תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק"

תמליל

1 תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע עסקאות באמצעות הכרטיס... 5 קרפ 7. נהלים בקשר לשימוש בכרטיס... 6 קרפ 8. מועד החיוב ושינויו... 6 קרפ 9. חיוב החשבון בעסקאות במטבע חוץ... 7 קרפ 10. חיובים על-פי הרשאה לחיוב כרטיס... 7 קרפ 11. אובדן, גניבה או השחתת הכרטיס... 7 קרפ 12. חיוב החשבון... 8 קרפ 13. פיצוי ושיפוי... 8 קרפ 14. העמדה לפרעון מיידי, הגבלות ושינויים אחרים... 8 קרפ 15. הוראות לעניין השימוש במכשירים ממוכנים מחוץ לישראל... 9 קרפ 16. תוספת למקרה שהלקוח ביקש להנפיק כרטיס לשימושו של אחר קרפ 17. תוספת למקרה שהלקוח הינו תאגיד קרפ 18. מסגרת הכרטיס קרפ 19. הסדרי האשראי קרפ 20. תנאים לקבלת שירות בערוצי שירות - בנקאות בתקשורת קרפ 21. הוראות לעניין כרטיס מסוג "דיירקט" קרפ 22. הודעה לעניין הגנת הפרטיות ומאגרי מידע קרפ 23. הטבות ומועדונים קרפ 24. מידע פרסומי קרפ 25. תשלומים, עמלות והוצאות קרפ 26. מועד חיוב או מועד פירעון שאינו יום עסקים קרפ 27. ספרי המנפיקה והבנק קרפ 28. ויתור קרפ 29. זכויות העברה, שעבוד והמחאה קרפ 30. זכויות חזקה, קיזוז, עכבון, עיכוב ושעבוד קרפ 31. שינוי תנאי ההסכם קרפ 32. ההסכם אינו הסכם לטובת צד ג' קרפ 33. הודעות ושינוי פרטים קרפ 34. סמכות שיפוט וברירת דין... 23

2

3 1 הגדרות 1. למונחים שיופיעו בהסכם זה תהיה המשמעות שלהלן: תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב "הארגונים הבינלאומיים" - ארגוני כרטיסי האשראי הבינלאומיים; לעניין ישראכרט בע"מ ו/או יורופיי )יורוקרד( ישראל בע"מ כמנפיקות - קבוצת מסטרקרד )MasterCard( וקבוצת יורוקרד,)Eurocard( לעניין אמינית בע"מ כמנפיקה - קבוצת ויזה )VISA( ולעניין פועלים אקספרס בע"מ כמנפיקה - קבוצת אמריקן אקספרס. "בית עסק" - יחיד, תאגיד או גוף אחר המאפשרים ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס בין בישראל ובין מחוץ לישראל. "הבנק" בנק הפועלים בע"מ, ו/או כל גוף אחר מטעמו ו/או במקומו. "הבקשה לפתיחת חשבון" מסמך "בקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון" )או כל שם אחר בו יכונה מעת לעת( המתייחס לחשבון וכן הנספח לבקשה לפתיחת חשבון. "בקשה לקבלת כרטיס חיוב" ביחס לכל כרטיס, בקשה לקבלת כרטיס חיוב שתנאים אלו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. "דולר" - דולר של ארה"ב. "דף ריכוז החיובים" הודעה שתימסר ללקוח באופן ובתדירות בהתאם להוראות הסכם כרטיס החיוב ועל פי הוראות הדין, ובה בין היתר פירוט חיובים ועסקאות שנקלטו אצל המנפיקה בקשר לשימוש בכרטיס. "הסדרי האשראי" "הסדר קרדיט" ו/או "הסדר קרדיט בתשלומים" ו/או "הסדר אשראי מהיר" ו/או כל הסדר אשראי אחר אשר יבוא בנוסף להם או במקומם מעת לעת. "הסדר אשראי מהיר" הסדר אשראי המאפשר לנצל סכומים על חשבון מסגרת הכרטיס לצורך קבלת אשראי )כך שסכום זה יגרע מסך מסגרת הכרטיס(, שלא באופן של ביצוע עסקאות בכרטיס לרכישת מוצרים, והכל כמפורט בסעיף "הסדר קרדיט" הסדר אשראי בכרטיס המאפשר ביצוע עסקאות בבית העסק )לא על חשבון בית העסק(, קרי באמצעות אשראי המועמד על-ידי הבנק בהתאם לאמור בסעיף "הסדר קרדיט בתשלומים" הסדר אשראי בכרטיס המאפשר ביצוע עסקאות בבית העסק )לא על חשבון בית העסק(, קרי באמצעות אשראי המועמד על-ידי הבנק בהתאם לאמור בסעיף "הסכם כרטיס החיוב" ביחס לכל כרטיס שפרטיו צוינו בבקשה לקבלת כרטיס חיוב הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב ובכלל זה הנספחים לו ו/או הנספחים לבקשה לקבלת כרטיס חיוב )בין אם קיימים היום ובין אם ייחתמו בעתיד(. "חברת כרטיסי האשראי": ישראכרט בע"מ ו/או יורופיי )יורוקרד( ישראל בע"מ עבור כרטיסי המותג "ישראכרט" ועבור כרטיסי המותג "מסטרקארד". פועלים אקספרס בע"מ עבור כרטיסי המותג "אמריקן אקספרס". אמינית בע"מ עבור כרטיסי המותג "ויזה". "חוק כרטיסי חיוב" - חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו- 1986, כפי שיהיה מעת לעת והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו. "החשבון" חשבון המתנהל בבנק, בו מחויב הלקוח בגין השימושים בכרטיס, שמספרו צוין בבקשה לקבלת כרטיס חיוב )וכפי שיעודכן מעת לעת אצל הבנק ומנפיקה(. "יום עסקים" כל יום למעט הימים שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים והם: יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, וכן למעט כל יום אחר שייקבע על-ידי המפקח על הבנקים, או על פי כל דין, כיום שאינו יום עסקים בנקאי. "הכרטיס" כל כרטיס המונפק על-ידי המנפיקה, מעת לעת, על פי הסכם כרטיס חיוב. "הלקוח" מי שכרטיס הונפק לבקשתו כמפורט בבקשה לקבלת כרטיס חיוב. "המדד" - פירושו מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות והמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )"הלשכה"(, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על-ידי כל מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים תקבע הלשכה את היחס ביניהם, ואם הלשכה לא תקבע את היחס משך ששה חודשים מפרסום המדד האחר, תקבע זאת המנפיקה, בהתייעצות עם מומחים כלכליים. "המועדון" המועדון אשר צויין בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ו/או כל מועדון שהכרטיס ישויך אליו בעתיד. "מועד החיוב" המועד בו יחויב החשבון בגין עסקאות שביצע הלקוח בכרטיס בהתאם לסעיף 8 לתנאים אלו. "מועד החיוב הרגיל" בקשר להסדרי האשראי - מועד החיוב הנהוג אצל המנפיקה לגבי כל עסקה אילו היתה מבוצעת שלא במסגרת הסדרי האשראי. "מוצרים" - מוצרים )נכסים או זכויות( ו/או שירותים ו/או כספים. "מורשה" מי שהכרטיס הונפק לשימושו והוסמך על-ידי הלקוח לחייב את החשבון באמצעות הכרטיס, ואשר שמו צוין בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ומופיע על הכרטיס. "מחזיק הכרטיס" הלקוח, או המורשה, אשר שמו מופיע על הכרטיס. "המנפיקה" חברת כרטיסי האשראי ו/או הבנק. "מסגרת הכרטיס" מסגרת לכלל השימושים בכרטיס בארץ ובחו"ל, ובכלל זה: רכישת מוצרים, עסקאות, עסקאות בתשלומים, אישורים בתוקף של עסקאות )גם אם העסקה לא בוצעה מכל סיבה שהיא(, משיכות מזומנים בחו"ל, עמלות, הסדרי האשראי וכל הסדר אשראי אחר בכרטיס ו/או כל סכום אחר הנובע מהסכם כרטיס החיוב ולמעט: ריביות ומשיכת מזומנים ממכשירים ממוכנים בארץ. אין בהגדרת מסגרת הכרטיס כדי להתיר שימושים שלא אושרו בכרטיס. "מסמכי הבנק"- הבקשה לפתיחת חשבון לרבות פרק האשראי ו/או החוזה הדביטורי הכללי ו/או כל מסמך אחר, שנחתמו ו/או ייחתמו על-ידי הלקוח כלפי הבנק. 3

4 "סכומי החיוב" כל סכום שהלקוח חב בו בקשר עם השימוש בכרטיס ו/או על-פי הסכם כרטיס החיוב ובכלל זה בקשר עם מסגרת הכרטיס ו/או הסדרי האשראי לרבות אך לא רק: ריביות, עמלות, הוצאות, ו/או כל תשלום אחר. "סולק" החברה עמה קשור בית העסק בהסכם לסליקת עסקאות המבוצעות בבית העסק באמצעות כרטיסי אשראי. "עסקה" - רכישת מוצרים על-ידי לקוח מאת בית עסק או ביצוע תשלומים אחרים לבית עסק, כגון: מיסים, תשלומי חובה ותרומות, כנגד חיוב כרטיס. "עסקה בתשלומים" - עסקה אשר הוסכם בין הלקוח לבין בית העסק )וצוין בשובר( כי פירעונה יבוצע ברצף של תשלומים ושאינה עסקה במסגרת הסדרי האשראי. "עסקה במטבע חוץ" כל עסקה במטבע חוץ, לרבות משיכת מזומן במטבע חוץ בארץ )שלא ממכשירים ממוכנים( ובחו"ל וכן עסקה באמצעות האינטרנט המועברת למנפיקה מחו"ל. "עסקה צמודת מדד" עסקה אשר הוסכם בין הלקוח לבין בית העסק כי פירעונה יבוצע ברצף של תשלומים צמודים למדד. בעסקה צמודת מדד כל אחד מהתשלומים יוצמד למדד בהתאם לשיעור העלייה של המדד הידוע במועד החיוב )"המדד הקובע"( לעומת המדד הידוע במועד ביצוע העסקה )אם השובר בגין העסקה נקלט אצל המנפיקה לאחר 60 יום ממועד ביצוע העסקה, ייקבע המדד בהתאם למדד הידוע במועד קליטת השובר אצל המנפיקה( )"המדד היסודי"(. מובהר, כי אם יתברר כי המדד הקובע ירד לעומת המדד היסודי, לא יוצמד התשלום )אלא אם נקבע אחרת בין הלקוח לבית בית העסק והדבר אושר על-ידי המנפיקה(. "עסקה צמודת מטבע חוץ" עסקה אשר הוסכם בין הלקוח לבין בית העסק כי פירעונה יבוצע ברצף של תשלומים צמודים למטבע חוץ. בעסקה צמודת מטבע חוץ כל אחד מהתשלומים ייקבע בהתאם לשער ההמרה הידוע ביום העסקים הסמוך לראשון לחודש בו מחויב כל תשלום. "פריים"- הריבית המוגדרת על ידי הבנק כריבית הפריים שלו, והמתעדכנת על ידי הבנק מעת לעת. "קבוצת ישראכרט" - כוללת את ישראכרט בע"מ, ישראכרט מימון בע"מ, יורופיי )יורוקרד( ישראל בע"מ, פועלים אקספרס בע"מ, אמינית בע"מ, וכל חברה-בת, חברה-אחות או חברה-אם של מי מהחברות הנ"ל. "ריבית בשיעור המירבי" לגבי מטבע ישראלי - הריבית המירבית הגבוהה ביותר, כפי שתהיה מעת לעת, בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף. לגבי מטבע חוץ - הריבית המירבית הגבוהה ביותר, כפי שתהיה מעת לעת, בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב באותו סוג מטבע, שלא קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף. "שובר" מסמך כלשהו או כל אמצעי אלקטרוני או אחר לרישום נתונים שיומצא למנפיקה על-ידי בית העסק ושעליו הוטבעו ו/או נרשמו או הוקלטו פרטים של הלקוח או הכרטיס, והמעיד על ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס. "שער ההמרה" שער העברות והמחאות מכירה גבוה הנהוג אצל המנפיקה בין מטבע החוץ אירו או דולר לבין השקל. במקרים בהם תבוצע עסקה במטבע חוץ, השונה מאירו או דולר, יומר סכום העסקה המקורי לדולר על-ידי הארגון הבינלאומי ועל פי נהליו ושעריו והחשבון יחויב בשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות מכירה גבוה הנהוג אצל המנפיקה שבין הדולר לשקל. "שפעול" - הפעולה התפעולית שנערכת על-ידי המנפיקה לבקשת מחזיק הכרטיס, כך שמחזיק הכרטיס יוכל לעשות שימוש בכרטיס לצורך ביצוע חיובים ושימושים שונים. "תעריפון" תעריפון המנפיקה ו/או הבנק, לפי הענין, כפי שיהיה מעת לעת. 2 כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות הסכם כרטיס החיוב. 2 לשון זכר כוללת לשון נקבה, ולהיפך. 2 לשון יחיד כוללת לשון רבים, ולהיפך. 2 בכל מקום בהסכם כרטיס החיוב בו נאמר כי ביצוע פעולה על-ידי לקוח הוא בהתאם להוראה, אישור או הנחיה של המנפיקה ו/או הבנק, מובהר, כי החלטתה של המנפיקה או הבנק, לפי הענין, תהא על-פי שיקול דעתם הבלעדי; בכל מקרה בו על-פי הסכם כרטיס החיוב רשאים המנפיקה או הבנק לבצע פעולה מסוימת, אין הם חייבים לבצעה; במקרה שמצוין בהסכם כרטיס החיוב כי המנפיקה או הבנק רשאים להודיע ללקוח הודעות באמצעות פרסומים שונים, משמעה כי המנפיקה או הבנק רשאים להודיע בכל אחד מהדרכים הבאות: דף ריכוז חיובים, עיתונים יומיים, אתר האינטרנט של המנפיקה ו/או הבנק ו/או פרסומים אחרים של המנפיקה ו/או הבנק, כפי שיהיו מעת לעת )הכל בהתאם להוראות כל דין(. 2 תנאי הסכם כרטיס החיוב אינם גורעים מכל כתב ו/או טופס ו/או מסמך אחרים שנחתמו ו/או שייחתמו על ידי הלקוח בקשר עם הכרטיס ומזכויות הבנק על פי מסמכי הבנק ו/או מזכויות המנפיקה ו/או הבנק על פי כל דין. ביחסים שבין הבנק ללקוח, יחולו הוראות מסמכי הבנק, לפי העניין, בקשר עם הכרטיס והתחייבויות הלקוח על פי הסכם כרטיס החיוב, וזאת בנוסף להוראות הסכם כרטיס החיוב. 2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.5 לעיל, אם הכרטיס מקנה אפשרות למשיכת מזומנים ממכשירי בנק ממוכנים בישראל )"שימוש בכרטיס ככרטיס בנק"(, יחולו, בנוסף על האמור בהסכם כרטיס החיוב, הוראות מסמכי הבנק המסדירות שימוש בכרטיס ככרטיס בנק. אם יבטל הבנק את ההסכם בינו ובין הלקוח לגבי השימוש בכרטיס ככרטיס בנק או ישעה את השימוש בכרטיס ככרטיס בנק, ייחשבו הביטול או ההשעיה כאילו נעשו גם על ידי המנפיקה ו/או הבנק לגבי הכרטיס בשמשו ככרטיס אשראי, ולהפך. 2 תנאים כלליים אלו יישארו בתוקפם אף אם במהלך תקופה כלשהי לא יהיו קיימים כרטיסים תקפים שהונפקו בחשבון, אלא אם הסכם תנאים כלליים זה בוטל במפורש. 2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תנאים כלליים אלו ימשיכו לחול גם אם בוטל וגם אם הובא לקיצו הסכם כרטיס חיוב וזאת לגבי כרטיסים שלגביהם לא בוטל ההסכם האמור, כל עוד כרטיסים אלה יהיו בתוקף ו/או כל עוד קיימים ללקוח ו/או למנפיקה זכויות ו/או חובות בקשר אליהם. 2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תנאים כלליים אלו לבין הוראות הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, יגברו הוראות הבקשה לקבלת כרטיס חיוב; אלא אם נאמר במפורש אחרת או אם מדובר בסתירה ו/או אי-התאמה המופיעים בנספח כלשהו 2 כללי

5 לתנאים כלליים אלו, ואשר מועד חתימתם מאוחר למועד החתימה על הבקשה לקבלת כרטיס חיוב. 2 חתימת הלקוח על תנאים כלליים אלו )לרבות באמצעות חתימה על הבקשה לקבלת כרטיס חיוב(, מהווה הסכמה והצהרה של הלקוח כי קיבל עותק מתנאים אלו וכי ניתנה לו אפשרות לעיין בהם והוא מסכים לאמור בהם הרשאים 3. לעשות שימוש בכרטיס 3 הכרטיס 3.1 נושא את שם הלקוח או את שם המורשה לפי העניין, ניתן לשימושו באופן אישי בלבד ואינו ניתן להעברה. הלקוח או המורשה, לפי העניין, מתחייב לחתום על הכרטיס מיד עם קבלתו, ולא להעבירו או למוסרו לאחר )מבלי לגרוע מהוראות הדין בדבר מסירה לצורכי שמירה( במקרה שהלקוח הינו תאגיד, ניתן הכרטיס לשימושו של המורשה שהוסמך על ידי הלקוח לחייבו. לקוח שאינו תאגיד רשאי לבקש כי הכרטיס יונפק על שמו של מורשה מטעמו ויימסר לשימושו. על הנפקת כרטיס לשימושו של אחר כאמור יחולו הוראות סעיפים 16 ו- 17 להלן לפי העניין. 3 הכרטיס הוא בבעלות המנפיקה והבנק לרבות בזמן שהוא מוחזק על ידי הלקוח. הלקוח מתחייב לא לעשות שינוי כלשהו בכרטיס ובכלל זה לא לשנות את הנתונים המוטבעים על גבי הכרטיס. 3 עם החתימה על הסכם כרטיס החיוב ועם קבלת הכרטיס על ידי הלקוח תוקנינה ללקוח הזכויות ויוטלו עליו ההתחייבויות כמפורט בהסכם כרטיס החיוב, גם אם טרם שופעל הכרטיס לשימושו של הלקוח. 4 תוקף 4. הכרטיס הכרטיס תקף עד למועד שצוין עליו או עד לביטולו. הלקוח מבקש בזאת מהמנפיקה ו/או הבנק להנפיק לו מעת לעת כרטיס, שיחליף כל כרטיס שחלפה תקופת תוקפו, וזאת בסמוך למועד בו יפוג תוקף הכרטיס הרלוונטי שבידיו, ללא צורך בבקשות נוספות מאת הלקוח. המנפיקה ו/או הבנק רשאים על-פי שיקול דעתם להנפיק ללקוח כרטיסים חלופיים על-פי בקשתו דלעיל, לתקופות קצרות או ארוכות יותר מאלו של הכרטיס שתוקפו עומד לפוג. כמו-כן יהיו רשאים על-פי שיקול דעתם להנפיק ללקוח כרטיס חלופי במקרה של אבדן, גניבה או השחתה או מכל סיבה אחרת. על כל כרטיס חלופי )שהונפק מכל סיבה שהיא( יחולו הוראות הסכם כרטיס החיוב, בלא צורך בחתימה מחדש על הסכם כרטיס חיוב או בקשה לקבלת כרטיס חיוב, וכל חיובי הלקוח בקשר עם הכרטיס לרבות )מבלי לגרוע( לעניין מסגרת הכרטיס, ימשיכו לחול כפי שהיו בטרם פג תוקפו, נגנב, אבד או הושחת הכרטיס, כאילו האירוע הרלבנטי לא התרחש, אלא אם נקבע אחרת על-ידי המנפיקה ו/או הבנק, לפי הענין, על-פי שיקול דעתם. המנפיקה ו/או הבנק יהיו רשאים על-פי שיקול דעתם שלא להנפיק כרטיס חלופי ללקוח. הוראות הסכם כרטיס החיוב תחולנה גם לגבי כרטיס שפג תוקפו, כל עוד לא נפרעו כל חיובי הלקוח על-פי הסכם כרטיס החיוב )ובכלל זה בנוגע למסגרת הכרטיס( בגין אותו כרטיס, וכל זכויות וחובות הצדדים הנובעות מהשימוש בכרטיס טרם פג תוקפו ימשיכו לחול עד לפרעון חיובי הלקוח כאמור. בכל מקרה של הנפקת כרטיס חלופי יחדל הלקוח לעשות שימוש בכרטיס הישן וישיבו למנפיקה ו/או לבנק כשהוא גזור בפס המגנטי. בכפוף להוראות חוק כרטיסי חיוב, המנפיקה ו/או הבנק רשאים לחייב את החשבון בדמי כרטיס בהתאם לתעריפון, בעקבות הנפקת הכרטיס או חידושו. 5 תוקף 5. ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס 5 הסכם 5.1 כרטיס החיוב יהיה בתוקף עד לביטולו. בלי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין, כל צד רשאי להביא, מסיבות שייראו לו וללא צורך בנימוק, את הסכם כרטיס החיוב לקיצו ו/או לבטל כל כרטיס שהונפק במסגרתו )גם אם טרם פג תוקפו של הכרטיס שבידי הלקוח( על ידי מתן הודעה לצד השני. המנפיקה ו/או הבנק רשאים לעכב את הכרטיס או לקחתו, בעצמם או באמצעות מי שירשו לצורך זה, בכפוף להוראות כל דין. 5 נחתם הסכם כרטיס החיוב מחוץ לכתלי המנפיקה ו/או סניף הבנק, יהיה הלקוח רשאי לבטל את הסכם כרטיס החיוב, ללא כל עמלה, תוך 30 ימים מיום שקיבל את הכרטיס, ובלבד שלא נעשה בכרטיס כל שימוש. 5 ביטול ההסכם על ידי הלקוח ייכנס לתוקף רק לאחר שהלקוח ישיב את הכרטיס למנפיקה או לבנק כשהוא גזור בפס המגנטי ובהתאם להוראות הדין, למעט במקרה בו הכרטיס הוא אבד או נגנב. ביטול ההסכם על ידי המנפיקה ו/או הבנק ייכנס לתוקף מיד עם מסירת ההודעה על הביטול והלקוח ישיב את הכרטיס למנפיקה או לבנק כשהוא גזור בפס המגנטי. אין בביטול כדי לגרוע מזכויות הצדדים הנובעות משימוש בכרטיס שלפני הביטול, או הנובעות משימוש בכרטיס על-ידי הלקוח לאחר הביטול. 5 המנפיקה ו/או הבנק יהיו רשאים לבטל את ההסכם ו/או את תוקף הכרטיס, וכן לא להנפיק כרטיס, אם הורתה להם כך רשות מוסמכת על פי דין ו/או הארגונים הבינלאומיים. 5 בכל מקרה בו יבוטל ההסכם ו/או תוקף הכרטיס על פי תנאי הסכם כרטיס החיוב, יהיה רשאי בית העסק לשמור ברשותו כרטיס מבוטל שהוצג בפניו. נטילת הכרטיס כאמור תיחשב כהודעת המנפיקה והבנק על ביטולו. 5 בוטל ההסכם ו/או תוקף הכרטיס מכל סיבה שהיא הלקוח לא יהא רשאי לבצע כל שימוש בכרטיס. 5 מבלי לגרוע מכלליות האמור, למנפיקה ו/או לבנק תהא הזכות לחסום ו/או להשעות את אפשרות השימוש בכרטיס, בהתאם לשיקול דעתם אם היה להם חשש סביר שהלקוח לא יוכל לפרוע את התחייבויותיו בהתאם להסכם כרטיס החיוב, במתן הודעה בו-זמנית ללקוח. עם מתן ההודעה על חסימה ו/או השעיה כאמור וכל עוד החסימה/ההשעיה תהיה בתוקף, הלקוח לא יהא רשאי לבצע כל שימוש בכרטיס, אלא אם נאמר לו אחרת בהודעת המנפיקה ו/או הבנק. 6 ביצוע 6. עסקאות באמצעות הכרטיס 6 הכרטיס 6.1 נועד לשמש אמצעי לרכישת מוצרים בבתי עסק המאפשרים ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס בין בישראל ובין מחוץ לישראל )בתנאי שהכרטיס הונפק גם לשימוש בחו"ל(, וזאת בהתאם למחירים שיהיו נהוגים אצל בתי העסק בעת רכישת המוצרים. 6 המנפיקה, ולמען הסר ספק גם הבנק, לא יישאו באחריות כלשהי כלפי הלקוח במקרה שבתי העסק יסרבו לכבד את הכרטיס או יתנו את כיבודו בתנאים כלשהם. על המנפיקה ו/או על הבנק לא תחול אחריות בקשר לאי-אספקתם, כמותם, טיבם או איכותם של המוצרים שנרכשו באמצעות הכרטיס, והמנפיקה ו/או הבנק לא יהיו חייבים לנקוט בצעדים כלשהם נגד בתי העסק בקשר לטענות הלקוח, ככל שלא נקבע אחרת בחוק כרטיסי חיוב. ללקוח שמורה הזכות לפעול במישרין נגד בתי העסק כפי שזכותו זו קיימת אילו נעשתה העסקה ללא שימוש בכרטיס. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא מוטלת על המנפיקה ו/או על הבנק כל

6 חובה לבדוק את עצם קיומן של עסקה או עסקאות אותן מבקש הלקוח לבצע במסגרת הסכם כרטיס החיוב )ובכלל זה מסגרת הכרטיס( או את אמיתותן ו/או תנאיהן ו/או הכרוך בהן ו/או הנוגע להן, במישרין או בעקיפין, וללקוח לא תהיה כלפי המנפיקה ו/או הבנק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבות לגבי עצם חיוב החשבון הנובע מן האמור )למעט על פי חוק כרטיסי חיוב(. 6 ידוע ללקוח, כי העלאת השגות כלשהן בנוגע לעסקאות הכלולות בדף ריכוז החיובים החודשי, כרוכה, בין היתר, בעריכת בירור מול בית העסק בו בוצעה העסקה. לפיכך, הלקוח מתחייב לבדוק את דף ריכוז החיובים ולהודיע למנפיקה על השגותיו, אם תהיינה, תוך 30 יום מקבלת דף ריכוז החיובים. 6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל הנוגע לבירור בעניין עסקאות עם בתי עסק בחו"ל, על הלקוח לנקוט במירב המאמצים להסדרת הבירור מול בית העסק ו/או לפנות למנפיקה בהקדם האפשרי, מאחר שיכולתה לברר פניות כאמור מוגבלת לפרקי זמן קצרים נהלים 7. בקשר לשימוש בכרטיס 7 הלקוח 7.1 ישתמש בכרטיס רק לשם קבלת המוצרים ולא לקבלת כספים בצורה כלשהי, למעט מבתי עסק או גופים אחרים שלסולק קיים הסדר עמם המאפשר משיכת או העברת מזומנים. למרות האמור לעיל, יהיה הלקוח רשאי לקבל כספים באמצעות הכרטיס בבנקים בחו"ל הקשורים להסדר וכן לעשות שימוש בכרטיס במכשירים ממוכנים בחו"ל בהתאם לאמור בסעיף 15 להלן לעניין זה, וזאת בתנאי כי הכרטיס הונפק גם לשימוש בחו"ל, ובכפוף להוראות כל דין. מובהר, כי משיכת כספים באמצעות הכרטיס כאמור מהווה "עסקה" )כהגדרתה בסעיף 1 לעיל(. 7 עם רכישת המוצרים מבית עסק, יציג הלקוח את הכרטיס, יבדוק ויוודא מילוי כל הפרטים המופיעים בשובר המכירה שיוצג לו על-ידי בית העסק ויאשר בחתימתו את נכונות פרטי השובר. חתימת הלקוח על השובר תהווה ראיה לכאורה בדבר פרטי השובר, לרבות הסכום הנקוב בו. 7 המנפיקה ו/או הבנק רשאים לחייב את החשבון גם בגין שוברים אשר פרטי הכרטיס הוטבעו בהם באמצעות הכרטיס או נרשמו עליהם, גם אם אינם נושאים את חתימת הלקוח או אף בגין שוברים ללא חתימה ו/או ללא הטבעה או במקרים ובאופן שהמנפיקה תביא לידיעת הלקוח וכן במקרים שבהם יוברר כי הלקוח התכוון להשתמש בכרטיס או שתמורת רכישה של המוצרים תשולם באמצעות המנפיקה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הלקוח לפי סעיף 9 לחוק כרטיסי חיוב. 7 המנפיקה ו/או הבנק יהיו רשאים, על-פי שיקול דעתם, לקבוע, מעת לעת, הגבלות לאחד או יותר מסוגי השימושים בכרטיס, לרבות )אך לא רק( סכום מקסימלי לעסקאות אצל בית עסק מסוים או להגביל את השימושים כאמור בנסיבות שבהן המנפיקה ו/או הבנק רשאים על פי הדין לעכב את השימוש בכרטיס )"הגבלות השימוש"(. המנפיקה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להורות לבית העסק שלא לכבד את הכרטיס במקרה של חריגה מהגבלות השימוש, או לחייבו בקבלת אישור המנפיקה מראש, או לאשר את השימוש בכרטיס במגבלות שתטיל. כן יתכנו הגבלות שימוש נוספות בהתאם להסדרים שבין בית העסק לבין הסולק. בית העסק יהיה רשאי להתנות את כיבוד הכרטיס באופן ספציפי בקבלת אישור לכך מהמנפיקה מראש גם במקרים שלא כאמור לעיל. 7 הלקוח יעשה שימוש בכרטיס בהתאם להוראות הדין בלבד, ולא יבצע כל עסקאות הנוגדות את הדין, המוסר או תקנת הציבור בכל מדינה רלוונטית. המנפיקה תהיה רשאית שלא לאשר לבית העסק ביצוע עסקה בכרטיס, אם לפי שיקול דעתה עלול השימוש כאמור להיות שלא על-פי דין. אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על המנפיקה ו/או הבנק לבדוק חוקיות עסקאות אותן מבצע הלקוח או שלא לאשר עסקה כזו, והלקוח מתחייב לנהל את חישוביו באופן עצמאי. לא תחול על המנפיקה ו/או הבנק אחריות כלפי הלקוח אם אישרו או פרעו עסקה וכתוצאה ממנה חרג הלקוח מהוראות הדין בקשר לשימוש בכרטיס. 7 מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם כרטיס החיוב, השימוש בכרטיס כפוף למסגרת הכרטיס כאמור בסעיף 18 להלן. 7 בביצוע עסקאות באמצעות הכרטיס יקיש הלקוח קוד סודי )ככל שנדרש( במכשיר נקודת המכירה. 7 למנפיקה תהיה הזכות לדרוש מהלקוח, בעסקאות במסמך חסר )כהגדרתן בחוק כרטיסי חיוב(, למסור פרטים מסוימים ובכלל זה קוד זיהוי, כתנאי ליכולתו של הלקוח לבצע את העסקה באמצעות הכרטיס. 7 אם יוסכם בין הלקוח ובית העסק על החזר כספי כלשהו ללקוח, יהיה בית העסק רשאי לעשות כן בדרך של זיכוי החשבון באמצעות המנפיקה )גם אם טרם חויב(, בהתאם למדיניות בית העסק, שהמנפיקה אינה צד לה. אם יחתום הלקוח על שובר זיכוי לפי דרישת בית העסק, ייכלל אף שובר זה במסגרת הגדרת השובר. 7 ללקוח אסור לעשות שימוש כלשהו בכרטיס אצל בתי עסק או בנקים או גורמים אחרים בקשר להקניית אמינות או זיהוי הלקוח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע ללקוח, כי בית העסק יהא רשאי לדרוש ממנו להזדהות בפניו באמצעות הצגת מסמכי זיהוי, לצורך ביצוע עסקאות. 7 הונפק הכרטיס במסגרת חשבון משותף, הלקוח מתחייב כי מיד לכשיוודע לו על ביטול או פקיעת זכותו לפעול בחשבון בנפרד, יפסיק לעשות שימוש בכרטיס ויחזירו לבנק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותם של המנפיקה ו/או הבנק לחייב את החשבון בגין כל הפעולות והעסקאות שבוצעו באמצעות הכרטיס. 8 מועד 8. החיוב ושינויו 8 מועד 8.1 החיוב המצוין בבקשה לקבלת כרטיס חיוב הינו המועד שנבחר על-ידי הלקוח מבין המועדים המקובלים אצל המנפיקה ויחול על עסקאות המבוצעות בישראל בלבד. הלקוח יחויב באופן שוטף במועד זה בגין עסקאות שיבצע, ואשר ייקלטו אצל המנפיקה בתקופה שבין מועד הנפקת הכרטיס לבין מועד החיוב הראשון, ולאחר מכן בתקופה שבין מועד חיוב אחד לבין מועד החיוב שלאחריו. מודגש, כי המנפיקה תהיה רשאית לחייב, במועד חיוב כלשהו, ובהתאם לתנאי השוברים, את סכום כל השוברים הנוגעים לכרטיס אשר יגיעו למנפיקה מאת בתי העסק עד למועד החיוב ואשר טרם חויבו בחשבון וזאת בלי להתחשב בתאריכים הרשומים על השוברים אלא אם הוסכם אחרת בין המנפיקה ובית העסק. 8 ידוע ללקוח, כי ייתכן כי יחויב על-ידי המנפיקה בגין עסקאות במועד מאוחר יותר ממועד החיוב מסיבות שונות, כגון: סיבות טכניות. 8 במקרה של עסקה בתשלומים מועד פרעון התשלום הראשון יהא במועד החיוב הסמוך למועד ביצוע העסקה, וכל תשלום תורן נוסף ייפרע במועד החיוב העוקב למועד חיוב התשלום הקודם. במקרה של עסקה אשר הוסכם בין הלקוח לבין בית העסק כי פרעונה יבוצע במועד חיוב עתידי שאינו סמוך למועד העסקה, מועד פרעון התשלומים יהא החל ממועד החיוב הבא לאחר מועד החיוב הסמוך למועד העסקה או במועד חיוב אחר, כפי שיאושר על-ידי המנפיקה. 6

7 8 בכפוף להסדרים כפי שיקבעו במפורש על-ידי המנפיקה, עסקאות בחו"ל תחויבנה בחשבון באופן שוטף ביום העסקים הבא לאחר קליטת החיובים מחו"ל )או במועד מאוחר יותר לפי בחירת המנפיקה מעת לעת בקשר עם כל עסקה שהיא, וכפי שהודיעה ללקוח(, וזאת על אף קיום מועד חיוב לגבי כלל העסקאות האחרות בכרטיס. בכל הסדר אחר, בין הלקוח לבין המנפיקה, יקבע מועד החיוב במפורש. על עסקאות במטבע חוץ יחולו גם הוראות סעיף 9 להלן. 8 המנפיקה תהיה רשאית לקבוע כי כל הכרטיסים שהונפקו או יונפקו על ידה לשימוש הלקוח או לשימוש מורשה מטעמו והמחויבים באותו חשבון, יחויבו במועד חיוב אחד, ולא ניתן לבחור עבור איזה מהם מועד שונה. 8 למנפיקה שמורה הזכות לשנות מועד חיוב, לקבוע מועדים אחרים ונוספים מאלו הנהוגים בעת כלשהי, לבטל מועדים כלשהם, לקבוע שיטת חיוב שונה ולהכניס שינויים בתנאים אלו ואחרים עליהם תודיע 30 יום מראש. 8 לקוח אשר ביצע עסקאות צמודות מדד או עסקאות צמודות מטבע חוץ והמחויב במועד שונה מה- 2 בחודש, יחויב בתשלום הראשון חודש לאחר מועד החיוב הרגיל. 8 שינוי מועד החיוב - לבקשת לקוח, ככל שתאושר על-ידי המנפיקה )לפי שיקול דעתה(, ייקבע מועד חיוב מבין המועדים המקובלים אצל המנפיקה. המנפיקה תהא רשאית להתנות אישורה בכך, שקביעת / שינוי מועד החיוב כאמור יחול גם על כרטיסים נוספים שהונפקו ללקוח על ידי המנפיקה והמחויבים בחשבון. כמו כן, המנפיקה תהיה רשאית שלא לאשר קביעת / שינוי מועד החיוב כמבוקש, אם נתקבלה אצלה בקשה קודמת לשינוי, בכרטיס או באיזה מהכרטיסים הנוספים כאמור, בפרק זמן שאינו עולה על 90 יום, או לבצעה בחלוף עד 90 יום ממועד השינוי האחרון. המנפיקה רשאית לשנות פרק זמן זה מעת לעת. 8 נעתרה המנפיקה לבקשת לקוח לשינוי מועד חיוב, תהיה המנפיקה רשאית לחייב במועד החיוב החדש עסקאות שבוצעו ו/או יבוצעו ו/או עסקאות שנקלטו ו/או ייקלטו אצלה לפני מועד שינוי מועד החיוב בפועל. אם תבחר המנפיקה שלא לעשות כן, יחויב הלקוח בגין עסקאות אלו בלבד, במועד החיוב שקדם למועד החיוב ששונה, וזאת עד לפירעון מוחלט וסופי בגין העסקאות שביצע. 8 במועד החיוב יחויב הלקוח גם בעמלות בהתאם לתעריפון חיוב 9. החשבון בעסקאות במטבע חוץ 9 אם 9.1 תבוצענה בכרטיס עסקאות במטבע חוץ, יחויב החשבון בסך השווה לערכן בשקלים חדשים בהתאם לשער ההמרה. 9 עסקה במטבע חוץ שבוצעה על-ידי לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל במטבע האירו ובקשתו אושרה על-ידי המנפיקה והבנק, אם נעשתה באירו - תחויב בחשבון הבנק המתנהל במטבע האירו ואם נעשתה במטבע חוץ שונה מאירו תחויב כאמור בסעיף 9.1 לעיל. 9 עסקה במטבע חוץ שבוצעה על-ידי לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל בדולרים ובקשתו אושרה על-ידי המנפיקה והבנק, אם נעשתה בדולר - תחויב בסכום העסקה המקורי בדולר ואם נעשתה במטבע חוץ שונה מדולר תחויב בדולר לאחר ביצוע המרה לפי שעריו ונהליו של הארגון הבינלאומי לדולר. 9 עסקה במטבע חוץ שבוצעה על-ידי לקוח שבחר הן בחיוב חשבון המתנהל באירו והן בחיוב חשבון המתנהל בדולר ובקשתו אושרה על-ידי המנפיקה והבנק, יחויב בהתאם לאמור לעיל באירו אם בוצעה במקור באירו ובדולר אם בוצעה במקור במטבע חוץ שונה מאירו. 9 עסקאות בשקלים שבוצעו בחו"ל יחויבו בחשבון בשקלים. יצוין, כי עסקאות אלה תהיינה כפופות לעמלה ככל שתפורט בתעריפון. 9 על עסקאות במטבע חוץ תחול עמלה בהתאם לתעריפון חיובים על-פי הרשאה לחיוב כרטיס 1 במקרה 10.1 שהתקבלה מאת לקוח )באמצעות בית עסק( בקשה לחיוב הכרטיס על-פי הרשאה עליה חתם הלקוח לטובת בית עסק )כגון: הוראת קבע(, אזי כל עוד לא התקבלה אצל המנפיקה הודעת ביטול ההרשאה מאת הלקוח, תחייב המנפיקה את הלקוח בסכומים ובמועדים בהתאם להודעות בית העסק, מבלי שתחול על המנפיקה חובה לבדוק האם הסכומים והמועדים כאמור תואמים את המוסכם בין בית העסק ללקוח. כל הודעת חיוב שהועברה כאמור על-ידי בית העסק, תיחשב, לצרכי הסכם כרטיס החיוב, כעסקה שבוצעה על-ידי הלקוח במועד קבלת ההודעה כאמור על-ידי המנפיקה. המנפיקה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, שלא לאפשר ביצוע חיובים על-פי הרשאה לכרטיסים מסוימים ולבתי עסק מסוימים. 1 במקרה של ביטול הכרטיס, יסדיר הלקוח עם בית העסק כיצד יחויב בגין עסקאות הנערכות בדרך של חיובים על-פי הרשאה, ואולם המנפיקה תהא רשאית להמשיך ולחייב את הלקוח גם לאחר ביטול הכרטיס בגין חיובים על-פי הרשאה בהתאם להוראות הדין, אם ההרשאה ניתנה בטרם בוטל הכרטיס. 1 במקרה של הנפקת כרטיס חלופי ללקוח על-ידי המנפיקה )מכל סיבה שהיא(, המנפיקה תהא רשאית לפנות לבתי העסק על מנת שיוסדרו בכרטיס חלופי זה חיובים על-פי הרשאה שניתנו לו במסגרת הכרטיס התקף הקודם של הלקוח כאמור. 1 במקרה של ביטול הכרטיס והנפקת כרטיס חדש ללקוח על-ידי מנפיק אחר בישראל, תעביר המנפיקה בהתאם לבקשת המנפיק האחר נתונים הדרושים לשם העברת חיובים על-פי הרשאה מהכרטיס שבוטל לכרטיס החדש כאמור, והכל בהתאם להוראות כל דין אובדן, גניבה או השחתת הכרטיס 1 הלקוח 11.1 אחראי לשלמות הכרטיס ולכל שימוש שייעשה בו ועליו להודיע למנפיקה על אבדן הכרטיס, גניבתו או השחתתו וכן על כל שימוש לרעה בכרטיס. בכל מקרה בו הודעתו המיידית של הלקוח ניתנת שלא בכתב יודיע על כך הלקוח למנפיקה גם בכתב, תוך זמן סביר. בהודעה למנפיקה ימסור הלקוח את הפרטים שיידרש על נסיבות האבדן, הגניבה או השימוש לרעה ואת פרטי העסקאות שלא בוצעו על ידו וכן ישתף פעולה עם המנפיקה ו/או הבנק וימסור להם כל מידע, שלם ונכון המצוי בידיו בקשר לכך. 1 המנפיקה זכאית לחייב את החשבון בגין הנפקת כל כרטיס חדש, בשיעור שיהיה נהוג בעת הנפקת הכרטיס או חידושו כמפורט בתעריפון. הלקוח מאשר כי ידוע לו שאבדן הכרטיס עלול לגרום נזק ללקוח, למנפיקה, לבנק ולאחרים וינהג בהתאם לכך באשר לשמירתו. אם הונפק הכרטיס לשימוש גם בחו"ל ולפי תנאים אלה חייב הלקוח בדיווח כאמור לעיל, יוכל הלקוח להודיע 7

8 על האבדן או הגניבה לחברה או לבנק בחו"ל הקשורים בתפעול הסדר הכרטיסים. 1 הלקוח ישוחרר על-ידי המנפיקה והבנק מאחריותו על פי הסכם כרטיס החיוב לנזקים העלולים להיגרם מחמת אבדן הכרטיס או מחמת גניבתו, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות חוק כרטיסי חיוב. במקרים אלה תחזיר המנפיקה ללקוח את הסכומים בהם חויב החשבון )אם חויב( ואשר נובעים משימוש בכרטיס לאחר אבדנו או גניבתו, בכפוף להוראות חוק כרטיסי חיוב ולזכויות המנפיקה. הסכומים יושבו כערכם ביום החיוב חיוב החשבון 1 הלקוח 12.1 נותן בזה למנפיקה ולבנק הוראה והרשאה בלתי חוזרות, אשר זכויותיהם תלויות בהם, לחייב את החשבון בכל סכום מסכומי החיוב וזאת אף אם חיוב החשבון כאמור יגרום ליצירה או להגדלה של יתרת חובה בחשבון, וכן לזכות את החשבון בסכומים המגיעים ללקוח בהתאם להסכם כרטיס חיוב ולהוראות הדין. סכומי החיוב ו/או סכומי הזיכוי כאמור יצוינו בהודעות המנפיקה ו/או הבנק כפי שתינתנה מעת לעת בקשר עם הסכם כרטיס החיוב. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של הלקוח לדרוש השבה אם חויב הלקוח שלא על פי תנאים אלה ועל פי דין. 1 הלקוח מתחייב, כי במועד החיוב ו/או בכל מועד פירעון על-פי הסכם כרטיס החיוב תהיה קיימת יתרת זכות או מסגרת אשראי בלתי מנוצלת לביצוע החיובים שנזקפו או שעשויים להיזקף לחובת החשבון, והלקוח ישא בכל התוצאות שיכול וינבעו מאי קיומה של יתרת זכות או מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בחשבון כאמור. 1 ההרשאה לחיוב חשבון ניתנת להקלת הגביה בלבד ואין בה בכדי לגרוע מחובתו של הלקוח לפרוע במלואם ובמועדם את כל הסכומים שהוא חייב למנפיקה ו/או לבנק בקשר עם הסכם כרטיס החיוב. 1 מובהר בזה כי המנפיקה ו/או הבנק רשאים לחייב את החשבון כאמור גם במקרה של חריגה ממסגרת הכרטיס ו/או פעולה שלא בהתאם להוראות הסכם זה ו/או שלא בהתאם להנחיות המנפיקה ו/או הבנק. 1 עוד מובהר בזה, למען הסר ספק, כי סיום ההתקשרות בין הצדדים לגבי הכרטיס מכל סיבה שהיא ו/או ביטול זכותו של הלקוח לחייב לבדו את החשבון )בחשבון משותף( ו/או ביטול זכותו של המורשה לחייב את הלקוח, אינה גורעת מזכותם של המנפיקה ו/או הבנק לחייב את החשבון בגין כל העסקאות והפעולות שנעשו באמצעות הכרטיס, בכפוף להוראות כל דין. 1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכל מקום בהסכם כרטיס החיוב בו ניתנת על ידי הלקוח הרשאה למנפיקה לחייב או לזכות את החשבון או כל הוראה אחרת בקשר עם חיוב או זיכוי החשבון )כגון מועדי חיוב, סוג החשבון לחיוב וכיו"ב(, הרי הרשאה זו מהווה הרשאה גם לבנק לחייב או לזכות את החשבון בהתאם, וההוראות הנ"ל יחולו בהתאמה גם ביחס לבנק. 1 למען הסר ספק, על חיוב החשבון יחולו הוראות מסמכי הבנק כאמור בסעיף 2.5 לעיל, לרבות )אך לא רק( בנוגע לריבית על סכומי החיוב כאמור כולל הריבית הנגבית על יתרות חובה החורגות ממסגרת משיכת היתר המאושרת בחשבון, מועד ואופן פרעון סכומי החיוב וכיו"ב פיצוי ושיפוי במקרה שייגרמו למנפיקה ו/או לבנק נזק, הפסד ו/או הוצאה כלשהם בקשר עם שימוש הלקוח ו/או המורשה בכרטיס שלא על פי הסכם כרטיס החיוב ו/או הוראות כל דין, ישפה ו/או יפצה הלקוח את המנפיקה ו/או את הבנק, לפי הענין, מיד עם דרישתם הראשונה, במלוא סכומי הנזק, ההפסד ו/או ההוצאה האמורים, ומבלי לפגוע באמור בסעיף זה, יהיו המנפיקה ו/או הבנק, לפי הענין, רשאים לחייב את החשבון בסכומים אלה. בלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי ולפיצוי הנ"ל תחול גם על המורשה, ביחד עם הלקוח ולחוד, בקשר עם שימוש שעשה המורשה בכרטיס שלא על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין העמדה לפרעון מיידי, הגבלות ושינויים אחרים מבלי לפגוע ו/או לגרוע מהוראות אחרות בהסכם כרטיס החיוב, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן יהיו רשאים המנפיקה ו/או הבנק, על-פי שיקול דעתם, לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות: )א( להעמיד לפרעון מיידי את כל סכומי החיוב, או חלקם, יהא מועד פרעונם אשר יהא, לרבות )אך לא רק( סכומי עסקאות בתשלומים )כולל עמלות, ריביות שהצטברו עד מועד הפרעון המיידי וכל חיוב אחר בקשר לכך(; )ב( להקטין או לבטל את מסגרת הכרטיס; )ג( לבטל את תוקף הכרטיס; )ד( לחסום ו/או להשעות את אפשרות השימוש בכרטיס )וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5.7 לעיל(; )ה( לקצר את תקופות האשראי שבין מועדי חיוב: 1 אם הלקוח ו/או המורשה הפרו הוראה כלשהי מהוראות הסכם כרטיס החיוב ו/או כל הסכם אחר בין המנפיקה ו/או הבנק לבין הלקוח ו/או המורשה ו/או התחייבויות אחרות שבהן התחייבו הלקוח ו/או המורשה כלפי המנפיקה ו/או הבנק, וההפרה לא תוקנה בתוך עשרה ימים ממועד אירוע ההפרה. 1 אם הלקוח ו/או המורשה יפר הפרה יסודית הוראה כלשהי מהוראות הסכם כרטיס החיוב. לעניין זה הפרת הוראות סעיפים,3.1,7.5,7.6, ו לתנאים אלו וכן כל מעשה מרמה שבוצע על-ידי הלקוח ו/או המורשה, ייחשבו כהפרה יסודית. 1 אם קמה עילה מן העילות לפרעון מיידי הקבועות במסמכי הבנק. 1 אם יוטל עיקול ו/או צו מניעה על החשבון או על בטוחה שניתנה על-ידי הלקוח להבטחת סכומי החיוב. 1 אם התקבלה החלטה על-ידי לקוח שהינו תאגיד ביחס לשינוי מבנה שלו או שבכוונתו לעשות כן. לעניין זה "שינוי מבנה" - מיזוג או הסדר כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט- 1999, וכן כל פעולה שתוצאתה רכישה של נכסים ו/או התחייבויות של אחרים, שלא במהלך העסקים הרגיל, וכן רכישה על-ידי אחרים של נכסים ו/או התחייבויות של הלקוח שלא במהלך העסקים הרגיל. 1 אם ייראה למנפיקה ו/או לבנק, על-פי שקול דעתם, כי חל שינוי בבעלות או בשליטה על לקוח שהינו תאגיד. 1 אם הלקוח יפסיק לפרוע את חובותיו ו/או לנהל את עסקיו או אם תופסק העבודה, או חלק ניכר ממנה, אצל הלקוח למשך חודש או יותר. 1 אם הלקוח יפגר למעלה משבעה ימים בתשלום סכום כלשהו שהוא חב בקשר עם הכרטיס ו/או הוראות הסכם כרטיס החיוב. 1 במקרה של מוות, הכרזת פסלות, מינוי אפוטרופוס או מאסר של הלקוח ו/או המורשה. 1 אם לקוח שהוא תאגיד קיבל החלטת פירוק מרצון אם יינתן נגד הלקוח צו פירוק או צו פשיטת רגל או יינתן צו להקפאת הליכים, ו/או אם יינתן צו כינוס נכסים ו/או ימונה כונס נכסים )זמני או קבוע( ו/או נאמן )זמני או קבוע( ו/או מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני, קבוע או אחר. 8

9 אם תוגש נגד הלקוח בקשה לפירוק או בקשת פשיטת רגל; ו/או אם תוגש בקשה להקפאת הליכים לגביו; ו/או יתנהלו מגעים לצורך גיבוש הסדר או הצעת פשרה בינו לבין נושיו ו/או אם יאושר הסדר או הצעת פשרה כאמור ו/או אם נמחק או עתיד להימחק שמו של לקוח שהינו תאגיד מפנקס כלשהו המתנהל על-פי דין. 1 אם יתברר כי הלקוח ו/או המורשה הינו לקוח מוגבל, בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א או אם התברר כי נשלחה לו התראה בהתאם לחוק האמור. 1 אם הוקפא ו/או נסגר החשבון בכל אופן שהוא. 1 אם חל שינוי בבעלות ו/או בזכויות החתימה בחשבון )כך שהלקוח אינו רשאי לחייב לבדו את החשבון( אם חל שינוי לרעה בכושר הפרעון של הלקוח, או בהתקיים נסיבות אחרות אשר מסכנות את יכולת הגביה של המנפיקה ו/ או הבנק ו/או העלולות לפגוע ביכולתו הכספית של הלקוח לעמוד באחת או יותר מהתחייבויותיו על-פי הסכם כרטיס החיוב. 1 אם היה למנפיקה ו/או לבנק חשש סביר שהלקוח לא יוכל לשלם במועד החיוב את תמורת המוצרים שרכש. 1 אם הלקוח יתבקש לפרוע פרעון מוקדם של חובותיו והתחייבויותיו, שהוא חב לנושים אחרים. 1 אם הלקוח ביטל את הכרטיס. 1 אם הוגבלה זכותו של הלקוח לעשות שימוש בכרטיס חיוב על-ידי רשות מוסמכת. 1 אם הודיע לקוח על ביטול זכותו של מורשה בכרטיס עם היווצרותם של תנאים אחרים המחייבים ו/או המצדיקים הקטנה מיידית או ביטול מסגרת הכרטיס בהתאם להוראות הדין ו/או רשות מוסמכת ו/או ההוראות של הארגונים הבינלאומיים )ובכלל זה הוראות לענין הלימות הון(. 1 אם חל שינוי לרעה בשווי הבטוחות שניתנו ו/או שינתנו להבטחת פרעון סכומי החיוב ו/או ביכולת הפרעון של הערבים בעד הלקוח וכן במקרה שאחד מהערבים הודיע על ביטול ערבותו. 1 בקרות אחד המקרים המנויים בסעיף 14 זה, בשינויים שהענין מחייב, לערב ו/או למורשה. 1 בכל מקרה אחר המותר על-פי כל דין הלקוח מתחייב להודיע למנפיקה ולבנק מיד עם היוודע לו על קרות מקרה כלשהו מהמנויים לעיל ולפרוע מיידית את סכומי החיוב. במקרה שהלקוח לא יפרע את סכומי החיוב במלואם ובמועדם, יישאו הסכומים שלא נפרעו כאמור ריבית בשיעור המירבי. מבלי לגרוע מהאמור, המנפיקה ו/או הבנק יהיו רשאים לנקוט בכל האמצעים שימצאו לנכון לגביית סכומי החיוב, לרבות הוצאות הקשורות בגביה, כגון: שכר טרחת עורך דין. מובהר כי המקרים המפורטים לעיל באים להוסיף, ולא לגרוע, מזכויות הבנק על פי מסמכי הבנק, לרבות זכויותיו לבטל אשראי, להקטינו או להעמידו לפרעון מיידי, בתנאים הקבועים במסמכי הבנק הוראות לעניין השימוש במכשירים ממוכנים מחוץ לישראל האמור להלן יחול רק לגבי משיכת מזומן ממכשירים ממוכנים מחוץ לישראל )ככל שהכרטיס מאפשר שימוש זה(. על קבלת שירותים ו/או משיכת מזומנים באמצעות מכשירים ממוכנים בישראל יחולו ההוראות הרלבנטיות במסמכי הבנק כאמור בסעיף 2.6 לעיל: 1 שימוש בכרטיס באמצעות מכשירים ממוכנים בחו"ל )ככל שהכרטיס הונפק לשימוש חו"ל(, יעשה רק בהתאם להוראות סעיף זה, בהתאם ליתר ההוראות הרלוונטיות של הסכם כרטיס החיוב ובהתאם להנחיות לעניין השימוש באמצעות מכשירים ממוכנים ככל שיפורסמו על-ידי המנפיקה ו/או הבנק או יועברו ללקוח מעת לעת ו/או יפורסמו בשלט על-גבי אותו המכשיר, או בצידו, או על גבי מסך המכשיר. 1 לשם שימוש בכרטיס באמצעות מכשירים ממוכנים, יימסר ללקוח מספר ו/או קוד סודי )"מספר סודי"(. הלקוח מתחייב לא לרשום על הכרטיס או על מסמך או חפץ כלשהו המוחזק על-ידי הלקוח בקרבת הכרטיס )כגון: תעודת זהות, פנקס שיקים, פנקס טלפונים, טלפון סלולארי, מחשבים וכד'( את המספר הסודי, בין בגלוי ובין באופן מוצפן, ולא למסור ו/או לגלות לאחר/ים בשום נסיבות שהן את המספר הסודי מאחר שהדבר עלול לגרום לנזקים ללקוח ו/או למנפיקה ו/או לבנק ו/או לצדדים שלישיים. 1 במקרה שיקבע ללקוח על-ידי המנפיקה ו/או הבנק, בזמן כלשהו, מסגרת ו/או הגבלות אחרות בגין השימושים בכרטיס, הלקוח מתחייב לא לבצע באמצעות המכשירים הממוכנים פעולות כלשהן, אלא בגבול המסגרת או ההגבלות כאמור, כפי שיחולו מעת לעת. 1 הלקוח מתחייב שלא לבצע באמצעות המכשירים הממוכנים פעולות כלשהן, למעט משיכת מזומנים, אלא אם המנפיקה ו/או הבנק הודיעו על אישורם לעשות פעולות אלה. 1 הלקוח מסכים כי המנפיקה )או גורם מפעיל מטעמה( ו/או הבנק תחייב את החשבון בסכומים על-פי דיווחים שיועברו על-ידי מפעילי המכשירים הממוכנים בגין השימוש בכרטיס באותם מכשירים ממוכנים. רישומים אלה יהוו הוכחה לכאורה לביצוע הפעולות באמצעות המכשירים הממוכנים כאמור על ידי הלקוח ולפרטיהן. מובהר כי חיוב החשבון בגין השימוש במכשירים ממוכנים יכול שייעשה מיד עם השימוש כאמור או בתוך מספר ימים לאחריו )דהיינו, שלא במועד החיוב הרגיל הקבוע לכרטיס(, וזאת בהתאם לנוהלי המנפיקה ו/או הבנק כפי שיהיו מעת לעת. ללקוח ידוע כי פירוט בגין השימושים במכשירים ממוכנים וחיוב החשבון בגינם, יכול שלא יופיע בדף ריכוז החיובים. 1 המנפיקה ו/או הבנק אינם אחראים לכל נזק שייגרם ללקוח, אם יגרם, כתוצאה משימוש במכשירים הממוכנים, והלקוח מקבל על עצמו אחריות לכל נזק שייגרם לו כתוצאה משימוש כאמור. 1 המנפיקה ו/או הבנק יהיו רשאים לחייב את החשבון בעמלה, מעת לעת, בגין ביצוע פעולות במכשירים הממוכנים וזאת בהתאם לתעריפון. כמו כן הלקוח מסכים ומצהיר בזאת כי ידוע לו שייתכן ותגבינה עמלות בגין משיכת מזומנים ממפעילי המכשירים, שאינם המנפיקה ו/או הבנק ו/או מי מטעמם, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם גביית עמלה כאמור. מובהר, כי עמלה זו הינה בנוסף, ואיננה חופפת לעמלה ככל שתגבה על-ידי המנפיקה ו/או הבנק כמפורט לעיל. 1 למנפיקה ו/או לבנק הזכות לקבוע, מעת לעת, הגבלות למשיכת מזומנים באמצעות הכרטיס, לרבות סכום מקסימלי למשיכת מזומנים במהלך יום, במהלך חודש וכיו"ב וכן להפסיק לחלוטין את אפשרות השימוש בכרטיס באמצעות מכשירים ממוכנים, וזאת בהתאם לקריטריונים שיקבעו על-ידי המנפיקה ו/או הבנק )אשר המנפיקה ו/או הבנק לא יהיו חייבים לפרסמם או לגלותם(, מעת לעת, שיכול ויחולו באופן שונה לגבי שימושים בנסיבות שונות וכן שימושים בסוגי מכשירים שונים, וכן לשנות את ההגבלות כאמור, הכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי )"הקריטריונים לשימוש במכשירים ממוכנים"(. המנפיקה ו/ או הבנק יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, במקום בו מדובר בעסקאות החורגות מהגבלות כאמור, שלא לאשר את 9

10 השימוש בכרטיס )כולל בדרך של מתן הוראות למפעילי המכשירים שלא לאשר שימושים מסוימים או שימוש בכלל(, וידוע ללקוח כי אין להסתמך על יכולת שימוש במכשירים ממוכנים, זמינותם ו/או הקריטריונים לשימוש במכשירים ממוכנים. ידוע ללקוח, כי יכול שהכרטיס "ייבלע" על-ידי מכשיר ממוכן )דהיינו, לא יושב ללקוח על-ידי המכשיר הממוכן(, הכל בהתאם לקריטריונים לשימוש במכשירים ממוכנים תוספת למקרה שהלקוח ביקש להנפיק כרטיס לשימושו של אחר הוראות פרק זה תחולנה ביחס לכרטיס אשר לבקשת הלקוח מונפק לשימוש מורשה: הכרטיס יונפק לשימושו של מורשה אשר שמו ופרטיו צוינו בבקשה לקבלת כרטיס חיוב. 1 המורשה יחתום בגב הכרטיס, ומבלי לגרוע מהתחייבויות הלקוח, יחולו ההתחייבויות על-פי הבקשה לקבלת כרטיס חיוב והסכם כרטיס החיוב גם על המורשה בנוסף ללקוח, ביחד ולחוד, ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, המורשה מתחייב לפרוע את הסכומים שיחויב בהם הלקוח בקשר עם הסכם כרטיס החיוב אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הלקוח על-פי הסכם כרטיס החיוב והלקוח נוטל על עצמו, כלפי המנפיקה והבנק, אחריות מלאה לפעולות המורשה בקשר לכרטיס וכל פעולות המורשה בקשר עם הסכם כרטיס החיוב )לרבות קבלת אשראי( תיחשבנה כפעולות הלקוח והן תחייבנה את הלקוח לכל דבר ועניין, כאילו נעשו על-ידי הלקוח. פעולות המורשה כאמור תמשכנה לחייב את הלקוח, גם במקרה שהסתיימו או השתנו היחסים המשפטיים בין המורשה ללקוח או במקרה שהלקוח קיבל החלטה להגביל את הרשאת המורשה לפעול מטעמו, למעט אם בוטלה ההרשאה של הלקוח למורשה בהודעה בכתב שניתנה למנפיקה ו/א לבנק תוך החזרת הכרטיס למנפיקה ו/או לבנק כשהוא גזור בפס המגנטי. מובהר כי, בכל מקרה, פעולות המורשה שנעשו קודם לקבלת ההודעה על ביטול ההרשאה אצל המנפיקה ו/או הבנק והחזרת הכרטיס, כאמור, ימשיכו לחייב את הלקוח עד לפרעון מלא של החיובים בקשר אליהן. הלקוח מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר, על כל טענה כלפי המנפיקה ו/או הבנק בקשר לפעולות שבוצעו על-ידי המורשה במקרים כאמור, ועל כל טענה על-פיה שימוש מסוים בכרטיס נעשה בחוסר סמכות. 1 הלקוח והמורשה מתחייבים בזאת כי לא ייעשה שימוש בכרטיס ולא יתאפשר השימוש בכרטיס על-ידי כל אדם אחר שאינו המורשה. 1 הלקוח מסמיך בזאת את המורשה באופן בלתי חוזר, בכפוף לאמור להלן, לעשות כל פעולה שהלקוח רשאי לעשותה בקשר עם הסכם כרטיס החיוב ולמלא כל חובה על-פי הסכם כרטיס החיוב, שחלה על הלקוח, וזאת תוך ויתור על זכויותיו לקבלת הודעות ו/או הנחיות מטעם המנפיקה ו/או הבנק. המורשה יהא המוסמך מול המנפיקה והבנק בקשר עם קבלת הודעות ועם פעולות שונות במקרים של שימוש לרעה בכרטיס, פניות לשירות לקוחות של המנפיקה או הבנק, בירורים, מתן הודעות למנפיקה או לבנק בהתאם לחוק כרטיסי חיוב, הוראות בקשר עם קבלת אשראי במסגרת הסדרי האשראי וכדומה. מובהר, כי אם המנפיקה ו/או הבנק פעלו על-פי הוראות המורשה יחייב הדבר את הלקוח והוא מוותר על כל טענה או דרישה בשל כך. על אף האמור מובהר, כי המנפיקה ו/או הבנק יהיו רשאים )אך לא חייבים( להתנות ביצוע פעולות ו/או הוראות כאמור בקבלת הסכמה/בקשה מהלקוח )אף ללא פניית המורשה(. נכון למועד החתימה על תנאים כלליים אלה, הפעולות הבאות טעונות הסכמה/בקשה מאת הלקוח: הגדלת מסגרת הכרטיס, עצם מתן האפשרות לבצע עסקאות במסגרת הסדרי האשראי ושינוי מועד חיוב. להסרת ספק מובהר, כי המנפיקה ו/או הבנק יהיו רשאים לעדכן מעת לעת )לרבות בעת פניית המורשה לביצוע הפעולה( את רשימת הפעולות האמורות. 1 המורשה והלקוח, כל אחד לחוד, יהיו רשאים לפנות למנפיקה ו/או לבנק לצרכי ביטול הכרטיס. 1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנפיקה ו/או הבנק יהיו רשאים לפנות ללקוח בכל דבר ועניין הנוגע לכרטיס המונפק לשימושו של המורשה. 1 המורשה מסכים בזאת, באופן בלתי חוזר, כי הלקוח יהיה רשאי לבקש מהמנפיקה ו/או מהבנק ולתאם עימם הגבלות בנוגע לשימוש בכרטיס או במסגרת הכרטיס. הלקוח מתחייב להודיע למורשה על הגבלות כאמור והמורשה מתחייב לפעול לפיהן, אולם לא יהיו ללקוח טענות או דרישות כלפי המנפיקה ו/או הבנק במקרה שהמורשה הפר את המגבלות כאמור. 1 אם המורשה הינו קטין, פוטרים המורשה והלקוח את המנפיקה ו/או הבנק מכל טענה הנובעת מהיותו של המורשה קטין, ושימושים בכרטיס על-ידי הקטין ייחשבו שימוש של הלקוח, גם אם הם חסרי תוקף או ניתנים לביטול על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב המורשה מתיר בזאת למנפיקה ו/או לבנק למסור ללקוח מעת לעת פרטים הנובעים מפעילות המורשה בכרטיס, לרבות הכלולים בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ו/או שהועברו למנפיקה או לבנק על-ידי המורשה ו/או על-ידי אחר בקשר עם הנ"ל )הכוללים, בין היתר פרטי עסקאות ופעולות בכרטיס, ניצולים ושימושים של מסגרת הכרטיס(, בהתאם לבקשת הלקוח ו/או על-פי שיקול דעתם תוספת למקרה שהלקוח הינו תאגיד הוראות פרק זה תחולנה על לקוח שהוא תאגיד וזאת בנוסף לאמור בסעיף 16 לעיל. הלקוח שהוא תאגיד, מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: 1 כי נתקבלו כל ההחלטות הנדרשות על-פי כל דין ובהתאם למסמכי היסוד שלו, לשם מתן תוקף להתחייבויותיו לפי הסכם כרטיס החיוב וכי לא קיימת מניעה או הגבלה על-פי דין או הסכם להתקשרותו בהסכם כרטיס החיוב על פי תנאיו, למינוי ולייפוי כוח של מורשה מטעמו, לרבות כל הפעולות בגינן הוסמך המורשה; ובכלל זה כי התחייבויותיו ומינוי המורשה נעשו כדין והינם תקפים בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד וכי המורשה רשאי להשתמש בכרטיס )ובכלל זה לנצל את מסגרת הכרטיס( בשם הלקוח, ולקבל מספר סודי של הכרטיס, לצורך ביצוע פעולות במכשירים הממוכנים וכדומה )ככל שיתירו המנפיקה ו/או הבנק(. 1 לאשר בזאת כל פעולה שתיעשה על-ידי המורשה ולפטור את המנפיקה ו/או הבנק מכל אחריות בנוגע לחיוב החשבון בקשר עם השימוש שייעשה בכרטיס. 1 להתחייב בפני המנפיקה והבנק, בין היתר, כי הלקוח יהיה חייב ואחראי לשפות ולפצות את המנפיקה ו/או הבנק. המנפיקה ו/או הבנק יהיו רשאים בעניין זה לחייב בהתאם את החשבון בגין כל נזק, הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם למנפיקה ו/או לבנק במישרין או בעקיפין או מחמת סיבה כלשהי מהפעלת הסדר זה עם הלקוח ו/או אי הפעלתו ו/או הפעלתו החלקית ו/או הפעלתו הלקויה ו/או מחדל או מעשה בהקשר לכך ו/או מביטולו או בקשר לכל האמור או לנובע ממנו. 10

11 1 להמשיך בקשר השליחות הנ"ל עם המורשה עד למסירת הכרטיס לידי המנפיקה ו/או הבנק ביחד עם הודעה על ביטול השליחות. 1 להביא לידיעת המורשה את תוכן ההחלטות של הנהלת הלקוח וההתחייבויות שהלקוח לקח על עצמו כלפי המנפיקה ו/או הבנק. 1 הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהיענות המנפיקה והבנק להנפקת הכרטיס מבוססת על הסתמכות המנפיקה והבנק על הצהרות הלקוח והתחייבויותיו שבתנאים אלה מסגרת הכרטיס הלקוח מבקש מאת הבנק להעמיד לו את מסגרת הכרטיס בהתאם למפורט בבקשה לקבלת כרטיס חיוב בהתאם לתנאים הבאים: מסגרת הכרטיס ניתנת ללקוח על-ידי הבנק, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 1 היה ויענה הבנק לבקשת הלקוח להעמיד לו את מסגרת הכרטיס, יופיעו סכום ותוקף מסגרת הכרטיס, כפי שנקבעו לראשונה ו/או כפי שיעודכנו מעת לעת, בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ו/או בדף ריכוז החיובים ו/או בכל הודעה אחרת שתינתן מעת לעת מאת המנפיקה או הבנק. 1 תוקף מסגרת הכרטיס - תוקף מסגרת הכרטיס יהא לתקופה של עד שנה אחת, כפי שיודיעו הבנק ו/או המנפיקה בשם הבנק ללקוח בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ו/או בדף ריכוז החיובים ו/או בכל הודעה אחרת. 1 חידוש מסגרת הכרטיס - בתום תקופת מסגרת הכרטיס יהא רשאי )אך לא חייב( הבנק, על-פי שיקול דעתו, להעמיד ללקוח מסגרת כרטיס לתקופה או לתקופות נוספות, שלא תעלינה על שנה אחת בכל פעם, ובסכום לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק. הודעה על חידוש מסגרת הכרטיס ועל סכומה )אם תחודש(, או הודעה על אי חידוש מסגרת הכרטיס, תפורט בדף ריכוז החיובים ו/או בכל הודעה אחרת. 1 ביטול או הקטנה של מסגרת הכרטיס או קיצור תקופות האשראי שבין מועדי חיוב הבנק יהיה רשאי לבטל את מסגרת הכרטיס או להקטינה או לקצר את תקופות האשראי שבין מועדי חיוב, באופן מיידי בקרות אירוע כלשהו מהאירועים המנויים בסעיף 14 לעיל; או - בכל מקרה אחר - בהודעה של 30 יום מראש. 1 בכל מקרה שיודע ללקוח על אי חידוש מסגרת הכרטיס או ביטולה מכל סיבה שהיא, הלקוח מתחייב שלא לבצע שימושים הנכללים במסגרת הכרטיס החל מאותו מועד. 1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסגרת הכרטיס תעמוד לזכות הלקוח, כל עוד הסכם כרטיס החיוב יהיה בתוקף. אם יובא הסכם כרטיס החיוב לידי סיום או שיבוטל תוקף הכרטיס מכל סיבה שהיא, תפקע מיד ובאופן אוטומטי מסגרת הכרטיס. 1 יובהר, כי במקרה של סיום תוקף מסגרת הכרטיס, מכל סיבה שהיא, או במקרה של הקטנת סכום מסגרת הכרטיס, סכומים שנוצלו על חשבון מסגרת הכרטיס קודם לסיומה או הקטנתה ימשיכו להפרע כסדרם )ובלבד שהעסקה נקלטה אצל המנפיקה קודם לכן(, אלא אם הבנק ידרוש פרעונם המיידי, כולם או חלקם. דרש הבנק פרעון הסכומים כאמור, הלקוח מתחייב לפרוע כל סכום שיידרש על ידי הבנק במועד הנקוב בהודעה. 1 אין בהעמדת מסגרת כרטיס מסוימת בעבר, כדי לגרוע משיקול דעתו של הבנק, ובכלל זה לעניין חידוש מסגרת כרטיס, שינויה תוקפה וסכומה, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר הסתמכותו על העמדת מסגרת כרטיס כאמור. 1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק ו/או המנפיקה יהיו רשאים, על-פי שיקול דעתם, להוסיף הוראות ו/או לשנות את תנאי מסגרת הכרטיס, ובכלל זה לחלקה לתת-מסגרות שונות המתייחסות לאופני שימוש שונים של הכרטיס ו/או לקבוע מסגרת משותפת אחת לכל השימושים באמצעות כל הכרטיסים שהונפקו בחשבון אחד בבנק ו/או לבטל את זכותו של הלקוח להשתמש באחד מאופני השימוש הללו, והודעה על כך תימסר ללקוח. כמו כן יהיו הבנק ו/או המנפיקה רשאים לשנות את התנאים נשוא מסגרת הכרטיס בכל מקרה שיחויבו לעשות כן על פי הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, ובמקרים אלה ייכנס השינוי לתוקף על פי אותן הוראות. 1 ידוע ללקוח, כי בקשר עם עסקאות ופעולות מסוימות, יכול שייווצרו הפרשים בין הסכום הנזקף בגינן על חשבון הסכומים המנוצלים מתוך מסגרת הכרטיס )או סכום כל חריגה שאושרה( ובין סכומי החיוב בפועל, וזאת בין היתר עקב העיתוי השונה של מועד הזקיפה ומועד החיוב, והשוני בשערי חליפין ושיעור המדד בין מועדים שונים אלה. 1 הלקוח לא יהא רשאי להשתמש בכרטיס באופן שיגרום לחריגה ממסגרת הכרטיס, והוא מתחייב כי סכום השימושים הנכללים במסגרת הכרטיס שינוצל על ידו ושלא סולק, לא יעלה, בכל נקודת זמן, על מסגרת הכרטיס. 1 חרג הסכום המנוצל מסך מסגרת הכרטיס, מתחייב הלקוח לפרוע באופן מיידי את סכום החריגה, והבנק יהיה רשאי לחייב את הלקוח באופן מיידי בגין סכום החריגה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד העומד לבנק ו/או למנפיקה על-פי הסכם כרטיס החיוב ו/או על-פי כל דין ו/או על-פי כל מסמך אחר שנחתם על ידי הלקוח כלפי הבנק ו/או המנפיקה. 1 הבנק יהיה רשאי להתיר או שלא להתיר, לפי שיקול דעתו, שימוש בכרטיס שסכומו, כולו או חלקו, חורג ממסגרת הכרטיס במקרה שחרג הלקוח ממסגרת הכרטיס ולא נחסמה החריגה על-ידי הבנק ו/או המנפיקה )אף מספר פעמים(, לא יהא הלקוח רשאי להעלות כל טענה בעתיד בקשר להסכמת הבנק ו/או המנפיקה לאפשר לו חריגה גם בעתיד ו/או בקשר להסתמכותו על הסכום המנוצל בחריגה ממסגרת הכרטיס, ומובהר כי אישור הבנק ו/או המנפיקה לחריגה כאמור, יינתן על-פי שיקול דעתם של הבנק ו/או המנפיקה, מבלי שיהיה בו אישור להגדלת מסגרת הכרטיס, מעבר להגדלתה הנקודתית על-פי שיקול דעת הבנק ו/או המנפיקה. 1 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישרו הבנק ו/או המנפיקה ביצועה של עסקה במסגרת הסדרי האשראי )למעט אשראי מהיר(, ובכלל זה עסקת תשלומים במסגרת הסדרי האשראי, ולאחר מכן בעת קליטת העסקה אצל המנפיקה, סכום העסקה או חלקו הינם בחריגה ממסגרת הכרטיס, רשאים הבנק ו/או המנפיקה לחייב את סכום העסקה החורג ממסגרת הכרטיס או את מלוא סכום העסקה )כולל הסכום שאינו בחריגה(, במועד החיוב הרגיל, ולא כעסקה במסגרת הסדרי האשראי בו בוצעה. 1 בכפוף להוראות הדין, הבנק ו/או המנפיקה יהיו רשאים לחייב את הלקוח, בגין כל סכום החורג ממסגרת הכרטיס, בריבית בשיעור המירבי החל ממועד היווצרות החריגה ממסגרת הכרטיס ועד למועד חיוב החשבון בסכומים החורגים ממסגרת הכרטיס. 1 הגדלת מסגרת הכרטיס מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע ללקוח כי הבנק יהיה רשאי )אך לא חייב(, לפי שיקול דעתו בכל עת ומעת לעת, ביוזמת הבנק ובלא הגשת בקשה מצד הלקוח, להגדיל את סכום מסגרת הכרטיס אשר הוקצתה ללקוח על 11

12 19.1 ידי הבנק לפי הסכם כרטיס החיוב, בין לזמן קצוב ובין עד תום תוקף מסגרת הכרטיס שתהיה קיימת ללקוח באותה עת. היה והבנק הגדיל את מסגרת הכרטיס, כאמור, שלא בדרך של אישור לחריגה ממסגרת הכרטיס כאמור בסעיפים ו לעיל, הבנק יודיע על כך ללקוח, לרבות בדף ריכוז החיובים הסדרי האשראי היה והלקוח יבקש מאת הבנק ו/או המנפיקה לצרפו להסדרי האשראי בהתאם למפורט בבקשה לקבלת כרטיס חיוב או בבקשה מאוחרת, יחולו התנאים הבאים: 1 הסדר קרדיט: ניצול הסדר קרדיט: בכרטיס המאפשר ניצול הסדר קרדיט באפשרות הלקוח לבקש אשראי בתנאי הסדר קרדיט בהתאם לאפשרויות הבאות: בקשה במעמד ביצוע הרכישה - לצורך הכללתן של עסקאות המבוצעות בישראל בכרטיס בגדר הסדר קרדיט יודיע הלקוח לבית העסק כי עליו לסמן על גבי השובר בעת ביצוע העסקה, כי זו עסקה המבוצעת במסגרת הסדר קרדיט; ובלבד שבית העסק רשאי לכבד עסקאות כאלה, בהתאם להסכמים שבינו לבין הסולק. 1 בקשה לקבלת אשראי בתנאי הסדר קרדיט הגשת בקשה לבנק או למנפיקה מראש, בדבר רצון הלקוח כי כל העסקאות שיבצע בעתיד באמצעות הכרטיס בארץ ו/או בחו"ל )למעט עסקאות בהסדר קרדיט בתשלומים ו/או אשראי מהיר ו/או עסקאות שאינן מחויבות ע"י המנפיקה בחשבון בשקלים(, ייחשבו כבקשה לקבלת אשראי מהבנק בתנאי הסדר קרדיט. הודעה כאמור תהיה בתוקף החל ממועד קליטתה אצל המנפיקה וכל עוד לא נקלטה אצל המנפיקה הודעה אחרת מהלקוח. הודעה כאמור תינתן על ידי הלקוח באותם אופנים שיאושרו על ידי הבנק ו/או המנפיקה. 1 הגשת בקשה לבנק או למנפיקה בדיעבד, בדבר רצון הלקוח לקבל אשראי בתנאי קרדיט לגבי סכומי חיוב שחשבון הלקוח חויב בגינם בעבר )במהלך תקופה קודמת שתיקבע על- ידי המנפיקה ו/או הבנק מעת לעת( ו/או לגבי עסקאות שבוצעו אך הלקוח טרם חויב בגינן. היה וייענה הבנק לבקשת הלקוח, יזוכה החשבון תוך 2 ימי עסקים והרבית תחושב החל ממועד זיכוי החשבון ובמקרה שהעסקה טרם חויבה בחשבון, לא תחויב העסקה במועד החיוב הרגיל והריבית תחושב החל ממועד החיוב הרגיל. 1 לבנק יהיה שיקול דעת בלעדי אם להיענות לבקשות הלקוח כאמור לעיל אם לאו. נענה הבנק לבקשת הלקוח, ייתן לו אשראי בתנאי הסדר קרדיט. 1 מובהר כי בקשת אשראי על-פי סעיף זה הינה בקשה לקבלת אשראי מהבנק, ולמען הסר ספק מובהר כי קבלת אשראי כאמור לא תיחשב, מאליה, כעסקת תשלומים עם בתי העסק לעניין סעיף 10 לחוק כרטיסי חיוב, ולעניין חוק כרטיסי חיוב תבחן העסקה בהתאם למוסכם בין הלקוח לבין בית העסק במעמד ביצוע העסקה. 1 פירעון הסכומים המנוצלים בהסדר קרדיט: הלקוח מתחייב לפרוע את הסכומים שינוצלו על ידו בפועל במסגרת הסדר קרדיט )"הקרן"( באחת מן האפשרויות הנקובות בסעיפים קטנים א'- ב' להלן. מוסכם על הלקוח, כי אם לא יתן לבנק ו/או למנפיקה הודעה אחרת, פירעון הקרן יבוצע על פי האמור בסעיף קטן א':. אבתשלומים חודשיים בשיעור של 5% מיתרת הקרן, אך לא פחות מ- 100 בכל חודש או כל שיעור ו/או סכום אחר שהבנק ו/או המנפיקה יודיעו עליו או יסכימו עליו מעת לעת, וזאת עד לפירעון המלא של הקרן.. בבתשלומים חודשיים בסכום קבוע, לפי בחירת הלקוח ובכפוף להסכמת הבנק והמנפיקה, אך לא פחות מ- 200 בכל חודש )או כל סכום אחר שהבנק ו/או המנפיקה יודיעו עליו מעת לעת(, עד לפירעון המלא של הקרן. בכל אחת מן האפשרויות שבסעיפים קטנים א' או ב': 1 החשבון 1. יחויב מידי מועד חיוב, החל ממועד החיוב הראשון לאחר מועד החיוב הרגיל. 2 הסכומים 2. והשיעורים המזעריים הנקובים בהם עשויים להתעדכן מעת לעת על ידי הבנק והמנפיקה, בהודעה שתינתן על ידי הבנק ו/או המנפיקה. 1 חישוב סכומי הפירעון כאמור בסעיף לעיל ייעשה לאחר הפחתת הסכומים שייפרעו בפירעון מוקדם )כאמור בסעיף להלן(. אולם המנפיקה /או הבנק רשאים שלא לקחת בחשבון פרעונות שבוצעו על-ידי הלקוח ושנקלטו אצל המנפיקה בחמשת הימים שלפני מועד חיוב כלשהו, כולם או מקצתם, ואלו יילקחו בחשבון במועד החיוב שלאחר מכן. 1 הריבית: הלקוח מתחייב לפרוע את הריבית לפי חישובי הבנק ו/או המנפיקה בהתאם לאמור להלן: 1 בגין סך סכומי העסקאות שנתבקשה הכללתן בהסדר קרדיט ושטרם נפרעו, ישלם הלקוח לבנק ריבית משתנה המורכבת מריבית בשיעור "פריים" בצירוף תוספת הסיכון להסדר קרדיט, כפי שיהיו נהוגים בבנק מעת לעת )להלן בהסדר קרדיט: "הריבית"(, שיעור הריבית, כפי שיהיה מעת לעת יצוין בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ולאחר מכן בדף ריכוז החיובים או בכל הודעה אחרת שתינתן על-ידי הבנק ו/או המנפיקה ללקוח )לרבות באמצעות אתר האינטרנט של המנפיקה ו/או הבנק(. הריבית תשתנה בכל עת שיחול שינוי בפריים או בתוספת הסיכון. 1 הריבית תחושב החל ממועד החיוב הרגיל הריבית תחושב על הקרן, או על יתרת הקרן כפי שתהיה מעת לעת, מדי יום ביומו, החל ממועד החיוב הרגיל. המנפיקה תחשב את סכום הריבית בה חב הלקוח בגין כל תקופת ריבית )כהגדרתה להלן(. חיוב הלקוח בריבית כאמור, ייעשה ביום העסקים הראשון של כל רבעון קלנדרי, בגין תקופת הריבית שקדמה לו. "תקופת ריבית" רבעון קלנדרי )למעט תקופת הריבית הראשונה, המתחילה במועד החיוב הרגיל ומסתיימת 12

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 13/7/2016 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 06/09/2018 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח חלק 1 חשבון עובר ושב לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד ב פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב 1 בחודש שלאחר

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד