Israel Shimonov Amir Bartov Dudi Berland Nir Cohen Sasson Oren Elkabetz Jonathan Robinson Ayana Wechsler Corinne Bitton Liron Azriel Benjamin Ben Zimr

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Israel Shimonov Amir Bartov Dudi Berland Nir Cohen Sasson Oren Elkabetz Jonathan Robinson Ayana Wechsler Corinne Bitton Liron Azriel Benjamin Ben Zimr"

תמליל

1 Israel Shimonov Amir Bartov Dudi Berland Nir Cohen Sasson Oren Elkabetz Jonathan Robinson Ayana Wechsler Corinne Bitton Liron Azriel Benjamin Ben Zimra Shimrit Melman Liron Sapir Bezalel Rodrig Nimrod Zohar Ido Lachman Yitamar Navott Tal Naar Uria Mansur Matan Bouskila Ofir Saada Oren Klagsbald Adi Mashiach Nofar Haber Igor Katz, Head of Professional Dept. ישראל שמעונוב אמיר ברטוב דודי ברלנד ניר כהן ששון אורן אלקבץ יונתן רובינזון עיינה וקסלר קורין ביטון לירון עזריאל בנימין בן זמרה שמרית מלמן לירון ספיר בצלאל רודריג נמרוד זוהר עידו לכמן איתמר נבות טל נער אוריה מנסור מתן בוסקילה אופיר סעדה אורן קלגסבלד עדי משיח נופר חבר איגור כץ, מנהל מחלקה מקצועית 20 תל אביב, מספרנו: במאי 5144 לכבוד רזניק, פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה )"הנאמן"( ג.א.נ., הנדון: הצעה מחייבת מעודכנת לרכישת לניהול נכסי Starwood West Limited )"החברה"( בשם מרשתנו, Namdar Realty Group LLC )להלן: "חברת הניהול"(, חברה פרטית אשר התאגדה בארה"ב בבעלותו של מר יגאל נמדר ובני משפחתו או כל חברה אחרת שתהיה בבעלות מר יגאל נמדר או בני משפחתו )להלן ביחד: "קבוצת נמדר"(, ובהמשך להצעת קבוצת נמדר מיום 12 במאי 2020, הננו מתכבדים להציע הצעה מחייבת מעודכנת לביצוע הסדר נושים בחברה, במסגרתו קבוצת נמדר תסייע לחברה ולמחזיקי אגרות החוב של החברה במימוש הזכויות בנכסים המניבים 1 ובתאגידים המועברים 2 )כהגדרת מונחים אלו בדוח התקופתי של החברה לשנת ) 2018 המוחזקים על ידי החברה, כנגד השתתפות ברווחים מהפעלה ומימוש הנכסים המניבים, הכל כמפורט בהצעת הסדר מעודכנת זו להלן )להלן: "ההסדר" "הצעת ההסדר" או "ההסדר המוצע"(. יובהר כי למועד הצעת ההסדר, Namco,Realty Ltd חברה פרטית בבעלות יגאל נמדר, אשר אגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אינה צד להסדר המוצע. להסרת ספק, למועד זה ההסדר המוצע מוצע על ידי תאגידים בבעלותו של מר יגאל נמדר, אשר אינם חלק מ Ltd. Namco Realty הנכסים המניבים הינם Great,Franklin Park Mall,Belden Village Mall,Parkway Plaza,Plaza West Covina Mall Southlake Mall,Capital Mall,Northern Mall כמפורט בטבלה בסעיף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 )להלן: "הנכסים המניבים"(. התאגידים המועברים הינם כל התאגידים המפורטים בטבלה שבסעיף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 )לעיל ולהלן: "התאגידים המועברים"(. 1 2

2 קבוצת נמדר קבוצת נמדר הינה קבוצת חברות העוסקות בנדל"ן בארה"ב, המצויות בשליטה ובבעלות של מר יגאל נמדר, איש עסקים יהודי אמריקאי )להלן: "מר נמדר(, אשר מקום מושבה ב,Great Neck לונג איילנד )ניו יורק(. הקבוצה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב, בעיקר בתחום המסחר,)Retail( במסגרתו היא רוכשת, מחזיקה ומתפעלת מגוון רחב של נכסי נדל"ן מניב המשמשים למסחר )Retail( בדגש על קניונים ומרכזים מסחריים Centers) (Shopping ברחבי ארה"ב, וכן משקיעה, בהיקף מצומצם, בנכסי נדל"ן מניב מסחרי המשמשים למשרדים. לקבוצה ניסיון נרחב בכל ההיבטים של נדל"ן מסחרי בארה"ב. קבוצת נמדר מנוהלת על ידי מר נמדר, אשר הינו מוביל ומנהל באופן אישי את ענייני הקבוצה, וביחד עם צוות עובדים רחב, מלווה את עסקאות הנדל"ן של הקבוצה, החל משלב הרכישה, המימון וההשבחה הראשונית של הנכס וכלה בשלב התאמת הנכס לשוכרים, מיתוג הנכס וניהולו היום יומי. לקבוצת נמדר מערכת יחסים איתנה עם מלווים רבים בארה"ב. בחודש דצמבר שנת 2016 העביר מר נמדר ל. Ltd Namco Realty )להלן: "נמקו"(, חברה זרה )BVI( בבעלותו המלאה, את החזקותיו במספר נכסים מניבים מסוג מרכזים מסחריים בארה"ב, אגב הנפקת אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. ממועד זה הפכה נמקו לתאגיד מדווח, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כאמור לעיל, למועד זה נמקו אינה צד להצעת ההסדר. למן מועד הנפקתה ועד מועד זה, גדלה נמקו באופן משמעותי. נכון למועד הצעה זו מחזיקה נמקו באמצעות חברות מוחזקות )לבד ויחד עם שותפים( בפורטפוליו מגוון של נכסי נדל"ן בעיקר למטרות מסחר ברחבי ארה"ב, הכולל כ 78 נכסים הממוקמים ב 28 מדינות בארה"ב. בחודש ספטמבר 2019, הנפיקה נמקו סדרת אגרות חוב נוספת לציבור בישראל. מרבית נכסי נמקו משמשים כמרכזים מסחריים ומקצתם לקמעונאות ולמשרדים ברחבי ארה"ב. להערכת קבוצת נמדר, הניסיון והקשרים שצברה בארה"ב בניהול מרכזים מסחריים, כמו גם קשריה עם גופים ממנים בארה"ב וניסיונה בביצוע עסקאות מימון )לרבות ארגון מחדש( של מרכזים מסחריים, עשויים לסייע באופן ממשי לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב במימוש נכסי החברה וקבלת תמורות מניהול, הפעלה ומימוש של נכסי החברה. ההצעה 2.1 ניהול הנכסים המניבים והתאגידים המועברים החל ממועד ההשלמה, קבוצת נמדר תעניק שירותי ניהול בקשר לניהול הנכסים המניבים ותפעולם. שירותי הניהול יכללו, בין היתר, ניהול שוטף של הנכסים המניבים, איתור שוכרים, ניהול משאים ומתנים לחידוש הסכמי שכירות, פיקוח על שירותי בניה ושיפוץ של הנכסים המניבים, ניהול משאים ומתנים עם גורמים פיננסים לצורך הארכת תקופות הלוואות, דחיית מועדי תשלום, ארגון ומימון מחדש של הלוואות שהועמדו בקשר לנכסים המניבים, ניהול משאים ומתנים עם רוכשים פוטנציאליים של הנכסים וכיו"ב )להלן ביחד: "שירותי ניהול הנכסים"(. בגין הענקת שירותי ניהול הנכסים ישולמו לקבוצת נמדר דמי ניהול כמפורט בסעיף 2.4 ובנספח א' להלן )להלן: "דמי הניהול"(. 2.2 התמורה למחזיקי אגרות החוב החברה, בעל התפקיד שימונה על ידי בית המשפט המוסמך )לעיל ולהלן: "בעל התפקיד"( או מחזיקי אגרות החוב )לעיל ולהלן: "מחזיקי אגרות החוב"(, לפי העניין, יהיו זכאים לקבלת תשלומים וזכויות כדלקמן: מזומנים בחברה, בחשבונות התאגידים המועברים בחשבון הנאמן זכויות בחשבונות התאגידים המועברים ובחשבון הנאמן יהיה כדלקמן: מזומנים בחשבון הנאמן: מלוא המזומנים המצויים בחשבון הנאמן, אשר בהתאם לדיווח החברה מיום הסתכמו בסך של מיליון ש"ח,.1.2 2

3 א) ב) ג) ד) ה) ) ) ) ) ) בתוספת יתרת המזומנים שתיוותר בקופת החברה סולו נכון למועד ההשלמה אשר, ישמשו לביצוע תשלומים למחזיקי אגרות החוב. יתרות מזומנים בלתי מוגבלים בקופת החברה ובחשבונות התאגידים המועברים: זכות ביתרות המזומנים הבלתי מוגבלים על ידי כל הוראת הסכם )לרבות הסכמי ההלוואה עם מלווים בכירים בארצות הברית(, הניתנים לשימוש ואשר יהיו בקופת החברה )סולו( ובחשבונות התאגידים המועברים )להלן: "מזומנים בלתי מוגבלים"(, תהיה כדלקמן: לאחר מועד ההשלמה, תערוך קבוצת נמדר בחינה של סכומי המזומנים הבלתי מוגבלים, נכון למועד ההשלמה )להלן: "הסכום הראשוני"(. מיד לאחר בירור הסכום הראשוני, ישולם מתוך יתרת המזומנים הבלתי מוגבלים סך בשיעור 50% מיתרת הסכום הראשוני, ככל שתהיינה )להלן: "התשלום הראשוני"(. לאחר ביצוע התשלום הראשוני, תיצברנה מתוך תזרים ההכנסות השוטף של הנכסים המניבים יתרה מינימאלית של מזומנים בלתי מוגבלים בסך של 30 מיליון דולר )להלן: "כרית המזומנים המינימאלית"(. עד לצבירת כרית המזומנים המינימאלית, לא תבוצענה חלוקות של רווחי התאגידים המועברים לפי סעיף להלן; ולאחר צבירת כרית המזומנים המינימאלית )ככל שתיצבר(, לא תבוצענה חלוקות של רווחי התאגידים המועברים לפי סעיף להלן אשר תוצאתן תהיה כי יתרת המזומנים הבלתי מוגבלים תפחת מסכום כרית המזומנים המינימאלית )למען הסר ספק מובהר כי האמור אינו יוצר כל מניעה לביצוע תשלומי דמי הניהול השוטפים לקבוצת נמדר לפי סעיף להלן(. על אף האמור בסעיף זה או בכל הוראה אחרת בהסדר זה )אולם מבלי לגרוע מההוראות ביחס לתשלום הראשוני(, מובהר בזאת למען הסר ספק כי: )1( קבוצת נמדר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להחליט לבצע חלוקות של רווחי התאגידים המועברים בטרם צבירת כרית המוזמנים המינימאלית ו/או לבצע חלוקות שתוצאתן תהיה כי יתרת המוזמנים הבלתי מוגבלים תפחת מכרית המוזמנים המינימאלית ו/או להשתמש בכספי כרית המזומנים המינימאלית לכל מטרה אחרת, לרבות, אך לא רק, לצורך תשלומי קרן וריבית למלווים הבכירים, תשלום מקדמה או פידיון מוקדם למלווים הבכירים )כהגדרת מונח זה להלן( לצורך הארכת מועדי פירעון או שינוי תנאי ההלוואה של החוב הבכיר )כהגדרת מונח זה להלן(; )2( אין באמור בסעיף )ב( )ב( לעיל כדי להוות התחייבות או מצג מצד קבוצת נמדר בנוגע לצבירת כרית המוזמנים המינימאלית או כל סכום אחר; ו) 3 ( למחזיקי אגרות החוב לא תעמוד כל טענה בקשר עם צבירת כרית המזומנים המינימאלית ו/או השימוש בכספי כרית המוזמנים המינימאלית כאמור. ככל שלאחר ביצוע התשלום הראשוני, יצברו מזומנים בלתי מוגבלים באופן שסך המזומנים הבלתי מוגבלים יעמוד על סך של 34 מיליון דולר או יותר, ישולם סך נוסף של 4 מיליון דולר )להלן: "התשלום השני"(. לאחר ביצוע התשלום השני, יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב או בעל התפקיד, לפי העניין, לזכות השתתפות ברווחי התאגידים המועברים, ביחד עם קבוצת נמדר, בהתאם למפורט בסעיף להלן. על אף האמור בסעיף )ד( )ד( לעיל בעניין תשלום השני, ובנוסף ומבלי לגרוע מהזכות לקבל את התשלום הראשוני כמפורט בסעיף

4 )1( )2( )א( )א( לעיל, במקרה שבו אירע אירוע חדלות פרעון, כהגדרת המונח להלן, תהיה זכאות לסכומים המפורטים להלן: במקרה שבו אירע אירוע חדלות פרעון בנכסים המניבים קודם ליום 30 באוגוסט 2021, יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים מתוך יתרות המזומנים הבלתי מוגבלים )ככל שתהיינה( לקבל סכום השווה ל 50% מהסכום הראשוני. בנוסף, יהיו מחזיקי אגרות החוב וקבוצת נמדר בעלי זכות השתתפות בשיעור 50%, כל אחד, מיתרות המזומנים הבלתי המוגבלים שישארו )ככל שתהיינה( בקופת החברה ובחשבונות התאגידים המועברים, לאחר ביצוע התשלום האמור. במקרה שבו אירע אירוע חדלות פרעון בנכסים המניבים ביום 30 באוגוסט 2021 או בכל מועד לאחר מכן, יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים מתוך יתרות המזומנים הבלתי מוגבלים )ככל שתהיינה( לסכום השווה ל 50% מהסכום הראשוני, בניכוי 10 מיליון דולר. מובהר כי ככל שהסכום האמור )קרי, הסכום השווה ל 50% מהסכום הראשוני בניכוי 10 מיליון דולר( יהיה בעל ערך שלילי, מחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לכל תשלום. בנוסף )וככל שערך התשלום האמור אינו שלילי(, יהיו מחזיקי אגרות החוב וקבוצת נמדר בעלי זכות השתתפות בשיעור 50%, כל אחד, מיתרות המזומנים הבלתי המוגבלים שישארו )ככל שתהיינה( בקופת החברה ובחשבונות התאגידים המועברים, לאחר ביצוע התשלום האמור. בהסדר זה, "אירוע חדלות פרעון בנכסים המניבים", משמע: פתיחת הליכים משפטיים על ידי המלווים של החוב הבכיר בנכסים המניבים )לעיל ולהלן: "המלווים הבכירים" ו"החוב הבכיר", לפי העניין( לצורך העמדה לפירעון מיידי של החוב הבכיר של החברה או לקיחת הנכסים המניבים, או מי מהם, על ידי המלווים של החוב הבכיר לצורך מימושם. כל זאת, אם ההליך לא בוטל תוך 45 ימים ממועד פתיחתו. במועד ביצוע כל תשלום כאמור לעיל, תעביר קבוצת נמדר לחברה או לבעל התפקיד, לפי העניין, קובץ אקסל פעיל בדבר אופן חישוב חלק מחזיקי אגרות החוב בתשלום האמור. יצויין כי בהתאם לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום )מס' אסמכתא (, יתרת המזומנים של החברה וחברות הבת של החברה, שאינה מופקדת בחשבונות מוגבלים, עומדת על סך של כ 27 מיליון דולר. מובהר כי למועד זה אין בידי קבוצת נמדר יכולת לאמת מידע זה או להעריך את הסכומים שיועברו בפועל לנאמן או למחזיקי אגרות החוב מחשבונות אלו. זכות השתתפות ברווחי התאגידים המועברים )סולו( החל ממועד ההשלמה ובכפוף לאמור בסעיף לעיל, מחזיקי אגרות החוב יהיו זכאים ל 50% מרווחי התאגידים המועברים, וזאת עד למועד שבו ישולם לנאמן או למחזיקי אגרות החוב של החברה סך כולל של 100 מיליון דולר ארה"ב, מתוך המקורות המפורטים בסעיפים לעיל עד להלן 3 )להלן: "הסכום המינימאלי"(. לאחר תשלום הסכום המינימאלי, מחזיקי אגרות החוב יהיו זכאים ל 25% מרווחי התאגידים המועברים )להלן: "חלק מחזיקי אגרות החוב ברווחי התאגידים המועברים"(. מובהר כי האמור לעיל אינו מהווה התחייבות או מצג מצד קבוצת נמדר לתשלום הסכום המינימאלי או כל סכום אחר מובהר כי הסך של 100 מיליון ש"ח כולל, בין היתר, את הכספים המופקדים בחשבון הנאמן, חשבון החברה וחשבונות התאגידים המועברים, נכון למועד הצעה זו. 3

5 "רווחי התאגידים המועברים" משמע סך השווה ל: )1( הכנסות התאגידים המועברים מדמי ניהול, דמי שכירות ושירותים נלווים )כגון החזקה, חניה, אבטחה וכיו"ב(; בניכוי )2( כלל ההוצאות שהוצאו בקשר לנכסים המניבים והתאגידים המועברים; בניכוי )3( דמי הניהול השוטפים )כהגדרת מונח זה להלן(; וכן בניכוי )4( הוצאות המימון ותשלומים מכוח הסכמי ההלוואה שנחתמו בקשר עם הנכסים המניבים והתאגידים המועברים. קבוצת נמדר תהיה זכאית לקבל את יתרת רווחי התאגידים המועברים )דהיינו 50% או 75%, לפי העניין, מרווחי התאגידים המועברים( כדמי ניהול, כאמור בסעיף להלן )להלן: "דמי הניהול בגין רווחי התאגידים המועברים"(. חלק מחזיקי אגרות החוב ברווחי התאגידים המועברים )ככל שיהיו( ודמי הניהול בגין רווחי התאגידים המועברים ישולמו על ידי התאגידים המועברים באמצעות קבוצת נמדר לחברה או לבעל התפקיד, לפי העניין, ולקבוצת נמדר, בהתאמה, פעמיים בכל שנה קלנדרית בימים 30 ביוני ו 31 בדצמבר. במועד ביצוע כל תשלום כאמור, תעביר קבוצת נמדר לחברה או לבעל התפקיד, לפי העניין, ברווחי התאגידים מחזיקי אגרות החוב קובץ אקסל פעיל בדבר אופן חישוב חלק המועברים. זכות השתתפות בתמורה ממימוש נכסים ככל שלאחר מועד ההשלמה, ימכרו איזה מהזכויות בתאגידים המועברים, בנכסים המניבים או חלק ממי מהם )לרבות מכירת חלקות, חניות, חנויות, חלק מהזכויות בתאגידים המועברים או בנכסים המניבים וכיו"ב( אזי עד לתשלום הסכום המינימאלי, מחזיקי אגרות החוב יהיו זכאים לקבל 50% מהתמורה נטו שתתקבל בפועל ממכירת הזכויות בתאגידים המועברים או בנכסים המניבים, ולאחר תשלום הסכום המינימאלי, מחזיקי אגרות החוב יהיו זכאים לקבל 25% מהתמורה נטו שתתקבל בפועל ממכירת הזכויות בתאגידים המועברים או בנכסים המניבים )להלן: "חלק מחזיקי אגרות החוב בתמורת המימוש"(. יתרת התמורה נטו ממימוש התאגידים המועברים או הנכסים המניבים )דהיינו 50% או 75%, לפי העניין, מהתמורה נטו ממימוש הנכסים( תשולם לקבוצת נמדר כדמי ניהול כאמור בסעיף להלן )להלן: "דמי ניהול בגין מימוש הנכסים"(. "התמורה נטו" משמע התמורה שתתקבל בפועל בגין מכירת איזה מהתאגידים המועברים, הנכסים המניבים או חלק מי מהם )לרבות בגין מכירת חלקות, חניות, חנויות, חלק מהזכויות בתאגידים המועברים או בנכסים המניבים וכיו"ב(, לפי העניין, בניכוי מלוא התשלום הנדרש לפרוע על פי מסמכי המימון בגין ההלוואות המובטחות בזכויות בנכסים המניבים או בתאגידים המועברים, יתר חובות התאגידים המועברים במועד קבלת התמורה כאמור, עלויות מכירת הנכסים המניבים, תשלומי מס בגין מכירת הנכסים המניבים, תשלומים ליועצים משפטיים, מתווכים, מעריכי שווי, יועצים וכן כל הוצאה, התחייבות ועלות אחרת בקשר עם השיווק והמכירה כאמור, והכל בהתאם לסכומים שיתקבלו בקשר עם מכירת הנכסים כאמור, ובכפוף לכך שהעלות המקוזזת לא נלקחה בחשבון בחישוב הרווח השוטף שחולק לפי סעיף לעיל. חלק מחזיקי אגרות החוב בתמורת המימוש וכן דמי הניהול בגין מימוש הנכסים ישולמו באמצעות קבוצת נמדר לחברה או לבעל התפקיד, לפי העניין, ולקבוצת נמדר, בהתאמה, בתוך 30 ימי עסקים ממועד הפקדת מלוא התמורה ממכירת הזכויות בתאגידים המועברים או הנכסים המניבים, לפי העניין. במועד העברת חלק מחזיקי אגרות החוב בתמורת המימוש, תעביר קבוצת נמדר לחברה או לבעל התפקיד, לפי העניין, קובץ אקסל פעיל בדבר אופן חישוב חלק מחזיקי אגרות החוב בתמורת המימוש

6 תקבולים מתביעות מלוא זכויות בתביעות )קיימות או עתידיות( כנגד החברה, בעלת השליטה בחברה,,StarWest JV II, LP ונושאי המשרה בהן )לרבות מכוח פוליסות הביטוח שבידי החברה המכסה תביעות כאמור(, יוותרו בידי מחזיקי אגרות החוב, בעל התפקיד או מחזיקי אגרות החוב, וינוהלו על ידם בהתאם להחלטת בית המשפט המוסמך. הפקדת פיקדון לטובת מחזיקי אגרות החוב במועד השלמת ההצעה, תפקיד המציעה בחשבון נאמנות שיפתח אצל הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב, סכום של 5 מיליון דולר ארה"ב )להלן: "הפיקדון"(. הפיקדון ישוחרר מחשבון הנאמנות ויועבר לידי מחזיקי אגרות החוב במועד בו יעלה בידי המציעה להאריך את מועד הפרעון הסופי של ההלוואה הבכירה בנכסים Plaza Mall,Great Northern Mall,Franklin Park Mall,Plaza West Covina ו 4 Capital Mall וזאת לתקופה של שנה אחת לכל הפחות. הארכת מועד הפירעון יכול שתעשה בדרך של חתימה על תיקון להסכם ההלוואה הקיים או בדרך של מימון מחדש של הנכסים בו יקבע כי מועד הפרעון של ההלוואה לא יהיה מוקדם מחודש יוני מלוא הפיקדון )100%( ישוחרר כהלוואת בעלים נחותה שאינה נושאת ריבית, כאמור לעיל, כך שניתן יהיה לעשות בו שימוש לתשלום למחזיקי אגרות החוב. הלוואת הבעלים האמורה תימחל במלואה ככל ויתקיימו התנאים הבאים: המציעה לא תוחלף בתפקידה כמנהלת הנכסים והתאגידים במשך 3 שנים לפחות. יעלה בידי המציעה להאריך את ההלוואה המפורטת בסעיף זה לעיל לתקופה של שנה נוספת )קרי עד ליוני 2023 לפחות(. הארכת מועד הפרעון יכול שתעשה בדרך של חתימה על תיקון להסכם ההלוואה הקיים או בדרך של מימון מחדש של הנכסים. מובהר כי הארכת מועד הפירעון נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המציעה. מובהר כי ככל ולא יעלה בידי המציעה להאריך את מועד הפירעון של הלוואה )קרי לפירעון בחודש יוני 2022 לפחות(, כאמור בסעיף זה לעיל, עד ליום 31 במאי 2021, אז הפיקדון ישוחרר מחשבון הנאמנות ויוחזר לידי המציעה הזרמת הון Calls( )Capital והתאמות: ככל שיתעורר צורך בהזרמת הון לצורך מימון או תפעול הנכסים המניבים Call(,)Capital קבוצת נמדר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להודיע למחזיקי אגרות החוב על אירוע הזרמת הון )"אירוע הזרמת הון"(, במסגרתו ידרשו מחזיקי אגרות החוב וקבוצת נמדר להעמיד מימון, בשיעור שווה לשיעור הזכאות שלהם לרווח באותו מועד )פריפאסו(, בסכום שיפורט בהודעת קבוצת נמדר, בתוך 30 ימים מיום ההודעה כאמור )להלן, לפי העניין: "הודעת אירוע הזרמת ההון", "סכום המימון" ו"מועד העמדת ההון"(. מובהר בזאת שככל שמי ממחזיקי אגרות החוב לא יעמיד את חלקו מתוך סכום המימון, יהיו רשאים מי ממחזיקי אגרות החוב האחרים להעמיד תחתיו את חלקו של מחזיק אגרות חוב כאמור. ככל שמחזיקי אגרות החוב לא יעמידו את חלקם היחסי מסכום המימון בתוך המועד האמור, תהא רשאית קבוצת נמדר להעמיד מימון מתוך מקורותיה העצמיים, תחת חלקם של מחזיקי אגרות החוב מסכום המימון, בשיעור כפי שתבחר )להלן: "אירוע דילול"(. במקרה של אירוע דילול, ידולל חלקם של מחזיקי אגרות החוב מכל תשלום לו הם זכאים לפי סעיפים עד , באופן הבא: )1( לצרכי חישוב שיעור הדילול, השווי הנקי של כלל הנכסים המניבים יועמד על סך של 80 מיליון דולר, בניכוי יתרת המוזמנים הבלתי מוגבלים וכן כל יתרת מזומנים אחרת, לרבות מזומנים מוגבלים, המצויים בקופות התאגידים המועברים במועד הודעת אירוע הזרמת ההון וכן בניכוי כל תשלום ו/או חלוקות מיתרות המזומנים הבלתי מוגבלים, מרווחי התאגידים המועברים ו/או מכוח זכות ההשתתפות בתמורה ממימוש נכסים לפי סעיפים , , וכן עד, שבוצע כאמור בסעיף לדוח השנתי לדוח התקופתי לשנת 2019, שפורסם ביום 30 באפריל

7 7 למחזיקי אגרות החוב ולקבוצת נמדר )להלן: "השווי המוערך של הנכסים המניבים"(; )2( דילול חלקם של מחזיקי אגרות החוב יעשה באמצעות חישוב יחסי לפי היחס של חלוקת סכום המימון שהעמידה קבוצת נמדר בשווי המוערך של הנכסים המניבים. ניהול התאגידים המועברים והנכסים המניבים החל ממועד ההשלמה, ניהול התאגידים המועברים והנכסים המניבים יבוצע, באופן בלעדי, על ידי קבוצת נמדר או מי מטעמה, וזאת בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים מבית המשפט, לרבות מינוי מנהל מיוחד ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים מהמלווים של החוב הבכיר בגין הנכסים המניבים. קבוצת נמדר, לבדה, תהיה רשאית לקבל החלטות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בנוגע לניהול התאגידים המועברים והנכסים המניבים, מימונם ומימושם. בנוסף, החל ממועד ההשלמה יוענקו לקבוצת נמדר זכויות החתימה בשם התאגידים המועברים ובכל חשבונות הבנק של התאגידים המועברים והנכסים המניבים. כמו כן, ככל שיידרש, קבוצת נמדר )או מי מנושאי המשרה בה( תמונה כמנהלת )Manager( של התאגידים המועברים והנכסים המניבים. החברה, בעלת השליטה בחברה, בעל התפקיד, הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לא יהיו רשאים לבצע כל פעולה או לדרוש מקבוצת נמדר לבצע פעולה כלשהי בקשר עם ניהול התאגידים המשותפים והנכסים המניבים, מימונם או מימושם. בנוסף, במסגרת אישור ההסדר נשוא הצעה זו, בעל התפקיד, הנאמן ומחזיקי אגרות החוב יעניקו לקבוצת נמדר ולנושאי המשרה בה פטור מוחלט ובלתי חוזר בקשר עם ניהול התאגידים המועברים והנכסים המניבים ומימושם )או אימימושם(, וכן לא יהיו רשאים להעלות כל טענה, תביעהאו דרישה כנגד קבוצת נמדר או נושאי המשרה בה בקשר עם ניהול התאגידים המועברים והנכסים המניבים, מימושם, ארגון מחדש של חובותיהם וכיו"ב, והכל למעט במקרה של רשלנות רבתי, פעולה מכוונת או זדון. בהקשר זה יודגש, כי למועד הצעה זו אין כל וודאות בדבר יכולת מימוש התאגידים המועברים או הנכסים המניבים, בדבר התמורה שתתקבל ממימושם ובדבר רווחי התאגידים המועברים. בהתאם, אין כל וודאות בדבר הסכומים שישולמו לחברה מכוח הצעת הסדר זו. בעל התפקיד, הנאמן, מחזיקי אגרות החוב וכל מי מטעמם לא יהיו רשאים להעלות כל טענה, דרישה או תביעה בעניינים אלו כנגד קבוצת נמדר או מי מטעמה. התמורה בגין ניהול התאגידים המועברים בגין ניהול התאגידים המועברים קבוצת נמדר תהיה זכאית לקבלת דמי ניהול שיחושב כדלקמן: דמי הניהול השוטפים קבוצת נמדר תהיה זכאית לדמי ניהול חודשיים אשר יחושבו בהתאם למפורט בנספח א' להצעה זו ולהסכמי הניהול שיחתמו ביחס לכל אחד מהנכסים המניבים )להלן: "דמי הניהול השוטפים"(. זכות השתתפות ביתרת המזומנים הבלתי מוגבלים במקרה של אירוע חדלות פרעון כמפורט בסעיף )ה()ה( לעיל דמי הניהול בגין רווחי התאגידים המועברים סך השווה ל 50% או 75%, לפי העניין ובהתאם לאמור בסעיף לעיל, מרווחי התאגידים המועברים )כהגדרת מונח זה בסעיף לעיל(. דמי הניהול בגין רווחי התאגידים המועברים יחושבו וישולמו בתנאים ובמועדים כמפורט בסעיף לעיל. דמי הניהול בגין מימוש נכסים סך השווה ל 50% או 75%, לפי העניין ובהתאם לאמור בסעיף לעיל, מהתמורה נטו )כהגדרת מונח זה בסעיף לעיל( שתתקבל ממימוש התאגידים המועברים, הנכסים המניבים או חלק של מי מהם )לרבות בגין מכירת חלקות, חניות, חנויות, חלק מהזכויות בתאגידים המועברים או בנכסים המניבים וכיו"ב(. דמי הניהול בגין מימוש הנכסים יחושבו וישולמו בתנאים ובמועדים כמפורט בסעיף לעיל

8 דמי הניהול המפורטים בסעיפים עד יקראו לעיל ולהלן ביחד: "דמי הניהול". הסכומים המפורטים בסעיפים עד לעיל כפופים להתאמות עקב אירוע דילול, כמפורט בסעיף לעיל. במועד ההשלמה יחתם הסכם ניהול בשפה האנגלית, ביחס לניהול כל אחד מהנכסים המניבים, בנוסח כפי שיועבר על ידי קבוצת נמדר לחברה עד למועד ההשלמה )להלן: "הסכם הניהול"(. שיחת דיווח רבעונית וזכות לקבלת אסמכתאות מר יגאל נמדר יקיים פעם ברבעון שיחה באמצעות וידאו קונפרנס עם בעל התפקיד ומחזיקי אגרות החוב, במסגרתה ידווח מר נמדר אודות ניהול התאגידים המועברים והנכסים השוטפים, ההכנסות וההוצאות שנבעו כתוצאה מניהול הנכסים המניבים ואירועים מהותיים שאירעו במהלך הרבעון החולף )להלן: "שיחת הדיווח הרבעונית"(. שיחת הדיווח הרבעונית תלווה במצגת שתוכן על ידי קבוצת נמדר ותועבר לידי בעל התפקיד 3 ימים עובר למועד שנקבע לקיום השיחה כאמור. קבוצת נמדר תעביר, לפי בקשה פרטנית של בעל התפקיד, אסמכתאות ומסמכים רלוונטיים בנוגע לאופן חישוב התשלומים שיועברו )ככל שיועברו( לבעל התפקיד או מחזיקי אגרות, לפי העניין, בהתאם לסעיפים עד לעיל ובנוגע לתשלומים שיועברו )ככל שיועברו( לקבוצת נמדר בהתאם לסעיף לעיל. תנאים לכניסת ההסדר לתוקף כניסתו לתוקף של ההסדר נשוא הצעה זו מותנית בהתקיימות מלוא התנאים שלהלן במועדים המפורטים לצד כל אחד מהם )לעיל ולהלן: "התנאים המתלים"(: עד ליום במאי 2020 תתקבל החלטה סופית ומחייבת באסיפות מחזיקי אגרות החוב המאשרת את: )1( ההסדר נשוא הצעה זו; )2( המסמיכה את הנאמן להצביע באסיפות הנושים שתכונסנה לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשס"ח 2018 ובהתאם לצו בית המשפט, בעד אישור ההסדר בגין כל אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה; )3( המורה לנאמן לפעול בשיתוף פעולה עם קבוצת נמדר לצורך הוצאתו לפועל של ההסדר והשלמת התנאים המתלים; )4( המאשרת ומורה כי עד למועד ההשלמה, החברה, בעל שליטה בחברה, הנאמן, מחזיקי אגרות החוב וכל מי מטעמם, לא יקדמו כל עסקה, הסדר או פעולה העומדים בניגוד להוראות ותנאי ההסדר נשוא הצעה זו או המסכלים את הוצאתו לפועל, לרבות עסקאות למכירת הזכויות באיזה מהתאגידים המועברים, הנכנסים המניבים, מי מהם או חלקם; )5( המאשרת באופן בלתי חוזר ומורה לנאמן, לבעל התפקיד ולכל מי מטעמם כי עד למכירת מלוא הזכויות בתאגידים המועברים, התאגידים המועברים לא יבחרו לשנות את מעמדם המיסויי של חברה שקופה לצרכי מס אמריקאי )6( מתן אישור רשמי לקבוצת נמדר בו יפורט כי הסדר נשוא הצעה זו אושר על ידי המחזיקים ברוב הדרוש וזאת בין היתר על מנת לאפשר לקבוצת נמדר לפעול מול המלווים הבכירים בארה"ב יחד עם מחזיקי אגרות על מנת לקבל את אישור אותם מלווים לכניסתה של קבוצת נמדר לניהול ו/או קבלת זכויות בתאגידי הנכס בהתאם למה שיידרש על ידי המלווים הבכירים. הגשת בקשה לבית המשפט המוסמך ל: )1( מינוי בעל תפקיד שישמש גם כמנהל ההסדר נשוא הצעה זו ויהיה אחראי להוצאתו לפועל של ההסדר ולהתקיימות התנאים המתלים המנויים בסעיפים , ו ; ו) 2 ( כינוס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך אישור ההסדר נשוא הצעה זו, והכל עד ליום 1 24 במאי ביוני קבלת צו של בית המשפט המאשר את ההסדר ומינוי בעל התפקיד עד ליום 15 7 ביוני התאגידים המועברים ימשיכו בפעילותם השוטפת וכי למעט שינויים לרעה בגינם פורסמו דיווחים מיידים על ידי החברה עד למועד הצעה זו, לא יחול שינוי מהותי לרעה בתאגידים

9 המועברים או בנכסים המניבים ביחס למצבם ליום , כפי שתוארו בדוח הכספי של החברה ליום עד למועד ההשלמה ההלוואות המובטחות בתאגידים המועברים, בנכסיהם, בנכסים המניבים, או במי מהם, לא יועמדו לפירעון מיידי וכן לא ינקטו הליכי מימוש כלשהם על ידי מי מהמלווים הבכירים בארה"ב. הגעה להסכמות עם המלווים הבכירים בארה"ב בדבר ארגון מחדש של החוב כלפיהם, לשביעות רצון הצדדים. לעניין זה יצוין כי קבוצת נמדר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מעמדה המשפטי בקשר עם זיקתה לתאגידים המועברים, בין אם בדרך של הסכם ניהול או בדרך של קבלת זכויות הון Interests( )Membership וזכויות ניהול Rights( )Managing בתאגידים המועברים וזאת על מנת להשביע את רצון המלווים על מנת שיעניקו את אישורם לקבוצת נמדר. יובהר לעניין סעיף זה, כי המנהל המיוחד ומחזיקי אגרות החוב ישתפו פעולה עם קבוצת נמדר ויעשו ככל הניתן Efforts( )Best לסייע לקבוצת נמדר ולמר יגאל נמדר לקבל את הסכמות המלווים כאמור. ביטול ההסכמים המפורטים בסעיפים )ב(, )ג(, )ד(, )ה( ו)יא( בתקנה 22 בדוח התקופתי של החברה לשנת המנהל המיוחד ומחזיקי אגרות החוב ישתפו פעולה עם קבוצת נמדר ויעשו ככל הניתן Efforts( )Best על מנת להביא לביטול ההסכמים כאמור. קבלת צו של בית המשפט המוסמך בישראל בדבר סיום חובות הדיווח של החברה, המאשר כי זכות ההשתתפות בהזרמת ההון אינה מהווה הצעה של ניירות ערך ואינה כרוכה בפרסום תשקיף או מסמך כלשהו. מובהר בזאת כי קבוצת נמדר ו/או יגאל נמדר יחובו בדיווחים אך ורק לבעל התפקיד ולמחזיקי אגרות החוב. קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין או הסכם וקבלת כל ההסכמות של צדדים שלישיים )לרבות כל תאגיד מממן בארה"ב שהעמיד מימון בקשר עם הנכסים המניבים(, שהסכמתם מתחייבת על פי הסכמים בהם התקשרו התאגידים המועברים, לרבות להעברת השליטה והניהול בתאגידים המועברים ובנכסים המניבים לידי קבוצת נמדר. יובהר לעניין סעיף זה, כי המנהל המיוחד ומחזיקי אגרות החוב ישתפו פעולה עם קבוצת נמדר ויעשו ככל הניתן Efforts( )Best לסייע לקבוצת נמדר ולמר יגאל נמדר לקבלת כל האישורים הנדרשים כאמור. החל ממועד הצעה זו ועד למועד ההשלמה לא יועברו כספים מאת התאגידים המועברים )או מי מהם( לידי החברה, הנאמן, מחזיקי אגרות החוב או מי מטעמם. קבלת צווים של בתי המשפט המוסמכים בישראל, ארה"ב ובכל טריטוריה רלוונטית אחרת, המורים על העברת השליטה ומלוא זכויות הניהול בקשר לכל התאגידים המועברים לידי קבוצת נמדר וזאת אם וככל שיידרשו על ידי צדדים שלישיים. הצדדים מתחייבים לשתף פעולה על מנת לקבל צווים אלה במקרה כאמור. ככל שעד חלוף 60 יום ממועד הגשת הצעה זו, לא יתקיימו מלוא התנאים המתלים )ולגבי תנאים מתלים שנקבע מועד מוקדם יותר להתקיימות ככל שעד למועד הנקוב בהם הם לא יתקיימו(, הצעת ההסדר נשוא מסמך תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף בלא שלנאמן, למחזיקי אגרות החוב,, למי מהם או למי מטעמם לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כנגד קבוצת נמדר ו/או יגאל נמדר או מי מטעמה בקשר עם הצעה זו או ביטולה או אי השלמת ההסדר וכך גם כלפי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מצידה של קבוצת נמדר ויגאל נמדר. על אף האמור, קבוצת נמדר )והיא לבדה( תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להסכים לוותר על קיומו של איזה מהתנאים המתלים ובמקרה כאמור ההסדר יוותר בתוקף. 2.7 פעולות במועד כניסת ההסדר לתוקף 9

10 בתוך 5 ימים ממועד התקיימות מלוא התנאים המתלים, יכנס הסדר זה לתוקף )לעיל ולהלן: "מועד ההשלמה"(. במועד ההשלמה יחולו ויבוצעו הפעולות שלהלן: בעל התפקיד ימציא לקבוצת נמדר אסמכתאות בדבר התקיימות מלוא התנאים המתלים בעל התפקיד ימציא לקבוצת נמדר כתב התחייבות בלתי חוזר, חתום על ידי הנאמן ובעל התפקיד, לפיו עד למכירת מלוא הזכויות בתאגידים המועברים, התאגידים המועברים לא מס לצרכי כשקופים להיחשב ימשיכו אלא יבחרו להיחשב כחברות )Corporation( אמריקאי. יחתמו הסכמי ניהול בין כל אחד מהתאגידים המועברים לחברת הניהול )או תאגיד אחר בשליטת קבוצת נמדר, על פי החלטתה(. בכל והשליטה הניהול זכויות מלוא כל המסמכים הנדרשים לצורך העברת יחתמו התאגידים המועברים וזכויות החתימה בתאגידים המועברים ובנכסים המניבים לידי חברת הניהול )או תאגיד אחר בשליטת חברת הניהול או יגאל נמדר, על פי החלטתה(. שונות מובהר כי ככל שיפתחו הליכים משפטיים בארה"ב על ידי החברה, בקשר עם זכויות החברה מול מחזיקי אגרות החוב וכן כל הליך משפטי שייפתח על ידי החברה אגב העברת מלוא זכויות הניהול והשליטה בכל התאגידים המועברים וזכויות החתימה בתאגידים המועברים ובנכסים המניבים לידי חברת הניהול וקבוצת נמדר, ייחשבו הליכים אלה להוצאות החברה בהתאם להוראות הצעה זו. 2.8 כפי שצויין לעיל, קבוצת נמדר סמוכה ובטוחה כי ביצוע ההסדר נשוא הצעה זו, אשר מחד מעביר את ניהול נכסי החברה לידי קבוצת נמדר קבוצה בעלת ניסיון וקשרים בניהול, מימון ומימוש מרכזים מסחריים בארה"ב ומנגד מאפשר לחברה ולמחזיקי אגרות החוב להנות משיפור בתוצאות נכסי החברה ומכספים שיתקבלו במועד מימושם, הינו מתווה מאוזן ולטובת מחזיקי אגרות החוב. יתרה מכך, בשם לב לניסיון קבוצת נמדר בניהול נכסי נדל"ן מניב בארה"ב, בפרט בהשוואה לניסיון הנאמן, מתווה זה מגדיל את סיכוי מחזיקי אגרות החוב למימוש הנכסים ולצמצום האובדן הכרוך בניהול הליכי חדלות פירעון כנגד החברה. נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות או הבהרות נוספות. בכבוד רב, שמעונוב ושות' עורכי דין העתקים: Namco Realty Ltd. מר יגאל נמדר. 10

11 נספח א' קבוצת נמדר תהיה זכאית לקבל דמי ניהול שוטפים בקשר עם ניהול התאגידים המועברים והנכסים המניבים אשר יחושבו כדלקמן: דמי ניהול נכסים Fee( )Management סך השווה ל 10% מדמי השכירות על פי הסכמי השכירות. מובהר כי דמי השכירות יחושבו על פי סכום החיוב לפי הסכמי השכירות ברוטו billings( )Grossed accrued )לעיל ולהלן: "דמי השכירות"(. דמי ניהול הנכסים, כוללים בין היתר, ניהול שוטף ותפעול של הנכסים המניבים על כל המשתמע מכך. עמלת חידוש הסכמי שכירות Fee( )Renewal סך השווה להוצאות הכרוכות בחידוש הסכמי השכירות )לרבות עמלת תיווך וכיו"ב(, בתוספת 3% מדמי השכירות לכל תקופת השכירות )לרבות אופציות הארכה(, על פי הסכם השכירות שחודש או יוארך. עמלת שוכרים חדשים Fee( )Placement סך השווה להוצאות הכרוכות בהתקשרות בהסכם שכירות חדש )לרבות עמלת תיווך וכיוצ"ב(, בתוספת 3% מדמי השכירות לכל תקופת השכירות )לרבות אופציות הארכה(, על פי הסכם השכירות החדש. עמלת בנייה Fee( )Construction סך השווה לעלות הבנייה או שיפוץ, לפי העניין, בתוספת )8% 8% +.)Cost עמלת מימון Fee( )Origination סך השווה ל 1% מסכום ההלוואה נשוא הסכם הארכת תקופת הלוואה )לרבות אופציות הארכה(, דחיית או הארכת מועדי פירעון Extension( (, שינוי תנאי ההלוואה,)Modification( נטילת הלוואה חדשה, מימון מחדש וכיו"ב. החזר הוצאות משפטיות סך של 500 דולר ארה"ב בגין כל שעת עבודה משפטית שתבוצע בקשר עם ניהול הנכסים המניבים, לרבות הליכי ליטיגציה, הכנת הסכמים, מכתבים, מזכרי עקרונות, בדיקות משפטיות, גביה וכיו"ב בגין טיפול משפטי על ידי עורכי דין פנימיים של קבוצת נמדר, בתוספת החזר הוצאות משפטיות ששולמו לעורכי דין חיצוניים. החזר הוצאות מכירה או מימוש נכסים חלק מהם. החזר הוצאות שיוצאו על ידי קבוצת נמדר בגין מימוש נכסים או 11

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015

אי אס אר אר קפיטל בעמ )החברה( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 דו"ח תיאור עסקי התאגיד דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה נספח א' דיווח ייעודי לטובת מחזיקי

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) (Matomy) is pleased to announce the publ January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד