הנה מה טוב - Tov Hinei Mah Temple B nai Israel Shabbat-At-Home Liturgy Hinei mah tov u mah na-im shevet achim gam yachad. ה נּ ה מ ה טּוֹב וּמ ה נּ ע ים שׁ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הנה מה טוב - Tov Hinei Mah Temple B nai Israel Shabbat-At-Home Liturgy Hinei mah tov u mah na-im shevet achim gam yachad. ה נּ ה מ ה טּוֹב וּמ ה נּ ע ים שׁ"

תמליל

1 הנה מה טוב - Tov Hinei Mah Temple B nai Israel Shabbat-At-Home Liturgy Hinei mah tov u mah na-im shevet achim gam yachad. ה נּ ה מ ה טּוֹב וּמ ה נּ ע ים שׁ ב ת א ח ים גּ ם י ח ד How good it is and how pleasant when we all dwell together -Psalm 133:1 ל כוּ נ ר נּ נ ה - N ran nah L chu L chu n ran nah L Adonai Nariyah l tzur yishenu ל כוּ נ ר נּ נ ה ל יי, נ ר יע ה ל צוּר י שׁ ע נוּ Let us sing out to God The Maker of all, sure and strong! Let all of creation, from mountain to sea, Hear our song! For all of the wonders For all of God s light, we rejoice so now let us listen with all of our hearts To hear God s voice! שׁ יר חדשׁ - Chadash Shir Shiru L Adonai kol ha aretz Shiru L Adonai shir chadash שׁ ירוּ ל יי שׁ יר ח ד שׁ, שׁ ירוּ ל יי כּ ל ה א ר ץ Sing unto God, all the earth a new song. I will sing unto God a new song. Sing unto God and we ll all sing along All the earth, a new song unto God Page 1

2 הדלקת הנרות- Candle Lighting - Hadlakat HaNerot Another week of work is ended; again Shabbat brings welcome peace. We pause from our labors to let Shabbat give another dimension to our lives. Page 2 These Sabbath candles are symbols of the holiness we seek. Their brightness dispels gloom and lights a path to faith and hope. Their glow reminds us of the sacred bonds that link us to our people over space and time. Their radiance summons us to fulfill our people s mission: To cast the light of freedom, justice, and peace upon all the world. בּ רוּ ך א תּ ה, י י, א לה ינוּ מ ל ך ה עוֹל ם, א שׁ ר ק ד שׁ נוּ בּ מ צ וֹת יו ו צ וּ נוּ ל ה ד ל יק נ ר שׁ ל שׁ בּ ת. Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Ha-olam, asher kidshanu b mitzvotav, v tzivanu l hadlik ner shel Shabbat. Blessed are You who commands us to kindle the lights of Shabbat. קידוש - Kiddush The seventh day is consecrated to the Eternal our God. With wine, our symbol of joy, we celebrate this day and its holiness. We give thanks for all our blessings, for life and health, for work and rest, for home and love and friendship. On Shabbat, eternal sign of creation, we remember that we are created in the divine image. We therefore raise the cup in thanksgiving: בּ רוּ ך א תּ ה, י י, א לה ינוּ מ ל ך ה עוֹל ם, בּוֹר א פּ ר י ה גּ פ ן בּ רוּ ך א תּ ה י י א לה ינוּ מ ל ך ה עוֹל ם, א שׁ ר ק דּ שׁ נוּ בּ מ צ וֹת יו ו ר צ ה ב נוּ, ו שׁ בּ ת ק ד שׁוֹ בּ א ה ב ה וּב ר צוֹן ה נ ח יל נוּ ז כּ רוֹן ל מ ע שׂ ה ב ר אשׁ ית, כּ י הוּא יוֹם תּ ח לּ ה ל מ ק ר א י ק ד שׁ, ז כ ר ל יצ יא ת מ צ ר י ם, כּ י ב נוּ ב ח ר תּ ו אוֹת נוּ ק דּ שׁ תּ מ כּ ל ה ע מּ ים, ו שׁ בּ ת ק ד שׁ ך בּ א ה ב ה וּב ר צוֹן ה נ ח ל תּ נוּ. בּ רוּ ך א תּ ה י י, מ ק דּ שׁ ה שּׁ בּ ת Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, borei p ri hagafen. Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech ha-olam, asher kid shanu b mitzvotav v ratza vanu, v shabat kod sho b ahava uv ratzon hinchilanu, zikaron l ma asei v reisheet. Ki hu yom t chila l mikra ei kodesh, zeicher litziat Mitzrayim. Ki vanu vacharta v otanu kidashta mikol ha amim, v shabat kod sh cha b ahava uv ratzon hin chaltanu. Baruch Ata Adonai, m kadeish hashabat. Blessed are You, Adonai our God, Ruler of the universe, Creator of the fruit of the vine.

3 לכה דודי - Dodi L cha L cha Dodi is a prayer written by Rabbi Shlomo halevi Alkabetz, a Rabbi in the 16th century. L cha dodi lik-rat kalah, p nei Shabbat n kab lah. Shamor v zachor b dibur echad, Hish-mianu El ham yuchad; Adonai echad, ush mo echad, L sheim ul-tif eret v lit hilah. Lik'rat Shabbat l chu v neil chah, Ki hi m kor hab rachah Meirosh mikedem n suchah, Sof ma aseh b machashava t chila. Hitor ri, hitor ri, Ki va oreich, kumi ori, Uri, uri, shir daberi k vod Adonai alayich niglah Boi v shalom, ateret ba'lah; Gam b simchah uv tzoholah Toch emunei am s gula, Bo i chala! Bo i chala ל כ ה דוֹד י ל ק ר את כּ לּ ה, פּ נ י שׁ בּ ת נ ק בּ ל ה. שׁ מוֹר ו ז כוֹר בּ ד בּוּר א ח ד, ה ש מ יע נוּ א ל ה מּ י ח ד, י י א ח ד וּשׁ מוֹ א ח ד, ל שׁ ם וּל ת פ א ר ת ו ל ת ה לּ ה ל כ ה דוֹד י... ל ק ר את שׁ בּ ת ל כוּ ו נ ל כ ה, כּ י ה יא מ קוֹר ה בּ ר כ ה, מ ר אשׁ מ קּ ד ם נ סוּכ ה, סוֹף מ ע שׂ ה בּ מ ח שׁ ב ה תּ ח לּ ה ל כ ה דוֹד י... ה ת עוֹר ר י ה ת עוֹר ר י, כּ י ב א אוֹר ך ק וּמ י א וֹר י, ע וּר י ע וּר י שׁ יר דּ בּ ר י, כּ בוֹד י י ע ל י ך נ ג ל ה ל כ ה דוֹד י... בּ וֹא י ב שׁ לוֹם ע ט ר ת בּ ע ל הּ, גּ ם בּ שׂ מ ח ה וּב צ ה ל ה, תּוֹ ך א מוּנ י ע ם ס ג לּ ה, בּ וֹא י כ לּ ה, בּ וֹא י כ לּ ה ל כ ה דוֹד י... Beloved, Come to meet the bride; beloved, come to greet Shabbat. Keep and remember ; a single command the Only God caused us to hear; the Eternal is One, God s Name is One; glory and praise are God s. Come with me to meet Shabbat, forever a fountain of blessing. Still it flows, as from the start: the last of days, for which the first was made. Awake, awake, your light has come! Arise, shine, awake, and sing: the Eternal s glory dawns upon you. Enter in peace, O crown of your husband; enter in gladness, enter in joy. Come to the People that keeps its faith. Enter, O bride! Enter, O bride! Page 3

4 ברכו - Barchu The Call to Worship - Barchu et Adonai, hamevorach! Baruch Adonai hamevorach l olam va ed! בּ ר כוּ א ת י י ה מ ב ר ך. בּ רוּ ך י י ה מּ ב ר ך ל עוֹל ם ו ע ד Praised be our God to whom our praise is due. Praised be our God to whom our praise is due now and forever. מעריב ערבים - Aravim Roll Into Dark An Evening Prayer - Ma ariv Roll into dark, roll into light Night becomes day, Day turns to night. בּוֹר א יוֹם ו ל י ל ה, גּוֹל ל אוֹר מ פּ נ י חשׁ ך גּוֹל ל אוֹר מ פּ נ י חשׁ ך, ו חשׁ ך מ פּ נ י אוֹר Borei yom va laila, goleil or mipnei choshech Goleil or mipnei choshech, v choshech mipnei or. (Creator of day and night, rolling light before the darkness, and darkness before the light) בּ רוּ ך א תּ ה י י, א לה ינוּ מ ל ך ה עוֹל ם, א שׁ ר בּ ד ב רוֹ מ ע ר יב ע ר ב ים, בּ ח כ מ ה פּוֹת ח שׁ ע ר ים, וּב ת בוּנ ה מ שׁ נּ ה ע תּ ים, וּמ ח ל יף א ת ה זּ מ נּ ים, וּמ ס דּ ר א ת ה כּוֹכ ב ים בּ מ שׁ מ רוֹת יה ם בּ ר ק יע כּ ר צוֹנוֹ. בּוֹר א יוֹם ו ל י ל ה, גּוֹל ל אוֹר מ פּ נ י ח שׁ ך, ו ח שׁ ך מ פּ נ י אוֹר. וּמ ע ב יר יוֹם וּמ ב יא ל י ל ה, וּמ ב דּ יל בּ ין יוֹם וּב ין ל י ל ה, י י צ ב אוֹת שׁ מוֹ. א ל ח י ו ק יּ ם, תּ מ יד י מ לוֹ ך ע ל ינוּ ל עוֹל ם ו ע ד. בּ רוּ ך א תּ ה י י, ה מּ ע ר יב ע ר ב ים Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech haolam, asher bid varo maariv aravim, b chochmah potei-ach sh arim, uvit vunah m shaneh itim umachalif et haz manim, um sadeir et hakochavim b mishm roteihem barakia kirtzono. Borei yom valaila goleil or mip nei choshech v choshech mip nei or, uma avir yom umeivi laila, umav'dil bein yom uvein laila, Adonai tz vaot shemo. El chai v kayam, tamid yim'loch aleinu l olam vaed. Baruch ata, Adonai, hama ariv aravim. Blessed are You, Adonai our God, Ruler of the universe, who speaks the evening into being, skillfully opens the gates, thoughtfully alters the time and changes the seasons, and arranges the stars in their heavenly courses according to plan. You are Creator of day and night, rolling light away from darkness and darkness from light, transforming day into night and distinguishing one from the other. Adonai Tz vaot is Your Name. Ever-living God, may You reign continually over us into eternity. Blessed are You, Adonai, who brings on evening. Page 4

5 שׁ מ ע י שׂ ר א ל י י א לה ינוּ י י א ח ד Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai echad! Hear, O Israel: Adonai is our God, the Eternal is One! בּ רוּ ך שׁ ם כּ בוֹד מ ל כוּתוֹ ל עוֹל ם ו ע ד! Baruch sheim k vod malchuto l olam va ed! Blessed is God s glorious majesty for ever and ever! ואה בת - V ahavta V ahavta et Adonai Elohecha, b chol l vav cha, uv chol naf sh cha, uv chol m odecha. V hayu had varim ha eileh, asher anochi m tzav cha hayom, al l vavecha. V shinantam l vanecha v dibarta bam, b shiv t cha b veitecha uv lecht cha vaderech uv shoch b cha uv kumecha. Uk shartam l ot al yadecha v hayu l totafot bein einecha. Uch tav tam al m zuzot beitecha uvish arecha. L ma an tizk ru va asitem et kol mitz votai v hiyitem k doshim leiloheichem. Ani Adonai Eloheichem asher hotzeiti et chem me eretz Mitz rayim lih'yot lachem leilohim. Ani Adonai Eloheichem ו א ה ב תּ א ת י י א לה י ך, בּ כ ל ל ב ב ך, וּב כ ל נ פ שׁ ך, וּב כ ל מ אד ך. ו ה יוּ ה דּ ב ר ים ה א לּ ה, א שׁ ר א נכ י מ צ וּ ך ה יּוֹם, ע ל ל ב ב ך. ו שׁ נּ נ תּ ם ל ב נ י ך, ו ד בּ ר תּ בּ ם, בּ שׁ ב תּ ך בּ ב ית ך, וּב ל כ תּ ך ב דּ ר ך, וּב שׁ כ בּ ך, וּב קוּמ ך. וּק שׁ ר תּ ם ל אוֹת ע ל י ד ך, ו ה יוּ ל טט פת בּ ין ע ינ י ך. וּכ ת ב תּ ם ע ל מ ז זוֹת בּ ית ך וּב שׁ ע ר י ך. ל מ ע ן תּ ז כּ רוּ ו ע שׂ ית ם א ת כּ ל מ צ וֹת י, ו ה י ית ם ק דשׁ ים ל א לה יכ ם. א נ י י י א לה יכ ם, א שׁ ר הוֹצ את י מ א ר ץ מ צ ר י ם, ל ה יוֹת ל כ ם א ת כ ם ל א לה ים, א נ י י י א לה יכ ם. Page 5

6 You shall love Adonai your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Take to heart these instructions with which I charge you this day. Impress them upon your children. Recite them when you stay at home and when you are away, when you lie down and when you get up. Bind them as a sign on your hand and let them serve as a symbol on your forehead; inscribe them on the doorposts of your house and on your gates. Thus you shall remember to observe all My commandments and to be holy to your God. I am Adonai, your God, who brought you out of the land of Egypt to be your God: I am Adonai your God. גאולה - Geulah Redemption - Released from the darkness, our people found their freedom at the sea; You have stayed long enough in this place, God said. Time to go forward. Turn your face to the future. Believe that you can cross this sea and survive. Inside you is a Moses; within you Miriam dances, unafraid. Lift up your voice and sing a new song. (adapted from Mishkan HaNefesh, Machzor for the Days of Awe) Mi chamocha ba eilim, Adonai? Mi kamocha, nehdar bakodesh nora tehilot oseh feleh, nora tehilot oseh feleh? Mal chutecha ra-u vanecha, bokeiyah yam lifnei Moshe u Miryam: Zeh Eili! anu v amru: Adonai yimloch l olam va ed מ י כ מ כ ה בּ א ל ם י י, מ י כּ מ כ ה נ א דּ ר בּ קּ ד שׁ, נוֹר א ת ה לּת, ע שׂ ה פ ל א. מ ל כוּת ך ר אוּ ב נ י ך, בּוֹק ע י ם ל פ נ י משׁ ה ז ה א ל י ע נוּ ו א מ רוּ: י י י מ לוֹ ך ל עוֹל ם ו ע ד. וּמ ר י ם, Who is like You, Eternal One, among the gods that are worshipped? Who is like You, majestic in holiness, awesome in splendor, doing wonders? In their escape from the sea, Your children saw Your sovereign might displayed. This is my God! they cried. The Eternal will reign forever and ever. Page 6

7 השכיבנו - Hashkiveinu A Shelter of Peace - Cause us, Adonai our God, to lie down in peace, and to awaken each morning to renewed life and strength. Spread over us the shelter of Your peace. Help us to order our lives by Your counsel, and lead us in the paths of righteousness. Be a shield about us, protecting us from hate and war, from pestilence and sorrow. Curb also within us the inclination to do evil, and shelter us beneath the shadow of Your wings. Guard our going out and our coming in unto life and peace, from this time forth and forever. בּ רוּ ך א תּ ה י י, ה פּוֹר שׂ ס כּ ת שׁ לוֹם ע ל ינוּ ו ע ל כּ ל ע מּוֹ י שׂ ר א ל ו ע ל י רוּשׁ ל י ם. Baruch Atah Adonai, haporeis sukat shalom aleinu, v al kol amo Yisrael, v al Yirushalayim Blessed are You, Adonai, whose shelter of peace is spread over us, over all God s people Israel, and over Jerusalem. ה שׁ כּ יב נוּ, יּ י, א לה ינוּ לשׁ לוֹם, ו ה ע מ ד ינוּ, שׁוֹמ ר נוּ ל ח יּ ים. Hashkeeveinu, Adonai, Eloheinu l shalom, v hameedeinu Shomreinu, l chayim. Spread the shelter of Your peace over us. Guide us in wisdom, compassion, and trust. ה שׁ כּ יב נוּ, יּ י, א לה ינוּ לשׁ לוֹם, ו ה ע מ ד ינוּ, שׁוֹמ ר נוּ ל ח יּ ים. Hashkeeveinu, Adonai, Eloheinu l shalom, v hameedeinu Shomreinu, l chayim. Save us for the sake of Your name. Shield us from hatred, sorrow, and pain. ~ ~ Page 7

8 תפילה - Tefilah א דוֹנ י, ש פ ת י תּ פ תּ ח, וּפ י י גּ יד תּ ה לּ ת ך. Adonai s fatai tiftach, u fee yageed t heelatecha Adonai, open my lips, that my mouth may declare Your praise. אבות ואמהות - v Imahot God of All Generations - Avot בּ רוּ ך א תּ ה, י י, א לה ינוּ ו א לה י א בוֹת ינוּ ו א מּוֹת ינוּ: א לה י א ב ר ה ם, א לה י י צ ח ק, ו א לה י י ע קב. א לה י שׂ ר ה, א לה י ר ב ק ה, א לה י ר ח ל, ו א לה י ל א ה. ה א ל ה גּדוֹל ה גּ בּוֹר ו ה נּוֹר א, א ל ע ל יוֹן, גּוֹמ ל ח ס ד ים טוֹב ים ו קוֹנ ה ה כּל, ו זוֹכ ר ח סד י א בוֹת ו א מּ הוֹת, וּמ ב יא גּ א לּ ה ל ב נ י ב נ יה ם, ל מ ע ן שׁ מוֹ בּ א ה ב ה. מ ל ך עוֹז ר וּמוֹשׁ יע וּמ ג ן. בּ רוּ ך א תּ ה י י, מ ג ן א ב ר ה ם ו ע ז ר ת שׂ ר ה. Baruch Ata, Adonai, Eloheinu veilohei avoteinu v imoteinu: Elohei Avraham, elohei Yitzchak, veilohei Ya akov. Elohei Sara, elohei Rivka, elohei Racheil, veilohei Leah. Ha eil hagadol higibor v hanora, Eil elyon gomeil chasadim tovim, v konei hakol, v zocheir hasdei avot v imahot, u meivee g ula livnei v neihem, l ma an shemo, b ahava. Melech ozer u moshiya u magein. Baruch Ata Adonai, magein Avraham, v ezrat Sara. Praised be our God, the God of our fathers and our mothers: God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob; God of Sarah, God of Rebekah, God of Leah and God of Rachel; great, mighty, and awesome God, God supreme. Ruler of all the living, Your ways are ways of love. You remember the faithfulness of our ancestors, and in love bring redemption to their children s children for the sake of Your name. You are our Sovereign and our Help, our Redeemer and our Shield. We praise You, Eternal One, Shield of Abraham, Protector of Sarah. גבורות - Gevurot God s Power - א תּ ה גּ בּוֹר ל עוֹל ם, א דנ י, מ ח יּ ה ה כּל א תּ ה, ר ב ל הוֹשׁ יע. מ שּׁ יב ה רוּח וּמוֹר יד ה גּ שׁ ם. מּ כ ל כּ ל ח י ים בּ ח ס ד, מ ח יּ ה ה כּל בּ ר ח מ ים ר בּ ים. סוֹמ ך נוֹפ ל ים, ו רוֹפ א חוֹל ים, וּמ תּ יר א סוּר ים, וּמ ק יּ ם א מוּנ תוֹ ל ישׁ נ י ע פ ר. מ י כ מוֹ ך בּ ע ל גּ בוּרוֹת, וּמ י דּוֹמ ה לּ ך, מ ל ך מ מ ית וּמ ח יּ ה וּמ צ מ יח י שׁוּע ה? ו נ א מ ן א תּ ה ל ה ח יוֹת ה כּל. בּ רוּ ך א תּ ה י י, מ ח יּ ה ה כּל. Ata gibor l olam, Adonai, m chayei hakol ata, rav l hoshiya. Mashiv haruach u morid hagashem. M chalkeil chayim b chesed, m chayei hakol b rachamim rabim. Someich nof lim v rofei cholim, u matir asurim, u m kayeim emunato lisheinei afar. Mi chamocha ba al g vurot, umi domeh lach, melech meimit u m chayeh umatz miyach y shua? V ne eman ata l hachayot hakol. Baruch Ata Adonai, m chayei hakol. Page 8

9 Eternal is Your might, O God; all life is Your gift; You cause the winds to blow and the rains to fall. Great is Your power to save. With love You sustain the living, with great compassion give life to all. You send help to the falling and healing to the sick; You bring freedom to the captive and keep faith with those who sleep in the dust. Who is like You, Mighty One, Author of life and death, Source of salvation? We praise You, O God, the Source of life. קדשׁת השׁם - Hashem God s Holiness - Kedushat א תּ ה ק דוֹשׁ ו שׁ מ ך ק דוֹשׁ, וּק דוֹשׁ ים בּ כ ל יוֹם י ה ל ל וּ ך סּ ל ה. בּ רוּ ך א תּ ה י י, ה א ל ה קּ דוֹשׁ Ata kadosh v shimcha kadosh, u k doshim b chol yom y hallelucha, selah. Baruch Ata Adonai, ha El hakadosh. You are holy, Your name is holy, and those who strive to be holy declare Your glory day by day. Blessed are you Adonai, the Holy God. The holiness of Shabbat is not for this day alone. We must make it overflow into all our minutes, to hallow our weekdays from these sacred moments, hour by hour, to make the world a sanctuary where every human soul may be at home. May the awe we feel at times like this, at the miracle of one another united in prayer, be with us tomorrow: may it help us keep tenderness in our words, in our touch, and in the way we view one another. ושמרו - V shamru Keeping Shabbat - V shamru v nei Yisrael et HaShabbat, laasot et HaShabbat l dorotam b rit olam. Beini u vein b nei Yisrael ot hi l olam, ot hi l olam. ki sheishet yamim asah Adonai, asah Adonai, et hashamayim v et haaretz, u vayom hashvi i shavat vayinafash, shavat vayinafash, shavat vayinafash. ו שׁ מ רוּ ב נ י י שׂ ר א ל א ת ה שּׁ בּ ת, ל ע שׂוֹת א ת ה שּׁ בּ ת ל דרת ם בּ ר ית עוֹל ם. בּ ינ י וּב ין בּ נ י י שׂ ר א ל אוֹת ה יא ל עוֹל ם, אוֹת ה יא ל עוֹל םץ כּ י שׁ שׁ ת י מ ים ע שׂ ה י י, ע שׂ ה י י, א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ, וּב יּוֹם ה שּׁ ב יע י שׁ ב ת ו יּ נּ פ שׁ, שׁ ב ת ו יּ נּ פ שׁ, שׁ ב ת ו יּ נּ פ שׁ. The people of Israel shall keep Shabbat, observing Shabbat throughout the ages as a covenant for all time. It is a sign for all time between Me and the people of Israel. For in six days Adonai made heaven and earth, and on the seventh day God ceased from work and was refreshed. Page 9

10 Eternal Source of good, we thank You for the numberless gifts and blessings that fill our days: For life itself and its endless variety For all that sustains body and mind For love and friendship For the delights of the senses And for the excellence of Your Torah, which deepens our life and enriches our days. Help us, O God, to work for a just and compassionate society, where all may share Your gifts in the joy of freedom. Blessed are You Adonai, whose Name is goodness and who is worthy of thanksgiving. בּ רוּ ך א תּ ה י י, ה טּוֹב שׁ מ ך וּל ך נ א ה ל הוֹדוֹת. Baruch Atah Adonai, hatov shimcha u lcha na eh l hodot. שלום רב - Rav Prayer for Peace - Shalom Peace, happiness, and blessing; grace and love and mercy: may these descend on us, on all Israel, and all the world. Bless us, our Creator, one and all, with the light of Your presence; for by that light, O God, You have revealed to us the law of life: to love kindness and justice and mercy, to seek blessing, life and peace. O bless Your people Israel and all peoples with peace! Blessed are You, Adonai, who blesses Your people Israel with peace. בּ רוּ ך א תּ ה י י, ה מ ב ר ך א ת ע מּוֹ י שׂ ר א ל בּ שּׁ לוֹם. Baruch Atah Adonai, ham vareich et amo Yisrael bashalom. Page 10

11 Silent Prayer Prayer for Healing - Mi Shebeirach Mi shebeirach avoteinu M'kor hab rachah l'imoteinu May the Source of strength, who blessed the ones before us, Help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mi shebeirach imoteinu, M kor hab rachah l avoteinu Bless those in need of healing with refuah shleimah The renewal of body, the renewal of spirit and let us say, Amen Create a pure heart within me; Let my soul wake up in your light. Open me to your Presence; Flood me with Your holy spirit. Then I will stand and sing out The power of your forgiveness. I will teach Your love to the lonely; The lost will find their way home. Adonai, open up my lips and my mouth will declare Your Praise. [Psalm 51] ע שׂה שׁלוֹם - Shalom Oseh עשׂ ה שׁ לוֹם בּ מ רוֹמ יו, הוּא י ע שׂ ה שׁ לוֹם ע ל ינוּ ו ע ל כּ ל י שׂ ר א ל. Oseh shalom bimromav, hu ya aseh aleinu v al kol Yisrael. May the One who causes peace to reign in the high heavens let peace descend on us, on all Israel, and all the world. D var Torah Page 11

12 עלינו - Aleinu Aleinu l shabe ach la adon hakol, la-teit g dulah l yotzeir bereishit, she-lo asanu k goyei ha aratzot, v lo samanu k-mishpachot ha adamah. She-lo sam chelkeinu kahem, v goraleinu k chol hamonam. Va anachnu kor im u mishtachavim u modim lifnei melech mal chei ham lachim, hakadosh baruch hu. ע ל ינוּ ל שׁ בּ ח ל א דוֹן ה כּל, ל ת ת גּ ד לּ ה ל יוֹצ ר בּ ר אשׁ ית, שׁ לא ע שׂ נוּ כּ גוֹי י ה א ר צוֹת, ו לא שׂ מ נוּ כּ מ שׁ פּ חוֹת ה א ד מ ה: שׁ לא שׂ ם ח ל ק נוּ כּ ה ם, ו גוֹר ל נוּ כּ כ ל ה מוֹנ ם. ו א נ ח נוּ כּוֹר ע ים וּמ שׁ תּ ח ו ים וּמוֹד ים ל פ נ י מ ל ך מ ל כ י ה מּ ל כ ים, ה קּ דוֹשׁ בּ רוּ ך הוּא. We must praise the Eternal, Ruler of All, the Maker of heaven and earth, who has set us apart from the other families of earth, giving us a destiny unique among the nations. We therefore bow in awe and thanksgiving before the One who is Sovereign over all, the Holy One, blessed be God. ו נ א מ ר: ו ה י ה י י ל מ ל ך ע ל כּ ל ה א ר ץ: בּ יּוֹם ה הוּא י ה י ה י י א ח ד וּשׁ מוֹ א ח ד. Vene emar: V haya Adonai l melech al kol ha aretz: Bayom hahu yiyeh Adonai echad u shmo echad. And it has been said: God shall reign over all the earth; on that day God shall be One and God s name shall be One. Our thoughts turn to those who have departed this earth: our own loved ones, those whom our friends and neighbors have lost, the martyrs of our people whose graves are unmarked, and those of every race and nation whose lives have been a blessing to humanity. We recall loved ones whom death has recently taken from us, those who died at this season in years past, and those whom we have taken into our hearts with our own. The memories of all of them are with us; our griefs and sympathies are mingled as we praise God and pray for the coming of God s kingdom. Page 12

13 י ת גּ דּ ל ו י ת ק דּ שׁ שׁ מ הּ ר בּ א בּ ע ל מ א דּ י ב ר א כ ר עוּת הּ, ו י מ ל י ך מ ל כוּת הּ בּ ח יּ יכוֹן Yit-ga-dal ve-yit-ka-dash she-mei ra-ba be-al-ma di-ve-ra chi-ru-tei, ve-yam-lich mal-chu-tei be-cha-yei-chon וּב יוֹמ יכוֹן וּב ח יּ י ד כ ל בּ ית י שׂ ר א ל, בּע גּ ל א וּב ז מ ן ק ר יב, ו א מ רוּ א מ ן. u-ve-yo-mei-chon u-vecha-yei de-chol beit Yis-ra-eil, ba-a-ga-la u-vi-ze-man ka-riv, ve-i-me-ru: a-mein. י ה א שׁ מ הּ ר בּ א מ ב ר ך ל ע ל ם וּל ע ל מ י ע ל מ יּ א. י ת בּ ר ך ו י שׁ תּ בּ ח, ו י ת פּ א ר ו י ת רוֹמ ם ו י ת נ שּׂ א, Ye-hei she-mei ra-ba me-va-rach le-a-lam u-le-al-mei al-ma-ya. Yit-ba-rach ve-yish-ta-bach, ve-yit-pa-ar ve-yitro-mam ve-yit-na-sei, ו י ת ה דּ ר ו י ת ע לּ ה ו י ת ה לּ ל שׁ מ הּ דּ קוּד שׁ א, בּ ר י ך הוּא, ל ע לּ א מ ן כּ ל בּ ר כ ת א ו שׁ יר ת א, ve-yit-ha-dar ve-yit-a-leh ve-yit-ha-lal she-mei de-ku-de-sha, be-rich hu, le-ei-la min kol bire-cha-ta veshi-ra-ta, תּ שׁ בּ ח ת א ו נ ח מ ת א דּ א מ יר ן בּ ע ל מ א, ו א מ רוּ: א מ ן. tush-be-cha-ta ve-ne-che-ma-ta, da-a-mi-ran be-al-ma, ve-i-me-ru: a-mein. י ה א שׁ ל מ א ר בּ ה מ ן שׁ מ יּ א ו ח יּ ים ע ל ינוּ ו ע ל כּ ל י שׂ ר א ל, ו א מ רוּ א מ ן. Y-hei she-la-ma ra-ba min she-ma-ya ve-cha-yim a-lei-nu ve-al kol Yis-ra-eil, ve-i-me-iru: a-mein. עשׂ ה שׁ לוֹם בּ מ רוֹמ יו, הוּא י ע שׂ ה שׁ לוֹם ע ל ינוּ ו ע ל כּ ל י שׂ ר א ל, ו א מ רוּ: א מ ן. O-seh sha-lom bi-me-ro-mav, hu ya-a-seh sha-lom a-lei-nu ve-al kol Yis-ra-eil, ve-i-me-ru: amein. May the Source of peace send peace to all who mourn and comfort to all who are bereaved. בּ רוּ ך א תּ ה, י י, א לה ינוּ מ ל ך ה עוֹל ם, ה מּוֹצ אי ל ח ם מ ן ה א ר ץ. מוצאי - Motzi Motzi - Page 13 Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min ha aretz. Blessed are You, Adonai our God, Ruler of the universe, who causes bread to come forth from the earth.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ א נ י ה': "You shall not hate your fellow human in

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ 1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ ד מ י ה י ם נ ת ן ב א צ ר ות ת ה ומ ות: )ח( י יר א

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org I. Is there a mitzvah to eat matzah all of Pesach? a. Pesachim 120a - First night is a chova, the rest of

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד