כתב ערבות-ערב מוגן

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "כתב ערבות-ערב מוגן"

תמליל

1 תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת ושיפוי מוגבל בסכום )צמוד למדד( כתב ערבות מתמדת ושיפוי מוגבל בסכום )נקוב בדולרים של ארה"ב( כתב ערבות מתמדת ושיפוי מוגבל בסכום )לא צמוד( הניתן ע"י "ערב מוגן" כמשמעותו בחוק הערבות, התשכ"ז הערבות והסכומים המובטחים הערבים ערבים בזה כלפי בנק לאומי לישראל בעירבון מוגבל )להלן - "הבנק"( לסילוקם המלא והמדויק של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת החייבים על חשבון הסכומים המובטחים ובתוקף ערבות זו מתחייבים בזה הערבים לשלם לבנק, מיד לפי דרישתו הראשונה, כל סכום מהסכומים המובטחים. ולצורך כתב זה המונח "סכומים מובטחים" משמעו: כל הסכומים - בין בשקלים חדשים ובין במטבע חוץ או תמורת מטבע חוץ - קרן, כל ריבית שהיא, הפרשי הצמדה או הפרשי שער, אם יהיו כאלה, עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר, עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות מכל סוג שהוא - המגיעים או שיגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת החייבים על חשבון, בגין או בקשר עם: )א( הלוואות, משיכות יתר, אשראים ושירותים בנקאיים כלשהם; )ב( התחייבויות וערבויות, מסוגים כלשהם, של החייבים כלפי הבנק או לטובתו; )ג( שטרות בחתימתם, בהסבתם או בערבותם של החייבים שהחייבים או אחר/ים מסרו או ימסרו לבנק; ובגין או בקשר עם כל חיוב/התחייבות אחר/ת מכל סוג שהוא; וזאת, בין שהסכומים הנ"ל, כולם או מקצתם, מגיעים או שיגיעו לפי השם הפרטי של החייבים או לפי שם העסק שלהם או לפי כל שם אחר, בין שמגיעים או שיגיעו מאת החייבים לבדם ובין שמגיעים או שיגיעו מאת החייבים ביחד עם אחר/ים, בין שמועד פירעונם הגיע ובין שמועד פירעונם בעתיד, בין שמגיעים או שיגיעו על-פי חבות מותנית כלשהי )ובכלל זה התחייבות החייבים בקשר עם ערבויות בנקאיות, כתבי שיפוי, מכתבי אשראי ואשראים דוקומנטריים( ובין שמגיעים או שיגיעו על פי חבות אחרת כלשהי, בין שמגיעים או שיגיעו על פי חבות כלשהי שמקורה בעסק/ים בנקאי/ים ובין שמקורה אחר, בין שהסכומים הנ"ל, כולם או מקצתם, התגבשו בפסקי דין של בית משפט או בית דין ובין אם לאו. 1 דרישות תשלום וסכומן המרבי )א( )1( אם הערבות הינה מוגבלת בסכום צמוד למדד יחול האמור להלן : הבנק יהיה רשאי לדרוש מהערבים סילוק סכומים מובטחים בבת אחת או בחלקים, לפי בחירתו, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה על הערבים לשלם בתוקף ערבות זו לא יעלה על סכום של ) שקלים חדשים( שיגדל ככל שיעלה מדד המחירים לצרכן כמפורט להלן; ובתוספת הסכומים המפורטים בפסקאות )ב(, )ג( ו)ד( להלן. אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן )כהגדרתו להלן( האחרון הידוע במועד שבו ידרש סכום כלשהו מהערבים בתוקף כתב זה )להלן "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד בו נחתם כתב ערבות זה )להלן "המדד היסודי"(, כי אז יגדל הסכום הנקוב לעיל באופן יחסי למידת העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם המדד החדש לא יעלה לעומת המדד היסודי או ירד לעומתו, לא ישתנה הסכום הנקוב לעיל. )1( אם הערבות הינה מוגבלת בסכום נקוב בדולרים של ארה"ב יחול האמור להלן : הבנק יהיה רשאי לדרוש מהערבים סילוק סכומים מובטחים בבת אחת או בחלקים, לפי בחירתו, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה על הערבים לשלם בתוקף ערבות זו לא יעלה על סכום השווה לתמורה בשקלים חדשים של $ ) דולרים של ארצות הברית( כפי שיהיו במועד שבו יידרש סכום כלשהוא מהערבים ובתוספת הסכומים המפורטים בפסקאות )ב(, )ג( ו)ד( להלן. I. בכל מקרה שישולם על ידי הערבים סכום כלשהו בשקלים חדשים, בתוקף ערבות זו, יחושב הסכום בדולרים של ארצות הברית שהיו יכולים הערבים לרכוש באותו יום בעד הסכום הנ"ל בשקלים חדשים, לפי השער המקובל בבנק שיהיה נהוג בעת התשלום; עמוד 1 מתוך 6

2 .II בכל מקרה שישולם על ידי הערבים סכום כלשהו במטבע חוץ אחר )דהיינו, כל מטבע חוץ אחר למעט דולרים של ארה"ב( - יחושב תחילה הסכום בשקלים חדשים שהיו יכולים הערבים לקבל באותו היום בעד מכירת מטבע חוץ כנ"ל, לפי השער המקובל בבנק בעת התשלום ולאחר מכן יחושב הסכום בדולרים של ארצות הברית שהיו יכולים הערבים לרכוש באותו היום בעד הסכום הנ"ל בשקלים חדשים, לפי השער המקובל בבנק שיהיה נהוג בעת התשלום; )0( אם הערבות הינה מוגבלת בסכום בש"ח שאינו צמוד יחול האמור להלן : הבנק יהיה רשאי לדרוש מהערבים סילוק סכומים מובטחים בבת אחת או בחלקים, לפי בחירתו, ובלבד שבסכום הכולל שיהיה על הערבים לשלם בתוקף ערבות זו לא יעלה על סכום של ) שקלים חדשים( ובתוספת הסכומים המפורטים בפסקאות )ב(, )ג( ו)ד( להלן. )ב( ריבית פיגורים או ריבית מירבית או ריבית בשיעור המירבי כפי שהוסכמה בין הבנק לבין החייבים בשל איחור בפירעון הסכומים המובטחים, או ריבית כאמור בשיעור העולה ב- 4% מעל שיעורי הריבית שהוסכמו בין הבנק לבין החייבים באין איחור בפירעון, לפי הנמוך מביניהם, וריבית כנ"ל שתתרבה במשך כל חודש או במשך כל תקופה אחרת כפי שיהיה נהוג בבנק מפעם לפעם תישא אף היא ריבית בשיעור כאמור. )ג( כל ההוצאות המגיעות ושיגיעו לבנק מהחייבים, כפי שקבע בית משפט או ראש ההוצאה לפועל, דמי ניהול חשבון עו"ש, דמי גביית תשלומים, פרמיות ביטוח ואגרות המוטלות לפי כל דין, וכן כל התוספות כפי שיקבע שר המשפטים ו/או כפי המותר ו/או שיותר על פי כל דין. )ד( בלי לגרוע מהאמור לעיל, כל סכום שהערבים יידרשו לשלם לבנק בתוקף כתב ערבות זה, ואשר לא יסולק לבנק תוך 6 ימים מתאריך קבלת אותה דרישה, ישא בגין התקופה שתחל מתאריך קבלת הדרישה הנ"ל ועד לסילוקו בפועל ריבית בשיעור המפורט בפסקה )ב( לעיל. )ה( כל סכום המגיע או שיגיע לבנק מאת החייבים על חשבון סכומים מובטחים במטבע חוץ או בגין מטבע חוץ, ישולם על ידי הערבים לבנק )אם הם יידרשו לשלמו( על ידי תשלום תמורתו בשקלים חדשים בהתאם לשער המקובל בבנק, כפי שיהיה קיים ביום התשלום בפועל; ברם, הבנק יהיה רשאי לדרוש מהערבים את סילוקו, כולו או מקצתו, במטבע החוץ הרלבנטי. 0 תוקף הערבות )א( ערבות זו וכל זכויות הבנק על פי כתב זה הם נוספים ובלתי תלויים בכל הבטוחות והערובות, שהבנק קיבל או יקבל מהחייבים או בעבורם, ולא ישפיעו עליהן ולא יושפעו מהן וישמשו לבנק ערובה מתמדת שתחייב את הערבים )ואת הבאים במקומם, לרבות יורשים, מנהלי עיזבונות, מקבלי נכסים, מפרקים( וימשיכו לעמוד בתוקפם המלא - גם אם, בעת כלשהי, לא היה קיים חיוב/התחייבות כלשהם של החייבים כלפי הבנק - וזאת עד שהבנק יאשר לערבים בכתב שאחריותם על פי ערבות זו הסתיימה. ולמניעת ספק, מובהר בזה, כי במקרה שהבנק שלח או ישלח לערבים או לאחד או לאחדים מהם תזכורת/ות בדבר קיומה של ערבות זו, לא יהיה בכך כדי לחייב את הבנק להתמיד במשלוח תזכורת/ות כנ"ל ואי משלוח תזכורת/ות כאמור לא יתפרש כאישור של הבנק בדבר סיום אחריותם של הערבים כאמור; )ב( כל אחד מהערבים או - במקרה של פטירה, גריעת כושר, פשיטת רגל או פירוק - הבא במקומו יהיה רשאי לבטל את ערבותו, על ידי מתן הודעה בכתב לבנק לפחות שלושים יום מראש ובלבד שהודעת ביטול כנ"ל לא תפגע כלל באחריותם של שאר הערבים החתומים על כתב ערבות זה )אשר ימשיכו להיות ערבים כאילו כתב זה נחתם מלכתחילה על ידיהם בלבד( ובתנאי ששום הודעת ביטול כנ"ל לא תפגע באחריות נותן ההודעה לתשלום סכומים מובטחים שיהיו קיימים בעת הביטול )בין אם הגיע זמן פירעונם ובין אם לאו( ולתשלום סכומים מובטחים שיגיעו לבנק מאת החייבים על חשבון, בגין או בקשר עם חיובים/התחייבויות שייווצרו עד לתום שלושים יום מהיום בו הבנק יקבל את הודעת הביטול )בין אם הגיע זמן פירעונם ובין אם לאו(; )ג( בכפיפות לאמור בפסקאות )א( ו- )ב( לעיל, הרי ערבות זו תחול גם על כל סכום מהסכומים המובטחים המגיעים או שיגיעו לבנק על חשבון, בגין או בקשר עם חיוב/התחייבות: 1. שנוצר)ה( לאחר: פטירה, תחילת הליכי פשיטת רגל או פירוק של החייבים )אך בטרם נודע לבנק על הפטירה, תחילת פשיטת הרגל או הפירוק האמורים(; 1. שנוצר)ה( לאחר שהבנק דרש מהערבים או מאת אחד או מאת אחדים מהם את סילוק הסכומים המובטחים, כולם או מקצתם, או לאחר שהערבים או אחד או אחדים מהם שילמו לבנק את יתרת הסכומים המובטחים שהייתה קיימת באותה עת. 4 ביטול הערבות הודיע ערב כלשהו על ביטול ערבותו כאמור בסעיף 0 )ב( לעיל, יהיה הבנק רשאי )אך לא חייב( לאפשר לחייבים להמשיך לפעול בכל חשבון שלהם בבנק )ואף להמשיך ליתן לחייבים אשראים או מסגרות אשראי בכל חשבון כנ"ל( למרות הודעת הביטול הנ"ל ואחריותו של אותו ערב בגין יתרת החוב בכל חשבון כנ"ל )ובגין סכומים מובטחים אחרים( תמשיך להיות בתוקפה כאמור בסעיף 0 )ב( לעיל בלא שיובאו בחשבון פעולות שנעשו לאחר מכן לחובת או לזכות אותו החשבון. 5 שינוי החייבים בכל מקרה שהחייבים או אחד או אחדים מהם הינם גוף שאינו מאוגד, כגון שותפות לא רשומה, בעלי חשבון משותף או ועד, וחל שינוי בשם, במבנה או בהרכב שלהם, בין כתוצאה מפטירה, פרישה או הצטרפות שותפים או חברים חדשים ובין מסיבה אחרת כלשהי - תשמש ערבות זו ערובה מתמדת גם לחיובים/התחייבויות שיבצרו לאחר אותו שינוי. 6 הצהרה לגבי בטוחות הערבים מצהירים בזה, כי הם לא קיבלו מאת החייבים )או מאת אחד או מאת אחדים מהם( בטוחה כלשהי בקשר לערבות זו. 6 סכומים שהתקבלו במקרה ותשלום כלשהו שהבנק קיבל או יקבל ממקור כלשהו על חשבון הסכומים המובטחים או שבטוחה או ערובה כלשהן שניתנו או שיינתנו לטובת הבנק על ידי החייבים או על ידי הערבים או אחד או אחדים מהם או על ידי אחר/ים בעבורם - ייחשבו כבטלים בתוקף הוראת דין כלשהי הנוגעת לפשיטת רגל או פירוק, כפי שתהיה בתוקף באותה עת, ולאחר מכן יתברר כי - בהסתמך על התשלום, הבטוחה או הערובה הנ"ל - הבנק אישר כי אחריות הערבים או אחריותם של אחד או אחדים מהם על-פי כתב ערבות זה הסתיימה, או עשה עם הערבים או עם אחד או עם אחדים מהם הסדר אחר כלשהו - יהיו הערבים ערבים לבנק לתשלום הסכומים המובטחים כאילו האישור או ההסדר האמורים מעולם לא ניתנו או נעשו. עמוד 1 מתוך 6

3 8 זכות עכבון במקרה שהערבים ידרשו לשלם לבנק סכום כלשהו שמגיע לו מהם על-פי כתב ערבות זה, כי אז החל מאותה עת, ובכפוף לכל דין- )א( לבנק תהיה זכות עכבון על כל הסכומים והנכסים המגיעים לערבים, כהגדרתם בסעיף זה להלן, והבנק יהיה רשאי בכל עת, בלי שיהיה עליו להודיע על כך לערבים מראש, לעכבם עד לסילוק כל הסכומים המובטחים, תוך שמירה על יחס סביר בין הסכומים והנכסים המגיעים לערבים מהבנק, המעוכבים כאמור לעיל, לבין הסכומים המובטחים. ביחס לסכומים מבין הסכומים המובטחים, אשר טרם הגיע מועד פרעונם, יהא הבנק רשאי לפעול בהתאם לאמור לעיל, אם קיים אצלו חשש סביר, כי סכומים אלה לא ישולמו לבנק במלואם ובמועדם. )ב( בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה שיוטל עיקול על סכום כלשהו ו/או נכס כלשהו מהסכומים והנכסים המגיעים לערבים מהבנק - תהיה לבנק זכות עכבון לגבי אותו סכום ו/או נכס, לפי המקרה, וזאת עד להסרתו של העיקול האמור; ובלבד שזכות העכבון על פי פיסקה זו תחול רק לגבי הסכומים והנכסים המגיעים לערבים מהבנק שסכומם ו/או שווים הכולל לא יעלה על היתרה הבלתי מסולקת של הסכומים המובטחים, כפי שתהיה מעת לעת. )ג( במקרים המפורטים בסעיפים 8 )א( ו- 8 )ב( לעיל, הערבים לא יהיו זכאים למשוך את הסכומים והנכסים המגיעים לערבים מהבנק או כל חלק מהם, או לפעול בהם או ביחס אליהם בכל אופן אחר שהוא ללא הסכמת הבנק, והבנק יהיה רשאי למנוע מהערבים עשיית דיספוזיציות כלשהן בהם. )ד( הבנק יודיע לערבים על הפעלת זכות כלשהי מזכויותיו על פי סעיף זה, לאחר הפעלתה. )ה( לצורך סעיף זה המונח "הסכומים והנכסים המגיעים לערבים מהבנק" משמעו: כל הכספים - בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ - המגיעים או שיגיעו לערבים מאת הבנק בכל חשבון/פקדון של הערבים בבנק ו/או בכל אופן ועילה שהם וכן כל השטרות, ניירות ערך, שטרי המטען, המסמכים, המטלטלין והנכסים האחרים מכל מין וסוג שהוא של הערבים )בין שהערבים מסרו או ימסרו אותם לבנק ובין שצד שלישי כלשהו מסר או ימסור אותם לבנק בעבורם, בין שנמסרו לגבייה, בין שנמסרו לבטחון ובין שנמסרו לשמירה ו/או לכל מטרה אחרת( וכן תמורתם, ולרבות כל זכויותיהם של הערבים בקשר עם כל אלה. 9 זכות קיזוז בלי לגרוע מזכות העכבון של הבנק כאמור, במקרה שהערבים ידרשו לשלם לבנק סכום כלשהו שמגיע לו מהם על-פי כתב ערבות זה, כי אז החל מאותה עת, ובכפוף לכל דין- )א( יהיה הבנק רשאי )אך לא חייב(, בכל עת, בלי שיהיה עליו להודיע על כך לערבים מראש: 1 לקזז כל סכום מהסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים, כהגדרתם בסעיף זה להלן, כנגד סכומים המגיעים לערבים מהבנק, כהגדרתם בסעיף זה להלן, וזאת אף לפני מועד פרעונם של הסכומים המגיעים לערבים מהבנק כאמור, שכנגדם ייעשה קיזוז. 1 לרכוש כל סכום במטבע חוץ שיהיה דרוש לשם סילוק כל סכום מהסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים, או למכור מטבע חוץ כלשהו שיעמוד אצל הבנק לזכות הערבים, ולהשתמש בתמורת המכירה לשם סילוק כל סכום מהסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים, או לפי המקרה, לשם רכישת מטבע חוץ אחר שיהיה דרוש לשם סילוק הסכומים המגיעים לבנק מהערבים. 0 לחייב כל חשבון וכל פקדון של הערבים בבנק, בין אם נזכר בכתב זה ובין אם לאו, בסכום כלשהו מהסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים, ואם הסכומים הנ"ל או חלקם הינם בגין אשראי במט"ח - לחייב כל חשבון וכל פקדון כאמור של הערבים המתנהל באותו מטבע, או כל חשבון של הערבים המתנהל במטבע ישראלי או במטבע חוץ אחר בתמורתו )במטבע ישראלי או במטבע החוץ האחר( לפי השער המקובל בבנק ביום חיוב החשבון כאמור. )ב( הבנק יהא רשאי לבצע קיזוז ללא כל הודעה מוקדמת, ואולם במקרים הבאים יהא הבנק רשאי לבצע הקיזוז, בהודעה מוקדמת לערבים: 1 במקרה של קיזוז מסכומים המגיעים לערבים מהבנק שמועד פרעונם טרם הגיע. 1 במקרה של קיזוז מפקדון קבוע שלולא הקיזוז היה מתארך או מתחדש באופן אוטומטי, כך שלערבים היו נובעות זכויות או טובות הנאה מסויימות. על אף האמור לעיל, הרי שאם הדחייה בביצוע הקיזוז עלולה להרע את מצב הבנק או לפגוע בזכות כלשהי מזכויותיו - יתבצע הקיזוז מידית. וכמו כן, אם נשלחה הודעה ובמהלך התקופה שנקבעה בה יגיע עיקול, הודעה על כינוס נכסי הערבים או מאורע כיו"ב - יתבצע הקיזוז מידית. )ג( כל רכישה או מכירה כאמור בפסקה 9 )א( 1 לעיל תעשה )אם תעשה( לפי השער המקובל בבנק, מתוך סכומים במטבע ישראלי, או מתוך סכומים במטבע חוץ, לפי המקרה, שיעמדו אצל הבנק לזכות הערבים או שיתקבלו ממימוש בטוחות כלשהן שניתנו או תינתנה לבנק על ידי הערבים או בעבורם. )ד( כל חיוב כאמור בפיסקה 9 )א( 0 לעיל, וכל חיוב כאמור להלן, ייעשה )אם ייעשה( בין בחשבון או פקדון קיים ובין בחשבון או פקדון שייפתח לצורך זה על ידי הבנק על שם הערבים, בין אם החשבון או הפקדון שיחוייב יהיה קרדיטורי ובין אם יהיה דביטורי או שייעשה לדביטורי כתוצאה מחיובו כאמור; והיתרה הדביטורית שתהיה )אם תהיה כזו( בחשבון או פקדון שיחוייב כאמור תישא ריבית בשיעור האמור בסעיף 1 )ב( לעיל. ברם, אם כתוצאה מאיזה חיוב בגין מטבע חוץ כאמור לעיל או כאמור להלן, ייעשה חשבון כלשהו דביטורי או שהיתרה הדביטורית שבו תגדל, כי אז, אם אותו חשבון יתנהל במטבע ישראלי, יהיה הבנק רשאי, בכל עת, לזכות את אותו חשבון ולחייב בתמורה כל חשבון או פקדון של הערבים במטבע חוץ הרלוונטי לפי השער המקובל בבנק ביום חיוב החשבון או הפקדון במטבע חוץ כאמור; ואם אותו חשבון יתנהל במטבע חוץ, יהיה הבנק רשאי, בכל עת, לזכות את אותו חשבון ולחייב בתמורה כל חשבון או פקדון של הערבים במטבע ישראלי לפי השער המקובל בבנק ביום חיוב החשבון כאמור. )ה( הערבים מצהירים בזה, שידוע להם, כי במקרים שבהם הבנק ישתמש בזכויות קיזוז כאמור לפני מועד פרעונו של סכום כלשהו מהסכומים המגיעים לערבים מהבנק, עלולים לחול שינויים לרעת הערבים בכל הנוגע לזכויותיהם בגין או בקשר עם אותו הסכום )כגון, לענין שיעורי ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער, זכויות למענקים או להלוואות, פטור או הנחה ממס הכנסה וניכויים במקור(, וכן יהיה הבנק רשאי לנכות מהסכומים הנ"ל עמלות, הוצאות ונזקים שהוא נוהג לגבות בעת שבירת פקדונות מכל סוג שהוא, ובכלל זה חסכונות, פקדונות בשקלים ופקדונות במטבע חוץ, על ידי הערבים. )ו( לצורך סעיף זה יפורשו המונחים הבאים כהגדרתם להלן: "הסכומים המגיעים לערבים מהבנק" - כל הכספים - בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ - המגיעים או שיגיעו לערבים, כפוף לכל דין, מאת הבנק בכל חשבון/פקדון של הערבים בבנק ו/או בכל אופן ועילה שהם. עמוד 0 מתוך 6

4 "הסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים" - כל הסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים במועד ביצוע הקיזוז, לרבות סכומים אשר הגיע מועד פרעונם עקב העמדה לפרעון מיידי ו/או האצת פרעון על פי דין ו/או על פי המוסכם עם החייבים. 13 פטור מחובות של אוחז הערבים פוטרים בזה את הבנק - לגבי כל שטר בחתימת הערבים או בהסבתם - מכל החובות של אוחז )כגון, הצגה לקיבול או לפירעון, העדה, מתן הודעה על מיאון או על חילול(. 11 פטור מאחריות בנסיבות מסויימות הערבים פוטרים את הבנק מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים, ישירים ו/או עקיפים, העלולים להיגרם לערבים: )א( כתוצאה ישירה מנסיבות שעליהן אין לבנק שליטה ובמהלך התרחשותן של אותן נסיבות ובתנאי כי הבנק ינקוט בכל מאמץ סביר על מנת לעמוד בהתחייבויותיו; )ב( כתוצאה משימוש הבנק באופן סביר באמצעי תקשורת שונים כגון דואר, טלפון, טלקס, פקסימיליה, או בכל שיטת תקשורת או הובלה אחרות, בין פרטיים ובין ציבוריים, וכתוצאה מכל אובדן, עיכוב, אי הבנה, השחתה או קלקול בשל שימוש כאמור, ובלבד שהבנק לא יהיה פטור אם ההפסד או ההוצאה האמורים הם תוצאה של רשלנות הבנק. 11 תביעות משפטיות בנוסף לאמור בסעיף 1 לעיל, במקרה שתוגש על ידי הבנק תביעה נגד הערבים לתשלום סכום כלשהו המגיע או שיגיע מהם על פי כתב ערבות זה, יהיה הבנק רשאי לתבוע בגין התקופה שהחלה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל ריבית בשיעור המפורט בסעיף 1 )ב( לעיל, והערבים מסכימים בזה שאם הבנק יתבע ריבית בשיעור כאמור - הרשות השיפוטית תפסוק לחובתם ריבית כנ"ל. 10 רישומי הבנק ואישור הבנק )א( הרישומים בספרי הבנק, העתק מהרישומים הנ"ל או מכל קטע של הרישומים הנ"ל או מהדף האחרון של הרישומים הנ"ל, יהוו ראיות קבילות להוכחת אמיתות תכנן. הערבים יבדקו כל העתק חשבון, כל הודעה וכל מכתב שישלחו או שימסרו להם באופן כלשהוא, על ידי הבנק, או באמצעות מכשיר אוטומטי או במסוף של מחשב, וימציאו לבנק את הערותיהם בכתב לגביהם אם תהיינה כאלה תוך 63 )שישים( יום מתאריך המסירה או המשלוח על ידי הבנק. העתקי חשבון, הודעה או מכתב שנמסרו לערבים באמצעות מכשיר אוטומטי או במסוף של מחשב כאמור, ייראו כאילו נמסרו לערבים על ידי הבנק. )ב( אישור בכתב של הבנק בדבר שעורי הריבית, השער המקובל בבנק, או עמלות הבנק בתקופה או בתקופות שאליהן יתייחס אותו אישור, ישמש הוכחה לכאורה לאמור בו. 14 ויתורים ו/או פשרות )א( שום ויתור מצד הבנק או פשרה לא יחייבו את הבנק זולת אם נעשו בכתב. )ב( ויתור הבנק לערבים על הפרה קודמת או על אי קיום קודם של אחת או יותר מאחת מהתחייבויותיהם כלפי הבנק, לפי כתב ערבות זה, לא ייחשב כהצדקה או כאמתלא להפרה נוספת או לאי קיום נוסף של איזה תנאי או התחייבות כאמור; והימנעותו של הבנק משימוש בזכות כלשהי, הניתנת לו על פי כתב זה או על פי כל דין, לא תפורש כויתור על אותה זכות. 15 מען והודעות מען הערבים לצורך המצאת דברי דואר, לרבות כתבי בית דין, הוא המען שצויין לעיל כמען להמצאת דברי דואר או כל מען אחר בישראל, שהערבים יודיעו עליו לבנק בכתב. בהסכמת הבנק, יוכלו הערבים למסור כמען לצורך המצאת דברי דואר גם כתובת תיבת דואר אלקטרונית ) ( אשר תיחשב לכל דבר וענין כמען הערבים. כל הודעה, דרישה, העתק חשבון או מסמך אחר מסוג כלשהו )ובכלל זה מסמך סחיר כלשהו(, רשאי הבנק לשלוח או למסור לערבים בין בדואר רגיל או בכל אופן אחר, לפי בחירתו )לרבות באמצעות מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב או דואר אלקטרוני(, ואם נשלח מסמך כאמור לערבים בדואר רגיל לפי מענם הנ''ל הוא ייחשב כאילו נתקבל על ידי הערבים תוך 61 שעות ממועד המשלוח, והכול למעט המקרים בהם חייב הבנק, לפי הדין, לשלוח הודעות לערבים בדואר רשום. מכתב רשום שנשלח ע"י הבנק ייחשב כאילו התקבל ע"י הערבים ארבעה ימים לאחר תאריך המשלוח. אישור בכתב של הבנק על דבר איזה משלוח או מסירה כאמור ומועדם ישמש הוכחה לכאורה כלפי הערבים על המשלוח, המסירה והמועד הנזכרים בו. 16 הדין החל דיני מדינת ישראל יחולו על כתב ערבות זה ועל פירושו. 16 מקום השיפוט הבנק והערבים מסכימים בזה כי מקום השיפוט הייחודי לכל צרכי כתב זה יהא בית המשפט בעיר הקרובה ביותר לסניף בו מתנהל חשבון של החייבים מבין הערים הבאות: ירושלים, תל-אביב, חיפה, באר-שבע, נצרת או אילת; או, לפי בחירת התובע, בית המשפט הקרוב ביותר לסניף בו מתנהל חשבון החייבים. 18 הגדרות בכתב זה יתפרשו המונחים הבאים כמפורט בצידם, אלא אם ניתן להם פירוש אחר בסעיף הרלוונטי:- )א( "מדד" או "מדד המחירים לצרכן" - מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" )אינדקס יוקר המחיה( הכולל ירקות ופירות המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על ידי גוף או מוסד כאמור ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואם אותו יחס לא ייקבע כאמור, יקבע הבנק, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על-ידו, את היחס שבין המדד האמור למדד המוחלף; )ב( "השער המקובל בבנק" "שער בל"ל" כהגדרתו להלן; )ג( "שער בל"ל" - לגבי כל מכירה של מטבע חוץ על ידי הערבים או זיכוי חשבונם של הערבים במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ - שער של העברות והמחאות, או של בנקנוטים, לפי העניין, שייקבע על ידי הבנק במועד הרלבנטי כ"שער בל"ל", לפיו הבנק יקנה מלקוחותיו את מטבע החוץ הרלבנטי תמורת מטבע ישראלי; עמוד 4 מתוך 6

5 ולגבי כל רכישה של מטבע חוץ על ידי הערבים או חיוב חשבונם של הערבים במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ - שער של העברות והמחאות, או של בנקנוטים, לפי העניין, שייקבע על ידי הבנק במועד הרלבנטי כ"שער בל"ל", לפיו הבנק ימכור ללקוחותיו את מטבע החוץ הרלבנטי תמורת מטבע ישראלי. על כל רכישה או מכירה כאמור, יחולו עמלת חליפין וכל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיוצ"ב; )ד( "שטר" - כל שטר חוב, שטר חליפין, שיק, משיכה, פקודת תשלום וכן כל מסמך סחיר מכל סוג שהוא; )ה( "ספרי הבנק" יתפרש ככולל גם - כל ספר, פנקס, דף חשבון או פקדון, חוזה הלוואה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הערבים או החייבים, כרטסת, גיליון, סליל, כל אמצעי לאחסון נתונים לצרכי מחשבים אלקטרוניים, וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק; )ו( "רישומים" יתפרש ככולל גם - כל רישום או העתק של רישום, בין שנרשם או הועתק בכתב יד או במכונת כתיבה ובין שנרשם או הועתק בדרך הדפסה, שיכפול, צילום )לרבות מיקרופילם או מיקרופיש( או באמצעות כל מכשיר מכני, ידני, מגנטי, אופטי, חשמלי או אלקטרוני או באמצעי רישום של מחשבים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של רישום או הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם הנהוגים בבנקים; )ז( "הבנק" - אף כל אחד מסניפיו או משרדיו בין בישראל ובין מחוץ לישראל במשמע; )ח( "ניירות ערך" - יתפרש ככולל )בנוסף למשמעותו הרגילה(: זכויות, אופציות, זהב ומטבעות, ניירות ערך זרים ונכסים אחרים )בין ראויים ובין מוחזקים( שהרישום לגביהם בבנק מתנהל או יתנהל במסגרת פקדונות מסוגו של הפיקדון ואף כל זכות וכל הטבה )כספית או אחרת( שתתווספנה על ניירות הערך או בגינם. 19 כתב הערבות )א( הערבים לא יהיו זכאים לקבל כתב זה - אלא את העתקו בלבד - גם אם יסלקו לבנק את הסכומים המובטחים במלואם וגם אם הבנק יאשר להם בכתב כי אחריותם על פי הערבות הסתיימה. )ב( ערבות זו הינה ערבות נוספת ואינה באה במקום ערבות כלשהי ו/או בטוחה אחרת כלשהי שניתנו על ידי הערבים או אחדים מהם בעבור החייבים לטובת הבנק. 13 מעמד החותמים על כתב זה )א( האמור בכתב ערבות זה יחייב את כל החותמים עליו בפועל גם במקרה שאחד או אחדים מאלה שהיו צריכים לחתום עליו לא יחתמו עליו כלל; )ב( כל איזכור של החייבים - ייחשב כמתייחס הן לכל החייבים ביחד, הן לאחדים מהם והן לכל אחד מהם לחוד. 11 חתימה ע"י ערב אחד נחתם כתב ערבות זה על ידי ערב אחד, יראו את כל האמור בו - עד כמה שהוא מתייחס לערבים - כתוב בלשון יחיד; ובמקרה שכתב ערבות זה מתייחס לחייב אחד יראו את כל האמור בו - עד כמה שהוא מתייחס לחייבים - כתוב בלשון יחיד. 11 חתימה ע"י מספר ערבים הערבים החתומים על כתב זה יהיו חייבים על-פי כתב זה כלפי הבנק בחלקים שווים. 10 ביול כל ההוצאות הכרוכות בביולו של כתב זה, אם וככל שיחולו, יחולו על הערבים והערבים מתחייבים בזה לשלם לבנק מיד על פי דרישתו הראשונה כל הוצאה כנ"ל. 14 מיכון פרטי הערבים הערבים נותנים בזה הרשאה לבנק לאמת את הנתונים והפרטים אשר הם מסרו או ימסרו לבנק, בבנק בו מתנהלים חשבונותיהם, ולקבל עליהם מידע ככל שיידרש על ידי הבנק. ידוע לערבים כי הפרטים והנתונים שמסרו ו/או ימסרו לבנק יוחזקו כולם או חלקם במאגרי מידע בבנק או אצל גופים אחרים מטעם הבנק, העוסקים בעיבוד הטכני בלבד לאותם נתונים. הערבים מאשרים כי מידע זה נמסר מרצונם ובהסכמתם, וכי הוא דרוש לבנק לצורך קבלת החלטות בדבר מתן הלוואות, אשראים ושירותים בנקאיים אחרים לחייבים או המשך העמדתם ובדבר היקפם. 15 כותרות הכותרות לסעיפים בכתב זה הינן לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפרוש תנאי כתב זה. 16 תאריך הערבות תאריך הערבות יהיה התאריך המאוחר ביותר שבו חתם ערב מהערבים על פי ערבות זו על כתב זה. 16 אישור הערבים הערבים מאשרים בזה כי נתנה להם הזדמנות סבירה לעיין בכתב זה לפני חתימתו על ידם וכי הבנק מסר להם העתק מכתב ערבות זה. עמוד 5 מתוך 6

6 ולראייה באו הערבים על החתום בתאריך דלהלן:- מאשר חתימה תאריך חתימת הערב חלקו של מס' מס' זהות שם הערב וזיהוי הערב הערב הערבים בסכומים המובטחים עמוד 6 מתוך 6

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 06/09/2018 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 13/7/2016 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח חלק 1 חשבון עובר ושב לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד ב פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב 1 בחודש שלאחר

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד