מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)"

תמליל

1 אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו י ד א א ', ע ו מ ד ת ב פ נ י ס י ו מ ה. פעילי דאעש נדחקו לאזור אלצפא, מעוזם העיקרי במרחב, והם מכותרים עתה ומנותקים מאספקה. הכיבוש הצפוי של המובלעת מהווה אקורד סיום למערכה של צבא סוריה בדרום המדינה ו ה ו א י א פ ש ר ל ו ל ה פ נ ו ת את כוחותיו ותשומת ליבו למרחב אדלב, המאחז המשמעותי האחרון שנותר לארגוני המורדים בסוריה. צ ב א ס ו ר י ה ה מ ש י ך ה ש ב ו ע ל ת ג בר כ ו ח ו ת י ו ב א ז ו ר י מ פ ת ח ש ס ב י ב מ ר ח ב א ד ל ב. ב מ ק ב י ל פ ו ז ר ו כ ר ו ז י ם ב א ד ל ב ו ב ע י י ר ו ת ו ב כ פ ר י ם ב מ ר ח ב ה ק ו ר א י ם ל ת ו ש ב י ם ל ה צ ט ר ף ל ה ס ד ר י פיוס מקומיים, ב מ ג מ ה לתקוע טריז בינם לבין ארגוני המורדים. המטה לשחרור אלשאם ו י ת כ ן גם ארגונים נוספים משגרים לאחרונה כלי טיס בלתי מ א ו י ש י ם ה ר ו ס י א ו ו י ר ב ס י ס ל ע ב ר ו ג ו ב ר ה ו ל ך ב ק צ ב ב ח מ י מ י ם א ו נ ז ק י ם ל ל א כ ה ) ע ד א ב י ד ו ת). ב מ ק ב י ל נ מ ש כ י ם מגעים ד י פ ל ו מ ט י י ם ב ה ש ת ת פ ו ת ר ו ס י ה ו ת ו ר כ י ה, ש ת י ש ח ק נ י ו ת מ ר כ ז י ו ת ב מ ר ח ב א ד ל ב, ב מ ט ר ה להגיע לנוסחה מוסכמת, שתקל על השתלטות צבא סוריה על המרחב. ב י ר ד ן ה ו פ ע ל ה ש ב ו ע מ ט ע ן ח ב ל ה מ א ו ל ת ר נ ג ד כ ו ח ס י ו ר ש ל א נ ש י ב י ט ח ו ן ד ר ו מ י ת מ ז ר ח י ת ל ע י ר ס ל ט. א י ש ב י ט ח ו ן נ ה ר ג ו ש י ש ה נ פ צ ע ו. ח ו ל י י ת פ ע י ל י הטרור, שביצעו א ת ה פ י ג ו ע, נ מ ל ט ה א ל מ ב נ ה ב ע י ר ה ס מ ו כ ה ס ל ט. ה ח ו ל י ה נ י ה ל ה ח י ל ו פ י א ש ע ם כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ר ד נ י ם ש ב מ ה ל כ ה פ ו צ ץ ה מ ב נ ה. א ר ב ע ה א נ ש י ב י ט ח ו ן י ר ד נ י ם נ ו ס פ י ם נ ה ר ג ו ו כ ע ש ר י ם א נ ש י ב י ט ח ו ן ו א ז ר ח י ם נ פ צ ע ו. ל ה ע ר כ ת נ ו ד פ ו ס הפיגוע מתאים ל ד א ע ש אולם ה ו א ל א ק י ב ל ע ד כ ה א ח ר י ו ת, י ת כ ן מ ש י ק ו ל י ם ה נ ו ג ע י ם ל ב י ט ח ו נ ם ש ל פ ע י ל י ם נ ו ס פ י ם ש א ח ר י ה ם מ ח פ ש י ם כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ר ד נ י ם. ז ו ה י פ ע ו ל ה ר א ש ו נ ה ב י ר דן ל א ח ר כשנתיים של ר ג י ע ה ב י ט ח ו נ י ת ) הפיגוע הקודם בוצע ע"י דאעש בעיר כרכ, שבדרום המדינה, ב- 18 בדצמבר ( בא פ ג נ י ס ט א ן נמשכת הלחימה בין דאעש לבין אנשי הטאליבאן. נראה כי לאחרונה נמצא דאעש במצוקה, ש ה ת ב ט א ה ב כ נ י ע ה ב צ פ ו ן פ ע י ל י ו ש ל ה מ ו נ י ת ה מ ד י נ ה ל צ ב א א פ ג נ י ס ט א ן ) ל מ ע ל ה מ- 150 פ ע י ל י ם ה ס ג י ר ו ע צ מ ם (. ע ל ר ק ע ז ה פ ר ס ם ד א ע ש ק ר י א ה לפעילים מוסלמים ב ר ח ב י ה ע ו ל ם ל ה ת נ ד ב ו ל ה ג י ע ל ח' ר א ס א ן להגיע לסוריה ולעיראק. להערכתנו י ש ב ק ר י א ה ז א ת א י נ ד י ק צ י ה ל ס ד ר ה ע ד י פ ו י ו ת הנוכחי של פ ע י ל ו ת ד א ע ש ב מ ח ו ז ו ת ה ש ו נ י ם ב ר ח ב י ה ע ו ל ם : ס ו ר י ה ו ע י ר א ק מ מ ש י כ ו ת מ ו ק ד ל ה ו ו ת ה פ ע י ל ו ת ש ל ה ע י ק ר י ה א ר ג ו ן, ל א ח ר י הן א פ ג נ י ס ט א ן ש א ר כ ך ו א ח ר ה מ ח ו ז ו ת. מ ח י י ב ה ד ב ר לדעתנו הגברת הפיקוח הביטחוני הבינלאומי על מוסלמים צעירים היוצאים לאפגניסטאן.

2 ג( 2 המעורבות הרוסית בסוריה הגברת תכיפות התקיפות נגד בסיס חמימים באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים ה מ ר כ ז ה ר ו ס י ל פ י ו ס ב י ן ה צ ד ד י ם ה ל ו ח מ י ם ב ס ו ר י ה דו ו ח, כ י ב י ן 13-9 באוגוסט שוגרו 11 כלי טיס ב ל ת י מ א ו י ש י ם מאתרים הנמצאים תחת שליטת " ה ת א ר ג נ ו י ו ת ח מ ו ש ו ת " ב א ז ו ר א ד ל ב ובצפון מחוז ל א ד' ק י ה ) ש ב ו נ מ צ א ב ס י ס ח מ י מ י ם (. נ מ ס ר, כ י ב כ ל ה מ ק ר י ם א י ת ר ו מ ע ר כ ו ת ה ה ג נ ה ה א ו ו י ר י ו ת ה ר ו ס י ו ת א ת כ ל י ה ט י ס ב מ ר ח ק ניכר מהבסיס ו ה ש מ י ד ו א ו ת ן. ל א ה י ו נ פ ג ע י ם ו ל א נ ג ר ם נזק כתוצאה מניסיונות התקיפה הללו ) א ת ר משרד ההגנה הרוסי, 13-9 באוגוסט 2018 (. ( 2017 מ ה ו ו ה מ ר ב י ת נ ס י ג ת מ א ז ה כ ו ח ו ת ה ר ו ס י ם מ ס ו ר י ה ) נ ו ב מ ב ר ה ב ס י ס ה א ו ו י ר י ח מ י מ י ם, מ ב ס י ס י א ח ד הקבע המרכזיים של הכוחות בסוריה, יעד עיקרי לתקיפות ארגוני המורדים, בעיקר המטה לשחרור אלשאם ' בהת אלנצרה בעבר). תחילה התבצעו התקיפות באמצעות ירי רקטות ופצצות מרגמה ובהמשך באמצעות ב ל ת י ט י ס כ ל י מ א ו י ש י ם, ש ש ו ג ר ו ל ע ב ר ח מ י מ י ם. ב ש ב ו ע ו ת ה א ח ר ו נ י ם ק צ ב ג ב ר ה ת ק י פ ו ת ב ס י ס נ ג ד ח מ י מ י ם, כנראה על רקע ההתקפה הסורית הממשמשת ובאה במרחב אדלב. בחודש י ו ל י ד ו ו ח ע ל ל פ ח ו ת 25 כ ל י ט י ס ב ל ת י מ א ו י ש י ם א ש ר נ י ס ו ל ח ד ו ר א ת ה מ ר ח ב ה א ו ו י ר י ש ל ה ב ס י ס ה ר ו ס י ) ט א ס, 9 ב א ו ג ו ס ט 2018). חלק מכלי ה ט י ס נשאו חומרי נ פ ץ ו א ח ר י ם נ ש ל ח ו ל מ ש י מ ו ת ס י ו ר. ב מ ר ב י ת ה ת ק י פ ו ת ד ו ו ח, כ י כ ל י ה ט י ס י ו ר ט ו במרחק רב מהבסיס הרוסי, ללא נפגעים או נ ז ק. התייחסות, שר החוץ הרוסי למצב באדלב בעת ביקורו באנקרה ב ב א ו ג ו ס ט 2018 ב י ק ר ס ר ג י י ל ב ר ו ב, ש ר ה ח ו ץ ה ר ו ס י, ב א נ ק ר ה נ פ ג ש ע ם ע מ י ת ו ה ת ו ר כ י. ב מ ס י ב ת ע י ת ו נ א י ם ש ק י י מ ו ה ש נ י י ם א מ ר ל ב ר ו ב, כ י ה מ צ ב ב א ז ו ר א י- ה ה ס ל מ ה ב א ד ל ב מ ו ר כ ב יותר מאשר א ז ו ר י ם ב ש ל א ח ר י ם ה ד ו מ י נ נ ט י ו ת ה מ ט ה ש ל ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם, ש מ ס פ ר פ ע י ל י ו ב כ מ ה נ א מ ד ב א ז ו ר ע שר ו ת א ל פ י ם. ה ו א ה ד ג י ש, כ י נ ק ו ד ת ה מ פ ת ח ה י נה ה ק ו ש י ה מ ת מ ש ך ל ה פ ר י ד ב י ן א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם " ה מ ת ו נ י ם " לבין פעילי המטה לשחרור אלשאם, שאינם מגלים מוכנות לקיים משא ומתן. לברוב הזכיר, כי בעבר התייצב א ד ל ב ב א ז ו ר ה מ צ ב ב ע ק ב ו ת פ ר י ס ת מ ו צ ב י ם ת ו ר כ י י ם א ו ל ם ב א ז ו ר, ל א ח ר ו נ ה " פ ע ו ל ו ת ב ו ל ה ת ב צ ע ש ב ו א ל י מ ו ת ", בעיקר על ידי המטה לשחרור אלשאם. פעולות אלה כוללות י ר י נגד עמדות הכוחות הסורים ו ש י ג ו ר כ ל י ט י ס ב ל ת י מ א ו י ש י ם ל ע ב ר ה ב ס י ס ה ר ו ס י ח מ י מ י ם ע ל ב ס י ס י ו ם- י ו מי. ל ד ב ר י ל ב ר ו ב ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר אלשאם צריך להוות מטרה לגיטימית עבור כל הכוחות הנלחמים נגד ארגוני הטרור והארגונים הקיצוניים ב ס ו ר י ה ) אתר משרד החוץ הרוסי, 14 באוגוסט ( 2018.

3 אתר משרד החוץ הרוסי,( מ ר א ס ל ו ן,( 3 מסיבת העיתונאים של שר החוץ הרוסי ) מ ש מ א ל) ועמיתו התורכי 14 באוגוסט.(2018 עיקרי ההתפתחויות סוריה ההתקפה של צבא סוריה נגד מובלעת דאעש במרחב אלסוידאא' ב א ו ג ו ס ט ב ס ו ר י ה צ ב א פ ת ח ב מ ה ל ך ק ר ק ע נ ג ד מ ו ב ל ע ת ד א ע ש ב מ ר ח ב ה מ ד ב ר י, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו י ד א א '. ה ה ת ק פ ה התנהלה מדרום מזרח, מדרום מ ע ר ב ו מ מ ע ר ב ל מ ו ב ל ע ת. ל א ח ר לחימה שנמשכה כ ש ב ו ע כ ב ש צ ב א ס ו ר י ה א ת מ ר ב י ת ש ט ח ה מ ו ב ל ע ת. ע ת ה הוא מקיים מצור על אזור אלצפא, אזור ה ר ר י, ( , suwayda24.com) ו ו ל ק א נ י ה נ ח שב ל מ ע ו ז ו ד א ע ש ש ל ה ע י ק ר י ב מ ר ח ב ב א ו ג ו ס ט ה ה ת ק פ ה ה ק ר ק ע י ת ש ל צ ב א ס ו ר י ה מ ת נ ה ל ת ת ו ך ק ב ל ת ס י ו ע א ו ו י ר י ו י ר י א ר ט י ל ר י ל ע ב ר י ע ד י ד א ע ש. ד ו ו ח כ י ב א ז ו ר אלצפא נצורים עתה פעילי דאעש רבים המכותרים מכל הכיוונים ומנותקים מאספקה. אזור אלצפא שבו מכותרים פעילי דאעש ) מסומן בשחור). דאעש שולט עדיין באזור הוולקאני של אלצפא 12 באוגוסט ( 2018.

4 4 ב מ ש ך י מ י ם ש ל ו ש ה ה ת ק ד מ ו ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם כש ל ו ש י ם ש ל ל מ ר ח ק ק"מ ב מ ד ב ר א ל ס ו י ד א א ' ה מ ז ר ח י. ה כ ו ח ו ת ב י צ ע ו ס ר י ק ו ת באזורים שאותם כ ב ש ו. ב מ ק ב י ל נמשכו תקיפות מ ט ו ס י ק ר ב ו י ר י א ר ט י ל ר י ל ע ב ר י ע די ד א ע ש ) מ ר כ ז ה מ ע ק ב ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם, 9 ב א ו ג ו ס ט ( ב- 10 ב א ו ג ו ס ט 2018 ד ו ו ח כ י ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ה ג י ע ו ע ד ל א ז ו ר א ל צ פ א ל א ח ר ע י מ ו ת י ם ע ז י ם ע ם ד א ע ש ) א ל מ צ ד ר ניוז, 10 באוגוסט ( 2018 ד א ע ש ת ק ף א ת. כ ו ח ו ת צ ב א ס ו ר יה ו ה כ ו ח ו ת ה מ ס י י ע י ם ל ה ם ב א מ צ ע ו ת ח ו ל י ו ת ק ט נ ו ת, ש ב ח ל ק ן נ פ ג ע ו ע ל- י ד י ה צ ב א ב ע ת ש נ י ס ו לסגת לעבר אזור אלצפא suwayda24.com), 11 באוגוסט ( מימין : טנק של צבא סוריה במהלך הפעילות נגד דאעש ) סאנא, 8 באוגוסט ( 2018 א. מ ש מ א ל : ט ו ר כ ו ח ו ת ש ל צ ב סוריה נע המדברי של אלסוידאא' ] מ ת ו ך ס ר ט ו ן ש ל ה ה ס ב ר ה ה ק ר ב י ת ש ל צ ב א ס ו ר י ה [ ) חשבון הטוויטר ا لا ع لا م ا ل ح ر ب ي C_Military3 של ההסברה הצבאית המרכזית של חזבאללה, 8 באוגוסט ( כוח צ ב א ס ו ר י ה ב מ ר ח ב ה מ ע ר ב י ש ל א ז ו ר א ל צ פ א suwayda24.com), 11 באוגוסט ( מימין : כוח ממונע של צבא סוריה במדבר אלסוידאא' suwayda24.com), 11 באוגוסט ( 2018 של. משמאל : כוח צבא סוריה במדבר אלסוידאא ' ) בטולאת אלג' יש אלסורי, 12 באוגוסט ( 2018.

5 ס מ א ט י ו י,; מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם,; א ל ע ר ב י ה א ל ח ד ת ',; 5 ב- 11 באוגוסט 2018 החלו צבא סוריה והכוחות הסורים המסייעים לו במ צ ו ר ע ל א ז ו ר א ל צ פ א, א ז ו ר ה ר ר י ו ו ל ק א נ י ה נ ח ש ב ל מ ע ו ז ה ח ש ו ב ביותר של ד א ע ש ב מ ר ח ב. ב- 12 ב א ו ג ו ס ט 2018 ה ו ד י ע צ ב א ס ו ר יה, כ י ל א ח ר לחימה קשה, שבמהלכה נהרגו רבים מקרב פעילי דאעש, סיים את ההשתלטות על מחוז אלסוידאא ', למעט ה א ז ו ר ש ל ה ו ו ל ק א נ י א ל צ פ א, ה מ כ ו ת ר מ כ ל ה כ י ו ו נ י ם ו מ נ ו ת ק מ א ס פ ק ה. ד א ע ש פ ע י ל י נ ו ס פ י ם נ מ ל ט ו 12 מהאזור לכיוון י ר ד ן ולכיוון מעבר אלתנף, שם נערך אחריהם מצוד ) סאנא, 12 באוגוסט באוגוסט ( ב א ו ג ו ס ט 2018 מ י מ י ן : כ ו ח ו ת ש ר י ו ן ש ל צ ב א ס ו ר י ה ב פ א ת י א ז ו ר א ל צ פ א. מ ש מ א ל : ע מ ד ה ש ל ד א ע ש ב פ א ת י א ל צ פ א, ש נ ת פ ס ה ע"י צבא סוריה והכוחות המסייעים לו ) סמא טיוי, 12 באוגוסט ( נמשך המו"מ עם דאעש לשחרור החטופים הדרוזים נ מ ש ך מ ש א ו מ ת ן ב י ן ר ש מ י ב ל ת י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ו נ צ י ג י ם מ מ ח ו ז א ל ס ו י ד א א ' ל ב י ן ד א ע ש ב מ ג מ ה ל ה ב י א ל ש ח ר ו ר ש ל ו ש י ם ה ח ט ו פ י ם ה ד ר ו ז י ם ה מ ו ח ז ק י ם ע"י ד א ע ש. המשטר הסורי מנסה להביא ל ש ח ר ו רם ת מ ו ר ת פ ע י ל י ד א ע ש ו ע צ ו ר י ם ה מ ז ו ה י ם ע מ ו ה ש ו ה י ם ב ב ת י ה כ ל א ו ב ב ת י המעצר של ה מ ש ט ר ) מ ר כ ז ה מ ע ק ב. ( 2018 ה ס ו ר י ל ז כ ו י ו ת א ד ם, 9 ב א ו ג ו ס ט א פ ש ר ו ת נ ו ס פ ת, ש ע ל ת ה ב מ ש א א פ ש ר ו ת מ ת ן ה י א ו מ ת ן, ל פ ע י ל י ד א ע ש ה נ צ ו ר י ם מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו י ד א א ' ל ע ב ו ר ל מ ד ב ר ח מ ץ ת מ ו ר ת ש ח ר ו ר ב נ י ה ע ר ו ב ה ) מ ר כ ז ה מ ע ק ב הסורי לזכויות אדם, 9 באוגוסט 2018 (. מרחב אדלב ס ו ר י ה צ ב א ה מ ש י ך ה ש ב ו ע ל ת ג ב ר כ ו ח ו ת י ו ב א ז ו ר א ל ח מ א ה ו ב א ז ו ר י ם נ ו ס פ י ם ה מ ק י פ י ם א ז ו ר א ת השליטה של ה מ ו ר ד י ם ב מ ח ו ז א ד ל ב. ב י ן ה ש א ר ת ו ג ב ר ה א ז ו ר ש מ צ פ ו ן ל ח מ א ה ב" כ ו ח ו ת ה נ מ ר " ו ב י חי ד ו ת 10 באוגוסט ( זאת במסגרת היערכותו ס ו ר י ו ת נ ו ס פ ו ת ) אלג' זירה, 11 באוגוסט 2018 של צבא סוריה לקראת מערכה לכיבוש האזור ) נבראס אלארצ ', אתר התומך במשטר הסורי, יוטיוב, 5 באוגוסט ( ב מ ק ב י ל נמשכים המגעים הדיפלומטים ב ה ש ת ת פ ו ת ר ו ס י ה ו ת ו ר כ י ה שנועדו ל ה ק ל ע ל ה ה ש ת ל ט ו ת ע ל מ ר ח ב א ד ל ב ולמנוע אבידות מיותרות ) אלשרק אלאוסט, 10 באוגוסט ( 2018.

6 מ ר א ס ל ו ן, 9 ב א ו ג ו ס ט( אלערביה אלחדת ', 8 באוגוסט; 6 אזורי השליטה באזור אדלב ) עדכני ל- 10 באוגוסט ( 2018 סוריה. צבא והכוחות המסייעים לו (באדום). המטה לשחרור אלשאם וכוחות המורדים ) בירוק (. נקודות פיקוח רוסיות ו ת ו ר כ י ו ת ) על- פי הדגל המופיע (. העיר אדלב מסומנת בעיגול אדום ) המכון הסורי למחקרים אסטרטגיים נורס, 10 באוגוסט ( פיזור כרוזים באדלב הקוראים לתושבים להצטרף להסדרי כניעה 2018 פ י ז ר ו ב- 9 ב א ו ג ו ס ט ש ל ט י ס כלי צ ב א ס ו ר י ה כ ר ו ז י ם מ ע ל ה ע י ר א ד ל ב ע י י ר ו ת ו מ ע ל ו כ פ ר י ם נוספים במרחב, שבשליטת המורדים. הכרוזים קראו לתושבים הצטרף בהקדם להסדרי פיוס מקומיים ) ק ר י, ה ס ד ר י ל ה ב י א כ ד י כ נ י ע ה) ל ע צ י ר ת ש פ י כ ו ת ה ד מ י ם ה ב י ט ח ו ן א ת ו ל ה ח ז י ר ה מ ש ט ר ע"י ו ה י צ י ב ו ת ה ס ו ר י. ( מ י מ י ן ומשמאל : כרוזים שפוזרו על-ידי כלי טיס סורים מעל העיר אדלב. הכרוז שמשמאל משווה באמצעות צילומים בין מצבם של התושבים והישובים לפני " תחילת הטרור" ) קרי, ההתקוממות נ ג ד מ ש ט ר א ס ד ( ל ב י ן ה מ צ ב לאחר הניצחון על ארגוני המורדים ) מראסלון, 9 באוגוסט 2018).

7 א ע מ א ק,( א ע מ א ק,( 7 מזרח סוריה כ ו ח ו ת ה- SDF נערכים להתקפה על אזור העיר הג' ין, שבשליטת דאעש ב- 10 ב א ו ג ו ס ט 2018 ה ג י ע ו ת ג ב ו ר ו ת ש ל כ ו ח ו ת SDF מ ה מ ר ח ב ש מ ד ר ו ם ל א ל ח ס כ ה אל א ז ו ר ה ע י ר ה ג' י ן, ש ב ש ל י ט ת ד א ע ש, כ- 25 ק"מ מ צ פ ו ן ל א ל ב ו כ מ א ל ) פ ר א ת פ ו ס ט, 10 ב א ו ג ו ס ט ( כ ו ח ו ת SDF נ ע ר כ י ם להתקפה על העיר במגמה להשלים את טיהור המרחב המדברי, שבין נהר הפרת לגבול הסורי- עיראקי. פעילות דאעש להלן עיקרי הפעילות של דאעש בשבוע שחלף: העיר הג' ין הנשלטת ע"י דאעש.(Google Maps) עיקרי ההתפתחויות בעיראק ב ו צ ע פ י ג ו ע ירי באצטדיון כדורגל כשבעה ק"מ מצפון לאלשרקאט ) א ל ס ו מ ר יה ניוז, 10 באוגוסט ( ד א ע ש ק י ב ל א ח ר י ו ת ע ל ה פ י ג ו ע. ע ל פ י ה ו ד ע ת ד א ע ש נ ה ר ג ו ו נ פ צ ע ו ב פ י ג ו ע ש ב ע ה ב נ י א ד ם 11 ב א ו ג ו ס ט ( דאעש קיבל אחריות להפעלת מטען חבלה נגד כלי רכב צבאי של "הגיוס השבטי" באזור שרקאט, כ ת ש ע י ם ק"מ מ ד ר ו ם ל מ ו צ ו ל. ב פ י ג ו ע נ פ צ ע ו ש ל ו ש ה מ ל ו ח מ י " ה ג י ו ס ה ש ב ט י " ) א ע מ א ק, 11 ב א ו ג ו ס ט. ( 2018 ד א ע ש ק י ב ל א ח ר י ו ת לה ש מ ד ת כ ל י ר כ ב ש ל צ ב א ע י ר א ק ב א מ צ ע ו ת מטען חבלה במחוז אנבאר. ב פ י ג ו ע נהרגו ארבעה חיילים ) אעמאק, 12 באוגוסט ( ד א ע ש ה ו ד י ע, כ י ה ר ג א י ש מ ו ד י ע י ן מ צ פ ו ן ל ב ג ד א ד ב א מ צ ע ו ת מ ט ע ן ח ב ל ה שה ו ט מ ן ס מ ו ך ל ר כ ב ו 12 באוגוסט ( 2018.

8 אתר המזוהה עם דאעש,, סוכנות הידיעות העיראקית,( 8 ד א ע ש ל ו חמי כ מ ה ב ש ב י ל ק ח ו פ ע ל י ו כי ד י ו ו ח, " ה ג י ו ס ה ש ב ט י ", ב ק ר ב ת ב יג'י ה ע י ר 13 באוגוסט ( ד א ע ש ה ו ד י ע, כ י פ ע י ל י ו ע צ ר ו כ מ ה פ ע י ל י ל " ה ג י ו ס ה ש ב ט י ", כתשעים ק"מ מדרום ל מ ו צ ו ל. ד א ע ש פרסם תמונות ה מ ת ע ד ו ת א ת פ ע י ל הארגון מוציאים ל ה ו ר ג ח ל ק מ ה ע צ ו ר י ם א ת ר המזוהה עם דאעש, 14 באוגוסט ( הוצאה להורג של פעילי ה"גיוס השבטי", אותם תפסו פעילי דאעש אתר המזוהה עם דאעש 14 באוגוסט ( פעילות כוחות הביטחון העיראקים להלן עיקרי פעילות כוחות הביטחון העיראקים בשבוע שחלף: כוח ש ל ה מ ש ט ר ה ה פ ד ר ל י ת ה ר ג ש נ י פ ע י ל י ד א ע ש מ ד רום מ ע ר ב ל כ ר כ ו כ. א ח ד מ הה ר ו ג י ם נ ש א ע ל גופו חגורת נ פ ץ. באזור אותרו רשת מנהרות וארבעה מטעני חבלה ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, 9 ב א ו ג ו ס ט ( כוח ש ל מ ש מ ר ה ג ב ו ל ה ע י ר א ק י ה ר ג ח מ י ש ה פ ע י ל י ד א ע ש ו ע צ ר ש נ י י ם נ ו ס פ י ם, ב מ ה ל ך ס י כ ו ל נ י ס י ו ן הסתננות מצפון לנפת אלקאא'ם שבעיראק, בקרבת ג ב ו ל ע י ר א ק- ס ו ר י ה ) ב ס מ ו ך ל ג ז ר ת א ל ב ו כ מ א ל) 10 באוגוסט ( כוחות הביטחון העיראקיים במהלך פעילות מבצעית ) סוכנות הידיעות העיראקית, 10 באוגוסט ( 2018.

9 9 מ צ ר י ם וחצי- האי סיני הריגת פעילי דאעש באזור אלעריש בתקשורת המצרית דווח כ י מ י ד ע מ ו ד י ע י נ י, ש ה ג י ע ל י ד י ה ב י ט ח ו ן ה ל א ו מ י ה מ צ ר י, ה ו ביל לאזור אלמלאחה, מ מ ע ר ב ל א ל ע ר י ש. ב מ ק ו ם ש ה ו ש נ י ם- ע ש ר " פ ע י ל י ט ר ו ר ", אשר נ ה ר ג ו ב י ד י כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה מ צ ר י י ם ל א ח ר ח י ל ו פ י א ש ב י נ י ה ם. ב ר ש ו ת ה פ ע י ל י ם א ו ת ר ו א ר ב ע ה ר ו ב י ס ע ר, ר ו ב ה צ י ד, ת ח מ ו ש ת ו ש נ י מ ט ע נ י ח ב ל ה מ ו כ נ י ם ל ש י מ ו ש ) אלמצרי אליום, 12 באוגוסט ( פעילות ג' האדיסטית במדינות נ ו ס פ ו ת פיצוץ מטען חבלה נ ג ד ס י ו ר ש ל א נ ש י ב י ט ח ו ן ירדניים באזור העיר סלט ) מ צ פ ו ן מערב לעמאן) ב ב א ו ג ו ס ט מ ט ע ן ה ו פ על ח ב ל ה מ א ו ל ת ר נ ג ד כוח ס י ו ר ש ל ב א ז ו ר ב ט ח ו ן א נ ש י א ל פ ח י ץ, ד ר ו מ י ת מ ז ר ח י ת ל ע י ר ס ל ט ) מ צ פ ו ן מ ע ר ב ל ב י ר ה ע מ א ן (. ה ס י ו ר כ ל ל א ר ב ע ה א נ ש י ג' נ ד ר מ ר י ה ו ש נ י א נ ש י ה ב י ט ח ו ן ה כ ל ל י ה י ר ד נ י. ב פ י ג ו ע נ ה ר ג א י ש ב י ט ח ו ן י ר ד נ י ו ש י ש ה נ פ צ ע ו ) ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת פ ט ר ה, 11 ב א ו ג ו ס ט. ( 2018 מימין : כלי הרכב שנפגע כתוצאה מפיצוץ מטען החבלה ) ערוץ אלע'ד, 11 באוגוסט ( משמאל : אזור אלפחיץ בו בוצע פיצוץ המטען Maps).(Google ח ו ל י י ת ה ט ר ו ר, ש ה י י ת ה מ ע ו ר ב ת ב פ י ג ו ע, נ מ ל ט ה ל מ ב נ ה בע י ר ס ל ט (כש י ש ה ק"מ מ צ פ ו ן מ ע ר ב ל ז י ר ת הפיגוע באלפחיץ (. אנשי החוליה התמקמו במבנה, מלכדו אותו וניהלו חילופי אש עם כוחות הביטחון הירדנים. ב ס י ו ם ה אי ר ו ע פ ו צ צ ו ה מ ח ב ל י ם א ת ה מ ב נ ה ו ג ר מ ו ל ק ר י ס ת ו. ב מ ה ל ך ח י ל ו פ י ה א ש נ ה ר ג ו א ר ב ע ה א נ ש י כ ו ח ו ת הביטחון הירדנים ונפצעו עשרים בני אדם, כ מ ח צ י ת ם א נ ש י כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן. שלושה " פעילי טרור" נ ה ר ג ו במהלך הפריצה למבנה וחמישה " פעילי טרור" נעצרו כשניסו להימלט מהמבנה לאחר קריסתו.

10 פ ר א נ ס( ב י נ ו א ר 8 10 המבנה, בו התבצרו פעילי הטרורבעיר אלסלט המבנה לאחר קריסתו ) חשבון הטוויטר عبدالله ا ل ح و ی ط ا aboodrss, 11 באוגוסט 2018). ה פ נ י ם ש ר ה י ר ד נ י ה ת ב ט א ב מ ס י ב ת ק י י מ ו ת כי ע י ת ו נ א י ם, כ ו ו נ ו ת נ ו ס פות ל פ ג ו ע ב י ע ד י ם ביט ח ו נ י י ם ובהתקהלויות ציבוריות. הוא ציין כי הטרוריסטים שביצעו את הפיגוע הינם בעלי אידיאולוגיה " ת כ פ י ר י ת " ) ק ר י, ס ל פ י ת ג' י ה א ד י ס ט י ת), ה ת ו מ כ י ם ב ד א ע ש ) מ ת ו ך מ ס י ב ת ע י ת ו נ א י ם ב ע מ א ן, 13 ב א ו ג ו ס ט ( ע ל פ י ד י ו ו ח ערוץ פראנס 24 נעצרו ע"י המודיעין הירדני ב- 8 באוגוסט פעילי דאעש, שתכננו לבצע פיגועים מ ר כ ז י ם נ ג ד ב י ט ח ו נ י י ם, צ ב א י י ם, מ ס ח ר י י ם ו כ ל י ת ק ש ו ר ת ב מ ה ל ך נ ו ב מ ב ר ח ל ק מ ה פ י ג ו ע י ם ה י ו א מ ו ר י ם ל ה ת ב צ ע ב ו כ ד י ז מ נ י ת ל ז ר ו ע ב ה ל ה ו ת ו ה ו ו ב ו ה ו. פ ע י ל י ב ר ש ו ת ה ה ת א ר ג נ ו ת ו צ י ו ד, נ ש ק א ו ת ר ו שנועדו לשימוש בפיגועים המתוכננים. לשם מימון הפיגועים תכננה ההתארגנות ל ש ד ו ד ב נ ק י ם ולגנוב מכוניות. ( 2018, 24

11 א ל ע'ד,( א ל ש ר ק א ל א ו ס ט,; ב. כי פעילי הארגון באפגניסטאן קיימו חילופי אש עם, 11 על פי אנשי הביטחון ו מ ו מ ח י ם ירדנים לענייני ארגונים אסלאמיים בירדן, עומד דאעש מאחורי הפיגוע. דאעש, מכל מקום, לא קיבל עד כה אחריות לביצוע פיגוע. להערכתנו דפוסי הפיגוע תואמים את אופן התנהלותו ש ל ד א ע ש. י ת כ ן ו ה י מ נ ע ו ת דאעש מלקבל א ח ר י ו ת ע ל ה פ י ג ו ע נ ו ב ע ת מאי ר צ ו נ ו להקשות על פ ע י ל י ד א ע ש נ ו ס פ י ם ב י ר ד ן, ש א ח ר י ה ם מ ח פ ש י ם כ ו ח ו ת ע ת ה ה ב י ט ח ו ן י ת כ ן נ כ ו נ ה ז א ת ה ע ר כ ה א ם ה י ר ד נ י ם. ש ה ו ד ע ת קבלת האחריות של דאעש תפורסם במועד מאוחר י ו ת ר. א י ר ו ע ט ר ו ר ה נ ו כ ח י ה ת ר ח ש ב י ר ד ן ל א ח ר ק ר ו ב לשנתיים של ר ג י ע ה ב י ט ח ו נ י ת. י ו ז כ ר כ י ב- 18 ב ד צ מ ב ר 2016 ד י ו ו ח ה ה ת ק ש ו ר ת ה י ר ד נ י ת, כ י " פ ע י ל י ט ר ו ר" ה ר ג ו ב ע י ר א ל כ ר כ, ש ב ד ר ו ם ה מ ד י נ ה, ע ש ר ה ב נ י א ד ם ו פ צ ע ו. 21 ב י ן ההרוגים ארבעה אנשי הביטחון הכללי, שלושה אנשי הז' נדרמריה, שני אזרחים ו ת י י ר ת מ ק נ ד ה. לאחר חילופי אש ע ם פ ע י ל י ה ט ר ו ר ה ר ג ו כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן הירדניים ארבעה מחבלים שהתבצרו ב מ צ ו ד ת א ל כ ר כ. ב ר ש ו ת ם נ מ צ א ו א מ צ ע י ב י נ י ה ם ר ב י ם ל ח י מ ה מ ס ו ג ס ע ר ו ר ו ב י נ פ ץ ח ג ו ר ו ת ק ל צ' נ י ק ו ב ב ד צ מ ב ר ב ד צ מ ב ר ( ב ד צ מ ב ר פ ר ס ם ד א ע ש ה ו ד ע ה בה קיבל אחריות לביצוע הפיגוע בכרכ. לחימה בין דאעש לטאליבאן בקרבת גבול אפגניסטאן- פקיסטאן סוכנות אעמאק של דאעש הודיע ב- 11 באוגוסט 2018 אנשי הטאליבאן במחוזות קונאר וננגרהאר, שעל גבול אפגניסטאן- פקיסטאן. על פי הודעת דאעש נ פ ג ע ו 64 פעילי טאליבן, חלקם נהרגו וחלקם נפצעו ) אעמאק, 11 באוגוסט ( פעילות תודעתית ס ר ט ו ן ש ל מ ח ו ז ח' ר א ס א ן ש ל ד א ע ש ) אפגניסטן/ פקיסטן ( קורא למוסלמים ברחבי העולם להצטרף לשורותיו כותרת הסרטון " היענו לקריאה 2" של מחוז ח' ראסאן של דאעש ) אלע' רבאא ', אתר המזוהה עם דאעש, 12 באוגוסט 2018). ב- 12 ב א ו ג ו ס ט 2018 פרסם מחוז ח' ראסאן של ד א ע ש ) א פ ג נ י ס טאן/פ ק י ס טאן ( ס ר ט ו ן באורך של 17 ד ק ו ת. " 2 "הי ע נ ו ב ש ם ל ק ר י א ה ב ס ר ט ו ן מ ו פ נ י ת ל כ ל ק ר י א ה ה מ ו ס ל מ י ם " ל ה י ע נ ו ת ל ק ר י א ת ה א ל " ו ל ה צ ט ר ף ל ג' י ה א ד. ב ס ר ט ו ן נ מ ת ח ה ב י ק ו ר ת על מוסלמים ר ב י ם ה ע ס ו ק י ם ב מ ס ח ר ו ב ע נ י י נ י ה ע ו ל ם ה ז ה ו" משאירים את

12 אלע' רבאא ', אתר המזוהה עם דאעש,( 12 אחיהם לוחמי הג' יהאד להתמודד לבדם מול הכופרים, התוקפים אותם מכל קצוות תבל ". כמו כן קורא הסרטון לסייע ללוחמי הג' יהאד בכסף ובכל אמצעי אחר ) אלע' רבאא ', אתר המזוהה עם דאעש, 12 באוגוסט 2018 (. ב ס ר ט ו ן ה ו פ י ע פ ע י ל ק ט ו ע רגל שכינויו מנצור ה ח' ר א ס א נ י, א ש ר קרא לכל המוסלמים ב ע ו ל ם ל ה ג ר ל ס ו ר י ה ו ל ע י ר א ק ולסייע שם ל ל ו ח מ י ה ג' י ה א ד. א ו ת ו פ ע י ל ה ו ס י ף, כ י מ י ש א י ן ב י כ ו ל ת ו ל ה ג י ע ל ס ו ר י ה ו ל ע י ר א ק ש י ה ג ר ל מ ח ו ז ח' ר א ס א ן מ ש ו ם ש ה ד ר ך ל ש ם פ נ ו י ה. ב ס ר ט ו ן נראים פעילים נ ו ס פ י ם ש ל ד א ע ש ו ב ה ם ע י ו ו ר י ם ו צ ו ל ע י ם, ש ק ר א ו ג ם ה ם ל מ ו ס ל מ י ם ל ה ג ר ל מ ח ו ז ח' ר א ס א ן. ב ס ר ט ו ן ז ה ש ו ל ב ו צ י ל ו מ י ם מ ה ל ח י מ ה ש מ נ ה ל י ם פעילי דאעש עם פעילי הטאליבאן באזור ג' לאלאבאד, שבחבל ננגרהאר במזרח אפגניסטאן. אזור ג' לאלאבאד, שבו מתנהלת לחימה בין דאעש לטאליבאן. צילומים מהלחימה המתקיימת באזור זה שולבו ב ס ר ט ו ן. ( Google Maps) ה ק ר י א ה כ י י ת כ ן ל ה ת ג י י ס ו ת ד א ע ש פ ע י ל י ל ע ז ר ת ב א פ ג נ י ס ט א ן מ ש ק פ ת ד ח ו ף צ ו ר ך ל ת ג ב ר א ת מ ח ו ז ח' ר א ס א ן, ז א ת פ ע י ל ו ת ב ש ל ה ט ר ו ר ה א י נ ט נ ס י ב י ת ה מ ת ב צ ע ת ד א ע ש פ ע י ל י ע"י ב ו ו ה ל ח י מ ה ש ה ם מ ת נ ה ל י ם נ ג ד ל ו ח מ י ה ט א ל י ב א ן ר א ו י ל צ י ו ן ג ם ס ד ר ה ע ד י פ ו י ו ת ש ל ד א ע ש ו מ ח ו ז ו ת י ו ה ש ו נ י ם ה מ ש ת ק ף ב ס ר ט ו ן : ב ע ד י פ ו ת ה ר א ש ו נ ה מ צ ו י ו ת ס ו ר י ה ל א ח ר ) ג ם ו ע י ר א ק ה ת מ ו ט ט ו ת ה מ ד י נ ה ה א ס ל א מ י ת ( ו ב ע ד י פ ו ת ה ש נ י י ה נ מ צ א מ ח ו ז ח' ר א ס א ן ש ל ו מ י י ח ס ד א ע ש ח ש י ב ו ת ר ב ה י ו ת ר מ א ש ר ל ש א ר ה מ ח ו ז ו ת 12 באוגוסט ( 2018.

13 13 להלן מבחר תמונות מהסרטון מימין: קריאה לכל המוסלמים להיענות לקריאת האל לג' האד. משמאל: " לאף אחד אין תירוץ להתחבא בביתו ולהסתתר כמו עלמות " ) אלע' רבאא ', אתר המזוהה עם דאעש, 12 באוגוסט ( מימין : פעיל דאעש קטוע רגל בשם מנצור הח' ראסאני קורא למוסלמים להגר למחוז ח' ראסאן כדי לסייע ללוחמי הג' האד, אם אין ביכולתם להגר לסוריה או לעיראק ) אלע' רבאא ', אתר המזוהה עם דאעש, 12 באוגוסט ( מימין : פעיל דאעש והכיתוב " עלינו לפעול שכם אחד עם אחינו המג' אהדין". משמאל: פעילות דאעש בשטח הררי ) אלע' רבאא ', אתר המזוהה עם דאעש, 12 באוגוסט ( 2018.

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים הקוראן המפואר פסוקים נבחרים תרגם מוסא אסעד עודה כבביר / חיפה הפסוקים שנבחרו למטרה זו דנים בנושאים הבאים: אללה אלוהים המלאכים הקוראן המפואר הנביאים מוחמד נביא האיסלאם עבודת אלוהים הצום זכאת מתן צדקה עקרונות

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

זיסר

זיסר בודד בצמרת בשאר אל אסד והמאבק על סוריה אייל זיסר הקדמה ב 18 במארס 2011 הגיע "האביב הערבי" גם לסוריה. באחת ניצתה האש בכל רחבי המדינה, מבשרת את פרוץ המהפכה הסורית אשר עתידה הייתה, כך נראו פני הדברים בראשית

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב חזר אלי המבטא הערבי של סבא א נ ו ואר

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

זיסר

זיסר המלחמה בסוריה מאבק ההישרדות של בשאר אל-אסד בואו של הנס? אייל זיסר הישגי המורדים בסוריה מאז קיץ 2014 עוררו למעשה מחדש את התהיות באשר ליכולתו של בשאר אל אסד לשרוד על כסאו, והביאו רבים להערכה כי רק נס יכול

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

untitled

untitled תקציר דו"ח שנתי 2012 תקציר דו"ח שנתי 2012 אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ע.ר منظمة العفو الدولية امنستي االسرائيلي אמנסטי אינטרנשיונל ישראל Amnesty International Israel טלפון: 03-5250005 פקס: 03-5250001 www.amnesty.org.il

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

דוד טל, מלחמת תש"ח – מלחמתו של דוד בן-גוריון

דוד טל, מלחמת תשח – מלחמתו של דוד בן-גוריון ÔÂÁËÈ Â ıâá ÈÒÁÈ דומה שאין חולק על מעמדו המרכזי של דוד בן גוריון בניהולה של מלחמת העצמאות. בן גוריון היה הדמות הדומיננטית בתהליך שהביא להקמתו של צה"ל, ובוודאי היה הדמות החשובה ביותר בניהולה של המלחמה עצמה.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות המדיניות והאסטרטגיה של בףגוריון בגמר מלחמת העצמאות כשעמדה שאלת שלימות הארץ בלי מדינה יהודית, או מדינה יהודית בלי שלימות הארץ - בחרנו במדינה יהודית בלי שלימות הארץ. (ד בן גוריון, דברי הכנסת, 1, ישיבה כ,

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התשע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע 24 6000 בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי(... 2 המהנדסים והאדריכלים )תנאים.תקנים... 2 הודעה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספח: מילון מונחים מערכות מכטרוניו

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשעז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספח: מילון מונחים מערכות מכטרוניו גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ז, 2017 מועד הבחינה: משרד החינוך 710923 סמל השאלון: נספח: מילון מונחים מערכות מכטרוניות ה )להנדסאי מכונות( הוראות לנבחן א. משך הבחינה: ארבע

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי

ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי הקוראן בלשון אחר תרגום: סובחי עלי עדוי עיצוב: מידחת חביב אללה הוצאה לאור: גסטליט חיפה בע מ הפצה: מזאיא - נצרת 052-2277046 04-6560353 כל הזכויות שמורות

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

מאגר שאלות לבגרות - היסטוריה ב' - קיץ תש"ע

מאגר שאלות לבגרות - היסטוריה ב' - קיץ תשע מאגר שאלות חזרה לבגרות בהיסטוריה ב' קיץ תש"ע פרק א'- טוטאליטריות ושואה משטרים טוטאליטריים ציין שלושה מאפיינים של המשטר הטוטאליטרי והסבר כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בבריה"מ הסטליניסטית. הסבר שני גורמים

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי 2010 מבוא לאסטרטגיה לאומי ובטחון יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה עבודת סיכום דף 333-349 עבודת סיכום לכיתה מוגש למרצה מר דוד לייטנר חזי בן יעקב אוניברסיטת בר-אילן 15/10/2010 יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה מטרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד