מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס"

תמליל

1 מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל כ י ב ו ש ה ב מ ט ר ה להקל את ה ל ח ץ ע ל ד מ ש ק, ע ל פ נ י ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש מ ר ח ב אדלב, שהופסקה ז מ נ י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ה מ ש י כ ו ב מ ב צ ע ק ר ק ע י ו כ כ ל ה נ מ ס ר ה ש ת ל ט ו ע ל מ ס פ ר ע י י ר ו ת ו כ ב ש ו כ ש ל י ש מ ש ט ח ה ש ל א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה ה ת ק ד מ ו ת ה ק ר ק ע י ת ה ס ו ר י ת ב ת מ י כ ה ר ו ס י ת א ו ו י ר י ת נ מ ש כ ה ל מ ר ו ת ה ח ל ט ת מ ו ע צ ת ה ב י ט ח ו ן ע ל ה פ ס ק ת א ש, ו ל מ ר ו ת ה נ ח י י ת ה נ ש י א פ ו ט י ן ע ל " ה פ ו ג ו ת ה ו מ נ י ט ר י ו ת " י ו ם- י ו מ י ו ת. בכלי התקשורת דווח על פגיעות רבות באזרחים ועל החמרת המצב ההומניטארי. ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ע ם ) ה מ ז ו ה ה א ל ק א ע ד ה) ה מ ש י ך ל נ ה ל ה ש ב ו ע ע י מ ו ת י ם א ר ג ו נ י ע ם א ל י מ י ם מ ו ר ד י ם א ח ר י ם ב מ ט ר ה להשיג שליטה ב ל ע ד י ת ב מ ר ח ב א ד ל ב. כ מ ו כ ן פרש ממנו פ ל ג ג' ה א ד י ס ט י ה נ א מ ן ל א י מ ן א ל ט' ו א ה ר י, מ נ ה י ג א ל ק א ע ד ה. ה ס כ ס ו כ י ם ו ה פ י ל ו ג י ם ב מ ר ח ב א ד ל ב מחלישים א ת ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ו א ת א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ה א ח ר י ם, ו פ ו ג ע י ם ב י כ ו ל ת העמידה שלהם מ ו ל ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ב ע ל י ב ר י ת ם, לכשתתחדש המערכה. ב ע י ר א ק מ מ ש י כ י ם כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ל ה ש י ג ה צ ל ח ו ת ב פ ע י ל ו ת ם פ ע י ל י ם נ ג ד ו ה ת א ר ג נ ו י ו ת ד א ע ש ש ל ב מ ח ו ז ו ת ה ש ו נ י ם. נ ר א ה כ י ה מ ש ט ר ה ע י ר א ק י ר ו א ה ב מ ע ר ב מחוז אנבאר " נקודת תורפה" ב ש ל פ ע י ל ו ת ו האינטנסיבית של דאעש בקרבת הגבול הסורי- עיראקי, מצפון לאלבוכמאל. השבוע נ מ ס ר כ י ר א ש מ מ ש ל ת עיראק החליט על הקמת דיביזיה חדשה, שתורכב מבני מחוז אלאנבאר, למניעת הסתננות פעילי דאעש מ ס ו ר י ה. המעורבות הרוסית ו ה א מ ר י ק א י ת הרוסים טוענים, כי מתבצע י ר י ע ל יעדים רוסיים בדמשק המרכז הרוסי לפיוס בסוריה דיווח, כי " קבוצות חמושות " ממשיכות להפר את הפסקת האש באזור אלע' וטה ה מ ז ר ח י ת. ע ל פ י ה ד י ו ו ח מ ב צ ע י ם ה ח מ ו ש י ם י ר י ע ל ה ע י ר ד מ ש ק, ו ב פ ר ט ע ל ה ש גר י ר ו ת הרוסית, משרד הסחר הרוסי ו מ ר כ ז ה פ י ו ס ה ר ו ס י ה נ מ צ א י ם ב ע י ר. רוסיה קראה למנהיגי " ה ק ב ו צ ו ת ה ח מ ו ש ו ת " להפסיק את ה ל ח י מ ה ב א ז ו ר ו ל א פ ש ר ל א ז ר ח י ם ל ע ז ו ב א ו ת ו. ב מ ר כ ז ה ר ו ס י ל פ י ו ס נ מ ס ר, כ י ר ו ס י ה ת ב ט י ח מ ע ב ר ב ט ו ח ל ח מ ו ש י ם ו ל ב נ י מ ש פ ח ו ת י ה ם א ת ש י ע ז ב ו א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת, ו א ף ת ס פ ק כ ל י ר כ ב ו א ב ט ח ה ל כ ל א ו ר ך ה מ ס ל ו ל ) אתר משרד ההגנה הרוסי, 6 במרץ 2018 (

2 חשבון הטוויטר( וושינגטון פוסט,( ב מ ר ץ 1 ה נ מ ר " ( הודיע" 2 ה ש ע י ה זמנית של המבצעים הקרקעיים בעמק הפרת ד ו ב ר ה פ נ ט ג ו ן, ק ו ל ו נ ל ר ו ב מ נ י נ ג, מ ס ר כ י ה מ ב צ ע י ם ה ק ר ק ע י י ם ה מ ת ב צ ע י ם ב ת מ י כ ת א ר ה"ב נ ג ד דאעש בעמק הפרת הושעו באופן זמני. זאת, לדברי פקידים אמריקאים בכירים, משום שהכורדים הנלחמים ב ד א ע ש ע י ק ר א ת ה ע ת י ק ו מ א מ צ י ה ם ל מ ו ב ל ע ת ע פ ר י ן ) ש ב מ ע ר ב (, כ ד י ל ה י ל ח ם ב כ ו ח ו ת ה ת ו ר כ ים, ש פ ל שו ל ש ם. ל ד ב ר י ד ו ב ר ה פ נ ט ג ו ן, ז ו ה י " א ת נ ח ת א מ ב צ ע י ת " Pause) ( Operational ה נ ו ג ע ת ל פ ע ו ל ו ת ה ק ר ק ע י ו ת, ב ע ו ד ש ה ה ת ק פ ו ת ה א ו ו י ר י ו ת נ מ ש כ ו ת נ ת י ב י ש נ י ל מ ש ל, כ ך כ ס ד ר ן. ש ל א ס פ ק ה ד א ע ש, ש ב ק ר ב ת 5 ב מ ר ץ ( אלבוכמאל, הותקפו והושמדו ב- 4 במרץ 2018 הלחימה באלע' וטה המזרחית ס ו ר י ה. ( 2018 מראות ההרס באלע' וטה המזרחית ق ن ا ة TRT TRTalarabiya, ה ק ו ל ו נ ל ס ה י ל ח ס ן ) כי ב י ו מ ו ה ש י ש י ש ל ה מ ב צ ע ה ק ר ק ע י כ ב ש צ ב א ס ו ר י ה מ י ד י א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם 30% א ל ע' ו ט ה ש ל מ ש ט ח ה ה מ ז ר ח י ת. ב ת ק ש ו ר ת ה ס ו ר י ת ת ק י פ ו ת כ י ד ו ו ח, ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ה ת מ ק ד ו נ ג ד יעדים של ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ) ה ע ר ה : ה מ ט ה נ ו ט ל ח ל ק ב ל ח י מ ה ל צ ד א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד ים האחרים, אך ב נ י ג ו ד ל מ ר ח ב א ד ל ב א י ן ה ו א נהנה מדומיננטיות). ב ת ק ש ו ר ת ה ס ו ר י ת ד ו ו ח, כ י ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם פועלים עתה לביתור אלע' וטה המזרחית לשני חלקים ) חלב טודיי, 3 במרץ ( 2018.

3 נ ב ר א ס( 3 המחשה של המבצע הקרקעי של הצבא הסורי לביתור אלע' וטה המזרחית עדכני ל- 4 במרץ 2018 אלארצ ', אתר התומך במשטר הסורי, י ו ט י ו ב, 3 ב מ ר ץ ( מרחב אדלב ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם מ מ ש י ך ב ע י מ ו ת י ם א ל י מ י ם ע ם ארגוני מורדים א ח ר י ם ב מ ר ח ב א ד ל ב, ב מ ט ר ה ל כ פ ו ת ש ל י ט ת ו ע ל י ה ם. כמו כן פרש משורותיו פלג המזוהה עם תומכי אימן אלט' והארי, מנהיג אלקאעדה, ב ש ם " א ר ג ו ן ש ו מ ר י ה ד ת ". ס כ ס ו כ י ם ו פ י ל ו ג י ם א ל ו, ה מ ת ק י י מ י ם ב ע י ת ו י ב ו ה ו ע נ ק ה ל א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ב א ד ל ב ה פ ו ג ה ז מ נ י ת ב ש ל ה מ ע ר כ ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת, מ ח ל י ש י ם א ת ה מ ט ה לשחרור אלשאם ואת שאר א ר ג ו נ י המורדים שבמרחב אדלב, ופוגעים ביכולת העמידה שלהם מול הכוחות הסורים לכשתתחדש המערכה. סכסוכים בין המטה לשחרור אלשאם לבין חזית לשחרור אלשאם ה ש ב ו ע ה ש ת ל ט ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר מ ע ר ת ה ע י ר ע ל א ל ש א ם מ צ ר ין, מ צ פ ו ן ק"מ כ ש מ ו נ ה ל א ד ל ב, ל א ח ר ע י מ ו ת י ם ב י ן ה מ ט ה ל ב י ן ה ח ז י ת ל ש ח ר ו ר ס ו ר י ה ) א ר ג ו ן ח ד ש ש ה ו ק ם ל א ח ר ו נ ה ב ע ק ב ו ת מ י ז ו ג א ר ג ו ן א ח ר א ר א ל ש א ם ו א ר ג ו ן נור אלדין זנכי). כמו כן החרים המטה לשחרור אלשאם תחמושת מידי ארגון אחראר אלשאם. טנקים של המטה לשחרור אלשאם, שהשתלטו על העיר מערת מצרין, שמצפון לאדלב ) דף הפייסבוק פראת פוסט ] ف ر ا ت ب و س ت - 1 EuphratesPost], ב מ ר ץ ( 2018.

4 ארגון שומרי" ס ו ר י "" ראו פרסום מרכז המידע מ- 6 בדצמבר 1 4 הקמת ארגון חדש המזוהה עם אלקאעדה בצפון סוריה ב- 27 ב פ ב ר ו א ר 2018 ה ו ד י ע ו כ מ ה פ ל ג י ם ב צ פ ו ן ס ו ר י ה ה מ ז ו ה י ם ע ם א ל ק א ע ד ה ע ל א י ח ו ד ת ח ת ה ש ם ה ד ת" ) ב מ ק ו ר : ת נ ט'ים ח ר א ס אלדין). מנהיג ה א ר ג ו ן ה ח ד ש ה י נ ו אבו המאם אלשאמי, ס ו ר י במוצאו, אשר לחם לצדו של אסאמה בן לאדן באפגניסטאן. מנהיגים נוספים של הארגון הינם אבו ג' ל י ב י ב ה י ר ד נ י וסאמי אלערידי ) א ל ע א ל ם, 28 ב פ ב ר ו א ר ( י ו ז כ ר כ י א ב ו ה מ א ם א ל ש א מ י, א ב ו ג' ל ב י ב ה י ר ד נ י ו ס א מ י א ל ע ר י ד י ק ר ו ב ל פ נ י נ ע צ ר ו ל א ר ב ע ה מ ח מ ד א ב ו א נ ש י ע"י ח ו ד ש י ם א ל ג' ו ל א נ י. מ ש ו ם ש נ ח ש ד ו 1 כמזוהים עם אימן אלט' ואהרי מנהיג אלקאעדה. ה א ר ג ו ן ה ח ד ש פ ר ס ם ה ו ד ע ה ש כ ו ת ר ת ה : " ה צ י ל ו א ת א ו ה ל ה מ ו ס ל מ י ם" [פ ע י ל י הג' ה א ד שב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת]. ה ה ו ד ע ה ק ו ר א ת ל פ ל ג י ם ה ש ו נ י ם ב ס ו ר י ה ] ב מ ש ת מ ע ב צ פ ו נ ה] ה ל ח י מ ה א ת ל ה פ ס י ק ב י נ י ה ם ו ל ה ת ל כ ד ה א ו י ב א ת ל ה ד ו ף כ ד י ב א ל ע' ו טה ה מ ז ר ח י ת. א ח רי ש כ ן, ש ה מ ש ט ר מ ל א כ ת ו א ת י ס י י ם ה ס ו ר י באלע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת צ פ ו י ל ג' ה א ד י ס ט י ם ב צ פ ו ן גורל דומה ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר ה ר ש מ י ש ל א ר ג ו ן ח ר א ס א ל ד י ן, 27 ב פ ב ר ו א ר ( ה ק מ ת ה א ר ג ו ן ה ג' ה א ד י ס ט י ה ח ד ש מ ש ק פ ת, ל ה ע ר כ ת נ ו, ס כ ס ו כ י ם פ נ י מ י י ם ב ת ו ך ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ו ב ת ו ך ת ו מ כ י א ל ק א ע ד ה ב ס ו ר י ה. ע י ק ר ה ס כ ס ו כ י ם ה ל ל ו ה י נ ם ב י ן פ ע י ל י ם ה ת ו מ כ י ם ב א י מ ן א ל ט' ו א ה ר י ל ב י ן מ ח מ ד א ב ו ת ו מ כ י א ל ג' ו ל א נ י, ה מ ט ה מ נ ה י ג ל ש ח ר ו ר מ ח מ ד א ב ו א ל ש א ם. א ל ג' ו ל א נ י ב נ ת י ב ל ל כ ת ב ח ר ע צ מ א י מ ש ל ו, פ ר ג מ ט י י ו ת ר, ה ח ו ת ר ל ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ע ם א ר ג ו נ י מ ו ר ד י ם א ס ל א מ י י ם א ח ר י ם ו מ ב י א ב ח ש ב ו ן א ת ה א י ל ו צ י ם ה ק ש י ם ל ה ם נ ת ו ן ה א ר ג ו ן. ה ק מ ת ה א ר ג ו ן ה ח ד ש מ ס מ נ ת ל ה ע ר כ ת נ ו, א ת ה ר ח ב ת ה מ ט ה ב י ן ה ק ר ע ל ש ח ר ו ר ה נ ה ג ת ל ב י ן א ל ש א ם א ל ק א ע ד ה ב ר א ש ו ת א ל ט' ו א ה ר י כ א ש ר ו ז א ת ה מ ט ה לשחרור אלשאם צפוי להילחם על קיומו במרחב אדלב. מחנה הפליטים אלירמוך במחנה הפליטים אלירמוכ נמשכות ההתנגשויות בין דאעש לבין המטה לשחרור אלשאם. דווח כי לדאעש כ- 2,000 פ ע י ל י ם ה ש ו ל ט י ם ע ל 70% מ ש ט ח ו. ל מ ט ה לשחרור אלשאם י ש ק ר ו ב ל- 170 פ ע י ל י ם ה ש ו ל ט י ם ע ל 4 כ- 5% מ ש ט ח ו. כ- 25% מ ש ט ח ה מ ח נ ה נ מ צ א ב ש ל י ט ת א ר ג ו נ י ם פ ל ס ט י נ י ם ה נ א מ נ י ם ל מ ש ט ר ה ס ו ר י (ו ט ן, ב מ ר ץ ( מ ח ו ז ד מ ש ק ש ל ד א ע ש פרסם מספר תמונות המתעדות צוות צלפים של ה א ר ג ו ן ה פ ו ע ל ב ד ר ו ם ד מ ש ק. ב ת מ ו נ ות נראית הכנת עמדת צ ל י פ ה ב א מ צ ע ו ת י צ י ר ת ח ו ר ב ק י ר, א י פ ו ס כ ו ו נ ו ת ט ל ס ק ו פ י ו ת, ת צ פ י ת ו י ר י ל ע ב ר א ד ם ב ל ב ו ש א ז ר ח י ה נ מ צ א ע ל גג מבנה ) נאשר, 6 במרץ ( : 2017." מחלוקת חריפה בין המטה לשחרור אלשאם לבין אלקאעדה "

5 5 מ י מ י ן : צ ל פ י ם ש ל ד א ע ש מ נ ק י ם א ת ר ו בי ה צ ל פ י ם ש ל ה ם. מ ש מ א ל : צ ל ף ש ל ד א ע ש מ א פ ס כ ו ו נ ת ט ל ס ק ו פ י ת ) נ א ש ר, 6 ב מ ר ץ ( מ י מ י ן : צ ל ף ש ל ד א ע ש ב ע מ ד ת צ ל י פ ה מ כ ו ו ן ל ע ב ר מ ט ר ה. מ ש מ א ל : א ד ם ב ל ב ו ש א ז ר ח י ש ר ו ע ע ל ג ג מ ב נ ה ב ד ר ו ם ד מ ש ק ל א ח ר ש נ ו ר ה ע ל- י ד י צ ל ף ש ל ד א ע ש ) נ א ש ר, 6 ב מ ר ץ ( מ ו ר ד נהר הפרת.SDF מ צ פ ו ן ל א ל ב ו כ מ א ל נ מ ש כ ו ה ה ת נ ג ש ו י ו ת ד א ע ש פ ע י ל י ב י ן ל כ ו ח ו ת מ ח ו ז ד א ע ש ש ל א ל פ ר א ת פ ר ס ם ב- 27 ב פ ב ר ו א ר 2018 מ ס פ ר, ת מ ו נ ו ת ב הן נ ר א י ם כ ל י ר כ ב ש ל ד א ע ש ע ל י ה ם פ ע י ל י ה א ר ג ו ן ב ד ר כ ם SDF ל ת ק ו ף כ ו ח ו ת ש ל ע מ ד ו ת ל ע י י ר ה מ ז ר ח מ צ פ ו ן א ל ש ע פ ה, מ צ פ ו ן ק"מ כ ע ש ר ה ל א ל ב ו כ מ א ל ) א ח' ב א ר אלמסלמין, 1 במרץ ( כ ל י ר כ ב ש ל ד א ע ש ב ה ם מ ש א י ו ת וכלי רכב ממוגנים מייצורעצמי נושאים פעילי דאעש בדרכם לתקוף עמדות של כוחות SDF מצפון מזרח לעיירה אלשעפה ) אח' באר אלמסלמין, 1 במרץ ( 2018.

6 6 מימין : שניים מלוחמי SDF נכנעים לפעילי דאעש בעמדה אותה איישו מצפון מזרח לעיירה אלשעפה. משמאל : פעילי דאעש יורים למוות בלוחמי SDF להם, שנכנעו ) אח' באר אלמסלמין, 1 במרץ ( ר ק ט ת נ"ט ש ל ד א ע ש מ ש ו ג ר ת ל ע ב ר ע מ ד ה ש ל צ ב א ס ו ר י ה ב פ א ת י א ל ב ו כ מ א ל. מ ש מ א ל : פ ג י ע ת ה ר ק טה ב ע מ ד ה ) נ א ש ר, 3 ב מ ר ץ ( אגן הירמוכ צ ב א ח' א ל ד ב ן א ל ו ל י ד, ה מ ז ו ה ה ע ם ד א ע ש, ה פ ו ע ל ב מ ר ח ב א ג ן ה י ר מ וכ, פ ר ס ם ב- 25 ב פ ב ר ו א ר 2018 ס ר ט ו ן ה מ ת ע ד ל ח י מ ה ו א י מ ו נ י ם ש ל פ ע י ל י א ל ו ל י ד ב ן ח' א ל ד צ ב א ש ל פ נ י ם ר ע ו ל פ ע י ל ה א ר ג ו ן. ש ה ו פ י ע ב ס ר ט ו ן ח ב ר י ם כ י א מ ר, ח ד ש י ם מ א ז ו ר א ג ן ה י ר מ וכ ו א ז ו ר ה ח ו ר א ן מ צ ט ר פ י ם א ל ה א ר ג ון. ה ס ר ט ו ן כ ו ל ל הוצאות להורג של פעילים, שהואשמו בשיתוף פעולה נגד הארגון ) אח' באר אלמסלמין, 25 בפברואר ( א י מ ו נ י כ ו ש ר ש ל פ ע י ל י צ ב א ח' א ל ד ב ן א ל ו ל י ד (אח' באר אלמסלמין, 25 בפברואר ( 2018.

7 התבססות דאעש במורד עמק הפרת : דגם לחידוש פעילותו הצבאית" ה א ז ו ר. 7 א י מ ו נ י י ר י ש ל פ ע י ל י צ ב א ח' א ל ד ב ן ו ל י ד ) אח' באר אלמסלמין, 25 בפברואר ( עיקרי ההתפתחויות בעיראק פעילות ביטחונית עיראקית בקרבת גבול עיראק- סוריה במחוז אלאנבאר ב ת ק ש ו ר ת ה ע ר ב י ת ד ו ו ח, כ י ה כ ו ח ו ת ה ע י ר א ק י ם ה ח ל ו ל א ח ר ו נ ה ל ב צ ע ס ר י ק ו ת ק ר ק ע י ו ת ו א ו ו י ר י ו ת ב א ז ו ר המדברי המערבי של מחוז אלאנבאר, בקרבת ג ב ו ל ע י ר א ק- ס ו ר יה. ב ה ק ש ר לכך הודיע חידר אלעבאדי, ראש מ מ ש ל ת ע י ר א ק ע ל ה ק מ ת ד ב י ז י ה ח ד ש ה, א ש ר ת ו ר כ ב מ ב נ י מ ח ו ז א ל א נ ב א ר, ל ה ג נ ה ע ל ה מ ח ו ז ו מ נ י ע ת הסתננות " פעילי טרור" אליו משטחה של סוריה ) א ל ח י א ת, 5 ב מ ר ץ ( נ מ ס ר כ י ר א ש ה מ מ ש ל א ל ע ב א ד י נ פ ג ש ל א ח ר ו נ ה ע ם מ פ ק ד י ם ב כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ע ל ר ק ע י ד י ע ו ת ל פ י ה ן 3,000 פ ע י ל י ד א ע ש מ ר ו כ ז י ם ב א ז ו ר ה ג' י ן, מ צ פ ו ן ק"מ כ- 25 ל א ל ב ו כ מ א ל, ב ק ר בת ה ג ב ו ל ה ס ו ר י- ע י ר א ק י. העיראקים חוששים, שפעילים אלו י ס ת נ נ ו ל א ז ו ר י ם ש ו נ י ם ב מ ע ר ב ע י ר א ק ) א ל ח י א ת, 5 ב מ ר ץ ( 2018 שמצפון לאלבוכמאל מהווה כיום את הגזרה הפעילה ביותר של דאעש בסוריה ו ב ע י ר א ק. החשש העיראקי ה ו א, ש פ ע י ל י ד א ע ש ב ג ז ר ה ז א ת ע ל ו ל י ם ל ה ס ת נ ן ל מ ח ו ז א נ ב א ר ה ס ו נ י, ש ם נ ה נ ה ד א ע ש ב ע ב ר מ ת מ י כ ה 2 מ ס ו ר ת י ת, במטרה לנסות ולהחיות את פעילות דאעש. עימותים בין כוחות הביטחון העיראקים לבין דאעש ב ר ח ב י ע י ר א ק נ מ ש כ ו ה ש ב ו ע פ ע ו ל ו ת כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י י ם נ ג ד ה ת א ר ג נ ו י ו ת מ ק ו מ י ו ת ש ל ד א ע ש, ב מ ס ג ר ת ה נ ה ר ג ו ונעצרו פעילים של דאעש ו נ ת פ ס ו א מ צ ע י ל ח י מ ה ר ב י ם. ד א ע ש מ ת ק ש ה ל ת ת מ ע נ ה ה ו ל ם ל פ ע י ל ו ת ה ע י ר א ק י ת, ו מ ס ת פ ק ב פ ע ו ל ו ת ג ר י ל ה מ ק ו מ י ו ת, ח ס ר ו ת ת ה ו ד ה ת ק ש ו ר ת י ת. ל ה ל ן ע י ק ר י פ ע י ל ו ת כוחות הביטחון העיראקים: מ ח ו ז כ ר כ ו כ : כ ו ח ש ל " ה ג י ו ס ה ע מ מ י" ) ה מ י ל י צ י ו ת ה ש י ע י ו ת ( כ י ת ר והרג ששה פ ע י ל י ד א ע ש, כ- 55 ק"מ מדרום לכרכוכ ) א ל ס ו מ ר י ה ניוז, 3 במרץ ( מ ח ו ז נ י נ ו א : ש ב ע ה- ע ש ר פ ע י ל י ה א ר ג ו ן ש ל מ פ ק ד י ם ש נ י וב ה ם ד א ע ש, כ ו ח ו ת ע ל- י ד י נ ע צ ר ו ה ה ת ע ר ב ו ת המהירה של מ פ ק ד ת מ ח ו ז נ י נ ו א, כ ע ש ר ה ק"מ מ מ ע ר ב ל מ ו צ ו ל ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, 2 ב מ ר ץ. ( ראו פרסום מרכז המידע מ- 26 בפברואר : 2018 היזומה של הארגון ולשינוי שחל באופיו לאחר נפילת המדינה האסלאמית ".

8 חשבון הטוויטר( חשבון הטוויטר( חשבון הטוויטר( ב מ ר ץ 3 ב מ ר ץ 1 8 מחוז דיאלא: כוחות הביטחון העיראקים השמידו שני מקומות מסתור ו ש ל ו ש ה כ ל י ר כ ב ש ל ד א ע ש ב א ז ו ר א ג ם ח מ ר י ן, כ- 65 ק"מ מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל ב ע ק ו ב ה ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, 1 ב מ ר ץ ( מ ח ו ז ע י ר א ק צ ב א א נ באר: א נ ש י כ י ד י ו ו ח, ה מ ו ד י ע י ן ה צ ב א י א י ת ר ו מ כ ו נ י ת ש נ י ו ה ר ג ו ת ו פ ת מחבלים מתאבדים, שהיו ב ד ר כ ם ל ב צ ע פ י ג ו ע ב מ ח ס ו ם ב ק"מ ה- 7 ב כ ב י ש ב ג ד א ד א ל א נ ב א ר ה י ש ן. ( 2018 ا ل ج ی ش ا ل ع ر ا ق ي ArmY_Iq, מכונית התופת, שפוצצה ע"י המודיעין הצבאי העיראקי ا ل ج ی ش ا ل ع ر ا ق ي ArmY_Iq, ץ 3 ב מ ר ( מערב העיר מוצול : צבא עיראק דיווח כי כוחות הביטחון העיראקים איתרו מקום מסתור ובו אמצעי 12 ב ו א ד י ל ח י מ ה ע כ א ב, ש ב מ ע ר ב ה ע י ר מ ו צ ו ל. א מ צ ע י ה ל ח י מ ה ה ש א ר, ב י ן כ ל ל ו, ח ג ו ר ו ת נ פ ץ, 30. ( 2018 מטעני חבלה ו- 30 נ פ צ י ם ) חשבון הטוויטר ا ل ج ی ش ا ل ع ر ا ق ي ArmY_Iq, אמצעי לחימה וציוד שאותרה על- ידי כוחות הביטחון העיראקים במערב העיר מוצול ا ل ج ی ش ا ل ع ر ا ق ي ArmY_Iq, ץ 1 ב מ ר ( ד ר ו ם העיר מוצול: צ ב א ע י ר א ק ו כ ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י ם ע צ ר ו 11 פ ע י ל י ד א ע ש ב ש כ ו נ ת ס ו מ ר, שבדרום מוצול. כמו כן נ ע צ ר ו ש נ י מ פ ק ד י ם ש ל ד א ע ש כ- 16 ק"מ מ ד ר ו ם ל מ ו צ ו ל.

9 נאשר, 2 במרץ( ע ד" ב י ן ה ש א ר. 9 עיקרי פעילות דאעש: אזור מוצול: מחוז נ י נ ו א ש ל ד א ע ש ה ו ד י ע, כי פ ע י ל י ה א ר ג ו ן ה ר ג ו ש ש ה א נ ש י כ ו ח ו ת ב י ט ח ו ן ע י ר א ק י ם, שאיישו את המחסום הראשי בכניסה לעיירה באדוש, כעשרה ק"מ ממערב לשכונות הצפוניות של מוצול. ( 2018 מ ח ו ז כ ר כ וכ: מחוז כרכוכ של דאעש ה ו ד י ע כ י א ח ד מ א נ ש י ה מ ש ט ר ה ה פ ד ר א ל י ת ה ע י ר א ק י ת נ ה ר ג ו ש ל ו ש ה נפצעו במארב של הארגון בתת- הנפה אלרשאד, כ- 45 ק"מ דרומית- מערבית לכרכוכ ) נ א ש ר, 3 ב מ ר ץ ( א ז ו ר ה ע י ר בייג'י: ק ב ו צ ת פ ע י ל י ד א ע ש ב י צ ע ה ת ק י פ ה נ ג ד ת ח נ ת ה מ ש ט ר ה ה פ ד ר א ל י ת ב ת ת- ה נ פ ה א ל ע בא ס י מ צ פ ו ן ל ע י ר מ ז ר ח ש מ ו נ ה ב י י ג'י. נ ה ר ג ו פ ע י ל י ם ב מ ה ל ך נ פ ג ע י ם ה י ו ל א ה ה ת ק פ ה. לכוחות העיראקים ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, 4 ב מ ר ץ ( חצי- האי סיני והגבול המצרי- לובי סיכום ביניים של מבצע " סיני 2018" ע ק י ד ) אלוף משנה ( תאמר אלרפאעי, ד ו ב ר ה כ ו ח ו ת ה מ ז ו י י נ י ם המצרים, מסר ע ל ת ו צ א ו ת מ ב צ ע " ס י נ י כ ה ) ה ו ד ע ה מ ס ' 14 ( צ י י ן, כ י ח י ל ה א ו ו י ר השמיד שתי מכוניות תופת ו ה ר ג ע ש ר ה " פ ע י ל י 2018 ט ר ו ר ". ל ד ב ר י ו נ ה ר ס ו 145 מ ק ו מ ו ת מ ס ת ו ר ו מ ח ס נ י ם ש ל פ ע י ל י ט ר ו ר, נ ה ר ס מ א ג ר ד ל ק ת ת- ק ר ק ע י, ש ה כ י ל ל מ ע ל ה מ- 10,000 ל י ט ר ב נ ז י ן, נ ה ר ס ו 28 א ו פ נ ו ע י ם, נהרסה סדנה ל ה כ נ ת מ ט ע נ י ח ב ל ה ו ה ו ש מ ד ו 39 מ ט ע נ י ם, שהוטמנו בקרקע ) עמוד הפייסבוק הרשמי של הכוחות המזויינים, 4 במרץ ( מימין : טור ממונע של כוחות הביטחון המצרים במהלך פעילות ביטחונית. משמאל : חיילי צבא מצרים במהלך פעילות ביטחונית ) עמוד הפייסבוק הרשמי של דובר הכוחות המזוינים, 4 במרץ 2018 (.

10 ב מ ר ץ 1 10 חייל בצבא מצרים בסמוך לפתח מערה במהלך פעילות ביטחונית במרץ( עמוד הפייסבוק הרשמי של דובר הכוחות המזוינים, 4 ( פגיעות בטנקים ובכלי רכב משוריינים ע"י פעילי דאעש ב ה פ ע י ל ו פ ע י ל י מ ח ו ז ס י נ י ש ל ד א ע ש מ ט ע ן ח ב ל ה נ ג ד ט נ ק ש ל צבא מצרים ) מ ד ג ם 60-M) ב ד ר ו ם א ל ע ר י ש. ד א ע ש פ ר ס ם ס ר ט ו ן ש ב ו נ ר א ה ה ט נ ק ע ו ל ה ב א ש ו ה ת ח מ ו ש ת ש ב ת ו כ ו מ ת פ ו צ צ ת ) א ח' ב א ר א ל מ ס ל מ י ן, 3 ב מ ר ץ ( ט נ ק ש ל צ ב א מ צ ר י ם ע ו ל ה ב א ש ל א ח ר ש נ פ ג ע מ מ ט ע ן ח ב ל ה של דאעש בדרום אלעריש ) אח' באר אלמסלמין, 3 במרץ 2018 (. מ ח ו ז ס י נ י ש ל ד א ע ש ד י ו ו ח ב- 3 ב מ ר ץ 2018 כי פעיליו פגעו או השמידו תשעה כ ל י ר כ ב מ ש ו ר י י נ י ם ש ל צ ב א מ צ ר י ם. ע ל פ י ה ו ד ע ו ת ד א ע ש ה פ ג י ע ו ת ה ל ל ו א י ר עו ב א ז ו ר י ם ש ו נ י ם ש ל ס י נ י : ד ר ו ם א ל ש י ח ' ז ו ו י ד ) פ ג י ע ה ב ש נ י ט נ ק י ם ב א מ צ ע ו ת מ ט ע נ י ח ב ל ה ( ; ד ר ו ם א ל ע ר י ש ) ה ש מ ד ת ט נ ק ( ; א ז ו ר ס ב י כ ה ש מ מ ע ר ב ל א ל ע ר י ש ) פ ג י ע ה ב ש נ י כ ל י רכב משוריינים באמצעות מטעני חבלה (. כ מ ו כ ן ד י ו ו ח דאעש שצלפים מארגונו ה ר ג ו ו פ צ ע ו ל פ ח ו ת שישה חיילים מצרים ) אח' באר אלמסלמין, 4 במרץ ( 2018.

11 ב מ ר ץ 5 ש ב ק ר ב ת ה י ם ה ש ח ו ר, 11 פעיל דאעש מבצע י ר י מ מ ק ל ע כ ב ד, ה נ י ש א ע ל- ג ב י א ו פ נ ו ע, ל ע ב ר מ ק ו ם ר י כ ו ז ש ל כוח צבא מצרים בדרום אלעריש ) אח' באר אלמסלמין, 4 במרץ ( גבול מצרים- לוב ומזרח לוב ר ב א ל ו ף מ ח מ ד פ ר י ד, ר מ ט כ"ל צ ב א מ צ ר י ם, ד י ו ו ח כ י כ ו ח ו ת צ ב א ג ד ו ל י ם ש ל צ ב א מ צ ר י ם מ א ב ט ח י ם א ת הגבול המערבי עם ל ו ב, שאורכו 1,200 ק"מ. כ ו ח ו ת אלו מונים 15 גדודים, שבהם למעלה מ- 5,000 ח י י ל י ם. ז א ת ע ל ר ק ע ה י ד י ע ו ת ע ל ה ת ח ז ק ו ת ד א ע ש ב ל ו ב ומעבר פעילים אליה. בתקשורת הערבית דווח, כי דאעש הנחה את הזרים המעוניינים להצטרף לשורותיו, להגיע ללוב בתקופה הקרובה ) אלחיאת, 3 במרץ ( 2018., ( ) ד א ע ש ה ו ד י ע ל כ ך ב ה ק ש ר ב ש ב ו ע ו ן א ל נ ב א ' ב פ ב ר ו א ר ש" ח י י ל י ה מ ד י נ ה ה א ס ל א מ י ת מ ת ח י ל י ם ב מ ל ח מ ת ה ת ש ה ח ד ש ה " נ ג ד " מיליציות חפתר " ו" מ מ ש ל ת ה ה ס כ מ ה ה ל א ו מ י ת ב ל ו ב " ) ג י ל י ו ן מ ס ' 22 בפברואר ( ש ל א ל נ ב א ' מ- 21 ב פ ב ר ו א ר 2018 כמצוטט ע"י אח' באר אלמסלמין,, פעילות סיכול ו מ נ ע מעצר ארבעה עיראקים בחדש שתכננו לתקוף את שגרירות ארה"ב באנקרה ב עצרה מ ש ט רת ת ו ר כ י ה א ר ב ע ה ב ע ל י א ז ר ח ו ת ע י ר א ק ית ב ח ש ד, ש ת כ נ נ ו ל ת ק ו ף א ת 329) ש ג ר י ר ו ת א ר ה"ב ב א נ ק ר ה. א ר ב ע ת ע צ ו ר י ם מ ת ג ו ר ר י ם ב מ ח ו ז ס מ ס ו ן Samsun) ( ק"מ מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א נ ק ר ה). ב מ ק ב י ל ע צ ר ה ה מ ש ט ר ה ב א נ ק ר ה 12 פ ע י ל י ד א ע ש ומתנהלים חיפושים אחר ש מ ו נ ה פ ע י ל י ם נ ו ס פ י ם. ב ת ק ש ו ר ת ה ת ו ר כ י ת ד ו ו ח, כ י מ ק ו ר ו ת א מ ר י ק א י ם ס י פ ק ו א ת המודיעין, שהוביל לסיכול הפיגוע. שגרירות א ר ה"ב ב ת ו ר כ י ה ה ו ד י ע ה, כ י ה י א ת ש ע ה א ת פ ע י ל ו ת ה ב- 5 ו ב- 6 ב מ ר ץ ב ש ל " א י ו ם ב י ט ח ו נ י " ) רויטרס, הורייט, אנאדולו, 5 במרץ 2018 (. חשיפת חוליית דאעש בדגסטאן ש י ר ו ת ה ב י ט ח ו ן ה פ ד ר ל י י ח ד עם משרד ה פ נ י ם ה ר ו ס י ע צ ר ו ב- 5 ב מ ר ץ 2018 חמישה חברי חולייה ) ו ב ה ם ר א ש ה ח ו ל י ה ( ה מ ז ו ה ה ע ם ד א ע ש בעיר מחצ' קלה ) ב י ר ת הרפובליקה של ד ג ס ט א ן). ה ח ו ל י ה ע ס ק ה ב ג י ו ס וב ה ע ב ר ת פ ע י ל י ם מ ד ג ס ט א ן ל ס ו ר י ה ל ל ח י מ ה ל צ ד " א ר ג ו נ י ט ר ו ר". ה ח ו ל י ה ג י י ס ה לפחות ארבעה אזרחים ר ו ס י ם, ש ע ב ר ו א י מ ו נ י ם ב מ ח נ ו ת ו ה פ כ ו ד א ע ש ל ל ו ח מ י ם ב א ר ג ו ן. ב מ ה ל ך ה פ ש י ט ו ת ש ע ר כ ו כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן

12 ש ב ח ב ל, שבחבל קונאר, ע מ ר "" שהביאו למותם של ארבעים איש, 12 ה ר ו ס י ם נ מ צ א ו ח ו מ ר י נ פ ץ ר ב י ם, כ ל י נ ש ק ו ת ח מ ו ש ת, ש נ ו ע ד ו ל ש מ ש ל ב י צ ו ע פ י ג ו ע י ם ב מ ח ו ז ה פ ד ר ל י ש ל צ פ ו ן ק ו ו ק ז ) אתר שירות הביטחון הפדרלי הרוסי, 6 במרץ 2018 (. א פ ג נ י ס ט א ן פגיעה בפעילי דאעש במזרח אפגניסטאן צ ב א א פ ג נ י ס ט א ן ה ו ד י ע כ י לפחות ארבעה פ ע י ל י ד א ע ש נ ה ר ג ו ב ת ק י פ ה ש ל כלי טיס לא מאוישים ח מ ו ש י ם במזרח אפגניסטאן. שניים מהם נ ה ר ג ו ב מ ח ו ז אצ' י ן (Achin) נ נ ג ר ה א ר, ו ש נ י י ם נ ו ס פ י ם ב מ ח ו ז ו ט פ ו ר (ח' אאמה פרס, אתר חדשות אפגאני, 6 במרץ 2018 (. ( Watapur) מעצר בכירים של דאעש ב כ י ר י ם ב כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה א פ ג א נ י ם ד י ו ו ח ו ע ל מעצרם של מ פ ק ד ה מ ב צ ע י ם ש ל ד א ע ש ב ק א ב ו ל, ש כ י נ ו י ו ו ש ל א ח ר א י ה ג י ו ס ש ל ה א ר ג ון ב א פ ג נ י ס ט א ן, ש כ י נ ו י ו א ח ס א ן א ל ל ה. ה א פ ג א נ י ם פ ר ס מ ו ס ר ט ו נ י ם ב ה ם נראים השניים במהלך מסירת הודאות אודות קשריהם עם דאעש. השניים נעצרו בשל הקשר שלהם להתקפה נגד מסגד שיעי בקאבול באוקטובר 2017 BBC) ב ע ר ב י ת, 4 ב מ ר ץ ( 2018.

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים הקוראן המפואר פסוקים נבחרים תרגם מוסא אסעד עודה כבביר / חיפה הפסוקים שנבחרו למטרה זו דנים בנושאים הבאים: אללה אלוהים המלאכים הקוראן המפואר הנביאים מוחמד נביא האיסלאם עבודת אלוהים הצום זכאת מתן צדקה עקרונות

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התשע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע 24 6000 בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי(... 2 המהנדסים והאדריכלים )תנאים.תקנים... 2 הודעה

קרא עוד

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב חזר אלי המבטא הערבי של סבא א נ ו ואר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי

ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי הקוראן בלשון אחר תרגום: סובחי עלי עדוי עיצוב: מידחת חביב אללה הוצאה לאור: גסטליט חיפה בע מ הפצה: מזאיא - נצרת 052-2277046 04-6560353 כל הזכויות שמורות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספח: מילון מונחים מערכות מכטרוניו

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשעז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספח: מילון מונחים מערכות מכטרוניו גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך 710923 סמל השאלון: נספח: מילון מונחים מערכות מכטרוניות ה )להנדסאי מכונות( הוראות לנבחן א. משך הבחינה: ארבע

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

דוד טל, מלחמת תש"ח – מלחמתו של דוד בן-גוריון

דוד טל, מלחמת תשח – מלחמתו של דוד בן-גוריון ÔÂÁËÈ Â ıâá ÈÒÁÈ דומה שאין חולק על מעמדו המרכזי של דוד בן גוריון בניהולה של מלחמת העצמאות. בן גוריון היה הדמות הדומיננטית בתהליך שהביא להקמתו של צה"ל, ובוודאי היה הדמות החשובה ביותר בניהולה של המלחמה עצמה.

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

untitled

untitled תקציר דו"ח שנתי 2012 תקציר דו"ח שנתי 2012 אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ע.ר منظمة العفو الدولية امنستي االسرائيلي אמנסטי אינטרנשיונל ישראל Amnesty International Israel טלפון: 03-5250005 פקס: 03-5250001 www.amnesty.org.il

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות המדיניות והאסטרטגיה של בףגוריון בגמר מלחמת העצמאות כשעמדה שאלת שלימות הארץ בלי מדינה יהודית, או מדינה יהודית בלי שלימות הארץ - בחרנו במדינה יהודית בלי שלימות הארץ. (ד בן גוריון, דברי הכנסת, 1, ישיבה כ,

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד