פוליסה לביטוח חיים קבוצתי בבעלות האוניברסיטה העברית בירושלים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פוליסה לביטוח חיים קבוצתי בבעלות האוניברסיטה העברית בירושלים"

תמליל

1 פוליסה לביטוח חיים קבוצתי בבעלות האוניברסיטה העברית בירושלים )להלן: "החברה"( מתחייבת בזאת כי בכפוף לתקפות הפוליסה, על יסוד הצהרות והודעות בעל הפוליסה ו/או המבוטחים המהוות חלק בלתי נפרד מהפוליסה ובכפיפות לתנאים, להוראות לסייגים ולהסדר התחיקתי, מתחייבת החברה לשלם למוטב/ים תגמולי ביטוח בעת קרות מקרה ביטוח כמפורט בפוליסה ונספחיה וכמפורט בדף פרטי הביטוח. הגדרות בפוליסה זו - לשון מין זכר כוללת לשון מין נקבה ולהיפך, לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך, אלא אם צוין אחרת. בפוליסה זו תהיה משמעות המונחים כמפורט להלן: ביטוח חיים בעל הפוליסה ביטוח )ה(קודם גיל המבוטח גיל ההצטרפות המרבי גיל מקסימאלי לביטוח דף פרטי הביטוח ההסדר התחיקתי החברה חוק חוזה ביטוח מבוטח ביטוח למקרה פטירה מכל סיבה, נכות לתאונה ומחלה כמפורט בפוליסה זו. מעסיק או ספק שירות או תאגיד אשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח כבעל הפוליסה, ובלבד שקבלת ביטוח חיים קבוצתי לעובדיו אינה המטרה העיקרית להתאגדות התאגיד ובהתאם לאמור בתקנות. ביטוח חיים ונכות קבוצתי של בעל הפוליסה שהיה בתוקף עד והוארך עד ליום גיל המבוטח ייקבע על פי תאריך יום הולדתו. לכל סעיף בפוליסה ונספחיה אשר מצוין גיל, גיל המבוטח ייקבע בהתאם להגדרת סעיף זה. במידה וגיל המבוטח אינו תואם את דיווח בעל הפוליסה, יוכיח המבוטח לחברה את גילו על ידי המצאת תעודת זהות ו/או מתן אישורים הנדרשים על פי כל דין. הגיל המרבי הנקוב בדף פרטי הביטוח שלאחריו רשאית החברה לסרב לקבל את המועמד לביטוח. הגיל המרבי ונספחיה. הנקוב בדף פרטי הביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה דף המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל בין השאר: שם בעל הפוליסה, מספר הפוליסה, הכיסויים, סכומי הביטוח ושיעור הפרמיה במסגרת הפוליסה הספציפית, גיל מינימאלי ומקסימאלי לביטוח ותנאים נוספים ככל שיפורטו. חוקים, תקנות, צווים והוראות המפקח, אשר יסדירו את התנאים החלים על החברה, בעל הפוליסה, המבוטח ו/או המוטב וכפי שיחולו מעת לעת.. חוק חוזה ביטוח התשמ"א עובד ו/או גמלאי אצל בעל הפוליסה שחייו בוטחו על פי תנאי הפוליסה ואשר פרטיו דווחו לחברה ובכפוף לאמור בדף פרטי ביטוח..1 1

2 מדד מדד יסודי מוטב מקרה ביטוח הצהרת בריאות טופס הצטרפות פוליסה עובד עובד חדש פרמיה סכום ביטוח תקופת הביטוח תום תקופת הביטוח תקנות תקופת )ה(ביטוח הקודם / קודמת תאונה שנת ביטוח מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות( שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או גוף מוסכם אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף. המדד האחרון הידוע ב- 1 בחודש של תחילת הביטוח. המדד הבסיסי מותאם למדד חודש ינואר ) נקודות( מחולק ב במקרה פטירה, מי שהמבוטח קבע בכתב מינוי המוטבים שהועבר לחברה טרם קרות מקרה הביטוח ובהיעדר קביעה כזה - יורשיו של המבוטח. אירוע ביטוחי המזכה את המבוטח/המוטב בתגמולי ביטוח כמפורט בנספחי הפוליסה. בכפוף לתנאי הפוליסה, טרם הקבלה לביטוח ומהווה חלק בלתי נפרד מטופס ההצטרפות ובה נתונים אודות מצב בריאותו של המועמד לביטוח. יודגש שרק עובד שהיה מבוטח בפוליסה והחליט לעזוב אותה ולאחר מכן ביקש לשוב ולהיות מבוטח במסגרתה ועובד חדש שוויתר על זכאותו להצטרף לפוליסה והחליט להצטרף אליה לאחר 120 ימים, ועובד שהתחתן והחליט להצטרף לפוליסה מיום חתונתו יצטרכו למלא הצהרת בריאות. טופס שמולא ונחתם על ידי המועמד לביטוח בטרם קבלתו לביטוח, בו הביע הסכמתו להצטרף לביטוח ולהשתתף בתשלום דמי הביטוח כולם או חלקם כמפורט בדף פרטי הביטוח. חוזה ביטוח שבין בעל הפוליסה לבין החברה לרבות התנאים הכלליים, דף פרטי ביטוח, נספחים ו/או תוספת המצורפים לו. עובד אצל בעל הפוליסה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י בעל הפוליסה. עובד המצטרף לבעל הפוליסה לאחר מועד החתימה על הסכם זה. דמי הביטוח שבעל הפוליסה חייב להעביר לחברה בגין המבוטחים כמפורט בתנאי דף פרטי הביטוח והפוליסה. סכום הביטוח אותו תשלם החברה למוטב ו/או למבוטח זאת במקרה ביטוח מזכה כמפורט בדף פרטי הביטוח ופי תנאי הפוליסה ונספחיה. התקופה המוגדרת בדף פרטי הביטוח, במהלכה או בחלק ממנה, יבוטחו המבוטחים, בכפוף לתאי הפוליסה אשר התחלתה וסיומה מוגדר מראש. הביטוח לגבי כל מבוטח מסתיים באחד המקרים המצוינים בסעיף 4 לפוליסה. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח חיים קבוצתי( תשנ"ג ועד ואשר הוארך לתקופה נוספת של 12 חודשים, עד ליום ואז הוארך שוב עד ליום חבלה גופנית, שנגרמה מאירוע חד פעמי, פתאומי ובלתי צפוי מראש, על ידי גורם פיזי חיצוני ובלבד שנגרמה במהלך תקופת הביטוח. תחל בתאריך ותסתיים בתאריך

3 תנאים לתוקף הכיסוי הביטוחי 2.1. כללי: הכיסוי הביטוחי במסגרת פוליסה זו ייכנס לתוקפו החל מתאריך תחילת הביטוח כמצוין בדף פרטי ביטוח הכיסוי הביטוחי הינו בכפוף להעברת רשימת מבוטחים וכן חתימת בעל הפוליסה על הצהרה שהוא פועל באמונה ושקידה לטובת המבוטחים כמחויב בתקנות המבוטח חיי במועד הקבלה לביטוח לא הופיע מבוטח ברשימת המבוטחים בתום לב, או עקב טעות, או השמטה, יהיה המובטח תחת כיסוי ביטוחי ובתנאי שעומד בתנאי הביטוח במקרה של סירוב החברה לקבלת מועמד לביטוח, תפרט החברה את סיבת הסירוב וכן תשיב את הפרמיה ששולמה, ככל ששולמה וזאת עד שלושה חודשים מיום דיווח בעל הפוליסה על צירופו לביטוח. צירוף לפוליסה 3.1. מבוטחים קיימ ם:י מבוטחים אשר היו מבוטחים במסגרת הביטוח הקודם יצורפו לביטוח זה אוטומטית, ללא הצורך בחיתום רפואי או חתימה על טופס הצטרפות, תוך שמירה על רצף ביטוחי. הי מבוטחים חדשים: 3.2. עובד קיים ו/או גמלאי קיים של בעל הפוליסה שלא היה מבוטח בביטוח הקודם ו/או עובד חדש אצל בעל הפוליסה לרבות עובד שחזר מחל"ת או חל"ד ובמועד תחילת הסכם זה ה בחל"ת או חל"ד, יצורף לביטוח ללא הצורך בחיתום רפואי, בכפוף למילוי טופס הצטרפות וכתב מינוי מוטבים ובלבד שמימש את זכותו בתוך 120 ימים מתחילת הסכם זה, או 120 מיום הצטרפותו לבעל הפוליסה, או 120 מיום חזרתו מחל"ד או חל"ת, בהתאמה. יום 120 בתוך להסכם זה רשאי להצטרף עובד שנישא בתקופת הביטוח יהיה ובכפוף לחתימה על טופס ללא צורך במילוי הצהרות בריאות ממועד הנישואין, הצטרפות. עובד שמלאו לו 45 שנה, יהיה רשאי להצטרף להסכם זה בתוך 120 יום ממועד יום הולדתו ה- 45, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות ובפוף לחתימה על טופס הצטרפות. עובדים כאמור בסעיפים עד לעיל שלא מימשו את זכאותם להצטרף להסכם במועדים שנקבעו, יוכלו לעשות כן רק בכפוף למילוי הצהרת בריאות ואישור החברה

4 תום תקופת הביטוח הביטוח לגבי כל מבוטח מסתיים באחד המקרים הבאים: בתום כל שנת ביטוח במהלכה הגיע המבוטח לגיל המקסימלי לביטוח, כמפורט בדף פרטי הביטוח ובלבד שלא שולמה פרמיה בגינו. יודגש שעובדים שפרשו והינם בפנסיה תקציבית יוכלו להישאר בביטוח עד לגיל הביטוח המקסימלי. במקרה זה, בעל הפוליסה ימשיך לממן בגינם את חלקו של בעל הפוליסה בפרמיה והמבוטחים ישלמו את חלקם. יודגש כמו כן, שעובדים שפרשו ואינם בפנסיה תקציבית, יוכלו להישאר בביטוח עד גיל הביטוח המקסימאלי, בכפוף לתשלום מלוא הפרמיה באמצעות בעל הפוליסה. בתום תקופת הביטוח כמפורט בסעיף 1 לדף פרטי הביטוח. חבות החברה בתום חודש הביטוח בו הפסיק המבוטח את קשרי העבודה אצל בעל הפוליסה. בקרות מקרה ביטוח המכוסה על-פי הפרקים הביטוחיים של הפוליסה, תשלם החברה לשארים, מוטבים ו/או מבוטחים את סכום הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח. חבות החברה נקבעת בהתאם לאמור בפוליסה ובהסדר התחיקתי. תשלום פרמיות הפרמיות תשולמנה בזמני הפירעון הקבועים בדף פרטי ביטוח. למען הסר ספק יובהר שהפרמיה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או מדד אחר. פרמיה שלא שולמה במועדה, תישא הצמדה וריבית צמודה כמפורט בהסדר התחיקתי פיגור בתשלום לא שולמה פרמיה במועדה, החברה תפעל לפי סעיף 15 מתאימה גם לבעל הפוליסה. לחוק חוזה ביטוח ובלבד שנשלחה הודעה קביעת המוטבים ועדכונם המבוטח רשאי לקבוע )ולשנות( בכתב את המוטב הרשום בכתב מינוי המוטבים בכל מועד, 8.1. טרם התרחש מקרה הביטוח. בהעדר קביעה מדויקת של חלוקה בין המוטבים, החלוקה תהיה בחלקים שווים במקרה בו לא נקבעו מוטבים, ישולם סכום הביטוח על פי צוואתו המאושרת של המבוטח על 8.3. ידי בית המשפט. ובהעדר צוואה, ליורשיו החוקיים של המבוטח, ע"פ צו ירושה. לאחר תשלום מלוא סכום הביטוח המגיע למוטב הרשום בכתב מינוי המוטבים, או על פי 8.4. תהא החברה או ליורשיו החוקיים של המבוטח, צוואתו המאושרת על ידי בית המשפט, משוחררת מחבותה..8 4

5 הגשת תביעות ותשלום סכום הביטוח קרה מקרה הביטוח, על בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב, לפי העניין, להודיע לחברה תוך זמן סביר מיום שנודע לו על כך. מתן הודעה ע"י בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב, משחרר את האחרים מחובתם. עם קבלת תביעה תעביר החברה טופס תביעה למבוטח בו תפרט ותסביר אודות מסמכים הנדרשים לבירור החבות, כמפורט להלן: ובמקרה בו נפטר המבוטח בשנת הביטוח תעודת פטירה. - במקרה פטירה סיבת להצטרפותו לפוליסה זו, תהא החברה רשאית לבקש גם את הראשונה הפטירה אחת לחודש תפנה חברת הביטוח למאגר משרד הפנים לקבלת מידע בגין נפטרים. ותיידע את בעל הפוליסה בדבר אינדיקציה למקרה פטירה, ככל שתהיה כזו. חברת הביטוח תפעל בהתאם לחוזר איתור עמיתים ומוטבים )2012(. ובמידה ולאחר 1 חודשים ולא תצליח החברה למצוא את המוטבים לצורך תשלום דמי הביטוח, תשלח המבטחת הודעה לבעל הפוליסה ובה פירוט הפעולות שבוצעו וזאת בכפוף לדרישת בעל הפוליסה. חברת הביטוח תספק את המידע לא יאוחר מ- 14 ימים מיום הבקשה. החברה לא תדחה תביעה בשל התיישנות אלא אם קיימה את הוראות חוזר האיתור וכן שלחה דוח של הפעולות שבצעה לבעל הפוליסה טרם הדחייה. תגמולי הביטוח ישולמו ישירות לתובעים עד 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. לתגמולי ביטוח שישולמו לאחר 30 ימים, יתווספו הצמדה וריבית צמודה על פי ההסדר התחיקתי. במקרה נכות - מידע סביר לצורך בירור חבותה של החברה, ככל שקיים בידי המבוטח, ואם אין ברשותו, יסייע לחברה להשיגו באופן סביר. החברה תפעל באופן סביר לבירור חבותה ו/או תנהל חקירה לבירור חבותה באופן סביר והיא רשאית לדרוש במקרה של תביעת נכות בדיקה רפואית, תוך זמן סביר ובאופן סביר ועל חשבונה. תגמולי הביטוח ישולמו ישירות לתובעים עד 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. לתגמולי ביטוח שישולמו לאחר 30 ימים, יתווספו הצמדה וריבית צמודה על פי ההסדר התחיקתי. במידה ודחתה החברה תביעה לתגמולי ביטוח על פי ההסדר התחיקתי, תפרט החברה בכתב את נימוקי הדחייה. לבקשת בעל הפוליסה, תשלח המבטחת דו"ח ובו פירוט תביעות שהוגשו, שולמו, תביעות בטיפול ו/או תביעות שנדחו והסיבות לדחייה ודו"חות נוספים ככול שיידרש. הדו"ח יפרט את המידע בחלוקה לכיסויים הביטוחיים כמפורט בדף פרטי הביטוח. יובהר כי סיבת דחייה או מידע רפואי בגין המבוטח, יימסר בכפוף להמצאת ייפוי כוח ו/או ויתור על סודיות רפואית מאת המבוטח ו/או באי כוחו..9 5

6 התיישנות תקופת ההתיישנות לעניין תביעת תגמולי הביטוח היא שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. היתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או מתאונה, תמנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי הפוליסה. הצהרת בעל הפוליסה בעל הפוליסה מצהיר בזה שידוע לו כי הפוליסה כפופה לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח- חיים קבוצתי( התשנ"ג והוא ימסור הצהרה בדבר חובותיו - כקבוע בנספח 1. רשימות מבוטחים בעל הפוליסה יעביר לחברה את רשימת המבוטחים במועדים הקבועים בדף פרטי ביטוח באמצעות מדיה מגנטית. רשימת המבוטחים תכלול את פרטי המבוטח לאפשר לחברה לשלוח דיווחים, העתק פוליסה וכיו"ב למבוטחים. מבנה רשימת המבוטחים יהא על-פי מבנה שיידרש על ידי החברה בו תפורט רשימת המבוטחים על פי פוליסה זו, הכוללת לגבי כל מבוטח את הפרטים הדרושים לחברה לשם ניהול הפוליסה. החברה מתחייבת להחזיק במידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו, וכן לקיים את הוראות הרשות להגנת הפרטיות בכל הנוגע להחזקת המידע ושמירתו והשימוש בו. החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע שיועבר אליה כאמור לכל מטרה מלבד קיומו של הסכם זה, ובפרט להימנע משמוש לצרכי שיווק של מוצרים אחרים של החברה או של חברות קשורות אליה. התחייבות החברה למשלוח פוליסה בסמוך לתחילת תקופת הביטוח, בהתאם לקבוע בתקנות, החברה מתחייבת להמציא לכל אחד מהמבוטחים העתק פוליסה ודף פרטי הביטוח, בה יפורטו הזכויות המוקנות למבוטח מכוח הפוליסה. הודעות והצהרות שינוי בפוליסה או בתנאיה, ייכנס לתוקפו רק אם החברה ובעל הפוליסה הסכימו לכך בכתב ובוצע רישום מתאים על כך בפוליסה הודעה לחברה תימסר בכתב לכתובתה: בדואר 4 אפעל הכתובת מעודכנת באתר האינטרנט של החברה:.migdal.co.il קריית אריה פתח תקווה החברה, בעל הפוליסה והמבוטח לפי העניין, חייבים להודיע בכתב על שינוי בכתובתם. או

7 ביטוח חיים קבוצתי פוליסה האוניברסיטה העברית בירושלים - דף פרטי הביטוח פוליסה שנחתמה ביום )להלן: "הפוליסה"( )להלן:"החברה"( מכתובת אפעל 4 קריית אריה פתח תקווה האוניברסיטה העברית בירושלים )להלן:"בעל הפוליסה"(, מכתובת: רחוב צ'רצ'יל, בניין גולדסמית, הר הצופים ירושלים תקופת הביטוח 1.1. תקופת הביטוח תחל בתאריך 11/19/2121 ותסתיים בתאריך בין: לבין:.1.2 ניתן להאריך את תוקף הפוליסה, לתקופה נוספת של שנה אחת ועד 5 תקופות הארכה )להלן: תקופת ההתקשרות המוארכת( וזאת בהסכמת הצדדים. הארכת תוקף הפוליסה תבוצע 10 יום לפחות, טרם תום תקופת הביטוח למרות האמור בסעיף 1.1 לעיל, בעל הפוליסה יהיה רשאי, בשיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את תקופת הביטוח בחלוף 24 חודשים, בהודעה מוקדמת של 90 ימים. ביטול הפוליסה כאמור ייעשה בכפוף למעבר קבוצת המבוטחים למבטח אחר. עיקרי הביטוח: גילאי הצטרפות, תום הביטוח, סכומי הביטוח, הכיסויים והפרמיה: גילאי ההצטרפות ותום הביטוח: 2.1. גיל הצטרפות גיל הצטרפות גיל תום הכיסוי מינימאלי מקסימאלי הביטוחי שם הכיסוי הביטוחי מקרה פטירה מכל סיבה )ביטוח חיים( נכות צמיתה מתאונה נכות מוחלטת ותמידית ממחלה מוות מתאונה גילאי ההצטרפות ותום הביטוח: 2.2. סכום ביטוח סכום ביטוח סכום ביטוח נכות סכום ביטוח נכות למקרה מוות מוות מתאונה צמיתה מתאונה מוחלטת ותמידית גיל 270, , , , , , , , , , , , , סכומי הביטוח המקסימאליים בגין כל כיסוי ישולמו בקרות מקרה הביטוח המזכה לפי הכיסוי, כל עוד הפוליסה בתוקף ובכפוף לתנאי הפוליסה והכיסויים. הפרמיה בסך, בגין עובד/ת ו/או גמלאי בפנסיה תקציבית, תשולם במימון משולב של בעל הפוליסה והעובד/גמלאי וזאת בהתאם להיקף משרתו. יודגש שגמלאי שפרש ואינו בפנסיה תקציבית, יוכל להישאר בביטוח עד גיל הביטוח המקסימאלי, בכפוף לתשלום מלוא הפרמיה באמצעות בעל הפוליסה. 7

8 הפרמיה החודשית לא תופחת במהלך תקופת הביטוח גם אם חלק מהכיסויים הביטוחיים הנלווים לכיסוי הפטירה בוטלו ו/או הופחתו כתוצאה מהגיעו של המבוטח לגיל הכיסוי המירבי ובהתאם לתנאי הפוליסה. הפרמיה תועבר במלואה לחברה ע"י בעל הפוליסה: עד ה- 15 לכל חודש. תדירות תשלום פרמיה: חודשי. הצמדה: הפרמיה החודשית וסכומי הביטוח אינם צמודים למדד פרמיה פרטים וניהול הביטוח: חיתום: ההצטרפות לביטוח הינה ללא חיתום, אלא היכן שנקבע אחרת בהסכם זה מבוטחים בפוליסה זו: עובד אצל בעל הפוליסה כתב מינוי מוטבים: נספח המשכיות: מעבר לפוליסה פרטית ללא חיתום: נספח חלוקת רווחים: נספח התאמת פרמיה: נספח ניהול אדמיניסטרטיבי: בעל הפוליסה יעביר רשימת מבוטחים ובהתאם לרשימה זו, 3.7. שתועבר לחברה בגין הביטוח, בכל חודש..3 8

9 נספח 1 הצהרת בעל הפוליסה לפי סעיף 5 בתקנות הואיל: וביקשנו מ להתקשר בפוליסה לביטוח-חיים קבוצתי, בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח-חיים קבוצתי( התשנ"ג )להלן: "התקנות"(, וע"י כך אנו "בעל פוליסה" בביטוח חיים קבוצתי. לפיכך: אנו מצהירים כי לעניין היותנו בעל פוליסה אנו פועלים באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לנו כל טובת הנאה כבעל הפוליסה, למעט ע"פ תקנה 9 לתקנות הנ"ל. אנו מצהירים כי המבוטחים בפוליסת ביטוח-החיים הקבוצתי בחברתכם הינם: עובדים של בעל הפוליסה וגמלאים של בעל הפוליסה, לרבות עובדים שיצאו לחל"ד ו/או חל"ת. הפרמיות על פי הפוליסה משולמות כדלקמן: המבוטחים משלמים את הפרמיה בחלקה. במקרה בו למבוטח יש חלק בתשלום הפרמיה, נדרשת הסכמת המבוטחים לענין הגבייה בגין הביטוח זאת באמצעות נספח 2. בעל הפוליסה מודע לחשיבות הסכמת המבוטחים כאמור )ככל שנדרשה( ועל כן ישתף פעולה עם המבטח לצורך קבלת אישור המבוטחים. ידוע לנו כי המספר המינימאלי של מבוטחים על-פי התקנות הינו 50, ואנו מודעים לכך שאם, במועד כלשהו במהלך תקופת הביטוח, ירד מספר המבוטחים לפחות מ- 50, לא תחודש הפוליסה במועד פקיעתה, או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם תאריך חתימת בעל הפוליסה 9

10 נספח - 2 כתב מינוי מוטבים קביעת מוטבים אני קובע בזה כי המוטבים במקרה מותי חו"ח הינם )סמן ומלא בתיבה להלן(: מספר ת.ז שם משפחה שם פרטי קירבה למבוטח % בתגמולי הביטוח כתובת המוטב או - יורשי על פי דין )באם לא נקבעו מוטבים לעיל(. במקרה שאחד או יותר מהמוטבים הנ"ל ימות לפני או יחד איתי, יועבר חלקו אל: )סמן ב- X ( לשאר המוטבים - באופן יחסי לחלקם בטבלה. לשאר המוטבים - בחלקים שווים ביניהם. ליורשיו על פי דין של המוטב שנפטר. ליורשי על פי דין. הודעה זו מבטלת כל כתב מינוי מוטבים קודם שמסרתי לכם, מכל סוג שהוא, בגין פוליסה זו. ולראיה באתי על החתום: שם המבוטח ת.ז תאריך חתימה 10

11 נספח 3 המשכיות - זכות המרה לפוליסה אישית כל מבוטח בפוליסה הקבוצתית אשר תוקף הפוליסה פג לגביו, למעט גמלאי אשר בחר להישאר בפוליסה הקבוצתית בהתאם לקבוע בהסכם זה, יהיה רשאי לרכוש, ללא מילוי הצהרת בריאות )דיווח על מצב בריאותו(, פוליסה אישית )להלן: "פוליסת המשך"( שתימכר בחברה באותה עת לאדם בגיל המבוטח, מבין תכניות הביטוח למקרה פטירה הקיימות בחברה וזאת ועד גיל 67, בכפוף לתנאים הבאים: הפרמיה )להלן: "דמי הביטוח"( במסגרת הפוליסה האישית יהיו דמי הביטוח הנהוגים בחברה במועד המעבר לכלל המבוטחים בני גילו של המבוטח אצל המבטח בפוליסה אישית דומה. סכומי הביטוח המקסימאלי בכל הכיסויים בפוליסה האישית, יהיו בגובה 111% מהסכומים הקבועים למבוטח במסגרת הפוליסה הקבוצתית שבמסגרת בוטח וכמפורט בדף פרטי הביטוח. על אף האמור, מבוטח יהיה רשאי לרכוש במסגרת פוליסת ההמשך גם סכומי ביטוח מופחתים. המעבר לפוליסה האישית יהיה ברצף ביטוחי ללא חיתום מחדש או בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה. המבטח יפנה בכתב למבוטחים ויציע להם את האפשרוי תו לרכוש את פוליסות ההמשך הפרטיות אשר בנספח זה. למבוטחים יהיו עד 91 יום ממועד קבלת הודעת המבטח בכתב, להודיע למבטח על רצונם לרכוש את פוליסת ההמשך. מבוטח אשר תוקף הפוליסה פג לגביו ורוצה לרכוש פוליסת ביטוח חיים אישית, עם סכום ביטוח זהה או גבוה יותר מסכום הביטוח אשר היה לו בפוליסה הקבוצתית, והוא מוכן למלא הצהרת בריאות ובכפוף לאישור החברה בדבר קבלתו לביטוח, יקבל הנחה של 15% על תעריפי הספר של החברה, לתקופה של 6 שנים. זכות המבוטח לקבל הטבה זו תקפה עד 91 יום ממועד קבלת הודעת המבטח בכתב. המעבר לפוליסת ההמשך יינתן למבוטחים בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ובתנאים הקבועים לצידם: הופסק הביטוח הקבוצתי של המבוטח מפאת עזיבת המבוטח את קבוצת המבוטחים מכל סיבה שהיא. פוליסת הביטוח הקבוצתית אינה מתחדשת בחברת ביטוח כלשהי לגבי כלל המבוטחים, או הפוליסה אינה מתחדשת לגבי חלק מהמבוטחים מכל סיבה שהיא. המעבר לפוליסת ההמשך יתבצע בכפוף לכך שבמועד הצטרפות המבוטח לפוליסת ההמשך לא חודש למבוטח הביטוח הקבוצתי אצל מבטח אחר. פוליסת הביטוח הקבוצתית מתחדשת, אולם בסכומי ביטוח הנמוכים מסכומי הביטוח המקוריים בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי. במקרה זה יפנה המבטח בכתב למבוטחים הרלוונטיים, ויציע להם את אפשרות המעבר לפוליסת המשך תוך 90 יום ממועד הודעת המבטח. תחילת תקופת הביטוח בפוליסות ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח. ההמשכיות תינתן בגין ההפרש בין סכום הביטוח הקודם לבין סכום הביטוח החדש. יודגש שבמקרה זה ההתקשרות תהיה התקשרות ישירה בין המבוטח והחברה

12 נספח 4 נספח חלוקת רווחים הגדרות שנת ביטוח: תקופה של 12 חודשים מיום תחילת תקופת הביטוח או מיום ההתחשבנות האחרון, ככל שהיה כזה )להלן: תקופת ההתחשבנות"(. ההכנסות: 87% אחוזים מסך הפרמיות ששולמו בתקופת ההתחשבנות. תביעות ששולמו: סכומי ביטוח ששולמו למבוטחים ו/או למוטבים בתקופת ההתחשבנות. תביעות תלויות: תביעות אשר הוגשו לחברה אך טרם יושבו באופן מלא או חלקי. יובהר כי תביעות אשר נלקחו בחשבון כ"תביעות תלויות" בתקופת ביטוח מסוימת ואשר בסופו של דבר לא אושרו לתשלום ע"י החברה, יזוכו בחשבון רווח והפסד בתקופת החישוב הבאה. :IBNR הערכת כמות וסכום מקרי ביטוח שאירעו במהלך תקופת ההתחשבנות אך טרם הוגשו ו/או דווחו לחברה. החברה תציג את חישוב רכיב ה IBNR לבעל הפוליסה בחלוקה לכיסויים ביטוחים. בעל הפוליסה רשאי לבחון את הנתונים מול גורם מקצועי מומחה. במקרה של אי הסכמה בין הערכת החברה להערכת המומחה, יפנו הצדדים לגורם שלישי מוסכם אשר קביעתו תהיה מקובלת על שני הצדדים..1.6 רווח / הפסד: ההפרש בין ההכנסות לבין התביעות בכל תקופת התחשבנות. חודשיים )2 חודשים( לאחר תום כל שתי )2( שנות ביטוח ובסיום תקופת הביטוח, יערך חשבון רווח והפסד. החברה תעביר את פירוט הפרמיות והתביעות כמפורט לעיל לסקירה ובדיקה של בעל הפוליסה. אם יוותר רווח, יוחזרו 85% מהרווח לטובת מי ששילם את דמי הביטוח וזאת באמצעות בעל הפוליסה )להלן: "סכום ההחזר"(. במידה ותוצאת החישוב תהיה הפסדית, יתווסף הפסד זה לחישוב חלוקת הרווחים בתקופת הביטוח הבאה. חברת הביטוח תעביר לבעל הפוליסה דוח מבוטחים אשר נגרעו במהלך תקופת הביטוח. הדוח יכלול בין השאר את פרטי המבוטחים, סך הפרמיה ששילמו ומידע נוסף ככל שיידרש לצורך השבת הרווחים, ככל שיהיו כאלה. בעל הפוליסה מתחייב בזאת כי, במקרה שהמבוטחים משלמים את דמי הביטוח, כולם או חלקם, יושב למבוטחים חלקם ברווח בהתאם לחלקם בתשלום דמי הביטוח, לרבות מבוטחים שאינם מבוטחים בעת חלוקת הרווחים בפוליסה, אך שילמו את דמי הביטוח

13 נספח 5 נספח התאמת פרמיה הגדרות פרמיה )P(: הפרמיה ששולמה בתקופת ההתחשבנות הוצאות )E): הוצאות בשיעור 13% 1.3. תביעות )C(: תביעות ששולמו, תביעות תלויות ו I.B.N.R )כקבוע בנספח 4, סעיף 1 )ג( לעיל( תוצאות עסקיות )R(: התוצאות העסקיות 1P: הפרמיה לתקופה הבאה שיעור התאמה מקסימאלי במקרה של הפסד )M(: 25% תוך לפחות חודשיים )2 חודשים( לאחר תום כל שתי )2( שנות ביטוח, יערך חשבון רווח והפסד, כמפורט בנספח 4 לעיל. במקרה בו התוצאה העסקית תהיה הפסדית תשקול האוניברסיטה האם להתאים את הפרמיה ו/או להפחית את תגמולי הביטוח או לא להאריך את ההסכם. אם יוחלט להתאים את הפרמיה תחול הנוסחה שלהלן:.3.1 התוצאות העסקיות תחושבנה על פי הנוסחה הבאה: P*(1-E)-C = R התאמת הפרמיה לכל מבוטח תתקיים רק במקרה הפסד )R>0( ותהיה על פי הנמוך מבין:.1P או = 25% -R/P בכל מקרה, שיעור ההתאמה בכל תקופה לא יעלה על M. מועד התאמת הפרמיה בפועל, יהיה בחודש העוקב לאחר קביעת הפרמיה החדשה בין הצדדים על פי נספח זה וככל שיהיה הפסד

14 פרק 1 ביטוח יסודי ביטוח למקרה מוות )מכל סיבה שהיא( מקרה הביטוח מותו של מבוטח במהלך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא החברה תשלם למוטב/ים ו/או לשאר/ים את סכום הביטוח בקרות מקרה הביטוח גיל תום הכיסוי הביטוחי: סכום הביטוח ופרמיה סכום הביטוח המרבי והפרמיה השנתית הביטוח. הינם בהתאם לקבוע בהסכם זה ומפורטים בדף פרטי 3. הצמדה למדד סכום הביטוח וסכומי הפרמיות צמודים אינם צמודים למדד. 4. מוטבים / שארים המוטבים יהיו כפי שקבע המבוטח בהודעה שנמסרה לחברה המוטבים, ליורשיו של המבוטח. ובמקרה בו לא קבע המבוטח את החרגות / הגבלות למרות האמור לעיל החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח במקרים הבאים: מוות המבוטח נגרם עקב התאבדותו, בין אם היה שפוי בדעתו ובין אם לאו, במהלך השנה הראשונה להצטרפות המבוטח לביטוח הריסק הקבוצתי של בעל הפוליסה. נגרם מקרה הביטוח במזיד ע"י המוטב, פטור המבטח מחבותו כלפי אותו מוטב/שאר. יובהר כי חלקו בסכום הביטוח של אותו מוטב/שאר ישולם למוטבים/שארים האחרים )ככל שקיימים( בחלקים שווים. קיזוז תגמולי ביטוח ככל ששולמו למוטב/לשאר תגמולי ביטוח ככל שהיה זכאי על פי פרק כיסוי נוסף למקרה נכות מוחלטת ותמידית ובמידה ויש זכאות מכוח פרק זה, תשלם החברה למוטב/שאר את ההפרש )ככל שקיים( שבין סכום הביטוח למקרה מוות בניכוי סכום הביטוח ששלום למבוטח בכיסוי נכות מוחלטת ותמידית. גמר הביטוח תוקף הביטוח לגבי מבוטח יסתיים באחד המקרים/המועדים המפורטים להלן, לפי המוקדם מביניהם: עם פטירת המבוטח. בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4 לתנאים הכלליים, בעמוד 3. עם תשלום 111% מסכום הביטוח בנספח נכות מוחלטת ותמידית

15 פרק 2 כיסוי נוסף - מוות כתוצאה מתאונה מקרה הביטוח מות המבוטח כתוצאה ישירה מתאונה שארעה במהלך תקופת הביטוח. החברה תשלם למוטב/ים ו/או שאר/שארים את סכום הביטוח בקרות מקרה הביטוח. גיל תום הכיסוי הביטוחי: 17. סכום הביטוח ופרמיה סכום הביטוח המרבי והפרמיה השנתית הינם כקבוע בהסכם זה והמפורטים בדף פרטי ביטוח. הצמדה למדד סכום הביטוח וסכומי הפרמיות צמודים אינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר. מוטבים / שארים המוטבים יהיו כפי שקבע המבוטח בהודעה שנמסרה לחברה ובמקרה בו לא יקבע המבוטח את המוטבים ליורשיו של המבוטח. קיזוז תגמולי ביטוח ככל ששולמו למוטב/לשאר תגמולי ביטוח ככל שהיה זכאי על פי פרק כיסוי נוסף למקרה נכות מוחלטת ותמידית ובמידה ויש זכאות מכוח פרק זה, תשלם החברה למוטב/שאר את ההפרש )ככל שקיים( שבין סכום הביטוח למקרה מוות בניכוי סכום הביטוח ששלום למבוטח בכיסוי נכות מוחלטת ותמידית. גמר הביטוח תוקף הביטוח לגבי מבוטח יסתיים באחד המקרים/המועדים המפורטים להלן, לפי המוקדם מביניהם: עם פטירת המבוטח. בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4 לתנאים הכלליים. עם תשלום 100% מסכום הביטוח בנספח נכות מוחלטת ותמידית. הגבלות/חריגים המתייחסים למקרה מוות המבוטח לא יהיה תחת כיסוי ביטוחי בהתאם לנספח זה, זאת אם מות המבוטח נגרם במישרין או בעקיפין ו/או התרחש, על ידי אחת או יותר מהסיבות שלהלן: ניסיון התאבדות או חבלה עצמית במתכוון )פרט לניסיון להציל חיי אדם(. אלכוהוליזם ו/או שימוש בסמים, למעט מקרים של שימוש בסמים על פי הוראות רופא. ההשתתפות המבוטח במעשה פלילי )כגון נהיגה בשכרות ע"פ הדין הפלילי(. טיסת המבוטח בכלי טיס למעט כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל כשירות להובלת נוסעים

16 פרק 3 כיסוי נוסף - נכות צמיתה כתוצאה מתאונה 1. הגדרות מקרה הביטוח נכות צמיתה גיל תום תקופת הביטוח רופא מומחה שיעור הנכות נכות חלקית וצמיתה תקנות המל"ל תאונה שארעה למבוטח במהלך תקופת הביטוח, אשר בלי תלות בכל סיבה אחרת, היתה הסיבה הישירה, המיידית והבלעדית, לנכות צמיתה ובתנאי שלא גרמה למותו של המבוטח. שיעור נכות סופי ושאינו זמני כפי שנקבעה למבוטח. 17 רופא שהוסמך על ידי המוסדות המוסמכים ואשר כלול ברשימת הרופאים המומחים בתחום הרלוונטי למקרה הביטוח לפי תקנה 3 לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל"ג ולמעט רופא שיניים או וטרינר. שיעור הנכות יקבע על-פי תקנות המוסד לביטוח לאומי. נכות בה דרגת הנכות של המבוטח עולה על 1% ואינה עולה על 95% זאת עקב תאונה. תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי תאונות עבודה( התשט"ז ו/או כל חוק ו/או תקנה ככל שתקבע בעתיד. מקרה הביטוח קרה מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח, תשלם החברה למבוטח את סכומי הביטוח בהתאם לשיעור הנכות הצמיתה שנקבעה למבוטח על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי, כפול סכום הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח. על אף האמור לעיל, יובהר כי אין בקביעת המל"ל כדי לחייב את החברה. במידה והחברה לא מקבלת את קביעת המל"ל, וקיימת סתירה בין קביעת הרופא המומחה מטעם המבוטח לבין רופא החברה, יהיה המבוטח רשאי לבקש פנייה לרופא מומחה שלישי )להלן: "מומחה מוסכם"(, שיוסכם על הצדדים וקביעתו תהיה המכרעת. יובהר כי עלות המומחה המוסכם תהיה על חשבון החברה. יובהר כי לא ישולם סכום ביטוח מעבר לסכום הביטוח המלא כפי שמפורט בדף פרטי הביטוח, בין אם שולם סכום הביטוח בגין מקרה אחד ובין אם שולם בגין כמה מקרים. הצמדה למדד סכום הביטוח וסכומי הפרמיות אינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר

17 גמר הכיסוי בפרק זה עם תשלום סכום הביטוח המקסימאלי בהתאם לנספח זה, כמפורט בדף פרטי הביטוח, יבוטל הכיסוי בפרק זה. יובהר כי לא תהיה הפחתה בתשלום דמי הביטוח שהינם קבועים. בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 4 לתנאים הכלליים בעמוד 3. פירוט קביעת דרגת נכות וזכאות מקרה ביטוח ראשון - קרה מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח, תשלם החברה למבוטח את סכומי הביטוח בהתאם לשיעור הנכות הצמיתה שנקבעה למבוטח על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי, כפול סכום הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח )להלן - "סכום תשלום חלקי"(. תשלום עקב תאונה נוספת - במקרה בו קרה מקרה תאונה נוסף יחושב סכום הביטוח לו זכאי המבוטח באופן הבא: שיעור הנכות הצמיתה שנקבעה למבוטח על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי כפול סכום הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח. עם זאת, במידה והתאונה הנוספת גרמה לנכות באותו איבר שבו נקבעה למבוטח דרגת נכות בתאונה קודמת אשר שולמה מכח כיסוי זה, תקבע דרגת הנכות הנוספת בניכוי דרגות הנכות שכבר נקבעה לאותו איבר. דוגמא לחישוב סכום הביטוח של מבוטח:.1.1 מבוטח היה מעורב בתאונה שבגינה נקבעו לו אחוזי נכות צמיתים כדלקמן: בגין כף יד ימין - 20% נכות צמיתה. בגין זרוע יד ימין - 10% נכות צמיתה. בגין כף רגל ימין - 15% נכות צמיתה. בגין כף רגל שמאל - 10% נכות זמנית. סכום הביטוח המלא )לצורך דוגמה בלבד(: 100,000 ש"ח. להלן החישוב )על בסיס הנתונים בסעיפים א' ו-ב'(: בגין כף יד ימין: = 100,000 X ,000 ש"ח בגין זרוע יד ימין: )100,000-20,000( X 0.1 = 8,000 ש"ח בגין כף רגל ימין: = 100,000 X ,000 ש"ח בגין כף רגל שמאל: 10% נכות זמנית - אין כיסוי בקביעת נכות זמנית. סה"כ: = 15, , ,000 43,000 ש"ח קביעת דרגת נכות שאינה בהתאם למבחני המל"ל נקבע למבוטח שיעור נכות תמידית מתאונה ע"י רופא מומחה מטעם המבוטח, אך דרגת הנכות איננה ניתנת לקביעה על-פי מבחני המל"ל ובמידה ותהיה סתירה בין קביעת הרופא המומחה מטעם המבוטח לבין רופא החברה, יהיה המבוטח רשאי לבקש פנייה לרופא מומחה שלישי )להלן: "מומחה מוסכם"(, שיוסכם על הצדדים וקביעתו תהיה המכרעת. יובהר כי עלות המומחה המוסכם תהיה על חשבון החברה

18 הגבלות/חריגים המבוטח לא יהיה תחת כיסוי ביטוחי בהתאם לנספח זה, אם נכותו של המבוטח נגרמה במישרין או בעקיפין, על ידי אחת או יותר מהסיבות שלהלן: ניסיון התאבדות או חבלה עצמית במתכוון )פרט לניסיון להציל חיי אדם(. אלכוהוליזם ו/או שימוש בסמים, למעט מקרים של שימוש בסמים על פי הוראות רופא. ההשתתפות המבוטח במעשה פלילי )כגון נהיגה בשכרות ע"פ הדין הפלילי(. מובהר כי עבירת תעבורה לא תחשב למעשה פלילי לצורך סעיף זה. שירות צבאי אלא אם הארוע הינו בעל אופי אזרחי מובהק. טיסת המבוטח בכלי טיס למעט כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל כשירות להובלת נוסעים. שירות המבוטח בצבא ו/או מלחמה או סכסוך מזויין של כוחות עוינים סדירים או בלתי סדירים ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי. ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני פגיעה מנשק לא קונבנציונאלי ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי..8 18

19 פרק 4 כיסוי נוסף - נכות מוחלטת ותמידית ממחלה 1. הגדרות 17 נכות מוחלטת ותמידית גיל תום תקופת הביטוח תאונה נכות מוחלטת ותמידית הנגרמת עקב מחלה במהלך תקופת הביטוח השוללת מהמבוטח באופן מוחלט ולצמיתות בשיעור שלא יפחת מ- 75%, את הכושר לעסוק באיזו תעסוקה או לעשות איזו עבודה תמורת תגמול או רווח בנוסף מבלי לפגוע בכל צורה אחרת של נכות מוחלטת ותמידית, אובדן מוחלט של כושר הראיה של שתי העיניים או אובדן מוחלט ותמידי של יכולת השימוש בשתי הידיים, או בשתי הרגליים, או ביד אחת ורגל אחת, יחשבו לנכות מוחלטת ותמידית במובן הגדרה זו. חבלה גופנית, שנגרמה במועד ובאירוע חד פעמי, פתאומי, בלתי צפוי מראש, על ידי גורם פיסי חיצוני ולא מסיבה אחרת לרבות אמוציונאלית ו/או פסיכולוגית, ובלבד שנגרמה במהלך תקופת הביטוח. המבוטחים 2.1. כמבוטח ייחשב כל העונה על האמור בסעיף 3 לתנאים הכלליים ובהתאם למפורט בדף פרטי הביטוח. מקרה הביטוח ותשלום סכומי הביטוח 3.1. קרה מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח, יפנה המבוטח לחברה בצירוף מסמכים רפואיים המעידים על נכותו המוחלטת והתמידית אשר נגרמה כתוצאה ממחלה או תאונה וחברת הביטוח תשלם את סכום הביטוח כפי שנקוב בדף פרטי הביטוח יובהר כי זכותה של החברה לבדוק את המבוטח על חשבונה ע"י רופא/ים, זאת בזמנים סבירים ולצורך בדיקה ישירה של זכאותו של המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. הצמדה למדד 4.1. סכום הביטוח וסכומי הפרמיות צמודים אינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר. גמר ביטוח 5.1. עם תשלום סכום הביטוח בהתאם לנספח זה וכמפורט בדף פרטי הביטוח, יבוטלו הכיסויים הביטוחים והפוליסה בגין המבוטח תבוטל בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 3 לתנאים הכלליים

20 הגבלות/חריגים המבוטח לא יהיה תחת כיסוי ביטוחי בהתאם לנספח זה, זאת אם נכותו של המבוטח נגרמה במישרין או בעקיפין ו/או הוחשה, על ידי אחת או יותר מהסיבות שלהלן: רק מחלה אלכוהוליזם ו/או שימוש בסמים, למעט מקרים של שימוש בסמים על פי הוראות רופא. ההשתתפות המבוטח במעשה פלילי. שירות צבאי ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי. טיסת המבוטח בכלי טיס למעט כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל כשירות להובלת נוסעים. שירות המבוטח בצבא ו/או מלחמה או סכסוך מזויין של כוחות עוינים סדירים או בלתי סדירים ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי. ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני פגיעה מנשק לא קונבנציונאלי ובתנאי שהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי..6 20

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: מספ

א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: מספ א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: הסוכן: התאריך המבוקש להתחלת הביטוח: לתשומת ליבך: תאריך

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בעמ )להלן: החברה( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה:

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: 01.2017 תובע/ת יקר/ה חוברת זו מיועדת לסייע לך להבנת הליך בירור ויישוב התביעה על פי חוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק - 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. יש מלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים 03-7348169

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

(מגן 5)

(מגן 5) (פטירה מכל יבה שהיא) תנאי כלליי לפוליה לביטוח חיי בפרמיה משתנה כו הביטוח צמוד למדד הפוליה אינה מוכרת כקופת גמל תכנית מ' 555 1 הגדרות ופרשנות...3 חבות החברה...4 תוק הפוליה... 4 ביטול הפוליה...5 חובת גילוי...

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד