חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)"

תמליל

1 הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר ו ע י ה ש ב ו ע ע מ ד ה ת ק ר י ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה, ה ח מ ו ר ה ב י ו ת ר מ א ז מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן ". ח י י ל י צ ה"ל, ש ה ת ק ר ב ו ל ג ד ר ה ב י ט ח ו ן כ ד י ל ה ס י ר דגל שהונח ע ל ה ג ד ר ב מ ה ל ך הפגנות שהתקיימו במקום. מטען שהיה מחובר לדגל פוצץ ופצע ארבעה חיילים, שניים מהם באורח קשה. הייתה ז א ת הפעם הראשונה בה נ ו צ ל ה ב ס מ ו ך ל ג ד ר לביצוע פיגוע. ו ו ע ד ו ת ה ה ת נ ג ד ו ת העממית, ארגון טרור ברצועה שלפחות ב ע ב ר ה י ה ת ח ת ח ס ו ת ה ש ל ח מ א ס, ק י ב ל א ח ר י ו ת ע ל ב י צ ו ע ה פ י ג ו ע. ב ת ג ו ב ה נורתה אש ט נ ק י ם ל ע ב ר עמדת תצפית של ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל ה א ו ו י ר ת ק פ ו 18 ע ל פ י ד ו ב ר צ ה"ל ב י ן ה מ ט ר ו ת, ש ה ו ת ק פ ו ה י י ת ה מ נ ה ר ה ח ו ד ר ת ש ה ת ו ו א י ש ל ה פ נ ה ל ע ב ר י ש ר א ל. במהלך התקיפה ויום למחרת, אותרו שתי נפילות של רקטות בשטח י ש ר א ל, אחת מהן פגעה בבית באחד הישובים בנגב המערבי. לא היו נ פ ג ע י ם. התקרית מהווה ביטוי נוסף לשחיקת הרגיעה היחסית, ששררה בין חמאס לבין ישראל, מאז תום מבצע נ מ ש כ ת א ך ד ו מ ה, ש ח ל ה פ ג י ע ה ש ל מ מ ש ב ג ו ר מ י ם המרסנים שפעלו ע ל י ה כ ש ב ר ק ע ה ה ת ד ר ד ר ו ת ה כ ל כ ל י ת ו ה מ צ ו ק ה האסטרטגית אליה נ ק ל ע ה ח מ א ס. מצב עניינים זה מגדיל להערכתנו את פוטנציאל ההתדרדרות בין ישראל לחמאס ברצועת עזה. הפגנות, עימותים והפרות סדר ב מ ה ל ך ה ש ב ו ע נ מ ש כ ו ה ה פ ג נ ו ת ו ה פ ר ו ת ה ס ד ר ה א ל י מ ו ת ביהודה, שומרון, י ר ו ש ל י ם ו ר צ ו ע ת ע ז ה. ר ו ב ה ה פ ג נ ו ת ע ד י י ן ע ס ק ו ה ח ל ט ו ת ע ל ב מ ח א ה א ר ה"ב נ ש י א ד ו נ ל ד ט ר א מ פ ש ג ר י ר ו ת א ת ל ה ע ב י ר א ר ה"ב ל י ר ו ש ל י ם. מ ל ו ו ת ה י ו ח ל ק ן ב ע י מ ו ת י ם כ ו ח ו ת ע ם ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם. מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ו ה ס ה ר ה א ד ו ם ה פ ל ס ט י נ י ד י ו ו חו ע ל מ ס פ ר פ ל ס ט י נ י ם ש נ פ צ ע ו ב מ ה ל ך ה א י ר ו ע י ם ) ו פ א, 16 ב פ ב ר ו א ר ( 18. ג ו ר מ י ם ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ו ב ר צ ו ע ת עזה ממשיכים ל ק ר ו א ל ק י ו ם ע צ ר ו ת ו ה פ ג נ ו ת ו ל ה ס ל מ ת ה ה ת נ ג ד ו ת ה ע מ מ י ת. ק ר י א ו ת ה ו ש מ ע ו ג ם ל ת ל מ י ד י ב ת י ה ס פ ר ל ק ח ת ח ל ק ב א י ר ו ע י ם ) ו פ א, 17 ב פ ב ר ו א ר ( 18. פ ו ר ס מ ו כ ר ו ז י ם ה ק ו ר א י ם להמשך אירועי המחאה, ששיאם ביום שישי 3 בפברואר. 18

2 ג ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה ה ת ק י י מ ו ה פ ג נ ו ת מ ח א ה נ ג ד א ר ה"ב ותמיכה ב" אנתיפאדת י ר ו ש ל י ם " ז א ת, ב צ ד מ ח א ו ת על המצב ההומניטארי הקשה. מימין : עימותים בכניסה הצפונית לאלבירה משמאל : עימותים בכפר ביתא, דרומית לשכם ) ופא, 16 בפברואר 18 ) מ י מ י ן : ע צ ר ת מ ח א ה ש ל ח מ א ס ב ר פ י ח ) דף הפייסבוק רפיח 16, 4 בפברואר 18) של. משמאל : עצרת מחאה הארגונים הלאומיים והאסלאמיים במרכז העיר עזה. ח' אלד אלבטש, בכיר בג' האד האסלאמי בפלסטין, נשא דברים בעצרת ) אתר תנועת ההתנגדות העממית בהנהגת זכריא דע' מש, 16 בפברואר 18 (. ב מ ק ב י ל ה א ב נ י ם י י ד ו י י א י ר ו ע י נ מ ש כ ו ו ה ש ל כ ת ב ק ב ו ק י ה ת ב ע ר ה כ ו ח ו ת ל ע ב ר ה ב י ט ח ו ן ו ל ע ב ר מ ט ר ו ת א ז ר ח י ו ת. ב פ ע י ל ו ת ס י כ ו ל ו מ נ ע, ש ב י צ ע ו כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם ב ר ח ב י י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן, נ ע צ ר ו ח ש ו ד י ם בפעילות טרור ונתפסו אמצעי לחימה. להלן אירועים בולטים : ב פ ב ר ו א ר ב ק ב ו ק ת ב ע ר ה ח ו ל פ י ם ר כ ב כ ל י ל ע ב ר ה ו ש ל ך ס מ ו ך ע צ י ו ן ג ו ש ב כ ב י ש לאלחאדר. לא היו נ פ ג ע י ם ו ל א נ ג ר ם נ ז ק (דף הפייסבוק צבע אדום, 19 בפברואר ( 18. ב פ ב ר ו א ר ה ג ב ו ל מ ש מ ר ל ו ח מ י ה מ ו צ ב י ם ב ע מ ד ת ה כ נ י ס ה ל ב י ת ה מ ש פ ט ה צ ב א י ב ש ו מ ר ו ן ) מקום מועד לאחרונה לפיגועים ( זיהו פלסטיני שהעלה את חשדם. כאשר ניגשו אליו לתחקרו הוא הצביע על תיק שהחביא סמוך לעמדה. בתיק נ מ צ א ת ת מ ק ל ע מ א ו ל ת ר מ ס ו ג ק ר ל ו. ה ח ש ו ד. ת ו ש ב שכם, בן, 19 נעצר לחקירה ) דף הפייסבוק צבע אדום, 18 בפברואר ( 18.

3 ב פ ע י ל ו ת- דף הפייסבוק צבע אדום,( 3 18 תת המקלע המאולתר שאותר בתיקו של הפלסטיני בכניסה לבית המשפט הצבאי ) חשבון הטוויטר של, PALDF 18 בפברואר 18 ) ב פ ב ר ו א ר - 18 צ ע י ר ה פ ל ס ט י נ י ת ה ג י ע ה ל ע מ ד ת ה ב י ד ו ק בבית משפט ה ש ל ו ם ב י ר ו ש ל י ם. ל א ח ר ש ע ו ר ר ה א ת ח ש ד ה מ א ב ט ח י ם ב מ ק ו ם ה י א נ ל ק ח ה ל ב ד י ק ה. ע ל ג ו פ ה נ מ צ א ה ס כ י ן. ה צ ע י ר ה נעצרה לחקירה (דף הפייסבוק צבע אדום, 18 בפברואר ( 18. יזומה של כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם נ ע צ ר ע ל ידי שוטרים כ ל י ר כ ב 15 ב פ ב ר ו א ר 18 לבדיקה. בחיפוש בכלי הרכב אותר רובה מאולתר מסוג קרלו. שני חשודים תושבי דומא נעצרו לחקירה 15 בפברואר ( 18. א ו ט ו ב ו ס ישראלי שנפגע מאבנים, שיידו לעברו סמוך לכפר חוסאן, מערבית לבית לחם ) חשבון הטוויטר, PALINFO 18 בפברואר 18 )

4 פיגועים משמעותיים " מוגדרים על- ידינו כפיגועי" 4 1 פיגועים משמעותיים שבוצעו בשנה האחרונה חשיפת חוליה של הג' האד האסלאמי בפלסטין שפעלה באזור בית לחם כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם ח ש פ ו ב ש ב ו ע ו ת ה א ח ר ו נ י ם ח ו ל י י ת ט ר ו ר, שח ב ר י ה ה ש ת י י כ ו ל א ר ג ו ן הג' ה א ד האסלאמי בפלסטין שגויסה ופעלה באזור בית לחם. חברי החוליה התכוונו לבצע פיגועי ירי לעבר אזרחים ואנשי כוחות הביטחון באזור גוש עציון. במסגרת החקירה נעצרו שישה פלסטינים בראשם עמדו שני פעילי ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן. ב ע ב ר ה י ה מ ה ם א ח ד ב מ ע צ ר ב מ א ס ר ה י ה ו ה ש נ י פ י ג ו ע ת כ נ ו ן ב ש ל מ נ ה ל י פ ע מ י י ם ע ל ר ק ע פ ע י ל ו ת ו ב מ ס ג ר ת ח ו ל י י ת ט ר ו ר ש ל ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י, ש ה ת כ ו ו נ ה ל ב צ ע פ י ג ו ע י ם נ ג ד כ ו ח ו ת צ ה"ל. ח ב ר י ה ח ו ל י ה פ ע ל ו ל ר כ י ש ת ח ו מ ר י נ פ ץ ו א ף פ נ ו לגורמי טרור ב ר צ ו ע ת ע ז ה לקבלת מימון. משלא ה צ ל י ח ו ל ר כ וש ח ו מ ר י ם ל י י צ ו ר ה מ ט ע ן ה ן ה ח ל י ט ו לייצר מטען ד מ ה כ ד י ש י ו כ ל ו לקבל מימון ו ה כ ר ה ל פ ע י ל ו ת ם ו ל ב צ ע פ י ג ו ע י ם נוספים. בחקירתם עלה, כי המניע לפעילותם היה הרצון להיאסר ולקבל קצבת אסירים מהארגון. ח ב ר י ה ח ו ל י ה ג ם ה ע ל ו ר ע י ו ן ל ה ת נ ק ש ב ח י י ו ש ל ש ר ה ב י ט ח ו ן ב א מ צ ע ו ת הנחת מטען ע ל ה כ ב י ש ב ו ה ו א נ ו ה ג ל נ ס ו ע א ו ל ם נרתעו מהאבטחה הכבדה סביב שר הביטחון ) שירות הביטחון הכללי, בפברואר 18). ד ר ו ם י ש ר א ל יממה של עימותים בגבול ישראל רצועת עזה ב- 17 בפברואר 18 פ ע ל כ ו ח צ ה"ל ס מ ו ך ל ג ד ר ה ג ב ו ל ב ד ר ו ם ר צ ו ע ת ע ז ה (מול עין השלושה) כדי להסיר דגל שתלו מפגינים פלסטינים על הגדר ב מ ה ל ך ה פ ג נ ו ת ש ה ת ק י י מ ו ב מ ק ו ם. כאשר התקרבו החיילים ל ג ד ר ה ו פ ע ל נ ג ד ם מ ט ע ן ר ב ע ו צ מ ה ש ה י ה מ ח ו ב ר ל ד ג ל והופעל מרחוק. כתוצאה מהפיצוץ נפצעו ארבעה חיילים שניים באורח קשה ושניים באורח בינוני. ירי, דקירה, דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים. לא נ כ ל ל י ם 1 ב ה ם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.

5 חשבון הטוויטר של( 5 הפגנות סמוך לגדר הביטחון במזרח הרצועה ) חשבון הטוויטר, QUDSN 16 בפברואר 18 ) צ ה"ל הגיב מיד ב י ר י ט נ ק ל ע ב ר עמדת תצפית של ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י בפלסטין. מאוחר י ו ת ר תקפו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל ה א ו ו י ר 18 י ע ד י ט ר ו ר. ע ל פ י ד ו ב ר צ ה"ל ה ו ת ק פ ו " מ ט ר ו ת י י ח ו ד י ו ת " ה ש י י כ ו ת ל ח מ א ס א ו ת ה ר ו א ה י ש ר א ל כ א ח ר א י ת ל כ ל ה נ ע ש ה ב ר צ ו ע ה. בין המטרות שהותקפו היו מנהרת טרור ה ת ק פ י ת ב ש כ ו נ ת ז י ת ו ן בעזה שהמתווה שלה פ ו נ ה לעבר שטח י ש ר א ל. כ מ ו כ ן הותקפו מתחם צ ב א י ב מ ר ח ב נ צ ר י ם ה ש י י ך ל מ ע ר כ י ם צ ב א י י ם י י ח ו ד י י ם ש ל ח מ א ס, א ת ר י ם ל י י צ ור א מ צ ע י ל ח י מ ה, מ ת ח ם צ ב א י ב מ ר ח ב ח' א ן י ו נ ס ו ע ו ד. ה ז ר ו ע הצבאית של ח מ א ס ד י ו ו ח ה, ב א ו פ ן ח ר י ג, כ י פעיליה שיגרו ט י ל י נ"מ ל ע ב ר כ ל י ה ט י ס ה י ש ר א ל י ם. ב ה ו ד ע ה ר ש מ י ת ש פ ר ס מ ה ה ז ר ו ע נ אמר כ י א מ צ ע י ה נ"מ ש ל ה ז ר ו ע י ר ו ל ע ב ר מ ט ו ס י ה ק ר ב ה צ י ו נ י י ם, ש ת ק פ ו א ת ר צ ו ע ת ע ז ה ) אתר הזרוע הצבאית של חמאס, 17 בפברואר 18 (. ה ו ד ע ת ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ח מ א ס ע ל י ר י נ"מ לעבר המטוסים הישראליים, PALDF 18 ב פ ב ר ו א ר,, 18 אתר הזרוע הצבאית של חמאס 17 בדצמבר 18)

6 6 מ ו ק ד י ה ת ק י פ ו ת ש ל כ ל י ה ט י ס ש ל ח י ל ה א ו ו י ר ב ר צ ו ע ת ע ז ה ) דף הפייסבוק של דובר צה"ל, 17 בדצמבר ( 18. מ י מ י ן : מ נ ה ר ת ט ר ו ר ש ל ח מ א ס ש ה ו ת ק פ ה ב ש כ ו נ ת זייתון בעזה ) חשבון הטוויטר של, PALDF 18 בפברואר 18 ). מ ש מ א ל : ע מ ד ת ת צ פ י ת ש ל ח מ א ס שהותקפה סמוך לגבול עם ישראל במזרח ח' אן י ו נ ס ) חשבון הטוויטר של, PALDF 18 בפברואר 18 ). ב ה ו ד ע ת ם נ א מ ר, כי ו ע ד ו ת ה ה ת נ ג ד ו ת ה ע מ מ י ת ק י ב ל ו א ח ר י ו ת ל פ י צ ו ץ ה מ ט ע ן ב מ ז ר ח ח' א ן י ו נ ס ה פ ע ו ל ה ב ו צ ע ה במסגרת התגובות ל ח ד י ר ו ת " ה א ו י ב " והיא מהווה מסר המדגיש את מוכנות הארגון ל ה ג ן ע ל. ( ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ) ח ש ב ו ן פ ל ס ט י ן ע ר ו ץ ש ל ה ט ו וי ט ר א ל י ו ם, ב פ ב ר ו א ר מ ח מ ד א ל ב ר י ם ) א ב ו מ ג' א ה ד (, דובר וועדות ההתנגדות, שיבח בראיון טלפוני את התיאום שהתרחש במהלך פיצוץ מטען החבלה ו ו ע ד ו ת ה ה ת נ ג ד ו ת ה ע מ מ י ת ה ו א א ר ג ו ן ט ר ו ר פ ל ס ט י נ י ש ה ו ק ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה ב ש ל ה י 1 ע ל ר ק ע ה מ ת י ח ו ת ש ה ו ב י ל ה ל א נ ת י פ א ד ה ה ש נ י י ה. ה א ר ג ו ן ה ו ק ם ע ל י ד י ג' מ א ל א ב ו סמהדאנה שנהרג מ י ד י צ ה"ל ב- 8 בי ו נ י 6 ר. מ ד ו ב ב א ר ג ו ן ח ס ו ת ש ל ח מ א ס ש ש י מ ש ב ע ב ר " כ ק ב ל ן פ י ג ו ע י ם " ע ב ו ר ה. פ י ג ו ע בולט שיוחס ל פ ע י ל י ה א ר ג ו ן ה י ה ה פ י ג ו ע ב כ ב י ש 1 ס מ ו ך ל א י ל ת ב- 18 ב א ו ג ו ס ט 11 ב ו נהרגו שמונה י ש ר א ל י ם. ב ע ק ב ו ת הפיגוע, שפעילי ו ו ע ד ו ת ה ה ת נ ג ד ו ת ה כ ח י ש ו א ת מ ע ו ר ב ו ת ם ב ו, ת ק פ ו כ ל י ט י ס ש ל צ ה"ל מ ב נ ה ב ר צ ו ע ת ע ז ה ב ו ש ה ו פ ע י ל י ה א ר ג ו ן ו ה ר ג ו א ת כ מ א ל נ י ר א ב ר א ש ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ה א ר ג ו ן. ב ת ג ו ב ה ש י ג ר ו פ ע י לי ה א ר ג ו ן ע ש ר ו ת ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. ל א ב ר ו ר ה מ ה ו ת ה ז י ק ה ה נ ו כ ח י ת ש ל הארגון לחמאס.

7 דף הפייסבוק צות אלמקאומה,( ב ה ת ב ט א ו ת. א ר ג ו נ י ם. ה ה ת נ ג ד ו ת"" מ ש כ ו נ ת, 7 ו ה ג ד י ר א ו ת ו כ" פ ע ו ל ת ג ב ו ר ה " ש ב א ה כ ת ג ו ב ה ט ב ע י ת ע ל ה פ ש י ע ה ש ל ישראל". לדבריו האירוע ג ר ם ל מ ב ו כ ה ר ב ה ש כ ן ב י ש ר א ל ל א צ פ ו א ת ה פ ע ו ל ה ) פלסטין אליום, 17 בפברואר ( 18 נ ו ס פ ת א מ ר ה ד ו ב ר, כ י " ההתנגדות הפלסטינית" הבטיחה לקטוע את היד התוקפת את המפגינים ב ג ב ו ל רצועת עזה והיא קיימה את הבטחתה ) א ת ר וועדות ההתנגדות העממית, 17 בפברואר ( 18. הודעה רשמית של ועדות התנגדות העממית על ביצוע הפיגוע נגד חיילי צה"ל 17 בפברואר (18 ( 14 ז ו ה י ה ת ק ר י ת ה ח מ ו ר ה ב י ו ת ר ב ר צ ו ע ת " צ ו ר מ ב צ ע מ א ז ע ז ה א ו ג ו ס ט ) י ו ל י א י ת ן" ו ה פ ע ם ה ר א ש ו נ ה בה מנוצלות ה פ ג נ ו ת ע מ מ י ו ת ב ק ר ב ת ה ג ד ר ל ב י צ ו ע פ י ג ו ע ט ר ו ר. ב ת ג ו ב ה ל א י ר ו ע י ם פ ר ס מ ה ח מ א ס מ ס פ ר ה ו ד ע ו ת ר ש מ יות ב הן ה ט י ל ה א ת ה א ח ר י ו ת ע ל י ש ר א ל והדגישה את זכותה של " ההתנגדות" להגן ע ל ת ו ש ב י ר צ ו ע ת ע ז ה. ל ד ב ר י א ח ת ה ה ו ד ע ו ת ה י ק ף התקיפות שביצעה י ש ר א ל מ ע י ד ע ל כ ו ו נ ו ת י ה ל ה ס ל מ ה ולמתיחות באזור ) אתר חמאס, 18 בפברואר ( 18 נוספים ברצועת עזה ברכו על תוצאות האירוע. להלן תגובות נ ו ס פ ו ת : פ ו ז י ב ר ה ו ם, דובר חמאס, ה ט י ל ע ל י ש ר א ל א ת ה א ח ר י ו ת ל ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ה ו א מ ר כ י ת פ ק י ד ה ש ל ה ע ם ע ל ל ה ג ן ה ו א ה פ ל ס ט י נ י ת ו ק פ נ ו ת ל כ ל ו ל ה ג י ב מ צ ד ל א ה ם כ י צ י י ן ע ו ד י ש ר א ל. יאפשרו לישראל לכפות " כללי עימות חדשים" ) אלמנאר, 18 בפברואר ( 18. מחמוד אלזהאר, חבר ה ל ש כ ה המדינית של חמאס, א מ ר כ י ל מ ר ו ת ה ה ס ל מ ה ו ה מ ת י ח ו ת י ש ר א ל א י נ נ ה מ ע ו נ י י נ ת ל ה י כ נ ס ע ם ל ע י מ ו ת ה ה ת נ ג ד ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ב ר צ ו ע ת ב מ י ו ח ד ע ז ה ל א ח ר ה מ ת י ח ו ת ב צ פ ו ן. לדבריו מתקיימים מהלכים למנוע הסלמה ו כ נ י ס ה למלחמה חדשה ע ם ז א ת " ה ה ת נ ג ד ו ת" מוכנה לגמרי לעימות ולהתנגדות לכל הסלמה ) אלרסאלה. נט, 18 בפברואר ( 18. ב- 18 ב פ ב ר ו א ר 18 דיווחה התקשורת הפלסטינית על מותם של שני פלסטינים, כתוצאה מירי טנק צה"ל ב מ ז ר ח ר פ י ח, ל א ח ר צ ע י ר י ם ש ל ש ק ב ו צ ה פ ל ס ט י נ י ם נ י ס ת ה ל ה ת ק ר ב ל ג ד ר ה מ ע ר כ ת ב מ ט ר ה ל ה ס ת נ ן ל י ש ר א ל. ה ה ר ו ג י ם ה ם ס א ל ם מ ח מ ד צ ב א ח א ב ו ע' י ת ', ב ן, 17 ו ע ב ד א ל ל ה א י מ ן אבו שיח'ה, ב ן 17 א ל ס ל א ם ב ר פ י ח ) א ל ק ד ס, 18 ב פ ב ר ו א ר ; 18 ס ו כ נ ו ת ש ה א ב, 18 ב פ ב ר ו א ר ( 18. ב מ ה ל ך ה ה ל ו ו י ה כ ו ס ו גופות ההרוגים בדגלי חמאס.

8 א ו ת ר ה, 8 ירי רקטות ע ל ר ק ע ה מ ת י ח ו ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה א ו ת ר ו ב מ ה ל ך ה ש ב ו ע ש ת י נפילות של ר ק ט ו ת ב ש ט ח י ש ר א ל. כ מ ו כ ן שוגרו מספר פצצות מרגמה: ב- 17 ב פ ב ר ו א ר 18 נ פ י ל ה ש ל ר ק ט ה ב ש ט ח י ש ר א ל. ה ר ק ט ה פ ג ע ה ב ב י ת ב א ח ד ה י ש ו ב י ם במועצה האזורית שער הנגב ולא התפוצצה. לא היו נ פ ג ע י ם. נ ג ר ם נזק לגג הבית. ב- 18 בפברואר, 18 יום לאחר האירועים, שוגרה רקטה מרצועת עזה לעבר י ש ר א ל. הרקטה נ פ ל ה בשטח פתוח במועצה האזורית שער הנגב. ל א ה י ו נ פ ג ע י ם ו ל א נ ג ר ם נ ז ק. ב ת ג ו ב ה ל י ר י ת ק פ ו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל ה א ו ו י ר " ת ש ת י ת ת ת- ק ר ק ע י ת " ב ד ר ו ם ר צ ו ע ת ע ז ה. ל ד ב ר י ש ר ה ב י ט ח ו ן א ב י ג ד ו ר ל י ב ר מ ן הושמדה בתקיפה מנהרת טרור באזור כרם שלום ynet), 19 בפברואר ( 18. מימין : הבית, שנפגע מרקטה ששוגרה מעזה ) חשבון הטוויטר של, PALDF 17 בפברואר 18 ) שרידי. משמאל : רקטה ששוגרה מרצועת עזה ונפלה בשטח פתוח בעוטף עזה ) מ ש ט ר ת ישראל, 18 בפברואר 18 )

9 ש ש* 9 נפילות רקטות בשטח י ש ר א ל בחתך חודשי * 3 4 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל** מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר * נובמבר דצמבר ינואר פברואר ה ע ר ו ת כוללת* הסטטיסטיקה אינה נ פ י ל ת ר ק ט ו ת ב ש ט ח ר צ ו ע ת ע ז ה א ו ירי פצצות מרגמה לעבר י ש ר א ל. מ ה ר ק ט ו ת ש נ פ ל ו ב ח ו ד ש פ ב ר ו א ר ה י ו ר ק ט ו ת ש ש ו ג ר ו מ ח צ י ה א י ס י נ י ל ע ב ר י ש ר א ל, כ כ ל ה נ ר א ה ע ל י ד י פעילי מחוז סיני של ד א ע ש. בחודש אפריל שוגרה רקטה אחת מחצי ה א י סיני שנפלה ב ש ט ח י ש ר א ל. ה ר ק ט ה ש ו ג ר ה ע ל י ד י פ ע י ל י מ ח ו ז ס י נ י ש ל ד א ע ש. ב ח ו ד ש א ו ק ט ו ב ר 17 ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת מ צ פ ו ן ח צ י ה א י ס י נ י ע"י שלוחה של דאעש בסיני. הרקטות נפלו בשטח המועצה האזורית אשכול. נפילת רקטות בחתך שנתי

10 דף הפייסבוק של לשכת המסחר( 1 רצועת עזה המצב ההומניטרי ברצועת עזה ה מ צ ב ה ה ו מ נ י ט א ר י ב ר צ ו ע ת עזה ממשיך ל ה י ו ת ק ש ה. ב ר ח ב י ר צ ו ע ת ע ז ה ה ת ק י י מ ו ש ב י ת ו ת ו ה פ ג נ ו ת מ ח א ה. ח מ א ס פ ר ס מ ה ה ו ד ע ה ב ה ה ב י ע ה ה ת נ ג ד ו ת ל ט ע נ ה ש ה י א א ח ר א י ת ל מ ש ב ר ה ה ו מ נ י ט א ר י ב ר צ ו ע ת ע ז ה. ל ד ב ר י ה ת נ ו ע ה ה צ ה ר ו ת אלה מהוות " א ו ר י ר ו ק " ע ב ו ר י ש ר א ל ל ה מ ש י ך " ב ה ת נ ה ג ו ת ה ה ת ו ק פ נ י ת" נ ג ד העם הפלסטיני. ח מ א ס ה ט י ל ה א ח ר י ו ת ע ל א ר ה"ב ל פ ג י ע ה ב ע ם ה פ ל ס ט י נ י ל ד ב ר י ה מ מ ש ל א ר ה"ב מ ח פ ה ע ל י ש ר א ל ה ג נ ה ל ה ו מ ס פ ק ד י פ ל ו מ ט י ת ב מ ו ס ד ו ת ב י נ ל א ו מ י י ם ב א מ צ ע ו ת ה ג ו ר מ י ם א ת ה ח ו ס ם ו ט ו ה ט ל ת ה ב י נ ל א ו מ י י ם ) א ת ר ח מ א ס, 18 ב פ ב ר ו א ר ( 18. ב מ ס ג ר ת ד י ו נ י ם ב ל ת י ר ש מ י י ם ב מ ו ע צ ת ה ב י ט ח ו ן של ה א ו"ם על ה מ צ ב ה ה ו מ נ י ט א ר י ה ק ש ה ב ר צ ו ע ת ע ז ה ק ר א ריאצ ' מנצור, נציג הרשות הפלסטינית באו"ם, לחברי המועצה לבקר בהקדם ברצועת עזה ו ב א ז ו ר י ם נ ו ס פ י ם " ב ש ט ח י ם ה כ ב ו ש י ם " כ ד י ל ע מ ו ד מ ק ר ו ב ע ל ס ב ל ם ש ל ה ת ו ש ב י ם. ה ו א ג ם ד ר ש מ מ ו ע צ ת ה ב י ט ח ו ן לשאת באחריות ולהסיר את " המצור" מעל רצועת עזה ) מ ע ן, 15 ב פ ב ר ו א ר ( 18. המצב במעברים ב מ ה ל ך ה ש ב ו ע ה י ה מ ע ב ר ר פ י ח ס ג ו ר ל מ ע ב ר ב נ י א ד ם. ב- 19 ב פ ב ר ו א ר 18 ה ס כ י מ ה מ צ ר י ם, כ כ ל ה נ ר א ה ל א ח ר ה ת ע ר ב ו ת ו ש ל א ס מ א ע י ל ה נ י ה ר א ש ה ל ש כ ה ה מ ד י נ י ת ש ל ח מ א ס, ל פ ת ו ח א ת מ ע ב ר ר פ י ח לכיוון אחד. ז א ת, כ ד י ל א פ ש ר לפלסטינים ש" נתקעו " ב ש ד ה ה ת ע ו פ ה בקהיר מזה כ ש ב ו ע י י ם ל ה ג י ע ל ר צ ו ע ת ע ז ה ) אלרסאלה. נט, פלסטין אליום, 19 בפברואר ( 18. מ ו ס ד ו ת ה מ ג ז ר ה פ ר ט י ב ר צ ו ע ה ה ח ל י ט ו ל ה פ ס י ק א ת ה ת י א ו ם ל ה כ נ ס ת ס ח ו ר ו ת ל ר צ ו ע ה ד ר ך מ ע ב ר כ ר ם 18 ש ל ו ם ה ד ר ד ר ו ת ע ל ב מ ח א ה ה מ צ ב ה כ ל כ ל י ב ר צ ו ע ה. ב- 14 ב פ ב ר ו א ר ה ת א ר ג נ ה ת ה ל ו כ ת מ ש א י ו ת מ ה ע י ר ע ז ה ע ד ל צ ד ו הפלסטיני של מ ע ב ר א ר ז ב מ ח א ה ע ל ה מ צ ב. יו"ר ל ש כ ת ה מ ח ס ר ו ה ת ע ש י י ה ב ע ז ה פ נ ה ל י ש ר א ל בשורה של ד ר י ש ו ת ל ה ק לה על הסוחרים, אנשי העסקים, התעשיינים, הקבלנים ו ח ב ר ו ת התובלה הפלסטיניים (ח' בר, 14 בפברואר ( 18. תהלוכת המשאיות ומסיבת העיתונאים של המגזר הפרטיברצועה בצדו הפלסטיני של מעבר ארז והתעשייה בעזה, 14 בפברואר 18 )

11 אשרף אלקדרה,. 11 אספקת החשמל ע ל ר ק ע ה מ צ ב ה ב י ט ח ו נ י ב ח צ י ה א י ס י נ י ש ל א איפ ש ר, ל ט ע נ ת ה מ צ ר י ם, ה כ נ ס ה ס ד י ר ה ש ל ד ל ק ל ר צ ו ע ת ע ז ה ה ו ד י ע מ ח מ ד ח ב ר ת ד ו ב ר ת' א ב ת ה ח ש מ ל ה ש ב ת ה ע ל ב ר צ ו ע ה ת ח נ ת ש ל מ ו ח ל ט ת ל פ י כ ך ה כ ו ח. הצטמצמה אספקת החשמל הנמוכה במילא עוד י ו ת ר. ב- 18 ב פ ב ר ו א ר 18 ש ב ה ת ח נ ת ה כ ו ח ל פ ע ו ל ה ו ד ו ת ל א י ש ו ר מ צ ר י ל ח י ד ו ש א ס פ ק ת ה ד ל ק דרך מעבר ר פ י ח ) פ ל ס ט י ן א ל י ו ם, 16 ב פ ב ר ו א ר ( 18. ב ע ק ב ו ת ז א ת ה ו ד י ע ד ו ב ר ח ב ר ת ה ח ש מ ל ע ל ה ג ד ל ה ש ל ה א ס פ ק ה ל א ר ב ע ש ע ו ת ע ל כ ל 1 ש ע ו ת ה פ ס ק ה ) דניא אלוטן, 17 ב פ ב ר ו א ר ( 18. מ ש י ר א ל מ צ רי, ד ו ב ר ח מ א ס ב מ ו ע צ ה ה מ ח ו ק ק ת, א מ ר כ י ה פ ס ק ת פ ע י ל ו ת ת ח נ ת ה כ ו ח מ ה ו ו ה מ ש ב ר ח מ ו ר. ה ו א האשים את ממשלת הרשות, שאינה נ ו ש א ת ב א ח ר י ו ת לאספקת סולר ל ר צ ו ע ה ו צ י י ן כ י ה מ מ ש ל ה מענישה את העם הפלסטיני ומכתיבה מדיניות של נ ק מ ה נגד רצועת עזה ) א ל ק ד ס, 16 ב פ ב ר ו א ר ( 18. קריקטורה שפרסמה חמאס המטילה את האחריות למשבר החשמל ברצועת עזה על ראש הממשלה הפלסטיני ראמי חמדאללה ) אלרסאלה נט, 19 בפברואר 18 ) מצב הבריאות ברצועה ב ת י חול י ם ו מ ר כ ז י ם ר פ ו א י י ם נ ו ס פ י ם ה ו ד י ע ו ע ל ס ג י ר ה. ב נ ו ס ף לכך נמשכת שביתת עובדי הניקיון ב ב ת י ה ח ו ל י ם ב ע ק ב ו ת י ה הודיע משרד ה ב ר י א ו ת ע ל ד ח י י ת מ א ו ת נ י ת ו ח י ם ) ס ו כ נ ו ת אלראי שהוקמה בידי ממשלת ח מ א ס, 18 ב פ ב ר ו א ר ( 18 דובר משרד הבריאות ברצועת עזה, צ י י ץ ב ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר מ ע ר כ ת ש ל ק ר י ס ה מ פ נ י א ז ה ר ה ש ל ו ה ש י ר ו ת י ם ה ר פ ו א י י ם מ פ נ י ה ש ל כ ו ת ה ח ו ל י ם ע ל ח מ ו ר ו ת כ ת ו צ א ה מהפסקת פעילותה של תחנת הכוח (14 בפברואר ( 18.

12 אלעמאדי קיים מסיבת עיתונאים סמוך לבית החולים אלשפאא ' בה ציין, כי סיוע. 1 הפגנת עובדי חברות הניקיון בבתי החולים מול בניין הנהלת משרד הבריאות בעזה בדרישה לתשלום משכורותיהם PALINFO), 18 בפברואר 18 ) מ נ ג ד, אסמאה אלנג' אר חבר המועצה המהפכנית של פתח ודובר משרד הבריאות בראמאללה, אמר כ י ה מ ש ב ר י ם ב מ ג ז ר ה ר פ ו א י ב ר צ ו ע ת ע ז ה " ב ד ו י י ם " ו ת ל ו ש י ם מ ה מ צ י א ו ת. ה ו א ה ו ס י ף כ י מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ל א 18 מ- 14 ה ח ל י ע ב י ר ב פ ב ר ו א ר ל ח ב ר ו ת נ ו ס ף מ י מ ו ן ל ט ע נ ת ו כ ן כ מ ו ה נ י ק י ו ן. ה ו ס כ ם ש מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ב ר צ ו ע ה יעביר מיליון שקלים לממשלת הרשות ו ס כ ו ם ז ה ל א ה ו ע ב ר ) אלראי, 14 בפברואר ( ב- 19 ב פ ב ר ו א ר ס י ו ע ע ז ה ל ר צ ו ע ת ה ג י ע ה ח י ר ו ם, א מ י ר ה ו ר ה ש ע ל י ו ב- 8 ח מ ד, ב ן ת מ י ם ק ט ר, ב פ ב ר ו א ר. ע ם ה ס י ו ע ה ג י ע ל ר צ ו ע ה מ ח מ ד ג ם א ל ע מ א ד י, ה ו ו ע ד ה יו"ר ה ק ט ר י ת ל ש י ק ו ם ה ר צ ו ע ה ) ס ו כ נ ו ת 19 בפברואר ( 18 א ל ר א י, נ א מ ד ק ט ר א מ י ר ש ל ה ח י ר ו ם ב ת ש ע ה מ י ל י ו ן ד ו ל ר ו ה ו א כ ו ל ל צ י ו ד ר פ ו א י, ד ל ק, מ י מ ו ן ו ס י ו ע ב ת י ם ש י ק ו ם ל ת ל מ י ד י ם נ ז ק ק י ם. ל ק ר א ת ס ו ף מ ס י ב ת ה ע י ת ו נ א י ם ה ח ל ו ע ו ב ד י ה ני ק י ו ן ש ל ב י ת ח ו ל י ם ש פ א א ' ל ה ת פ ר ע ה ם ת ל ש ו א ת ד ג ל י ק ט ר ו ת מ ו נ ו ת א מ י ר ק ט ר, ו נ י ס ו ל ת ק ו ף א ת א ל ע מ א ד י, א ש ר נ א ל ץ ל ה י כ נ ס ל כ ל י ר כ ב ו ו ל נ ו ס מ ה מ ק ו ם ) מ ע ן, 19 ב פ ב ר ו א ר ( 18. מימין : הסיוע הקטרי ברחבת בית החולים אלשפאא ' בעזה ) סוכנות אלראי, 19 בפברואר 18 ) :. מ ש מ א ל מחמד אלעמאדי מוברח מבית החולים שפאא ' בעזה בסיום מסיבת העיתונאים ) אליום אלסאבע, 19 ב פ ב ר ו א ר 18) ת ג ו ב ו ת ל ה צ ע ת ח ו ק ש ל א ר ה"ב ל ה ט ל ת ס נ ק צ י ו ת ע ל ח מ א ס ב י ת של ה ח ו ץ ו ע ד ת ה נ ב ח ר י ם א ר ה"ב ש ל ה ג י ש ה ה מ כ ו נ ה ח ו ק ה צ ע ת " ה ח ו ק ל מ נ י ע ת ה מ ג נ י ם ה א נ ו ש י י ם ש ל ח מ א ס" ה ק ו ר א ת ל ה ט י ל ס נ ק צ י ו ת ע ל ח מ א ס ב ש ל ה ש י מ ו ש ש ה י א ע ו ש ה ב א ז ר ח י ם ב מ ג נ י ם

13 ע ר ו ץ( ה ה ת נ ג ד ו ת"" סוכנות מהר,; 13 א נ ו ש י י ם ו ה פ ר ו ת נ וס פ ו ת ש ל ז כ ו י ו ת ה א ד ם על פ י ה ד י ן ה ב י נ ל א ו מ י. כ מ ו כ ן ק ו ר א ת ה צ ע ת ה ח ו ק ל נ ש י א א ר ה"ב להורות לנציגות ארה"ב באו"ם לפעול כדי לגבש החלטה באו"ם שתטיל סנקציות על חמאס ) א ת ר ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקאי). בכירי חמאס חמאס מתחו ביקורת על הצעת החוק האמריקאית בהדגישם כי ההחלטה היא המשך מדיניות ארה"ב הפועלת באופן חד- צדדי לטובת י ש ר א ל : פ ו ז י ב ר ה ו ם, ד ו ב ר ח מ א ס, צ י י ן כ י המהלך מצביע ע ל ע מ י ד ת א ר ה"ב ל צ ד י ש ר א ל ו ה כ י ה ו א פ ו ג ע באופן ברור בעם הפלסטיני ובזכויותיו. לדבריו צעד ז ה ה נ ו ח ל ק מ ת כ נ י ת ה ש ל א ר ה"ב ל ח ס ל א ת ה ס ו ג י ה ה פ ל ס ט י נ י ת ולהפר את זכויות העם הפלסטיני ו כ י ה י א מ ה ו ו ה ה מ ש ך ל ה ח ל ט ו ת א ר ה"ב ב נ ו ג ע ל י ר ו ש ל י ם ו ל א ו נ ר"א ) א ת ר ח מ א ס, 15 ב פ ב ר ו אר ( 18. מ ש י ר א ל מ צ ר י, ד ו ב ר ס י ע ת ח מ א ס ב מ ו ע צ ה ה מ ח ו ק ק ת, א מ ר כ י א ר ה"ב מ ו כ י ח ה פ ע ם נ ו ס פ ת את עמידתה לצד י ש ר א ל ואת המשך המגמה שלה לפגוע בעם הפלסטיני ולתמוך ברעיון הכיבוש. ע ו ד צ י י ן א ל מ צ ר י כ י ה מ ד י נ י ו ת האמריקאית שמה ל ה ל מ ט ר ה ל פ ג ו ע ב א י נ ט ר ס י ם ה פ ל ס ט י נ י ם ו כ י פעולותיה של א ר ה"ב נ ו ע ד ו ל ח פ ו ת ע ל מ ע ש י ה ש ל י ש ר א ל נגד העם הפלסטיני ) אלג' זירה, 15 בפברואר 18 (. א ס מ א ע י ל ר צ' ו א ן, בכיר חמאס, ג י נ ה א ת א ר ה"ב על שהיא נ ו ק ט ת ב מ ד י נ י ו ת ה ת ו מ כ ת ב י ש ר א ל, ת ו מ כ ת ב פ ש ע י ם ה מ ת ב צ ע י ם ה ע ם ג ד ה פ ל ס ט י נ י ו ב כ י ב ו ש. ל ד ב ר י ו ת כ נ י ת א ת ת ע צ ו ר ל א ה ה ח ל ט ה א ל א רק תחזק א ו ת ה. ה ו א ק ר א ל פ ל ס ט י נ י ם ל צ א ת י מ י ז ע ם ו ל א נ ת י פ א ד ה נ ו ס פ ת ) ע ר ו ץ אלאקצא, 15 בפברואר ( 18. ביקור צאלח אלעארורי באיראן מ ש ר ד ה פ נ י ם ה א י ר א נ י ע ר ך ב- 15 ב פ ב ר ו א ר 18 ט ק ס ל צ י ו ן ע ש ר ש נ י ם ל ה ר י ג ת ו ש ל ע מ א ד מ ע' נ י ה, ב כ י ר ח ז ב א ל ל ה, ב ה ש ת ת פ ו ת מ פ ק ד כ ו ח ק ד ס ב מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ כ ה, ק א ס ם ס ל י מ א נ י. ב ט ק ס נ כ ח ו מ ז כ"ל ה ח ז י ת ה ע מ מ י ת המפקדה הכללית, אחמד ג' בריל, שאף נשא דברים ; סגן יו"ר הלשכה המדינית של חמאס, צאלח אלעארורי, בכיר חמאס אסאמה חמדאן ו ס ג ן מ ז כ"ל ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י, ז י א ד נ ח' א ל ה ) א ל א ח' ב א ר ה ל ב נ ו נ י, 15 ב פ ב ר ו א ר ( בפברואר 18 מימין : צאלח אלעארורי ) משמאל ( בטקס, לצד יועצו לעניינים בינלאומיים של מנהיג איראן, עלי- אכבר ו ל א י ת י OTV הלבנוני ביוטיוב, 15 בפברואר 18 ) זיאד. משמאל : נח' אלה משוחח עם קאסם סלימאני ) ס ו כ נ ו ת מהר, 15 בפברואר 18 )

14 חשבון הטוויטר של משרד החוץ בכווית,( ר י א צ '. 14 הרשות הפלסטינית נאום אבו מאזן א ב ו מ א ז ן ה ג י ע ב- 19 ב פ ב ר ו א ר 18 ל נ י ו י ו ר ק. ב- ב פ ב ר ו א ר 18 צפוי אבו מאזן לנאום בפני חברי מועצת הביטחון של האו"ם. נ ב י ל א ב ו ר ד י נ ה, ד ו ב ר א ב ו מ א ז ן, א מ ר כ י ב מ ר כ ז ה נ א ו ם ש י י ש א א ב ו מ א ז ן י ע מ ו ד נ ו ש א י ר ו ש ל י ם, ה מ ק ו מ ו ת ה ק ד ו ש י ם ו ה ע ר כ י ם ה ל א ו מ י י ם ש ל ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ) ו פ א, 17 ב פ ב ר ו א ר ( 18 ה ר ש ו ת נ צ י ג מ נ צ ו ר ה פ ל ס ט י נ י ת ל י צ ו ר נ ו ע ד מ א ז ן א ב ו ש ל נ א ו מ ו כ י א מ ר ב א ו"ם א פ ש ר ו י ו ת ל ח ס ו ת בינלאומית חדשה לתהליך המדיני ) ק ד ס. נ ט, 15 ב פ ב ר ו א ר ( 18. לקראת הנאום במועצת הביטחון, נ פ ג ש אבו מ א ז ן ב נ י ו י ו ר ק ע ם שיח ' צ ב א ח ח' א ל ד א ל צ ב א ח, ש ר ה ח ו ץ ש ל כ ו ו י ת. א ב ו מ א ז ן ה ו ד ה ל ש ר ה ח ו ץ ה כ ו ו י ת י על תמיכת כ ו ו י ת ב פ ל ס ט י נ י ם ) חשבון הטוויטר של משרד החוץ ב כ ו ו י ת, ב פ ב ר ו א ר ( 18. יצוין, כי היו"ר התורן של מועצת הביטחון באו"ם הינו שגריר כווית באו"ם. אבו מאזן בניו י ו ר ק נ ו ע ד ע ם ש ר ה ח ו ץ ש ל כ ו ו י ת ל ק ר א ת נאומו במועצת הביטחון של האו"ם בפברואר (18 פעילות בינלאומית של הרשות הפלסטינית ס ט פ א ן ד ו ג' א ר י ק דובר מועצת הביטחון אמר כ י ל א ח ר ה נ א ו ם ייפגש מזכ"ל ה א ו"ם א נ ט ו נ י ו ג ו ט ר ש ע ם א ב ו מ א ז ן ) אתר האו"ם, 17 ב פ ב ר ו א ר ( 18. ר י א צ ' מ נ צ ו ר, נ צ י ג ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ב א ו"ם, א מ ר כ י מ י ד ל א ח ר מ א ז ן א ב ו ש ל נ א ו מ ו ס י ו ם ב מ ו ע צ ת ה ב י ט ח ו ן י נ ק ט ו מ ה ל כ י ם ד י פ ל ו מ ט י י ם ל ה ש י ג כ ד י ל ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת חברות מלאה באו"ם ) אלקדס, 19 בפברואר ( 18. א ב ר א ה י ם ח' ר י ש ה, נ צ י ג ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ב מ ו ס ד ו ת ה א ו"ם ב ז' נ ב ה א מ ר כ י ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ע ו ס ק ת בהצטרפות לארגונים ולמוסדות בינלאומיים ביניהם ארגון הבריאות העולמי ארגון העבודה העולמי, ארגון התקשורת הבינלאומי, ארגון הדואר וארגון הסחר העולמי (דניא אלוטן, 19 בפברואר ( 18.

15 15 התנגדות פלסטינית להחל החוק הישראלי על מוסדות אקדמיים ביהודה ו ש ו מ ר ו ן ב- 1 בפברואר 18 אישרה הכנסת בישראל ברוב של 56 נ ג ד 35 א ת ה ח ל ת ה ח ו ק ה י ש ר א ל י ע ל ה מ ו ס ד ו ת ה א ק ד מ י ים ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן. ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ה ב י ע ה ה ת נ ג ד ו ת ה ל ה ח ל ט ה ש ל כ צ ע ד ר ו א י ם ה ם א ו ת ה ס י פ ו ח. ב מ ה ל ך הישי ב ה השבועית של ה מ מ ש ל ה ב ר א ש ו ת ראמי חמדאללה צ י י נ ה ה מ מ ש ל ה כ י מ ה ל כ י ה ש ל ישראל מוכיחים את נ ח י ש ו תה ל ו ו ת ר ע ל כ ל ה ה ס כ מ י ם ב י ן ה צ ד ד י ם ו ע ל א י ר צ ו נ ה ב ש ל ו ם ) ו פ א, 13 ב פ ב ר ו א ר. ( 18 ב כ י ר פ ת ח מ ב ק ר ב ס ו כ ת א ב ל י ם ש ל מ ח ב ל ש ב י צ ע פ י ג ו ע ק ט ל נ י ג' מ א ל א ל מ ח י ס ן, ח ב ר ה ו ו ע ד ה מ ר כ ז י ש ל פ ת ח ונציב הגיוס ו ה א ר ג ו ן ב ת נ ו ע ה, ב י ק ר ב ס ו כ ת ה א ב ל י ם שפ ת ח ה ב ב י ת סוריכ משפחתו של נמר אלג' מל ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק הרשמי של פ ת ח, 17 ב פ ב ר ו א ר ( 18. נ מ ר א ל ג' מ ל ב י צ ע ב- 6 בספטמבר 17 את פיגוע הירי בכניסה להר אדר סמוך לירושלים. בפיגוע נרצחו שני מאבטחים י ש ר א ל י ם ולוחם משמר הגבול. גופתו הוחזרה למשפחתו ב- 16 בפברואר 18 ו ה ו א נקבר בבית סוריכ. מ ח י ס ן נושא דברים בסוכת האבלים בבית סוריכ ) דף הפייסבוק הרשמי של פתח, 17 בפברואר 18 ) ביקור בכירי פתח והרשות הפלסטינית אצל בני משפחות מחבלים שנהרגו הינה תופעה שכיחה. היא מבטאת ת מ י כ ת ם א ת ב" ה ת נ ג ד ו ת ה ע מ מ י ת " ) ה ט ר ו ר כ א ש ר ג ם ה ע מ מ י (, ה פ י ג ו ע י ם מ ס ת י י מ י ם ב ה ר י ג ת י ש ר א ל י ם בניגוד למטבע הלשון של אבו מאזן " ההתנגדות העממית בדרכי שלום" )(

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר(

הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר( הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר( המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, 2016 רחוב תל-חי 13, ירושלים 92107 טל': 5619281-02 פקס: 5619112-02

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Heb 6.06.indd

Heb 6.06.indd מראית חוק אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית י ו נ י 2 0 0 6 מראית חוק אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית יוני 2006 מחקר וכתיבה: ליאור יבנה עריכה: עו"ד מיכאל ספרד סיוע בריכוז מידע: נטלי רוזן,

קרא עוד