Microsoft Word - ù-119.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - ù-119.doc"

תמליל

1 ב( ב 3 א 3 בנק ישראל הפיקוח על הבנקים ירושלים, ט"ז באלול תשס"ז 30 באוגוסט 2007 ש- 119 S לכבוד התאגידים הבנקאיים לידי המנהל הכללי הנדון: טיוטה להתייעצות בנושא באזל,II הנדבך הראשון - הגישה הסטנדרטית מבוא מסגרת העבודה של הוועדה להתכנסות בינלאומית למדידת הון ותקני הון (להלן - באזל (II מקנה למפקח על הבנקים שיקול דעת לדרך היישום של המלצות מסוימות. בטיוטה זו מפורטות העמדות המקדמיות של הפיקוח על הבנקים לעניין המלצות אלה, ומספר המלצות נוספות, בנושא ישום הנדבך הראשון בבאזל - II הגישה הסטנדרטית. עמדות מקדמיות אלה מובאות להערות התאגידים הבנקאיים ולהתייעצות עמם..15/10/2007 מספרי הסעיפים בטיוטה זו מתייחסים לסעיפים במסגרת העבודה של באזל.II הינכם מתבקשים לשלוח את הערותיכם לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה, הכתובת עד ליום )(1) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 1981, תחולה סעיף 20 הסכם באזל,II על בסיס מאוחד, יחול על: 1. תאגיד בנקאי, למעט בנק חוץ וחברת שירותים משותפת; 2. תאגיד עזר שהוא חברת כרטיסי אשראי; ( ו-( ( ו תאגיד כמפורט בסעיפים 11 א( )( שהואגד בישראל ונשלט על ידי תאגיד בנקאי, אלא אם יתקיימו תנאים למתן פטור מיישום באזל.II התנאים למתן פטור כאמור ייקבעו בעתיד. יובהר כי לא ינתן פטור לחברת כרטיסי אשראי גם אם תקיים את תנאי הפטור שיקבעו. סעיף 21 בחינת החלת מסגרת העבודה על חברות החזקה בנקאיות תיעשה בעתיד. טל: /458 פקס: ת"ד 780, ירושלים 91007

2 2 סעיף 23 בחינת החלת מסגרת העבודה על בסיס סולו, בנוסף לבסיס מאוחד, תיעשה בעתיד. בחירת הגישה לחישוב דרישת ההון סעיף 50 בעת היישום לראשונה בסוף שנת 2009, התאגידים הבנקאיים ידרשו לכל הפחות לעמוד בדרישות הגישה הסטנדרטית, כמפורט במסגרת העבודה של ועדת באזל. חובות של ריבונויות סעיף 53 חובות של ריבונויות יכללו חובות של ממשלה ובנק מרכזי או רשות מוניטרית ארצית. סעיף חובות של ממשלת ישראל ושל בנק ישראל, הנקובים וממומנים בש"ח, יקבלו משקל סיכון של 0%. חובות של ממשלת ישראל ושל בנק ישראל הנקובים או ממומנים במטבע זר, יקבלו משקל סיכון בהתאם לדירוג הבינלאומי של מדינת ישראל. 2. חשיפות לריבונויות ולבנקים מרכזיים במדינות החברות ב-,OECD הנקובות וממומנות במטבע המקומי של אותן ריבונויות, ישוקללו על פי משקל הסיכון שניתן לאותן חשיפות על ידי המפקחים הלאומיים שלהן, ובלבד שמדובר במדינות המדורגות בדירוג A או בדירוג עדיף מזה. סעיף 55 לצורך קביעת משקלי הסיכון של חובות של ריבונויות, שאינן מדורגות ע"י חברת דירוג אשראי חיצונית כשירה, תאגיד בנקאי יהיה רשאי לעשות שימוש בדירוג סיכון המדינה המקובל על סוכנויות אשראי ליצוא המשתתפות ב"הסדר תמיכה רשמית לאשראי יצוא" ) Supported Arrangement on Officially.OECD המפורסם על ידי ה-,(Export Credit,OECD חובות של ישויות סקטור ציבורי סעיף "ישויות סקטור ציבורי" (PSEs) יכללו את הגופים הבאים: א. ממשלות אזוריות ורשויות מקומיות; ב. ישויות בבעלות ממשלתית ישירה ומלאה, שאינן מתחרות בסקטור הפרטי; ג. רשויות, מוסדות ותאגידים אחרים עליהם יודיע המפקח (לפי רשימה); ד. ישויות סקטור ציבורי על פי קביעת רשות הפיקוח המקומית במדינות בדירוג A או בדירוג עדיף מזה. המדורגות

3 3 2. חובות של ישויות סקטור ציבורי (PSEs) יקבלו משקל סיכון בהתאם לאפשרות 2 לשקלול חובות של בנקים, מבלי להחיל את הטיפול המועדף בחובות לזמן קצר. זאת למעט חובות בעייתיים של ישויות סקטור ציבורי, שיטופלו כחובות של תאגידים או כחובות בפיגור. סעיף חובות הנקובים וממומנים בש"ח של ישויות סקטור ציבורי מקומיות, שיפורטו ברשימה, יטופלו כמו חשיפות למדינת ישראל משקל סיכון של 0%. בשלב זה, הרשימה כוללת את הגופים הבאים: המוסד לביטוח לאומי; מינהל מקרקעי ישראל; רשות שדות התעופה; ושירות התעסוקה. 2. חשיפות לישויות סקטור ציבורי שהוקמו במדינות זרות, יטופלו באופן שבו מטפלים בנקים באותן מדינות בחובות של הריבונות, ובלבד: (1) שהמפקחים באותן מדינות אישרו אופן טיפול כזה; (2) מדובר במדינות החברות ב-,OECD המדורגות בדירוג A או בדירוג עדיף מזה. חובות של בנקים רב צדדיים לפיתוח סעיף 59 חובות של בנקים רב צדדיים לפיתוח ישוקללו על פי משקלות הסיכון של בנקים באפשרות 2, ללא אפשרות לטיפול מועדף בחובות לזמן קצר. משקל סיכון של 0% יוחל על חובות של בנקים רב צדדיים לפיתוח שברשימה הבאה: הבנק הבינלאומי לשיקום ופיתוח (IBRD) ;(International Bank for Reconstruction and Development) החברה הבינלאומית למימון (IFC) ;( International Finance Corporation) הבנק לפיתוח אסיה (ADB) ;(Asian Development Bank) הבנק לפיתוח אפריקה (AfDB) ;(African Development Bank) הבנק האירופי לשיקום ופיתוח (EBRD) ;(European Bank for Reconstruction and Development) הבנק הבינ-אמריקאי לפיתוח (IADB) ;(Inter-American Development Bank) בנק ההשקעות האירופי (EIB) ;(European Investment Bank) קרן ההשקעות האירופית (EIF) ;(European Investment Fund) בנק ההשקעות הנורדי (NIB) ;(Nordic Investment Bank הבנק לפיתוח הקאריביים (CDB) ;(Caribbean Development Bank הבנק לפיתוח של מועצת אירופה (CEDB) ;(Council of Europe Development Bank) הסוכנות הרב צדדית להבטחת השקעות (MIGA).(Multilateral Investment Guarantee Agency) סעיף 60 הגדרת "בנק" - תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981, תאגיד עזר שהוא חברת כרטיסי אשראי וכן מוסד בנקאי שהתאגד מחוץ לישראל המוכר כבנק על פי הגדרות רשות הפיקוח במדינת ההתאגדות. חובות של בנקים יטופלו תחת אפשרות 2 המבססת את שקלול הסיכון על דירוג אשראי חיצוני של הבנק.

4 ב 3 4 סעיף 64 תחת אפשרות 2 לעיל, יינתן משקל סיכון נחות ברמה אחת ממשקל הסיכון שהוקצה לחובות של ממשלת ישראל ובנק ישראל, בכפוף לרצפה של 20%, לחובות של בנקים שמועד פירעונם המקורי הוא שלושה חודשים או פחות, הנקובים וממומנים בש"ח. חובות של חברות ניירות ערך סעיף 65 חברת ניירות ערך אשר חובותיה יטופלו בדומה לחובות של בנקים תהיה: תאגיד כאמור בסעיפים ( לחוק הבנקאות (רישוי) ("תאגיד העוסק במתן התחייבות חיתומית ועיסוקיו 11 א( (3)( 11 א( )( האחרים הם עיסוקים המותרים לתאגיד בנקאי לפי סעיף 10" ו- "תאגיד שעיסוקו הוא ניהול תיקי השקעות"), וכן חברות שהתאגדו במדינות החברות ב- OECD המדורגות בדירוג A או בדירוג עדיף מזה, והוכרו כחברות ניירות ערך על ידי רשות הפיקוח המקומית. חובות של תאגידים סעיף 67 חובות של תאגידים שלא דורגו יקבלו משקל סיכון של 100%. יובהר כי בכוונת הפיקוח על הבנקים לדרוש מהתאגידים הבנקאיים להחזיק בהון נוסף בגין חובות אלו, במסגרת הנדבך השני בבאזל.II כמו כן, יתכן שבעתיד יקבע לחובות אלו משקל סיכון גבוה יותר, בהתאם לנתוני הכשל בארץ. סעיף 68 על מנת להבטיח שתאגידים בנקאיים אינם מבצעים בחירה סלקטיבית של חשיפות, נקבע כי משקלות הסיכון לחשיפות של תאגידים, לרבות חברות ביטוח, יבוססו על דירוג אשראי חיצוני של התאגיד. חובות קמעונאיים פיקוחיים סעיף 70 ככלל הגדרת חובות קמעונאיים תהיה לפי סעיפים בבאזל.II החובות שיכללו בתיק הקמעונאי הפיקוחי, לצורך הקצאת ההון לפי הגישה הסטנדרטית, יהיו חובות קמעונאיים שמקיימים את כל ארבעת התנאים הבאים: 1. קריטריון המטרה - החשיפה היא כלפי אדם יחיד או אנשים יחידים או עסק קטן. לעניין זה, "יחיד" הוא מי שאינו תאגיד; 2. קריטריון המוצר החשיפה היא מהסוגים שצויינו בסעיף 70; 3. קריטריון העידון - החשיפה הקמעונאית המצרפית לצד נגדי אחד לא תעלה על 0.2% מסך התיק הקמעונאי; 4. ערך נמוך לחשיפה בודדת - החשיפה הקמעונאית המצרפית לצד נגדי אחד לא תעלה על 5 מיליוני ש"ח.

5 5 לעניין זה, "חשיפה" - הערך המאזני של כל צורות חשיפת האשראי (מאזני וחוץ מאזני לאחר המרתו לשווה ערך מאזני) שכל אחת מהן מקיימת את קריטריון המוצר, קריטריון המטרה וערך נמוך של חשיפה בודדת, לפני הפרשה לחובות מסופקים, מחיקה חלקית והפחתת סיכון אשראי כלשהי. "צד נגדי אחד" לווה כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 313 מגבלות על חבות לווה קבוצת לווים, ומי ששולט בלווה כאמור ומי שנשלט על ידו. חשיפה קמעונאית אשר אינה עומדת עוד בתנאים לעיל, תטופל לעניין הקצאת ההון לפי הגישה הסטנדרטית, כחשיפה לתאגיד ולא תוכל לחזור ולהיכלל בתיק הקמעונאי הפיקוחי, אלא אם היו שינויים מהותיים אשר יצדיקו זאת. סעיף 71 חשיפות הכלולות בתיק הקמעונאי הפיקוחי ישוקללו בסיכון של 75%. יחד עם זאת, יתכן כי בעתיד, אם יתבררו נתוני כשל שיצדיקו קביעת משקל סיכון גבוה יותר, יעשה כן. חובות בביטחון נכס למגורים סעיפים ככלל הלוואה לדיור תהיה כהגדרתה בסעיף 231 להנחיות באזל.II הלוואה לדיור תשוקלל בסיכון של 35% בהתקיים התנאים הבאים: (1) ההלוואה מיועדת לרכישת או לחכירת דירת מגורים, בנייתה, הרחבתה, או שיפוצה, שלא למטרת עסק, או הלוואה המיועדת למימון פירעון מוקדם של הלוואה כאמור במלואה או בחלקה, ובלבד שלא חלפו יותר מ- 30 יום ממועד הפירעון המוקדם וסכום ההלוואה אינו עולה על סכום ההלוואה שנפרע בתוספת הוצאות; לעניין זה, "הוצאות" כל חיוב הקשור ישירות עם ההלוואה, כגון: עמלת פירעון מוקדם, ביול, דמי פתיחת תיק וכו'. (2) ההלוואה מובטחת במלואה במשכנתא על הדירה, או בשעבוד אחר על הזכות במקרקעין או שרשומה להבטחתה הערת אזהרה במרשם המקרקעין. (3) היחס בין סכום ההלוואה (שבאחריות התאגיד הבנקאי), לבין שווי הנכס המשועבד (לפי חלקו של התאגיד הבנקאי בשעבוד) המבוסס על הערכת שמאי מקרקעין, אינו גבוה מ- 75% ביום מתן ההלוואה לא התקיימו התנאים לעיל, ההלוואה תטופל במסגרת התיק הקמעונאי (קרי שקלול של 75%). אם בעתיד יתבררו נתוני כשל שיצדיקו קביעת משקל סיכון גבוה מ- 35%, יעשה כן.

6 6 חובות בביטחון נדל"ן מסחרי סעיף 74 הלוואה בביטחון נדל"ן מסחרי (לא למגורים) הלוואה שמקור ההחזר העיקרי שלה הוא ממכירת הנכס או מתמורת השכרתו; הלוואה כאמור תשוקלל ב- 100% ולא יופעל שיקול הדעת המאפשר שימוש במשקל סיכון נמוך יותר. ההבחנה בין הלוואה מסחרית בשעבוד נכס לבין הלוואה בביטחון נדל"ן מסחרי היא מקור ההחזר של ההלוואה. חובות בפיגור סעיף 75 הלוואה בפיגור חוב בפיגור וחוב בפיגור זמני כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 314 טיפול בחובות בעייתיים. הגדרה זו צפויה להשתנות עם כניסתן לתוקף של ההוראות החדשות של "מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי". משקל הסיכון של הלוואה בפיגור, כאשר ההפרשה הספציפית שווה ל- 50% או יותר מיתרת ההלוואה יעמוד על 100% (לא תתאפשר הפחתת משקל הסיכון ל- 50%). כאשר ההפרשה המובטחת במלואה בביטחונות לא מוכרים, סעיף 77 משקל הסיכון של הלוואה בפיגור, 150% (לא תתאפשר הפחתת משקל הספציפית היא בין 15% לבין 20% מיתרת ההלוואה יעמוד על הסיכון ל- 100%). סעיף 78 משקל הסיכון של הלוואה לדיור כשירה בפיגור, כאשר ההפרשה הספציפית שווה ל- 20% מיתרת ההלוואה יעמוד על 100% (לא תתאפשר הפחתת משקל הסיכון ל- 50%). או יותר קטגוריות סיכון גבוהות יותר סעיף 80 משקל סיכון של 150% יוחל על נכסים כגון: הון סיכון והשקעות הוניות פרטיות. בשלב זה, כל עוד לא גובשה הגדרה פרטנית, ניתן שלא לעשות שימוש בסעיף זה. נכסים אחרים סעיף 81 משקל הסיכון לכל הנכסים האחרים יהיה 100%, למעט משקל סיכון של 0% שיוחל על מזומנים בקופה, מטילי זהב המאוחסנים בכספת, עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה ועל העתודות השוטפות. משקל סיכון של 20% יוחל על פריטי מזומן בהליכי גביה.

7 7 פריטים חוץ מאזניים סעיפים יובהר כי פריטים חוץ מאזניים יחושבו לשווה ערך אשראי על פי הנחיות,II באזל לרבות הכללים שנקבעו בנספח 4. דירוגי אשראי חיצוניים סעיף 90 תהליך ההכרה הדירוגים הבינלאומיים של חברות הדירוג S&P,Fitch,Moody's יוכרו כדירוגי אשראי חיצוניים. במקביל יתחיל הפיקוח על הבנקים תהליך הכרה בחברות הדירוג בישראל, שיכלול בחינת העמידה בקריטריונים שמציב באזל II בסעיף 91, תיקוף ואישור של המודלים ומיפוי הדירוגים למשקלי סיכון. סעיף 92 תהליך המיפוי להלן טבלאות המיפוי (המקור: ה- CEBS ) לדירוגי חברות הדירוג הבינלאומיות המוכרות, אותן יאמצו התאגידים הבנקאיים:

8 ד( 8 סעיף 108 דירוגים לא מוזמנים דירוגים שאינם מוזמנים יוכרו לצרכי חישוב דרישת ההון על פי באזל,II רק אם מדובר בדירוגים של ריבונויות, ישויות סקטור ציבורי, בנקים וחברות ציבוריות בלבד. כאשר משתמשים בדירוגים שאינם מוזמנים על חברת הדירוג לעמוד בשני התנאים הבאים: (1) חברת הדירוג תציג מדיניות והליכים יציבים לטיפול בדירוגים לא מוזמנים ותוכיח שדירוגים אלו אינם אמינים פחות מהמוזמנים, ושאין הבדל בשיפוט בין דירוגים מוזמנים לבין אלו שאינם מוזמנים. (2) הדירוגים שאינם מוזמנים יזוהו בברור. כאשר לחברה ציבורית יש דירוג מוזמן ודירוג שאיננו מוזמן על התאגיד הבנקאי לעשות שימוש בדירוג המוזמן בלבד. הפחתת סיכון אשראי סעיף 140 ערבויות ונגזרי אשראי תאגיד בנקאי יהא רשאי להשתמש בערבויות ובנגזרי אשראי כמפחיתי סיכון אשראי בכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים בסעיפים בשלב זה, עד ליישום מלא של באזל,II יכיר הפיקוח על הבנקים בנגזרי אשראי על בסיס פרטני. סעיף 145 ( הכרה בני"ע לא מדורגים אג"ח של בנק שמניותיו נסחרות במדד ראשי שלא דורגו יוכרו כביטחון כשיר, ובלבד שיתר התנאים המופיעים בסעיף מולאו. סעיפים 145 ו- 146 המדדים הבאים יוכרו כ"מדדים ראשיים": שמות המדדים מדינה Austrian Traded Index אוסטריה All Ordinaries אוסטרליה MIB 30 איטליה Dow Jones Stoxx 50 Index, FTSE Eurotop 300, MSCI Euro Index אירופה S&P 500, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite, Russell 2000 ארה"ב BEL 20 בלגיה FTSE 100, FTSE Mid 250 בריטניה DAX גרמניה AEX הולנד Hang Seng 33 הונג קונג Nikkei 225, Nikkei 300, Topix יפן תל אביב 100 ישראל Straits Times Index סינגפור IBEX 35 ספרד CAC 40, SBF 250 צרפת Kospi קוריאה TSE 35, TSE 100, TSE 300 קנדה OMX שוודיה SMI שווייץ "בורסה מוכרת" היא בורסה בה נסחר מדד ראשי, לפי הרשימה לעיל.

9 א ) 9 סעיפים 151 ו- 152 מקדמי המרה פיקוחיים סטנדרטים במקום הטבלה המופיעה בסעיף 151 ובמקום סעיף 152 יופיעו הטבלאות שלהלן, אשר מפרטות את מקדמי הביטחון הפיקוחיים הסטנדרטיים לשלוש תקופות החזקה: 10 5, ו- 20 ימים (בהתאם לסעיפים 167) לא תהיה אפשרות לחשב מקדמי ביטחון על סמך תקופות החזקה קצרות יותר. להלן הטבלאות: 2,1 ריבונויות דירוג של אג"ח בהנפקה יתרת תקופה לפירעון 3 מנפיקים אחרים תקופת החזקה של 20 ימים תקופת החזקה של 10 ימים תקופת החזקה של 5 ימים תקופת ה שחלזקה ימים 20 תקופת החזקה של 10 ימים תקופת החזקה של 5 ימים שנה AAA עד AA- < A-1 / 1 שנה, 5 שנים < 5 שנים שנה / A-2 / BBB- עד A < 1 שנה, 5 שנים < 5 שנים ד( A-3 P-3 / וני"ע בנקאיים סעיף לפי דורגו שלא ( כל התקופה BB- עד BB+ תקופת החזקה של 20 ימים תקופת החזקה של 10 ימים תקופת החזקה של 5 ימים מניות המדד הראשי (לרבות אג"ח בנות המרה) וזהב מניות אחרות (לרבות אג"ח בנות המרה) הרשומות בבורסה מוכרת UCITS /קרנות נאמנות מקדם הביטחון הגבוה ביותר שניתן ליישם לני"ע שבו רשאית הקרן להשקיע מזומן באותו המטבע תקופת החזקה של 20 ימים תקופת החזקה של 10 ימים תקופת החזקה של 5 ימים מקדמי ביטחון בשל אי התאמת מטבע כולל PSEs המטופלות כריבונויות (sovereigns) על ידי המפקח על הבנקים. בנקים רב צדדיים לפיתוח (MDBs) שקיבלו משקולת סיכון 0% יטופלו כריבונויות. כולל PSEs שאינן מטופלות כריבונויות על ידי המפקח על הבנקים. ביטחון מזומן כשיר בהתאם לסעיף )

10 ס - 10 סעיף 153 הביטוי דירוג השקעה grade) (investment מתייחס לניירות ערך חוב המדורגים כ- BBB (ע"פ דירוג (S&P או Baa (ע"פ דירוג (Moody's או בדירוג גבוה יותר (הערה 119 לסעיף (i)711). מכאן, סעיף 153 מתייחס לניירות ערך חוב של חברות המדורגות בדירוג הנחות מ- BBB או מ-.Baa סעיף 154 תאגיד בנקאי לא יהא רשאי לחשב בעצמו להשתמש במקדמי ביטחון פיקוחיים בלבד. מקדמי ביטחון באמצעות אומדנים פנימיים משלו, אלא סעיפים 138 ו- 178 (i)181 שימוש במודלים לחישוב מקדמי ביטחון תאגיד בנקאי לא יהא רשאי לחשב מקדמי ביטחון באמצעות מודל,VaR חוזר הכפופות להסכמי התחשבנות נטו דו צדדיים. עבור עסקאות מסוג רכש סעיף 170 התרת מקדם ביטחון אפס בהתאם להנחיות, תאגיד בנקאי רשאי להשתמש במקדם ביטחון אפס לעסקאות מסוג רכש חוזר בכפוף לעמידה בכל תנאי הסעיף. עם זאת נציין כי נכון להיום עדיין אין בארץ מערכת סליקה מוכחת לעסקאות ריפו, המהווה אחד התנאים כאמור. "ק (א); סעיף 171 משתתפים מרכזיים בשוק רק הגופים הבאים יוכרו כ"משתתפים מרכזיים בשוק": 1. ריבונויות, בנקים מרכזיים וישויות סקטור ציבורי (PSE) 2. תאגידים בנקאיים וחברות ניירות ערך - ס"ק (ב); חברות פיננסיות אחרות (לרבות חברות ביטוח) המקבלות משקל סיכון של 20% לפי הגישה.3 הסטנדרטית - ס"ק (ג); 4. ארגוני סליקה מוכרים ס"ק (ו). סעיף 172 הקלה של מפקח זר לעסקאות רכש חוזר ההקלה בסעיף זה תחול רק לגבי עסקאות מסוג רכש חוזר בני"ע של ממשלה ממדינות החברות ב-,OECD אשר קיבלו הקלה מהמפקח המקומי, בכפוף לסייג שהמדינה מדורגת בדירוג -A או בדירוג עדיף מזה. נספח 11 הגישה הסטנדרטית הפשוטה הגישה הסטנדרטית הפשוטה אינה גישה נוספת לקביעת הון פיקוחי. גישה זו מרכזת את האפשרויות הפשוטות ביותר לחישוב משקלי סיכון לנכסים. לפיכך, מובהר כי תאגיד בנקאי לא יורשה לאמץ את הגישה הסטנדרטית הפשוטה.

11 11 סיכונים תפעוליים גישות אפשריות להקצאת הון בגין הסיכון התפעולי סעיף 647 ו הערת שוליים 104 תאגיד בנקאי יקצה הון בגין סיכונים תפעוליים לפי הגישה הסטנדרטית או לפי הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית - אפשרות 2 (ראה נספח 1). עם זאת, לתאגידים בנקאיים שהונם העצמי נמוך מסך מסויים או שאינם פעילים ברמה הבינלאומית, יותר לעשות שימוש בגישת האינדיקטור הבסיסי. בעתיד נשקול האם לאפשר שימוש בגישות המתקדמות להקצאת הון בגין הסיכון התפעולי. תאגיד בנקאי יהיה רשאי ליישם את גישת האינדיקטור הבסיסי אם הוא שני התנאים את מקיים הבאים: 1. ההון העצמי שלו קטן מ- 4 מיליארדי ש"ח. 2. היחס בין יתרת הנכסים בחו"ל לבין סך הנכסים והיחס בין ההכנסה השנתית מחו"ל לבין סך 5 ההכנסה השנתית, קטן מ-. 10% סעיף 650 הגדרת הכנסה גולמית לעניין הקצאת הון בגין הסיכון התפעולי, תאגידים בנקאיים יחשבו הכנסה גולמית בהתאם להגדרות באזל II ולפי סיווג סעיפי דוח רו"ה המפורט בנספח 2. כמו כן, על התאגידים הבנקאיים למסור לפיקוח על הבנקים דוח התאמה המתאר את האופן בו חושבה ההכנסה הגולמית לצורך הקצאת ההון בגין הסיכון התפעולי בהתבסס על נתוני הדיווח הכספי לציבור. קריטריונים ספציפיים לשימוש בגישות להקצאת הון בגין סיכון תפעולי סעיף 651 בהמשך למכתב המפקח ש- 82 מיום 9/8/2007, מובהר כי במסגרת הוראת השעה לעניין באזל II שתפורסם בהמשך, בכוונתנו לאמץ את ההנחיות שפרסמה ועדת באזל בפברואר 2003, במסמך ה-.Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk לפיכך, תאגידים בנקאיים יידרשו לעמוד בהנחיה זו ללא קשר לגישה באמצעותה יקצו הון בגין הסיכון התפעולי. סעיף 652 קווי עסקים לצורך הקצאת הון לסיכונים תפעוליים לפי הגישה הסטנדרטית, פעילויות תאגידים בנקאיים תחולקנה לשמונה קווי עסקים כמפורט בסעיף ובנספח 8. כלומר, הפילוח לקווי העסקים ייעשה ברמת הפעילות / העסקה, ולא ברמת הלקוח, כפי שהיה נהוג עד היום. 5 על פי הביאור בדוח הכספי, שמתייחס למגזר גיאוגרפי, במאוחד.

12 12 סעיף 652 והערת שוליים החלת קריטריוני כשירות שונים לבנק המיישם את הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית לא נקבעו קריטריוני כשירות שונים לתאגידים בנקאיים המיישמים את הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית להקצאת הון בגין סיכונים תפעוליים. ההכנסה הגולמית ליתר 6 קווי העסקים (להוציא הקמעונאי והמסחרי), תחושב במשותף ע"י סכימת סעיפים מתוך דוח רו"ה, שאינם קשורים לקווי העסקים הקמעונאי והמסחרי. יתרת ההלוואות והמקדמות תכלול יתרות מאזניות בלבד. היתרה של ההלוואות והמקדמות בקו העסקים המסחרי תכלול את יתרת האג"ח בתיק הבנקאי. ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות מהפעילות החוץ מאזנית, יכללו בחישוב ההכנסה הגולמית של יתר ששת קווי העסקים. סעיפים 649 ו- 654 חישוב ממוצע הכנסה גולמית בשלוש השנים האחרונות לצורך חישוב ההכנסה הגולמית הממוצעת בשלוש השנים האחרונות, ייעשה שימוש בממוצע שנתי (שאינו קלנדרי) המבוסס על 12 הרביעים האחרונים. במידה ותהיה הטיה במדידה, למשל בגין כניסה לפעילות מהותית חדשה או הפסקת פעילות מהותית קיימת, יש צורך לבצע התאמות בהכנסה הגולמית, וזאת באישור המפקח. כמו כן, במקרים אלו יוכל התאגיד הבנקאי לעשות שימוש באומדנים. סעיף 654 קביעת הנחיות שמרניות יותר לקיזוז הכנסה גולמית שלילית בין קווי עסקים באותה שנה בשלב זה, לא נקבעו הנחיות שמרניות יותר לעניין הגבלת קיזוז הכנסה גולמית שלילית בין קווי עסקים באותה שנה.

13 13 סיכוני שוק כללי הפרק העוסק בהקצאת הון בגין סיכוני שוק במסגרת הגישה הסטנדרטית (סעיפים (718(Lxix) עד 683i יאומץ במלואו, למעט חלק מההתאמות שנעשו במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 341 הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק (להלן הוראה 341), אשר מצאנו לנכון להותירן: דרישות ההון בגין החשיפה לסיכוני ריבית ומחירי מניות בתיק הסחיר ישארו בשלב זה,.1 כמוגדר בסעיף 5 להוראה 341. מקדמי הסיכון שנקבעו למגזר הלא צמוד, במסגרת הקצאת הון בגין סיכון ריבית כללי במכשירי ריבית, ישארו כפי שהוגדרו בנספח א', סעיפים 11 ו- 22 להוראה 341. בשל האיסור החל על תאגידים בנקאיים על לקיחת פוזיציה בסיכון סחורות, הפרק המתייחס להקצאת הון בגין סיכון מחירי סחורות (סעיפים 718(lv) 718(xliii) -, לא ייושם..2.3 יובהר כי התאגיד הבנקאי רשאי לקנות ולמכור מכשירים פיננסיים נגזרים על מחירי סחורות עבור לקוחותיו (ולא לתיק הנוסטרו שלו), ובלבד שיעשה זאת במסגרת תיווך. לנוכח שיעורי האינפלציה הנמוכים בישראל בשנים האחרונות, הקצאת הון בגין סיכוני אינפלציה במסגרת הקצאת הון בגין סיכון בסיסי הצמדה, כפי שנכללת היום בנספח ג' להוראה 341, תבוטל. סעיף (v)683 אפשרות קיזוז במאוחד תינתן אפשרות של קיזוז דרישות הון בין חברת האם לבין הבת, ובלבד שניהול סיכוני השוק מתבצע באופן שוטף על בסיס מאוחד. סעיף 689(ii) הפחתת מכשירי הון בתיק הסחיר של תאגיד בנקאי שהוא עושה שוק פעיל. בשלב זה, לא ניתן יהיה להשתמש בחריג המצויין בסעיף. סעיף (i)710 - סיכון שיעור הריבית החלת משקל סיכון ספציפי על ני"ע שהונפקו ע"י ריבונויות זרות הקטגוריה "ריבונות" תכלול את כל סוגי האג"ח שהונפקו על ידי ריבונות, שיש בגינם ערבות של ריבונות או שיש כנגדם ביטחון של ני"ע שהונפקו על ידי ריבונות. הגדרת ריבונות לענין זה, בהתאם להגדרת ריבונות בסיכוני אשראי (סעיף 53). סעיף החלת דרישת הון נמוכה יותר בגין סיכון ספציפי אג"ח של ממשלת ישראל או הבנק המרכזי בישראל אשר נקובה ומומנה בש"ח תקבל משקל סיכון 0%, בדומה להחלטה לעניין סיכוני האשראי.

14 14 סעיפים 711 ו- 712 סיכון שיעור הריבית, סיכון ספציפי, הגדרת קטגוריה "כשיר" הקטגוריה "כשיר" תכלול ניירות ערך שדורגו בדירוג השקעה תחת הגישה הסטנדרטית לסיכוני אשראי, ואשר הונפקו על ידי או שהינם בערבות של: ישויות הסקטור הציבורי, בהתאם להגדרה בסיכוני אשראי (סעיף 57). בנקים רב צדדיים לפיתוח, בהתאם להגדרה בסיכוני אשראי (סעיף 59). בנק, בהתאם להגדרה בסיכוני אשראי (סעיף 60), למעט ני"ע המשמש כמכשיר הוני לתאגיד המנפיק. חברת ני"ע, בהתאם להגדרה בסיכוני אשראי (סעיף 65), למעט ני"ע המשמש כמכשיר הוני לתאגיד המנפיק. אג"ח שדורגו בדירוג השקעה, לפחות על ידי שתי סוכנויות לדירוג אשראי מוכרות על ידי הרשות המפקחת, או שדורגו בדירוג השקעה על ידי סוכנות לדירוג אשראי מוכרת אחת וכן על ידי סוכנות לדירוג אשראי נוספת. יובהר כי ני"ע לא מדורגים לא יכללו בקטגוריה זו. סעיף( 712(ii - סיכון שיעור הריבית, הטלת דרישות הון גבוהות יותר בקטגוריה "אחר" המפקח שומר לעצמו את הזכות, עבור מכשירים מסוימים (איגרות חוב עם תשואה גבוהה לפדיון יחסית לאיגרות חוב ממשלתיות) שהונפקו על ידי מנפיק שאינו כשיר, לקבוע משקל סיכון שוק ספציפי גבוה יותר מדרישת ההון החלה על לווה תאגידי שאינו מדורג בדרגת השקעה לפי הגישה הסטנדרטית לסיכון אשראי, ו/או לאסור קיזוז לצורך חישוב סיכון שוק כללי, בין מכשירים אלה למכשירי חוב אחרים. סעיפים 718(ii) ו-( 718(viii - סיכון שיעור הריבית, סיכון כללי, מטבעות שהפעילות בהם מועטה דרישת ההון בגין סיכון ריבית תחושב עבור כל מטבע בנפרד (לכל מטבע ייקבע סולם פירעון נפרד). עבור המגזרים השקליים צמוד למדד ולא צמוד, ניתן יהיה לבצע קיזוזים בין פוזיציות הפוכות. סעיפים 718(xxi) ו-( 718(xxv - דרישת הון בגין סיכון ספציפי ביחס לתיקים מגוונים הקריטריונים לפיהם תיקים ייחשבו לנזילים ובעלי פיזור גבוה, וכן רשימת מדדים המורכבים מתיק מניות מגוון, יוגדרו ויפורסמו בהמשך. סעיף( 718(xxxviii - סיכון שער חליפין, הטיפול בפוזיציות מבניות הטיפול בפוזיציות המבניות יהיה בהתאם למפורט בנספח ג', סעיף 5 להוראה 341. סעיף( 718(xl - מדידת סיכון שער חליפין בתיק של פוזיציות במטבע חוץ ושל זהב תאגיד בנקאי ישתמש במתודולוגיה המקוצרת המטפלת בכל הכל המטבעות באופן שווה. סעיף( 718(xlii סיכון שע"ח, פטור עבור פוזיציות קטנות. לתאגיד בנקאי לא ינתן פטור מהחלת דרישות הון בגין סיכון שער חליפין על פוזיציות במטבע חוץ ובזהב, גם אם היקף עסקיו במטבע חוץ הינו זניח, וגם אם אינו לוקח פוזיציות שער חליפין בחשבונו.

15 15 סעיף 718(Lvi) - טיפול באופציות התאגידים הבנקאיים יורשו לבחור במספר גישות חלופיות להערכת הסיכון הגלום בפעילות באופציות, כמפורט בנספח ד', סעיף 1 להוראה 341. הערת שוליים טיפול באופציות אקזוטיות תאגידים בנקאיים הפועלים בסוגים מסוימים של אופציות אקזוטיות (כגון (digitals,barriers או באופציות "בתוך הכסף" הקרובות למועד פקיעתן ידרשו להשתמש בגישת התרחישים, כנדרש בנספח ד', סעיף 3 להוראה 341. שימוש בגישת התרחישים ייעשה בהתאם לסעיפים 718(Lxiii) עד.718(Lxvii) שימוש בגישת התרחישים טעון את אישור המפקח, במיוחד בהתייחס לדרך המדויקת של בניית הניתוח, ועמידה בסטנדרטים איכותיים המפורטים בסעיפים 718(Lxxiv) ו-( 718(Lxxv, ובנספח ה' להוראה 341. ריצה במקביל על התאגידים הבנקאיים להיערך להעברת דיווח רבעוני לפיקוח על הבנקים לפי הגישה הסטנדרטית למועדים החל מיום 31/12/2008. מתכונת הדיווח תישלח לתאגידים הבנקאיים במהלך שנת בכבוד רב, רוני חזקיהו המפקח על הבנקים

16 ה 16 נספח 1 גישה הסטנדרטית האלטרנטיבית (ASA) גישה זו מאפשרת שימוש באינדיקטור חלופי לחשיפה לסיכון תפעולי עבור שני קווי עסקים מתוך ה- 8: בנקאות קמעונאית ובנקאות מסחרית. ההכנסה הגולמית בקווי עסקים אלו מוחלפת ביתרת האשראי (הלוואות ומקדמות:" LA ",(Loan & Advances כשהיא מוכפלת במקדם m השווה ל יתרת ה- LA תהיה לפני שקלול לסיכון ולפני ניכוי הפרשות. ההכנסה הגולמית ליתר קווי העסקים תחושב בהתאם לגישה הסטנדרטית. חישוב הקצאת ההון לפי הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית יעשה לקו העסקים הקמעונאי ולקו העסקים המסחרי, פי הנוסחה הבאה: K =β m LA :K כאשר, ההון שיש להקצות עבור קו העסקים 12% עבור הקמעונאי ו- 15% עבור המסחרי :β :m :LA סך ההלוואות והמקדמות בקו העסקים בממוצע של 3 השנים האחרונות. עבור יתר קווי העסקים חישוב הקצאת ההון נעשה לפי הגישה הסטנדרטית. יתרת ההלוואות והמקדמות (LA) תכלול את הממוצע של 3 השנים האחרונות של היתרות הבאות: קמעונאי חובות של בודדים, הלוואות לדיור וחייבים קמעונאיים שנרכשו. מסחרי חובות של ריבונויות, ישויות סקטור ציבורי, בנקים, תאגידים וכן הלוואות בביטחון נדל"ן מסחרי, הלוואות מיוחדות, ני"ע שבתיק הבנקאי וחייבים תאגידיים שנרכשו. אפשרויות נוספות בגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית קיימות אפשרויות נוספות בגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית, לשיקול דעת המפקח, להתמודד עם הקושי בפיצול ההכנסה הגולמית בין קווי עסקים בבנק. שמטרתן אפשרות 1 לפי אפשרות 1, הבנקים יכולים לאחד את יתרת ה- LA בקווי העסקים הקמעונאי והמסחרי ולעשות שימוש במקדם β אחיד של 15%, עבור קווי עסקים אלו. ביתר 6 קווי העסקים ימשיך הבנק לפעול לפי הגישה הסטנדרטית.

17 17 אפשרות 2 לפי אפשרות 2, בנקים יישמו את הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית עבור קווי העסקים הקמעונאי והמסחרי (כלומר חישוב ההכנסה הגולמית לפי ה- LA והפעלת מקדמי β של 12% ו- 15%, בהתאמה). ליתר 6 קווי העסקים יחשב הבנק את ה- GI יחד, ויעשה שימוש במקדם β אחיד של 18%. שיטה זו תסייע לבנקים שמתמקדים בפעילות קמעונאית ומסחרית, המתקשים לחשב את ההכנסה הגולמית לכל אחד מיתר 6 קווי העסקים. אפשרות 3 אפשרות 3 היא שילוב של אפשרויות 1 ו- 2. לפי אפשרות זו, הבנקים יכולים לאחד את קווי העסקים הקמעונאי והמסחרי ולחשב את הקצאת ההון בגינם לפי LA מאוחד ומקדם β אחיד של 15%, וליתר קווי העסקים יחשב במאוחד הכנסה גולמית ויעשה שימוש במקדם β אחיד של 18%.

18 18 נספח 2 -ההכנסה גולמית לחישוב הקצאת הון בגין הסיכונים התפעוליים הסעיפים שיכללו בהגדרת הכנסה גולמית לעניין הקצאת הון בגין סיכונים תפעוליים רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים, סעיפי המשנה מתוך באור מספר 20: בגין נכסים - כל הסעיפים, למעט הכנסות מאגרות חוב (ראה ס"ק ה' להלן). א. בגין התחייבויות - כל הסעיפים. ב. בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור - כל הסעיפים. ג. ד. אחר:.1 עמלות מעסקי מימון; ה. ו. ז נטו. הכנסות מימון אחרות בניכוי הכלולים בהכנסות מימון אחרות; הוצאות מימון אחרות. סך כול הרווחים (הפסדים) ממכירת אג"ח מתוך (ה) פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באיגרות חוב - סה"כ כלול ברווח מפעילות מימון בגין נכסים, רווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אג"ח למסחר חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור - כל הסעיפים. פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הרווח מפעולות מימון (פירוט נוסף) - כל הסעיפים. הכנסות מעמלות תפעוליות - כל הסעיף. רווחים (הפסדים) מהשקעה במניות, נטו - לפי ביאור 22: רווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של מניות למסחר נטו. דיבידנד ממניות זמינות למכירה ולמסחר. הכנסות אחרות - לפי ביאור 23: דמי ניהול קופ"ג. דמי ניהול קרנות נאמנות. דמי ניהול מחברות קשורות אחרות..5.6 רווח ממימוש נכסים שנתקבלו בגין סילוק אשראים הוצאות אחרות - לפי ביאור 26: עמלות. הפסד בגין נכסים שנתקבלו בגין סילוק אשראים. חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים מפעולות רגילות לאחר השפעת המס של חברות מוחזקות (במאוחד - כלולות) לאחר השפעת המס - לפי ביאור 6: חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים מפעולות רגילות של חברת מוחזקות (במאוחד - כלולות) (לפני השפעת המס).

19 ס( 19 o o o.7 הסעיפים שלא יכללו בהגדרת הכנסה גולמית לעניין הקצאת הון בגין סיכונים תפעוליים.8.9 רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים - לפי ביאור 20: "ק ה) רווחים (הפסדים) ממכירת אג"ח מוחזקות לפדיון נטו. רווחים ממכירת אג"ח זמין למכירה. הפסדים ממכירת אג"ח זמין למכירה. הפרשה לחובות מסופקים - כל הסעיף רווחים (הפסדים) מהשקעות במניות נטו - לפי ביאור 22: רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה. הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה. 10. הכנסות אחרות - לפי ביאור 23: רווחים מקופות פיצויים וכו'. 11. משכורות והוצאות נלוות - כל הסעיף. 12. אחזקה ופחת בניינים וציוד - כל הסעיף. 13. הוצאות אחרות - לפי ביאור 26 עמלות. כ: ל הסעיף, למעט: הפסד בגין נכסים שנתקבלו בגין סילוק אשראים. אחרות. 14. הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות - כל הסעיף. 15. חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים מפעולות רגילות לאחר השפעת המס של חברות מוחזקות (במאוחד - כלולות) לאחר השפעת המס - לפי ביאור 6: סך כל ההפרשה למיסים. 16. חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים מפעולות רגילות לאחר מיסים של חברות מאוחדות - כל הסעיף. 17. רווח נקי מפעולות בלתי רגילות, לאחר מס - כל הסעיף. סעיפים שההחלטה אם להכלילם בהכנסה הגולמית היא לפי העניין, בשיקול דעת הבנק 18. הכנסות אחרות - לפי ביאור 23: אחרות 19. הוצאות אחרות - לפי ביאור 26: אחרות

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח חלק 1 חשבון עובר ושב לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד ב פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב 1 בחודש שלאחר

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד