XPS 8300 מדריך השירות של

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "XPS 8300 מדריך השירות של"

תמליל

1 אם מופיע החלון Download Complete (הורדה הושלמה), לחץ על Close (סגור). סמל הקובץ מופיע בשולחן העבודה ושמו זהה לקובץ עדכון ה- BIOS שהורדת. לחץ פעמיים על סמל הקובץ בשולחן העבודה ובצע את ההוראות שמופיעות על המסך. 7 8 עדכון ה- BIOS 0

2 עדכון ה- BIOS ייתכן שיהיה צורך לעדכן את ה- BIOS כאשר לבצע עדכון של ה- BIOS : הפעל את המחשב. עבור אל.support.dell.com/support/downloads אתר את קובץ עדכון ה- BIOS עבור המחשב שברשותך. קיים עדכון זמין או בעת החלפת לוח המערכת. כדי הערה: תג השירות של המחשב ממוקם על מדבקה בחלק העליון של המחשב. אם תג השירות של a b a המחשב נמצא ברשותך: לחץ על Enter a Tag (הזן תג). הזן את תג השירות של המחשב שלך בשדה Enter a service tag (הזן תג שירות), לחץ על Go (בצע), ועבור אל שלב. אם תג השירות של המחשב לא נמצא ברשותך: בחר את סוג המוצר ברשימה המוצרים שלך). Select Your Product Family (בחר את משפחת b c בחר את מותג המוצר ברשימה Select Your Product Line (בחר את קו המוצרים שלך). בחר את מספר הדגם של המוצר (בחר את דגם המוצר שלך). ברשימה Select Your Product Model הערה: אם בחרת דגם שונה וברצונך להתחיל מחדש, לחץ (התחל מחדש) בחלק הימני-עליון של התפריט. על Start Over d 5 6 לחץ על Confirm (אישור). רשימת תוצאות תופיע על המסך. לחץ על.BIOS לחץ על Download Now (הורד כעת) כדי להוריד את החלון File Download (הורדת קובץ) מופיע. לחץ על Save (שמור) העבודה שלך. קובץ ה- BIOS העדכני ביותר. כדי לשמור את הקובץ בשולחן העבודה. הקובץ יורד לשולחן 09 עדכון ה- BIOS

3 08 תוכנית שירות להגדרת המערכת

4 המתן כחמש שניות כדי לאפס את הגדרת ה- CMOS. הסר את תקע המגשר בעל הפין האחד מפינים ו- והתקן אותו בפינים ו-. החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב ואת ההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם תוכנית שירות להגדרת המערכת 07

5 ניקוי סיסמאות CMOS אזהרה: לפני שמתחילים לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, יש לעקוב אחר הוראות הבטיחות שסופקו עם המחשב. אזהרה: כדי לנקות את הגדרת הסיסמה, יש לנתק את המחשב משקע החשמל. התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell התראה: כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת לא צבוע (כגון מחבר במחשב). פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). אתר את מגשר איפוס ה- CMOS בעל הפינים (RTCRST) בלוח המערכת (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). הסר את תקע המגשר בן הפינים מפינים ו- והתקן אותו בפינים ו-. 06 תוכנית שירות להגדרת המערכת

6 הפעל את המחשב על מנת לאפס את הסיסמה. כבה את המחשב ונתק אותו ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל. הסר את תקע המגשר בן הפינים מפינים ו- והתקן אותו בפינים ו- כדי לאפשר את תכונת הסיסמה. החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב ואת ההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם תוכנית שירות להגדרת המערכת 05

7 לחץ על מקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנוע ברשימת ההתקנים. לחץ על סימן הפלוס (+) או המינוס (-) כדי לשנות את עדיפות האתחול של ההתקן. ניקוי סיסמאות שנשכחו אזהרה: לפני שמתחילים לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, יש לעקוב אחר הוראות הבטיחות שסופקו עם המחשב. אזהרה: כדי לנקות את הגדרת הסיסמה, יש לנתק את המחשב משקע החשמל. התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell התראה: כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת לא צבוע (כגון מחבר במחשב). פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). אתר את מגשר הסיסמה בן שלושת הפינים (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). (PSWD) בלוח המערכת. הסר את תקע המגשר בעל שני הפינים מפינים ו- והתקן אותו בפינים ו-. 0 תוכנית שירות להגדרת המערכת

8 USB הכנס את התקן הזיכרון למחבר (USB אחסון (התקן USB Storage Device והפעל מחדש את המחשב. כאשר מופיע F Boot Options (אפשרויות אתחול F) בפינה הימנית התחתונה במסך, הקש <F>. ה- BIOS מזהה את ההתקן ומוסיף את אפשרות זיכרון הבזק ה- USB לתפריט האתחול. הערה: כדי לאתחל מהתקן, USB ההתקן חייב להיות כזה שניתן לאתחל ממנו. כדי לוודא שניתן לאתחל מההתקן, עיין בתיעוד ההתקן. Network (רשת) המחשב מנסה לאתחל מהרשת. אם אין מערכת הפעלה ברשת, המחשב מפיק הודעת שגיאה. הערה: כדי לאתחל מהרשת, ודא שהאפשרות LAN boot ROM מאופשרת בהגדרות המערכת (ראה"תוכנית שירות להגדרת המערכת" בעמוד 95). שינוי רצף אתחול עבור האתחול הנוכחי באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי לשנות את רצף האתחול הנוכחי, לדוגמה, לאתחל מכונן תקליטורים/ CD-RWDVD / כדי להפעיל את Dell Diagnostics מהתקליטור Drivers and Utilitie (מנהלי התקנים ותוכניות שירות). עם השלמת בדיקות האבחון, המערכת חוזרת לרצף האתחול הקודם. בעת אתחול מהתקןUSB, חבר את התקן ה- USB למחבר.USB הפעל (או הפעל מחדש) את המחשב. כאשר מופיע F Boot Options,F Setup (הגדרות,F אפשרויות אתחול (F בפינה הימנית התחתונה במסך, הקש <F>. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של.Microsoft Windows לאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. יופיע Boot Device Menu (תפריט התקן אתחול) המציג את כל התקני האתחול הזמינים. באפשרות Boot Device Menu לאתחל. למשל, אם אתה מאתחל התקן זיכרון,USB (התקן אחזון (USB והקש.<Enter> הערה: כדי לאתחל מהתקן,USB ההתקן חייב שניתן לאתחל מההתקן, עיין בתיעוד ההתקן. שינוי רצף אתחול עבור אתחולים עתידיים (תפריט התקן אתחול) בחר את ההתקן שממנו ברצונך הדגש את USB Storage Device להיות כזה שניתן לאתחל ממנו. כדי לוודא היכנס לתוכנית השירות להגדרת המערכת (ראה"כניסה לתוכנית השירות להגדרת המערכת" בעמוד 95). השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את אפשרות התפריט כדי לגשת לתפריט. הערה: רשום את רצף האתחול הנוכחי, למקרה שתרצה לשחזרו. <Enter> והקש (אתחול) Boot תוכנית שירות להגדרת המערכת 0

9 מציין את רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים DVD/CD קשיח); (כונן Hard Disk (כונן תקליטורים/ DVD ); Network (רשת); USB Hard Disk ;(USB (כונן USB Floppy (כונן קשיח DVD/USB CD ;(USB (כונן תקליטורים Disabled ;(USB (מנוטרל) (רשת כברירת מחדל) מציין את רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים DVD/CD קשיח); (כונן Hard Disk (כונן תקליטורים/ DVD ); Network (רשת); USB Hard Disk ;(USB (כונן USB Floppy (כונן קשיח DVD/USB CD ;(USB (כונן תקליטורים Disabled ;(USB (מנוטרל) (כונן קשיח USB כברירת מחדל) DVD/CD קשיח); (כונן Hard Disk (כונן תקליטורים/ DVD ); Network (רשת); USB Hard Disk ;(USB (כונן USB Floppy (כונן קשיח DVD/USB CD ;(USB (כונן תקליטורים Disabled ;(USB (מנוטרל) (כונן תקליטורים USB כברירת מחדל) th Boot Priority (עדיפות אתחול רביעית) 5th Boot Priority (עדיפות אתחול חמישית) 6th Boot Priority (עדיפות אתחול שישית) (אפשרויות יציאה) כולל האפשרויות Save Changes and Reset (שמירת שינויים ואיפוס), Discard Changes and Reset (ביטול שינויים ויציאה) ו- Load Defaults (טעינת ברירות מחדל) Exit (יציאה) Exit options Boot Sequence (רצף אתחול) תכונה זו מאפשרת לך לשנות את רצף האתחול עבור התקנים. Boot Options (אפשרויות אתחול) USB Floppy (כונן (USB המחשב מנסה לאתחל מכונן ה- USB. אם אין מערכת הפעלה בכונן, המחשב מפיק הודעת שגיאה. Hard Drive (כונן קשיח) המחשב מנסה לאתחל מהכונן הקשיח הראשי. אם אין מערכת הפעלה בכונן, המחשב מפיק הודעת שגיאה. CD/DVD/CD-RW Drive (כונן תקליטורים/ CD-RWDVD /) המחשב מנסה לאתחל מכונן התקליטורים/ CD-RWDVD /. אם אין תקליטור/ CD-RWDVD / בכונן או אם אין מערכת הפעלה בתקליטור// CD-RWDVD, המחשב מפיק הודעת שגיאה. 0 תוכנית שירות להגדרת המערכת

10 (סיסמת מנהל מערכת) (סיסמת מערכת) מאפשרת המנהל להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת הערה: מחיקת סיסמת המנהל תמחק את סיסמת המערכת. לכן, יש להגדיר את סיסמת המנהל לפני הגדרת סיסמת המערכת. מאפשרת המערכת להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת Security (אבטחה) Admin Password System Password Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) כשהגדרה זו מאופשרת, על המשתמש להזין סיסמת מנהל כדי לגשת לתפריט האתחול F (מנוטרל כברירת מחדל) Boot Menu Security (אבטחת תפריט אתחול) Boot (אתחול) מציין את רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים DVD/CD קשיח); (כונן Hard Disk (כונן תקליטורים/ DVD ); Network (רשת); USB Hard Disk ;(USB (כונן USB Floppy (כונן קשיח DVD/USB CD ;(USB (כונן תקליטורים Disabled ;(USB (מנוטרל) (כונן קשיח כברירת מחדל) מציין את רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים DVD/CD קשיח); (כונן Hard Disk (כונן תקליטורים/ DVD ); Network (רשת); USB Hard Disk ;(USB (כונן USB Floppy (כונן קשיח DVD/USB CD ;(USB (כונן תקליטורים Disabled ;(USB (מנוטרל) (כונן תקליטורים/ DVD כברירת מחדל) מציין את רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים DVD/CD קשיח); (כונן Hard Disk (כונן תקליטורים/ DVD ); Network (רשת); USB Hard Disk ;(USB (כונן USB Floppy (כונן קשיח DVD/USB CD ;(USB (כונן תקליטורים Disabled ;(USB (מנוטרל) (כונן USB כברירת מחדל) st Boot Priority (עדיפות אתחול ראשונה) nd Boot Priority (עדיפות אתחול שנייה) rd Boot Priority (עדיפות אתחול שלישית) תוכנית שירות להגדרת המערכת 0

11 Restore AC Power Loss (שחזור אובדן אספקת מתח) Off Power (כיבוי); Power On (הפעלה); Last State (מצב אחרון) (כיבוי כברירת מחדל) S/S5 Wake on LAN from (התעוררות LAN ממצב Enabled (5S/S (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) State USB Powershare in S/S5 (שיתוף אספקת מתח USB במצב Enabled (5S/S (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מנוטרל כברירת מחדל) USB Powershare in Sleep State (שיתוף אספקת מתח USB במצב שינה) Normal (רגיל); Enhanced (מוגבר) (רגיל כברירת מחדל) Devices Resume by PS/ (חידוש פעולה בהתקני (PS/ Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) On Auto Power (הפעלה אוטומטית) - Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) Date Auto Power On (הפעלה אוטומטית בתאריך) - 0 עד 0, לכל יום (5 כברירת מחדל) Hour Auto Power On (הפעלה אוטומטית בשעה) - 0 עד ( כברירת מחדל) Minute Auto Power On (הפעלה אוטומטית בדקה) 0 עד (0 59 כברירת מחדל) Second Auto Power On (הפעלה אוטומטית בשנייה) 0 עד (0 59 כברירת מחדל) Power Management (ניהול צריכת חשמל) NumLock (מצב Bootup NumLock State באתחול) - On (מופעל) או Off (כבוי) (מופעל כברירת מחדל) Report Keyboard Error (דוח שגיאת מקלדת) - Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) (POST (התנהגות Post Behaviour 00 תוכנית שירות להגדרת המערכת

12 ב( Onboard Audio Controller (בקר שמע מובנה) Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) Onboard LAN Controller קר LAN מובנה) Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) ROM (אתחול Onboard LAN Boot ROM של LAN מובנה) Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מנוטרל כברירת מחדל) ;AHCI (SATA (מצב SATA Mode AHCI) RAID כברירת מחדל) Enabled (ESATA (יציאת ESATA Port (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) Enabled (USB (בקר USB Controller (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) Reader Onboard Card (קורא כרטיסים מובנה) Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) System Configuration (תצורת מערכת) תוכנית שירות להגדרת המערכת 99

13 threading-hyper Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) ; Active Processor Cores (ליבות מעבד פעילות) All (הכל); ; (הכל כברירת מחדל) (CPUID ערך (הגבלת Limit CPUID Value Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מנוטרל כברירת מחדל) (CPU XD (בקר CPU XD Controller Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) ization TechnologyIntel Virtual (טכנולוגיית וירטואליזציה של (Intel Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) SpeedStep Enabled Intel (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) Intel Turbo Boost Technology (טכנולוגיית Turbo Boost של (Intel Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) C Report 6CPU (דוח 6C למעבד) Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) (תצורת מעבד) Advanced (מתקדם) CPU Configuration Intel Multiple Monitor Feature (תכונת מסכים מרובים של Enabled (Intel (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) Graphics Configuration (תצורת הגרפיקה) 98 תוכנית שירות להגדרת המערכת

14 (תג נכס) מציג את תג הנכס של המחשב כאשר ישנו תג נכס Asset Tag Processor Information (מידע אודות המעבד) (סוג מעבד) מציג מידע אודות המעבד Processor Type מציג את גודל מטמון L מציג את גודל מטמון L (מטמון L) (מטמון L) L Cache L Cache Memory Information (מידע אודות זיכרון) (זיכרון מותקן) מציין את כמות הזיכרון המותקן במגה-בתים Memory Installed (מהירות זיכרון) מציין את מהירות הזיכרון במגה-הרץ Memory Speed מציין את סוג הזיכרון המותקן Memory Technology (טכנולוגיית זיכרון) (ערוץ זיכרון) מציין מצב ערוץ בודד או מצב ערוץ כפול Memory Channel Device Information (מידע אודות התקנים) מציג את כונן SATA המחובר למחבר מציג את כונן SATA המחובר למחבר מציג את כונן SATA המחובר למחבר מציג את כונן SATA המחובר למחבר מציג את כונן ESATA המחובר למחשב 0SATA SATA SATA SATA SATA 0 SATA SATA SATA ESATA תוכנית שירות להגדרת המערכת 97

15 Setup Item (פריט הגדרה) שדה זה מופיע בצד שמאל של חלון הגדרת המערכת. השדה הוא רשימה נגללת הכוללת תכונות שמגדירות את התצורה של המחשב, כולל חומרה מותקנת, חיסכון בחשמל ותכונות אבטחה. גלול מעלה ומטה ברשימה באמצעות מקשי החצים למעלה ולמטה. כשאפשרות מסומנת, Help Screen (מסך עזרה) מציג מידע נוסף לגבי האפשרות וההגדרות הזמינות. Help Screen (מסך עזרה) שדה זה מופיע בצד ימין של חלון הגדרת המערכת ומכיל מידע על כל אפשרות שרשומה ב- Item Setup (פריט ההגדרה). בשדה זה באפשרותך לצפות במידע אודות המחשב ולבצע שינויים בהגדרות הנוכחיות. לחץ על מקשי החצים למעלה ולמטהכדי להדגיש אפשרות. הקש <Enter> כדי להפוך את הבחירה לפעילה ולחזור אל הרשימה Setup Item (פריט הגדרה). הערה: לא ניתן לשנות את כל האפשרויות הרשומות ב- Item Setup (פריט הגדרה). Key Functions (פונקציות מקשים) שדה זה מוצג מתחת ל- Screen Help (מסך עזרה) ומציג את המקשים ואת הפונקציות המוקצות להם בשדה הגדרת המערכת הפעיל. אפשרויות הגדרת המערכת הערה: בהתאם למחשב ולהתקנים המותקנים, הפריטים הרשומים בסעיף זה עשויים להופיע או לא להופיע בדיוק כפי שרשום. Main (ראשי) (מידע מערכת) מציג את שם המערכת System Information מציג את מספר גרסת ה- BIOS (גרסת (BIOS (תאריך מערכת) (שעת מערכת) (תג שירות) מציג את התאריך הנוכחי בתבנית yyyy/dd/mm מציג את השעה הנוכחית בתבנית ss:mm:hh מציג את שירות מציג שדה להזנת השירות חסר תג השירות של המחשב כאשר ישנו תג תג השירות באופן ידני כאשר תג BIOS Version System Date System Time Service Tag 96 תוכנית שירות להגדרת המערכת

16 0 תוכנית שירות להגדרת המערכת סקירה כללית השתמש בתוכנית השירות להגדרת המערכת כדי: לשנות את מידע התצורה של המערכת לאחר הוספה, שינוי או הסרה של חומרה במחשב להגדיר או לשנות אפשרות שניתנת לבחירה על ידי המשתמש, כגון סיסמת המשתמש לקרוא את כמות הזיכרון הנוכחית או להגדיר את סוג הכונן הקשיח שמותקן התראה: אל תבצע שינויים בהגדרות של הגדרת המערכת, אלא אם אתה משתמש מחשב מומחה. שינויים מסוימים עלולים לגרום לתקלות בפעולת המחשב. הערה: לפני שינוי של הגדרת המערכת, מומלץ לרשום את המידע שבמסך הגדרת המערכת לעיון בעתיד. כניסה לתוכנית השירות להגדרת המערכת הפעל (או הפעל מחדש) את המחשב. כאשר הסמל של DELL מוצג, המתן להופעתה של ההנחיה לגבי F והקש מייד <F>. הערה: ההנחיה F מציינת כי המקלדת אותחלה. הודעה זו עשויה להופיע במהירות רבה, כך שעליך לשים לב להופעתה ואז להקיש <F>. אם תקיש <F> לפני קבלת ההודעה, הקשה זו תאבד. אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של.Microsoft Windows לאחר מכן כבה את המחשב (ראה "כיבוי המחשב" בעמוד ) ונסה שוב. מסכי הגדרת המערכת במסך הגדרת המערכת מוצג מידע אודות תצורת המחשב הנוכחית או שניתן לשנות. המידע המסך מחולק לשלושה אזורים: פריט ההגדרה, מסך עזרה פעיל ופונקציות המקשים. על גבי תוכנית שירות להגדרת המערכת 95

17 הזנת תג השירות ב- BIOS הפעל את המחשב. הקש <F> במהלך POST כדי להיכנס לתוכנית הגדרת המערכת. בכרטיסייה הראשית, הזן את תג השירות בשדה Set Service Tag (הגדר תג שירות). הערה: השדה Set Service Tag (הגדר תג שירות) מאפשר להזין את תג השירות באופן ידני רק כאשר תג השירות חסר. לוח המערכת 9

18 הרם את לוח המערכת והוצא אותו מהתושבת. השווה את לוח המערכת שזה עתה הסרת עם לוח המערכת החלופי, כדי להבטיח שהם זהים. הערה: רכיבים ומחברים מסוימים בלוח המערכת החלופי עשויים להימצא במיקומים שונים בהשוואה למיקומי הרכיבים והמחברים בלוח המערכת הקיים. הערה: הגדרות המגשרים בלוח המערכת החלופי נקבעים מראש במפעל החזרת לוח המערכת למקומו 0 פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הכנס בעדינות את לוח המערכת לתוך המארז והחלק אותו לכיוון גב המחשב. הברג חזרה את שמונה הברגים שמאבטחים את לוח המערכת לתושבת. חבר את הכבלים שניתקת מלוח המערכת (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). החזר את המעבד למקומו (ראה "החלפת המעבד" בעמוד 8). החזר למקומו את מכלול המאוורר וגוף הקירור של המעבד המעבד וגוף הקירור למקומו" בעמוד 77). (ראה "החזרת מכלול מאוורר התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell התראה: ודא כי מכלול גוף מונע החימום יושב באופן נכון ומהודק. החזר את מודולי הזיכרון למקומם (ראה "החזרת מודולי הזיכרון למקומם" בעמוד 0). החזר את כל כרטיסי ה- Express PCI למקומם, בהתאם לצורך PCI Express למקומם" בעמוד.(9 החזר א כרטיס ה- Mini-Card למקומו, ה- Mini-Card למקומו" בעמוד ). (ראה "החזרת כרטיסי בהתאם לצורך (ראה "החזרת כרטיס החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב ואת ההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם. בצע עדכון של BIOS המערכת, לפי הצורך. הערה: לקבלת מידע אודות ביצוע בעמוד 09. עדכון ל- BIOS המערכת, ראה "עדכון ה- BIOS " 9 לוח המערכת

19 לוח מערכת ברגים (8) לוח המערכת 9

20 לוח המערכת 9 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הסרת לוח המערכת לוח המערכת פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את כרטיס ה- Mini-Card, בעמוד ). הסר את כל כרטיסי ה- Express,PCI במידת הצורך בעמוד 7). הסר את מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור הקירור" בעמוד 75). הסר את המעבד (ראה "הסרת המעבד" בעמוד 79). במידת הצורך (ראה "הסרת כרטיס ה- Mini-Card " (ראה "הסרת כרטיסי "PCI Express (ראה "הסרת מכלול מאוורר המעבד וגוף הסר את מודולי הזיכרון (ראה "הסרת מודולי הזיכרון" בעמוד 9) ורשום עבור כל מודול זיכרון את חריץ DIMM שממנו הוסר, כדי שניתן יהיה להתקין את מודולי הזיכרון באותו חריץ לאחר התקנה מחדש של לוח המערכת. נתק את כל הכבלים המחוברים ללוח המערכת (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). רשום את הניתוב של כל הכבלים בעת הסרתם, כדי שתוכל לנתבם מחדש כהלכה לאחר התקנת לוח המערכת החדש. הסר את שמונה הברגים שמאבטחים את לוח המערכת לתושבת.

21 ספק כוח 90

22 5 6 7 החזרת ספק הכוח למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. החלק את ספק הכוח לכיוון גב המארז. ישר את חורי הברגים בספק הכוח עם חורי הברגים במארז. אזהרה: אם לא תבריג ותהדק את כל הברגים, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, מכיוון שברגים אלה מהווים חלק עיקרי בהארקת המערכת. החזר את ארבעת הברגים המחברים את ספק הכוח למארז המחשב. חבר מחדש את כבלי חשמל DC אל לוח המערכת ואל הכוננים בעמוד 0). (ראה "רכיבי לוח המערכת" החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם. 89 ספק כוח

23 ספק כוח ברגים () תפסי ספק הכוח () ספק כוח 88

24 כוח ספק 8 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הסרת ספק הכוח 5 6 פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). נתק את כבלי חשמל DC (זרם ישר) מלוח המערכת ומהכוננים בעמוד 0). הסר את ארבעת הברגים המחברים את ספק הכוח למארז המחשב. לחץ על תפסי ספק הכוח כדי לשחרר אותו ממארז המחשב. החלק והרם את ספק הכוח אל מחוץ למארז. (ראה "רכיבי לוח המערכת" 87 ספק כוח

25 סוללת מטבע 86

26 סוללת מטבע שקע לסוללה החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל ולאחר מכן הפעל אותם. היכנס להגדרת המערכת (ראה "תוכנית שירות להגדרת המערכת" בעמוד 95) ושחזר את הות שתיעדת בשלבשלב סוללת מטבע

27 ידית שחרור סוללה סוללת מטבע שקע לסוללה 6 הנח את הסוללה בצד במקום בטוח. החזרת סוללת המטבע למקומה פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד הכנס את סוללת המטבע החדשה (CR0) לתוך השקע, כאשר הצד המסומן "+" פונה כלפי מעלה ודחף את סוללת המטבע למקומה. סוללת מטבע 8

28 סוללת מטבע 7 5 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: התקנה שגויה של סוללה חדשה עלולה לגרום להתפוצצותה. יש להחליף את הסוללה רק בסוללה מסוג זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן. השלך סוללות משומשות לאשפה בהתאם להנחיות היצרן. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הסרת סוללת המטבע תעד את כל המסכים בהגדרת המערכת (ראה "תוכנית שירות להגדרת המערכת" בעמוד 95) כדי שתוכל לשחזר את ההגדרות הנכונות לאחר התקנת סוללת המטבע החדשה. פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). אתר את שקע הסוללה בלוח המערכת (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). התראה: אם אתה מוציא את הסוללה מהשקע שלה באמצעות חפץ קהה, היזהר שלא לגעת בלוח המערכת עם החפץ. ודא שהחפץ מוכנס בין הסוללה לשקע, לפני שתנסה להוציא את הסוללה. אחרת, אתה עלול לפגוע בלוח המערכת על-ידי הוצאת השקע או שבירת מעגלים חשמליים בלוח המערכת. לחץ על ידית שחרור הסוללה להסרת סוללת המטבע. 8 סוללת מטבע

29 התראה: ודא שחריץ כיסוי המעבד נמצא מתחת למוט היישור. כאשר המעבד מוכנס לשקע עד הסוף, סגור את כיסוי המעבד. סובב את ידית השחרור כלפי מטה והכנס אותה מתחת ללשונית שבכיסוי המעבד. 6 7 מוט יישור מעבד כיסוי מעבד 5 חריץ כיסוי מעבד נקה את המשחה התרמית מתחתית גוף הקירור. ידית שחרור התראה: הקפד למרוח משחה תרמית חדשה. משחה תרמית חדשה חיונית להבטחת מגע תרמי הולם, הדרוש לפעולה אופטימלית של המעבד. מרח משחה תרמית חדשה על חלקו העליון של המעבד. התקן וגוף הקירורכלול מאוורר המעבד ומפזר החום וגוף הקירור למקומו" בעמוד 77). התראה: ודא שמכלול המאוורר ומאובטח. (ראה "החזרת מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור של המעבד מחובר למקומו בצורה נכונה החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם מעבד 8

30 החלפת המעבד 5 התראה: גע במשטח מתכת לא צבוע בחלקו האחורי של המחשב כדי לפרוק מעצמך חשמל סטטי. התראה: בעת החלפת המעבד, אל תיגע באף פין שבתוך השקע ואל תאפשר לחפץ כלשהו ליפול על הפינים שבשקע. פעל על פי ההליכים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הוצא את המעבד החדש מאריזתו, והיזהר שלא לגעת בחלקו התחתון של המעבד. התראה: עליך למקם את המעבד בצורה נכונה בשקע, כדי למנוע נזק בלתי הפיך למעבד ולמחשב בעת הפעלת המחשב. אם ידית השחרור של השקע אינה פתוחה לחלוטין, פתח אותה. כוון את חריצי היישור שעל המעבד עם לשוניות היישור שבשקע. יישר את הפינות של פין של המעבד ושל השקע. התראה: על מנת למנוע נזק, ודא כי המעבד מיושר היטב עם השקע, ואל תשתמש בכוח רב מדי בעת התקנת המעבד. הנח את המעבד בקלות בשקע וודא כי המעבד ממוקם נכון. שקע מעבד לשוניות יישור () חריצי יישור () 5 מחוון פין של המעבד 8 מעבד

31 לחץ על ידית השחרור כלפי מטה ולאחר מכן משוך אותה כלפי חוץ, כדי לשחררה מהלשונית המאבטחת אותה. פתח את ידית השחרור לגמרי כדי לפתוח את כיסוי המעבד. 5 כיסוי מעבד לשונית ידית שחרור התראה: בעת הסרת המעבד, אל תיגע באף פין שבתוך השקע ואל תאפשר לחפץ כלשהו ליפול על הפינים שבשקע. הרם בעדינות את המעבד כדי להוציאו מהשקע. השאר את ידית השחרור במצב פתוח כדי שהשקע יהיה מוכן עבור המעבד החדש. 6 מעבד שקע מעבד 80

32 מעבד 6 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את הציוד ללא הכיסויים שלו (כולל מכסי מחשב, לוחות קדמיים, לוחיות כיסוי, תותבי לוח קדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell התראה: אל תבצע את הפעולות הבאות אם אינך מנוסה בהסרה והתקנה מחדש של רכיבי חומרה. ביצוע פעולות אלה באופן שגוי עלול לגרום נזק ללוח המערכת. לקבלת מידע על שירות טכני, עיין במדריך ההתקנה. הסרת המעבד פעל על פי ההליכים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). התראה: למרות סיכוך הפלסטיק, מכלול הגוף מונע החימום עלול להיות חם מאוד בעת הפעלה רגילה. ודא כי המתנת די זמן עד שיתקרר לפני שתיגע בו. הסר את מכלול המאוורר וגוף הקירור של המעבד מהמחשב המעבד וגוף הקירור" בעמוד 75). הערה: בעת החלפת המעבד, השתמש שוב קירור חדש דרוש עבור המעבד החדש. (ראה "הסרת מכלול מאוורר במכלול גוף הקירור המקורי, אלא אם כן גוף 79 מעבד

33 מאווררים 78

34 החזרת מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד נקה את המשחה התרמית מתחתית גוף הקירור. התראה: הקפד למרוח משחה תרמית חדשה. משחה תרמית חדשה חיונית להבטחת מגע תרמי הולם, הדרוש לפעולה אופטימלית של המעבד. מרח משחה תרמית חדשה על חלקו העליון של המעבד. הנח את מכלול מאוורר המעבד וגף הקירור על גבי המעבד. יישר את ארבעת הברגים שבמכלול מאוורר המעבד וגף הקירור עם החורים בלוח המערכת. הדק את ארבעת הברגים המאבטחים את מכלול המאוורר וגוף הקירור של המעבד ללוח המערכת. הערה: ודא שמכלול המאוורר וגוף הקירור של המעבד מחובר למקומו בצורה נכונה ומאובטח. חבר את כבל מאוורר המעבד אל מחבר CPU_FAN שבלוח המערכת המערכת" בעמוד 0). (ראה "רכיבי לוח החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם. 77 מאווררים

35 כבל מאוורר מעבד בורגי קיבוע () מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור מאווררים 76

36 5 מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור אזהרה: למרות שמכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור עטוף במעטה פלסטיק, הוא עלול להיות חם מאוד במהלך פעולה רגילה. ודא כי המתנת די זמן עד שיתקרר לפני שתיגע בו. התראה: מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור הינו יחידה אחת. אל תנסה להסיר את המאוורר בנפרד. הסרת מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). נתק את כבל מאוורר המעבד ממחבר CPU_FAN שבלוח המערכת המערכת" בעמוד 0). (ראה "רכיבי לוח היעזר במברג בעל להב שטוח ושחרר את ארבעת הברגים המאבטחים את מכלול המאוורר וגוף הקירור של המעבד ללוח המערכת. התראה: לאחר הסרת מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור, הנח אותו על גבו או על צידו כדי להימנע מפגיעה בממשק התרמי של גוף הקירור. הרם את מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור והוצא אותו מהמחשב. 75 מאווררים

37 מאוורר מארז ברגים () 5 החזרת מאוורר המארז למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. יישר את חורי הברגים שבמאוורר המארז עם חורי הברגים במארז. החזר את ארבעת הברגים המאבטחים את המאוורר למארז. חבר את כבל מאוורר המארז אל מחבר המערכת" בעמוד 0). SYS_FAN שבלוח המערכת (ראה "רכיבי לוח החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). מאווררים 7

38 מאווררים 5 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell מאוורר מארז הסרת מאוורר המארז 5 התראה: אל תיגע בלהבי המאוורר בעת הסרת מאוורר המארז מכיוון שפעולה זו עלולה לגרום נזק למאוורר. פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). נתק את כבל מאוורר המארז ממחבר המערכת" בעמוד 0). הסר את ארבעת הברגים המאבטחים את המאוורר למארז. החלק והרם את מאוורר המארז מהמחשב כפי שמוצג באיור. SYS_FAN שבלוח המערכת (ראה "רכיבי לוח 7 מאווררים

39 מודול לחצן הפעלה 7

40 החזרת מודול לחצן ההפעלה למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. ישר ודחף את לשוניות מודול לחצן ההפעלה לתוך החריצים שבלוח העליון. חבר את כבל מודול לחצן ההפעלה אל מחבר לוח המערכת, F_PANEL (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). החזר את הכיסוי העליון למקומו (ראה "החזרת הכיסוי העליון למקומו" בעמוד 55). החזר את הכונן האופטי למקומו (ראה "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 6). החזר את הלוח הקדמי למקומו (ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד 7). החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב ואת ההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם. 7 מודול לחצן הפעלה

41 כבל חריץ הנח את מודול לחצן ההפעלה בצד במקום בטוח. מודול לחצן הפעלה לשוניות מודול לחצן הפעלה () 8 מודול לחצן הפעלה 70

42 מודול לחצן הפעלה אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הסרת מודול לחצן ההפעלה פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את הלוח הקדמי (ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 5). הסר את הכונן האופטי (ראה "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 5). הסר את הכיסוי העליון (ראה "הסרת הכיסוי העליון" בעמוד 5). נתק את כבל מודול לחצן ההפעלה ממחבר לוח המערכת, F_PANEL (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). לחץ על לשוניות מודול לחצן ההפעלה והרם את מודול לחצן ההפעלה כדי לשחררו מהלוח העליון. 69 מודול לחצן הפעלה

43 מכלול Bluetooth 68

44 התקנה מחדש של מכלול Bluetooth פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. החלק בזהירות את כבל מכלול Bluetooth דרך החריץ בלוח הקדמי. ישר את לשונית מכלול Bluetooth עם חריץ מכלול Bluetooth בלוח הקדמי. לחץ על הלשונית של מכלול Bluetooth ודחף למקומה בנקישה. חבר את כבל מכלול ה- Bluetooth למחבר שבלוח המערכת" בעמוד 0). אותה כלפי הלוח הקדמי עד שתיכנס המערכת, F_USB (ראה "רכיבי לוח החזר את הלוח הקדמי למקומו (ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד 7). החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם. 67 מכלול Bluetooth

45 לשונית מכלול Bluetooth מכלול Bluetooth כבל מכלול Bluetooth לוח קדמי 7 הנח את מכלול Bluetooth בצד במקום בטוח. מכלול Bluetooth 66

46 מכלול Bluetooth 5 6 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הסרת מכלול ה- Bluetooth פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את הלוח הקדמי (ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 5). נתק את כבל מכלול ה- Bluetooth ממחבר המערכת" בעמוד 0). לוח המערכת F_USB (ראה "רכיבי לוח לחץ על הלשונית כפי שמוצג באיור ומשוך את מכלול ה- Bluetooth אל מחוץ ללוח הקדמי. החלק והסר בזהירות את מכלול Bluetooth החוצה דרך החריץ בלוח הקדמי. 65 מכלול Bluetooth

47 לוח USB קדמי 6

48 5 6 7 החזרת לוח USB הקדמי למקומו התראה: למניעת נזק למחברי הכבלים ולתפסי ניתוב הכבלים, החלק את לוח USB הקדמי לתוך החריץ המתאים לו בזהירות מרבית. פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. ישר והכנס את תפסי לוח USB הקדמי לתוך החריץ של תפס לוח USB הקדמי. החזר את הבורג שמחבר את לוח USB הקדמי אל הלוח הקדמי של המחשב. חבר את כבלי לוח USB הקדמי למחבר F_USB שבלוח המערכת המערכת" בעמוד 0). החזר את הלוח הקדמי למקומו (ראה "רכיבי לוח (ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד 7). החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם. 6 לוח USB קדמי

49 תפסים () חריץ תפס לוח USB קדמי לוח USB קדמי בורג לוח USB קדמי 6

50 לוח USB קדמי 5 6 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הסרת לוח USB הקדמי הערה: רשוםאת הניתוב של כלהכבלים בעתהסרתם, לאחר התקנת לוח USB הקדמי החדש. פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את הלוח הקדמי (ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 5). כדי שתוכל לנתבם מחדש כהלכה התראה: נקוט משנה זהירות בעת החלקת לוח USB הקדמי החוצה מהמחשב. רשלנות עלולה לגרום נזק למחברי הכבלים ולתפסים המנתבים של הכבלים. נתק את כבלי לוח USB הקדמי ממחבר F_USB שבלוח המערכת המערכת" בעמוד 0). הסר את הבורג שמחבר את לוח USB הקדמי אל הלוח הקדמי של המחשב. (ראה "רכיבי לוח החלק את לוח USB הקדמי כלפי מטה לשחרור התפסים מהלוח הקדמי, ואז משוך אותו אליך. 6 לוח USB קדמי

51 לוח קלט/פלט (I/O) עליון 60

52 החזרת לוח הקלט/פלט העליון למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. ישר את חורי הברגים בלוח הקלט/פלט העליון עם חורי הברגים בלוח העליון. החזר את שני הברגים שמחברים את לוח הקלט/פלט העליון ללוח העליון. חבר את כבלי לוח הקלט/פלט העליון למחברים F_USB ו- F_AUDIO שבלוח המערכת (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). החזר את הכיסוי העליון למקומו (ראה "החזרת הכיסוי העליון למקומו" בעמוד 55). החזר את הכונן האופטי למקומו (ראה "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 6). החזר את הלוח הקדמי למקומו (ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד 7). החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם. 59 לוח קלט/פלט (I/O) עליון

53 לוח קלט/פלט (I/O) עליון ברגים () לוח עליון 8 הסר בזהירות את לוח הקלט/פלט העליון מהלוח העליון. לוח קלט/פלט (I/O) עליון 58

54 לוח קלט/פלט (I/O) עליון אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הסרת לוח הקלט/פלט העליון הערה: רשום את הניתוב של כל הכבלים בעת הסרתם, לאחר התקנת לוח הקלט/פלט העליון החדש. פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את הלוח הקדמי (ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 5). הסר את הכונן האופטי (ראה "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 5). הסר את הכיסוי העליון (ראה "הסרת הכיסוי העליון" בעמוד 5). כדי שתוכל לנתבם מחדש כהלכה נתק את כבלי לוח הקלט/פלט העליון מהמחברים F_USB ו- F_AUDIO שבלוח המערכת (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). הסר את שני הברגים שמחברים את לוח הקלט/פלט העליון ללוח העליון. 57 לוח קלט/פלט (I/O) עליון

55 כיסוי עליון 56

56 5 6 החזרת הכיסוי העליון למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. ישר את הלשוניות שבכיסוי העליון מול החריצים שבלוח העליון. לחץ והחלק את הכיסוי העליון לכיוון חלקו האחורי של המחשב עד לכניסתו למקומו בנקישה. החזר את הכונן האופטי למקומו (ראה "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 6). החזר את הלוח הקדמי למקומו (ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד 7). החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). 55 כיסוי עליון

57 חריצים לשונית שחרור לשוניות כיסוי עליון לוח עליון 5 כיסוי עליון 7 הנח את הכיסוי העליון בצד במקום בטוח. כיסוי עליון 5

58 עליון כיסוי אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הסרת הכיסוי העליון פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את הלוח הקדמי (ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 5). הסר את הכונן האופטי (ראה "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 5). משוך את לשונית השחרור, והחלק את הכיסוי העליון לכיוון חזית המחשב כדי לשחרר את לשוניות הכיסוי העליון מהחריצים שבלוח העליון. משוך את הכיסוי העליון להרחקתו מהלוח העליון. 5 כיסוי עליון

59 כוננים 5

60 החזרת קורא כרטיסי המדיה למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. החלק בעדינות את מובילי קורא כרטיסי המדיה לתוך החריצים שבלוח העליון. החזר את שני הברגים המחברים את קורא כרטיסי המדיה ללוח הקדמי. חבר את כבל קורא כרטיסי המדיה אל מחבר F_USB שבלוח המערכת המערכת" בעמוד 0). החזר את הכיסוי העליון למקומו (ראה "רכיבי לוח (ראה "החזרת הכיסוי העליון למקומו" בעמוד 55). החזר את הכונן האופטי למקומו (ראה "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 6). החזר את הלוח הקדמי למקומו (ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד 7). החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל ולאחר מכן הפעל אותם. 5 כוננים

61 חריצים () מובילי קורא כרטיסי מדיה () לוח עליון קורא כרטיסי מדיה 6 לוח קדמי 5 ברגים () כוננים 50

62 קורא כרטיסי מדיה הסרת קורא כרטיסי המדיה פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את הלוח הקדמי (ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 5). הסר את הכונן האופטי (ראה "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 5). הסר את המכסה העליון (ראה "הסרת הכיסוי העליון" בעמוד 5). הסר את שני הברגים המחברים את קורא כרטיסי המדיה ללוח הקדמי. הברגים נמצאים מתחת לקורא כרטיסי המדיה. נתק את כבל קורא כרטיסי המדיה ממחבר F_USB שבלוח המערכת המערכת" בעמוד 0). החלק והרם את קורא כרטיסי המדיה כדי להסירו מהלוח העליון. (ראה "רכיבי לוח 9 כוננים

63 לוחית מתכת מתנתקת החלק את הכונן האופטי בזהירות לתוך תא הכונן האופטי דרך החלק הקדמי של המחשב. ישר את חורי הברגים בכונן האופטי עם חורי הברגים במארז. הברג את שני הברגים המאבטחים את הכונן האופטי למארז. חבר את כבל החשמל וכבל הנתונים לכונן האופטי (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). החזר את הלוח הקדמי למקומו (ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד 7). החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את לקבלת המחשב וההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם. הוראות על התקנת תוכנה הדרושה לפעולת הכונן, עיין בתיעוד המצורף לכונן. בדוק בהגדרת המערכת המערכת" בעמוד 95). כוננים אם היו שינויים בתצורת הכונן (ראה "תוכנית שירות להגדרת

64 בורג כדי להתקין המתנתקת. כונן אופטי משני, הכנס מברג וסובב אותו כדי להסיר את לוחית המתכת משוך את לוחית המתכת המתנתקת מהמארז. 7 כוננים

65 כבל חשמל כבל נתונים כונן אופטי ברגים () 7 הנח את הכונן האופטי בצד במקום בטוח. החזרת הכונן האופטי למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את הבורג מהכונן האופטי הישן והכנס אותו לכונן האופטי החדש. כוננים 6

66 החזרת תא הכונן הקשיח למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. יישר את חורי הברגים בתא כונן הקשיח עם חורי הברגים במארז. החזר את שלושת הברגים שמאבטחים את תא הכונן הקשיח למארז. חבר את כבל החשמל וכבל המערכת" בעמוד 0). החזרת הכונן הקשיח הראשי למקומו 0 הנתונים לכונן הקשיח המשני, אם קיים כזה (ראה "רכיבי לוח פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. עיין בתיעוד המצורף לכונן על מנת לוודא כי תצורת הכונן מוגדרת עבור המחשב שלך. הכנס את הכונן הקשיח הראשי לתוך תא הכונן הקשיח. יישר את חורי הברגים בכונן הקשיח הראשי עם חורי הברגים במארז. הברג את ארבעת הברגים המאבטחים את הכונן הקשיח הראשי לתושבת. חבר את כבל החשמל וכבל בעמוד 0). הנתונים לכונן הקשיח הראשי (ראה "רכיבי לוח המערכת" החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל ולאחר מכן הפעל אותם. לקבלת הוראות על התקנת תוכנה הדרושה לפעולת הכונן, עיין בתיעוד המצורף לכונן הקשיח. בדוק בהגדרת המערכת המערכת" בעמוד 95). כונן אופטי הסרת הכונן האופטי 5 6 אם היו שינויים בתצורת הכונן (ראה "תוכנית שירות להגדרת פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את הלוח הקדמי (ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 5). נתק את כבל החשמל וכבל הנתונים מהכונן האופטי. הערה: אם אינך מתקין חזרה את הכונן האופטי באותו זמן, נתק את הקצה השני של כבל הנתונים ממחברלוח המערכת והנח אותו בצד. באפשרותך להשתמש בכבל הנתונים להתקנת כונן אופטי במועד מאוחר יותר. הסר את שני הברגים המאבטחים את הכונן האופטי למארז. דחף והחלק את הכונן האופטי החוצה דרך חזית המחשב. 5 כוננים

67 תא הכונן הקשיח ברגים () כונן קשיח משני 5 החזרת הכונן הקשיח המשני למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. עיין בתיעוד המצורף לכונן הקשיח על מנת לוודא כי תצורת הכונן מוגדרת עבור המחשב שלך. הכנס את הכונן הקשיח המשני לתוך תא הכונן הקשיח. יישר את חורי הברגים בכונן הקשיח המשני עם חורי הברגים בתא הכונן הקשיח. החזר את ארבעת הברגים המאבטחים את מסגרת הכונן הקשיח המשני לתא הכונן הקשיח. כוננים

68 נתק את כבל החשמל וכבל המערכת" בעמוד 0). החלק את תא הכונן הקשיח החוצה לכיוון גב המארז. הנתונים מהכונן הקשיח המשני, אם קיים כזה (ראה "רכיבי לוח 5 6 כבל חשמל כבל נתונים תא הכונן הקשיח ברגים () 5 כונן קשיח משני 5 6 הסרת הכונן הקשיח המשני פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את הכונן הקשיח הראשי (ראה "הסרת הכונן הקשיח הראשי" בעמוד ). הסר את תא הכונן הקשיח (ראה "הסרת תא הכונן הקשיח" בעמוד ). הסר את ארבעת הברגים המאבטחים את מסגרת הכונן הקשיח המשני לתא הכונן הקשיח. החלק את הכונן הקשיח המשני אל מחוץ לתא הכונן הקשיח. כוננים

69 כבל חשמל כבל נתונים כונן קשיח ראשי ברגים () אם הסרת הכונן הקשיח משנה את תצורת הכוננים, הקפד לשקף שינויים אלה גם בהגדרות המערכת (ראה "תוכנית שירות להגדרת המערכת" בעמוד 95). 6 הסרת תא הכונן הקשיח פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את הכונן הקשיח הראשי (ראה "הסרת הכונן הקשיח הראשי" בעמוד ). הסר את שלושת הברגים שמאבטחים את תא הכונן הקשיח למארז. כוננים

70 כוננים 9 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell כונן קשיח 5 הסרת הכונן הקשיח הראשי התראה: בעת החלפת כונן קשיח המכיל נתונים שברצונך לשמור, בצע גיבוי של הקבצים לפני שתתחיל בהליך זה. פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). נתק את כבל החשמל וכבל הנתונים מהכונן הקשיח. הערה: אם אינך מתקין חזרה את הכונן הקשיח באותו זמן, נתק את הקצה השני של כבל הנתונים ממחבר לוח המערכת והנח אותו בצד. באפשרותך להשתמש בכבל הנתונים להתקנת כונן קשיח במועד מאוחר יותר. הסר את ארבעת הברגים שמאבטחים את הכונן הקשיח למארז. התראה: הקפד לא לשרוט את לוח המעגלים של הכונן הקשיח, בעת ההסרה או ההתקנה חזרה של הכונן הקשיח. החלק את הכונן הקשיח החוצה לכיוון גב המחשב. כוננים

71 חבר מחדש את המחשב ואת ההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם. להשלמת ההתקנה, ראה "קביעת תצורה של המחשב לאחר הסרה או התקנה של כרטיס "PCI Express בעמוד קביעת תצורה של המחשב לאחר הסרה או התקנה של כרטיס PCI Express הערה: לקבלת מידע על מיקום המחברים החיצוניים, עיין במדריך ההתקנה. לקבלת מידע על התקנת מנהלי התקנים ותוכנות עבור הכרטיס, עיין בתיעוד המצורף לכרטיס. כרטיס קול כרטיס רשת מותקן היכנס להגדרת המערכת (ראה "תוכנית שירות להגדרת המערכת" בעמוד 95). עבור אל Onboard Audio Controller (בקר שמע על הלוח) ולאחר מכן שנה את ההגדרה ל- Disabled (מנוטרל). חבר את התקני השמע החיצוניים למחברי כרטיס הקול. היכנס להגדרת המערכת (ראה "תוכנית שירות להגדרת המערכת" בעמוד 95). עבור אל Onboard LAN Controller (בקר LAN על הלוח) ולאחר מכן שנה את ההגדרה ל- Disabled (מנוטרל). חבר את כבל הרשת למחבר של כרטיס הרשת. מוסר היכנס להגדרת המערכת (ראה "תוכנית שירות להגדרת המערכת" בעמוד 95). עבור אל Onboard Audio Controller (בקר שמע על הלוח) ולאחר מכן שנה את ההגדרה ל- Enabled (מאופשר). חבר את התקני השמע החיצוניים למחברי הלוח האחורי של המחשב. היכנס להגדרת המערכת (ראה "תוכנית שירות להגדרת המערכת" בעמוד 95). עבור אל Onboard LAN Controller (בקר LAN על הלוח) ולאחר מכן שנה את ההגדרה ל- Enabled (מאופשר). חבר את כבל הרשת למחבר של כרטיס הרשת המשולב. כרטיסי PCI Express 0

72 החזרת כרטיסי PCI Express למקומם פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הכן את הכרטיס להתקנה. לקבלת מידע אודות הגדרת התצורה של הכרטיס, ביצוע חיבורים פנימיים או התאמה אחרת של הכרטיס למחשב שברשותך, עיין בתיעוד המצורף לכרטיס. הנח את כרטיס PCI Express בחריץ שעל לוח המערכת ולחץ כלפי מטה בחוזקה. ודא שכרטיס PCI Express מוכנס היטב בחריץ. חריץ כרטיס PCI-Express x כרטיס PCI Express x כרטיס PCI Express x6 חריץ כרטיס PCI-Express x6 החזר את כן החזקת הכרטיס למקומו (ראה "החזרת כן החזקת הכרטיס למקומו" בעמוד 6). חבר את הכבלים שיש לחבר לכרטיס. לקבלת מידע אודות חיבורי הכבלים של הכרטיס, עיין בתיעוד המצורף לכרטיס. התראה: אל תנתב את כבלי הכרטיס על גבי הכרטיסים או מאחוריהם. ניתוב כבלים על הכרטיסים עלול למנוע סגירה כהלכה של מכסה המחשב או לגרום נזק לציוד. החזר את תושבת הכרטיס הגרפי, בעמוד 0). אם ישים (ראה "החזרת תושבת הכרטיס הגרפי למקומה" החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6) כרטיסי PCI Express

73 5 6 הסר את תושבת הכרטיס הגרפי, אם ישים (ראה "הסרת תושבת הכרטיס הגרפי" בעמוד 9). הסר את כן החזקת הכרטיס נתק את כל הכבלים המחוברים לכרטיס, אם יש. הסר את כרטיס Express-PCI מחריץ הכרטיס: (ראה "הסרה של כן החזקת הכרטיס" בעמוד 5). עבור כרטיס,PCI Express x אחוז בכרטיס בפינותיו העליונות ושחרר אותו מהמחבר. עבור כרטיס,PCI Express x6 דחף את לשונית האבטחה, אחוז בכרטיס בפינותיו העליונות ולאחר מכן שחרר אותו מהמחבר. חריץ כרטיסx PCI-Express כרטיס PCI Express x חריץ כרטיס PCI-Express x6 לשונית אבטחה 5 כרטיס PCI Express x6 אם אתה מסיר את הכרטיס באופן תמידי, התקן לוחית כיסוי זמנית בפתח חריץ הכרטיס. הערה: התקנת לוחיות כיסוי על פתחים של חריצי כרטיסים ריקים נחוצה כדי לשמור על אישור FCC של המחשב. נוסף על כך, הלוחיות משמשות למניעת חדירה של אבק ולכלוך למחשב. 7 כרטיסי PCI Express 8

74 בורג תפסי מוביל () תושבת קיבוע הכרטיסים פס יישור מוביל יישור 6 לוחית כיסוי 5 7 חריצי מוביל () הסרת כרטיסי PCI Express פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). 7 כרטיסי PCI Express

75 בורג תושבת קיבוע הכרטיסים החזרת כן החזקת הכרטיס למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. החזר למקומה את תושבת קיבוע הכרטיסים, תוך שאתה מוודא ש: תפס המוביל מיושר עם החריץ במוביל. החלק העליון של כל הכרטיסים ולוחיות הכיסוי מיושר עם פס היישור. החריץ בחלקו העליון של הכרטיס או של לוחית הכיסוי, מתאים סביב מוביל היישור. החזר את הבורג המאבטח את תושבת קיבוע הכרטיסים. החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). כרטיסי PCI Express 6

76 8 כרטיסי PCI Express אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הסרה של כן החזקת הכרטיס פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את הבורג המאבטח את תושבת קיבוע הכרטיסים. הרם את תושבת קיבוע הכרטיסים והנח אותה בצד במקום בטוח. 5 כרטיסי PCI Express

77 אלחוטי Mini-Card כרטיס

78 חבר את כבלי האנטנה המתאימים לכרטיס ה- WLAN שאתה מתקין. על התווית של כרטיס ה- WLAN מסומנים שני משולשים (שחור ולבן): חבר את הכבל השחור למחבר המסומן במשולש שחור. חבר את הכבל הלבן למחבר המסומן במשולש לבן. החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר מחדש את המחשב ואת ההתקנים לשקעי חשמל והפעל אותם אלחוטי Mini-Card כרטיס

79 Mini-Card כבלי אנטנה () תפסים () שחרר את ה- Mini-Card על-ידי לחיצה על התפסים באחד מצדי הכרטיס. הרם את כרטיס ה- Mini-Card והוצא אותו מהמחבר בלוח המערכת. התראה: כשכרטיס ה- Mini-Card נמצא מחוץ למחשב, אחסן אותו באריזה אנטיסטטית (עיין בסעיף "הגנה מפני פריקת מטען אלקטרוסטטי" בהוראות הבטיחות הנלוות למחשב). 5 החזרת כרטיס ה- Mini-Card למקומו התראה: המחברים מסומנים בקודים עלול לפגוע במחברים. כדי להבטיח הכנסה נכונה. שימוש בכוח מופרז התראה: כדי להימנע מנזק לכרטיס ה- Mini-Card, ודא שאין כבלים או כבלי אנטנה מתחת לכרטיס ה- Mini-Card. פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. ישר את חריץ כרטיס ה- Mini-Card עם הלשונית שבמחבר לוח המערכת. הכנס את כרטיס ה- Mini-Card בזווית של 5 מעלות למחבר לוח המערכת. לחץ על הקצה השני של כרטיס ה- Mini-Card כלפי מטה עד שהוא יינעל למקומו. אם לא שמעת את הנקישה, הסר את ה- Mini-Card והתקן אותו מחדש. אלחוטי Mini-Card כרטיס

80 כרטיס Mini-Card אלחוטי 7 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell התראה: כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או נגיעה במשטח מתכת לא צבוע (כגון מחבר במחשב). התראה: כשכרטיס ה- Card-Mini נמצא מחוץ למחשב, אחסן אותו באריזה אנטיסטטית (עיין בסעיף "הגנה מפני פריקת מטען אלקטרוסטטי" בהוראות הבטיחות הנלוות למחשב). הערה: חברת Dell אינה יכולה לערוב לתאימות או לספק תמיכה לכרטיסי Mini-Card שמקורם אינו מחברת.Dell אם הזמנת כרטיס Mini-Card אלחוטי יחד עם המחשב, הכרטיס כבר מותקן במחשב. המחשב שלך תומך בחריץ Mini-Card בחצי גודל אחד עבור רשת מקומית אלחוטית.(WLAN) הסרת כרטיס ה- Mini-Card פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). נתק את כבלי האנטנה מכרטיס ה- Mini-Card. אלחוטי Mini-Card כרטיס

81 תושבת כרטיס גרפי ברגים () החזרת תושבת הכרטיס הגרפי למקומה פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. ישר את חורי הברגים בתושבת הכרטיס הגרפי עם חורי הברגים במארז. החזר את שני הברגים שמחברים את תושבת הכרטיס הגרפי למארז. החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). 0 תושבת כרטיס גרפי

82 תושבת גרפי כרטיס 6 5 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הערה: תושבת הכרטיס הגרפי נמצאת במחשב רק אם הזמנת כרטיס גרפי ברוחב כפול במועד הרכישה. הסרת תושבת הכרטיס הגרפי פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). הסר את שני הברגים שמחברים את תושבת הכרטיס הגרפי למארז. הרם את תושבת הכרטיס הגרפי אל מחוץ למארז. הנח את תושבת הכרטיס הגרפי בצד במקום בטוח. תושבת כרטיס גרפי 9

83 לוח קדמי 8

84 החזרת הלוח הקדמי למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף" לפני שתתחיל "בעמוד. ישר והכנס את תפסי הלוח הקדמי לתוך החריצים שלהם. סובב את הלוח הקדמי לכיוון המחשב עד שלשוניות הלוח הקדמי יכנסו למקומן בנקישה. לוח קדמי חריצי לוח קדמי () לוח קדמי לשוניות לוח קדמי () תפסי לוח קדמי () החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). 5 7 לוח קדמי

85 לוח קדמי חריצי לוח קדמי () לשוניות לוח קדמי () תפסי לוח קדמי () 5 לוח קדמי 6 הנח את הלוח הקדמי בצד במקום בטוח. לוח קדמי 6

86 לוח קדמי 5 5 אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, כני הרכבה, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידיDell. הסרת הלוח הקדמי פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). העמד את המחשב באופן אנכי. אחוז ושחרר סובב ומשוך את הלוח מהחריצים שלהם. בזו אחר זו את הלשוניות של הלוח הקדמי על-ידי הרחקתן מהלוח הקדמי. הקדמי מהחלק הקדמי של המחשב כדי לשחרר את תפסי הלוח הקדמי 5 לוח קדמי

87 מודולי זיכרון

88 מגרעות () תפס אחיזה (נכנס למקומו כהלכה) החזר את כיסוי המחשב למקומו (ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד 6). חבר את המחשב וההתקנים לשקעי חשמל ולאחר מכן הפעל אותם. אם מופיעה הודעה שמציינת שגודל הזיכרון השתנה, הקש <F> כדי להמשיך. היכנס למחשב. כדי לוודא שהזיכרון הותקן כהלכה, לחץ על הלחצן Start (התחל) Control Panel (לוח הבקרה) System (מערכת). בדוק את כמות הזיכרון (RAM) הרשומה. מודולי זיכרון

89 מגרעות () חריץ לשונית מודול זיכרון התראה: כדי למנוע פגיעה במודול הזיכרון, לחץ על מודול הזיכרון ישר כלפי מטה לתוך המחבר, תוך כדי הפעלת כוח שווה על שני קצות מודול הזיכרון. הכנס את מודול הזיכרון לתוך המחבר עד שייכנס למקומו בנקישה. אם תכניס את מודול הזיכרון כהלכה, תפסי האבטחה ייכנסו לתוך המגרעות שבשני קצות מודול הזיכרון. מודולי זיכרון

90 מודולי זיכרון תואמים במחברי DIMM מספר ו- (תפסי אבטחה לבנים) מודולי זיכרון תואמים במחברי DIMM מספר ו- (תפסי אבטחה שחורים) ישר את המגרעת שבחלק התחתון של מודול הזיכרון עם הלשונית שבמחבר. מודולי זיכרון

91 מחבר מודול זיכרון תפס אבטחה אחוז במודול הזיכרון ומשוך כלפי מעלה. אם קשה להסיר את מודול הזיכרון, הזז בעדינות את מודול הזיכרון קדימה ואחורה כדי להסירו מהמחבר. 5 החזרת מודולי הזיכרון למקומם פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. לחץ החוצה את תפס האבטחה בכל קצה של מחבר רכיב הזיכרון. התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell התראה: אין להתקין מודולי זיכרון ECC או.DDRU התראה: בעת הסרת מודולי הזיכרון המקוריים מהמחשב במהלך שדרוג זיכרון, הפרד אותם ממודולים חדשים שיש לך, גם אם רכשת את המודולים החדשים מ- Dell. במידת האפשר, אל תתאים מודול זיכרון מקורי למודול זיכרון חדש. אחרת, המחשב עלול שלא להתחיל לפעול כראוי. תצורות הזיכרון המומלצות הן: מודולי זיכרון תואמים מותקנים במחברי DIMM מספר ו- ומודולי זיכרון תואמים נוספים מותקנים במחברי DIMM מספר, ו-. 0 מודולי זיכרון

92 מודולי זיכרון אזהרה: לפני העבודה בחלק הפנימי של המחשב, קרא את המידע בנושא בטיחות המצורף למחשב. לעיון במידע על נהלים מומלצים נוספים בנושא בטיחות, בקר בדף הבית בנושא עמידה בדרישות התקינה בכתובת. אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, נתק תמיד את המחשב משקע החשמל לפני הסרת הכיסוי. אזהרה: אין להפעיל את המחשב ללא הכיסויים שלו (כולל כיסויי המחשב, הלוחות הקדמיים, לוחיות כיסוי, תוספי הלוח הקדמי וכדומה). התראה: תיקונים במחשב יבוצעו על-ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell הסרת מודולי הזיכרון פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. הסר את כיסוי המחשב (ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד 5). אתר את מודולי הזיכרון בלוח המערכת (ראה "רכיבי לוח המערכת" בעמוד 0). לחץ החוצה את תפס האבטחה בכל קצה של מחבר רכיב הזיכרון. מודולי זיכרון 9

93 8 כיסוי המחשב

94 בורג חריצים כיסוי המחשב 7 העמד את המחשב באופן אנכי. כיסוי המחשב 7

95 בורג כיסוי המחשב החזרת 5 6 כיסוי המחשב למקומו פעל על פי ההוראות בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. חבר את כל הכבלים וקפל אותם כך שלא יפריעו. ודא שבתוך המחשב לא נשארו כלים או חלקי חילוף. יישר את הלשוניות בתחתית כיסוי המחשב עם החריצים הממוקמים לאורך קצה המארז. לחץ כלפי מטה על כיסוי המחשב והחלק אותו לכיוון החלק הקדמי של המחשב. הברג חזרה את הבורג המאבטח את כיסוי המחשב למארז. 6 כיסוי המחשב

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו - מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמוד דרכים באיתור תקלות ופתרונן. ליישם את הידע על מנת

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד