- 1 - הערות: איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים מ שיעור / 1 תרגיל 1 השלם עם הצורה הנכונה של הפועל :ESSERE a. Susanna cantante. b. Lui Giuseppe, un gior

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "- 1 - הערות: איטלקית בסיסית דפי עבודה לשיעורים מ שיעור / 1 תרגיל 1 השלם עם הצורה הנכונה של הפועל :ESSERE a. Susanna cantante. b. Lui Giuseppe, un gior"

תמליל

1 - 1 - מ שיעור / 1 תרגיל 1 השלם עם הצורה הנכונה של הפועל :ESSERE a. Susanna cantante. b. Lui Giuseppe, un giornalista. c. Io Pietro, il cameriere. d. Tu Marta, vero? e. Lei mia madre f. L'attore inglese. g. Chi (tu)? h. Io la dentista di Marco. i. Giovanna la segretaria. j. (tu) italiano? סוזנה )ה נ ה ) זמרת. הוא )ה נ ו ( ג'ו ס פ ה, עיתונאי. אני )ה נ נ י( פ ייטרו, המלצר. את )ה נ ך ) מ ר תה, לא? )נכון?( היא )ה נ ה ) אמי. השחקן )ה נ ו ( מאנגליה. מי אתה? אני)ה נ נ י( רופאת השיניים של מרקו. ג'ובאנה )ה נ ה ) המזכירה. האם אתה )ה נ ך ) מאיטליה? - פתרון תרגיל 1 a. è e. è i. è b. è f. è j. sei c. sono g. sei d. sei h. sono

2 - 2 - מ שיעור / 1 תרגיל 2 ענה על השאלות עם הצורה הנכונה: a. Come si chiama lui? (Giorgio) איך קוראים לו? )קוראים לו ג'ורג'יו( b. Come si chiama lei? (Carla) איך קוראים לה? )קוראים לה קרלה( c. Come ti chiami? איך קוראים לך? )קוראים לי...( d. Come si chiama tua madre? איך קוראים לאמך? e. Come si chiama lei? (Maria) איך קוראים לה? )מריה( f. Come si chiama tuo padre? איך קוראים לאביך? g. Come si chiama questo albergo? (Miramare) איך קוראים למלון? )מ יר מ אר ה( h. Come si chiama il libro? ( Seta ) איך קוראים לספר? )משי( i. Come si chiama questa via? (Garibaldi) איך קוראים לרחוב הזה? )ג ר יב ל ד י( j. Come si chiama il ristorante? (Mamma Rosa) איך קוראים למסעדה? )מ אמ ה רוזה( - פתרון תרגיל 2 a. (Lui) si chiama Giorgio.e. Si chiama Maria. i. Si chiama Garibaldi. b. (Lei) Si chiama Carla. f. Si chiama... j. Si chiama Mamma Rosa. c. (Io) mi chiamo... g. Si chiama Miramare. d. Si chiama... Gabriella. h. Si chiama "Seta".

3 - 3 - מ שיעור / 1 תרגיל 3 השלם עם שם הגוף :IO, TU, LUI, LEI a. si chiama Susanna. b. sono medico. קוראים לה סו זנה. אני רופאה. c. Io mi chiamo Patrizia e ti chiami Paolo. קוראים לי פ טריציה, ולך קוראים פ אולו. d. è un attore. e. è un uomo buono. f. Sei l'amico di Paolo? g. mi chiamo Paola. h. E, come ti chiami? i. Come si chiama? j. è mio amico. הוא שחקן. הוא בן אדם טוב. אתה החבר של פאולו? קוראים לי פאולה. ולך, איך קוראים? איך קוראים לו, לה? הוא חבר שלי. a. Lei e. Lui i. lui, lei b. Io f. Tu j. Lui c. Tu g. Io d. Lui h. Tu - פתרון תרגיל 3

4 - 4 - מ שיעור / 1 תרגיל 4 ק ש ר בין השאלות לתשובות המתאימות: a. Come ti chiami? איך קוראים לך? b. Che lavoro fai? במה אתה עובד? c. Qual è il tuo numero di telefono? מה מספר הטלפון שלך? d. Come si chiama tua madre? איך קוראים לאמך? e. Che lavoro fa Laura? באיזו עבודה עוסקת לאורה? f. Buon giorno בוקר טוב g. Come si scrive casa? איך כותבים "בית"? h. Come si chiama lui? איך קוראים לו? i. Cristina è studentessa? קריסטינה היא סטודנטית j. Buona notte! לילה טוב Buon giorno בוקר טוב È giornalista היא עיתונאית ci-a-esse-a צ'י-א ה-א ס ה- א ה Sì, lei è studentessa כן, היא סטודנטית Sono infermiera אני אחות Buona notte! לילה טוב! Carlo קרלו Lui si chiama Antonio קוראים לו אנטוניו Maria מריה

5 פתרון תרגיל 4 a. Come ti chiami?...carlo איך קוראים לך? b. Che lavoro fai?...sono infermiera במה אתה עובד? c. Qual è il tuo numero di telefono? מה מספר הטלפון שלך? d. Come si chiama tua madre?...maria איך קוראים לאמך? e. Che lavoro fa Laura?...È giornalista באיזו עבודה עוסקת לאורה? f. Buon giorno...buon giorno בוקר טוב g. Come si scrive casa?...ci-a-esse-a איך כותבים בית? h. Come si chiama lui?...lui si chiama Antonio איך קוראים לו? i. Cristina è studentessa?...sì, lei è studentessa קריסטינה היא סטודנטית j. Buona notte!...buona notte! לילה טוב

6 - 6 - מ שיעור / 2 תרגיל 1 סמן ב-. FEMM )נקבה( או ב-. MASCH )זכר( את המילים הבאות: a. ora b. libro c. chitarra d. scuola e. sigaretta f. scarpa g. piazza h. finestra i. orologio j. bambino שעה ספר גיטרה בית ספר סיגריה נעל כיכר חלון שעון ילד a. FEMM. e. FEMM. i. MASCH. b. MASCH. f. FEMM. j. MASCH. c. FEMM. g. FEMM. d. FEMM. h. FEMM. - פתרון תרגיל 1

7 - 7 - מ שיעור / 2 תרגיל 2 כתוב את הרבים של המילים הבאות: רבים יחיד [m] a. libro ספר [m] b. signore אדון [m] c. ufficio משרד [m] d. ospedale בית חולים [m] e. colore צבע [m] f. caffè קפה [m] g. re מלך [f] h. classe כיתה [m] i. dollaro דולר [m] j. minuto דקה [f] k. casa בית [f] l. scuola בית ספר a. libri e. colori i. dollari b. signori f. caffè j. minuti c. uffici g. re k. case d. ospedali h. classi l. scuole - פתרון תרגיל 2

8 - 8 - מ שיעור / 2 תרגיל 3 לאחר שלמדנו את הזכר והנקבה, ושמות התואר, אנו יכולים לומר את הצירופים הבאים ברבים: a. Ristorante [m] orientale tipico מסעדה מזרחית טיפוסית b. Canzone [f] popolare שיר עממי c. Calciatore [m] italiano כדורגלן איטלקי d. Amico [m] israeliano חבר ישראלי e Libro [m] noioso ספר משעמם f. Dollaro [m] americano דולר אמריקאי g. Stazione [f] centrale תחנה מרכזית h. Lezione [f] facile **שיעור קל i. Errore [m] comune שגיאה נפוצה j. Telefonino [m] rosso טלפון נייד )סלולרי( אדום - פתרון תרגיל 3 a. Ristoranti orientali tipici. f. Dollari americani. b. Canzoni popolari. g. Stazioni centrali. c. Calciatori italiani. h. Lezioni facili. d. Amici israeliani. i. Errori comuni. e. Libri noiosi. j. Telefonini rossi.

9 - 9 - a. Giuseppe è molto simpatico. מ שיעור / 2 תרגיל 4 החלף את השם בכינוי השם המתאים: io, tu, lui, lei, noi, voi, loro è molto simpatico. ג'ו ס פ ה נחמד מאוד. הוא נחמד מאוד. b. Tu e Marta siete spagnole, vero? siete spagnole vero? c. Piero e Giuseppe sono architetti. sono architetti. d. Giovanna ed io siamo giornaliste [f]. siamo giornaliste. e. Silvia è insegnante. è insegnante. f. Io e Paolo siamo studenti [m]. siamo studenti. g. Mario e Giovanna sono italiani. sono italiani. h. Il medico è inglese. è inglese. i. La dentista [f] si chiama Marcella. si chiama Marcella. j. Tu e Piero siete francesi, no? siete francesi, no? את ומ ר תה ספרדיות, נכון? פ יירו וג'ו ס פ ה ארכיטקטים. ג'ובאנה ואני עיתונאיות. סילביה מורה. אני ופאולו סטודנטים. מריו וג'ובאנה איטלקים. הרופא אנגלי. לרופאת השיניים קוראים מרצ'לה. אתה ופיירו צרפתים, לא? a. Lui e. Lei i. Lei b. Voi f. Noi j. Voi c. Loro g. Loro d. Noi h. Lui - פתרון תרגיל 4

10 מ שיעור / 2 תרגיל 5 השלם עם ההטיה הנכונה של הפועל :ESSERE a. Mi chiamo Pietro e di Napoli. b. L'insegnante intelligente. c. Tu Michele? d. Gli attori bravissimi. e. Tu e Paolo cantanti, vero? f. Io e Giovanna commesse, e tu? g. Lucia, Marta medico? קוראים לי פ ייטרו ואני )ה נ נ י( מנאפ ולי. המורה )ה נ ו /ה( חכם/ה. אתה )ה נ ך ) מ יק ל ה? השחקנים )ה נ ם( מצוינים. אתה ופאולו )ה נ כ ם( זמרים, נכון? אני וג'ובאנה )ה נ נו ( זב ניות )מוכרות(, ואתה/את? לו צ'יה, האם מרתה )ה נ ה( רופאה? אתם/ן )ה נ כ ם/ן( ממילאנו, נכון? vero?.h Voi di Milano, i. Giovanni e Luigi camerieri. j. Io e te molto simpatici. ג'ובאני ולו איג'י )ה נ ם( מלצרים. את ואני )ה נ נו ( סימפאטים/נחמדים מאוד. a. Sono e. Siete i. Sono b. È f. Siamo j. Siamo c. Sei g. È d. Sono h. Siete - פתרון תרגיל 5

11 א שיעור / 2 תרגיל 6 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ ענ ה בשלילה: a. Marco è giornalista? No, b. Tu sei tedesco? No, c. Voi siete Claudio e Roberto? No, d. Sara è attrice? No, e. L'albergo si chiama "Panorama"? No, f. Ti chiami Paola? No, g. Loro sono registi? No, h. Loro sono francesi? No, i. Tu sei Michele? No, j. Lui si chiama Antonio? No, האם מרקו עיתונאי? לא, האם אתה גרמני? לא, האם אתם קלאודיו ורוברטו? לא, האם שרה שחקנית? לא, האם למלון קוראים "פנורמה"? לא, האם קוראים ל ך פאולה? לא, האם הם במאים? לא, האם אתם )כבודכם( צרפתים? לא, האם אתה מיק ל ה? לא, האם קוראים לו אנטוניו? לא, - פתרון תרגיל 6 a. No, non è giornalista. f. No, non mi chiamo Paola. b. No, non sono tedesco. g. No, non sono registi. c. No, non siamo Claudio e Roberto. h. No, non sono francesi. d. No, non è attrice. i. No, non sono Michele. e. No, non si chiama Panorama. j. No, non si chiama Antonio.

12 מ שיעור / 2 תרגיל 7 כתוב את ההפך: a. Giorgio non è alto, è b. Tu non sei pessimista, sei c. Lei non è giovane, è d. Il ragazzo non è bello, è e. La cantante non è simpatica, è f. Voi non siete biondi, siete g. Paola non è grassa, è h. Io non sono stupida, sono molto i. Carlo non è ordinato, è molto ג'ורג'יו לא גבוה, הוא נמוך. את לא פסימית, את אופטימית. היא לא צעירה, היא זקנה. הבחור לא נאה-יפה, הוא מכוער. הזמרת לא נחמדה, היא אנטיפאטית. אתם לא בלונדינים, אתם שחרחרים. פאולה לא שמנה, היא רזה. אני לא טיפשה, אני חכמה מאוד. קרלו לא מסודר, הוא מבולגן מאוד. a. Basso e. Antipatica i. Disordinato b. Ottimista f. Mori c. Vecchia g. Magra d. Brutto h. Intelligente - פתרון תרגיל 7

13 מ שיעור / 3 תרגיל 1 השלם עם הפועל :AVERE a. Tu cinque fratelli. b. Lei una casa grande. c. Lucia un vestito nuovo. d. Quanti anni la bambina? e. Lei otto anni. f. Noi molti amici. g. Io due biciclette, e tu? h. Pietro e Giovanna una casa bellissima. i. Paolo, una macchina fotografica digitale? j. Io e mia madre una festa oggi. יש לך חמישה אחים. יש לה בית גדול. ללו צ'יה יש שמלה חדשה. בת כמה הילדה? היא בת שמונה. יש לנו הרבה חברים. יש לי שני זוגות אופניים, ולך? לפייטרו ולג'ובאנה יש בית יפה מאוד. פאולו, האם יש לך מצלמה דיגיטלית? לאימא ולי יש היום מסיבה. - פתרון תרגיל 1 a. hai e. ha i. hai b. ha f. abbiamo j. abbiamo c. ha g. ho d. ha h. hanno

14 א שיעור / 3 תרגיל 2 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ a. Il figlio di mio fratello è mio השלם את מילות המשפחה החסרות: הבן של אחי הוא האחיין שלי. b. La sorella di mio padre è mia האחות של אבי היא הדודה שלי. c. La madre di mia madre è mia הא ם של אמי היא הסבתא שלי. d. La figlia di mia madre è mia הבת של אמי היא האחות שלי. e. Il figlio del fratello di mio padre è mio f. La moglie di mio fratello è mia הבן של האח של אבי הוא בן הדוד שלי. אשתו של אחי היא גיסתי. g. La madre di mio marito è mia אמו של בעלי היא חמותי. h. Il fratello di mia madre è mio האח של אמי הוא דודי. i. Il marito di mia sorella è mio הבעל של אחותי הוא גיסי. a. nipote e. cugino i. cognato b. zia f. cognata c. nonna g. suocera d. sorella h. zio - פתרון תרגיל 2

15 א שיעור / 3 תרגיל 3 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ Completare come nell'esempio: Nome e cognome: ומשפחה :שם Carlo Bettini Età: :גיל ventisei anni Nazionalità: :אזרחות italiana Città: :עיר Verona השלם כמו בדוגמה: דוגמה: Mi chiamo Carlo Bettini, ho 26 anni, sono italiano, di Verona. קוראים לי קרלו ב ט ינ י, אני בן 26, אני איטלקי, מוורו נה. Nome e cognome: Età Nazionalità: Città: Jean Stein quarantasei anni francese Parigi Mi chiamo קוראים לי Ora scriva un testo simile con i Suoi dati personali. Mi chiamo עכשיו כתו ב קטע דומה עם הפרטים האישיים שלך. קוראים לי Gerusalemme Giaffa הידעת? איך אומרים ואיך כותבים... ירושלים יפו - פתרון תרגיל 3 Mi chiamo Jean Stein, ho quarantasei anni, sono francese, di Parigi.

16 מ שיעור / 3 תרגיל 4 בחר את מילת השאלה הנכונה: Dove? Quanti? Qual è? Di dove? Come? a) si chiama, signore? Mi chiamo Roberto Scotti. b) il suo numero di telefono? È il quattro-due-nove-cinque-settequattro-uno. c) anni hai? Ho diciassette anni. d) sei? Di Roma. e) si scrive il tuo cognome? Si scrive elle, e, vi, i, Levi. f) sei? Sono in cucina. g) anni ha Claudio? Venticinque (25). h) si chiama il padre di Marco? Si chiama Antonio. איך קוראים לך, אדוני? קוראים לי רוברטו סקו ט י. מה מספר הטלפון שלך? זה בן כמה אתה? אני בן 17. מאיפה אתה? מרומא. איך כותבים את שם המשפחה שלך? כותבים: א ל ה, א ה, ו י, א י, ל ו י. איפה אתה? אני במטבח. בן כמה קלאודיו? בן עשרים וחמש. איך קוראים לאבא של מרקו? קוראים לו אנטוניו. a. Come b. Qual è c. Quanti d. e. f. g. h. Di dove Come Dove Quanti Come - פתרון תרגיל 4

17 מ שיעור / 3 תרגיל 5 הוסף את התנועה a,e,i,o בסוף המילה המתייחסת ללאום, כמו בדוגמה: Marta è di Roma, è italiana. a) Marco è di Firenze, è italian. b) Sara è di Gerusalemme, è israelian. c) Maria è di Madrid, è spagnol. d) Charles è di Londra, è ingles. e) Mary è di Londra, è ingles. f) Charles e Mary sono di Londra, sono ingles. a. italiano b. israeliana c. spagnola d. inglese e. inglese f. inglesi - פתרון תרגיל 5

18 מ שיעור / 4 תרגיל 1 (Il, lo, la, i, gli, le, l') כתוב את התווית המיידעת של המילים הבאות: זכור... את כללי זכר ונקבה כפי שהופיעו בשיעור 2 a. canzone [f] g המסוק elicottero השיר b. moglie הבחורים h. ragazzi הר ע יה c. ospedali i. letto המיטה בתי החולים d. notizie j. cuore [m] הלב החדשות e. esercizio העיפרון k. matita התרגיל f. giraffe הכפר )ארץ( [m] l. paese הג'ירפות הספורט [m] m. sport a. La canzone e. L'esercizio i. Il letto b. La moglie f. Le giraffe j. Il cuore c. Gli ospedali g. L'elicottero k. La matita d. Le notizie h. I ragazzi l. Il paese m. Lo sport - פתרון תרגיל 1

19 מ שיעור / 4 תרגיל 2 בעיר רומא, עיר הבירה של איטליה, יש הרבה דברים מעניינים. השלם עם: Un, uno, una, un' dei, degli, delle a. [m] fiume נהר b. isola אי c. parchi פארקים.d vie pedonali רחובות להולכי רגל )מדרחוב( e. stazioni [f] ferroviarie תחנות רכבת.f metropolitana רכבת תחתית.g aeroporto internazionale נמל תעופה בין-לאומי.h stato estero מדינה זרה )מדינת חוץ( i. ristoranti מסעדות j. musei מוזיאונים k. statue פסלים - פתרון תרגיל 2 a. Un fiume e. Delle stazioni... i. Dei ristoranti b. Un'isola f. Una metropolitana. j. Dei musei c. Dei parchi g. Un' aeroporto... k. Delle statue d. Delle vie pedonali h. Uno stato estero

20 מ שיעור / 4 תרגיל 3 a. Il fiume di Roma. (Il Tevere!) אם כבר יודעים על מה מדובר, אפשר להגיד: הנהר של רומא. )נהר הט ב ר ה( כעת השלם עם: l' Il, lo, la, i, gli, le, האי ט יב ר ינ ה.b Isola Tiberina c. parchi di Roma d. vie pedonali di Roma e. stazioni [f] ferroviarie di Roma f. metropolitana di Roma g. aeroporto internazionale Leonardo da Vinci h. stato estero del Vaticano i. musei di Roma j. ristoranti di Roma k. statua di Mosé di Michelangelo הפארקים של רומא הרחובות להולכי רגל )מדרחוב( תחנות הרכבת של רומא הרכבת התחתית של רומא שדה התעופה הבין-לאומי "ליאונרדו דה וינצ'י" מדינת החוץ, הוואתיקן המוזיאונים של רומא המסעדות של רומא הפסל "משה" של מיכאלאנג'לו b. L' c. I d. Le e. Le f. La g. L' h. Lo i. I j. I k. La - פתרון תרגיל 3

21 א שיעור / 4 תרגיל 4 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ השלם עם: A destra, di fianco, tra, lontano, all'angolo, vicino, in, a, a sinistra. a. C'è un ristorante tra le vie Frishman e Dizengoff. b. Haifa è da Eilat. c. Tel Aviv è Zichron Yaacov e Ashdod. d. Il quartiere di Neve Tzedek è a Giaffa. e. C'è una sinagoga / di casa mia. f. al museo c'è l'albergo Hilton. g. Firenze è Italia. h. Herzelya ci sono molti ristoranti. יש מסעדה בפינת הרחובות פרישמן ודיזנגוף. חיפה נמצאת רחוק מאילת. תל אביב נמצאת בין ז כרון יעקב לאשדוד. שכונת נווה צדק נמצאת קרוב ליפו. יש בית כנסת משמאל/מימין לביתי. לצד המוזיאון נמצא מלון הילטון. פירנצה נמצאת באיטליה. בהרצליה יש הרבה מסעדות. a. All'angolo e. A sinistra/a destra b. Lontano f. Di fianco c. Tra g. In d. Vicino h. A - פתרון תרגיל 4

22 מ שיעור / 5 תרגיל 1 (io, tu, lui, lei, noi,...) נסה לזהות באיזה גוף מו טה הפועל a. Viviamo in Israele. b. Prendono un taxi tutti i giorni. c. Rispondi alle lettere tutti i giorni? d. Leggo un libro molto interessante. e. Offre una sigaretta a Maria. f. Apri la porta. g. Non capisco il problema. h. Arriviamo molto tardi al lavoro. i. Spedisci molti fax, vero? j. Organizzano le riunioni. - פתרון תרגיל 1 a. Noi e. Lui-lei i. Tu b. Loro f. Tu j. Loro c. Tu g. Io d. Io h. Noi

23 מ שיעור / 5 תרגיל 2 בנ ה משפטים עם מרכיב אחד מכל עמודה )יש יותר מאפשרות אחת( a. Io e mio padre b. Susanna e Pietro c. Lei d. Io e. Mia madre f. I genitori di Laura g. Tu h. Tu e Carlo i. Il cugino di Luca j. Io e te vivono prendiamo studiano leggi spiegate spedisce parliamo compra rispondo apre al telefono il problema alle lettere i fiori molto caffè la porta un libro in italiano a Napoli un fax l'italiano - פתרון תרגיל 2 )ישנן מספר אפשרויות( a. Io e mio padre parliamo al telefono. b. Susanna e Pietro vivono a Napoli. c. Lei apre la porta. d. Io rispondo alle lettere. e. Mia madre compra i fiori. f. I genitori di Laura studiano l'italiano. g. Tu leggi un libro in italiano. h. Tu e Carlo spiegate il problema. i. Il cugino di Luca spedisce un fax. j. Io e te prendiamo molto caffè. אני ואבי מדברים בטלפון. סוזנה ופייטרו גרים בנאפולי. היא פותחת את הדלת. אני עונה למכתבים. אמי קונ ה פרחים. ההורים של לאורה לומדים איטלקית. אתה/את קורא/ת ספר באיטלקית. אתה וקרלו מסבירים את הבעיה. בן הדוד של לו ק ה שולח פקס. אתה ואני שותים הרבה קפה.

24 a. Tu (leggere) senza occhiali? מ שיעור / 5 תרגיל 3 הטה את הפעלים בסוגריים לפי מה שמתאים במשפט. אתה/את קורא/ת בלי משקפיים? b. Lei (scrivere) molti documenti anche se non ha voglia. היא כותבת מכתבים רבים, אף-על-פי שאין לה חשק. c. Le banche (aprire) alle otto e mezza di mattina. הבנקים נפתחים בשעה שמונה וחצי בבוקר. d. Quante lingue (parlare)? כמה שפות אתה מדבר? e. Noi (spiegare) ai bambini le regole del gioco con molta pazienza. אנו מסבירים לילדים את חוקי המשחק בהרבה סבלנות. f. Gli italiani non (prendere) il cappuccino dopo pranzo, ma solo di mattina. האיטלקים לא שותים )מילולית: "לוקחים"( קפוצ'ינו לאחר ארוחת הצהריים, רק בבוקר. g. Ragazzi, (mangiare) con noi? Volentieri. ח בר 'ה, אתם אוכלים איתנו? בעונג )ברצון( רב. h. Mio padre (preferire) lavorare in proprio. אבי מעדיף לעבוד באופן עצמאי. i. (Lavorare) in un ufficio in centro. אנחנו עובדים במשרד במרכז העיר. - פתרון תרגיל 3 a. leggi e. spieghiamo i. lavoriamo b. scrive f. prendono c. aprono g. mangiate d. parli h. preferisce

25 א שיעור / 5 תרגיל 4 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ תרגול אוצר מילים - השלם במילה המתאימה ביותר מתוך אוצר המילים ותוכן הפרק של ה"עבודה": a. Nel mio lavoro con Maria e Giuseppe. במשרד שלי אני עובד עם מ ריה וג'וספה. b. Domani mattina ho una importante con i clienti di Bologna. מחר בבוקר יש לי פגישה חשובה עם הלקוחות מב ו לו ניה. c. Io 6000 shekel al mese. d. La nuova lavora molto. אני מרוויח )משתכר( 6,000 שקל בחודש. המזכירה החדשה עובדת הרבה. e. I miei di lavoro sono molto simpatici. החברים )העמיתים( שלי לעבודה הם נחמדים מאוד. f. La mia segretaria molti fax e . המזכירה שלי שולחת הרבה פקסים ודוא"ל )אי-מייל(. g. La Bezeq è una grande. בזק היא חברה גדולה. h. Il mio parla al telefono tutto il giorno. הבוס שלי מדבר בטלפון כל היום. i. Gli del mio ufficio prendono sempre un caffè alle dieci. הפקידים במשרד שלי שותים תמיד קפה בעשר. j. Il mio non è alto: 4500 shekel al mese. המשכורת שלי לא גבוהה: 4,500 שקל בחודש. - פתרון תרגיל 4 a. ufficio e. colleghi i. impiegati b. riunione f. spedisce j. stipendio c. guadagno g. azienda (ditta-società) d. segretaria h. capo

26 מ שיעור / 5 תרגיל 5 השלם עם: - MOLTO, POCO, TROPPO ועם הסיומת הנכונה! a. Giovanna è stanca perché lavora ore. ג'ובאנה עייפה מפני שהיא עובדת יותר מדי שעות. b. In questa ditta ci sono impiegati בח ברה הזאת יש הרבה פקידים )עובדים(. c. Laura è puntuale, purtroppo! לאורה אינה דייקנית )מעט(, לצערי! d. Giorgio è puntuale, purtroppo! ג'ורג'יו אינו דייקן )מעט(, לצערי! e. Questa riunione di lavoro è importante. פגישת העבודה הזאת היא חשובה מאוד. f. Il direttore della società guadagna. מנהל החברה מרוויח הרבה. g. Lo stipendio dei calciatori italiani è alto. המשכורת של שחקני הכדורגל האיטלקיים היא גבוהה מדי. h. Scrivo documenti nel mio ufficio. אני כותב מעט מסמכים במשרדי. i. Ho lavoro, povero me! יש לי יותר מדי עבודה, מסכן שכמוני! )צורת ביטוי( j. Ci sono grandi aziende nel Sud Italia. יש מעט חב רות גדולות בדרום איטליה. - פתרון תרגיל 5 a. troppe e. molto i. troppo b. molti f. molto j. poche c. poco g. troppo d. poco h. pochi

27 מ שיעור / 6 תרגיל 1 a. Sara (fare) sempre la spesa al supermercato. b. Marco (stare) con Carla da tre mesi. שרה עורכת )עושה( תמיד קניות בסופרמרקט. מרקו חי עם קרלה זה שלושה חודשים. c. Il mio appartamento è silenzioso perché (dare) sul cortile interno. הדירה שלי שקטה כיוון שהיא פונה לחצר פנימית. d. Ragazzi, come (stare)? e. Dove (tu, andare)? f. Io non (fare) mai colazione al bar. g. Io e Tal (andare) sempre al mare a Herzelya. h. Signora, (fare) spesso spese in via Dizengoff? i. Io (andare) in Italia a studiare architettura. j. Le nonne (dare) troppe caramelle ai nipoti. בחורים, מה שלומכם? לאן אתה/את הולך/ת? אני איני אוכל אף פעם ארוחת בוקר בבר. אני וטל הולכים תמיד לים בהרצליה. גברת, האם א ת עורכת א ת הקניות שלך לעיתים קרובות ברחוב דיזנגוף? אני הולך ללמוד אדריכלות באיטליה. הסבתות נותנות יותר מדי סוכריות לנכדים. a. fa e. vai i. vado b. sta f. faccio j. danno c. dà g. andiamo d. state h. fa - פתרון תרגיל 1

28 מ שיעור / 6 תרגיל 2 הטה את הפועל שבסוגריים לפי מה שמתאים במשפט: a. Io (scegliere) il gelato al cioccolato e tu quale gelato (scegliere)? אני בוחר גלידת שוקולד, ואתה/את איזו גלידה תבחר/י? b. Noi non (sapere) guidare. c. Anna, (bere) un aperitivo con me? אנחנו לא יודעים לנהוג. אנה, תשתי אפריטיב איתי? d. Scusi, signore (sapere) che ora è? סליחה גבירותי, האם אתן יודעות מה השעה? e. Io non (bere) quasi mai alcoolici. אני כמעט שאיני שותה משקאות אלכוהוליים. f. Mio padre (sapere) cinque lingue. אבי יודע חמש שפות. a. scelgo, scegli c. bevi e. bevo b. sappiamo d. sa f. sa - פתרון תרגיל 2

29 א שיעור / 6 תרגיל 3 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ הטה את הפועל שבסוגריים לפי מה שמתאים במשפט: a. Scusi signore, (Lei, potere) chiudere la porta per favore? ס לח לי אדוני )גוף שלישי - בכבוד(, האם יוכ ל לסגור את הדלת בבקשה? b. Oggi pomeriggio io e mia madre (dovere) andare in banca. היום אחר הצהריים אני ואימא שלי צריכים ללכת לבנק. c. Lucia, perché non (volere) fare colazione? לוצ'יה, מדוע אינך רוצה לאכול ארוחת בוקר? d. Mi dispiace, non (potere) uscire con voi questa sera perché sono malato. אני מצטער, איני יכול לצאת איתכם הערב כיוון שאני חולה. e. (Io, volere) conoscere una bella ragazza italiana. אני רוצה להכיר בחורה איטלקייה יפה. f. Il mio bambino non (volere) fare il bagno. הילד שלי אינו רוצה לעשות אמבטיה. g. (Io, potere) fumare? האם אני יכול לעשן? h. I miei genitori (volere) cambiare casa. ההורים שלי רוצים להחליף בית. i. Ragazzi, oggi (dovere) fare molti compiti? חברים )צעירים(, האם היום יש לכם הרבה שיעורים? j. (tu, dovere) vedere questo film: è bellissimo. אתה/את צריך/ה לראות את הסרט: הוא יפה מאוד. - פתרון תרגיל 3 a. può e. voglio i. dovete b. dobbiamo f. vuole j. devi c. vuoi g. posso d. posso h. vogliono

30 א שיעור / 6 תרגיל 4 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ הטה את הפועל שבסוגריים בהתאם למשפט: a. Il mio ragazzo (dire) che io parlo già bene italiano. החבר שלי אומר שאני כבר מדברת טוב איטלקית. b. Signora, (salire) a piedi o in ascensore? גברת, האם את עולה ברגל או במעלית? c. Oggi (venire) a casa mia le mie cugine di Torino היום תבואנה לביתי בנות דודה מטורינו. d. Questa sera io e mia moglie (uscire) ; andiamo a teatro a vedere La Traviata. הערב, אשתי ואני יוצאים; אנו הולכים לראות את "ל ה טר או יא ט ה". e. Perché Marisa (uscire) sempre con ragazzi così brutti? למה מריסה יוצאת תמיד עם בחורים כה מכוערים? f. Io (salire) le scale a piedi per fare un po' di ginnastica. אני עולה ברגל את המדרגות כדי לעשות קצת התעמלות. g. Mamma, (venire) anch'io in centro con te e papà! אימא, גם אני באה למרכז איתך ועם אבא! h. Io (dire) sempre la verità. אני אומר תמיד את האמת. i. Voi (dire) spesso delle bugie. אתם אומרים לעיתים קרובות שקרים. j. Signor Rossi, (venire) anche Lei a bere qualcosa al bar con noi? מר רו סי, גם כבודו יבוא לשתות איתנו משהו בבר? - פתרון תרגיל 4 a. dice e. esce i. dite b. sale f. salgo j. viene c. vengono g. vengo d. usciamo h. dico

31 א שיעור / 6 תרגיל 5 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ רשום את שם הפועל ואת הגוף loro) (io, tu, lui, lei, noi, voi, של הפעלים הבאים: INFINITO גוף PERSONA שם הפועל a. Stiamo b. Fai c. Vengono d. Esco e. Devi f. Salgo g. Diciamo h. Vuole i. Bevi j. Sappiamo INFINITO PERSONA - פתרון תרגיל 5 גוף שם הפועל a. Stare noi b. Fare tu c. Venire loro d. Uscire io e. Dovere tu f. Salire io g. Dire noi h. Volere lui, lei, Lei i. Bere tu j. Sapere noi

32 מ שיעור / 6 תרגיל 6 ענ ה עם: Anch'io )במשפט חיובי( או Neanche io )במשפט שלילי( a. Marta non pranza da sola. io. b. I miei genitori preferiscono il teatro. io. c. Loro chiedono il conto. io. d. Tu pensi al viaggio. io. e. Non ho tempo per fare niente. io. f. Comincio a lavorare alle io. g. Loro non trovano il passaporto. io. h. Susanna non viene a lezione. io. i. Noi abbiamo freddo. io. j. Voi contate i soldi. io. מ ר תה לא אוכלת ארוחת צהריים לבד. גם אני לא. הוריי מעדיפים את התיאטרון. גם אני. הם מבקשים את החשבון. גם אני. אתה חושב על הנסיעה. גם אני. אין לי זמן לשום דבר. גם לי לא. אני מתחיל/ה לעבוד בשעה 9:00. גם אני. הם לא מוצאים את הדרכון. גם אני לא. סוזנה לא באה לשיעור. גם אני לא. אנו מרגישים קור. גם אני. אתם סופרים את הכסף. גם אני.

33 פתרון תרגיל 6 a. Neanche (neppure, e. Neanche (neppure, i. Anch'io nemmeno) io nemmeno) io b. Anch'io f. Anch'io j. Anch'io c. Anch'io g. Neanche (neppure, nemmeno) io d. Anch'io h. Neanche (neppure, nemmeno) io

34 מ שיעור / 7 תרגיל 1 הוסף את ה' הידיעה )התווית המיידעת( ואת מילות הקניין: a. libro הספר שלי b. chitarra הגיטרה שלך c. scuola בית הספר שלנו d. architetto האדריכל שלכם e. dizionari המילונים שלי f. esercizi התרגילים שלהן g. festa החגיגה שלו h. segretaria המזכירה שלך i. colleghi החברים שלך לעבודה j. amiche החברות שלה - פתרון תרגיל 1 a. Il mio libro f. I loro esercizi b. La tua chitarra g. La sua festa c. La nostra scuola h. La tua segretaria d. Il vostro architetto i. I tuoi colleghi e. I miei dizionari j. Le sue amiche

35 מ שיעור / 7 תרגיל 2 השלם עם מילות הקניין וה' הידיעה, רק אם נדרש! Giuseppe ha due figli: a) figlio Carlo è single, invece b) figlia Patrizia è sposata: c) marito è un uomo molto intelligente. לג'וספ ה שני בנים: a( הבן שלו קרלו הוא "סינגל" )רווק(, בעוד ש: b( בתו )הבת שלו( פטריציה היא נשואה: c) בעלה הוא גבר מאוד חכם. Ho una figlia: d) figlia è sposata con Antonio: e) figli sono f) nipoti. יש לי בת: d( הבת שלי נשואה עם אנטוניו: e( הבנים שלהם: הם f( נכדים שלי. Il mio fratello minore, Nicola, ha un figlio. g) figlio è h) nipote e io sono i) zia. j) padre e l) madre sono m) nonni. לאחי הצעיר ניקולה, יש בן. g) בנו הוא: h( אחיין שלי ואני: i( דודה שלו. j( אבי l( ואמי הם: m( סבא וסבתא שלו. - פתרון תרגיל 2 a. suo figlio e. i loro figli i. sua zia b. sua figlia f. i miei nipoti j. mio padre c. suo marito g. suo figlio l. mia madre d. mia figlia h. mio nipote m. i suoi nonni

36 a. Carlo ha una moglie molto simpatica. Sua moglie è molto simpatica. b. Ho una bicicletta nuova. bicicletta è nuova. c. Lui ha un padre molto autoritario. padre è molto autoritario. d. Signora, Lei ha un giardino molto grande. Signora, e. Tu hai gli stivali nuovi. f. Lei ha due gatti neri. א שיעור / 7 תרגיל 3 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ תרגיל מסכם למילות הקניין וה' הידיעה, רק אם נדרש! לקרלו אישה מאוד סימפאטית. אשתו מאוד סימפאטית. יש לי אופניים חדשים. האופניים שלי חדשים. יש לו אב מאוד סמכותי. האבא שלו מאוד סמכותי. giardino è molto grande. גברת, יש לך גינה מאוד גדולה. הגינה שלך מאוד גדולה. stivali sono nuovi. gatti sono neri. g. Il bambino ha i pantaloni corti pantaloni sono corti. h. Io ho un cugino antipatico. cugino è antipatico. i. Maria ha una mamma casalinga. mamma è casalinga. יש לך מגפיים חדשים. המגפיים שלך חדשים. יש לה שני חתולים שחורים. החתולים שלה שחורים. לילד מכנסיים קצרים. המכנסיים שלו קצרים. יש לי בן דוד אנטיפאטי. הבן דוד שלי אנטיפאטי. למריה א ם עקרת בית. אימא שלה עקרת בית.

37 j. Signor Bianchi, Lei ha una bella figlia! Signor Bianchi, figlia è molto bella! אדון ביאנקי, יש לו )בכבוד( בת יפה! אדון ביאנקי, הבת שלו מאוד יפה! a. )דוגמה( d. Il suo g. I suoi j. Sua b. La mia e. I tuoi h. Mio c. Suo f. I suoi i. La sua - פתרון תרגיל 3

38 מ שיעור / 7 תרגיל 4 השלם את התרגיל עם אוצר המילים של הבית, בהתייחסות לתרגום: LA CASA IDEALE Nella mia casa ideale ci sono molte a). La b) è molto moderna e ci sono un c) grande per tutta la famiglia e sei d). In soggiorno ci sono il e), lo stereo e i libri che stanno nella f). Alle pareti ci sono g) originali di pittori famosi. Ci sono due h) con doccia e vasca. C è molta luce perché le i) sono molto grandi. La mia casa ideale è bellissima, vero? בביתי האידיאלי יש הרבה חדרים. המטבח מודרני מאוד, ויש שם שולחן גדול לכל המשפחה ושישה כיסאות. בסלון נמצאים הטלוויזיה, המערכת )מוזיקה( והספרים שעל הספרייה. על הקירות יש תמונות מקוריות של ציירים מפורסמים. יש שני חדרי אמבטיה עם טוש ואמבטיה. יש הרבה אור מפני שהחלונות גדולים מאוד. ביתי האידיאלי יפה, נכון? a. Stanze f. Libreria b. Cucina g. Quadri c. Tavolo h. Bagni d. Sedie i. Finestre e. Televisore - פתרון תרגיל 4

39 מ שיעור / 7 תרגיל 5 a. La finestra è a destra della porta. b. C è un quadro tra le due finestre. c. Il tavolo è di fronte al divano. d. A sinistra del piano c è la libreria. e. In camera da letto ci sono due armadi. f. La sedia è dietro alla scrivania. g. Il divano è di fianco al tavolino. h. L ascensore è dentro all edificio. i. Il letto è tra due comodini. j. C è una pianta davanti alla porta. תרגם לעברית: - פתרון תרגיל 5 a. החלון נמצא מי מין לדלת. b. יש תמונה בין שני החלונות. c. השולחן נמצא מול הספה. d. משמאל לפסנתר נמצאת הספרייה. e. יש שני ארונות בחדר השינה. f. הכיסא נמצא מאחורי שולחן הכתיבה. g. הספה נמצאת ליד )לצד( השולחן הנמוך. h. המעלית נמצאת בתוך הבניין. i. המיטה נמצאת בין שתי השידות הקטנות. j. יש צמח )עציץ( לפני הדלת.

40 א שיעור / 8 תרגיל 1 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ השלם עם :PIACE / PIACCIONO a. Ci molto viaggiare in moto anche se è pericoloso. אנחנו מאוד אוהבים לנסוע באופנוע אף-על-פי שזה מסוכן. b. A me, le spiagge piene di gente non per niente. אני לא אוהבת בכלל חופים עם הרבה אנשים. c. Ti la cucina italiana? d. Mi moltissimo vivere in centro. e. A me le zone più tranquille. אתה אוהב אוכל איטלקי? אני מאוד אוהב לגור במרכז. אני אוהב שכונות רגועות יותר. f. In generale le grandi città non mi molto. באופן כללי, הערים הגדולות לא מוצאות חן בעיני. g. Non le per niente andare al mare d inverno. היא לא אוהבת ללכת לים בחורף. h. A mia madre da morire i fiori. אימא שלי מאוד אוהבת פרחים. i. Ai miei vicini di casa molto viaggiare. השכנים שלי מאוד אוהבים לנסוע. j. A Teresa non i cani. טרזה לא אוהבת כלבים. a. piace e. piacciono i. piace b. piacciono f. piacciono j. piacciono c. piace g. piace d. piace h. piacciono - פתרון תרגיל 1

41 Ai miei fratelli A me A te e a Giorgio A Piero A me e a Carolina Roberta, ti piace piace molto piacciono un sacco non piacciono molto piacciono da morire non piace per niente מ שיעור / 8 תרגיל 2 בנ ה משפט עם מרכיב אחד מכל עמודה le canzoni di Eros Ramazzotti, invece ai miei fratelli no la musica pop, e ai tuoi? viaggiare in aereo, vero? i viaggi organizzati, e anche a noi i libri di Andrea De Carlo, invece a me no la pittura di Picasso, e a te? - פתרון תרגיל 2 תשובות אפשריות )יש יותר מאפשרות אחת( Ai miei fratelli non piace per niente la musica pop, e ai tuoi? האחים שלי לא אוהבים כלל מוזיקת פ ופ, ושלך? A me piace molto la pittura di Picasso, e a te? אני מאוד אוהב את הציורים של פיקאסו, ואתה? A te e a Giorgio piacciono un sacco i libri di Andrea De Carlo, invece a me no. ג'ורג'יו ואתה אוהבים מאוד את הספרים של אנדראה דה קרלו, ולעומת זאת אני לא. A Pietro piacciono molto i viaggi organizzati, e anche a noi. פייטרו מאוד אוהב נסיעות מאורגנות, וגם אנחנו. A me e a Carolina piacciono da morire le canzoni di Eros Ramazzotti, invece ai miei fratelli no. קרולינה ואני "מתות" על השירים של ארוס רמאצוטי, ולעומת זאת א חי אינם אוהבים אותו. Roberta ti piace viaggiare in aereo, vero? רוברטה, את אוהבת לטוס במטוס, נכון?

42 מ שיעור / 8 תרגיל 3 השלם עם כינויי השם המתאימים )לפי התרגום העברי(: a. A importa molto l opinione del primo ministro, invece a lui no. א כפת לנו מאוד מהדעה של ראש הממשלה, אולם לו, לא א כפת. b. Non piace lavorare di notte. אני לא אוהב לעבוד בלילה. c. Ragazzi, sembrano difficili gli esercizi? ח בר 'ה, התרגילים נראים לכם קשים? d. Professore, piace scrivere gli esercizi alla lavagna? המורה, האם אתה אוהב לכתוב תרגילים על הלוח? e. Maria, che cosa importa se passi l esame o no? מריה, מה א כפת לך אם את עוברת את הבחינה או לא? f. Non sembra buona l idea del professore? האם הדעה של המורה לא נראית לך טובה? g. A non piace vivere in periferia, invece a sì. אני איני אוהב לגור מחוץ לעיר, אבל הוא כן אוהב. h. Laura, so che piacciono i fiori. לאורה, אני יודע שאת אוהבת פרחים. i. Ai tuoi genitori piace Tel Aviv? No, non piace perché il clima è molto umido. האם ההורים שלך אוהבים את תל אביב? לא, הם לא אוהבים כי האקלים הוא מאוד לח. j. Signora Levi, interessa un viaggio organizzato nelle città d arte italiane? גברת לוי, האם מעניין אותך לנסוע בטיול מאורגן לערי האמנות האיטלקיות? a. noi e. ti i. gli b. mi f. vi j. Le c. vi g. me, lui d. Le h. ti - פתרון תרגיל 3

43 a. a Ti giocare calcio piace? a. b. per piace niente ci Non cucinare. b. c. musica Vi classica piace la? c. d. Non mi rock niente il piace per. d. מ שיעור / 8 תרגיל 4 עשה ס דר במשפטים הבאים: ס דר אותם באופן הגיוני. רמז! המילה הראשונה של כל משפט מסומנת באות גדולה! האם אתה אוהב כדורגל? אנחנו לא אוהבים לבשל בכלל. האם המוזיקה הקלאסית מוצאת חן בעיניכם? הרוק )סוג מוזיקה( לא מוצא חן בעיני כלל. e. da piace Alle sorelle Milano morire fare spese mie a. אחיות י אוהבות מאוד )עד מוות( לעשות קניות במילאנו. e. f. Vi i piacciono fantascienza di film? האם סרטי מדע בדיוני מוצאים חן בעיניכם? f. g. mucchio A cucina padre piace mio un la italiana. אבי אוהב "המון" את המטבח האיטלקי. g. h. piacciono ragazze da impazzire Mario le israeliane A. מריו אוהב עד כדי שיגעון את הבחורות הישראליות. h. i. fare Pietro Giulia piace moltissimo A gite fuori e porta. פייטרו וג'ו ליה אוהבים מאוד לעשות טיולים מחוץ לעיר. i. j. musei d arte interessano Mi i. j. מוזיאונים לאמנות מעניינים אותי.

44 פתרון תרגיל 4 a. Ti piace giocare a calcio? b. Non ci piace per niente cucinare. c. Vi piace la musica classica? d. Non mi piace per niente il rock. e. Alle mie sorelle piace da morire fare spese a Milano. f. Vi piacciono i film di fantascienza? g. A mio padre piace un mucchio la cucina italiana. h. A Mario piacciono da impazzire le ragazze israeliane. i. A Piero e Giulia piace moltissimo fare gite fuori porta. j. Mi interessano i musei d arte.

45 א שיעור / 8 תרגיל 5 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ השלם עם הפועל ESSERE ועם שמות התואר המתאימים: a. Carlo perché ha una macchina nuova. קרלו שמח כי יש לו מכונית חדשה. b. Tu troppo per gli esami. אתה מודאג יותר מדי בגלל הבחינות. c. I supermercati fino alle ventidue (22.00). הסופרמרקטים פתוחים עד השעה d. La mia ragazza con me e questa sera esce con un altro. החב רה שלי כועסת עלי והערב היא יוצאת עם מישהו אחר. e. Il mio ufficio : devo pulire le scrivanie. המשרד שלי מלוכלך: עלי לנקות את המכתבות. f. Loro dei ragazzi e non parlano mai con nessuno. הם בחורים סגורים ואף פעם אינם מדברים עם אף אחד. g. Renzo e anche Lucia di lui. ר נצו מאוהב וגם לוצ'יה מאוהבת בו. h. Le mani di Pierino sempre e la mamma con lui. ידיו של פיירינו מלוכלכות תמיד ואימא כועסת עליו. i. Questa sera non posso uscire con voi: in ufficio con il mio nuovo capo. הערב איני יכול לצאת א תכם: אני עסוק במשרד עם הבוס החדש שלי. j. Se (tu), prendi una camomilla! אם אתה עצבני, תשתה חליטת קמומיל. פתרון תרגיל 5 a. è contento, felice e. è sporco i. sono occupato b. sei, preoccupato f. sono, chiusi j. sei nervoso c. sono aperti g. è innamorato,è innamorata d. è arrabbiata h. sono sporche, è arrabbiata

46 מ שיעור / 8 תרגיל 6 השלם את המשפטים הבאים עם שם העצם המתאים. a.mia figlia ha molta dei cani בתי פוחדת מאוד מכלבים. b. Ho di mangiare un buon gelato. יש לי חשק לאכול גלידה טובה. c. Hai di soldi? Ecco 100 Euro! האם אתה/את צריך/ה כסף? הנה 100 יו רו. d. Andiamo, loro hanno, non ci aspettano. נלך, הם ממהרים, ואינם מחכים לנו. e. In estate abbiamo più che in inverno בקיץ חם לנו יותר מאשר בחורף. f. Sono stanco e ho. אני עייף ואני רוצה לישון. g. Luisa ha, perciò chiude la finestra. ללואיזה קר, לכן היא סוגרת את החלון. h. Se avete, potete mangiare una pizza. אם אתם רעבים, אתם יכולים לאכול פיצה. i. Ho : puoi accendere il condizionatore? חם לי: אתה יכול להדליק את המזגן? j. È impossibile discutere con lui, crede di avere sempre. אי אפשר להתווכח איתו, הוא תמיד חושב שהוא צודק. - פתרון תרגיל 6 a. paura e. sete i. caldo b. voglia f. sonno j. ragione c. bisogno g. freddo d. fretta h. fame

47 א שיעור / 8 תרגיל 7 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ השלם את המשפטים הבאים עם הפעלים TENERE או.RIMANERE a. Questa sera io e mio marito a casa בעלי ואני נשארים הערב בבית. b. Barbara molto ai suoi capelli: va dal parrucchiere tutte le settimane. ברברה מטפחת )שומרת( מאוד את שערה: היא הולכת למספרה כל שבוע. c. Io ancora un po' alla festa e tu che cosa fai, anche tu? אני נשאר עוד קצת בחגיגה ואת מה את עושה? גם את נשארת? d. Tu a che squadra? Io al Maccabi! איזו קבוצה את אוהדת? אני א ת מכבי! e. Quando Gabriella fa la torta, non nemmeno una fetta per il giorno dopo. כשגבריאלה אופה עוגה, לא נשארת אפילו פרוסה ליום שלמחרת. f. Quando io e mia moglie usciamo, i bambini a casa con la baby-sitter. כשרעייתי ואני יוצאים, הילדים נשארים בבית עם בייבי-סיטר. g. Il professor Detti i suoi documenti nella borsa. h. Ragazzi, o venite con noi? הפרופסור ד ט י מחזיק )שומר( את מסמכיו בתיק. ח בר'ה, אתם נשארים או אתם באים אתנו? i. I ragazzi di solito non molto in ordine la loro camera. j. Noi in spiaggia fino al tramonto. הבחורים בדרך כלל אינם שומרים על חדרם מסודר. אנחנו נשארים על החוף עד השקיעה. a. rimaniamo e. rimane i. tengono b. tiene f. rimangono j. rimaniamo c. rimango, rimani g. tiene d. tieni h. rimanete - פתרון תרגיל 7

48 משיעור / 9 תרגיל 1 קרא בקול את המספרים הבאים: a. 86 e i. 8,374,613 b. 101 f j. 25,000,000 c. 492 g. 10,378 d h. 500,837 - פתרון תרגיל 1 a. Ottantasei b. Centouno c. Quattrocentonovantadue d. Millenovecentoquarantotto e. Duemilacinque f. Cinquemilaottocento g. Diecimilatrecentosettantotto h. Cinquecentomilaottocentotrentasette i. Otto milioni trecentosettantaquattromilaseicentotredici j. Venticinque milioni

49 מ שיעור / 9 תרגיל 2 השלם עם שם התואר המצביע Quello בצורה המתאימה: a. Mi piacciono molto stivali di pelle. המגפיים ההם מעור מאוד מוצאים חן בעיני. b. Posso vedere pantaloni bianchi, per favore? האם אני יכולה לראות את המכנסיים הלבנים ההם, בבקשה? c. ragazza si chiama Anna. לבחורה ההיא קוראים אנה. d. ragazzi si chiamano Marco e Simone. לבחורים ההם קוראים מרקו וסימו נ ה. e. studente ha una camicia blu. לסטודנט ההוא יש חולצה כחולה. f. psicologi sono molto famosi. הפסיכולוגים ההם ידועים מאוד. g. libri sono interessanti. הספרים ההם מעניינים. h. gioiello è un regalo per mia moglie. התכשיט ההוא הוא מתנה בעבור אשתי. i. In gelateria vendono i gelati migliori della città. בגלידריה ההיא מוכרים את הגלידות הטובות ביותר בעיר. j. orologio non funziona bene. השעון ההוא אינו פועל כמו שצריך. a. quegli e. quello i. quella b. quei f. quegli j. quell c. quella g. quei d. quei h. quel - פתרון תרגיל 2

50 א שיעור / 9 תרגיל 3 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ a. Come Le stanno queste scarpe? Vanno bene. compro. b. Di che colore preferisce il maglione? preferisco rosso. c. Vuoi comprare quelle camicie? Sì, mi piacciono voglio comprare. d. Sai il mio nome? Sì, so. e. Come ti va la giacca? Bene, ma non perché è troppo cara. prendo f. Chi compra il regalo per Diana? compro io. g. Non c è più birra. Vado a comprar. h. Dove tieni la macchina fotografica? tengo nello zaino. i. Vado a fare un caffè. Come prendi? Macchiato, grazie! j. Guarda quel vestito azzurro, ti piace? Sì, è molto elegante. provo? השלם עם :lo, la, li, le הנעליים מתאימות לך? הן מתאימות לי. אני אקנה אותן. באיזה צבע אתה/את מעדיף/ה את הסוודר? אני מעדיף/ה אותו אדום. אתה/את רוצה לקנות את החולצות ההן? כן, הן מוצאות חן בעיני, אני רוצה לקנות אותן. אתה יודע את שמי? כן, אני לא יודע אותו. הז'קט מתאים לך? טוב, הוא מתאים לי, אבל אני לא קונה אותו כי הוא יקר מדי. מי קונה את המתנה לדיאנה? אני קונה אותה. אין יותר בירה. אני הולך לקנות אותה. איפה אתה מחזיק את המצלמה? אני מחזיק אותה בתרמיל. אני הולך להכין קפה. איך אתה שותה אותו? מ ק יא טו, )עם כתם של חלב...( תודה. תסתכלי על השמלה הכחולה. את אוהבת אותה? כן, היא אלגנטית מאוד. למדוד אותה? a. le e. la i. lo b. lo f. lo j. lo c. le g. la d. lo h. la - פתרון תרגיל 3

51 א שיעור / 9 תרגיל 4 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ שני חברים נמצאים בחנות כולבו. השלם את השיחה שלהם כמו בדוגמה: המכנסיים האלה מוצאים חן בעיניך? לא, הם ארוכים מדי, אני רוצה אותם קצרים יותר. a. Ti piacciono questi pantaloni? No, sono troppo lunghi. Li voglio più corti. b. Ti piace questa gonna? No, è troppo larga, voglio più. c. Come ti sembrano questi stivali? Non mi piacciono, Sono troppo alti, voglio più. d. Ti piace questo orologio? Non mi piace. È troppo grande. voglio più. e. Come ti sembra questo vestito? Non mi piace, è di cotone. voglio di. החצאית הזאת מוצאת חן בעינייך? לא, היא רחבה מדי, אני רוצה אותה יותר צרה. איך נראים לך המגפיים האלה? הם לא מוצאים חן בעינ י. הם גבוהים מדי, ואני רוצה אותם יותר נמוכים. השעון הזה מוצא חן בעינייך? הוא לא מוצא חן בעינ י, הוא גדול מדי, ואני רוצה אותו יותר קטן. איך נראית לך החליפה הזאת? היא לא מוצאת חן בעינ י, היא מכותנה ואני רוצה אותה מפשתן. f. Ti piace quella gonna? No, è troppo corta. più. voglio החצאית מוצאת חן בעינייך? לא, היא קצרה מדי. אני רוצה אותה יותר ארוכה. g. Come ti sembrano quegli stivali? Sono troppo cari. voglio più. איך נראים לך המגפיים ההם? הם יקרים מדי ואני רוצה אותם יותר זולים. h. Compri il vestito di seta? No, non mi piace. di. voglio א ת קונה א ת השמלה ממשי? היא לא מוצאת חן בעינ י, אני רוצה אותה מכותנה/ צמר/ פשתן וכו'. i. Che cosa ne dici dei pantaloni? Sono troppo stretti, voglio più. j. Che cosa ne dici di quelle calze? Sono troppo scure, voglio più. מה אתה אומר על המכנסיים? הם צרים מדי, אני רוצה אותם יותר מודרניים. מה אתה אומר על הגרביים ההם? הם כהים מדי, אני רוצה אותם יותר בהירים.

52 a. Li voglio più corti. b. La voglio più stretta. c. Li voglio più bassi. d. Lo voglio più piccolo. e. Lo voglio di lino. f. La voglio più lunga. g. Li voglio più economici. h. Lo voglio di cotone-lanalino eccetera. - פתרון תרגיל 4 i. Li voglio più larghi. j. Le voglio più chiare.

53 מ שיעור / 9 תרגיל 5 השלם עם כינוי השם מושא עקיף המתאים, לפי המילים שבסוגריים..a Enrico regali. porta molti אנריקו מביא לה הרבה מתנות. (a lei) Enrico le porta molti regali. b. Mio fratello manda sempre i fiori. (a te) c. Lei, professoressa, insegna la grammatica italiana. (a loro) Lei, professoressa, insegna la grammatica italiana. (a loro) d. Dan dice sempre la verità. (a Carlo e a me) e. Anche lei porta sempre dei fiori. (alla maestra) f. Mia madre scrive spesso delle lettere. (a me) g. A volte mio figlio dice delle bugie. (a voi) h. La nonna compra tutto quello che vogliono. (a loro) La nonna compra tutto quello che vogliono. i. La tua amica manda i suoi saluti. (a te) j. L insegnante spiega in italiano o in ebraico? (a voi) אחי תמיד שולח לך פרחים. את )גוף שלישי, בכבוד(, המור ה, מלמדת אותם דקדוק איטלקי. }שתי דרכים לומר זאת{ דן תמיד אומר לנו את האמת. )לקרלו ולי( גם היא מביאה תמיד פרחים למורה. אמי כותבת לי מכתבים לעתים קרובות. לפעמים בני אומר לכם שקרים. הסבתא קונה להם כל מה שהם רוצים. החב רה שלך שולחת לך ד"ש. המורה מסבירה לכם באיטלקית או בעברית? a. le e. le i. ti b. ti f. mi j. vi c. gli, loro g. vi d. ci h. gli, loro - פתרון תרגיל 5

54 מ שיעור / 10 תרגיל 1 סדר דיאלוג הגיוני בין המלצר לג'ובאני, הלקוח: Acqua minerale gasata. Ben cotta, grazie. Benissimo, di secondo prendo solo una bistecca e zucchine alla griglia. Di primo che cosa mi consiglia? E come lo fate? Desidera, signore? La bistecca la preferisce al sangue o ben cotta? Risotto alla milanese, è la nostra specialità. E da bere? Con funghi e zafferano. - פתרון תרגיל 1 Desidera, signore? מה תרצה, אדוני? Di primo che cosa mi consiglia? מה אתה ממליץ כמנה ראשונה? Risotto alla milanese, è la nostra specialità. ריזוטו בנוסח מילאנו, זו ההתמחות )המנה המיוחדת( שלנו. E come lo fate? ואיך אתם עושים אותו? Con funghi e zafferano. עם פטריות וס פ ר ן. Benissimo, di secondo prendo solo una bistecca e zucchine alla griglia. טוב, מנה עיקרית אקח רק סטייק וקישואים בגריל. La bistecca la preferisce al sangue o ben cotta? האם תעדיף את הסטייק נא )עם דם( או עשוי היטב? Ben cotta, grazie. עשוי היטב, תודה. E da bere? מה לשתות? Acqua minerale gasata. מים מינרליים מוגזים.

55 מ שיעור / 10 תרגיל 2 הפוך את המשפט הנתון למשפט FRASE IMPERSONALE )ללא ציו ן מבצע הפעולה(, כמו בדוגמה: a. Qui vendiamo frutta. Qui si vende frutta. כאן מוכרים פירות. b. Compriamo libri usati. c. All università studiamo molto... קונים ספרים משומשים. באוניברסיטה לומדים הרבה. d. Nel Sud Italia ceniamo più tardi che al Nord.. e. Nel Nord Italia mangiamo più riso che al Sud. f. In ltalia non facciamo una colazione abbondante... בדרום איטליה אוכלים ארוחת ערב מאוחר יותר מאשר בצפון. בצפון איטליה אוכלים יותר אורז מאשר בדרום. באיטליה לא אוכלים ארוחת בוקר עשירה. g. In Italia parliamo molti dialetti.. באיטליה אנו מדברים בהרבה ניבים. h. In Israele mangiamo molta carne di pollo e tacchino.. בישראל אוכלים הרבה בשר עוף והודו. i. Qui parliamo francese. j. Noleggiamo sci... כאן מדברים צרפתית. משכירים מגלשי סקי.

56 a. Qui si vende frutta. b. Si vendono libri usati. c. All'università si studia molto. d. Nel Sud Italia si cena più tardi che al Nord. e. Nel Nord Italia si mangia più riso che al Sud. f. In Italia non si fa una colazione abbondante. g. In Italia si parlano molti dialetti. h. In Israele si mangia molta carne di pollo e tacchino. i. Qui si parla francese. j. Si noleggiano sci. - פתרון תרגיל 2

57 א שיעור / 10 תרגיל 3 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ השלם על ידי שימוש במילת הכינוי והמושא הישיר lo, la, li, le או :ne a. Compro un gelato e mangio אני קונה גלידה ואוכל אותה. b. Compro il giornale e leggo tutto. אני קונה את העיתון וקורא את כולו. c. Compro il giornale e leggo due pagine. אני קונה את העיתון וקורא בו שני דפים. d. Massimo chiede il conto e paga. מסימו מבקש את החשבון ומשלם אותו. e. La torta mi piace e prendo tre fette. אני אוהב את העוגה ואקח ממנה שלוש פרוסות. f. Gli gnocchi al pomodoro sono squisiti e mangio una porzione e mezza. הניוקי בעגבניות מצוינים ואו כ ל מהם מנה וחצי. g. La carne di maiale non è Kasher e io non mangio nemmeno un po'. בשר חזיר אינו כשר ואני איני אוכל ממנו אפילו מעט. h. Quando ordiniamo la pizza, prendiamo sempre due diverse. כשאנו מזמינים פיצה, אנו לוקחים שתיים שונות מהן. i. La bistecca, voglio ben cotta. את הסטייק אני רוצה עשוי היטב. j. Le parole nuove di questa lezione sono molte, ma io studio tutte. המילים החדשות של שיעור זה הן רבות, אך אני אלמד את כולן. - פתרון תרגיל 3 a. Compro un gelato e lo mangio. b. Compro il giornale e lo leggo tutto. c. Compro il giornale e ne leggo due pagine. d. Massimo chiede il conto e lo paga. e. La torta mi piace e ne prendo tre fette. f. Gli gnocchi al pomodoro sono squisiti e ne mangio una porzione e mezza.. po g. La carne di maiale non è Kasher io non ne mangio nemmeno un h. Quando ordiniamo la pizza, ne prendiamo sempre due diverse. i. La bistecca, la voglio ben cotta. j. Le parole nuove di questa lezione sono molte, ma io le studio tutte.

58 מ שיעור / 10 תרגיל 4 הולכים לבר! bar! Andiamo al האם אתם יודעים כמה סוגי קפה יש באיטליה? הנה מבחן קצר כדי לבדוק את מידת ההיכרות שלך את תרבות שתיית הקפה באיטליה. decaffeinato lungo espresso corretto השלימו את הטקסט עם המילים הבאות: freddo ristretto macchiato doppio In Italia il caffè si beve ad ogni ora del giorno sia a casa, sia, soprattutto, al bar. Se non aggiungete nessun aggettivo e dite al barista semplicemente un caffè, lui vi serve un caffè (a). Se invece lo volete con un po di latte dovete chiedere un caffè (b). Se lo preferite con più acqua dovete ordinare un caffè (c), al contrario se lo preferite con meno acqua dovete chiedere un caffè (d). Andate a un concerto di musica da camera e avete paura di dormire durante lo spettacolo?.. Vi consigliamo di bere prima un caffè (e) : due caffè in una tazzina. Se invece desiderate un caffè senza caffeina, lo potete chiedere (f). Siete a Firenze nel mese di agosto?un bel caffè (g) vi aiutera a sopportare il caldo. E ora volete rilassarvi alla fine di questa lezione? Allora vi consigliamo sicuramente un caffè (h)! באיטליה שותים קפה בכל שעה משעות היום, בבית, אולם בעיקר בבר. אם אינכם מוסיפים שום שם תואר ותזמינו אצל הבחור מהבר פשוט "קפה", הוא יגיש לכם קפה אספרסו. אם תרצו אותו עם קצת חלב, אתם צריכים לבקש קפה מקיאטו. אם אתם מעדיפים אותו עם יותר מים, אתם צריכים להזמין קפה לונגו - ולהפך, אם אתם מעדיפים עם פחות מים, תבקשו קפה ר יס ט ר טו. אתם יוצאים לקונצרט של מוזיקה קאמרית ואתם פוחדים להירדם בזמן המופע?... אנו ממליצים לשתות קודם אספרסו כפול: שתי מנות של קפה אספרסו בספלון. אם תרצו קפה ללא קפאין, אתם יכולים לבקש נטול קפאין. אתם בפירנצה בחודש אוגוסט?קפה קר יעזור לכם לשאת את החום. ועכשיו אתם רוצים להירגע בסוף השיעור?.. אז אנו ממליצים לכם מאוד על קפה קו ר טו! )עם תוספת אלכוהול - גרפ ה, ליקר או קוניאק( - פתרון תרגיל 4 a. Espresso b. Macchiato c. Lungo d. Ristretto e. Doppio f. Decaffeinato g. Freddo )עם תוספת אלכוהול - גרפ ה, ליקר או קוניאק(.h Corretto

59 מ שיעור / 11 תרגיל 1 הטה את הפעלים על-פי הגוף המתאים במשפט: a. Mio padre (farsi) la barba due volte al giorno. אבא שלי מתגלח פעמיים ביום. b. Io non (alzarsi) mai tardi. c. Paolo, (sedersi)? אני אף פעם לא קם מאוחר. פאולו, תשב? d. Io e mia madre (incontrarsi) due volte alla settimana. אמי ואני נפגשות פעמיים בשבוע. e. Questa bambina non (pettinarsi) ancora da sola. הילדה הזאת עדיין לא מסתרקת לבד. f. Tu e Marta (addormentarsi) sempre davanti alla televisione. מ ר תה ואתה תמיד נרדמים מול הטלוויזיה. g. I miei amici Chiara e Giovanni (sposarsi) stamattina. החברים שלי קיארה וג'ובאני מתחתנים הבוקר. h. Ragazze, (truccarsi) prima di andare all`università? בנות, האם אתן מתאפרות לפני שאתן הולכות לאוניברסיטה? i. Tutte le mattine io (svegliarsi) alle 8. בכל בוקר אני מתעורר/ת ב- 8. j. Monica, (lavarsi) i capelli tutti i giorni? מוניקה, האם א ת חופפת שיער בכל יום? - פתרון תרגיל 1 a. si fa e. si pettina i. mi sveglio b. mi alzo f. vi addormentate j. ti lavi c. ti siedi g. si sposano d. ci incontriamo h. vi truccate

60 א שיעור / 11 תרגיל 2 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ a. Vi svegliate presto? (no, tardi) b. A che ora ti alzi? (alle sei) c. Ti fai la doccia la mattina? (no, di sera) d. Dove si siedono? (intorno al tavolo) e. Vi ricordate di Roberto? (sì) f. Mi preoccupo per qualcosa? (no, per niente) g. Quando ti fai il bagno? (prima di mangiare) h. Quando tornate a casa vi togliete solo il cappotto? (no, anche gli stivali) i. Che cosa ti metti per la festa? (il vestito lungo) j. Perché quei bambini si vergognano? (perché hanno le mani sporche) ענה על השאלות: אתם מתעוררים מוקדם? )לא, מאוחר( באיזו שעה אתה/את קם/ה? )ב- 6 ( אתה/את מתקלח/ת בבוקר? )לא, בלילה( איפה הם יושבים? )מס ביב לשולחן( אתם זוכרים את רוברטו? )כן( אני דואג למשהו? )לא, לכלום( מתי אתה/את תתקלח/י תתרחץ/י? )לפני הארוחה( כשאתם חוזרים הביתה האם אתם מורידים רק את המעיל? )לא, גם את המגפיים( מה את לובשת למסיבה? )את השמלה הארוכה( למה הילדים ההם מתביישים? )כי יש להם ידיים מלוכלכות( - פתרון תרגיל 2 a. No, ci svegliamo tardi. f. No, ti preoccupi per niente. b. Mi alzo alle sei. g. Mi faccio il bagno prima di mangiare. c. No, mi faccio la doccia di sera. h. No, ci togliamo anche gli stivali. d. Si siedono intorno al tavolo. i. Per la festa mi metto il vestito lungo. e. Sì, ci ricordiamo di Roberto. j. Quei bambini si vergognano perché hanno le mani sporche.

61 מ שיעור / 11 תרגיל 3 a b c d e f g h i j מה השעה? אמור בקול רם, וכתוב במילים: - פתרון תרגיל 3 a. Sono le otto e mezza/ mezzo. f. È mezzogiorno/è mezzanotte. (in punto) b. Sono le cinque e dieci. g. Sono le nove meno cinque. c. Sono le nove e venticinque. h. È l una meno venti.(mancano venti minuti all una) d. È l una e cinque. i. Sono le sette e mezza/mezzo e. Sono le undici e un quarto. j. Sono le cinque meno un quarto. (manca un quarto alle cinque)

1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי "כן", אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד "לא"... מי שישמע יבין

1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי כן, אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד לא... מי שישמע יבין 1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי "כן", אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד "לא"... מי שישמע יבין שאצלנו "לא" הוא לא! No.3 עכשיו יש לנו בסיס ראשוני של

קרא עוד

פרולוג מוציאים לאור - 1 -

פרולוג מוציאים לאור - 1 - פרולוג מוציאים לאור - 1 - כתבו וערכו: מילנה או טביא ני, גבריאלה פדו באנו Milena Ottaviani, Gabriela Padovano קריינים: אילריה שטילר-טימור, מאורו ברינדי Ilaria Stiler-Timor, Mauro Barindi אין לשכפל, להעתיק,

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

Testo ebraico e traduzione italiana della Parashà di Shofetim

Testo ebraico e traduzione italiana della Parashà di Shofetim פרשת שפטים Parashat Shofetim Traduzione italiana di Samuel David Luzzatto, 1872 Deuteronomio 16 18 Porrai dei giudici in tutte le tue città, ch il Signore, Iddio tuo, è per darti, e dei soprantendenti

קרא עוד

25 Zav It.pages.pdf

25 Zav It.pages.pdf Haftarà di Zav rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/25zav.mp3 Haftarà di Zav Geremia, cap. 7 www.torah.it 21 Così parla l Eterno degli eserciti, l Iddio d Israele:

קרא עוד

untitled

untitled Qui Ambasciata d'italia שגרירות איטליה Pagina dell'ambasciata d'italia in Israele No. 3 Edizione speciale febbraio 2010 Primo Vertice bilaterale Italia Israele כתב העת של שגרירות איטליה בישראל מס' 3 מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

Microsoft Word - Piedmont Wines ( )

Microsoft Word - Piedmont Wines ( ) 8/12/2012 טעימות יין באזור פידמונט (Piedmont) באיטליה אשר טישלר בנסיעה זו (נובמבר 2012) ובטעימות השתתפו טלי ובנצי וינר, נורית ואשר טישלר. בילינו באזור פידמונט ארבעה וחצי ימים בהם טעמנו יינות רבים בארבעה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דונטלו ומיכלאנגלו - 5258 תאריך עדכון אחרון 07-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:שנתי

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס לאונרדו דה וינצי &#40 &#41 1519-1452 כצייר ופסל - 5814 תאריך עדכון אחרון 07-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון   שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word stone_glossary_ doc

Microsoft Word stone_glossary_ doc תחום שימור מילון מונחים לאבן סוגי אבן וסוגי בליה ג'ק נגר ויעל אלף אב תשס"ח אוגוסט 2008 כתיבה: ג'ק נגר ויעל אלף תרגום: ג'ק נגר, יעל אלף ואורית סופר עריכה: יעל אלף וניקי דוידוב היזם/מזמין: מבצע: רשות העתיקות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד