גזירת הציפיות לאינפלציה משוק ההון יעקב אלאשווילי ומימי רגב אפריל 2005

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "גזירת הציפיות לאינפלציה משוק ההון יעקב אלאשווילי ומימי רגב אפריל 2005"

תמליל

1 גזירת הציפיות לאינפלציה משוק ההון יעקב אלאשווילי ומימי רגב אפריל 2005

2 גזירת הציפיות לאינפלציה משוק ההון יעקב אלאשווילי ומימי רגב אפריל 2005 הדעות המובעות במאמר זה אינן משקפות בהכרח את עמדת בנק ישראל. דואר אלקטרוני: זכויות היוצרים בפרסום זה שמורות לבנק ישראל. הרוצה לצטט רשאי לעשות כן בתנאי שיציין את המקור. מחלקה מוניטרית, בנק ישראל ת"ד 780 ירושלים מס' קטלוגי /8

3 גזירת הציפיות לאינפלציה משוק ההון תקציר מאז שנת 1988 המחלקה המוניטרית גוזרת את הציפיות לאינפלציה משוק ההון על פי מחירי איגרות החוב הצמודות למדד ואיגרות שאינן צמודות. מטרת העבודה היא לסקור את שיטת 1 החישוב של הציפיות לאינפלציה כפי שהייתה נהוגה ולהציע שינויים במספר היבטים. בעבודה זו אנו מתמקדים בציפיות לטווח של שנה. לציפיות לאינפלציה של הציבור השפעה ישירה על התפתחות המחירים במשק בהווה ובעתיד ולפיכך הן משתנה כלכלי חשוב המהווה אינדיקטור מרכזי בקביעת המדיניות המוניטרית. השינויים המוצעים בשיטת חישוב הציפיות הם, בין השאר, התחשבות בגורמי העונתיות הרלוונטיים של מדד המחירים לצרכן, במלוא עליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה, ובהתקצרות התקופה שלגביה איגרת החוב הצמודה מקנה פיצוי מלא על עליית המחירים. אומדן הציפיות לאינפלציה המתקבל על פי השיטה המוצעת שונה בתקופות מסוימות מאומדן הציפיות כפי שנגזר בשיטה שהייתה נהוגה. בחנו את ההבדלים בין שני האומדנים וכמו כן נבחנה ההשפעה של כל אחד מהשינויים שבוצעו בשיטת החישוב. 1 החל מראשית שנת 2004 שיטת החישוב המוצעת בנייר זה החליפה את השיטה שהייתה נהוגה.

4 1 גזירת הציפיות לאינפלציה משוק ההון האינפלציה הצפויה על ידי הציבור היא משתנה כלכלי חשוב המהווה אינדיקטור מרכזי בקביעת המדיניות המוניטרית. ציפיות לאינפלציה אלה אמורות לשקף את תחזיות הציבור לגבי שיעור האינפלציה הצפוי להתרחש בעתיד ולהן השפעה ישירה על התפתחות המחירים במשק בהווה ובעתיד. את הציפיות לאינפלציה ניתן לאמוד באמצעות סקרים בקרב הציבור ו/או בעזרת חזאים מקצועיים. בישראל, הודות לקיומו של שוק סחיר של איגרות חוב צמודות למדד וכאלו שאינן צמודות, ניתן אף לגזור את האינפלציה הצפויה על פי מחירי האיגרות הנקבעים בשוק ההון. היתרון העיקרי של הציפיות הנגזרות משוק ההון הוא היותן מבוססות על מחירי הנכסים, שכן בכך הן משקפות את החלטות ההשקעה של הציבור. מאז 1988 המחלקה המוניטרית גוזרת את הציפיות לאינפלציה משוק ההון. מטרת העבודה היא 2 לסקור את שיטת החישוב שהייתה נהוגה ולהציע שינויים במספר היבטים (כמפורט בהמשך). בעבודה זו אנו מתמקדים בציפיות לאינפלציה לטווח של שנה. בסעיף הראשון נסקור את שיטת חישוב הציפיות לאינפלציה שהייתה נהוגה - המודל התיאורטי ואופן יישומו, בסעיף השני נציג מספר קשיים העולים מהמודל התיאורטי ומשיטת החישוב, בסעיף השלישי נציע מספר שינויים לחישוב הציפיות לאינפלציה, בסעיף הרביעי נשווה בין השיטות (זו שהייתה נהוגה והמוצעת) תוך התייחסות למקור ההבדלים ביניהן ובסעיף החמישי נסכם..1 המודל התיאורטי ואופן יישומו בשיטה שהייתה נהוגה מאז שנת 1988,כאמור, המחלקה המוניטרית בבנק ישראל גוזרת את הציפיות לאינפלציה משוק ההון, 3 חישוב המבוסס על עבודה של דני יריב. יישומו כפי שהיה נהוג. תחילה נציג את המודל התיאורטי ואת אופן 1.1. המודל התיאורטי המודל מתבסס על משוואת פישר, שבה האינפלציה הצפויה שווה להפרש שבין הריבית הנומינלית לריבית הריאלית. הריבית הנומינלית מתקבלת משוק איגרות החוב הלא צמודות - המק"ם - והריבית הריאלית מתקבלת משוק איגרות החוב הצמודות תודתנו נתונה לדוד אלקיים על הערותיו המועילות שתרמו רבות לגיבוש הנייר, להלנה פומפושקו על עזרתה המצוינת והחיונית ביישום השיטה המוצעת ולמדור בורסה על עזרתם באיסוף הנתונים הרלוונטיים. החל מראשית שנת 2004 שיטת החישוב המוצעת בנייר זה החליפה את השיטה שהייתה נהוגה. ראו: דני יריב (1995), אמידת הציפיות האינפלציוניות וניתוח התפתחותן על פי מחירי איגרות החוב הצמודות והלא-צמודות, מבט מוניטרי (יוני).

5 עקרונית האינפלציה הצפויה נאמדת לפי ההפרש שבין הריבית הנומינלית לריבית הריאלית. לו הייתה הצמדה יומית, ולא היה כל פיגור בפרסום האינפלציה, היה ניתן לגזור את הציפיות על פי הנוסחה המקובלת (נוסחת פישר). העדר הצמדה יומית מלאה ופיגור בפרסום המדד מחייבים התייחסות מיוחדת. את המחיר בשוק של איגרת חוב צמודה ניתן לרשום כדלקמן: () 1 B = A R) EP ) EP ) i ) = A R) EP ) EP ) r ) EP ) EP ) A R) EP ) r ) EP ), ( + c) ( + c) c ( + c) c = כאשר - B מחיר איגרת החוב; - A התקבולים הנומינליים הידועים של איגרת החוב הצמודה בגין הפרשי הצמדה; - R שיעור הקופון שיתקבל בפדיון (לאחר מס); :( j =,, c) j הציפיות לעליית מחירים לתקופה - EP j - התקופה שבה עליית המחירים התרחשה אך טרם פורסמה (בעת מדידת הציפיות); - התקופה שלגביה איגרת החוב מקנה פיצוי מלא על עליית המחירים; - c התקופה הסמוכה לפדיון האיגרת (כחודש וחצי בממוצע), שעל עליית המחירים בה אין פיצוי; A ( ) ( ) ( 1 + R) ( 1 + EP ) 1 r = + + 1' ( c) B EP ) c ;.. - הריבית הריאלית לתקופה המתאימה - i j הריבית הנומינלית לתקופה המתאימה r j כפי שניתן לראות במשוואה המחירים שהתרחשה, ' ) 1), התשואה הריאלית של איגרת החוב, מתוקנת בגין הציפיות לעליית אך טרם פורסמה ), לפדיון (תקופה c), שאין עבורה פיצוי. (תקופה ועליית המחירים הצפויה בתקופה הסמוכה נשים לב כי הביטוי במכנה של משוואה (1) הוא הריבית הנומינלית לתקופה (c ), + שאותה ניתן ( 2) EP ) B(1 + i = A לגזור משוק המק"ם (בהעדר רווחי ארביטרז' בין השוק הצמוד ללא-צמוד). ( + c) ) 1 R) EP ). ( j =,, c) ( j =, c) את הציפיות לאינפלציה לתקופה ניתן לגזור כדלקמן: הביטוי שבסוגריים המרובעים הוא מלוא ההצמדה המגולמת במחיר האיגרת, וכדי לקבל את הציפיות לתקופה הרצויה (תקופה ) יש לנכות ממנה את התחזית למדד הקרוב. 2

6 כל המשתנים המופיעים באגף ימין של המשוואה ידועים אפוא משוק ההון, למעט שיעור עליית המחירים בחודש האחרון, שטרם פורסם. לפיכך ניתן לגזור ציפיות לאינפלציה באמצעות משוואה (2) בהנחת המדד הקרוב יישום המודל בסעיף הקודם ראינו שלצורך גזירת הציפיות משוק ההון אנו זקוקים לנתונים הבאים: נתוני איגרת צמודה (הערך המותאם, המחיר ושיעור הקופון); התשואה הנומינלית ל- 12 חודשים; הנחה לגבי המדד הקרוב שאמור להתפרסם (להלן "המדד השוטף"); נתוני איגרת צמודה עקב אי-רציפות בפקיעת איגרות חוב צמודות, לא תמיד מצויה איגרת המקנה פיצוי מלא על עליית המחירים ב- 12 החודשים הקרובים, ולכן בחישוב נלקחות כל האיגרות שהתקופה-לפדיון שלהן היא בין 10 ל- 14 חודשים. שיעור הקופון נתון לגבי כל איגרת, והערך המותאם מחושב לפי המדד האחרון הידוע. עבור איגרות שמשלמות קופון לפני יום הפדיון (איגרות שהתקופה עד לפדיונן ארוכה מ- 12 חודשים) מחיר האיגרת תוקן במטרה לנכות מהמחיר את ערך הקופון המשולם לפני הפדיון. לצורך התיקון מחשבים את הריבית הריאלית הנגזרת מהאיגרת, ולאחר מכן מפחיתים ממחיר האיגרת את ערך הקופון המהוון באותה הריבית. לשם כך דרושה הנחה לגבי עליית המחירים בתקופה שלגביה אין הצמדה, כלומר לגבי המדדים שיפורסמו לאחר פדיון האיגרת ) EP c מניחים את ממוצע הציפיות בחודש המדדי השלם האחרון במונחים חודשיים. במשוואה 1). לגבי מדדים אלו התשואה הנומינלית ל- 12 חודשים - התשואה הנומינלית ל- 12 המק"ם (התשואה הנגזרת מהסדרה הארוכה ביותר של המק"ם). חודשים כפי שהיא נגזרת משוק הנחה לגבי המדד השוטף - את המדד השוטף מניחים על פי ממוצע החזאים. בהינתן נתונים אלה גוזרים ציפיות עבור כל אחת מהאיגרות כדלקמן: () 3 EP ) 12 * B = A t i) R) 12 T, כאשר EP 12 - ציפיות לאינפלציה הנגזרות מאיגרת במונחים שנתיים; 3

7 ה- 4 * - B המחיר המתוקן של האיגרת ; - i הריבית הנומינלית כפי שהיא נגזרת מהמק"ם ל- 12 חודשים, במונחים חודשיים; T- מספר המדדים שנשאר לאיגרת לשלם; - t התקופה לפדיון של האיגרת הצמודה (בימים). כדי לחשב ציפיות לאיגרת מסוימת מעבירים אפוא את תשואת המק"ם ממונחים שנתיים למונחי התקופה-לפדיון של האיגרת. נשים לב כי בסוגריים המרובעים מקבלים ציפיות לאינפלציה לתקופת האיגרת, ולאחר מכן מעלים בחזקה המתאימה כדי לחזור למונחים שנתיים. את הציפיות הנגזרות מכל אחת מהאיגרות הנכנסות לחישוב משקללים בשווי הכספי שלהן. הציפיות המתקבלות ממשוואה 12 הן עבור (3) המדדים הבאים, הכוללים את המדד השוטף (שהתרחש וטרם פורסם). אנו מעוניינים בחישוב הציפיות ל- 12 חודשים קדימה, ולכן את הציפיות שמקבלים ממשוואה (3) מעבירים למונחים של 13 חודשים ומנכים את המדד השוטף, כפי שמתואר במשוואה (4) להלן: כאשר: ( 4) EP ) = EP ) EP ), EP - ממוצע תחזיות החזאים עבור המדד השוטף; EP ציפיות ל- 12 החודשים הבאים. 2. קשיים העולים מגזירת הציפיות משוק ההון בשיטה שהייתה נהוגה להערכתנו השיטה שהייתה נהוגה של גזירת הציפיות לאינפלציה משוק ההון מעלה מספר קשיים הן מהבחינה התיאורטית (המודל המוצג בסעיף 1) והן ביישומה. את הבעייתיות בגזירת הציפיות נמחיש בעזרת סימולציה פשוטה. לשם כך נניח כי האינפלציה קבועה ושווה ל- 2 אחוזים, וכי השינויים בין המדדים החודשיים נובעים אך ורק מעונתיות. עוד נניח כי הציפיות מחושבות לפי איגרת שהתקופה לפדיונה 10 חודשים. היינו מצפים כי הציפיות לאינפלציה, בכל נקודת זמן, תהיינה שוות ל- 2 אחוזים, אך בשיטת הגזירה שהייתה נהוגה התקבלו התוצאות המוצגות בדיאגרמה 1. 4 המחיר המתוקן של האיגרת שלא משלמת קופון לפני הפדיון שווה למחירה בפועל. 4

8 4.0% דיאגרמה 1 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% כפי שמראה דיאגרמה 1, הציפיות הנגזרות שונות משמעותית מ- 2 אחוזים ומאופיינות בתנודתיות רבה: הן נעות בין 1.0 ל- 3.6 אחוזים. משמע שייתכן מצב אשר בו הציפיות בפועל בתקופה מסוימת תהיינה קבועות, אך בציפיות הנגזרות נראה, בתוך תקופה קצרה יחסית, ירידה של כ- 2.6% או עלייה של כ- 1.5%. תנודות אלה כשלעצמן יכולות להוביל לצעדי מדיניות בלי שתהיה לכך הצדקה כלכלית. קשיים במודל התיאורטי ובאופן יישומו גורמים אפוא להטיית אומדן הציפיות. נציג תחילה את הבעייתיות במודל התיאורטי, ולאחר מכן נסביר ונתאר את הבעיות הנובעות ישירות מאופן החישוב. 2.1 הבעייתיות במודל התיאורטי להלן נתייחס לשתי בעיות העולות מהמודל התיאורטי - אי התייחסות לעונתיות של מדד המחירים לצרכן והתייחסות חלקית לעליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה העונתיות של מדד המחירים לצרכן כדי להציג את הבעייתיות הנוצרת מאי התייחסות לעונתיות של מדד המחירים נחזור למשוואה 1 במודל התיאורטי. לפי משוואה זו מחיר האיגרת הצמודה מחושב כדלקמן: () 1 B = A R) EP ) EP ) r ) EP ) EP ), ( + c) c כאשר, כפי שכבר ראינו, מניחים כי הביטוי במכנה הוא הריבית הנומינלית לתקופה, + c שאותה ניתן לגזור משוק המק"ם, מכאן: 5

9 ( 1.A) B = A R) EP ) EP ) i ) ( + c). בחישוב הציפיות כיום, במקום הריבית הנומינלית לתקופה, + c כפי שמתבקש ממשוואה A.1, נעשה שימוש בתשואת מק"ם לשנה, המועברת למונחי תקופה. + c את תשואת המק"ם לשנה ניתן לרשום כך: () i ( + i ) = r) ) EP12 תשואת המק"ם לשנה מגלמת אפוא את ציפיות הציבור לעליית המחירים בשנה הקרובה. נשים לב כי העונתיות המאפיינת את עליות המחירים החודשיות אינה קיימת בעליית המחירים השנתית, שהרי העונתיות מסתכמת ל- 0, ומשמע שבתשואת המק"ם לשנה אין עונתיות. לעומת זאת התשואה הנומינלית לתקופה + c כוללת את גורמי העונתיות לאותה התקופה. לכן, תשואת המק"ם לשנה, המועברת למונחי התקופה, + c יכולה לשמש תחליף רק לחלק הלא עונתי של התשואה הנומינלית לתקופה. + c כדי להציג את הטיעון באופן פורמלי נרשום את מחיר האיגרת כך: ( 1.B) B = A s R) EP ) EP ) SF ) ( 1 )( 1 )( 1 )( 1 )( 1 ), s s + r + EP + EP + SF + SF ( + c) c c ( ) j כאשר:, j = בניכוי העונתיות; - הציפיות לעליית מחירים לתקופה c s EP j ( j =, c) j. - גורמי העונתיות לתקופה SF j גורמי העונתיות לתקופה במונה ובמכנה של משוואה B.1 מצטמצמים, ומכאן: ( 1.C) B = s A( 1 + R)( 1 + EP )( 1 + EP ) s ( 1 + r )( 1 + EP )( 1 + SF ) s ( 1 + R)( 1 + EP )( 1 + EP ) s ( 1 + i )( 1 + SF ) ( + c ) ( + c) c ( + c ) c = A. כפי שניתן לראות במשוואה C.1, מחיר האיגרת הצמודה מגלם בין היתר את עליית המחירים הצפויה לתקופה בניכוי עונתיות ואת הגורם העונתי לתקופה c. 6

10 ה נציין כי מקדמי העונתיות, 5 כפי שהם מחושבים על-ידי הלמ"ס, נעים בין 0.4%- בחשבון עלולה להטות את אומדן הציפיות במידה משמעותית. ל- 0.6%, ואי הבאתם להלן נמחיש בעזרת סימולציה חודשית את מידת ההטיה הנובעת מבעיית העונתיות. בדומה לסימולציה הקודמת נניח כי האינפלציה לאורך כל חודשי השנה קבועה ושווה ל- 2 אחוזים (במונחים שנתיים), וכי השינויים בין החודשים נובעים מעונתיות המדד בלבד. בשלב ראשון של הסימולציה נחשב את המחיר התיאורטי עבור איגרות שהתקופה ל בין נעה לפדיון שלהן חודשים לפי משוואה C.1, ובשלב השני נגזור ממחיר האיגרת את הציפיות ל- 12 החודשים הבאים בשיטה שהייתה נהוגה (לוח 1). גם הפעם נצפה, כמובן, כי הציפיות תהיינה 2 אחוזים לאורך כל השנה (על פי הבנייה). בלוח 1 ניתן לראות כי הציפיות הנגזרות שונות מ- 2 האיגרת המשמשת לחישוב. אחוזים, וזאת ללא תלות בתקופה-לפדיון של לוח 1 ציפיות לאינפלציה לשנה קדימה כפי שהן נגזרות מהסימולציה החודשית עונתיות מדד המחירים המחושבת בלמ"ס התקופה לפדיון של האיגרת (חודשים) המקדמים המדד חודש חישוב הציפיות ינואר פברואר מארס אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר מינימום מקסימום סטיית התקן 5 מקדמי העונתיות הם המקדמים לשנת 2001 כפי שהתפרסמו על ידי הלמ"ס ב"ירחון המחירים". 7

11 ש ) בכל נקודת זמן, נקבל מאיגרות לתקופות שונות אומדנים שונים לציפיות. כך למשל בחודש מאי, אף שהציפיות בפועל הן 2 אחוזים, מאיגרת ל- 12 חודשים יתקבלו ציפיות של 1.4%, ומאיגרת ל- 10 חודשים יתקבלו ציפיות של - 2.6% פער של 1.2 אחוזים. יתר על כן, מאיגרת לאותה תקופה לפדיון יתקבלו במהלך השנה אומדנים שונים לציפיות. הדבר בולט במיוחד בציפיות הנגזרות מאיגרת עם תקופה לפדיון של 10 חודשים. בחודש מאי יתקבל אומדן של 2.6%, הגבוה בכ- 0.6% מהציפיות האמיתיות, ולאחר מכן, במהלך החודשיים הבאים, נקבל ירידה משמעותית של כ- 1.4% בציפיות, לרמה של 1.2% בחודש יולי, בעוד שהציפיות בפועל לא השתנו כלל. בעיית העונתיות לא מתבטאת במלואה בסימולציה החודשית. הסיבה לכך היא שבסימולציה זו תקופה c גורם העונתיות שלה נכלל באומדן הציפיות) מוגדרת כחודש אחד בלבד, אף כי תקופה c אורכה לפחות חודש והיא יכולה להגיע עד חודשיים. כך, למשל, כאשר איגרת נפדית ב- 14/5, המדד האחרון הידוע הוא מדד מארס, המיוחס לעליית המחירים שבין 15/3 ל- 15/2, ולכן תקופה c היא במקרה זה מ- 16/3 עד - 14/5 כחודשיים ימים. משמעות הדבר היא שאומדן הציפיות אשר ייגזר יכלול 6 בתוכו גורמי עונתיות של עד חודשיים ימים. (את תוצאות הסימולציה היומית ראו בדיאגרמה 1.) לעובדה זו יש השלכה נוספת: בעת גזירת הציפיות אנו מעוניינים, כאמור, לבודד ממחיר האיגרת את עליית המחירים הצפויה להתרחש בתקופה ולהמירה למונחים שנתיים. גישה זו מניחה כי האינפלציה הצפויה לתקופה שווה בקירוב לזו הצפויה ל- 12 החודשים הבאים. כדי שהנחה זו תהיה סבירה נרצה שתקופה של האיגרת, המשמשת אותנו לגזירת ציפיות, תהיה קרובה ככל האפשר ל חודשים. כאשר מחשבים ציפיות בעזרת איגרת לתקופה של חודשים יכול להיווצר מצב שבו תקופה מתקצרת ל- 8 חודשים. משמע שאנו גוזרים ציפיות ל- 12 חודשים על-פי תחזיות הציבור לעליית מחירים צפויה ב- 8 חודשים בלבד. לעומת זאת באיגרת ל- 15 חודשים תקופה קרובה יותר לשנה ונעה בין 13 ל- 14 חודשים. יתירה מכך, ניתן לראות בלוח 1 כי הציפיות הנגזרות בסימולציה מאיגרת לתקופה של 15 חודשים הן פחות תנודתיות מאלה הנגזרות מאיגרת ל- 10 חודשים (סטיית תקן של 0.26 לעומת 0.41, בהתאמה), אף שבשני המקרים נכנסת לחישוב עונתיות של חודש אחד בלבד. זאת משום שכאשר תקופה קטנה מ- 12 חודשים, הרי כדי לעבור למונחים שנתיים, אנו נדרשים להעלות את אומדן הציפיות לתקופה בחזקה גדולה מ- 1 (במקרה של איגרת ל- 10 חודשים החזקה היא 12/10) מה שמעצים את בעיית העונתיות. לעומת זאת כאשר תקופה ארוכה מ- 12 חודשים, החזקה קטנה מ- 1 (במקרה של איגרת ל- 15 חודשים החזקה היא 12/15), ולכן בעיית העונתיות מתמתנת. 8

12 לאור הממצאים שהוצגו בסעיף זה, כדי לגזור את הציפיות האמיתיות של הציבור יש, להערכתנו, לבצע ניכוי עונתיות מתאים. עם זאת, סביר שלא יהיה ניתן להתגבר על בעיית העונתיות במלואה, משום שלא ניתן להעריך במדויק איזה חלק של עליית המחירים הציבור מייחס לגורמים עונתיים בכל אחד מהחודשים. לכן כדי להקטין ככל האפשר את הטיית הציפיות הנובעת מעונתיות, יש להוציא מחישוב הציפיות את האיגרות לתקופה של 10 חודשים, ובמקומן להשתמש באיגרות ל- 15 חודשים. צעד כזה גם יאפשר לבסס את אומדן הציפיות לשנה קדימה על תחזיות הציבור לעליית מחירים לתקופה הקרובה יותר ל- 12 חודשים עליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה ציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון אמורות לשקף את תחזיות הציבור לעליית המחירים ב- 12 החודשים הבאים שטרם התרחשה (אמורות להיות.(forwrd looking בחישוב איגרות של המחיר כאשר המדד מייצג את רמת המחירים ב- 15 לחודש מדדי (מ- 16 עד 15), לא לחודש קלנדרי. חוב צמודות נהוג להניח ליניאריות בעליית המחירים במהלך החודש, 7 לחודש. משמעות הדבר היא שעליית המדד מיוחסת את ההצמדה המגולמת במחיר איגרת צמודה ניתן לפרק לשלושה מרכיבים: הצמדה עבור התקופה מיום ההנפקה עד המדד האחרון הידוע (להלן תקופה I), התקופה מפרסום המדד האחרון עד יום חישוב המחיר (להלן תקופה (II ומיום החישוב ועד המדד הרלוונטי בפדיון (להלן תקופה.(III כאמור בעת חישוב הציפיות אנו מעוניינים, כאמור, לבודד ממחיר האיגרת את ההצמדה הצפויה בתקופה III (ראה תרשים 1). תרשים 1 I II III המדד הרלוונטי בפדיון קביעת יום האיגרת מחיר האחרון הנפקה המדד הידוע A B t לדוגמה: כשמחשבים את הציפיות בתאריך 31/1/2002, באמצעות איגרת חוב צמודה הנפדית ב- 31/1/2003, המדד האחרון הידוע הוא מדד דצמבר משמע שההצמדה הודאית לאיגרת היא עד ה- 15/12/2001 (תקופה I). ממחיר האיגרת ניתן לגזור את ציפיות הציבור לעליית מחירים מה- 7 6 למעשה, האיגרות נפדות בסוף החודש הקלנדרי, ולכן בכל החישובים תקופה c שווה לחודש וחצי בקירוב. ראו: "חישובי תשואה באיגרות חוב הנסחרות בבורסה", נייר משותף לבורסה לניירות ערך ולמחלקה המוניטרית בת"א. 9

13 16/12/2001 עד ה- 15/12/ תקופות.II + III בעת חישוב הציפיות חלק מעליית מחירים זו כבר התרחשה, אך טרם פורסמה (תקופה.(II לכן כדי לקבל ציפיות קדימה, כלומר ציפיות לעליית מחירים שטרם התרחשה, יש לנכות מהחישוב את התחזית לעליית המחירים במהלך התקופה II כולה. לעומת זאת במודל התיאורטי, כפי שהוצג בסעיף 1, לאחר גזירת הציפיות לתקופות II + III מוצע לנכות את התחזית למדד הקרוב - תקופה A בציור - 1 שהיא רק חלק מתקופה.II משמע שבחישוב הציפיות קדימה נכללת תקופה B ש, בה עליית המחירים כבר התרחשה אך טרם פורסמה. לצורך המחשה נחזור לדוגמה: על-פי המודל התיאורטי יש לנכות את התחזית למדד ינואר, המשקף עליית מחירים בין ה- 15/12/2001 ל- 15/1/2002 (תקופה A), וכך הציפיות לעליית מחירים קדימה הנגזרות ממודל זה כוללת בתוכן את התחזית לעליית המחירים שהתרחשה בין ה- 16/1/2002 ל- 31/1/2002 (תקופה B). פירושו של דבר, שבמקום לגזור ציפיות לתקופה III כנדרש, הציפיות הנגזרות מהמודל התיאורטי הן לתקופה.III + B יש לציין כי תקופה B יכולה לנוע בטווח שבין יום אחד לחודש ימים. לפיכך כאשר מחשבים את הציפיות ב- 31/1/2002, יש לנכות מהחישוב את מלוא התחזית למדד ינואר (המשקף את עליית מחירים מ- 16/12/2001 עד 15/1/2002) וכן חלק מהתחזית למדד פברואר. מדד פברואר מיוחס לעליית המחירים בתקופה 16/1/ /2/2002, והיות שאנו מעוניינים רק בעליית המחירים שהתרחשה בחלק מהתקופה, את המשקל נחשב כך: כאשר: W משקל התחזית למדד שלאחר המדד השוטף; D היום בחודש בעת חישוב הציפיות; K מספר הימים בחודש החישוב; X מספר הימים בחודש הקודם לחישוב. ננכה את התחזית למדד זה במשקל המתאים (16/31). D + X 15 X W = D 15 K D 15 D קשיים העולים משיטת חישוב הציפיות הקשיים העולים מאופן היישום של המודל התיאורטי: 1) התייחסות לציר הזמן במונחים חודשיים ולא במונחים יומיים; 10

14 2) סדר פעולות בחישוב שאינו מתייישב עם המודל התיאורטי; 3) העדר סחירות באיגרות הנכנסות לחישוב; 4) אי התייחסות להתקצרות התקופה לפדיון של המק"ם. כעת ננסה להסביר את ההטיה הנוצרת בחישוב הציפיות בעטיו של לעיל. כל אחד מהגורמים המוזכרים התייחסות לציר הזמן במונחים חודשיים ולא במונחים יומיים כדי לחשב את הציפיות לאינפלציה לשנה אנו זקוקים לרצף של איגרות חוב צמודות המקנות פיצוי מלא על עליית המחירים שתתרחש במהלך 365 הימים הבאים ולמדד מחירים המתפרסם בכל יום. כיוון שלא כך הדבר (המדד מתפרסם פעם בחודש ואין רצף של איגרות), אנו נאלצים להשתמש באיגרות המגלמות ציפיות לעליית מחירים שטרם התרחשה עבור תקופה הולכת ומתקצרת (כאמור תקופה ) ולהמירן למונחים שנתיים. בשיטה הנהוגה כיום תקופה זו מוגדרת במונחים חודשיים ומשתנה אחת לחודש לאחר פרסום המדד. לפיכך לא מובאת בחשבון התקצרות תקופה במהלך החודש המדדי (בין ה- 16 לחודש ל- 15 בחודש שלאחר מכן), דבר שעלול להטות את אומדן הציפיות. לדוגמה: אם הציפיות בפועל הן ברמה של 2%, ואנו גוזרים ציפיות ב- 16/12 בעזרת איגרת לתקופה של 14 חודשים (439 ימים), אומדן הציפיות שיתקבל הוא 1.99%, וב- 14/1 אומדן הציפיות יהיה 1.85%- פער של 0.14%. הסיבה לכך היא שתקופה של האיגרת מתקצרת (ב- 28 יום), דבר המחייב התאמת תהליך העברת הציפיות הנגזרות מהאיגרת למונחים שנתיים. ככל שתקופה של האיגרת המשמשת לגזירת הציפיות מתקצרת, העדר התאמה זו הופכת משמעותית יותר. כך, למשל, בציפיות הנגזרות מאיגרת שנשאר לה לשלם 10 מדדים, הפער בין אומדן הציפיות הנגזר והציפיות בפועל יכול להגיע לכ- 0.2 נקודת אחוז כ- 10% מרמת הציפיות בפועל. משמע שכאשר רמת הציפיות היא 5 אחוזים, הפער יכול להגיע לכ- 0.5 נקודת אחוז. יש לתת את הדעת כי הטיית אומדן הציפיות הנובעת מאי התייחסות להתקצרות תקופה במהלך החודש המדדי היא תמיד כלפי מטה שהרי רק ב- 15 לחודש תקופה במונחים חודשיים ובמונחים יומיים שווה בקירוב. לכן ביתרת החודש המדדי, כדי לעבור למונחים שנתיים, מועלה האומדן לעליית המחירים הצפויה שטרם התרחשה הנגזר ממחיר האיגרת, בחזקה קטנה מהנדרש. כנגד זאת, כפי שראינו בסעיף 2.1.2, בשיטה שהייתה נהוגה התקופה שבה עליית המחירים התרחשה אך טרם פורסמה תקופה - מוגדרת כתקופה קבועה של חודש ימים, ואילו בפועל תקופה זו נעה בין חודש לחודשיים (כלומר אין התייחסות להתארכות התקופה במהלך החודש המדדי). מעבר לבעייתיות שתיארנו בסעיף 2.1.2, עובדה זו יוצרת הטיה כלפי מעלה של אומדן הציפיות, שכן האומדן לעליית המחירים הצפויה שטרם התרחשה הנגזר ממחיר האיגרת מועלה בחזקה גדולה מהנדרש. לפיכך, כפי שניתן לראות בדיאגרמה 2, הטיות אלו פועלות בכיוונים מנוגדים ומקזזות זו את זו. 11

15 דיאגרמה % 2.20% 2.15% 2.10% 2.05% 2.00% 1.95% 1.90% 1.85% 1.80% 1.75% התקצרות התקופה התקצרות התקופה התקופה-לפדיון של האיגרת מהסיבות שתוארו לעיל, במקביל להתייחסות נכונה לעליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה יש לשנות את מונחי תקופה של האיגרת מחודשיים ליומיים. אחרת ההטיות לא יתקזזו, ותיווצר הטיה כלפי מטה באומדן הציפיות סדר הפעולות בחישוב שאינו מתיישב עם המודל התיאורטי ניכוי התחזית לעליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה נועד לבודד את ציפיות הציבור לעליית מחירים שטרם התרחשה מסך ההצמדה המגולמת במחיר האיגרת, כפי שמתואר במשוואה 2 במודל התיאורטי (ראה סעיף 1.1). שיטת היישום של משוואה תיאורטית זו היא בעייתית: בשיטה שהייתה נהוגה מנוכה תחזית זו רק בסוף תהליך חישוב הציפיות: תחילה גוזרים ממחיר האיגרת את מלוא ההצמדה המגולמת, לאחר מכן מעבירים את האומדן המתקבל למונחי 13, חודשים ורק לבסוף מנכים את התחזית לעליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה, כפי שמתואר במשוואה שלהלן: () 5 EP) * B A = t i) R) EP ) 13 T. סדר הפעולות האריתמטיות המתואר לעיל אינו משיג את המטרה וגורם להטיית האומדן הסופי בשני מובנים, כפי שנראה להלן: בסוף תהליך גזירת הציפיות אנו מעוניינים באומדן המבוסס על תחזית לעליית המחירים שטרם התרחשה ) (EP במונחים שנתיים: כאשר 12 () 6 ( 1 + π ) = ( 1 + EP ), - π אומדן הציפיות הרצוי. 12

16 עתה נראה כי ממשוואה 5 מתקבל אומדן שונה מהאומדן הרצוי. הביטוי שבסוגריים המרובעים במשוואה 5 מבטא את הציפיות לעליית המחירים שטרם פורסמה (בין אם היא התרחשה ובין אם לאו), מכאן: נציב את משוואה 7 במשוואה 5 ונקבל: ( ) B A t ( 1 + i ) ( 1 + R ) ( 1 + EP )( 1 + EP ). * 7 = [ ] EP ) () ( ) EP ) EP ) 8 1+ EP = 13 T = EP ) T EP ) T π ). כפי שניתן לראות במשוואה 8, האומדן המתקבל מאופן היישום כיום שונה מהאומדן הרצוי. באומדן המתקבל עדיין נכלל חלק מהתחזית שרצינו לנכות, ונוסף על כך הציפיות שרצינו לגזור אינן מתקבלות במונחים שנתיים אלא במונחים אחרים. את הבעיה ניתן לפתור על ידי שינוי סדר הפעולות האריתמטיות - תחילה לנכות את התחזית לעליית מחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה מסך ההצמדה המגולמת במחיר האיגרת, ורק לאחר מכן לעבור למונחים שנתיים. סדר פעולות זה מתיישב עם המודל התיאורטי: ( 9) t B(1 + i) A 1 ( 1 + R) ( 1 + EP ) 12 = 12 EP ) = ( 1 + π ). לאור הממצאים שהוצגו בסעיף זה, בחישוב הציפיות יש, להערכתנו, לנכות את התחזית למלוא עליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה מסך ההצמדה לפני המעבר למונחים שנתיים העדר סחירות באיגרות הנכנסות לחישוב בחינת נתוני איגרות חוב צמודות הנכנסות לחישוב הציפיות (איגרות לתקופה של 10 עד 14 חודשים) מראה כי בסדרות מסוימות ישנה בעיה של העדר סחירות. כיום, כדי להתגבר על בעיה זו, מניחים כי מחיר איגרת שלא נסחרה ביום חישוב הציפיות שווה למחיר שנקבע ביום האחרון שבו היא נסחרה. ייתכן אפוא שבמשך תקופה כלשהי איגרת מסוימת לא נסחרה, ובחישוב הציפיות מניחים כי היא נסחרה ומחירה נותר ללא שינוי. הנחה זו בעייתית משני היבטים: בחישוב הציפיות אנו מעוניינים להתחקות אחר תהליך קביעת מחיר האיגרת. לשם כך אנו זקוקים לנתונים כגון התקופה לפדיון של האיגרת, המדד האחרון הידוע ותחזית לגבי המדדים הקרובים (השוטף וזה שאחריו). בהינתן נתונים אלה ליום קביעת המחיר ניתן לגזור את הציפיות המגולמות במחיר האיגרת. בשיטת החישוב הנוכחית, המייחסת את מחיר האיגרת מיום המסחר האחרון ליום חישוב הציפיות, אומדן הציפיות המתקבל יכול להיות 13

17 מוטעה. כך, למשל, כשמחשבים ציפיות בעזרת איגרת שלא נסחרה מתחילת החודש המדדי, "מנכים" ממחירה את ההצמדה ואת התחזית למדד השוטף הידועים ביום החישוב, בעוד שמחיר האיגרת מגלם את ההצמדה והתחזית למדד השוטף שהיו נכונים ליום המסחר האחרון, לפני פרסום המדד. יתירה מכך, כפי שראינו, בשיטת החישוב הנוכחית ההתייחסות לתקופה-לפדיון היא במונחים חודשיים, כלומר למספר המדדים שנשאר לאיגרת לשלם, ולכן אף שמחיר האיגרת מגלם ציפיות לתקופה מסוימת, לאחר פרסום המדד התקופה לפדיון מתקצרת באופן טכני בלי שתהיה לכך הצדקה כלשהי. בדרך כלל, כאשר יש יותר מאיגרת אחת הנכנסת לחישוב, מכל אחת מהאיגרות מתקבל אומדן שונה לציפיות (דבר המבטא הערכות של שחקנים שונים בשוק איגרות החוב הצמודות). האומדן הסופי לציפיות מחושב כממוצע משוקלל של הציפיות עבור כל אחת מהאיגרות. להערכתנו, היה נכון לנהוג על פי העיקרון "בעל המאה הוא בעל הדעה" כלומר, לשקלל את הציפיות המחושבות עבור כל אחת מן האיגרות במחזור הכספי שלהן. כיום, עקב ההנחה כי בכל יום יש מחיר לכל איגרת, אך בפועל המחזור הכספי בחלק מהימים הוא אפס, לא ניתן לשקלל על פי המחזור הכספי. לפיכך, כקירוב למחזור הכספי, נעשה השקלול על פי השווי הכספי של האיגרות, המוגדר כמכפלה של מחיר האיגרת בערכה הנקוב התקצרות התקופה לפדיון של המק"ם לשנה בתהליך גזירת הציפיות משוק ההון לשנה נעשה שימוש בתשואה הנומינלית לשנה הנגזרת משוק המק"ם. במצב האידיאלי היינו רוצים לגזור את התשואה הנומינלית לשנה מסדרת מק"ם הנפדית בעוד 365 ימים בדיוק. בפועל מונפקת סדרה חדשה של המק"ם לשנה רק פעם בחודש, ובהמשך החודש גדלה רק הכמות המונפקת באותה הסדרה; זאת אומרת שהתקופה-לפדיון של הסדרה הארוכה ביותר של המק"ם מתקצרת במהלך החודש עד ל- 11 חודשים. משמעות הדבר היא שבסוף החודש התשואה הנומינלית הנגזרת מהמק"ם ל"שנה" היא בעצם תשואה נומינלית ל- 11 חודשים במונחים שנתיים. אי הבאת עובדה זו בחשבון יכולה ליצור בעיית עונתיות נוספת, מעבר לבעיה שנידונה בסעיף כדי לראות את הבעייתיות הנוצרת, נחזור למשוואת התשואה הנומינלית כפי שהוצגה בסעיף 2.1.1: () i ( + i ) = r) ) EP365 תשואת המק"ם מגלמת בתוכה, כאמור, ציפיות לעליית מחירים לתקופת הנייר. כאשר התקופה לפדיון של המק"מ היא שנה בדיוק (365 ימים), עונתיות של עליית מחירים זו מתאפסת, ולכן התשואה הנגזרת אינה עונתית. לעומת זאת כשהתקופה-לפדיון של המק"ם קטנה מ- 365 ימים, התשואה הנגזרת היא עונתית. לשם המחשה נתמקד בתשואה הנגזרת מהמק"ם ל- 350 יום: s s ( ii) ( + i ) = r) EP ) = r) EP ) SF ) = i ) ) SF350 14

18 כאשר מעבירים תשואה עונתיות זו למונחים שנתיים הבעיה מתגברת. כיום, בחישוב הציפיות מתייחסים לתשואה הנגזרת מהמק"ם ל"שנה" כתשואה לא-עונתית. לכן ללא ניכוי מתאים, עונתיות זו תשתקף באומדן הציפיות. כדי לבדוק מהי מידת ההטיה הנובעת מבעיה זו הרחבנו את הסימולציה שאת תוצאותיה הצגנו כבר בדיאגרמה - 1 שבה הנחנו כי בכל נקודת זמן קיימת סדרת מק"ם עם תקופה-לפדיון של 365 יום. בסימולציה המורחבת הסרנו הנחה זו כך שבעיית העונתיות הנובעת מהתקצרות המק"ם באה לידי ביטוי באומדן הציפיות. דיאגרמה 3 באופן לא מפתיע, כפי שניתן לראות בדיאגרמה 3 שלעיל, האומדן הכולל את עונתיות המק"ם תנודתי יותר. הדיון בתת-סעיף זה הוא ברמה התיאורטית בלבד, ולא ברור עד כמה השחקנים בשוק המק"ם מונחים משיקולי עונתיות. כדי לבדוק את הטענה נדרשת בדיקה מעמיקה יותר של הנתונים שהרי לטענות המועלות כאן יש השלכות מעבר להטיית אומדן הציפיות. אם יתברר כי הטענה אכן נכונה, יהיה כמובן צורך בשינוי מתאים גם בתהליך חישוב הציפיות. 3. הצעה לשינוי שיטת חישוב הציפיות בשיטת חישוב הציפיות שהייתה נהוגה כרוכים, כאמור, מספר קשיים. להלן נציג שיטה לגזירת הציפיות משוק ההון המבוססת על פתרון של מערכת משוואות. במערכת זו הציפיות לאינפלציה לשנה והריביות הריאליות עבור כל איגרת המשתתפת בחישוב נפתרות בו-זמנית. במערכת שלושה חלקים, 15

19 החלק הראשון מורכב ממשוואות המגדירות את הקשר שבין מחיר האיגרת לריבית הריאלית עבור כל איגרת צמודה המשתתפת בחישוב. זאת תוך התחשבות בגורמי העונתיות הרלוונטיים, במלוא עליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה, ובהתקצרות תקופה בתוך החודש המדדי. (התקופות מוגדרות במונחים יומיים.) לכן הקשיים בשיטה שהייתה נהוגה, כפי שתוארו בסעיפים הקודמים, אינן קיימים בשיטה המוצעת. בחלק השני של מערכת המשוואות מחושבת הריבית הריאלית המשוקללת מתוך הריביות הריאליות, שחושבו עבור כל איגרת בחלק הראשון, והחלק השלישי הוא משוואת פישר. שוק איגרות החוב הצמודות בארץ מאופיין בסחירות נמוכה ולא אחידה. ישנן איגרות שלא נסחרות כלל במשך מספר ימים וביום מסוים נסחרות בסכומים גבוהים יחסית, ולעומתן איגרות שבהן מתנהל מסחר סדיר, אף כי מחזורי המסחר תנודתיים ולעיתים גם בהן אין מסחר. לפיכך בחישוב הציפיות יש להתמודד עם שתי סוגיות: האחת, היות שחישוב הציפיות מתבסס בדרך כלל על מספר קטן של איגרות ויש ימים שבהם לא מתנהל מסחר אף באחת מהן, כיצד בכל זאת לחשב ציפיות בעזרת איגרות שלא נסחרו ביום מסוים; הסוגיה השנייה היא: איך לשקלל את המידע הגלום באיגרות שהסחירות בהן נמוכה (ולעיתים אפסית) עם המידע משאר האיגרות. באשר לסוגיה הראשונה - ביום שבו אין מסחר באיגרת מסוימת לא מתקבל עבורה מידע חדש, ולכן כדי להכלילה בחישוב הציפיות נדרשות הנחות. בשיטה הנהוגה כיום מניחים כי ביום שבו לא מתנהל מסחר באיגרת מסוימת מחירה נותר ללא שינוי. כפי שהראינו בסעיף 2.2.3, הנחה זו בעייתית ועלולה להביא להטיית אומדן הציפיות. בשונה מהשיטה שהייתה נהוגה, אנו מציעים להניח כי הריבית הריאלית היא שנותרת ללא שינוי. להערכתנו, הנחה זו מוצדקת יותר שהרי נוסף על מחיר האיגרת הריבית הריאלית מגלמת גם את המידע שעל פיו נקבע מחיר זה. זאת ועוד, לא סביר שהריבית הריאלית תשתנה בתוך יום (או אף בתוך מספר ימים) לעומת מחיר האיגרת שאמור להשתנות רק מפני שהתקופה לפדיון התקצרה ביום (גם אם יתר הפרמטרים קבועים). אשר לשקלול המידע הגלום באיגרות השונות, לדעתנו היה נכון לשקלל על-פי המחזור הכספי ולא על- פי ההון הרשום למסחר, כפי שנעשה בשיטה שהייתה נהוגה (ראה סעיף 2.2.3). אולם, בדיקה של הנתונים מראה כי איגרות בעלות סחירות נמוכה (האיגרות הבעייתיות) לרוב מאופיינות בתשואה ריאלית גבוהה יחסית לאיגרות האחרות (ככל הנראה עקב פרמיית הנזילות העודפת עליהן). לפיכך, שקלול לפי המחזור הכספי גורם לבעיה הבאה: בימים שבהם האיגרות הבעייתיות לא נסחרות, משקלן בחישוב הריבית הריאלית המשוקללת, וכפועל יוצא מכך בחישוב הציפיות, הוא אפס. בעוד שבימים שמתנהל בהן מסחר משקלן בחישוב חיובי, מה שגורם לקפיצה כלפי מעלה באומדן הריבית הריאלית ולירידה בציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון. על מנת להימנע מבעיה זו אנו מציעים לשקלל בהון הרשום למסחר. ייתכן ובעתיד במידה ושוק איגרות החוב בארץ יתפתח והסחירות בו תגדל, יהיה צורך לשוב ולבחון את האפשרות לשקלל לפי המחזור הכספי. 16

20 2.1.1 בנוסף לכך, להערכתנו, כפי שמפורט בסעיף את חישוב הציפיות יש לבסס על איגרות חוב צמודות לתקופות שבין 11 ל- 15 חודשים. להלן מערכת המשוואות שתוארה לעיל. נסמן: B - π הציפיות לאינפלציה לשנה קדימה; - המחיר של איגרת החוב; - A התקבולים הנומינליים הידועים של איגרת החוב הצמודה בגין הפרשי הצמדה; - R קופון ברוטו; r j - התשואה הריאלית לפדיון של האיגרת; - i הריבית הנומינלית כפי שהיא נגזרת מהמק"ם EP - הציפיות לעליית מחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה; לשנה (מהסדרה הארוכה של המק"ם); - הציפיות לעליית המחירים בתקופה c ללא הגורם העונתי (הפסד מדד בפדיון); EP c - m 1 תחזית למדד הקרוב (השוטף); - m 2 תחזית למדד שלאחר המדד השוטף; - גורמי העונתיות לתקופה c (התקופה הסמוכה לפדיון, שעבורה אין פיצוי על עליית המחירים); SF c - הגורם העונתי של המדד הראשון שיתפרסם לאחר פדיון האיגרת; - הגורם העונתי של המדד השני, שיתפרסם לאחר פדיון האיגרת; sf 1 sf 2 - tr מספר הימים עד תשלום הקופון הקרוב; - tpd מספר הימים עד לפדיון האיגרת; - hon j ההון הרשום למסחר של האיגרת; W משקל התחזית למדד שלאחר המדד השוטף D היום בחודש בעת חישוב הציפיות; K מספר הימים בחודש החישוב; X מספר הימים בחודש הקודם לחישוב; ; ( m 2 ) H משקל הגורם העונתי של המדד השני שיתפרסם לאחר פדיון האיגרת D P היום בחודש בעת פדיון האיגרת; K P מספר הימים בחודש פדיון האיגרת; X P מספר הימים בחודש הקודם לפדיון האיגרת. ; ( sf 2 ) 17

21 ( 1. ) ( 1. ) ( 2) B = B = r = tr r ) 365 j r ) R r ) J 1 J j= l= 1 tpd 365 j () ( ) i) 3 1+ π = R r) + hon j rj honl R tpd 365 j A EP ) EP ) SF ) c A EP ) EP ) SF ) c c c or כאשר: ( 1 + ) = m )( + m ) W EP ( 1 + ) = sf )( + sf ) H SFc H ( ) ( ) ( ) = 1+ π EP c W D + X 15 = X D 15 K D 15 D 16 DP + X P 15 X P H = DP 15 K P D D p p בחלק הראשון של מערכת המשוואות: משוואה (.1 ( לפדיון הגדולה מ- 12 חודשים (האיגרת משלמת קופון לפני הפדיון) משמשת עבור איגרות "ארוכות" - עם תקופה ( 1.) "קצרות" המשלמות קופון רק בפדיון. ומשוואה עבור איגרות נשים לב כי אין צורך להניח מהו שיעור עליית המחירים בתקופה הסמוכה לפדיון, שכן אנו מניחים כי שיעור זה שווה לציפיות הנגזרות תוך התאמה למונחים ולעונתיות הרלוונטיים. 18

22 4. השיטה המוצעת לעומת זו שהייתה נהוגה - נתונים לאחר שבסעיף הקודם הצגנו הצעה לשינוי השיטה לגזירת הציפיות האינפלציוניות משוק ההון, נציג להלן את הציפיות המתקבלות בשיטה זו לשנים , ונעמוד על ההבדלים בינה לשיטה 8 שהייתה נהוגה. דיאגרמה 4 הציפיות הנגזרות משוק ההון, ממוצעים חודשיים 6 5 השיטה שהייתה נהוגה השיטה המוצעת למעט תיקון עונתיות השיטה המוצעת עם תיקון עונתיות /01 04/01 07/01 10/01 01/02 04/02 07/02 10/02 בדיאגרמה 4 מוצגות הציפיות הנגזרות משוק ההון בשתי השיטות - השיטה המוצעת לעומת זו שהייתה נהוגה. (ראו גם לוח נ- 1 בנספח א'.) את השיטה המוצעת בחרנו להציג בשתי חלופות שונות האחת עם תיקון בגין עונתיות כפי שהוצג בסעיף 2.1.1, והשנייה ללא תיקון זה. כפי שניתן לראות ישנן תקופות שבהן הציפיות המתקבלות בשיטה שהייתה נהוגה שונות במידה לא מבוטלת מאלה המתקבלות בשיטה המוצעת. נציין עוד כי הנתונים המוצגים הם בתדירות חודשית, מה שממצע את ההבדלים בין הסדרות. מלבד זאת, הגורמים להטיית האומדן בשיטה שהייתה נהוגה מקזזים זה את זה (אמנם חלקית ולא תמיד). בהמשך הסעיף נתמקד בכל גורם בנפרד (העונתיות, עליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה וסדר הפעולות השגוי בחישוב), ונראה מהי תרומתו להטיית אומדן הציפיות. 8 החל משנת 2003 הציפיות לאינפלציה משוק ההון מחושבות לפי "ברוטו" ולא לפי "ברוטו יחסי", כפי שהיה נהוג קודם לכן. הנתונים שיוצגו בעבודה זו מחושבים לפי "ברוטו יחסי" בשתי השיטות. המעבר מברוטו יחסי לברוטו אינו משנה את מהות ההבדל בין השיטות אלא רק את רמת הציפיות הנגזרות. 19

23 ב העונתיות תחילה נבחן את ההטיה הנוצרת באומדן הציפיות עקב אי ההתייחסות לעונתיות במדד המחירים לצרכן. לשם המחשה נתבונן בדיאגרמות 5 א' ו- '. בדיאגרמות אלה מוצגות הציפיות לאינפלציה בתדירות יומית, ומחושבות בשיטה המוצעת בשתי החלופות - עם תיקון בגין עונתיות וללא תיקון זה. בחרנו להתמקד בשתי תקופות בהן הציפיות הנגזרות שונות במידה ניכרת: I. 15/09/ /08/2002 (דיאגרמה 5 א').II 15/02/ /01/2002 (דיאגרמה 5 ב') דיאגרמה 5 א' דיאגרמה 5 ב' ללא תיקון בגין עונתיות עם תיקון בגין עונתיות ללא תיקון בגין עונתיות עם תיקון בגין עונתיות /01 23/01 30/01 06/02 13/ /07 23/07 30/07 06/08 13/08 נזכיר כי גורמי העונתיות הרלוונטיים הם אלה של תקופה c, התקופה הסמוכה לפדיון, והיות שאיגרות החוב הצמודות נפדות תמיד בסוף חודש קלנדרי, תקופה זו אורכה חודש וחצי. (ראו סעיף ) כפי שניתן לראות בדיאגרמה 5 א', הציפיות הנגזרות ללא תיקון בגין עונתיות נמוכות מאלה עם תיקון זה, משמע ההטיה היא כלפי מטה. בתקופה זו החישוב מושפע מהעונתיות החיובית של הפסד המדד בפדיון של האיגרות המשתתפות בחישוב (מאי, יוני ויולי, עם עונתיות של , ו- 0.1, בהתאמה). לכן בשיטה שהייתה נהוגה, שבה אין התייחסות לעונתיות במדד, מתעלמים מהפיצוי שהשחקנים בשוק האג"ח ידרשו עבור הפסד ההצמדה שמעבר לקצב הממוצע של עליית המחירים השנתית, ומייחסים פיצוי זה להערכותיהם לגבי עליית המחירים שעבורה תשלם האיגרת פיצוי מלא. לפיכך במקום לייחס את המחיר ה"נמוך" של האיגרת לפיצוי על מדדים עונתיים גבוהים שעבורם מחזיקי האג"ח לא יקבלו פיצוי, מייחסים אותו להערכות בדבר אינפלציה צפויה נמוכה מזו שבפועל: אומדן הציפיות מוטה כלפי מטה. 20

24 בדיאגרמה 5 ב' אנו עדים לתופעה הפוכה. בתקופה זו החישוב מושפע מהעונתיות השלילית של החודשים דצמבר, ינואר ופברואר (0.2-, 0.4- ו , בהתאמה). משמע שהמחיר ה"גבוה" של האיגרת מיוחס להערכות בדבר אינפלציה צפויה גבוהה מזו שבפועל, במקום לפיצוי הנמוך שנדרש על מדדים עונתיים נמוכים שעבורם מחזיקי האג"ח לא יפוצו: אומדן הציפיות מוטה כלפי מעלה. יש לציין כי למרות העקביות בעונתיות מדד המחירים, מידת ההטיה של אומדן הציפיות הנובעת מ"בעיית העונתיות" משתנה מתקופה לתקופה ומושפעת מהרכב האיגרות הנכנסות לחישוב. כאשר בחישוב משתתפות איגרות הנפדות בחודשים בעלי עונתיות מנוגדת (סימנים הפוכים) אף שהציפיות הנגזרות מכל אחת מהאיגרות יהיו מוטות משמעותית, ההטיה באומדן הסופי עשויה להיות קטנה או אף אפסית, משום שהשפעת העונתיות מתקזזת. כך, למשל, כפי שניתן לראות בדיאגרמה 4, בחודשים ינואר עד נובמבר של שנת 2001 השפעת העונתיות על אומדן הציפיות זניחה, ואילו בתקופה המקבילה בשנת 2002 היא משמעותית. 4.2 עליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה כעת נבחן את תרומתה של ההתייחסות החלקית לעליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה (ראו 2.1.2) להטייה באומדן הציפיות. לשם כך נשווה בין האומדנים לציפיות המתקבלים בשיטה שהייתה נהוגה ובשיטה המוצעת למעט תיקון בגין עונתיות (שהרי בשיטה שהייתה נהוגה אין התייחסות לעונתיות), ונבחן איזה חלק מהפער ביניהם מוסבר בהתייחסות החלקית לעליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה (להלן.(p_ כדי לבודד את התרומה של טעות זו חישבנו את אומדן הציפיות על פי השיטה המוצעת, שהייתה נהוגה. אך הפעם תוך התייחסות חלקית ל- p_, כפי שנעשה בשיטה דיאגרמה השיטה המוצעת השיטה המוצעת למעט תיקון ל- p_ השיטה שהייתה נהוגה /02 22/02 28/02 06/03 12/03 18/03 24/03 30/03 05/04 11/04 17/04 21

25 ש( בדיאגרמה 6 לעיל מוצגות שלוש הסדרות בתדירות יומית לתקופה שבין 16/2/2002 ל- 18/4/2002 (שני חודשים מדדיים). כפי שניתן לראות, במהלך כל אחד מן החודשים המדדיים נפתח פער בין האומדנים הנגזרים בשתי השיטות (המוצעת וזו שהייתה נהוגה): בתחילת החודש המדדי, מייד לאחר פרסום המדד, הפער בין הסדרות זניח ונפתח בהדרגה, עד לכאחוז אחד בסופו של החודש המדדי (ביום פרסום המדד). עוד ניתן לראות בדיאגרמה כי חלק לא מבוטל מפער זה ניתן להסביר בהתייחסות החלקית ל- p_. (האומדן בשיטה המוצעת, למעט התיקון ל- p_ קרוב ומקביל לאומדן המתקבל בשיטה שהייתה נהוגה.) הסיבה לכך, כפי שתוארה בסעיף 2.1.2, היא העדר ניכוי של התחזית למדד שלאחר המדד השוטף. זאת אומרת שככל שמתקדמים בחודש המדדי (מתרחקים מיום פרסום המדד האחרון) כך החלק הלא מנוכה של p_ הופך משמעותי יותר ונפתח פער בין האומדנים. כך, למשל, בתקופה המוצגת בדיאגרמה 6 התחזית למדד שלאחר המדד השוטף הייתה גבוהה ושונה משמעותית מהציפיות הנגזרות (0.9 ו- 0.7 אחוז בשני החודשים המדדיים, בהתאמה); משמע שבמקום לייחס את המחיר ה"גבוה" של האיגרת להצמדה הצפויה להתקבל עבור עליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה אותה אנו מעוניינים לנכות מאומדן הציפיות) מייחסים זאת להערכות בדבר אינפלציה צפויה גבוהה מזו שבפועל - ולכן אומדן הציפיות המתקבל בשיטה שהייתה נהוגה מוטה כלפי מעלה. 4.3 סדר פעולות שגוי בחישוב הציפיות עתה נבחן מהי מידת ההטיה הנוצרת עקב סדר הפעולות השגוי בניכוי.p_ כפי שהראינו בסעיף 2.2.2, טעות זו גורמת להטיה בשני מובנים: האחד, הציפיות שמתקבלות אינן במונחים שנתיים; השני, אומדן הציפיות המתקבל עדיין מגלם חלק מהתחזית לעליית המחירים בתקופה,(p_) למרות הצורך בניכויו המלא (זאת ללא תלות בהתייחסות לתחזית לעליית המחירים בתקופה - מלאה, כפי שמוצע, או חלקית, כפי שנעשה בשיטה שהיתה נהוגה). עם זאת, נציין כי עיקר ההטיה נוצרת משום שהאומדן מגלם חלק מ- p_, ואילו ההטיה המתקבלת מכך שהציפיות אינן במונחים שנתיים היא זניחה. (להסבר מפורט ראו נספח ב'.) כדי לעמוד על מידת ההטיה נשווה גם כאן בין אומדן הציפיות בשיטה שהייתה נהוגה לאומדן בשיטה המוצעת למעט תיקון בגין עונתיות, ונבחן איזה חלק מהפער ביניהם מוסבר בסדר הפעולות השגוי. כדי לבודד את התרומה של טעות זו חישבנו את אומדן הציפיות בשיטה המוצעת, אך באומדן זה התחזית לגבי עליית המחירים בתקופה נוכתה בסדר פעולות שגוי. 22

26 דיאגרמה השיטה המוצעת השיטה המוצעת למעט תיקון לסדר פעולות שהיתה שהייתה נהוגה השיטה /03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 בדיאגרמה 7 לעיל מוצגות שלוש הסדרות בתדירות יומית לתקופה שבין 16/3/2001 ל- 16/5/2001 (שני חודשים מדדיים). כפי שניתן לראות, בחודש המדדי הראשון סדר הפעולות השגוי מסביר רק חלק קטן מהפער שבין התוצאה בשיטה שהייתה נהוגה לתוצאה בשיטה המוצעת ומידת ההסבר גדלה לאורך החודש. לעומת זאת, במהלך כל החודש המדדי השני ניתן לייחס לטעות זו כמחצית מהפער בין האומדנים. השוני במידה שבה סדר הפעולות השגוי מסביר את הפער בין השיטות אינו מקרי. כאמור, מקור ההטיה הוא בעיקר בהכללת חלק מ- p_ באומדן, כאשר p_ מורכב מהתחזית למדד השוטף במלואה ומהתחזית למדד שלאחר המדד השוטף במשקל המתאים (w), שהולך וגדל במהלך החודש המדדי. בחודש הראשון התחזית למדד השוטף היתה 0.2, דומה (במונחים שנתיים) לרמת הציפיות הנגזרת, ולכן אינה גורמת להטיה; בעוד שהתחזית למדד שלאחר המדד השוטף הייתה גבוהה (כ- 0.6 ) שהיות ומשקלה גדל במהלך החודש המדדי, גדלה גם ההטיה, כפי שראינו בדיאגרמה 7. בחודש השני התמונה הפוכה: התחזית למדד השוטף היא שהייתה גבוהה משמעותית מרמת הציפיות הנגזרת (0.7), והיות שהיא נכנסת ל- p_ במלואה נוצרת לאורך כל החודש המדדי הטיה קבועה באומדן הציפיות, בעוד התחזית למדד שלאחר המדד השוטף הייתה 0.3, דומה לרמת הציפיות הנגזרת, ולכן אינה מגדילה את ההטיה. 23

27 5. סיכום בעבודה זו סקרנו את השיטה לגזירת הציפיות לאינפלציה משוק ההון כפי שהייתה נהוגה ואת הקשיים העולים ממנה. כמו כן הצענו שינויים לשיטת החישוב במספר היבטים: התחשבות בגורמי העונתיות הרלוונטיים, במלוא עליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה, ובהתקצרות התקופה שלגביה איגרת החוב הצמודה מקנה פיצוי מלא על עליית המחירים. יתירה מכך, להערכתנו, יש לבסס את חישוב הציפיות לאינפלציה על איגרות חוב צמודות לתקופות שבין 11 ל- 15 חודשים (במקום חודשים כפי שהיה נהוג). ראינו כי הציפיות לאינפלציה בשנים על פי השיטה המוצעת שונות בתקופות מסוימות באופן לא מבוטל מאומדן הציפיות כפי שנגזר בשיטה שהייתה נהוגה. עוד ראינו כי ההטיה נובעת ממספר גורמים ונבחנה ההשפעה של כל אחד מהם על מידת ההטיה הנוצרת. חשוב לציין כי השיטה המוצעת נותנת מענה לבעייתיות בשיטת החישוב וביישומה, אולם אינה יכולה לתת מענה לתנודתיות באומדן הציפיות לאינפלציה שמקורה בהעדר סחירות בשוק איגרות החוב הצמודות. כאמור, עקב העדר סחירות בשוק האג"ח לא ניתן לשקלל את המידע מהאיגרות השונות במחזור הכספי. ייתכן ובעתיד במידה והשוק בארץ יתפתח והסחירות בו תגדל, יהיה צורך לשוב ולבחון אפשרות זו. 24

28 נספח א' לוח נ- 1 (ממוצעים חודשיים) התקופה השיטה שהייתה נהוגה השיטה המוצעת ללא תיקון בגין עונתיות השיטה המוצעת עם תיקון בגין עונתיות / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

29 נספח ב' כאשר משנים את סדר הפעולות בשיטה המוצעת לזו הנהוגה כיום, כלומר במקום לנכות את p_ מסך ההצמדה המגולמת במחיר האיגרת לפני המעבר למונחים שנתיים, עושים זאת רק בסוף תהליך החישוב, מתקבל אומדן הציפיות הבא: ~ ( N.1) π ) = EP ) + EP ) + זאת במקום האומדן הרצוי: ( N.2 ) π ) = ) (N.1) EP 365 כדי לאמוד את מידת ההטיה הנוצרת מסדר הפעולות השגוי נחלק את הביטוי הבא: ונקבל את ב-( N.2 ) 365 ( ) ( ) ( ) ( 365 ) Φ EP EP ( ) ( EP ) Φ N.3 Θ = EP ) כאמור, ההטיה (Θ ( היא פונקציה של שני גורמים EP ו-.EP עתה נבחן איזה מהם הוא הגורם Φ [ 0.1, 0.006],Φ [ 0.08, 0.41] [ 242,398], [ 30,60] הדומיננטי: נציין כי לכן ניתן להסיק כי הגורם של EP מתאפס וכי עיקר ההטיה נובעת מהגורם של.EP 26

30 Montry Studis עיונים מוניטריים א' אזולאי, ד' אלקיים מודל לבחינת ההשפעה של המדיניות המוניטרית על האינפלציה בישראל, 1988 עד 1996 ד' אלקיים, מ' סוקולר השערת הניטרליות של שיעור האבטלה ביחס לאינפלציה בישראל בחינה אמפירית, 1990 עד 1998 M. Bnstock, O. Sull Th Shkl s Fundmntl Rl Vlu O. Sull, M. Bn-Horin Anlysis of Csul Rltions nd Long nd Short-trm Corrspondnc twn Shr Indics in Isrl nd th Unitd Stts Y. Elshvili, M. Sokolr, Z. Winr, D. Yriv A Gurntd-rturn Contrct for Pnsion Funds Invstmnts in th Cpitl Mrkt י' אלאשווילי, צ' וינר, ד' יריב, מ' סוקולר חוזה להבטחת תשואת רצפה לקופות פנסיה תוך כדי הפנייתן להשקעות בשוק ההון ד' אלקיים יעד האינפלציה והמדיניות המוניטרית מודל לניתוח ולחיזוי ע' אופנבכר, ס' ברק דיסאינפלציה ויחס ההקרבה: מדינות מפותחות מול מדינות מתעוררות D. Elkym A Modl for Montry Policy Undr Infltion Trgting: Th Cs of Isrl ד' אלקיים, מ' רגב, י' אלאשווילי אמידת פער התוצר ובחינת השפעתו על האינפלציה בישראל בשנים האחרונות ר' שטיין אמידת שער החליפין הצפוי באמצעות אופציות על שער ה- Cll Forwrd ר' אלדור, ש' האוזר, מ' קהן, א' קמרה מחיר אי-הסחירות של חוזים עתידיים (בשיתוף הרשות לניירות ערך ( R. Stin - Estimtion of Expctd Exchng-Rt Chng Using Forwrd Cll Options ר' שטיין, י' הכט אמידת ההתפלגות הצפויה של שער החליפין שקל-דולר הגלומה במחירי האופציות D. Elkym Th Long Rod from Adjustl Pg to Flxil Exchng Rt Rgims: Th Cs of Isrl R. Stin, Y. Hcht Distriution of th Exchng Rt Implicit in Option Prics: Appliction to TASE א' ארגוב מודל לחיזוי הגירעון המקומי של הממשלה

31 י' הכט, וה' פומפושקו נורמליות, רמת סיכון שכיחה ושינוי חריג בשער החליפין D.Elkym,A.Ilk Th Informtion Contnt of Infltionry Expcttions Drivd from Bond Prics in Isrl ר. שטיין ההתפלגות הצפויה של שער החליפין שקל-דולר, התפלגות א-פרמטרית הגלומה באופציות מטבע חוץ Y. Hcht, H. Pompushko Normlity, Modl Risk Lvl, nd Exchng-Rt Jumps י' אלאשווילי, מ' רגב גזירת הציפיות לאינפלציה משוק ההון Bnk of Isrl Montry Dprtmnt POB Jruslm, Isrl בנק ישראל המחלקה המוניטרית ת"ד 780 ירושלים

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 גישת ההעדפה הנגלית נושאי השיעור העדפה נגלית הפן התיאורטי הפן המעשי סטאטיקה השוואתית מדדי כמויות מיסים עקיפים לעומת מיסי גולגולת מדדי מחירים הקשרים בין המדדים השונים 2 הפן התיאורטי אנו צופים בסלים אותם

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד