מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז"

תמליל

1 מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי לפתרון המצוקות הכלכליות ויאתגר את י ש ר א ל 11 בפברואר 2018 ל א ח ר ו נ ה נבחן ברצועת עזה רעיון לארגן תהלוכות מחאה המוניות, " בלתי אלימות", אשר תצעדנה לעבר הגבול עם י ש ר א ל, ואף תנסנה " ל פ ר ו ץ " לתוך שטח י ש ר א ל. כ מ ו כ ן ה ו ע ל ה ר ע י ו ן ל ה ק י ם ב ק ר ב ת ה ג ב ו ל ש ב ו ת ה י י ה נ ו כ ח ו ת ק ב ו ע ה ש ל פ ע י ל י ם פ ל ס ט י נ י ם. נ ר א ה ל נ ו כ י " ג ל ג ו ל ה ר ע י ו ן " מ ו ב ל ע"י ש ו ת פ י ם א ך ח מ א ס ג ו ר מ י ם ג ם ב ה ע ל א ת ו נ ו ס פ י ם ו ב ת ו כ ם פ ע י ל י ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן, פ ע י ל י ם ח ב ר ת י י ם ועיתונאים מקומיים. כדי לקדם את הרעיון הושק בסוף ינואר 2018 דף פייסבוק, שכותרתו " ת ה ל ו כ ת השיבה הגדולה" ) פרוט ראו נספח א' (. ב ר ק ע כ י ל נ ו נ ר א ה ה ע ל א ת ה ר ע י ו ן ע ו מ ד ת ה מ צ ו ק ה ה א ס ט ר ט ג י ת נ ק ל ע ה א ל י ה ח מ א ס, ש ב מ ר כ ז ה ע ו מ ד ת ה ה י ד ר ד ר ו ת ה כ ל כ ל י ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה, ש ח מ א ס מ ת ק ש ה ל מ צ ו א ל ה מ ע נ ה. ל כ ך י ש ל ה ו ס י ף א ת הקיפאון בתהליך הפיוס הפנים- פלסטיני, הצלחת י ש ר א ל ל פ ג ו ע ב מ נ ה ר ו ת ח ו ד ר ו ת ) בנתה חמאס לקראת " הסיבוב הבא " (, קשייה של חמאס מול מצרים ) מעבר רפיח עודנו סגור מרבית הזמן ( ו מ ו ל מ ד י נ ו ת ע ר ב י ו ת נ ו ס פ ו ת. מ ה ל כ י ה ה א ח ר ו נ י ם ש ל א ר ה"ב ) י ר ו ש ל י ם, א ו נ ר"א ( מ א ת ג ר י ם ג ם א ת ח מ א ס, כמו את הזירה הפלסטינית כולה. ה מ צ ו ק ו ת כ ל ל נ ו כ ח ר ע י ו ן ע ל ו ל ה ל ל ו ה צ ע ד ו ת ה ה מ ו נ י ו ת ל ע ב ר נ י ס י ו נ ו ת ו א ף ה ג ב ו ל, ל" פ ר י צ ת ה ג ב ו ל", ל ה י ת פ ס כ מ ע נ ה א ט ר ק ט י ב י ו כ א מ צ ע י ל ת י ע ו ל ר ג ש ו ת ה י י א ו ש ש ל ה צ י ב ו ר ה ע ז ת י ל ע ב ר י ש ר א ל. ב צ ע ד ו ת ה ל ל ו ת ו פ ע ל ה א ו כ ל ו ס י י ה ב צ ו ר ה " בלתי אלימה ", כדי להקשות על י ש ר א ל להגיב עליהן, במגמה להפעיל ל ח ץ ב י נ ל א ו מ י, ב י נ ע ר ב י ו פ נ י ם- פ ל ס ט י נ י ל מ צ י א ת פ ת ר ו נ ו ת ל מ צ ו ק ו ת ה כ ל כ ל י ו ת ב ר צ ו ע ה. ח מ א ס ת ו כ ל ג ם ל ת ת נ ו פ ך ל א ו מ י- פ ל ס ט י נ י ל ת ה ל ו כ ו ת ה ל ל ו ב א מ צ ע ו ת ה צ ג ת ן כ מ ע נ ה ל ה צ ה ר ו ת ט ר א מ פ ב ע נ י י ן י ר ו ש ל י ם ו ל ק י צ ו ץ ת ר ו מ ת א ר ה"ב " ז כ ו ת א ת ל ה צ י ף ב ז מ ן ו ב ו ל א ו נ ר"א, ה פ ל י ט י ם ש ל ה ש י ב ה " ) מ ר כ י ב מ ר כ ז י ב נ ר א ט י ב ה ל א ו מ י ה פ ל ס ט י נ י (. א ר ג ו ן ר ע י ו ן כ י י ו ד ג ש, צ ע ד ו ת ל ע ב ר ג ב ו ל ו ת א י נ נ ו י ש ר א ל ב ש נ י ם ח ד ש. כ מ ה נ ע ש ו נ י ס י ו נ ו ת ת ו צ א ו ת א ך ל כ ך, ה צ ע ד ו ת צ י פ י ו ת ע ל ע נ ו ל א ו ה ן מ ו ג ב ל ו ת ה י ו ה ל ל ו ה מ א ר ג נ י ם ) ר א ו נ ס פ ח ב ' (. נ ר א ה כ י ב ש ל ב ז ה המדובר ב" גלגול " רעיון הצעדות, אשר עדיין לא הגיע לשלב של הכנות מעשיות ו ש ל קביעת מועד קונקרטי ל ב י צ ו ע. ע ם ז א ת י ש ל ק ח ת ב ח ש ב ו ן כ י הרעיון ע ל ו ל ל ה י ת פ ס כ א ט ר ק ט י ב י ו ל ה ג י ע לידי מימוש, י י ת כ ן א ף ב ל ו ח זמנים מהיר, ככל שתתעצם המצוקה הכלכלית ב ר צ ו ע ה וכלל שתגבר התחושה ב ח מ א ס כ י ה י א ניצבת בפני מבוי סתום אסטרטגי המחייב אותה לנסות דרכי פעולה חדשות.

2 דף הפייסבוק של אסמאעיל אלבזם,( ב פ ב ר ו א ר 5 א ל ו ש מ ט י ל י ם מ צ ו ר ע ל ע ז ה ע ל י ה ם" 2 נספח א' קמפיין הקורא לארגון תהלוכות המוניות לעבר י ש ר א ל כ ל ל י מ א ז ס ו ף י נ ו א ר 2018 מ ת נ ה ל ר צ ו ע ת ע ז ה ק מ פ י י ן ל ק י ד ו ם ה ר ע י ו ן ש ל ב י צ ו ע ת ה ל ו כ ו ת ה מ ו נ י ו ת ש ל א ז ר ח י ם ל ע ב ר ג ב ו ל ע ז ה- י ש ר א ל, ו א ף ח ד י ר ת מ ש ת ת פ י ה ן ל ש ט ח י ש ר א ל. ה ק מ פ י י ן מ צ א ב י ט ו י ו ב ה צ ה ר ו ת פ ע י ל י ח מ א ס ודובר הג' האד האסלאמי בפלסטין. כמו כן מתקיים קמפיין ברשתות החברתיות ואף הושק דף פייסבוק, שכותרתו: "תהלוכת השיבה הגדולה". להלן עיקרי ההתבטאויות בנושא ז ה. קריקטורה מאת הקריקטוריסט העזתי אסמאעיל אלבזם הקוראת לפריצת גדר הרצועה 1 29 בינואר 2018).. ברקע דמותו של ח' נדלה, סמל הפליטות הפלסטינית התבטאויות פעילי חמאס ואישים המזוהים עם חמאס להלן מבחר התבטאויות של פעילי חמאס ואישים המקורבים לחמאס בעניין התהלוכות לעבר י ש ר א ל: א ס מ א ע י ל ב כ י ר ר צ' ו א ן, ה"כ ו ח ו ת כ י אמר ח מ א ס, ה ל א ו מ י י ם ו ה א ס ל א מ י י ם" ש ו ק ל י ם ב ר צ י נ ו ת פ ע י ל ו י ו ת, ש א ו ל י י ש ר א ל א ת ת א ל צ נ ה ו ה ק ה י ל ה ה ב י נ ל א ו מ י ת ת ו ש ב י ל ס ב ל ק ץ ל ש י ם ה ר צ ו ע ה, א ת ל ה ס י ר " ה מ צ ו ר " א ת ו ל פ ת ו ח ה מ ע ב ר י ם. ל ד ב ר י ו ל ע ר ו ך ה ו א ה ר ע י ו ן ת ה ל ו כ ו ת ה ג ב ו ל ל ע ב ר ב ה ש ת ת פ ו ת ה ו א א ד ם. ב נ י א ל פ י מ א ו ת ה א ש ה פ ס ק ת ל ק ו ה ה ל י כ ה כ י ה ו ס י ף, ו ה ש ה י י ה ב ק ר ב ת ו ת ת ב צ ע ב צ ו ר ה ש ק ט ה, ל ל א ע י מ ו ת י ם, ו ה ד ב ר י ה ו ו ה ג ו ר ם ל ח ץ, ש י ג ר ו ם ל ע ו ל ם ל פ ע ו ל ל מ ע ן ר צ ו ע ת. ( 2018 ע ז ה PALINFO), ב כ י ר ח מ א ס ד"ר מ ו ס א א ב ו מ ר ז ו ק כ ת ב ב ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר ש ל ו : ל ד ע ת, כ י ת ו ש ב י ע ז ה ל א י י ש ב ר ו, ו כ י ע י נ י ה ם ע די י ן ] נ ש ו א ו ת [ לעבר אדמתם ) ב ד ר כ י ( ש ל ו ם א ו מ ל ח מ ה. 1 ח' נ ד ל ה ה י א ד מ ו ת ה ק ו מ י ק ס המפורסמת של ילד פ ל ס ט י נ י פ ל י ט, פ ר י ע ט ו ש ל ה ק ר י ק ט ו ר י ס ט ה פ ל ס ט י נ י נאג'י אלעלי. ב נ ר צ ח נאג'י אלעלי בלונדון. דמותו של ח' נדלה הפכה סמל לפליטות הפלסטינית.

3 ב פ ב ר ו א ר 5 3 הגדר אינה מהווה להם מכשול. # תהלוכת_ השיבה_ הגדולה המתקדמת לעבר אדמתם הינה הדרך ל נ י צ ח ו ן ו ל ש י ב ה" ) חשבון הטוויטר של ד"ר מוסא אבו מרזוק, 7 בפברואר ( ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר ש ל ד"ר מ ו ס א א ב ו מ ר ז ו ק. אבראהים אלמדהון, המקורב לחמאס, כ ת ב ב מ א מ ר ע ל ה מ כ ש ו ל ש מ ק י מ ה י ש ר א ל ב ג ב ו ל ה ר צ ו ע ה : י ש ר א ל ע ש ו י ה ל ג ל ו ת פ ת א ו ם שהגדר ה ז ו ל א ת ג ן ע ל ח י י ל י ה, כאשר מאות אלפי מתושבי ה ר צ ו ע ה י נ ה ר ו ב א ו פ ן א י מ פ ו ל ס י ב י ו ס פ ו נ ט נ י ויחצו את הגבולות, הגדרות והמכשולים חזרה ל ב ת י ה ם. ה ד ב ר י ע ש ה ב ק מ פ י י ן ענק, שכבר ה ח ל ו ל ח ש ו ב ע ל י ו, ו ש ה ק ר י א ו ת ל ע ר י כ ת ו מ ת ר ב ו ת ל א ו ר " ה מ צ ו ר" ] ע ל רצועת עזה [ ) אלרסאלה. נט, 1 בפברואר ( א י מ ן א ל ד א ל ו ל, ב ר ד י ו מ ר כ ז י כ ת ב א ל א ק צ א ע ם ה מ ז ו ה ה ת מ י כ ה ה ב י ע ח מ א ס, א ש ר ב ר ע י ו ן, ל ד ב ר י ו ייצור את " הפעילות הציבורית הגדולה בהיסטוריה". לדבריו " כ ל ע ו ד א נ ו ה ו ל כ י ם ל מ ו ת ע ד י ף שנכאיב לאויבנו. אין טעם להמתין למוות בשקט " ) אלרסאלה. נט, 1 בפברואר ( מחמד צאלח אלברדויל, שדרן ברדיו אלאקצא של חמאס בעזה, העלה פוסט בדף הפייסבוק שלו בו כתב, כ י ל א נ ו ת ר ו בפני עזה אפשרויות רבות. לכן הקריאה לקיום תהלוכות שיבה צריכה להתחיל 1 ל ד ב ר י ו ז ה. מ ר ג ע מ ח א ה א ו ה ל ל ה ק י ם י ו ז מ ה ה ו כ ר ז ה מ ג ד ר ק"מ ש ל ב מ ר ח ק ה ב י ט ח ו ן ב- 9 ב פ ב ר ו א ר 2018 ב מ ס ג ר ת ע צ ר ת ש ת ת ק י י ם " ב ד ר כ י ) ד ף ש ל ו ם" צ א ל ח מ ח מ ד ש ל ה פ י י ס ב ו ק אלברדויל, 4 בפברואר ( הג' האד האסלאמי בפלסטין דאוד שהאב, ד ו ב ר ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן, צ י י ן כ י ארגונו מחייב א ת הרעיון של " ת ה ל ו כ ו ת ע מ מ י ו ת " ל ע ב ר ה ג ב ו ל ו כ י ה ו א נ ו ת ן ע ת ה ע ד י פ ו ת ל" פ ע ו ל ו ת ה ע מ מ י ו ת ". ל ד ב ר י ו ה א ר ג ו נ י ם ה ל א ו מ י י ם ו ה א ס ל א מ י י ם ב א ר ג ו ן ע ת ה ד נ י ם ת ה ל ו כ ו ת ע ז ה ר צ ו ע ת ג ב ו ל ל ע ב ר ב ה ש ת ת פ ו ת א ד ם. ב נ י א ל פ י ת ה ל ו כ ו ת א ל ה נועדו, לדבריו, ל ה פ ע י ל ל חץ ע ל י ש ר א ל ו ע ל ה ק ה י ל ה ה ב י נ ל א ו מ י ת, להסיר את " ה מ צ ו ר" א ת ו ל פ ת ו ח ה מ ע ב ר י ם. ש ה א ב ב כ ו ו נ ה מ א ד ת ו מ ך א ר ג ו נ ו כ י ה ד ג י ש, א ס ו ר ש כ ן ה ז ו, ש י ש ר א ל ת ח ו ש י צ י ב ו ת ו בי ט ח ו ן כ ל ע ו ד ה פ ל ס ט י נ י ם א י נ ם מ ר ג י ש י ם ב ט ו ח י ם. ה ו א מ ס ר, כי ארגונו הציג תכנית כזאת מאז ה ש ב ו ע ה ר א ש ו ן ל ה כ ר ז ת ט ר א מ פ, ו ה ו א א ף ה ק י ם ו ע ד ו ת ע מ מ י ו ת ב ר ח ב י ה ר צ ו ע ה כ ד י ל נ ה ל א ת. (2018 העימותים באזורי הגבול,PALINFO)

4 4 ב ר א י ו ן נוסף שהעניק דאוד שהאד, אמר, כי הארגונים הפלסטינים דנו ברעיון להגיע לגבול עם י ש ר א ל במטרה להפעיל עליה לחץ ולהזהיר אותה מפני המשך המצב הנוכחי ברצועה. לדבריו לאחר שנבחנו כ ל ה א ו פ צ י ו ת ק י י ם ק ו נ צ נ ז ו ס ל ג ב י צ י י ן, ע ו ד ה ר ע י ו ן. כ י ה ם מ ת כ ו ו נ י ם ל ה ק י ם " מ ח נ ה א ת ב ק ר ו ב השיבה" בקרבת הגבול כאות מחאה ) אלקדס אלערבי, 7 בפברואר 2018). כתבה בתקשורת הערבית והתבטאויות פעילים חברתיים ופרשנים פוליטיים "21 ב כ ת ב ה ש פ ו ר ס מ ה ב- 30 ב י נ ו א ר 2018 ב א ת ר ה ב י נ ע ר ב י ה מ ק ו ו ן " ע ר ב י ע ל כ י ד ו ו ח ר ק ע ה ח ר פ ת המצוקות ברצועה בעקבות הסחבת בפיוס הפנים- פלסטיני ו ה מ ש ך " המצור " הישראלי, גוברות קריאות מצד גורמים ברצועה שלא להמתין באופן פאסיבי ל" מוות איטי" של הרצועה אלא לפעול נ ג ד י ש ר א ל א ו ת ה ה ם ר ו א י ם כ א ח ר א י ת ל מ צ ו ק ו ת ה ל ל ו. ה א ת ר ד י ו ו ח ע ל ק ר י א ו ת ל א ר ג ו ן ת ה ל ו כ ו ת ה מ ו נ י ו ת " ב ל ת י א ל י מ ו ת " ל ע ב ר ה ג ב ו ל ו ת המזרחיים של ר צ ו ע ת ע ז ה כ ד י ל ה ת ע מ ת עם ה" המצור" ו ב מ ט ר ה להשחיר את פניה של י ש ר א ל ב פ נ י ד ע ת ה ק ה ל העולמית. אחמד אבו ארתימה פ ע י ל פ ו ל י ט י ב ר צ ו ע ת ע ז ה ה ד ג י ש ב כ ת ב ה, כ י המצוקות ברצועת עזה דורשות קיום הפגנה בלתי אלימה בסמוך לגבול עם אלא למות ו ע ל כ ן א י ן ס י ב ה ש ה ם ל א " י ש ל י מ ו ע ם ה מ ו ו ת ויטרידו את אויביהם ". י ש ר א ל. לדבריו לא נ ו ת ר ל ה ם ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל א ח מ ד א ב ו א ר ת י מ ה, פ ע י ל פ ו ל י ט י מ ע ז ה ואחד הקוראים לתהלוכות לעבר הגבול עם י ש ר א ל ) ר 7 ב פ ב ר ו א 2018). ראמי אלזאיע', פעיל חברתי ברצועת עזה, הדגיש, כי דחיפת התושבים לעבר " האדמות הכבושות" ) ק ר י, ש ט ח י ש ר א ל ( מ ה ו ו ה צ ע ד ל ע ב ר ה ח י י ם ו י ש ל פ ע ו ל ל ק י ד ו מ ו ב כ ל ה כ ו ח. ל ד ב ר י ו מ ד ו ב ר ב צ ע ד ש י ט ר ו ף א ת ה ק ל פ י ם ויעורר כאוס ו ח ו ס ר י צ י ב ו ת, אשר מהם חושש האויב ) אלרסאלה. נט, 1 בפברואר ( ד"ר ע דנ א ן א ב ו ע א מ ר, א י ש א ק ד מ י ה ופרשן פוליטי מעזה, קרא לציבור העזתי לקיים תהלוכות עממיות ל ע ב ר ה ג ב ו ל ו ת בדרכי שלום. ל ד ב ר י ו ע ל ה ת ה ל ו כ ו ת ל ה י ו ת מ א ו ר ג נ ו ת ו ל א ס פ ו ר א ד י ו ת ו י ו ב י ל ו א ו ת ן " כ ו ח ו ת פ ו ל י ט יים" (דף הפייסבוק " תהלוכת השיבה הגדולה", 5 בפברואר 2018) פ ו ס ט " ת נ ו ע ת י ד י ע ל ש פ ו ר ס ם ה צ ע י ר י ם ", ש א ר ג נ ה ב- 4 ב פ ב ר ו א ר ה פ ג נ ה ב מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם ג' ב א ל י א במחאה על המצב הכלכלי, ק ר א ל ה כ ר י ז ע ל י ו ם מ ו ג ד ר ושעה מוגדרת ל מ י מ ו ש " זכות השיבה לשטחים הכבושים". הדבר יעשה באופן תרבותי ובלתי אלים כאשר בראש יצעדו הנשים, הילדים ו ה ז ק נ י ם. ה פ ו ס ט ג ם ק ר א ל כ ל א מ צ ע י ה ת ק ש ו ר ת ל ס ק ר א ת ה א י ר ו ע. ע ו ד נאמר בפוסט, כי במידה וישראל תפתח באש

5 תהלוכת השיבה הגדולה ", 5 בפברואר" 5 על ההמונים אזי ייחשפו פניה המכוערים של י ש ר א ל ואז תחל " התגובה המזוינת של ההתנגדות", אשר תקבע " כללי משחק" לקראת עימות, אשר ישנה את המציאות. מימין : הפגנה בג' באליא של תנועת הצעירים ) אתר החזית העממית לשחרור פלסטין, 2 בפברואר 2018 ) :. מ ש מ א ל קריקטורה פלסטינית ישנה הקוראת להמונים לממש את זכות השיבה:" פעמוני השיבה... " שהועלתה לדף נראה אוחז במפתח, ה פ י י ס ב ו ק ) דף הפייסבוק " תהלוכת השיבה הגדולה", 5 בפברואר 2018 ) הפלסטיני. הפליט סמל לשיבת הפליטים לבתיהם. ב ר ש ת ו ת ה ח ב ר ת י ו ת נשמעו קריאות לפתור את המצב ברצועה באמצעות " תהלוכות שיבה" או נ ו כ ח ו ת 2018 ק ב ו ע ה ו א י נ ט נ ס י ב י ת ב ס מ ו ך ל ג ב ו ל ע ם ה ר צ ו ע ה י ש ר א ל. ב י נ ו א ר ב- 29 פ י י ס ב ו ק ד ף ה ו ש ק ת ח ת 2,145 ( ) ה כ ו ת ר ת " ת ה ל ו כ ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה". כ ה ע ד ב פ ב ר ו א ר ל ו ע ש ו כ ה ע ד ג ו ל ש י ם ל י י ק, ו- 2,183 ג ו ל ש י ם ע ו ק ב י ם א ח ר י ו. ב ד ף ה פ י י ס ב ו ק צ ו י ן, כ י ת ה ל ו כ ת ה ש י ב ה ה י א ת ה ל ו כ ה " ע מ מ י ת ש ק ט ה " ש ב ה ישתתפו מיליוני פ ל ס ט י נ י ם. היא תצא ב ו זמנית מהרצועה, י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן, י ר ד ן, לבנון, סוריה ו מ צ ר י ם ל ע ב ר השטחים שהפלסטינים " ג ו ר ש ו מ ה ם ב ש נ ת 1948" ב מ ט ר ה ל י י ש ם א ת " ז כ ו ת ה ש י ב ה" ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק. ( 2018 מימין: תמונת הפרופיל של דף הפייסבוק " תהלוכת השיבה הגדולה", אשר הושק לאחרונה במטרה לעודד תהלוכות המוניות לעבר י ש ר א ל ב מ ט ר ה ל פ ר ו ץ א ת ג ד ר ה ג ב ו ל ) דף הפייסבוק " תהלוכת השיבה הגדולה", 29 ב י נ ו א ר 2018) של. משמאל: פוסט שפורסם בדף הפייסבוק " תהלוכת השיבה הגדולה" הקורא למימוש שיבת הפליטים הפלסטינים בהתאם להחלטה 194 של האו"ם ) דף הפייסבוק " תהלוכת השיבה הגדולה", 7 בפברואר.(2018

6 6 קידום הרעיון ברשתות החברתיות בדף הפייסבוק " תהלוכת השיבה הגדולה " פורסמה פנייה לתושבי הרצועה לסייע בזו הלשון: " בקרוב מאד נ ק י ם א ת מ ח נ ה ה ש י ב ה ב ק ר ב ת ג ד ר ה ה פ ר ד ה ע ם ה א ד מ ו ת ה כ ב ו ש ו ת מ א ז א נ ו מ ב ק ש י ם מ מ י ש מ ב ק ש ל ה ש ת ת ף ב מ ח נ ה ר ו צ ה ש ה ו א א ו ה ל ל ו ש י ש מ מ י א ו ק ב ו ע ב א ו פ ן ל ה ק צ ו ת א ו ת ו ל ה ק מ ת ה מ ח נ ה, ל י צ ו ר ק ש ר ע ם ה ד ף (דף הפייסבוק " תהלוכת השיבה הגדולה", 1 בפברואר 2018). אוהל מחאה, שהקים העיתונאי מת' נא אלנג' אר מזרחית לח' אן יונס כחלק מהקמפיין לקיום " תהלוכת השיבה ה ג ד ו ל ה" ) דף הפייסבוק " תהלוכת השיבה הגדולה", 7 בפברואר 2018 ). בפ ו ס ט נ ו ס ף נ כ ת ב, כ י ת ה ל ו כ ת ה ש י ב ה כבר החלה משום שגיוס ההמונים הוא מרכיב ר א ש י ל ה צ ל ח ת ה. כ ל הפעילויות בשטח שתתקיימנה בשלב הבא בקרבת גדר הביטחון במסגרת הגיוס והכשרת האווירה לפני ש ע ת ה-ש ' ש ת י ק ב ע ב ש ט ח. כ ל ה א ר ג ו נ י ם ו ב נ י ה א ד ם ש מ ת כ ו ו נ י ם לבצע פעילויות ב ק ר ב ת ה ג ד ר מ ת ב ק ש י ם לקחת בחשבון שפעילויותיהם אינן האירוע עצמו אלא רק הכנה ל"תהלוכת השיבה הגדולה", ומתבקשים לא ל ה ת ע מ ת ב ש ל ב צ ה"ל כ ו ח ו ת ע ם ז ה מ ש ו ם ש ל ב ע ד י י ן ש ז ה ו ה ג י ו ס. ת ה פ ו ך ז ו י ו ת ר מ א ו ח ר ל פ ע ו ל ה ק ו ל ק ט י ב י ת ל ה ס ר ת ה ג ד ר ו ל מ י מ ו ש " זכות השיבה" (דף הפייסבוק " ת ה ל ו כ ת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה ", 6 ב פ ב ר ו א ר. ( 2018

7 צעדות שיבה " לעבר" צעדת השיבה" מאי" להלן עיקרי הצעדות שבוצעו.. ז כ ו ת" 7 נספח ב' ישראל שבוצעו בשנים כ ל ל י הרעיון של קיום " צעדות שיבה" המוניות מגבולות המדינות הגבולות בישראל לעבר י ש ר א ל א י נ ו ח ד ש. ה ו א נוסה מספר פ ע מ י ם ב ש נ י ם ו ע ל ה ב י ד ו ל י צ ו ר חיכוכים מקומיים ל א ו ר ך ג ב ו ל ו ת י ש ר א ל, ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן וברצועת עזה. בארגון הצעדות הללו היו שותפים פעילי חמאס בבריטניה ופעילים נוספים מ ר ח ב י ה ע ו ל ם ה נ ו ט ל י ם ח ל ק ב מ ת ק פ ת ה ד ה- ל ג י ט י מ צ י ה נ ג ד י ש ר א ל. א ו ל ם ב ס ו פ ו ש ל ד ב ר ל א ה צ ל י ח ו ה מ א ר ג נ י ם ל ה צ י ב אתגר משמעותי ב פ נ י י ש ר א ל ו ל ז כ ו ת ב ת ה ו ד ה ת ק ש ו ר ת י ו ת ר ב ה, ו ה ר ע י ו ן ג ו ו ע ל א ח ר ש נ ת ב מ א י 2011 א ו ר ג נ ה ל ר ג ל "י ו ם הנכבה " שורה של אירועים המוניים. האירועים נ ו ע ד ו להציף את מ ס ר ה פ ל י ט י ם ש ל ה ש י ב ה " ה פ ל ס ט י נ י ם ל מ ק ו מ ו ת מ ג ו ר י ה ם ב י ש ר א ל ב א מ צ ע ו ת ת ה ל ו כ ו ת ו מ פ ג נ י ם תודעתיים, שהתקיימו בו- זמנית לאורך ג ב ו ל ו ת ישראל עם סוריה, לבנון וירדן. במקביל התקיימו הפגנות המוניות ביהודה שומרון ורצועת עזה ובמדינות ערביות/ מוסלמיות נ ו ס פ ו ת. ז י ר ת ה ע י מ ו ת י ם ה מ ר כ ז י ת ב" י ו ם ה נ כ ב ה " 2011 הייתה אזור מג' דל שמס, שבצפון ר מ ת ה ג ו ל ן. בצדו ה ס ו ר י ש ל ה ג ב ו ל ה ת ק ה ל ו כ- 3,000 מ פ ג י נ י ם, פ ל ס ט י נ י ם ב ר ו ב ם, ש ה ג י ע ו ב א ו פ ן מ א ו ר ג ן מ ד מ ש ק ו מ מ ק ו מ ו ת נ ו ס פ י ם ב ס ו ר י ה. 137 מ פ ג י נ י ם ע ב ר ו א ת ג ד ר ה ג ב ו ל וחדרו לשטח הכפר, התפרעו, י י ד ו א ב נ י ם והתעמתו עם ח י י ל י צ ה"ל. ב מ ה ל ך ה ע י מ ו ת י ם נ ה ר ג ו ארבעה מפגינים וכ- 40 נ פ צ ע ו. 13 י ש ר א ל י ם, א ז ר ח י ם ו ח י י ל י ם, נ פ צ ע ו. ב ע ק ב ו ת ת י א ו ם ע ם כ ו ח ה א ו"ם ו ב ס י ו ע ו, ה ו ח ז ר ו ה מ פ ג י נ י ם, ש ה צ ל י ח ו ל ח ד ו ר ל ש ט ח י ש ר א ל ל ש ט ח סוריה, למעט ארבעה שהצליחו להגיע לשטח י ש ר א ל ) אחד מהם נתפס י ו ם ל מ ח ר ת ב ע י ר ת ל א ב י ב). ה א י ר ו ע ה מ ר כ ז י מ א ר ו ן ל כ פ ר ס מ ו ך נ ע ר ך ב ל ב נ ו ן א ל ר א ס, ש ב ג ז ר ה ה מ ר כ ז י ת ב ד ר ו ם ב מ ק ו ם ל ב נ ו ן. ה ת ק ה ל ו מ פ ג י נ י ם ר ב י ם ו נ ע ר ך ט ק ס. ל ק ר א ת ס י ו ם ה ט ק ס צ ע ד ו כ מ ה ע ש ר ו ת מ פ ג י נ י ם ל ע ב ר ה ג ב ו ל ע ם ישראל תוך שהם מיידים אבנים לעבר כוחות הביטחון הישראלים. הכוחות הישראלים הגיבו בירי. ג ם צ ב א לבנון התערב באירועים, וירה לעבר המפגינים במטרה למנוע פריצתם לעבר י ש ר א ל. בעימותים הללו נ ה ר ג ו כעשרה בני אדם ו כ מ ה ע ש ר ו ת נ פ צ ע ו, ח ל ק ם כ כ ל ה נ ר א ה מ א ש ח י י ל י צ ב א ל ב נ ו ן. ב י ר ד ן א ו ר ג נ ו ה א י ר ו ע י ם ל צ י ו ן " י ו ם ה נ כ ב ה " ע ל י ד י קבוצה, שכינתה א ת ע צ מ ה " צ ע י ר י ה- 15 ב מ א י ". ב- 14 ב מ א י ה ת א ר ג נ ה ת ה ל ו כ ה, ש א מ ו ר ה ה י י ת ה ל ה ג י ע ל ג ש ר א ל נ ב י א ו ל ם מ ש ת ת פ יה נ ע צ ר ו ע ל י ד י כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ר ד נ י ם. ב- 15 ב מ א י ש ב ו מ א ו ת מ פ ע י ל י ה ק ב ו צ ה ו צ ע ד ו ל כ י ו ו ן ה ע י י ר ה כ ר א מ ה, ה ס מ ו כ ה ל ג ש ר א ל נ ב י. מ ש ת ת פ י ה ת ה ל ו כ ה ק ר א ו ס י ס מ א ו ת, כ ג ו ן " ל י ר ו ש ל י ם ה ו ל כ י ם מ י ל י ו נ י ש ה י ד י ם" ו ה ש מ י ע ו ק ר י א ו ת ל מ י מ ו ש " ז כ ו ת ה ש י ב ה " ש ל ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י ם. ה מ פ ג י נ י ם ה ת ע מ ת ו ע ם כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ר ד נ י ם, פ ר צ ו

8 8 מחסומים משטרתיים ו ת ק פ ו ש ו ט ר י ם. ב מ ה ל ך ה ע י מ ו ת י ם נהרג מפגין ו כ מ ה ע ש ר ו ת נ פ צ ע ו. י ו ם לאחר מכן, ב- 16 ב מ א י, א ר ג נ ה ה ק ב ו צ ה ה פ ג נ ה ש ל כ מ א ה א י ש מ ו ל ש ג ר י ר ו ת ישראל בעמאן. ברצועת עזה, מוקד החיכוך המרכזי היה סמוך למעבר ארז. במקום התקיימו עימותים אלימים בין עשרות מ פ ג י נ י ם, ש ה ג י ע ו ל צ ד ו ה פ ל ס ט י נ י ש ל ה מ ע ב ר, ל ב י ן ח י י ל י צ ה"ל. ב מ ה ל ך ה ע י מ ו ת י ם נ ה ר ג א ח ד ה מ פ ג י נ י ם ועשרות נפצעו. בנוסף לכך התקיימו תהלוכות והפגנות קטנות בהיקפן ברחבי הרצועה. מימין : פלסטינים מפגינים בצידו הפלסטיני של מעבר רפיח. משמאל : מפגינים פלסטינים בבית חנון מציתים את ד ג ל י ש ר א ל Paldf), 15 במאי 2011). ב מ צ ר י ם ה פ ג י נ ו ע ש ר ו ת ר פ י ח מ ע ב ר מ ו ל מ צ ר י ם ו ב נ ק ו ד ו ת נ ו ס פ ו ת בק ר ב ת ע ם הג ב ו ל י ש ר א ל. כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה מ צ ר י ם ו ה פ ל ס ט י נ י ם מ ר א ש נ ע ר כ ו ל ה פ ג נ ו ת. ב ק ר ב ה מ פ ג י נ י ם נ ע ר כ ו ה ת נ ה ל ו ל א א ך מ ע צ ר י ם עימותים בינם לבין כוחות הביטחון. אירועי " יום האדמה" 2012 ב- 31 ב מ ר ץ 2012 נ י ס ו פ ע י ל י ם ב י נ ל א ו מ י י ם ל א ר ג ן פ ע י ל ו ת בינלאומית משולבת ל צ י ו ן "י ו ם ה א ד מ ה". פ ע י ל י ח מ א ס ב ב ר י ט נ י ה ש י ח ק ו ב א ר ג ו ן ח ש ו ב ת פ ק י ד ה א י ר ו ע י ם. ה ה י ע נ ו ת ל ק ר י א ה ה י י ת ה מ ו ג ב ל ת י ח ס י ת האירועים עברו בשקט י ח ס י, הפרות הסדר היו מצומצמות ו ה ן ל א זכו לתהודה תקשורתית משמעותית. ב צ פ ו ן רצועת עזה ) ב ב י ת ח א נ ו ן ו ס מ ו ך ל מ ע ב ר א ר ז ( ה פ ג י נ ו כמה אלפי פ ל ס ט י נ י ם. ב ה פ ג נ ה ה ש ת ת פ ה ג ם משלחת פרלמנטארית מצרית שמנתה 25 נ צ י ג י ם ופעילים מרחבי העולם ) אירלנד, אינדונזיה, תורכיה (. מ מ ש ל ת מ י כ ת ו ע ל ה ו ד י ע ח מ א ס ב ה פ ג נ ה מ נ ג נ ו נ י א ו ל ם ל ה כ ל ת פ ע ל ו ח מ א ס ש ל ה ב י ט ח ו ן ה א י ר ו ע י ם. בתקשורת הפלסטינית דווח על עימותים שהתנהלו בין פעילי המנגנונים לבין צעירים, שניסו להתקרב למעבר א ר ז ) חמאס הכחישה את הדיווח (. צועדים שהתקרבו למעבר ארז נ ת ק ל ו ב ת ג ו ב ה ש ל כ ו ח ו ת צ ה"ל ב א מ צ ע י ם לפיזור הפגנות שהרחיקו את המפגינים מהגדר. בעימותים נהרג פלסטיני וכ- 35 נ פ צ ע ו.

9 הצעדה העולמית לירושלים "," 9 העצרת בבירת חאנון, בצפון רצועת עזה ) אלג' זירה, 30 במרץ 2012). מ א ר ג נ י ה א י ר ו ע י ם לא הצליחו ל ה ב י ך א ת י ש ר א ל ו ב כ ך נ כ ש ל ה ה מ ט ר ה ה ע י ק ר י ת ש ל ש מ ה א ו ר ג נ ו ה א י ר ו ע י ם. ג ר ם ה ד ב ר ל מ א ר ג נ י ם ל א כ ז ב ה ש נ י כ ר ה ב ה ת ב ט א ו י ו ת פ ע י ל י ח מ א ס ב ב ר י ט נ י ה, מ א ר ג נ י ב י ן ש ה י ו ה א י ר ו ע י ם: ז א ה ר ב י ר א ו י, ח מ א ס פ ע י ל ב ב ר י ט נ י ה, א ו מ נ ם כ י צ י י ן, ה פ ע י ל ו ת ה צ ל י ח ה א ו ל ם ר ב ה ב מ י ד ה ה מ א ר ג נ י ם ה י נ ם " מ צ י א ו ת י י ם ". מ ו ד ע י ם ה ם ל ד ב ר י ו ל כ ך, ש א ל מ ל א " נ ק ו ד ו ת ב כ מ ה ת ו ר פ ה מ ד י נ ו ת ע ר ב י ו ת ו א ס ל א מ י ו ת ", י כ ו ל י ם ה י ו ל ה ש ת ת ף ר ב י ם י ו ת ר. ב י ר א ו י ה ת נ ח ם בכך, שזהו צ ע ד ר א ש ו ן ל ק ר א ת הפעמים הבאות ו ש ה צ ע ד ו ת גרמו לכוננות גבוהה בישראל ו ג ב ו מ מ נ ה מ ח י ר כ ס פ י כ ב ד. ה ו א ק ר א ל ע מ י ם ה ש ו נ י ם ל ל ח ו ץ ע ל ה מ ש ט ר י ם ו מ ס ר, כ י כ ל הגורמים שארגנו את ה צ ע ד ה י ת כ נ ס ו ב ק ר ו ב ויגבשו תכנית עבודה להמשך ) ערוץ אלאקצא, 31 במרץ (. מ ח מ ד צ ו א ל ח ה, פ ע י ל ח מ א ס ב ב ר י ט נ י ה צ י י ן, כ י המ א ר ג נ י ם " ש ב ע י ר צ ו ן ב מ י ד ה ר ב ה " א ך ח ז ר ע ל הטיעון, ש" במדינות מסוימות התגלו נקודות תורפה כ ת ו צ א ה מ ה מ צ ב ה פ נ י מ י ". ה ו א ה ד ג י ש, ש ה צ ע ד ות מהוות " תחילתו של שלב חדש של פעילות מתמשכת למען י ר ו ש ל י ם" ) ערוץ אלקדס, 31 במרץ ( י ו נ י 2013 ב י ו נ י 2013 ה ת ק י י מ ו "א י ר ו ע י ה צ ע ד ה ה ע ו ל מ י ת ל י ר ו ש ל י ם" (GMJ) ל צ י ו ן " י ו ם ה נ כ ס ה " ) ה ת ב ו ס ה ה ע ר ב י ת צ ע ד ו ת ו א י ר ו ע י ם ה ת ק י י מ ו ב ר צ ו ע ת ע ז ה, י ר ד ן, מ צ ר י ם, מ ל ז י ה, פ ק י ס ט א ן, ת ו ר כ י ה ו מ ד י נ ו ת ב (. נ ו ס פ ו ת. ב ב י ר ו ת ר ב ו ת ב א י ר ו פ ה ו ב צ פ ו ן א מ ר י ק ה ה ת ק י י מ ו ה פ ג נ ו ת, ח ל ק ן ב ס מ ו ך ל נ צ י ג ו י ו ת י ש ר א ל ב מ ק ו ם. ה ה פ ג נ ו ת והעצרות התקיימו תחת הסיסמא " אזרחי העולם רוצים לשחרר את ירושלים ". לדברי זאהר ביראוי, פ ע י ל ח מ א ס ב ב ר י ט נ י ה, ה ת ק י י מ ו א י ר ו ע י ם ב א ר ב ע י ם מ ד י נ ו ת ו- 120 ע ר י ם ב ר ח ב י ה ע ו ל ם. ב פ ו ע ל ה ת ה ו ד ה ה פ ו ל י ט י ת והתקשורתית לאירועים הללו הייתה מעטה.

10 בפועל לא. 10 אירועי " הצעדה העולמית לירושלים" ברחבי העולם ) א ת ר, GMJ 10 ב י ו נ י 2013) לתהודה תקשורתית רבה. זכו האירועים הללו ביהודה, שומרון ו י ר ו ש ל י ם ה ת ק י י מ ו ה פ ג נ ו ת ב מ ו ק ד י ה ה פ ג נ ו ת ה ר ג י ל י ם ש ל י מ י ש י ש י. ב מ ה ל ך ה פ ג נ ו ת א ל ה " י ו ם צ ו י ן ה נ כ ס ה". ב י ר ו ש ל י ם י צ א ה ת ה ל ו כ ה מ מ ס ג ד א ל א ק צ א ו ה ת ק י י מ ה ה ת ק ה ל ו ת ש ע ר ב א ז ו ר ש כ ם. בעימותים בין הפלסטינים לבין כוחות הביטחון הישראלים נפצעו מספר פלסטינים ו כ מ ה נעצרו על ידי כוחות הביטחון הישראליים. ברצועת עזה החלה תהלוכת ה צ ע ד ה ה ע ו ל מ י ת ל י ר ו ש ל י ם לאחר תפילת י ו ם ה ש י ש י. ה י א ה ת ק ד מ ה ב צ י ר ה מ ו ב י ל א ל ב י ת ח א נ ו ן ס מ ו ך ל מ ע ב ר א ר ז, ש ם ה ת ק י י מ ה ה ע צ ר ת ה מ ר כ ז י ת. ה צ ע ד ה ע ב ר ה ל ל א א י ר ו ע י ם חריגים. בעצרת השתתפו כמה אלפי בני אדם. במהלך העצרת הוצתו דגלי י ש ר א ל וארה"ב. הנואמים בעצרת ה א ש י מ ו א ת י ש ר א ל ב פ ג י ע ה ב י ר ו ש ל י ם ו ב מ ס ג ד א ל א ק צ א ו ק ר א ו ל א ח ד ו ת פ ל ס ט י נ י ת. ה ע צ ר ת א ו ב ט ח ה ע ל י ד י מנגנוני הביטחון של ממשל חמאס, שנפרסו מבעוד מועד בצירים מרכזיים ובאזור העצרת. מימין : תהלוכה ממחנה הפליטים ג' באליא לעבר בית חאנון ) פלסטין אלא'ן, 7 ביוני ( משמאל : עצרת בבית חאנון ) פורום חמאס, 7 ביוני 2013).

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, ואלה הובילו לעקירה פנימית של בני אדם רבים. בשיא ההסלמה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

2008 בלמ"ס סיוון יוני התשס"ח 26 דרכה של תנועת החמאס לשלטון

2008 בלמס סיוון יוני התשסח 26 דרכה של תנועת החמאס לשלטון 2008 סיוון יוני התשס"ח 26 דרכה של תנועת החמאס לשלטון כל המוסר תוכן רשומה זו. כולה או מקצתה, לידיעת אנשים, שאינם מוסמכים לכך, עובר על החוקי ביטחון המדינה. המוצא רשומה זו נדרש למוסרה לתחנה הקרובה של משטרת

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב עמידרור עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 אוניברסיטת בר-אילן עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 20 פ"מ 3/20 פ''מ 4/20 בענין שבין: 1. חה''כ אביגדור ליברמן ואח' 2. חה''כ יריב לוין ואח' נגד המבקשים - - חה''כ חנין ז

בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 20 פמ 3/20 פ''מ 4/20 בענין שבין: 1. חה''כ אביגדור ליברמן ואח' 2. חה''כ יריב לוין ואח' נגד המבקשים - - חה''כ חנין ז בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 20 פ"מ 3/20 פ''מ 4/20 בענין שבין: 1. חה''כ אביגדור ליברמן ואח' 2. חה''כ יריב לוין ואח' נגד המבקשים - - חה''כ חנין זועבי ואח' ע"י ב"כ עו''ד חסן גב'ארין ו/או סאוסן זהר

קרא עוד

מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ'

מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ' מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ' מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: הצלחה במשבר _ 2 מבוא מעמדה

קרא עוד

untitled

untitled תקציר דו"ח שנתי 2012 תקציר דו"ח שנתי 2012 אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ע.ר منظمة العفو الدولية امنستي االسرائيلي אמנסטי אינטרנשיונל ישראל Amnesty International Israel טלפון: 03-5250005 פקס: 03-5250001 www.amnesty.org.il

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי

פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי פרק 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי א. מבוא 1 ב. התקופה הראשונה: 1948 1967 2 1. מלחמת 1948 והשפעותיה 2

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב

מ 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות צוק איתן י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הביטחון של ישראל לשלוש תקופות: 2 ובמספר מאמרים, חילקתי

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשע"ו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשעו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8 ירושלים, תשע"ו, 06 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מדיה חברתית הוא שיווק ופרסום דיגיטלי באינטרנט. עליו לדעת להקים

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

HoveretHEB.indd

HoveretHEB.indd כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות מנותקים פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג 2006 ינואר פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג מנותקים כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות ינואר 2006

קרא עוד

הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר(

הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר( הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר( המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, 2016 רחוב תל-חי 13, ירושלים 92107 טל': 5619281-02 פקס: 5619112-02

קרא עוד

בצלם ע מרכז המידע הישראלי לזכויות האד בשטחי -'!_ 'r-4 LLJ.I ^^Jalji/I ^jj jji-j j'llj^ivi ^L.jl«11 B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human

בצלם ע מרכז המידע הישראלי לזכויות האד בשטחי -'!_ 'r-4 LLJ.I ^^Jalji/I ^jj jji-j j'llj^ivi ^L.jl«11 B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human בצלם ע מרכז המידע הישראלי לזכויות האד בשטחי -'!_ 'r-4 LLJ.I ^^Jalji/I ^jj jji-j j'llj^ivi ^L.jl«11 B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories ד ף מ י ד ע 1 נ

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד