הזהר הקדוש נח זהר The Holy Zohar Zohar Noach With English commentary by Zion Nefesh Based on Zohar Hasulam, and the teachings of Rabbi Yehuda Halevi A

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הזהר הקדוש נח זהר The Holy Zohar Zohar Noach With English commentary by Zion Nefesh Based on Zohar Hasulam, and the teachings of Rabbi Yehuda Halevi A"

תמליל

1 הזהר הקדוש נח זהר The Holy Zohar Zohar Noach With English commentary by Zion Nefesh Based on Zohar Hasulam, and the teachings of Rabbi Yehuda Halevi Ashlag DailyZohar 2020 edition ** This is the first and an unedited edition. Please forgive any mistakes and share your comments by to Future editions may include additional commentaries published on DailyZohar.com. Copyright 2020 DailyZohar.com, Zion Nefesh. All rights reserved. You may share this file with your friends exactly AS IS. No change is allowed. You may print one copy for personal use and study. Reproduction and distribution beyond personal use of this file or parts of it without written permission is prohibited.

2 Memorial page For the soul elevation of Lazar ben Manya לעילוי נשמת רב יחיאל הלל בן רב יעקב לעילוי נשמת יוכבד הענא בת חיים יהושע פאליק For the soul elevation of Shayna Mindel bat Rav Yechiel Hillel לעילוי נשמת יחיה בן חיים לעילוי נשמת יהודית בת נחמיה 2 DailyZohar.com

3 1. א ל ה ת ו ל ד ת נ ח. ר ב י ח י יא פ ת ח, (ישעיה ס) וע מ ך כ ל ם צ ד יק ים ל עו ל ם י יר ש ו א ר ץ נ צ ר מ ט ע י מ ע ש ה י ד י ל ה ת פ א ר. א ש ר יה ם י ש ר א ל ש עו ס ק ים ב ת ו ר ה ויו ד ע ים ד ר כ י ה ת ו ר ה ש ב ג ל ל ה י ז כ ו ל עו ל ם ה ב א. 2. ב א ר א ה, ל כ ל י ש ר א ל י ש ח ל ק ל עו ל ם ה ב א, מ ה ה ט ע ם? מ ש ו ם ש ש ו מ ר ים ה ב ר ית ש ה עו ל ם עו מ ד ע ל יה, כ מו ש נ א מ ר (ירמיה לג) א ם ל א ב ר ית י יו מ ם ו ל יל ה ח ק ו ת ש מ י ם ו א ר ץ ל א ש מ ת י. וע ל ז ה, י ש ר א ל ש ש ו מ ר ים ה ב ר ית ו ק ב לו או ת ה, י ש ל ה ם ח ל ק ל עו ל ם ה ב א..1 א ל ה ת ו ל דו ת נ ח, ר ב י ח י י א פ ת ח (ישעיה ס) ו ע מ ך כ ל ם צ ד יק ים ל עו ל ם י יר ש ו א ר ץ נ צ ר מ ט ע י מ ע ש ה י ד י ל ה ת פ א ר. ז כ א ין א נ ו ן י ש ר א ל ד מ ש ת ד ל י ב או ר י ית א, ו י ד ע י א ר ח ין ד או ר י ית א, ד ב ג ינ ה י ז כ ו ן ל ע ל מ א ד א ת י..2 ת א ח ז י, כ ל י ש ר א ל א ית לו ן חו ל ק א ל ע ל מ א ד א ת י. מ אי ט ע מ א ב ג ין ד נ ט ר ין ב ר ית ד ע ל מ א א ת ק י ים ע ל יה. כ מ א ד א ת א מ ר, (ירמיה לג) א ם לא ב ר ית י יו מ ם ו ל י ל ה ח ק ו ת ש מ י ם ו א ר ץ לא ש מ ת י. ו ע ל ד א י ש ר א ל ד נ ט ר י ב ר ית ו ק ב ילו ל יה א ית לו ן חו ל ק א ב ע ל מ א ד א ת י. 3. ו ל א עו ד, א ל א מ ש ו ם כ ך נ ק ר או צ ד יק ים. מ כ א ן ל מ ד נו, כ ל מ י ש ש ו מ ר ה ב ר ית ה ז ו ש ה עו ל ם עו מ ד ע ל יה, נ ק ר א צ ד יק. מ נ י ן ל נו? מ י ו ס ף. מ ש ו ם ש ש מ ר א ת ב ר ית ה עו ל ם ז כ ה ש נ ק ר א צ ד יק. וע ל כ ך וע מ ך כ ל ם צ ד יק ים ל עו ל ם י יר ש ו א ר ץ..3 ו ל א עו ד א ל א ב ג ין כ ך א ק רו ן צ ד יק ים. מ כ אן או ל יפ נ א כ ל מ אן ד נ ט יר ה אי ב ר ית ד ע ל מ א א ת ק י ים ע ל יה. א ק ר י צ ד יק. מ נ א ל ן מ י ו ס ף. ב ג ין ד נ ט ר ל יה ל ב ר ית ע ל מ א, ז כ ה ד א ק ר י צ ד יק. ו ע ל כ ך ו ע מ צ ד יק ים ל עו ל ם י יר ש ו א ר ץ. ך כ ל ם Isaiah 60:21.וע מּ כּ לּ ם צ דּ יק ים, ל עוֹל ם י יר שׁוּ א ר ץ; נ צ ר מ טּ ע י מ ע שׂ ה י ד י, ל ה ת פּ א ר Then all your people will be righteous; they will possess the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. The Zohar quotes the prophet Isaiah and says Praiseworthy are the Israelites that study and know the ways of the Torah. Because of it, they will merit the world to come. The verse says ALL your people because the Israelites have access to the sefira of Yessod and able to connect higher than any other nation. The Zohar clarifies that even though we have the access, only those who use the tools of the Torah would be able to merit the world to come, which is the world without any negativity, peace, and fulfillment under the control of Mashiach. Jeremiah 33:25.כּ ה א מ ר יהו ה, א ם-ל א ב ר ית י יוֹמ ם ו ל יל ה ח קּוֹת שׁ מ י ם ו א ר ץ, ל א- שׂ מ תּ י Thus says YHVH, If My covenant for day and night stand not, and the fixed patterns of heaven and earth I have not established The covenant is the aspect of Yessod that connects heaven and earth which is Malchut and Zeir Anpin. God established the covenant, giving the Israelites access to draw from his light from the upper levels. On the individual level, a person needs to keep his sexual connections on a pure level in order to have a greater ability in making a spiritual connection to Yessod and above. 3 DailyZohar.com

4 The study of the Zohar is the highest level of Torah study that gives us the power to purify ourselves on all levels and have a continuous connection to Yessod. On the global level, bringing more people to study the Zohar brings the entire world closer to Yessod, opening gates for more light in the world and for the coming of Mashiach. The Zohar is the tool that can give us the protection of Noah s Ark. The Daily Zohar and Unity Zohar are tools that help us all earn the tickets to Noah s Ark and its protection. Earn your ticket! 4. ר ב י א ל ע ז ר א מ ר, א ל ה - ב כ ל מ קו ם פ ס ל א ת ה ר אש ו נ ים. ש נ ינו ו כו '. מ ה כ תו ב ל מ ע ל ה ב פ ר ש ת ב ר אש ית? (בראשית ב) ונ ה ר י צ א מ ע ד ן ל ה ש קו ת א ת ה ג ן ו מ ש ם י פ ר ד ו גו '. או תו ה נ ה ר ש ש ו פ ע ו יו צ א ו נ כ נ ס ל ג ן ו מ ש ק ה או תו מ ה ש ק א ה ש ל מ ע ל ה, ו עו ש ה לו נ ח ת ועו ש ה פ רו ת ו מ ג ד ל זר ע ים, הו א א ז נו ח ל כ ל. וז ה נו ח ל ג ן. וז ה עו ש ה מ נו ח ה ב ו [נ''א ל גּ ן, ו ה גּ ן נ ח בּו ], כ מ ו ש נ א מ ר (שם) כ י בו ש ב ת, וכ תו ב ו י ש ב ת ב י ו ם ה ש ב יע י. וז ה סו ד ש ד ב ר ז ה עו ש ה תו ל דו ת ו ל א א ח ר. 5. ב א ר א ה, כ מו ז ה נ ח ל מ ט ה ה ב ר ית ה ק דו ש ה י ה ד ג מ א ש ל מ ע ל ה, וע ל ז ה נ ק ר א א יש ה א ד מ ה. וסו ד ל מ ד נו, ש ה ר י נ ח ה צ ט ר ך ל ת ב ה ל ה ת ח ב ר ע מ ה ו ל ק י ם ז ר ע ש ל ה כ ל, ש כ תו ב ל ח י ו ת ז ר ע..4 ר ב י א ל ע ז ר א מ ר, א ל ה ב כ ל א ת ר פ ס ל א ת ה ר אש ו נ ים ת נ ינ ן ו כו '. מ ה כ ת יב ל ע יל א ב פ ר ש ת א ד ב ר אש ית (בראשית ב) ו נ ה ר יו צ א מ ע ד ן ל ה ש קו ת א ת ה ג ן ו מ ש ם י פ ל ג נ ת א ו א ש ק י ל יה מ ש ר ד ו גו'. ה הו א נ ה ר ד נ ג יד ו נ פ יק ו ע י יל ק יו ד ל ע יל א ו ע ב יד ל יה נ י יח א ו ע ב יד א יב ין ו ר ב י ז ר ע ין. ו הו א כ ד ין נ י יח א ל כ ל א. ו ד א נ י יח א ל יה ל ג נ ת א. ו ד א ע ב יד נ י יח א ב י ה (נ''א לגנתא. וגנתא נייחא ביה). כ מ א ד א ת א מ ר (בראשית ג) כ י ב ו ש ב ת. ו כ ת יב, (בראשית ב).5 ו י ש ב ו ת ב י ו ם ה ש ב יע י. ו ד א ר ז א ד מ ל ה ד א ע ב יד ת ו ל דו ת ו ל א א ח ר א. ת א ח ז י (כח ב) כגוונא דא נח לתתא. קיימא קדישא הוה דוגמא דלעילא. ועל דא אקרי איש האדמה. ורזא אוליפנא, דהא נח אצטריך לתיבה לאתחברא בה. ולקיימא זרעא דכולא דכתיב לחיות זרע. 6. מ י זו ה ת ב ה? [ז ה] א רו ן ה ב ר ית. ו נ ח וה ת ב ה ל מ ט ה כ ך ה ם כ מו ד ג מ א [ז ו] ש ל מ ע ל ה. ב נ ח כ תו ב ב ר ית, ש כ תו ב ו ה ק ימ ת י א ת ב ר ית י א ת ך. וע ד ש ה ת ק י ם ב ו ב ר ית ל א נ כ נ ס ל ת ב ה, ש כ תו ב ו ה ק ימ ת י א ת ב ר ית י א ת ך ו ב את א ל ה ת ב ה. וא ז ה ית ה ה ת ב ה א רו ן ה ב ר ית. [זו ].6 מ אן ת יב ה. ד א (דא) (לג ב) ל ת ת א ה כ י ה וו כ דו ג מ א (דא) ב ר ית ד כ ת יב ו ה ק ימו ת י א ת ב ד א ת ק י ים ב יה ב ר ית ל א ע י יל ל א רו ן ה ב ר ית. ו נ ח ו ת יב ה ד ל ע יל א. נ ח כ ת יב ב יה ר ית י א ת ך ו גו'. ו ע ד ת יבו ת א. ד כ ת יב ו ה ק ימו ת י א ת ב ר ית י א ת ך ו ב את א ל ה ת יב ה. ו כ ד ין ה ו ה ת יב ה א רו ן ה ב ר ית. Genesis 6:18 ו ה ק מ ת י א ת -בּ ר ית י, א תּ ; וּב את, א ל-ה תּ ב ה א תּ ה, וּב נ י וא שׁ תּ וּנשׁ י-ב נ י א תּ But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons wives with you. The Zohar explains the order of connection and protection that Noah received from God. He needed to establish the covenant, which we explained in previous 4 DailyZohar.com

5 DZ as the connection to Yessod. Then he could come into the Ark and make it the Ark of the Covenant. The two tablets Moses brought down from Mount Sinai were kept in a special Ark that was called the Ark of the Covenant. This Zohar adds to the previous study and emphasis on our connection to the Torah as a tool of protection. Genesis 2:10 ונ ה ר י צ א מ ע ד ן, ל ה שׁ קוֹת א ת- ה גּ ן; וּמ שּׁ ם, י פּ ר ד, וה י ה, ל א ר בּ ע ה ר אשׁ ים Now a river flowed out of Eden to water the garden; and from there it divided and became four rivers. The Zohar explains that this verse reveals the secret of Yessod that waters the Garden, which is the aspect of Malchut and brings fruits. Noah kept the connection to Yessod and was able to manifest fruits in the world of Malchut. For that reason, the Torah describes him as Man of the soil (earth). Because of his righteousness, Noah was able to protect his entire family. 7. ת יב ה ו נ ח כ ל א כ ג ו ונ א ד ל ע יל א. ו ב ג ין ד ה אי ב ר ית ל ע יל א הו א ע ב יד ת ו ל דו ת. כ ג ו ונ א ד א נ ח (ד''א לתתא) א יהו ע ב יד ת ו ל דו ת. ב ג ינ י כ ך (כמא דאת אמר) א ל ה ת ו ל דו ת נ ח. 7. ת ב ה ו נ ח, ה כ ל כ מו ש ל מ ע ל ה. ו ב ג ל ל עו ש ה הו א ל מ ע ל ה, ה ז את ש ה ב ר ית תו ל דו ת. כ מו ז ה נ ח [ל מ טּ ה] הו א עו ש ה שׁ נּ א מ ר] א ל ה כ ך [כּ מו מ ש ו ם תו ל דו ת. ת ו ל ד ת נ ח. 8. נ ח א יש צ ד יק, כ ך הו א ב ו ד אי כ מו ש ל מ ע ל ה. ו ע ל ז ה כ תו ב (משלי י) ו צ ד יק י סו ד עו ל ם. וה א ר ץ מ ת ק י מ ת ע ל ז ה, ש ה ר י הו א ה ע מ ו ד ש ה עו ל ם עו מ ד ע ל יו, ו מ יהו? ז ה צ ד יק, ו נ ח נ ק ר א צ ד יק ל מ ט ה. 9. ו סו ד [נ''א ז ה] ש ל ה כ ל - א ת ה א ל ה ים ה ת ה ל ך נ ח. ד ו ק א. ש ל א נ פ ר ד מ מ נ ו ל עו ל מ ים, וש י ה י ה הו א ב א ר ץ כ מו ש ל מ ע ל ה א יש צ ד יק י סו ד ה עו ל ם. ב ר ית ש לו ם, ש לו ם ש ל ה עו ל ם. א יש ה א ד מ ה ו ד אי. וע ל ז ה (בראשית ו) ונ ח מ צ א ח ן ב ע ינ י ה'. 8. נ ח א יש צ ד יק. ה כ י הו א ו ד אי כ ג ו ונ א ד ל ע יל א. ו ע ל ד א (משלי י) ו צ ד יק י סו ד עו ל ם כ ת יב. ו א ר ע א ע ל ד א א ת ק י ימ ת. ד ה א א יהו ע מ ו ד א ד ע ל מ א ק י ימ א ע ל יה. ו מ אן א יהו ד א צ ד יק. ו נ ח א ק ר י צ ד יק ל ת ת א. 9. ו ר ז א (נ''א דא)ד כ ל א, א ת ה א לה ים ה תה ל ך נ ח, ד י יק א, ד ל א א ת פ ר ש מ נ יה ל ע ל מ ין. ו ל מ ה ו י הו א ב א ר ע א כ ג ו ונ א ד ל ע יל א א יש צ ד יק י סו ד א ד ע ל מ א. ב ר ית ש לו ם ש ד א (בראשית ו) ל מ א ד ע ל מ א. א יש ה א ד מ ה ו ד אי. ו ע ל ו נ ח מ צ א ח ן ב ע ינ י י י. 10. ת מ ים ה י ה ב דו רו ת יו. מ אי ב דו רו ת יו, א ל ין א נ ו ן 10. ת מ ים ה י ה ב ד ר ת יו, מ ה ז ה ב ד ר ת יו? ד נ פ קו מ נ יה. הו א א ש ל ים ל כ ל הו. ו הו א ה ו ה ש ל ים א ל ה או ת ם ש י צ או מ מ נ ו. הו א ה ש ל ים א ת כ ל ם, והו א ה י ה ש ל ם מ כ ל ם. ת מ ים ה י ה - ך ל פ נ י ו ה י ה מ כ ל הו. ת מ ים ה י ה ד א ת י יל יד מ הו ל ד כ ת יב ה ת ה ל ך ש נ ו ל ד מ הו ל, ש כ תו ב ה ת ה ל ת מ ים. ב ד ר ת יו - ו ל א ב ד ו רו ת ש ל ה עו ל ם, ל פ נ י ו הי ה ת מ ים. ב דו רו ת יו ו לא ב ד ר ין ד ע ל מ א ד ה א ש ה ר י מ מ נ ו י צ או [תּו ל דו ת בּ עו ל ם]. מ נ יה נ פ קו תולדות בעלמא. Genesis 6:9 א לּ ה, תּוֹל ד ת נ ח נ ח א ישׁ צ דּ יק תּ מ ים ה י ה, בּ ד ר ת יו: א ת-ה א ה י ם, ה ת ה לּ -נ ח These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. 5 DailyZohar.com

6 ו צ דּ י ק, 10:25 The Torah calls Noah a Righteous man. The Zohar quotes Proverb world. And the righteous is a foundation of the יסוֹד עוֹל ם The upside image of the Tree of Life explains why the righteous, who is the man that holds to the Sefirah of Yessod is called foundation of the world. Kabbalah teaches us that Keter is the root of everything, and through a process, the Light moves from one Sefirah to another, all the way to Malchut. Yessod is the one that gathers all the lines into one to feed Malchut. Without Yessod, Malchut would not exists. Remember that our vision of this world is only an interpretation of our five limited senses. Our eyes see the world around us upside down and the brain makes the correction or maybe the corruption of the true image. The Zohar calls this world a world of lies because what we see is not true. The righteous have the power to draw the light from all the Sefirot above/below to feed Malchut. 11. ב א ר א ה, נ ח ר או י ה י ה מ י ו ם ש נ ב ר א ה עו ל ם ל ה יו ת ב ת ב ה ב ח ב ו ר א ח ד ל ה כ נ ס ב ה, וע ד ש ל א ה ת ח ב רו כ א ח ד, ל א ה י ה ה עו ל ם כ ר או י. א ח ר כ ך מ ה כ תו ב? (שם ט) ו מ א ל ה נ פ צ ה כ ל ה א ר ץ. מ הו נ פ צ ה? כ מ ו ש נ א מ ר (שם ב) ו מ ש ם י פ ר ד. ש מ ש ם נ מ צ א פ רו ד וה ת פ ז רו תו ל דו ת ל כ ל ה צ ד ד ים 11. ת א ח ז י, נ ח א ת ח ז י מ י ו מ א ד א ת ב ר י ע ל מ א ל מ ה ו י ב ת יב ה ב ח ב ו ר א ח ד ו ל מ יע ל ב ה, ו ע ד ל א א ת ח ב רו כ ח ד א ל א ה ו ה ע כ ת י ב, ל מ א כ ד ק א י או ת, ל ב ת ר מ ה (בראשית ט) ו מ א ל ה נ פ צ ה כ ל ה א ר ץ. מ הו נ פ צ ה. כ מ ה ד א ת א מ ר, (בראשית ב) ו מ ש ם י פ ר ד. ד מ ת מ ן א ש ת כ ח פ רו ד א ו א ת ב ד רו ת ו ל דו ת ל כ ל ס ט ר ין. 6 DailyZohar.com

7 12. ו ה כ ל א ח ד כ ד ג מ א א ח ת. מ ש ו ם כ ך א ל ה ת ו ל ד ת נ ח. א ל ה ו ד אי. ש ה ר י יסו ד ה עו ל ם הו א ש עו ש ה תו ל דו ת ל ק י ם ב א ר ץ. ב א ר ב י א ב א ו נש קו. א מ ר, א ר י ה ב כ חו נו ק ב ס ל ע וש ו ב ר. כ ך ז ה ב ו ד אי. ו ב א ו ר א ה, מ ש עו ר ה ת ב ה ג ם כ ך ז ה..12 ו כ ל א ח ד כ דו ג מ א ח ד א. ב ג ינ י כ ך א ל ה ת ו ל דו ת נ ח. א ל ה ו ד אי. ד ה א י סו ד א ד ע ל מ א א יהו ד ע ב יד ת ו ל דו ת ל ק י ימ א ב א ר ע א. א ת א ר ב י א ב א ו נ ש ק יה. א מ ר א ר י א ב ח יל יה ט ינ ר א נ ק יב ו ת ב ר. כ ך הו א ו ד אי. ו ת א ח ז י, מ ש יעו ר א ד ת יבו ת א או ף נ מ י ה כ י הו א. 13. ל מ ה נ ח נ ח פ ע מ י ם? א ל א כ ל צ ד יק ו צ ד יק ש ב עו ל ם י ש לו ש ת י רו חו ת - רו ח א ח ת ב עו ל ם ה ז ה, ו רו ח א ח ת ב עו ל ם ה ב א. ו כ ך ת מ צ א ב כ ל ה צ ד יק ים: מ ש ה מ ש ה, י ע ק ב י ע ק ב, א ב ר ה ם א ב ר ה ם, ש מו א ל ש מו א ל, ש ם ש ם. פ ר ט ל י צ ח ק ש ל א כ תו ב ב ו כ מו ש כ תו ב ב ה ם, מ ש ו ם ש י צ ח ק, ב ש ע ה ש נ ק ר ב ע ל ג ב י ה מ זב ח, י צ א ה נ ש מ תו ש ה י ת ה ב ו ב עו ל ם ה ז ה. ו כ יו ן ש נ א מ ר ב א ב ר ה ם ב רו ך מ ח י ה ה מ ת ים, ש ב ה א ל יו נ ש מ תו ש ל ה עו ל ם ה ב א. מ ש ו ם ז ה ת מ צ א ש ל א י ח ד ה ק דו ש ב רו ך הו א א ת ש מו א ל א ע ל י צ ח ק, מ ש ו ם ש נ ח ש ב כ מ ת. וע ל ז ה ר מ ז ה כ תו ב ו א מ ר (איוב טו) ה ן ב ק ד ש ו ל א י א מ ין ו גו '..13 ת ו ס פ ת א ל מ ה נ ח נ ח ת ר י ז מ נ י. א ל א כ ל צ ד יק וצ ד יק ד י ב ע ל מ א א ית ל יה ת ר ין רו ח ין. רו ח א ח ד ב ע ל מ א ד ין ורו ח א ח ד ב ע ל מ א ד א ת י. וה כ י ת ש כ ח ב כ ל הו צ ד יק י מש ה מש ה, י ע ק ב י ע ק ב, א ב ר ה ם א ב ר ה ם, ש מו א ל ש מו א ל, ש ם ש ם. ב ר מ י צ ח ק ד ל א כ ת יב ב יה כ מ ה ד כ ת יב ב הו. ב ג ין ד י צ ח ק ב ש ע ת א ד א ת ק ר ב ע ל ג ב י מ ד ב ח א נ פ ק ת נ ש מ ת יה ד ה ו ת ב י ה ב ה אי ע ל מ א. וכ יו ן ד א ת מ ר ב יה ב א ב ר ה ם, ב רו ך מ ח י ה ה מ ת ים ת ב ת ב יה נ ש מ ת יה ד ע ל מ א ד א ת י. ב ג ין ד א ת ש כ ח ד ל א י ח ד קו ד ש א ב ר י ך ה ו א ש מ י ה א ל א ע ל י צ ח ק ב ג ין ד א ת ח ש ב כ מ ת ו ע ל ד א ר מ ז ק ר א ו א מ ר (איוב ז) ה ן ב ק דו ש יו ל א י א מ ין וגו'. Genesis 6:9 א לּ ה תּוֹל ד ת נ ח נ ח א ישׁ צ דּ יק תּ מ ים ה י ה בּ ד ר ת יו א ת ה א ה ים ה ת ה לּ נ ח These are the generations of Noah Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Noah is mentioned in the Torah with a double name, Noah Noah. Moses, Jacob, Abraham and Samuel the prophet were all mentioned with their name doubled, except for Isaac. The Zohar explains that the righteous people have two connected souls, one in this world and one for the world to come. Isaac is a special case because when his father, Abraham, sent his hand with the knife to kill him, the soul of this world left him and when the angel stopped Abraham from completing the act, Isaac received his soul of the world to come. Because of that event, his father was called המתים מחיה resurrect the dead. This is the second blessing of the silent prayer. The first one is for Abraham, Chessed. The Second if for Isaac, Gevurah, and the reference to the resurrection of the dead. The binding of Isaac was a process of controlling the left side with the Chessed of Abraham. Because of that, Isaac could bring a pure and complete child, Jacob, to the world. Jacob benefitted from the work of his father and grandfather and was able to form the third column and establish balance in the Tree of Life. His righteousness earned him the name Israel and becoming the seed of all Israelites. 7 DailyZohar.com

8 14. ד ב ר א ח ר א ל ה ת ו ל ד ת, מ ש ו ם ש ה י ה צ ד יק ש ב ח או תו פ ע מ י ם. ת מ ים ה י ה ב ד ר ת יו, א ב ל ב דו רו ת א ח ר ים א ינו נ ח ש ב ל כ לו ם, כ מו ד ו רו ש ל א ב ר ה ם ו דו ר מ ש ה ו דו ר ד ו ד. ד ב ר א ח ר, ר א ה מ ה ע ש ה ב דו ר ש כ ל ם ר ש ע ים, ק ל ו ח מ ר א ל ו ה י ה ב דו ר ש כ ל ם צ ד יק ים. ע''כ התוספתא.14 ד ב ר א ח ר א ל ה ת ו ל דו ת ב ג ין ד ה ו ה צ ד יק ש ב ח ל יה ת ר י ז מ נ י. ת מ ים ה י ה ב דו רו ת יו, א ב ל ב ד ר ין א ח ר נ ין א ינו נ ח ש ב ל כ לו ם, כ מו ד ר א ד א ב ר ה ם וד ר א ד מש ה וד ר א ד ד ו ד. ד ב ר א ח ר ח מ י מ אי ע ב ד ב ד ר א ד כ ל הו ח י יב ים, ק ל ו חו מ ר א ל ו ה י ה ב ד ר א ד כ ל הו צ ד יק ים : (עד כאן תוספתא) 15. ר ב י א ל ע ז ר פ ת ח, (תהלים מו) ל כו ח זו מ פ ע לו ת ה' א ש ר ש ם ש מ ו ת ב א ר ץ. ה פ סו ק ה ז ה ה ר י נ ת ב א ר, ו ב א רו הו. א ב ל ל כו ח זו, מ ה ז ה ח זו? כ מו ש נ א מ ר (ישעיה כא) ח ז ו ת ק ש ה ה ג ד ל י. ב מ ע ש יו ש ה ק דו ש ב רו ך הו א עו ש ה מ ת ג ל ה נ בו א ה ע ל יו נ ה ל ב נ י א ד ם. א ש ר ש ם ש מ ו ת - ש מו ת ו ד אי, ש ה ר י ה ש ם ג ו ר ם ל כ ל..15 ר ב י א ל ע ז ר פ ת ח (תהלים מו) ל כו ח זו מ פ ע לו ת (בדפוס קרימונא אלקים, ועי' מ''ש לעיל נח ב) י י א ש ר ש ם ש מ ו ת ב א ר ץ. ה אי ק ר א ה א א ת מ ר ו או ק מו ה. א ב ל ל כו ח זו, מ אי ח זו. כ מ א ד א ת א מ ר, (ישעיה כא) ח זו ת ק ש ה הו ג ד ל י. ב עו ב דו י ד קו ד ש א ב ר יך הו א ע ב יד, א ת ג ל י נ בו א ה ע ל א ה ל ב נ י נ ש א. א ש ר ש ם ש מ ו ת, ש מו ת ו ד אי, ד ה א ש מ א ג ר ים ל כ ל א. Psalms 46:9 ל כוּ -ח זוּ, מ פ ע לוֹת יהו ה א שׁ ר-שׂ ם שׁ מּוֹת בּ א ר ץ Come, behold the works of YHVH, how he has brought desolations מּוֹת) (שׁ on the earth. According to the Zohar we should read the word שׁ מּוֹת as מוֹת.שׁ Same letters with different meaning. The Zohar reveals to us that the visions and prophecies come to people according to the actions of God. When we see and understand the names of all that is in existence then we can see the work of God. In Genesis 2:19 we read the power given to us to speak and name everything around us. ו יּ צ ר יהו ה א ה ים מ ן -ה א ד מ ה, כּ ל-ח יּ ת ה שּׂ ד ה וא ת כּ ל-עוֹף ה שּׁ מ י ם, ו יּ ב א א ל-ה א ד ם, ל ר אוֹת מ ה- יּ ק ר א- לוֹ; וכ ל א שׁ ר י ק ר א-לוֹ ה א ד ם נ פ שׁ ח יּ ה, הוּא שׁ מוֹ Now out of the ground YHVH God had formed every beast of the field and every bird of the heavens and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called every living creature, that was its name. Words are spiritual building blocks that manifest in this world. As we learn from this verse, God gave Adam and all of us the power to speak and form words,אבנים to build our own world. The Book of Formations calls the Hebrew letters stones and words are called,תיבות Boxes, chests. Every letter is a building block and every word is a vessel that carries specific Light and energy. Everything in existence has a name that defines its essence. Kabbalah uses the numerical value of each letter and word to reveal and explain its inner force. ו יּ ב ר א א ה ים א ת -ה א ד ם בּ צ ל מוֹ, בּ צ ל ם א ה ים בּ ר א א תוֹ: ז כ ר וּנק ב ה, read In Genesis 1:26 we And God created man in his own image. and in the next chapter בּ ר א א ת ם ו יּ יצ ר יהו ה א ה ים א ת -ה א ד ם, ע פ ר מ ן-ה א ד מ ה, ו יּ פּ ח בּ א פּ יו, נ שׁ מ ת ח יּ ים; ו יה י ה א ד ם, read (2:7) we.ל נ פ שׁ ח יּ ה 8 DailyZohar.com

9 then YHVH God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. In the first time, God created man on the spiritual level with all of its potential, man and woman together. The second time God formed man from the dust of the earth. We understand that the spiritual force must exist before the action on the lower and material level. The spiritual energy of the Hebrew letters existed even before the world was crated. We have the power to put them together and form new energies. Your name is who you are. The word that you are use in your life determines the world around you as well as your future because the energy you bring out to the world will manifest eventually. 16. כ תו ב ו י ק ר א א ת ש מו נ ח ל אמ ר ז ה ו גו ', ל מ ה כ אן ל אמ ר? ו ל מ ה ז ה? א ל א ל אמ ר זו ה א ש ה. ז ה ז ה צ ד יק. כ תו ב כ אן ז ה ינ ח מ נו, ו כ תו ב ש ם (ישעיה כה) ז ה ה' ק ו ינו לו. א ש ר יה ם ה צ ד יק ים ש ר ש ו מ ים ב ר ש ם ש ל חו ת מ ת ה מ ל ך ל ה יו ת ב ש מו ר ש ו מ ים, ו הו א ש ם ש מו ת ב א ר ץ כ ר או י. 17. כ ת ו ב ו י ק ר א א ת ש מו נ ח, ו כ תו ב ו י ק ר א ש מו י ע ק ב. ל מ ה ל א כ תו ב א ת? א ל א ש ם ד ר ג ה א ח ר ת [ד''א אַח ת] ו כ א ן ד ר ג ה א ח ר ת, [נ''א א ת, כּ מו שׁ נּ א מ ר ו א ר א ה א ת ה'] כ כ תו ב (שם ו) ו א ר א ה א ת ה'. ו א ר א ה ה' ל א כ תו ב א ל א א ת ה', ג ם כ ך ב נ ח ו י ק ר א א ת ש מו נ ח. ו י ק ר א ש מו י ע ק ב - ד ר ג ה ש ל ו ה ק דו ש ב רו ך הו א מ מ ש ק ר א ה לו י ע ק ב. א ב ל כ אן א ת - ל ה כ ל יל א ת ה ש כ ינ ה [נ''א שׁ ה יא ד ר גּ ה אַח ר ת ל מ טּ ה]..16 כ ת יב ו י ק ר א א ת ש מו נ ח ל אמ ר ז ה ו גו' א מ אי ה כ א ל אמ ר. ו א מ אי ז ה. א ל א ל אמ ר ד א א ת ת א. ז ה ד א צ ד יק. כ ת יב ה כ א ז ה י נ ח מ נו, ו כ ת יב ה ת ם (ישעיה כה) ז ה י י ק ו ינו לו. ז כ א ין א נ ו ן צ ד יק י א ד ר ש ימ ין ב ר ש ימו ד גו ש פ נ ק א ד מ ל כ א ל מ הו י ב ש מ יה ר ש ימ ין ו א יהו ש ו י ש מ ה ן ב א ר ע א כ ד ק א י או ת..17 כ ת יב ו י ק ר א א ת ש מו נ ח. ו כ ת יב, (וישב קפו ב) ו י ק ר א ש מו י ע ק ב. א מ אי ל א כ ת יב א ת. א ל א ה ת ם ד ר ג א א ח ר א (ד''א חדא) ו ה כ א ד ר ג א או ח ר א. דאת אמר ואראה את יי) כ ד כ ת י ב, (נ''א את, כמה (ישעיה ו) ו א ר א ה א ת יי. ו א ר א ה יי ל א כ ת יב א ל א א ת יי. או ף ה כ א ב נ ח ו י ק ר א א ת ש מו נ ח. ו י ק ר א ש מו י ע ק ב ד ר ג א ד יל יה, קו ד ש א ב ר יך הו א מ מ ש ק ר א ל יה י ע ק ב. א ב ל ה כ א א ת ל א ת כ ל ל א ש כ ינ ת א. (נ''א דהיא דרגא אחרא לתתא) : 18. א ל ה ת ו ל ד ת נ ח ו גו '. ר ב י יהו ד ה פ ת ח, (תהלים קיב) טו ב א יש חו נ ן ו מ ל ו ה יכ ל כ ל ד ב ר יו ב מ ש פ ט. טו ב א יש - ז ה ה ק דו ש ב רו ך הו א ש נ ק ר א טו ב, כ מו ש כ תו ב (שם קמה) טו ב ה' ל כ ל, ו כ תו ב (שמות טו) ה' א יש מ ל ח מ ה. ל כ ל ה ז ה חו נ ן ו מ ל ו ה, ל מ קו ם ש א ין לו מ ש ל ו, ו או תו מ קו ם נ ז ו ן מ מ נ ו. יכ ל כ ל ד ב ר יו ב מ ש פ ט - ש ה ר י או תו ד ב ר ל א נ ז ו ן א ל א ב מ ש פ ט, כ מו ש נ א מ ר (תהלים פט) צ ד ק ו מ ש פ ט מ כו ן כ ס א ך. 9 DailyZohar.com.18 קיב) א ל ה ת ו ל דו ת נ ח ו גו'. ר ב י י הו ד ה פ ת ח (תהלים טו ב א יש חו נ ן ו מ ל ו ה י כ ל כ ל ד ב ר יו ב מ ש פ ט. טו ב א יש, ד א קו ד ש א ב ר יך הו א ד א ק ר י טו ב. כ מ ה ד כ ת יב, (תהלים קמה) טו ב ה' ל כ ל. ו כ ת יב, (שמות טו) ה' א יש מ ל ח מ ה. ל ה אי כ ל חו נ ן ו מ ל ו ה. ל א ת ר ד ל ית ל יה מ ד יל יה. וה הו א א ת ר מ נ יה א ת ז ן יכ לכ ל ד ב ר יו ב מ ש פ ט, ד ה א ה הו א ד ב ר ל א א ת ז ן א ל א ב מ ש פ ט כ מ ה ד א ת א מ ר (תהלים פט) צ ד ק ו מ ש פ ט מ כ ו ן כ ס א ך. Genesis 5:29 ו יּ ק ר א א ת-שׁ מוֹ נ ח, ל אמ ר: ז ה ינ ח מ נוּ מ מּ ע שׂ נוּ, וּמ ע צּ בוֹן י ד ינוּ, מ ן- ה א ד מ ה, א שׁ ר א ר ר הּ יהו ה

10 and called his name Noah, saying, Out of the ground that YHVH has cursed, this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands. Genesis 25:26. ו א ח ר י-כ ן י צ א א ח יו, וי דוֹ א ח ז ת בּ ע ק ב ע שׂ ו, ו יּ ק ר א שׁ מוֹ, י ע ק ב; וי צ ח ק בּ ן-שׁ שּׁ ים שׁ נ ה, בּ ל ד ת א ת ם Afterward his brother came out with his hand holding Esau s heel, so his name was called Jacob. Isaac was sixty years old when she bore them. The English translation cannot show or reveal the secrets of the difference in the naming of Noah and Jacob. The Zohar explains that the letters את in the naming of Noah connect him to the Shechina. Noah s father named him with a prophecy that Noah s future actions and connection to the ground. Noah s connection and righteousness were related to the lower levels. Jacob was named with a connection to the higher level. He was named Jacob Y that י of his brother and עקב because he was holding the heel יעקב. עקב connected him to the highest spiritual levels. The Y י also puts Jacob spiritually before his brother, Esau. The Zohar also reveals to us that God puts the names in the mouth of the fathers. They become like prophets, revealing the future of the person through his name. This brings us back to the previous study and the verse from Psalms 46:9 ל כוּ -ח זוּ, מ פ ע לוֹת יהו ה א שׁ ר-שׂ ם שׁ מּוֹת בּ א ר ץ Come, behold the works of YHVH, how he has brought desolations מּוֹת) (שׁ on the earth. It should be read as Come, behold the works of YHVH, how he has brought names to the earth. The end of paragraph 15 of Zohar Noah clearly states א שׁ ר שׂ ם שׁ מּוֹת, שׁ מוֹת ו דּ אי, דּ ה א שׁ מ א גּ ר ים ל כ לּ א the name is the cause of everything. 19. ד ב ר א ח ר טו ב א יש - ז ה צ ד יק, ש כ תו ב (ישעיה ג) א מ רו צ ד יק כ י טו ב כ י פ ר י מ ע ל ל יה ם י אכ לו. ר ב י יו ס י א מ ר, ז ה נ ח, ש כ תו ב נ ח א יש צ ד יק. ר ב י י צ ח ק א מ ר, ז ה ה ש ב ח ש ל ה ש ב ת ש ב ו פ ת ח טו ב, ש כ תו ב (תהלים צב) טו ב ל הו דו ת ל ה'..19 ג) ד ב ר א ח ר טו ב א יש, ד א צ ד יק ד כ ת יב, (ישעיה א מ רו צ ד יק כ י טו ב כ י פ ר י מ ע ל ל יה ם י אכ לו. ר ב י יו ס י א מ ר ד א נ ח ד כ ת יב נ ח א יש צ ד יק. ר ב י י צ ח ק א מ ר ד א ש ב ח א ד ש ב ת, ד ב יה פ ת ח טו ב, ד כ ת יב, (תהלים צב) טו ב ל הו דו ת ל ה'. 20. ר ב י ח י יא א מ ר, ה כ ל א ח ד, וכ ל ם א מ ר ו ד ב ר א ח ד. ו ז ה עו ש ה תו ל דו ת ב עו ל ם. ת ו ל דו ת ש ל ה עו ל ם מ י ה ם? א ל ו נ ש מו ת ה צ ד יק ים ש ה ם פ ר י מ ע ש י ה ק דו ש ב רו ך הו א. 21. ר ב י ש מ עו ן א מ ר, ב ש ע ה ש ה ק דו ש ב רו ך ה ו א מ ת ע ט ר ב ע ט רו ת יו, מ ת ע ט ר מ ל מ ע ל ה ו מ ל מ ט ה, מ ל מ ע ל ה מ מ קו ם ש ל ע מ ק ה כ ל. מ ת ע ט ר מ ל מ ט ה ב מ ה? ב נ ש מו ת ה צ ד יק ים. 20. ר ב י ח י יא א מ ר כ ל א ח ד ו כ ל הו מ ל ה ח ד א א מ רו. ו ד א ע ב יד ת ו ל דו ת ב ע ל מ א. ת ו ל דו ת ד ע ל מ א מ אן א נ ו ן. א ל ין נ ש מ ת הו ן ד צ ד יק י א ד א נ ו ן א יב א ד עו ב דו י ד קו ד ש א ב ר יך הו א. 21. ר ב י ש מ עו ן א מ ר ב ש ע ת א ד קו ד ש א ב ר יך הו א מ ת ע ט ר ב ע ט רו י, מ ת ע ט ר מ ע יל א ו מ ת ת א. מ ע יל א מ א ת ר ד ע מ יק א ד כ ל א. מ ת ע ט ר מ ת ת א ב מ ה. 10 DailyZohar.com

11 ב נ ש מ ת הו ן ד צ ד יק י א. כ ד ין א ת ו ס ף ח י ים מ ע יל א ו מ ת ת א. ו א ת כ ל יל א ת ר מ ק ד ש א מ כ ל ס ט ר ין ו ב יר א א ת מ ל י יא ו י מ א א ש ת ל ים, ו כ ד ין י ה ב ל כ ל א. וא ז נו ס פ ים ח י ים מ ל מ ע ל ה ו מ ל מ ט ה, ונ כ ל ל מ ק ו ם ה מ ק ד ש מ כ ל ה צ ד ד ים, ו ה ב א ר מ ת מ ל את וה י ם נ ש ל ם, וא ז נו ת ן ל כ ל. Isaiah 3:10. א מ רוּ צ דּ יק, כּ י-טוֹב: כּ י- פ ר י מ ע ל ל יה ם, י אכ לוּ Say to the righteous that it is good, For they will eat the fruit of their actions. Noah was righteous. Righteousness is the aspect of Yessod of Zeir Anpin that brings sustenance to Malchut. The Zohar connects righteousness to the Shabbat when we receive the higher Light that is the purpose of the final correction of the world. Psalms 92:2 טוֹב, ל ה דוֹת ל יהו ה; וּל ז מּ ר ל שׁ מ ע ל יוֹן good, giving thanks to YHVH, and to sing praises to the supernal (highest) name This Psalms, that is included in every Shabbat prayer, connects us to the Light of the Shabbat. Rabbi Ashlag quotes Tikunei Zohar 19 and explains that before the end of the Tikkun the Light we receive is given to us as borrowed Light. That means that connecting to Shabbat can give us Light even if we don t have the vessel for it. If we borrow without earning then our balance sheet at the end of the Tikkun will show debts. That is why it is important to earn everything in this world. We may buy our food with our hard-earned money but the energy of the Light in it should be earned with proper blessing and appreciation. Because of the first, sin, we need to work to earn the Light. We should prepare and expand our vessel during the week so we can earn and receive a greater Light on Shabbat. Our sages taught us: Whoever does the work before Shabbat, eats on מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת Shabbat. The Sefira of Yessod is the funnel of the Light to the world and when we act with righteousness then we open the gate of sustenance (spiritual and material) to our lives. With this study, we can now understand the verse from Ezekiel 46:1 כּ ה -א מ ר, א ד נ י יהו ה, שׁ ע ר ה ח צ ר ה פּנ ימ ית ה פּ נ ה ק ד ים, י ה י ה ס גוּר שׁ שׁ ת ימ י ה מּ ע שׂ ה; וּב יוֹם ה שּׁ בּ ת י פּ ת ח, וּב יוֹם ה ח ד שׁ י פּ ת ח Thus says YHVH GOD, The gate of the inner court facing east shall be shut the six working days; but it shall be opened on the sabbath day and opened on the day of the new moon Recommended video on Tzedakah and Righteousness (previously published) 22. כ תו ב (משלי ה) ש ת ה מ י ם מ ב ו ר ך ו נו ז ל ים מ ת ו ך ב א ר ך. ל מ ה [כּ אן] ב ו ר ך ב ת ח ל ה ו א ח ר כ ך ב א ר ך? ש ה ר י ב ו ר ל א נ ק ר א א ל א ר יק ש א ינו נו ב ע. ב א ר - מ י ם 22. כ ת י ב, (משלי ה)ש ת ה מ י ם מ ב ו ר ך ונו זל ים מ ת ו ך ב א ר ך. א מ א י (הכא) ב ו ר ך ב ק ד מ י ת א ו ל ב ת ר ב א ר ך. ד ה א ב ו ר ל א א ק ר י א ל א ר יק נ י א ד ל א נ ב יע. ב א ר מ י ין ד נ ב ע ין. א ל א כ ל א א ת ר ח ד הו א. א ל א א ת ר 11 DailyZohar.com

12 ד מ ס כ נ י (נ''א דמסכנותא) א ח יד ן ב יה א ק ר י ב ו ר. ד ל ית ל יה מ ד יל יה א ל א מ ה ד י ה ב ין ב ג ו יה. ו מ אן א יהו דלי''ת. ש נ ו ב ע ים? א ל א ה כ ל מ קו ם א ח ד הו א. א ל א מ קו ם ש ה ע נ י ים [נ''א שׁ ה ע נ י] א חו ז ים ב ו נ ק ר א ב ו ר, ש א ין לו מ ש ל ו א ל א מ ה ש נ ו ת נ ים ל תו כו, ו מ יהו? ד ל ''ת. 23. א ח ר כ ך נ ע ש ה ב א ר ש הו א נו ב ע ו מ ל א [שׁ מּ ת מ לּ א] מ כ ל ה צ ד ד ים, ו מ יהו? ה ''א. מ ת מ ל את מ ל מ ע ל ה ו נו ב ע ת מ ל מ ט ה. מ ת מ ל את מ ל מ ע ל ה כ מו ש א מ ר נו, ו נו ב ע ת מ ל מ ט ה מ נ ש מו ת ה צ ד יק ים..23 ל ב ת ר א ת ע ב י ד ב א ר ד א י ה ו נ ב י ע ו מ ל י א (ד''א דמליא) מ כ ל ס ט ר ין. ו מ אן א יהו ה''א. א ת מ ל י יא מ ע יל א ו נ ב יע מ ת ת א. א ת מ ל י יא מ ע יל א כ מ ה ד א מ ר ן. ו נ ב י ע מ ת ת א מ נ ש מ ת הו ן ד צ ד יק י א. 24. ד ב ר א ח ר, ש ת ה מ י ם מ ב ו ר ך - ז ה ד ו ד ה מ ל ך, ש כ תו ב ב ו (שמואל-ב כג) מ י י ש ק נ י מ י ם מ ב אר ב ית ל ח ם. ונו זל ים - ז ה א ב ר ה ם. מ ת ו ך - ז ה י ע ק ב, ש הו א ב א מ צ ע. ב א ר ך - ז ה י צ ח ק, ש נ ק ר א ב א ר מ י ם ח י ים. ה ר י ב פ סו ק ה ז ה נ מ צ את ה מ ר כ ב ה ה ק דו ש ה ה ע ל יו נ ה מ ה א ב ו ת. ו ד ו ד ה מ ל ך ה ת ח ב ר ע מ ם. י ש מ י ש י אמ ר, ונו זל ים - ז ה י צ ח ק. מ ת ו ך - ז ה מ ש ה, ש הו א ב א מ צ ע. ב א ר ך - ז ה א ה ר ן, ך ש נ ק ר א ב א ר מ י ם ח י ים, וד ו ד ה מ ל ש ה ת ח ב ר ע מ ה ם..24 ד ב ר א ח ר ש ת ה מ י ם מ ב ו ר ך, ד א ד ו ד מ ל כ א ד כ ת יב ב יה (שמואל ב כג) מ י י ש ק נ י מ י ם מ ב ו ר ב ית ל ח ם. א ית מ אן ד י ימ ר, ו נו ז ל ים ד א י צ ח ק. מ ת ו ך ד א מ ש ה ד א יהו ב א מ צ ע ית א. ב א ר ך ד א א ה ר ן ד א ת ק ר י ב א ר מ י ם ח י ים. ו ד ו ד מ ל כ א ד א ת ח ב ר ע מ הו ן. ו נו ז ל ים ד א א ב ר ה ם. מ ת ו ך, ד א י ע ק ב ד א יהו ב א מ צ ע ית א. ב א ר ך ד א י צ ח ק ד א ק ר י ב א ר מ י ם ח י ים. ה א ב ה אי ק ר א א ש ת כ ח ר ת יכ א ק ד יש א ע ל א ה מ א ב ה ן. ו ד ו ד מ ל כ א א ת ח ב ר ע מ הו ן. Proverb 5:15. שׁ ת ה- מ י ם מ בּוֹר ; ונ זל ים, מ תּוֹ בּ א ר Drink water from your own cistern And fresh water from your own well. The Zohar explains this verse, telling us that the first water source in the verse implies static and empty vessel. The second source is a well that is a place where water keeps coming from a spring. Both places represent a vessel and female aspect. The first one is poor because it doesn t have a connection to Zeir Anpin, meaning flowing Light. The second is a vessel with unification with Zeir Anpin that fills up the vessel. This explanation represents the process that we go through to receive the Light. Without proper vessel and unification to the upper levels, we can not have the water of life that we need in the world of Malchut. The righteous people, Tzadikim, with their prayers, meditations and unifications have a constant connection to Zeir Anpin and draw Light like spring water and a well that always brings water. We have a free app for ios and Android devices (Links to apps below). It lists for you the death anniversary of great Tzadikim. Study the Tzadik and light a candle to make a connection and benefit from the Light they revealed in the world. Studying with tzadikim and supporting them, allow you to drink from their well. The Zohar and the study of Zohar bring the aspect of unification with upper levels. 12 DailyZohar.com

13 The Daily Zohar helps us in drawing light through the study of the Zohar. With every study, we dig a new well of water to wash and nourish our souls and lives. 25. ת ש ו ק ת ה נ ק ב ה ל ז כ ר א ינ ה א ל א כ א ש ר נ כ נ ס ת ב ה רו ח ו ש ו פ כ ת מ י ם כ נ ג ד ה מ י ם ה ע ל יו נ ים ה ז כ ר י ים. כ ך כ נ ס ת י ש ר א ל ל א מ ע ו ר ר ת ה ש ת ו ק קו ת ל ק דו ש-ב רו ך-הו א א ל א ב רו ח ה צ ד יק ים ש נ כ נ ס ים ב תו כ ה, וא ז נו ב ע ים מ י ם מ ת ו כ ה כ נ ג ד מ י ה ז כ ר. וה כ ל נ ע ש ה ת ש ו ק ה א ח ת [ו א ג דּ ה אַח ת] ו ק ש ו ר א ח ד. וז הו ר צו ן ש ל ה כ ל ו ה ט י ו ל ש ה ק דו ש ב רו ך הו א מ ט י ל ע ם נ ש מו ת ה צ ד יק ים..25 ת יאו ב ת א ד נו ק ב א ל ג ב י ד כו ר א ל או א יהו א ל א כ ד ע י יל רו ח א ב ה ו א ש ד ת מ י יא ל ק ב ל א מ י ין ע ל א ין ד כו ר ין. כ ך כ נ ס ת י ש ר א ל ל א א ת ע ר ת ת יאו ב ת א ל ג ב י קו ד ש א ב ר יך הו א, א ל א ב רו ח א ד צ ד יק י א ד ע אל ין ב ג ו וה. ו כ ד ין נ ב ע ין מ י יא מ ג ו וה ל ק ב ל א מ י ין ד ד כו ר א. ו כ ל א א ת ע ב יד ת יאו ב ת א ח ד א (ס''א וצבורא חדא) ו צ רו ר א ח ד א ו ק ש ו ר א ח ד א. ו ד א הו א ר ע ו א ד כ ל א ו ט י ו ל א ד מ ט י יל קו ד ש א ב ר יך הו א ב נ ש מ ת הו ן ד צ ד יק י יא. 26. ב א ר א ה, כ ל או ת ן ת ו ל דו ת ג ן ה ע ד ן ל א יו צ א ים מ צ ד יק א ל א כ ש נ כ נ ס ב ת ב ה ה ז ו ב ח ב ו ר א ח ד, ו ה כ ל ג נו ז ים ב ה, ו א ח ר כ ך יו צ א ים מ מ נ ה. ג ם כ אן נ ח א יש צ ד יק ל א הו צ יא תו ל דו ת ל פ רו ת ב עו ל ם ע ד ש נ כ נ ס ב ת ב ה, וה ת כ נ סו ה כ ל ב ה וה יו ג נו ז ים ב ה, ו א ח ר כ ך י צ או מ מ נ ה ל פ רו ת ב עו ל ם ו ל ה ת ק י ם ב א ר ץ. ו א ל מ ל א ש י צ או מ ת ו ך ה ת ב ה, ל א ה ת ק י מו ב עו ל ם..26 ת א ח ז י, כ ל א נ ו ן ת ו ל דו ת ד ג נ ת א ד ע ד ן ל א נ פ ק ין מ צ ד יק. א ל א כ ד ע י יל ב ה אי ת יב ה ב ח ב ו ר א ח ד א. ו כ ל א ג נ יז ין ב ה. ו ל ב ת ר מ ינ ה נ פ ק ין. או ף ה כ א נ ח א יש צ ד יק ל א א פ יק ת ו ל דו ת ל מ פ ר י ב ע ל מ א ע ד ד ע א ל ל ת יב ה ו א ת כ נ ש כ ל א ב ה ו ה וו ג נ יז ין ב ה. ו ל ב ת ר מ נ ה נ פ קו ל מ פ ר י ב ע ל מ א ו ל א ת ק י ימ א ב א ר ע א. ו א ל מ ל א ד נ פ קו מ ג ו ת יב ה ל א א ת ק י ימו ב ע ל מ א. The desire of the female for the male is expressed only when the Light of the male at the level of Ruach enters the female. The female releases female waters against the upper waters of the male. The desire of the Shechina in Malchut for the Light of the Endless is awakened when the Tzadikim make connections at the soul level of Ruach. Malchut then releases waters against the male waters. The Light and the Shechina in Malchut come together, becoming one desire, fulfilling the will of the Holy One Blessed be He. Female waters are called Mayin Nukvin. They represent the desire of the vessel for the Light with the aspect of Chassadim. It makes the vessel ready for the great Light. The male waters are called Mayin Duchrin and it s like having a sperm of a male entering the egg in the womb of the female. Only then the Light comes in and brings life into the vessel. Water represents sharing and desire for balance. The unification of man and woman is a higher-level process of revealing and drawing Light. In preparation, the man and woman should raise the desire using a spiritual connection to draw the aspect of Ruach and righteousness. The seeds that the man shoots into the womb carry Chassadim. The woman should be ready and welcome the man and prepare the vessel for the Light that will come into the vessel during the unification. 13 DailyZohar.com

14 The man should meditate to transfer to the woman the Light at the level of Ruach. This is especially strong at the first unification of a bride and groom, at the night of their wedding. The process of Kiddushin (Seven blessings under a Chuppah) elevates the man and merits him the soul level of Ruach. The bride should have purified herself in a Mikveh in preparation for the highest level of unification of their lives. The Mikveh is a body of water that consists of lower waters (regular water) and upper waters, which are rain waters gathered into a special storage vessel, called otzar, which means treasure. These waters should reach the vessel without the handling of people that would influence negative consciousness. 27. ו ה כ ל כ מו ש ל מ ע ל ה - מ ת ו ך ת ב ה יו צ א ים ל מ ע ל ה, מ ת ו ך ת ב ה יו צ א ים ל מ ט ה, ז ה כ מו ז ה. [מ תּו ] וכ אן ה ת ק י ם ה עו ל ם ו ל א מ ק ד ם ל ז ה, ש מ ש ו ם כ ך כ תו ב ונו זל ים מ ת ו ך ב א ר ך, וכ תו ב ו י ו ל ד נ ח ש ל ש ה ב נ ים. 28. ו ת ש ח ת ה א ר ץ ל פ נ י ה א ל ה ים. א מ ר ר ב י יהו ד ה, כ יו ן ש כ תו ב ו ת ש ח ת ה א ר ץ, ל מ ה ל פ נ י ה א ל ה ים? א ל א כ יו ן ש ע ש ו ח ט א יה ם ב ג לו י ל ע ינ י ה כ ל, א ז כ תו ב ל פ נ י ה א ל ה ים..27 ו כ ל א כ ג ו ונ א ד ל ע יל א. מ ג ו ת יב ה נ פ ק י ל ע יל א. מ ג ו ת יב ה נ פ ק י ל ת ת א. ד א כ ג ו ונ א ד א. (מגו) ו ה כ א א ת ק י י ם ע ל מ א ו ל א מ ק ד מ ת ד נ א. ד ב ג ינ י כ ך כ ת יב ו נו ז ל ים מ ת ו ך ב א ר ך. ו כ ת יב ו י ו ל ד נ ח ש לש ה ב נ ים (אמר רבי יהודה וגו' ככתוב בדף סב א) :.28 ו ת ש ח ת ה א ר ץ ל פ נ י ה א ל ה ים. א מ ר ר ב י יהו ד ה כ יו ן ד כ ת יב ו ת ש ח ת ה א ר ץ א מ אי ל פ נ י ה א ל ה ים. א ל א כ יו ן ד ע ב דו חו ב יהו ן ב א ת ג ל י א ל ל פ נ י ה א לה ים כ ת יב. ע ינ יהו ן ד כ ל א כ ד ין 29. ר ב י יו ס י א מ ר, א נ י א מ ר ת י ה פו ך. ו ת ש ח ת ה א ר ץ ל פ נ י ה א ל ה ים - ב ה ת ח ל ה ל פ נ י ה א ל ה ים, ש ל א ה יו עו ש ים ב ג לו י. ל פ נ י ה א ל ה ים ע ש ו ו ל א ל פ נ י ב נ י א ד ם. ו ל ב ס ו ף ע ש ו ב ג לו י. ז הו ש כ תו ב ו ת מ ל א ה א ר ץ ח מ ס, ש ל א ה י ה מ קו ם ב כ ל ה א ר ץ ש ל א ה י ה ב ג לו י, ו ב ג ל ל כ ך א מ ר ה פ סו ק ב ש נ י ג ו נ ים. 14 DailyZohar.com.29 ר ב י יו ס י א מ ר א נ א א פ כ א א מ ר ית. ו ת ש ח ת ה א ר ץ ל פ נ י ה א ל ה ים. ב ק ד מ ית א ל פ נ י ה א ל ה ים ד ל א ה וו ע ב ד י ב א ת ג ל י יא. ל פ נ י ה א לה ים ע ב דו ו ל א ל פ נ י ב נ י נ ש א. ו ל ב סו ף ע ב דו ב א ת ג ל י א ה ד א הו א ד כ ת יב ו ת מ ל א ה א ר ץ ח מ ס. ד ל א ה ו ה א ת ר ב כ ל א ר ע א ד ל א ה ו ה ב א ת ג ל י א. ו ב ג ין כ ך ב ת ר י ג ו ונ י א מ ר ק ר א. Genesis 6:12.ו תּ שּׁ ח ת ה א ר ץ, ל פ נ י ה א ה ים; ו תּ מּ ל א ה א ר ץ, ח מ ס Now the earth was corrupt in God s sight, and the earth was filled with violence. The Zohar explains that at first the people s sins were in God s sight, meaning that their actions were hidden from the public, and only God could see their sins. Then ends with and the earth was filled with violence meaning that all their sins were visible. The Zohar teaches us that corruption of the energy that supports our world begins when we make sins on the spiritual level. People can not see what kind of consciousness we have and if we do everything that s needed to support our communities and the world. Many people come to services to get the energy for themselves, forgetting that a vessel with selfish desires will only have greater lacks and greater unfulfilled

15 desires. People lie about giving back to the Light using the action of the tithe. It helps remove the aspect of death from a person s life. Not giving proper tithe allows the energy of death to grow in people s lives. Looking with evil eye on people around us may not be visible to others but the effect is definitely negative and visible. All those sins corrupt the spiritual system and the process that manifests blessings on earth. 30. א ל ה ת ו ל ד ת נ ח - ר ב י א ב א א מ ר, מ י ו ם ש ע ב ר א ד ם ע ל מ צ ו ת ר ב ו נו, כ ל ב נ י ה א ד ם ש נ ו ל דו א ח ר כ ך נ ק ר או ב נ י ה א ד ם. ול א ל ש ב ח נ ק ר או כ ך, א ל א כ מו ש א מ ר ב נו ש ל או תו ש ע ב ר ע ל מ צ ו ת ר ב ו נו. 31. כ יו ן ש ב א נ ח, נ ק ר או ב נ י ה עו ל ם ע ל ש ם נ ח. ת ו ל ד ת נ ח ל ש ב ח. ש ה ע מ יד ם ב עו ל ם. ו ל א תו ל דו ת א ד ם ש ה ע ב יר ם מ ה עו ל ם וג ר ם מ ו ת ל כ ל ם..30 א ל ה ת ו ל דו ת נ ח. ר ב י א ב א א מ ר מ י ו מ א ד ע ב ר א ד ם ע ל פ קו ד א ד מ ר יה כ ל ב נ י ע ל מ א ד א ת י ל יד ו ל ב ת ר א ק רו ן ב נ י ה א ד ם. ו ל א ל ש ב ח א א ק רו ן ה כ י. א ל א כ מ אן ד א מ ר ב נו י ד ה הו א ד ע ב ר ע ל פ קו ד א ד מ ר י ה..31 כ יו ן ד א ת א נ ח, א ק רו ן ב נ י ע ל מ א ע ל ש מ יה ד נ ח. ת ו ל דו ת נ ח ל ש ב ח א. ד ק א ים לו ן ב ע ל מ א. ו ל א ת ו ל דו ת ד א ד ם ד א ע בו ר לו ן מ ע ל מ א ו ג ר ים מו ת א ל כ ל הו. 32. א מ ר לו ר ב י יו ס י, א ם כ ך, ה ר י כ תו ב א ח ר כ ך, ו י ר ד ה' ל ר או ת א ת ה ע יר וא ת ה מ ג ד ל א ש ר ב נו ב נ י ה א ד ם. ב נ י ה א ד ם כ תו ב, ול א כ תו ב ב נ י נ ח. א מ ר לו, מ ש ו ם ש א ד ם [שׁ ח ט א ד''א ח ט א] ל פ נ י ר ב ו נו, טו ב לו ש ל א נ ב ר א ו ל א י כ ת ב ע ל יו ה כ תו ב פ סו ק ז ה..32 א מ ר ל יה ר ב י יו ס י, א י ה כ י, ה א כ ת יב ל ב ת ר ו י ר ד י י ל ר או ת א ת ה ע יר ו א ת ה מ ג ד ל א ש ר ב נו ב נ י ה א ד ם. ב נ י ה א ד ם כ ת יב ו ל א כ ת יב ב נ י נ ח. א מ ר ל יה ב ג ין ד א ד ם (דחטא ד''א חטא) ו ל א י כ ת ו ב ע ל יה ה אי ק ר א. ק מ י מ ר יה ט ב ל יה ד ל א א ב ר י Genesis 6:9 א לּ ה, תּוֹל ד ת נ ח נ ח א ישׁ צ דּ יק תּ מ ים ה י ה, בּ ד ר ת יו: א ת-ה א ה י ם, ה ת ה לּ -נ ח These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. After the sin of Adam, all of his descendants are called Children of Adam to indicate that they are part of his line and correction process. After Noach, the people of the world are called children of Noach because the world was preserved because of him. When a man is called to the Torah for reading, he is called by his name and his father s name. It links the man to his spiritual line and his correction process. Exodus 20:4 (From the Ten Commandments) כּ י א נ כ י יהו ה א ה י, א ל ק נּ א פּ ק ד ע וֹן א ב ת ע ל-בּ נ ים ע ל- שׁ לּ שׁ י ם ו ע ל-ר בּ ע ים, ל שׂ נ א י or I YHVH your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, Doing good in the name of the parents, especially the fathers and grandfathers helps with their Tikkun and soul elevation and, at the same time, helps the living descendants. On our Tzadikim website and app, people can select a Tzadik and light a virtual candle for the soul elevation of their parents. With the merit of the Tzadikim, 15 DailyZohar.com

16 the soul receives a merit and elevation because the contribution supports the Daily Zohar projects of spreading Zohar to the world. 33. א ל א ב א ר א ה, כ תו ב (משלי י) ב ן ח כ ם יש מ ח א ב. כ א ש ר ה ב ן טו ב, כ ל ב נ י ה עו ל ם זו כ ר ים א ת א ב יו ל טו ב. ו כ ש הו א ר ע, כ ל ם זו כ ר ים א ת א ב יו ל ר ע. א ד ם, מ ש ו ם ש ח ט א ו ע ב ר ע ל מ צ ו ת ר ב ו נו, כ ש ב או או ת ם ש מ ר ד ו ב ר ב ו נ ם מ ה כ תו ב? א ש ר ב נו ב נ י ה א ד ם. א ד ם ה ר אש ו ן ש מ ר ד ב ר ב ו נו ו ע ב ר ע ל מ צ ו תו. 34. ו ל כ ן א ל ה ת ו ל ד ת נ ח. א ל ה ו ל א ה ר אש ו נ ים. א ל ה ש י צ או ונ כ נסו ל תו ך ה ת ב ה ו הו צ יאו תו ל דו ת ל עו ל מ ים. ו ל א תו ל דו ת א ד ם ש י צ א מ ג ן ע ד ן ו ל א הו צ יא או ת ם מ ש ם..33 א ל א ת א ח ז י, כ ת יב (משלי י) ב ן ח כ ם י ש מ ח א ב. כ ד ב ר א ט ב, כ ל ב נ י ע ל מ א ד כ ר ין ל יה ל א בו י ל ט ב. ו כ ד א יהו ב יש, כ ל א ד כ ר ין ל יה ל א בו י ל ב יש. א ד ם ב ג ין ד ח ט א ו ע ב ר ע ל פ קו ד א ד מ ר יה, כ ד א תו א נ ו ן ד מ ר דו ב מ ר יהו א).34 ן מ ה כ ת יב א ש ר ב נו ב נ י ה א ד ם ב נו י ד א ד ם ק ד מ א ה ד מ ר ד ב מ ר יה ו ע ב ר ע ל פ קו ד יה. (עה ו ב ג ינ י כ ך א ל ה ת ו ל דו ת נ ח. א ל ה ו ל א ק ד מ א י. א ל ה ד נ פ קו ו ע אלו ג ו ת יב ה ו א פ יקו ת ו ל ד ין ל ע ל מ ין ו ל א ת ו ל דו ת א ד ם ד נ פ ק מ ג נ ת א ד ע ד ן ו ל א א פ יק לו ן מ ת מ ן. 35. ב א ר א ה, א ל ו הו צ יא א ד ם ת ו ל דו ת מ ג ן ע ד ן, ל א ה יו מ ש מ ד ים ל דו ר י דו רו ת, ו ל א נ ח ש ך או ר ה ל ב נ ה ל עו ל מ ים, ו כ ל ם ה יו ק י מ ים ל עו ל מ ים, ו א פ ל ו מ ל א כ ים ע ל יו נ ים ל א ע מ דו ל פ נ יה ם ב או ר וז יו וח כ מ ה, כ מו ש נ א מ ר ב צ ל ם א ל ה ים ב ר א או תו. א ב ל כ יו ן ש ג ר ם ה ח ט א וי צ א מ ג ן ע ד ן וע ש ה תו ל דו ת ב חו ץ, ל א ה ת ק י מו ב עו ל ם ול א ה יו כ ר או י. 16 DailyZohar.com.35 ת א ח ז י, א ל ו א פ יק א ד ם ת ו ל דו ת מ ג נ ת א ד ע ד ן, ל א י ש ת צו ן ל ד ר י ד ר ין. ו ל א א ת ח ש ך נ הו ר א ד ס יה ר א ל ע ל מ ין. ו כ ל הו ה וו ק י ימ ין ל ע ל מ ין. ו א פ יל ו מ ל א כ י ע ל א י ל א ק י ימ י ק מ י יהו ב נ הו ר א ו ז יו א ו ח כ מ ת א. כ מ א ד א ת א מ ר ב צ ל ם א לה ים ב ר א או תו. א ב ל כ יו ן ד ג ר ים (דף סא ע''א) ח ט א ה ו נ פ ק א יהו מ ג נ ת א ד ע ד ן ו ע ב ד ת ו ל דו ת ל ב ר. ל א א ת ק י ימו ב ע ל מ א ו ל א ה ו י כ ד ק א ח ז י. Proverbs 10:1.בּ ן ח כ ם, ישׂ מּ ח- א ב; וּב ן כּס יל, תּוּג ת א מּוֹ A wise son makes a happy father, but a foolish son is a sorrow to his mother. The Zohar explains that when a son is wise his father gets honors from the people but if the son is the opposite then his father is remembered as negative. Genesis 6:9 א לּ ה, תּוֹל ד ת נ ח נ ח These are the generations of Noah. The Torah follows and tells us the names of Noah s descendants, who came out of the Ark. In Genesis 5:1 we read This is the book of the generations of Adam followed by description of Adam s descendants. If Adam didn t sin and didn t have children while inside the Garden of Eden, none of them would have lost their immortality state. 36. א מ ר ר ב י ח ז ק י ה ו כ י ה יך י כ ל ין ל מ ע ב ד ת ו ל ד ו ת ת מ ן ד ה א א ל מ ל א ל א א ת מ ש יך ע ל יה י צ ר ה ר ע ו ח ט א א ת ק י ים א יהו ב ע ל מ א ב ל חו דו י ו ל א י ע ב יד ת ו ל דו ת. כ ג ו ונ א ד א א ל מ ל א ד ח בו י ש ר א ל ב ע ג ל א ו א מ ש יכו 36. א מ ר ר ב י ח ז ק י ה, ו כ י א יך י כ לו ל ע ש ו ת ת ו ל דו ת ש ם, ש ה ר י א ל מ ל א ל א נ מ ש ך ע ל יו י צ ר ה ר ע ו ח ט א, י ת ק י ם הו א ב עו ל ם ל ב ד ו ו ל א י ע ש ה תו ל דו ת? כ מו ז ה א ל מ ל א ש ח ט א ו י ש ר א ל ב ע ג ל ו ה מ ש יכו ע ל יה ם י צ ר ה ר ע, ל א

17 ע ל י יהו י צ ר ה ר ע ל א ע ב דו (במדבר קפט א) ת ו ל דו ת ל ע ל מ ין ו ל א י יתו ן ד ר ין א ח ר נ ין ל ע ל מ א. י ע ש ו ל עו ל מ ים ת ו ל דו ת ו ל א י ב או דו רו ת א ח ר ים ל עו ל ם. 37. א מ ר לו, א ל מ ל א ל א ח ט א א ד ם, ל א י ע ש ה תו ל דו ת כ מו ז ה מ צ ד ש ל י צ ר ה ר ע, א ב ל י ע ש ה תו ל דו ת מ צ ד ש ל רו ח ה ק ד ש. ש ע כ ש ו א ינו עו ש ה תו ל דו ת א ל א מ צ ד ה י צ ר ה ר ע, ו מ ש ו ם ש כ ל ת ו ל דו ת ב נ י ה א ד ם כ ל ם מ ן ה צ ד ש ל י צ ר ה ר ע, ל כ ן א ין ל ה ם ק י ו ם, ו א י א פ ש ר ל ה ם ל ה ת ק י ם, ש ה צ ד ה א ח ר מ ע ר ב ב ה ם [ו א פ שׁ ר ל ה ם בּ צּ ד ה אַח ר]..37 א מ ר ל יה א ל מ ל א ל א ח ט א א ד ם ל א ע ב יד ת ו ל דו ת כ ג ו ונ א ד א מ ס ט ר א ד י צ ר ה ר ע. א ב ל ע ב יד ת ו ל דו ת מ ס ט ר א ד רו ח א ק ד יש א. ד ה ש ת א ל א ע ב יד ת ו ל דו ת א ל א מ ס ט ר א ד י צ ר ה ר ע. ו ב ג ין ד כ ל ת ו ל ד ו ת ד ב נ י נ ש א כ ל הו מ ס ט ר א ד י צ ר ה ר ע, ב ג ין כ ך ל ית לו ן ק י ו ם. ו א י א פ ש ר לו ן ל א ת ק י ימ א, ד ס ט ר א א ח ר א א ת ע ר ב ב הו. (ז''ח ל''ג ואפשר לון בסטרא אחרא). Genesis 6:9 א לּ ה, תּוֹל ד ת נ ח נ ח א ישׁ צ דּ יק תּ מ ים ה י ה, בּ ד ר ת יו: א ת-ה א ה י ם, ה ת ה לּ -נ ח These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. The Torah that follows tells us the names of Noah s descendants, who came out of the Ark. In Genesis 5:1 we read This is the book of the generations of Adam followed by description of Adam s descendants. If Adam had children in the Garden of Eden they would have lived forever and the Light in Malchut would have been as Light of Zeir Anpin. The sin brought mortality to the world and generations of living to have continuation of life in the world of Malchut. The Zohar reveals that if the Israelites were to receive the Torah without the sin of the Golden Calf then they wouldn t need to create new generations because the first Torah that Moses broke would have given them the state of immortality. The sin allowed the other side to get mixed with them. The Torah of immortality couldn t connect to them in such an impure state. Lesson: When we conduct our actions by following the ways of the Torah and with 100% purity then we receive light from the higher levels and actions have the aspect of immortal state. We may have lost the opportunity to be a generation of immortals but we can achieve personal merit for immortality at the time of the Resurrection if we focus on doing our best to follow the Torah and Zohar to keep us in a pure state. 38. א ב ל א ל מ ל א ל א ח ט א א ד ם ו ל א ג ר ש מ ג ן ע ד ן, ה י ה עו ש ה תו ל דו ת מ צ ד ש ל רו ח ה ק ד ש, ש ק דו ש ים כ מ ל א כ ים ע ל יו נ ים עו מ ד ים ל דו ר י דו רו ת כ מו ש ה י ה ל מ ע ל ה. כ יו ן ש ח ט א והו ל יד ב נ ים מ חו ץ ל ג ן ע ד ן ו ל א ז כ ה ל הו צ יא ם מ ן ה ג ן, ל א ה ת ק י מו א פ ל ו ל ה ש ת ר ש ב עו ל ם ה ז ה, ע ד ש ב א נ ח, ש הו א.38 א ב ל א ל מ ל א לא ח ט א א ד ם ו ל א א ת ת ר ך מ ג נ ת א ד ע ד ן. ה ו ה ע ב יד ת ו ל דו ת מ ס ט ר א ד רו ח קו ד ש א ד ק ד יש ין כ מ ל א כ י ע ל א ין ק י ימ ין ל ד ר י ד ר ין כ ג ו ונ א ד ל ע יל א. כ יו ן ד ח ט א ו או ל יד ב נ ין ל ב ר מ ג נ ת א ד ע ד ן, ו ל א ז כ ה ל א פ ק א לו ן מ ג נ ת א, ל א א ת ק י ימו א פ ל ו ל א ש ת ר ש א ב ע ל מ א ד א. ע ד ד א ת א נ ח ד א יהו צ ד יק 17 DailyZohar.com

18 ו ע אל ב ת ב ה. ו מ ן ת ב ה נ פ קו כ ל ד ר ין ד ע ל מ א. א ת ב ד רו ל כ ל א ר ב ע רו ח י ע ל מ א. ו מ ת מ ן (שייך לקמן ריש סב): צ ד יק, ונ כ נ ס ב ת ב ה, ו מ ה ת ב ה י צ או כ ל ד ו רו ת ה עו ל ם, ו מ ש ם ה ת פ ז רו ל כ ל א ר ב ע רו חו ת ה עו ל ם. 39. ו י ר א א ל ה ים א ת ה א ר ץ וה נ ה נ ש ח ת ה. ל מ ה נ ש ח ת ה? מ ש ו ם כ י ה ש ח ית כ ל ב ש ר א ת ד ר כ ו, כ מו ש נ א מ ר. ר ב י ח י יא פ ת ח פ סו ק ו א מ ר, (יונה ג) ו י ר א א ל ה ים א ת מ ע ש יה ם כ י ש בו מ ד ר כ ם ה ר ע ה.ב א ר א ה, ב ש ע ה ש ב נ י א ד ם זו כ ים וש ו מ ר ים א ת מ צ וו ת ה ת ו ר ה, א ז ה א ר ץ מ ת ח ז ק ת ו נ מ צ את ב ה כ ל ה ש מ ח ה. מ ה ה ט ע ם? מ ש ו ם ש ה ש כ ינ ה ש ו ר ה ע ל ה א ר ץ. וא ז ה כ ל, ע ל יו נ ים ות ח ת ו נ ים, ב ח ד ו ה..39 ו י ר א א ל ה ים א ת ה א ר ץ ו ה נ ה נ ש ח ת ה. א מ אי נ ש ח ת ה. ב ג ין כ י ה ש ח ית כ ל ב ש ר א ת ד ר כ ו, כ מ ה ד א ת מ ר. ר ב י ח י יא פ ת ח ק ר א ו א מ ר (יונה ג) ו י ר א א ל ה ים א ת מ ע ש יה ם כ י ש בו מ ד ר כ ם ה ר ע ה. ת א ח ז י, ב ש ע ת א ד ב נ י נ ש א ז כ אן ו נ ט ר י פ ק ו ד י ד או ר י ית א, כ ד ין א ר ע א א ת ת ק פ ת, ו כ ל ח ידו א ש ת כ ח ת ב ה. מ אי ט ע מ א ב ג י ן ד ש כ ינ ת א ש ר י א ע ל א ר ע א. ו כ ד ין כ ל א ע ל א י ו ת ת א י ב ח ד ו ה. Genesis 6:12 ו יּ ר א א ה ים א ת -ה א ר ץ, וה נּ ה נ שׁ ח ת ה: כּ י- ה שׁ ח י ת כּ ל-בּ שׂ ר א ת-דּ ר כּוֹ, ע ל- ה א ר ץ And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. God saw first that the earth was corrupted and then the Torah gives the reason: because the people corrupted their ways. The Zohar asks, why the earth was corrupted and can it be punished ; and answers that the earth was corrupted because the people were corrupted. The Torah and the Zohar teach us here that our actions affect the environment. When we see chaos and natural disasters in the world we should not see it as an act of God but an act of humanity. The animals don t have the freedom to choose between good and bad and they usually sense nature s intent to react before it actually happens and run to seek distance or shelter. We live in a corrupted world where negative behavior is the norm. People who don t do negative actions are considered as righteous even though being good is supposed to be the normal, and righteous is the one who helps and does for many others. The politics in the US and all around the world are very dirty. Almost all politicians have inflated ego and personal agenda to benefit themselves. They use and abuse the power given to them by the people. The Zohar gives us hope by quoting Jonah: Jonah 3:10 ו יּ ר א ה א ה ים א ת -מ ע שׂ יה ם, כּ י-שׁ בוּ מ דּ ר כּ ם ה ר ע ה; ו יּ נּ ח ם ה א ה ים, ע ל- ה ר ע ה א שׁ ר-דּ בּ ר ל ע שׂוֹת-ל ה ם ו ל א ע שׂ ה And God saw their works, that they turned from their evil way; and God repented of the evil, that he had said that he would do unto them; and he did it not. If we correct our ways God will suspend the negative effect on the environment that would ve come on because of our inequities. Our best tool for cleansing the world is studying the Zohar. 18 DailyZohar.com

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

indd

indd הסכמת חברי הבד"ץ העדה החרדית תשס"ב על הדפסת הזוהר - מתוק מדבש הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת לימוד

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ 1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ ד מ י ה י ם נ ת ן ב א צ ר ות ת ה ומ ות: )ח( י יר א

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד