A Gift Of The Angel: How To Stand Between The Living And The Dead מ יּ ד כּ ל א ח ד ו א ח ד נע שׂ ה לוֹ אוֹה ב, וּמ סר לוֹ דּ ב ר אף מל א ך המּ ו ת מ סר לוֹ דּ ב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "A Gift Of The Angel: How To Stand Between The Living And The Dead מ יּ ד כּ ל א ח ד ו א ח ד נע שׂ ה לוֹ אוֹה ב, וּמ סר לוֹ דּ ב ר אף מל א ך המּ ו ת מ סר לוֹ דּ ב"

תמליל

1

2

3 A Gift Of The Angel: How To Stand Between The Living And The Dead מ יּ ד כּ ל א ח ד ו א ח ד נע שׂ ה לוֹ אוֹה ב, וּמ סר לוֹ דּ ב ר אף מל א ך המּ ו ת מ סר לוֹ דּ ב ר, שׁ נ א מר: ויּ תּ ן א ת הקּ ט ר ת וי כפּ ר על ה ע ם" )במדבר יז:יב( ו אוֹמ ר: "ויע מ ד בּ ין המּ ת ים וּב ין הח יּ ים," )במדבר יז:יג(. א י ל או דּא מר ל יהּ, מ י ה ו ה י דע? (On Mt. Sinai, Moses won over the angels reluctant to give the Torah to Israel. And then ) Immediately, each angel became an admirer of Moses and imparted something to him Even the angel of death imparted something to him, as it is said: [As Moses had ordered, Aaron] placed the incense in the fire pan made atonement for the people; he stood between the dead and living until the plague was checked (Numbers 17:12-13). If the angel hadn t told him, how would he have known how to stand between the living and the dead? (Babylonian Talmud Shabbat 88b-89a)

4 2 The Living Conversation הנ הוּ ק פוּל א י דּ ה וּוּ ק פ ל י בּ אר ע ה דּ רב נח מ ן, נ חר בּ הוּ רב אחאי בּר י אשׁ יּ ה. א תוּ ו א מ רוּ לי הּ ל רב נח מ ן: נ חר בּ ן גב ר א. א ת א וא מ ר ל י הּ: מאן נ נ הוּ מ ר? וא מ ר ל י הּ: א נ א אחאי בּר י אשׁ יּ ה. א מ ר ל י הּ: ו ל או א מר רב מ ר י: ע ת יד ים צדּ יק י דּ ה ווּ עפ ר א? א מ ר ל י הּ: וּמנ י מ ר י? דּ ל א י דע נ א ל יהּ. א מ ר ל י הּ: ו ה א ק ר א כּ ת יב: ו י שׁ ב ה ע פ ר על ה א ר ץ כּ שׁ ה י ה? א מ ר ל י הּ: דּאק רי ין ק ה ל ת ל א אק רי י ך מ שׁ ל י. דּ כ ת יב: וּר קב ע צ מוֹת ק נ א ה. כּ ל מ י שׁ יּ שׁ לוֹ ק נ א ה בּ ל בּוֹ, ע צ מוֹת יו מר ק יב ים. כּ ל שׁ א ין לוֹ ק נ א ה בּ ל בּוֹ, א ין עצ מוֹת יו מר ק יב ים. ג שׁשׁ יהּ, חז ייהּ דּ א ת בּ יהּ מּ שׁ שׁ א. א מ ר ל י הּ: ל יקוּם מ ר ל גוּו הּ דּ ב ית א. א מ ר ל י הּ: ג ל ית אדּע ת ך דּ אפ ילוּ נ ב יא י ל א ק ר ית. דּ כ ת יב: ו י דע תּ ם כּ י א נ י ה' בּ פ תח י א ת ק ב רוֹת כ ם. א מ ר ל י הּ: ו ה כ ת יב: כּ י ע פ ר אתּ ה ו א ל ע פ ר תּ שׁוּב. א מ ר ל י הּ: ההוּא שׁ ע ה אחת קוֹד ם תּ ח יּית ה מ ית ים. Some workmen were digging in Rav Nahman s property and Rav Aha i bar Yoshia, who was buried there, snorted at them. The workmen went to Rav Nahman and said: A man snorted at us. Rav Nahman went to the site and said to Rav Aha i and said: Who is the gentleman? He replied: I am Aha i bar Yoshia. Rav Nahaman said: Didn t Rav Mari teach: In the future, the righteous, too, will become dust? Rav Aha i replied: Who is this Mari? I have not heard of him. Rav Nahman continued: But there is a verse that says: And dust returns to the earth as it was (Ecclesiastes 12:10)! Ravi Aha i replied: Whoever taught you Ecclesiastes failed to teach you Proverbs. There, it is written: Envy rots the bones (Proverbs 14:30). Whoever has envy in his heart, his bones rot. One who has no envy in his heart, his bones do not rot. Rav Nahman felt Rav Aha i and saw that he had substance. He then said: Let the good sir get up and come to my house. Ravi Aha i replied: Now you have revealed that you never learned the prophets. For it is written: You shall know that I am the Lord when I open your graves (Ezekiel 37:13). Rav Nahman answered back: But it is written: For you are dust and to dust you shall return (Genesis 3:19)! Rav Aha i replied: That happens one hour before the revival of the dead. (Babylonian Talmud Shabbat 152b)

5 3 I Believe With Complete Faith א נ י מא מ ין בּ א מוּנ ה שׁ ל מ ה בּ ת ח יּת המּ ת ים כּ י, כּ מוֹ א ד ם שׁ מּ בקּ שׁ לח זוֹר ל מ קוֹם א הוּב, ישׁ א יר בּ כוּ נ ה, ס פ ר, סל, מ שׁ ק פי ם, תּצ לוּם ק ט ן שׁ י ה י ה לוֹ תּ רוּץ לח ז ר, כּ ך המּ ת ים משׁ א יר ים א ת החיּ ים ו יחז רוּ. פּעם ע מד תּ י בּ ער פ יל י ס תו ר חוֹק בּ ב ית ק ב רוֹת י הוּד י נ טוּשׁ, א ב ל ל א נ טוּשׁ על-י ד י מ ת יו. הגנ ן ה י ה מ מ ח ה ל פ ר ח ים וּל עוֹנוֹת הש נ ה ו ל א מ מ ח ה לי הוּד ים הקּ בוּרים, אף הוּא א מר: ה ם מ ת אמּ נ ים ל י ל ה, ל י ל ה, ל ת ח יּת המּ ת ים. I believe with complete faith in the resurrection of the dead for just as a person who wants to return to a beloved place will leave intentionally a book, basket, glasses, a small picture such that he has some reason to return, just so the dead leave behind life for which they can return. Once, in the mists of a distant fall, I stood in an abandoned Jewish cemetery, but it had not been abandoned by its dead. The groundskeeper was an expert in flowers and in the year s seasons but he was no expert in buried Jews, yet he said: Every night they practice for the resurrection of the dead. Yehuda Amichai Translated by Rabbi Steven Sager

6 4 A Confusion Of Worlds בּ ז מן שׁ חב ר י הח"ק עוֹז ב ים א ת הק ב ר נוֹת ן כּ ל א ח ד א ב ן ק טנ ה על הק ב ר ו אוֹמ ר ים: פב"פ א נוּ מ בקּ שׁ ים מ ח יל ה מ א ת ך א ם ל א ע שׂ ינוּ ל פ י כ בוֹד ך אב ל ע שׂ ינוּ כּ מ נ הג המ קוֹם. ל ך בּ שׁ לוֹם ו ת נוּח בּ שׁ לוֹם ו תע מוֹד ל גוֹרל ך בּ ק ץ הי מ ים. When the members of the Hevra Kaddisha leave the grave, each one places a small stone on the grave and they all say: So-and-so son of so-and-so, we ask your forgiveness if we have not treated you with what you deem to be proper respect but we have followed the custom of this place. Go in peace, rest in peace, and rise to your portion at the end of days. (from Gesher HaHayyim, The Bridge of Life) כּ ל שׁ נ ים ע שׂ ר ח ד שׁ גוּפוֹ קיּ ים ו נ שׁ מ תוֹ עוֹל ה ו יוֹר ד ת. ל אחר שׁ נ ים ע שׂ ר ח ד שׁ הגוּף בּ ט ל ו נ שׁ מ תוֹ עוֹל ה ו שׁוּב א ינ הּ יוֹר ד ת. For twelve months the body endures and the soul ascends and descends. After twelve months the body is no more and the soul ascends but descends no more. (Shabbat 152a-b) A Dam Between Past And Future ו כ ל א ד ם הוּא ס כ ר בּ ין ע ב ר ל ע ת יד. כּ שׁ הוּא מ ת נ שׁ בּ ר הס כ ר ו ה ע ב ר מ ת פּ ר ץ לתוֹך ה ע ת יד ו א ין מ ק דּ ם ו א ין מ א ח ר. ו הז מן הוּא א ח ד כּ מוֹ א לה ינוּ, ז מנ נוּ א ח ד. ו ז כ ר הס כ ר ל ב ר כ ה. And every person is a dam between past and future. When he dies the dam is broken and the past breaks through into the future And there is no early or late. Time is one Like our God, our time is one. And the memory of the dam is a blessing. Yehuda Amichai Translated by Rabbi Steven Sager

7 5 The Chair Between The Living And The Dead וּכ שׁ ח לה רבּ י יוֹח נ ן בּ ן זכּאי, נ כ נ סוּ תּל מ יד יו ל בקּ רוֹ. כּ יו ן שׁ ר א ה אוֹת ם ה ת ח יל ל ב כּוֹת. א מ רוּ לוֹ תּל מ יד יו: נ ר י שׂ ר א ל, עמּוּד הי מ ינ י, פּטּ ישׁ ה ח ז ק, מ פּ נ י מה אתּ ה בּוֹכ ה? א מר ל ה ם: א ילּוּ ל פ נ י מ ל ך בּ שׂ ר ו ד ם ה יוּ מוֹל יכ ין אוֹת י, שׁ היּוֹם כּ אן וּמ ח ר בּקּ ב ר, שׁ א ם כּוֹע ס ע לי א ין כּע סוֹ כּעס עוֹל ם; ו א ם אוֹס ר נ י, א ין א יסוּרוֹ א יסוּר עוֹל ם, ו א ם מ מ ית נ י, א ין מ ית תוֹ מ יתת עוֹל ם, וא נ י י כוֹל ל פיּ יסוֹ בּ ד ב ר ים וּל שׁח דוֹ בּ מ מוֹן. אף על פּ י כ ן ה י ית י בּוֹכ ה. עכ שׁ יו שׁ מוֹל יכ ים אוֹת י ל פ נ י מ ל ך מל כ י המ ל כ ים,הקּ דוֹשׁ בּ רוּ ך הוּא, שׁ הוּא חי ו קיּים ל עוֹל ם וּל ע ל מ י עוֹל מ ים, שׁ א ם כּוֹע ס ע לי כּע סוֹ כּעס עוֹל ם. ו א ם אוֹס ר נ י, א יסוּרוֹ א יסוּר עוֹל ם. ו א ם מ מ ית נ י, מ ית תוֹ מ יתת עוֹל ם, ו א ינ י י כוֹל ל פיּ יסוֹ בּ ד ב ר ים ו ל א ל שׁח דוֹ בּ מ מוֹן. ו ל א עוֹד, א לּ א שׁ יּ שׁ ל פ ני שׁ נ י ד ר כ ים, אחת שׁ ל גן ע ד ן ו אחת שׁ ל ג יה נ ם, ו א ינ י יוֹד ע בּ א יזוֹ מוֹל יכ ים אוֹת י, ו ל א א ב כּ ה?! א מ רוּ לוֹ: רבּ ינוּ, בּ ר כ נוּ! א מר ל ה ם: י ה י ר צוֹן שׁ תּ ה א מוֹר א שׁ מי ם ע ל יכ ם כּ מוֹר א בּ שׂ ר ו ד ם. א מ רוּ לוֹ תּל מ יד יו: עד כּ אן? א מר ל ה ם: וּל ואי! תּ ד עוּ, כּ שׁ א ד ם עוֹב ר ע ב ר ה אוֹמ ר: שׁ לּ א י ר א נ י א ד ם. בּ שׁ עת פּ ט ירתּוֹ, א מר ל ה ם: פּנוּ כּ ל ים מ פּ נ י הטּוּמ א ה, ו ה כ ינוּ כּ ס א ל ח ז ק יּ הוּ מ ל ך י הוּד ה שׁ בּ א. When Rabban Yohanan ben Zakkai became deathly ill, his students entered to visit him. When he saw them, he cried. They said to him: Master! Lamp of Israel! Steadfast Pillar! Mighty Hammer! Why are you crying? He said to them: If I was being taken before a king of flesh and blood, it could be that he would rule today but not tomorrow. If he was angry at me, it is possible that his anger would pass; and if he imprisoned me, his imprisonment would not last forever. Even if he killed me, this death would not be an eternal death. It is possible that I might be able to appease him with words and bribe him with gifts. Even under those conditions, I would be afraid. But now they bring me before the king who is the king of all kings, the blessed Holy One, who lives forever and ever. If he is angry at me, his anger is forever; and if he incarcerates me, his incarceration is forever. If he kills me, then the execution is for eternity; nor can I appease him with words or bribe him with gifts. And what is more, there are two roads before me, one to Gan Eden and one to Gehinom and I don t know down which one they will lead me. Shall I not cry?! They said to him: Our master, bless us! He said to them: May it be His will that the fear of heaven be upon you as much as the fear of flesh and blood. His students said to him: That s it?! He said to them: I wish you could do this much! For when a person transgresses, he says, I hope no one saw me. Just as he was dying, Rabban Yohanan said to them: Empty the house of all its vessels to avoid their impurity and prepare a chair for Hezekiah, king of Judah, who is coming. (Babylonian Talmud Berachot 28a)

8 6 Long Live The Dead Who Are Alive "כּ י החיּ ים יוֹד ע ים שׁ יּ מ תוּ" )קהלת ט:ה(. רבּ י ח יּ יא רבּ ה ו רבּ י יוֹנ ת ן ה ווֹן מ הלּ כ ין קוּמּ י ער ס יהּ דּ רבּ י שׁ מ עוֹן בּ ן יוֹס י בּ ן ל קוֹנ י א ה ו ה טלּ ית יהּ דּ רבּ י יוֹנ ת ן מ הלּ כ א על א רוֹנ יהּ א מר ל הּ רבּ י ח יּ יא רבּ ה: בּ נ י ט ל י טלּ ית ך שׁ לּ א י הוּ אוֹמ ר ים ל מ ח ר ה ן בּ א ין א צ ל נוּ ו ה ן מ ח ר פ ין אוֹת נוּ. א מר ל יהּ: רבּ י, ל א כּ ת יב: "ו המּ ת ים א ינ ם יוֹד ע ים מ אוּמ ה"?! א מר ל יהּ: בּ נ י, מ ק ר א אתּ יוֹד ע מ ד ר שׁ א ין אתּ יוֹד ע. "כּ י החיּ ים יוֹד ע ים:" א לּוּ הצּדּ יק ים שׁ א פ ילּוּ בּ מ ית ת ן ק רוּי ין חיּ ים, "ו המּ ת ים א ינ ם יוֹד ע ין" א לּוּ ה ר שׁ ע ים שׁ א פ ילּוּ בּ חיּ יה ן ק רוּי ין מּ ת ים. וּמ ני ן שׁ הצּדּ יק ים ק רוּי ין חיּ ים בּ מ ית ת ן? שׁ נ א מר: "א ל ה א ר ץ א שׁ ר נ שׁ בּעתּ י ל אב ר ה ם ל י צ ח ק וּל יע ק ב ל אמ ר ו גוֹ" )דברים לד:ד(. ל א בוֹת ל א א מר א לּ א ל אב ר ה ם ל י צ ח ק וּל יע ק ב. א מר ל משׁ ה צ א ו א מ ר ל ה ן שׁ בוּע ה שׁ נ שׁ בּעתּ י ל ה ם ק יּמ תּ יה. שׁ נ א מר: "ל זר ע ך א תּ נ נ ה" )דברים לד:ד(. וּר שׁ ע ים ק רוּי ים מּ ת ים. דּ כ ת יב: "א ם א ח פּ ץ בּ מוֹת המּ ת" )יחזקאל יח:לב(. ו כ י המּ ת מ ת? א לּ א ה ר שׁ ע ים שׁ א פ ילּוּ בּ חיּ יה ם ק רוּי ים מּ ת ים. א מר לוֹ: בּ רוּ ך שׁ לּ מ דנ י מ ד ר שׁ וּנ שׁ קוֹ על ר אשׁוֹ. For the living know that they will die, but the dead know nothing. They have no compensation; for even the memory of them has died (Ecclesiastes 9:5). Rabbi Hiyya the Elder and Rabbi Yonatan were walking before the grave of Rabbi Shimon ben Yosi ben Lakonyah. Rabbi Yonatan s tallit dragged across the coffin. Rabbi Hiyya said to him: My son, lift your tallit so that the dead not say: Tomorrow they will be with us, yet they insult us. Rabbi Yonatan replied: Master, is it not written: the dead know nothing!? Rabbi Hiyya responded: My son, you know your Bible, but you don t know midrash! The phrase, For the living know that they will die, refers to the righteous who, even in their deaths, are called, living. And what is the source confirming that the righteous, even in their deaths, are called, living? It is written: This is the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob; I will assign it to your offspring (Deuteronomy 34:4). It does not say, which I swore to the patriarchs, but rather, the verse says: to Abraham, Isaac, and Jacob. God said to Moses: Go and tell them that I have fulfilled the oath that I swore to them. [Say to each one of them, as the verse instructs,] I will assign it to your offspring. As for the dead, even while alive they are called, dead. As it is written: I have no desire that the dead should die (Ezekiel 18:32). And how do the dead die? This refers to the wicked who, even while alive are called, dead. [And when they die, they become the dead who are dead.] Rabbi Yonatan said to Rabbi Hiyya: Blessed are you who has taught me midrash; then he kissed him on his head. (Kohelet Rabbah 9:5)

9 7 All of Us Are Me מ ר י ם, ה א חוֹת שׁ ל אבּ א, שׁ ה יא גם א נ י בּ א ה ל ק ר א שׁ יר ים ל פ ני. ו ר ב ק ה, א מּ הּ, שׁ גם ה יא א נ י, מק שׁ יב ה לש יר ים, לוֹג מ ת כּוֹס ית וּמ חיּ כ ת. ו יוֹשׁ בוֹת שׁ ל שׁ תּ נוּ, שׁ כּ לּ נוּ א נ י עד שׁ א נ י ק מ ה ל ל כ ת... Miriam, my father s sister, who is also me came to recite poems to me. And Rivka, her mother, who is also me, listens to the poems, sips a small cup and smiles. And the three of us sit, all of us are me until I get up to go... Rivka Miriam, translated by Rabbi Steven Sager Horizons And Symmetries דּ בר אח ר: "כּא שׁ ר י צ א מ בּ ט ן א מּוֹ ע רוּם י שׁוּב ל ל כ ת כּ שׁ בּ א" )קהלת ה:יד(. תּנ י א כּ מוֹ שׁ בּ א א ד ם כּ ן י ל ך. א ד ם בּ א בּ קוֹל ו נ פ טר מ ן ה עוֹל ם בּ קוֹל. בּ א ל עוֹל ם בּ ב כ יּ ה ו נ פ טר מ ן ה עוֹל ם בּ ב כ יּ ה. בּ א ל עוֹל ם בּ ח בּ ה ו נ פ טר מ ן ה עוֹל ם בּ ח בּ ה. בּ א ל עוֹל ם בּא נ ח ה ו נ פ טר מ ן ה עוֹל ם בּא נ ח ה. בּ א ל עוֹל ם בּ ב ל י דּעת ו נ פ טר מ ן ה עוֹל ם בּ ב ל י דּעת. Another interpretation of as one left mother s womb so will one leave (Ecclesiastes 5:14): So it has been taught: As one comes so one goes. One comes into the world amidst noise and departs amidst noise. One comes into the world amidst crying and departs amidst crying. One comes into the world amidst love and departs from the world amidst love. One comes into the world amidst anguish and departs from the world amidst anguish. One comes into the world without knowledge and departs without knowledge. תּ נ י בּ שׁ ם רבּ י מ א יר: כּ שׁ א ד ם בּ א ל עוֹל ם י ד יו ה ן ק פוּצוֹת כּ לוֹמר: כּ ל ה עוֹל ם כּ לּוֹ שׁ לּ י הוּא א נ י נוֹח לוֹ. וּכ שׁ הוּא נ פ טר מ ן ה עוֹל ם י ד יו ה ן פּ שׁוּטוֹת כּ לוֹמר: ל א נ חל תּ י מ ן ה עוֹל ם הז ה כּ לוּם. שׁ כּ ן שׁ למ ה אוֹמ ר: "כּא שׁ ר י צ א מ בּ ט ן א מּוֹ ע רוּם י שׁוּב ל ל כ ת כּ שׁ בּ א וּמ אוּמ ה ל א-י שּׂ א בע מ לוֹ שׁ יּ ל ך בּ י דוֹ" )קהלת ה:יד(. It is taught in the name of Rabbi Meir: One comes into the world with hands clenched as if to say: The whole world is mine; I am inheriting it. And when one departs, one s hands are open as if to say: I have inherited nothing from this world. King Solomon says it this way: As one left mother s womb so will one leave the world, as naked as coming; taking nothing of wealth acquired (Ecclesiastes 5:14, commentary from Ecclesiastes Rabbah 5:14).

10 8 Windows And Gravestones בּ חיּי הר בּ ה חלּוֹנוֹת ו הר בּ ה ק ב ר ים. ל פ ע מ ים ה ם מ ת חלּ פ ים בּ תפ ק יד יה ם: א ז חלּוֹן נ ס ג ר ל ת מ יד, א ז ד ר ך המּצּ ב ה א נ י י כוֹל ל ר אוֹת עד ר חוֹק. In my life are many windows and many graves. Sometimes they exchange roles: then a window is closed forever, then by way of a gravestone I can see very far. Yehuda Amichai, Translated by Rabbi Steven Sager

11

12

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11 Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, 24-27 1 2. Deuteronomy 26: 1-11 1 3. Jerusalem Talmud Bikkurim 1:4, 64a 1 4. Ruth

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, עא אמיה דדוד נצבת בת עדיאל רשי בבא בתרא צא, עא  לפי שכל אמהות כתובות Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות בנביאים הוצרך לפרש גם אם דוד" רשב"ם בבא בתרא צא, ע"א

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on the roads slowly sets And the day burns only towards you Dreaming of a distant meeting It may yet be that

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

בס"ד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל

בסד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל בס"ד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל ה ד ב ר םי ה א ל ה לאמ ר 2) מכילתא דרבי ישמעאל יתרו

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד