מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)"

תמליל

1 המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו ר ה ו ע ת ק א לע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת ) מ מ ז ר ח ש ם ל ד מ ש ק (, מ ת ב צ ע ת ת ק י פ ה ש ל ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ) בסיוע אווירי רוסי ( במטרה להסיר את איום המורדים מעל הבירה הסורית. הלחימה באזור א לע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת ע ד י י ן נ מ ש כ ת ג ם ל א ח ר ה ח ל ט ת מ ו ע צ ת ה ב י ט ח ו ן ע ל ה פ ס ק ת א ש כ ל ל י ת ב ר ח ב י ס ו ר י ה והוראת הנשיא פוטין על " הפוגה הומניטרית" י ו ם- י ו מ י ת. ה ע ת ק ת מ וקד ה ל ח י מ ה לאלע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת ה ע נ י ק ה פ ס ק ז מ ן ל א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ב א ז ו ר א ד ל ב ו ב מ ר כ ז ם המטה לשחרור אלשאם. ההפוגה נוצלה ע"י הארגון להכנות קרקעיות לקדם את ההתקפה הסורית ) ה צ פ ו י ה ( ל ע ב ר א ד ל ב. ב ו ב ז מ ן נ מ ש כ ו ע י מ ו ת י ם פ נ י מ י י ם ב י ן א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ב מ ר ח ב א ד ל ב ה מ ח ל י ש י ם א ת ה מ ט ה לשחרור אלשאם. במחוזות שונים בע י ר א ק ממשיכים כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י ם ל ה פ ע י ל ל ח צ י ם ע ל ה ת א ר ג נ ו י ו ת מ ק ו מ י ו ת של דאעש. השבוע נ ה ר ג ו ונעצרו פעילי דאעש רבים ונתפסו אמצעי לחימה. דאעש מתקשה עדיין לתת מענה הולם לפעילות העיראקית ב ת ק ש ו ר ת ה י ר ד נ י ת ה מ ו ד י ע י ן כ י ד ו וח, ב מ ה ל ך ח ש ף ה י ר ד נ י ה כ ל ל י נ ו ב מ ב ר ה ת א ר ג נ ו ת ד א ע ש ש מ נ ת ה 17 פ ע י ל י ם. ה ה ת א ר ג נ ו ת ה ת כ ו ו נ ה ל ב צ ע פ י ג ו ע י ם נגד שורת י ע ד י ם ו ב כ ל ל ז ה ל פ ג ו ע ב א נ ש י ע ס ק י ם ישראלים המבקרים בקביעות במפעל לייצור בגדים בירדן. הגעת שני מטוסי קרב מתקדמים לסוריה ר ו ס י ה ו א ר ה"ב כ ל י ת ק ש ו ר ת ב ר ו ס י ה ד י ו ו ח ו, כי ש נ י מ ט ו ס י ק ר ב מ ס ו ג Su-57 נ ח ת ו ב ב ס י ס ח מ י מ י ם ב- 12 ב פ ב ר ו א ר 2018 יחד עם ארבעה מטוסי Su-35 ומטוס התרעה מדגם A-50 י כ ו ל ו ת ח מ ק נ ו ת ה מ צ ו י ד ב מ ע ר כ ו ת ט י ל י ם מ ת ק ד מ ו ת מ ה ד ו ר ה ח ד ש ) ו י ק י פ ד י ה, א ת ר ע ר ו ץ ז ב ז ד ה, 11 ב א ו ג ו ס ט ( מ ק ו ר ב מ ש ר ד ה ה ג נ ה ה ר ו ס י מ ס ר, כ י ה מ טו ס י ם ה ג י ע ו ב מ ס ג ר ת " מ ש י מ ה ל ב ח י נ ת ב י צ ו ע י ה מ ט ו ס ב ת נ א י א מ ת" ישתתפו בלחימה בסוריה ) ס פ ו ט נ י ק, RBK), 22 בפברואר ( בפברואר (

2 מ ע ל, מ ק ו ר. 1 פגיעה באתר רוסי באלע' וטה המזרחית 2 המרכז הרוסי לפיוס דיווח, כי "קבוצות חמושות", שפעלו באזור אלע' וטה המזרחית, ביצעו ירי לעבר אזורי מ ג ו ר י ם ו ב ת י ה מ ל ו ן ב פ ר ב ר י ד מ ש ק. ל ד ב ר י ה ם נ ו ר ו ב- 20 ב פ ב ר ו א ר 2018 ע ש ר פצצות מרגמה ל ע ב ר המרכז הרוסי ל פ י ו ס ) אתר משרד ה ה ג נ ה ה ר ו ס י, 20 ב פ ב ר ו א ר ( 2018 ה מ ק ו ר ב ל מ ש ר ד ה ה ג נ ה ה ר ו ס י מ ס ר, כ י התוקפים השתייכו ל מ ט ה לשחרור אלשאם ו כ י כתוצאה מהתקיפה נ ג ר ם נ ז ק ק ל לתשתיות מרכז ה פ י ו ס ) ק ו מ ר ס נ ט, 20 פ ב ר ו א ר ( לפי שעה ל א ברור אם התקיפה כ ו ו נה ל מ ר כ ז ה ר ו ס י ל פ י ו ס או שמדובר בפגיעה מקרית במהלך הלחימה באזור. א ר ה"ב,(DNI) ר א ש ה מ ו ד י ע י ן א ר ה"ב ש ל ה ל א ו מ י מ ס מ ך א ת ה צ י ג ה ע ר כ ת ה א י ו מ י ם,Daniel R. Coats הגלובליים של קהיליית המודיעין של ארה"ב. ה מ ס מ ך מ ע ר י ך כ י ד א ע ש ו א ל ק א ע ד ה י מ ש י כ ו ל ה ו ו ת א י ו ם על האינטרסים והשותפים של ארה"ב ברחבי העולם. ל ג ב י ד א ע ש ה ה ע ר כ ה ה י א, שבשנה הקרובה צפוי ה א ר ג ו ן ל ה ת מ ק ד ב ה ת א ר ג נ ו ת מ ח ד ש ב ס ו ר י ה ו ב ע י ר א ק ו ב מ ק ב י ל ב ח י ז ו ק ה נ ו כ ח ו ת ה ג ל ו ב א ל י ת ש ל ו. ב ר ש ו ת ו כ י ד א ע ש ש ל ה ט ע נ ה ח' ל י פ ו ת מ ת פ ק ד ת א ו כ ל ו ס ייה ע ל ה ש ו ל ט ת א י נ ה נ כ ו נ ה. א ו ל ם ל י ב ת ה א ר ג ו ן ע ד י י ן פ ו ע ל ת ב ע י ר א ק ו ב ס ו ר י ה, כ ח ל ק מ א ס ט ר ט ג י ה ה א ר ג ו ן של ט ו ו ח א ר ו כ ת ה ש ו א פ ת ל ה ק י ם א ת מ ח ד ש ה ח' ל י פ ו ת. ה מ ס מ ך מ ע ר י ך, כ י ס ב י ר שדאעש י מ ש י ך ל ה ע נ י ק ע ד י פ ו ת ל ת ק י פ ו ת ט ר ו ר בחו"ל. ז א ת מ ש ו ם שיתכן שהמנהיגות שלו מעריכה, שאם התקפות של דאעש ימשיכו לשלוט בשיח הציבורי, והנראטיב של הארגון ימשיך להיות פופולרי, יקשה על הקואליציה להציג את דאעש כארגון מובס ) אתר משרד ראש המודיעין הלאומי Assessment,(DNI), Worldwide Threats 13 ב פ ב ר ו א ר ( הלחימה באלע' וטה המזרחית ס ו ר י ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה התמקדה השבוע באלעו' טה ה מ ז ר ח י ת, שם מנהלים ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י י ם ) בסיוע אווירי ר ו ס י ( ת ק י פ ו ת מ ה א ו ו י ר ו מ ה ק ר ק ע ב מ ט ר ה להסיר את איום המורדים מעל ד מ ש ק. ב- 24 ב פ ב ר ו א ר 2018 א י מ צ ה מועצת הביטחון של האו"ם פה אחד החלטה הקוראת ל ה פ ס ק ת א ש כ ל ל י ת ב ת ש ל ו ש י ם י ו ם ב ר ח ב י ס ו ר י ה. ה ה ח ל ט ה ד ו ר ש ת מ כ ל ה צ ד ד ים ל א פ ש ר ל ש י י ר ו ת ה א ו"ם ג י ש ה ב ט ו ח ה ו מ מ ו ש כ ת ל כ ל ה א ז ו ר י ם. כ מ ו כ ן ק ר א ה מועצת הביטחון להסיר את המצור על אזורים מאוכלסים כ ג ו ן א לע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת, א ג ן ה י ר מ ו כ ) ש ב ד ר ו ם ר מ ת ה ג ו ל ן ה נ ש ל ט ע"י ד א ע ש), א ל פ ו ע ה ו כ פ ר י א ) ש נ י כפרים שיעים כ ש ב ע ה ק"מ צפונית מזרחית ל א ד ל ב ה נ צ ו ר י ם 1 א ל ע ו' ט ה ה י נ ו כ י נ ו י ל א ז ו ר ה ב ו ס ת נ י ם ה מ ק י ף א ת ה ע י ר ד מ ש ק, מ מ ז ר ח ) א ל ע ו' ט ה ה מ ז ר ח י ת ( ו מ מ ע ר ב ) אלע' ו ט ה ה מ ע ר ב י ת (. ב ו ס ת נ י ם א ל ו מ ו ש ק י ם ב א מ צ ע ו ת ת ע ל ו ת מ י ם מ ה נ ה ר ב ר ד ה, ש ה פ כ ו א ת ד מ ש ק, ה נ מ צ א ת ב פ א ת י ה מ ד ב ר, ל נ ו ו ה מ ד ב ר. ב א ז ו ר ה ב ו ס ת נ י ם ה ו ק מ ו כ פ ר י ם ש ב ר ב ו ת ה ש נ י ם ה פ כ ו ל ע י י ר ו ת ו ל ע ר י ם, ה מ צ ו י י ם ב מ ר ח ב ד מ ש ק. פ ר ו ש המילה ע' וט בערבית הינו נ ו ו ה מ ד ב ר פ ו ר ה, ה מ צ ו י ב ע מ ק ש ב ו נחלי מים, ג נ י ם ו צ מ ח י ה.

3 החרגת הארגונים הללו מהסכם הפסקת האש. ולרוסיה המסייעת לו ( להמשיך בפעילות הצבאית( כ, מ נ ג ד, הכוחות הסורים, שסיימו לטהר את מרבית המרחב שממזרח לכביש חמאה- חלב,. ה א נ ג ר),( דף הפייסבוק פראת פוסט,( 3 ע"י א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם (. ב נ ו ס ף ל כ ך, ה ו ר ה ה נ ש י א פ ו ט י ן ע ל " ה פ ו ג ו ת ה ו מ נ י ט ר י ו ת " י ו ם- ו י מ י ו ת כ ד י ל א פ ש ר פ י נ ו י אזרחים הסובלים ממצוקה הומניטרית קשה. ב ה ח לטת מ ו ע צ ת ה ב י ט ח ו ן צ ו י ן כי הפ ס ק ת ה א ש ל א ת ח ו ל ע ל ה ל ח י מ ה ב ד א ע ש, א ל ק א ע ד ה, ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ו א ר ג ו נ י ם נ ו ס פ י ם ה מ ו ג ד ר י ם ע ל י ד י מ ו ע צ ת ה ב י ט ח ו ן " כארגוני טרור" ) א ת ר ה ר ש מ י ש ל נותנת לגיטימציה למשטר הסורי האו"ם, 25 בפברואר ( 2018 המערכה לכיבוש מרחב אדלב נגד ארגוני המורדים באלעו' טה המזרחית. ה ע ת ק ת מ ו ק ד ה ל ח י מ ה לא ז ו ר אלעו' ט ה ה מ ז ר ח י ת ה ע נ י ק ה ה פ ו ג ה ז מ נ י ת ל א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ב מ ר ח ב א ד ל ב, ו ב מ ר כ ז ם ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם. המ ט ה פ ע י ל י ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ה ה פ ו ג ה א ת נ י צ ל ו ה ז מ נ י ת -16 ק"מ ל ה י ע ר כ ו ת להגנה בפני הכוחות הסורים. מוקד ההכנות הקרקעיות הייתה העיר סרקיב Saraqib) ( ד ר ו מ י ת מ ז ר ח י ת ל א ד ל ב, ח ש ו ב ד ר כ י ם צ ו מ ת ע ל ה ש ו כ נ ת ב ק ר ב ת ה כ ב י ש ה ר א ש י ד מ ש ק- ח מ א ה- ח ל ב. ב מ ס ג ר ת ה ה כ נ ו ת ח ס מ ו ה ד ר כ י ם א ת ה א ר ג ו נ י ם ה מ ו ב י ל ו ת ל א ד ל ב ב א מ צ ע ו ת ס ו ל ל ו ת צ ל פ י ם ה צ י בו ע פ ר; ב ש ט ח י ם ש ו ל ט י ם ע ל ה צ י ר י ם ו ת ג ב רו א ת ה מ ח ס ו מ י ם ב ד ר כ י ם ה מ ו ב י ל ו ת ל א ד ל ב ) ב ט ו ל א ת א ל ג' י ש א ל ס ו ר י, 26 ב פ ב ר ו א ר ( 2018 ע ת ה ל ע ת ב ל מ ו ה ת ק ד מ ו ת ם א ד ל ב ל ע ב ר ו ת ש ו מ ת ל י ב ם ה ו ע ת ק ה ל ל ח י מ ה ה מ ת נ ה ל ת ב א לע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ב י נ ת י י ם נ מ ש כ י ם ה ע י מ ו ת י ם ה פ נ י מ י י ם ב י ן א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ב מ ר ח ב א ד ל ב. ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם, ה א ר ג ו ן ה ד ו מ י נ נ ט י ב מ ר ח ב, כ ל י ם ה ו צ י א מ ש ו ר י י נ י ם ו א מ צ ע י ל ח י מ ה כ ב ד י ם א ד ל ב מ ה ע י ר ל ל ח י מ ה ב" ח ז י ת לשחרור סוריה" ) א ר ג ו ן מ ו ר ד י ם ש ה ו ק ם ל א ח ר ו נ ה ב ע ק ב ו ת מ י ז ו ג א ר ג ו ן א ח ר א ר א ל שאם ו א ר ג ו ן נור אלדין ז נ כ י (. ברקע מהלך ז ה ע מ ד ה ה ש ת ל ט ו ת א ר ג ו ן א ח ר א ר א ל ש א ם ע ל א ת ר ל א ח ס ו ן ציוד של ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם 27 ב ק ר ב ת ה ג ב ו ל ה ת ו ר כ י, מ צ פ ו ן ק"מ כ- 35 ) ד ף ל א ד ל ב פ ר א ת ש ל ה פ י י ס ב ו ק פ ו ס ט, ב פ ב ר ו א ר. ( 2018 ט נ ק י ם וארטילריה של המטה לשחרור אלשאם מועברים מאדלב ללחימה בארגוני מורדים י ר י ב י ם 27 בפברואר ( 2018.

4 דף הפייסבוק פראת פוסט,( ק 7 4 פעילים חמושים של ארגון אחראר אלשאם מפקחים על עקורים הבוזזים ציוד ואספקה מאתר אחסון וציוד של המטה לשחרור אלשאם 27 בפברואר ( אזור מחנה הפליטים אלירמוכ א ת ר ח ד ש ו ת ס ו ר י א ו פ ו ז י צ י ו נ י ד י ו ו ח כ י ד א ע ש הח ד י ר ל א ח ר ו נ ה מ ס פ ר פ ע י ל י ם ל א ז ו ר ש מ ד ר ו ם ל ד מ ש ק. ל ב ו א ם ש ל פ ע י ל י ם א ל ו ה י י ת ה ה ש פ ע ה ע ל ה ע י מ ו ת י ם ה מ ת נ ה ל י ם ב י ן ד א ע ש ל ב י ן ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם. א ח ד הפעילים שנכנסו לאחרונה מכונה אבו אחמד העיראקי, האחראי החדש על הלשכה ההלכתית ) השרעית ( של ד א ע ש ב ד ר ו ם ד מ ש ק. ב מ ק ב י ל ה ג י ע ו ל י ד י פ ע י ל י ד א ע ש ש מ ד ר ו ם ל ד מ ש ק ס כ ו מ י כ ס ף ג ד ו ל י ם ש א פ ש ר ו לארגון לשלם משכורות, אשר לא שולמו לפעיליו בעת האחרונה revospring.com), 21 בפברואר ( 2018 א ת ר ח ד ש ו ת ל ב נ ו נ י וכלי תקשורת ס ו ר י י ם ד י ו ו חו, כ י ה ו ש ג ה ס כ ם ב י ן ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ל ב י ן פ ע י ל י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר ה ת פ נ ו ת ע ל א ל ש א ם מ מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם ה ה ס כ ם פ י ע ל א ל י ר מ וכ. ה מ ט ה פ ע י ל י י ת פ נ ו ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם לצפון סוריה (כנראה אזור אדלב). בתמורה לכך י פ ו נ ו ע ש ר ו ת פ צ ו ע י ם ) ל פ י ג י ר ס א א ח ר ת 160 פ צ ו ע י ם וחולים ( מהכפרים השיעים הנצורים כ פ ריא ו א ל פ ו ע ה (כ- "מ מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ד ל ב (. ה ס ה ר ה א ד ו ם י פ ק ח ע ל ב י צ ו ע ה ה ס כ ם. ע ל פ י ה ה ס כ ם י ש ו ח ר ר ו כ מ ה פ ע י ל י מ י ל י צ י ו ת ה מ ס י י ע ו ת ל מ ש ט ר ה ס ו ר י ה ע צ ו ר י ם ב י ד י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם. נ מ ס ר כ י ה צ ד ד י ם ע ד י י ן ד נ י ם ב א ו פ ן ביצוע סעיפי ה ה ס כ ם ) א ל מ ד ן, 21 ב פ ב ר ו א ר ; 2018 ח' טוה, אלדרר אלשאמיה, 25 בפברואר ( נ מ ס ר כ י ה ה ס כ ם ה ו ש ג כ ש ב ו ע ל א ח ר ש פ ע י ל י ד א ע ש ב י צ ע ו מת ק פ ה נ ר ח ב ת נ ג ד ע מ ד ות ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם, ב ח ל ק ו ה צ פ ו ן- מ ע ר ב י מ ח נ ה ש ל ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ. ב ע ק ב ו ת ש ו ל ט י ם ז א ת ה ת ק פ ה ה מ ט ה פ ע י ל י ל ש ח ר ו ר ש ט ח ע ל א ל ש א ם מ צ ו מ צ ם ב ח ל ק ו ה צ פ ו ן- מ ע ר ב י מ ח נ ה ש ל ה פ ל י ט י ם, ש ג ו ד ל ו כ- 5%-15% מ ש ט ח ה מ ח נ ה ) אלמדן, 21 בפברואר 2018).

5 דאעש פרסם מספר. 5 מרחב אלבוכמאל במרחב שמצפון לעיר אלבוכמאל נמשכו התנגשויות בין פעילי דאעש לבין כוחות SDF ת מ ו נ ו ת ב הן נ ר אה כ ל י ר כ ב מ ש ו ר י י ן ת ו ק ף ע מ ד ה ש ל SDF ב פ א ת י ה כ פ ר א ב ו א ל ח ס ן, כ ע ש ר י ם ק"מ מ צ פ ו ן ל א ל ב ו כ מ א ל. כ ל י ר כ ב מ ש ו ר י י ן ש ל ד א ע ש מ פ ג י ז ע מ ד ה ש ל ה- SDF מצפון לאלבוכמאל ) נאשר, אתר שיתוף קבצים, 26 בפברואר ( צפון סוריה ד ו ו ח כ י א ר ב ע ה פ ע י ל י ד א ע ש נמלטו ממתקן מעצר של כוחות SDF בצפון סוריה. על פי הדיווח מוחזקים ב מ ת ק נ י המעצר של SDF אלפי פ ע י ל י ד א ע ש, ר ו ב ם ס ו ר י ם. כ מ ו כ ן ע צ ו ר י ם ב מ ת ק נ י ה מ ע צ ר כ- 500 פ ע י ל י ם זרים של דאעש מארבעים מדינות שונות ) ענב בלדי, 24 בפברואר ( רמת הגולן ב- 24 ב פ ב ר ו א ר 2018 פרסם מוסד ה ה ס ב ר ה הקרבית של צבא סוריה סרטון ב ו ת ו ע ד ס י כ ו ל ה ת ק פ ה ש ל ה מ ט ה פ ע י ל י ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ע מ ד ו ת נ ג ד ב א ז ו ר ה צ ב א מ ד י נ ת א ל ב ע ת ' מ ז ר ח מ צ פ ו ן ק"מ ) כ ש ש ה לאלקניטרה). בסרטון נ ר א ה ש י ג ו ר ט י לי נ"ט ל ע ב ר כ ל י רכב משוריין של המטה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ) ערוץ היוטיוב ס א נ א, 24 ב פ ב ר ו א ר ( מימין : טיל נ"ט ששוגר על- ידי צבא סוריה, לעבר משוריין של המטה לשחרור אלשאם. משמאל : פגיעת הטיל בכלי ה ר כ ב ) ערוץ היוטיוב סאנא, 24 בפברואר ( 2018.

6 ע נ ב ב ל ד י,( 6 ב- 25 ב פ ב ר ו א ר 2018 ה ת נ ה ל ו ע י מ ו ת י ם בין ארגוני ה מ ו ר ד י ם ל ב י ן צ ב א ח' א ל ד א ל ו ל י ד ה מ ז ו ה ה ע ם ד א ע ש 25 ב מ ק ו מ ו ת ) ס ו כ נ ו ת ה ג ו ל ן ר מ ת ב ד ר ו ם ש ו נ י ם ה י ד י ע ו ת ח' ט ו ה, ב פ ב ר ו א ר ( א ר ג ו נ י ת ק פ ו ה ש א ר ב י ן ה מ ו ר ד י ם מ ח ס ו ם ש ל צ ב א ח' א ל ד א ל ו ל י ד ב א ז ו ר ה כ פ ר א ל מ א. ס ו כ נ ו ת א ע מ א ק ש ל ד א ע ש ד י ו ו חה, כ י נ ע ש ה ג ם נ י ס י ו ן ל ת ק ו ף עמדה של צ ב א ח' א ל ד א ל ו ל י ד ב ק ר ב ת ה ע י י ר ה ג' מ ל ה, כ- 2 ק"מ מ מ ז ר ח ל ג ב ו ל ה ס ו ר י- י ש ר א ל י 26 בפברואר ( העיירה ג' מלה Maps) ( Google. עיקרי ההתפתחויות בעיראק פעילות כוחות הביטחון העיראקים נגד התארגנויות דאעש ברחבי עיראק ברחבי עיראק נמשכה פעילות כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י י ם נגד התארגנויות מקומיות של דאעש. במסגרתה נ ה ר ג ו ו נ ע צ ר ו פ ע י ל י ד א ע ש ונתפסו אמצעי ל ח י מ ה ר ב י ם. דאעש מתקשה עדיין לתת מענה הולם ל פ ע י ל ו ת ה ע י ר א ק י ת. להלן עיקרי פעילות כוחות הביטחון העיראקים: העיר מוצול: מחמד אלביאתי, י ו ש ב- ר א ש וועדת הביטחון במועצת מחוז נ י נ ו א, מסר כ י ל א ח ר מאמץ מודיעיני, נ ע צ ר ו ב ש ב ו ע ו ת ה א ח ר ו נ י ם במרכז מוצול שמונים פ ע י ל י ד א ע ש וכ- 170 ח ש ו ד י ם ב ה ש ת י י כ ו ת ל א ר ג ו ן. ה ע צ ו ר י ם נ ח ק ר ו ב מ ר כ ז י ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י ם ו מ ר ב י ת ם נ ש פ ט ו ) ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת ה ע י ר א ק י ת, 25 ב פ ב ר ו א ר ( 2018.

7 7 פעילי דאעש עצורים במוצול ) סוכנות הידיעות העיראקית, 25 בפברואר ( תל א ל ע פ ר (צפונית מערבית ל מ ו צ ו ל ( : א נ ש י ה מ ו ד י ע י ן ה צ ב א י ב ד י ב י ז י ה של צ ב א ע י ר א ק איתרו מחבוא של ח ו מ ר י נפץ, מטעני ח ב ל ה וציוד של ד א ע ש באזור תלעפר (כ- 68 ק"מ מ מ ע ר ב ל מ ו צ ו ל). ל ד ב ר י ה ם נ מ צ א ו ב מ ח ב ו א 15 ח ג ו ר ו ת נ פ ץ, 12 מ ט ע נ י ח ב ל ה, 9 ר ק ט ו ת נ"ט מ ד ג ם RPG-7, א ר ב ע ה נפצים לפיצוץ חגורות נ פ ץ ומטעני חבלה, שני רימוני י ד ו ט י ל נ"ט אחד. אמצעי הלחימה הושמדו ע ל ידי צבא עיראק ) א ל ס ו מ ר י ה ניוז, 22 בפברואר ( אמצעי הלחימה שנמצאו במחבוא של דאעש ) אלסומריה ניוז, 22 בפברואר ( מחוז דיאלא: רב- אלוף מזהר אלעזאוי, מפקד מבצעי מחוז דיאלה, ד י ו ו ח, כ י מפקד מחוז דיאלא של דאעש נ ה ר ג ב ת ק י פת מ ה א ו ו י ר ב א ז ו ר א ל ח ל א ו י ה (כ- 110 ק"מ מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל ב ע ק ו ב ה). א ל ע ז א ו י צ י י ן, כ י ד א ע ש א י ב ד ר ב י ם מ מ פ ק ד י ו בתקיפות של ח י ל ה א ו ו י ר ה ע י ר א ק י. ז א ת, ל ד ב ר י ו, בזכות מודיעין מ ד ו י ק המצוי ברשות הכוחות העיראקים ) א ל ס ו מ ר י ה ניוז, 23 בפברואר ( 2018.

8 א ל ס ו מ ר י ה( הנשים הודו כי. ח ב ו ר ת א נ ש י ה א מ ת")." אח' באר אלמסלמין,( 8 מפקד מבצעי מחוז דיאלא רב- אלוף מזהר אלעזאוי ) אלסומריה ניוז, 23 בפברואר ( א ל ק א א'ם ) ג ב ו ל ע י ר א ק ס ו ר י ה ( : מ נ ה ל ת ה מ ו ד י ע י ן ה צ ב א י ח י י ל י כ י ה ו ד י ע ה, ה מ ו ד י ע י ן ה צ ב א י, א י ת ר ו מ א ג ר נ ש ק ו ת ח מ ו ש ת ש ל ד א ע ש ב ע י ר א ל ק א א'ם. מ א ג ר א מ צ ע י ה ל ח י מ ה ה כ י ל, ב י ן ה ש א ר, 167 פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה, ש ב ע ח ג ו ר ו ת נפץ, שני משגרי טילי נ"ט, ר ק ט ו ת ג ר א ד ו מ ר ג מ ה ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, 23 ב פ ב ר ו א ר ( מחוז אלאנבאר ) ה י ת): ד ו ו ח כי ש נ י מ פ ק ד י ם ש ל ד א ע ש ב מ ח ו ז א ל א נ ב א ר נעצרו על- ידי המשטרה ה פ ד ר א ל י ת ה ע י ר א ק י ת ) ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת ה ע י ר א ק י ת, 25 ב פ ב ר ו א ר ( כ מ ו כ ן ד ו ו ח כ י ש ל ו שה פ ע י ל י ל ו ח מ י ם ע"י נ ה ר ג ו ד א ע ש מ ש ב ט א ל ב ו נ מ ר, צ ב א ב ס י ו ע ע י ר א ק, ב א ז ו ר ה מ ד ב ר י ש מ צ פ ו ן ל ה י ת נ י ו ז, 26 ב פ ב ר ו א ר ( מחוז אלאנבאר (הית): ארבעה פעילי דאעש, שנשאו על גופם חגורות נפץ התבצרו במפעל גבס ב ה י ת. ה א ר ב ע ה, ש א ו ת ר ו ע ל י ד י כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י י ם ב ע ק ב ו ת מ י ד ע מ ו ד י ע י נ י, ה ת כ ו ו נ ו ל ב צ ע 26 פ י ג ו ע י ם כ ו ח ו ת ב א ז ו ר. ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י י ם א ו ת ם ה ר ג ו ) ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת ה ע י ר א ק י ת, ב פ ב ר ו א ר. ( 2018 ב ג ד א ד: ב ב ת י ה מ ש פ ט ב ב ג ד א ד נ ע ר כ י ם מ ש פ ט ים ל ע ש ר ו ת נ ש י ם ב א ש מ ת ס י ו ע ל ד א ע ש. נ מ ס ר כ י ה ו ט ל ג ז ר דין מוות ע ל ח מ ש- ע ש ר ה נשים תורכיות ב א ש מ ת ה ש ת י י כ ו ת ל ד א ע ש. ע ל א י ש ה נ ו ס פ ת נגזר מאסר עולם ) סוכנות הידיעות העיראקית, 25 בפברואר ( 2018 נישאו לפעילי דאעש או סיפקו סיוע לוגיסטי לפעילי ארגון, כולל סיוע בביצוע פיגועים ) רויטרס, 25 בפברואר ( פעילות דאעש במחוז כרכוכ ב- 24 ב פ ב ר ו א ר 2018 ה ו ד י ע מ ח ו ז כ ר כ ו כ ש ל ד א ע ש ע ל ב י צ ו ע פ י ג ו ע ה ת א ב ד ו ת, נגד מפקדת המיליציה ה ש י ע י ת, תנועת עצאא'ב אהל אלחק ) ה פ י ג ו ע ב ו צ ע ע"י מחבל מתאבד ה מ כ ו נ ה א ב ו מ ע א ד ' ה ע י ר א ק י, ש פ ו צ ץ ע צ מ ו ב א מ צ ע ו ת א פ ו ד נ פ ץ. כ ת ו צ א ה מ ה פ י צ ו ץ נ ה ר ג ו ר ב י ם א ד ם ב נ י ו נ פ צ ע ו 25 בפברואר ( מ נ ג ד, ב- 25 ב פ ב ר ו א ר 2018 פ ו ר ס ם ב ת ק ש ו ר ת ה ע י ר א ק י ת סרטון שבו נראה מחבל מתאבד, שנשא ע ל גופו חגורת נ פ ץ ל ב ו ש מ ע י ל כ ש י ד י ו ב כ י ס י ה מ ע י ל, מ ת ק ר ב למבנה של המיליציה השיעית ו מ נ ס ה ל ה י כ נ ס א ל י ו.

9 מ ט ר ו ר" 9 המחבל המתאבד נ מ ל ט מהכניסה בעת שמאבטחי הבניין י ר ו ל ע ב ר ו. ר ג ע י ם ס פ ו ר י ם ל א ח ר מ כ ן פ ו צ ץ ע צ מ ו 25 ה מ ח ב ל ב ר ח ב ה ה ס מ ו כ ה ל כ נ י ס ה ל ל א נ פ ג ע י ם ש ש ה ו א ל ה ב ק ר ב ב מ ק ו ם ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, ב פ ב ר ו א ר. ( 2018 מימין: מחבל מתאבד של דאעש מנסה להיכנס למטה של " חבורות אנשי האמת" בכרכוכ. משמאל: המחבל מתפוצץ ברחבה הסמוכה לכניסה ) אלסומריה ניוז, 25 בפברואר ( ב- 24 ב פ ב ר ו א ר 2018 תקף כ ו ח ד א ע ש א ת ת ח נ ת מ ש ט ר ת ה נ פ ט ש ב ש ד ה ה נ פ ט ח' ב א ז, א ח ד מ ח מ ש ת ש ד ו ת ה נ פ ט ש ל כ ר כ ו כ. ש נ י ש ו ט ר י ם ע י ר א ק י ם נ ה ר ג ו ו ה ש ל י ש י נ פ צ ע ) א י ל א ף, ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת ה צ ר פ ת י ת, 24 ב פ ב ר ו א ר ( מ צ ר י ם וחצי- האי סיני סיכום ביניים של מבצע " סיני 2018" ע ק י ד ) אלוף משנה ( תאמר אלרפאעי, דובר הכוחות המזוינים המצרים, ערך מסיבת עיתונאים בה פרט א ת ה י ש ג י מ ב צ ע " ס י נ י 2018" ע ד כ ה. ל ד ב ר י ו ה ו צ ב ו 500 מ ח ס ו מ י ם ו ס י ו ר י ם ב י ט ח ו נ י י ם ב כ ב י ש י ם ה ר א ש י י ם, ב צ פ ו ן ס י נ י ו ב מ ר כ ז ה. ה ו א צ י י ן, כ י ח י ל ה א ו ו י ר ה ש מ י ד 158 ט ר ו ר " ו ח י ל ה ש ר י ו ן פ ג ע ב- 413 מ ט ר ו ת. ל ד ב ר י ו, נ ת פ ס ו 71 פ ע י ל י ט ר ו ר, נהרסו 1,282 מקומות מסתור ו מ ח ס נ י ם ש ל פ ע י ל י ט ר ו ר, ה ו ח ר מ ו כ ל י ר כ ב ו א ו פ נ ו ע י ם, נ ח ש פ ו ונהרסו שני מרכזי ה ס ב ר ה. כ מ ו כ ן נ ת פ ס ה כ מ ות ר ב ה ש ל א מ צ ע י ל ח י מ ה ו ח ו מ ר י נ פ ץ. ל ד ב ר י ו ב פ ע י ל ו ת ז א ת נהרגו שבעה אנשי כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה מ צ ר י ם ונפצעו שישה ) ע מ ו ד ה פ י י ס ב ו ק הרשמי של הכוחות המזוינים, 22 בפברואר (2018. אל"מ תאמר אלרפאעי דובר הכוחות המזויינים המצרים במסיבת העיתונאים ) עמוד הפייסבוק הרשמי של דובר הכוחות המזויינים, 22 בפברואר 2018).

10 10 סוכל פיגוע התאבדות של דאעש סמוך לאלעריש כ ו ח ו ת הב י ט ח ו ן ה מ צ ר י ם ה מ ו נ ה ח ו ל י ה ש ל ת ק י פ ה ס י כ ל ו א ר ב ע ה פ ע י ל י ד א ע ש, מ ח ב ל י ם ש נ י ב י נ י ה ם מתאבדים שלבשו חגורות נ פ ץ, נ ג ד ע מ ד ה ש ל מ נ ה ל ת ה ב י ט ח ו ן ס מ ו ך ל א ל ע ר י ש. המחבלים ה מ ת א ב ד י ם א ת ל פ ו צ ץ נ י ס ו כ ו ח ו ת ע צ מ ם. ה ב י ט ח ו ן ב א ש ל ע ב ר ם פ ת ח ו ו ב ע ק ב ו ת ה ת ר ח ש ז א ת ו ש נ י פ י צ ו ץ ה מ ח ב ל י ם ה מ ת א ב ד י ם נ ה ר ג ו ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל א י ח ו ד ש ב ט י ס י נ י ה מ צ ט ט א ל א ל ב ו א ב ה נ י ו ז, 23 בפברואר ( א ח ר י ו ת ק י ב ל ד א ע ש ש ל ס י נ י מ ח ו ז ל פ י ג ו ע. ב ה ו ד ע ת ק ב ל ת ה א ח ר י ו ת נ מ ס ר, כי מ ו צ א ש נ י י ם מ ח ו ל י י ת ה פ י ג ו ע ה י נ ו מ ר צ ו ע ת ע ז ה ו ש נ י י ם נ ו ס פ י ם מ ו צ א ם מ מ צ ר י ם. ב ה ו ד ע ה נ א מ ר ג ם כ י ב פ י ג ו ע נ ה ר ג ו ו נ פ צ ע ו עשרות אנשי כוחות הביטחון המצריים ) אח' באר אלמסלמין, 22 בפברואר ( מבצעי פיגוע ההתאבדות סמוך לאלעריש מבצעי הפיגוע. מימין : אבו ח' אלד המצרי. מ ש מ א ל : א ב ו מ צ ע ב ה מ צ ר י (אח' באר אלמסלמין, 23 בפברואר ( מימין : אבו שאמל אלמקדסי בתמונה ניתן לראות את החוט הירוק, שבקצהו מתג להפעלת חגורת הנפץ. משמאל : ח' טאב אלמקדיסי (אח' באר אלמסלמין, 23 בפברואר ( טקטיקות הלחימה של דאעש ב ש ב ו ע ו ן א ל נ בא' ה י ו צ א לא ו ר מ ט ע ם ל ש כ ת ה ה ס ב ר ה ש ל ד א ע ש, פ ו ר ס מ ה כ ת ב ה ה ע ו ס ק ת ב ט ק ט י ק ו ת הלחימה של פעילי דאעש נגד המערכה, שמנהלים נגדם כוחות הביטחון המצריים. בכתבה צוטט " מקור צבאי " של המדינה האסלאמית, אשר מנה ארבע גזרות עיקריות בהן נ ל ח מ י ם א ל ש י ח זויד, אלעריש והגזרה הדרומית הכוללת את אזור ג' בל חלאל. פעילי דאעש בחצי האי סיני : רפיח, על פ י א ו ת ו "מ ק ו ר צ ב א י" ת ו ר ת ה ל ח י מ ה של פ ע י ל י ד א ע ש מ ו ש פ ע ת מ ה ה ת פ ת ח ו י ו ת ב ש ט ח. כך ל מ ש ל, ל ע י ת י ם נ י ת נ ת ע ד י פ ו ת ל ש י מ ו ש ב מ ט ע נ י נ פ ץ ל פ ג י ע ה ב כ ל י ר כ ב א ו ל ם כאשר החיילים המצרים נוטשים את כלי הרכב יורים בהם ברובי צלפים. במקרים אחרים נעשה שימוש במכוניות תופת נגד חיילים הנעים רגלית.

11 חשבון הטוויטר( 11 ל ע י ת י ם ד א ע ש פ ע י ל י מ נ י ח י ם ל ח י י ל י ם ת ו ק פ י ם א ז ו ר ק ל י ע ד ם ל ה ג י ע ה ש י י ר ו ת כ י ה מ ק ו ר צ י י ן ע ו ד א ו ת ם. ה מ צ ר י ו ת נ ע ו ת ב ט ו ר י ם, ש ב ר א ש ן כ ל י ה נ ד ס ה ו א מ צ ע י ם ל ס י ל ו ק מ ו ק ש י ם, ו ה ד ב ר מ א ט מ א ד א ת ה ת ק ד מ ו ת ן, ו ב מ ש ת מ ע הופך אותן למטרה נוחה ) א ל נ ב א', ג י ל י ו ן 22, 20 בפברואר ( פעילות דאעש ברחבי העולם דאעש מאיים לפגוע בנוצרים ברפובליקות המוסלמיות ברוסיה ב מ א מ ר ש ה ת פ ר ס ם ב ש ב ו ע ו ן א ל נ ב א ' של ד א ע ש ה ו ש מ ע ו א י ו מ י ם ל ב צ ע פ י ג ו ע י ם נ ג ד ה נ ו צ ר י ם ה ח י י ם ברפובליקות המוסלמיות של ברית המועצות ל ש ע ב ר. ה מ א מ ר ט ו ע ן, כ י ר ו ס י ה כבשה את א ר צ ו ת ה א ס ל א ם ל ה ג ל ו ת ם א ו א ו ת ם א ת ל נ צ ר כ ד י ו פ ע ל ה ל אז ו ר י ם נ ו צ ר י. ר ו ב ב ע ל י ב מ ק ב י ל נ ו צ ר י ם ר ו ס י ה י י ש ב ה ב א ז ו ר י ם ה כ ב ו ש י ם כ מ ו ל מ ש ל ב ק ו ו ק ז, ח צ י א י ק ר י ם ו ב א ס י ה ה ת י כ ו נ ה כ ד י ל ב ס ס א ת ה ה ג מ ו נ י ה ש ל ה. ה מ א מ ר מ צ י י ן, כ י הפעולה, שביצע ח' ל י ל ה ד ג ס ט א נ י, 2 ה י י תה א ו ת פ ת י ח ה לשורה של ה ת ק פ ו ת ד מ י ם נ ג ד ה נ ו צ ר י ם ב כ ל ה מ ד י נ ו ת המוסלמיות, שכבשה רוסיה. לדברי המאמר כדי לבצע התקפות כאלה אין צורך בקבוצות לוחמים גדולות מאומנות ומצוידים באמצעי לחימה וניתן לעשות שימוש בכל כלי נישק הניתן להשגה ) א ל נ ב א ' ג י ל י ו ן 22, 20 בפברואר ( א פ ג נ י ס ט א ן (NDS) מ ח ב ל מ ת א ב ד, ס מ ו ך ע צ מ ו פ ו צ ץ מ נ ה ל ת ש ל ל מ ת ח ם ה ב י ט ח ו ן ה ל א ו מ י ה מ מ ו ק מ ת בא ז ו ר ה ד י פ ל ו מ ט י ש ב מ ר כ ז ב י ר ת ק א ב ו ל, א פ ג נ י ס ט א ן. ב א ז ו ר א י ר ע ה פ י צ ו ץ מ א ו ב ט ח ה ש ו כ ן נ א ט"ו מ ט ה ב ק ר ב ת ו ש ג ר י ר ו ת א ר ה"ב. ש ל ו ש ה ב נ י א ד ם נ ה ר ג ו ו ח מ י ש ה נ פ צ ע ו. ד א ע ש ק י ב ל א ח ר י ו ת ל ב י צ ו ע ה פ י ג ו ע ) א פ ג נ י ס ט א ן טיימס, סמאא ' ) ערוץ חדשותי פקיסטאני (, 24 בפברואר ( מימין : זירת פיגוע ההתאבדות של דאעש בקרבת האזור הדיפלומטי בקאבול ا ل ع ی ن ا لا خ ب ا ر ي 23 alain_4u, בפברואר 2018) בכר. משמאל: פעיל דאעש המכונה אבו הח' ראסאני, שביצע את פיגוע ההתאבדות ) נאשר, אתר שיתוף קבצים, 24 בפברואר ( ב 2-18 ב פ ב ר ו א ר 2018 פ ת ח א ד ם ח מ ו ש ב ר ו ב ה צ י ד וסכין, בירי מחוץ לכנסיה בעיר קיזליאר Kizlyar) ן) ב ד ג ס ט א ) ב ק ר ב ת ה ג ב ו ל ע ם ה ר פ ו ב ל י ק ה ה צ'צ' נ י ת (. ה י ר י ב ו צ ע ל ע ב ר ק ה ל ה מ ת פ ל ל י ם, ש י צ א ו מ ת פ י ל ה ב כ נ ס י י ה. מ ב צ ע ה פ י ג ו ע ח' ל י ל ח' לילוב, תושב מקומי, בן. 22 נ ה ר ג לאחר מאבק, מירי השוטרים. דאעש קיבל אחריות לביצוע לפיגוע אותו ביצע לדבריו פעיל הארגון המכונה ח' ליל הדגסטאני.

12 12 נ ר א ה כ י מנהלת ה ב י ט ח ו ן ה ל א ו מ י ה א פ ג א נ י ת NDS) (National Directorate of Security, ה פ כ ה ל י ע ד מ ו ע ד ף ש ל ד א ע ש. י ו ז כ ר כ י ב- 25 ב ד צ מ ב ר 2017 פ ו צ ץ ע צ מ ו מ ח ב ל מ ת א ב ד ב ק ר ב ת מ ש ר ד מ נ ה ל ת ה ב י ט ח ו ן ב ק א ב ו ל. ב- 28 ב ד צ מ ב ר 2017 ב י צ ע ד א ע ש פ י ג ו ע ה ת א ב ד ו ת מורכב, שכוון נ ג ד מ ר כ ז האימונים של מ נ ה ל ת הביטחון הלאומי בקאבול. ת י מ ן שני מחבלים מתאבדים שנהגו במכוניות תופת פוצצו עצמם ב כ נ י ס ה לבניין המטה המלחמה ב ט ר ו ר ב א ז ו ר א ל ט ו א ח י, ד ר ו מ י ת ל ע ד ן. ל א ח ר ה פ י צ ו ץ נ י ס ו כ מ ה מ ח ב ל י ם נ ו ס פ י ם ח מ ו ש י ם ל ח ד ו ר ל מ ב נ ה. ע ל פ י מ ש ט ר ת עדן חוסלו ה מ ח ב ל י ם ה מ ס ת ע ר י ם לפני שהגיעו ל ש ע ר ה כ נ י ס ה החיצוני של ה מ ט ה. לפחות ארבעה- עשר אנשי היחידה ללוחמה בטרור נהרגו וארבעים נפצעו ) א ל ע ר ב י ה, 24 ב פ ב ר ו א ר 2018). דאעש קיבל אחריות לפיגוע. בהודעה מסר מחוז עדן אבין ש ל ד א ע ש כ י ב ה ת ק פ ה ה ש ת ת פ ו ש נ י מ ח ב ל י ם מ ת א ב ד י ם, ב ש ת י ש נ ה ג ו מ כ ו נ י ו ת מ ח ב ל י ם ש נ י נ ס ע ו ו ע מ ם ת ו פ ת מ צ ו י ד י ם ש ה י ו נ ו ס פ י ם ש נ י ק ל. ב נ ש ק המחבלים המתאבדים פוצצו את מכוניות התופת מול המטה ללוחמה בטרור. שני מחבלים נ ו ס פ י ם ש י ר ד ו קודם לכן ממכוניות התופת, ניהלו חילופי אש עם אלו שניצלו מפיצוץ מכוניות התופת ) אח' באר אלמסלמין, 24 ב פ ב ר ו א ר ( ל ו ב מ ח ו ז ברקה של דאעש שבמזרח ל ו ב ה ו ד י ע, כי חמישה- עשר לוחמים מהצבא הל א ו מ י הלובי, שבראשות ח' ל י פ ה ה ו ש מ ד ו ר כ ב כ ל י ו ש נ י נ פ צ ע ו א ו נ ה ר ג ו ח פ ת ר, ב פ י צ ו ץ ד א ע ש ש ל ת ו פ ת מ כ ו נ י ת ב מ ח ס ו ם ב א ז ו ר א ל ג' פ ר ה, ש ב מ ר כ ז ל ו ב (553 ק"מ מדרום מערב לבנע' אזי (. במכונית התופת נ ה ג פ ע י ל ד א ע ש ה מ כ ו נ ה א ב ו מחמד אלמהאג'ר ) אח' באר אלמסלמין, 22 בפברואר ( פעילות סיכול ו מ נ ע ה מ ו ד י ע י ן ה כ ל ל י ה י ר ד נ י ח ש ף ה ת א ר ג נ ו ת ר א ו ו ה, ו ב כ ל ל ז ה נגד אנשי עסקים ד א ע ש ש ל ש ה ת כ ו ו נ ה ל ב צ ע פ י ג ו ע י ב- 27 ב פ ב ר ו א ר 2018 ד ו ו ח ב ת ק ש ו ר ת ה י ר ד נ י ת, כ י ה מ ו ד י ע י ן ה כ ל ל י ה י ר ד נ י חשף ב מ ה ל ך נ ו ב מ ב ר 2017 התארגנות של דאעש, שמנתה 17 פ ע י ל י ם. אנשי ה ה ת א ר ג נ ו ת ה ת ח ל ק ו ל ש ל ו ש ק ב ו צ ו ת : קבוצה שתפקידה ל נ הל ת צ פ י ו ת ע ל ה מ ט ר ו ת ; ה ש נ י יה, ל ה גיש ס י ו ע ט כ נ י ו ל ב י צ ו ע פ י ג ו ע י ם בלתי משמעותיים ; ה ש ל י ש י ת, נ ו ע ד ה לבצע פיגועי ראווה, כולל פיגועים שבהם יעשה שימוש במחבלים מתאבדים ) אלרא'י, 27 בפברואר ( ו ד י ו ו ח נ מ ס ר, כ י י ע ד י ה פ י ג ו ע י ם ה י ו : ע ר ו ץ ה ח ד ש ו ת ר א' י א (Ruaya) ו ע ו ב ד י ו ; " מ ר כ ז ה י ז מ ו ת ה צ ר פ ת י " ; מ ו ע ד ו ן ל י ל ה ב א ז ו ר א ל ש מ י ס א נ י ב ע מ א ן ; מ נ ה ר ו ת ח ב ר ת ה פ ו ס פ ט י ם ש ב ק ר ב ת מ ב נ ה מ ו ד י ע י ן א ל ר צ י פ ה ; מ ב נ ה ה ש ג ר י ר ו ת ה א מ ר י ק א י ת ב ע מ א ן ; כ נ ס י י ה ב א ז ו ר מ א ר כ א ו א נ ש י ע ס ק י ם ישראלים המבקרים בקביעות במפעל לייצור בגדים.

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

דוד טל, מלחמת תש"ח – מלחמתו של דוד בן-גוריון

דוד טל, מלחמת תשח – מלחמתו של דוד בן-גוריון ÔÂÁËÈ Â ıâá ÈÒÁÈ דומה שאין חולק על מעמדו המרכזי של דוד בן גוריון בניהולה של מלחמת העצמאות. בן גוריון היה הדמות הדומיננטית בתהליך שהביא להקמתו של צה"ל, ובוודאי היה הדמות החשובה ביותר בניהולה של המלחמה עצמה.

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

untitled

untitled תקציר דו"ח שנתי 2012 תקציר דו"ח שנתי 2012 אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ע.ר منظمة العفو الدولية امنستي االسرائيلي אמנסטי אינטרנשיונל ישראל Amnesty International Israel טלפון: 03-5250005 פקס: 03-5250001 www.amnesty.org.il

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות המדיניות והאסטרטגיה של בףגוריון בגמר מלחמת העצמאות כשעמדה שאלת שלימות הארץ בלי מדינה יהודית, או מדינה יהודית בלי שלימות הארץ - בחרנו במדינה יהודית בלי שלימות הארץ. (ד בן גוריון, דברי הכנסת, 1, ישיבה כ,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63>

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63> מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים אוניברסיטת בר-אילן דיונים בביטחון לאומי מס' 22 כל הזכויות שמורות מרכז בס"א, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, מרץ 2007 ISSN 0793-1050 מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי 2010 מבוא לאסטרטגיה לאומי ובטחון יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה עבודת סיכום דף 333-349 עבודת סיכום לכיתה מוגש למרצה מר דוד לייטנר חזי בן יעקב אוניברסיטת בר-אילן 15/10/2010 יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה מטרת

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התשע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע 24 6000 בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי(... 2 המהנדסים והאדריכלים )תנאים.תקנים... 2 הודעה

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח הא

איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח הא איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח האתני בין ערבים לאיראנים, הפיצול העמוק בקרב האליטה השיעית

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב חזר אלי המבטא הערבי של סבא א נ ו ואר

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד