מדריך למשתמש של QuickPlay

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדריך למשתמש של QuickPlay"

תמליל

1 מק"ט: BB3 מרץ 2005

2 2004, 2005 כל הזכויות שמורות לחברת.Hewlett-Packard Development, L.P Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית של Bluetooth.Microsoft Corporation הוא סימן מסחרי הנמצא בבעלות בעליו, וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברשיון. המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית למוצרי HP ולשירותיה מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים למוצרים ושירותים אלה. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה. מהדורה שלישית: מרץ 2005 מהדורה ראשונה: אוגוסט 2004 מק"ט: BB3

3 תוכן עניינים ברוך הבא ל- QuickPlay מדיה נתמכת סיור ב- QuickPlay לחצני המקלדת ב- QuickPlay לחצנים ומקשים חמים לפעילות המדיה לחצני עוצמת הקול ניווט ב- QuickPlay השמעת מוסיקה פתיחת מצב מוסיקה שימוש בקונסולת המוסיקה לוח מצב המוסיקה לוח הבקרה תצוגת ספריית המקור ורשימת ההשמעה ניווט ברשימת ההשמעה הפעלת תקליטור שמע קובצי MP3 לפני שתתחיל השמעת קובצי MP3 ניהול רשימת ההשמעה הוספת פריט לרשימת ההשמעה הסרת פריט מרשימת ההשמעה סידור מחדש של הפריטים ברשימת ההשמעה שמירת רשימת השמעה iii

4 תוכן עניינים הפעלת DVD פתיחת מצב DVD הפעלת DVD או תקליטור וידאו הצגת מידע על עוצמת הקול תפריטי DVD הצגת הכותר והפרק של DVD החלפת מצבים מעבר בין מצב מוסיקה למצב DVD מעבר בין QuickPlay וחלונות תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף הצגת מידע על הסוללה תפריטי הגדרות הנגן ניווט לתפריטי הגדרות הנגן חזרה על DVD שלם או על פרק של DVD שינוי השפה של QuickPlay הפעלה וביטול של כיבוי אוטומטי הגדרת העדפות עבור יציאת השמע הגדרת העדפות עבור מאפייני תמונה שחזור הגדרות ברירת המחדל של תפריט Player Setup (הגדרות הנגן) הצגת התמונה על התקן חיצוני אינדקס iv

5 1 ברוך הבא ל- QuickPlay HP QuickPlay הוא פתרון תוכנה חדשני, שהופך את המחשב שלך למרכז בידור נייד. באמצעות ממשק פשוט ונוח לשימוש, תוכל ליהנות ממוסיקה ומסרטי DVD בצורה מהירה מתמיד. לפני שתוכל להשתמש ב- QuickPlay, עליך להגדיר את המחשב באמצעות ההוראות במדריך התחלת העבודה המצורף למחשב. 1-1

6 ברוך הבא ל- QuickPlay מדיה נתמכת QuickPlay תומך בתבניות המדיה הבאות. סוג מדיה מדיית מוסיקה* מדיית וידאו תבנית נתמכת CDDA (תקליטור שמע) MP3 DVD VCD (תקליטור וידאו) SVCD (תקליטור סופר וידאו) *תוכל להאזין לקובצי MP3 המאוחסנים בתקליטור או בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח. כדי לגשת לתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים': בחלונות :XP Home בחר התחל < המחשב שלי < מסמכים משותפים < קובצי מוסיקה משותפים. בחלונות :XP Professional.1 בחר התחל < המחשב שלי < (C:) Documents and < Local Disk < All Users < Settings מסמכים משותפים < קבצי מוסיקה משותפים. אם תקליטור שמע מכיל הן קובצי CDDA והן קובצי QuickPlay,MP3 יטען רק את קובצי CDDA לרשימת ההשמעה. תקליטורים הכוללים תבניות מעורבות אינם נתמכים. למידע נוסף על יצירת רשימת השמעה, ראה "ניהול רשימת ההשמעה", בפרק 3. הערה למשתמשי :itunes רק תבניות MP3 ו- CDDA נתמכות במצב Apple itunes Music כאשר רוכשים קטעי מוסיקה מ-.QuickPlay,Store קטעי המוסיקה מגיעים בתבנית.AAC תבנית זו נתמכת רק על-ידי תוכנת itunes (בחלונות) ועל-ידי חומרת.iPOD ב- itunes ניתן להשמיע ולייבא תבניות מרובות של מוסיקה, כולל.MP3 כדי לשנות את ההגדרות של itunes לייבוא מוסיקה או לצריבת שירים בתקליטור: בחר Edit (עריכה) < Preferences (העדפות). בחר בכרטיסייה Importing (ייבוא) או Burning (צריבה). 2. בצע שינויים בהתאם לצורך לחץ על אישור. 1-2

7 2 סיור ב- QUICKPLAY לחצני המקלדת ב- QuickPlay חלק מדגמי המחשבים כוללים לחצנים מיוחדים לשימוש ב- QuickPlay, בעוד שבדגמים אחרים מבצעים את אותן פעולות באמצעות מקשים חמים במקלדת. המראה עשוי להשתנות בהתאם לדגם. לוח המגע לא פועל כאשר המחשב נמצא במצב.QuickPlay 2-1

8 סיור ב- QuickPlay 2-2

9 ה( סיור ב- QuickPlay 2-3 רכיב מתג הפעלה לחצן DVD לחצן מוסיקה לחצני בקרת מדיה מקש delete המקשים pg up/pg dn תיאור כאשר המחשב: כבוי, לחץ כדי להפעיל את המחשב במערכת ההפעלה חלונות. מופעל בחלונות, לחץ לחיצה קצרה כדי להעביר את המחשב למצב תרדמה. מופעל ב- QuickPlay, לחץ לחיצה קצרה כדי לכבות את.QuickPlay אם אתה במצב תרדמה של חלונות, לחץ שוב כדי לשחזר את פעולת המחשב ממצב תרדמה. במצב המתנה, לחץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה כדי לצאת ממצב המתנה למערכת ההפעלה חלונות. במצב תרדמה, לחץ לחיצה קצרה כדי לצאת ממצב תרדמה למערכת ההפעלה חלונות. אם המערכת הפסיקה להגיב ולא ניתן לסגור את חלונות, לחץ על מתג ההפעלה מבלי להרפות ממנו במשך 5 שניות לפחות כדי לכבות את המחשב. משמש לפתיחת QuickPlay במצב DVD ומציג את התפריט הראשי להקרנת סרטי.DVD משמש לפתיחת QuickPlay במצב מוסיקה. בקרה על עוצמת הקול ועל פעילות המדיה. לפרטים נוספים, עיין בסעיפים "לחצנים ומקשים חמים לפעילות המדיה" ו"לחצני עוצמת הקול", בהמשך פרק זה. במצב מוסיקה, מחיקת פריט נבחר מרשימת ההשמעה. במצב מוסיקה, גלילה בספריית המקור או ברשימת ההשמעה. משך)

10 סיור ב- QuickPlay רכיב מקשי חצים תיאור משמשים לניווט אל פריטים המוצגים על המסך. לחצן /מקש Ok (אישור) בחירת פריט על המסך. לחצן/מקש Back (הקודם) במצב מוסיקה, משמש למעבר לספרייה הנמצאת ברמה אחת למעלה. לחצן/מקש Back אינו פועל במצב.DVD 2-4

11 סיור ב- QuickPlay לחצנים ומקשים חמים לפעילות המדיה בהתאם לדגם המחשב שברשותך, השתמש בארבעה לחצני פעילות המדיה, או מקשים חמים במקלדת המוקצים לפעילות זו, כדי לשלוט בהצגת סרטים ובהשמעת מוסיקה. חלק מדגמי המחשב אינם מחייבים שימוש במקש fn יחד עם המקשים החמים של פעילות המדיה f9-f12) ב) -.QuickPlay לחצן /מקש חם רכיב תיאור fn+f11 fn+f9 fn+f12 fn+f10 לחצן /מקש חם דילוג לפריט הקודם. הקודם/הרצה אחורה* לחצן /מקש חם הפעלה/השהיה של פריט. הפעלה/השהיה לחצן /מקש חם דילוג לפריט הבא. הבא/הרצה קדימה לחצן/מקש חם עצור מקש fn עצירת פעילות המדיה הנוכחית, כגון הפעלה או הרצה אחורה. הקש על + fn לחצן הקודם/הרצה אחורה כדי להריץ אחורה. הקש + fn לחצן הבא/הרצה קדימה כדי להריץ קדימה. fn *פעולות הרצה אחורה והרצה קדימה זמינות בדגמים נבחרים בלבד. הזמינות והפונקציה של חלק מהמקשים החמים משתנה בחלונות וב- QuickPlay. למידע נוסף אודות מקשים חמים, עיין בתיעוד הנלווה למחשב המחברת שלך. למידע נוסף אודות רשימות השמעה, ראה "ניהול רשימת ההשמעה", בפרק

12 סיור ב- QuickPlay למידע נוסף אודות שימוש בלחצני פעילות המדיה בחלונות, עיין בתיעוד המצורף למחשב. לחצני עוצמת הקול באפשרותך להשתמש בלחצני עוצמת הקול כדי לשלוט בעוצמת הקול ב- QuickPlay. רכיב תיאור לחצן הנמכת עוצמת קול הנמכת עוצמת הקול. לחצן הגברת עוצמת קול הגברת עוצמת הקול. השתקת עוצמת הקול. כאשר עוצמת לחצן השתקה* הקול מושתקת, נורת ההשתקה, שנמצאת על לחצן ההשתקה, נדלקת. *כדי לשחזר את עוצמת הקול לאחר ההשתקה ב- QuickPlay, לחץ על לחצן עוצמת קול כלשהו. למידע נוסף אודות לחצני עוצמת הקול של התוכנה, הזמינים כאשר המחשב נמצא בחלונות, עיין בתיעוד המצורף למחשב. 2-6

13 סיור ב- QuickPlay ניווט ב- QuickPlay בעת שימוש ב- QuickPlay : כדי לנווט לפריט במסך, השתמש במקשי החצים. כדי לבחור פריט על המסך, או לבטל את בחירתו, לחץ על אישור. תכונות ניווט נוספות נמצאות בשימוש במצב מוסיקה. למידע נוסף, ראה פרק 3, "השמעת מוסיקה". 2-7

14 3 השמעת מוסיקה מצב מוסיקה של QuickPlay תומך בתבניות המדיה הבאות. CDDA (תקליטורי שמע) MP3 תוכל להאזין לקובצי MP3 המאוחסנים בתקליטור או בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח. כדי לגשת לתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים': בחלונות :XP Home בחר התחל < המחשב שלי < מסמכים משותפים < קובצי מוסיקה משותפים. בחלונות :XP Professional בחר התחל < המחשב שלי < (C:) < Local Disk < All Users < Documents and Settings מסמכים משותפים < קבצי מוסיקה משותפים. אם תקליטור שמע מכיל הן קובצי CDDA והן קובצי,MP3 QuickPlay יטען רק את קובצי CDDA לרשימת ההשמעה. תקליטורים הכוללים תבניות מעורבות אינם נתמכים. 3-1

15 השמעת מוסיקה פתיחת מצב מוסיקה כדי לפתוח את מצב מוסיקה של QuickPlay כאשר המחשב כבוי, במצב תרדמה של חלונות או במצב DVD של,QuickPlay לחץ על לחצן המוסיקה. רכיב לחצן מוסיקה תיאור משמש לפתיחת מצב מוסיקה של.QuickPlay לא ניתן להפעיל את QuickPlay ממצב המתנה של חלונות. 3-2

16 שימוש בקונסולת המוסיקה השמעת מוסיקה כאשר המחשב נמצא במצב מוסיקה של,QuickPlay קונסולת המוסיקה מוצגת. כל פעילויות הדיסק מופיעות בקונסולת המוסיקה. רכיב לוח מצב המוסיקה לוח הבקרה תצוגת ספריית המקור ורשימת ההשמעה תיאור מספק מידע על מצב המוסיקה. לפרטים, ראה "לוח מצב המוסיקה" בהמשך פרק זה. מאפשר לשנות את רשימת ההשמעה ולנווט לספריית המקור. לפרטים, ראה "לוח הבקרה" בהמשך פרק זה. ספריית המקור מציגה את הפריטים הזמינים, ורשימת ההשמעה מציגה את המוסיקה שבחרת להשמיע. לפרטים, ראה "תצוגת ספריית המקור ורשימת ההשמעה" בהמשך פרק זה. 3-3

17 השמעת מוסיקה לוח מצב המוסיקה רכיב תיאור תצוגת Source (מקור ( הצגת מקור המוסיקה הנבחרת. תצוגת הזמן שחלף/זמן כולל תצוגת Title (כותר) מספר שמאלי: הזמן שחלף עבור הפריט המושמע. מספר ימני: משך הזמן הכולל של הפריט המושמע. אם אתה משמיע קובץ MP3 המאוחסן בתיקייה 'קבצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח, הצגת שם האמן, שם התקליטור, מספר הרצועה ושם השיר, כאשר נתונים אלה זמינים. אם אתה משמיע תקליטור שמע, הצגת מספר הרצועה המושמעת. (המשך) 3-4

18 השמעת מוסיקה רכיב נורת נורת נורת Previous (הקודם ( Play (הפעלה ( Next (הבא ( תיאור נורה דולקת: המחשב מתכונן להשמעת הפריט הקודם ברשימת ההשמעה. נורה דולקת: המחשב משמיע פריט מתוך רשימת ההשמעה. נורה דולקת: המחשב מתכונן להשמעת הפריט הבא ברשימת ההשמעה. נורת Pause (השהיה ( נורה דולקת: ההשמעה מושהית. נורה דולקת: ההשמעה מופסקת. נורת Stop (עצירה ( נורת Repeat (חזרה ( נורת Shuffle (ערבוב ( כותרת Playlist (רשימת השמעה) נורה דולקת: רשימת ההשמעה חוזרת על עצמה שוב ושוב. נורה דולקת: המחשב משמיע את הפריטים ברשימת ההשמעה בסדר אקראי. מגדירה את העמודה הימנית של קונסולת המוסיקה כרשימת ההשמעה. הצגת מספר הרצועות והעמודים ברשימת ההשמעה. רשימת ההשמעה מציגה את הפריטים המוגדרים להשמעה במחשב. תצוגות טעינת סוללה הצגת אחוז הטעינה שנותרה בסוללה. תצוגת Time (שעה) הצגת השעה ביום. תצוגת Volume bar (מחוון הצגת רמת עוצמת הקול המוגדרת כעת. עוצמת הקול) 3-5

19 השמעת מוסיקה לוח הבקרה רכיב לחצן Home (דף הבית ( לחצן Back (למעלה ( תיאור לחצני page up ו- down page של ספריית המקור לחצני page up ו- down page של רשימת ההשמעה לחצן 'הוספת רשימת השמעה ' הצגת השורש של ספריית המקור מכל מיקום בספרייה. ניווט לספרייה שנמצאת ברמה אחת למעלה. :pg up הצגת העמוד הקודם בספרייה. :pg dn הצגת העמוד הבא בספרייה. :pg up הצגת העמוד הקודם של רשימת ההשמעה. :pg dn הצגת העמוד הבא של רשימת ההשמעה. הוספת רשימת ההשמעה הנוכחית לרשימות ההשמעה שנשמרו תחת 'רשימת ההשמעה שלי'. (המשך) 3-6

20 השמעת מוסיקה רכיב לחצנים להעברת הרצועה למעלה או למטה ברשימה לחצן לחצן תיאור חץ למעלה: העברת רצועה נבחרת מיקום אחד למעלה ברשימת ההשמעה. חץ למטה: העברת רצועה נבחרת מיקום אחד למטה ברשימת ההשמעה. בחר לחצן זה ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להסיר את רשימת ההשמעה במלואה, או כדי להסיר רצונות נבחרות מרשימת ההשמעה. אם לא נבחרו רצועות, רשימת ההשמעה תוסר במלואה. סימן ביקורת מציין אילו רצועות נבחרו. בחר לחצן זה ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לחזור על רשימת ההשמעה ברצף. בחר לחצן זה ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להשמיע פריטים ברשימת ההשמעה בסדר אקראי. Clear (מחק ( Repeat (חזור ( לחצן Shuffle (ערבוב ( 3-7

21 השמעת מוסיקה תצוגת ספריית המקור ורשימת ההשמעה רכיב נורת Source directory scroll (גלילת ספריית המקור) ספריית מקור נורת Playlist scroll indicator (גלילת רשימת השמעה) רשימת השמעה תיאור מציינת שספריית המקור מכילה מספר גדול של פריטים, ולא ניתן להציג את כולם בעמוד הנוכחי. מאפשרת לך לבחור את מקור המוסיקה. בחר כונן תקליטורים כדי להשמיע תקליטורי שמע. בחר המוסיקה שלי כדי להשמיע קובצי MP3 מהתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח. מציינת שרשימת ההשמעה מכילה מספר גדול של פריטים, ולא ניתן להציג את כולם בעמוד הנוכחי. הצגת הפריטים המוגדרים להשמעה במחשב. 3-8

22 השמעת מוסיקה ניווט בספריית המקור כאשר המחשב נמצא במצב מוסיקה ובחרת באפשרות המוסיקה שלי בספריית המקור, המחשב מוגדר להשמעת קובצי MP3 המאוחסנים בדיסק הקשיח. תוכן התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' מוצג בספריית המקור של קונסולת המוסיקה. בספריית המקור של,QuickPlay התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' מוצגת כתיקייה 'המוסיקה שלי'. כדי לגשת לתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים', או לנהל אותה, המחשב צריך להיות בחלונות. כדי לגשת לתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים', המוגדרת כברירת מחדל, בדיסק הקשיח: בחלונות :XP Home בחר התחל < המחשב שלי < מסמכים משותפים < קובצי מוסיקה משותפים. בחלונות :XP Professional בחר התחל < המחשב שלי < (C:) Documents and < Local Disk < All Users < Settings מסמכים משותפים < קבצי מוסיקה משותפים. ב- QuickPlay, סמלים בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' מזהים תיקיות משנה ושירים. תיקיות משנה מוצגות באמצעות סמל של תו מוסיקלי ותיקייה שירים מוצגים באמצעות סמל תו מוסיקלי.. 3-9

23 השמעת מוסיקה תוכל לנווט ולהציג את תוכן התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בספריית המקור. כדי לנהל את תוכן התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' (למשל, להוסיף או למחוק קבצים), עליך לבצע את פעולות הניהול במערכת ההפעלה חלונות. למידע נוסף על התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים', ראה סעיף "לפני שתתחיל" בהמשך פרק זה. כדי לגלול למעלה או למטה, עמוד אחרי עמוד, בספריית המקור, בחר את הלחצנים page up (עמוד למעלה) או page down (עמוד למטה) בצד שמאל של קונסולת המוסיקה, ולאחר מכן לחץ על אישור. ניתן לנווט אל תיקיות משנה, אך לא לשנותן. כדי לפתוח תיקייה, השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את התיקייה ולאחר מכן לחץ על אישור. כדי לסגור תיקייה ולחזור רמה אחת למעלה, לחץ על Back (למעלה). כדי לחזור לשורש של ספריית המקור, בחר את לחצן home (דף הבית) ולאחר מכן לחץ על אישור. ניווט ברשימת ההשמעה << כדי לגלול למעלה או למטה, עמוד אחרי עמוד, ברשימת ההשמעה: בחר את הלחצנים page up (עמוד למעלה) או page down (עמוד למטה) בצד ימין של קונסולת המוסיקה, ולאחר מכן לחץ על אישור. מיקום הפריטים ברשימת ההשמעה ומספרם מוצגים במונה רשימת ההשמעה בקונסולת המוסיקה. מונה רשימת ההשמעה נמצא בצד ימין של קונסולת המוסיקה. רק קובצי MP3 המאוחסנים ברשימת ההשמעה בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' יוצגו. תבניות אחרות אינן נתמכות ולכן לא יזוהו. המספר העליון במונה מציג את מיקום הפריט הנבחר ברשימת ההשמעה. לדוגמה, אם הפריט השלישי ברשימת ההשמעה נבחר, המספר העליון יהיה 3. המספר התחתון במונה מציג את מספר הפריטים המוצגים ברשימת ההשמעה. 3-10

24 הפעלת תקליטור שמע השמעת מוסיקה כאשר המחשב מוגדר להשמעת תקליטורי שמע, הכותרת בתצוגת המקור היא CD-Drive (כונן תקליטורים). להפעלת תקליטור שמע ב- QuickPlay : 1. כאשר המחשב כבוי, נמצא במצב תרדמה של חלונות או נמצא במצב DVD של,QuickPlay לחץ על לחצן המוסיקה. בצע את הפעולה הבאה: אם יש תקליטור שמע בכונן האופטי, התקליטור יופעל באופן אוטומטי. -או-.2 הכנס תקליטור שמע למגש המדיה של הכונן האופטי וסגור את מגש המדיה. למידע נוסף, עיין בתיעוד הנלווה למחשב המחברת שלך. אם תקליטור השמע אינו מופעל באופן אוטומטי, הקש על הלחצן/המקש חם play/pause (הפעלה/השהיה). לחצן /מקש חם רכיב תיאור לחצן /מקש חם הפעלה/השהיה של פריט. הפעלה/השהיה fn+f9 עליך להפסיק את ההשמעה של פריט מושמע לפני שתוכל להשמיע פריט אחר. כדי למנוע את הפסקת ההשמעה או למנוע פגיעה באיכות ההשמעה: שמור את עבודתך וסגור את כל היישומים הפתוחים לפני הפעלת תקליטור או.DVD עגן או שחרר את המחשב מהתקן עגינה אופציונלי, לפני או אחרי הפעלת דיסק, לא בזמן שהדיסק מופעל. 3-11

25 השמעת מוסיקה הרצועות בתקליטור שמוגדרות להשמעה מוצגות ברשימת ההשמעה. למידע נוסף אודות הסרת רצועות, שינוי סדר השמעת הרצועות או הגדרת המחשב לחזור על השמעת התקליטור, ראה סעיף "ניהול רשימת ההשמעה" בהמשך פרק זה. אם תקליטור שמע מכיל הן קובצי CDDA והן קובצי,MP3 QuickPlay יטען רק את קובצי CDDA לרשימת ההשמעה. תקליטורים הכוללים תבניות מעורבות אינם נתמכים. אם ברצונך להשמיע תקליטור שמע שנמצא בכונן האופטי, והמחשב כבר נמצא במצב מוסיקה, אך מוגדר להשמעת קובצי,MP3 לחץ על Back (למעלה), בחר CD-Drive (כונן תקליטורים) תחת Source directory (ספריית המקור) בקונסולת המוסיקה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן/המקש החם play/pause (הפעלה/השהיה). 3-12

26 השמעת מוסיקה קובצי MP3 לפני שתתחיל לפני שתוכל להשמיע קובצי MP3 ב- QuickPlay, קובצי MP3 שתרצה להשמיע צריכים להיות בתקליטור, או מאוחסנים בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח שלך. כדי לגשת לתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים', או לנהל אותה, המחשב צריך להיות בחלונות. כדי לגשת לתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים', המוגדרת כברירת מחדל, בדיסק הקשיח: בחלונות :XP Home בחר התחל < המחשב שלי < מסמכים משותפים < קובצי מוסיקה משותפים. בחלונות :XP Professional בחר התחל < המחשב שלי < (C:) Documents and < Local Disk < All Users < Settings מסמכים משותפים < קבצי מוסיקה משותפים. כדי לנהל את התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח (לדוגמה, להוסיף, להסיר או להעביר שירים או תיקיות משנה), השתמש בהליכים הסטנדרטיים של סייר חלונות. לקבלת הוראות, בחר התחל < עזרה ותמיכה. כאשר המחשב מוגדר להשמיע קובצי MP3 המאוחסנים בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח, הכותרת בתצוגת המקור היא המוסיקה שלי. 3-13

27 השמעת מוסיקה השמעת קובצי MP כדי להשמיע קובצי MP3 המאוחסנים בדיסק הקשיח כאשר המחשב כבוי, במצב תרדמה של חלונות או במצב DVD של :QuickPlay כדי להשמיע קובצי MP3 המאוחסנים בתקליטור, עיין בסעיף "הפעלת תקליטור שמע" מוקדם יותר בפרק זה. לחץ על לחצן המוסיקה כדי לפתוח את מצב מוסיקה של.QuickPlay בחר בתיקייה המוסיקה שלי מתוך ספריית המקור, ולאחר מכן לחץ על אישור. למידע נוסף, ראה סעיף "ניווט בספריית המקור" מוקדם יותר בפרק זה. הוסף לרשימת ההשמעה את קובצי MP3 שברצונך להשמיע. כדי להוסיף קובץ MP3 מהתיקייה 'המוסיקה שלי' לרשימת ההשמעה, השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את הפריט ולאחר מכן לחץ על אישור. בחר את הפריט מתוך רשימת ההשמעה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן/המקש החם play/pause (השמעה/השהיה). למידע נוסף אודות הוספה או הסרה של פריטים מרשימת ההשמעה, שינוי סדר ההשמעה או הגדרת המחשב לחזור על ההשמעה, עיין בסעיף הבא, "ניהול רשימת ההשמעה". 3-14

28 .1.2 ניהול רשימת ההשמעה השמעת מוסיקה רשימת ההשמעה היא רשימה של פריטים שבחרת מתוך התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' או מתקליטון שמע שהכנסת לכונן. לא ניתן להשמיע פריט במצב מוסיקה, אלא אם הוא מוצג ברשימת ההשמעה. QuickPlay יזכור ויציג את רשימת ההשמעה האחרונה שלך לאחר שהמחשב נכבה. אם ביצעת פעולות תחזוקה בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בחלונות, QuickPlay יעדכן את רשימת ההשמעה. הוספת פריט לרשימת ההשמעה כאשר תקליטור שמע נמצא בכונן האופטי, באפשרותך להוסיף את התקליטור כולו, או רצועה ספציפית, לרשימת ההשמעה. כדי להוסיף את כל התקליטור לרשימת ההשמעה: >> לחץ על הלחצן/המקש החם play/pause (הפעלה/השהיה) בזמן שהאפשרות CD Drive (כונן תקליטורים) נבחר בספריית המקור. כל הרצועות בתקליטור יתווספו לרשימת ההשמעה, והמחשב יתחיל להשמיע את התקליטור. כדי להוסיף רצועה ספציפית לרשימת ההשמעה: בחר באפשרות CD Drive (כונן תקליטורים) בספריית המקור, ולאחר מכן לחץ על אישור. בחר את הרצועה בספריית המקור, ולאחר מכן לחץ על אישור. אם תקליטור שמע מכיל הן קובצי CDDA והן קובצי,MP3 QuickPlay יטען רק את קובצי CDDA לרשימת ההשמעה. תקליטורים הכוללים תבניות מעורבות אינם נתמכים. 3-15

29 השמעת מוסיקה כאשר המחשב מוגדר להשמעת קובצי MP3 מהתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח, תוכן התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' מוצג תחת Source directory (ספריית המקור). ניתן להוסיף קובצי MP3 בלבד, לא תיקיות, לרשימת ההשמעה. כדי להוסיף קובץ MP3 מספריית המקור לרשימת ההשמעה: << בחר את קובץ ה- MP3 והקש אישור. כדי להוסיף שיר לתיקיית משנה ברשימת ההשמעה, תחילה עליך לפתוח את התיקייה. הסרת פריט מרשימת ההשמעה כדי להסיר את כל הפריטים מרשימת ההשמעה: << בחר בלחצן clear (מחק), ולאחר מכן לחץ על אישור. כדי להסיר פריט מרשימת ההשמעה: <<.1.2 בחר את הפריט, בחר את לחצן אישור. כדי להסיר יותר מפריט אחד מרשימת ההשמעה: clear (מחק), ולאחר מכן לחץ על נווט לכל פריט ולחץ על אישור לאחר בחירה בכל פריט. כאשר כל הפריטים שברצונך להסיר מסומנים, בחר את לחצן clear (מחק), ולאחר מכן לחץ על אישור. לחצן clear (מחק) נמצא בגבול הימני של קונסולת המוסיקה. 3-16

30 .1.2 סידור מחדש של הפריטים ברשימת ההשמעה כדי לסדר מחדש את הפריטים ברשימת השמעה: בחר רצועה שברצונך להעביר. השמעת מוסיקה בחר בלחצנים להעברת רצועה מיקום אחד למעלה או מיקום אחד למטה, ולאחר מכן לחץ על אישור. שמירת רשימת השמעה באפשרותך לשמור רשימת השמעה שיצרת ב-.QuickPlay כל רשימות ההשמעה נשמרות בספרייה 'קובצי מוסיקה משותפים/'רשימת ההשמעה שלי'. כדי לשמור רשימת השמעה: >> בחר בלחצן המשמש להוספת רשימת השמעה, ולאחר מכן לחץ על אישור. רשימות השמעה שנשמרו יקבלו שם באופן אוטומטי בהתאם לתאריך ולשעה. ניתן לשנות את שמן של רשימות ההשמעה או למחוק אותן ב- Windows בלבד. 3-17

31 4 הפעלת DVD תוכל לצפות בסרטים ב- DVD או בתקליטור וידאו במצב DVD של.QuickPlay << פתיחת מצב DVD כדי לפתוח את מצב DVD של QuickPlay כאשר המחשב כבוי, במצב תרדמה של חלונות או במצב מוסיקה של :QuickPlay לחץ על לחצן.DVD רכיב תיאור משמש לפתיחת מצב DVD ב- QuickPlay. לחצן DVD לא ניתן להפעיל את QuickPlay ממצב המתנה של חלונות. אם תלחץ על לחצן DVD כאשר DVD או תקליטור וידאו נמצאים בכונן האופטי, לא נדרשת כל פעולה. (הדיסק מופעל). DVD או תקליטור וידאו נתמכים לא הוכנסו לכונן האופטי, מסך HP QuickPlay מוצג, אך לא קורה דבר. כדי להמשיך במצב,DVD הכנס DVD או תקליטור וידאו נתמכים לכונן האופטי. 4-1

32 הפעלת DVD הפעלת DVD או תקליטור וידאו להפעלת DVD או תקליטור וידאו ב- QuickPlay : הכנס DVD או תקליטור וידאו לכונן האופטי וסגור את מגש המדיה של הכונן האופטי. (למידע נוסף, עיין בתיעוד הנלווה למחשב המחברת שלך). כאשר המחשב כבוי, נמצא במצב תרדמה של חלונות או נמצא במצב מוסיקה של,QuickPlay לחץ על לחצן.DVD אם ה- DVD אינו מופעל באופן אוטומטי, הקש על הלחצן/המקש החם play/pause (הפעלה/השהיה). לחצן /מקש חם רכיב תיאור לחצן /מקש חם הפעלה/השהיה של פריט. הפעלה/השהיה fn+f9 אם עדיין לא השתמשת ב- DVD בחלונות, או אם הגדרת האזור ב- DVD נתמך אינה מתאימה להגדרת האזור בכונן האופטי, תוצג הודעה אודות שינוי הגדרת האזור של DVD בכונן האופטי. עיין בתיעוד המצורף למחשב לקבלת הוראות לשינוי ההגדרות האזוריות של ה- DVD בחלונות. לאחר שעדכנת את ההגדרות בחלונות, הפעל מחדש את QuickPlay כדי להחיל הגדרות אלה. כדי למנוע את הפסקת ההשמעה או למנוע פגיעה באיכות ההשמעה: שמור את עבודתך וסגור את כל היישומים הפתוחים לפני הפעלת תקליטור או.DVD עגן או שחרר את המחשב מהתקן עגינה אופציונלי, לפני או אחרי הפעלת דיסק, לא בזמן שהדיסק מופעל. 4-2

33 הפעלת DVD << הצגת מידע על עוצמת הקול כדי להציג מידע על עוצמת הקול כאשר המחשב נמצא במצב :DVD הקש.fn+end תצוגה זו נעלמת מהמסך לאחר 5 שניות על-ידי המערכת. הצגת מידע על עוצמת הקול אינה משפיעה על ההשמעה. << תפריטי DVD כדי להציג תפריט של DVD או של תקליטור וידאו כאשר הדיסק מופעל: לחץ על לחצן.DVD כדי לפתוח פריט מתפריט DVD או מתפריט תקליטור וידאו: << השתמש במקשי החצים כדי לבחור את הפריט, ולאחר מכן לחץ על אישור. הצגת הכותר והפרק של DVD כדי להציג את הכותר והפרק של DVD או של תקליטור וידאו בזמן שהדיסק מופעל: << הקש.fn+end המידע המוצג נעלם לאחר 5 שניות ואינו משפיע על הצגת ה- DVD. 4-3

34 5 החלפת מצבים מעבר בין מצב מוסיקה למצב DVD כאשר המחשב דולק ונמצא ב- QuickPlay : כדי לעבור ממצב מוסיקה למצב,DVD לחץ על לחצן.DVD כדי לעבור ממצב DVD למצב מוסיקה, לחץ על לחצן המוסיקה. רכיב תיאור משמש לפתיחת מצב DVD ב- QuickPlay. משמש לפתיחת מצב מוסיקה של.QuickPlay לחצן DVD לחצן מוסיקה אין צורך לעצור תקליטור או DVD המופעלים כעת לפני המעבר בין מצב מוסיקה למצב.DVD למידע נוסף אודות פתיחת מצב מוסיקה, עיין בסעיף "פתיחת מצב מוסיקה" ב, פרק 3. למידע נוסף אודות פתיחת מצב,DVD עיין בסעיף "פתיחת מצב " DVD בפרק

35 החלפת מצבים מעבר בין QuickPlay וחלונות מאחר ש- QuickPlay אינו חלק ממערכת ההפעלה חלונות: כדי להעביר את המחשב מ- QuickPlay לחלונות, עליך לכבות את QuickPlay ולאחר מכן ללחוץ על מתג ההפעלה. כדי להעביר את המחשב מחלונות ל- QuickPlay, עליך להפעיל את מצב תרדמה של חלונות או לכבות את חלונות, ולאחר מכן לפתוח את.QuickPlay המערכת לא יכולה להפעיל מצב תרדמה ב- QuickPlay. כאשר סוללת המחשב מגיעה למצב קריטי, או לאחר 5 דקות של העדר פעילות של המחשב, המערכת מכבה את המחשב. אם תפעיל את מצב תרדמה של חלונות, ולאחר מכן תפתח את,QuickPlay קובץ התרדמה נשמר, ותוכל לשחזרו לאחר שתשלים את הפעלת QuickPlay ותכבה אותו. כדי להעביר את המחשב למצב תרדמה: בחלונות :XP Home לחץ על 'התחל' < 'כיבוי המחשב'. לאחר מכן החזק את מקש shift לחוץ בזמן שאתה לוחץ על תרדמה. (לחצן 'המתנה' משתנה ל'תרדמה' לאחר לחיצה על.(shift בחלונות :XP Professional בחר 'התחל' < 'כיבוי המחשב' < 'תרדמה'. אם מצב תרדמה אינו מוצג, בחר באפשרות תרדמה מתוך הרשימה. לא ניתן להפעיל את QuickPlay ממצב המתנה של חלונות. באופן דומה, לא ניתן להפעיל את מצב המתנה כאשר המחשב נמצא ב- QuickPlay. 5-2

36 החלפת מצבים כדי לכבות את QuickPlay הן ממצב מוסיקה והן ממצב :DVD >> לחץ על מתג ההפעלה הראשי. רכיב תיאור כיבוי. QuickPlay מתג הפעלה.1.2 כדי לשחזר פעולה ממצב תרדמה לחלונות לאחר השלמת ההפעלה של :QuickPlay לחץ על מתג ההפעלה כדי לסגור את.QuickPlay לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי לשחזר פעולה ממצב תרדמה לחלונות. 5-3

37 6 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף QuickPlay מאפשר לך לשנות הגדרות והעדפות באמצעות תפריטי הגדרות הנגן. תוכל גם להציג מידע על טעינת הסוללה ב- QuickPlay. למידע נוסף, עיין בסעיפים הבאים. 6-1

38 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף << הצגת מידע על הסוללה כדי להציג את מצב הטעינה של הסוללה ומידע נוסף ב- QuickPlay : הקש.fn+end (התצוגה נעלמת לאחר 5 שניות). פתיחת תצוגת המידע אינה משפיעה על ההשמעה. כאשר המחשב נמצא ב- QuickPlay, תצוגת טעינת הסוללה של חלונות אינה זמינה. כאשר המחשב נמצא במצב,DVD בתצוגה מופיע מידע נוסף: אחוז הטעינה שנותרה בערכת הסוללות רמת עוצמת הקול הנוכחית הכותר והפרק של ה- DVD או של תקליטור הווידאו המופעלים כאשר המחשב נמצא במצב מוסיקה, פרטי טעינת הסוללה, פרטי עוצמת הקול ומידע אודות התקליטור או פריט המוסיקה המושמע מהדיסק הקשיח מוצגים בקונסולת המוסיקה. במצב,DVD מידע אודות הסוללה, עוצמת הקול והדיסק מוצג על המסך יחד עם תמונות ה- DVD. במצב מוסיקה של,QuickPlay מידע הסוללה מוצג על המסך יחד עם קונסולת המוסיקה. 6-2

39 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף תפריטי הגדרות הנגן תפריטי הגדרות הנגן מאפשרים לך לחזור על DVD שלם או על פרק,DVD וכן להתאים תכונות מסוימות של,QuickPlay כגון שפת ברירת המחדל, תכונת כיבוי אוטומטי, פלט אודיו ומאפייני תמונות. ניווט לתפריטי הגדרות הנגן כדי לנווט ולהגדיר העדפות בתפריטי הגדרות הנגן המתוארים בסעיפים הבאים, השתמש במקש, esc במקש החם fn+esc ובמקשי החצים. בנוסף, חלק מדגמי המחשבים כוללים לחצן Ok (אישור) שבו ניתן להשתמש לניווט בתפריטי הגדרת הנגן. באפשרותך להשתמש בלחצן Ok כדי לסיים את הבחירות שתעשה בתפריט הגדרות הנגן. אם המחשב לא כולל לחצן,Ok תוכל להשלים את בחירותיך באמצעות הקשה על מקש enter במקלדת. 6-3

40 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף חזרה על DVD שלם או על פרק של DVD כדי לחזור על DVD שלם או על פרק של :DVD כאשר המחשב במצב DVD של,QuickPlay הקש fn+esc כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן). 2. בחר בתפריט Repeat (חזרה), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה: כדי לחזור על ה- DVD כולו, בחר באפשרות Title (כותר) ולאחר מכן לחץ על Ok (אישור). כדי לחזור על פרק של,DVD בחר באפשרות Chapter (פרק) ולאחר מכן לחץ על Ok (אישור). Ok ולאחר מכן לחץ על (לא) No כדי לבטל פעולה זו, בחר באפשרות (אישור). שינוי השפה של QuickPlay כדי להגדיר או לשנות את שפת ברירת המחדל של תפריטי ההגדרות של QuickPlay ושל הפריטים המוצגים על המסך: כאשר המחשב במצב,QuickPlay הקש fn+esc כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן). בחר את תפריט על אישור. General Settings (הגדרות כלליות) ולאחר מכן לחץ בחר בתפריט Menu Language (שפת תפריט), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה: כדי להגדיר שהתצוגות של QuickPlay יוצגו באנגלית, בחר באפשרות English (אנגלית), ולאחר מכן לחץ על Ok (אישור). כדי להגדיר את תצוגות QuickPlay לשפה ספציפית, בחר את שפת ברירת המחדל ולאחר מכן לחץ על Ok (אישור). 6-4

41 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף הפעלה וביטול של כיבוי אוטומטי כיבוי אוטומטי הוא תכונה של,QuickPlay שבאמצעותה ניתן לכבות את המחשב לאחר 5 דקות של העדר פעילות. לדוגמה, המחשב יכול להישאר מופעל ב- QuickPlay למשך 5 דקות לאחר השמעת הרצועה האחרונה או הפרק האחרון בתקליטור או ב- DVD, ולאחר מכן המערכת תכבה אותו. תכונת הכיבוי האוטומטי מופעלת כברירת מחדל. כאשר המחשב נמצא ב- QuickPlay, המערכת לא מפעילה את מצב המתנה. במקום זאת, תכונת כיבוי אוטומטי זו מכבה את המחשב לאחר פרק זמן של העדר פעילות..1.2 כדי להגדיר את העדפות הכיבוי האוטומטי: כאשר המחשב במצב,QuickPlay הקש fn+esc כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן). בחר את תפריט על אישור. General Settings (הגדרות כלליות) ולאחר מכן לחץ 3. בחר Auto Turn Off (כיבוי אוטומטי) ולאחר מכן לחץ על חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה: כדי להפעיל כיבוי אוטומטי, בחר On (דלוק), ולאחר מכן לחץ על Ok (אישור). Ok ולאחר מכן לחץ על (כבוי) Off כדי לבטל כיבוי אוטומטי, בחר (אישור). 6-5

42 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף.1 הגדרת העדפות עבור יציאת השמע לחצן האלחוט אינו פעיל ב- QuickPlay. לא ניתן להשתמש בהתקן אלחוטי, כולל אוזניות,Bluetooth כאשר המחשב נמצא ב- QuickPlay. המחשב מוגדר כברירת מחדל לשידור אותות שמע אנלוגיים באמצעות שקעי יציאת השמע (אוזניות). ההתקנים הניתנים לחיבור לשקע יציאת השמע הם אוזניות ורמקולים. למידע נוסף אודות שימוש בשקעי יציאת השמע, עיין בתיעוד המצורף למחשב. המחשב יכול גם לשדר אותות שמע דיגיטליים מסוג S/PDIF באמצעות מחבר השמע S/PDIF של מוצר הרחבה אופציונלי, כגון בסיס הרחבה xb2000 של,HP או כבל מדיה xc2000 של.HP Notebook All-in-One עיין בתיעוד היצרן למידע נוסף אודות התקנים אלה. כדי לקבוע שהמחשב ישדר אותות S/PDIF ב- QuickPlay, יש להגדיר את העדפת S/PDIF בתפריט Player Setup (הגדרות הנגן). הגדרת שמע שהוגדרה בתפריט Player Setup (הגדרות הנגן) נשמרת לאחר סגירת,QuickPlay אך ניתן לשנותה בכל עת. כדי להגדיר העדפת שמע של :QuickPlay כאשר המחשב במצב DVD של,QuickPlay הקש fn+esc כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן). 2. בחר בתפריט Audio Output (פלט שמע), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה: כדי להגדיר שהמחשב ישדר אותות שמע מסוג,S/PDIF בחר.Ok ולאחר מכן לחץ על S/PDIF כדי להגדיר שהמחשב ישדר אותות שמע אנלוגיים, בחר.Ok אנלוגי), ולאחר מכן לחץ על (דובר Analog Speaker 6-6

43 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף הגדרת העדפות עבור מאפייני תמונה תוכל לכוונן את ערכי הצבע, החדות והבהירות של תמונות המוצגות כאשר המחשב נמצא במצב DVD של.QuickPlay תוכל גם להחזיר הגדרות אלה לערכי ברירת המחדל בפעולה אחת. הגדרת העדפות הצבע כדי לכוונן את ערכי האדום והירוק בתצוגות וידאו של :QuickPlay כאשר המחשב במצב DVD של,QuickPlay הקש fn+esc כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן). בחר את תפריט על.Ok Picture Properties (מאפייני תמונה) ולאחר מכן לחץ 3. בחר Color (צבע), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה: כדי להגדיל את ערכי האדום, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחוון לכיוון הצד הימני של מחוון הצבע, ולאחר מכן לחץ על.Ok כדי להגדיל את ערכי הירוק, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחוון לכיוון הצד השמאלי של מחוון הצבע, ולאחר מכן לחץ על.Ok כדי לסגור את התצוגה, הקש על.esc 6-7

44 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף הגדרת העדפות חדות כדי לכוונן את החדות בתצוגות וידאו של :QuickPlay כאשר המחשב במצב DVD של,QuickPlay הקש fn+esc כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן). בחר את תפריט על.Ok Picture Properties (מאפייני תמונה) ולאחר מכן לחץ 3. בחר Contrast (חדות), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה: כדי להגדיל את החדות, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחוון לכיוון הצד הימני של מחוון החדות, ולאחר מכן לחץ על.Ok כדי להקטין את החדות, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחוון לכיוון הצד השמאלי של מחוון החדות, ולאחר מכן לחץ על.Ok כדי לסגור את התצוגה, הקש על.esc 6-8

45 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף הגדרת העדפות בהירות הפחתת הבהירות חוסכת בצריכת חשמל. אם אתה משתמש ב- QuickPlay כאשר המחשב מופעל באמצעות ערכת הסוללות, מומלץ להפחית את הבהירות כדי להגדיל את זמן הפעולה של הסוללה. למידע נוסף אודות חיסכון בצריכת חשמל, עיין בתיעוד המצורף למחשב. כדי לכוונן את הבהירות בתצוגות וידאו של :QuickPlay כאשר המחשב במצב DVD של,QuickPlay הקש fn+esc כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן). בחר את תפריט על.Ok Picture Properties (מאפייני תמונה) ולאחר מכן לחץ 3. בחר Brightness (בהירות), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה: כדי להגדיל את הבהירות, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחוון לכיוון הצד הימני של מחוון הבהירות, ולאחר מכן לחץ על.Ok כדי להפחית את הבהירות, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחוון לכיוון הצד השמאלי של מחוון הבהירות, ולאחר מכן לחץ על.Ok כדי לסגור את התצוגה, הקש על.esc ניתן גם להגדיר את הבהירות, הן ב- QuickPlay והן בחלונות, על-ידי הקשה על המקש החם fn+f8 להגדלת הבהירות, והקשה על המקש החם fn+f7 להפחתת הבהירות. למידע נוסף אודות שימוש במקשים החמים,fn+f7 fn+f8 ובמקשים חמים אחרים, עיין בתיעוד המצורף למחשב. 6-9

46 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף שחזור הגדרות ברירת המחדל של מאפייני תמונה כדי לשחזר את ערכי הצבע, החדות והבהירות בתפריט Picture Properties (מאפייני תמונה) להגדרות ברירת המחדל: כאשר המחשב במצב DVD של,QuickPlay הקש fn+esc כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן). בחר את תפריט Picture Properties (מאפייני תמונה) ולאחר מכן לחץ על.Ok בחר באפשרות Reset to Default (איפוס לברירת מחדל), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בחר Yes (כן), ולאחר מכן לחץ על.Ok שחזור הגדרות ברירת המחדל של תפריט Player Setup (הגדרות הנגן) ניתן להחזיר את כל העדפות הנקבעות בתפריט הגדרות הנגן General Settings (הגדרות כלליות) להגדרות ברירת המחדל שלהן. ההגדרות הכלליות בתפריט הגדרות הנגן כוללות את: הגדרות השפה שתוארו בסעיף "שינוי השפה של,"QuickPlay מוקדם יותר בפרק זה. הגדרות הכיבוי האוטומטי, מתוארות בסעיף "הפעלה וביטול של כיבוי אוטומטי", מוקדם יותר בפרק זה. כדי לשחזר את כל ההגדרת בתפריט General Settings (הגדרות כלליות): כאשר המחשב במצב,QuickPlay הקש fn+esc כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן). בחר את תפריט על.Ok General Settings (הגדרות כלליות) ולאחר מכן לחץ בחר באפשרות Reset to Default (איפוס לברירת מחדל), ולאחר מכן על מקש חץ ימין. בחר Yes (כן), ולאחר מכן לחץ על.Ok 6-10

47 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף הצגת התמונה על התקן חיצוני ברוב התצורות, כאשר המחשב נמצא ב- QuickPlay וצג VGA אופציונלי מחובר ליציאת הצג, הקש על המקש החם fn+f4 כדי לשנות את מיקום תצוגת התמונה מצג המחשב לצג החיצוני. כאשר המחשב נמצא במערכת ההפעלה חלונות, למקש החם fn+f4 מוקצות פונקציות נוספות. למידע נוסף אודות שימוש במקש החם fn+f4 ובמקשים חמים אחרים, הן ב- QuickPlay והן בחלונות, עיין בתיעוד המצורף למחשב. ב- QuickPlay, סגירת המחשב מכבה את התצוגה. 6-11

48 אינדקס א איכות הפעלה ; ה הגברת בהירות, מקש חם 6-9 הדלקת המחשב 2-3 המתנה, חידוש פעולה 2-2 העדפות פלט אודיו 6-6 העדפות צבע 6-7 הפחתת בהירות מסך, מקש חם 6-9 הפעלה/השהיה, לחצן 2-5 הצגת מידע מערכת, מקש חם 4-6 הקודם/הרצה אחורה, לחצן 2-5 התקנים חיצוניים 6-11 ז זמן שחלף/זמן כולל, תצוגה 3-4 ח חזרה 6-4 DVD מוסיקה 3-7 חלונות, מיתוג אל QuickPlay או ממנו 5-2 כ כיבוי אוטומטי 6-5 כיבוי המחשב 2-3 ל לוח הבקרה 3-3; 3-6 לוח מצב המוסיקה 3-3; 3-4 לחצן Back (הקודם), זיהוי 2-4 לחצן DVD זיהוי 2-3 שימוש 4-1 לחצן home (דף הבית) 3-6 לחצן הוספת רשימת השמעה 3-6 לחצן השתקת שמע 2-6 לחצן מוסיקה, זיהוי 2-3 לחצני page up ו- down page של ספריית המקור 3-6 לחצני page up ו- down page של רשימת השמעה 3-6 לחצני עוצמת קול 2-6 לחצנים להעברת רצועות 3-7 לחצנים Back (הקודם) DVD next/fast forward (הבא/הרצה קדימה) 2-5 Ok (אישור) 2-4 play/pause (הפעלה/השהיה) 2-3 previous/rewind (הקודם/הרצה אחורה) 2-5 Stop (עצור) 2-5 הפעלה 2-3 השתקה 2-6 מדיה, לחצן 2-3 מוסיקה 2-3 עוצמת קול 2-6 פעילות מדיה 2-5 מ מאפייני בהירות 6-9 מאפייני חדות 6-8 מאפייני תמונה 6-7 מדיה נתמכת 1-2; 3-1 מדיה, לחצן 2-3 מדיית וידאו נתמכת 1-2 מדיית מוסיקה נתמכת 1-2 מחוון עוצמת הקול, תצוגה 3-5 מיתוג אל חלונות או ממנו 5-2 אינדקס- 1

49 אינדקס מיתוג תצוגה, מקש חם 6-11 מצב DVD מעבר אל מצב מוסיקה או ממנו 5-1 פתיחה 4-1 מצב מוסיקה, מעבר אל מצב DVD או ממנו 5-1 מצבי מיתוג 5-1 מקש 2-5 fn מקשי חצים ; מקשים חמים next/fast forward (הבא/הרצה קדימה) 2-5 play/pause (הפעלה/השהיה) 2-5; 3-11; 4-2 previous/rewind (הקודם/הרצה אחורה) 2-5 Stop (עצור) 2-5 הגברת בהירות 6-9 הפחתת בהירות מסך 6-9 הצגת מידע מערכת ; מיתוג תצוגה 6-11 ניווט בתפריטי הגדרות הנגן 6-3 פעילות מדיה 2-5 מקשים 2-5 fn חץ 2-4; 2-7 פעילות מדיה, מקשים חמים 2-5 מתג הפעלה 2-3 נ נורות, לוח מצב המוסיקה 3-5 ניווט בתפריטי הגדרות הנגן, מקשם חם 6-3 ניווט 2-7 QuickPlay ספריית מקור 3-9 רשימת השמעה 3-10 ס סמלים, שירים ותיקיות משנה 3-9 ספריית מקור זיהוי 3-8 ניווט 3-9 ע עוצמת קול, 4-3 DVD פ פעילות מדיה, לחצנים 2-5 פעילות מדיה, מקשים חמים 2-5 ק קובצי MP3 אחסון בכונן הקשיח ; אחסון בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' 3-13 הוספה לרשימת השמעה 3-14 השמעה 3-13 מדיה נתמכת ; קובצי מוסיקה משותפים, תיקייה גישה ; ניהול 3-10 ניווט 3-10 קונסולת המוסיקה 3-3 ר רשימת השמעה הוספת פריט 3-15 הוספת קובצי 3-14 MP3 הסרת פריט 3-16 זיהוי 3-8 ניהול 3-15 ניווט 3-10 רצועות תקליטור שמע מוצגות 3-12 שינוי סדר הפריטים הנבחרים 3-17 שמירה 3-17 רשימת השמעה, כותרת 3-5 ש שיר, סמלים 3-9 שעה, תצוגה 3-5 שפה, שינוי 6-4 אינדקס- 2

50 אינדקס C 3-1 ;1-2 CDDA clear (מחק), לחצן 3-7 D ת תיקיית משנה, סמלים 3-9 תפריטי הגדרות הנגן ניווט 3-6 סקירה כללית 3-6 שחזור הגדרות ברירת מחדל 6-10 תצוגת Source (מקור) זיהוי 3-4 כונן תקליטורים 3-11 קובצי 3-13 MP3 תקליטורי שמע 3-11 קובצי מוסיקה משותפים 3-13 תצוגת הסוללה 3-5 תצוגת כותרת 3-4 תצוגת ספריית מקור ורשימת השמעה 3-3 תקליטור וידאו (VCD) 1-2 תקליטור סופר וידאו (SVCD) 1-2 תקליטורי DVD הפעלה ; הצגת עוצמת קול 4-3 תפריט 4-3 תצוגת כותר ופרק 3-4 תקליטורי שמע השמעה 3-11 קובצי 3-14 MP3 רצועות מוצגות 3-12 תבנית מעורבת, 1-2; 3-1; 3-15 תקליטורים בתבנית מעורבת, 1-2; 3-15 ;3-1 תרדמה הפעלה 2-3 חזרה למצב עבודה מ- 3-2 A DVD -וידאו 1-2 I 1-2 itunes N next (הבא), נורה 3-5 next/fast forward (הבא/הרצה קדימה), לחצן 2-5 next/fast forward (הבא/הרצה קדימה), מקש חם 2-5 O Ok (אישור), לחצן 2-4 P pause (השהיה), נורה 3-5 play (הפעלה), נורה 3-5 play/pause (הפעלה/השהיה), מקש חם 3-11; ; Playlist scroll (גלילת רשימת השמעה), נורה 3-8 previous (הקודם), נורה 3-5 previous/rewind (הקודם/הרצה אחורה), מקש חם 2-5 R repeat (חזרה), נורה 3-5 S shuffle (ערבוב), לחצן 3-7 shuffle (ערבוב), נורה 3-5 Source directory scroll (גלילת ספריית המקור), נורה 3-8 stop (עצור), מקש חם 2-5 stop (עצור), נורה AAC B back (הקודם), לחצן 3-6 אינדקס- 3

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

eUM - Sundance EU Excl Index 3

eUM - Sundance EU Excl Index 3 EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234114 חדשות הקורס תרגילי בית חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... הרצאות ותירגולים 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם!

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

T01-1page

T01-1page מבוא לשפת C תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234112 חדשות הקורס תרגילי בית הרצאות ותירגולים חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם! הודעות

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

פרק 1: יבוא וארגון תמונות 28 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על ה

פרק 1: יבוא וארגון תמונות 28 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על ה 8 Library I Develop I Map I Book I Slideshow I Print I Web שימוש באוספי תמונות הקדמה ניהול התמונות בתיקיות חשוב לשמירה על הסדר, אך לא נותן מענה מלא לתזרים העבודה הקבוע של כל צלם. לאחר שייבאת את התמונות

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשע"ו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה

מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשעו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה מכללת הדסה, הפקולטה למדעי המחשב מבוא לתכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה סמסטר א', תשע"ו תרגיל 2 תאריך אחרון להגשה: קמפוס הנביאים יום א', 29/11/2015 בשעה 23:59 קמפוס שטראוס יום ג', 1/12/2015 בשעה 23:59 מטרת

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

550 630 750 850 870 900 950 1000 www.4h.co.il תוכן העניינים כללי זהירות 1.. חלקי המצלמה 2. הטענת הסוללה 5. הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון 6. הגדרות ראשוניות 8. הדלקה וכיבוי 9. צילום 10. בחירת מצב הצילום 12.

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת   iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד