיוטה הופץ להתייחסות משטרת בחודש מרץ ההתייחסות המלאה מצורפת כנספח לדוח הביקורת. 11. להלן עיקרי הממצאים, המסקנות וההמלצות הנובעים מהדוח: א. כ- 66% מסך כל המאוימים הם ראשי רשויות ועובדי רשויות החשופים לאיומים ולפגיעה מצד גורמים עבריינים המעוניינים בהעברת מסרים שונים באמצעות האיום, דא עקא לאישי ציבור אלו, משרד הפנים לא מתקצב כלל או מתקצב באופן חלקי את סל האבטחה כפי שנקבע על ידי משטרת, כתוצאה מכך עלולה להיות פגיעה בחייהם. בעקבות דוח הטיוטה שהוצג לשר לביטחון הפנים, הפיץ השר מסמך לשר הפנים ולידיעת ראש הממשלה בתאריך 15 במאי 2011 בעניין תקציב לאבטחת ראשי רשויות ועובדיהם שהוגדרו על ידי משטרת כמאוימים(רצ"ב המסמך בסוף הדוח). בתאריך 6 ביולי 2011 קיימה הביקורת שיחה עם הממונה על התקציבים בשלטון המקומי במשרד הפנים. לדבריו קיימת הסכמה בע"פ של משרד האוצר להעביר למשרד הפנים תקציב של מש"ח לטובת אבטחת אישי ציבור מאוימים(נכון להוצאת דוח זה התקציב עדיין לא הועבר). ב. העובדה כי הממונה על התקציבים בשלטון המקומי במשרד הפנים לא מקבל את מרכיבי סל האבטחה הניתן לראש רשות מקומית או למי מעובדיו הבכירים המוכרזים כמאוימים, והוא מתקצב את הרשויות רק בהתאם לרמת האיום, מביא לידי בזבוז כספי המדינה. מומלץ כי משטרת תקיים פגישה עם הממונה על התקציבים בשלטון המקומי ובו יקבע שת"פ ביניהם, לרבות מי הגורם במשטרת המעביר לשלטון המקומי את שמות המאוימים, רמת האיום,

5 ג. ד. ה. ו. הרכב סל האבטחה, הסרת האיום, שינוי בהרכב סל האבטחה הקשור לרשות המקומית ועוד. בכ- 27% מתיקי החקירה שנפתחו בשנת 2010 בגין איום על אישי ציבור הוגשו כתבי אישום, למרות העלייה של כ- 3% ביחס לשנת 2009 לדעת הביקורת, אחוז זה עדיין נמוך. בתיקים שכן טופלו על ידי הימ"רים, אחוז התיקים שהבשילו לכדי הגשת כתבי אישום היו נמוכים ביותר. לדוגמה: ימ"ר עמקים- במהלך השנים טיפל ב- 18 תיקי חקירה מאוימים, מתוכם רק בתיק אחד הוגש כתב אישום. ימ"ר גליל במהלך השנים טיפל ב- 14 תיקי חקירה מאוימים באף אחד מהתיקים לא הוגש כתב אישום. ימ"ר מרכז במהלך השנים טיפל ב- 3 תיקי חקירה מאוימים, רק בתיק אחד הוגש כתב אישום. הביקורת ממליצה כי מחוזות משטרת יקיימו את הנחיית המפכ"ל בעניין טיפול בתיקי חקירה של ראשי רשויות מאוימים על ידי הימ"רים כלשונה. לדעת הביקורת במקרים חריגים בהם הממ"ז אישר כי תיק חקירה יטופל שלא על ידי הימ"ר, חוליית המאוימים בחטיבת המודיעין תפקח ותבקר אחר הטיפול בתיק חקירה זה. נמצא כי כ- 47% מסך אישי הציבור המאוימים במחוזות השונים של משטרת נמצאים במחוז צפון, דבר המצריך חשיבה נוספת וטיפול שונה מהקיים כיום. לאור העובדה שמחוז צפון פוצל לשני מחוזות, הביקורת ממליצה כי משטרת תתקנן קצין מאוימים אג"ם בכל מחוז, תמנה רפרנטים באח"ם לתחום המאוימים ותקצה את המשאבים בהתאם כדי שבעלי התפקידים יוכלו לבצע את משימתם. בכל המחוזות למעט מחוז תל אביב הערכות המצב המיוחדות והחודשיות לא מתנהלות על פי הנהלים. הביקורת ממליצה כי מחוזות משטרת יבצעו הערכות מצב כמתחייב בנהלים, בהן ישתתפו כל בעלי התפקידים הרלוונטיים שיציגו כל אחד בתחומו את כל המידע הקיים ברשותו אודות האיום, סיכול האיום וסל האבטחה הניתן.

6 ז. ח. ט. י. יא. יב. הסיכול החקירתי והמודיעיני להסרת האיום נמצא במגמה של שיפור הדרגתי במהלך מחצית השנה השנייה של שנת 2010 בכל מחוזות משטרת, למעט מחוז צפון ומחוז מרכז. מומלץ כי במחוזות: צפון,חוף ומרכז יינתן דגש לסיכול החקירתי והמודיעיני להסרת האיום, לרבות ביצוע בקרות פנימיות במהלך השנה על ידי גורמי המחוז וכן על ידי חוליית המאוימים בחטיבת המודיעין. חולית המאוימים בחטיבת המודיעין עורכת ביקורות מקצועיות, ויסודיות ברמה גבוהה מאוד, תוך כדי שליטה בנעשה במחוזות,ביקורות אלו הביאו לשיפור הסיכול האח"מי במחוזות. הביקורת דורשת כי משטרת תעביר את התייחסותה לממצאים החמורים שנמצאו על ידי הביקורת במחוז ירושלים בתיק פל"א מתאריך 6 ביולי בהתייחסות משטרת לטיוטת הדוח נכתב כי: "הערת הביקורת מקובלת. בעקבות בקרת הסרע"ח שמצא כי התיק לא טופל כנדרש, ניתנה הנחייה לפתוח את התיק מחדש ולבצע פעולות חקירה נדרשות כולל חקירת החשוד". ממשקי העבודה בין משטרת לבין שירות בתי הסוהר בתחום המאוימים לוקה בחסר, ומצריך חשיבה מחודשת בעניין יחסי הגומלין ביניהם. מומלץ כי משטרת תבחן לבזר סמכויות קמב"ס למחוזות, כך ששב"ס יעביר ידיעות מודיעיניות ישירות למחוזות מ"י, כדי לקצר תהליכים ולייעל את העבודה בין שני הגופים. סיורי הניידות בסמוך לביתם של המאוימים במסגרת סל האבטחה הניתן לאישי הציבור לוקה בחסר ואינו מבוצע במלואו כפי שסוכם בהערכות המצב השונות במחוזות ולעיתים לא מבוצע כלל. הביקורת ממליצה כי סיורי הניידות הניתנים למאוימים במסגרת סל האבטחה יבוצעו במלואם כמתחייב בהערכת המצב ובנהלים. הביקורת דורשת כי משטרת תעביר את התייחסותה לדווח של תחנת רהט במערכת "שירת הסירנה" כי ניידות סיור ביקרו בביתו של מאוים בדוח משימה מס' ודוח משימה מס' בין השעות 23:00-06:30 אולם בתחקור האירוע במערכת "תמונת נוף" הניידות לא נכחו במקום.

7 יג. יד. טו. טז. בהתייחסות משטרת לטיוטת הדוח נכתב כי: "קיימים דוחות פעולה שנרשמו על ידי הסיירים ויומן אירועים, כפי הנדרש מנוהלי סיור משטרת ". כל המאוימים איתם שוחחה הביקורת טענו כי משטרת לא מעדכנת אותם מה קורה בעניינם, מה התקדם בחקירה, ועוד, כתוצאה מכך, הם נמצאים בחוסר וודאות הגורם למתח ולחצים בעיקר בקרב בני משפחתם הקרובה. בניגוד למרבית המאוימים שטענו כי משטרת לא מעדכנת אותם מה קורה בעניינם, מספר מאוימים טענו בפני הביקורת כי לעיתים משוחחים עימם בעלי תפקידים שונים ממשטרת, חלקם לא מתואמים אחד עם השני, לדעת הביקורת הדבר יוצר מבוכה ובלבול בקרב המאוימים. מומלץ כי משטרת תקבע בעל תפקיד אחד בכל מחוז(לדעת הביקורת קצין מאוימים מחוזי) הבקיא ומעודכן בכל הקשור לטיפולה(אח"ם ואג"ם) של משטרת בנושא המאוימים. בעל תפקיד זה יעדכן מעת לעת את המאוימים סטאטוס הטיפול בעניינם. לדעת הביקורת מרבית התרגילים שנערכים בסמוך לבתיהם של המאוימים מבוצעים כדי לצאת לידי חובה. המחוזות לא מבצעים תרגילים בהתאם לנוהל ביצוע תרגילים למערך אבטחת מאוימים, הכולל מגוון רב של תרגילים לבחינת מוכנותם המבצעית ורמת ההיכרות והבקיאות של מערכי אבטחת המאוימים עם משימות האבטחה עליהן הם מופקדים. כמו כן, סיכומי התרגילים לא מועברים לרמת המחוז/מטא"ר כמתחייב בנהלים לשם הפקת לקחים ויישומם. הביקורת ממליצה כי מחוזות משטרת יפעלו על פי נוהל תרגילים שהפיץ מדור מאוימים במטא"ר ויבצעו תרגילים מגוונים יותר ומעמיקים יותר כדי לבחון את מוכנותם המקצועית של מערכי האבטחה השונים. לדעת הביקורת ולדעת כל המנבט"ים איתם שוחחה הביקורת נמצא כי קיים חוסר בהירות ולעיתים בלבול בממשקי העבודה של המנבט"ים מול משטרת. המנבט"ים לא מבחינים בין מאוימים/אג"ם לבין מאוימים/אח"ם הן במטא"ר והן במחוזות, מבחינתם הם רואים את משטרת כגוף אחד שמרכז את עבודת המשטרה מולם. כמו כן, אין נוהל משותף אח"ם אג"ם, המסדיר את עבודת משטרת מול הרשויות השונות.

8 יז. יח. יט. כ. הביקורת ממליצה כי משטרת תעדכן ותרענן את הנוהל המסדיר את השת"פ בין משטרת לבין מנבט"ים בגופים המונחים בנושא מאוימים. המערכות הממוחשבות שפותחו והוטמעו בשנה האחרונה בנושא מאוימים: "מערכת מאוימים- מלאכת מחשבת" ומודל מאוימים במערכת "שירת הסירנה" מופעלות בצורה חלקית או לא מופעלות כלל על ידי המטא"ר והמחוזות, כתוצאה מכך אין למשטרת תמונת מצב אחודה ועדכנית על המאוימים והמאיימים בכל רגע נתון. מומלץ כי משטרת תאיץ את הטמעת המערכות הממוחשבות "מערכת מאוימים מלאכת מחשבת" ומודל מאוימים במערכת "שירת הסירנה" לרבות אישור הרשאות בהתאם לרמות המידור. נמצא כי יישום המלצות הביקורת בנושא: "שוטרים וסוהרים מאוימים" שהופצה בחודש יוני 2010, עדיין לא יושמו במלואן, למרות הנחיית השר כי "יש לסיים את יישום המלצות הדוח עד סוף חודש דצמבר 2010" (ראה בגוף הדוח בעמוד 35). בהתייחסות משטרת לטיוטת הדוח נכתב כי המלצות דוח המבקר בנושא "שוטרים וסוהרים מאוימים" יושמו כולן. בהתייחסות מ"י להמלצה לאייש את כל תקני כ"א במדור מאוימים בהתאם לפק"א ולתקינה נכתב כי: "פורסמו 8 תקנים למדור מאוימים. המצבה במדור עומדת כיום על 7 איש." מבדיקה שערכה הביקורת נמצא כי שני בעלי תפקידים המוצבים במדור מאוימים מבצעים בפועל תפקידים אחרים שלא על פי התקינה ("פיקציות"). הביקורת מבקשת הבהרות לגבי שני בעלי תפקידים הללו. העובדה כי מספר המאוימים ברמה הארצית בקטגוריה ב' עלה בכ- 32% ביחס לשנת 2009 מצביעה על מגמת עליה באיומים כלפי אישי ציבור (בסיס הנתונים הוא חודש נובמבר 2009 וחודש נובמבר 2010). הביקורת ממליצה על הקמת צוות בין משרדי לגיבוש צעדים שיובילו לטיפול בנושא המאוימים. ההחלטה המשותפת של נשיאת בית המשפט העליון, היועמ"ש לממשלה ומפכ"ל המשטרה הקודם על הקמת צוות בין מערכתי לגיבוש מתווה לאבטחת שופטים, פרקליטים וגורמי אכיפת חוק מאוימים, הבשילה בחודש דצמבר 2007 לכדי סיכום עמ"ט שהמלצותיה אושרו על ידי

9 המפכ"ל הקודם, דא עקא נכון להוצאת דוח ביקורת זה (4 שנים לאחר פרסום עבודת הצוות) המלצות העמ"ט עדיין לא יושמו, לאור התנגדות משרד המשפטים. מומלץ כי המשרד לביטחון הפנים יפנה למשרד המשפטים בעניין התנגדות מנהל בתי המשפט למימוש סיכום עבודת המטה בעניין אבטחת שופטים ופרקליטים, עבודת מטה שהמלצותיה אושרו על ידי המפכ"ל הקודם. 12. דיון בממצאי הדוח והמלצותיו יתקיים בנפרד בראשות המנכ"ל. זימון יפורסם בנפרד. 13. על פי נהלי המשרד, הדוח המצ"ב אמור להתפרסם באתר האינטרנט של המשרד בעוד 45 ימים, במידה ויש לך הסתייגויות לתוכנו של הדוח או לחלקים ממנו, נבקש כי תעביר הסתייגויותיך בכתב לסמנכ"ל, הממונה על חוק חופש המידע במשרד. בברכה, יצחק שגב מבקר המשרד לביטחון הפנים וממונה תלונות הציבור