Microsoft Word doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word doc"

תמליל

1 בפני כב' השופטת ג'מילה ג'בארין כליפה תובעת-מבקשת א.ב.ח. (קטינה) באמצעות אמהא.ב.ח. נגד נתבע-משיב ש.ש.ב.ח החלטה בפני בקשת המבקשת (להלן: "התובעת") למסירת כתב תביעה למזונות ומדור לעו"ד עשרת המייצג המשיב בהליך. מאידך, בקשת המשיב(להלן:"הנתבע") למחיקת התובענה מחמת חוסר מעש עקב אי ביצוע המצאה כדין של כתב התביעה לידיו. גדר המחלוקת,האם בגדר התביעה בוצעה המצאה למשיב המתגורר בחו"ל,והאם ניתן למסור כתב התביעה לב"כ המשיב אשר מייצגו בהליכים משפטיים אחרים? רקע והליכים קודמים הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י ביום.0.00 (להלן: "בני הזוג"), ומנישואין אלה נולדה להם הקטינה א', ילידת (להלן: "הקטינה"). נישואין אלה לא עלו יפה, והשלום לא שרר במעונם של בני הזוג. כיום, בני הזוג גרים בנתק גיאוגרפי מוחלט. המבקשת, מתגוררת בישראל, יחד עם הקטינה. ואילו המשיב מתגורר בנפרד, בארצות הברית. בין הצדדים מתקיים הליך גירושין בביה"ד הרבני. כמו כן, מונחת בפני בקשה להסדרי ראייה בין משפחת המשיב - תושבי ואזרחי המדינה לקטינה. המשיב הגיש בעבר תביעה לבית משפט זה על פי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א, במסגרתה טען כי יש להורות על החזרת הקטינה לארה"ב. ההליך נדון תחילה בפני בית משפט זה, ובהמשך בפני שתי ערכאות ערעור. ביהמ"ש העליון דחה את התביעה להחזרת הקטינה לארה"ב לפי אמנת האג. תביעה קודמת למזונות ומדור הקטינה הוגשה ביום (תמ"ש 0-0-0, להלן: "התביעה הראשונה"). ברם, ביום.. הורה בית המשפט, על מחיקתה לאור תוצאות פסק הדין אשר קיבל התביעה להחזר הקטינה לפי אמנת האג. לאחר החלטת בית מתוך

2 המשפט העליון כמפורט לעיל וכפועל יוצא מכך, הוגשה בשנית תביעה למזונות ומדור הקטינה (להלן: "התביעה השנייה").. התביעה השנייה נשוא בקשת המבקשת, הוגשה ביום.., בד ובד עם זו האחרונה, הוגשה בקשה למתן היתר המצאתכתבי בי-דין לחו"ל, וביום.0. ניתנה החלטה ע"י ביהמ"ש המאשרת המצאת כתב התביעה מחוץ למקום השיפוט.. ביום.0., הוגשה בקשה למסירת כתב התביעה לב"כ המשיב דאז (עו"ד מאיר בן חיים), שייצג את המשיב בביה"ד הרבני, ובהמשך לבקשה זו ותגובת האחרון, הורה בית המשפט בהחלטתו מיום.., כי ההמצאה לב"כ המשיב דאז, די בה כדי לצאת חובת ההמצאה למשיב וכן פסק מזונות זמניים.. ביום.0., ביטל בית המשפט את החלטתו מיום... וכן, הורה להמציא את כתב התביעה בהתאם לתקנה 00(), 00() לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- (להלן: "תקנות סד"א"), בהתאם לכתובת שמסר המשיב בהליך.. ביום 0.0., נתן בית המשפט פסק דין בעניין מזונות הקטינה לחובת המשיב, וציין כי בוצעה המצאה של כתב התביעה כדין בהתאם לתקנה 0 לתקנות סד"א.. ביום 0.0., הוגשה בקשה לביטול פסק הדין על-ידי המשיב (כותרת הבקשה שהוגשה "בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה ובמעמד צד-אחד בשל אי המצאת כתב התביעה"). יצוין, כי הבקשה לעיל, לרבות אחרות שלא אוזכרו, הוגשו על-ידי המשיב, עת שאינו מיוצג. 0. ביום 0.0., המציא ב"כ המשיב, עו"ד אלן עושרת,יפוי כוח לתיק המזונות, וביום 0.0., המציא יפוי כוח נוסף, אשר בזה האחרון, השליחות צומצמה ו/או תוקנה לבקשה לביטול פס"ד (בתביעת המזונות) וכן בבקשות לביזיון ביהמ"ש.. ביום.0., ניתנה החלטה ע"י בית המשפט המורה על ביטול פסק הדין בענין המזונות מיום 0.0., בהסתמך על הסכמת ב"כ התובעת שניתנה בתגובתה מיום.0... בהחלטתו מיום.0., הורה בית המשפט כי יהא על התובעת להמציא את התביעה למשיב בהתאם לכתובת שמסר, היות וב"כ המשיב ייצג את המשיב בהליך של ביטול פס"ד בלבד.. ביום 0.0., הוגשה בקשה על-ידי המבקשת, למתן הוראות מביהמ"ש, בעניין דרך המצאת כתב התביעה למשיב. המותב דאז, הורה בהחלטתו מיום.0., "התובעת תפעל כפי הבנתה לשם המצאת התביעה לנתבע וזאת בשים לב להחלטות שניתנו בעבר".. ביום 0.., הוגשה בקשה על-ידי המשיב, למחיקת כתב התביעה מחוסר מעש. ביום.0.,.0., העביר זה האחרון, שתי בקשות נוספות בהתאמה. (בקשות,,). מתוך

3 ביום.., הוגשה הבקשה שבנדון למסירת כתב התביעה למזונות לב"כ המשיב,וביום..0 הוגשה תגובה מטעם עו"ד אלן עשרת המתנגד לבקשה.. למען הסר ספק יוער, כי לא נעלמה מעיני אף בקשה בתיק דנן, אף אם זו אינה מאוזכרת לעיל. עמדת המבקשת. כל ניסיונותיה של המבקשת למסור את התביעה למשיב עלו בתוהו והמשיב מתחמק מקבלת הדואר.. יש לאשר המצאת התביעה לעו"ד אלן עושרת, מכוח תקנה לתקנות סדר הדין האזרחי אשר ייצג את המשיב בבקשה לביטול פסק הדין בתיק זה וכן מייצגו בתיקים נוספים,בבית המשפט העליון,בבית משפט השלום בנצרת,בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני. מדובר בעניינים חופפים ומשיקים לענייננו ונובעים כולם מן הסכסוך המשפחתי. כאשר המשיב נמצא בקשר רצוף עם עו"ד כמתבקש ממצבת התיקים בהם הוא מייצגו,כך שמתקיימים יחסי עו"ד לקוח.. מדובר בתביעת מזונות של קטינה,,המשיב מודע לקיומה של התביעה והוא אף מחזיק בהעתק ממנה,והפסיקה התירה להמציא כתבי טענות ע"י כלל הידיעה. 0. מדובר בתביעת מזונות קטינה שתלויה ועומדת כשנתיים וחצי,ולא יתכן שטענות של ביצוע מסירה כדין או לא יחסמו דיון בתביעה. עמדת המשיב. המבקשת או ב"כ התרשלה ולא ביצעה המצאה כדין של כתב התביעה על אף הזמן הרב שחלף מאז הגשת התביעה ומיום ביטול פסק הדין בהעדר.. עו"ד עשרת אינו מייצג את המשיב בהליך הנוכחי ויפוי הכוח שהוגש לתיק מוגבל לבקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר המשיב בתיק זה.. המותב הקודם נתן החלטה ביום..0, כי מאחר ועו"ד עשרת ייצג את המשיב רק בהליך של הבקשה לביטול פסק דין הרי שיש להמציא התביעה לידי המשיב,והמבקשת לא ערערה על החלטה זו.המבקשת חוזרת על אותה בקשה תוך הסתרת ההליך הקודם והדבר מהווה הטעיה וערעור שלא כדין על החלטות שניתנו.. המבקשת מטעה את בית המשפט ומונה הליכים בהם עו"ד עשרת אינו מייצג את המשיב, כי אם אביו ובני משפחתו. מתוך

4 על פי הפסיקה המאוחרת והמחייבת, לא ניתן להמציא כתב תביעה חדש לעו"ד המייצג את הנתבע בהליכים אחרים.עו"ד עשרת מפנה להלכת זדה בע"מ /0, ולפסקי דין נוספים.. בעניין כלל הידיעה,לטענתו, המבקשת מפנה לפסקי דין העוסק במניין הימים להגשת ערעור ולא בהגשת כתב תביעה ראשון לידי הנתבע. דיון והכרעה הסמכות הבין-לאומית בתובענות למזונות ולמדור. הסמכות הבין-לאומית של ביהמ"ש לענייני משפחה לדון בתובענות למזונות ולמדור של הקטינה המתגוררת בארץ, שהאב מתגורר מחוץ לישראל, נקנית מכוח 00(), 00() לתקנות סד"א. אלו זכו לפרשנות מרחיבה בכל הנוגע לתביעת מזונות של הקטין ופורשו כמאפשרות המצאה מחוץ לתחום לשם קניית סמכות בין-לאומית גם שהקטין מתגורר בישראל, ואילו האב מחוץ לגבולות המדינה. (שאול שוחט ודוד שאוה סדר הדין בבית משפט לענייני משפחה (תש"ע 00)).. בענייננו, מאחר והמשיב מסר כתובת מדויקת בחו"ל להמצאת כתבי בי-דין (כתובת המצוינת על-גבי כתבי טענותיו), ועת עסקינן בתביעת מזונות קטינה השוהה בארץ, על יסוד אלה, ניתן היתר המצאה מחוץ לגבולות המדינה כדין, ולביהמ"ש הסמכות לדון בתובענה. המצאת כתב בי-דין מחוץ לגבולות המדינה הדרך הראויה להמצאת כתבי בי-דין. כאשר הנתבע מתגורר בחו"ל נדרשת התובעת לשאת בנטל כפול לצורך ניהול תביעתה כנגד נתבע כזה אשר מקום מושבו הקבוע בחו"ל:ראשית, על התובע לקבל היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט בהתאם לאחת מהעילות הקבועות בתקנה 00 לתקנות סד"א.שנית, נדרש בית המשפט לתנאי השני הוא המצאת כתב בי דין לנתבע המתגורר בחו"ל בהתאם להוראות הדין בכלל, ובהתאם להוראות בית המשפט בפרט. 0. בהקשר זה יצוין כי ישראל היא צד לאמנת האג, שהינה "האמנה בדבר המצאתם, בחוץ לארץ, של כתבי בי-דין וכתבים שלא מבי-דין בעניינים אזרחיים או מסחריים, על נספחיה, שנערכה בהאג ביום בנובמבר לרבות הצהרת ישראל על פיה, ואשר נוסחה ניתן בתוספת הראשונה" (סעיף בתקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג, תשל"ו - ; להלן: "תקנות אמנת האג"/ "האמנה"). (ראה בש"א (מחוזי ת"א) 0/0 GNUBREWTHCIL CAL נ' לינרו לייט בע"מ, תק-מח,()00,0 (00) 0 ובש"א (מחוזי יר') /0 ספיר נ' ברמן, תק-מח 00(), 000, (00)). 00 לפיכך, ככל שנתבע מתגורר בחו"ל במדינה שהיא צד לאמנת האג - על המצאת כתבי בי-דין לנתבע כזה להיעשות בהתאם להוראות אמנת האג, הנכללות בתקנות אמנת האג ומהוות את התוספת הראשונה לתקנות אלה.. בעניין זה צוין כי ישראל כמו גם ארצות הברית, בה מתגורר הנתבע הינם צדדים לאמנת האג הנ"ל.משכך, הריני נדרשת לבירור השאלה האם כתב התביעה דנן, אכן הומצא לנתבע בהתאם להוראות אמנת האג. מתוך

5 ג( סעיף 0 לאמנה קובע: "למעט מקום שמדינת היעוד מצהירה על התנגדותה לכך, לא תניח אמנה זו מכשול: א. לאפשרות לשלוח במישרין באמצעות הדואר כתבי בי דין לבני אדם הנמצאים בחוץ לארץ". [ההדגשה שלי ג.ג.כ] כב' השופטת בינייש (כתוארה אז) החליטה בע.א. / ברג נ' ברג פד"י נ"ד (): "במועד אשרור האמנה, הצהירה ממשלת ישראל כי: מדינת ישראל תביא, בכל הנוגע לסעיף 0 ס"ק (ב) ו- ( של האמנה להמצאתם של כתבי בי-דין, אך ורק, באמצעות הנהלת בית המשפט... הנה כי כן... מדינת ישראל לא ראתה להסתייג מהמצאה בהתאם לאמור בסעיף קטן 0 א( ( קרי המצאה באמצעות הדואר"... אשר על כן, ההמצאה שנעשתה במקרה שלפנינו באמצעות הדואר נעשתה כדין".. יתר על כן, בפסיקה מאוחרת של בתי המשפט נקבע כי: "ארה"ב הינה צד לאמנת האג, אולם בניגוד לגרמניה, ארה"ב לא התנגדה להמצאת כתבי בי דין זרים לשטחה באמצעות הדואר" (רע"א 0/0 קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ נ' אליעד (פורסם בנבו, 0..00), פסקה 0 בהחלטה; כן ראו - ע"א (ת"א) /0 RAYTHEON COMPANY נ' אשבורן חברה לסוכנויות ומסחר בע"מ, תק-מח 00(), [(..00) כך שניתן לבצע המצאה לחו"ל באמצעות דואר רשום.. הצדדים חלוקים לעניין עצם ההמצאה. מחד, ב"כ המבקשת טוענת, כי בוצעו מספר ניסיונות להמציא את כתב בי-דין, בעוד האחרונים לא צלחו משום שהמשיב סרב לקבל את דבר הדואר מאידך, טוען המשיב, כי ב"כ המבקשת כתבה כתובת שגויה והתרשלה בביצוע ההמצאה עד היום.. אין עוררין, כי כתובת המשיב הינה: XXX. מעיון במסמכי התיק עולה כי בוצעו המצאות כדלקמן: א.משלוח דואר רשום באמצעות דואר ישראל מס'.RA0IL סיבת החזרה:.USPS מעיון במסמך המצורף מחברת - UNCLAIMED ב.משלוח דואר רשום + אישור מסירה באמצעות דואר ישראל מס'.RAIL נשלח ביום.. לכתובת המשיב. הדואר חזר לב"כ המבקשת. סיבת החזרה -.UNCLAIMED ג. משלוח דואר באמצעות חברת שליחים FEDEX מס'. 0 הדואר נשלח ביום.0.0. ד. משלוח דואר רשום + אישור מסירה באמצעות דואר ישראל מס'.RA00IL הדואר חזר לב"כ המבקשת ביום //. סיבת החזרה UNCLAIMED.. הצדדים חלוקים לעניין המשלוח. מחד, ב"כ המבקשת טוענת כי שלחה למען המשיב שמסר לבית המשפט, ומאידך, טוען המשיב בבקשה מס' (נספח א') ובתגובה לבקשה מס' (נספח, ו - ), כי ב"כ המבקשת שלחה את הדואר לכתובת שגויה. מתוך

6 לאחר עיון בבקשות השונות, לרבות בנספח ב' שצירפה ב"כ המבקשת בבקשה זו. וכן, מעיון בטענות המשיב באמצעות בא-כוחו, מיום 0.., ויום 0.0. אני דוחה את טענות המשיב, לכך שב"כ המבקשת רשמה דואר שגוי. עיינתי בנספחי הבקשה, כתובת המשיב כפי שמסר מופיעה על דבר הדואר.. לאחר שעיינתי במסמכי השבת הדואר השונים, הנספחים המצורפים לבקשה זו, ובטענות הצדדים, אני קובעת כי המבקשת עמדה בדרישת ההמצאה באמצעות משלוח בדואר רשום לכתובת אשר ציין המשיב עצמו. 0. יצוין, כי כל דברי הדואר נושאים את כתובת המשיב במדויק, כפי שמסר ומופיעה בכתבי טענותיו. בהקשר זה אפנה להחלטת כב' בית המשפט מיום.., בלשונה: "רואה להבהיר כאן כי במקרה כזה הואיל והנתבע מסר כתובת מדויקת למשלוח כתבי בי- דין, הרי שהמצאה בדואר רשום לכתובת האמורה תהווה המצאה כדין בהתאם לתקנה."0 ומיום 0.0., בלשונה: "ראה החלטה מיום.. לפיה משלוח כתב התביעה בדואר רשום לכתובת שמסר הנתבע תהווה מסירה כדין...".. עו"ד עשרת, ציין כי אי ביצוע מסירה פורמאלית של כתב התביעה, אינו מקנה סמכות שיפוט לבית המשפט. אין חולקים, כי המשיב, על אף טענתו שלא קיבל לידיו את כתב התביעה באופן פורמאלי, טענה השגורה בפיו לאורך ההליך, מודע להליכים המתקיימים ולכתב התביעה העומד וקיים, זאת לאור הבקשות והתגובות שהמציא לביהמ"ש זה.. ועל כן במקרה דנא, יש לבחון האם ניתן להחיל את כלל הידיעה כמקרה חריג בהתקיים נסיבות מיוחדות גם על המצאת כתב התביעה. "גישת ההמצאה" ו"גישת הידיעה": המסגרת המשפטית. בפסיקת בתי המשפט, נקבעו כללי "הידיעה וההמצאה". פסיקה ענפה קיימת לשתי הגישות, אשר רבים ישבו על מדוכה זו ורבים לשו בעיסה, מי מבין הגישות גוברת או שמא האחרונות משלימות זו את זו.. לגישת "הידיעה" יש צורך להוכיח כי נתקיימה ידיעה בפועל קרי, ידיעה של מלוא הפרטים, ידיעה שאינה שנויה במחלוקת וידיעה ממשית ורלבנטית. ככל שקיים ספק בשאלת "הידיעה" אין להתבסס עליה, ויש למנות את המועדים מעת ההמצאה כדין.. נקבע, כי ניתן לראות את כלל "הידיעה" של פעולה בהליך המשפטי כחריג "לכלל ההמצאה", אשר נועד לאכוף את כללי סדר הדין האזרחי כרוחם ועל-פי תכליתם. מתוך

7 פסק הדין בעניין סרביאן, עוסק בשאלת היחס שבין "כלל הידיעה" לבין "כלל ההמצאה" (ברע"א /0 סרביאן נ. סרביאן (פורסם במאגרים המשפטיים,.0.00) להלן: "סרביאן"). בעניין סרביאן, האירה כבוד השופטת פרוקצ'יה את הסוגיה וציינה כי שני הכללים כלל הידיעה וכלל ההמצאה, חלים למעשה על כל כתבי בי-הדין: "אכן, ניתן לראות את כלל "הידיעה" כחריג לכלל "ההמצאה", אשר נועד לאכוף את כללי סדר הדין האזרחי כרוחם, ועל פי תכליתם האמיתית. תכליתם של כללי סדר הדין לקבוע מסגרת דיונית מוגדרת להליכים אזרחיים בבתי המשפט אשר תאפשר פעולה תקינה ויעילה של המערכת השיפוטית תוך שמירה על זכויותיהם הדיוניות של בעלי הדין והבטחת "יומם" בבית המשפט... החובה הקבועה בתקנות לבצע המצאה כדין של כתבי בי-דין לבעלי הדין נועדה להבטיח כי כל שלב וכל פעולה בהליך השיפוטי שהם צד לו יהיו בידיעתם, וכי מירוץ התקופה לנקיטת הליך משפטי בידי בעל דין על יסוד אותו כתב בי-דין יחל מעת שהומצא לידיו כדין, שאם לא כן עלולה זכותו הדיונית להיפגע. כלל דיוני זה נועד להגן על זכויותיו הדיוניות של בעל הדין והוא נשמר בהקפדה. יחד עם זאת, אם חרף העדר המצאה כדין כאמור, הגיע כתב בי-הדין בפועל לידי בעל הדין וניתנו בידיו עקב כך מלוא האמצעים לפעול על פיו, הושגה תכלית ההמצאה במלואה בדרך אחרת. בנסיבות אלה, ובמסגרת החובה הכללית לפעול בהליך הדיוני בתום לב, חובה על בעל הדין לפעול במסגרת מגבלות הזמן המוטלות על פי התקנות מאותו מועד שבו תוכנו של כתב בי-הדין הגיע לידיעתו. הוא יהא מנוע מהעלאת הטענה כי חרף קיומו של כתב בי-הדין בידיו, וידיעת תוכנו, לא פעל במסגרת המועדים הקבועים בתקנות מחמת אי המצאה פורמלית של אותו כתב...".. לעניין ההמצאה הפורמאלית התייחסה כב' השופטת דורנרברע"א RAYTHEON 0/0 COMPANY נ' אשברון חב' לסוכנויות ומסחר בע"מ, (פורסם בתקדין, 00), כלשונה: "אומנם, בפסיקה ובספרות הובעה הדעה, כי הקפדה על קיומן של הדרישות הפורמליות הקשורות לאופן ההמצאה היא תנאי לקיום ההליך בפני בית-המשפט. ראו דברי השופט אליעזר גולדברג ברע"א / צרצור נ' דלתה (לא פורסם, ניתן ביום..) וכן זוסמן, שם, בע' 0. אלא שאין זו הלכה פסוקה, ובמספר פסקי-דין והחלטות של בית-המשפט העליון נקבע כי ניתן לוותר על הדרישות הטכניות הקבועות בחוק ובתקנות אם ניתן להוכיח את ההמצאה בדרך אחרת, ישירה או עקיפה. דעתי היא, כי דרך ההמצאה הינה שאלה טכנית גרידא, ואין בה כדי להשפיע על הסוגיה המהותית של האפשרות לקיים הליך נגד צד, שהוכח כי קיבל בפועל את כתבי הטענות הרלוואנטיים. ראו גם דברי השופט גבריאל בך בע"א 0/ יעיש נ' אהרון, פ"ד מ( ), בע' - ובבג"ץ / אשקר נ' ראש המועצה המקומית כפר כאבול, פ"ד מו( ), בע', וכן השוו לדברי הנשיא אהרן ברק ברע"א / אסמאעיל נ' סלימאן ואח' (ההחלטה לא פורסמה, ניתנה ביום..)." [ההדגשה שלי - ג.ג.כ].. בעניין גולקו ציין ביהמ"ש כי רק כאשר "הידיעה היא מוצקת וברורה, אין להלוםהסתתרות מאחורי אי ההמצאה" (ראה רע"א /0 גולקו נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (לא פורסם,..0 )להלן: "גולקו"). מתוך

8 ראה גם דבריו של כב' השופט רובינשטיין, בעניין רע"א /0 בן אליעזר ואח' נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ - סניף עפולה, תק-על 00(),, בלשונו: "אציין, כי ככלל דעתי נוטה, כפי שגם נאמר ברע"א /0 גולקו נ' בנק דיסקונט (טרם פורסם) והאסמכתאות המצוטטות שם לרבות בר"ע /0 תכנית אורטופדיה נ' קופת חולים לאומית (טרם פורסם); בע"מ 0/0 פלונית נ' פלוני (טרם פורסם), לכך שכאשר ישנה בהירות ראויה באשר להמצאה בפועל, אין להלום הסתתרות מאחורי אי ההמצאה הפורמלית. כלל הידיעה עשוי לגבור במקרים כאלה על נושא ההמצאה הפורמלית, משנוצר מעין השתק. ואולם, במה דברים אמורים, כאשר הידיעה היא מוצקת וברורה, ותנאי הוא שכזאת תהא הידיעה, לא פחות." 0. עו"ד עושרת,הפנה בתגובתו לפסיקת בית המשפט רע"א /0 זמיר נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (פורסם בתקדין,..00), לצורך תמיכה בטענותיו כי בפסיקת בתי המשפט העדיפו את גישת ההמצאה ולא ידיעה. דא עקא, בהמשך לאותו פסק דין ביהמ"ש הכיר בחריג לכלל ההמצאה לאור השתק וחוסר תום לב, ובהתקיים נסיבות מיוחדות. כך ציין כב' הרשם י' מרזל בס' : "הכלל הוא, אפוא, לדידי, זה המתמקד בהמצאה כדין ולא בידיעה. עם זאת, קיים חריג לכלל זה. יתכנו מצבים מיוחדים בהם ידיעת בעל דין תביא לתחילת מניין הימים, הגם שלא היתה המצאה כדין אותה העת. המדובר באותם מצבים מיוחדים בהם תחולנה דוקטרינות שמחוץ לדיני ההמצאה שבתקנות באופן שהתוצאה בכל הקשור למניין הימים, תשתנה." ובהמשך באותה פסקה: "נראה כאמור כי המשותף למקרים אלו הוא התנהגות לא ראויה של בעל הדין הטוען לפגם בהמצאה, העולה כדי השתק או חוסר תום לב.". יוער, כי כללים אלו, יושמו בהתייחס לתקנה 0 לתקנות סדא, לעניין מניין הימים להגשת ערעור.אך הפסיקה הכירה במקרים חריגים, באפשרות של העדפת כלל הידיעה על פני כלל ההמצאה גם בהמצאת כתבי הטענות הראשונים בתיק.. עו"ד עשרת, אף הפנה בתגובתו לפסיקת בית המשפט העליון בפרשת זדה (בע"מ /0 זדה נ' זדה (פורסם בתקדין,.0.0)), פסקה ו' לפסק הדין: "אך כאן המדובר בהמצאת כתב בי דין ראשון אקט המקנה סמכות שיפוט לבית המשפט, והעובדה שההליך יובא לידיעת המשיב אינה מספיקה ולא כל שכן יפים הדברים ביחס לבעל דין הנמצא מחוץ לגבולות הארץ." עם זאת, נראה כי כב' השופט א' רובינשטיין ציין בסעיף ז' לפסק הדין: "בשולי הדברים אציין כפי שרמזתי מעלה כי בנסיבות קיימת תחושת אי נוחות ביחס לתוצאה, הבאה על פניה בגדרי מאבק פרוצדורלי. ברם, הדרך פתוחה לכאורה בפני המבקשים מבלי שאקבע מסמרות לעתור להמציא את כתבי התביעה למשיב בחו"ל (לפי תקנה 00 לתקנות סדר הדין האזרחי).". יודגש, בפסק דין בעניין זדה, טרם עתר התובע להמציא את כתב התביעה לנתבע בחו"ל לפי תקנה 00 לתקנות סד"א. בעניינו כאמור, התובעת עתרה להמצאת כתב התביעה לחו"ל והמותב דאז נעתר לבקשה עוד ביום.0., ומאז ועד היום, פרק זמן של כמעט שנים, מתוך

9 נעשו מס' ניסיונות להמצאת דבר הדואר לכתובת אשר מסר הנתבע אך כל פעם דבר הדואר חוזר בהערה "לא נדרש". היינו, עניין זדה שונה בנסיבותיה במקרה דנא.. יוער, כי בפסיקה מאוחרת לעניין זדה היתה התייחסות לענין המצאת כתבי הטענות הראשונים אשר הופיעהברע"א Roland Hecht / נ' שפירא (פורסם בתקדין, 0..) (להלן: "רולנד"), ציין כב' השופוסולברג בפסקה, כי יש מקרים בהם תיתכן הכלת כלל "הידיעה" לרבות בהליכים הראשונים בתיק, כלשונו: "טעם נוסף המחזק את מסקנתי האמורה מתבסס על העובדה כי ההשלכות של אישור ידיעתו של בעל דין כהמצאה כדין, הן חריפות בהרבה כאשר מדובר באישור המצאה לחו"ל - אשר אמורה להקנות למדינת ישראל סמכות שיפוט בינלאומית בבקשה לאישור תובענה נגזרת, ולא בנקל יאשר בית המשפט המצאה שכזו. לפיכך, המצאה לחו"ל תתאפשר רק לאחר קבלת היתר המצאה כדין; ורק לאחר שיינתן היתר כאמור, אולי ניתן יהיה להחיל את "כלל הידיעה" ובכך להכיר בידיעתו של בעל דין כהמצאה בפועל." [ההדגשה שלי ג.ג.כ].. בנוסף,בת"א (מחוזי מרכז) Spin Master Ltd 0--0 נ' אל שרכיא אל יקובייא (פורסם בנבו,.0.00), התייחס כב' השופט ב' ארנון, לעניין החלת כלל הידיעה על כתב התביעה פסקה : "על אף שפסק הדין בעניין "סרביאן נ' סרביאן" עוסק בשאלת היחס שבין "כלל הידיעה" לבין "כלל ההמצאה" כאשר מדובר בהמצאתו של פסק דין ולא בהמצאתו של כתב טענות, דומני כי העקרונות הקבועים בו יפים גם לענייננו." [ההדגשות שלי ג.ג.כ]. ופסקה 0: "למרות שכתב התביעה לא הומצא לנתבעת באחת מן הדרכים הקבועות בתקנות סד"א או בתקנות העוסקות בהמצאת כתבי בי-דין לתושבי השטחים המוחזקים, הריני קובע כי יש להתייחס לתובעת כמו שמודעת לכתב התביעה ולתוכנו, וכי יש להחיל לגביה בעניין זה את "כלל הידיעה". [ההדגשות שלי ג.ג.כ].. בת"א (מחוזי מרכז) -0- ליאון נ' סחיש (פורסם בנבו, 0.0.), כב' השופט ב' ארנון קבע, כי התובע המציא לנתבע, המתגורר בארה"ב, את כתב התביעה כדין אך גם אם יוכח בדיעבד שנפלו פגמים טכניים ובלתי מהותיים בהמצאה, בנסיבות העניין, הרי שיש להחיל את כלל "הידיעה" ולראות את כתב התביעה ככזה שהומצא כדין לנתבע.. דהיינו, העדפתה של ידיעת בעל הדין, עשויה לגבור על העדרה של המצאה כדין, העולה מהפסיקה לעיל, כי יש מקרים, אם כי חריגים, בהן הנסיבות יאפשרו את החלת כלל "הידיעה", כאשר המדובר בידיעה ממשית, מוצקת וברורה וזאת מחמת החובה הכללית לפעול בהליך הדיוני בתום לבם, וזאת גם אם עסקינן בהמצאת כתב תביעה. מן הכלל אל הפרט. נוכח כל הניסיונות הכנים של המבקשת לבצע "המצאה כדין" של כתב התביעה לידי המשיב, וזאת כמעט במשך שלוש שנים בכל דרך אפשרית, הן בדואר רשום עם אישור מסירה, הן באמצעות חברת,Fedex כל אלה עלו בתוהו,כאשר המשיב נהג בחוסר תום לב והערים קשיים על המבקשת לצורך השלמת ביצועה של ההמצאה כדין של כתב התביעה מתוך

10 לידיו עת נהג לא למשוך דואר מטעם התובעת או ב"כ אף כי נשלחים לכתובת שהוא מסר בעבר.. מניתוח הדברים שפורט לעיל ניתן ללמוד כי המצאת כתב התביעה אשר בוצעה ע"י משלוח בדואר רשום לכתובת אשר ציין המשיב עולה בקנה אחד עם הוראות אמנת האג 0. המשיב מתנהל כבשגרה, מודע להליכים המתקיימים, מעביר לידי ביהמ"ש בקשות שונות, אך בוחר לעמוד מאחורי מסך הפרוצדורות. בטח ובטח לאחר שכבר ניתן פסק דין בהעדרו בעניין המזונות, וזה בחר להגיש בקשה לביטולו, ואף למנות עו"ד שיטפל בבקשת הביטול.בהקשר זה יש לציין כי המשיב חתם עליפוי כוח כללי לעו"ד אלן עשרת וביום למחרת שיגר יפוי כוח המצמצם מינוי עו"ד רק לענין הבקשה לביטול פסק דין.. העובדה שהמשיב הגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדרו בתביעת המזונות ופסק הדין בוטל,כאשר הוא היה מיוצג בבקשה זו מביאה למסקנה שלא ניתן להרהר אחריה, שהמשיב ידע על תביעת המזונות ידיעה מוצקת וברורה.. בנוסף מעיון בתיק הקשור לתביעת המזונות הראשונה שהוגשה ביום (תמ"ש 0-0-0). עולה כי התביעה הראשונה למזונות הומצאה כדין למשיב בכתובתו בארה"ב.. ביום //0, בבקשת ב"כ המשיב דאז (עו"ד גל טורס), בקשה מס', סעיף לבקשה, ציינה בזו הלשון: "ביום הוגשה כנגד המבקש תביעת מזונות, אשר הומצאה למבקש ביום.0.00, על פי היתר המצאה מחוץ לתחום, שניתן על ידי ביהמ"ש הנכבד, בביתו של המבקש בארצות הברית." [ההדגשה שלי ג.ג.כ]. לבקשה זו צורף תצהיר חתום של המשיב, המאשר "כי כל העובדות המפורטות בבקשה דנן, ידועות לו מידיעה אישית והן נכונות." מכאן עולה, שלמשיב הומצאה תביעת המזונות הראשונה. מעיון בתביעת המזונות הראשונה למול תביעת המזונות השנייה, נשוא הבקשה, הרי שעולה ששתי אחרונות זהות לחלוטין במהותן. תמוה בעיני, כיצד תביעה המזונות הראשונה בוצעה כהלכה באמצעות דואר רשום, ואילו תביעה המזונות השנייה, חרף מאמציה של המבקשת, לא הומצאה לכתובת המשיב.. סבורני, כי אין להלום הסתתרות מאחורי אי ההמצאה הפורמלית. "כלל הידיעה" עשוי לגבור במקרים כאלה על נושא ההמצאה הפורמלית, משנוצר מעין השתק. (ראה פס"ד בן אליעזר לעיל). בנסיבות המתוארות לעיל, פסקי הדין שפורטו לעיל, ובמסגרת החובה הכללית לפעול בהליך הדיוני בתום לב, אני קובעת כי ההמצאה בוצעה כדין ויש לראות את "כלל הידיעה" כגובר על "כלל ההמצאה"."הטוען לצדק צריך שינהג בדרכי צדק" (השופט א' רובינשטיין בעניין גולקו). המצאת כתב בי-דין לב"כ המשיב. תקנה לתקנות סד"א קובעת כדלקמן: 0 מתוך

11 "ההמצאה תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו, אולם אם יש לו מורשה לקבלת כתבי בי-דין לשם המצאה לפי תקנות אלה דיה ההמצאה למורשה, ואם יש לו עורך דין, דיה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו, או בהנחה במשרדו, והכל אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת". על-פי לשון התקנה, דרך המלך לעניין המצאה כתבי בי-דין, תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו. ודוק, מהתקנה נלמד, כי אם מינה הנמען עורך דין, די בהמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו או בהנחה במשרדו, והכל אם ביהמ"ש לא הורה על הוראה אחרת. נציין, כי המצאה למשרד עורך-דינו של בעל-דין במען שאותו ציין על גבי כתבי-בי-דין היא המצאה כדין (ב"ש / ברקוביץ נ' בודינה, פ"ד לט( ) ()).. אין מחלוקת בין הצדדים, כי המשיב מיוצג באמצעות עורך דינו עשרת בערכאות אחרות, וכן במסגרת הליכים אחרים, בפני מותב זה (תמ"ש 0-0-).. דיני ההמצאה הקבועים בתקנות, על פרטיהם השונים, אמורים להגשים, בין היתר, את ידיעת בעל הדין שכנגד. ודוק, לא נאמר בתקנה, כי עורך-הדין שבו מדובר בה, הוא עורך-דין המייצג את המשיב בעניינו של אותו כתב בי-דין נשוא שאלת ההמצאה. האומנם?. בחלוף השנים, אימצה הפסיקה כלשונה, "כי תכליתה של הזמנה היא להביא לידיעת הצד את קיומה", וזאת אף אם עורך הדין לא מייצג את הצד שכנגד בנושא ההתדיינות אלא בהתדיינות אחרת. (ע"א / יוחימק נ' קדם, פ"ד ל"ח( ) ()) הלכה זו סויגה בהמשך ונקבע כי אין להסיק מכך שניתן להמציא לעורך דין המייצג את הנמען בעניין אחר (רע"א / שטיין נ' כץ, פ"ד מה( ) ()). 0 קרי, יש להמציא לעורך הדין הפועל כעורך הדין של הנמען בנושא ההתדיינות.. הלכה זו קיבלה גושפנקא נוספת בע"מ /0 זדה נ' זדה (פורסם בתקדין,.0.0) (להלן: הלכת זדה), ציין כב' השופט א' רובינשטיין, בהתייחסות להלכה הקודמת, כלשונו: "בפרשת יוחימק הנזכרת, ניתנה לתקנה פרשנות מרחיבה, ולפיה ניתן לבצע המצאה לעורך דין, אף אם במסגרת יחסי השליחות בינו לבין הנמען אין הוא מוסמך לייצוג בבית המשפט. ברם אין להסיק מכאן שניתן להמציא לעורך דין המייצג את הנמען בעניין אחר." [ההדגשה שלי ג.ג.כ].. בהלכת זדה, הוגשה תביעת גירושין לביה"ד הרבני על-ידי האב, ואילו תביעת מזונות והחזקת הילדים על-ידי הקטינים, לביהמ"ש לענייני משפחה. בא-כוחו של האב בתביעת הגירושין, טען כי מייצגו בתביעה האחרונה בלבד ולא בהליכים המתנהלים בביהמ"ש לענייני משפחה, זאת בהתאם לייפוי הכוח שהוגש. לאחר עיון, ביהמ"ש העליון, כב' השופט רובינשטיין, קבע אם כי בעניין ההמצאה אין יחסי שליחות בין המשיב ובא כוחו, אין לראות בהמצאה לעו"ד שייצג את האב בביה"ד הרבני, המצאה כדין.. דא עקא, עניינו מובחן בהלכת זדה, חרף הסיבות כדלקמן: מתוך

12 א ) א.בהלכת זדה, עורך הדין של האב ייצג אותו בנושא התדיינות אחר, בביה"ד הרבני. עת, הוגשו נגדו תביעות בבית המשפט לענייני משפחה, שאינן קשורות בקשר הדוק לנושא ההתדיינות בביה"ד הרבני. לאור הלכה זו, קבע ביהמ"ש (כב' השופט ג'יוסי) בתיק זה, ביום.0., כי יש לראות בהמצאת כתב התביעה לעורך דינו של המשיב דאז, עו"ד מאיר בן- חיים כמובטלת. ב. בהליך הנוכחי, המשיב באמצעות ב"כ, המציא לביהמ"ש ייפוי-כוח המסמיך אותו לדון בבקשת ביטול פסק הדין בתביעת המזונות. סבורני, כי מדובר באותו נושא התדיינות, הליך ביטול פסק הדין קשור בקשר הדוק לתביעת המזונות, שהרי ללא זו האחרונה לא היה מתקיים הליך הביטול.. אף על פי, שענייננו מובחן מהלכת זדה, כמפורט לעיל, הרי לאור החלת "כלל הידיעה" וכפועל יוצא מכך הרי שבוצעה המצאה כדין, לפיכך מתייתר הצורך בהמצאה לידי עו"ד עשרת. עשיית צדק כשיקול. בשולי הדברים אומר, שיכולתי להגיע לאותה תוצאה מכוח סמכותו המיוחדת של ביהמ"ש לענייני משפחה.. סעיף ( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה -, קובע כדלקמן: "בכל ענין של דיני ראיות וסדרי דין, שאין עליו הוראה אחרת, לפי חוק זה, ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק; אין בהוראה זו כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות.". תקנה ב(ג) לתקנות סד"א קובעת כדלקמן (פרק כ' : בית המשפט לענייני משפחה): "בית המשפט רשאי לסטות מהוראות שבפרקים אחרים שבתקנות אלה, ולנהוג בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק; ואולם הוראה זו לא תחול על תובענה לפי חוק הירושה, תשכ"ה-, שעילתה אינה סכסוך בתוך המשפחה.". הוראות אלו נועדו לסייע לביהמ"ש לענייני משפחה, להשתמש בסמכותו ולסטות מכללי הראיות או מסדרי הדין הרגילים, אם הוא סבור כי כך ייעשה משפט צדק. (ראה בר"ע / אדרי נ' אדרי תק-מח () ; בר"ע / שרוף נ' שרוף תק- מח () ).. במקרה דנן מדובר בתביעה למזונות קטינה כאשר התביעה נשוא הבקשה, הוגשה ביום.., בד ובד עם זו האחרונה, הוגשה בקשה למתן היתר המצאת כתבי בי-דין לחו"ל, וביום.0. נעתר המותב דאז לבקשה, והורה על המצאת כתב התביעה מחוץ למקום השיפוט. מאז ועד עת זו, תקופה של כמעט שנים, מוצאת עצמה הקטינה, באמצעות אמה, מול שוקת שבורה וטרם נפסקו לה מזונות וזאת מחמת אי המצאה פורמאלית של כתב התביעה לנתבע,על אף שכתב התביעה נשלח באמצעות הדואר הרשום לכתובת שציין הנתבע.אישורי המסירה הוחזרו בציון הערה לא נדרש, ועל כן טרם עודכן אישור מסירה פורמאלי לתיק,יחד עם זאת כפי שמפורט לעיל המשיב יודיע על התביעה המתנהלת ואף מגיש בקשות לתיק זה. אדגיש שעסקינן בקטינה, מקטני קטנים, כך טובת הקטינה מחייבת המשך בירור וניהול תובענה זו. מטעם זה ולאור כל המפורט לעיל יש להחיל כלל הידיעה במקרה זה. מתוך

13 לאור התוצאה אליה הגעתי אני דוחה את בקשת המשיב למחיקת כתב התביעה מחוסר מעש. סוף דבר. כפועל יוצא מכל הנימוקים והתימוכין שפורטו לעיל הנני מורה בזאת כדלקמן: א.הנני קובעת, כי יש להחיל את "כלל הידיעה", ולאור כך ביצעה המבקשת "המצאה"של כתב התביעה לידי המשיב-הנתבע. ב. אני דוחה הבקשה למחיקה מחוסר מעש. ג.הנני מורה בזאת למשיב, להגיש כתב הגנה מטעמו בתוך 0 ימים מהיום. ד.המבקשת תמציא החלטה זו לידי המשיב, בכתובת מגוריו שמסר לתיק, באמצעות דואר רשום ותמציא אישור משלוח לתיק תוך 0 ימים. ה. בנסיבות העניין לא מצאתי לחייב בהוצאות. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ולידי עו"ד אלן עושרת. ניתנה היום, י"ח אדר ב תשע"ד, 0 מרץ 0, בהעדר הצדדים. מתוך

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

בפני

בפני בפני כב' השופט ישעיהו שנלר, סג"נ- אב"ד, השופט ד"ר קובי ורדי, סג"נ, השופט חגי ברנר מערערת פלונית ע"י ב"כ עו"ד ענבל הראל נגד משיב פלוני בעצמו השופט חגי ברנר: מבוא פסק דין 0 ערעור על פסק דינו של בית המשפט

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

Microsoft Word S05

Microsoft Word S05 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 6297/02 בפני: המבקשת: כבוד השופטת ד' דורנר כבוד השופט י' אנגלרד כבוד השופט א' גרוניס איזבלה גולד ד ג נ המשיבה: גאולת הכרך בע"מ בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן א

סדר הדין האזרחי ספר קורס עוד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )מבחן א סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן אמריקאי"( הערות והארות יתקבלו בברכה בדוא"ל - student@lawpub.co.il

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ  360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

פסק-דין בתיק רע"א 3927/15

פסק-דין בתיק רעא  3927/15 בבית המשפט העליון רע"א 3927/15 לפני: כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט ע' פוגלמן כבוד השופט י' עמית המבקשת: פלונית נ ג ד המשיב: פלוני בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט הבכיר

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

עו"ד אייל בן ישי - החלטה

עוד אייל בן ישי - החלטה בפני הבורר עו"ד יורם גורי בעניין: עו"ד אייל בן ישי מדרך העצמאות 82, חיפה טלפון ;04-8661515 פקס' 04-8661414 התובע - נ ג ד מזל חיון ת.ז. 56414717 ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ריינפלד מרחוב ח'ורי 2 )מגדל הנביאים קומה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד

עעמ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ,, ע.מ גכדגכדגכדג עי בכ עוהד עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד מיכל לופט ו/או אסנת כהן-ליפשיץ ו/או מורן גור ו /או

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

סמכות בית הדין לאכוף הסכם גירושין ביה''ד באר …

סמכות בית הדין לאכוף הסכם גירושין ביה''ד באר … ב"ה תיק 978295/4 בבית הדין הרבני באר שבע לפניכבודהדיינים: הרב אהרן דרשביץ אב"ד, הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אברהם צבי גאופטמן התובע: נגד הנתבעת: פלוני (ע"י ב"כ עו"דברוך חסין) פלונית (ע"י ב"כ עו"ד איילת קריספל)

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

בית משפט לענייני משפחה בחדרה תמ"ש א נ' י. ]משמורת[ תמ"ש א' נ' י' ]מזונות[ תיק חיצוני: בפני כב' השופט טל פפרני התובעת: מ.א.י. ע

בית משפט לענייני משפחה בחדרה תמש א נ' י. ]משמורת[ תמש א' נ' י' ]מזונות[ תיק חיצוני: בפני כב' השופט טל פפרני התובעת: מ.א.י. ע בפני כב' השופט טל פפרני התובעת: מ.א.י. ע"י ב"כ עוה"ד מיכל שקד נגד הנתבע: הקטינים: א.י. ע"י ב"כ עוה"ד עדי רוזנבלום ג.י. ילידת //00 )קטינה( א.י. יליד //0 )קטין( 0 פסק דין עניינו של פסק דין זה בתביעות למשמורת

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

פסק-דין בתיק רע"א 290/15

פסק-דין בתיק רעא  290/15 בבית המשפט העליון רע"א 290/15 לפני: המבקשים: כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט ע' פוגלמן כבוד השופט מ' מזוז 1. ברנד פור יו בע"מ 2. רפאל שפר 3. שלמה ניסים נ ג ד המשיבות: 1. רמי לוי שיווק השקמה בע"מ 2. רשת

קרא עוד

החלטה בתיק רע"א 187/05

החלטה בתיק רעא  187/05 בבית המשפט העליון רע"א /78150 בפני: המבקש: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופטת א' חיות כבוד השופטת ד' ברלינר נעמה נסייר ד ג נ המשיבה: עיריית נצרת עילית בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בפני כבוד השופטת גאולה לוין 1 א..צ. 2. י.צ. ע"י ב"כ עוה"ד יצחק שלמה המבקשים נגד 1. י.צ. ע"י ב"כ עוה"ד יואל ריפל 2 א..צ. ע"י ב"כ עוה"ד שלומית רמון המשיבים בעניין עזבון המנוחה א.צ. ז"ל החלטה לפני בקשה לרשות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א. ר. בפני כב' השופט בנימין יזרעאלי ' ב' ' ב' (קטין) ' ב' (קטין) נגד ט. תובעים נתבעים י' ב' פסק דין 0 מבוא:.... עניינו של פסק דין זה בשתי תביעות שנדונו בפניי בעניינם של הצדדים: הראשונה, תביעה למזונות אישה

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

פסק-דין בתיק רע"א 4839/15

פסק-דין בתיק רעא  4839/15 בבית המשפט העליון רע"א 4839/15 לפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט מ' מזוז המבקשים: 1. דניאל מושקוביץ 2. אורית אפרת מושקוביץ נ ג ד המשיבה: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בקשת רשות ערעור

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

הליכים מקדמיים

הליכים מקדמיים מספר תקנה מהות הדרישה פרק הזמן לביצוע הדרישה הסקציה על אי קיום הבקשה פרטים נוספים ומפורטים לגבי הנטען בכתב הטענות צו של ביהמ"ש יקבע את הזמן שיוגשו פרטים נוספים בתצהיר. לא קיים צו נגדו: תובע- מחיקת תביעה.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

החלטה בתיק ע"א 2631/15

החלטה בתיק עא  2631/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /136252 לפני: המבקשת: כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט צ' זילברטל כבוד השופט נ' סולברג הראל חברה לביטוח בע"מ ד ג נ 1. נור מסארוה 2. חיה מסארוה 3. בסאם

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 פתח דבר 3 שער א': מבוא 3 פרק א': הדין 9 פרק ב': כללי מסרים פוליטיים מטעם חברי כנסת או - תעמולה - פרק ג': תרומה 13 מפלגות 13 1. מסרים פוליטיים מטעם חברי כנסת או מפלגות אינם "ספאם" 2. ככלל עמותה ללא כוונת

קרא עוד

עט ועוד חידושי פסיקה וחקיקה של ועד מחוז ת"א והמרכז אתיקה בוררות וגישור מס פלילים משפחה עבודה

עט ועוד חידושי פסיקה וחקיקה של ועד מחוז תא והמרכז אתיקה בוררות וגישור מס פלילים משפחה עבודה עט ועוד חידושי פסיקה וחקיקה של ועד מחוז ת"א והמרכז אתיקה בוררות וגישור מס פלילים משפחה עבודה עמ' 5-18 [ עט לבוררות וגישור ] [ עט ומס ] עמ' 35-50 [ עט ופלילים ] עמ' 51-58 [ עט ומשפחה ] עמ' 59-66 ] עט ועבודה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 6340/08

פסק-דין בתיק עא  6340/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /043686 בפני: המערערת: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר וילאר נכסים )5985( בע"מ ד ג נ המשיב: מנהל מיסוי מקרקעין

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רוח) עוד ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד פסק-הדין בענ י י ן בנ ימי ן וא ור י שרגא שקו פית 2 פסק-הדין בעניין בנימין ואורי שרג

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בלמ"ס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי

בלמס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תאל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אלם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי המערער )ע"י ב"כ, רס"ן מתן פורשט; סרן שחף חיטמן-אפיני( נ ג ד ב/ XXX

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

Microsoft Word - נייר עמדה מירוץ הסמכויות - המכון לאסטרטגיה ציונית.doc

Microsoft Word - נייר עמדה מירוץ הסמכויות - המכון לאסטרטגיה ציונית.doc פתרון למירוץ הסמכויות הצעת המכון לאסטרטגיה ציונית כתיבה: אריה אולמן ואריאל פינקלשטיין סיוע וייעוץ: דניאל וידלנסקי ורועי ילינק פרויקט "שביל הזהב" פברואר 2014 אדר א התשע"ד כל הזכויות שמורות למכון לאסטרטגיה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - מגן נ' אוליצקי כריה (1990) - דצמבר 2015.doc

Microsoft Word - מגן נ' אוליצקי כריה (1990) - דצמבר 2015.doc לפני: כב' השופטת, ד"ר מיכל אגמון-גונן המבקש:. דניאל מגן באמצעות ב"כ יואל פרייליך ואמיר פז ממשרד גיסין ושות', עורכי-דין נגד המשיבים:. אוליצקי כריה (0) בע"מ באמצעות ב"כ עוה"ד גל הררי ושני סדוף-פרל. אופק

קרא עוד

חל

חל עוד דוגמאות של הסכם גירושין ה ס כ ם ג י ר ו ש י ן בין: שנערך ונחתם בתל-אביב ביום בחודש בשנת 0226 ת,.ז. שתקרא להלן ולשם הקיצור " " ו/או "האם" מצד אחד לבין: ת,.ז. שיקרא להלן ולשם הקיצור " " ו/או "האב" מצד

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [ ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [31.7.59,19.6.59,9.6.59,28.5.59] לפני השופטימאגונט, זילגרג,

קרא עוד

18 מרץ 2010 בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 30648-08 צ'רני נ' ק.מ.ר.א. (1993) שרותי רכב בע"מ בפני כב' השופטת כוכבה לוי תובעים איגור צ'רני על ידי בא כוחו עו"ד דוד שרם נגד נתבעים ק.מ.ר.א. (1993) שרותי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א'

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א' Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון... 18 הנחיות כלליות לבוררים... 30 נספח א' סעיף בוררות בהסכמים... 36 נספח ב' הסכם בוררות מוצע...

קרא עוד

90 אוקטובר 6902 בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה ת"ק מלינובסקי נ' טוטוקרד 3 בע"מ

90 אוקטובר 6902 בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה תק מלינובסקי נ' טוטוקרד 3 בעמ 0 0 בפני תובעת נתבעת כב' הרשם הבכיר איתי רגב מריאנה מלינובסקי נגד טוטוקרד בע"מ פסק דין עסקינן בשלושה תיקים שהתביעות בהם דומות עד זהות, אף שאין מדובר לגמרי באותם בעלי דין בשתיים מן התביעות התובעת זהה ובשתיים

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

א- א- בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו עותק לפרסום ת"ע מספר בקשה: 01 בפני כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין עיזבון המנוחה ה' ג' ז"ל בעני

א- א- בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו עותק לפרסום תע מספר בקשה: 01 בפני כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין עיזבון המנוחה ה' ג' זל בעני א- א- מספר בקשה: 0 בפני כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין עיזבון המנוחה ה' ג' ז"ל בעניין : עו"ד ש' א' ' מנהלת העיזבון הזמנית מבקשת : נגד משיבים:. א' ב' א' ע"י ב"כ עו"ד איל קוצר ו/או איריס אלקוני. ג' ק'. ז'

קרא עוד