חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)"

תמליל

1 ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס ל מ ה ה ח מ י ש י בין חמאס ל צ ה"ל במהלכה שיגרו חמאס ושאר ארגוני ה ט ר ו ר ב ר צ ו ע ה כ- 180 רקטות ופצצות מרגמה בעוד שצה"ל תקף כ- 150 י ע ד י ם, בעיקר תשתיות ונכסים של חמאס. סבב ההסלמה הסתיים לאחר פורמאלית של י ש ר א ל. 24 ש ע ו ת ב ה פ ס ק ת א ש ע ל י ה ה ח ל י ט ה ח מ א ס באופן חד- צדדי, ללא השתתפות סבב ההסלמה החמישי ו"צעדת השיבה " שהתקיימה ) כרגיל ( ביום שישי, ממחישים היטב, כי חמאס נ ח ו ש ה להמשיך במדיניות האלימות המבוקרת, בה החלה ב- 30 במרץ 2018 ז ו ה י א ק ו ב ע ת א ת י ש ר א ל ו מ כ ת י ב ה לה את העיתוי, האופי ואופן הסיום של סבבי ההסלמה. ב מ ק ב י ל ב מ ג ע י ם ח ל ק ח מ א ס נ ו ט ל ת ל ה ס ד ר ה מ צ ר י ם ב ת ו ו ך ו ה א ו"ם ו ב ה ד ב ר ו ת ל פ י ו ס פ נ י ם- פ ל ס ט י נ י, ל ל א כ ה ע ד התקדמות משמעותית. י ש ר א ל ד ר ו ם סבב הסלמה חמישי ברצועת עזה ב- 9-8 באוגוסט 2018 התחולל סבב הסלמה נוסף, החמישי במספר, בין חמאס לצה"ל. תחילת הסבב ה ח מ י ש י ה י ה ב- 7 ב א ו ג ו ס ט 2018 ל א ח ר ש נ ו ר ת ה א ש מ ע מ ד ת ח מ א ס ס מ ו ך ל ב י ת ל א ה י א ) צפון רצועת עזה (. על ר ק ע א י ר ו ע י צ ל י פ ה ק ו ד מ י ם ה ת פ ר ש ה י ר י ב צ ה"ל כ א ש צ ל פ י ם ל ע ב ר כ ו ח ש ל ו. ב ת ג ו ב ה י ר ה ט נ ק ש ל צ ה"ל מ ס פ ר פ ג ז י ם ל ע ב ר העמדה ממנה נ ו ר ת ה ה א ש. כתוצאה מירי ה ט נ ק נהרגו שני פ ע י ל י ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ) א ת ר ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ח מ א ס, 7 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 י ו ת ר ה ו ד י ע ה ח מ א ס כי הירי בוצע במסגרת הצגת תכלית ו ה ו א ל א כ ו ו ן ל ע ב ר כ ו ח צ ה"ל. ח מ א ס, ה ד ב ק ה ב ש י מ ו ר ה מ ש ו ו א ה ש ק ב ע ה של " ה פ ג ז ה ] ת ע נ ה [ ב ה פ ג ז ה ו ד ם ב ד ם ", הבטיחה להגיב על הריגתם של שני פעילי הזרוע הצבאית. מ ו ע ד ה ת ג ו ב ה נ ק ב ע ל א ח ר יציאתה של משלחת מנהיגי חמאס, ב ר א ש ו ת צ א ל ח אלערורי, מחוץ ל ר צ ו ע ה. ב ה ח ל ירי מאסיבי של רקטות ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ל ע ב ר יישובי עוטף עזה. הירי נמשך לכל אורך ה ל י ל ה ו ע ד ל- 9 ב א ו ג ו ס ט 2018 ב ש ע ו ת א ח ר ה צ ה ר י ם. ה כ מ ו ת החריגה של ר ק ט ו ת ו פ צ צ ו ת ה מ ר ג מ ה ש ש ו ג ר ו -180 ( והפגיעה המכוונת ביישובי עוטף עזה העידו, כי חמאס והג' האד האסלאמי בפלסטין נחושים לקבוע את י ש ר א ל ולהכתיב לה את העיתוי, האופי ואופן הסיום של סבבי ההסלמה. צה"ל מצדו הגיב בתקיפה של כ- 150 י ע ד י ם ובעיקר תשתיות ונכסים של ח מ א ס ב ר צ ו ע ה. ל א ח ר 24 ש ע ו ת ש ל חילופי מהלומות

2 ר ו ב ה י ר י ב ו צ ע ל א ו ר ך ל י ל. לאחר לילה של שיגורים. 2 ה ח ל י ט ה ח מ א ס ב א ו פ ן ח ד- צ ד ד י ל נ צ ו ר א ת ה א ש. מ נ ג ד, ב ל ש כ ת ר א ש מ מ ש ל ת י ש ר א ל ה כ ח י ש ו, כ י י ש ר א ל התחייבה להפסקת אש ) ה א ר ץ, 12 ב א ו ג ו ס ט 2018) 1. ירי רקטות ופצצות מרגמה ס ב ב ה ה ס ל מ ה הח מ י ש י ל ו ו ה ב י ר י ר ק ט ו ת ש ל מ א ס י ב י ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ל ע ב ר י ש ר א ל. ס ה"כ ש ו ג ר ו ל ש ט ח י ש ר א ל כ- 180 ר ק ט ו ת ופצצות מרגמה. סוללת ב ר ז ל י י ר ט ה כ- 30 שיגורים. ר ו ב ה נ פ י ל ו ת ה י ו ב ש ט ח י ם 9-8 באוגוסט 2018 פ ת ו ח י ם ) דובר צה"ל, 9 באוגוסט ( 2018 ב ל ת י פ ו ס ק י ם פ ח ת ק צ ב ה י ר י א ו ל ם ה ו א נ מ ש ך עד שעות ה ע ר ב ל מ ח ר ת. ש ל א כ ב ס ב ב י ה ס ל מ ה ק ו ד מ י ם ק צ ב הירי היה ג ב ו ה ב י ו ת ר ונראה כי הרקטות כוונו לאזורים מיושבים בעוטף עזה. כמו כן הורחב טווח הרקטות ו א ו ת ר ירי לעבר אשקלון, נ ת י ב ו ת ו א ף ש י ג ו ר א ח ד ל ב א ר ש ב ע. ל ב י ת ה ח ו ל י ם פ ו נ ו 23 נפגעים בין הנפגעים פצועה אחת באורח בינוני קשה. נ ז ק נגרם לרכוש במספר מקומות נפגעו בתי מגורים ומבני תעשייה. ב- 13 באוגוסט 2018 נמצאה באתר בנייה בנתיבות רקטה מסוג ג ר א ד (122 מ"מ ( ששוגרה מעזה במהלך סבב ההסלמה. כוחות ביטחון מטפלים בנפילה בשדרות ) דוברות המשטרה, 8 באוגוסט ( ל ה ר ח ב ה ר א ו פ ר ס ו ם מ ר כ ז ה מ י ד ע מ- 12 ב א ו ג ו ס ט : 2018 " ס ב ב ה ה ס ל מ ה ה ח מ י ש י ב י ן י ש ר א ל ל ח מ א ס 9-8 ב א ו ג ו ס ט "2018

3 הסטטיסטיקה אינה כוללת נפילת רקטות בשטח רצועת עזה ירי רקטות ופצצות מרגמה בסבבי ההסלמה האחרונים ו ב י נ י ה ם 250 ס ך ה כ ו ל ל מ ע ל ה מ- 610 רקטות 200 ופצצות מרגמה המספרים בחודשים מאי י ו נ י יולי 2018 משקפים מספר מינימאלי של רקטות ביכולתנו להפריד בין ירי רקטות לירי פצצות מרגמה. ירי רקטות ופצצות מרגמה בשנה האחרונה ופצצות מרגמה. בשלב ז ה א י ן אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

4 צעדת השיבה "" ב א ו ג ו ס ט 8 במהלך ההפגנות התעמתו המפגינים עם כוחות צה"ל. 4 ירי בחתך שנתי מספר משוער של רקטות* ופצצות מרגמה, ששוגרו במהלך שלושת סבבי הסלמה. ב ת ג ו ב ה ל י ר י ה ר ק ט ו ת ת ק פ ו מ ט ו ס י ק ר ב ש ל ח י ל ה א ו ו י ר יעדים ברצועת עזה הכוללים מטרות צבאיות, י ע ד י ם ת ש ת י ת י י ם ונכסים, בעיקר של חמאס. בסך הכול הותקפו כ- 150 י ע ד י ם. (2018 ת ק י פ ת א ז ו ר נ מ ל ע ז ה ) דף הפייסבוק של, PALINFO ל מ ר ו ת ה א י ר ו ע י ם ה ו ד י ע ה ה ר ש ו ת ה ל א ו מ י ת ה ע ל י ו נ ה ל"צ ע ד ת ה ש י ב ה" כי אירועי ה צ ע ד ה י ת ק י י מ ו כ ס ד ר ם וקראה לציבור להשתתף בהם ) שבכה קדס, 9 באוגוסט ( גם חמאס עודדה את הפלסטינים להשתתפות נ ר ח ב ת ב צ ע ד ה ) ש ה א ב, 9 ב א ו ג ו ס ט ( צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ת ק י י מ ה ת ח ת ה ס י ס מ א " ה ח י ר ו ת ו ה ח י י ם ל ר צ ו ע ת ע ז ה ". כ- 9,000 מ פ ג י נ י ם ה ג י ע ו ב י ו ם ש י ש י 10 ב א ו ג ו סט 2018 למוקדי החיכוך המסורתיים ל א ו ר ך ג ב ו ל ה ר צ ו ע ה. המפגינים ע ם י ש ר א ל (דובר צה"ל, 10 באוגוסט ( 2018 הבעירו צמיגים סמוך לגדר ויידו אבנים. במהלך ההפגנות הושלכו רימון ומטען חבלה לעבר הכוחות. כוח צה"ל

5 חשבון הטוויטר של( 5 גם איתר נ י ס י ו ן ח צ י ה ש ל ה ג ד ר. ב ת ג ו ב ה ת ק ף ט נ ק ש ל צ ה"ל ע מ ד ה ש ל ח מ א ס ב ד ר ו ם ר צ ו ע ת ע ז ה ) דובר צה"ל, 10 באוגוסט ( טרור ההצתות עם ס י ו ם ס ב ב ההסלמה חזר ט ר ו ר ה ה צ ת ו ת, א ף כ י ח ל ה ירידה משמעותית ב ה י ק פ ו. במהלך סוף ה ש ב ו ע ש ו ג ר ו מ ס פ ר מ ו ע ט ש ל ע פ י פ ו נ י ם ו ב ל ו נ י ה ת ב ע ר ה ל ע ב ר י ש ר א ל ש ג ר מ ו ל ש ר י פ ו ת. צ ה"ל ה ג י ב ב י ר י מ ה א ו ו י ר לעבר חוליות משגרי בלונים בצפון ו ב מ ר כ ז ר צ ו ע ת ע ז ה. ע ל פ י נתוני כברות ו ה צ ל ה מאז תחילת תופעת " טרור ( 2018 ה ה צ ת ו ת " נ מ נ ו כ- 1,364 ה ק י י מ ת ק ר ן ד י ו ו ח י פ י ע ל ש ר י פ ו ת. ל י ש ר א ל ל- 13 ) נ כ ו ן נ ש ר פ ו ב א ו ג ו ס ט 10,748 דונמים של שטחים פתוחים ) ללא שטחים חקלאיים (. בשמורות הטבע נשרפו 12,000 דונמים. הפרחת עפיפוני תבערה במזרח העיר עזה במהלך " צעדת השיבה", PALINFO 10 באוגוסט.(2018 י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן א י ר ו ע י ם ב ש ט ח כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם ה מ ש י כ ו ב פ ע י ל ו ת ס י כ ו ל ו מ נ ע ב פ ע י ל ו ת ב ר ח ב י י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן, ב מ ס ג ר ת ז א ת נ ע צ ר ו ח ש ו ד י ם ב פ ע י ל ו ת ט ר ו ר ו נ ת פ ס ו א מ צ ע י ל ח י מ ה מ א ו ל ת ר י ם ו כ ס פ י ם, ש י ו ע ד ו ל מ י מ ו ן ט ר ו ר. ל ה ל ן ע י ק ר י פעילות כוחות הביטחון הישראליים: ת צ פ י ת ש ל צ ה"ל ז י ה ת ה ש ל ו ש ה ח ש ו ד י ם ס מ ו ך ל א ל ו ן מ ו ר ה ) גוש עציון ( המתקרבים לכיוון שער הישוב. כ ו ח ו ת צבא שהגיעו ל מ ק ו ם ה ח ל ו ב מ ר ד ף א ח ר ה ח ש ו ד י ם ש ז ר ק ו ח פ צ י ם, ש ה י ו ב ר ש ו ת ם לעבר השיחים. 14 ה ח ש ו ד י ם נ ת פ סו ו ל א ח ר ס ר י ק ו ת נ מ צ א ו א ר ב ע ה צ י נ ו ר מ ט ע נ י ש ה ש ל י כ ו ) ד ו ב ר צ ה"ל, ב א ו ג ו ס ט. ( 2018 במבצע שקיימו כוחות הביטחון לסיכול עסקת העברת אמצעי לחימה נעצרו שני חשודים בסחר ו י י צ ו ר א מ צ ע י ל ח י מ ה ו נ ת פ ס כ ל י נ ש ק מ א ו ת ר מ ס ו ג ק ר ל ו. ב ל י ל ב א ו ג ו ס ט 2018 ב ע ת ש כ ו ח ו ת צ ה"ל ב י ט א פ ע ל ו ) ד ר ו מ י ת ל ח ב ר ו ן (, נ מ צ א ב י ת מ ל א כ ה ל י י צ ו ר א מ צ ע י ל ח י מ ה. ה כ ו ח ו ת ה ח ר י מ ו מ ס פ ר מכונות שהיו מיועדות לייצור אמצעי הלחימה (דובר צה"ל, 14 באוגוסט ( 2018.

6 פיגועים משמעותיים " מוגדרים על- ידינו כפיגועי" 6 כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ע צ ר ו א ר ב ע ה ח ש ו ד י ם ש ה צ י ת ו ש ר י פ ה ס מ ו ך ל י ש ו ב ב ת ע י ן ) מ ע ר ב ג ו ש ע צ י ו ן (. ל א ח ר מ ע צר ה ח ש ו ד י ם ה ת פ ת ח ו ע י מ ו ת י ם ב א ז ו ר ב י ת א ו מ ר ב מ ה ל כם ה ו ש ל ך ל ע ב ר הכוחות מטען מאולתר. כמו כן הובערו צמיגים, יודו אבנים והושלכו בקבוקי תבערה וזיקוקים. לא היו נ פ ג ע י ם. ב מ ה ל ך פ ע י ל ו ת כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ב ב י ת ר י מ א ) מ ז ר ח י ת ל ב י ת א ר י ה ( ה ת ג ל ע ו ע י מ ו ת י ם ע ם ה ת ו ש ב י ם במהלכם הושלך מטען צינור לעבר הכוחות (דובר צה"ל, 13 באוגוסט ( פיגועים משמעותיים שבוצעו ביהודה ושומרון בשנה האחרונה רצועת עזה המצב ההומניטארי ברצועה מצב אספקת החשמל חברת החשמל ב ר צ ו ע ה מ ס ר ה, כי אספקת החשמל עומדת על ארבע שעות אספקה ו ל א ח ר מ כ ן 16 ש ע ו ת ה פ ס ק ה. ברצועה מופקים עתה 143 מ ג ה ואט חשמל מתוך 500 הנדרשים (דניא אלוטן, 11 באוגוסט ( החמרה במצב שירותי הבריאות מ צ ב ש י ר ו ת י ה ב ר י א ו ת ב ר צ ו ע ה ה ו ל ך ו מ ח מ י ר. ד ו ב ר מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ב ר צ ו ע ה ה ת ר י ע, כ י ב ש ל מ ש ב ר ה ד ל ק מ ר ח פ ת ס כ נ ה ג ד ו ל ה ע ל פ ע י ל ו ת ה מ ר כ ז י ם ה ר פ ו א י י ם ב ר צ ו ע ה. 4 ל ד ב ר י ו ל מ ר ו ת ש ה ם ק י י מ ו מ ג ע י ם ב ל ת י פ ו ס ק י ם ע ם ג ו ר מ י ם ש ו נ י ם, ה ם ל א זכו לשום נ כ ו נ ו ת ל פ ת ו ר א ת מ ש ב ר ה ד ל ק ה מ א י י ם ע ל ה ש י ר ו ת י ם ו ה מ ת ק נ י ם הרפואיים ברצועה (דף הפייסבוק של דובר משרד הבריאות ברצועה, 13 באוגוסט 2018 במקביל הודיע משרד) הבריאות ברצועה כי אזלו 80% מהתרופות המיועדות לחולי סרטן ו כ י ל א נ י ת ן ל ב צ ע א ת כ ל ה ל י כ י ה טי פ ו ל ב ה ם 3 ירי, דקירה, דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים. לא נ כ ל ל י ם ב ה ם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.. ( 2018 ב- 4 מדובר 13 ב ת י ח ו ל י ם ו- 53 מרכזי עזרה ראשונה הכפופים למשרד הבריאות palsawa), ב א ו ג ו ס ט 6

7 פ א ל ט ו ד י י,( אתר אגודת אנשי העסקים הפלסטינים ברצועה,( מ ח צ י ת ם, אתר הבנק העולמי,( מקורות מצריים. אלערבי אלג' דיד,( 7 12 ב א ו ג ו ס ט ( גו' אד עואד, שר הבריאות ברשות הפלסטינית, אמר בתגובה, כי על פי הוראות אבו מאזן וראמי חמדאללה תשלחנה לרצועה תרופות הדרושות לטיפול בחולים אלה ) ופא, 12 באוגוסט ( המצב הכלכלי ומצב התעסוקה ע ל ר ק ע ח ג ה ק ו ר ב ן ה מ מ ש מ ש ו ב א (21 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 ופתיחת שנת ה ל י מ ו ד י ם ק ר א ע ל י א ל ח א י כ, ר א ש א ג ו ד ת ב ע ל י ה ע ס ק י ם ב ר צ ו ע ה, ל כ ל ה ג ו ר מ י ם ה פ ע י ל ל ח ץ ע ל י ש ר א ל ל פ ת ו ח א ת מ ע ב ר כרם שלום ו ל ה כ נ י ס ס ח ו ר ו ת ו ד ל ק ל ר צ ו ע ה. ל ד ב ר י ו ב ש ל סגירת מעבר כרם שלום א י ב ד ו כ- 75,000 ב נ י א ד ם א ת מ ק ו ם ע ב ו ד ת ם. זאת משום שהסגירה הביאה לעצירת עבודות ולסגירה של יותר מ- 95% ממתקני הייצור ובתי החרושת ברצועה 11 באוגוסט (2018 הבנק העולמי הודיע על הפעלת תכנית חדשה, שתבטיח הכנסה לטווח הקצר ל צ ע י ר י ם מ ו ב ט ל י ם ב ר צ ו ע ה. במסגרת התוכנית י ג ו י ס ו ל ע ב ו ד ה כ- 4,400 צ ע י ר י ם ב ג י ל א י ם נשים, לארגונים לא ממשלתיים. זאת כדי שיסייעו לספק שירותים בתחומים חיוניים כמו בריאות, חינוך, וסיוע לנכים וזקנים. התוכנית, מתבצעת במסגרת מענק של 17 מיליון ד ו ל ר ו ה י א גם תממן ה ד ר כ ה ותמיכה מבוססת א י נ ט ר נ ט ל- 750 צ ע י ר י ם נ ו ס פ י ם 13 באוגוסט ( ניסיונות להגיע להסדר הרגעה ב מ ק ב י ל ל ס ב ב ה ה ס ל מ ה נמשכו המגעים בתיווך מצרים ושליח מזכ"ל האו"ם ב נ ו ג ע ל ה ס כ ם ה ר ג ע ה כ ל ע ל מ ק ו ב ל ש י ה י ה ה צ ד ד י ם. ד ו ב ר ז ה ר י, א ב ו ס א מ י מ ש ל ח ת כ י מ ס ר ח מ א ס, ח מ א ס ב ר א ש ו ת צ א ל ח עזת אלרשק, בכיר חמאס, כתב בחשבון הטוויטר שלו. אלעארורי, סגן יו"ר הלשכה המדינית, שיצאה מהרצועה ב- 8 באוגוסט, הגיעה לקהיר כדי להשלים את השיחות עם הבכירים המצריים palsawa), 12 באוגוסט 2018 ( ב- 13 באוגוסט, כי חמאס מקיימת בקהיר פגישות התייעצות עם הארגונים הפלסטיניים בנושאי ההרגעה ו ה פ י ו ס ה פ נ י ם- פ ל ס ט י נ י ) מען, 13 באוגוסט ( מ ק ו ר ו ת ב ח מ א ס ק י י מ ת כ י מ ס ר ו ח מ א ס ב י ן ה ס כ מ ה ל מ צ ר י ם ב נ ו ג ע ל מ ס פ ר ה צ ע ו ת ב נ ו ש א ה ר ג י ע ה. המקורות מסרו כ י ח מ א ס ת ו מ כ ת בכל הרחבה של התפקיד של מצרים ו מ ס כ י מ ה ל כ ל פ י ק ו ח ש ל ה ע ל ר צ ו ע ת ע ז ה א ם ה ד ב ר י א פ ש ר ל ה ס י ר א ת ה מ צ ו ר. ז א ת, בתנאי שישראל תענה לתנאים שהציבה הזרוע הצבאית של ח מ א ס ב ס ו ג י ה ז ו ) אלערבי אלג' דיד, 10 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 מ ס ר ו, כ י ח מ א ס ד ו ר ש ת פ ת י ח ה ש ל כל המעברים ו ה ש ב ת ה מ צ ב ב ר צ ו ע ה ל מ צ ב ה י ה ל פ נ י ש נ ת 2007 ד ה י י נ ו ל פ נ י ש ח מ א ס ה ש ת ל ט ה ע ל ה ר צ ו ע ה 13 באוגוסט ( ב- 11 ב א ו ג ו ס ט 2018 ה ג י ע ה מ ש ל ח ת ב ר א ש ו ת ס ג נ ו ש ל ניקולאי מלדנוב השליח המיוחד של מזכ"ל האו"ם למזרח התיכון, ו ש ל ו ש ה מ ע ו ז ר י ו ל ב י ק ו ר ב ן מ ספר ש ע ו ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה ו ד נ ה ע ם ה נ ה ג ת ח מ א ס ב ה ס כ ם ה ר ג ע ה. נ מ ס ר כ י ח ב ר י ה מ ש ל ח ת ד ר ש ו מ ח מ א ס להפסיק את " ה ה ת ג ר ו י ו ת " ב ג ב ו ל ו ת ה ר צ ו ע ה. ע ו ד נמסר, כי המשלחת מ ע ו נ י י נ ת ה פ ר ח ת א ת ל ע צ ו ר ע פ י פ ו נ י ה ת ב ע ר ה מ ה ר צ ו ע ה ל ה ג י ע ב נ ו ג ע מ ל א ל ה ס כ ם ל מ נ ו ע כ ד י ל ר צ ו ע ה מישראל לנצל אותם לתקוף את הרצועה ) אלקדס, 11 באוגוסט ( 2018.

8 דף הפייסבוק של הוועדה המרכזית של מחנות הקיץ במחוז ח' אן( פ ל ס ט י ן,( ב מ ה ל ך ה ט ק ס ב י צ ע ו. 8 ע ז ה.. מ צ ב ש ל ל א ש ל ו ם ולא מלחמה 11 באוגוסט (2018 סיום מחנות הקיץ ב- 12 ב א ו ג ו ס ט 2018 ה ס ת י י מ ו מ ח נ ו ת ה ק י ץ ה ש ו נ י ם שמ א ר ג נ ת ח מ א ס מ י ד י ש נ ה ע ב ו ר י ל ד י ר צ ו ע ת ע ז ה. מ ח נ ו ת ס י ו ם ט ק ס י ה ק י ץ, ש נ ע ר כ ו ת ח ת ה ש נ ה ש ב " א נ י ה כ ו ת ר ת ל מ ו ל ד ת י", ה ת ק י י מ ו ב" מ ח נ ו ת ה ש י ב ה " ב מ ח ז ו ת ה ש ו נ י ם ב ר צ ו עת ע ז ה. כ ך ל מ ש ל ע ר כ ה ה ו ו ע ד ה ה מ ר כ ז י ת ש ל מ ח נ ו ת ה ק י ץ ב מ ח ו ז ח' א ן יונס את ט ק ס ה ס י ו ם ב" מ ח נ ה ה ש י ב ה " ב מ ז ר ח ח' ז א ע ה. נ צ י ג י ם נ כ ח ו ב ט ק ס מ ה נ ה ג ת ) ד ף ח מ א ס ה ו ו ע ד ה ש ל ה פ י י ס ב ו ק המרכזית של מחנות הקיץ במחוז ח' אן י ו נ ס, 12 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 ה נ ע ר י ם, ש ר ו ב ם ל ב ש ו מדים, תרגילי סדר, תרגילי אומץ, הפריחו בלונים ו א ף ש ר פ ו מ ב נ ה ה מ י י צ ג כ כ ל ה נ ר א ה מ ת ק ן י ש ר א ל י. מפגן חניכי מחנות הקיץ במהלך טקס הסיום יונס, 12 באוגוסט.(2018

9 יחידת הצמיגים " קיימה" דף הפייסבוק של הוועדה המרכזית של מחנות הקיץ במחוז ח' אן( 9 הפרחת בלונים בטקס הסיום. על הכרזות המוצמדות לבלונים כתוב " אני שב למולדתי" ו ש ם י ש ו ב א ל י ו ה ם מתכוונים לשוב ) דף הפייסבוק של הוועדה המרכזית של מחנות הקיץ במחוז ח' אן יונס, 12 באוגוסט 2018) ה צ ג ת ת כ ל י ת ש ל ש ר י פ ת מ ת ק ן י ש ר א ל י י ו נ ס, 12 ב א ו ג ו ס ט 2018) פעילות קיץ של יחידת הצמיגים ג ם ה י א פ ע י ל ו ת ק י ץ ל פ ע י ל י ה ת ח ת ה כ ו ת ר ת " א נ י ש ב ל מ ו ל ד ת י ". ב ד ף ה פ י י ס ב ו ק של " יחידת הצמיגים מהפכני רפיח" פורסמו תמונות המתעדות את הפעילות שהייתה מיועדת עבור הצוותים הפועלים במזרח רפיח.

10 דף הפייסבוק של " יחידת הצמיגים מהפכני רפיח", 9 באוגוסט( י ח י ד ת" 10 ת מ ו נ ו ת מ ה פ ע י ל ו ת. ל מ ט ה מ ש ת ת פ י ם ב מ ח נ ה ה ק י ץ ע ם פ ר א ס א ב ו ש ר ח ', ה מ צ י ג ע צ מ ו כ א י ש ת ק ש ו רת מ ר פ י ח ו א ש ר צ י ל ם א ת כ ל ה ת מ ו נ ו ת ) דף הפייסבוק של פראס אבו שרח ', 9 באוגוסט 2018) ה צ מ י ג י ם " ה ו ק מ ה ו מ ו ס ד ה ע ל ר ק ע " צ ע ד ו ת ה ש י ב ה " ו ע י ק ר ת פ ק י ד ה ה ו א ל ס פ ק צ מ י ג י ם ל מ פ ג י נ י ה צ ע ד ו ת מ צ י ת י ם א ש ר ל ש ם א ו ת ם ב ר א ש מ י ס ו ך. ה י ח י ד ה מ ח מ ו ד ע ו מ ד ב ר פ י ח ) ד ף א י מ ן א ב ו א ל מ ע ש ר ( ב כ י ר מ ה פ כ נ י 9 " י ח י ד ת ש ל ה פ י י ס ב ו ק ה צ מ י ג י ם ר פ י ח ", ב א ו ג ו ס ט נ ו ס ף ה ו א י ע ק ו ב ) ד ף א ל נ א ט ו ר הפייסבוק של מחמוד אלמעשר אבו אימן, שנקרא בדף הפייסבוק שלו " אימן מחמוד ", 13 באוגוסט ( י צ ו י ן פ ע י ל י מ ס פ ר ש ל ג ו פ ו ת י ה ם כ י ה י ח י ד ה ש נ ה ר ג ו ב מ ה ל ך צ ע ד ו ת ה ש י ב ה ב ד ג ל י נ ע ט פ ו ה מ ע י ד ד ב ר ח מ א ס. להערכתנו על הקשר שבין היחידה לבין חמאס המארגנת את האירועים. מימין : מחמוד אלמעשר על רקע כרזה של היחידה :) 2018 מ ש מ א ל יעקוב אלנאטור לבוש חולצה עליה נכתב " חטיבת ההתעסקות הישירה יחידת הצמיגים רפיח" ) דף הפייסבוק של אלנאטור, 2 ביוני 2018).

11 ו פ א,( 11 הרשות הפלסטינית הפיוס הפנים- פלסטיני נ מ ס ר כ י מ צ ר י ם ה ג י ש ה מ ס מ ך פ י ו ס ח ד ש ה כ ו ל ל ת י ק ו נ י ם ו ש י נ ו י י ם ע ל פ י ד ר י ש ו ת ה צ ד ד י ם וכי ב ק ר ו ב. ( ת ת ק י י ם ה צ ד ד י ם ב י ן פ ג י ש ה ב נ ו שא ל ד י ו ן ב מ צ ר י ם ) ח ש ב ו ן ע ז ת ש ל ה ט ו ו י ט ר א ל ר ש ק, ב א ו ג ו ס ט ב כ י ר י ם ב פ ת ח א מ ר ו כ י ה ם ב ו ח נ י ם א ת מ ס מ ך ה פ י ו ס ה ח ד ש ה כ ו ל ל ת י ק ו נ י ם ב מ ס פ ר ת ח ו מ י ם, כ ו ל ל ש י נ ו י ב ל ו ח ה ז מ נ י ם ל ב י צ ו ע ה ה ס כ ם. ל ד ב ר י א ו ת ם ב כ י ר י ם ע ל פ י ה מ ס מ ך ה ח ד ש י ו ע ב ר ו 80% מ ה ס מ כ ו י ו ת ו ה מ ש ר ד י ם ב ר צ ו ע ה ל י ד י ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ל מ ע ט נ ו ש א י מ נ ג נ ו נ י ה ב י ט ח ו ן ע ל י ה ם ת פ ק ח מ צ ר י ם ע ד ש י ו ש לם ב י צ ו ע ש א ר ס ע י פ י ה ה ס כ ם. כ מ ו כ ן ה ת ח י י ב ה מ צ ר י ם ל ס פ ק א ת ה מ י מ ו ן ה נ ד ר ש ע ב ו ר מ ש כ ו ר ו ת ה ע ו ב ד י ם ב מ נ ג נ ו נ י ם ע ד לארגונם מחדש. הבכירים ציינו כי במסמך עדיין דרושים תיקונים מכיוון שהוא אינו מתייחס כ ל ל ל נ ו ש א ה ז ר ו ע הצבאית של חמאס ) אלערבי אלג' דיד, 13 באוגוסט ( פגישת חמדאללה עם יו"ר הרשות לענייני אסירים ראמי חמדאללה, ראש ממשלת ה ה ס כ מ ה, נ ו ע ד ב ר א מ א ל ל ה ע ם מ ש ל ח ת ב ר א ש ו ת קדרי אבו ב כ ר, ה י ו"ר החדש של הרשות לענייני אסירים ואסירים משוחררים. בפגישה נ כ ח ו ג ם ח ב ר י ה ו ו ע ד ה מ נ ה ל ה ח ד ש ש ל ה ר ש ו ת ל ע נ י י נ י א ס י ר י ם ג' מ א ל ע ב ד ח ו י ל, א ל פ ת א ח ) א ס י ר ד ו ל ה ל ש ע ב ר) ו ז כ ר י א ז ב י ד י. ב מ ה ל ך ש ב ה פ ג י ש ה ח מ ד א ל ל ה ו ה ד ג י ש, כ י ה מ מ ש ל ה ו ה ה נ ה ג ה ה פ ל ס ט י נ י ת ת ו מ כ י ם ב ה מ ש ך ת ש ל ו ם מ ש כ ו ר ו ת ל מ ש פ ח ו ת ה ש ה י ד י ם ו ה א ס י ר י ם ל מ ר ו ת ה א י ו מ י ם מ צ ד י ש ר א ל ל נ כ ו ת א ת מ ש כ ו ר ו ת י ה ם מ כ ס פ י ה ס י ל ו ק י ן ש ה י א מ ע ב י ר ה לרשות הפלסטינית ) ו פ א, 13 ב א ו ג ו ס ט 2018). פ ג י ש ת חמדאללה עם המשלחת בראשות קדרי אבו בכר 13 באוגוסט,; 2018 אתר הרשות לענייני אסירים 13 באוגוסט 2018) אירועים תודעתיים משט סירות מרצועת עזה ב- 11 באוגוסט 2018 בשעות אחר הצהרים י צ א מ ש ט מ ח א ה י מ י ש ל ס י ר ו ת " ה ס ר ת ה מ צ ו ר ". ט ר ם י צ י א ת ה ס י ר ו ת נ ע ר כ ה מ ס י ב ת ע י ת ו נ א י ם ב נ מ ל ע ז ה ב ה א מ ר א ד ה ם א ב ו ס ל מ י ה, ד ו ב ר ר ש ו ת ה ל א ו מ י ת ל ה ס ר ת ה מ צ ו ר מ ר צ ו ע ת ע ז ה, כ י מ ט ר ת ה מ ש ט ה י א ל פ ר ו ץ א ת ה א ז ו ר ה ב י ט ח ו נ י ה ח ד ש ה ת ו ח ם א ת ה ר צ ו ע ה ) ה כ ו ו נ ה ה י א

12 א ל א ק צ א,( דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה,( 12 למכשול הימי שבנתה ישראל סמוך לחוף ז י ק י ם ( ו ל ה ס י ר א ת ה מ צ ו ר ה י מ י ש י ש ר אל מ ט י ל ה ע ל ה ר צ ו ע ה. ה ו א פ נ ה א ל כ ל א ל ה ה מ נ ס י ם ל ה ש י ג ר ג י ע ה ו א מ ר, כ י ת ו ש ב י ה ר צ ו ע ה ל א יקבלו פחות מהסרה כוללת ותמידית של המצור 11 באוגוסט ( המשט, שמנה כחמישים סירות, יצא מנמל עזה לכיוון י ש ר א ל. ע ל א ח ת ה ס י ר ו ת ה י ה ג ם ש א ד י ע צ פ ו ר כ ת ב ערוץ אלאקצא שדיווח ע ל ה א י ר ו ע י ם ב ש י ד ו ר ח י ) ע ר ו ץ א ל א ק צ א, 11 ב י ו ל י ( ס פ י נ ו ת ח י ל ה י ם ה י ש ר א ל י התקרבו לסירות וביצעו לעברן ירי אזהרה כדי להרחיקם מהאזור. הסירות שבו לנמל עזה. המשט הימי שיצא מרצועת ע ז ה 11 ב א ו ג ו ס ט 2018).

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, ואלה הובילו לעקירה פנימית של בני אדם רבים. בשיא ההסלמה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

HoveretHEB.indd

HoveretHEB.indd כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות מנותקים פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג 2006 ינואר פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג מנותקים כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות ינואר 2006

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד