108

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "108"

תמליל

1

2 108

3 L'invitation Avant de pénétrer dans la Souka, on se tient devant l entrée et on récite le texte suivant : של של םשם םשם ם יחוד דק שד םשא א שב ירי ש ך הוא וםשש יכי שנתם ה יב שד יחילו ושר יחימו ושר יחימו ושד יחילו, של חי דח אדא םשם ם אתות י' שוא תות ה' שב םשם ם אתות ו' שואתות ה' שביחואדא םשש ילים שב םשם ם כא ל י רשש אר םאל, של דא אק אמא םשש יכי שנתא א םמ חע שפ ארא ושל יעלוי םשש יכי חנת דע םזנו, ושב םשם ם כא ל חה שנ אפ םשתות שו חהרוחתות שו חה שנ םשח מ תות חהמי שת חי דח יסים לאל םשא שר םשם י חנ שפ םשם נו רוםחנו שו ינ םשש אמ םתנו, וחמ שלבוםשם י להם שו חה שקר תו יבים אל להם םשל ימכש אללות דא יצילות שב יריאה שי יצי ארה דע רשי איה, וימכא ל פש אר םטי דא יצילות שב יריאה שי יצי ארה דע רשי איה שד אכל פח שרצוף ושס יפי ארה יד שפ אר םטי דא יצילות שב יריאה שי יצי ארה דע רשי איה. יהנםה דא חנ שחנו בא יאים של חק םים ימ שצ חות דע רשם ה םלי םשם ב בסדכא ה. כש מ תו םשל יצ אונו שי תה אוה יאהדונהי לאל םהינו שבתתו ארת תו חה שקד תו םשא ה חעל שי םדי מת םשל ה חרבם נו אע אליו חה םשא ל תום (ויקרא כג, מב-מג) " חבסדכתות תם םשש בו םשי שב חעת אי ימים, כא ל אה לא שז ארח שבי רשש אר םאל םי םשש בו חבסדכתות: של חמ חען םי שדעו דתור תו םתי לכם כי י חב דסכתות התו םשח שב יתי לאת שב םני יש אר םאל שבה תו יצי יאי אתו אתם םמ לא לרץ ימ שצ חרים": של חתקם ן רש לרש ימ שצ אוה זתו שב אמק תום לע שלי תון. חל דעש תות כח או חנת יתו שצ םרנו םשל יצ או אנו חל דעש תות ימ שצ אוה זתו. של חה םשש ילים יאי אלן אה לע שלי תון ושל אה יקים דסכח ת אד יוד של חה דח יזיר אה דע אט ארה של אי םשש אנה. ושל םה םשש ילים םשש םלמות יתקון חה שנ אפ םשתות שו אהרוח תות שו חה שנ םשא מ תות םשל ימכש אללות דא יצילות שב יריאה שי יצי ארה דע רשי איה וימכא ל 109

4 א א א א א א פש אר םטי דא יצילות שב יריאה שי יצי ארה דע רשי איה. יוי יהי ארצ תון ימלש אפ לניך שי תה אוה יאהדונהי לאל םהינו םואל םהי דאב תותם ינו. םשל שי םהא חעתא ה םעת ארצתון יל שהי תות עתו אלה ימ שצ אוה זתו של אפ לני א ך : ושב תכח ימ שצ אוה זתו ימא םשם ש ך של אר םחל יאמם נו אתור חהמח יקיף חה לח לסד םשל בנל חצח םמ יאימא א יעלאאה חק ידי םשא א : שוהוחכן חב לח לסד כי סם א שוי שת חמ שתקו חה שגבורתות שוי שת חב שסמו. ושכמ תו םשל נל לא חמר (שיר השירים ב, ו): " יוי ימינתו שתח שב םק יני". שו יהנםה דא חנ שחנו י רשש אר םאל שב םני חהמח שלכות אר םחל דע לק לרת חה חבית. אע רשי ינו חהסד כא ה כש ימ שצות שי תה אוה לאל םהינו דא םשל ר יהיא כש לנ לגד חע שנ םני אכב תוד. כח כא תוב (במדבר י, לד) : " חו דע חנן שי תה אוה דע םלי להם יתו אמם". שו םהם םשי שב אעה דע אנ ינים. ושכ לנ שג אדם םהם םשי שב חעת שי םמי חהסדכא ה. שו יהנםה דא חנ שחנו י תו םשש יבים שב םצל א תור חהמח יקיף חה ימ שתפח םשם ט אעלי אה חהמח יקיף שוס תו םבב אתו אתה. ויבי םשי י אב םתנו אבה ימא םשם ש ך םא םלינו ימן אהאתור חהמח יקיף חההוא א יבינו אב אה חר דח אמן, פש ר תו רש אע םלינו דסכח ת םשש ל תו למך. שו חת שק םננו שב םע אצה טתו אבה ימלש אפ לניך. ושב םצל כש אנ לפיך חת שס יתי םרנו. וםשש מ תור םצא םתנו וב תו םאנו שלחיים ט תו יבים ושל םשא ל תום. שוי שת חק םים אבנו ימ שק ארא םשל כא תוב חעל שי םדי אד יוד למל (תהילים קכא, ה) : " שי תה אוה יאהדונהי םש שמ לרך, שי תה אוה יאהדונהי ש ך י רשש אר םאל יצלש א ך חעל חיד שי ימי לנך": "כי י אהיי את לע שז אר אתה ליי, ושב םצל כש אנ לפי (שם סג, ח): א ך דא חרנםן" שוי שת חק םים אבנו ימ שק ארא םשל כש תוב חעל שי םדי ה תו םשם חע חהנא יביא (יד, ח): " אי םשד בו תי םשש םבי שב יצלתו שיחיו אד אגן שוי שפ שרחו חכ אג לפן": שוי שת חק םים אבנו ימ שק ארא םשל כא תוב חעל שי םדי 110

5 א א א א שי חש שע איה חהנא יביא (נא, טז): " אוא רשי ם שד אב חרי שב יפי א ך ושב םצל אי ידי כי יסי יתיך, יל שנטת חע םשא חמים שו יליס תוד א לרץ, שו םלאמתור של יציתון חע ימי אתא ה: יתו אמם שי חצ לוה שי תה אוה יאהדונהי ח שסדתו וחבלח שי אלה םשי ירתה יע ימי. שת יפלאה של םאל ח איי: חה שר םאנו שי תה אוה יאהדונהי ח שס לדך. שו לי םשש דעך יתתל ן אלנו: שו לח לסד שי תה אוה יאהדונהי שמע תו אלם שו חעד עתו אלם חעל שי םראיו. שו יצ שד אקת תו יל שב םני אב ינים: ה תודו חל שי תה אוה יאהדונהי כי י טתוב. כי י שלעתו אלם ח שסדתו: אתו םהב שצ אד אקה וימשפא ט. לח לסד שי תה אוה יאהדונהי אמ שלאה אהא לרץ: ה תודו של םאל חהשא אמים. כי י שלעתו אלם ח שסדתו: שי יהי ח שס שדך שי תה אוה יאהדונהי אע םלינו. כח דא םשל ר יח שלנו אל ש ך: יהנםה םעין שי תה אוה יאהדונהי לאל שי םראיו. חל שמ חי דח ילים שלח שסדתו: שדך א חאתא ה שי תה אוה יאהדונהי לתא ית שכ אלא חר דח למי א ך יממל יני. ח שס חו דא ימ שת א ך תא ימיד י שצרויני: יד ימינו לאלתו יהים ח שס שד א ך. שב לק לרב םהי אכל א ך: אנ יחי חת שב יח שס שד א ך חעם זו אגא שלתא. םנ חה שלתא שב אע שזך לאל שנ םוה אק שד םשל שי תה אוה יאהדונהי י שגמ תור חב דע ידי. שי תה אוה יאהדונהי א ך: ח שס שד א ך שלע תו אלם. חמ דע רשם י אי לדיך חאל תל לרף: םאםאלל אמ םלא חר דח ימים פש ר תו רש אע םלינו דסכח ת חר דח ימים שו םשא ל תום. כי י חאתא ה שי תה אוה יאהדונהי חהפתו םרש דסכח ת םשא ל תום אע םלינו שו חעל כא ל י רשש אר םאל שו חעל שירוםשא חלים יעיר חהקתו לד םש ית אב לנה שו יתכתו םנן יב שמ םה ארה שב אי םמינו א םמן: 111

6 א ש עולו דא דא םשש םשש פי י יזין לזה יעלא יאין חק ידי םשי ין. עולו דא אב אהן יעלא יאין חק ידי םשי ין של ימתח ב שב יצלאא יד שמ םהי שמנואתא יעלאאה. יליעול מ םשל םשל ה חר שע איא שב יצלאא שדקושד םשא א שב ירי ש ך הוא : שמ םהי שמ אנא. שו יליעול יעמם יה: חא שב אר אהם י שצ אחק שו חי דעקב, חא דהרן, יתו םסף שו אדיוד : On pénètre dans la Souka et on pose la main sur la chaise réservée aux Oushpizine, puis on dit : םשי שב חעה םשל ל חהכי לסא דא םשש פי י יזין יעלא יאין חק ידי םשי ין. " חבסד כתות תם םשש בו םשי שב חעת אי ימים". יתיבו דא םשש פי י יזין יעלא יאין חק ידי םשי ין. יתיבו דא אב אהן יעלא יאין חק ידי םשי ין של ימתח ב שב יצלאא יד שמ םהי שמנואתא יעלאאה. שב יצלאא שדקושד םשא א שב יריך הוא. חזכא אה חואל אק אנא שו חזכא אה חואל שקה תון שדי רשש אר םאל. יד שכ יתיב "כי י םחלק שי תה אוה חעמתו, חי דעקתב לח לבל חנ דח אלת תו": תתו ארה יצ אוה- אלנו מ םשל ה, שו אה יאיש מ םשל ה אע אנו שמ אה דא אד אמה: 3fois Puis on s'assoit dans la Souka et on dit : מתו אר םשא ה שק יהלחת חי דעקתב: תאד, 3fois ימכל אהא אדם דא םשל ר חעל פש םני שולתא אקם אנ יביא ע תוד שבי רשש אר םאל כש מ םשל ה, שי תה אוה פא ינים לאל פא ינים: 3fois דא םשל ר שי אדע תו שי תה אוה לאלתו יהים שצ אבא תות דה םשי י םבנו. אה םאר פא לני א ך שו ינ או םשם אעה : תתו ידי םע יני אתו חרח חיים. רשו חבע רשש אמח תות לאת פא לניך. שנ יעמ תות יבי ימי שנ א ך לנ חצח: 112

7 Moché et la fête de Soukot Pourquoi avons-nous la Mitsva, durant Soukot, de prendre quatre espèces végétales? Il existe à ce sujet plusieurs réponses. Intéressons-nous à l'une d'entre elles. C'est à Soukot que Hakadoche Baroukh Hou va déterminer la quantité de pluie de l année à venir. A cet effet, nous saisissons les quatre espèces afin de nous procurer des mérites grâce auxquels la pluie tombera. En effet, ces quatre espèces ont en commun un besoin vital d'eau, grâce à laquelle elles poussent et se développent, la arava, plus encore que les autres espèces car elle croît grâce à l'eau, mais est également attirée par elle. La arava est le saule des rivières, une espèce qui pousse généralement au bord des rivières ou des cours d'eau. Par son aspect, ainsi que du fait de son besoin vital d'eau, la arava symbolise la modestie et l'humilité. Elle est en ce sens comparable à Moché Rabénou à propos de qui il est écrit : «et l'homme Moché très humble, plus que tout homme qui fût sur la surface de la terre.» Bamidbar (12, 3) Moché Rabénou représente la Arava dans le bouquet des quatre espèces. Par ailleurs, le Midrach Vayikra Raba (30, 14) nous enseigne que la Arava ressemble à la bouche : la bouche dont Moché Rabénou se servait pour prier en faveur des Bneï Israël. Nous allons à présent nous intéresser à la Arava et à Moché et essayer de comprendre le rapport entre ces différentes notions : la arava, l'eau, l humilité, la modestie, Moché

8 Tout d'abord, notons que si Soukot est fêtée après Roch Hachana et Yom Kippour, c'est parce qu'après nous être totalement repentis et après avoir été pardonnés, nous fêtons notre désir de nous consacrer à la Torah et aux Mitsvot pour cette nouvelle année. C'est l une des raisons pour laquelle nous nous rendons dans la Souka. En effet, nous quittons notre demeure permanente pour une demeure provisoire, la souka, ce qui fait allusion à l humilité. Comme le Rambam nous l enseigne dans Hilkhot Talmoud Torah (3, 9) : «Les paroles de Torah sont comparées à l'eau, comme il est dit «Vous tous qui avez soif, allez vers l'eau.» (Yechaya 55, 1) Nous apprenons ici que de même que l'eau ne se recueille pas en haut d une pente mais coule et se rassemble dans les endroits les plus bas de la terre, de même, les paroles de Torah ne se trouvent pas chez les arrogants, mais uniquement chez les hommes humbles, qui s'assoient dans la poussière des Sages et s'affranchissent de leurs désirs et plaisirs...» En résumé, le Rambam nous enseigne que l'eau n'est attirée et recueillie que vers le bas, qui est le symbole de l humilité. Ainsi la Torah, qui est comparée à l'eau, ne sera-t-elle aussi recueillie que chez l'homme humble et modeste. Il est bon de rappeler au passage que le Rambam n'est pas un livre de moussar, mais un véritable ouvrage de Halakha. A ce sujet la Guémara Taanit 7a, nous enseigne : «Rabbi 'Hanina bar Idi a dit : " Pourquoi les paroles de Torah sontelles comparées à l'eau? Comme il est écrit : «Vous tous qui avez soif, allez vers l'eau» (Yechaya 55, 1) ; c'est pour 114

9 t'enseigner que tout comme l'eau quitte un niveau élevé pour se diriger vers un niveau plus bas, ainsi les paroles de Torah ne restent qu auprès de l'homme qui est humble". La Michna dans le traité Souka (3, 3) expose différents enseignements sur les caractéristiques de la Arava. Elle évoque entre autres la Tsaftsefa, une espèce de saule poussant dans les hautes montagnes qui n'est pas recevable pour la mistva des quatre espèces. Seule la Arava «Arveï Na'hal», plus connue sous le nom de «saule des rivières», une espèce qui grandit généralement au bord des rivières ou des cours d'eau, à un niveau plus bas, sera cachère pour la Mitsva. La Guémara Souka 34a, une beraïta, explique la différence entre la Arava et la Tsaftsefa. La tige de la Arava est rouge, sa feuille est étendue et ses bordures sont lisses. Quant à la Tsaftsefa, sa tige est blanche, sa feuille est arrondie et ses bordures sont en dents de scie. Le Rav Moché Feinstein Zatsal explique que la Arava fait allusion à l'homme qui n'a ni Torah ni Mitsva. Toutefois, sa tige rougeâtre indique qu'il est conscient que son comportement n'est pas convenable (car le rouge représente la faute) et qu'il est dans la faute. Sa feuille étendue montre qu'il est apte à recevoir l'influence des autres pour s étendre davantage. Enfin les bordures lisses de sa feuille, en forme de bouche, montrent qu'il n'est pas nuisible pour son entourage en les influençant dans le mal. C'est pour cela qu'une telle personnalité pourra et devra s'unir avec des grands hommes cachères qui lui seront bénéfiques et le feront grandir. 115

10 Pour la Tsaftsefa il en est tout autrement. Sa tige blanche indique qu'il considère que ses mauvaises actions et son mauvais comportement sont blancs comme neige. Sa feuille de forme arrondie montre qu'il ne peut recevoir aucune influence extérieure. Et enfin, ses bordures en dent de scie laissent entendre qu'il est nuisible pour son entourage et impossible à associer à qui que ce soit. Nous expliquons grossièrement que la Arava n'a ni goût, ni odeur, qu elle représente le Juif qui n'a ni Torah, ni Mitsvot ; mais si l on regarde d un peu plus loin, la Arava représente aussi l'homme humble, c'est-à-dire celui qui connaît sa place, qui désire apprendre et recevoir de l'autre. La Arava est consciente que sa survie dépend de l'eau, sa posture même en témoigne, avec ses branches qui pendent vers le bas, voulant à tout prix rejoindre l'eau. Moché Rabenou représente la Arava dans ce bouquet. Mais comment le plus grand des prophètes, notre maître incontestable, celui qui a reçu la Torah et nous l a transmise, peut-il être comparé à la simple Arava? Dans la Torah il est dit : «et l'homme Moché très humble, plus que tout homme qui fût sur la surface de la terre.» Bamidbar (12, 3) Qu'est ce que cela signifie? Dans ce verset, la Torah nous dévoile la mida (qualité) principale de notre Maître Moché, celle dans laquelle il excella : la Anava (humilité). Comment Moché Rabbénou, dirigeant du peuple d Israël, du peuple de D.ieu, pût-il rester humble? Mais au juste, qu'est-ce que l'humilité? 116

11 Afin de donner une piste de réflexion, nous vous rapportons une histoire que le Rav Samuel Chlita raconta un jour : Un enfant demanda au 'Hazon Ich : - Rav êtes-vous humble? Savez-vous que vous êtes le 'Hazon Ich? Mais si vous savez que vous êtes le 'Hazon Ich vous ne pouvez pas être humble... Voici ce que lui répondit le Tsadik : - Je sais que je suis le 'Hazon Ich et je sais ce que Hachem attend de moi. Or j'ai très peur de ne pas répondre à Ses attentes et c'est pour cela que je suis humble. De là, nous percevons que l humilité correspond à l état d incertitude intérieure que je peux avoir par rapport à mes résultats qui dépendent de mes capacités. J ai un certain potentiel, Hachem m a octroyé des dons, des qualités, des moyens (financiers ou autres), dans un but précis qui n est réservé qu à moi. Comment vais-je exploiter tous ces cadeaux? L humilité va donc naître chez la personne censée, ayant conscience qu elle ne peut pas savoir si elle a réussi. On n attendra pas du tout le même travail d une personne bête que d une personne intelligente, d'un riche ou d'un pauvre, etc. Elles ne pourront pas accomplir le même type de Mitsvot. Être humble, ce n'est donc pas du tout se sentir inférieur aux autres, ni annuler systématiquement sa volonté devant celle des autres, mais c'est tout simplement jouer le rôle qui m a été attribué, selon mes aptitudes. Autrement dit, être à la hauteur de moi-même! Parfois un élan de modestie extérieure peut être une marque d'orgueil. 117

12 Or l'orgueilleux, qui se sent toujours plus fort que l'autre, plus beau, plus tsadik, plus intelligent... doit comprendre qu il n'est que le résultat d'une programmation Divine. Il n'a donc aucune fierté à tirer de ses "aptitudes"! On ne naît pas meilleur que l'autre, ni moins bon, nous sommes chacun au mieux de ce que nous devons être, créés par Hachem. Nous devons en être heureux et faire le maximum avec. Chacun son processeur ou son moteur, et chacun SON rôle. Être humble, c'est vivre dans une incertitude perpétuelle quant à savoir si nous avons réussi ou échoué, c est être incapable de se donner une note aux divers contrôles de la vie. Il est en tout cas très important de bien se connaître, de savoir qui nous sommes, à quelle place nous nous trouvons et quelles sont nos aptitudes, d être clairvoyant sur chacun de ces éléments, afin d avoir plus de chances de réussite. Ainsi dans une société, le magasinier n'est pas l'informaticien et le cuisinier n'est pas le PDG ; dans une famille, le fils n'est pas le père, et la grand-mère pas la bru, etc L'un n'est pas plus ou moins bien que l'autre, mais chacun a sa place et son rôle. Il faut en être conscient et toujours respecter l ordre établi, autrement, c est la dérive assurée! Si nous respectons cet état de fait, nous éviterons de nous gâcher la vie, par exemple en visant toujours ce qui est trop élevé pour nous. Nous risquerions également de passer à côté de notre mission sur terre, par sous-estimation de ses capacités. 118

13 «et l'homme Moché très humble, plus que tout homme qui fût sur la surface de la terre.». Moché a cassé les Tables de la Loi, il a parfois négocié avec Hachem, il L a harcelé de prières pour entrer en Erets Israël, etc Oui, mais il n'a fait que jouer son rôle, toujours avec la crainte et l'incertitude du résultat, sans jamais se sentir supérieur à qui que ce soit. Être soi-même est l un des rôles les plus difficiles à jouer dans le scénario de la vie. Mais le jeu en vaut la chandelle! En conclusion, la première Michna des Pirkei Avot nous dit : «Moché a reçu la Torah du Sinaï...» Qu'est ce que cela signifie? Pourquoi rapprocher la réception de la Torah du mont Sinaï? D'autre part, pourquoi dire que Moché l'a reçue «du» Sinaï? Il aurait été plus convenable de dire «au» Sinaï. Moché Rabenou a appris du Sinaï de quelle façon on peut recevoir la Torah. Dans la Guémara Meguila 29a, le comportement des hautes montagnes nous est décrit, après que Hakadoche Baroukh Hou ait choisi le Mont Sinaï pour recevoir la Torah. La Guémara dit : «Pourquoi voulez-vous un procès avec Sinaï? Vous avez tous des défauts, comparés au Sinaï... Rav Achi dit : de là nous apprenons que quiconque se montre prétentieux est considéré comme ayant un défaut." Moché notre maître a appris cet enseignement de cette montagne, c'est pour cela qu'il eut le privilège de recevoir, comme le Sinaï, la Torah de Hakadoche Baroukh Hou et non de quelqu'un d'autre! 119

14 Dans quelques jours, nous danserons tous ensemble avec la Torah, heureux de La recevoir et de vivre avec Elle... Mais avant cela, ces sept jours sous la Souka et l'union des quatre espèces dépendant de l'eau, seront pour nous le «stage d'humilité» indispensable pour recevoir la Torah de Moché Rabenou dans la joie... Citoyen d Israël Dans le sefer «Kol Yehouda», le Rav Tsadka Zatsal nous enseigne ce qui suit : Dans le Zohar Hakadoch Parachat Emor 103a, il est écrit : וכא ל אה זא בז ארח ובב שי רשב אר שאל יש בשב בוו ובס סוו וכתות. וכא ל סמאן ב וד שאיהוו שמ בשא בר בשא א בו שג בז אעא סק ש ודי בשא א ב וד שי רשב אר שאל, יש בשב בוו ובס וסכ וכתות, ב ותחתות שצ ולא א ש וד במ שהי במנוו אתא «Tout citoyen qui a pour racine et race sainte Israël s'assoit dans la Souka, à l'ombre de la Emouna, et tout celui qui n'a pas pour race et racine sainte Israël ne s'assoit pas dans la Souka, s exclut lui-même d être de l'ombre de la Emouna d'hakadoche Baroukh Hou.» Combien de bienfaits pour celui qui s'assoit dans la Souka! Selon le sens premier du Zohar, on peut se demander pourquoi la Torah emploie le terme «Ezra'h/citoyen» uniquement en ce qui concerne la Mitsva de la Souka. La réponse est que cette Mitsva témoigne de la racine profonde d Israël. Le Rav explique que lorsque Machia'h viendra (Biméhéra beyamenou) et qu'il distribuera des cartes de citoyen au peuple, il en donnera seulement à celui qui aura accompli la Mitsva de Souka! 120

15 Car seule la Mitsva de Souka témoigne de la racine juive, comme le mentionne le Zohar Hakadoch ci-dessus. Nous comprenons d'autant plus combien nous devons nous efforcer de tout mettre en œuvre pour réaliser cette Mitsva si précieuse! Ainsi, lorsque l'on achète ou qu'on loue un appartement ou une maison, nous devrons toujours veiller à ce qu il y ait un espace pour construire la Souka, devant contenir tous les membres de notre famille pour y manger et y dormir, comme nous l'enseigne le Choul'hane Aroukh 639. Il est important en effet que la Souka puisse abriter les parents et les enfants pour manger ET dormir... car dans le cas contraire, si les enfants sont assis à l'extérieur ('hass ve chalom), c'est comme si nous les coupions de nos racines. Chacun d'entre nous s'efforcera donc d'être pointilleux et exigeant sur le fait de pouvoir construire une Souka dans la maison qu'il loue ou qu'il achète! Il nous reste encore à éclaircir une question : pourquoi la Mitsva de Souka est-elle la seule pour laquelle nous sommes désignés en tant que «Ezra'h/citoyen»? Il est possible d'expliquer cela grâce aux mots de la Haftara que nous lisons dans le livre de Ze'haryia (14, 19) : «Tel sera le châtiment de l'égypte et le châtiment de toutes les nations qui ne fêteraient pas les fêtes de Soukot.» Essayons de comprendre quelle est la faute commise par les non juifs qui ne célèbrent pas la fête de Soukot. Ils n'en ont pas reçu l'ordre, pourquoi seraient-ils punis pour cela? Rapportons ce qui nous est enseigné dans la Guémara Avoda Zara 2b. 121

16 La Guémara nous dit que dans les temps futurs, les non juifs se plaindront en demandant pourquoi D.ieu n'a-t-il pas soulevé la montagne au-dessus de leur tête, comme Il l'a fait pour les Bneï Israël, afin qu'ils acceptent la Torah. Hachem leur répondra alors : "Qu'il en soit ainsi! " Il leur dira qu'il existe une Mitsva simple à accomplir : la Souka... Les non juifs l accepteront et construiront une Souka. Par la suite Hakadoche Baroukh Hou fera s abattre sur eux une chaleur intense, qui les fera sortir et abandonner la Souka... en lui donnant un coup de pied! Ce comportement dévoilera la vraie nature du non juif et notamment, qu'il n'est pas capable de faire preuve de Messirout Nefech pour les lois d'hachem. Par cet acte ils perdront toute crédibilité en tant que «Juifs potentiels» c està-dire, gardiens des Mitsvot. Mais alors, une nouvelle question se pose : pourquoi avoir choisi, encore une fois, la Mitsva de Souka, pour tester les non juifs? Ceci s explique ainsi : les sept jours de Soukot symbolisent les soixante-dix ans de vie d'un homme, comme il est dit : «la durée de notre vie est de soixante-dix ans...» Tehilim (90, 10) La Mitsva de Souka vient nous enseigner que nous devons aborder la vie dans ce monde-ci comme une Souka, c'est-àdire de façon provisoire. Si seulement nous abordions la vie ainsi, conscients de sa précarité, alors notre savoir et nos forces investis ici-bas seraient réservés exclusivement pour le monde futur, qui est la vie éternelle. Chacun d'entre nous doit donc établir un raisonnement «a fortiori» : si un homme investit dans ce monde-ci, qui est 122

17 provisoire, huit heures par jour pour satisfaire ses besoins divers ; alors combien doit-il en investir pour le monde futur, qui est éternel?! Nous devons être capables d établir ce raisonnement «a fortiori» pour tous les différents domaines de la vie, dans lesquels nous investissons parfois peut-être trop... Nous voyons que la Mitsva de Souka, plus que toutes les autres, a cette particularité de pouvoir sans cesse nous motiver pour construire et mériter notre monde futur et devenir un citoyen d Israël éternel. La Souka est plus qu'une simple Mitsva, elle est le baromètre de notre Olam Haba. Le salaire des 4 espèces Rabénou Bé'hayé nous enseigne, à travers le Midrach Tan'houma, un nouveau regard sur les quatre espèces du Loulav. Dans Michlei (30, 24) il est écrit : «Il existe sur terre quatre êtres tout petits, et qui sont sages par excellence.» Le Midrach explique que le début du verset «Il existe sur terre quatre êtres tout petits» désigne les quatre espèces, et la suite «qui sont sages par excellence» signifie que les quatre espèces viennent nous enseigner avec sagesse nos mérites. Le loulav et le étrogue représentent le salaire des mérites du olam hazé et 123

18 olam haba. Tandis que le hadass et la arava représentent les voies de la Téchouva qui sont la souffrance et l humilité. Le étrogue représente le salaire du olam hazé, en effet, de même que le étrogue est un fruit qui reste sur l'arbre d année en année, il y a des Mitsvot dont l'homme jouit des fruits dans ce monde d année en année. Le loulav représente le salaire du olam haba, de même que le loulav est grand par sa taille ainsi sera le salaire du monde futur. Aussi les feuilles du loulav se trouvent-elles l'une au dessus de l'autre, telles des marches d escalier, de même le olam haba est construit sur différents niveaux.. Et enfin, de même que le loulav n'obtient ses fruits qu après soixante-dix ans, ainsi nous aussi nous obtiendrons le vrai salaire de nos Mitsvot à la fin de notre vie, comme il est dit «la durée de notre vie est de soixante-dix ans...» Téhilim (90, 10) Le hadass qui a un goût amer mais un bon parfum, représente le chemin de la Téchouva, qui est en effet parfois long et difficile. Comme le rapporte Rabénou Yona dans le Chaarei Techouva, la faute sera atténuée à la mesure de l intensité du chagrin qu'elle aura causé, aussi il est écrit «même à présent dit l Éternel, revenez à Moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations.» Yoël (2, 12) Mais après tout cela, un parfum merveilleux montera vers le ciel, et les cieux s en délecteront. La arava, symbole de l humilité et de la soumission, est représentée par son lieu de pousse. En effet on remarque qu'elle grandit au bord des rivières ou des cours d'eau à un niveau bas et non pas dans les hautes montagnes. 124

19 Après tout cela, nous pouvons expliquer pourquoi nous tenons les trois espèces (Loulav-Hadass-Arava) à droite et le Etrogue à gauche. Ces trois espèces représentent le GRAND et MERVEILLEUX salaire qui nous reviendra dans le monde futur, après avoir emprunté les voies douloureuses de la Téchouva, et s être soumis entièrement et en toute humilité. Tandis que le Etrogue à gauche, représente le salaire de ce monde-ci. Comme il est écrit dans le verset ; «elle porte la longévité en sa droite, et en sa gauche la richesse et l'honneur.» Michlei (3, 16) En effet la longévité désigne le monde futur, alors que la richesse et l'honneur qui sont éphémères représentent le monde ici-bas. Kohélet «Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent...» (5, 9) Le Rav Dessler Zatsal explique que l'ambition est similaire à la faim, de même que l'affamé désire de la nourriture, l ambitieux convoite l'objet de son ambition. Après avoir observé le comportement d'un animal qui a faim, on remarque qu'une fois celui-ci rassasié, il s arrête de manger, jusqu'à que ce que la faim se réveille à nouveau. Mais chez le porc, il en va tout autrement, il est capable de se goinfrer sans jamais se sentir rassasié. 125

20 L'homme souffre du même syndrome que le porc, souligne le Rav Dessler, son amour et sa course à l'argent, constituent en lui une faim perpétuelle, il n est jamais rassasié! Seulement voilà, le porc lui, peut assouvir sa faim perpétuelle à chaque instant, à tout moment et en tout lieu, puisqu il se nourrit de tous les détritus du monde. Sa vie est donc un long fleuve tranquille de plaisir et de bonheur glouton! Mais pour l'homme, il en va tout autrement, son penchant d être sans cesse affamé rend l objet de ses convoitises hors d'atteinte, comme il est dit dans Kohélet Raba (1, 34) : «Personne ne meurt avec la moitié de ses désirs réalisés.» C'est-à-dire que tous les jours de sa vie sont des jours de tristesse de ne pas avoir pu atteindre ses buts et objectifs matériels. Cette faim et ce désir d'argent sont même bien pire que ce que l'on croit, car ils ne se basent pas uniquement sur les besoins du moment, ils s étendent aussi sur la crainte du manque à venir. Les ambitions du désir et des plaisirs se transforment vite en angoisses permanentes : «Et l'avenir de mes enfants? Demain aurai-je de quoi manger? Mes petits enfants, que deviendront-ils?...» Pour éviter toutes ces angoisses, et prévenir un avenir d affamé fictif et illusoire, l'homme va trimer, et se donner corps et âme à son travail, il veut prévenir tout risque! Mais cette prévoyance lui rend le goût de la vie amer, elle l empêche en effet de vivre l'instant présent et de profiter de ce 126

21 qu'il possède déjà pour combler ses besoins du moment. L'homme est saisi d'une faim épouvantable, il ne sera jamais heureux ni satisfait. Car nos Sages nous enseignent que celui qui a 100 veut 200, que celui qui a 200 veut 400, et ainsi de suite... son envie et ses plaisirs ne sont et ne seront jamais assouvis. Aussi Chlomo Hamélekh nous dit : «Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil?» Kohélet (1, 3) C'est-à-dire que de toute la peine qu'il investit pour parvenir à satisfaire ses ambitions de richesse et besoins matériels, l'homme n'en retire aucun profit. Par contre, lorsqu'il s'investit et qu'il peine pour prendre soin de son âme, alors le profit sera éternel. En effet, Celui vers qui tous les efforts doivent converger, c'est Hachem. Lui, Qui nous a confié une Néchama cent pour cent spirituelle, nous donne aussi pour objectif de la conserver dans son élément naturel, sinon elle suffoquera et nous abandonnera pour retrouver son Créateur. L'âme ne trouve aucune plénitude avec les plaisirs de ce monde. A ce propos, le Messilat Yecharim rapporte le Midrach Kohélet (6, 7) qui fait la comparaison suivante : Un citadin a épousé une princesse. Même s'il lui offre tous les trésors du monde, ils seront sans valeur à ses yeux, car c'est la fille du Roi. (Tous les cadeaux d un homme simple ne pourront jamais satisfaire une fille de Roi.) 127

22 Il en est ainsi de l'âme, même si on lui offre tous les plaisirs du monde, ils ne lui procureront aucun bonheur parce qu elle provient du Monde Supérieur. En conclusion, le but de notre existence dans ce monde est l'accomplissement des Mitsvot et la Avodat Hachem. Les plaisirs de ce monde n étant là qu'afin de nous aider et nous soutenir pour nous consacrer de tout notre cœur à ce Service. 128

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les

הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les différents pronoms personnels etc. Le,ל ך,ל ך,ל י

קרא עוד

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 1 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES et S coefficient : 3 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) coefficient : 4 Série L LVO et Langue vivante

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה

Vocabulaire des danses d Israël  לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי לך עצמי לך דמי ועורי עם גויתי Lecha Eli Paroles : Rabbi Avraham

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 ÉVOLUTIONS RÉVOLUTIONS RÉSOLUTIONS C ETAIT AU TEMPS D LA PREHISTOIRE VOICI DEUX OU TROIS CENTS MILLE ANS וכך הכל התחיל מאז נוצר האדם בצלמו ROULER SA BOULE EN TERRE SAINTE......גלגל אותה בארץ הקודש... LES

קרא עוד

Sujet Une question d'atmosphère LV2 16HE2GTMLR3

Sujet Une question d'atmosphère LV2 16HE2GTMLR3 BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 HÉBREU LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

קרא עוד

Microsoft Word - Tommer Déborah Chap 1 jour 8 texte.docx

Microsoft Word - Tommer Déborah Chap 1 jour 8 texte.docx 1 בינו עמי עשו Commentaire et explications du TOMMER DEBORAH : Par Michel BARUCH. 8 eme Jour La 9eme Midah : ʭ ʕʺ ʠʖ ʔʧʬʕ ʭʕʩʺ ˣʬ ʶ ʍʮʑ ˎ ʩʑʬ ˇʍʔʺ ʍʥ זוֹ מ דּ ה טוֹב ה ל ה קּ בּ "ה. שׁ ה ר י י שׂ ר א ל ח ט אוּ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 "המכ ונה" - ד"ר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה" ready-made " הניצבת לפנינו, טו

,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 המכ ונה - דר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה ready-made הניצבת לפנינו, טו ,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 "המכ ונה" - ד"ר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה" ready-made " הניצבת לפנינו, טורסו של בובת ראווה בדמות אישה כרותת ראש וגפיים, כשאת

קרא עוד

Microsoft Word - Une intégration difficile LV2 - Sujet Texte et questions selon modèle 10-12_19HE2GTG11.docx

Microsoft Word - Une intégration difficile LV2 - Sujet Texte et questions selon modèle 10-12_19HE2GTG11.docx BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Lecture du texte : איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי

Lecture du texte :  איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר וּסי ד''ר סיצ'ינאבה פּירסם

קרא עוד

קיץ Été // 11 // $13 S H A C H A R O Z E N F E L D Architects EN PLEINE VUE מבט L החוץ עברית-צרפתית FRANÇAIS HÉBREU כתיבה: מיכל שאול צלם: שי א

קיץ Été // 11 // $13 S H A C H A R O Z E N F E L D Architects EN PLEINE VUE מבט L החוץ עברית-צרפתית FRANÇAIS HÉBREU כתיבה: מיכל שאול צלם: שי א קיץ Été 07 50 // // $3 EN PLEINE VUE מבט L החוץ עברית-צרפתית FRANÇAIS HÉBREU כתיבה: מיכל שאול צלם: שי אפשטיין סטיילינג לצילום: מאיה ליבנת הרוש אדריכלות: שחר-רוזנפלד אדריכלים ניהול ופיקוח: רועי הראל קונסטרוקטור:

קרא עוד

Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez Vocabula

Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez Vocabula Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez אני עולה לירושלים אני עולה לירושלים, אולי בנו את המקדש אני

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden

Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden Cinéma Ltd - Production & Distribution Production

קרא עוד

הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוז

הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוז הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוזיאון העיצוב חולון מציגים את התערוכה 'הגל החדש, נוף

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! קורסים לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!* טל: כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב w

ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! קורסים לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!*  טל: כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב w ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!* www.tsarfatit.co.il טל: 1-700-701-778 כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב www.institutfrancais-israel.com TABLE DES MATIÈRES INFORMATIONS

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 Vocabulaire des

Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 Vocabulaire des Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 עמק הפרחים גלגלי הכרכרה הביאוני הלום קול פעמוני זימרה נשמע כחלום מי

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצלי

Vocabulaire des danses d Israël  Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצלי Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה כשיר ציפור זמיר בין העלים זה כינור דוד ביד דוד המלך הפורט על מיתריו כטוב ליבו ביין לעת

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריזם הישראלי מאת ד ר קלוד קליין כל משטר מבוסס על מספר הנחות יסוד ומיישם למעשה בין במפורש ובין במשתמע מ

על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריזם הישראלי מאת ד ר קלוד קליין כל משטר מבוסס על מספר הנחות יסוד ומיישם למעשה בין במפורש ובין במשתמע מ על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריזם הישראלי מאת ד ר קלוד קליין כל משטר מבוסס על מספר הנחות יסוד ומיישם למעשה בין במפורש ובין במשתמע מספר תיאוריות בנוגע לבעיות קונסטיטוציוניות בעלות משקל

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי "כן", אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד "לא"... מי שישמע יבין

1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי כן, אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד לא... מי שישמע יבין 1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי "כן", אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד "לא"... מי שישמע יבין שאצלנו "לא" הוא לא! No.3 עכשיו יש לנו בסיס ראשוני של

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël אור וירושלים Or virushalayim אור וירושלים Paroles : Yosef Sarig Musique : Yosef Sarig Chorégr

Vocabulaire des danses d Israël  אור וירושלים Or virushalayim אור וירושלים Paroles : Yosef Sarig Musique : Yosef Sarig Chorégr אור וירושלים Or virushalayim אור וירושלים Paroles : Yosef Sarig Musique : Yosef Sarig Chorégraphie : Shoshana Kopelevitch 1980 השקט שוב צונח כאן משמי הערב כדאיית דיה מעל התהומות ושמש אדומה נושקת להט חרב

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

prolog-POLphrase-finalFIX.indd

prolog-POLphrase-finalFIX.indd פ ש יי אצ 'י אל ה, ל ו ד ז 'י ה א י ב יז נ ס ז פ ו ז נ נ י ה פ ר ו ש ה פ ו ז נ ץ ' פ נ ה [פ נ יו ם] מ יאו ו מ י פ נ ה [פ נ יו ם] פ ו ז נ ץ ' צו או פ נ ה [פ נ י] ס או י כ ץ ' ד ז 'י אנ ק ו י ה ד ו ב ז 'ה

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

טופס סילבוס

טופס סילבוס הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה שם הקורס: ספרות הפסנתר ג' התקופה הרומנטית Piano Literature 3 The Romantic Period שנתי, תשע"ז, 2016-2017 שו"ת, 4 ש"ס שם המרצה: פרופ'

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

naalayim.rtf

naalayim.rtf נעליים \ אתגר קרת ביום השואה נסענו עם המורה שרה בקו 57 לבית יהודי ווהלין, ואני הרגשתי נורא חשוב. כל הילדים בכיתה היו עירקים חוץ ממני, מבן-דוד שלי ועוד אחד,דרוקמן, ואני הייתי היחיד מכולם שסבא שלו מת בשואה.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Elef Neshikot אלף נשיקות מירית שם אור - Or Paroles : Mirit Shem צביקה פיק - Pik Musique : Zvika Chorégraphie : Perez Maurice 2000 Vocabulaire des dans

Elef Neshikot אלף נשיקות מירית שם אור - Or Paroles : Mirit Shem צביקה פיק - Pik Musique : Zvika Chorégraphie : Perez Maurice 2000 Vocabulaire des dans Elef Neshikot אלף נשיקות מירית שם אור - Or Paroles : Mirit Shem צביקה פיק - Pik Musique : Zvika Chorégraphie : Perez Maurice 2000 אלף נשיקות נשיקה ראשונה על מצחך הלבן כמו קשר באמצע דמותך וממנה יצאו בשפעת

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד