סילבוסים שנה א'

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "סילבוסים שנה א'"

תמליל

1 סילבוסים שנה א'

2 שי* ללחוץ על שם הקורס על מנת לראות את הסילבוס. שם קורס מס ' היבטים פיסיקליים ברפואה א ' 1 2 חדו"א לרפואה דיגיטלית מבוא לביולוגיה של התא 3 כימיה כללית ואנליטית 4 מתמטיקה בדידה לרפואה דיגיטלית 5 מבוא למחקר מדעי-איסוף וניתוח נתונים (סדנת פתיחה( 6 סדנת הכנה למחקר ופיתוח בסביבה קלינית 7 מבוא לתכנות בשפת Python 8 היבטים פיסיקליים ברפואה ב ' 9 מבוא להסתברות לרפואה דיגיטלית 10 אלגברה לרפואה דיגיטלית 11 כימיה פיסיקלית כימיה אורגנית א' מבני נתונים ואלגוריתמים 14 מבוא לגנטיקה 15

3 שם הקורס: היבטים פיסיקליים ברפואה א' )Physical aspects in medicine I( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש שיעור + 2 ש"ש תרגיל, ללא נ"ז דרישות קדם: אין )בגדר מכינה, פטור יינתן לפי החלטת ועדה הוראה( סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור + תרגיל נושאי הקורס: זהו קורס מבוא למכניקה בדגש על נושאים הדרושים להבנת פעולת גוף האדם ומערכות רפואיות, אשר מבוססות על עקרונות פיסיקליים. הנושאים העיקריים הם: קינמטיקה, דינמיקה, עבודה ואנרגיה, תנע, הידרוסטטיקה, הידרודינמיקה, מעבר חום וטמפרטורה. מטרות הקורס: הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בהיבטים פיסיקליים של מבנה ופעולת גוף האדם ומערכותיו, וכן כלים להבנת עקרונות הפעולה של מערכות דימות וטיפול פיסיקליות בקורסי המשך בתכנית. הקורס יקנה לסטודנטים: הכרה של יחידות ומימדים פיסיקליים לתיאור מערכות מכניות הכרה והבנה של שיקולי כוחות ומומנטים במבנה ופעילות השלד והשריר הכרה והבנה של תנועת נוזלים ולחצים במערכת הדם הכרה והבנה של שיקולי אנרגיה ושימור אנרגיה בפעילות גופים ותאים הכרה והבנה של מעברי חום והשפעת טמפרטורה על גופים ביולוגיים מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות פרונטליות, תרגילים, עבודה עצמית של הסטודנטים בתרגילי בית ומקריאה מודרכת. הדגש בתרגילים יהיה על יישום העקרונות הפיסיקליים בדוגמאות מתחום מבנה ופעולת גוף האדם ורקמות ביולוגיות. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 80% בחינה מסכמת - 20% הגשת תרגילי בית )מגן, בתנאי שהוגשו 80% מהם( מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: נושא יחידות, מימדים, אלגברה של וקטורים קינמטיקה תנועה במימד אחד, מהירות ותאוצה קינמטיקה תנועה בשני מימדים דינמיקה מסה, כח, חוקי ניוטון דינמיקה חיכוך, אלסטיות דינמיקה - תנועה מעגלית וכח הכבידה עבודה ואנרגיה, שימור אנרגיה תנע, שימור תנע, התנגשות אלסטית ופלסטית מומנט, מאמץ ומעוות, שווי משקל נוזלים לחץ, צפיפות, מתח פנים, עקרון פסקל וחוק ארכימדס חומר קריאה ]1[ פרקים: 1,2 ]1[ - פרק 2 ]1[ - פרק 3 ]1[ - פרק 4 ]2[ פרקים: 1.8,1.9 )רשות( ]1[ פרק 5 ]1[ פרק 6 ]1[ פרק 7 ]1[ פרק 8 ]1[ - פרק 9 ]1[ פרק 11 מפגש

4 חומר קריאה ]1[ - פרק 12 ]1[ - פרק 13 ]1[ פרקים: 13,14 נושא משוואת ברנולי, טורבולנציה, דינמיקה של נוזלים צמיגות, חוק פואסויל קינטיקה של נוזלים וגזים, מעברי פאזה מעבר חום וטמפרטורה מפגש מקורות: 1. College Physics OpenStax CNX. Jan 22, Hobbie R. K., Roth B. J., Intermediate Physics for Medicine and Biology, 5 th Edition, Springer Publishing, 2015 להרחבה: 3. ניר ש., מכניקה, מהדורה רביעית, הוצאת מאגנס, 2000

5 שם הקורס: חדו"א לרפואה דיגיטלית )Calculus for digital health( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש שיעור + 2 ש"ש תרגיל, 4 נ"ז דרישות קדם: אין סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור + תרגיל נושאי הקורס: זהו קורס מבוא במתמטיקה, המקנה הבנה בסיסית במושגים יסודיים במתמטיקה בכלל ובשיטות אנליזה וחקר של פונקציות בפרט, הנדרשים לקורסי המשך בתכנית. הדוגמאות בתרגילים תהיינה ברובן מעולמות מדעי החיים והרפואה. הנושאים העיקריים הם: קבוצות ופעולות עליהן, פונקציות וגרפים, מודלים דיסקרטיים וסדרות, גבול של פונקציה ושיטות חישוב של גבולות, רציפות ואי-רציפות של פונקציה, נגזרת של פונקציה ושיטות גזירה, חקירה מלאה של פונקציה, פונקציה קדומה ואינטגרל לא מסוים )לרבות שיטות אינטגרציה(, אינטגרל מסוים ויישומיו, אינטגרלים מוכללים ושיטות לחישובם, פונקציות רבות משתנים, גזירה חלקית, אקסטרמום לוקלי ואקסטרמום עם אילוצים. מטרות הקורס: פיתוח יכולת חשיבה מתמטית, והקניה של שיטות וכלים מתמטיים בסיסיים הנדרשים לסטודנט בקורסים מתקדמים בתכנית, כגון: מתמטיקה למדעי הנתונים, מבוא להסתברות, מבוא לסטטיסטיקה, למידת מכונה מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות ותרגילים פרונטליים ועבודה עצמית של הסטודנטים בתרגילי בית. התרגילים בקורס יתבססו )לרוב( על דוגמאות מעולמות מדעי החיים והרפואה. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 80% בחינה מסכמת - 20% מבחן אמצע )מגן( מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: 1. מושגי יסוד בתורת הקבוצות, קבוצות של מספרים, ערך מוחלט, מושג הפונקציה, פונקציה כתיאור כמותי של תהליכים ותופעות, פונקציית חזקה, פונקציה מעריכית 2. פונקציות טריגונומטריות, מושג הפונקציה ההפוכה, פונקציה לוגריתמית, פונקציות טריגונומטריות הפוכות 3. סדרה כפונקציה בזמן בדיד, גבול של סדרה, מודלים רקורסיביים 4. גבול של פונקציה: גבול בנקודה וגבול באינסוף, גבולות מיוחדים, טכניקות שונות לחישוב גבולות 5. רציפות, תכונות של פונקציות רציפות, בעיית המשיק, נגזרת 6. כללי גזירה, נגזרות מסדר גבוה, כלל לופיטל 7. נוסחת טיילור, חקירת פונקציה 8. חקירת פונקציה )המשך(, אינטגרל לא מסוים 9. שיטת ההצבה, אינטגרציה בחלקים 10.דוגמאות לחישוב אינטגרלים שונים, אינטגרל מסוים ובעיית השטח 11.חישוב מקורב של אינטגרל מסוים, יישומים של אינטגרל מסוים 12.פונקציות רבות משתנים, נגזרות חלקיות 13.אקסטרמום לוקלי ואקסטרמום עם אילוצים

6 מקורות: 1. Neuhause C., Roper M., Calculus For Biology and Medicine, 4 th Edition, Pearson, Lial M., Greenwell R., Ritchey N., Calculus with Applications, 11 th Edition, Pearson, 2017 אנטון ה., חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א', האוניברסיטה הפתוחה 3. אנטון ה., חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב', האוניברסיטה הפתוחה אתרי עזר:

7 שם הקורס: מבוא לביולוגיה של התא )Introduction to cell biology( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 2 ש"ש שיעור, 2 נ"ז דרישות קדם: אין סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור רגיל נושאי הקורס: זהו קורס מבוא למדעי החיים, בדגש על מבנה התא ותפקוד מרכיביו הבסיסיים. הנושאים העיקריים הנידונים בו הם: מבנה ותפקוד בסיסיים של התא, גרעין, קרומים )ממברנות(, אברונים, שלד התא, הובלת מולקולות בתוך התא, תהליכי אנדוציטוזה ואקסוציטוזה, העברת אותות בתוך התא. בכל נושא יושם דגש מיוחד על הקשר בין מבנה לתפקוד, ותינתנה דוגמאות והמחשות עם קורלציה קלינית, ככל שניתן. מטרות הקורס: הקניית בסיס להבנת מבנה ותפקוד התא, לרבות מנגנונים מולקולריים ותהליכים בסיסיים החיוניים לתפקודו התקין מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות פרונטליות. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 100% בחינה מסכמת מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: שבוע נושא שיטות מחקר בחקר התא מבנה התא: מבט כולל, גרעין, קרומים אברוני התא: מבנה ותפקוד הובלת חלבונים בין מדורי התא,,ER קומפלקס הגולג'י, פירוק חלבונים אנדוציטוזה ואקסוציטוזה שלד התא: מיקרוטובולי, מיקרופילמנטים וסיבי ביניים אותות תוך תאיים: מסלולי איתות ומישורי תגובה מקורות: 1. Alberts B. et al., Molecular Biology of the Cell, 6 th Edition, Garland Press, Lodish H. et al., Freeman W. H. & Company, Molecular Cell Biology, 8 th Edition, Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A. D., Roberts K., Lewis J., Raff M., Walter P., Essential Cell Biology, Garland Science, 4 th Edition, 2013 רשימת תוכנות, אפליקציות וכלים דיגיטליים להוראה ולמידה: ההוראה הפרונטלית בקורס תלווה באנימציות וסימולציות של מבנה ותפקוד התא. בנוסף, תיערך הכרות ראשונית עם תוכנות סימולציה מורכבות, כגון Virtual Cell ו-.E-cell

8 שם הקורס: כימיה כללית ואנליטית )General and analytical chemistry( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש שיעור + 1 ש"ש תרגיל, 3.5 נ"ז דרישות קדם: אין סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: קורס היברידי - צפיה בהרצאות מקוונות בשילוב עם הרצאות ותרגול בכיתה )מפגשים פרונטליים( נושאי הקורס: מבנה האטום והטבלה המחזורית: מספר אטומי, מספר מסה, מסה אטומית חישובים מולאריים: מול, מספר אבוגדרו וחישובי ריכוזים קשרים כימיים תוך ובין-מולקולאריים, קשר קוולנטי מודל לואיס, המודל האורביטלי, היברידיזציות וגיאומטריה מולקולרית, סריג יוני, כוחות ואן-דר-ואלס, קשרי מימן תורת הגזים: חוקי הגזים האידיאליים, לחצים חלקיים חישובי ריכוזים מוליים, מוללים ונורמל שווי משקל כימי: מצב שווי משקל, עקרון לה-שטלייה תמיסות ומסיסות וחומרים קשי תמס )קבועי מסיסות( חומצות ובסיסים: הגדרה, סקאלת,pH חוזק חומצות ובסיסים, Ka ו-,pKa ריאקציית סתירה, חומצות ובסיסים מצומדים כימיה אנליטית חישובית: עקומת טיטרציה, חישוב שווי משקל ו- ph בריאקציות טיטרציה עם חומצות ובסיסים חזקים ועם בופרים )חישובים מדוייקים וקרובים( מטרות הקורס: הקורס יקנה כלים וידע בסיסי להבנת עולם הכימיה, החל ממבנה האטום, דרך אינטראקציות בין-מולקולריות ועד לתכונות מאקרוסקופיות של חומר. בנוסף, הסטודנטים ילמדו עקרונות בכימיה אנליטית. כלים וידע אלו יהוו בסיס כימי רחב ומעמיק ללימודי מקצועות מדעי הרפואה. בקורס זה ינתן דגש על שימוש בכלים חישוביים ודיגיטאליים להדמיות ולסימולציות של ריאקציות כימיות. מבנה הקורס: הרצאות ומפגשי תרגול מקוונים ופרונטליים )מתכונת היברידית( חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 80% בחינה מסכמת - 20% מבחן אמצע )מגן(

9 מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: נושא פרוטונים, נויטרונים ואלקטרונים; מבנה כללי ותכונות של הטבלה המחזורית; מספר אטומי, מסה אטומית ממוצעת, מספר מסה; מבנה נוסחה ומשוואה כימית ועקרונות איזון משואות כימיות פשוטות הגדרת יחידת מול, מולר, המגיב המגביל; חישובי ריכוזים מולאריים של ריאקציות שלמות וכאלו עם מגיב המגביל את הריאקציה קשר קוולנטי, קשר קוולנטי מודל לואיס, המודל האורביטלי, היברידיזציות וגיאומטריה מולקולרית; סריג יוני כוחות בין-מולקולריים כוחות ואן דר ואלס, קשרי מימן; מעברים בין מצבי צבירה דיאגראמת הפאזות, תכונות של המסה תורת הגזים - גזים אידיאלים וחוקי הגזים האידיאליים, מושג הלחץ בגזים, קבוע שווי משקל בגזים תמיסות אידיאליות וחומרים קשי תמס - שווי משקל בתמיסות של מלחים קשי תמס חומצות ובסיסים: הגדרה, סקאלת,pH פרוטון ויון ההידרוניום; יון ההידרוכסיל; פירוק עצמי של המים וקבוע הפירוק של המים ;)Kw( כיצד מחשבים ומודדים,pH חוזק חומצות ובסיסים, Ka ו-,pKa ריאקציית סתירה, חומצות ובסיסים מצומדים ואנידיקטורים כימיה אנליטית חישובית: עקומת טיטרציה, חישוב שיווי משקל ו- ph בריאקציות טיטרציה עם חומצות ובסיסים חזקים; בופרים וחישוב תחום וקיבול הפעולה היעיל שלהם מעקומת טיטרציה; כיצד מכינים תמיסות מגן מתמיסות של חומצות, בסיסים ומלחים ועם בופרים )חישובים מדוייקים וקרובים( שבוע מקורות: 1. אטקינס פ., ג'ונס ל., כימיה כללית כרכים א+ב, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, Petrucci R. H., Harwood W. S., Herring F. G., General Chemistry, 11 th Edition, Prentice Hall, New Jersey Ebbing D. D., Gammon S. D., General Chemistry, 11 th Edition, Hougton Mifflin Company, New York, 2017 רשימת תוכנות, אפליקציות וכלים דיגיטליים להוראה ולמידה: PhET Interactive Simulation, Colorado University טבלה מחזורית 2019 Software August Virtual Orbitals 3D Chemistry enteriosoft Molecular Constructor - Alexander Teplukhin טבלה מחזורית אינטראקטיבית: ptable.com מחשבון לחישוב ריכוזים בשווי משקל: Avogadro: advanced molecule editor and visualizer /

10 שם הקורס: היבטים פיסיקליים ברפואה ב' )Physical aspects in medicine II( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש שיעור + 2 ש"ש תרגיל, ללא נ"ז דרישות קדם: היבטים פיסיקליים ברפואה א' )בגדר מכינה, פטור יינתן לפי החלטת ועדת הוראה( סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור + תרגיל נושאי הקורס: זהו קורס מבוא לחשמל, מגנטיות וגלים, בדגש על נושאים הנדרשים להבנת פעולת גוף האדם ומערכות רפואיות המבוססות על עקרונות פיסיקליים. הנושאים העיקריים שיילמדו בקורס הם: גלי קול וגלים אלקטרו-מגנטיים, פוטנציאל ושדה חשמלי, קיבול והולכה, מגנטיות, אופטיקה ומערכות אופטיות, מבנה האטום ורדיואקטיביות. מטרות הקורס: הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בהיבטים פיסיקליים של מבנה ופעולת גוף האדם ומערכותיו, וכן כלים להבנת עקרונות הפעולה של מערכות ניטור, דימות וטיפול פיסיקליות בקורסי המשך בתכנית. הקורס יקנה לסטודנטים הכרה והבנה של: תכונות של גלים גלי קול וגלים אלקטרומגנטיים השפעת מטען חשמלי על סביבתו, לרבות פוטנציאל ושדה חשמלי פוטנציאל ממברנה בתאים המקור לפוטנציאל החשמלי הנמדד מהלב שדה מגנטי ותהודה מגנטית תכונות גלים אלקטרומגנטיים ושימושם בדימות ובמיקרוסקופיה מבנה האטום ורדיואקטיביות מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות פרונטליות, תרגילים, עבודה עצמית של הסטודנטים בתרגילי בית ומקריאה מודרכת. הדגש בתרגילים יהיה על יישום העקרונות הפיסיקליים בדוגמאות מתחום הפיסיולוגיה וטכנולוגיות רפואיות לניטור, אבחון ודימות גוף האדם. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 80% בחינה מסכמת - 20% הגשת תרגילי בית )מגן, בתנאי שהוגשו 80% מהם( מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: חומר קריאה ]1[ - פרק 16 ]1[ פרקים: 16,17 ]1[ - פרק 17 ]2[ - פרק 13 )רשות( ]1[ - פרק 18 ]1[ - פרק 19 ]2[ פרק 6.7,6.8 :6 ]1[ - פרק 20 ]2[ - פרק 7 ]1[ - פרק 22 ]2[ פרק 8 )רשות( מפגש נושא מבוא לגלים ותנועה הרמונית, מתנד הרמוני, אנרגיה והספק גלים אמפליטודה, פאזה, התאבכות, גל עומד, מהוד גלי קול, על-קוליות, אפקט דופלר מטען חשמלי ושדה חשמלי - מצב סטטי, חוק קולון, מוליך ומבודד חשמלי פוטנציאל חשמלי, קיבול, פוטנציאל ממברנה הולכה התנגדות חשמלית, חוק אוהם, הסיגנל החשמלי מהלב מגנטיות שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה

11 חומר קריאה ]1[ - פרק 22 ]1[ פרקים: 24,27 ]1[ פרק 25 ]1[ פרק 26 ]1[ - פרק 30 ]1[ פרקים 31,32 נושא מגנטיות מומנט מגנטי, תהודה מגנטית גלים אלקטרומגנטיים - תכונות, ספקטרום, קיטוב, התאבכות, נסוי,YOUNG עקרון ריילי אופטיקה עדשות, מראות, רזולוציה מערכות אופטיות מבנה העין, מיקרוסקופיה מבנה האטום, מודל בוהר, אפקט פוטואלקטרי מבנה הגרעין, רדיואקטיביות, זמן חיים מפגש מקורות: 1. College Physics OpenStax CNX. Jan 22, Hobbie R. K., Roth B. J., Intermediate Physics for Medicine and Biology, 5 th Edition, Springer Publishing, 2015

12 שם הקורס: אלגברה לרפואה דיגיטלית )Algebra for digital health( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש שיעור + 2 ש"ש תרגיל, 4 נ"ז דרישות קדם: אין סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור + תרגיל נושאי הקורס: זהו קורס מבוא במתמטיקה, המקנה הבנה בסיסית במושגים יסודיים במתמטיקה בכלל ובאלגברה ליניארית בפרט, הנדרשים לקורסי המשך בתכנית בתחום מדעי הנתונים. הדוגמאות בתרגילים תהיינה ברובן בהקשר של נתונים הלקוחים מעולמות מדעי החיים והרפואה. הנושאים העיקריים שיילמדו בקורס הם: מערכות של משוואות לינאריות ושיטת גאוס, וקטורים ב- R, n מטריצות ופעולות עליהן, דטרמיננטות ותכונותיהן, מרחבים וקטוריים ותת-מרחבים, בסיס ומימד, העתקות לינאריות, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, לכסון מטריצות, מכפלה סקלרית ב- R, n פירוק.SVD מטרות הקורס: הכרת מושגים והקניה של שיטות וטכניקות יסודיות באלגברה לינארית, הנדרשים לסטודנט בקורסים מתקדמים בתכנית בתחום מדעי הנתונים, כגון: למידת מכונה, מתמטיקה לעיבוד אותות ותמונות, מבוא לעיבוד אותות פיסיולוגיים וסמינריונים באינפורמטיקה רפואית ושיטות חיזוי מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות ותרגילים פרונטליים ועבודה עצמית של הסטודנטים בתרגילי בית. התרגילים בקורס יתבססו )לרוב( על נתונים הלקוחים מעולמות מדעי החיים והרפואה. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 80% בחינה מסכמת - 20% מבחן אמצע )מגן( מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: R n מבוא לאלגברה ליניארית, מערכות משוואות לינאריות 1. וקטורים ב- R n ופעולות עליהם, הצגת נתונים כווקטורים ב- R n 2. מטריצות ופעולות עליהן 3. מטריצות מיוחדות, מטריצה הפיכה והמטריצה ההפוכה 4. דטרמיננטות ותכונותיהן, כלל קרמר 5. מרחבים וקטוריים ותת-מרחבים 6. בסיס ומימד, בחירת בסיס כשיטת ייצוג מידע, הבסיס הסטנדרטי ובסיס Haar ב- 7. העתקות לינאריות: הגדרה ודוגמאות, גרעין ותמונה 8. הצגה מטריציאלית של העתקות לינאריות ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים 11.לכסון מטריצות 12.מכפלה סקלרית, נורמה ואורתוגונליות ב- R n 13.פירוק SVD

13 1. Klein F., Coding the Matrix: Linear Algebra through Applications to Computer Science, 1th Edition, Newtonian Press, 2013 מקורות: 2. Lay D., Lay S., McDonald J., Linear Algebra and its Application, 5 th Edition, Pearson, Neuhause C., Roper M., Calculus for Biology and Medicine, 4 th Edition, Pearson, פארן א., ברגר צ., אלגברה ליניארית 1, האוניברסיטה הפתוחה, אורנשטיין א., לוין א., צילג ד., אלגברה ליניארית 2, האוניברסיטה הפתוחה אתרי עזר:

14 שם הקורס: מתמטיקה בדידה לרפואה דיגיטלית )Discrete mathematics for digital health( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש שיעור + 2 ש"ש תרגיל, 4 נ"ז דרישות קדם: אין סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור + תרגיל נושאי הקורס: מושגים יסודיים בלוגיקה, קבוצות סופיות ואינסופיות, פעולות בין/על קבוצות, יחסים )בין קבוצות או מעל קבוצה(, פונקציות, קומבינטוריקה מטרות הקורס: פיתוח יכולת חשיבה מתמטית-לוגית, באמצעות הכרות עם יסודות הלוגיקה המתמטית, תורת הקבוצות, יחסים וקומבינטוריקה; קורס זה הוא אחד מהקורסים העיקריים להבנת יסודות החישוב. בתום הקורס, התלמידים צפויים: להכיר מושגי יסוד בלוגיקה, תורת הקבוצות, יחסים וקומבינטוריקה לקבוע האם יחס נתון הוא יחס שקילות, יחס סדר או פונקציה לדעת להשתמש בעקרונות יסודיים לספירה, כגון: עקרונות החיבור והכפל, עקרון ההכלה וההדחה ועקרון שובך היונים מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות ותרגילים פרונטליים ועבודה עצמית של הסטודנטים בתרגילי בית. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 75% בחינה מסכמת - 15% מבחן אמצע )מגן( - 10% הגשת תרגילי בית )בתנאי שהוגשו 80% מהם(

15 מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: שבוע נושא לוגיקה: פסוקים, קשרים לוגיים, גרירה ושקילות, טבלאות אמת; אקסיומות ומשפטים, תנאי הכרחי ותנאי מספיק, שיטות הוכחה מרכזיות: ישירה, בדרך השלילה, הוכחת ה- contrapositive, דוגמאות; צורות CNF ו- DNF של פסוק תורת הקבוצות: הקבוצה ואיבריה, תת-קבוצה, דיאגראמות ון, קבוצת החזקה; פעולות בין/על קבוצות: איחוד, חיתוך, הפרש, הפרש סימטרי, משלים של קבוצה; כללי דה-מורגן ועקרון הדואליות יחסים: מכפלה קרטזית, יחס בין קבוצות ומעל קבוצה, תחום וטווח של יחס, הרכבת יחסים; סווג יחסים: יחס רפלקסיבי, סימטרי, אנטי סימטרי, טרנזיטיבי יחסים: יחס שקילות, מחלקות שקילות, חלוקה של קבוצה וקבוצת המנה; יחס סדר חלקי ויחס סדר מלא, איבר מינימלי ומקסימלי, איבר קטן/גדול ביותר, דיאגראמת הסה אינדוקציה מתמטית ורקורסיה: תיאוריה ודוגמאות קומבינטוריקה: עקרונות החיבור והכפל, בחירת k חשיבות לסדר ועם/וללא חזרות; חליפות ותמורות איברים מתוך n איברים עם/ללא 9+10 קומבינטוריקה: הבינום של ניוטון ומשולש פסקל; המשפט הקטן של פרמה; נוסחת המולטינום קומבינטוריקה: עקרון ההכלה וההדחה, עקרון שובך היונים מקורות: 1. גינזבורג א., מתמטיקה דיסקרטית, כרכים: 4, 1, האוניברסיטה הפתוחה, ליניאל נ., פרנס מ., מתמטיקה בדידה, נ. בן-צבי מפעלי דפוס בע"ם, גירון ש., דר ש., מתמטיקה בדידה )דיסקרטית(, אקדמיה הוצאה לאור, K. H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7 th Edition, McGraw-Hill, Grimaldi R. P., Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5 th Edition, Addison-Wesley, 2003 להרחבה: 1. Goodaire E. G., Parmenter M. M., Discrete Mathematics with Graph Theory, Prentice Hall, 2 nd Edition, Brualdi R., Introductory Combinatorics, Pearson, 5 th Edition, Simpson A., Discrete Mathematics by Example, McGraw-Hill, Lipschutz S., Lipson M. L., Schaum s Outline of Theory and Problems of Discrete Mathematics, 3 rd Edition, McGraw-Hill, Lipschutz S., 2000 Solved Problems in Discrete Mathematics (Schaum's Solved Problems Series), McGraw-Hill, Vasudev C., Theory and Problems of Combinatorics, New Age International Publisher, 2005

16 שם הקורס: כימיה פיסיקלית )Physical chemistry( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש שיעור + 1 ש"ש תרגיל, 3.5 נ"ז דרישות קדם: כימיה כללית ואנליטית, יסודות מתמטיים לרפואה דיגיטלית, היבטים פיסיקליים ברפואה ב' - במקביל סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור + תרגיל נושאי הקורס: החוקים הראשון והשני של התרמודינמיקה חום, עבודה, אנרגיה חופשית, אנטלפיה ואנטרופיה קצבים של ריאקציות כימיות )סדר ראשון ושני( וריאקציות אנזימטיות עם מעכבים תחרותייים ולא תחרותיים חמצון/חיזור ואלקטרוכימיה מטרות הקורס: הקורס יקנה ידע בסיסי וכלים להבנת מנגנוני ריאקציה כימית מתוך בחינה כמותית של קצבי ריאקציה ובחינת התלות של קצב הריאקציה בטמפרטורה. הסטודנטים בקורס ילמדו לנתח ריאקציות כימיות, בדגש על ריאקציות אנזימטיות, בהיבטים של קבועי מהירות וקבועי שווי משקל. בנוסף, הסטודנטים יכירו את חוקי התרמודינמיקה, בדגש על מושגי יסוד, כגון: אנטרופיה, אנרגיה חופשית ופוטנציאל כימי, ויבינו את הקשר בין האנרגיה החופשית הסטנדרטית של תהליך לבין קבוע שווי המשקל בריאקציות כימיות ובמעבר בין מצבי צבירה שונים. מבנה הקורס: הרצאות ותרגילים פרונטליים חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 80% בחינה מסכמת - 20% מבחן אמצע )מגן(

17 מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: שבוע נושא יישור קו מתמטי משוואות דיפרנציאליות חלקיות ובחינת ההבדלים בין קינטיקה ותרמודינמיקה אנרגיה פנימית והחוק הראשון של התרמודינמיקה, חום, עבודה, פונקציות מצב, מדוע חום ועבודה אינן פונקציות מצב אנטרופיה והחוק השני של התרמודינמיקה ספונטניות ושווי משקל של ריאקציות: אנרגיה חופשית, משוואת ארהניוס, ואנרגיית אקטיבציה קצב ריאקציה, משוואות הקצב, קבוע קצב, סדר ריאקציה; מנגנוני ריאקציה והגדרת ריאקציות אלמנטריות ומורכבות ריאקציות אלמנטריות מסדר אפס, ראשון ושני; מערכות ניסוייות למדידת קצב ראיקציה; זיהוי קצב ריאקציה ומנגנון הריאקציה מתוך מדידות ניסוייות מנגנונים וקצבים של ריאקציות אנזימטיות עם ובלי מעכבים )תחרותיים ולא תחרותיים( הגדרת תהליכי חמצון/חיזור, תא ריכוזים סטנדרטי תאי ריכוזים לא סטנדרטיים, חישובים של שווי משקל ואנרגיה חופשית מקורות: 1. Atkins P., de Paula J., Physical Chemistry for the Life Sciences, 2 nd Edition, 2011 להרחבה: 1. Engel T., Reid P., Physical Chemistry, 3 rd Edition, Petrucci R. H., Harwood W. S., Herring F. G., General Chemistry, 11 th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2017 רשימת תוכנות, אפליקציות וכלים דיגיטליים להוראה ולמידה: PhET Interactive Simulation, Colorado University Concord Consortium.1.2

18 שם הקורס: כימיה אורגנית א' )Organic chemistry I( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 2 ש"ש שיעור + 2 ש"ש תרגיל, 3 נ"ז דרישות קדם: כימיה כללית ואנליטית סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור + תרגיל נושאי הקורס: מבוא: נומנקלטורה, קבוצות פונקציונליות אלקאנים וציקלואלקאנים: קונפורמציות, תהליכי שריפה, הלוגנציה אלקנים: איזומריה, תהליכים מאפיינים, סיפוח ומנגנוני סיפוח, שחלופים, יציבות של אלקנים מנגנוני ריאקציות אורגניות ופרופיל אנרגטי של תהליכים כימיים, ריאקציות דו-שלביות, תוצר ביניים דיאנים מצומדים אלקינים: תהליכי סיפוח, חומציות, טאוטומריה תרכובות ארומטיות: נומנקלטורה, חמצון שרשראות צדדיות, חיזור הבנזן, התמרות, אקטיבציה ודה-אקטיבציה, מנגנוני הכוונה סטריאו-איזומריזציה: איזומרים אופטיים, אננטיומרים, דיאגרמות פישר, תערובת רצמית מטרות הקורס: בקורס זה יכירו הסטודנטים את התרכובות הפחמימניות,)hydrocarbons( ובכלל זה גם את ההבדלים בין אלקאנים, אלקנים ואלקינים, ותילמד הנומנקלטורה הייחודית של התרכובות האורגניות. הקורס יסקור את הריאקציות הכימיות העיקריות בהן משתתפות התרכובות הללו, לרבות מנגנוני הריאקציות והפרופילים האנרגטיים שלהן. כמו כן, הסטודנטים יכירו את התרכובות הארומטיות וילמדו מהי איזומריזציה. מבנה הקורס: הרצאות ותרגילים פרונטליים חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 80% בחינה מסכמת - 20% מבחן אמצע )מגן(

19 מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: שבוע 1 נושא מבוא: נומנקלטורה, קבוצות פונקציונליות 2-3 אלקאנים וציקלואלקאנים: קונפורמציות, תהליכי שריפה, הלוגנציה אלקנים: איזומריה, תהליכים מאפיינים, סיפוח ומנגנוני סיפוח, שחלופים, יציבות של אלקנים מנגנוני ריאקציות אורגניות ופרופיל אנרגטי של תהליכים כימיים, ריאקציות דו-שלביות, תוצר ביניים דיאנים מצומדים אלקינים: תהליכי סיפוח, חומציות, טאוטומריה תרכובות ארומטיות: נומנקלטורה, חמצון שרשראות צדדיות, חיזור הבנזן, התמרות, אקטיבציה ודה-אקטיבציה, מנגנוני הכוונה סטריאו-איזומריזציה: איזומרים אופטיים, אננטיומרים, דיאגרמות פישר, תערובת רצמית מקורות: 1. McMurry J. E., Organic Chemistry, 8 th Edition, Brooks Cole, 2011 להרחבה: 1. Bruice P. Y., Organic Chemistry, 6 th Edition, Prentice Hall, 2010 רשימת תוכנות, אפליקציות וכלים דיגיטליים להוראה ולמידה: Avogadro: advanced molecule editor and visualizer / אפליקציה לתרגול נומנקלטורה אפליקציה לתרגול מנגנונים אפליקציה לתרגול קבוצות פונקציונליות אפליקציה ללימוד ותרגול בכל נושאי הקורס

20 שם הקורס: מבוא להסתברות לרפואה דיגיטלית )Introduction to probability for digital health( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש שיעור + 2 ש"ש תרגיל, 4 נ"ז דרישות קדם: אין סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור + תרגיל נושאי הקורס: הקורס יקנה הבנה בסיסית במושגים יסודיים של תופעות אקראיות, הנדרשים לקורסי המשך בתכנית. הדוגמאות בתרגילים תהיינה ברובן מעולמות מדעי החיים והרפואה. הנושאים העיקריים שיילמדו הם: קבוצות ופעולות עליהן )תזכורת(, מרחב הסתברות כללי, מרחב שווה-הסתברות, שיטות ספירה של נקודות מדגם )תזכורת עקרונות יסוד בקומבינטוריקה(, הסתברות מותנית, נוסחת ההסתברות השלמה ונוסחת בייס, אי-תלות של מאורעות, סדרת ניסויי ברנולי, אמינות מערכות, משתנים מקריים בדידים, משתנים מקריים מיוחדים הקשורים לניסויי ברנולי )בינומי, גיאומטרי, פואסוני, היפר-גיאומטרי, אחיד, בינומי שלילי(, משתנים מקריים רב-ממדיים, תוחלת, מומנטים, שונות משותפת, מתאם, אי-שויון צ'ביצ'ב, החוק החלש של המספרים הגדולים, משתנים מקריים רציפים, משפט הגבול המרכזי מטרות הקורס: פיתוח יכולת חשיבה אנליטית והקניה של שיטות וכלים מתמטיים בסיסיים מתורת ההסתברות, הנדרשים לסטודנט בקורסים מתקדמים בתכנית, כגון: מבוא לסטטיסטיקה לרפואה דיגיטלית, אפידמיולוגיה וחקר נתונים, למידת מכונה מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות ותרגילים פרונטליים ועבודה עצמית של הסטודנטים בתרגילי בית. התרגילים בקורס יתבססו )לרוב( על דוגמאות מעולמות מדעי החיים והרפואה. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 70% בחינה מסכמת - 20% מבחן אמצע )מגן( - 10% הגשת תרגילי בית )בתנאי שהוגשו 80% מהם( מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: מושגי יסוד בתורת הקבוצות )תזכורת( והגדרת מאורעות 1. עקרונות יסוד בקומבינטוריקה )תזכורת( 2. הגדרת פונקצית ההסתברות ומרחב שווה הסתברות 3. הסתברות מותנית 4. נוסחת ההסתברות השלמה ונוסחת בייס 5. אי-תלות של מאורעות 6. סדרת ניסויי ברנולי 7. משתנים מקריים בדידים 8. משתנים מקריים מיוחדים: בינומי וגיאומטרי משתנים מקריים מיוחדים )המשך(: פואסוני, בינומי שלילי, היפר-גיאומטרי, אחיד 11.משתנים מקריים דו-ממדיים 12.תוחלת, מומנטים ומתאם 13.משפטי גבול )החוק החלש של המספרים הגדולים ומשפט הגבול המרכזי(

21 מקורות: רוס ש. )כתיבה(, גולן מ. )תרגום(, הסתברות קורס ראשון, האוניברסיטה הפתוחה, 2001 )תרגום של 8 הפרקים הראשונים של הספר: S. Ross, A First Course in Probability, 5 th Edition, Prentice (Hall, 1998 מרצבך ע., שמרון א., תורת ההסתברות, אקדמון, Grimmett G., Stirzaker D., Probability and Random Processes, 3 rd Edition, Cambridge, P.G. Hoel P. G., Port S. C., Stone C. J., Introduction to Probability Theory, Houghton Mifflin Company, Boston,

22 שם הקורס: מבוא לגנטיקה )Introduction to genetics( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש, 3 נ"ז דרישות קדם: מבוא לביולוגיה של התא סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור רגיל נושאי הקורס: הקורס הוא קורס יסוד בגנטיקה; הנושאים שיכוסו הם: עקרונות התורשה המנדליאנית, החומר הגנטי בתא ובגמטה, ארגון החומר הגנטי בתא, חומצות הגרעין ומבנה DNA וה-,RNA סוגי RNA שונים, עיבוד ועריכה של,RNA כרומוזומים )מבנה, רקומבינציות וטרנסלוקציות(, תאחיזה, שינויים כרומוזומליים, גנוטיפ ופנוטיפ, גן )תפקוד ובקרה, שכפול, שעתוק ותרגום לחלבון(, אינטראקציות בין גנים, מוטציות, מנגנוני תיקון, מבוא לבקרה גנטית על תהליכיים תאיים, DNA מיטוכונדריאלי והורשה אימהית, מבוא לגנטיקה של אוכלוסיות. מטרות הקורס: להקנות לסטודנט ידע בסיסי בגנטיקה בכלל ובגנטיקה של האדם בפרט: החל מהכרת החומר הגנטי - מבנהו ותפקודו בתא - דרך הכרת מנגנוני הבקרה והתיקון של ה- DNA ושל הגנים השונים, הבנת התהליכים התאיים המשמשים לבקרת גנים, ועד היחס בין הגנוטיפ לפנוטיפ; בהקשר זה, יושם דגש על האדם ובפרט על שינויים וחידושים במחקר הביולוגי וברפואה בשנים האחרונות מאז פענוח הגנום האנושי, עליו הוכרז בראשית מילניום זה. מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות פרונטליות ומתרגילי רענון והמחשה בכיתה ובבית, לצורך יישום והטמעה של העקרונות הגנטיים הנלמדים. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 80% בחינה מסכמת - 20% מבחן אמצע )מגן(

23 מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: שבוע נושא מבוא לעקרונות התורשה המנדליאנית, משוואות בסיסיות החומר הגנטי בתא ובגמטה, גנוטיפ ופנוטיפ ארגון החומר הגנטי בתא, חומצות הגרעין ומבנה ה- DNA וה- RNA כרומוזומים מבנה, רקומבינציות וטרנסלוקציות כרומוזומים שכפול, תאחיזה, שינויים כרומוזומליים גן תפקוד ובקרה, שכפול, שעתוק ותרגום לחלבון סוגי RNA שונים, עיבוד ועריכה של RNA גן - אינטראקציות בין גנים, מוטציות )מורשות, נרכשות( תהליכיים תאיים - מנגנוני תיקון מבוא לתהליכים תאיים - בקרה גנטית על תהליכים DNA מיטוכונדריאלי והורשה אימהית מבוא לתורשה לא-מנדליאנית מבוא לגנטיקה של אוכלוסיות מקורות: 1. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P., Molecular Biology of the Cell, 6 th Edition, W. W. Norton & Company, Dale J. W., von Schantz M., Plant N., From Genes to Genomes: Concepts and Applications of DNA Technology, 3 rd Edition, Wiley, Snustad D. P., Simmons M. J., Principles of Genetics, 7 th Edition, Griffiths A. J. F., Wessler S. R., Lewontin R. C., Carrol S. B., Introduction to Genetic Analysis, 9 th Edition, W. H. Freeman, 2008 חומר לקריאה נוספת: לביא פ., מחשבות אודות המוח - ציוני דרך בהבנת פעולות המוח, האוניברסיטה המשודרת פינקר ס., כיצד פועל המוח מבט חדש על נפלאות החשיבה האנושית, הוצאת מטר רחמימוב ר., מהפכת המוח.1.2.3

24 שם הקורס: מבוא למחקר מדעי - איסוף וניתוח נתונים (Introduction to scientific research data collecting and analyzing ( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 2 ש"ש שיעור, 2 נ"ז דרישות קדם: אין סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור רגיל נושאי הקורס: הקורס דן ביסודות המחקר המדעי הגדרת המושג, סוגים שונים של מחקר מדעי, פרדיגמות מקובלות בתחומי הידע השונים )בעיקר במדעים מדויקים, מדעי החיים והרפואה(. הקורס יסקור את מרכיבי המחקר המדעי, תוך התמקדות בתהליך איסוף וניתוח נתונים הנדרשים למחקר. בנוסף, הקורס יעסוק בעקרונות יסוד של כתיבה מדעית, בקשר שבינה לבין חשיבה מדעית ובקריאה ביקורתית של פרסומים מדעיים )בעיקר בתחומי מדעי החיים, רפואה וטכנולוגיה(. לבסוף, הקורס יעמוד גם על ההבדל בין מחקר בסיסי למחקר יישומי, ועל היבטים של חדשנות ויזמות במחקר רפואי. הנושאים העיקריים בקורס: הגדרת מדע ומחקר מדעי, ציוני דרך בהיסטוריה של המדע )המהפכות: החקלאית, התעשייתית, המידע, המוח(, פריצות דרך במחקר מדעי, הגדרת השאלה המדעית וגישות לפתרונה, שפת המדע כתיבה וקריאה מדעית, סוגי מחקר מדעי )כמותי, איכותני ומשולב(, מחקר בסיסי אל מול מחקר יישומי, שיטות איסוף וכריית נתונים, שיטות ניתוח ופענוח נתונים, אתיקה מדעית, חדשנות ויזמות במחקר רפואי. מטרות הקורס: הכרות ראשונית של הסטודנט עם יסודות החשיבה המדעית ושפת המדע, לרבות אופני הביטוי המדעי המקובלים )כתיבה מדעית(; הקורס יקנה לסטודנט: יכולת להבין את הקשר בין כתיבה מדעית לבין הבסיס הלוגי שבחשיבה מדעית את כללי הכתיבה המדעית: תכנים, רצף לוגי, אזכורים ביבליוגרפיים, כללי ניסוח והדפסה כישורי קריאה ביקורתית של פרסומים מדעיים, תוך התייחסות לכושר השכנוע של הטיעונים המוצגים בכל חלק ולאיכות הצגתם התוודעות לתהליך הפרסום של חומר מדעי יכולות בסיסיות בכתיבת טקסט מדעי מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות פרונטליות לצד דיונים בכיתה ועבודה בקבוצות על תרגילי בית, אשר יתבססו )לרוב( על עולמות הטכנולוגיה, מדעי החיים והרפואה. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 50% בחינה מסכמת )במתכונת רב-ברירתית( - 50% תרגילי בית, אשר יוגשו בקבוצות )2-3 סטודנטים( ויכללו הצגה ודיון ע"י המגישים

25 מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: מפגש נושא המפגש הגדרת מדע ומחקר מדעי, ציוני דרך בהיסטוריה של המדע )המהפכות: החקלאית, התעשייתית, המידע, המוח(, פריצות דרך במחקר מדעי, מאמר מדעי כתוצר של מחקר הגדרת השאלה המדעית )מה? כמה? איך? למה?(, היפותיזה )השערת מחקר(, גישות לפתרון השאלה המדעית; סוגי מחקר מדעי כמותי, איכותני ומשולב; שלבים במחקר מדעי לסוגיו השונים: בחירת נושא המחקר, ניסוח שאלות המחקר, ניסיון להשיב על פי ידע קיים, תכנון ניסוי; דוגמאות לסוגי מחקר שונים )לרבות, מחקר בסיסי אל מול מחקר יישומי( אפיון וסווג של כלי מחקר שונים: תצפית, ראיון וסקר; שיטות איסוף נתונים; כריית נתונים הגדרה, שימושים, אפיון התהליך, שיטות ואלגוריתמים; פענוח והצגת תוצאים )לרבות שיטות ויזואליזציה בסיסיות(; דוגמאות השפה המדעית קריאה וכתיבה מדעית: הגדרת התהליך )בחירת מילים, בניית משפטים, קטעים, פוסטר, מאמר מדעי(; כללי הכתיבה המדעית )תכנים, רצף לוגי, אזכורים ביבליוגרפיים, כללי ניסוח והדפסה(; הקשר בין כתיבה מדעית ודפוס החשיבה המדעית )לוגיקה( קריאה ביקורתית של פרסומים מדעיים אפיון, שיטות וכלים, כיצד בודקים את מידת השכנוע של הטיעונים המוצגים בכל פרק ואת איכות הצגתם; תהליך הפרסום של חומר מדעי אתיקה במחקר ובמדע קוים מנחים כלליים, התנהלות אתית, ניסויים בבעלי חיים, ניסויים בבני אדם, פרסומים מדעיים מקורות: 1. קובץ מאמרים עדכניים בנושאי הקורס שיופק בסמוך לפתיחתו

26 להרחבה: פרידלר י., תמיר פ., מושגי יסוד במחקר מדעי, המרכז הישראלי להוראת המדעים, ירושלים, וולפה ע., עמית ע., חיבור מדעי - האתגר, דיונון אוניברסיטת תל-אביב, לנדאו ר., שפלר ג., אתיקה במחקר, הוצאת מגנס, אתר הוועדה המייעצת לביו-אתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: Day R. A., Gastel B., How to Write and Publish a Scientific Paper, 7 th Edition, Greenwood, Brynard D. J., Hanekom S. X., Brynard P. A., Introduction to Research, Van Schaik Publishers, Rallis S. F., Rossman G. B., The Research Journey: Introduction to Inquiry, 1 st Edition, Guilford Press, Briggle A., Mitcham C., Ethics and Science: An Introduction (Cambridge Applied Ethics), Cambridge University Press, 2012

27 שם הקורס: סדנת הכנה למחקר ופיתוח בסביבה קלינית )Preparation workshop in research and development in clinical environment( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 1 ש"ש שיעור, 1 נ"ז דרישות קדם: אין סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור רגיל )במתכונת של סדנא( נושאי הקורס: הקורס ניתן במתכונת של סדנא, במסגרתה ייחשפו הסטודנטים למגוון רחב של אתגרים הקיימים במערכת הבריאות בכלל ובסביבות קליניות בפרט, בין בבתי חולים ובין בקהילה. הסטודנטים יחולקו לקבוצות קטנות ויפוזרו בין בתי חולים וארגוני בריאות )קופות חולים, למשל( השותפים לתכנית אקדמית זו, כגון: מרת"א, רבין, וולפסון, הדסה, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות ועוד. בבתי החולים ישתתפו הסטודנטים בביקורים גדולים אחת לשבוע במחלקות נבחרות, כדי לספוג ולהבין את המציאות האשפוזית הקיימת על שלל אתגריה בהווה, לצד מבט אל אתגרי המחר. בקהילה ייחשפו הסטודנטים לאופנים שונים של מתן טיפול רפואי מחוץ לבתי חולים. בכל סביבה קלינית יושם דגש על סקירת הטכנולוגיות שבשימוש, לצד הצפת אתגרים וחסמים. בנוסף, הקורס יסקור בקצרה היבטים של מערכת הבריאות בישראל: מבנה, פעילות, אחריות של גורמים שונים במערכת ומחוצה לה ומגמות התפתחות. מטרות הקורס: הקורס נועד להכיר לסטודנט מקרוב את האתגרים, הפתרונות והטכנולוגיות הקיימים בסביבה קלינית )בבית חולים או בקהילה(, לצד סקירה קצרה אודות מערכת הבריאות בישראל. מבנה הקורס: הקורס יינתן במתכונת סדנא, במסגרתה יבקרו הסטודנטים בסביבות קליניות בבית חולים ובקהילה, וייחשפו באמצעות הרצאות ולמידה חווייתית לנושא הסדנא. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: נוכחות חובה בלפחות 80% ממפגשי הקורס ציון הקורס יורכב מ- 100% ציון עבודת גמר שתוגש ביחידים. מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: מפגש נושא מערכת הבריאות בישראל סקירה: שורשים היסטוריים, מבנה ומרכיבים, אופן פעילות, תחומי אחריות ורגולציה )בתוך המערכת ומחוצה לה( מפגשים בסביבות קליניות בבתי חולים ובקהילה סיכום והכוונה לקראת הגשת העבודה הגמר מקורות: חומרי קריאה, ובכלל זה קבצי מאמרים עדכניים, יינתנו בסמוך לפתיחת הקורס.

28 שם הקורס: מבני נתונים ואלגוריתמים )Data structures and algorithms( היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש שיעור + 2 ש"ש תרגיל, 4 נ"ז דרישות קדם: מתמטיקה בדידה לרפואה דיגיטלית, מבוא לתכנות בשפת Python סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור + תרגיל נושאי הקורס: ניתוח סיבוכיות של אלגוריתמים, נוסחאות נסיגה, מבני נתונים בסיסיים )מחסנית, תור, רשימה מקושרת, עצים, מילון, טבלת גיבוב(, אלגוריתמים בתורת הגרפים ואלגוריתמים לעיבוד טקסט מטרות הקורס: להקנות הכרה והבנה של מבני נתונים ואלגוריתמים בסיסיים במדעי המחשב ליישם מבני נתונים ואלגוריתמים יסודיים במדעי המחשב בשפת התכנות Python.1.2 מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות פרונטליות, תרגילים ועבודה עצמית של הסטודנטים בתרגילי בית. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 70% בחינה מסכמת - 30% מטלות תכנותיות מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: שבוע נושא ניתוח אלגוריתמים רקורסיה ונוסחאות נסיגה מחסנית, תור, ערימה רשימות מקושרות עצים מילון, טבלת גיבוב אלגוריתמים בתורת הגרפים:,MST,DFS,BFS מסלולים קצרים, זרימה ברשתות ספרות Goodrich: ch. 3, Cormen: chs. 1-3 Goodrich: ch. 4, Cormen: chs. 4-5 Goodrich: chs. 6, 9 Goodrich: ch. 7, Cormen: ch. 10 Goodrich: ch. 8, Cormen: ch. 10 Goodrich: ch. 10, Cormen: ch. 11 Goodrich: ch. 14, Cormen: chs

29 מקורות: 1. Goodrich: Goodrich M. T., Tamassia R., Goldwasser M. H., Data Structures and Algorithms in Python, 1 st Edition, John Wiley & Sons, Cormen: Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C., Introduction to Algorithms, 3 rd Edition, the MIT Press, 2009 להרחבה: 1. Harel D., Feldman Y., Algorithmics: The Spirit of Computing, 3 rd Edition, Addison- Wesley, 2004

30 שם הקורס: מבוא לתכנות בשפת Python (Introduction to programming in Python) היקף הקורס בש"ש ובנ"ז: 3 ש"ש שיעור + 2 ש"ש תרגיל, 4 נ"ז דרישות קדם: אין סוג הקורס )שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: שיעור + תרגיל נושאי הקורס: זהו קורס מבוא לעולם התכנות, המלמד את עקרונות שפת התכנות.Python הנושאים שיידונו בקורס הם: הצורך בתכנות )מושגי יסוד: בעיה חישובית, אלגוריתם, תכנית(, תכנות בסיסי בשפת,Python בקרת זרימה, לולאות, פונקציות, מחלקות ואובייקטים, רקורסיה, ניתוח סיבוכיות, מיון וחיפוש ומבוא למבני נתונים. מטרות הקורס: להקנות הבנה רחבה במושגי יסוד במדעי המחשב והתכנות; הקורס נועד ללמד את הסטודנט לחשוב בצורה אלגוריתמית, לפתור בעיות )חישוביות( באופן יעיל ולפתח ולעצב תכניות מחשב. מבנה הקורס: הקורס יורכב מהרצאות פרונטליות, תרגילים ועבודה עצמית של הסטודנטים בתרגילי בית. חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: - 70% בחינה מסכמת - 30% מטלות תכנותיות מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה: שבוע נושא מושגי יסוד במדעי המחשב ובתכנות, הצגת שפת Python בקרת זרימה פקודות if ו- switch פונקציות מערכים ואיטרציות: לולאות while ו- do-while עצמים ומחלקות מבוא לתכנות מונחה עצמים: כימוס, ירושה ופולימורפיזם יעילות של קוד: סיבוכיות בזמן ובמרחב מבני נתונים בסיסיים, חיפושים ומיונים

31 מקורות: 1. Zelle J. M., Python Programming An Introduction to Computer Science, 3 rd Edition, Franklin, Beedle & Associates, 2016 להרחבה: 1. Sedgewick R., Wayne K., Dondero R., Introduction to Programming in Python : An Interdisciplinary Approach, Pearson Education, 2015

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 (שיעור

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 (שיעור סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability - 20021 הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים,

קרא עוד

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 )שיעור

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 )שיעור סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability - 20021 הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים,

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED> 2 1 כימיה פיסיקלית 69167-2004 סיל בוס קור ס 1. תרמודינמיקה א- תכונות הגזים ב- החוק הראשון של התרמודינמיקה: מושגים ומנגנונים ג- החוק השני והשלישי: מושגים ומנגנונים ד- דיאגרמת פזות ה- שיווי משקל כימי 2.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשע"ז 1

הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשעז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשעז 1 הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשע"ז 1 הפקולטה לניהול טכנולוגיה דקאן הפקולטה: רכזות דקאן: פרופ' אריק שדה גב' אתי חכים, גב' אילנה בן נון סיסקל ראש החוג לתואר ראשון: ד"ר איל

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016 הפקולטה למתמטיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אלי אלחדף פרופסורים אהרוני רון אלחדף אלי אליאש אורי אנטוב מיכאל ברוך משה בשותי דאוד הולצמן רון וולנסקי גרשון ז'יטומירסקי מיכאל מוריה יואב מנדלסון שחר משולם

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074> שיווי משקל כימי כימיה פיסיקלית - 6967 שיווי משקל כימי שבו דינמי כימיות נעות לכוון שיווי משקל ריאקציות אין למגיבים ולתוצרים נטייה לשינוי נוסף בממוצע מסוימים ריכוז המגיבים זניח ביחס לריכוז במקרים כך כל מטרה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו כימיה כללית וכימיה אורגנית מס' קורס: 0162.1119 שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר א', יום א', 14:00-11:00 11:00-08:00, eshnit@post.tau.ac.il shemeshh@post.tau.ac.il מרצות: דר' אדית שניצר הדס שמש שעות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

ביוטכנולוגיה תואר ראשון 01.11

ביוטכנולוגיה תואר ראשון 01.11 החוג לביוטכנולוגיה שנה"ל תשע"ו לימודים לתואר B.Sc (חד-חוגי) ראש החוג: ד"ר דורון גולדברג חברי הסגל האקדמי: פרופסור מן המניין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מרצה: מורה בכיר: מורה: מורים מן החוץ: פרופ' גדי דגני,

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331>

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331> הפקולטה להנדסת חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה קפלן וויין פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

הפקולטה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה אזרחית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר פריי גיטי קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו פוקרוי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

<4D F736F F D203131E1E9FA20E4F1F4F820ECE4F0E3F1E4>

<4D F736F F D203131E1E9FA20E4F1F4F820ECE4F0E3F1E4> ביה"ס להנדסה המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, שהיא הותיקה במכללות הצפון (הוקמה לפני יותר מ 40 שנה), ממוקמת בצמח על שפת הכינרת סמוך לבית גבריאל ולקיבוץ מעגן. קמפוס המכללה מצוי בלבו של נוף מרהיב המשרה רוגע

קרא עוד

Microsoft Word - 06 Biotechnology

Microsoft Word - 06 Biotechnology הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה לוי בן ציון פרופסורים לוי בן ציון מור עמרם שהם יובל פרופסורים חברים דנינו דגנית ירון סימה ליבני יואב מרסל מחלוף פישמן אילת קשי יחזקאל שמעוני

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Microsoft Word - 13 Biology

Microsoft Word - 13 Biology הפקולטה לביולוגיה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אסרף יהודה פרופסורים אדמון אריה אסרף יהודה בז'ה עודד גליקמן מיכאל הורביץ בנימין זילברשטיין דן פודבילביץ בנימין קישוני רועי קסיר יונה קסל דן רון דינה רייטר

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc הפקולטה להנדסת חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה זולוטויאבקו אמיל פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

Microsoft Word - 31 Material eng 2016

Microsoft Word - 31 Material eng 2016 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים זולוטויאבקו אמיל סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למחשב בשפת C : מערכים חד ודו-ממדיים מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב נכתב על-ידי טל כהן, נערך ע"י איתן אביאור.

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

Microsoft Word - 163_171.DOC

Microsoft Word - 163_171.DOC הפקולטה לפיסיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה ארנפרוינד איתן פרופסורים אברון יוסף אוירבך אסא אורי עמוס אקרמן אריק ארנפרוינד איתן בראון ארז גרונאו מיכאל גרשוני דוד דדו שלמה דר ארנון ליפסון סטיב מן עדי משה

קרא עוד